SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet suoraan henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi toteutettiin toimintavuoden aikana. Muutostyö oli mittava ponnistus toimistolle ja vaati paljon hallinnollista työtä. Uuden organisaatiorakenteen mukaiset sektorikohtaiset neuvottelukunnat ja erityisvaliokunta aloittivat toimintansa kevään kuluessa, ja uusien sääntöjen mukainen tutkinnosta tai sektorista riippumaton alueverkostoihin perustuva aluetoiminta käynnistettiin. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidettiin toimintavuoden marraskuussa. Lääkepoliittisessa edunvalvonnassa Farmasialiitto otti kantaa lääkehuollon rooliin osana uudistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Farmasialiiton mukaan lääkelogistiikan lisäksi uudistuksessa tuli huomioida lääkehuollon asiantuntijapalvelut, joilla tuetaan potilasturvallisuutta ja rationaalista lääkehoitoa. Farmasialiitto esitti vahvempaa koordinaatiota lääkehuollon eri tasoille ehdottaen kunta-, sote- ja ervafarmasistien tehtävien perustamista osana palvelurakenneuudistusta. Farmasialiitto piti tärkeänä farmaseuttisen asiantuntijuuden entistä parempaa hyödyntämistä mm. lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuuden parantamisessa ja kustannusten hallinnassa. Farmasialiitto osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun apteekkien rokotuspalveluista ja tiettyjen rokotteiden reseptivapaudesta korostaen apteekkien vahvaa kansanterveyttä edistävää roolia yhteiskunnassa. Farmasialiitto esitti apteekkien itsehoitovalmistevalikoiman laajentamista ns. behind-the-counter -lääkevalikoimalla, joita voitaisiin toimittaa asiakkaille farmaseuttisen henkilön kanssa käydyn tarvearvion ja hoito-ohjeistuksen jälkeen. Työehtosopimusneuvottelut käytiin Farmasialiiton eri sektoreilla työllisyys ja kasvusopimuksen pohjalta. Apteekkisektorilla historiallista oli II kalleusluokan lopullinen nostaminen I kalleusluokan tasolle. Akavan kautta Farmasialiitto on ajanut jo vuodesta 2011 vahvasti työntekijän oikeutta kolmeen ammatilliseen koulutuspäivään vuodessa ja tämä tavoite toteutuikin loppuvuodesta. Strategian mukaisesti hallitus jatkoi työtä liiton talouden tasapainottamiseksi. Toimintavuoden aikana toimistoon rekrytoitiin henkilövaihdosten johdosta toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö. Farmasialiiton ensimmäinen varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana syyskuun lopusta lähtien puheenjohtajan äitiysloman johdosta. Mediaviestintää tehostettiin toimintavuoden aikana. Farmasialiitto reagoi ajankohtaisiin asioihin nopeasti tiedotteilla ja osallistumalla julkiseen keskusteluun, minkä johdosta Farmasialiiton näkyvyys mediassa nousi selvästi. Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olen ylpeä sekä liittohallituksen että liiton toimiston henkilöstön työpanoksesta. Haluan kiittää liittohallitusta ja

2 2 talousvaliokuntaa sitoutumisesta ja Farmasialiiton toimiston henkilökuntaa sitkeästä ja asiantuntevasta työstä jäsenten parhaaksi muutoksen täyteisenä toimintavuonna Kirsi Kvarnström puheenjohtaja

3 3 1. SUOMEN FARMASIALIITON TOIMINTA Suomen Farmasialiiton strategian mukaisesti liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten ammatillisena etujärjestönä yhteisten etujen ajamiseksi, palkkauksellisen, ammatillisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi, oikeudellisen aseman turvaamiseksi, ammattitaidon kehittämiseksi sekä hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuustunteen kasvattamiseksi sekä edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa. Suomen Farmasialiiton tulevaisuuden tavoitetilana eli visiona on se, että Suomen Farmasialiitto on aloitteellinen, vahva ja vaikuttava farmasian asiantuntijoiden ammattiliitto, jonka jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaansa ja tahtotilaansa Suomen Farmasialiitto jäsenkuntineen toteuttaa seuraavilla Suomen Farmasialiiton arvoilla: Yhtenäisyys Pidämme yhtä ammattikuntana. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia. Asiantuntijuus Edistämme asiantuntijuutta ja osaamista rohkeasti ja ylpeästi. Edelläkävijyys Kehitämme farmasian alaa ennakkoluulottomasti. Yhteistyökykyisyys Toimimme avoimesti, luotettavasti ja vastuullisesti 2. STRATEGISET LINJAUKSET Suomen Farmasialiiton tehtävä johdetaan toiminnan tarkoituksesta. Liiton ydintehtävä on jäsenten edunvalvonta sisältäen siihen liittyvät jäsenpalvelut. Edunvalvontatoiminta on kokonaisuus, joka koostuu työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittisesta edunvalvonnasta. Strategisten linjausten toteuttaminen edellyttää vahvaa edunvalvontaa ja näkyvyyttä sekä selkeää ja toimivaa organisaatiota. Linjaukset ovat strategisia valintoja, joiden kautta liiton visio 2015 saavutetaan. Ne sisältävät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan ja täsmennetään liiton vuotuisissa toimintasuunnitelmissa. LINJAUS 1: Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan. LINJAUS 2: Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut.

4 4 LINJAUS 3: Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Suomen Farmasialiiton strategiaa toteutetaan neljän kriittisen menestystekijän ja strategisten linjausten kautta. Kriittiset menestystekijät ovat 1) vaikuttavuus ja palvelukyky, 2) jäsenet ja asiakkaat, 3) toimiston henkilöstö ja 4) talous ja rahoitus, joita kutakin kuvaa strateginen linjaus. Kuvassa liiton strategiakartta A VAIKUT- TAVUUS /PALVELU- KYKY Suomen Farmasialiitto - strategia Aloitteellinen, vahva ja vaikuttava ammattiliitto jossa farmasistit arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittinen edunvalvonta tukevat toisiaan. A V A I R V O JÄSENET/ ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut. Liiton henkilöstö on osaavaa, innovatiivista ja valmis oppimaan. Liiton henkilöstö on sitoutunut strategiaan ja sen tavoitteisiin ja määrittelevät sen perusteella henkilökohtaisen tuloskorttinsa mitattavin toimenpitein ja tavoittein N T E H T Ä V T TALOUS JA RAHOITUS Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Ä T 2

5 5 3. SUOMEN FARMASIALIITON OLENNAISET SAAVUTUKSET VUONNA 2013 STRATEGISTEN LINJAUSTEN POHJALTA 3.1. Linjauksen 1 toiminnalliset saavutukset vuonna 2013 Suomen Farmasialiiton linjausta Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on vaikuttavuus ja palvelukyky Taloudellinen edunvalvonta eli työmarkkinaedunvalvonta Työehtosopimusneuvottelut Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta lähdettiin syyskuussa kaikkien sektoreiden neuvotteluihin sopimaan ensimmäisen sopimusjakson (24 kk) ensimmäisestä sopimuskorotuksesta eli 20 kustannusvaikutuksesta, joka toteutetaan neljän kuukauden kuluttua kunkin alan uuden työehtosopimuksen alkamispäivästä lukien. Tästä johtuen palkankorotusten ajankohdat vaihtelevat aloittain. Ensimmäisen jakson toinen sopimuskorotus on kustannusvaikutukseltaan 0,4 % ja se toteutetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä sopimuskorotuksesta. Sopimuskauden toisen jakson (12 kk) sopimuskorotuksista sovitaan myöhemmin. Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat seuraavan kerran vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat jatkosta eli toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Apteekkisektori Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus solmittiin alkaen kolmeksi vuodeksi päättyen Neuvottelut käytiin työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta toimintavuoden syksyllä. Apteekkisektorille korotukset olivat erittäin maltillisia apteekkien taloudelliset edellytykset huomioiden. Sopimus on malliltaan 2 + 1, eli jos kesällä 2015 työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse sopimukseen viimeisen vuoden palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat ensimmäisellä sopimusjaksolla (24 kk) toteutettava 20 euron kustannusvaikutus, joka käytettiin II kalleusluokan lopulliseen nostoon I kalleusluokan tasolle ja I kalleusluokan palkkoja saavien palkkaa nostettiin 10,35 euron henkilökohtaisella korotuksella. Seuraava korotus on sopimuksen mukaisesti vuoden päästä yleiskorotus 0,4 prosenttia. Kuntasektori Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat ry:n valtuuskunta hyväksyivät työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta ajalle

6 6 Liitto osallistuu kuntasektorin sopimusneuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. JUKO on yksi kunta-alan pääsopijajärjestöistä. Liitolla on edustus JUKOn KVTES-jaostossa, joka käsittelee työ- ja virkaehtosopimusasioita. Lisäksi liiton lakimies osallistui Vakavan kuntaryhmän työskentelyyn. Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus 20 euroa tehdään normaalina yleiskorotuksena tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosenttia. Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta lukien virka- ja työehtosopimusosapuolet käyvät neuvottelut 0,4 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta mennessä. Kuntasektorin pääsopijajärjestöt päättivät asettaa palkkahinnoittelu ja yleisen työaikatyöryhmän. Lääketeollisuus- ja lääketukkukauppa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Kemianteollisuus ry:n työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimuskausi on voimassa Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus 20 euroa toteutetaan yleiskorotuksena kuukausipalkkaan Sopimuskauden toinen palkankorotus 0,4 prosentin korotus henkilökohtaiseen kuukausipalkkaan luontoisetuineen maksetaan Uutena asiana kemianteollisuuden ylempien työehtosopimukseen kirjattiin työaikapankkia koskevat periaatteet. Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta lääketeollisuus- ja lääketukkukaupan osalta tapahtuu keskitetysti Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. Toimintavuoden aikana osallistuttiin YTN:n hallitustyöskentelyyn Vakavan kautta lääketeollisuuden ja tukkukaupan jäsenten etujen valvomiseksi. Valtiosektori ja yliopistot Valtiosektorilla JUKOn neuvotteluosapuolena on valtion työmarkkinalaitos ja yliopistosektorilla Sivistystyönantajat ry. Valtio- ja yliopistosektorilla työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimuskausi on Valtiolla palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta, ja alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 prosenttia ja 0,1 prosenttia käytettiin vuosilomakarenssin poistamiseen. Yliopistolla tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta, korotus heijastuu henkilökohtaiseen palkanosaan. Euromääräisiä palkkoja (muut kuin ypj-palkat) korotetaan yleiskorotuksella 0,4 prosenttia tai vähintään 20 eurolla. Tehtäväkohtaisia palkkoja

7 7 korotetaan ,4 prosentilla opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta. Muiden henkilöstöryhmien palkkoja korotetaan 0,3 %. Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta valtio- ja yliopistosektorilla tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. Kansaneläkelaitos ja Kelan toimihenkilöt ry:n uudistivat osapuolten välisen työehtosopimuksen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Sopimuskausi on Kelan toimihenkilöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella , jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Toisen vuoden yleiskorotus on 0,4 prosenttia lukien. Palkkasuositukset Liitto ylläpitää vähimmäispalkkapalkkasuosituksia lääketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille, lääketukkukaupan vastuunalaisille johtajille sekä kunta-alan proviisoreille ja sairaala-apteekkareille. Suositus tilapäistehtävistä perittävistä palkkioista perustuu Akavan suositukseen. Lisäksi liitto vahvistaa säännöllisesti opiskelijoiden tilapäisansioiden palkkasuosituksen. Valmiustoiminta Järjestövalmiustyöllä tuetaan liiton ja neuvottelujärjestöjen neuvottelutoimintaa. Apteekkisektorin valmiustoimikunta kokoontui kuluvan vuoden aikana nostaen valmiutta syksyä kohden. Aluejohtoryhmiin muodostettiin omat valmiusryhmät. Toimiston henkilökunta osallistui vuoden aikana useisiin aluejohtoryhmien järjestämiin tilaisuuksiin kertoen valmiustoimenpiteistä sekä myöhemmin neuvotteluiden kulusta Järjestötoiminta Liiton toiminnan uudistaminen Toimintavuoden aikana siirryttiin uusien sääntöjen mukaiseen toimintaan ja suoraan henkilöjäsenyyteen. Yhdistysrekisterimääräysten vuoksi jokaisen yksittäisen henkilön tuli vahvistaa suora henkilöjäsenyytensä Farmasialiitossa. Jäsenet saivat informaatiota ja ohjeistuksen tästä sekä paperi- että sähköpostitse. Vahvistamisen saattoi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Yli 99 prosenttia työikäisistä jäsenistä vahvisti henkilöjäsenyytensä. Liiton alueelliset ja valtakunnalliset jäsenyhdistykset irtisanoutuivat Farmasialiiton jäsenyydestä, lopettivat toimintansa ja palauttivat jäljelle jääneet varansa liiton pankkitilille. Opiskelijayhdistykset fuusioituivat ja uudesta Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:stä tuli Farmasialiiton ainoa jäsenyhdistys. Myös FLOpin jäsenten tulee sääntöjen mukaan olla Farmasialiiton henkilöjäseniä. Alueellista toimintaa suunnittelemaan ja vetämään perustettiin alueverkostot, joiden toiminta on yhteistä kaikille jäsenille tutkinnosta tai työskentelysektorista riippumatta.

8 8 Toiminta-alueet määriteltiin aiempien alueellisten jäsenyhdistysten toimita-alueiden pohjalta. Alueverkoston toimintaa koordinoimaan liittohallitus nimesi aluejohtoryhmän kullekin alueelle. Käynnistysvaihetta tukemaan liittohallitus nimesi Alpo-työryhmän, jonka tehtävänä oli luoda aluetoiminnan ohjesääntö aluetoiminnan tarkoitusta ja tehtäviä kirkastamaan. Liittohallitus vahvisti ohjesäännön kokouksessaan Sopimusalakohtaista edunvalvontaa varten liittohallitus nimesi uusien sääntöjen mukaiset neljä neuvottelukuntaa ja ammatillisia, koulutuksellisia, ammatin harjoittamiseen liittyviä sekä proviisorien erityiskysymyksiä käsittelemään erityisvaliokunnan. Viimeinen, vanhojen sääntöjen mukainen liittovaltuuston kokous pidettiin Sokos Hotel Presidentissä. Läsnä oli 48 liittovaltuutettua kaikkiaan 54 liittovaltuuston jäsenestä. Ensimmäinen, uusien sääntöjen mukainen, jäsenten päätäntävaltaa käyttävä 25- jäseninen edustajisto valittiin postivaalilla Opiskelijoiden piiristä valittiin kaksi edustajaa ja 23 edustajaa valittiin muiden henkilöjäsenten joukosta. Edustajiston kokouksessa lääketehdas Orionin toimitiloissa Mankkaalla valittiin vuoden 2014 alussa nelivuotiskautensa aloittava liiton hallitus. Liitto on aktiivinen toimija Akavassa ja Vakavassa Farmasialiitto on ollut Vakava ry:n jäsen vuoden 2012 alusta lukien. Farmasialiitolla, kuten kaikilla Vakavan 15 jäsenliitolla, on paikka Vakavan hallituksessa. Farmasialiitto kuuluu akavalaisiin neuvottelujärjestöihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:een ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:een Vakavan kautta. Vakavan työryhmissä Farmasialiitolla oli jäsenyys koulutus-, kunta- ja viestintäryhmissä. Lisäksi Farmasialiitolla oli nimettynä yhteyshenkilö yliopiston ja valtion ryhmissä. Farmasialiitolla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa ja kaikissa toimikunnissa. Vakavan mandaatilla Farmasialiiton edustaja oli nimettynä Akavan elinkeinopoliittiseen toimikuntaan ja sosiaali- ja terveyspoliittiseen toimikuntaan. Lisäksi Farmasialiitto on osallistunut Akavan kuntaryhmän työskentelyyn. Yhteiskuntapoliittisen edunvalvonnan vahvistukseksi liitto teki erityisesti lausuntoihin liittyen yhteistyötä Akavan kanssa sekä antoi farmasian alaan liittyvissä kysymyksissä asiantuntija-apua Akavalle. Akavan aluetoiminta Akavan aluetoiminta perustuu 15 alueverkostoon, jotka on muodostettu maakunnallisen aluejaon mukaisesti.

9 9 Akavan aluevaikuttamisen tavoitteena on edistää Akavan strategisten tavoitteiden toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikkaan, koulutukseen ja työelämän laatuun liittyvissä asioissa. Jokaisella alueella on verkostotoimintaa johtavat aluejohtoryhmät. Johtoryhmien jäsenet nimetään liittojen esitysten pohjalta Akavan hallituksessa. Farmasialiitolla on neljä edustajaa johtoryhmissä. Jokaiselle alueelle on lisäksi perustettu liittojen edustajien verkosto, johon jokaisella akavalaisella liitolla on ollut oikeus nimetä edustaja. Farmasialiitosta verkostoon on nimetty yhdeksän edustajaa. Tilastointi ja selvitystyö Jäsenkysely jäsenten tyytyväisyydestä Farmasialiiton toimintaan ja palveluihin tehtiin toimintavuoden lokakuussa. Kysely toteutettiin yhteistyössä asiakasanalyysejä tekevän Onway Oy:n kanssa. Kyselyyn vastasi toista tuhatta työikäisistä ja opiskelijajäsentä. Vastaajien jakauma miehiin ja naisiin sekä farmaseutteihin, proviisoreihin ja opiskelijoihin vastasi pitkälti jäsenkunnan jakaumaa. Opiskelijat olivat hieman aliedustettuna. 60 prosenttia vastaajista työskenteli avohuollon apteekissa. Mielikuvat ja kokemukset Farmasialiitosta olivat melko positiivisia. Eniten parannettavaa nähtiin medianäkyvyydessä. Farmasialiiton jäsenyyden hintalaatusuhteen jäsenet arvioivat samoin kuin se ammattiliitoissa keskimäärin arvioidaan. Asteikolla 1 = huono 6 = erinomainen arvioitaessa Farmasialiiton jäsenyyden hinta-laatusuhteen keskiarvo oli 3,58 ja yli 20 ammattiliitolle ja työttömyyskassalle tehdyissä kyselyissä se on ollut keskimäärin 3,56. Vastaajista 80 prosenttia suosittelisi Farmasialiiton jäsenyyttä ystävälleen tai työkaverilleen Yhteiskuntapoliittinen edunvalvonta Farmasialiiton ammatillinen edunvalvontatyö keskittyi liiton vision mukaisesti siihen, että liiton jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintavuoden yhteiskuntapoliittisessa edunvalvontatyössä keskityttiin lääkitysturvallisuuden parantamiseen sekä rationaalisen lääkehoidon edistämiseen moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena oli jäsenistön ammatillisen roolin kehittäminen lääkehuollossa entistä kiinteämpänä osana muuta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Yhteiskuntapolitiikassa korostui kaksi suurta teemaa 1) palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja lääkehuollon rooli osana uudistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä 2) apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne ja toiminnan kehittäminen. Palvelurakenneuudistus Kataisen hallitus vauhditti toimintavuonna palvelurakenneuudistuksen etenemistä usealla asiantuntijatyöryhmällä sekä rakennepoliittisilla linjauksilla, jotka tuli

10 10 toimeenpanna eri hallinnonaloilla. Lääkehuoltoa koskien yhteiskunnalliseen keskusteluun nousivat erityisesti lääkehuollon rooli uudistuvissa sote-rakenteissa, monikanavaisen rahoituksen tuomat osa-optimointiongelmat sekä apteekkilupien myöntämisprosessin uudistaminen. Farmasialiitto valmisteli kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen lääkehuollon järjestämisestä osana muuta sote-järjestelmän uudistusta. Ehdotuksessa peräänkuulutettiin lisää koordinaatiota lääkehuollon eri tasoille sekä farmasistien roolien kasvattamista osana moniammatillista yhteistyötä muun muassa ajamalla kunta-, sote- ja erva-farmasistien tehtävien perustamista. Liitto osallistui aktiivisesti käytyyn rahoituskeskusteluun muun muassa sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän muuttamiseksi kustannusperusteiseksi. Terveen kilpailun ohjelman linjaukseen koskien apteekkitoiminnan omistusoikeuden ja yritysmuodon muuttamisesta liitto otti ehdollisen myönteisen kannan katsoen, että mahdollinen nykyisen monopolin purku tulisi analysoida sekä mahdollisesti toteuttaa osana muuta lääkehuollon kokonaisuutta ja sote-uudistusta. Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Liitto on teetättänyt Pellervon taloudellisella tutkimuslaitoksella selvityksiä apteekkien kokonaistaloudellisesta tilanteesta. TES-neuvottelujen aikaan marraskuussa valmistui selvityksen päivitys lähes samanaikaisesti Fimean apteekkien taloudellista tilannetta koskevan vuosiraportin kanssa. Molemmissa selvityksissä viesti oli selkeä: apteekkien taloudellinen tilanne on hyvä ja erillisyhtiöiden määrä sekä liikevaihto ovat kasvamassa. Liiton kanta siitä, että keskustelu apteekkien huonosta kannattavuudesta tulee lopettaa, vahvistui entisestään. Apteekkitoiminnan kehittäminen Rakennepoliittisten toimenpiteiden toimeenpano synnytti sosiaali- ja terveysministeriöön uuden apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän loppuvuodesta. Työryhmän tavoitteena on tuottaa vuoden 2014 aikana kehittämisesityksiä siitä, mitä palveluja sote-järjestelmä ja kuluttajat tarvitsevat lääkehuollolta sekä ratkaista annosjakeluun liittyvät haasteet ja apteekkilupien myöntämisprosessin uudistaminen. Samaan aikaan liitto osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun apteekkien rokotuspalveluista ja tiettyjen rokotteiden reseptivapaasta kaupasta. Kannanottoihin nousi myös apteekkien itsehoitolääkevalikoiman kehittäminen ns. behind-the-counter -lääkevalikoimalla Koulutuspoliittinen edunvalvonta Koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa keskityttiin Farmasialiiton jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämisen tukemiseen eri tavoilla. Erikoistumiskoulutus

11 11 Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 asettama työryhmä luovutti erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen liittyvän raporttinsa toimintavuoden kesäkuussa. Farmasialiitto tapasi työryhmän puheenjohtajaa ja sihteereitä toukokuussa työryhmän työstä ja jätti kannanoton työryhmän raporttiluonnokseen liittyen. Syksyllä Farmasian alan keskeiset tahot tekivät yhteisen lausunnon raportista Farmasialiiton aloitteesta. Lausunnon keskeisimpänä kohtana oli opintojen maksullisuus ja erikoistumiskoulutusten asetuksesta poistaminen ja ehdotus Farmasian alan erikoistumiskoulutusten siirtämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen ja rahoituksen alle. Ammattipätevyysdirektiivi Ammattipätevyysdirektiivi hyväksyttiin loppuvuodesta. Farmasialiitto sai hyväksyttyyn direktiiviin läpi yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tehdyn muutosehdotuksen, jonka mukaan opetusapteekkiharjoittelun nykykäytäntö säilyy ennallaan eli harjoittelu voidaan tehdä opintojen aikana tai niiden jälkeen. Ammatillinen täydennyskoulutus Farmasian alan täydennyskoulutuksen kehittämiseen osallistutaan pääasiassa Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) toiminnan yhtenä taustayhteisönä. Farmasialiitolla on edustaja FOK:n hallituksessa. FOK:n koulutustarjontaan vaikutettiin hallitustyöskentelyn lisäksi keräämällä koulutusaihetoiveita liiton jäsenyhdistyksiltä ja verkostoilta. Täydennyskoulutukseen liittyvää yhteistyötä tehtiin myös Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa. Farmasialiitto tarjosi jäsenistölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman Potilasturvallisuus taidolla verkkokoulutuksen. Sairaalafarmasian koulutuspäivät sekä johtamiskoulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa suoraan Farmasialiiton alaisuudessa. Farmasialiiton erityisvaliokunta Erityisvaliokunta aloitti työnsä toimintavuoden syksyllä. EVK kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa. kokouksissa keskityttiin EVK:n rooliin ja tehtäviin. Terveysalan koulutustoimikunta ja Lääkealan tutkintotoimikunta Farmasialiiton edustaja oli pysyvänä asiantuntijajäsenenä Opetushallituksen nimeämässä lääkealan perustutkinnon tutkintotoimikunnassa sekä Opetushallituksen Terveysalan koulutustoimikunnassa. Erityispätevyysjärjestelmä Farmasian päivillä järjestettiin Erityispätevyyden tulevaisuusfoorumi, jonka tavoitteena oli saada eväitä järjestelmän kehittämiseksi. Muu toiminta Farmasialiitto toteutti yhteistyössä GlaxoSmithKlinen kanssa Pharmstep-koulutukset Oulussa ja Tampereella. Tavoitteena oli tarjota farmasian opiskelijoille, farmaseuteille

12 12 ja proviisoreille päivitettyä tietoa valituista teemoista. Koulutuksen osallistui yhteensä noin 130 henkilöä ja koulutuksen palaute oli hyvä. Koulutuksia jatketaan tulevaisuudessa. Farmasialiitto vaikutti korkeakoulutuksen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä Akavan kanssa Opiskelijatoiminta Opiskelijavaliokunta (OVK) kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin tammikuussa Helsingissä. Toinen kokous oli toukokuussa Tallink Silja Line -laivayhtiön laivalla. Kokoukseen yhdistettiin vierailu Tukholmaan, jossa opiskelijavaliokuntalaiset tapasivat Ruotsin farmasialiiton opiskelija-aktiiveja. Kolmas kokous pidettiin syyskuussa Turussa ja vuoden viimeinen kokous oli marraskuussa Kuopiossa. Opiskelijoiden palkkakyselyä uudistettiin toimintavuonna. Harjoittelun palkkakysely toteutettiin Kuopiossa ja Helsingissä jo keväällä ja tällä konseptilla saatiinkin enemmän vastaajia kuin aiempina vuosina. Turun osalta harjoittelun palkkakysely toteutettiin paperiversiona, mikä myös nosti vastausprosenttia. Opiskelujen ohella työskentelyn osalta kysely toteutettiin marraskuussa. Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi ja sen markkinointiin onkin syytä panostaa tulevaisuudessa. Kyselyssä kerättiin myös palautetta liiton, opiskelijavaliokunnan ja opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Palaute oli pääosin positiivista. Kyselyn perusteella opiskelijoiden palkkasuositukset koetaan tarpeellisiksi, mutta proviisoriopiskelijoiden suositukset jopa osittain liian korkeiksi. Kirjallisen työsopimuksen tärkeyttä tulee korostaa edelleen, sillä kyselyn mukaan noin kymmenellä prosentilla vastaajista ei ole työsuhteestaan kirjallista työsopimusta. Opiskelija-asiamiehet edustivat ja vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin opiskelijajäsenyhdistysten ständeillä. Lisäksi opiskelija-asiamiehet osallistuivat Akava Campin kevät- ja syyskiertueeseen Kuopiossa, Helsingissä ja Turussa. Farmasialiiton edustaja ja opiskelija-asiamies osallistuivat aktiivisesti Akavan opiskelijavaltuuskunnan (AOVA) kokouksiin. Lisäksi opiskelija-asiamies osallistui Akavan opiskelijavaikuttajien verkoston (AOVV) toimintaan. Opiskelijaedustus liiton sisäisissä toimielimissä vuoden aikana oli kattavaa. Apurahahakua uudistettiin toimintavuonna. Toukokuun kokouksessa opiskelijavaliokunta jakoi apurahoja ulkomailla suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin, jotka alkoivat toimintavuoden aikana. Apurahan sai kymmenen hakijaa. Hakuajankohdan muuttumisen vuoksi hakemuksia tuli edellistä vuotta vähemmän. FO-Kuopio ja FO-Helsinki yhdistyivät 7.5. muodostaen Suomen Farmasialiiton Opiskelijat FLOp ry:n. Loppuvuoden ajan OVK toimi yhteistyössä FLOp:n hallituksen ja paikallistoiminnan jaostojen kanssa, joita on Kuopiossa, Turussa ja Helsingissä.

13 13 Farmasialiitolla oli markkinointiyhteistyösopimukset Yliopiston farmasiakunta ry:n, Ex Tempore rf:n, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n kanssa. Yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa. Liiton mainoskondomit otettiin käyttöön uutena markkinointikeinona farmasian opiskelijoiden risteilyllä Kansainvälinen toiminta Yhteistyötä pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa jatkettiin Nordisk Farmaceut Unionissa (NFU). NFU:n vuosittainen kokous järjestettiin elokuussa Tanskassa. Kokoukseen osallistuivat liiton edustajina varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. International Pharmaceutical Federation (FIP) järjesti toimintavuoden syyskuussa farmasian alan maailmankongressin Dublinissa. Kongressin yhteydessä pidettiin järjestön vuosikokous, Council Meeting. Kongressiin osallistuivat liiton edustajina 1. ja 2. varapuheenjohtaja, yhteiskuntapoliittinen asiamies sekä koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies. Lisäksi 1. varapuheenjohtaja osallistui FIP:n vuosikokoukseen liiton edustajana. Kongressista ja kokouksesta raportoitiin Farmasialehdessä. Maailman farmasian asiantuntijoiden päivää vietettiin Farmasialiitto osallistui päivän teeman tuomalla sen esiin eri viestintäkanavissaan ja julkistamalla Vuoden Proviisorin nimityksen Viestintä Liiton viestinnän tavoitteena on tukea Farmasialiiton toimintaa ja sen uudistumista sekä strategisten tavoitteiden saavuttamista liiton arvojen mukaisesti ja vuosittain valitut toiminnan painopisteet huomioiden. Viestintä on pyrkinyt vastaamaan mediamurroksen vaatimuksiin integroimalla muutosta omiin prosesseihin sekä aktiivisuuteen. Farmasia-lehti Liiton jäsenlehti Farmasia ilmestyi toimintavuonna kuutena numerona. Lehden pdfversiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Lehteä linjattiin toimitusneuvoston kokouksissa sekä yhteistyökumppani PP-Viestinnän kanssa numerokohtaisissa palavereissa. Lehden päätoimittajana toimi Farmasialiiton toiminnanjohtaja Mika Leppinen. Ilmoitusmarkkinoinnista ja -myynnistä vastasi Varparus Oy. Toimitussihteerinä toimi Helena Paulasto PP-Viestintä Oy:stä. Farmasia-lehden toimitus ja painatus kilpailutettiin toimintavuoden syksyllä. Lehden ulkoasu-uudistus suunniteltiin toimintavuoden lopussa. Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa.

14 14 Aikakauskirjan pdf-versiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Lisäksi lehden artikkelit julkaistiin Kansalliskirjaston Elektratietokannassa ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa Terveysporttiverkkopalvelussa. Dosiksen päätoimittajana toimi professori Marja Airaksinen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta. Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Lehden toimitussihteerinä toimi Helena Paulasto PP-Viestintä Oy:stä. Dosiksen ilmoitusmarkkinoinnin ja -myynnin hoiti Varparus Oy. Ammatilliset ja työmarkkinajulkaisut Toimintavuonna ei ollut julkaisuja. Mediaviestintä Farmasialiiton mediatiedotteita lähettiin kertomusvuonna yhteensä 13, joista yhdeksän elokuun jälkeen. Vuoden Proviisori -palkinto julkistettiin Maailman farmasistipäivän (World Pharmacists Day) yhteydessä 25. syyskuuta. Vuoden Proviisoriksi valittiin Helsingin yliopiston professori Marja Airaksinen. Tiedotteiden läpimenoa seurattiin M-Brain-uutispalvelun kautta. Lokakuussa otettiin loppuvuodeksi koekäyttöön kattavampi uutisseuranta, joka osoittautui hyödylliseksi. Tämä paljasti, että aktiivisemmat mediaviestinnän ponnistelut tuottivat runsaasti tulosta medianäkyvyydessä. Mediaviestinnän strategisoiminen onkin erittäin tärkeä kehittämiskohde liiton viestinnälle tulevaisuudessa Linjauksen 2 toiminnalliset saavutukset vuonna 2013 Suomen Farmasialiiton linjausta Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut, toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on jäsenet ja asiakkaat Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta Työhyvinvointi Työturvallisuuskeskuksen Palveluryhmässä ovat edustettuina ammattiliittojen edustajia: SAK, STTK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Akava. Farmasialiitto on osallistunut Palveluryhmän toimintaan yhteistyössä Vakavan kanssa. Jäsenkunnalle on markkinoitu työhyvinvointiin liittyviä palveluita, muun muassa Työturvallisuuskeskukseen perustetun Työhyvinvoinnin palvelukeskuksen palveluita ja koulutuksia. Apteekkialan tyky-ryhmässä ovat edustettuina Farmasialiitto, Palvelualojen ammattiliitto, Apteekkien Työnantajaliitto, Suomen Apteekkariliitto, Apteekkien Eläkekassa sekä Työturvallisuuskeskus. Työryhmä on kokoontunut vuoden aikana päivittämään Apteekkien Tyky-kansiota ja suunnittelemaan yhdessä Apteekkien

15 15 Eläkekassan tarjoamaa työhyvinvointikoulutusta apteekeille. Luottamusmieskoulutus ja -toiminta Luottamusmiestiedotteita lähetettiin luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdyshenkilöille sähköisesti kymmenen. Aiheina olivat mm. sähköinen jäsenkortti, henkilöjäsenyyden vahvistaminen ja Mandatum Lifen maksuperusteisen lisäeläkkeen muutokset - ryhmävakuutuksen ehtoihin tuli toimintavuoden alusta lakimuutos - ja vuosilomalain muutokset. Luottamusmiestiedotteissa kannustettiin osallistumaan liiton järjestämään luottamusmies- ja jäsenkoulutukseen. Luottamusmiesten ja yhteyshenkilöiden määrä pysyi ennallaan. Työpaikkakohtaisesti luottamusmiesvaihdoksia tapahtui edelleen. Merkittävää oli se, että edellisen luottamusmiehen luopuessa toimestaan valittiin tilalle heti uusi. Lisäksi saimme luottamusmiehiä apteekkeihin, joissa aiemmin luottamusmiestä ei ole ollut. Yhteyshenkilö-nimike muuttui yhdyshenkilöksi ja tästä tuli kirjaus työehtosopimusneuvotteluissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen. Loppuvuodesta aloitettiin yhdyshenkilöpäivitys. Farmasialiiton jäsensivuilla ylläpidettiin luottamusmiesten nimi- ja työpaikkaluetteloa. Farmasia-lehdessä julkaistiin artikkeleita luottamusmieskoulutuksista ja työsuhdeneuvonnan asioita käsiteltiin Lakimies vastaa -palstalla. Alueelliset luottamusmiespäivät pidettiin alkuvuodesta kahdeksalla paikkakunnalla ja luottamusmiespäiville osallistui vajaa puolet kaikista luottamusmiehistä. Osallistumisen esteeksi mainittiin usein henkilöstöpula. Koulutuspäivän aiheina olivat muun muassa tulevat työehtosopimusneuvottelut, suora henkilöjäsenyys ja uudistunut toiminta Farmasialiitossa sekä Mandatum Lifen osuus maksuperusteisen lisäeläkkeen muutoksista. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kaksipäiväistä luottamusmiesten peruskurssia Helsingissä. Peruskursseilla perehdyttiin luottamusmiesten tehtäviin ja asemaan, farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen ja työlainsäädännön tulkintoihin, eläketurvaan, työttömyyskassan jäsenyyteen ja muihin jäsenasioihin. Syksyllä järjestettiin perus- ja jatkokurssin käyneille luottamusmiehille päivityskurssi. Päivityskurssin aiheina oli muun muassa työhyvinvointi ja muutosjohtaminen, vuosilomalain muutokset sekä työnantajan direktio-oikeus ja työsuhteen ehtojen muuttaminen. Vakavan jäsenyyden myötä kunta- ja valtiosektorin luottamusmiehille on tarjottu luottamusmieskoulutusta ja muutamia luottamusmiehiä on osallistunut kursseille. Yksilöedunvalvonta Liiton yksilöedunvalvonta koostuu työsuhdeneuvonnasta ja muusta oikeudellisesta neuvonnasta. Työsuhdeneuvonta Työsuhteisiin liittyvää neuvontaa annettiin jäsenille puhelimitse ja sähköpostitse. Työsuhdeneuvontaa varten on käytössä oma sähköpostiosoite. Puhelimitse neuvontaa

16 16 annettiin maanantaista perjantaihin kello Työsuhdeneuvonnan kysymyksiin vastasivat työsuhdeasiamies, järjestöasiamies sekä työmarkkinalakimies. Lisäksi työmarkkinalakimies kirjoitti työsuhteisiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista Farmasialehteen. Oikeudellinen tuki ja oikeudenkäynnit Liiton jäsenillä oli mahdollisuus saada työoikeudellista neuvontaa liiton lakimieheltä. Riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit annettiin ulkopuolisen asiaan perehtyneen asianajajan hoidettavaksi. Muu työmarkkinaedunvalvonta Vuosittainen palkkakysely lokakuun palkoista eri työskentelysektoreilla tehtiin joulukuussa. Kysely oli aikaisemman vuoden tapaan kevennetty, jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn ja saataisiin vertailukelpoista tietoa alan palkkauksesta. Vastausprosentti kohosi huomattavasti edellisestä vuodesta Järjestötoiminta Jäsenyhdistys- ja aluetoiminta sekä järjestökoulutus Toimintavuoden järjestökoulutus liittyi uuden toimintamallin käytäntöön saattamiseen. Alkuvuonna ohjeistettiin jäsenyhdistysten hallituksia Farmasialiitosta eroamiseen ja jäsenyhdistysten purkamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä sähköpostitse että joidenkin yhdistysten lopettamiskokouksissa mukana olemalla. Aluetoiminnan jatkumiseksi liittohallitus nimesi touko- ja kesäkuun kokouksissaan aluejohtoryhmät alueiden omien esitysten pohjalta. Alpo-työryhmän laatima aluetoiminnan ohjesääntö liitteineen lähetettiin johtoryhmille toimintaa ohjeistamaan. Aluetoiminnan rahaliikenteen hoitamiseksi johtoryhmien talousvastaavat saivat liiton luottokortin. Toimintavuoden syksyllä perustettiin Proviisoriverkosto ja marraskuussa Farmasian Päivien yhteydessä verkoston toimintaa vetämään valittiin johtoryhmä. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä liiton erityisvaliokunnan kanssa. Farmasian Päivien yhteydessä järjestetyssä illallistapaamisessa käynnistettiin Orion Pharman ja aluejohtoryhmien kanssa keskustelu alueellisten koulutustilaisuuksien yhteistyömahdollisuuksista. Farmasialiitto oli aloitteen tekijänä kutsumalla kokoon akavalaisten liittojen edustajat Kelan Akavalaiset ry:n henkiin herättämiseksi. Tavoitteiksi määriteltiin saada tieto siitä, mitkä ovat akavalaisten kelalaisten ongelmia ja saada akavalaisille oma henkilöstön edustaja. Ennakkokutsu yhdistyksen helmikuun 2014 kokoukseen lähetettiin loppuvuodesta. Teema- ja lukijamatka

17 17 Syksyn teemamatka Tukholmaan järjestettiin yhteistyössä Orion Pharman kanssa. Teemana oli Inhimilliset tekijät ja turvallisuus. Matkalle lähdettiin Helsingistä perjantaina ja takaisin palattiin sunnuntaina Tilaisuuden pääluennoitsijan Arto Helovuon Huperman Oy:stä aiheena oli Inhimillinen tekijä uhka vai mahdollisuus. Muiden puheenvuorojen aiheena olivat Potilas- ja lääketurvallisuus lääketehtaan näkökulmasta, Moniammatillinen yhteistyö ja apteekin palveluiden tuotteistaminen, sekä Farmasialiiton ja Orion Pharman ajankohtaiset asiat. Lauantaina vierailtiin Tukholman Abba-museossa, jonka jälkeen jokainen tutustui kaupungin tarjontaan omaan tahtiinsa. Saadun palautteen mukaan teemamatkaa pidettiin tarpeellisena oman työssä jaksamisen ja virkistäytymisen kannalta, sekä alan yhteisöllisyyden kehittämisen kannalta. 96 prosenttia palautekyselyn vastanneista oli sitä mieltä, että teemamatkoja pitää jatkossakin järjestää. Mukana oli yhteensä 88 Farmasialiiton jäsentä ja järjestäjien edustajaa. Apteekkarinvaihdoskoulutus Yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton kanssa järjestettiin yhteinen apteekkarinvaihdoskoulutus apteekkien farmaseuttiselle ja tekniselle henkilökunnalle Mikkelissä. Koulutuksessa henkilökunnalle kerrottiin, miten varautua apteekkarin vaihdokseen ja millaiset oikeudet henkilökunnalla on vaihdostilanteessa. Koulutus sai hyvän palautteen ja koulutus päätettiinkin järjestää samalla sapluunalla uudestaan. Akavan verkostot Farmasialiitto on mukana seuraavien Akavan verkostojen toiminnassa: Akalex Verkosto toimii tiedonkulku- ja keskustelufoorumina ajankohtaisissa lainsäädäntö- tai oikeustapauskysymyksissä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen lakimiehille. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä on muutama kokous vuodessa. Lainsäädäntöhankkeissa kootaan tavallisesti tiivis muutaman hengen taustaryhmä Akavalaisten Opiskelijavastaavien Verkosto Liittojen opiskelijavastaavien verkoston tarkoituksena on edistää jäsenliittojen opiskelijatoimintaa ja toimia yhteistyöverkostona liittojen välillä. Verkosto keskustelee ajankohtaisista asioista, yhteisistä edunvalvontatavoitteista sekä jäsenrekrytointitapahtumista. Verkosto kokoontuu pääsäännöllisesti joka kuukausi. Jäsenhankkijat Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja kehittää jäsenjärjestöjen omia ja yhteistä jäsenhankintaa ja -pitoa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen jäsenhankinnasta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Koulutusvastaavat

18 18 Akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaavat henkilöt pääsevät vaihtamaan kokemuksia toistensa kanssa. Tavoitteena on myös koordinoida mahdollista yhteistä koulutustarjontaa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Senioriverkosto Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia liittojen senioritoimijoiden kesken, virittää yhteistyötä eri liittojen senioritoimijoiden kesken ja edistää Akavan tavoitteiden toteutumista yhteiskunnassa. Liitot päättävät haluamallaan tavalla oman osallistujansa verkoston tapaamisiin. Akavan toimisto kutsuu verkoston koolle sähköpostikutsulla kaksi kertaa vuodessa. Tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Verkosto mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen, toisilta oppimisen ja vertaisryhmän tuen. Tapaamisissa on aina jokin viestinnän ammattilaisia kiinnostava esitelmä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen tiedottajille ja liittolehtien toimittajille. Verkosto kokoontuu noin kerran kuussa. Toiminnanjohtajien Ovaali Pöytä TOP TOP-verkoston tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä Akavayhteisössä. Liittojen johtohenkilöt voivat verkostossa vaihtaa ajatuksia liittyen omaan työhönsä. Verkostossa on liitosta riippuen joko toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai muu nimetty johtaja, yksi henkilö liittoa kohden. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa Ammatillinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta Farmaseuttinen valiokunta Farmaseuttinen valiokunta toimii liiton lääke- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan asiantuntijaelimenä. Valiokunnan jäsenet osallistuivat liiton esittämien lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun ja toivat asiantuntemuksensa operatiivisen toiminnan tueksi. Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta myönsi ammatillisia apurahoja neljälletoista liiton jäsenelle. Apurahat olivat yhteissummaltaan 5700 euroa. Valiokunta esitti, että Vuoden Proviisoriksi valittaisiin Marja Airaksinen, minkä hallitus vahvisti. Valinta julkistettiin 25. syyskuuta ja Vuoden Proviisori piti 11. marraskuuta yleisöluennon, joka toimi samalla Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan Sosiaalifarmasian osaston 10-vuotisjuhlana. Ammatillinen neuvonta Yhteiskuntapoliittinen asiamies sekä koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies antoivat puhelimitse ja sähköpostitse yksilöllistä ammatillista neuvontaa liittoon yhteyttä

19 19 ottaneille jäsenille. Lisäksi asiamiehet tukivat liiton työsuhdeneuvontaa lääkelain tulkintaan liittyvissä asioissa Opiskelijatoiminta Farmasialiiton opiskelijatoiminnan tavoitteena oli toimintavuonna rekrytoida mahdollisimman paljon uusia opiskelijoita ja lisätä opiskelijatoiminnan näkyvyyttä farmasian opiskelijoiden arjessa, jotta opiskelijat myös pysyvät jäseninä valmistumisen jälkeen. Opiskelijoille suunnattu uutiskirje ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Tapahtumista tiedottaminen hoidettiin yhteistyössä opiskelijajäsenyhdistysten tiedottajien kanssa. Tiedotuskanavina käytettiin uutiskirjeitä, Facebookia sekä yliopistojen sähköpostilistoja ja ilmoitustauluja. Kaikilla opiskelupaikkakunnilla järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti rekrytointitilaisuudet uusille opiskelijoille, infotilaisuudet harjoitteluun lähteville sekä työmarkkinaseminaarit valmistuville farmaseuteille. Turun seminaarin osallistujamäärä on pienentynyt vuosi vuodelta samalla kun jäsenmäärä on laskenut. Valmistuvien proviisorien työmarkkinaseminaari pidettiin syyskuussa Helsingissä Proviisorien ja johtavassa asemassa olevien farmaseuttien johtamiskoulutuksen yhteydessä. Helsingin yliopiston rekrytointitapahtumaa uudistettiin tuomalla se lähemmäksi opiskelijoita, Viikin kampuksella sijaitsevaan Gardeniaan. Uudistus onnistui hyvin. Kuopion ja Helsingin uusien proviisoriopiskelijoiden tapahtumia muutettiin: Helsingissä järjestettiin ensimmäistä kertaa seikkailuilta Nuuksion kansallispuiston maisemissa ja Kuopion seikkailuilta järjestettiin perinteisen Rauhalahden sijaan Tahkolla. Kuopiossa järjestettiin keväällä yhteistyössä FO-Kuopion kanssa Työopas tutuksi - koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli tutustuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita liiton Opiskelijan työoppaaseen. Koulutusta yritettiin järjestää myös Helsingissä, mutta tilaisuus peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Elokuussa pidettiin tutorinfot Helsingissä ja Kuopiossa. Neuvottelutaidon koulutus järjestettiin marraskuussa Helsingissä Farmasian Päivien yhteydessä. Koulutus oli kolmatta kertaa yhteinen kaikille Farmasialiiton opiskelijajäsenille. Neuvottelutaidon koulutus sai osallistujilta erinomaista palautetta. Vuoden aikana järjestettiin myös erityisesti proviisoriopiskelijoille suunnattuja tilaisuuksia. Kuopiossa järjestettiin keväällä kaikkien vuosikurssien proviisoriopiskelijajäsenille avoin talvirieha ja syksyllä 4. sekä 5. vuoden proviisoriopiskelijoille Viski- ja drinkkikoulutus ravintola Pannuhuoneella. Helsingissä 4. ja 5. vuoden opiskelijoille järjestettiin helmikuussa tasting- ja koulutustilaisuus olutravintola Pikkulinnussa ja kaikille proviisoriopiskelijoille keväällä aasialainen ilta ravintola Mamma Rosassa. Uutena tapahtumana järjestettiin Turun maisteriopiskelijoille illanvietto, johon sisältyi tutustuminen boulderointiin Turun Bouldertehtaalla.

20 20 Kansainvälistä opiskelijayhteistyötä tuettiin osallistumalla Pinsestævne-tapahtumaan, joka järjestettiin huhtikuussa Turun ja Helsingin opiskelijoiden yhteistyönä. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin ja Farmasialiitto sai mukavasti näkyvyyttä niin suomalaisten kuin muidenkin pohjoismaalaisten opiskelijoiden keskuudessa Viestintä Liiton internet-sivut Farmasialiiton verkkosivustoa osoitteessa ylläpidettiin ajantasaisena. Sivustolla oli vuoden aikana vierailuja reilut , joista yksilöityjä kävijöitä reilut kappaletta. Kävijävirrasta peräti 42 prosenttia oli uutta kävijävirtaa, joten verkkosivuston kehittäminen on erittäin suositeltavaa viestinnän tulevina vuosina. Kävijöitä kiinnostivat avoimet työpaikat, työsuhdeasiat ja jäsenpalvelut. Facebook Liitto avasi Facebook-tilin toimintavuoden tammikuussa. Epäviralliseksi tavoitteeksi asetettiin saavuttaa yli tuhat tykkääjää vuoden loppuun mennessä. Elokuussa tykkääjiä oli kuutisen sataa. Ponnistelut tuottivat tulosta ja hieman vuoden vaihteen jälkeen saavutettiin tuhannen tykkäyksen raja. Liiton FB-profiilin sisältö on pidetty kevyenä ja viihdyttävänä, joskin asiapitoisena. Se näyttäytyy nopeana ja tehokkaana tapana viestiä sekä tehostaa liiton muiden kanavien viestintää. Se tavoittaa jäsenet erittäin tehokkaasti. Profiilissa liikkuu viikoittain reilusti yli tuhat kävijää ja vuodessa lähes kävijää. Tähän mennessä kaikki liikenne on ollut aitoa ja kävijälähtöistä, sillä mitään maksettua aktiviteettia ei liiton FB-profiilissa ole järjestetty. Sähköiset uutiskirjeet Farmasialiiton sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liiton jäsenrekisteriin. Uutiskirjeitä liiton ajankohtaisista asioista lähetettiin vuoden aikana kerran kuussa. Lisäksi julkaistiin seitsemän Ajankohtaista lääkealalta -uutiskirjettä sekä kuusi uutiskirjettä opiskelijajäsenille. Uutiskirjeiden avaamisprosentti vaihtelee reilusta 20 prosentista 29 prosenttiin. Uutiskirjeet eivät ole liiton viestintäkanavista kaikkein tehokkain viestintäväline. Markkinointiviestintä Farmasialiitolla oli oma näyttelyosasto Farmasian Päivillä Helsingin Messukeskuksessa toimintavuoden marraskuussa. Osastolla esiteltiin liiton toimintaa ja jäsenetuja. Liiton ständi toteutettiin räväkämmällä otteella ja se huomattiin. Saimme erittäin paljon positiivista palautetta kirkkaista väreistä ja pirteästä energiasta. Myös baristan kahvitarjoilu sai paljon kiitosta. Osastolla kävi ihmisiä todella aktiivisesti ja saavutimme kohdeyleisöämme tehokkaasti.

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Yleistä 1.1.2. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot