Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto... 4 Taloudellinen kehitys... 5 Liikelaitoksen henkilöstö... 6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat... 6 Ympäristötekijät... 7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 9 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 9 Olennaiset tapahtumat... 9 Toimenpiteet Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä koskevat liitetiedot KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

3 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Liikelaitoksen johtajan katsaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi 2013 näyttäytyy jälkeenpäin taloudelliselta tulokseltaan liikelaitoksen historian parhaana. Perustehtävässä onnistuttiin hyvin vaikka sitä tukevia investointeja ja kehittämistyyppisiä hankkeita toteutettiinkin hieman suunniteltua hitaammin. Laskutettavan talous- ja jäteveden myynti väheni edelleen mutta muutamaa edeltävää vuotta maltillisemmin. Valtion vesihuoltotyönä toteutettava syksyllä 2012 käynnistyneen Vuolijoki-Kajaani siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen jatkui hieman suunniteltua hitaammalla aikataululla. Siirtoviemärin valmistuttua vuoden 2014 kesään mennessä saadaan jätevedenkäsittely keskitettyä Peuraniemen jätevedenpuhdistamoon, jonka lietteenkäsittely saneerattiin tekniikaltaan 1970-luvulta 2010-luvulle vuoden 2013 aikana. Lietejätehuoltoratkaisu odottaa vielä toteutustaan. Senkin on todennäköisesti oltava käytössä vuoden 2016 alkuun mennessä. Vesihuoltoverkostorakentamisen ja saneerauksen volyymi oli jonkin verran edeltäviä huippuvuosia maltillisempaa mutta vesihuoltoverkostoja saneerataan jatkossakin entistä tarkemmin kohdennettuna pääsääntöisesti katusaneerauksen yhteydessä. Kajaanin Vesi -liikelaitos on varautunut investointeihin keräämällä niiden rahoitukseen ylijäämää. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskutettavan talousveden ja jäteveden määrä väheni edelleen, tosin edellisiä vuosia maltillisemmin. Myynnin väheneminen jatkuessaan vaikeuttaa Kajaanin Veden välttämättömien investointien rahoitusta. Kaupungin palveluohjelman valmisteluunkin sisältyvä tuotteiden ja palveluiden yksilöinti kustannuksineen vahvistaa näkemystä, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos tehdään talous- ja jätevesihuoltopalveluilla omalla toimintaalueella. Tukkumyynti vesihuolto-osuuskunnille ja yhtymille tapahtuu käytännössä omakustannehintaan ja hulevesiviemäröintipalvelut asemakaava-alueen kiinteistöille sekä katujen ja yleisten alueiden ylläpitäjälle eli kaupungille on selvästi tappiollista. Vuonna 2014 todennäköisesti uudistettava vesihuoltolaki ottanee kantaa hulevesihuollon järjestämiseen ja siinä yhteydessä on tarpeen selventää sen ja muiden vesihuoltopalveluiden hinnoittelun kustannusvastaavuutta. Kajaanin Vesi -liikelaitos on pyrkinyt keskittymään vain omiin ydintehtäviinsä. Sen kehityssuunnan jatkaminen merkitsee entistä tiiviimpää yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa muiden kuin ydintehtävien järjestämisessä, sähköisten järjestelmien ja palveluiden entistä voimakkaampaa hyödyntämistä ja tarjontaa sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Ilman sujuvia yhteistyöprosesseja Kajaanin Vesi -liikelaitos ei nykyisellä kapealla henkilöstöresurssillaan pysty jatkossa suoriutumaan kunnialla yhä vaativimmista tehtävistään. Haasteista huolimatta Kajaanin Vesi -liikelaitos tulee jatkossakin huolehtimaan toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Uudistuva lainsäädäntö tulee todennäköisesti vaatimaan lisäpanostuksia vesihuollon varmuuteen, laadunvalvontaan, häiriötilanteisiin varautumiseen, kustannusten ja korjausinvestointien läpinäkyvyyteen. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2013 taloudellinen tulos oli hyvä ja se saavutti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista edesauttoi vähäiset putkirikot tms. äkilliset vahingot kustannus- ja toimintahäiriövaikutuksineen, jota voidaan osaltaan pitää onnistuneiden ja riittävän ajoissa toteutettujen saneerausten ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä sitoutuneen henkilöstön ansiona. 3

4 Liikelaitoksen hallinto Vuosi 2013 oli liikelaitoksena toimineen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen yhdeksäs toimintavuosi, viides Kuntalain (519/2007) säännösten mukaisena liikelaitoksena nykyisellä nimellään ja samalla Kajaanin kunnallisen vesihuollon 92. toimintavuosi. Kajaanin Vesi -liikelaitos päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (519/2007) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta vastaa Kajaanin kaupunginhallituksen alainen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä liikelaitoksen johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella oman edustajansa sekä samanlaiset oikeudet omaavan henkilökunnan edustajan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilökunnan esityksestä. Johtokunta kokoontui vuonna 2013 kahdeksan kertaa. Kevätkauden viimeisen kokouksen yhteydessä pidettiin kauden päättäjäiset Jättiläisen maassa Paltamossa ja viimeisen kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Kisällissä yhdessä Ympäristöteknisen lautakunnan ja lupajaoksen kanssa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2013: Jäsenet Meriläinen Timo, puheenjohtaja Kemppainen Kari, varapuheenjohtaja Haapalainen Asta Parviainen Heikki Salonen Raili Halonen Jarmo, henkilökunnan edustaja Keränen Silja, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet Rissanen Helena Valovaara Rainer asti, Koskensalmi Leila alkaen Karjalainen Suvi Jokelainen Esa Lindgren Seppo Vimpari Jouni Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilivelvolliset viranhaltijat vuonna 2013: Viranhaltija Johtaja Juha Nurminen Liikelaitoksen sisäistä hallintoa ja kehittämistä hoitaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginhallitus ja johtoryhmän liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa liikelaitoksen toiminnan kehittämisessä sekä asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi liikelaitoksen johtaja ja jäseninä verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja ja henkilökunnan edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2013 yksitoista kertaa. 4

5 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatio ( ) Taloudellinen kehitys Vuonna 2009 laaditun talouden tasapainottamisohjelman hengen mukaisesti vuodelle 2013 Kajaanin Vesi - liikelaitokselle laadittiin edellisten vuosien tapaan suhteellisen tiukka talousarvio. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulos oli noin euroa kaupungin säästötavoitteiden takia muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita parempi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloutus kaupungille on suunnitellusti 0,8 miljoonaa euroa vuosina Pienennetyllä tuloutuksella ( /v) kaupunki osallistuu valtion vesihuoltotyönä toteutettavan ja osaltaan myös haja-asutuksen vesihuoltoa palvelevan hankkeen rahoitukseen. Tilikauden tulokseen vaikuttivat merkittävimmin liikevaihdon toteutuminen talousarvion mukaisesti ja noin euroa muutettua (noin euroa alkuperäistä) talousarvioita pienemmät toimintakulut. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoidut euron rahoituskulut jäivät toteutumatta. Myynnin hieman tasaantunut väheneminen saattaa jatkossa vaikeuttaa investointeihin varautumista ja aiheuttaa hintapaineita käyttö- ja perusmaksuihin. Kajaanin kaupunkikonsernissa toteutettiin talvella 2013 koko konsernia koskevat YT-neuvottelut, joiden seurauksena löydettiin merkittäviä käyttötaloussäästöjä. Kajaanin Vesi -liikelaitos muutti säästösyistä talousarviotaan (KJVJK ), jossa lykättiin joitakin investointeja, vältyttiin velanotolta ja korkomenoilta, säästettiin energiataloudesta ja yhteisen hengen mukaisesti noudatettiin tiukkaa käytäntöä mm. matkustamiseen ja ulkopuoliseen koulutukseen osallistumiseen. Veden ominaiskulutuksen väheneminen, talouden epävarmuus, mahdolliset kuntarakennemuutokset, mittavat investointitarpeet sekä lisääntyvät vesihuollon palvelutasovaatimukset luovat jatkossa suuren haasteen vesihuoltopalveluiden kustannusten pitämiselle kohtuullisella tasolla. Mikäli vedenkulutuksen väheneminen jatkuu viime vuosien kaltaisena, uhkaa se Kajaanin Veden rahoituspohjaa. Kuntarakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuovien kuntaliitosten seurauksena olisi nykyinen kohtuullisen hyvä vesihuollon palvelutaso taattava myös laajenevalle toiminta-alueelle. Lähivuosina Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hintoihin kohdistuu kasvupaineita, sillä kulutuksen pieneneminen vähentää Kajaanin Veden käyttömaksutuloja kun samalla edessä on mittavia investointeja ja toiminnan edelleen tehostamisella ei enää ole saavutettavissa merkittäviä kustannusten kasvua hidastavia säästöjä. Vesihuollon maksuja kansallisesti vertailtaessa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnat ovat toistaiseksi olleet hyvinkin kilpailukykyisiä. Talous- ja jätevesihuollon tulokset ovat selvästi voitollisia (talousvesi noin euroa ja jätevesi noin euroa). Sen sijaan hulevesihuollon tulot ovat noin euroa ja kirjanpitojärjestelmään kirjautunut tulos on noin euroa tappiollinen. Käytännössä tappio on selvästi suurempi (vähintään euroa), sillä hule- 5

6 vesiviemäriverkostoinvestoinnit on ainakin 2000-luvun puoliväliin asti kirjattu jätevesiviemäriverkostolle, mikä näkyy nyt poistojen virheellisenä kohdentumisena ja liikelaitoksen tuloutusvaatimus rasittaa käytännössä vain talous- ja jätevesihuoltoa. Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. Liikelaitoksen henkilöstö Kajaanin Vesi -liikelaitoksella oli vuonna 2013 henkilöstöä 20,43 henkilötyövuosina mitattuna (vakituisia 19,36). Vuoden 2013 lopussa Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli 20 vakinaista ja yksi määräaikainen työntekijä. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 50,0 vuotta (kaikkien 49,3 vuotta). Toukokuun lopussa 2013 yksi työntekijä siirtyi eläkkeelle. Uusia työntekijöitä ei rekrytoitu vuonna Henkilöstökulut olivat 1,24 miljoonaa euroa ( /htv). Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimitiloihin saneerattiin vuoden 2013 aikana lisää työpisteitä ja erityisesti eniten istumatyötä tekevän hallinnon henkilöstön työpisteiden kalustuksessa on panostettu ergonomiaan. Neljä työntekijää suoritti vuoden 2011 syksyllä alkanutta ja vuonna 2013 päättynyttä ympäristöalan erikoisammattitutkintoa (kolme vesihuollon osaamisalalla ja yksi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalalla). Kaikkien neljän virallinen valmistuminen jää vuodelle Yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Kajaanin Vesi -liikelaitos piti neljä koko henkilöstöä koskevaa yhteistä työpaikkakokousta ja osittain näihin yhdistettynä kaksi yhteishenkeä lisäävää vapaamuotoista virkistyspäivää, joissa vierailtiin Kajaanin teatterissa ja tutustuttiin frisbeegolfiin Vimpelinlaaksossa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä 10 osallistui työnantajan osittain tukemaan keväällä 2013 päättyneeseen vuoden kestäneeseen Kainuun Liikunta ry:n toteuttamaan Hyvinvointi Hyrrä hankkeeseen. Käyttö- ja verkosto-tulosyksiköt osallistuivat syksyllä työhyvinvointikoulutukseen, jolla pyrittiin parantamaan työyhteisön toimivuutta. Hallinto-tulosyksikkö osallistui vastaavaan koulutukseen vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos maksoi tulospalkkiota henkilöstölleen vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 4,26 % palkkasummasta eli ,14 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on ennakkokuluksi kirjattu henkilöstölle keväällä 2014 maksettavia tulospalkkiota euroa. Em. summat eivät sisällä henkilöstösivukuluja. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Toiminnallisista riskeistä vakavimmat vaikutukset on esim. toimintahäiriöistä, sääolosuhteista, onnettomuuksista tai putkirikoista aiheutuva juomaveden saastuminen, jolla voi olla suora vaikutus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakkaiden terveyteen. Edellä mainituista syistä voi aiheutua korvattavia vahinkoja myös kiinteistöille ja ympäristölle. Vesihuollon toimintavarmuus on riippuvainen mm. sähkönjakelusta ja tietojärjestelmistä. Ongelmat niissä vaarantavat nopeasti vesihuollon toimintavarmuuden. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoissa ja laitosrakennuksissa ja prosessitekniikassa on mittavasti ns. saneerausvelkaa, joka lisää edellä mainittujen ongelmien riskiä. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii erittäin kapealla organisaatiolla, joka on ainakin häiriötilanteissa merkittävä riski. Kajaanin Vesi -liikelaitos toimii vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti taloudeltaan kaupungista irrallisena kunnallisena liikelaitoksena ja kattaa kulunsa vesihuollosta perittävillä maksuilla. Tämän lisäksi se tuloutti vuonna 2013 kaupungille 0,8 miljoonaa euroa. Pitkällä aikajänteellä Kajaanin Vesi -liikelaitos pystyy rahoittamaan toimintansa vesihuollosta perittävillä maksuilla, mikäli tuloutusvaatimukset pysyvät kohtuullisina, järjestetyn vesihuollon piirissä oleva yhdyskuntarakenne pidetään tiiviinä, ympäristövaatimukset eivät vaadi kohtuuttomia investointeja ja laskutettavan veden ja jäteveden määrä ei enää vähene viime vuosien tapaan radikaalisti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vahinkoihin on varauduttu Kajaanin kaupungin ottamin vakuutuksin, jotka kattavat tavanomaisessa toiminnassa syntyvät vahingot. Tavanomaista mittavimpien vesihuoltolaitostoiminnalle tunnusomaisten vahinkojen vakuutusturva selvitetään kevään 2014 aikana. 6

7 Vuoden 2013 lopussa hankittiin kaksi lisävaravoimakonetta. Kajaanin Vesi -liikelaitos rakennutti kaksi pohjavesikaivoa vuonna 2012 saadun ympäristöluvan mukaisesti lisä-/varapohjavedenottamoksi Koutaniemen Sivolanniemelle. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitos jatkoi vuonna 2013 vuonna 2012 aloitetun yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelma jäännösriskien hallitsemiseksi. Talousarvioon 2013 kirjatuista riskeistä ei vuonna 2013 varsinaisesti konkretisoitunut mikään. Kajaanin Vesi -liikelaitos henkilöstösuunnitelmansa mukaisesti ja jo ennen sen tekemistä, koko toimintansa ajan pyrkinyt mitoittamaan tarvitsemansa henkilöstön tiukasti sen vastuulla jatkuvasti olevien tehtävien mukaan. Tämä näkyy henkilöstömenojen tavanomaista pienempänä kasvuna mutta myös mm. henkilöstöresurssiniukkuuden vuoksi talousarviota hitaampana investointien ja kehittämistyyppisten hankkeiden tai tehtävien toteutuksena sekä riskinä on kiireisen työtahdin vaikutukset henkilöstön jaksamiselle ja työterveydelle, joista on viitteitä havaittavissa mm. marrasjoulukuussa toteutetun työyhteisön toimivuustutkimuksen tuloksista. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos sai käyttöönsä ensimmäisen raportin Vesilaitosyhdistyksen tunnuslukujärjestelmästä, johon se liittyi Raportissa verrataan järjestelmään liittyneitä vesihuoltolaitoksia toisiinsa toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kautta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnusluvut ovat keskiarvoa parempia mm. talousveden laadussa, putkirikkojen ja -tukkeumien määrässä, laskutuksen oikeellisuudessa, kustannustehokkuudessa sekä talouden tunnusluvuissa. Keskiarvoa huonompia tunnusluvut ovat vuotovesien määrässä, virheellisten vesimittarien määrässä sekä verkostojen, erityisesti vesijohtoverkoston, tehokkuudessa (laskutettu vesimäärä jaettuna verkoston pituudella). Muut tunnusluvut ovat lähellä keskiarvoa. Tuloksia käytetään jatkossa toiminnan kehittämiseen. Ympäristötekijät Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta on kiinteästi yhteydessä ympäristöön. Pohjavedensuojelu on elinehto hyvälaatuiselle pohjavedelle. Toisaalta pohjavedenoton määrän tulee olla kestävää suhteessa pohjaveden muodostumiseen. Viemäröinti ja jäteveden- sekä jätevesilietteenkäsittely on kustannuksiltaan Kajaanin kaupungin merkittävin ympäristöpanostus. Kajaanin Vesi -liikelaitos panostaa ympäristötekijöihin käyttötaloudestaan 3,3 miljoonaa euroa ja pysyviin vastaaviin sisältyy aktivoituja pitkävaikutteisia ympäristömenoja 17,1 miljoonaa euroa. Ympäristötuotot olivat 4,1 miljoona euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vastuulle kuuluvista tehtävistä ympäristöpanostuksiin kuuluviksi luetaan pohjavedensuojelua varten tehdyt analyysit, mittaukset ja muut toimenpiteet lähinnä vedenhankinnassa. Jätevesihuolto on huomioitu ympäristöpanostuksena käytännössä kokonaisuudessaan mukaan lukien viemäriverkoston käytön ja kunnossapidon, jätevesien puhdistuksen, lietteen käsittelyn sekä näihin liittyvät analyysit, tutkimukset ja ympäristölupien velvoittamat vesiensuojeluun ja kalatalouteen liittyvät maksut sekä investoinnit. Lisäksi ympäristöpanostuksena on käsitelty hulevesiviemäriverkoston käyttö ja kunnossapito sekä siihen liittyvät investoinnit. Ympäristötuotoiksi on luettu jäteveden käyttömaksut sekä jäte- ja huleveden perusmaksut. Vuonna 2013 Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti kaikki sille ympäristöluvissa asetetut vaatimukset jätevedenpuhdistuksen suhteen, vaikka pääpaineviemärissa vuoden 2012 lopussa havaittu vuoto, josta jätevettä joutui vesistöön, saatiin korjattua vasta vuoden 2013 aikana. Pohjavedenoton kuukausittaisista 96 seurattavasta maksimiottomääristä 11 ylitti lupamääräyksen. Valtion vesihuoltotyönä toteutettavan kustannuksiltaan noin 3,5 miljoonan euron vuonna 2012 aloitetun siirtoviemärin Otanmäestä Kajaaniin rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Rakennuttajana toimiva Pohjois- Pohjanmaan ELY joutui purkamaan alkuperäisen urakkasopimuksen ja kilpailuttamaan hankkeen uudelleen keväällä 2013 ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2014 mennessä haettu jatko Peuraniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvalle on edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä ja lupapäätös on odotettavissa aikaisintaan vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus ovat vuonna 2012 esittäneet Kainuun jätehuolto kuntayhtymä Eko-Kympille lietejätehuoltoratkaisuksi Majasaaren jätekeskukseen rakennettavaa kompostointilaitosta tai vastaavaa. Vuoden 2013 lopussa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko- Kymppi käynnisti selvitystä jatkokäsittelyn toteuttamisesta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen näkökulmasta toimenpiteitä tulee toteuttaa suhteellisen pikaisella aikataululla, sillä viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä jätevesilietejätehuollolle on löydettävä nykyisen korvaava ratkaisu. 7

8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä sekä liikelaitoksen johtosääntöä ja toimintasääntöä. Vesihuoltopalvelujen toimittaminen perustuu pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa tehtyihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Toimintaa ohjaavat vesihuoltolain periaatteiden mukaiset sopimuskohtaiset ehdot, Kajaanin Veden sopimusehdot, Kajaanin Veden yleiset toimitusehdot ja Kajaanin Veden kulloinkin voimassa olevat hinnastot. Päivitetty hinnasto otettiin käyttöön Konserniohjaus Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa toteutuu kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitos on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitusta ja -valtuustoa kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Olennaisimmat liikelaitoksen toimintaa koskevat riskit on kirjattu palvelustrategiaan. Strategisten ja taloudellisten riskien arviointia täydennettiin konsernitasolla syksyllä Kajaanin Vesi -liikelaitos aloitti vuonna 2012 yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laadinnan, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Siinä arvioitujen riskien pohjalta laaditaan toimenpideohjelma riskien pienentämiseksi sekä Kajaanin Veden varautumis- / valmiussuunnitelmat jäännösriskien hallitsemiseksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2013 hyvin. Ydintoiminnot toimivat moitteettomasti. Talousarvioon kirjatut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Osa investoinneista viivästyi ja niistäkin osa suunnitelmallisesti säästösyistä. Valtaosa omista kehitystyyppisistä hankkeista on toteutunut suunniteltua hitaammin ja ympäristöteknisen toimialan kanssa yhteistyössä toteutettavia kehityshankkeita on jäänyt toteutumatta lähinnä arvioitua suuremman työmäärän ja resurssien vähyyden vuoksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa käytössä oleva jatkuvan parantamisen periaatteella toimiva tulospalkkiomalli on lisännyt organisaation taloudellista ajattelua ja tavoitteisiin sitoutumista mallissa mitattavien mittareiden osalta. Toimintaan liittyviä sähköiseen palautejärjestelmään kirjautuneita palautteita vuonna 2013 oli 13 kpl, joista viisi koski viemäröintiä, neljä laskutusta ja kolme vedenjakelua. Vahingonkorvausvaatimuksia oli 2 kappaletta, joiden arvo yhteensä noin euroa. Vahingonkorvauksia päätettiin maksaan euroa (sis. alv), joista Kajaanin Veden maksettavaksi jäi noin 500 euroa, loppu jää rakennuttajan tai urakoitsijan maksettavaksi. Muita vaatimuksia oli kaksi kappaletta, joiden kustannusvaikutus oli noin euroa (toisen kustannusvaikutusta ei ole esitetty). Toimielin on päättänyt hylätä molemmat vaateet, mutta toisen käsittely jatkuu valituksen jälkeen edelleen. Laskutukseen liittyviä hyvitysvaatimuksia oli kolme kappaletta, joille maksettiin tai on sovittu maksettavaksi hyvityksiä yhteensä ,28 euroa (sis. alv). Poikkeuksellisen suuri määrä aiheutuu yhdestä yli euron (sis. alv) jätevesihyvityksestä, joka maksetaan vuoden 2014 ensimmäisen suurkuluttajalaskutuksen yhteydessä. Yksi hyvityspäätös ei ollut lainvoimainen tilikauden päättyessä. Edellä esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin liittyviä oikaisuvaatimuksia oli kolme kappaletta. Yksi niistä raukesi aiheettomana johtokunnassa, mutta yhden käsittely on seuraavassa portaassa edelleen kesken. Muita oikaisuvaatimuksia ei ollut. Myyntisaamisista poistoja oli 2.188,68 euroa. Edellä mainittujen vaatimusten määrä (yhteensä 8 kpl) ja kustannukset (noin , 2,0 % liikevaihdosta) suhteessa Kajaanin Vesi - liikelaitoksen toimintaan ovat suhteellisen pienet yhtä mittavaa hyvitystä lukuun ottamatta. Tämän perusteella sisäistä valvontaa voidaan pitää onnistuneena. 8

9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Olennaiset tapahtumat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesihuoltoverkostoihin liitettiin 33 uutta kiinteistöä, mikä on 46 % (28 kpl) edellistä vuotta vähemmän ja kolme liittymissopimusta irtisanottiin, mikä yksi sopimusta edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoliittyjän vaihtoja tehtiin 233 kappaletta, mikä on 6,8 % (17 kpl) edellistä vuotta vähemmän. Käyttösopimusten kuluttajan vaihtoja tehtiin 350 kappaletta, mikä on 14 kpl edellistä vuotta vähemmän. Talousveden myynti väheni 0,7 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,6 % edellisestä vuodesta. Omalla toiminta-alueella talousveden myynti väheni 0,4 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 1,3 % edellisestä vuodesta. Muille vesihuoltolaitoksille (vesihuoltoosuuskunnille ja -yhtymille) omakustannehintaan tapahtuvan tukkumyydyn talousveden määrä väheni 4,8 % ja laskutetun jäteveden määrä väheni 7,6 %. Kokonaisuutena Kajaanin Vesi -liikelaitoksen myynti väheni 1,2 %. Omalla toiminta-alueella myynti väheni 0,9 % ja tukkumyynti muille vesihuoltolaitoksille väheni 6,2 %. Kajaanin Vesi - liikelaitoksen myynnistä 5,4 % (6,5 % talousvedestä ja 4,3 % jätevedestä) on tukkumyyntiä muille vesihuoltolaitoksille omakustannehintaan. Tukkumyynnin suhteellinen osuus on vähentynyt 0,3 % (talousveden osalta 0,2 % ja jäteveden osalta 0,3 %) edellisestä vuodesta. Tukkumyynnin käyttömaksujen tukkuhinta-alennuksen kustannusvaikutus oli Kajaanin Vesi -liikelaitokselle ,84 (alv 0 %), mikä on 2,4 % Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttömaksutuloista. Muista palveluista saatavat tulot pienenivät noin euroa (-2,8 %) edellisestä vuodesta. Vuoden 2013 alusta Kajaanin Vesi -liikelaitos otti käyttöön uuden hinnaston, jossa käyttömaksuja korotettiin noin 5,3 % (vesi +4,7 % ja jätevesi +5,7 %). Perus- ja liittymismaksut eivät muuttuneet, mutta palvelumaksuja päivitettiin. Korotusten vaikutus vesihuoltokustannuksiin oli keskimäärin noin 4,3 %. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi noin (+3,2 %) ja liikeylijäämä kasvoi noin (+11,9 %) edellisestä vuodesta. Vuonna 2010 käyttöön otettua sähköistä laskutusta käytti vuoden 2013 lopussa käyttäjää, mikä on 286 kpl (37 %) edellistä vuotta enemmän käyttöpaikasta, jotka ovat lisääntyneet 23 kappaleella (0,3 %) edellisestä vuodesta, 14,4 % laskutettiin sähköisesti, mikä on 5,6 % edellistä vuotta enemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitos lähetti vuonna laskua, mikä on 118 kappaletta (0,4 %) edellistä vuotta vähemmän. Vuoden lopussa valmistauduttiin laskutusjärjestelmäpäivityksillä suoramaksun käyttöön ottoon vuoden 2014 alkupuolella. Vesihuoltoverkostoja saneerattiin noin 3,1 km eli noin 2,6 km edellistä vuotta vähemmän. Uusia vesihuoltoverkostoja rakennettiin noin 11,8 km eli noin 2,2 km edellistä vuotta enemmän. Vesihuoltoverkoston saneerausmäärä vastaa liikelaitosajan tavanomaisia määriä ja ne toteutettiin yksinomaan aukikaivamalla yhdessä katusaneerauksen kanssa. Muutaman viime vuoden keskimääräisellä saneerausvauhdilla 6,0 km/v Kajaanin Vesi -liikelaitoksen pikaisesti saneerattavan vesihuoltoverkoston saneeraus kestäisi vajaan 10 vuotta, mikä merkitsee saneerattaville putkiosuuksille vähintään 40 vuoden ikää, mikä vastaa karkeasti niiden oletettua käyttöikää. Uudisrakentaminen sisältää noin 3,5 km pituisen vuonna 2013 käyttöönotetun Kangasmaasto-Peuraniemi välin Otanmäki-Kajaani siirtoviemäristä, jota ilman uudisrakentamista oli noin 1,3 km edellistä vuotta vähemmän. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen päätehtävän mukainen toiminta vuonna 2013 oli suunnitellun mukaista. Merkittävin häiriö oli Katiskan jätevedenpumppaamon lähellä pääpaineviemärissä havaitun vuodon korjaus tammikuussa Molemmat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut lupaehdot vuonna Talousvedeksi toimitettu pohjavesi täytti niin ikään talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset kahta mangaanipitoisuuspoikkeamaa lukuun ottamatta. Pohjavedenpumppaus yhden ottamon osalta ylitti yhtenätoista kuukautena sille asetetun ottorajan. Vedenjakelukatkoksia aiheuttaneita putkirikkoja oli yhteensä 7 kappaletta ja viemäritukoksia 7 kappaletta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan Kainuun ympäristökeskukselle esittämä siirtoviemärin rakentaminen Otanmäeltä Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle Kajaaniin valtion vesihuoltotyönä käynnistyi syksyllä Rakennuttaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus joutui purkamaan maaliskuussa 2013 alkuperäisen urakoitsijan urakkasopimuksen, kilpailuttamaan pikaisesti Kangasmaasto-Peuraniemi välin loppuunsaattamisen toukokuun loppuun mennessä ja kilpailuttamaan loppuhankkeen uudelleen. Uusiurakoitsija aloitti elo-syyskuussa 2013 ja hanke valmistuu urakkasopimuksen mukaan kesällä Hanke etenee silti suunnitelman mukaisen kustannusarvion mukaisesti. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus esittivät vuoden 2011 alussa päättyneen Eloperäiset jätteet kiertoon hankkeen johtopäätösten mukaisesti Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympille, että Kajaanin Veden lietejätehuolto toteutetaan jatkossa Majasaaren jätekeskukseen rakennettavalla aumakompostoinnilla tai vastaavalla käsittelymenetelmällä yhdessä Kainuun muiden vesihuoltolaitosten jätevesilietteiden kanssa. Hanke on edennyt suhteellisen hitaasti siihen nähden, että jätevesilietteelle on löydettävä uusi 9

10 jätehuoltoratkaisu nykyisen tilalle viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaus saneerattiin täysin vuonna Saneerauksen seurauksena jätevesilietteen kuiva-ainepitoisuus kasvoi, jolloin loppukäsittelyyn kuljetettavan lietteen määrä väheni ja jätevedenpuhdistamolla on mahdollisuus toteuttaa henkilöstösuunnitelman mukaisia työaika- ja muita henkilöstöjärjestelyjä. Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa oli vuoden 2013 lopussa töissä 21 henkilöä, joista yksi määräaikaisessa ja loput vakinaisessa työsuhteessa. Vuoden 2013 aikana yksi työntekijä jäi eläkkeelle. Uusia rekrytointeja ei vuoden aikana tehty. Vuoden 2013 ajan käynnissä ollut hallinnon tukipalvelujen kehitysprojektin tuloksilla saattaa olla vaikutuksia Kajaanin Veden hallinnon tehtäviin, mutta tuloksia odotetaan vasta vuonna Kajaanin Vesi -liikelaitoksen henkilöstöstä yksi työntekijää suoritti ympäristöalan erikoisammattitutkintoa ja yksi työntekijä suoritti syksyllä 2012 alkanutta, keväällä 2014 päättyvää ylempään AMK-tutkintoon johtavaa Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutusta. Toimenpiteet Palvelun vaikuttavuus Otanmäki Kajaani -siirtoviemäri ja - yhdysvesijohto käytössä. Toteuma ja poikkeamien perustelut Käytössä syksyllä 2014 (Talousarviomuutos, KJVJK ). Valmiusaste n. 75 %. Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys. Päivitysesitys KJVJK Hulevesisuunnitelman laadinta yhteistyössä kaupungin kanssa. Peruskorjauksen toimenpideohjelman laadinnan aloittaminen. Sivolanniemi Koutaniemi -yhdysvesijohdon rakentaminen. Kaikki toimitettu talousvesi UV-desinfioitu. Lietteenkuivauksen uusinta. Heterannan vedenottamon turvaamissuunnitelma (suojavyöhykkeet, viemärisiirto jne.). Salmijärven vedenottamo-alueen suojelun selvittäminen (alueen kiinteistöjen jäteveden keräys (osuuskuntamuotoisena) yhteistyössä kaupungin kanssa. Varavoimakapasiteetin lisäys (2+1 kpl). Peuraniemen jätevedenpuhdistamon mittauksien ja analysaattoreiden uusinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Valmius-/varautumissuunnitelman päivitys.. Laatusuunnitelman laadinta. Johtokunnan uudet jäsenet perehdytetään liikelaitoksen johtokunnan toimintaan. Ei laadittu. Kaupunki ei aktiivinen. Pohja-/perustiedot käytännössä kerätty. Rakennettu. Laitteet asennettu, automaatio kytkemättä automaatiojärjestelmään. UV-desinfiointi ei käytössä. Resurssien niukkuus / aikataulutusongelma. Uusittu. Viemäröintivaihtoehdot yleissuunniteltu. Suojavyöhykkeet alustavasti suunniteltu. Suojavyöhykkeiden virallinen muodostaminen aloittamatta. Resurssien niukkuus. Joutenlammen-Syvälammen alueen viemäröinti suunniteltu, hankkeelle saatu 70 % EAKR-rahoitus, alue sisällytetty Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueehdotukseen, urakka kilpailutettu. Lisätty (2 kpl). Uusinta siirretty tulevaisuuteen (Talousarviomuutos, KJVJK ). Toteuma ja poikkeamien perustelut Riskikartoitus lähes valmis osana LYT-johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämishanketta. Varautumissuunnitelman päivitetään riskikartoituksen tulosten perusteella. Resurssien niukkuus / oletettua suurempi työmäärä. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (vesihuoltomestari) kehittämishankkeena/päättötyönä on valmisteltu esiselvitystä Kajaanin Veden laatuasioiden kehittämisestä, jonka valmiusaste n. 70 %. Perehdytetty. 10

11 Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Hulevesiviemäröinnin tarkoituksenmukaisimman kokonaisvastuullisen selvittäminen yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa ja liittymis-/vapautusprosessin yksinkertaistaminen. Toteuma ja poikkeamien perustelut Ei selvitetty tai toteutettu. Ympäristötekninen toimiala ei aktiivinen eikä Vesihuolto- sekä Maankäyttö- ja rakennuslakien uusinta ei ole edennyt. Asiakaspalvelun ja laskutuksen prosessien ja teknologian tehostamismahdollisuuksien selvittäminen. Kajaanin Veden Internet sivujen päivittäminen vuorovaikutteisemmaksi. Ei selvitetty. Resurssien niukkuus. Päivitetty. Henkilöstön aikaansaannoskyky Työyhteisön toimivuuden mittaus. Toteuma ja poikkeamien perustelut Mitattu. 2 Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, Vesihuollon 3 vesihuoltomestaritutkintoa ja 1 LYTjohtamisen erikoisammattitutkinto. osaamisalan (vesihuoltomestari) osat suoritettu, tutkintolautakunnan hyväksyntä /4 tutkintoa kesken, valmistumiset kevään 2014 aikana. Oletettua suurempi työmäärä. Vapaamuotoisia virkistyspäiviä 2 kpl/v. Teatteri , Frisbeegolf Vimpelinlaakso EA-, työturvallisuus-, tulityö-, tieturva- sekä vesihygieniakortin ylläpito. Mittarit Voimassa olevia kortteja tms. 81 kpl / 83 kpl tarvittavasta (95,2 %) , 1 pitkällä sairaslomalla olevan kortteja päivittämättä.. Toteuma ja poikkeamien perustelut Henkilöstö, HTV2 1 (20,56) 20,43 (+0,07 vuodesta 2012) Asiakastyytyväisyys (1-4) 2 ei mitata - Työyhteisön toimivuus (1-4) 2 3,20 2,82 (-0,32 vuodesta 2011) Kehityskeskustelut käyty (1-4) 3 4 3,85 (-0,15 vuodesta 2012), 1 pitkällä sairaslomalla olevan kanssa käymättä Laskutettu talousvesi, m (-15 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen Laskutettu jätevesi, m (-32 vuodesta 2012), ominaiskulutuksen väheneminen 11

12 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu TA TA Muutokset TA Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP Poikkeama TP 2012 Liikevaihto , , , , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 3 000, , , , ,74 Tuet ja avustukset 8 984, , ,71 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , , ,87 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,01 Palvelujen ostot , , , , , ,83 Henkilöstökulut , , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , , ,32-958, ,57 Liiketoiminnan kulut yhteensä , , , , ,58 Liikeylijäämä , , , , , , ,29 Korkotuotot 13,28 Muut rahoitustuotot , , ,25 Korkokulut , , ,00 Korvaus peruspääomasta , , , ,75 Tuloutus ylijäämästä , , , ,25 Viivästyskorot -6,47 Muut rahoituskulut -25,00-25,00-173,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , ,81 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , , , , , , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , , , , , , ,48 Tilikauden ylijäämä , , , , , , ,48 12

13 Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailu TA Muutokset Muutokset TA 2013 muutosten jälkeen TP 2013 Toteuma Poikkeama TP 2012 Rakennukset Rakennukset/rakentaminen , , , , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesihuollon suunnittelu ja tutkiminen 0,00-267,43-267, ,00 Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus , , , , , , ,76 Vedenottamot , , , , , ,20 Pohjavesialueet Vedenkäsittelylaitokset , , , , ,87 Vesisäiliöt 0, , , ,74 Paineenkorotusasemat , , , , , ,89 Jätevedenpumppaamot , , , , , ,19 Jätevedenpuhdistamo , , , , , ,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä , , , , , , ,40 Koneet ja kalusto Vesilaitoksen koneet , , , , ,17 Viemärilaitoksen koneet , , ,00 Koneet ja kalusto yhteensä , , , , ,17 Investoinnit yhteensä , , , , , , ,57 13

14 Tilinpäätöslaskelmat TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot , ,45 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet j , ,01 Palvelujen ostot , , , ,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,84 Muut henkilöstösivukulut , ,89 Henkilöstökorvaukset , , , ,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 Liikeylijäämä , ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 13,28 Muut rahoitustuotot , ,25 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta , ,75 Muut rahoitukulut , , , ,81 Ylijäämä ennen satunaisia eriä , ,48 Ylijäämä ennen varauksia , ,48 Tiliikauden ylijäämä , ,48 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 7,25 6,7 Voitto, % 15,0 12,5 14

15 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,29 Poistot ja arvonalentumiset , ,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,81 Tulorahoituksen korjauserät -500,00 Toiminta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,57 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 500,00 Investoinnit yhteensä , ,57 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisen lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset kunnalta 4131, ,49 Saamisten muutokset muilta , ,81 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,43 Korottomien velkojen muutos muilta , ,83 Liittymismaksujen muutos kunnalta Liittymismaksujen muutos muilta , ,30 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,88 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,21 Rahavarat , , , ,83 Liikelaitoksen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, , ,57 Investointien tulorahoitus, % 69,8 114,5 Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 293,3 111,0 Quick ratio 8,7 3,0 Current ratio 8,7 3,0 15

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,59 Aineettomat hyödykkeet 1 567, ,08 Tietokoneohjelmistot 1 567, ,08 Aineelliset hyödykkeet , ,21 Maa-alueet , ,01 Rakennukset , ,54 Muut maa- ja vesirakenteet 0,00 0,00 Johtoverkostot ja laitteet , ,18 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet , ,62 Koneet ja kalusto , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,62 Sijoitukset , ,30 Muut saamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,78 Saamiset , ,57 Lyhytaikaiset , ,57 Myyntisaamiset , ,40 Saamiset kunnalta ,63 619,61 Siirtosaamiset , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 Maksuliiketilit , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,27 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,98 Tilikauden ylijäämä , ,48 VIERAS PÄÄOMA , ,10 Pitkäaikainen , ,72 Ostovelat 600,00 0,00 Konsernivelat ,17 0,00 Muut velat/ Liittymismaksut ja muut velat , ,72 Lyhytaikainen , ,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,94 Korottomat velat kunnalta 0, ,28 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,84 Muut siirtovelat kunnalta Siirtovelat , ,32 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 72,5 86,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 145,5 62,1 Kertynyt yli-/alijäämä (1000 ) Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset (1000 )

17 Liikelaitoksen tunnusluvut, selitykset: TULOSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista. RAHOITUSLASKELMAN tunnuslukuja ovat: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. [ ] Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. LAINANHOITO Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korko-kulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 17

18 MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhyt-aikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5 Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1 2, heikko: alle 1 TASEEN tunnuslukuja ovat: Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku liikelaitosten välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Muita lainasaamisia ovat maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut. Selvennys vuoden 2013 tunnuslukuihin Liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetileille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän seurauksena sekä liikelaitoksen pankkitilien että konsernin yhdystilin velkasaldot ovat kasvaneet eivätkä rahoituksen ja taseen tunnusluvut ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2012 verrattuna. 18

19 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen 2013 ja päättää, että tilikauden ylijäämä ,66 euroa kirjataan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämätilille. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 19

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Alle euron hankinnat pois lukien vesi- ja jätevesimittarit on kirjattu vuosikuluksi. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Käyttömaksut , ,34 Perusmaksut , ,65 Muut palvelut , ,43 Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnna muut tuotot Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä , , , ,87 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua Kajaanin kaupungin poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Poistoaika Poisto- % meno vuotta menetelmä jäännöksestä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 Tasapoisto 20 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 Tasapoisto 3,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto 3,3-6,7 Koneet ja kalusto 4-10 Tasapoisto

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös ORIPÄÄN KUNTA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA Toteutuma 1.1. - 31.12.2015 Liikevaihto Myyntituotot 209 735,43 Maksutuotot 594,09 Muut korvaukset 39 232,27 Liikevaihto

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012

Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012 Haminan Vesi -liikelaitos TASEKIRJA 31.12.2012 HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA 31.12.2012 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI -LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot