Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys... 5 Liikelaitoksen henkilöstö... 6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat... 6 Ympäristötekijät... 7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 9 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 9 Olennaiset tapahtumat... 9 Toimenpiteet Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

3 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi 2013 näyttäytyy jälkeenpäin taloudelliselta tulokseltaan liikelaitoksen historian parhaana. Perustehtävässä onnistuttiin hyvin vaikka sitä tukevia investointeja ja kehittämistyyppisiä hankkeita toteutettiinkin hieman suunniteltua hitaammin. Laskutettavan talous- ja jäteveden myynti väheni edelleen mutta muutamaa edeltävää vuotta maltillisemmin. Valtion vesihuoltotyönä toteutettava syksyllä 2012 käynnistyneen Vuolijoki-Kajaani siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen jatkui hieman suunniteltua hitaammalla aikataululla. Siirtoviemärin valmistuttua vuoden 2014 kesään mennessä saadaan jätevedenkäsittely keskitettyä Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon, jonka lietteenkäsittely saneerattiin tekniikaltaan 1970-luvulta 2010-luvulle vuoden 2013 aikana. Lietejätehuoltoratkaisu odottaa vielä toteutustaan. Senkin on todennäköisesti oltava käytössä vuoden 2016 alkuun mennessä. Vesihuoltoverkostorakentamisen ja saneerauksen volyymi oli jonkin verran edeltäviä huippuvuosia maltillisempaa mutta vesihuoltoverkostoja saneerataan jatkossakin entistä tarkemmin kohdennettuna pääsääntöisesti katusaneerauksen yhteydessä. Kajaanin Vesi -liikelaitos on varautunut investointeihin keräämällä niiden rahoitukseen ylijäämää. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskutettavan talousveden ja jäteveden määrä väheni edelleen, tosin edellisiä vuosia maltillisemmin. Myynnin väheneminen jatkuessaan vaikeuttaa Kajaanin Veden välttämättömien investointien rahoitusta. Kaupungin palveluohjelman valmisteluunkin sisältyvä tuotteiden ja palveluiden yksilöinti kustannuksineen vahvistaa näkemystä, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos tehdään talous- ja jätevesihuoltopalveluilla omalla toimintaalueella. Tukkumyynti vesihuolto-osuuskunnille ja yhtymille tapahtuu käytännössä omakustannehintaan ja hulevesiviemäröintipalvelut asemakaava-alueen kiinteistöille sekä katujen ja yleisten alueiden ylläpitäjälle eli kaupungille on selvästi tappiollista. Vuonna 2014 todennäköisesti uudistettava vesihuoltolaki ottanee kantaa hulevesihuollon järjestämiseen ja siinä yhteydessä on tarpeen selventää sen ja muiden vesihuoltopalveluiden hinnoittelun kustannusvastaavuutta. Kajaanin Vesi -liikelaitos on pyrkinyt keskittymään vain omiin ydintehtäviinsä. Sen kehityssuunnan jatkaminen merkitsee entistä tiiviimpää yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa muiden kuin ydintehtävien järjestämisessä, sähköisten järjestelmien ja palveluiden entistä voimakkaampaa hyödyntämistä ja tarjontaa sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Ilman sujuvia yhteistyöprosesseja Kajaanin Vesi -liikelaitos ei nykyisellä kapealla henkilöstöresurssillaan pysty jatkossa suoriutumaan kunnialla yhä vaativimmista tehtävistään. Haasteista huolimatta Kajaanin Vesi -liikelaitos tulee jatkossakin huolehtimaan toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Uudistuva lainsäädäntö tulee todennäköisesti vaatimaan lisäpanostuksia vesihuollon varmuuteen, laadunvalvontaan, häiriötilanteisiin varautumiseen, kustannusten ja korjausinvestointien läpinäkyvyyteen. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2013 taloudellinen tulos oli hyvä ja se saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista edesauttoi vähäiset putkirikot tms. äkilliset vahingot kustannus- ja toimintahäiriövaikutuksineen, jota voidaan osaltaan pitää onnistuneiden ja riittävän ajoissa toteutettujen saneerausten ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä sitoutuneen henkilöstön ansiona. 3

4 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli liikelaitoksena toimineen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen yhdeksäs toimintavuosi, viides Kuntalain (519/2007) säännösten mukaisena liikelaitoksena nykyisellä nimellään ja samalla Kajaanin kunnallisen vesihuollon 92. toimintavuosi. Kajaanin Vesi -liikelaitos päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä liikelaitoksen johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella oman edustajansa sekä samanlaiset oikeudet omaavan henkilökunnan edustajan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilökunnan esityksestä. Johtokunta kokoontui vuonna 2013 kahdeksan kertaa. Kevätkauden viimeisen kokouksen yhteydessä pidettiin kauden päättäjäiset Jättiläisen maassa Paltamossa ja viimeisen kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Kisällissä yhdessä Ympäristöteknisen lautakunnan ja lupajaoksen kanssa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: Jäsenet Meriläinen Timo, puheenjohtaja Kemppainen Kari, varapuheenjohtaja Haapalainen Asta Parviainen Heikki Salonen Raili Halonen Jarmo, henkilökunnan edustaja Keränen Silja, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Rissanen Helena Valovaara Rainer asti, Koskensalmi Leila alkaen Karjalainen Suvi Jokelainen Esa Lindgren Seppo Vimpari Jouni Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilivelvolliset viranhaltijat vuonna 2013: Viranhaltija Johtaja Juha Nurminen Liikelaitoksen sisäistä hallintoa ja kehittämistä hoitaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus ja johtoryhmän liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liikelaitoksen johtaja ja jäseninä verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja ja henkilökunnan edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2013 yksitoista kertaa. 4

5 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatio ( ) Taloudellinen kehitys Vuonna 2009 laaditun talouden tasapainottamisohjelman hengen mukaisesti vuodelle 2013 Kajaanin Vesi - liikelaitokselle laadittiin edellisten vuosien tapaan suhteellisen tiukka talousarvio. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos oli noin euroa kaupungin säästötavoitteiden takia muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita parempi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloutus kaupungille on suunnitellusti 0,8 miljoonaa euroa vuosina Pienennetyllä tuloutuksella ( /v) kaupunki osallistuu valtion vesihuoltotyönä toteutettavan ja osaltaan myös haja-asutuksen vesihuoltoa palvelevan hankkeen rahoitukseen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat merkittävimmin liikevaihdon toteutuminen talousarvion mukaisesti ja noin euroa muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita pienemmät toimintakulut. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoidut euron rahoituskulut jäivät toteutumatta. Myynnin hieman tasaantunut väheneminen saattaa jatkossa vaikeuttaa investointeihin varautumista ja aiheuttaa hintapaineita käyttö- ja perusmaksuihin. Kajaanin kaupunkikonsernissa toteutettiin talvella 2013 koko konsernia koskevat YT-neuvottelut, joiden seurauksena löydettiin merkittäviä käyttötaloussäästöjä. Kajaanin Vesi -liikelaitos muutti säästösyistä talousarviotaan (KJVJK ), jossa lykättiin joitakin investointeja, vältyttiin velanotolta ja korkomenoilta, säästettiin energiataloudesta ja yhteisen hengen mukaisesti noudatettiin tiukkaa käytäntöä mm. matkustamiseen ja ulkopuoliseen koulutukseen osallistumiseen. Veden ominaiskulutuksen väheneminen, talouden epävarmuus, mahdolliset kuntarakennemuutokset, mittavat investointitarpeet sekä lisääntyvät vesihuollon palvelutasovaatimukset luovat jatkossa suuren haasteen vesihuoltopalveluiden kustannusten pitämiselle kohtuullisella tasolla. Mikäli vedenkulutuksen väheneminen jatkuu viime vuosien kaltaisena, uhkaa se Kajaanin Veden rahoituspohjaa. Kuntarakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuovien kuntaliitosten seurauksena olisi nykyinen kohtuullisen hyvä vesihuollon palvelutaso taattava myös laajenevalle toiminta-alueelle. Lähivuosina Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hintoihin kohdistuu kasvupaineita, sillä kulutuksen pieneneminen vähentää Kajaanin Veden käyttömaksutuloja kun samalla edessä on mittavia investointeja ja toiminnan edelleen tehostamisella ei enää ole saavutettavissa merkittäviä kustannusten kasvua hidastavia säästöjä. Vesihuollon maksuja kansallisesti vertailtaessa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnat ovat toistaiseksi olleet hyvinkin kilpailukykyisiä. Talous- ja jätevesihuollon tulokset ovat selvästi voitollisia (talousvesi noin euroa ja jätevesi noin euroa). Sen sijaan hulevesihuollon tulot ovat noin euroa ja kirjanpitojärjestelmään kirjautunut tulos on noin euroa tappiollinen. Käytännössä tappio on selvästi suurempi (vähintään euroa), sillä hule- 5

6 vesiviemäriverkostoinvestoinnit on ainakin 2000-luvun puoliväliin asti kirjattu jätevesiviemäriverkostolle, mikä näkyy nyt poistojen virheellisenä kohdentumisena ja liikelaitoksen tuloutusvaatimus rasittaa käytännössä vain talous- ja jätevesihuoltoa. Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. Liikelaitoksen henkilöstö Kajaanin Vesi -liikelaitoksella oli vuonna 2013 henkilöstöä 20,43 henkilötyövuosina mitattuna (vakituisia 19,36). Vuoden 2013 lopussa Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli 20 vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 50,0 vuotta (kaikkien 49,3 vuotta). Toukokuun lopussa 2013 yksi työntekijä siirtyi eläkkeelle. Uusia työntekijöitä ei rekrytoitu vuonna Henkilöstökulut olivat 1,24 miljoonaa euroa ( /htv). Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimitiloihin saneerattiin vuoden 2013 aikana lisää työpisteitä ja erityisesti eniten istumatyötä tekevän hallinnon henkilöstön työpisteiden kalustuksessa on panostettu ergonomiaan. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2011 syksyllä alkanutta ja vuonna 2013 päättynyttä ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (kolme vesihuollon osaamisalalla ja yksi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalalla). Kaikkien neljän virallinen valmistuminen jää vuodelle Yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Kajaanin Vesi -liikelaitos piti neljä koko henkilöstöä koskevaa yhteistä työpaikkakokousta ja osittain näihin yhdistettynä kaksi yhteishenkeä lisäävää vapaamuotoista virkistyspäivää, joissa vierailtiin Kajaanin teatterissa ja tutustuttiin frisbeegolfiin Vimpelinlaaksossa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä 10 osallistui työnantajan osittain tukemaan keväällä 2013 päättyneeseen vuoden kestäneeseen Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Käyttö- ja verkosto-tulosyksiköt osallistuivat syksyllä työhyvinvointikoulutukseen, jolla pyrittiin parantamaan työyhteisön toimivuutta. Hallinto-tulosyksikkö osallistui vastaavaan koulutukseen vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos maksoi tulospalkkiota henkilöstölleen vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 4,26 % palkkasummasta eli ,14 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on ennakkokuluksi kirjattu henkilöstölle keväällä 2014 maksettavia tulospalkkiota euroa. Em. summat eivät sisällä henkilöstösivukuluja. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Toiminnallisista riskeistä vakavimmat vaikutukset on esim. toimintahäiriöistä, sääolosuhteista, onnettomuuksista tai putkirikoista aiheutuva juomaveden saastuminen, jolla voi olla suora vaikutus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakkaiden terveyteen. Edellä mainituista syistä voi aiheutua korvattavia vahinkoja myös kiinteistöille ja ympäristölle. Vesihuollon toimintavarmuus on riippuvainen mm. sähkönjakelusta ja tietojärjestelmistä. Ongelmat niissä vaarantavat nopeasti vesihuollon toimintavarmuuden. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoissa ja laitosrakennuksissa ja prosessitekniikassa on mittavasti ns. saneerausvelkaa, joka lisää edellä mainittujen ongelmien riskiä. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii erittäin kapealla organisaatiolla, joka on ainakin häiriötilanteissa merkittävä riski. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti taloudeltaan kaupungista irrallisena kunnallisena liikelaitoksena ja kattaa kulunsa vesihuollosta perittävillä maksuilla. Tämän lisäksi se tuloutti vuonna 2013 kaupungille 0,8 miljoonaa euroa. Pitkällä aikajänteellä Kajaanin Vesi -liikelaitos pystyy rahoittamaan toimintansa vesihuollosta perittävillä maksuilla, mikäli tuloutusvaatimukset pysyvät kohtuullisina, järjestetyn vesihuollon piirissä oleva yhdyskuntarakenne pidetään tiiviinä, ympäristövaatimukset eivät vaadi kohtuuttomia investointeja ja laskutettavan veden ja jäteveden määrä ei enää vähene viime vuosien tapaan radikaalisti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vahinkoihin on varauduttu Kajaanin kaupungin ottamin vakuutuksin, jotka kattavat tavanomaisessa toiminnassa syntyvät vahingot. Tavanomaista mittavimpien vesihuoltolaitostoiminnalle tunnusomaisten vahinkojen vakuutusturva selvitetään kevään 2014 aikana. 6

7 Vuoden 2013 lopussa hankittiin kaksi lisävaravoimakonetta. Kajaanin Vesi -liikelaitos rakennutti kaksi pohjavesikaivoa vuonna 2012 saadun ympäristöluvan mukaisesti lisä-/varapohjavedenottamoksi Koutaniemen Sivolanniemelle. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos jatkoi vuonna 2013 vuonna 2012 aloitetun yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelma jäännösriskien hallitsemiseksi. Talousarvioon 2013 kirjatuista riskeistä ei vuonna 2013 varsinaisesti konkretisoitunut mikään. Kajaanin Vesi -liikelaitos henkilöstösuunnitelmansa mukaisesti ja jo ennen sen tekemistä, koko toimintansa ajan pyrkinyt mitoittamaan tarvitsemansa henkilöstön tiukasti sen vastuulla jatkuvasti olevien tehtävien mukaan. Tämä näkyy henkilöstömenojen tavanomaista pienempänä kasvuna mutta myös mm. henkilöstöresurssiniukkuuden vuoksi talousarviota hitaampana investointien ja kehittämistyyppisten hankkeiden tai tehtävien toteutuksena sekä riskinä on kiireisen työtahdin vaikutukset henkilöstön jaksamiselle ja työterveydelle, joista on viitteitä havaittavissa mm. marrasjoulukuussa toteutetun työyhteisön toimivuustutkimuksen tuloksista. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos sai käyttöönsä ensimmäisen raportin Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmästä, johon se liittyi Raportissa verrataan järjestelmään liittyneitä vesihuoltolaitoksia toisiinsa toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kautta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnusluvut ovat keskiarvoa parempia mm. talousveden laadussa, putkirikkojen ja -tukkeumien määrässä, laskutuksen oikeellisuudessa, kustannustehokkuudessa sekä talouden tunnusluvuissa. Keskiarvoa huonompia tunnusluvut ovat vuotovesien määrässä, virheellisten vesimittarien määrässä sekä verkostojen, erityisesti vesijohtoverkoston, tehokkuudessa (laskutettu vesimäärä jaettuna verkoston pituudella). Muut tunnusluvut ovat lähellä keskiarvoa. Tuloksia käytetään jatkossa toiminnan kehittämiseen. Ympäristötekijät Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta on kiinteästi yhteydessä ympäristöön. Pohjavedensuojelu on elinehto hyvälaatuiselle pohjavedelle. Toisaalta pohjavedenoton määrän tulee olla kestävää suhteessa pohjaveden muodostumiseen. Viemäröinti ja jäteveden- sekä jätevesilietteenkäsittely on kustannuksiltaan Kajaanin kaupungin merkittävin ympäristöpanostus. Kajaanin Vesi -liikelaitos panostaa ympäristötekijöihin käyttötaloudestaan 3,3 miljoonaa euroa ja pysyviin vastaaviin sisältyy aktivoituja pitkävaikutteisia ympäristömenoja 17,1 miljoonaa euroa. Ympäristötuotot olivat 4,1 miljoona euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vastuulle kuuluvista tehtävistä ympäristöpanostuksiin kuuluviksi luetaan pohjavedensuojelua varten tehdyt analyysit, mittaukset ja muut toimenpiteet lähinnä vedenhankinnassa. Jätevesihuolto on huomioitu ympäristöpanostuksena käytännössä kokonaisuudessaan mukaan lukien viemäriverkoston käytön ja kunnossapidon, jätevesien puhdistuksen, lietteen käsittelyn sekä näihin liittyvät analyysit, tutkimukset ja ympäristölupien velvoittamat vesiensuojeluun ja kalatalouteen liittyvät maksut sekä investoinnit. Lisäksi ympäristöpanostuksena on käsitelty hulevesiviemäriverkoston käyttö ja kunnossapito sekä siihen liittyvät investoinnit. Ympäristötuotoiksi on luettu jäteveden käyttömaksut sekä jäte- ja huleveden perusmaksut. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti kaikki sille ympäristöluvissa asetetut vaatimukset jätevedenpuhdistuksen suhteen, vaikka pääpaineviemärissa vuoden 2012 lopussa havaittu vuoto, josta jätevettä joutui vesistöön, saatiin korjattua vasta vuoden 2013 aikana. Pohjavedenoton kuukausittaisista 96 seurattavasta maksimiottomääristä 11 ylitti lupamääräyksen. Valtion vesihuoltotyönä toteutettavan kustannuksiltaan noin 3,5 miljoonan euron vuonna 2012 aloitetun siirtoviemärin Otanmäestä Kajaaniin rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Rakennuttajana toimiva Pohjois- Pohjanmaan ELY joutui purkamaan alkuperäisen urakkasopimuksen ja kilpailuttamaan hankkeen uudelleen keväällä 2013 ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2014 mennessä haettu jatko Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvalle on edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja lupapäätös on odotettavissa aikaisintaan vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus ovat vuonna 2012 esittäneet Kainuun jätehuolto kuntayhtymä Eko-Kympille lietejätehuoltoratkaisuksi Majasaaren jätekeskukseen rakennettavaa kompostointilaitosta tai vastaavaa. Vuoden 2013 lopussa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko- Kymppi käynnisti selvitystä jatkokäsittelyn toteuttamisesta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen näkökulmasta toimenpiteitä tulee toteuttaa suhteellisen pikaisella aikataululla, sillä viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä jätevesilietejätehuollolle on löydettävä nykyisen korvaava ratkaisu. 7

8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä sekä liikelaitoksen johtosääntöä ja toimintasääntöä. Vesihuoltopalvelujen toimittaminen perustuu pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Toimintaa ohjaavat vesihuoltolain periaatteiden mukaiset sopimuskohtaiset ehdot, Kajaanin Veden sopimusehdot, Kajaanin Veden yleiset toimitusehdot ja Kajaanin Veden kulloinkin voimassa olevat hinnastot. Päivitetty hinnasto otettiin käyttöön Konserniohjaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa toteutuu kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitos on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja -valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Olennaisimmat liikelaitoksen toimintaa koskevat riskit on kirjattu palvelustrategiaan. Strategisten ja taloudellisten riskien arviointia täydennettiin konsernitasolla syksyllä Kajaanin Vesi -liikelaitos aloitti vuonna 2012 yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelmat jäännösriskien hallitsemiseksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2013 hyvin. Ydintoiminnot toimivat moitteettomasti. Talousarvioon kirjatut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Osa investoinneista viivästyi ja niistäkin osa suunnitelmallisesti säästösyistä. Valtaosa omista kehitystyyppisistä hankkeista on toteutunut suunniteltua hitaammin ja ympäristöteknisen toimialan kanssa yhteistyössä toteutettavia kehityshankkeita on jäänyt toteutumatta lähinnä arvioitua suuremman työmäärän ja resurssien vähyyden vuoksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa käytössä oleva jatkuvan parantamisen periaatteella toimiva tulospalkkiomalli on lisännyt organisaation taloudellista ajattelua ja tavoitteisiin sitoutumista mallissa mitattavien mittareiden osalta. Toimintaan liittyviä sähköiseen palautejärjestelmään kirjautuneita palautteita vuonna 2013 oli 13 kpl, joista viisi koski viemäröintiä, neljä laskutusta ja kolme vedenjakelua. Vahingonkorvausvaatimuksia oli 2 kappaletta, joiden arvo yhteensä noin euroa. Vahingonkorvauksia päätettiin maksaan euroa (sis. alv), joista Kajaanin Veden maksettavaksi jäi noin 500 euroa, loppu jää rakennuttajan tai urakoitsijan maksettavaksi. Muita vaatimuksia oli kaksi kappaletta, joiden kustannusvaikutus oli noin euroa (toisen kustannusvaikutusta ei ole esitetty). Toimielin on päättänyt hylätä molemmat vaateet, mutta toisen käsittely jatkuu valituksen jälkeen edelleen. Laskutukseen liittyviä hyvitysvaatimuksia oli kolme kappaletta, joille maksettiin tai on sovittu maksettavaksi hyvityksiä yhteensä ,28 euroa (sis. alv). Poikkeuksellisen suuri määrä aiheutuu yhdestä yli euron (sis. alv) jätevesihyvityksestä, joka maksetaan vuoden 2014 ensimmäisen suurkuluttajalaskutuksen yhteydessä. Yksi hyvityspäätös ei ollut lainvoimainen tilikauden päättyessä. Edellä esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin liittyviä oikaisuvaatimuksia oli kolme kappaletta. Yksi niistä raukesi aiheettomana johtokunnassa, mutta yhden käsittely on seuraavassa portaassa edelleen kesken. Muita oikaisuvaatimuksia ei ollut. Myyntisaamisista poistoja oli 2.188,68 euroa. Edellä mainittujen vaatimusten määrä (yhteensä 8 kpl) ja kustannukset (noin , 2,0 % liikevaihdosta) suhteessa Kajaanin Vesi - liikelaitoksen toimintaan ovat suhteellisen pienet yhtä mittavaa hyvitystä lukuun ottamatta. Tämän perusteella sisäistä valvontaa voidaan pitää onnistuneena. 8

9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoihin liitettiin 33 uutta kiinteistöä, mikä on 46 % (28 kpl) edellistä vuotta vähemmän ja kolme liittymissopimusta irtisanottiin, mikä yksi sopimusta edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoliittyjän vaihtoja tehtiin 233 kappaletta, mikä on 6,8 % (17 kpl) edellistä vuotta vähemmän. Käyttösopimusten kuluttajan vaihtoja tehtiin 350 kappaletta, mikä on 14 kpl edellistä vuotta vähemmän. Talousveden myynti väheni 0,7 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,6 % edellisestä vuodesta. Omalla toiminta-alueella talousveden myynti väheni 0,4 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,3 % edellisestä vuodesta. Muille vesihuoltolaitoksille (vesihuoltoosuuskunnille ja -yhtymille) omakustannehintaan tapahtuvan tukkumyydyn talousveden määrä väheni 4,8 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 7,6 %. Kokonaisuutena Kajaanin Vesi -liikelaitoksen myynti väheni 1,2 %. Omalla toiminta-alueella myynti väheni 0,9 % ja tukkumyynti muille vesihuoltolaitoksille väheni 6,2 %. Kajaanin Vesi - liikelaitoksen myynnistä 5,4 % (6,5 % talousvedestä ja 4,3 % jätevedestä) on tukkumyyntiä muille vesihuoltolaitoksille omakustannehintaan. Tukkumyynnin suhteellinen osuus on vähentynyt 0,3 % (talousveden osalta 0,2 % ja jäteveden osalta 0,3 %) edellisestä vuodesta. Tukkumyynnin käyttömaksujen tukkuhinta-alennuksen kustannusvaikutus oli Kajaanin Vesi -liikelaitokselle ,84 (alv 0 %), mikä on 2,4 % Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttömaksutuloista. Muista palveluista saatavat tulot pienenivät noin euroa (-2,8 %) edellisestä vuodesta. Vuoden 2013 alusta Kajaanin Vesi -liikelaitos otti käyttöön uuden hinnaston, jossa käyttömaksuja korotettiin noin 5,3 % (vesi +4,7 % ja jätevesi +5,7 %). Perus- ja liittymismaksut eivät muuttuneet, mutta palvelumaksuja päivitettiin. Korotusten vaikutus vesihuoltokustannuksiin oli keskimäärin noin 4,3 %. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi noin (+3,2 %) ja liikeylijäämä kasvoi noin (+11,9 %) edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 käyttöön otettua sähköistä laskutusta käytti vuoden 2013 lopussa käyttäjää, mikä on 286 kpl (37 %) edellistä vuotta enemmän käyttöpaikasta, jotka ovat lisääntyneet 23 kappaleella (0,3 %) edellisestä vuodesta, 14,4 % laskutettiin sähköisesti, mikä on 5,6 % edellistä vuotta enemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitos lähetti vuonna laskua, mikä on 118 kappaletta (0,4 %) edellistä vuotta vähemmän. Vuoden lopussa valmistauduttiin laskutusjärjestelmäpäivityksillä suoramaksun käyttöön ottoon vuoden 2014 alkupuolella. Vesihuoltoverkostoja saneerattiin noin 3,1 km eli noin 2,6 km edellistä vuotta vähemmän. Uusia vesihuoltoverkostoja rakennettiin noin 11,8 km eli noin 2,2 km edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoverkoston saneerausmäärä vastaa liikelaitosajan tavanomaisia määriä ja ne toteutettiin yksinomaan aukikaivamalla yhdessä katusaneerauksen kanssa. Muutaman viime vuoden keskimääräisellä saneerausvauhdilla 6,0 km/v Kajaanin Vesi -liikelaitoksen pikaisesti saneerattavan vesihuoltoverkoston saneeraus kestäisi vajaan 10 vuotta, mikä merkitsee saneerattaville putkiosuuksille vähintään 40 vuoden ikää, mikä vastaa karkeasti niiden oletettua käyttöikää. Uudisrakentaminen sisältää noin 3,5 km pituisen vuonna 2013 käyttöönotetun Kangasmaasto-Peuraniemi välin Otanmäki-Kajaani siirtoviemäristä, jota ilman uudisrakentamista oli noin 1,3 km edellistä vuotta vähemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen päätehtävän mukainen toiminta vuonna 2013 oli suunnitellun mukaista. Merkittävin häiriö oli Katiskan jätevedenpumppaamon lähellä pääpaineviemärissä havaitun vuodon korjaus tammikuussa Molemmat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut lupaehdot vuonna Talousvedeksi toimitettu pohjavesi täytti niin ikään talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset kahta mangaanipitoisuuspoikkeamaa lukuun ottamatta. Pohjavedenpumppaus yhden ottamon osalta ylitti yhtenätoista kuukautena sille asetetun ottorajan. Vedenjakelukatkoksia aiheuttaneita putkirikkoja oli yhteensä 7 kappaletta ja viemäritukoksia 7 kappaletta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan Kainuun ympäristökeskukselle esittämä siirtoviemärin rakentaminen Otanmäeltä Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle Kajaaniin valtion vesihuoltotyönä käynnistyi syksyllä Rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus joutui purkamaan maaliskuussa 2013 alkuperäisen urakoitsijan urakkasopimuksen, kilpailuttamaan pikaisesti Kangasmaasto-Peuraniemi välin loppuunsaattamisen toukokuun loppuun mennessä ja kilpailuttamaan loppuhankkeen uudelleen. Uusiurakoitsija aloitti elo-syyskuussa 2013 ja hanke valmistuu urakkasopimuksen mukaan kesällä Hanke etenee silti suunnitelman mukaisen kustannusarvion mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus esittivät vuoden 2011 alussa päättyneen Eloperäiset jätteet kiertoon hankkeen johtopäätösten mukaisesti Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympille, että Kajaanin Veden lietejätehuolto toteutetaan jatkossa Majasaaren jätekeskukseen rakennettavalla aumakompostoinnilla tai vastaavalla käsittelymenetelmällä yhdessä Kainuun muiden vesihuoltolaitosten jätevesilietteiden kanssa. Hanke on edennyt suhteellisen hitaasti siihen nähden, että jätevesilietteelle on löydettävä uusi 9

10 jätehuoltoratkaisu nykyisen tilalle viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaus saneerattiin täysin vuonna Saneerauksen seurauksena jätevesilietteen kuiva-ainepitoisuus kasvoi, jolloin loppukäsittelyyn kuljetettavan lietteen määrä väheni ja jätevedenpuhdistamolla on mahdollisuus toteuttaa henkilöstösuunnitelman mukaisia työaika- ja muita henkilöstöjärjestelyjä. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli vuoden 2013 lopussa töissä 21 henkilöä, joista yksi määräaikaisessa ja loput vakinaisessa työsuhteessa. Vuoden 2013 aikana yksi työntekijä jäi eläkkeelle. Uusia rekrytointeja ei vuoden aikana tehty. Vuoden 2013 ajan käynnissä ollut hallinnon tukipalvelujen kehitysprojektin tuloksilla saattaa olla vaikutuksia Kajaanin Veden hallinnon tehtäviin, mutta tuloksia odotetaan vasta vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä yksi työntekijää suoritti ympäristöalan erikoisammattitutkintoa ja yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Toimenpiteet Palvelun vaikuttavuus Otanmäki Kajaani -siirtoviemäri ja - yhdysvesijohto käytössä. Toteuma ja poikkeamien perustelut Käytössä syksyllä 2014 (Talousarviomuutos, KJVJK ). Valmiusaste n. 75 %. Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys. Päivitysesitys KJVJK Hulevesisuunnitelman laadinta yhteistyössä kaupungin kanssa. Peruskorjauksen toimenpideohjelman laadinnan aloittaminen. Sivolanniemi Koutaniemi -yhdysvesijohdon rakentaminen. Kaikki toimitettu talousvesi UV-desinfioitu. Lietteenkuivauksen uusinta. Heterannan vedenottamon turvaamissuunnitelma (suojavyöhykkeet, viemärisiirto jne.). Salmijärven vedenottamo-alueen suojelun selvittäminen (alueen kiinteistöjen jäteveden keräys (osuuskuntamuotoisena) yhteistyössä kaupungin kanssa. Varavoimakapasiteetin lisäys (2+1 kpl). Peuraniemen jätevedenpuhdistamon mittauksien ja analysaattoreiden uusinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Valmius-/varautumissuunnitelman päivitys.. Laatusuunnitelman laadinta. Johtokunnan uudet jäsenet perehdytetään liikelaitoksen johtokunnan toimintaan. Ei laadittu. Kaupunki ei aktiivinen. Pohja-/perustiedot käytännössä kerätty. Rakennettu. Laitteet asennettu, automaatio kytkemättä automaatiojärjestelmään. UV-desinfiointi ei käytössä. Resurssien niukkuus / aikataulutusongelma. Uusittu. Viemäröintivaihtoehdot yleissuunniteltu. Suojavyöhykkeet alustavasti suunniteltu. Suojavyöhykkeiden virallinen muodostaminen aloittamatta. Resurssien niukkuus. Joutenlammen-Syvälammen alueen viemäröinti suunniteltu, hankkeelle saatu 70 % EAKR-rahoitus, alue sisällytetty Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueehdotukseen, urakka kilpailutettu. Lisätty (2 kpl). Uusinta siirretty tulevaisuuteen (Talousarviomuutos, KJVJK ). Toteuma ja poikkeamien perustelut Riskikartoitus lähes valmis osana LYT-johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämishanketta. Varautumissuunnitelman päivitetään riskikartoituksen tulosten perusteella. Resurssien niukkuus / oletettua suurempi työmäärä. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (vesihuoltomestari) kehittämishankkeena/päättötyönä on valmisteltu esiselvitystä Kajaanin Veden laatuasioiden kehittämisestä, jonka valmiusaste n. 70 %. Perehdytetty. 10

11 Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Hulevesiviemäröinnin tarkoituksenmukaisimman kokonaisvastuullisen selvittäminen yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa ja liittymis-/vapautusprosessin yksinkertaistaminen. Toteuma ja poikkeamien perustelut Ei selvitetty tai toteutettu. Ympäristötekninen toimiala ei aktiivinen eikä Vesihuolto- sekä Maankäyttö- ja rakennuslakien uusinta ei ole edennyt. Asiakaspalvelun ja laskutuksen prosessien ja teknologian tehostamismahdollisuuksien selvittäminen. Kajaanin Veden Internet sivujen päivittäminen vuorovaikutteisemmaksi. Ei selvitetty. Resurssien niukkuus. Päivitetty. Henkilöstön aikaansaannoskyky Työyhteisön toimivuuden mittaus. Toteuma ja poikkeamien perustelut Mitattu. 2 Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, Vesihuollon 3 vesihuoltomestaritutkintoa ja 1 LYTjohtamisen erikoisammattitutkinto. osaamisalan (vesihuoltomestari) osat suoritettu, tutkintolautakunnan hyväksyntä /4 tutkintoa kesken, valmistumiset kevään 2014 aikana. Oletettua suurempi työmäärä. Vapaamuotoisia virkistyspäiviä 2 kpl/v. Teatteri , Frisbeegolf Vimpelinlaakso EA-, työturvallisuus-, tulityö-, tieturva- sekä vesihygieniakortin ylläpito. Mittarit Voimassa olevia kortteja tms. 81 kpl / 83 kpl tarvittavasta (95,2 %) , 1 pitkällä sairaslomalla olevan kortteja päivittämättä.. Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV2 1 (20,56) 20,43 (+0,07 vuodesta 2012) Asiakastyytyväisyys (1-4) 2 ei mitata - Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 3,20 2,82 (-0,32 vuodesta 2011) Kehityskeskustelut käyty (1-4) 3 4 3,85 (-0,15 vuodesta 2012), 1 pitkällä sairaslomalla olevan kanssa käymättä Laskutettu talousvesi, m (-15 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen Laskutettu jätevesi, m (-32 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen 11

12 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu TA TA Muutokset TA Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP Poikkeama TP 2012 Liikevaihto , , , , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 3 000, , , , ,74 Tuet ja avustukset 8 984, , ,71 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , , ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,01 Palvelujen ostot , , , , , ,83 Henkilöstökulut , , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , , ,32-958, ,57 Liiketoiminnan kulut yhteensä , , , , ,58 Liikeylijäämä , , , , , , ,29 Korkotuotot 13,28 Muut rahoitustuotot , , ,25 Korkokulut , , ,00 Korvaus peruspääomasta , , , ,75 Tuloutus ylijäämästä , , , ,25 Viivästyskorot -6,47 Muut rahoituskulut -25,00-25,00-173,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , ,81 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , , , , , , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , , , , , , ,48 Tilikauden ylijäämä , , , , , , ,48 12

13 Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailu TA Muutokset Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP 2013 Toteuma Poikkeama TP 2012 Rakennukset Rakennukset/rakentaminen , , , , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesihuollon suunnittelu ja tutkiminen 0,00-267,43-267, ,00 Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus , , , , , , ,76 Vedenottamot , , , , , ,20 Pohjavesialueet Vedenkäsittelylaitokset , , , , ,87 Vesisäiliöt 0, , , ,74 Paineenkorotusasemat , , , , , ,89 Jätevedenpumppaamot , , , , , ,19 Jätevedenpuhdistamo , , , , , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä , , , , , , ,40 Koneet ja kalusto Vesilaitoksen koneet , , , , ,17 Viemärilaitoksen koneet , , ,00 Koneet ja kalusto yhteensä , , , , ,17 Investoinnit yhteensä , , , , , , ,57 13

14 Tilinpäätöslaskelmat TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,45 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet j , ,01 Palvelujen ostot , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,84 Muut henkilöstösivukulut , ,89 Henkilöstökorvaukset , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 Liikeylijäämä , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 13,28 Muut rahoitustuotot , ,25 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta , ,75 Muut rahoitukulut , , , ,81 Ylijäämä ennen satunaisia eriä , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , ,48 Tiliikauden ylijäämä , ,48 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Voitto, % 15,0 12,5 14

15 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,29 Poistot ja arvonalentumiset , ,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,81 Tulorahoituksen korjauserät -500,00 Toiminta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,57 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 500,00 Investoinnit yhteensä , ,57 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisen lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset kunnalta 4131, ,49 Saamisten muutokset muilta , ,81 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,43 Korottomien velkojen muutos muilta , ,83 Liittymismaksujen muutos kunnalta Liittymismaksujen muutos muilta , ,30 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,88 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,21 Rahavarat , , , ,83 Liikelaitoksen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, , ,57 Investointien tulorahoitus, % 69,8 114,5 Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 293,3 111,0 Quick ratio 8,7 3,0 Current ratio 8,7 3,0 15

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 Aineettomat hyödykkeet 1 567, ,08 Tietokoneohjelmistot 1 567, ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,21 Maa-alueet , ,01 Rakennukset , ,54 Muut maa- ja vesirakenteet 0,00 0,00 Johtoverkostot ja laitteet , ,18 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , ,62 Koneet ja kalusto , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,62 Sijoitukset , ,30 Muut saamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,78 Saamiset , ,57 Lyhytaikaiset , ,57 Myyntisaamiset , ,40 Saamiset kunnalta ,63 619,61 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 Maksuliiketilit , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,27 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,48 VIERAS PÄÄOMA , ,10 Pitkäaikainen , ,72 Ostovelat 600,00 0,00 Konsernivelat ,17 0,00 Muut velat/ Liittymismaksut ja muut velat , ,72 Lyhytaikainen , ,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,94 Korottomat velat kunnalta 0, ,28 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,84 Muut siirtovelat kunnalta Siirtovelat , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 72,5 86,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 145,5 62,1 Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset (1000 )

17 Liikelaitoksen tunnusluvut, selitykset: TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. [ ] Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. LAINANHOITO Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korko-kulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 17

18 MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5 Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1 TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Muita lainasaamisia ovat maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut. Selvennys vuoden 2013 tunnuslukuihin Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. 18

19 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen 2013 ja päättää, että tilikauden ylijäämä ,66 euroa kirjataan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämätilille. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 19

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Alle euron hankinnat pois lukien vesi- ja jätevesimittarit on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Käyttömaksut , ,34 Perusmaksut , ,65 Muut palvelut , ,43 Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnna muut tuotot Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , ,87 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Poistoaika Poisto- % meno vuotta menetelmä jäännöksestä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 Tasapoisto 20 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 Tasapoisto 3,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 3,3-6,7 Koneet ja kalusto 4-10 Tasapoisto

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot