SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet suoraan henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi toteutettiin toimintavuoden aikana. Muutostyö oli mittava ponnistus toimistolle ja vaati paljon hallinnollista työtä. Uuden organisaatiorakenteen mukaiset sektorikohtaiset neuvottelukunnat ja erityisvaliokunta aloittivat toimintansa kevään kuluessa, ja uusien sääntöjen mukainen tutkinnosta tai sektorista riippumaton alueverkostoihin perustuva aluetoiminta käynnistettiin. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen edustajiston sääntömääräinen syyskokous pidettiin toimintavuoden marraskuussa. Lääkepoliittisessa edunvalvonnassa Farmasialiitto otti kantaa lääkehuollon rooliin osana uudistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Farmasialiiton mukaan lääkelogistiikan lisäksi uudistuksessa tuli huomioida lääkehuollon asiantuntijapalvelut, joilla tuetaan potilasturvallisuutta ja rationaalista lääkehoitoa. Farmasialiitto esitti vahvempaa koordinaatiota lääkehuollon eri tasoille ehdottaen kunta-, sote- ja ervafarmasistien tehtävien perustamista osana palvelurakenneuudistusta. Farmasialiitto piti tärkeänä farmaseuttisen asiantuntijuuden entistä parempaa hyödyntämistä mm. lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuuden parantamisessa ja kustannusten hallinnassa. Farmasialiitto osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun apteekkien rokotuspalveluista ja tiettyjen rokotteiden reseptivapaudesta korostaen apteekkien vahvaa kansanterveyttä edistävää roolia yhteiskunnassa. Farmasialiitto esitti apteekkien itsehoitovalmistevalikoiman laajentamista ns. behind-the-counter -lääkevalikoimalla, joita voitaisiin toimittaa asiakkaille farmaseuttisen henkilön kanssa käydyn tarvearvion ja hoito-ohjeistuksen jälkeen. Työehtosopimusneuvottelut käytiin Farmasialiiton eri sektoreilla työllisyys ja kasvusopimuksen pohjalta. Apteekkisektorilla historiallista oli II kalleusluokan lopullinen nostaminen I kalleusluokan tasolle. Akavan kautta Farmasialiitto on ajanut jo vuodesta 2011 vahvasti työntekijän oikeutta kolmeen ammatilliseen koulutuspäivään vuodessa ja tämä tavoite toteutuikin loppuvuodesta. Strategian mukaisesti hallitus jatkoi työtä liiton talouden tasapainottamiseksi. Toimintavuoden aikana toimistoon rekrytoitiin henkilövaihdosten johdosta toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö. Farmasialiiton ensimmäinen varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana syyskuun lopusta lähtien puheenjohtajan äitiysloman johdosta. Mediaviestintää tehostettiin toimintavuoden aikana. Farmasialiitto reagoi ajankohtaisiin asioihin nopeasti tiedotteilla ja osallistumalla julkiseen keskusteluun, minkä johdosta Farmasialiiton näkyvyys mediassa nousi selvästi. Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olen ylpeä sekä liittohallituksen että liiton toimiston henkilöstön työpanoksesta. Haluan kiittää liittohallitusta ja

2 2 talousvaliokuntaa sitoutumisesta ja Farmasialiiton toimiston henkilökuntaa sitkeästä ja asiantuntevasta työstä jäsenten parhaaksi muutoksen täyteisenä toimintavuonna Kirsi Kvarnström puheenjohtaja

3 3 1. SUOMEN FARMASIALIITON TOIMINTA Suomen Farmasialiiton strategian mukaisesti liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten ammatillisena etujärjestönä yhteisten etujen ajamiseksi, palkkauksellisen, ammatillisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi, oikeudellisen aseman turvaamiseksi, ammattitaidon kehittämiseksi sekä hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuustunteen kasvattamiseksi sekä edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa. Suomen Farmasialiiton tulevaisuuden tavoitetilana eli visiona on se, että Suomen Farmasialiitto on aloitteellinen, vahva ja vaikuttava farmasian asiantuntijoiden ammattiliitto, jonka jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaansa ja tahtotilaansa Suomen Farmasialiitto jäsenkuntineen toteuttaa seuraavilla Suomen Farmasialiiton arvoilla: Yhtenäisyys Pidämme yhtä ammattikuntana. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia. Asiantuntijuus Edistämme asiantuntijuutta ja osaamista rohkeasti ja ylpeästi. Edelläkävijyys Kehitämme farmasian alaa ennakkoluulottomasti. Yhteistyökykyisyys Toimimme avoimesti, luotettavasti ja vastuullisesti 2. STRATEGISET LINJAUKSET Suomen Farmasialiiton tehtävä johdetaan toiminnan tarkoituksesta. Liiton ydintehtävä on jäsenten edunvalvonta sisältäen siihen liittyvät jäsenpalvelut. Edunvalvontatoiminta on kokonaisuus, joka koostuu työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittisesta edunvalvonnasta. Strategisten linjausten toteuttaminen edellyttää vahvaa edunvalvontaa ja näkyvyyttä sekä selkeää ja toimivaa organisaatiota. Linjaukset ovat strategisia valintoja, joiden kautta liiton visio 2015 saavutetaan. Ne sisältävät tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan ja täsmennetään liiton vuotuisissa toimintasuunnitelmissa. LINJAUS 1: Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan. LINJAUS 2: Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut.

4 4 LINJAUS 3: Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Suomen Farmasialiiton strategiaa toteutetaan neljän kriittisen menestystekijän ja strategisten linjausten kautta. Kriittiset menestystekijät ovat 1) vaikuttavuus ja palvelukyky, 2) jäsenet ja asiakkaat, 3) toimiston henkilöstö ja 4) talous ja rahoitus, joita kutakin kuvaa strateginen linjaus. Kuvassa liiton strategiakartta A VAIKUT- TAVUUS /PALVELU- KYKY Suomen Farmasialiitto - strategia Aloitteellinen, vahva ja vaikuttava ammattiliitto jossa farmasistit arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, koulutus- ja lääkepoliittinen edunvalvonta tukevat toisiaan. A V A I R V O JÄSENET/ ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut. Liiton henkilöstö on osaavaa, innovatiivista ja valmis oppimaan. Liiton henkilöstö on sitoutunut strategiaan ja sen tavoitteisiin ja määrittelevät sen perusteella henkilökohtaisen tuloskorttinsa mitattavin toimenpitein ja tavoittein N T E H T Ä V T TALOUS JA RAHOITUS Liiton tase ja talous mahdollistavat vahvistuneen edunvalvonnan ja jäsenpalvelun. Ä T 2

5 5 3. SUOMEN FARMASIALIITON OLENNAISET SAAVUTUKSET VUONNA 2013 STRATEGISTEN LINJAUSTEN POHJALTA 3.1. Linjauksen 1 toiminnalliset saavutukset vuonna 2013 Suomen Farmasialiiton linjausta Liiton edunvalvontatoiminta on muutettu tulokselliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi, jossa työmarkkina-, järjestö-, koulutuspoliittinen sekä ammatillinen edunvalvonta tukevat toisiaan toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on vaikuttavuus ja palvelukyky Taloudellinen edunvalvonta eli työmarkkinaedunvalvonta Työehtosopimusneuvottelut Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta lähdettiin syyskuussa kaikkien sektoreiden neuvotteluihin sopimaan ensimmäisen sopimusjakson (24 kk) ensimmäisestä sopimuskorotuksesta eli 20 kustannusvaikutuksesta, joka toteutetaan neljän kuukauden kuluttua kunkin alan uuden työehtosopimuksen alkamispäivästä lukien. Tästä johtuen palkankorotusten ajankohdat vaihtelevat aloittain. Ensimmäisen jakson toinen sopimuskorotus on kustannusvaikutukseltaan 0,4 % ja se toteutetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä sopimuskorotuksesta. Sopimuskauden toisen jakson (12 kk) sopimuskorotuksista sovitaan myöhemmin. Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat seuraavan kerran vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat jatkosta eli toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Apteekkisektori Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus solmittiin alkaen kolmeksi vuodeksi päättyen Neuvottelut käytiin työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta toimintavuoden syksyllä. Apteekkisektorille korotukset olivat erittäin maltillisia apteekkien taloudelliset edellytykset huomioiden. Sopimus on malliltaan 2 + 1, eli jos kesällä 2015 työmarkkinakeskusjärjestöt eivät pääse sopimukseen viimeisen vuoden palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat ensimmäisellä sopimusjaksolla (24 kk) toteutettava 20 euron kustannusvaikutus, joka käytettiin II kalleusluokan lopulliseen nostoon I kalleusluokan tasolle ja I kalleusluokan palkkoja saavien palkkaa nostettiin 10,35 euron henkilökohtaisella korotuksella. Seuraava korotus on sopimuksen mukaisesti vuoden päästä yleiskorotus 0,4 prosenttia. Kuntasektori Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat ry:n valtuuskunta hyväksyivät työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta ajalle

6 6 Liitto osallistuu kuntasektorin sopimusneuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. JUKO on yksi kunta-alan pääsopijajärjestöistä. Liitolla on edustus JUKOn KVTES-jaostossa, joka käsittelee työ- ja virkaehtosopimusasioita. Lisäksi liiton lakimies osallistui Vakavan kuntaryhmän työskentelyyn. Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus 20 euroa tehdään normaalina yleiskorotuksena tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosenttia. Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta lukien virka- ja työehtosopimusosapuolet käyvät neuvottelut 0,4 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta mennessä. Kuntasektorin pääsopijajärjestöt päättivät asettaa palkkahinnoittelu ja yleisen työaikatyöryhmän. Lääketeollisuus- ja lääketukkukauppa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Kemianteollisuus ry:n työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimuskausi on voimassa Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus 20 euroa toteutetaan yleiskorotuksena kuukausipalkkaan Sopimuskauden toinen palkankorotus 0,4 prosentin korotus henkilökohtaiseen kuukausipalkkaan luontoisetuineen maksetaan Uutena asiana kemianteollisuuden ylempien työehtosopimukseen kirjattiin työaikapankkia koskevat periaatteet. Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta lääketeollisuus- ja lääketukkukaupan osalta tapahtuu keskitetysti Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. Toimintavuoden aikana osallistuttiin YTN:n hallitustyöskentelyyn Vakavan kautta lääketeollisuuden ja tukkukaupan jäsenten etujen valvomiseksi. Valtiosektori ja yliopistot Valtiosektorilla JUKOn neuvotteluosapuolena on valtion työmarkkinalaitos ja yliopistosektorilla Sivistystyönantajat ry. Valtio- ja yliopistosektorilla työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimuskausi on Valtiolla palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta, ja alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 prosenttia ja 0,1 prosenttia käytettiin vuosilomakarenssin poistamiseen. Yliopistolla tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta, korotus heijastuu henkilökohtaiseen palkanosaan. Euromääräisiä palkkoja (muut kuin ypj-palkat) korotetaan yleiskorotuksella 0,4 prosenttia tai vähintään 20 eurolla. Tehtäväkohtaisia palkkoja

7 7 korotetaan ,4 prosentilla opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta. Muiden henkilöstöryhmien palkkoja korotetaan 0,3 %. Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminta valtio- ja yliopistosektorilla tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO) kautta. Kansaneläkelaitos ja Kelan toimihenkilöt ry:n uudistivat osapuolten välisen työehtosopimuksen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Sopimuskausi on Kelan toimihenkilöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella , jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. Toisen vuoden yleiskorotus on 0,4 prosenttia lukien. Palkkasuositukset Liitto ylläpitää vähimmäispalkkapalkkasuosituksia lääketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille, lääketukkukaupan vastuunalaisille johtajille sekä kunta-alan proviisoreille ja sairaala-apteekkareille. Suositus tilapäistehtävistä perittävistä palkkioista perustuu Akavan suositukseen. Lisäksi liitto vahvistaa säännöllisesti opiskelijoiden tilapäisansioiden palkkasuosituksen. Valmiustoiminta Järjestövalmiustyöllä tuetaan liiton ja neuvottelujärjestöjen neuvottelutoimintaa. Apteekkisektorin valmiustoimikunta kokoontui kuluvan vuoden aikana nostaen valmiutta syksyä kohden. Aluejohtoryhmiin muodostettiin omat valmiusryhmät. Toimiston henkilökunta osallistui vuoden aikana useisiin aluejohtoryhmien järjestämiin tilaisuuksiin kertoen valmiustoimenpiteistä sekä myöhemmin neuvotteluiden kulusta Järjestötoiminta Liiton toiminnan uudistaminen Toimintavuoden aikana siirryttiin uusien sääntöjen mukaiseen toimintaan ja suoraan henkilöjäsenyyteen. Yhdistysrekisterimääräysten vuoksi jokaisen yksittäisen henkilön tuli vahvistaa suora henkilöjäsenyytensä Farmasialiitossa. Jäsenet saivat informaatiota ja ohjeistuksen tästä sekä paperi- että sähköpostitse. Vahvistamisen saattoi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Yli 99 prosenttia työikäisistä jäsenistä vahvisti henkilöjäsenyytensä. Liiton alueelliset ja valtakunnalliset jäsenyhdistykset irtisanoutuivat Farmasialiiton jäsenyydestä, lopettivat toimintansa ja palauttivat jäljelle jääneet varansa liiton pankkitilille. Opiskelijayhdistykset fuusioituivat ja uudesta Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:stä tuli Farmasialiiton ainoa jäsenyhdistys. Myös FLOpin jäsenten tulee sääntöjen mukaan olla Farmasialiiton henkilöjäseniä. Alueellista toimintaa suunnittelemaan ja vetämään perustettiin alueverkostot, joiden toiminta on yhteistä kaikille jäsenille tutkinnosta tai työskentelysektorista riippumatta.

8 8 Toiminta-alueet määriteltiin aiempien alueellisten jäsenyhdistysten toimita-alueiden pohjalta. Alueverkoston toimintaa koordinoimaan liittohallitus nimesi aluejohtoryhmän kullekin alueelle. Käynnistysvaihetta tukemaan liittohallitus nimesi Alpo-työryhmän, jonka tehtävänä oli luoda aluetoiminnan ohjesääntö aluetoiminnan tarkoitusta ja tehtäviä kirkastamaan. Liittohallitus vahvisti ohjesäännön kokouksessaan Sopimusalakohtaista edunvalvontaa varten liittohallitus nimesi uusien sääntöjen mukaiset neljä neuvottelukuntaa ja ammatillisia, koulutuksellisia, ammatin harjoittamiseen liittyviä sekä proviisorien erityiskysymyksiä käsittelemään erityisvaliokunnan. Viimeinen, vanhojen sääntöjen mukainen liittovaltuuston kokous pidettiin Sokos Hotel Presidentissä. Läsnä oli 48 liittovaltuutettua kaikkiaan 54 liittovaltuuston jäsenestä. Ensimmäinen, uusien sääntöjen mukainen, jäsenten päätäntävaltaa käyttävä 25- jäseninen edustajisto valittiin postivaalilla Opiskelijoiden piiristä valittiin kaksi edustajaa ja 23 edustajaa valittiin muiden henkilöjäsenten joukosta. Edustajiston kokouksessa lääketehdas Orionin toimitiloissa Mankkaalla valittiin vuoden 2014 alussa nelivuotiskautensa aloittava liiton hallitus. Liitto on aktiivinen toimija Akavassa ja Vakavassa Farmasialiitto on ollut Vakava ry:n jäsen vuoden 2012 alusta lukien. Farmasialiitolla, kuten kaikilla Vakavan 15 jäsenliitolla, on paikka Vakavan hallituksessa. Farmasialiitto kuuluu akavalaisiin neuvottelujärjestöihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:een ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:een Vakavan kautta. Vakavan työryhmissä Farmasialiitolla oli jäsenyys koulutus-, kunta- ja viestintäryhmissä. Lisäksi Farmasialiitolla oli nimettynä yhteyshenkilö yliopiston ja valtion ryhmissä. Farmasialiitolla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa ja kaikissa toimikunnissa. Vakavan mandaatilla Farmasialiiton edustaja oli nimettynä Akavan elinkeinopoliittiseen toimikuntaan ja sosiaali- ja terveyspoliittiseen toimikuntaan. Lisäksi Farmasialiitto on osallistunut Akavan kuntaryhmän työskentelyyn. Yhteiskuntapoliittisen edunvalvonnan vahvistukseksi liitto teki erityisesti lausuntoihin liittyen yhteistyötä Akavan kanssa sekä antoi farmasian alaan liittyvissä kysymyksissä asiantuntija-apua Akavalle. Akavan aluetoiminta Akavan aluetoiminta perustuu 15 alueverkostoon, jotka on muodostettu maakunnallisen aluejaon mukaisesti.

9 9 Akavan aluevaikuttamisen tavoitteena on edistää Akavan strategisten tavoitteiden toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikkaan, koulutukseen ja työelämän laatuun liittyvissä asioissa. Jokaisella alueella on verkostotoimintaa johtavat aluejohtoryhmät. Johtoryhmien jäsenet nimetään liittojen esitysten pohjalta Akavan hallituksessa. Farmasialiitolla on neljä edustajaa johtoryhmissä. Jokaiselle alueelle on lisäksi perustettu liittojen edustajien verkosto, johon jokaisella akavalaisella liitolla on ollut oikeus nimetä edustaja. Farmasialiitosta verkostoon on nimetty yhdeksän edustajaa. Tilastointi ja selvitystyö Jäsenkysely jäsenten tyytyväisyydestä Farmasialiiton toimintaan ja palveluihin tehtiin toimintavuoden lokakuussa. Kysely toteutettiin yhteistyössä asiakasanalyysejä tekevän Onway Oy:n kanssa. Kyselyyn vastasi toista tuhatta työikäisistä ja opiskelijajäsentä. Vastaajien jakauma miehiin ja naisiin sekä farmaseutteihin, proviisoreihin ja opiskelijoihin vastasi pitkälti jäsenkunnan jakaumaa. Opiskelijat olivat hieman aliedustettuna. 60 prosenttia vastaajista työskenteli avohuollon apteekissa. Mielikuvat ja kokemukset Farmasialiitosta olivat melko positiivisia. Eniten parannettavaa nähtiin medianäkyvyydessä. Farmasialiiton jäsenyyden hintalaatusuhteen jäsenet arvioivat samoin kuin se ammattiliitoissa keskimäärin arvioidaan. Asteikolla 1 = huono 6 = erinomainen arvioitaessa Farmasialiiton jäsenyyden hinta-laatusuhteen keskiarvo oli 3,58 ja yli 20 ammattiliitolle ja työttömyyskassalle tehdyissä kyselyissä se on ollut keskimäärin 3,56. Vastaajista 80 prosenttia suosittelisi Farmasialiiton jäsenyyttä ystävälleen tai työkaverilleen Yhteiskuntapoliittinen edunvalvonta Farmasialiiton ammatillinen edunvalvontatyö keskittyi liiton vision mukaisesti siihen, että liiton jäsenet ovat arvostettuja osaajia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintavuoden yhteiskuntapoliittisessa edunvalvontatyössä keskityttiin lääkitysturvallisuuden parantamiseen sekä rationaalisen lääkehoidon edistämiseen moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena oli jäsenistön ammatillisen roolin kehittäminen lääkehuollossa entistä kiinteämpänä osana muuta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää. Yhteiskuntapolitiikassa korostui kaksi suurta teemaa 1) palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja lääkehuollon rooli osana uudistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä 2) apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne ja toiminnan kehittäminen. Palvelurakenneuudistus Kataisen hallitus vauhditti toimintavuonna palvelurakenneuudistuksen etenemistä usealla asiantuntijatyöryhmällä sekä rakennepoliittisilla linjauksilla, jotka tuli

10 10 toimeenpanna eri hallinnonaloilla. Lääkehuoltoa koskien yhteiskunnalliseen keskusteluun nousivat erityisesti lääkehuollon rooli uudistuvissa sote-rakenteissa, monikanavaisen rahoituksen tuomat osa-optimointiongelmat sekä apteekkilupien myöntämisprosessin uudistaminen. Farmasialiitto valmisteli kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen lääkehuollon järjestämisestä osana muuta sote-järjestelmän uudistusta. Ehdotuksessa peräänkuulutettiin lisää koordinaatiota lääkehuollon eri tasoille sekä farmasistien roolien kasvattamista osana moniammatillista yhteistyötä muun muassa ajamalla kunta-, sote- ja erva-farmasistien tehtävien perustamista. Liitto osallistui aktiivisesti käytyyn rahoituskeskusteluun muun muassa sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän muuttamiseksi kustannusperusteiseksi. Terveen kilpailun ohjelman linjaukseen koskien apteekkitoiminnan omistusoikeuden ja yritysmuodon muuttamisesta liitto otti ehdollisen myönteisen kannan katsoen, että mahdollinen nykyisen monopolin purku tulisi analysoida sekä mahdollisesti toteuttaa osana muuta lääkehuollon kokonaisuutta ja sote-uudistusta. Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Liitto on teetättänyt Pellervon taloudellisella tutkimuslaitoksella selvityksiä apteekkien kokonaistaloudellisesta tilanteesta. TES-neuvottelujen aikaan marraskuussa valmistui selvityksen päivitys lähes samanaikaisesti Fimean apteekkien taloudellista tilannetta koskevan vuosiraportin kanssa. Molemmissa selvityksissä viesti oli selkeä: apteekkien taloudellinen tilanne on hyvä ja erillisyhtiöiden määrä sekä liikevaihto ovat kasvamassa. Liiton kanta siitä, että keskustelu apteekkien huonosta kannattavuudesta tulee lopettaa, vahvistui entisestään. Apteekkitoiminnan kehittäminen Rakennepoliittisten toimenpiteiden toimeenpano synnytti sosiaali- ja terveysministeriöön uuden apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän loppuvuodesta. Työryhmän tavoitteena on tuottaa vuoden 2014 aikana kehittämisesityksiä siitä, mitä palveluja sote-järjestelmä ja kuluttajat tarvitsevat lääkehuollolta sekä ratkaista annosjakeluun liittyvät haasteet ja apteekkilupien myöntämisprosessin uudistaminen. Samaan aikaan liitto osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun apteekkien rokotuspalveluista ja tiettyjen rokotteiden reseptivapaasta kaupasta. Kannanottoihin nousi myös apteekkien itsehoitolääkevalikoiman kehittäminen ns. behind-the-counter -lääkevalikoimalla Koulutuspoliittinen edunvalvonta Koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa keskityttiin Farmasialiiton jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämisen tukemiseen eri tavoilla. Erikoistumiskoulutus

11 11 Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 asettama työryhmä luovutti erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen liittyvän raporttinsa toimintavuoden kesäkuussa. Farmasialiitto tapasi työryhmän puheenjohtajaa ja sihteereitä toukokuussa työryhmän työstä ja jätti kannanoton työryhmän raporttiluonnokseen liittyen. Syksyllä Farmasian alan keskeiset tahot tekivät yhteisen lausunnon raportista Farmasialiiton aloitteesta. Lausunnon keskeisimpänä kohtana oli opintojen maksullisuus ja erikoistumiskoulutusten asetuksesta poistaminen ja ehdotus Farmasian alan erikoistumiskoulutusten siirtämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen ja rahoituksen alle. Ammattipätevyysdirektiivi Ammattipätevyysdirektiivi hyväksyttiin loppuvuodesta. Farmasialiitto sai hyväksyttyyn direktiiviin läpi yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tehdyn muutosehdotuksen, jonka mukaan opetusapteekkiharjoittelun nykykäytäntö säilyy ennallaan eli harjoittelu voidaan tehdä opintojen aikana tai niiden jälkeen. Ammatillinen täydennyskoulutus Farmasian alan täydennyskoulutuksen kehittämiseen osallistutaan pääasiassa Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) toiminnan yhtenä taustayhteisönä. Farmasialiitolla on edustaja FOK:n hallituksessa. FOK:n koulutustarjontaan vaikutettiin hallitustyöskentelyn lisäksi keräämällä koulutusaihetoiveita liiton jäsenyhdistyksiltä ja verkostoilta. Täydennyskoulutukseen liittyvää yhteistyötä tehtiin myös Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa. Farmasialiitto tarjosi jäsenistölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman Potilasturvallisuus taidolla verkkokoulutuksen. Sairaalafarmasian koulutuspäivät sekä johtamiskoulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa suoraan Farmasialiiton alaisuudessa. Farmasialiiton erityisvaliokunta Erityisvaliokunta aloitti työnsä toimintavuoden syksyllä. EVK kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa. kokouksissa keskityttiin EVK:n rooliin ja tehtäviin. Terveysalan koulutustoimikunta ja Lääkealan tutkintotoimikunta Farmasialiiton edustaja oli pysyvänä asiantuntijajäsenenä Opetushallituksen nimeämässä lääkealan perustutkinnon tutkintotoimikunnassa sekä Opetushallituksen Terveysalan koulutustoimikunnassa. Erityispätevyysjärjestelmä Farmasian päivillä järjestettiin Erityispätevyyden tulevaisuusfoorumi, jonka tavoitteena oli saada eväitä järjestelmän kehittämiseksi. Muu toiminta Farmasialiitto toteutti yhteistyössä GlaxoSmithKlinen kanssa Pharmstep-koulutukset Oulussa ja Tampereella. Tavoitteena oli tarjota farmasian opiskelijoille, farmaseuteille

12 12 ja proviisoreille päivitettyä tietoa valituista teemoista. Koulutuksen osallistui yhteensä noin 130 henkilöä ja koulutuksen palaute oli hyvä. Koulutuksia jatketaan tulevaisuudessa. Farmasialiitto vaikutti korkeakoulutuksen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä Akavan kanssa Opiskelijatoiminta Opiskelijavaliokunta (OVK) kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin tammikuussa Helsingissä. Toinen kokous oli toukokuussa Tallink Silja Line -laivayhtiön laivalla. Kokoukseen yhdistettiin vierailu Tukholmaan, jossa opiskelijavaliokuntalaiset tapasivat Ruotsin farmasialiiton opiskelija-aktiiveja. Kolmas kokous pidettiin syyskuussa Turussa ja vuoden viimeinen kokous oli marraskuussa Kuopiossa. Opiskelijoiden palkkakyselyä uudistettiin toimintavuonna. Harjoittelun palkkakysely toteutettiin Kuopiossa ja Helsingissä jo keväällä ja tällä konseptilla saatiinkin enemmän vastaajia kuin aiempina vuosina. Turun osalta harjoittelun palkkakysely toteutettiin paperiversiona, mikä myös nosti vastausprosenttia. Opiskelujen ohella työskentelyn osalta kysely toteutettiin marraskuussa. Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi ja sen markkinointiin onkin syytä panostaa tulevaisuudessa. Kyselyssä kerättiin myös palautetta liiton, opiskelijavaliokunnan ja opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Palaute oli pääosin positiivista. Kyselyn perusteella opiskelijoiden palkkasuositukset koetaan tarpeellisiksi, mutta proviisoriopiskelijoiden suositukset jopa osittain liian korkeiksi. Kirjallisen työsopimuksen tärkeyttä tulee korostaa edelleen, sillä kyselyn mukaan noin kymmenellä prosentilla vastaajista ei ole työsuhteestaan kirjallista työsopimusta. Opiskelija-asiamiehet edustivat ja vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin opiskelijajäsenyhdistysten ständeillä. Lisäksi opiskelija-asiamiehet osallistuivat Akava Campin kevät- ja syyskiertueeseen Kuopiossa, Helsingissä ja Turussa. Farmasialiiton edustaja ja opiskelija-asiamies osallistuivat aktiivisesti Akavan opiskelijavaltuuskunnan (AOVA) kokouksiin. Lisäksi opiskelija-asiamies osallistui Akavan opiskelijavaikuttajien verkoston (AOVV) toimintaan. Opiskelijaedustus liiton sisäisissä toimielimissä vuoden aikana oli kattavaa. Apurahahakua uudistettiin toimintavuonna. Toukokuun kokouksessa opiskelijavaliokunta jakoi apurahoja ulkomailla suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin, jotka alkoivat toimintavuoden aikana. Apurahan sai kymmenen hakijaa. Hakuajankohdan muuttumisen vuoksi hakemuksia tuli edellistä vuotta vähemmän. FO-Kuopio ja FO-Helsinki yhdistyivät 7.5. muodostaen Suomen Farmasialiiton Opiskelijat FLOp ry:n. Loppuvuoden ajan OVK toimi yhteistyössä FLOp:n hallituksen ja paikallistoiminnan jaostojen kanssa, joita on Kuopiossa, Turussa ja Helsingissä.

13 13 Farmasialiitolla oli markkinointiyhteistyösopimukset Yliopiston farmasiakunta ry:n, Ex Tempore rf:n, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:n kanssa. Yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa. Liiton mainoskondomit otettiin käyttöön uutena markkinointikeinona farmasian opiskelijoiden risteilyllä Kansainvälinen toiminta Yhteistyötä pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa jatkettiin Nordisk Farmaceut Unionissa (NFU). NFU:n vuosittainen kokous järjestettiin elokuussa Tanskassa. Kokoukseen osallistuivat liiton edustajina varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. International Pharmaceutical Federation (FIP) järjesti toimintavuoden syyskuussa farmasian alan maailmankongressin Dublinissa. Kongressin yhteydessä pidettiin järjestön vuosikokous, Council Meeting. Kongressiin osallistuivat liiton edustajina 1. ja 2. varapuheenjohtaja, yhteiskuntapoliittinen asiamies sekä koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies. Lisäksi 1. varapuheenjohtaja osallistui FIP:n vuosikokoukseen liiton edustajana. Kongressista ja kokouksesta raportoitiin Farmasialehdessä. Maailman farmasian asiantuntijoiden päivää vietettiin Farmasialiitto osallistui päivän teeman tuomalla sen esiin eri viestintäkanavissaan ja julkistamalla Vuoden Proviisorin nimityksen Viestintä Liiton viestinnän tavoitteena on tukea Farmasialiiton toimintaa ja sen uudistumista sekä strategisten tavoitteiden saavuttamista liiton arvojen mukaisesti ja vuosittain valitut toiminnan painopisteet huomioiden. Viestintä on pyrkinyt vastaamaan mediamurroksen vaatimuksiin integroimalla muutosta omiin prosesseihin sekä aktiivisuuteen. Farmasia-lehti Liiton jäsenlehti Farmasia ilmestyi toimintavuonna kuutena numerona. Lehden pdfversiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Lehteä linjattiin toimitusneuvoston kokouksissa sekä yhteistyökumppani PP-Viestinnän kanssa numerokohtaisissa palavereissa. Lehden päätoimittajana toimi Farmasialiiton toiminnanjohtaja Mika Leppinen. Ilmoitusmarkkinoinnista ja -myynnistä vastasi Varparus Oy. Toimitussihteerinä toimi Helena Paulasto PP-Viestintä Oy:stä. Farmasia-lehden toimitus ja painatus kilpailutettiin toimintavuoden syksyllä. Lehden ulkoasu-uudistus suunniteltiin toimintavuoden lopussa. Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis Farmaseuttinen Aikakauskirja Dosis ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa.

14 14 Aikakauskirjan pdf-versiot julkaistiin liiton verkkosivujen jäsenosion materiaalipankissa. Lisäksi lehden artikkelit julkaistiin Kansalliskirjaston Elektratietokannassa ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa Terveysporttiverkkopalvelussa. Dosiksen päätoimittajana toimi professori Marja Airaksinen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta. Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Lehden toimitussihteerinä toimi Helena Paulasto PP-Viestintä Oy:stä. Dosiksen ilmoitusmarkkinoinnin ja -myynnin hoiti Varparus Oy. Ammatilliset ja työmarkkinajulkaisut Toimintavuonna ei ollut julkaisuja. Mediaviestintä Farmasialiiton mediatiedotteita lähettiin kertomusvuonna yhteensä 13, joista yhdeksän elokuun jälkeen. Vuoden Proviisori -palkinto julkistettiin Maailman farmasistipäivän (World Pharmacists Day) yhteydessä 25. syyskuuta. Vuoden Proviisoriksi valittiin Helsingin yliopiston professori Marja Airaksinen. Tiedotteiden läpimenoa seurattiin M-Brain-uutispalvelun kautta. Lokakuussa otettiin loppuvuodeksi koekäyttöön kattavampi uutisseuranta, joka osoittautui hyödylliseksi. Tämä paljasti, että aktiivisemmat mediaviestinnän ponnistelut tuottivat runsaasti tulosta medianäkyvyydessä. Mediaviestinnän strategisoiminen onkin erittäin tärkeä kehittämiskohde liiton viestinnälle tulevaisuudessa Linjauksen 2 toiminnalliset saavutukset vuonna 2013 Suomen Farmasialiiton linjausta Liitto toimii sisäisesti yhtenäisenä jäsenmäärältään kasvaneena ja toimintatavoiltaan uudistuneena farmasian asiantuntijoiden ammattiliittona, joka tuottaa laadukkaasti jäsenten tarvitsemat palvelut, toteutettiin seuraavasti toimintakaudella Kriittinen menestystekijä on jäsenet ja asiakkaat Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta Työhyvinvointi Työturvallisuuskeskuksen Palveluryhmässä ovat edustettuina ammattiliittojen edustajia: SAK, STTK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Akava. Farmasialiitto on osallistunut Palveluryhmän toimintaan yhteistyössä Vakavan kanssa. Jäsenkunnalle on markkinoitu työhyvinvointiin liittyviä palveluita, muun muassa Työturvallisuuskeskukseen perustetun Työhyvinvoinnin palvelukeskuksen palveluita ja koulutuksia. Apteekkialan tyky-ryhmässä ovat edustettuina Farmasialiitto, Palvelualojen ammattiliitto, Apteekkien Työnantajaliitto, Suomen Apteekkariliitto, Apteekkien Eläkekassa sekä Työturvallisuuskeskus. Työryhmä on kokoontunut vuoden aikana päivittämään Apteekkien Tyky-kansiota ja suunnittelemaan yhdessä Apteekkien

15 15 Eläkekassan tarjoamaa työhyvinvointikoulutusta apteekeille. Luottamusmieskoulutus ja -toiminta Luottamusmiestiedotteita lähetettiin luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdyshenkilöille sähköisesti kymmenen. Aiheina olivat mm. sähköinen jäsenkortti, henkilöjäsenyyden vahvistaminen ja Mandatum Lifen maksuperusteisen lisäeläkkeen muutokset - ryhmävakuutuksen ehtoihin tuli toimintavuoden alusta lakimuutos - ja vuosilomalain muutokset. Luottamusmiestiedotteissa kannustettiin osallistumaan liiton järjestämään luottamusmies- ja jäsenkoulutukseen. Luottamusmiesten ja yhteyshenkilöiden määrä pysyi ennallaan. Työpaikkakohtaisesti luottamusmiesvaihdoksia tapahtui edelleen. Merkittävää oli se, että edellisen luottamusmiehen luopuessa toimestaan valittiin tilalle heti uusi. Lisäksi saimme luottamusmiehiä apteekkeihin, joissa aiemmin luottamusmiestä ei ole ollut. Yhteyshenkilö-nimike muuttui yhdyshenkilöksi ja tästä tuli kirjaus työehtosopimusneuvotteluissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen. Loppuvuodesta aloitettiin yhdyshenkilöpäivitys. Farmasialiiton jäsensivuilla ylläpidettiin luottamusmiesten nimi- ja työpaikkaluetteloa. Farmasia-lehdessä julkaistiin artikkeleita luottamusmieskoulutuksista ja työsuhdeneuvonnan asioita käsiteltiin Lakimies vastaa -palstalla. Alueelliset luottamusmiespäivät pidettiin alkuvuodesta kahdeksalla paikkakunnalla ja luottamusmiespäiville osallistui vajaa puolet kaikista luottamusmiehistä. Osallistumisen esteeksi mainittiin usein henkilöstöpula. Koulutuspäivän aiheina olivat muun muassa tulevat työehtosopimusneuvottelut, suora henkilöjäsenyys ja uudistunut toiminta Farmasialiitossa sekä Mandatum Lifen osuus maksuperusteisen lisäeläkkeen muutoksista. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kaksipäiväistä luottamusmiesten peruskurssia Helsingissä. Peruskursseilla perehdyttiin luottamusmiesten tehtäviin ja asemaan, farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen ja työlainsäädännön tulkintoihin, eläketurvaan, työttömyyskassan jäsenyyteen ja muihin jäsenasioihin. Syksyllä järjestettiin perus- ja jatkokurssin käyneille luottamusmiehille päivityskurssi. Päivityskurssin aiheina oli muun muassa työhyvinvointi ja muutosjohtaminen, vuosilomalain muutokset sekä työnantajan direktio-oikeus ja työsuhteen ehtojen muuttaminen. Vakavan jäsenyyden myötä kunta- ja valtiosektorin luottamusmiehille on tarjottu luottamusmieskoulutusta ja muutamia luottamusmiehiä on osallistunut kursseille. Yksilöedunvalvonta Liiton yksilöedunvalvonta koostuu työsuhdeneuvonnasta ja muusta oikeudellisesta neuvonnasta. Työsuhdeneuvonta Työsuhteisiin liittyvää neuvontaa annettiin jäsenille puhelimitse ja sähköpostitse. Työsuhdeneuvontaa varten on käytössä oma sähköpostiosoite. Puhelimitse neuvontaa

16 16 annettiin maanantaista perjantaihin kello Työsuhdeneuvonnan kysymyksiin vastasivat työsuhdeasiamies, järjestöasiamies sekä työmarkkinalakimies. Lisäksi työmarkkinalakimies kirjoitti työsuhteisiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista Farmasialehteen. Oikeudellinen tuki ja oikeudenkäynnit Liiton jäsenillä oli mahdollisuus saada työoikeudellista neuvontaa liiton lakimieheltä. Riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit annettiin ulkopuolisen asiaan perehtyneen asianajajan hoidettavaksi. Muu työmarkkinaedunvalvonta Vuosittainen palkkakysely lokakuun palkoista eri työskentelysektoreilla tehtiin joulukuussa. Kysely oli aikaisemman vuoden tapaan kevennetty, jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn ja saataisiin vertailukelpoista tietoa alan palkkauksesta. Vastausprosentti kohosi huomattavasti edellisestä vuodesta Järjestötoiminta Jäsenyhdistys- ja aluetoiminta sekä järjestökoulutus Toimintavuoden järjestökoulutus liittyi uuden toimintamallin käytäntöön saattamiseen. Alkuvuonna ohjeistettiin jäsenyhdistysten hallituksia Farmasialiitosta eroamiseen ja jäsenyhdistysten purkamiseen liittyvissä toimenpiteissä sekä sähköpostitse että joidenkin yhdistysten lopettamiskokouksissa mukana olemalla. Aluetoiminnan jatkumiseksi liittohallitus nimesi touko- ja kesäkuun kokouksissaan aluejohtoryhmät alueiden omien esitysten pohjalta. Alpo-työryhmän laatima aluetoiminnan ohjesääntö liitteineen lähetettiin johtoryhmille toimintaa ohjeistamaan. Aluetoiminnan rahaliikenteen hoitamiseksi johtoryhmien talousvastaavat saivat liiton luottokortin. Toimintavuoden syksyllä perustettiin Proviisoriverkosto ja marraskuussa Farmasian Päivien yhteydessä verkoston toimintaa vetämään valittiin johtoryhmä. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä liiton erityisvaliokunnan kanssa. Farmasian Päivien yhteydessä järjestetyssä illallistapaamisessa käynnistettiin Orion Pharman ja aluejohtoryhmien kanssa keskustelu alueellisten koulutustilaisuuksien yhteistyömahdollisuuksista. Farmasialiitto oli aloitteen tekijänä kutsumalla kokoon akavalaisten liittojen edustajat Kelan Akavalaiset ry:n henkiin herättämiseksi. Tavoitteiksi määriteltiin saada tieto siitä, mitkä ovat akavalaisten kelalaisten ongelmia ja saada akavalaisille oma henkilöstön edustaja. Ennakkokutsu yhdistyksen helmikuun 2014 kokoukseen lähetettiin loppuvuodesta. Teema- ja lukijamatka

17 17 Syksyn teemamatka Tukholmaan järjestettiin yhteistyössä Orion Pharman kanssa. Teemana oli Inhimilliset tekijät ja turvallisuus. Matkalle lähdettiin Helsingistä perjantaina ja takaisin palattiin sunnuntaina Tilaisuuden pääluennoitsijan Arto Helovuon Huperman Oy:stä aiheena oli Inhimillinen tekijä uhka vai mahdollisuus. Muiden puheenvuorojen aiheena olivat Potilas- ja lääketurvallisuus lääketehtaan näkökulmasta, Moniammatillinen yhteistyö ja apteekin palveluiden tuotteistaminen, sekä Farmasialiiton ja Orion Pharman ajankohtaiset asiat. Lauantaina vierailtiin Tukholman Abba-museossa, jonka jälkeen jokainen tutustui kaupungin tarjontaan omaan tahtiinsa. Saadun palautteen mukaan teemamatkaa pidettiin tarpeellisena oman työssä jaksamisen ja virkistäytymisen kannalta, sekä alan yhteisöllisyyden kehittämisen kannalta. 96 prosenttia palautekyselyn vastanneista oli sitä mieltä, että teemamatkoja pitää jatkossakin järjestää. Mukana oli yhteensä 88 Farmasialiiton jäsentä ja järjestäjien edustajaa. Apteekkarinvaihdoskoulutus Yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton kanssa järjestettiin yhteinen apteekkarinvaihdoskoulutus apteekkien farmaseuttiselle ja tekniselle henkilökunnalle Mikkelissä. Koulutuksessa henkilökunnalle kerrottiin, miten varautua apteekkarin vaihdokseen ja millaiset oikeudet henkilökunnalla on vaihdostilanteessa. Koulutus sai hyvän palautteen ja koulutus päätettiinkin järjestää samalla sapluunalla uudestaan. Akavan verkostot Farmasialiitto on mukana seuraavien Akavan verkostojen toiminnassa: Akalex Verkosto toimii tiedonkulku- ja keskustelufoorumina ajankohtaisissa lainsäädäntö- tai oikeustapauskysymyksissä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen lakimiehille. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä on muutama kokous vuodessa. Lainsäädäntöhankkeissa kootaan tavallisesti tiivis muutaman hengen taustaryhmä Akavalaisten Opiskelijavastaavien Verkosto Liittojen opiskelijavastaavien verkoston tarkoituksena on edistää jäsenliittojen opiskelijatoimintaa ja toimia yhteistyöverkostona liittojen välillä. Verkosto keskustelee ajankohtaisista asioista, yhteisistä edunvalvontatavoitteista sekä jäsenrekrytointitapahtumista. Verkosto kokoontuu pääsäännöllisesti joka kuukausi. Jäsenhankkijat Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja kehittää jäsenjärjestöjen omia ja yhteistä jäsenhankintaa ja -pitoa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen jäsenhankinnasta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Koulutusvastaavat

18 18 Akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaavat henkilöt pääsevät vaihtamaan kokemuksia toistensa kanssa. Tavoitteena on myös koordinoida mahdollista yhteistä koulutustarjontaa. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen järjestö-, jäsen- ja henkilöstökoulutuksesta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Senioriverkosto Verkoston tavoitteena on vaihtaa kokemuksia liittojen senioritoimijoiden kesken, virittää yhteistyötä eri liittojen senioritoimijoiden kesken ja edistää Akavan tavoitteiden toteutumista yhteiskunnassa. Liitot päättävät haluamallaan tavalla oman osallistujansa verkoston tapaamisiin. Akavan toimisto kutsuu verkoston koolle sähköpostikutsulla kaksi kertaa vuodessa. Tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Verkosto mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen, toisilta oppimisen ja vertaisryhmän tuen. Tapaamisissa on aina jokin viestinnän ammattilaisia kiinnostava esitelmä. Verkosto on tarkoitettu akavalaisten liittojen tiedottajille ja liittolehtien toimittajille. Verkosto kokoontuu noin kerran kuussa. Toiminnanjohtajien Ovaali Pöytä TOP TOP-verkoston tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä Akavayhteisössä. Liittojen johtohenkilöt voivat verkostossa vaihtaa ajatuksia liittyen omaan työhönsä. Verkostossa on liitosta riippuen joko toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai muu nimetty johtaja, yksi henkilö liittoa kohden. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa Ammatillinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta Farmaseuttinen valiokunta Farmaseuttinen valiokunta toimii liiton lääke- ja koulutuspoliittisen edunvalvonnan asiantuntijaelimenä. Valiokunnan jäsenet osallistuivat liiton esittämien lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun ja toivat asiantuntemuksensa operatiivisen toiminnan tueksi. Valiokunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta myönsi ammatillisia apurahoja neljälletoista liiton jäsenelle. Apurahat olivat yhteissummaltaan 5700 euroa. Valiokunta esitti, että Vuoden Proviisoriksi valittaisiin Marja Airaksinen, minkä hallitus vahvisti. Valinta julkistettiin 25. syyskuuta ja Vuoden Proviisori piti 11. marraskuuta yleisöluennon, joka toimi samalla Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan Sosiaalifarmasian osaston 10-vuotisjuhlana. Ammatillinen neuvonta Yhteiskuntapoliittinen asiamies sekä koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies antoivat puhelimitse ja sähköpostitse yksilöllistä ammatillista neuvontaa liittoon yhteyttä

19 19 ottaneille jäsenille. Lisäksi asiamiehet tukivat liiton työsuhdeneuvontaa lääkelain tulkintaan liittyvissä asioissa Opiskelijatoiminta Farmasialiiton opiskelijatoiminnan tavoitteena oli toimintavuonna rekrytoida mahdollisimman paljon uusia opiskelijoita ja lisätä opiskelijatoiminnan näkyvyyttä farmasian opiskelijoiden arjessa, jotta opiskelijat myös pysyvät jäseninä valmistumisen jälkeen. Opiskelijoille suunnattu uutiskirje ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Tapahtumista tiedottaminen hoidettiin yhteistyössä opiskelijajäsenyhdistysten tiedottajien kanssa. Tiedotuskanavina käytettiin uutiskirjeitä, Facebookia sekä yliopistojen sähköpostilistoja ja ilmoitustauluja. Kaikilla opiskelupaikkakunnilla järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti rekrytointitilaisuudet uusille opiskelijoille, infotilaisuudet harjoitteluun lähteville sekä työmarkkinaseminaarit valmistuville farmaseuteille. Turun seminaarin osallistujamäärä on pienentynyt vuosi vuodelta samalla kun jäsenmäärä on laskenut. Valmistuvien proviisorien työmarkkinaseminaari pidettiin syyskuussa Helsingissä Proviisorien ja johtavassa asemassa olevien farmaseuttien johtamiskoulutuksen yhteydessä. Helsingin yliopiston rekrytointitapahtumaa uudistettiin tuomalla se lähemmäksi opiskelijoita, Viikin kampuksella sijaitsevaan Gardeniaan. Uudistus onnistui hyvin. Kuopion ja Helsingin uusien proviisoriopiskelijoiden tapahtumia muutettiin: Helsingissä järjestettiin ensimmäistä kertaa seikkailuilta Nuuksion kansallispuiston maisemissa ja Kuopion seikkailuilta järjestettiin perinteisen Rauhalahden sijaan Tahkolla. Kuopiossa järjestettiin keväällä yhteistyössä FO-Kuopion kanssa Työopas tutuksi - koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli tutustuttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita liiton Opiskelijan työoppaaseen. Koulutusta yritettiin järjestää myös Helsingissä, mutta tilaisuus peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Elokuussa pidettiin tutorinfot Helsingissä ja Kuopiossa. Neuvottelutaidon koulutus järjestettiin marraskuussa Helsingissä Farmasian Päivien yhteydessä. Koulutus oli kolmatta kertaa yhteinen kaikille Farmasialiiton opiskelijajäsenille. Neuvottelutaidon koulutus sai osallistujilta erinomaista palautetta. Vuoden aikana järjestettiin myös erityisesti proviisoriopiskelijoille suunnattuja tilaisuuksia. Kuopiossa järjestettiin keväällä kaikkien vuosikurssien proviisoriopiskelijajäsenille avoin talvirieha ja syksyllä 4. sekä 5. vuoden proviisoriopiskelijoille Viski- ja drinkkikoulutus ravintola Pannuhuoneella. Helsingissä 4. ja 5. vuoden opiskelijoille järjestettiin helmikuussa tasting- ja koulutustilaisuus olutravintola Pikkulinnussa ja kaikille proviisoriopiskelijoille keväällä aasialainen ilta ravintola Mamma Rosassa. Uutena tapahtumana järjestettiin Turun maisteriopiskelijoille illanvietto, johon sisältyi tutustuminen boulderointiin Turun Bouldertehtaalla.

20 20 Kansainvälistä opiskelijayhteistyötä tuettiin osallistumalla Pinsestævne-tapahtumaan, joka järjestettiin huhtikuussa Turun ja Helsingin opiskelijoiden yhteistyönä. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin ja Farmasialiitto sai mukavasti näkyvyyttä niin suomalaisten kuin muidenkin pohjoismaalaisten opiskelijoiden keskuudessa Viestintä Liiton internet-sivut Farmasialiiton verkkosivustoa osoitteessa ylläpidettiin ajantasaisena. Sivustolla oli vuoden aikana vierailuja reilut , joista yksilöityjä kävijöitä reilut kappaletta. Kävijävirrasta peräti 42 prosenttia oli uutta kävijävirtaa, joten verkkosivuston kehittäminen on erittäin suositeltavaa viestinnän tulevina vuosina. Kävijöitä kiinnostivat avoimet työpaikat, työsuhdeasiat ja jäsenpalvelut. Facebook Liitto avasi Facebook-tilin toimintavuoden tammikuussa. Epäviralliseksi tavoitteeksi asetettiin saavuttaa yli tuhat tykkääjää vuoden loppuun mennessä. Elokuussa tykkääjiä oli kuutisen sataa. Ponnistelut tuottivat tulosta ja hieman vuoden vaihteen jälkeen saavutettiin tuhannen tykkäyksen raja. Liiton FB-profiilin sisältö on pidetty kevyenä ja viihdyttävänä, joskin asiapitoisena. Se näyttäytyy nopeana ja tehokkaana tapana viestiä sekä tehostaa liiton muiden kanavien viestintää. Se tavoittaa jäsenet erittäin tehokkaasti. Profiilissa liikkuu viikoittain reilusti yli tuhat kävijää ja vuodessa lähes kävijää. Tähän mennessä kaikki liikenne on ollut aitoa ja kävijälähtöistä, sillä mitään maksettua aktiviteettia ei liiton FB-profiilissa ole järjestetty. Sähköiset uutiskirjeet Farmasialiiton sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa liiton jäsenrekisteriin. Uutiskirjeitä liiton ajankohtaisista asioista lähetettiin vuoden aikana kerran kuussa. Lisäksi julkaistiin seitsemän Ajankohtaista lääkealalta -uutiskirjettä sekä kuusi uutiskirjettä opiskelijajäsenille. Uutiskirjeiden avaamisprosentti vaihtelee reilusta 20 prosentista 29 prosenttiin. Uutiskirjeet eivät ole liiton viestintäkanavista kaikkein tehokkain viestintäväline. Markkinointiviestintä Farmasialiitolla oli oma näyttelyosasto Farmasian Päivillä Helsingin Messukeskuksessa toimintavuoden marraskuussa. Osastolla esiteltiin liiton toimintaa ja jäsenetuja. Liiton ständi toteutettiin räväkämmällä otteella ja se huomattiin. Saimme erittäin paljon positiivista palautetta kirkkaista väreistä ja pirteästä energiasta. Myös baristan kahvitarjoilu sai paljon kiitosta. Osastolla kävi ihmisiä todella aktiivisesti ja saavutimme kohdeyleisöämme tehokkaasti.

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N HALLITUKSEN KERTOMUS 2014 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 oli Suomen Farmasialiiton ensimmäinen täysimittainen organisaatiomuutoksen jälkeinen toimintavuosi. Uusien sääntöjen

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2012 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 oli järjestötoiminnan vuosi. Vuonna 2007 alkanut sääntöuudistusprosessi saatettiin loppuun. Hallituksen asettaman sääntöryhmän

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON VUOSIKATSAUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 oli työmarkkinaedunvalvonnan ja eduskuntavaalien vuosi. Apteekkisektorilla valmistauduttiin syksyn palkkaneuvotteluihin. Neuvottelut

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 15.11.2012 SUOMEN FARMASIALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen Farmasialiitto SFL ry, Finlands Farmaciförbund rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI 2015 2017 Nimi (ilmoituspäivämäärä) Toiminnan tyyppi Ilmoitetut sidonnaisuudet Kirsti Laitinen (5.1.2015) Jaana Martikainen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

SAJO ry pähkinänkuoressa

SAJO ry pähkinänkuoressa SAJO ry pähkinänkuoressa Lepola Reija 20.2.2015 TOIMINTA-AJATUS Yhdistys edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry Vanhustyö osaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 Vanhustyön osaajat ry on 9.11.2006 perustettu moniammatillinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaa yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot