Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus"

Transkriptio

1 Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja arviointikertomus Lukuvuosi Tavoitteiden toteutuminen Tilastot Hankkeet Talous

2 Pääkirjoitus Koulutus ja osaaminen ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tärkein pääoma nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yksilölle koulutus mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja kehittymisen ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Yhteisön kannalta koulutuksen tehtävänä on kulttuuriperinteen ja kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen, yksilöiden ja ryhmien välisen tasa-arvon ja yhtäläisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Jotta koululaitos voisi vastata yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin, sen on kehitettävä toimintaansa suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Koulusaavutusten arviointimittareilla ( mm. PISA-tutkimukset) suomalaiset koululaiset menestyvät erinomaisesti. Lasten kouluviihtyvyydestä tulokset eivät ole yhtä hyvät. Koulun tulee tiedollisten oppimistavoitteiden ohella tukea entistä paremmin lapsen hyvinvoinnin, tunne-elämän, sosiaalisten taitojen sekä eettisten taitojen kehitystä. Koululla on tärkeä tehtävä ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja varhaisessa tunnistamisessa. Koululla on myös tärkeä tehtävä yhteisöllisyyden rakentajana niin koulun sisällä kuin laajemminkin ympäröivän yhteisön kesken. Koulu on keskeinen yhteiskunnallinen instituutio, jolla yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa. Teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia kontakteja, esimerkiksi verkostoitumisen tärkeys painottuu. Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusien, aikaisempaa tehokkaampien ja tuotteliaampien toimintakulttuurien syntymiseen, joita voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja koulutuksessa. Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista, esimerkiksi medialukutaitoa sekä kykyä suhtautua kriittisesti median tuomaan informaatioon. Nämä ovat tämän päivän koulutukseen liittyviä uusia ja isoja haasteita. Ulvilan kaupungin taloudellisen tilanteen heikentyminen heijastui koko lukuvuoden ajan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen toimintaan. Kaupunginhallitus edellytti osastoja laatimaan TT-ohjelman, jonka avulla pystyttäisiin kaupungin taloutta tasapainottamaan. Koulutoimen TT-ohjelma sisälsi mm. muutosehdotuksia Ulvilan kaupungin kouluverkossa. Kouluverkkoa tarkasteltaessa huomio kiinnittyy vuosina perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtuneeseen vähenemiseen, joka on ollut reilut 200 oppilasta. Väestörekisteristä saatujen ennusteiden mukaan isoin alamäki oppilasmäärien vähenemisessä on nyt vähäksi aikaa sivuutettu. TT-ohjelmaehdotuksen sisältämistä ehdotuksista ei tehty lukuvuoden päättymiseen mennessä päätöksiä, joten taloudelliset haasteet todennäköisesti jatkuvat. Lisäpaineita talouden kasvuun toi juhannusviikolla julkaistu perusopetuksen uusi tuntijako. Se tuo tullessaan muutoksena mm. ruotsin kielen opetuksen aloittamisen jo 6.luokalta. Lisäksi vähimmäistuntimäärään lisätään 3 vuosiviikkotuntia, jotka todennäköisesti kohdennetaan valinnaisiin opintoihin. Myöhemmässä vaiheessa varmasti selviää, kohdennetaanko tunnit erityisesti joillekin luokka-asteille ja tuleeko mahdollisia muita säädöksiä. Edunvalvontaa tulee leimaamaan kuntarakenne- ja valtionosuusuudistuksen ohella leikkaukset ja toisaalta paine uusien velvotteiden asettamisesta kunnille. Kaikkinainen epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti koulutoimen arkeen, samoin sen kehittämiseen ja tulevaisuusvisioiden suunnitteluun.

3 Kuluneesta lukuvuodesta esitän parhaimmat kiitokseni opetus- ja kasvatuslautakunnalle, koulujen rehtoreille ja päiväkotien johtajille. Lämpimästi kiitos koko varhaiskasvatusväelle ja kaikille koulutoimen toimijoille, opettajille, koulunkäyntiohjaajille ja hallinnon väelle. Hyvä yhteistyö on jatkossakin voimaa ja vie läpi vaikka harmaan kiven! Päivi Helin sivistysjohtaja

4 Koulutoimen ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen Opetus- ja kasvatuslautakunnan asettamat arvioinnin painopistealueet lukuvuodelle Osallisuus 2. Kestävä kehitys 3. Työhyvinvointi ovat toteutuneet koulujen ja päivähoidon omien arviointikertomusten mukaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallisuus on näkynyt koulun arjessa vilkastuneena oppilaskuntatoimintana. Oppilaat ja opiskelijat ovat osallistuneet opetusaineksen ja oppituntien suunnittelutyöhön ja toteuttamiseen, koulun ulkopuolisten tapahtumien suunnitteluun sekä lukiossa tutor- ja luottamusopiskelijatoimintana. Varhaiskasvatuksessa osallisuus koostuu vanhempien, lasten, henkilökunnan ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatusuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa ja suunnitelmaa tarkastetaan 1-2kertaa/vuosi. Vanhemmat vaikuttavat keskeisesti varhaiskasvatuksen toimintaan olemalla mukana päivähoitopaikan arviointi-ja laatukeskusteluissa, vanhempainilloissa sekä yhteisissä tapahtumissa. Päivittäinen vuorovaikutus lasta haettaessa ja tuotaessa on myös tärkeä osallisuuden mahdollistaja. Joissakin päiväkodeissa toimii myös vanhempainryhmä. Lapset osallistuvat varhaiskasvatuspaikan suunnitteluun ja henkilökunta tarttuu lapsien mielenkiinnonkohteisiin käyttäen niitä apuna suunnittelussa ja toteutuksessa. Isommat lapset myös arvioivat päiväkodin toimintaa. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa toimivat omat keke-työryhmät, joista on edustus opetus- ja kasvatustoimen yhteisessä kekekehittämistyöryhmässä. Toimipisteissä suoritettiin alkukartoitus, jonka perusteella laaditaan yhtenäinen opetus- ja kasvatustoimen kehittämisuunnitelma. Suunnitelma valmistuu kesällä 2012 ja tulee luomaan jatkossa yhtenäisen toimintakulttuurin varhaiskasvatuksen ja opetustoimen keke-toiminnalle. Toimintakautena keke-ajatusta on herätelty eri toimipisteissä ja se on näkynyt lähinnä arjen pieninä toimintoina lajitteluna, kierrätyksenä, viihtyvyyden lisäämisenä, kiireettömään, turvalliseen ilmapiiriin ja ympäristöön liittyen. Joissakin yksiköissä on kiinnitetty huomiota myös veden, sähkön ja käsipapereiden kulutukseen.

5 Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on laadittu toimipisteittäin työhyvinvointisuunnitelmat sekä työpaikan pelisäännöt, joita arvioidaan säännöllisesti. Perehdyttämiseen uusien työntekijöiden osalta on kiinnitetty huomiota ja kaupungin toimintaohjelmat on kierrätetty joka toimintayksikössä. Kaupunki tarjoaa kaikille työntekijöilleen liikuntaryhmiä, kuntosalin ja Kaskelotin palveluja. Lisäksi työyhteisöt ovat osallistuneet työhyvinvointia edistäviin koulutuksiin (Osaava Satakunta) ja lisäksi mm. teatteri-, elokuva-, jääkiekko-iltoihin, tiimiopettajuuden kehittämiseen ja kaikenlainen työyhteisöjen vapaaehtoinen yhdessäolo on edistänyt työpaikkojen työyhteisöjen työhyvinvointia. Työntekijöitä on osallistunut myös työterveyshuollon kautta erilaisiin kuntoutuksiin ja tuoneet niiden avulla ehdotuksia työhyvinvoinnin lisäämiseen. Työterveyshuolto on tehnyt joihinkin yksiköihin ergonomiaan liittyviä käyntejä ja sen perusteella on työergonomiaa parannettu.

6 Koulutoimen tavoitteita Opetussuunnitelmien osalta suuri muutos tuli erityisopetuksen tukijärjestelmään, kun uudistus loi yleisen-, tehostetun- ja erityisen tuen toimintamallin. Uusi lainsäädäntö on puhututtanut koulumaailmaa paljon ja edellyttää aktiivista opetushenkilöstön uudelleenkouluttautumista. Lain sisällön vakiintuminen vaatii asenteellista muutosta. Lisäksi lomakepohjien uusiminen ja kehittäminen vie oman aikansa. Uudistuksen vaikuttavuutta haittaa myöskin resurssien lisäyksen puuttuminen uudistuksesta kokonaan. Lastensuojelulaitosten koulunkäynnin järjestelyjen osalta Ulvilassa on päädytty oman koulun, Auroran koulun, perustamiseen taloudellisista ja toiminnallisista syistä. Koululle laadittiin syksyn aikana oma ops. Omana kouluna toimiminen mahdollistaa kustannusten osoittamisen niille kunnille, joista lapset laitoksiin tulevat. Koulutoimen tavoitteiden saavuttamista ovat edistäneet opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella tapahtuvat toimintojen tehostamiset. Hankeavustus kohdistui mm. suurten opetusryhmien pienentämiseen yhteiskoulussa, Friitalan ja Vanhankylän kouluissa. Hanke jatkuu tulevan lukuvuoden ajan Friitalan ja Vanhankylän kouluissa. Kerhotoiminnan monipuolistaminen hankerahoituksen turvin jatkui jo kolmatta vuotta Ulvilan kouluissa. Kerhotoiminnan kehittämisen painopistealueina ovat olleet kerhojen vakiinnuttaminen, monipuolistaminen ja kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen. Tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke-kelpo on jatkunut Ulvilassa vuodesta 2008 lähtien. Hankerahoituksella järjestettiin mm. opettajien koulutusta (esim. koko koulutoimen yhteinen veso 10.3.), art-koulutusta ja kehitettiin erilaisten tukimuotojen ja opetusjärjestelyjen suunnittelua. Syksyllä 2011 jaettiin jokaiseen ulvilalaiseen kotiin ajantasainen Ulvilan koulutoimen esite, joka laadittiin hankerahoituksella. Laatutyö on vakiintunut Ulvilan koulutoimeen ja varhaiskasvatukseen. Hankerahoitus mahdollisti EduZeff- arviointiohjelman hankkimisen. Laatukäsikirja on valmistumassa, samoin kestävän kehityksen suunnitelma sekä TVT-strategia. Jokaisessa Ulvilan koulussa, osassa päiväkoteja, toimii rehtorin vetämä laaturyhmä, joka lukuvuosittain itsearvioinnin kautta valitsee yksikölle 2-3 kehittämiskohdetta. Vertailutietojen osalta Ulvila on mukana kuntaliiton vertailutietokantahankkeessa, joka tuottaa ajantasaista vertailutietoa kaupunkien ja kuntien koulutoimesta. Keväällä suoritettiin asiakaskysely, jonka tulokset olivat sekä varhaiskasvatuksen että koko koulutoimen osalta hyvin positiiviset (liitteet 1, 2 ja 3). Ulvilan lukio on mukana lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkko paremmaksi-hankkeessa. Hankerahoituksen avulla lukio sai kevään aikana mm. pitkään kaivatun toisen ATK-luokan.

7 Ulvilan kaupunki on isännöinyt globaalikasvatuksen, kestävän kehityksen ja kansalaisvaikuttamisen hanketta (CLUE). Hankkeen tehtävänä oli koota yhteen samaan aihepiiriin liittyviä kansainvälistymisen kehittämishankkeita ja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tukea hankkeessa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Koordinoinnin avulla on tunnistettu kehittämishankkeessa esiin nousseita hyviä käytänteitä ja jaettu niitä opettajille, kouluille ja koulutuksen järjestäjille sekä edistetty yhteistyötä eri verkostojen avulla. Henkilöstön koulutus ja sen suunnitelmallisuus on yksi keskeisiä toiminnan ja laadun kehittämisen välineitä. Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutus on kaksi mennyttä vuotta organisoitu 10 ympäristökunnan yhteisen hankkeen, Osaava Satakunta, avulla. Tarjontaa on ollut runsaasti ja jatkossa tarjonnan ja tarpeiden kohtaamista tulee tarkastella kriittisemmin.

8 Yleistä Perusopetuksen oppilasmäärä oli lv oppilastilaston (20.9.) mukaan 1487 oppilasta. Oppilasmäärä on laskenut edellisestä lukuvuodesta 43:lla. Perusopetuksen tuntikehys oli yhteensä 2893 tuntia / vko. Alakoulun oppilaskohtaisen tuntikertoimen k.a. oli 1.83, alhaisin kerroin Friitalan koulussa 1.35, korkein Leineperissä 2.3 ja yläkoulun kerroin Erityisopetussiirtoja yleisopetuksen kouluissa tehtiin 9, yläkoulu/auroran koulussa 41/26 ja Olavin koulussa 41. Ala-koulujen laaja-alaiseen erityisopetukseen käytettiin 77 tuntia, yläkoulun erityisopetukseen yhteensä 125 tuntia. Alakoulujen opetusryhmien k.a. oli 17,1 oppilasta, yläkoulussa 18,6. Lukio-opiskelijoita oli olleen tilastointipäivän mukaan 282. Lukion tuntikehys oli 347,5. Oppilaiden poissaolotunnit koottiin yhteiseen tilastoon nyt ensimmäistä kertaa. Poissaolotuntien k.a. alakouluissa oli 32h / opp., yläkoulussa jopa 83 h/opp. Lukion poissaolojen k.a. opiskelijaa kohden oli 57h. Kirjattujen koulukiusaamistapausten määrä oli yhteensä 77. Kiusaamistapausten kirjaamisperusteet kouluissa varmasti jonkin verran vaihtelevat, joten luku ei välttämättä vastaa todellista lukua, mutta on kuitenkin viitteellinen. Ulvilan kouluissa kiinnitetään kiusaamisen estämiseen ja siihen puuttumiseen jatkuvasti huomiota. Koulut ovat mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu toimenpideohjelmassa. Koulujen onnistumisia lukuvuonna (poimintoja koulujen toimintakertomuksista): - kodin ja koulun välinen yhteistyö on tiivistynyt - oppilaskuntatoiminta on terävöitynyt - koulukiusaamiseen on puututtu jämäkästi - Vihreä Lippu;käytössä monipuolinen kestävän kehityksen ohjelma - aamu- ja iltapäivätoiminnan onnistuminen - työssäjaksamiseen kiinnitetty entistä enemmän huomiota - erityisopetusjärjestelyt onnistuneita - yhdessä tekemisen meininki - oppilaiden hyvä menestyminen valtakunnallisissa kokeissa - tiimiopettajuus - onnistuneita teemapäiviä - ART-toiminta alkanut - lukion markkinointi - kansainvälisyys - jatko-opintoihin siirtyminen (lukio)

9 Lukuvuoden suunnittelussa huomioitavaa: - verkkokurssien lisääminen - kaksoistutkinnon suorittajien lukumäärän lisääminen - koulun näkyvyyttä ja tunnettavuutta lisättävä - kodin ja koulun välisen yhteistyön pitkäjänteinen suunnittelu ( 3- vuotistoimintasuunnitelma) - ATK:n käytön lisääminen - monipuolisten opetusmenetelmien käyttöönotto - yhteissuunnittelun ja vastuiden selkiyttäminen - oppituntien palkitus - jaettu opettajuus tiedottaminen Perusopetuksen ja toisen asteen välinen yhteistyö on jatkunut Ulvilassa tiiviinä. Yhteistyön lukuvuosisuunnitelman laativat oppilaitosten opinto-ohjaajat yhdessä rehtoreiden kanssa. Yhteistyöpalaveri sivistysjohtajan kutsumana pidetään 2-3 kertaa lukuvuodessa. Kuluneen lukuvuoden aikana järjestettiin perusopetuksen oppilaille (7-9 lkt) useita erilaisia tutustumistilaisuuksia toisen asteen oppilaitoksiin, samoin eri luokkaasteiden vanhempainiltoja kyseisissä oppilaitoksissa. Kuluneena keväänä lisäksi kaikki perusopetuksen 4.luokkalaiset kävivät tutustumassa ammattioppilaitokseen. Keväällä luokkalaisista peruskoulun päättäneistä 174 oppilaasta oli yhteisvalinnassa hakenut 80 (46%) lukiokoulutukseen ja 94 (54%) ammatilliseen koulutukseen. Syksyllä pidettävässä seurantapalaverissa varmistuvat opiskelijoiden lopulliset sijoittumiset. Yhteisvalinnassa keväällä 2012 Ulvilan lukioon oli hakenut ensisijaisesti 101 opiskelijaa. Se on ennätysmäärä opiskelijoita moneen vuoteen. Liitteenä Ulvilan lukion opinto-ohjaajan selvitys vuoden 2011 ylioppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Ulvilan lukion ja ammattioppilaitoksen opiskelija voi suorittaa halutessaan ns. yhdistelmätutkinnon. Lukuvuonna yhdistelmäopiskelijoita oli yhteensä 24. Lukion 1.luokalla heitä oli 6, 2.luokalla 9 ja 3.luokalla 9. Yhdistelmäopintojen hoito vaatii opiskelijalta erityistä sitkeyttä ja sitoutumista opiskeluun, mutta hyvin suoritettuna antaa opiskelijalle monia uusia mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja edelleen työelämään.

10 G. Tilastot (lukuvuosi ) koonti Koulu Oppilasmäärä Kulj.opp määrä Por Luokkakoon k.a. Vak. op. lukumäärä Opett. tuntimäärä k.a. Tuntikehys TO-tunnit yht/v. Kerhotunnit yht/v. Tuntikerroin Opp. poissaolot yht. h. Op. poissaolot päivien lkm. Kirjatut koulukiusaamiset HOJKS lukumäärä Opett. koulutuspv:t lukum. Vak. koulunkäynti ohj. lukum. Määräaik. koulunkäyntiohj. Yksikköhinta Friitala Harjunpää Kaasmarkku Koski Leineperi Suosmeri Vanhakylä Olavi Yhteiskoulu Aurora , , , , , , , , ,7 2,2 1, , , , ,5 5, , , , Yhteensä , , ,92 53,7 1, k.a.yleisop. k.a. k.a.alak. k.a.49/opp. alak.16,5 1,83 yläk.18,6

11 H. Tilastot (lukuvuosi ) Oppilasmäärä Kulj.opp määrä Lukio Por Luokkakoon k.a. Vak. op. lukumäärä Opett. tuntimäärä k.a. Tuntikehys TO-tunnit yht/v. Kerhotunnit yht/v. Erityistehtv. /vko Opp. poissaolot yht. h. Op. poissaolot päivien lkm. Kirjatut koulukiusaamiset HOJKS lukumäärä Opett. koulutuspv:t lukum. Vak. koulunkäynti ohj. lukum. Määräaik. koulunkäyntiohj. Yksikköhinta x ,46 347,

12 Varhaiskasvatuksen toimintakertomus Yleistä Varhaiskasvatuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat toimintakautena hyvin. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin opetus- ja kasvatuslautakunnassa Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman kanssa samanaikaisesti työstetyt yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat on jalkautettu kentälle ja niiden kautta on arvioitu tavoitteiden toteutumista yksiköittäin arviointipalavereissa kesäkuun alussa. Varhaiskasvatuksen laatutyöhön on kiinnitetty erityistä huomiota ja yksiköiden omien laatutyöryhmien perustaminen on aloitettu kuntaliiton laatukriteerien mukaisesti. Esiopetussuunnitelman päivittäminen aloitettiin keväällä ja se viedään syyskauden alussa lautakunnan hyväksyttäväksi. Varhaiskasvatuksen laadullista toimintaa linjaavat asiaskirjat ovat nyt kunnossa ja päivitetty. Käyttöön on otettu Eduzeflaadunhallintaohjelma, jonka avulla pystytään tekemään erilaisia arviointeja. Vanhemmille suunnattu asiakaskysely tehtiin toukokuussa. Palutteen mukaan vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kyselyn tulokset avataan tarkemmin henkilökunnan kanssa heti uuden toimintakauden alussa. Jokaiselle yksikölle on toimintakauden aikana tehty omat kotisivut, joiden käyttöä harjoitellaan niin työntekijöiden, kuin vanhempienkin toimesta. Varhaiskasvatuksen tilaohjelma Ulvilan varhaiskasvatuksessa on on ollut pitkään pysyvien asianmukaisten tilojen puute. Uuden päiväkodin rakentamisesta on tehty päätös vuonna 2010, mutta kaupungin huonon taloudellisen tilanteen vuoksi lopullista päätöstä lykätään. Varhaiskasvatuksen esimiehiä työllistää jatkuva tilapäisten tilojen etsiminen ja muokkaaminen. Vanhoissa päiväkodeissa on otettu jo kaikki mahdolliset yhteiset tilat käyttöön ja saatu viranomaisilta tilapäisiä lupia erilaisten toimistotilojen käyttämiseen varhaiskasvatuksessa. Tilapäisten tilojen rakentaminen ja pienien yksiköiden ylläpito on kallis ratkaisu pidemmällä perspektiivillä. Syntyvyysennusteiden mukaan Ulvilassa ei ole tapahtumassa suuria muutoksia lasten syntyvyyden suhteen. Perhepäivähoitajien eläköityminen lähivuosina eteen- ja taaksepäin on kuitenkin aiheuttanut paineita päiväkotihoidon lisäämiseen. Kuluneena vuonna hoitopaikat saatiin riittämään palvelusetelipäiväkoti Kettulan laajetessa kahdella uudella ryhmällä ( 22 lasta) myös Kuusipirtin ja Malmitien päiväkodeista otetiin yhteisiä tiloja käyttöön ( 4+4 lasta) otettiin Käräjätie 10:stä kerrostalon alakerrasta tilapäinen kerhotilakäyttöön 12 lapselle. Tila osoittautui liian pieneksi tälle lapsimäärälle, sekä puutteelliseksi turvallisuuden yms. suhteen. Ryhmä purettiin alkaen.

13 Henkilökunnan osaamisen ylläpito Toiminnan yhtenä tärkeänä laatutavoitteena on osaava, ammattitaitoinen ja pysyvä henkilökunta. Erityispäivähoidon vahvistamiseksi yksi lastentarhanopettajan toimi muutettiin erityislastentarhanopettajan toimeksi. Työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota siten, että jokaisessa yksikössä laadittiin toimintakautena työpaikan pelissäännöt työhyvinvointikoulutuksen jälkeen. Pelisääntöjä tarkastellaan säännöllisesti arvioiden niiden toteutumista. Henkilökunnan osaamista on tänä toimintakautena tuettu seuraavin koulutuksin: Syksy koko varhaiskasvatuksen ilta; tilannekatsaus sekä läpikäynti varhaiskasvatuksen olemassa oleva lomakkeisto ja kaavakkeet työkaluina arjen toteuttamiseen esimiehet sekä vastuulastentarhanopettajat Varhaiskasvatusmessuilla Hki EA-kurssi osa henkilöä Lto-tapaaminen Leikki-ja leikkipedagogiikka varhaiskasvatuksessa-koulutus koko henkilökunnalle sekä Huolen puheeksiottokoulutus uusille työntekijöille. Kevät Edellisten kasvatuskumppanuuskoulutuksessa olleiden jatkotapaaminen Avustajien koulutusilta Lastenhoitajien-tapaaminen sekä 1.3. Työhyvinvointikoulutus koko henkilökunnalle esimiehet, kelto sekä eltot osallistuivat Hyvä Alku messuille Jyväskylässä yhdessä alkuopettajien kanssa esimiehille kasvatuskumppanuuskoulutukseen tutustuttaminen kaikille lastentarhanopettajilel Osaava Satakunta-hankkeen kautta Tsemppiä pienten lasten pedagogiikkaan koulutus. Kevään aikana joka yksikköön nimettiin yksikön kotisivuvastaava, jolle annettiin sivujen päivitykseen tarvittava koulutus sekä Effican lapsi-näytön käytön osaamista lisättiin joka yksikköön. Perhepäivähoitajille on ollut joka kuukausi ns. kuukausipalaverit, joissa on ollut erilaisia koulutuksia. Isoimpana mainttakoon perhepäivähoitajien siirtyminen Efficasatelliittin käyttäjiksi ja siihen liittyvä koulutus. Lisäksi vuoden aikana esim. erityislastentarhanopettajat sekä esimiehet ovat käyneet erityisesti heille suunnatuissa koulutuksissa, sekä henkilökunnan yksittäisiä koulutuksia on tuettu mahdollisuuksien mukaan.

14 Varhaiskasvatuksen onnistumiset ja kehittämiskohteet Keväällä yksiköittäin suoritetun arvioinnin mukaan yksiköistä nousee mm. seuraavia onnistumisia: -Yksiköiden arvojen ja toiminta-ajatusten mukaan on toimittu. - lapsen laadukkaaseen arkeen on kiinnitetty huomiota ja yksilöllisiin tarpeisiin on vastattu - lapsen itsetuntoa on kohotettu kiinnittämällä erityisesti positiiviseen palautteeseen huomiota. - työtiimeissä on hyvä ilmapiiri - vanhempien osallisuuteen on kiinnitetty huomiota ja tuloksia saatu - toimintakauden retket, juhlat, teemapäivät ja-viikot - lasten vasukeskustelut arkea - avunsaanti erityislastentarhanopettajilta Kehittämisen kohteina on koettu mm. seuraavia: - sijaisten puute varsinkin keväällä rasitti koko varhaiskasvatusta - tiimien keskinäinen yhteistyön lisääminen - tiimisopimusten tekoa harjoitellaan - moniammatillisen työryhmän toiminnan - keke-toiminnan lisääminen - turvallisuuteen huomion kiinnittäminen - laatutyöryhmän muodostaminen - kiinteistöjen ja erityisesti pihojen heikko kunto

15 Varhaiskasvatuksen yhteisten toimintatapojen ja käytänteiden omaksumisen eteneminen Kevään arvioinnin mukaan varhaiskasvatuksen käytössä olevat työkalut on yksiköittäin omaksuttu seuraavasti: Varhaiskasvatuksen yhteisten toimintatapojen-ja käytänteiden omaksumisen eteneminen En tunne Tuttu Käytössä Käyttöohje lapsesta Kasvatus-ja hoitosopimus 1 9 Lapsen uusi vasu-kaavake ja keskustelut 10 Lapsen esiopetussuunnitelma, pedagoginen selvitys ja arvio 4 6 Tukitoimien seurantalomake 3 7 Ryhmävasu 5 5 Kotisivut 3 7 Effica-ohjelmien käyttö 10 Ess-ohjelman käyttö 1 9 Lääkehoitosuunnitelma Pelastussuunnitelma 9 Pihaturvallisuussuunnitelma 1 9 Retkiturvallisuussuunnitelma Työhyvinvointisuunnitelma 1 9 Työpaikan pelisäännöt 10 Tilastoja toimintakaudesta LAPSIMÄÄRÄT VARHAISKASVATUKSESSA IKÄLUOKITTAIN Lapset yksikön ja iän mukaan Lasten ikä vuosina Yhteensä Perhepäivähoito Esiopetus Kaasmarkku Päiväkoti Harjunpää Päiväkoti Kuusipirtti Päiväkoti Malmitie Päiväkoti Metsätähti Päiväkoti Satumetsä Päiväkoti Tuulenpesä Ryhmäpäiväkoti Harjuntasku Ryhmäppkoti Hulivili Ryhmäppkoti Kullaanmuru Ryhmäppkoti Muksula Vuoropäiväkoti PeltoWilla Yksityinen Kettulan päiväkoti Yhteensä

16 Lasten ja perheiden lukumäärät Friitala Harjunpää Kaasmarkku Kullaa DistinctCount DistinctCount Vanhakylä Yksityinen Lasten ja perheiden lukumäärät alueittain

17 Talous Koulutoimen ja päivähoidon talous ei toteutunut vuodelle 2011 laaditun talousarvion mukaisesti. Suurimmat kompastuskivet, jotka vaativat lisätalousarvion laatimista, olivat palkkakustannusten sekä ruokahuolto- ja kuljetuskustannusten nousu. Koulupuolen isoin investointi oli Friitalan koulun katon uusiminen. Uuden päiväkodin suunnittelutyö aloitettiin vuoden 2011 aikana. Koulutoimen toimintakulut vuonna 2011 ( ) Henkilöstökulut ( ) 26 % 6 % 1 %1 % 66 % Palvelujen ostot ( ) Aineet, tarvikkeet, tavarat ( ) Avustukset ( ) Muut toimintakulut ( ) Varhaiskasvatuksen toimintakulut vuonna 2011 ( ) Henkilöstökulut ( ) 2 % 12 % 2 % Palvelujen ostot ( ) 20 % 64 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ( ) Avustukset ( ) Muut toimintakulut ( )

18 Ulvilan kaupungin perusopetusta koskeva kysely 2012 Keskiarvot vertailu Koulu Ulvila YK FR VK HP KOSKI KM SM LP O Kysymys N Olemme tyytyväisiä kuntamme tarjoamiin perusopetuspalveluihin. 1,61 1,79 1,54 1,59 1,67 1,79 1,43 1,38 1,43 1,14 Olemme tyytyväisiä lapsemme saamaan opetukseen. 1,57 1,95 1,42 1,56 1,55 1,68 1,22 1,41 1,86 1,14 Lapsemme käy koulua mielellään. 1,56 1,83 1,52 1,44 1,65 1,47 1,26 1,43 1,43 2,00 Koulussa on asiansa osaavat opettajat. 1,57 2,00 1,43 1,47 1,58 1,63 1,22 1,59 1,86 1,29 Koulu tarjoaa toimivan ja viihtyisän oppimisympäristön. 1,78 1,92 1,85 1,81 1,67 1,87 1,13 1,27 1,43 1,57 Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. 1,69 1,98 1,62 1,62 1,56 1,81 1,35 1,52 1,67 1,83 Koulussa puututaan tehokkaasti kiusaamistapauksiin. 1,84 2,27 1,72 1,80 2,00 2,12 1,24 1,50 1,57 1,71 Lapsemme kokee olonsa koulussa turvalliseksi. 1,52 1,79 1,49 1,49 1,50 1,53 1,13 1,32 1,43 1,50 Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. 1,61 2,01 1,46 1,63 1,52 1,90 1,09 1,58 1,83 1,29 Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin. 1,68 1,92 1,55 1,71 1,88 1,83 1,35 1,62 1,40 1,29 Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (kielivalinnat, valinnaisaineet ja katsomusaineet). 1,59 1,57 1,57 1,69 1,46 2,00 1,33 1,65 1,50 1,14 Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen. 1,73 1,81 1,57 1,72 1,86 2,43 1,29 1,87 2,25 1,00 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. 1,99 2,25 1,77 1,95 2,22 2,74 1,22 2,07 2,25 1,50 Kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. 1,56 1,75 1,45 1,60 1,64 1,71 1,26 1,55 1,29 1,14 Saamme koulusta riittävästi tietoa lapsemme koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 1,66 1,87 1,57 1,67 1,67 1,84 1,35 1,59 1,43 1,29 Tunnemme koulun opetussuunnitelman keskeisimmät sisällöt. 1,77 1,88 1,73 1,83 1,79 1,66 1,57 1,75 1,67 1,29 Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko opintoihin. 1,56 1,91 1,47 1,48 1,50 1,76 1,22 1,50 1,33 1,00 Koulussa otetaan hyvin huomioon erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. 1,71 2,00 1,60 1,79 1,65 2,39 1,13 1,52 1,33 1,29 Koulun opetusryhmät on muodostettu tarkoituksenmukaisella tavalla. 1,79 2,22 1,65 1,86 1,71 2,21 1,14 1,41 1,43 1,29 Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja. 1,55 1,50 1,52 1,47 1,97 1,78 1,75 1,43 1,40 1,29 Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa koulukuraattori ja psykologipalveluja. 1,63 1,59 1,62 1,64 1,64 1,75 1,68 1,53 1,60 1,60 Lapsemme saa tarvittaessa riittävästi tukiopetusta. 1,59 1,91 1,48 1,56 1,55 1,96 1,23 1,50 1,67 1,00 Olen tyytyväinen lapsemme saamaan kouluruokaan. 2,10 2,35 1,97 1,95 2,29 2,72 1,76 2,19 2,29 1,43 Kunnan kouluverkko on tarkoituksenmukainen. 1,75 1,80 1,71 1,84 1,85 1,96 1,45 1,55 1,17 1,00 Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa. 1,27 1,59 1,19 1,14 1,24 1,53 1,22 1,09 1,00 1,00 1= täysin samaa mieltä 2=lähes samaa mieltä 3=en osaa sanoa 4=lähes eri mieltä 5=täysin eri mieltä 6=en tunne asiaa

19 ULVILAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSTA KOSKEVA KYSELY 2012 Keskiarvot vertailu 1. Hoitopaikka järjestyi toivomassamme ajassa. 4,6 2. Lapselleni järjestetty hoitopaikka vastasi toiveitamme. 4,5 3. Olen saanut riittävästi tietoa kuntamme varhaiskasvatuspalveluista Varhaiskasvatuksen nettisivut sisältävät riittävästi tietoa. 3,6 5. Päivähoitolaskutus sujuu kohdallamme hyvin. 4,3 6. Päivähoitopaikan aukioloajat vastaavat tarpeitamme. 4,7 Arviointiasteikko: 1. olen täysin eri mieltä 2. olen lähes eri mieltä 3. en osaa sanoa 4. olen lähes samaa mieltä 5. olen täysin samaa mieltä 1. Lapsellani on ollut mahdollisuus tutustua uuteen hoitopaikkaan tai ryhmään etukäteen. 4,6 2. Hoitopaikan ilmapiiri on turvallinen. 4,4 3. Sisätilat ovat turvalliset. 4,3 4. Ulkotilat ovat turvalliset. 4,2 5. Olen saanut riittävästi tietoa varhaiskasvatuksen keskeisimmistä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista. 4,1 6. Lapselleni on tehty tai tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. 4,7 7. Varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti. 4,4 8. Varhaiskasvatus tukee kodin antamaa kasvatusta. 4,3 9. Henkilökunta tietää ja ymmärtää lapseni tarpeet. 4,3 10. Lapseni saa tarvittaessa erityistä tukea. 4,3

20 1. Lapseni viihtyy hoitopaikassaan. 4,4 2. Lapsellani on hoitopaikassa kavereita. 4,5 3. Päivähoitopaikka mahdollistaa monipuolisen toiminnan. 4,2 4. Voin vaikuttaa lapseni ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 3,2 5. Lasta haettaessa minulle kerrotaan lapsen päivän kuulumisista ja tapahtumista. 3,4 1. Olen tyytyväinen lapselleni päivähoidossa tarjottaviin aterioihin. 4,3 2. Olen tyytyväinen hoitopaikan siisteystasoon. 4,4 Arviointiasteikko: 3. Olen tyytyväinen päivähoitopaikan kiinteistönhoitoon olen täysin eri mieltä 2. olen lähes eri mieltä 3. en osaa sanoa 4. olen lähes samaa mieltä 5. olen täysin samaa mieltä

21 Ulvilan lukio Satu Harju ULVILAN LUKION KEVÄÄN 2011 YLIOPPILAIDEN SEURANTAKYSELY Teetin syksyllä 2011 edellisen kevään ylioppilaiden seurantakyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, missä ylioppilaat olivat syksyn laskentapäivänä Kysely toteutettiin Wilman kyselynä ja tekstiviesteillä. Kyselyyn pyydettiin vastausta yhteensä 80 ylioppilaalta. Vastauksia sain yhteensä 67, joista 36 Wilman kautta ja loput tekstiviestivastauksina. Vastausprosentti oli 83,75%, joka on edelliseen vuoteen verrattuna selvästi korkeampi (62%) ja selvästi paras vastausprosentti kyselyn seitsemänvuotisessa historiassa. Kyselyn teettäminen wilmassa ja tekstiviesteillä oli toimiva ja tehokas yhdistelmä nuorten tavoittamiseen. Vastaajien suuri prosentuaalinen osuus ikäluokasta eroaa selkeästi aiempien vuosien kyselyistä ja näkyy myös tuloksissa. Tarkastelen seuraavaksi ylioppilaiden sijoittumista välittömästi lukion jälkeen. Olen sulkuihin laittanut edellisten vuosien lukemat tuoreimmista vanhimpiin, jotta vertailua aikaisempien vuosien välillä voidaan tehdä. Taulukko 1. Kevään 2011 ylioppilaat syksyllä kevään 2011 ylioppilaat muu 10 % ammatil. II aste 6 % armeija 15 % töissä 19 % AMK-sektori 34 % ammatil. II aste AMK-sektori yliopistot töissä armeija muu yliopistot 16 % Ammatillisen toisen asteen koulutuksessa opiskelevien osuus vastanneista oli vain 6 % (9%, 10%, 14%, 6%), joten hieman viime vuotta vähemmän, mutta silti edelleen linjassa aikaisempien vuosien kanssa. Vastanneet opiskelivat eri paikkakunnilla ja eri aloilla.

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Opetus ja kasvatustoimen toiminta ja arviointikertomus. Ulvilan kaupunki. Lukuvuosi 2012 2013

Opetus ja kasvatustoimen toiminta ja arviointikertomus. Ulvilan kaupunki. Lukuvuosi 2012 2013 Liite 17. Opetus ja kasvatusltk 3.9.2013 Opetus ja kasvatustoimen toiminta ja arviointikertomus Ulvilan kaupunki Lukuvuosi 2012 2013 Tavoitteiden toteutuminen Tilastoja Hankkeet Talous 1 Pääkirjoitus Koulutuksen

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO Liite 2 Opetus- ja kasvatusltk 3.2.2015 TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Elinikäisen oppimisen neuvosto 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle (Yoyo) Kolmen kunnan yhteinen hanke: Espoo, Helsinki, Vantaa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot