Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012

2 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus 2012

3 Sisältö Lähivuosien haasteet vaativat yhteistä tahtotilaa, sitoutumista ja lujaa luottamusta! 4 1. KAUPUNKISTRATEGIA 5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelusuhteen luonne Päätoimisuus Henkilötyövuodet Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain Ikä- ja sukupuolijakauma Eläkkeelle siirtyminen Eläkepoistuman ennuste Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Palkkatuella työllistäminen Kaupungin kesätyöpaikat TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työaikamuodot Lisä- ja ylityöt Perhevapaiden käyttö Vuorotteluvapaa OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Opintovapaa Omaehtoisen koulutuksen tukeminen TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Työhyvinvointi Kuntoutustoiminta Sairauspoissaolot Työtapaturmasta johtuneet poissaolot Kuntoutustuet Ammatillinen kuntoutus Työsuojelu innovatiivisuus, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Sisäinen viestintä Uuden sukupolven organisaation valmistelu Yhteistoiminta PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstön palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Henkilöstökustannukset Talkoovapaa...43 Henkilöstökertomus 2012

4 Lähivuosien haasteet vaativat yhteistä tahtotilaa, sitoutumista ja lujaa luottamusta! Kunnallisia palveluja ja työelämää tulee rakentaa kestävän tuottavuuskehityksen varaan, jolloin osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen tekijä. Tämä edellyttää osaamisen, hyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämistä sekä luottamusta ja hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä. Henkilöstön eläköityminen on kääntynyt selvään kasvuun ja eläkepoistuma tulee olemaan suurimmillaan kuluvan vuoden aikana. Eläkepoistuman hyödyntäminen on yksi merkittävimpiä keinoja henkilöstömäärän vähennystavoitteiden kannalta. Kaupungin talous edellyttää, että löydämme uusia innovatiivisia ratkaisuja kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Työhyvinvointi on edelleen yksi henkilöstöjohtamisen keskeisistä painopisteistä. Työhyvinvoinnin tilaa kaupungin työyhteisössä kartoitettiin syksyllä Työterveyslaitoksen Työelämän laatu kunnissa -kyselyn avulla. Tutkimuksen mukaan epävarmuutta esiintyy meillä jonkin verran muita tutkimuskuntia enemmän. Tätä selittää varmasti pitkään jatkuneen muutoksen lisäksi julkisuudessa paljon käyty keskustelu kaupungin henkilöstöstä. Myönteisenä asiana kyselyssä nousi esille se, että päätöksenteko koetaan meillä oikeudenmukaiseksi. Työhön liittyneet muutokset ovat olleet suuria, mutta niitä pidettiin kuitenkin pääosin myönteisinä. Kyselyyn vastanneista noin 77 prosenttia suosittelisi ystävälleen Kouvolan kaupunkia työnantajana. Vuoden 2012 alussa laadittiin toimenpideohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Käytössämme olevan aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen mallin tavoitteena on tukea henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä koko työuran aikana. Malliin sisältyvän tehostetun tuen osalta laadittiin myös yksityiskohtaiset ohjeet. Sairauspoissaolojen vähennystavoitetta ei onnistuttu saavuttamaan vielä kertomusvuonna, mutta niiden kasvusuunta saatiin vihdoinkin käännettyä laskuun. Sen sijaan saavutimme varhaiseläkemenoperusteisia maksuja koskeneen vähennystavoitteen. Uuden Kouvolan aloittaessa toimintansa varhe-maksumme olivat selvästi kunta-alan keskimääräistä tasoa korkeammat. Olemme lähestyneet keskimääräistä tasoa vuosi vuodelta ja tavoitteena onkin saavuttaa tämä taso nyt kuluvan vuoden aikana. Merkittävien tulosten saavuttaminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Olemme selvästi oikealla tiellä. Keskustason työmarkkina- ja järjestöpoliittinen tilanne rantautui Kouvolaan alkuvuodesta aiheuttaen ongelmia yhteistoiminnan organisoinnissa paikallistasolla, mikä oli äärimmäisen valitettavaa. Tehyn asemasta kaupungin yhteistyöryhmässä neuvoteltiin kevään aikana ja neuvottelujen lopputuloksena yhteistyöryhmässä ovat enää mukana ainoastaan pääsopijajärjestöjen edustajat. Työnantaja olisi halunnut pitää kaikki osapuolet saman pöydän ääressä ja jatkaa hyvin sujunutta yhteistoimintaa tältäkin osin. Nyt Tehyn kanssa on käyty erilliset neuvottelut yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista, mistä on aiheutunut paljon työtä. Tämä näkyi erityisesti syksyn aikana, kun kävimme henkilöstömenojen säästöihin ja lomautuksiin liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja. Muutoksessa elämisen taito on noussut tärkeäksi ominaisuudeksi viime vuosina. Muutoksessa on aina olennaista ajattelutavan muutos ja taakse jättämisen taito. Tiedämme, että mitään ei voi tulla lisää, jos mistään ei luovu. Vuoden 2013 alussa voimaan tullutta uutta prosessiorganisaatiota valmisteltiin viime vuonna laaja-alaisesti kaikilla toimialoilla, mikä vaati paljon voimavaroja. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan suuri haaste myös henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Tarvitsemmekin yhteistä tahtotilaa, sitoutumista sekä lujaa luottamusta kaikkien eri osapuolten kesken. Mitään uutta ei synny ilman luottamusta ja luottamus puolestaan rakennetaan aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lähivuosien haasteet ovat suuret. Meillä on kuitenkin kaikki edellytykset selviytyä niistä, kunhan vain toimimme yhdessä! henkilöstöjohtaja Päivi Karhu 4 Henkilöstökertomus 2012

5 1. KAUPUNKISTRATEGIA Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian toiminta-ajatus, visio ja päämäärät on esitetty alla olevassa kuvassa. Arvot ovat valintojen tekemistä ohjaavia periaatteita. Kaupungin organisaation toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on arvoprosessin tuloksena määritelty: Kaupunkilaisen paras Vastuullinen yhteistyö Tavoitteellisuus ja tehokkuus Rohkea uudistuminen Luotettavuus ja turvallisuus. Strategiatyön lähtökohtana on kaupunkistrategia ja siinä määriteltyjen päämäärien jalkauttaminen. Strategiatyön jalkauttaminen niin kutsuttuna arvokirjatyönä eteni vuonna 2011 koko kaupunkiorganisaation laajuudelle. Strategiapäämäärät jalkautetaan johtamisen toteutusja toimenpidesuunnitelmiksi. Välineeksi on kehitetty organisaatiotasoittain tarkentuva tiekartasto, jolla pyritään tukemaan osallistavaa johtamista, läpinäkyvyyttä ja kokonaistarkastelua Henkilöstöohjelmalla on tarkoitus tukea kaupunkistrategian toteutumista. Henkilöstöä koskeviksi pitkän aikavälin tavoitteiksi on määritelty: Johtaminen on tavoitteellista, osallistavaa ja yhteistyötä edistävää Käytössä on strategiaa tukeva palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Hyvinvoiva henkilöstö ja terveet työyhteisöt. Henkilöstökertomus

6 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Palvelusuhteen luonne Vuoden 2012 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön osuus oli noin 76 %. Vakinaisen henkilöstön määrä laski vuoden aikana 46 henkilöllä. siirtyi Taitoan palvelukseen liikkeenluovutuksella yhteensä 63 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 59. Kaupungin koko henkilöstö jakautui seuraavasti: tilaajat 422 (6,4 %), tuottajat (79,4 %) ja liikelaitokset 937 (14,2 %). 2.2 Päätoimisuus Vakinaisen henkilöstön määrän väheneminen johtuu siitä, että talouspalvelukeskuksen toiminta siirtyi Kunnan Taitoa Oy:lle vuoden 2012 alusta. Kaupungilta Taulukko 1 Henkilöstön määrä Koko henkilöstöstä on kokoaikatyössä työntekijää (86 %) ja osa-aikatyössä 923 työntekijää (14 %). Miehistä kokoaikatyössä on 946 (86 %) ja naisista 4738 (86 %). Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti)* Elinkeinopalvelut (ti)** Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luoneesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. * Konsernipalvelujen (ti) vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 12 henkilöä), koska heidän palkkansa maksetaan henkilöstöyksikön kustannuspaikalta. ** Elinkeinopalvelut (ti) sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 124 vakinaista ja 31 määräaikaista maatalouslomittajaa. Taulukko 2 Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan jaoteltuna Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö Yhteensä Henkilöstökertomus 2012

7 2.3 Henkilötyövuodet Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko vuoden kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan vuotta, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet lisääntyivät edellisvuodesta 86,95:llä (pl. Kunnan Taitoa Oy:lle siirtynyt talouspalvelukeskus). Henkilötyövuodet vähenivät vakinaisten osalta 11,44:llä, lisääntyivät määräaikaisten osalta 103,04:llä ja vähenivät työllistettyjen osalta 4,65:llä. Henkilötyövuosia kertyi selvästi edellisvuotta enemmän perusturva- ja sivistyspalveluissa (tu). Perusturvapalveluissa henkilötyövuodet lisääntyivät lähes kaikilla palvelualueilla ja erityisen suurta kasvu oli kotihoito- ja vanhuspalveluissa (23,63 htv) sekä erikoissairaanhoidossa (36,35 htv). Erikoissairaanhoidon osalta kasvua selittää mm. perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen siirtyminen takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi hoitohenkilöstön osalta helmikuun alusta. Sivistyspalveluissa henkilötyövuodet lisääntyivät erityisesti lasten ja nuorten palveluissa (12,68 htv) sekä toisen asteen koulutuspalveluissa (16,07 htv). Henkilötyövuosien määrän kehitys toimialoittain on kuvattu kaaviossa 1. Toimialojen henkilötyövuosien määrän kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat muutokset: Konsernipalveluissa Pohjois-Kymen Tiedon yhtiöittäminen vuoden 2011 alusta (-35,42 htv) Talouspalvelukeskuksen siirto Kunnan Taitoalle vuoden 2012 alusta (-70,13 htv) Perusturvapalveluissa Kuusankosken aluesairaalan (Pohjois-Kymen sairaalan) siirtyminen kaupungille vuoden 2011 alusta (+298,52 htv). Taulukko 3 Henkilötyövuodet toimialoittain 2012 Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. Tot. Muutos-% 1-12/ /11 Konsernipalvelut (ti) 77,99 15,08 2,03 95,10 105,05-9,47 Elinkeinopalvelut (ti) 116,10 35,83 0,54 152,47 157,88-3,43 Sivistys (ti) 13,61 1,41 0,00 15,02 16,17-7,11 Perusturva (ti) 6,69 18,06 0,00 24,75 20,20 22,52 Tekniikka ja ympäristö (ti) 84,27 8,08 0,86 93,21 88,35 5,50 Sivistys (tu) 1 613,79 600,75 71, , ,37 1,59 Perusturva (tu) 1 654,77 686,60 54, , ,25 3,60 Tekninen tuotanto 654,36 142,77 35,30 832,43 857,77-2,95 Tilaliikelaitos 18,91 0,00 0,00 18,91 19,72-4,11 Liikelaitos Kouvolan Vesi 58,18 10,50 0,00 68,68 67,50 1,75 Yhteensä 4 298, ,08 164, , ,26 1,47 Vuonna 2011* 4 365, ,64 169, ,39 Vuonna 2010** 4 163, ,24 171, ,40 * Luvussa mukana talouspalvelukeskus. ** Luvussa mukana talouspalvelukeskus ja Pohjois-Kymen Tieto -liikelaitos. Henkilöstökertomus

8 Kaavio 1 Henkilötyövuosien määrän kehitys Tekn. ja ymp.palv. Sivistys Konsernipalvelut Elinkeinopalvelut Perusturva Tekninen tuotanto Kouvolan Vesi ,24 166,19 90, , ,48 892,79 66, ,90 157,88 88, , ,45 857,77 67, ,01 152,47 93, , ,32 832,43 68, Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain Valtaosa vakinaisesta henkilöstöstä eli henkilöä (204 miestä ja naista) kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului 839 henkilöä (261 miestä ja 578 naista), kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin 228 henkilöä (160 miestä ja 68 naista), kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin 190 henkilöä (173 miestä ja 17 naista) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piiriin 91 henkilöä (35 miestä ja 56 naista). Kaavio 2 Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain OVTES 17 % TS 4 % LS 2 % TTES 4 % KVTES 73 % KVTES OVTES TS LS TTES 8 Henkilöstökertomus 2012

9 2.5 Ikä- ja sukupuolijakauma Koko henkilöstön osalta naisten suurin ikäryhmä on vuotiaat, kun taas miesten suurin ikäryhmä on vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat samat kuin koko henkilöstöllä. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä sekä miehissä että naisissa on vuotiaat. Koko henkilöstön keski-ikä on 46,1 vuotta (46,0). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,2 vuotta (48,1) ja määräaikaisen 39,2 vuotta (38,9). Määräaikaiset ovat siis keskimäärin lähes 10 vuotta nuorempia kuin vakinaiset. Koko henkilöstön osalta naisten keski-ikä on 45,8 vuotta (45,7) ja miesten 47,3 vuotta (47,3). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien naisten keski-ikä on 47,9 vuotta (47,8) ja määräaikaisten 39,3 vuotta (39,0). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien miesten keskiikä on 50,0 vuotta (50,0) ja määräaikaisten 38,7 vuotta (38,8). Koko kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,4 % (83,1 %) ja miehiä 16,6 % (16,9 %). Naisvaltaisin toimiala on perusturvan tuotanto, jossa naisia on 93,9 % (94,3 %). Kaavio 3 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Miesvaltaisin toimiala puolestaan on liikelaitos Kouvolan Vesi, jonka henkilöstöstä miehiä on 75,4 % (76,1 %). Kaikkein tasaisin sukupuolijakauma on tekniikka ja ympäristöpalveluissa (ti), jossa miehiä on 52,5 % (54,2 %) ja naisia 47,5 % (45,8 %). (Suluissa vuoden 2011 vastaavat luvut.) Taulukko 4 Koko henkilöstön sukupuolijakauma Toimiala Miehet Naiset Yhteensä Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna Naiset Miehet Yhteensä Henkilöstökertomus

10 Kaavio 4 Henkilöstön sukupuolijakauma toimialoittain % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Konsernipalvelut (ti) Elinkeino (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekn. ja ymp. (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekn. tuotanto Tilaliikelaitos Kvl:n Vesi Yhteensä Naiset 77,5 68,4 73,3 89,5 47,5 81,7 93,9 68,4 36,8 24,6 83,4 Miehet 22,5 31,6 26,7 10,5 52,5 18,3 6,1 31,6 63,2 75,4 16,6 2.6 Eläkkeelle siirtyminen Vuoden 2012 aikana Kouvolan kaupungilta siirtyi eläkkeelle yhteensä 178 työntekijää. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi 23 työntekijää. Vuonna 2012 eläköitymisen myötä vapautuneesta 178 vakanssista jätettiin täyttämättä 45 eli 25 %, kun vuotta aiemmin vapautuneista vakanssesta jätettiin täyttämättä 13 %. Taulukko 5 Vuonna 2012 myönnetyt eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut hieman edellisvuodesta (27:stä 25:een). Osatyökyvyttömyyseäkkeet ovat vähentyneet merkittävästi (25:stä 8:aan), mikä ei ole myönteinen kehityssuunta, koska osatyökyvyttömyyseläke voi olla hyvä vaihtoehto työntekijän työkyvyn heikentyessä eikä siitä aiheudu työnantajalle varhemaksua. Kaupunginhallitus asetti ohjeelliseksi Vanhuuseläkkeelle jääneet Varhennetulle vanhuuseläkkelle Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet Osa-aikaeläkkeelle jääneet Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % jääneet Konsernipalvelut (ti) % Elinkeinopalvelut (ti) % Sivistys (ti) % Perusturva (ti) % Tekniikka ja ympäristö (ti) % Sivistys (tu) % Perusturva (tu) % Tekninen tuotanto % Tilaliikelaitos % Kouvolan Vesi % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Vuonna % 10 Henkilöstökertomus 2012

11 tavoitteeksi, että vuoden 2014 loppuun Taulukko 6 Eläkepoistuman hyödyntäminen ammattiryhmittäin mennessä vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä Ammattiryhmä Eläkkeelle Jätetty Jätetty Eläkepoistuman hyödyntäminen vuosina nähdään taulukosta 6. täyttämättä lkm täyttämättä % Eläkepoistumaa on hyödynnetty Kouvolan Hallinto- ja toimistohenkilöstö % kaupungilla tehokkaasti niiden Opetushenkilöstö (OVTES) % ammattiryhmien osalta, joissa se on ollut Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) % palvelutuotannon kannalta mahdollista. Muu sivistystoimen henkilöstö % Esimerkiksi hallinto- ja toimistohenkilöstön Hoitohenkilöstö % osalta 40 % eläköitymisen myötä Muu sos. ja terveydenhuolto (sis % vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä laitoshuoltajat) ja teknisen sektorin tehtävistä Ruokapalveluhenkilöstö % 43 %. Eläkepoistuman hyödyntäminen Puhtauspalveluhenkilöstö % on ollut erityisen suurta maatalouslomituksen Maatalouslomituksen henkilöstö % sekä puhtaus- ja ruokapalve- Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) % luhenkilöstön osalta. Eläkepoistumaa ei Lääkärit (LS) % ole voitu hyödyntää asetettujen tavoitteiden Yhteensä % mukaisesti, koska palveluverkkoon ei ole tehty vielä merkittäviä muutoksia tarkasteluvuosien on ollut suurinta. Perusturvapalveluissa (tu) eläköitymistä aikana. ei ole hyödynnetty vuonna 2012 lainkaan ja sivistyspalveluissakin (tu) hyvin vähän. Sivistyspalvelujen Alhainen eläkepoistuman hyödyntämisprosentti johtuu osalta erityisesti palveluverkkoa koskevilla ratkai- siitä, että eläkepoistumaa ei ole juuri lainkaan pystytty suilla on suuri merkitys eläkepoistuman hyödyntämisen hyödyntämään niillä toimialoilla, joissa eläköityminen kannalta. Kaavio 5 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain Lähde: Keva Henkilöstökertomus

12 2.7 Eläkepoistuman ennuste Eläkepoistuma on suurimmillaan vuosina Ennusteen mukaan vuosi 2013 on suurin eläköitymisvuosi, mitä pitäisi pystyä hyödyntämään henkilöstömäärän vähentämistavoitteiden osalta. Kouvolan kaupungin eläkepoistuma on vuosina kunta-alan keskimääräistä eläkepoistumaa suurempi. Työkyvyttömyyseläke-ennuste sisältää kaikki erilaiset työkyvyttömyyden lajit: täysi työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyyseläke kuntoutustuki osakuntoutustuki. Taulukko 7 Eläkepoistuman ennuste Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyys eläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma % Kuntaalan eläkepoistuma % ,3 3, ,4 3, ,5 3, ,7 3, ,2 3, ,5 3, ,5 3, ,7 3,2 Lähde: Keva Kaavio 6 Kunta-alan eläkepoistuma Lähde: Keva 12 Henkilöstökertomus 2012

13 Taulukko 8 Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma Ammattiryhmä Vak. henk henk % henk % Perushoitajat ja lähihoitajat , ,9 Siivoojat , ,8 Sairaanhoitajat , ,4 Aineenopettajat ja lehtorit , ,1 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset , ,4 Luokanopettajat , ,9 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat , ,8 Perhepäivähoitajat ym , ,3 Lastentarhanopettajat , ,4 Maatalouslomittajat , ,7 Sihteerit , ,7 Kodinhoitajat ja kotiavustajat , ,8 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat , ,4 Opinto-ohjaajat , ,1 Keittiöapulaiset , ,1 Sairaala- ja hoitoapulaiset , ,4 Henkilökohtaiset avustajat ym , ,7 Ammattiryhmät on muodostettu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2001) mukaan. Lähde: Keva Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELtai VaEL-vakuutettuina Eläkepoistumaennusteet päivitetään parin vuoden välein. Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle ko. vuonna. Viestintäpäällikkö Heli Lehden eläkejuhlia vietettiin keväällä luvun tyyliin. Kuvat: Tea Salonsaari ja Sara Vainikka. Henkilöstökertomus

14 2.8 Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiat, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun tarkoituksena ennakoida ja ohjata toimintaa siten, että oikeat henkilöstöresurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Henkilöstösuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstösuunnitelman sisältöä kehitettiin siten, että suunnitelma kattaa aiempia vuosia laajemmin sekä laadullisen että määrällisen osion. Vuosien suunnitelman laatimista on vaikeuttanut se, että uuden palveluorganisaation valmistelu oli syksyllä vielä siinä määrin kesken, ettei suunnitteluprosessi toteutunut täysin ennakkoon suunnitellulla tavalla. parannetaan tuottavuutta. Tällä hetkellä haasteena on eläköitymisen runsas lisääntyminen tietyissä ammattiryhmissä ja sen seurauksena palvelutuotannon kannalta riittävän henkilöstön rekrytointi. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään lähivuosina. Hyväksyessään henkilöstösuunnitelman kaupunginhallitus päätti myös seuraavaa: Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat mennessä esitykset niin hallinto- ja tukipalvelujen kuin palvelutuotannonkin henkilöstömitoituksesta. Henkilöstön vähentämistavoite vuosina on 325 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen osalta toimialat laativat yhteisen esityksen. Em. valmistelu tehdään niin, että tarvittavat yksityiskohtaiset henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä. Esityksissä tulee huomioida konsernirakenteen uudistaminen (mm. liikelaitosselvitykset, Kinnon asema), toimintojen uudelleen järjestelyt ja mahdolliset lakkauttamiset sekä henkilöstön irtisanomissuojan päättyminen vuoden 2013 lopussa. Määrällinen henkilöstösuunnitelma vuosille on esitetty taulukossa 9. Rekrytointi Palveluprosesseja, työnjakoa ja osaamista kehittämällä sekä henkilöstöresurssien joustavalla käytöllä Kouvolan kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka tarkoituksena on varmistaa rekrytointitarpeen huolellinen arviointi työyksiköissä. Taulukko 9 Henkilöstösuunnitelma Täyttölupamenettelyn ulkopuolella ovat seuraavat ammattiryhmät: opetushenkilöstö, lääkärit, Toimiala Muutos Muutos-% sosiaalityöntekijät, psykologit ja puheterapeutit. htv htv htv:nä Täyttölupatyöryhmään kuuluivat henkilöstölautakunnan Konsernipalvelut 104,70 91,10-13,60-13% puheenjohtaja Jukka Nyberg (työ- Hyvinvointipalvelut 4 740, ,30-212,70-4% ryhmän puheenjohtaja), kaupunginhallituksen Kaupunkikehitys 290,06 263,40-26,66-9% jäsen Vesa Vainio, henkilöstöjohtaja, talous- ja Tilaliikelaitos 19,00 18,00-1,0-5% strategiajohtaja, perusturvajohtaja sekä kaksi Tekninen tuotanto 827,72 758,65-69,07-8% tuotantojohtajaa (sivistys sekä tekninen). Täyttölupatyöryhmän Kouvolan Vesi 69,00 67,00-2,00-3% sihteerinä toimi henkilöstöyksi- Yhteensä 6 050, ,45-325,03-5% kön henkilöstösuunnittelija. Täyttölupatyöryhmä 14 Henkilöstökertomus 2012

15 käsitteli vuonna 2012 yhteensä 304 hakemusta, joista 15:een annettiin kielteinen päätös. Muille myönnettiin täyttölupa joko toistaiseksi tai määräaikaisena. Täyttölupa-anomuksista 116 koski hoitohenkilöstöä. Rekrytoinnissa käytettiin apuna sähköistä Kuntarekry-rekrytointijärjestelmää, joka otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Kuntarekry.fi-palvelu on kuntatyönantajien käyttöön tarkoitettu rekrytointipalvelu, jonka toimittaja on Suomen Kuntaliiton omistama KL-Kuntarekry Oy. Palvelu sisältää kolme osakokonaisuutta: rekrytointijärjestelmän, sekä erikseen määritellyt palvelut. Kuntarekry-järjestelmä on ollut toimialojen käytössä perusrekrytoinneissa, mutta sijaisuuksien hallintaan tarkoitetun osion kokonaisvaltaiseen käyttöön ei ole kuitenkaan vielä sitouduttu riittävästi vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on, että myös sijaisten hallintaan tarkoitetut toiminnot otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla. Rekrytointijärjestelmästä saa täyden hyödyn ainoastaan silloin, kun se on otettu käyttöön täysipainoisesti koko kaupungin organisaatiossa. Eniten hakijoita vuonna 2012 keräsivät Pohjois-Kymen sairaalan lähetin (258 hakijaa) ja vahtimestari/ huoltomiehen (136 hakijaa) tehtävät. on osallistuttu joihinkin koulutus- ja rekrytointitapahtumiin. Kouvolan kaupunki on vuosina mukana Medikon toteuttamassa pitkäkestoisessa ulkomaan rekrytoinnissa. Tavoitteena on suomenkielentaitoisen lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman rekrytointi Kymenlaakson alueelle. Sivistyspalveluissa pääosa rekrytoinneista ajoittui helmi-kesäkuulle, jolloin opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa valmisteltiin tulevaa toimintakautta. Suurin haaste on saada rekrytoiduksi erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja psykologeja. Pätevien hakijoiden puuttuessa virkoja on täytetty määräaikaisesti. Suuri osa psykologipalveluista on hankittu ostopalveluna. Rekrytointikanavina on käytetty työvoimahallinnon mol.fi -sivustoa ja kaupungin omia www-sivuja. Lehtiilmoituksista on luovuttu lähes kokonaan. Tekniikka- ja ympäristöpalveluissa Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa on ollut vaikeuksia löytää päteviä hakijoita vuoden 2012 aikana tarkastusinsinöörin, valvontaeläinlääkärin ja eläinlääkärin virkoihin. Hakijoita virkaa kohden on ollut vain muutama ja esimerkiksi valvontaeläinlääkärin virkaan ei ensimmäisellä kierroksella ollut yhtään hakijaa. Hyvinvointipalveluissa Taulukko 10 Täyttölupapäätökset vuonna 2012 Perusturvapalveluissa rekrytoinnin pääpaino on ollut koulutetun ammattihenkilökunnan rekrytoinnissa. Erityisen haastavaa on ollut lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Rekrytointikanavina on käytetty ammattilehtiä, työvoimahallinnon mol. fi -sivustoa ja kaupungin omia www-sivuja sekä lääkärien osalta TK-rekry -sivuja. Vuoden aikana Ammattiryhmä Täyttölupa Täyttölupa Täyttölupaa Yhteensä myönnetty myönnetty ei myönnetty toistaiseksi määräajaksi Hallinto- ja toimistohenkilöstö Opetushenkilöstö Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) Muu sivistystoimen henkilöstö Hoitohenkilöstö Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) Ruokapalveluhenkilöstö Puhtauspalveluhenkilöstö Maatalouslomituksen henkilöstö Tekninen henkilöstö Yhteensä Henkilöstökertomus

16 2.9 Palkkatuella työllistäminen Taulukko 11 Työllistettyjen sukupuolijakauma toimialoittain vuonna 2012 Henkilöstöyksikön kautta työllistettiin palkkatuella vuoden 2012 aikana yhteensä 343 henkilöä. Työllistäminen oli pääosin ns. harkinnanvaraista työllistämistä, jossa henkilöiden tarjonta on laajempaa ja työaika on 85% normaalista työajasta. Velvoitetyöllistettyjen osuus oli 29 henkilöä. Valtio velvoitti nämä yli 57-vuotiaat henkilöt työllistettäviksi kokoaikatyöhön kahdeksan kuukauden työsuhteeseen. Näin heille varmistettiin päiväraha eläkeikään asti. Harkinnanvaraisessa työllistämisessä työsopimukset tehtiin kuuden kuukauden mittaiseksi, mikä ei kuitenkaan useimmille riittänyt ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsyyn. Sopimuksista Toimiala Miehet Naiset Yhteensä Konsernipalvelut Sivistys Sivistys OTE Nuorten työpajat Perusturva Tekninen tuotanto (ml. ti) Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna kuitenkin noin kolmasosa (109 kappaletta) onnistuttiin jatkamaan ja siten turvaamaan myös heille pääsy päivärahalle. Työllistetyistä suurin osa kuului ikäryhmään vuotiaat. Heitä oli yhteensä 205 henkilöä Kaupungin kesätyöpaikat Nuoria alle 25-vuotiaita oli 34 ja yli 55-vuotiaita 104 henkilöä. Palkkakustannuksiin käytettiin (ilman sos. Koululaisia haki kaupungin kesätöihin henkilöä, kuluja) euroa ja tukea työhallinnolta saatiin mikä oli hieman edellisvuotista vähemmän. Kuukauden euroa. Henkilöstöyksikkö organisoi palkkatuella työllistämistä OTE Nuorten työpajoja lukuun sosiaalisin perustein ja loput arvottiin. Toimialoittain pituisia työsuhteita oli tarjolla 300, joihin 70 valittiin ottamatta. kesätyöpaikat jakaantuivat seuraavasti: sivistys 50, perusturva 103, tekninen tuotanto 139 ja Kouvolan vesi Ote Nuorten työpajojen kautta työllistettiin vuonna 8. Palkkamenot (ilman sos.kuluja) olivat euroa yhteensä 106 nuorta, joista alle 25-vuotiaita oli 89 ja muita 17. Työllistettyjen nuorten keski-ikä oli 22,2 vuotta. Kaavio 7 Työllistettyjen määrä palvelusektoreittain vuonna 2012 Taulukko 12 Kesätyöntekijöiden määrä toimialoittain vuonna % 18 % 1 % Konsernipalvelut 51 % Sivistys Perusturva Tekninen tuotanto (ml. ti) Toimiala Yhteensä Sivistys 50 Perusturva 103 Tekniikka ja ympäristö 139 Kouvolan Vesi 8 Yhteensä 300 Vuonna Vuonna Vuonna Henkilöstökertomus 2012

17 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1 Työaikamuodot Vakinaisesta henkilöstöstä 33 % (v. 2011: 32 %) kuuluu jaksotyöajan piiriin. Toiseksi suurin ryhmä on yleistyöaikaa tekevät henkilöt, joita on 31 % (v. 2011: 30 %) vakinaisesta henkilöstöstä. Kolmanneksi suurimmat ryhmät ovat opetustyöaikaa ja toimistotyöaikaa tekevät. Molempien osuus on 15 %. Toimistotyöajan säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Kaupungilla on pääosin käytössä liukuva työaika. Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Jaksotyön säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisessa jaksossa. Työaika toteutetaan etukäteen laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Perhepäivähoitajan säännöllinen täysi työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa työaikajaksossa. Tasoittumisjakson pituus Kouvolan kaupungilla on kuusi kuukautta. Säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa on käytössä esim. koulupsykologeilla, ylihoitajilla, sosiaalityöntekijöillä ja koulukuraattoreilla. Kaavio 8 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä eri työaikamuodoissa Toimisto -työaika Yleistyöaika Kaksivuorotyö Jaksotyö Perhepäivähoitajat Opetustyö Lääkärit 37 h/vko Naiset Miehet Henkilöstökertomus

18 3.2 Lisä- ja ylityöt Kaupungin henkilöstö on tehnyt vuosittain huomattavan määrän lisä- ja ylityötä. Maksetut lisä- ja ylityökorvaukset olivat vuonna 2012 yhteensä noin 2,26 milj. euroa sosiaalikustannuksineen (v. 2011: 2,13 milj. ). Henkilöstölle maksetut lisä- ylityöt on esitetty taulukossa 13. Työtehtävien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla tulee pyrkiä jatkossa entistä enemmän palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Tätä kautta voidaan vähentää myös henkilöstömenoja. Taulukko 13 Lisä- ja ylityöt vuonna 2012 Toimiala Lisätyötunnit Ylityötunnit Lisätyö euroa Ylityöt euroa Eurot yhteensä Eurot sis. henkilösivukulut Konsernipalvelut (ti) 69,50 27, ,43 809, , ,54 Elinkeinopalvelut (ti) 3 153, , , , , ,52 Sivistys (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perusturva (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekniikka ja ympäristö (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistys (tu) 4 850, , , , , ,21 Perusturva (tu) , , , , , ,96 Tekninen tuotanto 4 883, , , , , ,10 Tilaliikelaitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kouvolan Vesi 78, , , , , ,42 Yhteensä , , , , , ,74 Vuonna , , , , , , Perhevapaiden käyttö Vuoden 2012 aikana käytettiin yhteensä kalenteripäivää perhevapaita. Äitiysvapaalla oli vuoden 2012 aikana 164 henkilöä ja isyysvapaata käytti 27 henkilöä. Vanhempainvapaata käytti 159 henkilöä (159 naista), hoitovapaata 174 henkilöä (174 naista) sekä tilapäistä hoitovapaata 805 henkilöä (77 miestä ja 728 naista). Perhevapaiden pituudet ovat seuraavat: äitiysvapaa 105 arkipäivää isyysvapaa 1-18 arkipäivää äitiys- tai vanhempainrahakaudella, isäkuukausi arkipäivää vanhempainvapaa 158 arkipäivää. Kouvolan kaupunki maksaa palkkaa ottovanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Hoitovapaata myönnetään alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseksi. Tilapäistä hoitovapaata myönnetään alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuttua äkillisesti lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi enintään neljä työpäivää kerrallaan 18 Henkilöstökertomus 2012

19 Taulukko 14 Perhevapaiden käyttö vuonna 2012 kalenteripäivinä Toimiala Äitiys- Isyys- Vanhem- Hoito- Tila- Ottolapsen Yhteensä vapaa vapaa painvapaa vapaa päinen hoitovapaa hoitoloma Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2012 aikana 132 henkilöä (16 miestä ja 116 naista). Heidän keski-ikänsä oli 51,6 vuotta. Vapaata kertyi yhteensä kalenteripäivää. Vuorotteluvapaat lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Taulukko 15 Vuorotteluvapaiden käyttö vuonna 2012 kalenteripäivinä Toimiala Henkilöt Vuorotteluvapaa Kalpv yhteensä Kalpv / henkilö Konsernipalvelut (ti) ,0 Elinkeinopalvelut (ti) ,3 Sivistys (ti) ,0 Perusturva (ti) 0 0 0,0 Tekniikka ja ympäristö (ti) ,5 Sivistys (tu) ,9 Perusturva (tu) ,1 Tekninen tuotanto ,3 Tilaliikelaitos 0 0 0,0 Kouvolan Vesi ,5 Yhteensä ,4 Vuonna ,6 Vuonna ,8 Vuonna ,8 Henkilöstökertomus

20 4. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön osaamisen kehittämisellä pyritään mahdollistamaan kaupungin strategisten päämäärien mukaisen toiminnan toteutuminen. Lähtökohtana ovat kaupungin tehtävät ja niiden edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämisen keinoin pyritään varmistamaan sekä henkilöstön osaaminen että organisaation kyky jatkuvaan oppimiseen, innovointiin ja kehittämiseen. Haasteena on henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen, mikä edellyttää entistä parempaa ennakointia ja henkilöstön moniosaamisen varmistamista ja hyödyntämistä. Kuntarekryn käyttöönotto, sosiaalinen media -koulutus, suojavaateohje, osaamisen johtaminen, sairauspoissaolojen hallinta, Kevan tuki työurien pidentämiseksi ja työaikajärjestelmät. Henkilöstöyksikön ja kaupungin muiden asiantuntijoiden lisäksi kouluttajina oli ulkopuolisia asiantuntijoita mm. Kevasta ja KT Kuntatyönantajilta. Koko henkilöstölle tarkoitettuja työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä työyhteisökoulutuksia olivat Stella Polariksen esitykset Vuorovaikutustaidot työelämässä Kouvola-talolla sekä demoesitys terveystorilla Kuusankoski-talolla. Aikaisempien vuosien tapaan henkilöstöyksikkö vastasi koko henkilöstölle tarkoitetusta koulutuksesta ja toimialat oman toimialansa ammatillisesta koulutuksesta. Vuonna 2012 keskitettynä henkilöstökoulutuksena järjestettiin 50 tilaisuutta, joihin osallistui noin kaupungin työntekijää. Koulutuksen painopisteet olivat esimiestyön tukeminen, työhyvinvointikoulutus ja tietohallintoon liittyvä koulutus. Esimiesinfojen tavoitteena on uusien toimintatapojen jalkauttaminen, ajankohtaisten asioiden tiedottaminen sekä esimiesten kysymyksiin vastaaminen. Esimiesinfojen teemoina oli mm. uudet virka- ja työehtosopimukset, Savuton Kouvola -toimintaohjelma, Kuntarekryn käyttöönottoa varten järjestettiin alkuvuodesta 14 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 191 henkilöä. Kouluttajana oli Kymen Rekrystä Panu Ojamies. TIETY-tietotyötutkintokoulutukseen osallistui toimialoilta 10 henkilöä. Perinteisten Office-ohjelmien koulutusten lisäksi annettiin myös Webropol- sekä Stato-koulutusta. Yhden päivän työsuojelukoulutus järjestettiin työsuojeluasiamiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Myös sisäisestä valvonnasta ja sopimuksenhallinnasta järjestettiin omat koulutukset. Seuraavassa on kuvattu toimialojen keskeisimmät koulutushankkeet. Hyvinvointipalvelut Tietotyön tutkinnon suoritti yhteensä 10 henkilöä. Kuva: Sara Vainikka. Opetustoimen täydennyskoulutuksen suunnittelun selkeinä johtoajatuksina ovat olleet yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen, uuden hyvinvointipalvelujen prosessiorganisaation kehittäminen ja henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen. Perusopetuksen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen mukainen täydennyskoulutus on osittain toteutettu opettajille 20 Henkilöstökertomus 2012

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2015 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Toimialat (kehittämishankkeet ja asiakastyytyväisyyskyselyt) Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla VTT, dosentti Pauli Forma Keva Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2014 7.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohdat Keskustelu työurien pidentämisestä ja tukemisesta jatkuu,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot