Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Elina Muuttomaa, Keijo Vesilahti & Veli-Matti Tuure Yhteyshenkilö: Keijo Vesilahti TTS tutkimus PL 5 (Kiljavantie 6) Rajamäki s-posti:

2 Sivu 2 ALKUSANAT Tämä kuljetus- ja infra-alan työvoimatarpeen tutkimushanke toteutettiin opetushallituksen tuella TTS:ssä TTS tutkimuksen ja TTS koulutuksen yhteisvoimin. Laajan kyselytutkimuksen keskeiset tulokset käsiteltiin niiden valmistuttua kuljetusalalla seminaarissa, johon kutsuttiin alan asiantuntijoita ja jossa yhdessä pohdittiin tulosten merkitystä sekä vaikutuksia tiedottamisen tarpeeseen ja koulutuksen kehittämiseen. Nämä seminaarissa esille tulleet havainnot ja näkökohdat liitettiin tähän raporttiin kyselytutkimuksen tulosten lisäksi (liite 2). Vastaava infraalan seminaari jäi toteutumatta vähäisen ilmoittautuneiden määrän takia, mutta kyselyn tulokset tässä raportissa toki infra-alalta on raportoitu. Hankkeen nyt valmistuessa esitämme parhaat kiitokset erityisesti kyselyyn vastanneille työnantajille, työntekijöille, liittojen edustajille, kouluttajille ja opiskelijoille. Laajuutensa puolesta kysely oli vaativa ja vastaukset tutkimuksen onnistumisen kannalta keskeisen tärkeitä. Lämpimät kiitokset myös kuljetusalan koulutuspäällikkö Aarno Lybeckille ja maarakennusalan koulutuspäällikkö Mika Kärrille hyvistä kommenteista hankkeen aikana ja yhteyksien hoitamisesta kentälle alan asiantuntijoihin päin sekä opetushallitukselle hankkeen toteuttamisen mahdollistamisesta. Nurmijärvellä Anna-Maija Kirkkari Tutkimusjohtaja

3 Sivu 3 SISÄLTÖ Sivu 1 TAUSTA 4 2 TAVOITTEET 6 3 AINEISTO JA AINEISTON HANKINTA 6 4 MENETELMÄT 8 5 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI Kuljetusala Työvoiman tarve ja saatavuus Kuljettajakoulutuksen ja työelämän vastaavuus Ammattipätevyyskoulutus ja työnjohtokoulutus Alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus Simulaattorikoulutus Maahanmuuttajat Infrarakentamisen ala Työvoiman tarve ja saatavuus Koulutuksen ja työelämän vastaavuus Ammattipätevyyskoulutus ja työnjohtokoulutus Alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus Simulaattorikoulutus Maahanmuuttajat 63 6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 66 7 LÄHTEET 72 LIITTEET

4 Sivu 4 1 TAUSTA Suomessa maantiekuljetusten merkitys on suuri sekä elinkeinoelämälle että yhteiskunnan toimivuudelle. Esimerkiksi tavarankuljetussuorite asukasta kohti on noin kaksinkertainen useimpiin Euroopan maihin nähden (Salanne ym. 2006). Linja- ja kuorma-autonkuljettajien tarve ja määrä kasvavat jatkossa, mm. koska eläkkeelle jäävien kuljettajien määrä on selvästi suurempi kuin uusien koulutettavien kuljettajien määrä. Raskaan kaluston kuljettajakoulutus on voimakkaassa kehitystilanteessa. EU-direktiivi 2003/59/EY ja laki 273/2007 kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tuovat muutoksia ammattimaisessa liikenteessä toimivien kuljettajien koulutukseen. Ammattipätevyydellä tarkoitetaan kuljettajalta ajokortin lisäksi vaadittavaa ammatillista osaamista. Ammattipätevyysvaatimukset sisältävät vaatimuksen kuljettajien jatkokoulutuksesta; kuljettajan on suoritettava viiden vuoden välein jatkokoulutus pitääkseen ammattipätevyytensä voimassa. Tämä koskee kaikkia, jotka ammattimaisesti harjoittavat ammattia itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työntekijöinä. Uusien vaatimusten tarkoituksena on varmistaa sekä ammattiin pääsemisessä että sen jatkuvassa harjoittamisessa kuljettajan ammattitaito (Vehmas ym. 2007). Henkilöliikenteessä jatkokoulutus on suoritettava mennessä ja tavaraliikenteessä mennessä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Koulutuksen määrä lisääntyy merkittävästi osin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä säädetyn uuden lain vuoksi ja osin työntekijöiden suuren alalta poistumisen vuoksi. Lisäksi sekä liikenneturvallisuuden että polttoaineen säästön lisääntyvät vaatimukset edellyttävät kuljettajien jatkokoulutuksen määrän lisäämistä. Lainsäädännön lisäksi kuljettajakoulutuksen kehittämisessä on otettava huomioon ajoneuvotekniikan ja infrastruktuurin kehittyminen (Ojala ja Ahlgren 2008). Sekä kuljetusalan perus- että jatkokoulutuksessa on annettu mahdollisuus antaa koulutusta korkeatasoisella simulaattorilla. Simulaattori on tällä hetkellä käytössä TTS:n ja AKTIVAn koulutusohjelmissa. Simulaattorikoulutus on vielä varsin uutta, joten kertyneet kokemukset ovat arvokkaita koulutusmuodon kehittämiseksi. Kokeiluvaiheen selvityksien mukaan ajoharjoitukset simulaattorissa ovat kehittäneet kuljettajavalmiuksia kuten vastaavat harjoitukset autolla liikenteessä (Mikkonen 2005). Kuljetusala on kehittynyt paljon viime vuosina, mutta alalla on vain vähän koulutettuja esimiehiä. Esimiesten osaamisen merkitys korostuu jatkossa yhä enemmän työntekijöiden monikulttuurisuuden ja muiden osaamisvaatimusten lisääntyessä. Esimiesten tarve tulee myös lisääntymään suuriin ikäluokkiin kuuluvien esimiesten jäädessä eläkkeelle. Kuljetusalan työnjohtokoulutuksen tarve on siis suuri. Niinpä kuljetusalan työnjohtokoulutus aloitettiin elosyyskuussa 2009 kuudessa oppilaitoksessa (Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän Pirkanmaan aikuisopistossa; Savon koulutuskuntayhtymän Savon ammatti- ja aikuisopistossa; Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur :in, Yrkesakademin i Österbotten :ssa; Tampereen kaupungin Tampereen ammattiopistossa; Turun kaupungin Turun ammattiinstituutissa; Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän KEUDAssa ja TTS koulutuksessa). Kokeilu ajoittuu vuosille siten, että viimeinen sisäänotto olisi mahdollinen vuonna 2011 ja kokeilukoulutus päättyisi viimeistään Koulutus on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville. Tavoitteena on kouluttaa

5 Sivu 5 yrityksiin työnjohtotason esimiehiä ja antaa heille valmiudet organisoida työnsä sekä kehittää työja toimintamenetelmiä. Infra-alan keskeiset ongelmat työvoiman saatavuuden kannalta liittyvät koulutetun työvoiman saatavuuteen, ikärakenteeseen alalla ja alan laaja-alaisuuteen. Etuna alalla on työvoiman liikkuvuus, mikä tuo kuitenkin haasteen koulutuksen toteuttamiseen. Työnjohtohenkilöstä on jatkuva pula myös infra-alalla. Infra-ala ei ole niin suhdanneherkkää kuin talonrakentaminen, johtuen osin myös alan laaja-alaisuudesta. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat on päivitetty viimeisen vuoden aikana. Näissä on otettu huomioon tämän hetkiset elinkeinoelämän tarpeet. Kuljetus- ja infra-alan koulutettavat tulevat yhä useammin vierasperäisistä kulttuureista. Eri kulttuuritaustaisilla ihmisillä on eroja mm. oppimisessa, tekemiseen suhtautumisessa, yhteisöllisyydessä ja ajan perspektiivissä. Monissa maissa hierarkia työpaikoilla on jyrkempi kuin Suomessa ja kommunikointi suorempaa. Erilaiset kulttuuritaustat on siis otettava huomioon koulutuksessa. Tämän kuljetus- ja infrarakentamisen alojen työvoimatarpeen selvityshankkeen juuret ovat ajassa ennen vuoden 2008 lopussa alkanutta maailmantalouden taantumaa. Taantuma syveni vuoden 2009 alkupuolella ja näkyi Suomessakin selvästi syksyllä 2009, jolloin tämän hankkeen tiedonkeruuvaihe toteutettiin. Kansainvälinen talous alkoi toipua loppuvuotta 2009 kohden. Kotimaan kuorma-autoliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä kuitenkin edelleen 3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (Tilastokeskus 2010). Elpymisen vaikutusten arvioidaan tuntuvan Suomessa kohtalaisen hitaasti ja työttömyys jatkaa kasvua vuonna 2010 (Valtiovarainministeriö 2009). Kuljetusalalla työvoimatilanne muuttui merkittävästi jo vuoden 2008 lopulla. Etenkin pääkaupunkiseudulla oli ollut alkuvuonna vielä erittäin kova työvoimapula. Kuljetusalan työpaikoista tuli haluttuja, kun työttömyys muilla toimialoilla lisääntyi. Myös kuljetusalan koulutuksiin hakeuduttiin aktiivisesti varsinkin pääkaupunkiseudulla, jolloin samalla suomalaistaustaisten hakijoiden määrä nousi merkittävästi. Taantuman seurauksena tavaraliikenteen osalla on ollut paljon sekä lomautuksia että irtisanomisia. Mikäli taantuma jatkuu pitkään, myös henkilöliikenteen osalta joudutaan lomautuksiin ja irtisanomisiin. Toistaiseksi linjaautoalalla ei ole kuitenkaan juuri ollut tarvetta lomautuksiin tai irtisanomisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nimikkeellä Tieliikenne oli työtöntä ja avoimia työpaikkoja 287. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana tieliikenteessä oli työtöntä ja avoimia työpaikkoja 784 (tem.fi) Myös infra-alalla työvoimatilanne muuttui huonompaan suuntaan, joskin heikkeneminen toteutui ennakoitua lievempänä. Maa- ja vesirakentaminen aleni vuonna kaikkiaan noin 5 % (Rakennusalan suhdanneryhmä 2010). Vaikutukset olivat kuitenkin eriasteisia eripuolilla maata. Parhaiten taantumasta on selvinnyt Kaakkois-Suomi. Vastaavasti heikoin tilanne on ollut Lounais-Suomessa. Ennen taantuman alkua ammattitaitoisesta työvoimasta oli alalla pitkään puutetta. Taantuman myötä tilanne muuttui, ja jonkinasteista vajausta on enää vain Uudellamaalla ja Kaakkois- Suomessa. Infrarakentamisen ennustetaan kääntyvän tänä vuonna pienoiseen kasvuun (Rakennusalan suhdanneryhmä 2010), jolloin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus alkaa vaikeutua uudelleen etenkin pääkaupunkiseudulla ja joissakin muissa kasvukeskuksissa.

6 Sivu 6 2 TAVOITTEET Hankkeessa tavoitteena oli selvittää linja-auto-, kuorma-auto- ja rekkaliikenteen sekä infra-alan työvoiman saatavuuden tilanne ja arvioidaan työvoiman kehitys lähivuosina. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, miten alan muutokset vaikuttavat koulutuksen suuntaamiseen tulevaisuudessa, esimerkiksi mahdolliset uudet koulutussuunnat ja -muodot, muunto- ja lisäkoulutuksen hyödyntäminen erityisesti suhdannevaihteluissa sekä uudet tavat toteuttaa koulutusta kuten simulaattorioppiminen. Tutkimuksen avulla etsittiin myös työvoimapulan mahdollisia syitä, mikä mahdollistaisi tilanteen korjaamisen työvoimapulan poistamiseksi. Myös mahdolliset alueelliset erot pyrittiin selvittämään. Hankkeen avulla haettiin lisäksi näkemyksiä koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta, joita tarkasteltiin soveltuvin osin ammattitutkinnon perusteiden mukaan. 3 AINEISTO JA AINEISTON HANKINTA Aineisto koottiin kyselyn avulla kuljetus- ja infra-alan toimijoilta: työnantajilta, työntekijöiltä, alan opiskelijoilta ja liitoilta. Kyselyä varten ostettiin työnantajien sähköpostiosoitteet Pomopalvelun kautta. Hakusanoina käytettiin muun muassa sanoja: Työnjohtaja, Toimitusjohtaja, Omistaja, Elinkeinonharjoittaja, Kuljetuspäällikkö, Linja-autoliikenne, Tieliikenteen tavarankuljetus, Muuttokuljetus, Muu kuljetusvälitys (tilauskeskukset), Maa- ja vesirakentaminen, Teiden ja moottoriteiden rakentaminen ja päällystys, Vesirakentaminen, Kunnallistekninen rakentaminen, Viher- ja virkistysalueiden rakentaminen, Muu erikoisalarakentaminen (kaivonporaus, muuraus, teollisuusasennus), Rakennusalueen pohjarakentaminen (maansiirto, koeporaukset). Näin yhteistietoja kertyi kaikkiaan runsaasta 820 yrityksestä. Osa osoitteista jouduttiin karsimaan, mikäli huomattiin, että yritys ei toiminut kyseisillä aloilla. Lisäksi osoitteita kerättiin mm. wwwhauilla sekä jäsenrekistereistä. Työnantajille suunnatussa kyselyssä oli myös työntekijäkyselyn linkki ja toivomus, että se välitettäisiin myös yrityksen henkilökunnalle. Kyselyn muistutus lähetettiin noin kaksi viikkoa ensimmäisen postituksen jälkeen. Sähköposteista osa palautui mm. virheellisen osoitteen tai SMTP-tietoliikennevirheen takia. Kyselystä ja hankkeesta tiedotettiin lehdistötiedottein ja lehtikirjoituksin (liite 1). Linkki kyselyihin (työnantaja, työntekijä, opiskelija) oli auki TTS:n kotisivuilla. Tästä asiasta oli maininta mm. lehdistötiedotteissa. Alojen liittoihin lähettiin myös kyselyn linkit ja pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin. Kouluttajien ja opiskelijoiden kyselyyn johtava linkki välitettiin yleensä oppilaitoksen koulutuspäällikön kautta. Kunta-alan osoitteet saatiin Kuntaliiton www-sivustolta. Tutkimusta esiteltiin kolmilla messuilla, joissa TTS koulutuksen osastolla oli myös mahdollista täyttää kyselylomakkeita. Tapahtumat olivat: Power Truck Härmä, Maxpo Hyvinkää, sekä Paikallisliikennepäivät Lahti. Kuljetusalalta vastauksia kertyi (taulukko 1) runsas 300 kappaletta. Vastanneet kouluttajat olivat 13:sta eri oppilaitoksesta, mukana oli myös yksityisen puolen kouluttajia. Opiskelijoita vastasi 10:stä oppilaitoksesta. Infrapuolella vastauksia kertyi selvästi vähemmän: noin 100 kappaletta.

7 Sivu 7 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden lukumäärä vastaajaryhmittäin ja toimialoittain. Vastaajaryhmä Kuljetusala Infra-ala opiskelijat 51 8 kouluttajat 71 työntekijät työnantajat - yksityiset työnantajat - kunta 22 liitot 8 Yhteensä Kaikkiaan 406 Taulukkoon 1 merkittyjen vastausten lisäksi kuljetusalalta saatiin kouluttajille lähetettyyn kyselyyn 5 vastausta Suomen ulkopuolisista maista. Nämä vastaukset tulivat Belgiasta, Iso-Britanniasta, Puolasta, Ruotsista ja Tšekistä. Vastauksia käytetään kansainvälisenä vertailutietona, joskin aineiston pienuuden takia tiedot ovat viitteellisiä.

8 Sivu 8 4 MENETELMÄT Kysely toteutettiin Webropol-ohjelman avulla. Lisäksi infra-alan työntekijöille tehtiin erilaisissa tilaisuuksissa jaettava A3-kokoinen paperilomake, joka oli mahdollista palauttaa postitse. Vastausten saamisen parantamiseksi osaan vastaajista otettiin myös puhelimitse yhteyttä. Vastaukset annettiin kuitenkin myös näissä tapauksissa kirjallisesti. Webropol on verkkoselaimen avulla Internetin välityksellä käytettävä tiedonkeruusovellus monenlaisten kyselyjen toteuttamiseksi. Sovelluksen avulla luodaan kysely, julkaistaan se kohdejoukolle täytettäväksi ja kootaan tulokset yhteen. Raportointityökalun avulla vastaukset saadaan koottua haluttuun muotoon ja tuotua taulukkolaskentaohjelmaan. Sovelluksesta on käytettävissä 14 eri kieliversiota, joten se soveltuu myös kansainvälisiin tiedonkeruutarkoituksiin. Kyselylomakkeesta tehtiin 10 erilaista versiota; 7 kuljetusalalle (työnantajat/yrittäjät, työntekijät, opiskelijat, kouluttajat (Suomesta), kouluttajat muualta Euroopasta, alan liitot ja katsastus) ja kolme infra-alalle (työnantaja/yrittäjä, työntekijä ja opiskelija). Osa kysymyksistä oli samoja kaikille kohderyhmille. Kysely toteutettiin kesäkuun ja lokakuun 2009 välisenä aikana. Kyselyiden aihealueita olivat - vastaajan ja organisaation taustatiedot, - työvoiman tarve ja saatavuus, - työtehtävät ja työn sisältö, - opinnot ja lisäkoulutustarpeet, - koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuus, - alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus, - työpaikan ja työelämän kehittämisvaatimukset. - ammattipätevyysvaatimukset, työnjohtokoulutus, - työssäoppiminen, - simulaattorikoulutus, - oppilaitosten ja yritysten yhteistyö, - maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus. Kysymykset olivat pääosin lyhyesti vastattavissa olevia vapaakenttäkysymyksiä, väittämiä, arviointi- ja valinta-/monivalintatehtäviä. Arviointitehtävissä käytettiin pääosin 6-portaista asteikkoa (lukuarvoina 0 5, jossa 0 = täysin eri mieltä/vastaa heikosti 5 = täysin samaa mieltä/ vastaa erinomaisesti), osin 5-portaista asteikkoa. Myös joitakin sanallisesti vastattavia kysymyksiä oli mukana. Osaan kysymyksistä oli pakko vastata, jotta kyselyssä pääsi etenemään. Kysymyksiin vastanneita voi olla eri määrä myös pakollisissa kysymyksissä, koska edellisen kysymyksen vastaus saattoi vaikuttaa jatkokysymysten määrään. Vastaukset koottiin Webropol-ohjelman avulla vastaajaryhmittäin havaintomatriisien muotoon. Katsastusalalta ei saatu vastauksia lainkaan useista yrityksistä huolimatta. Aineisto käsiteltiin Excel-taulukko-ohjelman avulla pääasiassa kuvailevan tilastotieteen keinoin. Isoimmissa aineistoissa tarkastelua täydennettiin korrelaatioanalyysin avulla.

9 Sivu 9 5 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI Eri vastaajaryhmiltä kysyttiin osittain samoja kysymyksiä, jotta eri osapuolten näkemykset saataisiin selville. Tällaisia aihealueita olivat muun muassa koulutuksen eri osa-alueiden vastaavuus käytännön vaatimuksiin, ammattipätevyyskoulutuksen tilanne tai kokemukset simulaattorikoulutuksesta. 5.1 Kuljetusala Kuljetuspuolella vastanneiden yritysten koko vaihteli yhden henkilön yrityksistä vajaan kahdentuhannen henkilön yrityksiin henkilölukumäärän keskiarvon ollessa 140. Näissä palkattujen kuljettajien lukumäärä puolestaan vaihteli nollasta (omistaja itse toimii kuljettajana) tuhanteenkolmeensataan kuljettajaan keskiarvon ollessa 98 kuljettajaa. Vastanneiden yritysten joukossa oli muutama suuri linja-autoliikenteen yritys. Tavaraliikenne puolelta vastauksia kertyi kaksin verroin enemmän (73) kuin linja-liikenne puolelta (32). Viidellä yrityksellä oli toimintaa molemmilla sektoreilla. Näiden viiden yrityksen tiedot ovat mukana keskiarvoissa, mutta niitä ei esitellä omana ryhmänään. Työnantajista alle 40-vuotiaita oli 26 prosenttia. Työtekijät olivat nuorempia, heistä 61 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. Opiskelijoista vanhin oli 51 vuotias ja nuorin 17. Kuljetusalan opiskelijoista naisia oli 20 prosenttia. Opiskelijoiden sukupuolella ei ollut vaikutusta siihen, kuinka he vastasivat kyselyyn. Työntekijöiden vastauksista suurin osa (kuva 1) kertyi Etelä-Suomesta (39 %) ja Länsi-Suomesta (42 %). Työntekijöistä 59 prosenttia oli suorittanut alan ammatillisia opintoja. Kuljetuspuolen työkokemusta oli vasta-alkajien nollasta 35 vuoteen. Kuva 1. Kuljetusalan vastaajien alueellinen(te-keskusalueita) jakauma vastaajaryhmittäin.

10 Sivu 10 Kouluttajista, 71 kpl, oli naisia 10 (14 %). Heidän ikänsä vaihteli 28 ja 59 välillä. Koulutusalan työkokemusta heillä yhden ja 31 vuoden välillä keskiarvon ollessa 7,8 vuotta. Kaikkiaan kuljetusalan kaluston käyttöaste oli vuonna 2008 ollut keskimäärin 83 % (min 5 %; max 100 %), linja-autoyrityksillä 79 % (50 %; 100 %) ja kuorma-autoyrityksillä 84 % (5 %; 100 %). Linjaautoyrittäjät arvioivat kaluston käyttöasteen olevan vuonna 2009 edellisvuoden tasolla ja paranevan vuonna Vastaavasti kuorma-autoyrittäjät arvioivat kaluston käyttöasteen heikkenevän selvästi vuonna 2009 ja paranevan joskaan ei vuoden 2008 tasolle asti seuraavana vuonna Työvoiman tarve ja saatavuus Työnantajien mukaan kuljetusyrityksillä oli kyselyn aikaan riittävästi kuljettajia sekä tavaraliikenteen (96 % tavaraliikenteen työnantajista) että linjaliikenteen puolella (91 % henkilöliikenteen työnantajista). Kuljetusalan liittoja edustavien henkilöiden (8 henkilöä) mukaan tilanne on hiukan heikompi: kahden mielestä (25 %) yrityksillä ei ollut riittävästi kuljettajia ja kuuden mielestä oli (75 %). Kyselyn toteutus ajoittui juuri vuoden 2009 taantumaan, joten työvoiman tarpeen suhteen vastaukset olisivat todennäköisesti jakautuneet eri tavalla, jos se olisi toteutettu esimerkiksi vuotta aikaisemmin. Tästä huolimatta henkilöliikenteen yrityksistä lähes joka kymmenes oli sitä mieltä, että kuljettajia ei ole riittävästi. Työvoimatarpeen vastausten perustella taantuma puri erityisesti tavaraliikenteen kuljetusyrityksiin. Ulkomaalaisten kouluttajien vastausten mukaan kuljettajapula hieman helpottuu henkilöliikenteessä vuoden 2009 aikana mutta palaa taantumaa edeltävälle tasolle ja jopa pahenee jo vuonna Myös tavaraliikenteessä ulkomaalaisten kouluttajien arvioiden perusteella kuljettajapula helpottuu vuoden 2009 aikana. Vuoden 2010 aikana kuljettajapulan ei kuitenkaan vielä arvioida palaavan vuoden 2008 tasolle. Erot eri maiden välillä voivat kuitenkin olla suuret; esimerkiksi Ruotsissa kuljettajien työttömyysaste oli kyselyn hetkellä vain runsaat 3 %, kun taas Iso-Britanniassa kuljettajista 20 % oli työttöminä. Tavaraliikennepuolen yrittäjistä 38 % (n=28) ilmoitti palkanneensa kuljettajia viimeisen vuoden aikana, kun taas linja-autoliikenteen puolella kuljettajia palkanneiden osuus oli peräti 94 prosenttia (n=30). Uusien kuljettajien palkkaamisen syinä olivat yleisimmin yrityksestä poistuneen työvoiman korvaaminen (vastaajista 42 % ilmoitti syyksi yrityksestä pois lähteneen henkilön tilalle ja 15 % yrityksestä eläkkeelle lähteneen henkilön tilalle ) ja toiminnan laajeneminen (31 % ilmoitti rekrytointiperusteeksi yritys laajensi toimintaansa / tilauskanta kasvoi ). Muita syitä olivat erilaiset tuuraukset (lomat, pitkät vapaat - kuten äitiys- ja vuorotteluvapaa - sekä sairaslomat). Sopivan henkilön valitseminen oli ollut 66 prosentin mukaan helppoa. Liittojen edustajat arvioivat, että yrityksissä oli lomautettu ja/tai irtisanottu enemmän kuljettajia kuin palkattu uusia. Tosin yhdessä vastauksessa mainittiin pääkaupunkiseudun kuitenkin kärsivän kuljettajapulaa. Kuljetustyöantajien mukaan irtisanomisia oli 26 %:ssa yrityksistä ja lomautuksia 27 %:ssa yrityksistä. Vähintään jompiakumpia, irtisanomisia tai lomautuksia, oli 42 %:ssa kuljetusalan yrityksistä, joten liittojen edustajien arvio toteutui kyselyyn osallistuneiden yritysten osalta. Kuljetusalan yrityksistä noin 2/3 ilmoitti pyrkivänsä kasvamaan (kuva 2). Lopettavia tai toimintaansa supistavia yrityksiä oli vastaavasti alle 15 % vastaajista. Työnantajat suhtautuivat

11 Sivu 11 kuitenkin varauksella ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen lähitulevaisuudessa. Näin varsinkin tavaraliikenteen puolella (taulukko 2). Vain 7 % tavaraliikenteen ja 9 % henkilöliikenteen yritysten edustajista piti tilannetta hyvänä. Myöskään liittojen edustajien näkemyksen mukaan (75 % vastaajista) kuljetusyritysten ei ole helppoa löytää ammattitaitoista työvoimaa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus voi siis uhata yritysten kasvutavoitteita lähivuosina. Ulkomaalaisten kouluttajien vastausten perusteella työvoiman saatavuustilanne näyttäisi olevan Suomessa jonkin verran heikompi kuin vastaajien kotimaissa. Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden yritysten kasvuhakuisuus (vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden yrityksen tavoitetta kuvaavan vaihtoehdon). Taulukko 2. Henkilö- ja tavaraliikenteen työantajien näkemykset ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta viiden vuoden aikana ( Minkälainen on mielestänne ammattitaitoisten kuljettajien saatavuus seuraavan viiden (5) vuoden aikana? ). Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Henkilöliikenne 9 % 41 % 41 % 6 % 3 % Tavaraliikenne 29 % 29 % 36 % 7 % 0 % Kouluttajia pyydettiin arvioimaan, miten uudet ammattilaiset saavat töitä valmistuttuaan. Työllistymisen suhteen oltiin luottavaisia: 13 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 27 prosenttia melkein samaa mieltä, että töitä löytyy (kuva 3). Työtä löytyy kouluttajien arvion mukaan todennäköisesti myös kotipaikkakunnalta. Yrityksen perustamista sen sijaan ei pidetty kovinkaan todennäköisenä.

12 Sivu 12 Opiskelijat olivat omissa vastauksissaan alan työnsaantimahdollisuuksiensa suhteen jopa kouluttajiakin optimistisempia. Muissakin vastauksissa opiskelijoiden ja kouluttajien vastaukset noudattelivat samankaltaista jakaumaa. Kuva 3. Kouluttajien arvioita 2009 valmistuvien tilanteesta opiskelujen päättymisen jälkeen Kuljettajakoulutuksen ja työelämän vastaavuus Kuljetuskoulutuksen ja työelämän vastaavuuksista pyydettiin eri henkilöryhmiltä arviota kuusiportaisella asteikolla: 0 = ei vastaa ollenkaan, 5 = vastaa täydellisesti. Vastaukset saatiin sekä työntekijöiltä, työnantajilta että liittojen edustajilta. Arviot kysyttiin tutkinnon (logistiikan perustutkinto) osa-alueittain. Työntekijöiltä kysyttiin lisäksi sitä, kuinka tutkinnon eri osa-alueet sisältyvät heidän omaan työtehtäväänsä. Yleisimmät työtehtäviin sisältyvät tutkinnon osa-alueet ovat kuljettaminen, logistiikan perusteet ja ajoneuvon huoltaminen. Yli puolet vastanneista kuljettajista ilmoitti näiden sisältyvän työtehtäviinsä. Lisäksi yli puolet henkilöliikenteestä toimivista ilmoitti luonnollisesti työhönsä kuuluvan henkilöliikennetehtäviä (kuva 4) ja yli puolet tavaraliikenteessä toimivista ilmoitti työhönsä kuuluvan kuorman käsittelyä, yhdistelmäajoneuvon käsittelyä sekä työkoneiden käyttöä ja huoltoa (kuva 5). Kaikki edellä mainitut osa-alueet saivat vastaavuusarviossa keskimäärin vähintään tyydyttävä arvosanan (3,3 4,4). Henkilöliikenteen työntekijöiden antamat arvosanat olivat keskimäärin hieman korkeammat kuin tavaraliikenteen työntekijöiden antamat arvosanat. Henkilöliikenteen työntekijöiden vastausten perusteella koulutus ja työelämä vastaavat melko hyvin toisiaan (kuva 4). Heikoin vastaavuus arvioitiin olevan ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävien opiskelussa. Myös kuljetusyrittäjänä toimiminen sai heikon arvion. Vaikka nämä alueet esiintyvätkin työtehtävissä vain alle neljäsosalla vastanneista, koulutuksen ja työelämän vastaavuusarviot erottuvat selvästi muiden alueiden vastaavuusarvioista. Henkilöliikenteen

13 Sivu 13 työntekijät arvioivat ADR- kappaletavarakuljetuksen opintojen vastaavan hyvin (4,5) työelämään, vaikka heillä luultavasti on vähemmän kokemusta kyseisestä osa-alueesta ja vain vajaa neljännes vastaajista ilmoitti näiden tehtävien kuuluvan työnkuvaansa. Tavaraliikenteen työntekijöillä (kuva 5), joilla on laajempaa kokemusta osa-alueesta, vastaavuus arvioitiin hieman huonommaksi (3,6). Kuva 4. Henkilöliikenteen työntekijöiden vastaukset omaan työhön sisältyvistä logistiikan perustutkinnon osa-alueista (palkki) ja käsitykset työelämän ja koulutuksen vastaavuudesta. Tavaraliikenteen puolella heikoimmat vastaavuudet arvioitiin ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävissä ja kuljetusyrittäjänä toimimisessa (kuva 5). Nämä alueet kuuluivat kuitenkin vain alle viidenneksen vastaajista toimenkuviin. Kuitenkin molempien kuljettajaryhmien arvioinneissa koulutuksen ja työelämän vastaavuuksista hännille jäivät ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävät ja yrittäjyys. Kansainvälisyyteen varautuminen ja yrittäjyyteen kannustaminen puoltaisivat lisäksi näiden alueiden vahvistamista koulutuksessa.

14 Sivu 14 Kuva 5. Tavaraliikenteen työntekijöiden vastaukset omaan työhön sisältyvistä logistiikan perustutkinnon osa-alueista (palkki) ja käsitykset työelämän ja koulutuksen vastaavuudesta. Henkilöliikenteen osalta kuljettajat näkevät koulutuksen ja työelämänvastaavuuden hieman paremmaksi usealla tutkinnon osa-alueella kuin alan työnantajat ja liittojen edustajat (kuva 6). Keskeisimpien tehtävien kuljettamisen ja henkilöliikenteen samoin kuin heikon vastaavuuden arvioinneissa saaneiden ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävien ja kuljetusyrittäjänä toimimisen kohdalla kuljettajien ja työnantajien näkemykset ovat kuitenkin varsin yhtenevät. Henkilöliikenteen työnantajat suhtautuivat vastaajista kriittisimmin koulutuksen ja työelämän vastaavuuteen, ainoastaan kohdat Kuljettaminen ja Henkilöliikenne saivat hyvän arvosanan. Liiton edustajien käsitys vastaavasta asiasta oli kriittisempi, mutta myötäili muuten muiden tuloksia; parhaan arvosanan sai Kuljettaminen (3,7), seuraavaksi Logistiikan perustaidot (3,3). Ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävät arvioitiin huonoimmin (2,0) vastaavan tarpeita. Tavaraliikenteen kohdalla vastaavuusarvioinnit olivat eri vastaajaryhmien kesken vieläkin yhtenevämmät eivätkä kuljettajien antamat arvioinnit eronneet silmiinpistävästi työnantajien arvioinneista ylöspäin kuin tavaraliikenteen suoritealakohtaisessa erikoistumisessa ja alaspäin ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävissä (kuva 7). Tavaraliikenteen puolella työnantajat arvioivat kuljettamisen, kuormankäsittelyn ja yhdistelmäajoneuvon käsittelyn koulutuksen työelämävastaavuuden hyviksi. Huonoimman arvosanan sai varastointitekniikka ja kuljetusyrittäjänä toimiminen.

15 Sivu 15 Kuva 6. Henkilöliikenteen kuljettajien (sininen), työnantajien (punainen) sekä liittojen edustajien (vihreä) näkemykset koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta logistiikan perustutkinnon eri osa-alueilla (0 = vastaa heikosti 5 = vastaa erinomaisesti). Kuva 7. Tavaraliikenteen kuljettajien (sininen), työnantajien (punainen) sekä liittojen edustajien (vihreä) näkemykset koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta logistiikan perustutkinnon eri osa-alueilla (0 = vastaa heikosti 5 = vastaa erinomaisesti).

16 Sivu 16 Avoimeen kysymykseen Miksi koulutus vastaa / ei vastaa työn tarpeita? työntekijät olivat kirjoittaneet: - "Olen saanut siihen tarvittavan koulutuksen, sekä lisäämällä sitä esim. TTS.n järjestämällä ammattipätevyys koulutuksella 5 päivää mennessä." - "Koulutus on räätälöity nykyistä työtehtävääni vastaavaksi." - "Tiettyjä asioita ei kerrottu tarpeeksi laajasti vaan pintaa raapaisten. Nykyisestä työstäni ei kerrottu melkein mitään, vaan tärkein oli lähinnä ajaminen, joka on loppujen lopuksi vain pieni osa sitä kokonaisuutta, mitä logistiikka käsittää." - "Teoria ja käytäntö eri asioita." - "Perustiedot on perusta ajan tasalla pysymiselle." - "Kouluttautumisen hyötynä on se että jää monta lapsusta tekemättä kun on jotain hajua asiasta." - "Kuljettajan tulee ajaa. Koulutuksessa aavistuksen verran vähänlaisesti henkilökohtaista ajoaikaa. Tosin sitä saa töissä. Kuormankäsittelystä ei oman kurssini jälkeen ollut kuin kalpea aavistus lainsäädäntöpuolesta. Minulla tosin aikaisempi elämänkokemus ja kantapää hoitivat tuon aukon poistumisen. ATK-ajokortti ei ollut karvankaan väärtti." - "Yksinkertainen homma, aja paikan A ja B väliä, kuorma tulee itekseen kyytiin ja pois, ei tartte mitään erityistaitoja tässä työnkuvassa. Eli tässä työssä ei vastaa." Avointen kysymysten vastausten perusteella kuljettajien työnkuvat vaihtelevat suuresti, joten osa koki laajasisältöisenkin koulutuksen riittämättömänä ja osa koulutuksen työnkuvaan nähden tarpeettoman laajana. Oppien avulla voidaan välttää virheitä, mutta toisaalta teoria koettiin etäiseksi käytännöstä. Niinpä koulutus olisi tuotava lähelle käytäntöä ja varmistettava sitä ennen, että tieto on ajantasaista. Koulutustarve kuljetusalan yrityksissä Kuljetustyönantajista 15 %:n mielestä lisäkoulutuksen tarvetta ei ollut lainkaan, 70 prosentin mielestä kuitenkin jonkin verran. Yleisimmäksi syyksi mainittiin ammattipätevyyskoulutus. Liiton edustajista kolme kahdeksasta vastasi kysymykseen, kuinka paljon yrityksillä on lisäkoulutuksen tarvetta, valinnalla jonkin verran ja viisi kahdeksasta paljon. Kuljetusalan yrittäjistä 45 % ei kaivannut apua ja 38 % ilmasi tarvitsevansa ulkopuolisten tahojen apua uusien kuljettajien kouluttamisessa. Yleisimmin ulkopuolisiksi tahoiksi nimettiin aikuiskoulutuskeskukset. Koulutuspalveluihin oltiin tyytyväisiä, niiden saatavuus oli hyvä (39 %) tai tyydyttävä (22 %). Kehittämispalveluiden saatavuus oli tyydyttävä (30 %) tai hyvä (25 %); 20 prosenttia valitsi kuitenkin tällä kohdalla vaihtoehdon ei osaa sanoa. Työnantajat olivat valmiita myös tarjoamaan koulutusta, sekä työajalla (55 %) että vapaa-aikana (56 %). Tarjottavan koulutuksen keskimääräinen tuntimäärä vastasi yhden työpäivän pituutta (8 h). Päivä (48 %) ja lauantai (45 %) olivat suositummat ajat, kun vastaaja sai valita usean vaihtoehdon koulutuksen toteuttamisajankohdaksi. Halukkuutta suunnitella oppimateriaalia tai toimia kouluttajana oli (35 %) ja ei ollut (30 %). Työnantajat saivat kertoa myös omin sanoin, kuinka he

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla ELINA MUUTTOMAA KEIJO VESILAHTI VELI-MATTI TUURE TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 44 Nurmijärvi 2010 Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA

KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Ennakointikamari: KIINTEISTÖPALVELUT JA TURVALLISUUSALA Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely Uudellamaalla...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu

Koulutus on. Yrittäjä. Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla. SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Kuljetus Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Koulutus on pop! 2/12 Yrittäjä Parhaat kuljettajat perehdyttämällä ja kouluttamalla SKAL:n Työvoimapankki tulevaisuuden työkalu Next Step -messuilla

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot