Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Elina Muuttomaa, Keijo Vesilahti & Veli-Matti Tuure Yhteyshenkilö: Keijo Vesilahti TTS tutkimus PL 5 (Kiljavantie 6) Rajamäki s-posti:

2 Sivu 2 ALKUSANAT Tämä kuljetus- ja infra-alan työvoimatarpeen tutkimushanke toteutettiin opetushallituksen tuella TTS:ssä TTS tutkimuksen ja TTS koulutuksen yhteisvoimin. Laajan kyselytutkimuksen keskeiset tulokset käsiteltiin niiden valmistuttua kuljetusalalla seminaarissa, johon kutsuttiin alan asiantuntijoita ja jossa yhdessä pohdittiin tulosten merkitystä sekä vaikutuksia tiedottamisen tarpeeseen ja koulutuksen kehittämiseen. Nämä seminaarissa esille tulleet havainnot ja näkökohdat liitettiin tähän raporttiin kyselytutkimuksen tulosten lisäksi (liite 2). Vastaava infraalan seminaari jäi toteutumatta vähäisen ilmoittautuneiden määrän takia, mutta kyselyn tulokset tässä raportissa toki infra-alalta on raportoitu. Hankkeen nyt valmistuessa esitämme parhaat kiitokset erityisesti kyselyyn vastanneille työnantajille, työntekijöille, liittojen edustajille, kouluttajille ja opiskelijoille. Laajuutensa puolesta kysely oli vaativa ja vastaukset tutkimuksen onnistumisen kannalta keskeisen tärkeitä. Lämpimät kiitokset myös kuljetusalan koulutuspäällikkö Aarno Lybeckille ja maarakennusalan koulutuspäällikkö Mika Kärrille hyvistä kommenteista hankkeen aikana ja yhteyksien hoitamisesta kentälle alan asiantuntijoihin päin sekä opetushallitukselle hankkeen toteuttamisen mahdollistamisesta. Nurmijärvellä Anna-Maija Kirkkari Tutkimusjohtaja

3 Sivu 3 SISÄLTÖ Sivu 1 TAUSTA 4 2 TAVOITTEET 6 3 AINEISTO JA AINEISTON HANKINTA 6 4 MENETELMÄT 8 5 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI Kuljetusala Työvoiman tarve ja saatavuus Kuljettajakoulutuksen ja työelämän vastaavuus Ammattipätevyyskoulutus ja työnjohtokoulutus Alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus Simulaattorikoulutus Maahanmuuttajat Infrarakentamisen ala Työvoiman tarve ja saatavuus Koulutuksen ja työelämän vastaavuus Ammattipätevyyskoulutus ja työnjohtokoulutus Alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus Simulaattorikoulutus Maahanmuuttajat 63 6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 66 7 LÄHTEET 72 LIITTEET

4 Sivu 4 1 TAUSTA Suomessa maantiekuljetusten merkitys on suuri sekä elinkeinoelämälle että yhteiskunnan toimivuudelle. Esimerkiksi tavarankuljetussuorite asukasta kohti on noin kaksinkertainen useimpiin Euroopan maihin nähden (Salanne ym. 2006). Linja- ja kuorma-autonkuljettajien tarve ja määrä kasvavat jatkossa, mm. koska eläkkeelle jäävien kuljettajien määrä on selvästi suurempi kuin uusien koulutettavien kuljettajien määrä. Raskaan kaluston kuljettajakoulutus on voimakkaassa kehitystilanteessa. EU-direktiivi 2003/59/EY ja laki 273/2007 kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tuovat muutoksia ammattimaisessa liikenteessä toimivien kuljettajien koulutukseen. Ammattipätevyydellä tarkoitetaan kuljettajalta ajokortin lisäksi vaadittavaa ammatillista osaamista. Ammattipätevyysvaatimukset sisältävät vaatimuksen kuljettajien jatkokoulutuksesta; kuljettajan on suoritettava viiden vuoden välein jatkokoulutus pitääkseen ammattipätevyytensä voimassa. Tämä koskee kaikkia, jotka ammattimaisesti harjoittavat ammattia itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työntekijöinä. Uusien vaatimusten tarkoituksena on varmistaa sekä ammattiin pääsemisessä että sen jatkuvassa harjoittamisessa kuljettajan ammattitaito (Vehmas ym. 2007). Henkilöliikenteessä jatkokoulutus on suoritettava mennessä ja tavaraliikenteessä mennessä ja tämän jälkeen viiden vuoden välein. Koulutuksen määrä lisääntyy merkittävästi osin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä säädetyn uuden lain vuoksi ja osin työntekijöiden suuren alalta poistumisen vuoksi. Lisäksi sekä liikenneturvallisuuden että polttoaineen säästön lisääntyvät vaatimukset edellyttävät kuljettajien jatkokoulutuksen määrän lisäämistä. Lainsäädännön lisäksi kuljettajakoulutuksen kehittämisessä on otettava huomioon ajoneuvotekniikan ja infrastruktuurin kehittyminen (Ojala ja Ahlgren 2008). Sekä kuljetusalan perus- että jatkokoulutuksessa on annettu mahdollisuus antaa koulutusta korkeatasoisella simulaattorilla. Simulaattori on tällä hetkellä käytössä TTS:n ja AKTIVAn koulutusohjelmissa. Simulaattorikoulutus on vielä varsin uutta, joten kertyneet kokemukset ovat arvokkaita koulutusmuodon kehittämiseksi. Kokeiluvaiheen selvityksien mukaan ajoharjoitukset simulaattorissa ovat kehittäneet kuljettajavalmiuksia kuten vastaavat harjoitukset autolla liikenteessä (Mikkonen 2005). Kuljetusala on kehittynyt paljon viime vuosina, mutta alalla on vain vähän koulutettuja esimiehiä. Esimiesten osaamisen merkitys korostuu jatkossa yhä enemmän työntekijöiden monikulttuurisuuden ja muiden osaamisvaatimusten lisääntyessä. Esimiesten tarve tulee myös lisääntymään suuriin ikäluokkiin kuuluvien esimiesten jäädessä eläkkeelle. Kuljetusalan työnjohtokoulutuksen tarve on siis suuri. Niinpä kuljetusalan työnjohtokoulutus aloitettiin elosyyskuussa 2009 kuudessa oppilaitoksessa (Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän Pirkanmaan aikuisopistossa; Savon koulutuskuntayhtymän Savon ammatti- ja aikuisopistossa; Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur :in, Yrkesakademin i Österbotten :ssa; Tampereen kaupungin Tampereen ammattiopistossa; Turun kaupungin Turun ammattiinstituutissa; Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän KEUDAssa ja TTS koulutuksessa). Kokeilu ajoittuu vuosille siten, että viimeinen sisäänotto olisi mahdollinen vuonna 2011 ja kokeilukoulutus päättyisi viimeistään Koulutus on tarkoitettu henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville. Tavoitteena on kouluttaa

5 Sivu 5 yrityksiin työnjohtotason esimiehiä ja antaa heille valmiudet organisoida työnsä sekä kehittää työja toimintamenetelmiä. Infra-alan keskeiset ongelmat työvoiman saatavuuden kannalta liittyvät koulutetun työvoiman saatavuuteen, ikärakenteeseen alalla ja alan laaja-alaisuuteen. Etuna alalla on työvoiman liikkuvuus, mikä tuo kuitenkin haasteen koulutuksen toteuttamiseen. Työnjohtohenkilöstä on jatkuva pula myös infra-alalla. Infra-ala ei ole niin suhdanneherkkää kuin talonrakentaminen, johtuen osin myös alan laaja-alaisuudesta. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat on päivitetty viimeisen vuoden aikana. Näissä on otettu huomioon tämän hetkiset elinkeinoelämän tarpeet. Kuljetus- ja infra-alan koulutettavat tulevat yhä useammin vierasperäisistä kulttuureista. Eri kulttuuritaustaisilla ihmisillä on eroja mm. oppimisessa, tekemiseen suhtautumisessa, yhteisöllisyydessä ja ajan perspektiivissä. Monissa maissa hierarkia työpaikoilla on jyrkempi kuin Suomessa ja kommunikointi suorempaa. Erilaiset kulttuuritaustat on siis otettava huomioon koulutuksessa. Tämän kuljetus- ja infrarakentamisen alojen työvoimatarpeen selvityshankkeen juuret ovat ajassa ennen vuoden 2008 lopussa alkanutta maailmantalouden taantumaa. Taantuma syveni vuoden 2009 alkupuolella ja näkyi Suomessakin selvästi syksyllä 2009, jolloin tämän hankkeen tiedonkeruuvaihe toteutettiin. Kansainvälinen talous alkoi toipua loppuvuotta 2009 kohden. Kotimaan kuorma-autoliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä kuitenkin edelleen 3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (Tilastokeskus 2010). Elpymisen vaikutusten arvioidaan tuntuvan Suomessa kohtalaisen hitaasti ja työttömyys jatkaa kasvua vuonna 2010 (Valtiovarainministeriö 2009). Kuljetusalalla työvoimatilanne muuttui merkittävästi jo vuoden 2008 lopulla. Etenkin pääkaupunkiseudulla oli ollut alkuvuonna vielä erittäin kova työvoimapula. Kuljetusalan työpaikoista tuli haluttuja, kun työttömyys muilla toimialoilla lisääntyi. Myös kuljetusalan koulutuksiin hakeuduttiin aktiivisesti varsinkin pääkaupunkiseudulla, jolloin samalla suomalaistaustaisten hakijoiden määrä nousi merkittävästi. Taantuman seurauksena tavaraliikenteen osalla on ollut paljon sekä lomautuksia että irtisanomisia. Mikäli taantuma jatkuu pitkään, myös henkilöliikenteen osalta joudutaan lomautuksiin ja irtisanomisiin. Toistaiseksi linjaautoalalla ei ole kuitenkaan juuri ollut tarvetta lomautuksiin tai irtisanomisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nimikkeellä Tieliikenne oli työtöntä ja avoimia työpaikkoja 287. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana tieliikenteessä oli työtöntä ja avoimia työpaikkoja 784 (tem.fi) Myös infra-alalla työvoimatilanne muuttui huonompaan suuntaan, joskin heikkeneminen toteutui ennakoitua lievempänä. Maa- ja vesirakentaminen aleni vuonna kaikkiaan noin 5 % (Rakennusalan suhdanneryhmä 2010). Vaikutukset olivat kuitenkin eriasteisia eripuolilla maata. Parhaiten taantumasta on selvinnyt Kaakkois-Suomi. Vastaavasti heikoin tilanne on ollut Lounais-Suomessa. Ennen taantuman alkua ammattitaitoisesta työvoimasta oli alalla pitkään puutetta. Taantuman myötä tilanne muuttui, ja jonkinasteista vajausta on enää vain Uudellamaalla ja Kaakkois- Suomessa. Infrarakentamisen ennustetaan kääntyvän tänä vuonna pienoiseen kasvuun (Rakennusalan suhdanneryhmä 2010), jolloin ammattitaitoisen työvoiman saatavuus alkaa vaikeutua uudelleen etenkin pääkaupunkiseudulla ja joissakin muissa kasvukeskuksissa.

6 Sivu 6 2 TAVOITTEET Hankkeessa tavoitteena oli selvittää linja-auto-, kuorma-auto- ja rekkaliikenteen sekä infra-alan työvoiman saatavuuden tilanne ja arvioidaan työvoiman kehitys lähivuosina. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, miten alan muutokset vaikuttavat koulutuksen suuntaamiseen tulevaisuudessa, esimerkiksi mahdolliset uudet koulutussuunnat ja -muodot, muunto- ja lisäkoulutuksen hyödyntäminen erityisesti suhdannevaihteluissa sekä uudet tavat toteuttaa koulutusta kuten simulaattorioppiminen. Tutkimuksen avulla etsittiin myös työvoimapulan mahdollisia syitä, mikä mahdollistaisi tilanteen korjaamisen työvoimapulan poistamiseksi. Myös mahdolliset alueelliset erot pyrittiin selvittämään. Hankkeen avulla haettiin lisäksi näkemyksiä koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta, joita tarkasteltiin soveltuvin osin ammattitutkinnon perusteiden mukaan. 3 AINEISTO JA AINEISTON HANKINTA Aineisto koottiin kyselyn avulla kuljetus- ja infra-alan toimijoilta: työnantajilta, työntekijöiltä, alan opiskelijoilta ja liitoilta. Kyselyä varten ostettiin työnantajien sähköpostiosoitteet Pomopalvelun kautta. Hakusanoina käytettiin muun muassa sanoja: Työnjohtaja, Toimitusjohtaja, Omistaja, Elinkeinonharjoittaja, Kuljetuspäällikkö, Linja-autoliikenne, Tieliikenteen tavarankuljetus, Muuttokuljetus, Muu kuljetusvälitys (tilauskeskukset), Maa- ja vesirakentaminen, Teiden ja moottoriteiden rakentaminen ja päällystys, Vesirakentaminen, Kunnallistekninen rakentaminen, Viher- ja virkistysalueiden rakentaminen, Muu erikoisalarakentaminen (kaivonporaus, muuraus, teollisuusasennus), Rakennusalueen pohjarakentaminen (maansiirto, koeporaukset). Näin yhteistietoja kertyi kaikkiaan runsaasta 820 yrityksestä. Osa osoitteista jouduttiin karsimaan, mikäli huomattiin, että yritys ei toiminut kyseisillä aloilla. Lisäksi osoitteita kerättiin mm. wwwhauilla sekä jäsenrekistereistä. Työnantajille suunnatussa kyselyssä oli myös työntekijäkyselyn linkki ja toivomus, että se välitettäisiin myös yrityksen henkilökunnalle. Kyselyn muistutus lähetettiin noin kaksi viikkoa ensimmäisen postituksen jälkeen. Sähköposteista osa palautui mm. virheellisen osoitteen tai SMTP-tietoliikennevirheen takia. Kyselystä ja hankkeesta tiedotettiin lehdistötiedottein ja lehtikirjoituksin (liite 1). Linkki kyselyihin (työnantaja, työntekijä, opiskelija) oli auki TTS:n kotisivuilla. Tästä asiasta oli maininta mm. lehdistötiedotteissa. Alojen liittoihin lähettiin myös kyselyn linkit ja pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin. Kouluttajien ja opiskelijoiden kyselyyn johtava linkki välitettiin yleensä oppilaitoksen koulutuspäällikön kautta. Kunta-alan osoitteet saatiin Kuntaliiton www-sivustolta. Tutkimusta esiteltiin kolmilla messuilla, joissa TTS koulutuksen osastolla oli myös mahdollista täyttää kyselylomakkeita. Tapahtumat olivat: Power Truck Härmä, Maxpo Hyvinkää, sekä Paikallisliikennepäivät Lahti. Kuljetusalalta vastauksia kertyi (taulukko 1) runsas 300 kappaletta. Vastanneet kouluttajat olivat 13:sta eri oppilaitoksesta, mukana oli myös yksityisen puolen kouluttajia. Opiskelijoita vastasi 10:stä oppilaitoksesta. Infrapuolella vastauksia kertyi selvästi vähemmän: noin 100 kappaletta.

7 Sivu 7 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden lukumäärä vastaajaryhmittäin ja toimialoittain. Vastaajaryhmä Kuljetusala Infra-ala opiskelijat 51 8 kouluttajat 71 työntekijät työnantajat - yksityiset työnantajat - kunta 22 liitot 8 Yhteensä Kaikkiaan 406 Taulukkoon 1 merkittyjen vastausten lisäksi kuljetusalalta saatiin kouluttajille lähetettyyn kyselyyn 5 vastausta Suomen ulkopuolisista maista. Nämä vastaukset tulivat Belgiasta, Iso-Britanniasta, Puolasta, Ruotsista ja Tšekistä. Vastauksia käytetään kansainvälisenä vertailutietona, joskin aineiston pienuuden takia tiedot ovat viitteellisiä.

8 Sivu 8 4 MENETELMÄT Kysely toteutettiin Webropol-ohjelman avulla. Lisäksi infra-alan työntekijöille tehtiin erilaisissa tilaisuuksissa jaettava A3-kokoinen paperilomake, joka oli mahdollista palauttaa postitse. Vastausten saamisen parantamiseksi osaan vastaajista otettiin myös puhelimitse yhteyttä. Vastaukset annettiin kuitenkin myös näissä tapauksissa kirjallisesti. Webropol on verkkoselaimen avulla Internetin välityksellä käytettävä tiedonkeruusovellus monenlaisten kyselyjen toteuttamiseksi. Sovelluksen avulla luodaan kysely, julkaistaan se kohdejoukolle täytettäväksi ja kootaan tulokset yhteen. Raportointityökalun avulla vastaukset saadaan koottua haluttuun muotoon ja tuotua taulukkolaskentaohjelmaan. Sovelluksesta on käytettävissä 14 eri kieliversiota, joten se soveltuu myös kansainvälisiin tiedonkeruutarkoituksiin. Kyselylomakkeesta tehtiin 10 erilaista versiota; 7 kuljetusalalle (työnantajat/yrittäjät, työntekijät, opiskelijat, kouluttajat (Suomesta), kouluttajat muualta Euroopasta, alan liitot ja katsastus) ja kolme infra-alalle (työnantaja/yrittäjä, työntekijä ja opiskelija). Osa kysymyksistä oli samoja kaikille kohderyhmille. Kysely toteutettiin kesäkuun ja lokakuun 2009 välisenä aikana. Kyselyiden aihealueita olivat - vastaajan ja organisaation taustatiedot, - työvoiman tarve ja saatavuus, - työtehtävät ja työn sisältö, - opinnot ja lisäkoulutustarpeet, - koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuus, - alan houkuttelevuus ja työntekijöiden vaihtuvuus, - työpaikan ja työelämän kehittämisvaatimukset. - ammattipätevyysvaatimukset, työnjohtokoulutus, - työssäoppiminen, - simulaattorikoulutus, - oppilaitosten ja yritysten yhteistyö, - maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus. Kysymykset olivat pääosin lyhyesti vastattavissa olevia vapaakenttäkysymyksiä, väittämiä, arviointi- ja valinta-/monivalintatehtäviä. Arviointitehtävissä käytettiin pääosin 6-portaista asteikkoa (lukuarvoina 0 5, jossa 0 = täysin eri mieltä/vastaa heikosti 5 = täysin samaa mieltä/ vastaa erinomaisesti), osin 5-portaista asteikkoa. Myös joitakin sanallisesti vastattavia kysymyksiä oli mukana. Osaan kysymyksistä oli pakko vastata, jotta kyselyssä pääsi etenemään. Kysymyksiin vastanneita voi olla eri määrä myös pakollisissa kysymyksissä, koska edellisen kysymyksen vastaus saattoi vaikuttaa jatkokysymysten määrään. Vastaukset koottiin Webropol-ohjelman avulla vastaajaryhmittäin havaintomatriisien muotoon. Katsastusalalta ei saatu vastauksia lainkaan useista yrityksistä huolimatta. Aineisto käsiteltiin Excel-taulukko-ohjelman avulla pääasiassa kuvailevan tilastotieteen keinoin. Isoimmissa aineistoissa tarkastelua täydennettiin korrelaatioanalyysin avulla.

9 Sivu 9 5 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI Eri vastaajaryhmiltä kysyttiin osittain samoja kysymyksiä, jotta eri osapuolten näkemykset saataisiin selville. Tällaisia aihealueita olivat muun muassa koulutuksen eri osa-alueiden vastaavuus käytännön vaatimuksiin, ammattipätevyyskoulutuksen tilanne tai kokemukset simulaattorikoulutuksesta. 5.1 Kuljetusala Kuljetuspuolella vastanneiden yritysten koko vaihteli yhden henkilön yrityksistä vajaan kahdentuhannen henkilön yrityksiin henkilölukumäärän keskiarvon ollessa 140. Näissä palkattujen kuljettajien lukumäärä puolestaan vaihteli nollasta (omistaja itse toimii kuljettajana) tuhanteenkolmeensataan kuljettajaan keskiarvon ollessa 98 kuljettajaa. Vastanneiden yritysten joukossa oli muutama suuri linja-autoliikenteen yritys. Tavaraliikenne puolelta vastauksia kertyi kaksin verroin enemmän (73) kuin linja-liikenne puolelta (32). Viidellä yrityksellä oli toimintaa molemmilla sektoreilla. Näiden viiden yrityksen tiedot ovat mukana keskiarvoissa, mutta niitä ei esitellä omana ryhmänään. Työnantajista alle 40-vuotiaita oli 26 prosenttia. Työtekijät olivat nuorempia, heistä 61 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. Opiskelijoista vanhin oli 51 vuotias ja nuorin 17. Kuljetusalan opiskelijoista naisia oli 20 prosenttia. Opiskelijoiden sukupuolella ei ollut vaikutusta siihen, kuinka he vastasivat kyselyyn. Työntekijöiden vastauksista suurin osa (kuva 1) kertyi Etelä-Suomesta (39 %) ja Länsi-Suomesta (42 %). Työntekijöistä 59 prosenttia oli suorittanut alan ammatillisia opintoja. Kuljetuspuolen työkokemusta oli vasta-alkajien nollasta 35 vuoteen. Kuva 1. Kuljetusalan vastaajien alueellinen(te-keskusalueita) jakauma vastaajaryhmittäin.

10 Sivu 10 Kouluttajista, 71 kpl, oli naisia 10 (14 %). Heidän ikänsä vaihteli 28 ja 59 välillä. Koulutusalan työkokemusta heillä yhden ja 31 vuoden välillä keskiarvon ollessa 7,8 vuotta. Kaikkiaan kuljetusalan kaluston käyttöaste oli vuonna 2008 ollut keskimäärin 83 % (min 5 %; max 100 %), linja-autoyrityksillä 79 % (50 %; 100 %) ja kuorma-autoyrityksillä 84 % (5 %; 100 %). Linjaautoyrittäjät arvioivat kaluston käyttöasteen olevan vuonna 2009 edellisvuoden tasolla ja paranevan vuonna Vastaavasti kuorma-autoyrittäjät arvioivat kaluston käyttöasteen heikkenevän selvästi vuonna 2009 ja paranevan joskaan ei vuoden 2008 tasolle asti seuraavana vuonna Työvoiman tarve ja saatavuus Työnantajien mukaan kuljetusyrityksillä oli kyselyn aikaan riittävästi kuljettajia sekä tavaraliikenteen (96 % tavaraliikenteen työnantajista) että linjaliikenteen puolella (91 % henkilöliikenteen työnantajista). Kuljetusalan liittoja edustavien henkilöiden (8 henkilöä) mukaan tilanne on hiukan heikompi: kahden mielestä (25 %) yrityksillä ei ollut riittävästi kuljettajia ja kuuden mielestä oli (75 %). Kyselyn toteutus ajoittui juuri vuoden 2009 taantumaan, joten työvoiman tarpeen suhteen vastaukset olisivat todennäköisesti jakautuneet eri tavalla, jos se olisi toteutettu esimerkiksi vuotta aikaisemmin. Tästä huolimatta henkilöliikenteen yrityksistä lähes joka kymmenes oli sitä mieltä, että kuljettajia ei ole riittävästi. Työvoimatarpeen vastausten perustella taantuma puri erityisesti tavaraliikenteen kuljetusyrityksiin. Ulkomaalaisten kouluttajien vastausten mukaan kuljettajapula hieman helpottuu henkilöliikenteessä vuoden 2009 aikana mutta palaa taantumaa edeltävälle tasolle ja jopa pahenee jo vuonna Myös tavaraliikenteessä ulkomaalaisten kouluttajien arvioiden perusteella kuljettajapula helpottuu vuoden 2009 aikana. Vuoden 2010 aikana kuljettajapulan ei kuitenkaan vielä arvioida palaavan vuoden 2008 tasolle. Erot eri maiden välillä voivat kuitenkin olla suuret; esimerkiksi Ruotsissa kuljettajien työttömyysaste oli kyselyn hetkellä vain runsaat 3 %, kun taas Iso-Britanniassa kuljettajista 20 % oli työttöminä. Tavaraliikennepuolen yrittäjistä 38 % (n=28) ilmoitti palkanneensa kuljettajia viimeisen vuoden aikana, kun taas linja-autoliikenteen puolella kuljettajia palkanneiden osuus oli peräti 94 prosenttia (n=30). Uusien kuljettajien palkkaamisen syinä olivat yleisimmin yrityksestä poistuneen työvoiman korvaaminen (vastaajista 42 % ilmoitti syyksi yrityksestä pois lähteneen henkilön tilalle ja 15 % yrityksestä eläkkeelle lähteneen henkilön tilalle ) ja toiminnan laajeneminen (31 % ilmoitti rekrytointiperusteeksi yritys laajensi toimintaansa / tilauskanta kasvoi ). Muita syitä olivat erilaiset tuuraukset (lomat, pitkät vapaat - kuten äitiys- ja vuorotteluvapaa - sekä sairaslomat). Sopivan henkilön valitseminen oli ollut 66 prosentin mukaan helppoa. Liittojen edustajat arvioivat, että yrityksissä oli lomautettu ja/tai irtisanottu enemmän kuljettajia kuin palkattu uusia. Tosin yhdessä vastauksessa mainittiin pääkaupunkiseudun kuitenkin kärsivän kuljettajapulaa. Kuljetustyöantajien mukaan irtisanomisia oli 26 %:ssa yrityksistä ja lomautuksia 27 %:ssa yrityksistä. Vähintään jompiakumpia, irtisanomisia tai lomautuksia, oli 42 %:ssa kuljetusalan yrityksistä, joten liittojen edustajien arvio toteutui kyselyyn osallistuneiden yritysten osalta. Kuljetusalan yrityksistä noin 2/3 ilmoitti pyrkivänsä kasvamaan (kuva 2). Lopettavia tai toimintaansa supistavia yrityksiä oli vastaavasti alle 15 % vastaajista. Työnantajat suhtautuivat

11 Sivu 11 kuitenkin varauksella ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen lähitulevaisuudessa. Näin varsinkin tavaraliikenteen puolella (taulukko 2). Vain 7 % tavaraliikenteen ja 9 % henkilöliikenteen yritysten edustajista piti tilannetta hyvänä. Myöskään liittojen edustajien näkemyksen mukaan (75 % vastaajista) kuljetusyritysten ei ole helppoa löytää ammattitaitoista työvoimaa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus voi siis uhata yritysten kasvutavoitteita lähivuosina. Ulkomaalaisten kouluttajien vastausten perusteella työvoiman saatavuustilanne näyttäisi olevan Suomessa jonkin verran heikompi kuin vastaajien kotimaissa. Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden yritysten kasvuhakuisuus (vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden yrityksen tavoitetta kuvaavan vaihtoehdon). Taulukko 2. Henkilö- ja tavaraliikenteen työantajien näkemykset ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta viiden vuoden aikana ( Minkälainen on mielestänne ammattitaitoisten kuljettajien saatavuus seuraavan viiden (5) vuoden aikana? ). Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Henkilöliikenne 9 % 41 % 41 % 6 % 3 % Tavaraliikenne 29 % 29 % 36 % 7 % 0 % Kouluttajia pyydettiin arvioimaan, miten uudet ammattilaiset saavat töitä valmistuttuaan. Työllistymisen suhteen oltiin luottavaisia: 13 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 27 prosenttia melkein samaa mieltä, että töitä löytyy (kuva 3). Työtä löytyy kouluttajien arvion mukaan todennäköisesti myös kotipaikkakunnalta. Yrityksen perustamista sen sijaan ei pidetty kovinkaan todennäköisenä.

12 Sivu 12 Opiskelijat olivat omissa vastauksissaan alan työnsaantimahdollisuuksiensa suhteen jopa kouluttajiakin optimistisempia. Muissakin vastauksissa opiskelijoiden ja kouluttajien vastaukset noudattelivat samankaltaista jakaumaa. Kuva 3. Kouluttajien arvioita 2009 valmistuvien tilanteesta opiskelujen päättymisen jälkeen Kuljettajakoulutuksen ja työelämän vastaavuus Kuljetuskoulutuksen ja työelämän vastaavuuksista pyydettiin eri henkilöryhmiltä arviota kuusiportaisella asteikolla: 0 = ei vastaa ollenkaan, 5 = vastaa täydellisesti. Vastaukset saatiin sekä työntekijöiltä, työnantajilta että liittojen edustajilta. Arviot kysyttiin tutkinnon (logistiikan perustutkinto) osa-alueittain. Työntekijöiltä kysyttiin lisäksi sitä, kuinka tutkinnon eri osa-alueet sisältyvät heidän omaan työtehtäväänsä. Yleisimmät työtehtäviin sisältyvät tutkinnon osa-alueet ovat kuljettaminen, logistiikan perusteet ja ajoneuvon huoltaminen. Yli puolet vastanneista kuljettajista ilmoitti näiden sisältyvän työtehtäviinsä. Lisäksi yli puolet henkilöliikenteestä toimivista ilmoitti luonnollisesti työhönsä kuuluvan henkilöliikennetehtäviä (kuva 4) ja yli puolet tavaraliikenteessä toimivista ilmoitti työhönsä kuuluvan kuorman käsittelyä, yhdistelmäajoneuvon käsittelyä sekä työkoneiden käyttöä ja huoltoa (kuva 5). Kaikki edellä mainitut osa-alueet saivat vastaavuusarviossa keskimäärin vähintään tyydyttävä arvosanan (3,3 4,4). Henkilöliikenteen työntekijöiden antamat arvosanat olivat keskimäärin hieman korkeammat kuin tavaraliikenteen työntekijöiden antamat arvosanat. Henkilöliikenteen työntekijöiden vastausten perusteella koulutus ja työelämä vastaavat melko hyvin toisiaan (kuva 4). Heikoin vastaavuus arvioitiin olevan ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävien opiskelussa. Myös kuljetusyrittäjänä toimiminen sai heikon arvion. Vaikka nämä alueet esiintyvätkin työtehtävissä vain alle neljäsosalla vastanneista, koulutuksen ja työelämän vastaavuusarviot erottuvat selvästi muiden alueiden vastaavuusarvioista. Henkilöliikenteen

13 Sivu 13 työntekijät arvioivat ADR- kappaletavarakuljetuksen opintojen vastaavan hyvin (4,5) työelämään, vaikka heillä luultavasti on vähemmän kokemusta kyseisestä osa-alueesta ja vain vajaa neljännes vastaajista ilmoitti näiden tehtävien kuuluvan työnkuvaansa. Tavaraliikenteen työntekijöillä (kuva 5), joilla on laajempaa kokemusta osa-alueesta, vastaavuus arvioitiin hieman huonommaksi (3,6). Kuva 4. Henkilöliikenteen työntekijöiden vastaukset omaan työhön sisältyvistä logistiikan perustutkinnon osa-alueista (palkki) ja käsitykset työelämän ja koulutuksen vastaavuudesta. Tavaraliikenteen puolella heikoimmat vastaavuudet arvioitiin ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävissä ja kuljetusyrittäjänä toimimisessa (kuva 5). Nämä alueet kuuluivat kuitenkin vain alle viidenneksen vastaajista toimenkuviin. Kuitenkin molempien kuljettajaryhmien arvioinneissa koulutuksen ja työelämän vastaavuuksista hännille jäivät ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävät ja yrittäjyys. Kansainvälisyyteen varautuminen ja yrittäjyyteen kannustaminen puoltaisivat lisäksi näiden alueiden vahvistamista koulutuksessa.

14 Sivu 14 Kuva 5. Tavaraliikenteen työntekijöiden vastaukset omaan työhön sisältyvistä logistiikan perustutkinnon osa-alueista (palkki) ja käsitykset työelämän ja koulutuksen vastaavuudesta. Henkilöliikenteen osalta kuljettajat näkevät koulutuksen ja työelämänvastaavuuden hieman paremmaksi usealla tutkinnon osa-alueella kuin alan työnantajat ja liittojen edustajat (kuva 6). Keskeisimpien tehtävien kuljettamisen ja henkilöliikenteen samoin kuin heikon vastaavuuden arvioinneissa saaneiden ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävien ja kuljetusyrittäjänä toimimisen kohdalla kuljettajien ja työnantajien näkemykset ovat kuitenkin varsin yhtenevät. Henkilöliikenteen työnantajat suhtautuivat vastaajista kriittisimmin koulutuksen ja työelämän vastaavuuteen, ainoastaan kohdat Kuljettaminen ja Henkilöliikenne saivat hyvän arvosanan. Liiton edustajien käsitys vastaavasta asiasta oli kriittisempi, mutta myötäili muuten muiden tuloksia; parhaan arvosanan sai Kuljettaminen (3,7), seuraavaksi Logistiikan perustaidot (3,3). Ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävät arvioitiin huonoimmin (2,0) vastaavan tarpeita. Tavaraliikenteen kohdalla vastaavuusarvioinnit olivat eri vastaajaryhmien kesken vieläkin yhtenevämmät eivätkä kuljettajien antamat arvioinnit eronneet silmiinpistävästi työnantajien arvioinneista ylöspäin kuin tavaraliikenteen suoritealakohtaisessa erikoistumisessa ja alaspäin ulkomaanliikenteen kuljettajan tehtävissä (kuva 7). Tavaraliikenteen puolella työnantajat arvioivat kuljettamisen, kuormankäsittelyn ja yhdistelmäajoneuvon käsittelyn koulutuksen työelämävastaavuuden hyviksi. Huonoimman arvosanan sai varastointitekniikka ja kuljetusyrittäjänä toimiminen.

15 Sivu 15 Kuva 6. Henkilöliikenteen kuljettajien (sininen), työnantajien (punainen) sekä liittojen edustajien (vihreä) näkemykset koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta logistiikan perustutkinnon eri osa-alueilla (0 = vastaa heikosti 5 = vastaa erinomaisesti). Kuva 7. Tavaraliikenteen kuljettajien (sininen), työnantajien (punainen) sekä liittojen edustajien (vihreä) näkemykset koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta logistiikan perustutkinnon eri osa-alueilla (0 = vastaa heikosti 5 = vastaa erinomaisesti).

16 Sivu 16 Avoimeen kysymykseen Miksi koulutus vastaa / ei vastaa työn tarpeita? työntekijät olivat kirjoittaneet: - "Olen saanut siihen tarvittavan koulutuksen, sekä lisäämällä sitä esim. TTS.n järjestämällä ammattipätevyys koulutuksella 5 päivää mennessä." - "Koulutus on räätälöity nykyistä työtehtävääni vastaavaksi." - "Tiettyjä asioita ei kerrottu tarpeeksi laajasti vaan pintaa raapaisten. Nykyisestä työstäni ei kerrottu melkein mitään, vaan tärkein oli lähinnä ajaminen, joka on loppujen lopuksi vain pieni osa sitä kokonaisuutta, mitä logistiikka käsittää." - "Teoria ja käytäntö eri asioita." - "Perustiedot on perusta ajan tasalla pysymiselle." - "Kouluttautumisen hyötynä on se että jää monta lapsusta tekemättä kun on jotain hajua asiasta." - "Kuljettajan tulee ajaa. Koulutuksessa aavistuksen verran vähänlaisesti henkilökohtaista ajoaikaa. Tosin sitä saa töissä. Kuormankäsittelystä ei oman kurssini jälkeen ollut kuin kalpea aavistus lainsäädäntöpuolesta. Minulla tosin aikaisempi elämänkokemus ja kantapää hoitivat tuon aukon poistumisen. ATK-ajokortti ei ollut karvankaan väärtti." - "Yksinkertainen homma, aja paikan A ja B väliä, kuorma tulee itekseen kyytiin ja pois, ei tartte mitään erityistaitoja tässä työnkuvassa. Eli tässä työssä ei vastaa." Avointen kysymysten vastausten perusteella kuljettajien työnkuvat vaihtelevat suuresti, joten osa koki laajasisältöisenkin koulutuksen riittämättömänä ja osa koulutuksen työnkuvaan nähden tarpeettoman laajana. Oppien avulla voidaan välttää virheitä, mutta toisaalta teoria koettiin etäiseksi käytännöstä. Niinpä koulutus olisi tuotava lähelle käytäntöä ja varmistettava sitä ennen, että tieto on ajantasaista. Koulutustarve kuljetusalan yrityksissä Kuljetustyönantajista 15 %:n mielestä lisäkoulutuksen tarvetta ei ollut lainkaan, 70 prosentin mielestä kuitenkin jonkin verran. Yleisimmäksi syyksi mainittiin ammattipätevyyskoulutus. Liiton edustajista kolme kahdeksasta vastasi kysymykseen, kuinka paljon yrityksillä on lisäkoulutuksen tarvetta, valinnalla jonkin verran ja viisi kahdeksasta paljon. Kuljetusalan yrittäjistä 45 % ei kaivannut apua ja 38 % ilmasi tarvitsevansa ulkopuolisten tahojen apua uusien kuljettajien kouluttamisessa. Yleisimmin ulkopuolisiksi tahoiksi nimettiin aikuiskoulutuskeskukset. Koulutuspalveluihin oltiin tyytyväisiä, niiden saatavuus oli hyvä (39 %) tai tyydyttävä (22 %). Kehittämispalveluiden saatavuus oli tyydyttävä (30 %) tai hyvä (25 %); 20 prosenttia valitsi kuitenkin tällä kohdalla vaihtoehdon ei osaa sanoa. Työnantajat olivat valmiita myös tarjoamaan koulutusta, sekä työajalla (55 %) että vapaa-aikana (56 %). Tarjottavan koulutuksen keskimääräinen tuntimäärä vastasi yhden työpäivän pituutta (8 h). Päivä (48 %) ja lauantai (45 %) olivat suositummat ajat, kun vastaaja sai valita usean vaihtoehdon koulutuksen toteuttamisajankohdaksi. Halukkuutta suunnitella oppimateriaalia tai toimia kouluttajana oli (35 %) ja ei ollut (30 %). Työnantajat saivat kertoa myös omin sanoin, kuinka he

17 Sivu 17 mahdollisesti haluaisivat olla mukana suunnittelemassa koulutusta ja toimia kouluttajana. Tähän kysymykseen tuli yhdeksäntoista vastausta, joista seitsemässä mainittiin oppimateriaalin suunnittelu ja oikeellisuuden tarkastus. Yksi yritys ilmoitti, että henkilökuntaan lukeutuu kouluttaja. Koulutuksen kehittämistavoitteet Liittojen edustajien mukaan keskeisiä koulutuksen kehittämistavoitteita tulisivat olla logistiikan kokonaisymmärrys, monipuolisuus ja erikoistumismahdollisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja asiakaspalvelun osaaminen, taito kuljettaa ja käsitellä kuormaa sekä atk-osaaminen. Linjaautonkuljettajan ammattinimikettä vastaava koulutus ei liittojen edustajien mielestä vielä täysin vastaa työelämän tarpeita opetussuunnitelma lähtee pitkälti tavaraliikenteen tarpeista. Osaamisen arvostus yrityksissä Kuljetusalan työnantajat arvioivat työntekijöiksi hakeutuvien kuljettajien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi näiden henkilökohtaiset ominaisuudet: asennoitumisen työhön, yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelutaidot (kuva 8). Vapaassa sanassa työnantajien mainitsemia yritysten arvostamia työntekijän ominaisuuksia ovat ammattitaito, hyvät sosiaaliset taidot sekä motivoituneisuus ja oikea asenne. Ammattitaitoon kuuluvista osaamisalueista lueteltiin tekninen osaaminen, turvallisuusosaaminen, taloudellinen ajotaito ja kuljetustyöhön kuuluvien asiakirjojen käsittelytaito. Hyvistä sosiaalisista taidoista tulivat esille asiakaspalvelutaidot, yhteistyökyky, avoimuus, rehellisyys, kunnioitus, palveluhenkisyys, kielitaito ja käyttäytyminen. Muita arvostettavia ominaisuuksia ovat huolellisuus, ahkeruus, ripeys, täsmällisyys. Myös moniosaamista, omatoimisuutta, itsenäistä ajattelukykyä ja sopeutumiskykyä arvostetaan, samoin alan aikaisempaa työkokemusta. MOTIVOITUNEISUUS Jos on oikea asenne (7), niin ammattiin voidaan kouluttaa. Jos on väärä asenne ja vaikka henkilö olisi hyvä ammattiosaaja, niin hän ei ole arvostamamme henkilö.; Reipasta asennetta (2); Oikea asenne asiakaspalveluun ja muuta liikennettä kohtaan ovat tärkeimmät osaamisvaatimukset; Työmotivaatiota; Tunnollisuus; Oppimishalua ja kykyä; Aito onnistumisen halu; Huolellisuutta, Ripeyttä; Ahkeruutta; Täsmällisyyttä (2); Positiivinen ote; Luotettavuutta; Työhalukkuus; Työnteon moraalia. AMMATTITAITO Ajotaito (4); Alan ammattitaito(3); Turvallinen ajotapa(3); Nosturin (2), perävaunun käsittelyä; Tekniikka; Ajoneuvon käsittely; Ajoneuvon hallintaa; Kuljetuskaluston maltillista käsittelyä; Taloudellinen ajaminen; Monipuolinen kaluston käsittelytaito; Auton hallinta ja tuntemus; Ammattitaitoa liikenteessä; Linja-auton kuljettaja tai muu raskas liikenne; Polttoainekuljetusten osaajaa; Kemikaalikuljetusten; Kappaletavara: Kuorman tekeminen, kuljetusasiakirjat, rahditus, varmistaminen ja kiinnitys etc.; Raskaan kaluston ja lisälaitteiden hyvää tuntemusta; Säiliöautokuljetusten ammattitaito; Lastaus- ja purkutaidot, kalustosta huolehtiminen; Taloudellisuus, tekniset taidot; Energiatehokkuutta; Kuljettaminen, lämpötilahallinta; Lämpötilasäädeltyjen kuljetuksien osaajaa; Panimoalan ja kappaletavaran jakelutyön osaamista;

18 Sivu 18 Kuljetusteknisen alan; Myyntilaitteen hallintaa; Kuljettajan ammattitaito; Pelisilmää liikenteessä; Linja-autoalan; Työturvallisuutta; Tavarankäsittely, kalustosta huolehtiminen; Nostotöiden; Normaalit kuljettajan taidot. Kuva 8. Kuljetusalan työnantajien arviot kuljettajiksi hakeutuvien henkilöiden ominaisuuksien ja osaamisten tärkeydestä (0 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) (keskiarvo kuvattu yhtenäisellä punaisella viivalla). SOSIAALISET TAIDOT Asiakaspalvelutaidot (38); Yhteistyökyky (8); Hyvää kanssakäymistaitoa sidosryhmien kanssa; Rehellisyys, avoimuus, kanssaihmisten kunnioittaminen; Kuljetuspalvelua; Palveluhenkisyys; Kielitaito. TYÖKOKEMUS Alan työkokemusta; Maansiirtoalan kuljetusten kokemusta; Työkokemus. MUU OSAAMINEN Kokonaisosaaminen on arvossa; Harkitsevaisuus, nopeus, tarkkaavaisuus; Moniosaamista; Maalaisjärkeä; Ammattikuljettajaa, joka osaa toimia itsenäisesti ja on omatoiminen reissussa; Monipuolisuutta; Täysipäinen jämäkkä sopeutuja; Kuljetusyrittäjälle oman työn tekemisessä kaikki on tärkeää; Bioenergia; Nosturi- ja erikoiskuljetuksiin kuljettajia kasvatetaan talossa; Kaupunkituntemus; Pätevät tekijät löytävät aina työtä, vaikka olisi millainen lama hyvänsä. Oli sitten koulutusta tai ei.

19 Sivu 19 Verrattaessa kuljetusalan työnantajien vastauksia palkattavien kuljettajien toivottavista ominaisuuksista alan liittojen edustajien vastauksiin (kuva 9) huomataan, että suurin ero vastauksissa tulee atk-taitojen kohdalla: liittojen edustajat pitävät atk-taitoja selvästi tärkeämpinä kuin työnantajat. Työnantajat painottavat hieman voimakkaammin kuljettajien henkilökohtaisia Kuva 9. Kuljetusalan työnantajien ja liittojen edustajien arviot kuljettajiksi hakeutuvien henkilöiden ominaisuuksien ja osaamisten tärkeydestä (0 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). ominaisuuksia (asennoituminen työhön, yhteistyötaidot, asiakaspalvelutaidot), kun taas liittojen edustajat arvostavat työnantajia hieman enemmän kuljettajien atk-taitoja, alan erityisosaamista ja alan työkokemusta. Työntekijät itse pitävät vahvuuksinaan perusammattitaitoa, yhteistyötaitoja sekä asennoitumistaan työhön (kuva 10). Kielitaidon työntekijät tunnistavat välttävän tason ominaisuudeksi. Tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vastaukset olivat hyvin yksimielisiä. Henkilöliikenteen kuljettajien arviot alan työkokemuksesta ja asennoitumisesta työhön olivat hieman tavaraliikenteen kuljettajien arvioita korkeampia.

20 Sivu 20 Kuva 10. Tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien arviot henkilökohtaisista taidoistaan ja ominaisuuksistaan (0 = vastaa heikosti 5 = vastaa erinomaisesti) Ammattipätevyyskoulutus ja työnjohtokoulutus Ammattipätevyyskoulutus Työnantajista 80 prosenttia ei ollut huomannut ammattipätevyyden uusilla vaatimuksilla (laki 273/2007: lisäkoulutus pätevyyden säilyttämiseksi) olevan vaikutusta uusien palkattavien kuljettajien saatavuuteen eikä 20 prosenttia vastaajista osannut sanoa mielipidettään. Kuljetusalan liittojen edustajista neljä (kahdeksasta) oli työnantajien kanssa samaa mieltä: uusilla ammattipätevyysvaatimuksilla ei ole vielä vaikutusta kuljettajien saatavuuteen. Kahden edustajan mielestä vaikutuksia kuitenkin on jo näkyvissä. Kahden ulkomaalaisen kouluttajan mukaan vaikutukset näkyvät koulutuskustannusten nousuna, johon ai kuitenkaan ole saatavissa julkista rahoitusta (vaadittavaa koulutusta ei pystytä tuottamaan entiseen hintaan), ja pulana uusista kuljettajista. Huomioita ammattipätevyyskoulutuksesta sai kirjoittaa myös vapaaseen sanaan. Yleisimmin työnantajat mainitsivat huolen työvoiman saatavuuden huonontumisesta (10 kpl). "Uusilta vaaditaan jo ammattitutkinto." "Ne, jotka eivät ole halukkaita opiskelemaan ammattipätevyyttä, ovat jääneet kuormasta." "Kynnys tulla alalle noussut." "Vaikutukset näkyvät kohonneina kustannuksina koulutuksista." "Henkilöt, jotka eivät ole saaneet koulutusta viime syksyn jälkeen lainkaan, eivät työllisty helposti." "Ei vielä, mutta tulevaisuudessa ehkä paljonkin." Vapaassa sanassa liittojen edustajat arvelivat kuljettajien saatavuuden heikkenevän lähitulevaisuudessa, kun epäpäteviä sijaisia, kuten kesälomalaisia, ei voi enää palkata.

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla ELINA MUUTTOMAA KEIJO VESILAHTI VELI-MATTI TUURE TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 44 Nurmijärvi 2010 Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

TYÖVOIMATILANNE KULJETUS- JA INFRARAKENTAMISEN ALOILLA

TYÖVOIMATILANNE KULJETUS- JA INFRARAKENTAMISEN ALOILLA LOPPURAPORTTI 28.2.2010 TYÖVOIMATILANNE KULJETUS- JA INFRARAKENTAMISEN ALOILLA Elina Muuttomaa, Keijo Vesilahti & Veli-Matti Tuure Yhteyshenkilö: Keijo Vesilahti TTS tutkimus PL 5 (Kiljavantie 6) 05201

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA SINIKKA PIITTA LA OPISKELIJA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT Haastatteluraportti Toteutettiin keväällä 2017 Haastatteluja tehtiin

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely verkostotapaaminen.. Riku Kumpu Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578

Tulokset. Pikatilastot Kysely 977578 'Finn Heat Oy asiakastyytyväisyyskysely 2013' Kysely 977578 Tulokset Kysely 977578 Tallenteita kyselyssä: 40 Tallenteita kyselyssä yhteensä: 40 Prosenttiosuus kaikista: 100.00% sivu 1 / 50 Kenttäyhteenveto A1:lle Asema yrityksessä sivu 3 / 50 Kenttäyhteenveto B1(SQ001):lle

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Perttu Vuorenmaa Osastonjohtaja Logistiikkaosasto PL3932 00099 Helsingin kaupunki perttu.vuorenmaa@edu.hel.fi Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Heltech

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan Saatteeksi opetusmateriaalin käyttäjälle ja tutustujalle. Sisällön soveltuvuus koulutukseen: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tavaraliikenne kouluttajan materiaali on suunnattu nimensä mukaisesti

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa

Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa Työnjohtokoulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki ke 24.3.2010 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Kokeilun tausta ja tavoitteet Opetusministeriö

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot