Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä"

Transkriptio

1 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi

2 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... 1 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä: ravitsemuksellisesta riittävyydestä vastuullisiin valintoihin Esipuhe Valtioneuvoston sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaosto julisti joulukuussa 2008 haettavaksi esiselvityksen aiheesta Elintarviketuotantoketjun muutosten (mm. globalisaation ja ilmastonmuutoksen) aiheuttamat elintarviketurvallisuusriskit sekä kuluttajien elintarvikevalintojen vaikutukset terveyteen. Tavoitteena oli tunnistaa tutkimustarpeita ja teemoja, joiden pohjalta on mahdollista käynnistää tutkimusohjelmia tai hankekokonaisuuksia. Makera rahoitti täydennykseksi tämän esiselvityksen Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä: ravitsemuksellisesta riittävyydestä vastuullisiin valintoihin. Esiselvitystä on valmisteltu kesän ja syksyn 2009 aikana laajapohjaisessa työryhmässä, jossa on ollut edustajia seuraavista organisaatioista: MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; vastuullinen organisaatio), KTK (Kuluttajatutkimuskeskus), PTT (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos), THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja HY (Helsingin yliopisto). Esiselvitystä on tehty yhteistyössä Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan rahoittaman hankkeen Tutkimustarpeet tulevaisuuden elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi (professori Hannu Korkealan työryhmä) kanssa tavoitteena välttää päällekkäisyyksiä ja tunnistaa katvealueita. Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toimintaympäristössä -hankkeessa keskityttiin selvittämään: 1. millainen elintarviketuotannon ja -kulutuksen rakenne edistäisi kestävää kehitystä ja samalla turvaisi kuluttajien tarpeet ja hyvinvoinnin, 2. millaisia yhteiskunnan ohjauskeinoja olisi käytettävissä ja 3. mitä tutkimusteemoja ja -aiheita nyt voidaan identifioida osaltaan toteuttamaan näin kuvattua tavoitetta. Ohjausryhmään kuuluivat: Hannu Korhonen (MTT), Sari Forsman-Hugg (MTT), Johanna Mäkelä (KTK), Mari Niva (KTK), Terhi Latvala (PTT), Marja-Leena Ovaskainen (THL), Marina Heinonen (HY), Vieno Piironen (HY), Hannu Salovaara (HY) ja MMM:n edustajina Suvi Ryynänen ja Anna Lemström. Esiselvityksen koordinaattorina oli professori Raija Tahvonen MTT:stä. Esiselvityksen kirjoitustyöhön osallistuivat seuraavat henkilöt: HY: Marina Heinonen, Jussi Loponen, Vieno Piironen, Hannu Salovaara, Fred Stoddart; KTK: Johanna Mäkelä, Mari Niva, Merja Isoniemi ja Kasper Viita; MTT: Sari Forsman-Hugg, Jaakko Hiidenhovi, Xavier Irz, Vesa Joutsjoki, Marjo Keskitalo, Hannu Korhonen, Jaana Kotro, Pirjo Mattila, Maarit Mäki, Arja Nykänen, Anne Pihlanto, Pirjo Rantamäki, Sirpa Kurppa, Raija Tahvonen ja Tuomo Tupasela; PTT: Terhi Latvala; THL: Marja-Leena Ovaskainen, Iris Erlund, Heli Reinivuo, Harri Sinkko ja Suvi Virtanen. Kuulemistilaisuuteen osallistui noin 50 asiantuntijaa useilta yhteiskunnan tahoilta. Puheenjohtajana toimi Paula Nybergh (TEM) ja valmisteltuja puheenvuoroja esittivät Mikko Niemi (MMM), Laura Raaska (SA), Raija Kara (VRN), Juha Helenius (HY),

3 2 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... Annikka Marniemi (Kuluttajaliitto) ja Maija Peltola (ETL). Kiitämme kuulemistilaisuuden puheenjohtajaa, kommenttipuheenvuorojen esittäjiä ja muita osanottajia kiinnostavista mielipiteistä ja asioita ja käsitteitä selkiyttävästä ja kehittävästä keskustelusta. Esiselvitys koostuu kahdesta osatyöstä, joista ensimmäinen tarkastelee ravitsemuksellista riittävyyttä ja terveellisyyttä ja toinen ohjauskeinoja ja kuluttajakäyttäytymistä kohdistuen erityisesti ruoan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja vastuullisuuteen. Kokonaistavoitteena oli kestävän kehityksen näkökulmien esiin nostaminen sekä tutkimusnäkökulmien ja tarpeiden tunnistaminen. Alkutuotanto rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. On kuitenkin ilmeistä, että ehdotetut ruokavaliomuutokset vaikuttavat merkittävästi maataloustuotantoon, maaseudun maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Nämä muutokset vaativat oman esiselvityksensä. Jokioisilla Raija Tahvonen projektikoordinaattori

4 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... 3 Tiivistelmä Elintarviketuotanto aiheuttaa huomattavaa ympäristökuormitusta. Eri tutkijaryhmät käyttävät erilaisia laskentaperusteita ja arviot esim. elintarviketuotannon kasvihuonekaasupäästöistä vaihtelevat reilusta kymmenestä reiluun viiteenkymmeneen prosenttiin kokonaispäästöistä. Kestävän kehityksen periaatteet vaativat elintarvikevalintojen ympäristövaikutusten huomioimista ja ruokavalion muutosta. Keskeinen näkökulma on ravintoketjun lyhentäminen, mikä käytännössä tarkoittaa kasvikunnan tuotteiden kulutuksen lisäämistä ja eläinperäisen ruoan kulutuksen supistamista. Kasvipainotteinen ruokavalio on suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen ja sen noudattaminen parantaisi terveiden aikuisten ravitsemustilaa. Vaikutukset riskiryhmien ravitsemustilaan vaativat lisäselvityksiä. Lihaa voidaan korvata lisäämällä täysjyväviljan ja palkokasvien käyttöä. Täysjyväviljan ja palkokasvien kulutusta voidaan edistää kehittämällä niistä kuluttajien tarpeita vastaavia uusia tuotteita. Syömisen ympäristövaikutuksia voidaan edelleen pienentää valitsemalla kotimaisia raaka-aineita ja elintarvikkeita, käyttämällä uusia energiaa ja ympäristöä säästäviä teknologioita ja hyödyntämällä raaka-aineet tehokkaasti integroiduissa prosesseissa, joissa myös sivuvirrat käytetään elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ym. jatkojalosteiden raakaaineina. Uusien tuotteiden ravintoarvot ja ympäristövaikutukset tulee selvittää. Kuluttajille on tuotettava selkeää integroitua tietoa elintarvikkeiden ravintoarvoista, ympäristövaikutuksista ja eettisyydestä, jotta he pystyvät koostamaan terveellisen ja muutenkin kestävän kehityksen mukaisen ruokavalion saatavilla olevista aineksista. Tiedonvälitystä on kehitettävä tehokkaammaksi ja sen on vastattava erilaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin. Tieto täytyy jakaa väestön luotettavana pitämistä lähteistä tavalla, joka sopii väestön tottumuksiin hakea tietoa ja pitää yllä mielenkiintoa ja motivaatiota. Kuluttajaryhmien ruokaan ja ravitsemukseen liittyvien arvojen, asenteiden, tiedon tason ja arkielämän käytäntöjen tunteminen on tarpeen, jotta ruokatottumuksiin pystytään merkitsevästi vaikuttamaan. Ruoan tuotannon ja kulutuksen muutosten ymmärtäminen ja aikaansaaminen edellyttävät ekologisen kestävyyden ohella myös sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksien ottamista huomioon. Tutkimuksen on oltava tieteidenvälistä ja omata luovuutta rakentaa kestävää ruoan tuotantoa ja kulutusta moniulotteisesti jäsentäviä tutkimuskokonaisuuksia. Suomessa on tehty paljon esiselvityksen aihepiirejä sivuavaa tutkimusta, mutta kokoava ote on vielä puuttunut. Siksi tarve poikkitieteiselle tutkimusohjelmalle on ilmeinen. Tutkimuksen suuntaamisen tarpeet ja resursointi tulisi ottaa huomioon myös kansallisen ruokastrategian (Ruokastrategia 2020) valmistelutyössä. Ohjauskeinojen vaikuttavuuden varmistaminen on keskeinen kaikkiin tutkimustarpeisiin liittyvä lisätavoite. Ruokaketjun tarkastelua tulisi enenevästi kohdistaa paitsi pellolta pöytään myös pöydältä pellolle. Sivuvirtojen jatkojalostaminen ja hävikin takaisinkytkennät laajentavat käsitystämme ruokaketjusta ja tarjoavat myös uusia näkökulmia moniulotteisemman ruokajärjestelmän tutkimukseen. Olemassa olevia laajoja aineistoja (esim. ruoankäyttö- ja kulutustutkimukset sekä elinkaarianalyysit) tulisi hyödyntää ja niiden keräämistä kehittää uusien tutkimusteemojen tarkasteluun, esimerkkinä terveellisyys- ja ympäristönäkökulmien yhdistäminen.

5 4 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... Sisällys Esipuhe... 1 Tiivistelmä Ravitsemuksellinen riittävyys ja terveellisyys Tausta Ravitsemuksellinen riittävyys sopeutettaessa väestön ruokavalio kestävän kehityksen edistämiseen Kestävän ruokajärjestelmän kehittämisen asettamat tarpeet raaka-aineille ja elintarvikkeille Uudelleen käyttöönotettavat/uudet viljelykasvit Uudelleen käyttöönotettavat/uudet viljelykasvit Sivuvirrat Uudet ja energiatehokkaat teknologiat Ohjauskeinot ja kuluttajakäyttäytyminen Tausta ja tehtävänasettelu Turvallinen ruoka Terveellinen ruoka Vastuullinen ruoka Yhteenveto ohjauskeinojen ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimustarpeista Johtopäätökset ja ehdotukset tulevaisuuden tutkimustarpeista Lähteet Ravitsemuksellinen riittävyys ja terveellisyys...44 Ohjauskeinot ja kuluttajakäyttäytyminen...46

6 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta RAVITSEMUKSELLINEN RIITTÄVYYS JA TERVEELLISYYS 1.1. Tausta Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvat asiat. Ne kaikki ovat tärkeitä ja vaikuttavat toisiinsa. Globalisaatio ja ilmastonmuutos vaikuttavat elintarviketuotantoon, vaikka monet yksityiskohdat ovat vielä vaikeasti hahmotettavissa. Suomessa halutaan toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita huolehtien oman maan tuotantoedellytyksistä ja väestön ravinnontarpeen turvaamisesta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii myös suomalaisilta elintarvikevalintojen ympäristövaikutusten huomioimista ja ruokavalion muutosta. Keskeinen näkökulma muutoksiin on ravintoketjun lyhentäminen, mikä käytännössä tarkoittaa kasvikunnan tuotteiden kulutuksen lisäämistä ja eläinperäisen ruoan kulutuksen supistamista. Lihavalkuaisen tuotanto on kallista ja kuormittaa ympäristöä huomattavasti enemmän kuin kasvisten, viljan ja hedelmien tuotanto (Weber & Matthews 2008). Siksi myös kasviksista saatava proteiini on ympäristöä säästävä valinta. Tutkijaryhmät käyttävät erilaisia perusteita laskiessaan märehtijöiden tuottamia kasvihuone kaasuja. ICPP:n (2007) mukaan maatalouden osuus kokonaispäästöistä on %, josta 32 % on märehtijöiden ruoansulatuksesta (metaani) ja 7 % lannan käsittelystä (metaani ja typpioksidi). FAOn työryhmän mukaan (2006) maatalouden osuus kokonaispäästöistä on noin 22 %, joka on samaa suuruusluokkaa kuin teollisuuden päästöt. Naudat, buffalot, lampaat, vuohet, kamelit, hevoset, siat, ja siipikarja tuottavat 18 % CO 2 - ekvivalenteista. Goodland ja Anhang (2009) arvioivat kaiken lihantuotannon yhteensä (naudat, buffalot, lampaat, vuohet, kamelit, hevoset, siat ja siipikarja) osuuden koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä olevan jopa 51 %. Luvut poikkeavat toisistaan huomattavasti, mutta joka tapauksessa lihan tuotannosta syntyy runsaasti kasvihuonekaasuja. Lisäksi lihan tuottaminen vaatii peltoalaa 5 10 kertaa enemmän kuin kasviravinnon tuottaminen johtuen yksinkertaisesti muuntosuhteesta, jolla eläimet pystyvät muuntamaan kasvimassan eläinkudokseksi. Eläinravinnon tuottamiseen tarvitaan vettä 2 10 kertaa enemmän kuin kasviravinnon tuottamiseen (http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery). Virtasen ym. mukaan suomalaisista hiilidioksidipäästöistä elintarvikeketjun osuus on 7 %, metaanipäästöistä 43 % ja dityppioksidipäästöistä 50 %. Elintarvikeketjun osuus ilmastomuutoksesta on päästöjen perusteella 14 %. Yksittäisistä tuoteryhmistä ilmasto- ja vesistökuormituksen kärjessä ovat liha-, maito ja viljatuotteet sekä ruoka ja juomapalvelut (Virtanen ym. 2009). Kestävää kehitystä edistävä ruokavalio koostuu pääasiassa kasviperäisestä ruoasta (McMichael ym. 2007). Kestävää kehitystä edistävä ruokavalio sisältää nykyistä runsaammin juuri-, lehti- ja hedelmäkasviksia, palkokasviksia, hedelmiä ja marjoja. Ympäristöä säästävät ruokavalinnat edellyttävät pitkällä tähtäimellä, että koko maailman väestön lihan kokonaiskulutus rajoittuu 90 g:aan päivässä ja punaisen lihan kulutus 50 g:aan päivässä. Täysjyväviljan, palkokasvisten, kasvisten ja hedelmien käytön lisäämistä pidetään suositeltavana (Katan ym. 2009). Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävää kehitystä edistävät ruokavalinnat näkyvät jo ravitsemussuositusten periaatteissa (mm. Ruotsissa Lagerberg Fogelberg, 2008). Tässä työpaketissa tarkastellaan ilmastomuutoksen kannalta optimaalisten ruokavaliovaihtoehtojen ravintoainekoostumusta muutaman ruokamuutoksista esitetyn skenaarion pohjalta (Nieminen-Sundell 2008) sekä tunnistetaan tulevaisuuden tutkimustarpeita. Esiselvityksessä tehdään alustavia laskelmia perustuen skenaarioihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävien elintarvikkeiden kulutusmuutosten vaikutuksesta ravintoaineiden saantiin. Tutkimuksen ja neuvonnan kannalta elintärkeän Fineli-ravintoainetietokannan tulee olla ajan-

7 6 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... tasainen. Selvitetään, mitkä ovat Finelin tärkeimmät kehittämistarpeet ja mikä on niiden kiireellisyysjärjestys. Elintarviketuotannossa tulee lisätä uusien vähemmän ympäristöä kuormittavien teknologioiden käyttöä. Jo käytössä olevien ja uusien elintarvikeraaka-aineiden elintarvikekäyttöä pitää tehostaa, sivuvirtojen määriä vähentää ja sivuvirtojen hyväksikäyttöä tehostaa. Esiselvityksessä pohditaan, onko näillä toimenpiteillä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Esiselvityksessä kartoitetaan tutkimusalueita, joilla ruoantuotannon vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen ja muuhun ympäristön kuormitukseen voidaan pienentää 1.2. Ravitsemuksellinen riittävyys sopeutettaessa väestön ruokavalio kestävän kehityksen edistämiseen Ympäristö-, talous-, huoltovarmuussyyt ja ravitsemukselliset perusteet samoin kuin perinteet ja kulutustottumukset puoltavat kaikki vähittäistä etenemistä elintarvikkeiden kestävämpään tuotanto- ja kulutusrakenteeseen. Tähän esiselvitykseen hahmoteltiin kolmen tason muutosskenaarioita väestön nykyisen ruokavalion pohjalta. Alustavat laskelmat perustuvat lihan käytön supistamiseen ja lähialueilla tuotettavan ruoan suosimiseen mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehdoissa oletetaan, että Suomessa on edelleen mahdollista viljellä viljoja, hedelmiä, marjoja ja kasviksia sekä kerätä luonnon antimia. Maito ja naudanliha kuuluvat suomalaiseen ruokakulttuurin, joten niitä on luontevaa tuottaa jatkossakin kestävän kehityksen puitteissa. Keskeinen lähestymiskulma on ravintoketjun lyhentäminen eli lihantuotannon ja kulutuksen merkittävä supistaminen. Laskenta perustui ravitsemussuositusten (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) ja kestävää kehitystä edistävien ruokavalintojen yhdistämiseen. Näillä perusteilla laskettiin vaihtoehtojen vaikutuksia nuorten aikuisten ravinnonsaantiin. Muutosskenaarioiden ensimmäinen taso merkitsee punaisen lihan (nauta, sika sekä näistä valistetut lihavalmisteet ja makkarat) käytön rajoittamista (50 g/päivä) kestävän kehityksen turvaamiseksi (taulukko 1). Skenaarion toisessa vaiheessa lisätään ruokavalioon kasviksia ja viljavalmisteita. Kolmannessa skenaariossa korvataan kuorittua vehnää täysjyväjauholla, rukiilla, ohralla ja kauralla sekä kasviksia kotimaisesti tuotetulla herneellä ja juurikasveilla. Tomaattia, kurkkua ja lehtivihanneksia käytettäisiin vain kaudella, jolloin niitä voidaan tuottaa lämmittämättömissä/vain vähän lämpöä tarvitsevissa kasvihuoneissa ja avomaalla. Kotimaisia hedelmiä ja marjoja käytetään korvaamaan pääosa tuontihedelmistä ja niitä käytetään säilykkeinä ympäri vuoden. Lisäksi kypsytetty juusto korvataan muilla maitovalmisteilla. Tällä skenaariolla lähestytään paikalliseen saatavuuteen perustuvaa ruokavaliota ja arvioidaan, vaikuttavatko ruokavalion muutokset välttämättömien ravintoaineiden saantiin. Aineisto ja tulokset Laskennassa käytettiin perusaineistona THL:n Terveys2000-tutkimuksessa kerättyjä nuorten aikuisten (18-24-vuotiaat) ruokavaliotietoja. Tulevaisuuden kuluttajina tämän ikäryhmä on tarkoituksenmukainen. Ruokavaliotieto perustuu 480 henkilön täyttämään tavanomaisen ruoankäytön käyttötiheyden raportointiin, mikä myös puoltaa tämän aineiston käyttöä. Tässä selvityksessä tallennettiin valitun väestöryhmän keskimääräinen ruoankäyttö THL:n Fineli-järjestelmään ja laskettiin päivän ravinnonsaanti. Skenaarioihin valittiin seuraavat ravintotekijät: energia, proteiini, rasva, monityydyttymättömät rasvahapot, kuitu, kalium, magnesium, kalsium, fosfori, rauta, seleeni, E-vitamiini, C-vitamiini, tiamiini, riboflaviini, folaatti ja B12- vitamiini. Ensimmäisessä vaihtoehdossa energiansaanti pieneni noin kymmenen prosenttia ja pudotus oli pääosin peräisin rasvasta (taulukko 2). Kivennäisaineiden tai vitamiinien saanti pieneni varsin vähän lihan käytön rajoituksella. Lisättäessä kasvikunnan tuotteita (skenaario 2) kivennäisaineiden ja vitamiinien saanti lisääntyi. Kolmannessa laskentavaihtoehdossa valittiin paikalliseen viljelyyn parhaiten sopivat tuotteet ja korvattiin

8 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... 7 juusto muilla maitotuotteilla. Näillä valinnoilla kalsiumin ja E-vitamiinin saanti pienenivät, mutta muiden ravintoaineiden saanti kasvoi. Taulukko 1. Laskennan perustana käytetyt ruokavalion rajoitukset Laskennan perustana käytetyt ruokavalion rajoitukset Lihankulutuksen Kasvisten ja viljan Skenaariot rajoitukset lisäykset Punaista lihaa 1 enintään 50 g/vrk 2 Punaista lihaa enintään 50 g/vrk Lisätään kasvisten ja viljan käyttöä energiatason nostamiseksi Kasvisten ja viljan rajoitukset Valitaan kotimaiseen viljelyyn Lisätään kasvisten ja Punaista lihaa viljan käyttöä energiatason 3 perustuvat lajit kasviksista, enintään 50 g/vrk nostamiseksi hedelmistä ja viljoista 1 1 Sitrushedelmät korvataan kotimaisilla marjoilla ja tomaattia on saatavilla vain osan vuotta. Juusto korvataan nestemäisellä maitotuotteella, raejuustolla ja munajuustolla. Lisätään hernettä, siemeniä ja kotimaista palkokasvia. Korvataan kuorittu vehnä täysjyväjauholla ja osittain ohralla, kauralla ja tattarilla. Viljellyn kalan lisäksi käytetään villikaloja. Vähennetään suklaata tai korvataan se siemenillä. Pohdinta Nuorten aikuisten ruokavalio sisältää suosituksia vähemmän kasviksia ja hedelmiä ja myös muiden väestöryhmien ruokavaliossa on havaittavissa sama ilmiö. Suomalaiset ravitsemussuositukset (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) samoin kuin monet kansainväliset suositukset suosittelevat jo nyt vähintään viittä annosta kasviksia ja hedelmiä (yli 400g) päivässä. Syöpäjärjestöjen mukaan väestön keskimääräisen punaisen lihan käytön tulisi jäädä alle 300g viikossa, ravinnon tulisi olla pääsääntöisesti kasviperäistä ja sisältää runsaasti täysjyväviljatuotteita ja palkokasveja (http://www.dietandcancerreport.org/). Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävät ruokasuositukset kannustavat lisäämään kasvikunnan tuotteiden käyttöä. Väestön ravitsemussuositukset, kroonisten sairauksien ehkäisyyn tähtäävät suositukset ja kestävän kehityksen ruokasuositukset ovat samansuuntaisia. Näiden suositusten toteutuminen parantaisi koko väestön ruokavaliota suositusten suuntaisesti. Tässä esiselvityksessä suoritetut laskentatulokset tukevat kasvisvoittoisen ruokavalion edullisuutta myös ravitsemuksellisen riittävyyden kannalta kuten aiemminkin on todettu (McMichael ym. 2007, Lagerberg Fogelberg 2008). Uuden ruotsalaisen selvityksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät huomattavasti, jos väestö muuttaisi ruokatottumuksensa suosituksen mukaisiksi. Jos samaan aikaan energianotto mukautettaisiin energiantarpeeseen ja lakattaisiin heittämästä pois käyttökelpoisia elintarvikkeita, päästövähennys olisi verrattavissa vähennykseen, joka saavutettaisiin siirtymällä lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon (Jordbruksverket 2009). Kuluttajat voivat kuitenkin valita toisen tyyppisiä elintarvikkeita kuin laskennassa oletettiin. Kuluttajien ruokavalio sisältää liian usein runsaasti sokeria ja/tai kovaa rasvaa sisältäviä elintarvikkeita. Toisaalta väestössä on kuluttajia, joilla kasvikset tai hedelmät eivät kuulu päivittäiseen ruokavalioon ja suositeltu kuuden päiväannoksen saavuttaminen on hyvin kaukana. Skenaariot ja ravitsemuksellisen riittävyyden laskenta perustui lihan kulutuksen supistamiseen ja energiamäärän osittaiseen korvaamiseen lähialueilla tuotettavilla kasvikunnan tuotteilla. Ihmisten muutoshalukkuus voi suosia sokerin tai rasvan käytön lisäämistä, jolloin ravinnonsaanti muodostuu täysin toisenlaiseksi. Mahdollisia riskiryhmiä ovat erityisesti lapset ja nuoret, joilla sokeripitoisten elintarvikkeiden käyttö tällä hetkellä on erityisen runsasta. Riskiryhmiä ovat myös odottavat äidit, pitkäaikaissairaat, vanhukset ja etniset ryhmät. Laitosruokailun optimaalinen toteuttaminen sisältää haasteita. Jatkossa tarvitaankin erilaisten väestöryhmien ja eri-

9 8 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... tyisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien ruokavalintojen, erilaisten valintaperusteiden ja ruokavalion laadun tutkimusta. Taulukko 2. Nuorten aikuisten ruokavalion vaihtoehtoskenaariot ja laskennallinen ravinnonsaanti päivässä. Terveys 2000 Ikäryhmä Laskennallinen ravinnonsaanti Suositus Skenaariot VRN 2005 Ravintoaine Raportti Energia MJ 9,8 8,6 9,0 8,6 Proteiini energia% Rasva energia% PUFA energia% Kuitu g Kalium g 4,6 4,5 4,7 4,9 3,3 Magnesium mg Kalsium mg Fosfori mg Rauta mg 14,6 10,3 11,4 15,7 11, 15 Seleeni ug 87,8 63,8 64,8 66,6 40 E-vitamiini ug 13,3 8 9,4 7,5 8 C-vitamiini mg Tiamiini mg 1,8 1,7 1,8 2,1 1,2 Riboflaviini mg 2,6 2,2 2,3 2,2 1,5 Folaatit ug B 12 -vitamiini ug 9,14 6,5 6,5 7,1 2 1 Lappalainen 2009 Kasvikunnan tuotteiden runsaalla käytöllä voi olla myös haittavaikutuksia, kuten raudan huono imeytyminen tai kasvisten sisältämien vierasaineiden runsas saanti. On turvattava kasvintuotannon parhaat menetelmät ja viljelyn hallinta siten, että kemikaalien käyttö on vähäistä. Vesistöjen fosforikuormituksen vähentämiseksi ja lannoitteiden aiheuttaman typpipitoisten kasvihuonepäästöjen pienentämiseksi pitää pohtia viljan ja muiden kasvisten suhdetta ruokavaliossa (Scherr & Sthapit 2009). Väestö tarvitsee selkeää integroitua tietoa elintarvikkeiden ravintoarvoista, ympäristövaikutuksista ja eettisyydestä pystyäkseen koostamaan terveellisen ja muutenkin kestävän kehityksen mukaisen ruokavalion saatavilla olevista aineksista. Tiedonvälitystä on kehitettävä tehokkaammaksi ja sen on vastattava selkeästi erilaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin. Tieto täytyy jakaa väestön luotettavana pitämistä lähteistä tavalla, joka sopii väestön tottumuksiin hakea tietoa ja pitää yllä mielenkiintoa ja motivaatiota. Kuluttajaryhmien ruokaan ja ravitsemukseen liittyvien arvojen, asenteiden, tiedon tason ja arkielämän käytäntöjen tunteminen on tarpeen, jotta ruokatottumuksiin pystytään merkitsevästi vaikuttamaan. Tutkimustarpeet Eri väestöryhmien ruokavalion laatu ja ravitsemuksellinen riittävyys väestötutkimusten mukaan Eri väestöryhmien perusteet ruokavalinnoilleen ja halukkuus muutoksiin Ravitsemuksellisen täydentämisen tarve muuttuvissa elintarviketuotannon olosuhteissa Erilaisten kasvisruokavalioiden ravitsemuksellinen riittävyys Elintarvikkeiden koostumustietopankin Finelin päivityksiin tarvittavat tiedot ja muuttuvan tilanteen ennakointi tarpeissa

10 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta Kestävän ruokajärjestelmän kehittämisen asettamat tarpeet raaka-aineille ja elintarvikkeille Lihan proteiineja ja muita ravintoaineita voidaan korvata lisäämällä ruokavalioon täysjyväviljaa, palkokasveja, siemeniä ja muita kasvikunnan tuotteita, esimerkiksi perunaa ja sieniä. Hedelmistä ja marjoista tällä hetkellä suurin osa on tuontituotteita, joita voidaan korvata kotimaisilla viljellyillä ja luonnonmarjoilla. Taulukkoon 3 on koottu perustietoja elintarvikkeista (tuotanto, sivuvirrat, tämänhetkinen kulutus ja suositukset - suositukset osittain suomalaisista suosituksista, osittain huomioitu ympäristöystävällisyyden vaatimukset). Eläinperäisten elintarvikkeiden kulutuksen vähentäminen (ks. kohta 2) edellyttää kasviperäisten elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen lisäämistä. Kasviperäisten elintarvikkeiden prosessoinnin on oltava kestävän kehityksen mukainen. Tarvittava prosessointi ei saa eliminoida ravintoketjun lyhenemisen vaikutuksia. Valmistuksen tulee olla kokonaistaloudellista vapaiden markkinoiden vallitessa, ja tuotteiden hinnan tulee olla kuluttajalle kilpailukykyinen. Tuotteiden on täytettävä (kasvaneet) ravitsemukselliset vaatimukset eläintuotteita korvatessaan ja mielellään jopa parannettava ravinnon laatua. Tuotteiden käyttötavan, -mukavuuden, maun, säilyvyyden, monipuolisuuden, jne. tulee vastata kuluttajien kysyntään vapaan valinnan vallitessa. Nämä tavoitteet edellyttävät riittävää kilpailukykyisten kasviperäisten elintarvikkeiden valikoiman ylläpitoa. Suomalaisten tutkimusten mukaan teollisuuden valmistamat ruoat ja elintarvikkeet, esim. einekset, kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin kuluttajan valmistamat (http://www.mtt.fi/wwwdoc/consenv170909/sirpa_kurppa_consenv.pdf). Kuluttajien toiveiden mukaiset nopeasti valmistettavat ja helppokäyttöiset elintarvikkeet eivät siis ole ristiriidassa ekologisuuden kanssa. Jo käytössä olevien teknologioiden kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmiksi tulee tukea ja uusien entistä parempien teknologioiden kehittämistä jatkaa. Erilaisten elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja tuotantomenetelmien ympäristövaikutuksista tulee luoda tietokanta, joka tulee voida yhdistää esim. ravintoainetietokantaan, jolloin kuluttaja samanaikaisesti arvioida haluamansa elintarvikkeen terveellisyyttä, ekologisuutta ja mielellään myös eettisyyttä. Viljat Vilja on raaka-aineena ja logistisesti edullinen, helppo säilyttää ja sillä on suuri energia- ja ravintoainetiheys. Kuluttajien on suhteellisen helppo oppia tuttujen kasviperäisten elintarvikkeiden uusiin käyttö- ja kulutustapoihin, kun he haluavat tehdä vastuullisia valintoja ympäristösyistä. Viljan täysjyväkäytön lisääminen lisäisi ravintoaineiden saantia ja tuottaisi vähemmän sivuvirtoja. Tämä vaatii jatkuvaa kehitys- ja parannustyötä viljaraaka-aineen tuotannossa, laadussa, valmistusprosesseissa, itse tuotteissa, logistiikassa jne. Tarve ja tilaa on myös uusille viljaja kasvipohjaisille tuotteille, jopa sellaisille jotka pyrkivät jäljittelemään esimerkiksi joitakin liha- ja maitotuotteita (kasvispihvit, -juusto, jne.), edellyttäen että niiden valmistusprosessi on ympäristösyistä ja taloudellisesti perusteltua. Niiden kehityksessä ja taustalla olevassa tutkimuksessa voidaan ja tulee soveltaa 'vihreää teknologiaa' (green technology), joka esimerkiksi hyödyntää endogeenisiä entsyymejä, fermentaatioita ym. bioteknisiä menetelmiä. Jotta tällaisia tuotteita voidaan tuottaa kuluttajan saataville maultaan ja käytettävyydeltään houkuttelevina, terveyttä ja hyvinvointia yllä-pitävinä, minimaalisesti prosessoituina ja mahdollisimman lähellä luonnonmukaisesti tuotettuina, täytyy viljatuotteiden tuotanto, prosessointi ja tuotekehitys pitää tutkimuksella kilpailukykyisenä ja aktiivisena. Kun kuluttajan on helppo tehdä ympäristömyönteinen valinta luopumatta mausta, ympäristöystävällisyydestä tai terveellisyydestä, yhteiskunnan tutkimusta edistävät toimet lopulta realisoituvat kestävän kehityksen mukaisena elintarvikkeiden kulutuksena. Rukiin jauhatuksessa ei käytännössä muodostu lainkaan sivuvirtoja. Rukiin kohdalla outo dilemma on se, että suurin osa Suomessa syötävästä ja prosessoitavasta rukiista on tuontiruista, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että leipomoteollisuus ja kuluttajat haluaisivat käyttää kotimaista raaka-ainetta, ja myös sen että ruis on käytännössä sivuvirraton ja ympäristöystävällinen raaka-aine.

11 10 Elintarvikevalintojen ja ohjauskeinojen haasteet globaalissa toiminta... Palkokasvit Mikäli palkokasveilla korvataan lihaa, tulisi niitä käyttää g (kuivia papuja ym.) päivässä. Tällä hetkellä suomalaisten arvioitu palkokasvien käyttö on alle 4000 g/vuodessa henkilöä kohti (Finravinto 2007). Välimeren ruokavalioon palkokasvit (ja siemenet ja pähkinät) kuuluvat päivittäin. Palkokasvien kyky sitoa tarvitsemansa typpi suoraan ilmasta vähentää merkittävästi kemiallisten fossiilisella energialla tuotettujen väkilannoitteiden tarvetta, mikä on ympäristö-, huoltovarmuus- ja myös taloudellinen huomioonotettava tekijä. Palkokasvien maahan jättämä typpi lannoittaa myös seuraavia kasveja. Tämä merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun yhä suurempi osa tiloista on kasvinviljelytiloja, joilla ei ole eläimiä eikä siis lantaa käytettävissä lannoitukseen. Palkokasveja voidaan osaksi hyödyntää sellaisenaan ravinnoksi. Osa on kuitenkin prosessoitava proteiinikonsentraateiksi, jolloin syntyy myös sivuvirtaa, joka sisältää edelleen runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä. Kuluttajat voisivat mielellään valita kotimaisia kasvivalkuaisen lähteitä, jos ne olisi prosessoitu sopivaan muotoon. Esimerkiksi tofua ja tempeä voi valmistaa muistakin palkokasveista kuin soijasta. Käytännössä soijavalkuaisen voi korvata millä muulla tahansa palkokasvivalkuaisella. Suomessa kasvavat palkokasvit voidaan jaotella korkean valkuaisen ja tärkkelyksen kasveihin (herne, pavut) ja korkean valkuaisen ja kuidun kasveihin (lupiini), kun niistä valmistetaan esimerkiksi jauhoa elintarvikekäyttöön. Lupiinissa on myös öljyä 5 % (joissakin lajikkeissa jopa 20%), millä saattaa olla oma markkina-arvonsa, jos se fraktioitaisiin erilleen. Palkokasvit ovat ravintorikkaita ruoka-aineita, niissä on runsaasti proteiineja, hiilihydraatteja ja kuitua ja ne sisältävät runsaasti hivenravintoaineita, kuten B-vitamiineja ja rautaa, mutta vain vähän C-vitamiinia. Palkokasvien rasva on pehmeää eli se sisältää paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja, erityisesti öljyhappoa. Palkokasvien ja viljojen aminohappokoostumukset täydentävät toisiaan erinomaisesti. Palkokasvien glykeeminen indeksi on matala; lisäksi niiden on osoitettu alentavan kolesterolitasoa. Palkokasvien ravintokuitu lisää tai edistää terveydelle edullisien paksusuolen bakteerien kasvua (prebioottinen - ummetuksen, allergian ja mahdollisesti syövän ehkäisy). Palkokasvit sisältävät runsaasti fenolisia ja polyfenolisia yhdisteitä. Palkokasvien lisääntyvä käyttö parantaisi monien ravintoaineiden saantia. Palkokasvien luontaisia haitallisia aineita ovat mm. lektiinit, jotka aiheuttavat punasolujen takertumista toisiinsa; proteaasi-inhibiittorit, jotka estävät proteiinien hajoamisen aminohapoiksi ruoansulatuskanavassa ja glykosidit, joista elimistössä muodostuu solujen aineenvaihduntaa heikentävää syaanivetyhappoa. Lupiineissa ainoina haittayhdisteinä ovat alkaloidit ja -galaktosidit. Lämpökäsittely ja itäminen vähentävät näiden yhdisteiden määrää ja parantavat ravintoarvoa. Peruna Peruna on monipuolinen elintarvike. Koska se viihtyy monenlaisissa olosuhteissa, sitä voitaneen edelleen viljellä, vaikka ilmasto muuttuisikin ja sillä voidaan korvata ruokavaliossa enemmän ympäristöä rasittavia tuotteita (liha, viljat, erityisesti riisi). Mikäli ympäristövaikutuksia täytyy vähentää radikaalista ja sivuvirtojen syntyä ehkäistä, perunaa voidaan käyttää mahdollisimman vähän prosessoituna. Tällä hetkellä esikäsitellyn ja jatkojalostetun perunan ja myös juuresten kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi perunapakasteiden kulutus on kasvanut vuoden 1995 hieman alle 20 milj. kg:sta vuoden 2008 yli 26 milj. kg:an. Samaan aikaan tuoreen perunan kulutus on pysynyt lähes vakiona. Kuorimoilla kuorittavasta raaka-aineesta 30 40% joutuu jätteeksi. Marjat ja sienet Marjat ovat terveellisiä elintarvikkeita sekä sellaisenaan syötyinä että eri tavoin prosessoituina (Erlund ym. 2008, Lehtonen ym. in press) ja voisivat hyvin korvata suuren osan tuontihedelmistä. Vuosittaisten satovaihteluiden tasoittamiseen tarvittaisiin ympäristöystävällisiä säilöntämenetelmiä.

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa

Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Sari Väänänen, Eija Muukka, Helena Vuorinen Itä-Suomen juureksia, kaukomaan kalaa ja muun maan mansikkaa Lautaslaatuselvitys 2012 Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin hanke Sisällysluettelo 1 KestITÄ

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Hei Sinä ruokapalvelun ammattilainen! Ravitsemuspassin suorittaminen Johdanto 5 1 Lautasmallilla on monta

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Johdanto Ravitsemuspassin suorittaminen 1 Ravitsemuspassi Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Lisätiedot

Maidon uudet sovellukset Tutkimusohjelman loppuraportti

Maidon uudet sovellukset Tutkimusohjelman loppuraportti Hannu Korhonen Pirjo Rantamäki (toim.) Maidon uudet sovellukset Tutkimusohjelman loppuraportti Hannu Korhonen ja Pirjo Rantamäki (toim.) Maidon uudet sovellukset Tutkimusohjelman loppuraportti Maatalouden

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät?

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät? Ravitsemus 2k a t s a u s 2 / 2 0 1 3 Pekka Puskan haastattelu s. 4 Finravinto 2012-tutkimus s. 10 Ateriarytmi vaikuttaa painoon s. 25 Kulutuslukuja s. 30 Mitä suomalaiset syövät? Ajankohtaista Ravitsemus

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA Liikuntakeskus Pajulahti Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 TIIVISTELMÄ Esmeray Kontu LPT15, yo Vegaanibodarin pieni käsikirja 40 + 2 sivua Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Sisällysluettelo: Esipuhe 1. Yhteenveto - lyhennelmä tavoitteista ja toimista 2. Elintarviketurvallisuuden toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ Alkuperäinen tutkimus: Niemi Milla, Helsingin yliopisto, Elintarviketeknologian laitos Tiivistelmä: Jussi Veijola, Elintarvike- ja luonnontuotealan

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna

Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna 1 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Verkko-opiskelumateriaali 2013-2014 2 Vastuullisuus ruokaketjun kilpailuetuna Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 1.1 Elintarvikeala on tehnyt laatutyötä pitkään...

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suosituksen laatinut työryhmä:

Lisätiedot

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Ruokaopas Maailma lautasella Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Maankäyttö ilmasto oikeudenmukaisuus kala Luonnon monimuotoisuus Mitä tänään on ruuaksi? Tätä pohditaan joka päivä miljoonissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys

Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 145 Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys Kati Räsänen, Merja Saarinen, Sirpa Kurppa, Frans Silvenius, Inkeri Riipi, Riikka Nousiainen, Leena Erälinna, Laura Mattinen, Sirkka Jaakkola, Sanna Lento,

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille 2 Sisältö Johdanto kampanjaan Minulle on paljastettava ruokani alkuperä Opetuskerta 1: Minulle on paljastettava ruokani

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

"# $ %# & '( ) ) * TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

# $ %# & '( ) ) * TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi ! "# $ %# & '( ) ) * TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Selvitys on osana Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusterin

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Helsinki 2008 Yhteenveto Kotieläintuotanto on ylivoimaisesti suurin maa- ja elintarviketuotannon sektori,

Lisätiedot

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan hyödyntäminen energiana

Lisätiedot