Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012

2 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus 2012

3 Sisältö Lähivuosien haasteet vaativat yhteistä tahtotilaa, sitoutumista ja lujaa luottamusta! 4 1. KAUPUNKISTRATEGIA 5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelusuhteen luonne Päätoimisuus Henkilötyövuodet Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain Ikä- ja sukupuolijakauma Eläkkeelle siirtyminen Eläkepoistuman ennuste Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Palkkatuella työllistäminen Kaupungin kesätyöpaikat TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työaikamuodot Lisä- ja ylityöt Perhevapaiden käyttö Vuorotteluvapaa OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Opintovapaa Omaehtoisen koulutuksen tukeminen TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Työhyvinvointi Kuntoutustoiminta Sairauspoissaolot Työtapaturmasta johtuneet poissaolot Kuntoutustuet Ammatillinen kuntoutus Työsuojelu innovatiivisuus, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Sisäinen viestintä Uuden sukupolven organisaation valmistelu Yhteistoiminta PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstön palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Henkilöstökustannukset Talkoovapaa...43 Henkilöstökertomus 2012

4 Lähivuosien haasteet vaativat yhteistä tahtotilaa, sitoutumista ja lujaa luottamusta! Kunnallisia palveluja ja työelämää tulee rakentaa kestävän tuottavuuskehityksen varaan, jolloin osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen tekijä. Tämä edellyttää osaamisen, hyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämistä sekä luottamusta ja hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä. Henkilöstön eläköityminen on kääntynyt selvään kasvuun ja eläkepoistuma tulee olemaan suurimmillaan kuluvan vuoden aikana. Eläkepoistuman hyödyntäminen on yksi merkittävimpiä keinoja henkilöstömäärän vähennystavoitteiden kannalta. Kaupungin talous edellyttää, että löydämme uusia innovatiivisia ratkaisuja kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Työhyvinvointi on edelleen yksi henkilöstöjohtamisen keskeisistä painopisteistä. Työhyvinvoinnin tilaa kaupungin työyhteisössä kartoitettiin syksyllä Työterveyslaitoksen Työelämän laatu kunnissa -kyselyn avulla. Tutkimuksen mukaan epävarmuutta esiintyy meillä jonkin verran muita tutkimuskuntia enemmän. Tätä selittää varmasti pitkään jatkuneen muutoksen lisäksi julkisuudessa paljon käyty keskustelu kaupungin henkilöstöstä. Myönteisenä asiana kyselyssä nousi esille se, että päätöksenteko koetaan meillä oikeudenmukaiseksi. Työhön liittyneet muutokset ovat olleet suuria, mutta niitä pidettiin kuitenkin pääosin myönteisinä. Kyselyyn vastanneista noin 77 prosenttia suosittelisi ystävälleen Kouvolan kaupunkia työnantajana. Vuoden 2012 alussa laadittiin toimenpideohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Käytössämme olevan aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen mallin tavoitteena on tukea henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä koko työuran aikana. Malliin sisältyvän tehostetun tuen osalta laadittiin myös yksityiskohtaiset ohjeet. Sairauspoissaolojen vähennystavoitetta ei onnistuttu saavuttamaan vielä kertomusvuonna, mutta niiden kasvusuunta saatiin vihdoinkin käännettyä laskuun. Sen sijaan saavutimme varhaiseläkemenoperusteisia maksuja koskeneen vähennystavoitteen. Uuden Kouvolan aloittaessa toimintansa varhe-maksumme olivat selvästi kunta-alan keskimääräistä tasoa korkeammat. Olemme lähestyneet keskimääräistä tasoa vuosi vuodelta ja tavoitteena onkin saavuttaa tämä taso nyt kuluvan vuoden aikana. Merkittävien tulosten saavuttaminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Olemme selvästi oikealla tiellä. Keskustason työmarkkina- ja järjestöpoliittinen tilanne rantautui Kouvolaan alkuvuodesta aiheuttaen ongelmia yhteistoiminnan organisoinnissa paikallistasolla, mikä oli äärimmäisen valitettavaa. Tehyn asemasta kaupungin yhteistyöryhmässä neuvoteltiin kevään aikana ja neuvottelujen lopputuloksena yhteistyöryhmässä ovat enää mukana ainoastaan pääsopijajärjestöjen edustajat. Työnantaja olisi halunnut pitää kaikki osapuolet saman pöydän ääressä ja jatkaa hyvin sujunutta yhteistoimintaa tältäkin osin. Nyt Tehyn kanssa on käyty erilliset neuvottelut yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista, mistä on aiheutunut paljon työtä. Tämä näkyi erityisesti syksyn aikana, kun kävimme henkilöstömenojen säästöihin ja lomautuksiin liittyviä yhteistoimintaneuvotteluja. Muutoksessa elämisen taito on noussut tärkeäksi ominaisuudeksi viime vuosina. Muutoksessa on aina olennaista ajattelutavan muutos ja taakse jättämisen taito. Tiedämme, että mitään ei voi tulla lisää, jos mistään ei luovu. Vuoden 2013 alussa voimaan tullutta uutta prosessiorganisaatiota valmisteltiin viime vuonna laaja-alaisesti kaikilla toimialoilla, mikä vaati paljon voimavaroja. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan suuri haaste myös henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Tarvitsemmekin yhteistä tahtotilaa, sitoutumista sekä lujaa luottamusta kaikkien eri osapuolten kesken. Mitään uutta ei synny ilman luottamusta ja luottamus puolestaan rakennetaan aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lähivuosien haasteet ovat suuret. Meillä on kuitenkin kaikki edellytykset selviytyä niistä, kunhan vain toimimme yhdessä! henkilöstöjohtaja Päivi Karhu 4 Henkilöstökertomus 2012

5 1. KAUPUNKISTRATEGIA Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian toiminta-ajatus, visio ja päämäärät on esitetty alla olevassa kuvassa. Arvot ovat valintojen tekemistä ohjaavia periaatteita. Kaupungin organisaation toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on arvoprosessin tuloksena määritelty: Kaupunkilaisen paras Vastuullinen yhteistyö Tavoitteellisuus ja tehokkuus Rohkea uudistuminen Luotettavuus ja turvallisuus. Strategiatyön lähtökohtana on kaupunkistrategia ja siinä määriteltyjen päämäärien jalkauttaminen. Strategiatyön jalkauttaminen niin kutsuttuna arvokirjatyönä eteni vuonna 2011 koko kaupunkiorganisaation laajuudelle. Strategiapäämäärät jalkautetaan johtamisen toteutusja toimenpidesuunnitelmiksi. Välineeksi on kehitetty organisaatiotasoittain tarkentuva tiekartasto, jolla pyritään tukemaan osallistavaa johtamista, läpinäkyvyyttä ja kokonaistarkastelua Henkilöstöohjelmalla on tarkoitus tukea kaupunkistrategian toteutumista. Henkilöstöä koskeviksi pitkän aikavälin tavoitteiksi on määritelty: Johtaminen on tavoitteellista, osallistavaa ja yhteistyötä edistävää Käytössä on strategiaa tukeva palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Hyvinvoiva henkilöstö ja terveet työyhteisöt. Henkilöstökertomus

6 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Palvelusuhteen luonne Vuoden 2012 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön osuus oli noin 76 %. Vakinaisen henkilöstön määrä laski vuoden aikana 46 henkilöllä. siirtyi Taitoan palvelukseen liikkeenluovutuksella yhteensä 63 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 59. Kaupungin koko henkilöstö jakautui seuraavasti: tilaajat 422 (6,4 %), tuottajat (79,4 %) ja liikelaitokset 937 (14,2 %). 2.2 Päätoimisuus Vakinaisen henkilöstön määrän väheneminen johtuu siitä, että talouspalvelukeskuksen toiminta siirtyi Kunnan Taitoa Oy:lle vuoden 2012 alusta. Kaupungilta Taulukko 1 Henkilöstön määrä Koko henkilöstöstä on kokoaikatyössä työntekijää (86 %) ja osa-aikatyössä 923 työntekijää (14 %). Miehistä kokoaikatyössä on 946 (86 %) ja naisista 4738 (86 %). Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti)* Elinkeinopalvelut (ti)** Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luoneesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. * Konsernipalvelujen (ti) vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 12 henkilöä), koska heidän palkkansa maksetaan henkilöstöyksikön kustannuspaikalta. ** Elinkeinopalvelut (ti) sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 124 vakinaista ja 31 määräaikaista maatalouslomittajaa. Taulukko 2 Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan jaoteltuna Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö Yhteensä Henkilöstökertomus 2012

7 2.3 Henkilötyövuodet Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko vuoden kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan vuotta, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet lisääntyivät edellisvuodesta 86,95:llä (pl. Kunnan Taitoa Oy:lle siirtynyt talouspalvelukeskus). Henkilötyövuodet vähenivät vakinaisten osalta 11,44:llä, lisääntyivät määräaikaisten osalta 103,04:llä ja vähenivät työllistettyjen osalta 4,65:llä. Henkilötyövuosia kertyi selvästi edellisvuotta enemmän perusturva- ja sivistyspalveluissa (tu). Perusturvapalveluissa henkilötyövuodet lisääntyivät lähes kaikilla palvelualueilla ja erityisen suurta kasvu oli kotihoito- ja vanhuspalveluissa (23,63 htv) sekä erikoissairaanhoidossa (36,35 htv). Erikoissairaanhoidon osalta kasvua selittää mm. perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen siirtyminen takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi hoitohenkilöstön osalta helmikuun alusta. Sivistyspalveluissa henkilötyövuodet lisääntyivät erityisesti lasten ja nuorten palveluissa (12,68 htv) sekä toisen asteen koulutuspalveluissa (16,07 htv). Henkilötyövuosien määrän kehitys toimialoittain on kuvattu kaaviossa 1. Toimialojen henkilötyövuosien määrän kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat muutokset: Konsernipalveluissa Pohjois-Kymen Tiedon yhtiöittäminen vuoden 2011 alusta (-35,42 htv) Talouspalvelukeskuksen siirto Kunnan Taitoalle vuoden 2012 alusta (-70,13 htv) Perusturvapalveluissa Kuusankosken aluesairaalan (Pohjois-Kymen sairaalan) siirtyminen kaupungille vuoden 2011 alusta (+298,52 htv). Taulukko 3 Henkilötyövuodet toimialoittain 2012 Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. Tot. Muutos-% 1-12/ /11 Konsernipalvelut (ti) 77,99 15,08 2,03 95,10 105,05-9,47 Elinkeinopalvelut (ti) 116,10 35,83 0,54 152,47 157,88-3,43 Sivistys (ti) 13,61 1,41 0,00 15,02 16,17-7,11 Perusturva (ti) 6,69 18,06 0,00 24,75 20,20 22,52 Tekniikka ja ympäristö (ti) 84,27 8,08 0,86 93,21 88,35 5,50 Sivistys (tu) 1 613,79 600,75 71, , ,37 1,59 Perusturva (tu) 1 654,77 686,60 54, , ,25 3,60 Tekninen tuotanto 654,36 142,77 35,30 832,43 857,77-2,95 Tilaliikelaitos 18,91 0,00 0,00 18,91 19,72-4,11 Liikelaitos Kouvolan Vesi 58,18 10,50 0,00 68,68 67,50 1,75 Yhteensä 4 298, ,08 164, , ,26 1,47 Vuonna 2011* 4 365, ,64 169, ,39 Vuonna 2010** 4 163, ,24 171, ,40 * Luvussa mukana talouspalvelukeskus. ** Luvussa mukana talouspalvelukeskus ja Pohjois-Kymen Tieto -liikelaitos. Henkilöstökertomus

8 Kaavio 1 Henkilötyövuosien määrän kehitys Tekn. ja ymp.palv. Sivistys Konsernipalvelut Elinkeinopalvelut Perusturva Tekninen tuotanto Kouvolan Vesi ,24 166,19 90, , ,48 892,79 66, ,90 157,88 88, , ,45 857,77 67, ,01 152,47 93, , ,32 832,43 68, Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain Valtaosa vakinaisesta henkilöstöstä eli henkilöä (204 miestä ja naista) kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului 839 henkilöä (261 miestä ja 578 naista), kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin 228 henkilöä (160 miestä ja 68 naista), kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin 190 henkilöä (173 miestä ja 17 naista) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piiriin 91 henkilöä (35 miestä ja 56 naista). Kaavio 2 Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain OVTES 17 % TS 4 % LS 2 % TTES 4 % KVTES 73 % KVTES OVTES TS LS TTES 8 Henkilöstökertomus 2012

9 2.5 Ikä- ja sukupuolijakauma Koko henkilöstön osalta naisten suurin ikäryhmä on vuotiaat, kun taas miesten suurin ikäryhmä on vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat samat kuin koko henkilöstöllä. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä sekä miehissä että naisissa on vuotiaat. Koko henkilöstön keski-ikä on 46,1 vuotta (46,0). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,2 vuotta (48,1) ja määräaikaisen 39,2 vuotta (38,9). Määräaikaiset ovat siis keskimäärin lähes 10 vuotta nuorempia kuin vakinaiset. Koko henkilöstön osalta naisten keski-ikä on 45,8 vuotta (45,7) ja miesten 47,3 vuotta (47,3). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien naisten keski-ikä on 47,9 vuotta (47,8) ja määräaikaisten 39,3 vuotta (39,0). Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien miesten keskiikä on 50,0 vuotta (50,0) ja määräaikaisten 38,7 vuotta (38,8). Koko kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,4 % (83,1 %) ja miehiä 16,6 % (16,9 %). Naisvaltaisin toimiala on perusturvan tuotanto, jossa naisia on 93,9 % (94,3 %). Kaavio 3 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma Miesvaltaisin toimiala puolestaan on liikelaitos Kouvolan Vesi, jonka henkilöstöstä miehiä on 75,4 % (76,1 %). Kaikkein tasaisin sukupuolijakauma on tekniikka ja ympäristöpalveluissa (ti), jossa miehiä on 52,5 % (54,2 %) ja naisia 47,5 % (45,8 %). (Suluissa vuoden 2011 vastaavat luvut.) Taulukko 4 Koko henkilöstön sukupuolijakauma Toimiala Miehet Naiset Yhteensä Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna Naiset Miehet Yhteensä Henkilöstökertomus

10 Kaavio 4 Henkilöstön sukupuolijakauma toimialoittain % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Konsernipalvelut (ti) Elinkeino (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekn. ja ymp. (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekn. tuotanto Tilaliikelaitos Kvl:n Vesi Yhteensä Naiset 77,5 68,4 73,3 89,5 47,5 81,7 93,9 68,4 36,8 24,6 83,4 Miehet 22,5 31,6 26,7 10,5 52,5 18,3 6,1 31,6 63,2 75,4 16,6 2.6 Eläkkeelle siirtyminen Vuoden 2012 aikana Kouvolan kaupungilta siirtyi eläkkeelle yhteensä 178 työntekijää. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi 23 työntekijää. Vuonna 2012 eläköitymisen myötä vapautuneesta 178 vakanssista jätettiin täyttämättä 45 eli 25 %, kun vuotta aiemmin vapautuneista vakanssesta jätettiin täyttämättä 13 %. Taulukko 5 Vuonna 2012 myönnetyt eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut hieman edellisvuodesta (27:stä 25:een). Osatyökyvyttömyyseäkkeet ovat vähentyneet merkittävästi (25:stä 8:aan), mikä ei ole myönteinen kehityssuunta, koska osatyökyvyttömyyseläke voi olla hyvä vaihtoehto työntekijän työkyvyn heikentyessä eikä siitä aiheudu työnantajalle varhemaksua. Kaupunginhallitus asetti ohjeelliseksi Vanhuuseläkkeelle jääneet Varhennetulle vanhuuseläkkelle Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet Osa-aikaeläkkeelle jääneet Osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % jääneet Konsernipalvelut (ti) % Elinkeinopalvelut (ti) % Sivistys (ti) % Perusturva (ti) % Tekniikka ja ympäristö (ti) % Sivistys (tu) % Perusturva (tu) % Tekninen tuotanto % Tilaliikelaitos % Kouvolan Vesi % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Vuonna % 10 Henkilöstökertomus 2012

11 tavoitteeksi, että vuoden 2014 loppuun Taulukko 6 Eläkepoistuman hyödyntäminen ammattiryhmittäin mennessä vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä Ammattiryhmä Eläkkeelle Jätetty Jätetty Eläkepoistuman hyödyntäminen vuosina nähdään taulukosta 6. täyttämättä lkm täyttämättä % Eläkepoistumaa on hyödynnetty Kouvolan Hallinto- ja toimistohenkilöstö % kaupungilla tehokkaasti niiden Opetushenkilöstö (OVTES) % ammattiryhmien osalta, joissa se on ollut Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) % palvelutuotannon kannalta mahdollista. Muu sivistystoimen henkilöstö % Esimerkiksi hallinto- ja toimistohenkilöstön Hoitohenkilöstö % osalta 40 % eläköitymisen myötä Muu sos. ja terveydenhuolto (sis % vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä laitoshuoltajat) ja teknisen sektorin tehtävistä Ruokapalveluhenkilöstö % 43 %. Eläkepoistuman hyödyntäminen Puhtauspalveluhenkilöstö % on ollut erityisen suurta maatalouslomituksen Maatalouslomituksen henkilöstö % sekä puhtaus- ja ruokapalve- Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) % luhenkilöstön osalta. Eläkepoistumaa ei Lääkärit (LS) % ole voitu hyödyntää asetettujen tavoitteiden Yhteensä % mukaisesti, koska palveluverkkoon ei ole tehty vielä merkittäviä muutoksia tarkasteluvuosien on ollut suurinta. Perusturvapalveluissa (tu) eläköitymistä aikana. ei ole hyödynnetty vuonna 2012 lainkaan ja sivistyspalveluissakin (tu) hyvin vähän. Sivistyspalvelujen Alhainen eläkepoistuman hyödyntämisprosentti johtuu osalta erityisesti palveluverkkoa koskevilla ratkai- siitä, että eläkepoistumaa ei ole juuri lainkaan pystytty suilla on suuri merkitys eläkepoistuman hyödyntämisen hyödyntämään niillä toimialoilla, joissa eläköityminen kannalta. Kaavio 5 KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain Lähde: Keva Henkilöstökertomus

12 2.7 Eläkepoistuman ennuste Eläkepoistuma on suurimmillaan vuosina Ennusteen mukaan vuosi 2013 on suurin eläköitymisvuosi, mitä pitäisi pystyä hyödyntämään henkilöstömäärän vähentämistavoitteiden osalta. Kouvolan kaupungin eläkepoistuma on vuosina kunta-alan keskimääräistä eläkepoistumaa suurempi. Työkyvyttömyyseläke-ennuste sisältää kaikki erilaiset työkyvyttömyyden lajit: täysi työkyvyttömyyseläke osatyökyvyttömyyseläke kuntoutustuki osakuntoutustuki. Taulukko 7 Eläkepoistuman ennuste Vuosi Vanhuuseläke Työkyvyttömyys eläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma % Kuntaalan eläkepoistuma % ,3 3, ,4 3, ,5 3, ,7 3, ,2 3, ,5 3, ,5 3, ,7 3,2 Lähde: Keva Kaavio 6 Kunta-alan eläkepoistuma Lähde: Keva 12 Henkilöstökertomus 2012

13 Taulukko 8 Suurimpien ammattiryhmien eläkepoistuma Ammattiryhmä Vak. henk henk % henk % Perushoitajat ja lähihoitajat , ,9 Siivoojat , ,8 Sairaanhoitajat , ,4 Aineenopettajat ja lehtorit , ,1 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset , ,4 Luokanopettajat , ,9 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat , ,8 Perhepäivähoitajat ym , ,3 Lastentarhanopettajat , ,4 Maatalouslomittajat , ,7 Sihteerit , ,7 Kodinhoitajat ja kotiavustajat , ,8 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat , ,4 Opinto-ohjaajat , ,1 Keittiöapulaiset , ,1 Sairaala- ja hoitoapulaiset , ,4 Henkilökohtaiset avustajat ym , ,7 Ammattiryhmät on muodostettu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2001) mukaan. Lähde: Keva Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELtai VaEL-vakuutettuina Eläkepoistumaennusteet päivitetään parin vuoden välein. Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle ko. vuonna. Viestintäpäällikkö Heli Lehden eläkejuhlia vietettiin keväällä luvun tyyliin. Kuvat: Tea Salonsaari ja Sara Vainikka. Henkilöstökertomus

14 2.8 Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiat, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun tarkoituksena ennakoida ja ohjata toimintaa siten, että oikeat henkilöstöresurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Henkilöstösuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstösuunnitelman sisältöä kehitettiin siten, että suunnitelma kattaa aiempia vuosia laajemmin sekä laadullisen että määrällisen osion. Vuosien suunnitelman laatimista on vaikeuttanut se, että uuden palveluorganisaation valmistelu oli syksyllä vielä siinä määrin kesken, ettei suunnitteluprosessi toteutunut täysin ennakkoon suunnitellulla tavalla. parannetaan tuottavuutta. Tällä hetkellä haasteena on eläköitymisen runsas lisääntyminen tietyissä ammattiryhmissä ja sen seurauksena palvelutuotannon kannalta riittävän henkilöstön rekrytointi. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään lähivuosina. Hyväksyessään henkilöstösuunnitelman kaupunginhallitus päätti myös seuraavaa: Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat mennessä esitykset niin hallinto- ja tukipalvelujen kuin palvelutuotannonkin henkilöstömitoituksesta. Henkilöstön vähentämistavoite vuosina on 325 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen osalta toimialat laativat yhteisen esityksen. Em. valmistelu tehdään niin, että tarvittavat yksityiskohtaiset henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä. Esityksissä tulee huomioida konsernirakenteen uudistaminen (mm. liikelaitosselvitykset, Kinnon asema), toimintojen uudelleen järjestelyt ja mahdolliset lakkauttamiset sekä henkilöstön irtisanomissuojan päättyminen vuoden 2013 lopussa. Määrällinen henkilöstösuunnitelma vuosille on esitetty taulukossa 9. Rekrytointi Palveluprosesseja, työnjakoa ja osaamista kehittämällä sekä henkilöstöresurssien joustavalla käytöllä Kouvolan kaupungilla on käytössä täyttölupamenettely, jonka tarkoituksena on varmistaa rekrytointitarpeen huolellinen arviointi työyksiköissä. Taulukko 9 Henkilöstösuunnitelma Täyttölupamenettelyn ulkopuolella ovat seuraavat ammattiryhmät: opetushenkilöstö, lääkärit, Toimiala Muutos Muutos-% sosiaalityöntekijät, psykologit ja puheterapeutit. htv htv htv:nä Täyttölupatyöryhmään kuuluivat henkilöstölautakunnan Konsernipalvelut 104,70 91,10-13,60-13% puheenjohtaja Jukka Nyberg (työ- Hyvinvointipalvelut 4 740, ,30-212,70-4% ryhmän puheenjohtaja), kaupunginhallituksen Kaupunkikehitys 290,06 263,40-26,66-9% jäsen Vesa Vainio, henkilöstöjohtaja, talous- ja Tilaliikelaitos 19,00 18,00-1,0-5% strategiajohtaja, perusturvajohtaja sekä kaksi Tekninen tuotanto 827,72 758,65-69,07-8% tuotantojohtajaa (sivistys sekä tekninen). Täyttölupatyöryhmän Kouvolan Vesi 69,00 67,00-2,00-3% sihteerinä toimi henkilöstöyksi- Yhteensä 6 050, ,45-325,03-5% kön henkilöstösuunnittelija. Täyttölupatyöryhmä 14 Henkilöstökertomus 2012

15 käsitteli vuonna 2012 yhteensä 304 hakemusta, joista 15:een annettiin kielteinen päätös. Muille myönnettiin täyttölupa joko toistaiseksi tai määräaikaisena. Täyttölupa-anomuksista 116 koski hoitohenkilöstöä. Rekrytoinnissa käytettiin apuna sähköistä Kuntarekry-rekrytointijärjestelmää, joka otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Kuntarekry.fi-palvelu on kuntatyönantajien käyttöön tarkoitettu rekrytointipalvelu, jonka toimittaja on Suomen Kuntaliiton omistama KL-Kuntarekry Oy. Palvelu sisältää kolme osakokonaisuutta: rekrytointijärjestelmän, sekä erikseen määritellyt palvelut. Kuntarekry-järjestelmä on ollut toimialojen käytössä perusrekrytoinneissa, mutta sijaisuuksien hallintaan tarkoitetun osion kokonaisvaltaiseen käyttöön ei ole kuitenkaan vielä sitouduttu riittävästi vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on, että myös sijaisten hallintaan tarkoitetut toiminnot otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla. Rekrytointijärjestelmästä saa täyden hyödyn ainoastaan silloin, kun se on otettu käyttöön täysipainoisesti koko kaupungin organisaatiossa. Eniten hakijoita vuonna 2012 keräsivät Pohjois-Kymen sairaalan lähetin (258 hakijaa) ja vahtimestari/ huoltomiehen (136 hakijaa) tehtävät. on osallistuttu joihinkin koulutus- ja rekrytointitapahtumiin. Kouvolan kaupunki on vuosina mukana Medikon toteuttamassa pitkäkestoisessa ulkomaan rekrytoinnissa. Tavoitteena on suomenkielentaitoisen lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman rekrytointi Kymenlaakson alueelle. Sivistyspalveluissa pääosa rekrytoinneista ajoittui helmi-kesäkuulle, jolloin opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa valmisteltiin tulevaa toimintakautta. Suurin haaste on saada rekrytoiduksi erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja psykologeja. Pätevien hakijoiden puuttuessa virkoja on täytetty määräaikaisesti. Suuri osa psykologipalveluista on hankittu ostopalveluna. Rekrytointikanavina on käytetty työvoimahallinnon mol.fi -sivustoa ja kaupungin omia www-sivuja. Lehtiilmoituksista on luovuttu lähes kokonaan. Tekniikka- ja ympäristöpalveluissa Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa on ollut vaikeuksia löytää päteviä hakijoita vuoden 2012 aikana tarkastusinsinöörin, valvontaeläinlääkärin ja eläinlääkärin virkoihin. Hakijoita virkaa kohden on ollut vain muutama ja esimerkiksi valvontaeläinlääkärin virkaan ei ensimmäisellä kierroksella ollut yhtään hakijaa. Hyvinvointipalveluissa Taulukko 10 Täyttölupapäätökset vuonna 2012 Perusturvapalveluissa rekrytoinnin pääpaino on ollut koulutetun ammattihenkilökunnan rekrytoinnissa. Erityisen haastavaa on ollut lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Rekrytointikanavina on käytetty ammattilehtiä, työvoimahallinnon mol. fi -sivustoa ja kaupungin omia www-sivuja sekä lääkärien osalta TK-rekry -sivuja. Vuoden aikana Ammattiryhmä Täyttölupa Täyttölupa Täyttölupaa Yhteensä myönnetty myönnetty ei myönnetty toistaiseksi määräajaksi Hallinto- ja toimistohenkilöstö Opetushenkilöstö Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) Muu sivistystoimen henkilöstö Hoitohenkilöstö Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) Ruokapalveluhenkilöstö Puhtauspalveluhenkilöstö Maatalouslomituksen henkilöstö Tekninen henkilöstö Yhteensä Henkilöstökertomus

16 2.9 Palkkatuella työllistäminen Taulukko 11 Työllistettyjen sukupuolijakauma toimialoittain vuonna 2012 Henkilöstöyksikön kautta työllistettiin palkkatuella vuoden 2012 aikana yhteensä 343 henkilöä. Työllistäminen oli pääosin ns. harkinnanvaraista työllistämistä, jossa henkilöiden tarjonta on laajempaa ja työaika on 85% normaalista työajasta. Velvoitetyöllistettyjen osuus oli 29 henkilöä. Valtio velvoitti nämä yli 57-vuotiaat henkilöt työllistettäviksi kokoaikatyöhön kahdeksan kuukauden työsuhteeseen. Näin heille varmistettiin päiväraha eläkeikään asti. Harkinnanvaraisessa työllistämisessä työsopimukset tehtiin kuuden kuukauden mittaiseksi, mikä ei kuitenkaan useimmille riittänyt ansiosidonnaiselle päivärahalle pääsyyn. Sopimuksista Toimiala Miehet Naiset Yhteensä Konsernipalvelut Sivistys Sivistys OTE Nuorten työpajat Perusturva Tekninen tuotanto (ml. ti) Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna kuitenkin noin kolmasosa (109 kappaletta) onnistuttiin jatkamaan ja siten turvaamaan myös heille pääsy päivärahalle. Työllistetyistä suurin osa kuului ikäryhmään vuotiaat. Heitä oli yhteensä 205 henkilöä Kaupungin kesätyöpaikat Nuoria alle 25-vuotiaita oli 34 ja yli 55-vuotiaita 104 henkilöä. Palkkakustannuksiin käytettiin (ilman sos. Koululaisia haki kaupungin kesätöihin henkilöä, kuluja) euroa ja tukea työhallinnolta saatiin mikä oli hieman edellisvuotista vähemmän. Kuukauden euroa. Henkilöstöyksikkö organisoi palkkatuella työllistämistä OTE Nuorten työpajoja lukuun sosiaalisin perustein ja loput arvottiin. Toimialoittain pituisia työsuhteita oli tarjolla 300, joihin 70 valittiin ottamatta. kesätyöpaikat jakaantuivat seuraavasti: sivistys 50, perusturva 103, tekninen tuotanto 139 ja Kouvolan vesi Ote Nuorten työpajojen kautta työllistettiin vuonna 8. Palkkamenot (ilman sos.kuluja) olivat euroa yhteensä 106 nuorta, joista alle 25-vuotiaita oli 89 ja muita 17. Työllistettyjen nuorten keski-ikä oli 22,2 vuotta. Kaavio 7 Työllistettyjen määrä palvelusektoreittain vuonna 2012 Taulukko 12 Kesätyöntekijöiden määrä toimialoittain vuonna % 18 % 1 % Konsernipalvelut 51 % Sivistys Perusturva Tekninen tuotanto (ml. ti) Toimiala Yhteensä Sivistys 50 Perusturva 103 Tekniikka ja ympäristö 139 Kouvolan Vesi 8 Yhteensä 300 Vuonna Vuonna Vuonna Henkilöstökertomus 2012

17 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1 Työaikamuodot Vakinaisesta henkilöstöstä 33 % (v. 2011: 32 %) kuuluu jaksotyöajan piiriin. Toiseksi suurin ryhmä on yleistyöaikaa tekevät henkilöt, joita on 31 % (v. 2011: 30 %) vakinaisesta henkilöstöstä. Kolmanneksi suurimmat ryhmät ovat opetustyöaikaa ja toimistotyöaikaa tekevät. Molempien osuus on 15 %. Toimistotyöajan säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Kaupungilla on pääosin käytössä liukuva työaika. Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Jaksotyön säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisessa jaksossa. Työaika toteutetaan etukäteen laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Perhepäivähoitajan säännöllinen täysi työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa työaikajaksossa. Tasoittumisjakson pituus Kouvolan kaupungilla on kuusi kuukautta. Säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa on käytössä esim. koulupsykologeilla, ylihoitajilla, sosiaalityöntekijöillä ja koulukuraattoreilla. Kaavio 8 Vakinaisen henkilöstön lukumäärä eri työaikamuodoissa Toimisto -työaika Yleistyöaika Kaksivuorotyö Jaksotyö Perhepäivähoitajat Opetustyö Lääkärit 37 h/vko Naiset Miehet Henkilöstökertomus

18 3.2 Lisä- ja ylityöt Kaupungin henkilöstö on tehnyt vuosittain huomattavan määrän lisä- ja ylityötä. Maksetut lisä- ja ylityökorvaukset olivat vuonna 2012 yhteensä noin 2,26 milj. euroa sosiaalikustannuksineen (v. 2011: 2,13 milj. ). Henkilöstölle maksetut lisä- ylityöt on esitetty taulukossa 13. Työtehtävien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla tulee pyrkiä jatkossa entistä enemmän palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Tätä kautta voidaan vähentää myös henkilöstömenoja. Taulukko 13 Lisä- ja ylityöt vuonna 2012 Toimiala Lisätyötunnit Ylityötunnit Lisätyö euroa Ylityöt euroa Eurot yhteensä Eurot sis. henkilösivukulut Konsernipalvelut (ti) 69,50 27, ,43 809, , ,54 Elinkeinopalvelut (ti) 3 153, , , , , ,52 Sivistys (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perusturva (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekniikka ja ympäristö (ti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistys (tu) 4 850, , , , , ,21 Perusturva (tu) , , , , , ,96 Tekninen tuotanto 4 883, , , , , ,10 Tilaliikelaitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kouvolan Vesi 78, , , , , ,42 Yhteensä , , , , , ,74 Vuonna , , , , , , Perhevapaiden käyttö Vuoden 2012 aikana käytettiin yhteensä kalenteripäivää perhevapaita. Äitiysvapaalla oli vuoden 2012 aikana 164 henkilöä ja isyysvapaata käytti 27 henkilöä. Vanhempainvapaata käytti 159 henkilöä (159 naista), hoitovapaata 174 henkilöä (174 naista) sekä tilapäistä hoitovapaata 805 henkilöä (77 miestä ja 728 naista). Perhevapaiden pituudet ovat seuraavat: äitiysvapaa 105 arkipäivää isyysvapaa 1-18 arkipäivää äitiys- tai vanhempainrahakaudella, isäkuukausi arkipäivää vanhempainvapaa 158 arkipäivää. Kouvolan kaupunki maksaa palkkaa ottovanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Hoitovapaata myönnetään alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseksi. Tilapäistä hoitovapaata myönnetään alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuttua äkillisesti lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi enintään neljä työpäivää kerrallaan 18 Henkilöstökertomus 2012

19 Taulukko 14 Perhevapaiden käyttö vuonna 2012 kalenteripäivinä Toimiala Äitiys- Isyys- Vanhem- Hoito- Tila- Ottolapsen Yhteensä vapaa vapaa painvapaa vapaa päinen hoitovapaa hoitoloma Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Vuonna Vuonna Vuonna Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2012 aikana 132 henkilöä (16 miestä ja 116 naista). Heidän keski-ikänsä oli 51,6 vuotta. Vapaata kertyi yhteensä kalenteripäivää. Vuorotteluvapaat lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Taulukko 15 Vuorotteluvapaiden käyttö vuonna 2012 kalenteripäivinä Toimiala Henkilöt Vuorotteluvapaa Kalpv yhteensä Kalpv / henkilö Konsernipalvelut (ti) ,0 Elinkeinopalvelut (ti) ,3 Sivistys (ti) ,0 Perusturva (ti) 0 0 0,0 Tekniikka ja ympäristö (ti) ,5 Sivistys (tu) ,9 Perusturva (tu) ,1 Tekninen tuotanto ,3 Tilaliikelaitos 0 0 0,0 Kouvolan Vesi ,5 Yhteensä ,4 Vuonna ,6 Vuonna ,8 Vuonna ,8 Henkilöstökertomus

20 4. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön osaamisen kehittämisellä pyritään mahdollistamaan kaupungin strategisten päämäärien mukaisen toiminnan toteutuminen. Lähtökohtana ovat kaupungin tehtävät ja niiden edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämisen keinoin pyritään varmistamaan sekä henkilöstön osaaminen että organisaation kyky jatkuvaan oppimiseen, innovointiin ja kehittämiseen. Haasteena on henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen, mikä edellyttää entistä parempaa ennakointia ja henkilöstön moniosaamisen varmistamista ja hyödyntämistä. Kuntarekryn käyttöönotto, sosiaalinen media -koulutus, suojavaateohje, osaamisen johtaminen, sairauspoissaolojen hallinta, Kevan tuki työurien pidentämiseksi ja työaikajärjestelmät. Henkilöstöyksikön ja kaupungin muiden asiantuntijoiden lisäksi kouluttajina oli ulkopuolisia asiantuntijoita mm. Kevasta ja KT Kuntatyönantajilta. Koko henkilöstölle tarkoitettuja työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä työyhteisökoulutuksia olivat Stella Polariksen esitykset Vuorovaikutustaidot työelämässä Kouvola-talolla sekä demoesitys terveystorilla Kuusankoski-talolla. Aikaisempien vuosien tapaan henkilöstöyksikkö vastasi koko henkilöstölle tarkoitetusta koulutuksesta ja toimialat oman toimialansa ammatillisesta koulutuksesta. Vuonna 2012 keskitettynä henkilöstökoulutuksena järjestettiin 50 tilaisuutta, joihin osallistui noin kaupungin työntekijää. Koulutuksen painopisteet olivat esimiestyön tukeminen, työhyvinvointikoulutus ja tietohallintoon liittyvä koulutus. Esimiesinfojen tavoitteena on uusien toimintatapojen jalkauttaminen, ajankohtaisten asioiden tiedottaminen sekä esimiesten kysymyksiin vastaaminen. Esimiesinfojen teemoina oli mm. uudet virka- ja työehtosopimukset, Savuton Kouvola -toimintaohjelma, Kuntarekryn käyttöönottoa varten järjestettiin alkuvuodesta 14 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 191 henkilöä. Kouluttajana oli Kymen Rekrystä Panu Ojamies. TIETY-tietotyötutkintokoulutukseen osallistui toimialoilta 10 henkilöä. Perinteisten Office-ohjelmien koulutusten lisäksi annettiin myös Webropol- sekä Stato-koulutusta. Yhden päivän työsuojelukoulutus järjestettiin työsuojeluasiamiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Myös sisäisestä valvonnasta ja sopimuksenhallinnasta järjestettiin omat koulutukset. Seuraavassa on kuvattu toimialojen keskeisimmät koulutushankkeet. Hyvinvointipalvelut Tietotyön tutkinnon suoritti yhteensä 10 henkilöä. Kuva: Sara Vainikka. Opetustoimen täydennyskoulutuksen suunnittelun selkeinä johtoajatuksina ovat olleet yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen, uuden hyvinvointipalvelujen prosessiorganisaation kehittäminen ja henkilöstön ammatillisen osaamisen lisääminen. Perusopetuksen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen mukainen täydennyskoulutus on osittain toteutettu opettajille 20 Henkilöstökertomus 2012

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot