Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys... 5 Liikelaitoksen henkilöstö... 6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat... 6 Ympäristötekijät... 7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 9 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 9 Olennaiset tapahtumat... 9 Toimenpiteet Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

3 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi 2013 näyttäytyy jälkeenpäin taloudelliselta tulokseltaan liikelaitoksen historian parhaana. Perustehtävässä onnistuttiin hyvin vaikka sitä tukevia investointeja ja kehittämistyyppisiä hankkeita toteutettiinkin hieman suunniteltua hitaammin. Laskutettavan talous- ja jäteveden myynti väheni edelleen mutta muutamaa edeltävää vuotta maltillisemmin. Valtion vesihuoltotyönä toteutettava syksyllä 2012 käynnistyneen Vuolijoki-Kajaani siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen jatkui hieman suunniteltua hitaammalla aikataululla. Siirtoviemärin valmistuttua vuoden 2014 kesään mennessä saadaan jätevedenkäsittely keskitettyä Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon, jonka lietteenkäsittely saneerattiin tekniikaltaan 1970-luvulta 2010-luvulle vuoden 2013 aikana. Lietejätehuoltoratkaisu odottaa vielä toteutustaan. Senkin on todennäköisesti oltava käytössä vuoden 2016 alkuun mennessä. Vesihuoltoverkostorakentamisen ja saneerauksen volyymi oli jonkin verran edeltäviä huippuvuosia maltillisempaa mutta vesihuoltoverkostoja saneerataan jatkossakin entistä tarkemmin kohdennettuna pääsääntöisesti katusaneerauksen yhteydessä. Kajaanin Vesi -liikelaitos on varautunut investointeihin keräämällä niiden rahoitukseen ylijäämää. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskutettavan talousveden ja jäteveden määrä väheni edelleen, tosin edellisiä vuosia maltillisemmin. Myynnin väheneminen jatkuessaan vaikeuttaa Kajaanin Veden välttämättömien investointien rahoitusta. Kaupungin palveluohjelman valmisteluunkin sisältyvä tuotteiden ja palveluiden yksilöinti kustannuksineen vahvistaa näkemystä, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos tehdään talous- ja jätevesihuoltopalveluilla omalla toimintaalueella. Tukkumyynti vesihuolto-osuuskunnille ja yhtymille tapahtuu käytännössä omakustannehintaan ja hulevesiviemäröintipalvelut asemakaava-alueen kiinteistöille sekä katujen ja yleisten alueiden ylläpitäjälle eli kaupungille on selvästi tappiollista. Vuonna 2014 todennäköisesti uudistettava vesihuoltolaki ottanee kantaa hulevesihuollon järjestämiseen ja siinä yhteydessä on tarpeen selventää sen ja muiden vesihuoltopalveluiden hinnoittelun kustannusvastaavuutta. Kajaanin Vesi -liikelaitos on pyrkinyt keskittymään vain omiin ydintehtäviinsä. Sen kehityssuunnan jatkaminen merkitsee entistä tiiviimpää yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa muiden kuin ydintehtävien järjestämisessä, sähköisten järjestelmien ja palveluiden entistä voimakkaampaa hyödyntämistä ja tarjontaa sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Ilman sujuvia yhteistyöprosesseja Kajaanin Vesi -liikelaitos ei nykyisellä kapealla henkilöstöresurssillaan pysty jatkossa suoriutumaan kunnialla yhä vaativimmista tehtävistään. Haasteista huolimatta Kajaanin Vesi -liikelaitos tulee jatkossakin huolehtimaan toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Uudistuva lainsäädäntö tulee todennäköisesti vaatimaan lisäpanostuksia vesihuollon varmuuteen, laadunvalvontaan, häiriötilanteisiin varautumiseen, kustannusten ja korjausinvestointien läpinäkyvyyteen. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2013 taloudellinen tulos oli hyvä ja se saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista edesauttoi vähäiset putkirikot tms. äkilliset vahingot kustannus- ja toimintahäiriövaikutuksineen, jota voidaan osaltaan pitää onnistuneiden ja riittävän ajoissa toteutettujen saneerausten ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä sitoutuneen henkilöstön ansiona. 3

4 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli liikelaitoksena toimineen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen yhdeksäs toimintavuosi, viides Kuntalain (519/2007) säännösten mukaisena liikelaitoksena nykyisellä nimellään ja samalla Kajaanin kunnallisen vesihuollon 92. toimintavuosi. Kajaanin Vesi -liikelaitos päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä liikelaitoksen johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella oman edustajansa sekä samanlaiset oikeudet omaavan henkilökunnan edustajan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilökunnan esityksestä. Johtokunta kokoontui vuonna 2013 kahdeksan kertaa. Kevätkauden viimeisen kokouksen yhteydessä pidettiin kauden päättäjäiset Jättiläisen maassa Paltamossa ja viimeisen kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Kisällissä yhdessä Ympäristöteknisen lautakunnan ja lupajaoksen kanssa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: Jäsenet Meriläinen Timo, puheenjohtaja Kemppainen Kari, varapuheenjohtaja Haapalainen Asta Parviainen Heikki Salonen Raili Halonen Jarmo, henkilökunnan edustaja Keränen Silja, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Rissanen Helena Valovaara Rainer asti, Koskensalmi Leila alkaen Karjalainen Suvi Jokelainen Esa Lindgren Seppo Vimpari Jouni Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilivelvolliset viranhaltijat vuonna 2013: Viranhaltija Johtaja Juha Nurminen Liikelaitoksen sisäistä hallintoa ja kehittämistä hoitaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus ja johtoryhmän liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liikelaitoksen johtaja ja jäseninä verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja ja henkilökunnan edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2013 yksitoista kertaa. 4

5 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatio ( ) Taloudellinen kehitys Vuonna 2009 laaditun talouden tasapainottamisohjelman hengen mukaisesti vuodelle 2013 Kajaanin Vesi - liikelaitokselle laadittiin edellisten vuosien tapaan suhteellisen tiukka talousarvio. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos oli noin euroa kaupungin säästötavoitteiden takia muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita parempi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloutus kaupungille on suunnitellusti 0,8 miljoonaa euroa vuosina Pienennetyllä tuloutuksella ( /v) kaupunki osallistuu valtion vesihuoltotyönä toteutettavan ja osaltaan myös haja-asutuksen vesihuoltoa palvelevan hankkeen rahoitukseen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat merkittävimmin liikevaihdon toteutuminen talousarvion mukaisesti ja noin euroa muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita pienemmät toimintakulut. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoidut euron rahoituskulut jäivät toteutumatta. Myynnin hieman tasaantunut väheneminen saattaa jatkossa vaikeuttaa investointeihin varautumista ja aiheuttaa hintapaineita käyttö- ja perusmaksuihin. Kajaanin kaupunkikonsernissa toteutettiin talvella 2013 koko konsernia koskevat YT-neuvottelut, joiden seurauksena löydettiin merkittäviä käyttötaloussäästöjä. Kajaanin Vesi -liikelaitos muutti säästösyistä talousarviotaan (KJVJK ), jossa lykättiin joitakin investointeja, vältyttiin velanotolta ja korkomenoilta, säästettiin energiataloudesta ja yhteisen hengen mukaisesti noudatettiin tiukkaa käytäntöä mm. matkustamiseen ja ulkopuoliseen koulutukseen osallistumiseen. Veden ominaiskulutuksen väheneminen, talouden epävarmuus, mahdolliset kuntarakennemuutokset, mittavat investointitarpeet sekä lisääntyvät vesihuollon palvelutasovaatimukset luovat jatkossa suuren haasteen vesihuoltopalveluiden kustannusten pitämiselle kohtuullisella tasolla. Mikäli vedenkulutuksen väheneminen jatkuu viime vuosien kaltaisena, uhkaa se Kajaanin Veden rahoituspohjaa. Kuntarakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuovien kuntaliitosten seurauksena olisi nykyinen kohtuullisen hyvä vesihuollon palvelutaso taattava myös laajenevalle toiminta-alueelle. Lähivuosina Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hintoihin kohdistuu kasvupaineita, sillä kulutuksen pieneneminen vähentää Kajaanin Veden käyttömaksutuloja kun samalla edessä on mittavia investointeja ja toiminnan edelleen tehostamisella ei enää ole saavutettavissa merkittäviä kustannusten kasvua hidastavia säästöjä. Vesihuollon maksuja kansallisesti vertailtaessa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnat ovat toistaiseksi olleet hyvinkin kilpailukykyisiä. Talous- ja jätevesihuollon tulokset ovat selvästi voitollisia (talousvesi noin euroa ja jätevesi noin euroa). Sen sijaan hulevesihuollon tulot ovat noin euroa ja kirjanpitojärjestelmään kirjautunut tulos on noin euroa tappiollinen. Käytännössä tappio on selvästi suurempi (vähintään euroa), sillä hule- 5

6 vesiviemäriverkostoinvestoinnit on ainakin 2000-luvun puoliväliin asti kirjattu jätevesiviemäriverkostolle, mikä näkyy nyt poistojen virheellisenä kohdentumisena ja liikelaitoksen tuloutusvaatimus rasittaa käytännössä vain talous- ja jätevesihuoltoa. Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. Liikelaitoksen henkilöstö Kajaanin Vesi -liikelaitoksella oli vuonna 2013 henkilöstöä 20,43 henkilötyövuosina mitattuna (vakituisia 19,36). Vuoden 2013 lopussa Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli 20 vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 50,0 vuotta (kaikkien 49,3 vuotta). Toukokuun lopussa 2013 yksi työntekijä siirtyi eläkkeelle. Uusia työntekijöitä ei rekrytoitu vuonna Henkilöstökulut olivat 1,24 miljoonaa euroa ( /htv). Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimitiloihin saneerattiin vuoden 2013 aikana lisää työpisteitä ja erityisesti eniten istumatyötä tekevän hallinnon henkilöstön työpisteiden kalustuksessa on panostettu ergonomiaan. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2011 syksyllä alkanutta ja vuonna 2013 päättynyttä ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (kolme vesihuollon osaamisalalla ja yksi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalalla). Kaikkien neljän virallinen valmistuminen jää vuodelle Yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Kajaanin Vesi -liikelaitos piti neljä koko henkilöstöä koskevaa yhteistä työpaikkakokousta ja osittain näihin yhdistettynä kaksi yhteishenkeä lisäävää vapaamuotoista virkistyspäivää, joissa vierailtiin Kajaanin teatterissa ja tutustuttiin frisbeegolfiin Vimpelinlaaksossa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä 10 osallistui työnantajan osittain tukemaan keväällä 2013 päättyneeseen vuoden kestäneeseen Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Käyttö- ja verkosto-tulosyksiköt osallistuivat syksyllä työhyvinvointikoulutukseen, jolla pyrittiin parantamaan työyhteisön toimivuutta. Hallinto-tulosyksikkö osallistui vastaavaan koulutukseen vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos maksoi tulospalkkiota henkilöstölleen vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 4,26 % palkkasummasta eli ,14 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on ennakkokuluksi kirjattu henkilöstölle keväällä 2014 maksettavia tulospalkkiota euroa. Em. summat eivät sisällä henkilöstösivukuluja. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Toiminnallisista riskeistä vakavimmat vaikutukset on esim. toimintahäiriöistä, sääolosuhteista, onnettomuuksista tai putkirikoista aiheutuva juomaveden saastuminen, jolla voi olla suora vaikutus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakkaiden terveyteen. Edellä mainituista syistä voi aiheutua korvattavia vahinkoja myös kiinteistöille ja ympäristölle. Vesihuollon toimintavarmuus on riippuvainen mm. sähkönjakelusta ja tietojärjestelmistä. Ongelmat niissä vaarantavat nopeasti vesihuollon toimintavarmuuden. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoissa ja laitosrakennuksissa ja prosessitekniikassa on mittavasti ns. saneerausvelkaa, joka lisää edellä mainittujen ongelmien riskiä. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii erittäin kapealla organisaatiolla, joka on ainakin häiriötilanteissa merkittävä riski. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti taloudeltaan kaupungista irrallisena kunnallisena liikelaitoksena ja kattaa kulunsa vesihuollosta perittävillä maksuilla. Tämän lisäksi se tuloutti vuonna 2013 kaupungille 0,8 miljoonaa euroa. Pitkällä aikajänteellä Kajaanin Vesi -liikelaitos pystyy rahoittamaan toimintansa vesihuollosta perittävillä maksuilla, mikäli tuloutusvaatimukset pysyvät kohtuullisina, järjestetyn vesihuollon piirissä oleva yhdyskuntarakenne pidetään tiiviinä, ympäristövaatimukset eivät vaadi kohtuuttomia investointeja ja laskutettavan veden ja jäteveden määrä ei enää vähene viime vuosien tapaan radikaalisti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vahinkoihin on varauduttu Kajaanin kaupungin ottamin vakuutuksin, jotka kattavat tavanomaisessa toiminnassa syntyvät vahingot. Tavanomaista mittavimpien vesihuoltolaitostoiminnalle tunnusomaisten vahinkojen vakuutusturva selvitetään kevään 2014 aikana. 6

7 Vuoden 2013 lopussa hankittiin kaksi lisävaravoimakonetta. Kajaanin Vesi -liikelaitos rakennutti kaksi pohjavesikaivoa vuonna 2012 saadun ympäristöluvan mukaisesti lisä-/varapohjavedenottamoksi Koutaniemen Sivolanniemelle. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos jatkoi vuonna 2013 vuonna 2012 aloitetun yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelma jäännösriskien hallitsemiseksi. Talousarvioon 2013 kirjatuista riskeistä ei vuonna 2013 varsinaisesti konkretisoitunut mikään. Kajaanin Vesi -liikelaitos henkilöstösuunnitelmansa mukaisesti ja jo ennen sen tekemistä, koko toimintansa ajan pyrkinyt mitoittamaan tarvitsemansa henkilöstön tiukasti sen vastuulla jatkuvasti olevien tehtävien mukaan. Tämä näkyy henkilöstömenojen tavanomaista pienempänä kasvuna mutta myös mm. henkilöstöresurssiniukkuuden vuoksi talousarviota hitaampana investointien ja kehittämistyyppisten hankkeiden tai tehtävien toteutuksena sekä riskinä on kiireisen työtahdin vaikutukset henkilöstön jaksamiselle ja työterveydelle, joista on viitteitä havaittavissa mm. marrasjoulukuussa toteutetun työyhteisön toimivuustutkimuksen tuloksista. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos sai käyttöönsä ensimmäisen raportin Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmästä, johon se liittyi Raportissa verrataan järjestelmään liittyneitä vesihuoltolaitoksia toisiinsa toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kautta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnusluvut ovat keskiarvoa parempia mm. talousveden laadussa, putkirikkojen ja -tukkeumien määrässä, laskutuksen oikeellisuudessa, kustannustehokkuudessa sekä talouden tunnusluvuissa. Keskiarvoa huonompia tunnusluvut ovat vuotovesien määrässä, virheellisten vesimittarien määrässä sekä verkostojen, erityisesti vesijohtoverkoston, tehokkuudessa (laskutettu vesimäärä jaettuna verkoston pituudella). Muut tunnusluvut ovat lähellä keskiarvoa. Tuloksia käytetään jatkossa toiminnan kehittämiseen. Ympäristötekijät Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta on kiinteästi yhteydessä ympäristöön. Pohjavedensuojelu on elinehto hyvälaatuiselle pohjavedelle. Toisaalta pohjavedenoton määrän tulee olla kestävää suhteessa pohjaveden muodostumiseen. Viemäröinti ja jäteveden- sekä jätevesilietteenkäsittely on kustannuksiltaan Kajaanin kaupungin merkittävin ympäristöpanostus. Kajaanin Vesi -liikelaitos panostaa ympäristötekijöihin käyttötaloudestaan 3,3 miljoonaa euroa ja pysyviin vastaaviin sisältyy aktivoituja pitkävaikutteisia ympäristömenoja 17,1 miljoonaa euroa. Ympäristötuotot olivat 4,1 miljoona euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vastuulle kuuluvista tehtävistä ympäristöpanostuksiin kuuluviksi luetaan pohjavedensuojelua varten tehdyt analyysit, mittaukset ja muut toimenpiteet lähinnä vedenhankinnassa. Jätevesihuolto on huomioitu ympäristöpanostuksena käytännössä kokonaisuudessaan mukaan lukien viemäriverkoston käytön ja kunnossapidon, jätevesien puhdistuksen, lietteen käsittelyn sekä näihin liittyvät analyysit, tutkimukset ja ympäristölupien velvoittamat vesiensuojeluun ja kalatalouteen liittyvät maksut sekä investoinnit. Lisäksi ympäristöpanostuksena on käsitelty hulevesiviemäriverkoston käyttö ja kunnossapito sekä siihen liittyvät investoinnit. Ympäristötuotoiksi on luettu jäteveden käyttömaksut sekä jäte- ja huleveden perusmaksut. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti kaikki sille ympäristöluvissa asetetut vaatimukset jätevedenpuhdistuksen suhteen, vaikka pääpaineviemärissa vuoden 2012 lopussa havaittu vuoto, josta jätevettä joutui vesistöön, saatiin korjattua vasta vuoden 2013 aikana. Pohjavedenoton kuukausittaisista 96 seurattavasta maksimiottomääristä 11 ylitti lupamääräyksen. Valtion vesihuoltotyönä toteutettavan kustannuksiltaan noin 3,5 miljoonan euron vuonna 2012 aloitetun siirtoviemärin Otanmäestä Kajaaniin rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Rakennuttajana toimiva Pohjois- Pohjanmaan ELY joutui purkamaan alkuperäisen urakkasopimuksen ja kilpailuttamaan hankkeen uudelleen keväällä 2013 ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2014 mennessä haettu jatko Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvalle on edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja lupapäätös on odotettavissa aikaisintaan vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus ovat vuonna 2012 esittäneet Kainuun jätehuolto kuntayhtymä Eko-Kympille lietejätehuoltoratkaisuksi Majasaaren jätekeskukseen rakennettavaa kompostointilaitosta tai vastaavaa. Vuoden 2013 lopussa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko- Kymppi käynnisti selvitystä jatkokäsittelyn toteuttamisesta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen näkökulmasta toimenpiteitä tulee toteuttaa suhteellisen pikaisella aikataululla, sillä viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä jätevesilietejätehuollolle on löydettävä nykyisen korvaava ratkaisu. 7

8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä sekä liikelaitoksen johtosääntöä ja toimintasääntöä. Vesihuoltopalvelujen toimittaminen perustuu pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Toimintaa ohjaavat vesihuoltolain periaatteiden mukaiset sopimuskohtaiset ehdot, Kajaanin Veden sopimusehdot, Kajaanin Veden yleiset toimitusehdot ja Kajaanin Veden kulloinkin voimassa olevat hinnastot. Päivitetty hinnasto otettiin käyttöön Konserniohjaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa toteutuu kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitos on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja -valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Olennaisimmat liikelaitoksen toimintaa koskevat riskit on kirjattu palvelustrategiaan. Strategisten ja taloudellisten riskien arviointia täydennettiin konsernitasolla syksyllä Kajaanin Vesi -liikelaitos aloitti vuonna 2012 yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelmat jäännösriskien hallitsemiseksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2013 hyvin. Ydintoiminnot toimivat moitteettomasti. Talousarvioon kirjatut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Osa investoinneista viivästyi ja niistäkin osa suunnitelmallisesti säästösyistä. Valtaosa omista kehitystyyppisistä hankkeista on toteutunut suunniteltua hitaammin ja ympäristöteknisen toimialan kanssa yhteistyössä toteutettavia kehityshankkeita on jäänyt toteutumatta lähinnä arvioitua suuremman työmäärän ja resurssien vähyyden vuoksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa käytössä oleva jatkuvan parantamisen periaatteella toimiva tulospalkkiomalli on lisännyt organisaation taloudellista ajattelua ja tavoitteisiin sitoutumista mallissa mitattavien mittareiden osalta. Toimintaan liittyviä sähköiseen palautejärjestelmään kirjautuneita palautteita vuonna 2013 oli 13 kpl, joista viisi koski viemäröintiä, neljä laskutusta ja kolme vedenjakelua. Vahingonkorvausvaatimuksia oli 2 kappaletta, joiden arvo yhteensä noin euroa. Vahingonkorvauksia päätettiin maksaan euroa (sis. alv), joista Kajaanin Veden maksettavaksi jäi noin 500 euroa, loppu jää rakennuttajan tai urakoitsijan maksettavaksi. Muita vaatimuksia oli kaksi kappaletta, joiden kustannusvaikutus oli noin euroa (toisen kustannusvaikutusta ei ole esitetty). Toimielin on päättänyt hylätä molemmat vaateet, mutta toisen käsittely jatkuu valituksen jälkeen edelleen. Laskutukseen liittyviä hyvitysvaatimuksia oli kolme kappaletta, joille maksettiin tai on sovittu maksettavaksi hyvityksiä yhteensä ,28 euroa (sis. alv). Poikkeuksellisen suuri määrä aiheutuu yhdestä yli euron (sis. alv) jätevesihyvityksestä, joka maksetaan vuoden 2014 ensimmäisen suurkuluttajalaskutuksen yhteydessä. Yksi hyvityspäätös ei ollut lainvoimainen tilikauden päättyessä. Edellä esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin liittyviä oikaisuvaatimuksia oli kolme kappaletta. Yksi niistä raukesi aiheettomana johtokunnassa, mutta yhden käsittely on seuraavassa portaassa edelleen kesken. Muita oikaisuvaatimuksia ei ollut. Myyntisaamisista poistoja oli 2.188,68 euroa. Edellä mainittujen vaatimusten määrä (yhteensä 8 kpl) ja kustannukset (noin , 2,0 % liikevaihdosta) suhteessa Kajaanin Vesi - liikelaitoksen toimintaan ovat suhteellisen pienet yhtä mittavaa hyvitystä lukuun ottamatta. Tämän perusteella sisäistä valvontaa voidaan pitää onnistuneena. 8

9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoihin liitettiin 33 uutta kiinteistöä, mikä on 46 % (28 kpl) edellistä vuotta vähemmän ja kolme liittymissopimusta irtisanottiin, mikä yksi sopimusta edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoliittyjän vaihtoja tehtiin 233 kappaletta, mikä on 6,8 % (17 kpl) edellistä vuotta vähemmän. Käyttösopimusten kuluttajan vaihtoja tehtiin 350 kappaletta, mikä on 14 kpl edellistä vuotta vähemmän. Talousveden myynti väheni 0,7 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,6 % edellisestä vuodesta. Omalla toiminta-alueella talousveden myynti väheni 0,4 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,3 % edellisestä vuodesta. Muille vesihuoltolaitoksille (vesihuoltoosuuskunnille ja -yhtymille) omakustannehintaan tapahtuvan tukkumyydyn talousveden määrä väheni 4,8 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 7,6 %. Kokonaisuutena Kajaanin Vesi -liikelaitoksen myynti väheni 1,2 %. Omalla toiminta-alueella myynti väheni 0,9 % ja tukkumyynti muille vesihuoltolaitoksille väheni 6,2 %. Kajaanin Vesi - liikelaitoksen myynnistä 5,4 % (6,5 % talousvedestä ja 4,3 % jätevedestä) on tukkumyyntiä muille vesihuoltolaitoksille omakustannehintaan. Tukkumyynnin suhteellinen osuus on vähentynyt 0,3 % (talousveden osalta 0,2 % ja jäteveden osalta 0,3 %) edellisestä vuodesta. Tukkumyynnin käyttömaksujen tukkuhinta-alennuksen kustannusvaikutus oli Kajaanin Vesi -liikelaitokselle ,84 (alv 0 %), mikä on 2,4 % Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttömaksutuloista. Muista palveluista saatavat tulot pienenivät noin euroa (-2,8 %) edellisestä vuodesta. Vuoden 2013 alusta Kajaanin Vesi -liikelaitos otti käyttöön uuden hinnaston, jossa käyttömaksuja korotettiin noin 5,3 % (vesi +4,7 % ja jätevesi +5,7 %). Perus- ja liittymismaksut eivät muuttuneet, mutta palvelumaksuja päivitettiin. Korotusten vaikutus vesihuoltokustannuksiin oli keskimäärin noin 4,3 %. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi noin (+3,2 %) ja liikeylijäämä kasvoi noin (+11,9 %) edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 käyttöön otettua sähköistä laskutusta käytti vuoden 2013 lopussa käyttäjää, mikä on 286 kpl (37 %) edellistä vuotta enemmän käyttöpaikasta, jotka ovat lisääntyneet 23 kappaleella (0,3 %) edellisestä vuodesta, 14,4 % laskutettiin sähköisesti, mikä on 5,6 % edellistä vuotta enemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitos lähetti vuonna laskua, mikä on 118 kappaletta (0,4 %) edellistä vuotta vähemmän. Vuoden lopussa valmistauduttiin laskutusjärjestelmäpäivityksillä suoramaksun käyttöön ottoon vuoden 2014 alkupuolella. Vesihuoltoverkostoja saneerattiin noin 3,1 km eli noin 2,6 km edellistä vuotta vähemmän. Uusia vesihuoltoverkostoja rakennettiin noin 11,8 km eli noin 2,2 km edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoverkoston saneerausmäärä vastaa liikelaitosajan tavanomaisia määriä ja ne toteutettiin yksinomaan aukikaivamalla yhdessä katusaneerauksen kanssa. Muutaman viime vuoden keskimääräisellä saneerausvauhdilla 6,0 km/v Kajaanin Vesi -liikelaitoksen pikaisesti saneerattavan vesihuoltoverkoston saneeraus kestäisi vajaan 10 vuotta, mikä merkitsee saneerattaville putkiosuuksille vähintään 40 vuoden ikää, mikä vastaa karkeasti niiden oletettua käyttöikää. Uudisrakentaminen sisältää noin 3,5 km pituisen vuonna 2013 käyttöönotetun Kangasmaasto-Peuraniemi välin Otanmäki-Kajaani siirtoviemäristä, jota ilman uudisrakentamista oli noin 1,3 km edellistä vuotta vähemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen päätehtävän mukainen toiminta vuonna 2013 oli suunnitellun mukaista. Merkittävin häiriö oli Katiskan jätevedenpumppaamon lähellä pääpaineviemärissä havaitun vuodon korjaus tammikuussa Molemmat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut lupaehdot vuonna Talousvedeksi toimitettu pohjavesi täytti niin ikään talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset kahta mangaanipitoisuuspoikkeamaa lukuun ottamatta. Pohjavedenpumppaus yhden ottamon osalta ylitti yhtenätoista kuukautena sille asetetun ottorajan. Vedenjakelukatkoksia aiheuttaneita putkirikkoja oli yhteensä 7 kappaletta ja viemäritukoksia 7 kappaletta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan Kainuun ympäristökeskukselle esittämä siirtoviemärin rakentaminen Otanmäeltä Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle Kajaaniin valtion vesihuoltotyönä käynnistyi syksyllä Rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus joutui purkamaan maaliskuussa 2013 alkuperäisen urakoitsijan urakkasopimuksen, kilpailuttamaan pikaisesti Kangasmaasto-Peuraniemi välin loppuunsaattamisen toukokuun loppuun mennessä ja kilpailuttamaan loppuhankkeen uudelleen. Uusiurakoitsija aloitti elo-syyskuussa 2013 ja hanke valmistuu urakkasopimuksen mukaan kesällä Hanke etenee silti suunnitelman mukaisen kustannusarvion mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus esittivät vuoden 2011 alussa päättyneen Eloperäiset jätteet kiertoon hankkeen johtopäätösten mukaisesti Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympille, että Kajaanin Veden lietejätehuolto toteutetaan jatkossa Majasaaren jätekeskukseen rakennettavalla aumakompostoinnilla tai vastaavalla käsittelymenetelmällä yhdessä Kainuun muiden vesihuoltolaitosten jätevesilietteiden kanssa. Hanke on edennyt suhteellisen hitaasti siihen nähden, että jätevesilietteelle on löydettävä uusi 9

10 jätehuoltoratkaisu nykyisen tilalle viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaus saneerattiin täysin vuonna Saneerauksen seurauksena jätevesilietteen kuiva-ainepitoisuus kasvoi, jolloin loppukäsittelyyn kuljetettavan lietteen määrä väheni ja jätevedenpuhdistamolla on mahdollisuus toteuttaa henkilöstösuunnitelman mukaisia työaika- ja muita henkilöstöjärjestelyjä. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli vuoden 2013 lopussa töissä 21 henkilöä, joista yksi määräaikaisessa ja loput vakinaisessa työsuhteessa. Vuoden 2013 aikana yksi työntekijä jäi eläkkeelle. Uusia rekrytointeja ei vuoden aikana tehty. Vuoden 2013 ajan käynnissä ollut hallinnon tukipalvelujen kehitysprojektin tuloksilla saattaa olla vaikutuksia Kajaanin Veden hallinnon tehtäviin, mutta tuloksia odotetaan vasta vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä yksi työntekijää suoritti ympäristöalan erikoisammattitutkintoa ja yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Toimenpiteet Palvelun vaikuttavuus Otanmäki Kajaani -siirtoviemäri ja - yhdysvesijohto käytössä. Toteuma ja poikkeamien perustelut Käytössä syksyllä 2014 (Talousarviomuutos, KJVJK ). Valmiusaste n. 75 %. Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys. Päivitysesitys KJVJK Hulevesisuunnitelman laadinta yhteistyössä kaupungin kanssa. Peruskorjauksen toimenpideohjelman laadinnan aloittaminen. Sivolanniemi Koutaniemi -yhdysvesijohdon rakentaminen. Kaikki toimitettu talousvesi UV-desinfioitu. Lietteenkuivauksen uusinta. Heterannan vedenottamon turvaamissuunnitelma (suojavyöhykkeet, viemärisiirto jne.). Salmijärven vedenottamo-alueen suojelun selvittäminen (alueen kiinteistöjen jäteveden keräys (osuuskuntamuotoisena) yhteistyössä kaupungin kanssa. Varavoimakapasiteetin lisäys (2+1 kpl). Peuraniemen jätevedenpuhdistamon mittauksien ja analysaattoreiden uusinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Valmius-/varautumissuunnitelman päivitys.. Laatusuunnitelman laadinta. Johtokunnan uudet jäsenet perehdytetään liikelaitoksen johtokunnan toimintaan. Ei laadittu. Kaupunki ei aktiivinen. Pohja-/perustiedot käytännössä kerätty. Rakennettu. Laitteet asennettu, automaatio kytkemättä automaatiojärjestelmään. UV-desinfiointi ei käytössä. Resurssien niukkuus / aikataulutusongelma. Uusittu. Viemäröintivaihtoehdot yleissuunniteltu. Suojavyöhykkeet alustavasti suunniteltu. Suojavyöhykkeiden virallinen muodostaminen aloittamatta. Resurssien niukkuus. Joutenlammen-Syvälammen alueen viemäröinti suunniteltu, hankkeelle saatu 70 % EAKR-rahoitus, alue sisällytetty Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueehdotukseen, urakka kilpailutettu. Lisätty (2 kpl). Uusinta siirretty tulevaisuuteen (Talousarviomuutos, KJVJK ). Toteuma ja poikkeamien perustelut Riskikartoitus lähes valmis osana LYT-johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämishanketta. Varautumissuunnitelman päivitetään riskikartoituksen tulosten perusteella. Resurssien niukkuus / oletettua suurempi työmäärä. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (vesihuoltomestari) kehittämishankkeena/päättötyönä on valmisteltu esiselvitystä Kajaanin Veden laatuasioiden kehittämisestä, jonka valmiusaste n. 70 %. Perehdytetty. 10

11 Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Hulevesiviemäröinnin tarkoituksenmukaisimman kokonaisvastuullisen selvittäminen yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa ja liittymis-/vapautusprosessin yksinkertaistaminen. Toteuma ja poikkeamien perustelut Ei selvitetty tai toteutettu. Ympäristötekninen toimiala ei aktiivinen eikä Vesihuolto- sekä Maankäyttö- ja rakennuslakien uusinta ei ole edennyt. Asiakaspalvelun ja laskutuksen prosessien ja teknologian tehostamismahdollisuuksien selvittäminen. Kajaanin Veden Internet sivujen päivittäminen vuorovaikutteisemmaksi. Ei selvitetty. Resurssien niukkuus. Päivitetty. Henkilöstön aikaansaannoskyky Työyhteisön toimivuuden mittaus. Toteuma ja poikkeamien perustelut Mitattu. 2 Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, Vesihuollon 3 vesihuoltomestaritutkintoa ja 1 LYTjohtamisen erikoisammattitutkinto. osaamisalan (vesihuoltomestari) osat suoritettu, tutkintolautakunnan hyväksyntä /4 tutkintoa kesken, valmistumiset kevään 2014 aikana. Oletettua suurempi työmäärä. Vapaamuotoisia virkistyspäiviä 2 kpl/v. Teatteri , Frisbeegolf Vimpelinlaakso EA-, työturvallisuus-, tulityö-, tieturva- sekä vesihygieniakortin ylläpito. Mittarit Voimassa olevia kortteja tms. 81 kpl / 83 kpl tarvittavasta (95,2 %) , 1 pitkällä sairaslomalla olevan kortteja päivittämättä.. Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV2 1 (20,56) 20,43 (+0,07 vuodesta 2012) Asiakastyytyväisyys (1-4) 2 ei mitata - Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 3,20 2,82 (-0,32 vuodesta 2011) Kehityskeskustelut käyty (1-4) 3 4 3,85 (-0,15 vuodesta 2012), 1 pitkällä sairaslomalla olevan kanssa käymättä Laskutettu talousvesi, m (-15 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen Laskutettu jätevesi, m (-32 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen 11

12 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu TA TA Muutokset TA Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP Poikkeama TP 2012 Liikevaihto , , , , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 3 000, , , , ,74 Tuet ja avustukset 8 984, , ,71 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , , ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,01 Palvelujen ostot , , , , , ,83 Henkilöstökulut , , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , , ,32-958, ,57 Liiketoiminnan kulut yhteensä , , , , ,58 Liikeylijäämä , , , , , , ,29 Korkotuotot 13,28 Muut rahoitustuotot , , ,25 Korkokulut , , ,00 Korvaus peruspääomasta , , , ,75 Tuloutus ylijäämästä , , , ,25 Viivästyskorot -6,47 Muut rahoituskulut -25,00-25,00-173,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , ,81 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , , , , , , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , , , , , , ,48 Tilikauden ylijäämä , , , , , , ,48 12

13 Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailu TA Muutokset Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP 2013 Toteuma Poikkeama TP 2012 Rakennukset Rakennukset/rakentaminen , , , , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesihuollon suunnittelu ja tutkiminen 0,00-267,43-267, ,00 Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus , , , , , , ,76 Vedenottamot , , , , , ,20 Pohjavesialueet Vedenkäsittelylaitokset , , , , ,87 Vesisäiliöt 0, , , ,74 Paineenkorotusasemat , , , , , ,89 Jätevedenpumppaamot , , , , , ,19 Jätevedenpuhdistamo , , , , , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä , , , , , , ,40 Koneet ja kalusto Vesilaitoksen koneet , , , , ,17 Viemärilaitoksen koneet , , ,00 Koneet ja kalusto yhteensä , , , , ,17 Investoinnit yhteensä , , , , , , ,57 13

14 Tilinpäätöslaskelmat TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,45 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet j , ,01 Palvelujen ostot , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,84 Muut henkilöstösivukulut , ,89 Henkilöstökorvaukset , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 Liikeylijäämä , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 13,28 Muut rahoitustuotot , ,25 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta , ,75 Muut rahoitukulut , , , ,81 Ylijäämä ennen satunaisia eriä , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , ,48 Tiliikauden ylijäämä , ,48 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Voitto, % 15,0 12,5 14

15 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,29 Poistot ja arvonalentumiset , ,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,81 Tulorahoituksen korjauserät -500,00 Toiminta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,57 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 500,00 Investoinnit yhteensä , ,57 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisen lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset kunnalta 4131, ,49 Saamisten muutokset muilta , ,81 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,43 Korottomien velkojen muutos muilta , ,83 Liittymismaksujen muutos kunnalta Liittymismaksujen muutos muilta , ,30 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,88 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,21 Rahavarat , , , ,83 Liikelaitoksen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, , ,57 Investointien tulorahoitus, % 69,8 114,5 Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 293,3 111,0 Quick ratio 8,7 3,0 Current ratio 8,7 3,0 15

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 Aineettomat hyödykkeet 1 567, ,08 Tietokoneohjelmistot 1 567, ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,21 Maa-alueet , ,01 Rakennukset , ,54 Muut maa- ja vesirakenteet 0,00 0,00 Johtoverkostot ja laitteet , ,18 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , ,62 Koneet ja kalusto , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,62 Sijoitukset , ,30 Muut saamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,78 Saamiset , ,57 Lyhytaikaiset , ,57 Myyntisaamiset , ,40 Saamiset kunnalta ,63 619,61 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 Maksuliiketilit , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,27 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,48 VIERAS PÄÄOMA , ,10 Pitkäaikainen , ,72 Ostovelat 600,00 0,00 Konsernivelat ,17 0,00 Muut velat/ Liittymismaksut ja muut velat , ,72 Lyhytaikainen , ,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,94 Korottomat velat kunnalta 0, ,28 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,84 Muut siirtovelat kunnalta Siirtovelat , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 72,5 86,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 145,5 62,1 Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset (1000 )

17 Liikelaitoksen tunnusluvut, selitykset: TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. [ ] Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. LAINANHOITO Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korko-kulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 17

18 MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5 Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1 TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Muita lainasaamisia ovat maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut. Selvennys vuoden 2013 tunnuslukuihin Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. 18

19 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen 2013 ja päättää, että tilikauden ylijäämä ,66 euroa kirjataan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämätilille. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 19

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Alle euron hankinnat pois lukien vesi- ja jätevesimittarit on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Käyttömaksut , ,34 Perusmaksut , ,65 Muut palvelut , ,43 Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnna muut tuotot Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , ,87 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Poistoaika Poisto- % meno vuotta menetelmä jäännöksestä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 Tasapoisto 20 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 Tasapoisto 3,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 3,3-6,7 Koneet ja kalusto 4-10 Tasapoisto

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Liite 2 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2014

Liite 2 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2014 Liite 2 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2014 Johtokunta 26.2.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 3 1.1 Liikelaitoksen toiminta ja talous 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus 3 Liikelaitoksen hallinto

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot