Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

2 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ SEULONNAT SAIRAANHOIDOLLISET TUKIPALVELUT LÄÄKEHUOLTOKESKUS VÄLINEHUOLTO LOGISTIIKKA TIETOJÄRJESTELMIEN JA POTILASTIETOREKISTERIN TOIMIVUUS JA YHTEISKÄYTTÖ 9 5 PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 11 6 PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN JA SEN TUEKSI TARVITTAVA TUTKIMUS 12 7 MONIAMMATILLINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ 14 8 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ 15 9 KIIREELLINEN SAIRAANHOITO PÄIVYSTYSJÄRJESTELYT ETELÄ-KARJALASSA HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS HENKILÖSTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 18 LIITTEET

3 3 (22) 1 Johdanto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksoten) perussopimuksessa on määritelty, että kuntayhtymästä käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Kuntayhtymän kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari ja Parikkala. Piiri järjestää Imatran kaupunkia lukuun ottamatta jäsenkuntien puolesta perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa. Imatra on mukana piirissä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Sosiaali- ja terveyspiirin palvelujen järjestämisvastuun myötä kaikki 8 kunnan sosiaali- ja terveyslautakuntien tehtävät ovat siirtyneet piirille eli reilusti yli puolet kuntien tehtävistä. Näiden palvelujen tarve sekä niiden tarjoamisen mahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, jolloin palvelurakenteen ohjaaminen on yhä enemmän erityisammattiosaamista vaativaa. Perussopimuksessa, perustamissuunnitelmassa sekä kunnan ja piirin kanssa vuosittain tehtävässä palvelusopimuksessa määritellään, miten ja missä laajuudessa piirin järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan sekä turvataan tilaajan valta ja omistajaohjauksen käyttö. Kunta itse päättää, miten se omistajaohjauksen omassa kunnassaan järjestää. Sosiaali- ja terveyspiirin tulee järjestää maakunnan asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Asukkaat saavat palvelunsa hoitotakuun, sosiaalihuollon palvelutakuun ja muiden säädösten perusteella. Etelä-Karjalan alueella on 2 terveyskeskusta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Etelä-Karjalan terveyskeskukseen kuuluvat kaikki Eksoten jäsenkunnat paitsi Imatra, jolla on oma terveyskeskus. Imatran kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen palvelut yhdistyivät alkaen hyvinvointipalveluiksi. Hyvinvointipalvelut koostuvat lasten ja nuorten palveluista, liikunta- ja kulttuuripalveluista terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointipalveluita johdetaan sopimusohjausmallin mukaisesti, jossa palveluiden järjestäminen ja niiden tuottaminen on erotettu toisistaan. Eksoten palvelutuotannon organisaatio jakautuu neljään vastuualueeseen: perheja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, vanhustenpalvelut sekä yhteiset palvelut. Vastuualueet jakautuvat tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja toimialan mukaisiin yksiköihin. Vastuualueen jakautumisesta tulosalueisiin päättää hallitus. Tulosyksiköistä sekä niiden tehtävistä päättää toimitusjohtaja. Toimialan mukaisista yksiköistä sekä niiden tehtävistä päättää vastuualueen johtaja. Terveyspalveluja tuotetaan jokaisella vastuualueella. Eksoten terveyspalvelut organisoituivat integroidusti piirin toiminnan täysvaltaisesti käynnistyessä ( ) siten, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja niillä on yhteinen johto. Terveyspalveluiden tulosalueet ovat: Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto (Etelä-Karjalan terveyskeskus) Akuutti (ensihoito, päivystys, Armilan sairaala ja Parikkalan sairaala)

4 4 (22) Perhe- ja sosiaalipalvelut (perhepalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut) Sairaanhoidolliset tukipalvelut (laboratorio-, kuvantamis-, lääkehuolto- ja kuntoutuskeskus) Sairaalapalvelut (suurin osa Etelä-Karjalan keskussairaalaa) Perhe- ja sosiaalipalvelut järjestää terveyspalveluista neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon. Vanhusten palvelut vastaa kotisairaanhoidosta ja terveysasemien vuodeosastoista. Eksotessa on valmisteilla vuoden 2014 alussa toteutettavaksi suunniteltu organisaatiouudistus, jolla tavoitellaan vanhusten palvelujen ja terveyspalvelujen parempaa integraatiota, jota erityisesti kotihoidon kehittäminen ja nykyresursseilla toteutettava lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttävät. Erikoissairaanhoidon osalta piirin tulee aktiivisesti hakea yhteistyötä ja työnjakoa muiden sairaanhoitopiirien ja muiden erikoissairaanhoidon palveluntuottajien kanssa. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus valtuustokaudelle ( ) on hyväksytty Eksoten hallituksessa joulukuussa Järjestämissuunnitelman laatiminen ja toteutumisen seuranta Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 :n mukaan laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma tulee hyväksyttää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymässä ja se on laadittava valtuusto-kausittain. Suunnitelmassa on sovittava Eksoten ja Imatran kaupungin yhteistyöstä. Eksoten ja Imatran on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Suunnitelma koskee myös hoitoon pääsyn toteuttamista ja alueellista yhteistyötä. Suunnitelmassa sovitaan alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta piirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveysasemien ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. Erityisesti arvioidaan laboratorio- ja kuvantamispalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen ja päivystys- ja ensihoidonpalveluiden toiminnallista kokonaisuutta. Sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palveluiden toiminnalliseen kokonaisuuteen. Suunnitelmassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yksityisten palvelun tuottajien ja sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyötarpeet (Terveydenhuoltolaki 34 ). Järjestämissuunnitelman laatimisesta ja seurannasta vastaa terveyspalveluiden johtaja ja laatiminen ja seuranta toteutetaan perusterveydenhuollon yksikön tiimin toimesta. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain yksikkötiimin toimesta ja seurannasta raportoidaan Eksoten hallitukselle erikseen sovitun suunnitelman pohjalta.

5 5 (22) 3 Väestön palvelutarpeen arviointi Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta tulevaisuudessa. Ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen selvittämiseksi on Eksotessa laadittu useita selvityksiä. Selvitysten taustalla on käytetty tilastokeskuksen ennusteita väestön kehityksestä, tietoja alueen sairastavuudesta (Sotkanet, Effica potilastietojärjestelmä) sekä erilaista valtakunnallista vertailutietoa (mm. Nordic Health Group Oy). Palvelutarpeen arviointia tehdään myös terveydenhuollon avopalveluiden, sosiaalipalveluiden sekä erikoissairaanhoidon osalta. Palvelutarpeen ja saatavuuden arviointia tehdään palveluiden määrän, peittävyyden, resurssien käytön ja kustannusten näkökulmasta. Tarvearvion taustaksi palveluverkkoa uudistettaessa tullaan käyttämään ainakin seuraavia tietoja ja tunnuslukuja: väestön ikärakenne, sairastavuustiedot, Kelan korvattavuustiedot, sairauspäivät, sairastamisindeksi, eläketilastot (erityisesti varhaiset eläkkeet), PYLL-indeksi, työttömyystilastot (erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys), kouluterveyskysely, ATH-tutkimus, RAI- arvioinnit, 75-vuotiaille suoritettavat hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja SAS-arvioinnit sekä Imatralla kotona asumista tukevat moniammatilliset kotikäynnit. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella on noin työssäkäyvää työikäistä. Heidän palveluiden tarpeeseen vaikuttavat yleisen ikärakenteen ja työllisyyden muutosten lisäksi työantajien halu järjestää työntekijöilleen kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa lakisääteisen lisäksi. Kelan korvausjärjestelmän uudistus ja voimaan tullut sairauspäivärahan 90 päivän sääntö lisäävät tarvetta painopisteen siirtämiselle ennaltaehkäisevään suuntaan. Sairauspäivärahan 90 päivän sääntö edellyttää, että työterveyshuolto kirjoittaa lausunnon Kelalle työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä, mikä helpottaa todistusten kirjoittamisen taakkaa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Etelä-Karjalan alueella on useita työterveyshuollon palveluntuottajia, joiden kautta työnantajat voivat hankkia työterveyshuollon palvelut. 4 Kuntien välinen yhteistyö Alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi on Etelä- Karjalassa laadittu maakunnallinen hyvinvointistrategia, joka on tullut voimaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä on koordinaatiovastuu strategian toimeenpanosta ja seurannasta. Maakuntaan on perustettu hyvinvointityöryhmä, jossa on edustus kaikista alueen kunnista. Tämän lisäksi kaikkiin kuntiin on muodostettu hyvinvointitiimit / hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät, joilla on vastuu kuntakohtaisen hyvinvointitoiminnan toteuttamisesta. Tällä toimintarakenteella toteutetaan lainsäädännön määräämää väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus yhteiseksi työvälineeksi vuoden 2013 aikana. Etelä-Karjalan väestön perusterveydenhuollosta vastaavat Etelä-Karjalan sekä Imatran terveyskeskukset. Etelä-Karjalan terveyskeskus koostuu 12:ta terveysasemasta sekä kolmesta kiinteästä terveydenhoitajan vastaanottopisteestä. Terveysasemia on Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueella. Imatralla on kaksi terveysasemaa, Honkaharjun ja Mansikkalan terveysasemat. Honkaharjun terveysaseman toiminta on kokonaisuudessaan kaupungin omaa toimintaa. Mansikkalan terveysasemalla

6 6 (22) sairaanhoitajien ja lääkäreiden vastaanottotoiminnan tuottaa ulkopuolinen palveluntuottaja. Eksotessa kansanterveystyö jakaantuu eri tulosalueille organisaation mukaisesti ja vastuuhenkilö on avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon johtava ylilääkäri. Työterveyshuolto on yhtiöitetty. Lain mukaista kansanterveystyötä on väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistäminen, terveysneuvonta sekä terveystarkastukset, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus, työterveyshuolto, päivystys, avosairaanhoito, kotisairaanhoito, sairaalahoito, mielenterveys- ja päihdetyö. Imatralla kansanterveystyö on osa hyvinvointipalveluiden kokonaistoimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa asukas voi valita itselleen sopivimman terveysaseman ja suunterveydenhuollon toimipisteen. Asukkaan valitsema palvelupiste ei ole välttämättä oman kotikunnan alueella, vaan se voi sijaita esimerkiksi työssäkäyntipaikkakunnalla tai -alueella. Valinnan voi tehdä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuvantamis- ja laboratoriopalvelun palvelupisteen voi valita vapaasti ja käyntikohtaisesti. Terveyskeskuksen toimintamallina on alueellinen tiimimalli sekä omahoitajajärjestelmä. Jokaiselle pitkäaikaissairautta sairastavalle potilaalle on nimetty omahoitaja, jota toteuttaa potilaan hoitosuunnitelmaan perustuvaa hoitoa yhdessä lääkärin kanssa, lääkäri-hoitaja työparimallin mukaisesti. Kaikilla maakunnan terveysasemilla järjestetään arkipäivisin virka-aikaan sekä kiireellistä että kiireetöntä hoitoa. Imatralla ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi tapahtuu keskitetysti puhelimitse Hoitoarvion kautta. Maakunnan terveysasemilla järjestetään palvelusopimusten mukaisesti perusterveydenhuollon palveluina mm: Lääkäri- ja hoitajavastaanottotoimintaa Asiantuntijahoitajien ja -terapeuttien vastaanottoa ja joitakin kuntoutuspalveluja Neuvolatoimintaa (äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat); Lappeenrannan alueella toimii neuvolakeskus Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteutetaan Eksotessa perusterveydenhuollon osalta mukana olevissa kunnissa valtioneuvoston asetuksen (338/2011) pohjalta tehdyn yhteisen toimintaohjelman mukaisena. Hallinnolliset rakenteet vaihtelevat alueittain. Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja hammaslääkärivastaanotot) Laboratorio- ja röntgentutkimuksia alueellisena palveluna Mielenterveyspalvelujen avohoitoa ja sosiaalitoimen palveluja Kotihoitoa Ympärivuorokautisen pitkäaikaisen hoivan hoitaja ja lääkäripalveluja

7 4.1 Seulonnat 7 (22) Perusterveydenhuollon palveluja järjestetään myös liikkuvana toimintana Malluklinikka-autolla, jonka kulkureitti ulottuu kaikkien jäsenkuntien alueelle, lukuun ottamatta Imatraa. Koko maakunnan tarpeisiin mukautettu hoidon porrastus ja hoitavien tahojen yhteistyö tukee oikea-aikaista ja riittävää hoitoa tarkoitukseen nähden oikeassa paikassa. Tavoitteena on kehittää avopalveluita ja tukea potilaiden pärjäämistä omassa asuinympäristössään. Rintasyövän toteamiseksi tapahtuva mammografiaseulonta, kohdun kaulaosan syövän toteamiseksi tehtävä papakoeseulonta sekä muut tarpeellisena pidetyt seulontatutkimukset järjestetään alueella Terveydenhuoltolain ( /1326) 14 :n mukaisesti. Mammografiaseulonnat järjestetään ostopalveluna Eksoten ja Imatran yhteishankintana. Joukkopapaseulonnat toteutetaan keskitettynä toimintana Eksoten patologian laboratorion toimesta. Suolistosyöpäseulonnat otetaan ohjelmaan Eksoten ja Imatran perusterveydenhuollossa vuoden 2013 alusta lukien kokeiluluontoisesti siihen saakka, kunnes kansallinen konsensus asiasta on saatu (otetaanko suolistosyöpäseulonta kansalliseen seulontaohjelmistoon kuuluvaksi toiminnoksi). Kolonoskopiatutkimus eli tähystystoiminta on erikoissairaanhoitotasoista toimintaa. Positiivisen ulostenäytteen antaneen tutkimus tulee uusia vähintään 3 5 vuoden välein niille, joilta löytyy hyvälaatuinen kasvain. 4.2 Sairaanhoidolliset tukipalvelut Eksoten tukipalveluissa laboratoriokeskus huolehtii kaikista kliinisen kemian, mikrobiologian ja patologian näytteiden tutkimisesta sekä näytteenotosta Eksoten ja Imatran alueella. Kliinisen kemian laboratorion näytteenottopisteitä on terveysasemien yhteydessä sekä alueen sairaaloissa. Tutkimusten tekemistä on keskitetty yhteisesti sovitulla tavalla keskussairaalan, Honkaharjun ja Parikkalan sairaalan laboratorioihin. Suurimmilla terveysasemilla tehdään päivystysluonteista diagnostiikka. Laboratoriokeskuksella on erityisvastuualue yhteistyön mukaisesti sopimus HusLab:in kanssa ostopalvelunäytteistä, joita ei voida paikallisesti tehdä. Erikoistutkimuksissa noudatetaan valtakunnallista linjausta käyttämällä yhdessä sovittuja tutkimuskeskuksia. Alueen verikeskus ja kliinisen mikrobiologian ja patologian laboratoriot sijaitsevat keskussairaalassa. Eksoten alueella tuotettiin yli 1,4 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuonna Laboratorio-tietojärjestelmä on yhteinen Carean kanssa. Tietotekniikkaa hyödyntäen vastaukset siirtyvät potilaskertomus- sekä toiminnanohjausjärjestelmään. Myös joukkopapa- ja INR-vastaukset voidaan välittää tekstiviestillä, e-kirjeellä tai suojatulla nettiyhteydellä suoraan kansalaiselle. Vieritestauksen koordinointiin on perustettu työryhmä, jossa on edustajat laboratorion lisäksi avoterveydenhuollosta ja Imatralta. Kuvantamiskeskukseen kuuluvat radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian osastot huolehtivat alan tutkimusten tekemisestä Eksoten ja Imatran alueella. Radiologian yksiköllä on kuvantamisyksiköt keskussairaalassa sekä Armilan ja Honkaharjun sairaaloissa. Perusterveydenhuoltoa palvelevia suppean palvelun röntgeneitä on lisäksi Eksoten pohjoisella ja läntisellä alueella. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian osastot sijaitsevat keskussairaalassa.

8 8 (22) Radiologian tietojärjestelmään talletetaan kuvat digitaalisesti. Tietojärjestelmä on yhteinen Carean kanssa. Radiologian yksiköissä tehdään magneetti-, tietokonetomografia-, ultraääni-, varjoaine-, angio- ja natiivitutkimuksia sekä toimenpideradiologiaa. Oman toiminnan ohella käytetään ostopalvelua toiminnan turvaamiseksi mm. keskussairaalan radiologipäivystyksessä, kliinisen fysiologian tutkimuksissa sekä isotooppi- ja neurofysiologian lausunnoissa 4.3 Lääkehuoltokeskus 4.4 Välinehuolto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lääkehuoltokeskus (sairaala-apteekki) huolehtii keskitetysti Etelä-Karjalan kaupunkien ja kuntien yksiköiden turvallisesta ja tehokkaasta lääkehuollosta. Kumppanuussopimuksen mukaisesti lääkehuoltokeskus huolehtii myös puolustusvoimien alueellisesta lääkehuollosta, sekä toimittaa tartuntatautilain mukaisia maksuttomia lääkkeitä alueen yksityisille terveysasemille. Potilaiden kustannusvastuulle kuuluvasta lääkehuollosta vastaavat alueen yksityiset apteekit. Lääkehuoltokeskus vastaa, että lääkkeiden ja lääkkeellisten tuotteiden hankinta, varastointi, valmistus, käyttökuntoon saattaminen, toimittaminen, jakelu, tutkiminen, hävittäminen, ja informaatio tapahtuu turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti toimialueellaan. Lääkehuoltokeskus vastaa myös lääkkeiden kilpailuttamisesta sekä peruslääkevalikoiman laadinnasta yhdessä Eksoten lääkeneuvottelukunnan kanssa. Peruslääkevalikoiman lähtökohtana on kustannustehokas, tarkoituksenmukainen ja ennen kaikkea turvallinen lääkehoito. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin peruslääkevalikoima on nelivuotinen ( ). Nelivuotisen hankintakauden tavoitteena on parantaa lääkitysturvallisuutta vähentämällä tarpeetonta lääkenimikkeiden vaihtuvuutta. Jatkossa lääkkeiden, lääkevalmisteiden sekä lääkehuollon erityisvalmisteiden yhteishankinnat suunnitellaan ennen hankintamenettelyn aloittamista erva-alueen lääkehuollon yhteistyöryhmässä. Yhteishankintoina hankittavaksi sovittujen lääkehankintojen hankintamenettelyn ja hankintasopimukset hoitaa HUS-apteekki. Yhteishankinnat päätetään kunkin erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen sopimusosapuolen toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä. Huhtikuussa 2010 aloitettiin lääkehuoltokeskuksessa kiinteiden lääkemuotojen potilaskohtainen annosjakelupalvelu. Palvelun keskeisimmät tavoitteet ovat lääkejakeluun käytettävän työajan vähentäminen yksiköissä, sekä lääkitysturvallisuuden parantaminen (inhimillisten jakeluvirheiden poistaminen). Tavoitteena on, että kiinteiden lääkemuotojen annosjakelupalvelu laajennetaan Eksoten kaikkiin pitkäaikaispotilaita hoitaviin laitoksiin. Tämän jälkeen selvitetään palvelun soveltuvuus ja resurssit lyhytaikaisempia potilaita hoitaville yksiköille. Avopalveluiden lääkeannosjakelu toimii yksityisapteekeiden kautta. Imatralla annosjakelupalvelu on aloitettu pitkäaikaishoidossa syksyllä 2010 ja kattaa nyt koko pitkäaikaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja osan kotihoidon asiakkaista. Etelä-Karjalan keskussairaalan välinehuolto antaa välinehuoltopalveluja keskussairaalan hoito- ja tutkimusyksiköille ja osalle Lappeenrannan perusterveydenhuollon toimipisteistä. Sterilointi on keskitetty välinehuoltokeskukseen. Muut välinehuoltoprosessin toiminnot suoritetaan tapauskohtaisesti joko välinehuoltokeskuksessa tai asiakasyksiköissä. Välinehuoltajista noin puolet työskentelee välinehuoltokeskuksen ulkopuolella, kuudessa keskussairaalan yksikössä. Eksoten ulkopuolisena asiakkaana on Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n Kahilanniemen toimipiste. Muualla Eksoten alueella välinehuoltotoiminta on sekä perusterveydenhuollon että suun terveydenhuollon osalta resursoitu ja hallinnoitu hajautetusti. Eksoten suun tervey-

9 4.5 Logistiikka denhuollon välinehuollon palvelut tuotetaan välinehuolloissa alueen terveysasemilla. 9 (22) Imatralla välinehuolto on järjestetty Imatran omana toimintona Honkaharjun sairaalassa. Välinehuolto tuottaa välinehuoltopalvelut kaikkiin Imatran yksiköihin. Välinehuoltoyksikkö tekee yhteistyötä Eksoten välinehuollon kanssa. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaan välinehuoltopalvelut suositellaan toteutettavasi jatkossa alueellisesti keskitetyn mallin mukaisesti. Perusterveydenhuollon pienet välinehuollon yksiköt suositellaan keskitettäväksi sitä mukaan kun laitekanta vanhenee tai toiminnan volyymissa tapahtuu oleellista vähenemistä. Eksote on järjestänyt kuljetus- ja varastointipalvelut yhteistyössä Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kanssa. Etelä-Karjalan hankintapalvelu toimii kunnallisena yhteishankintayksikkönä, hallinnollisesti sijoittuen Lappeenrannan kaupungin organisaatioon, toimien julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Logistiikkakeskuksesta tuotetaan varastointipalvelua, hankintapalvelua (kilpailutukset) sekä kuljetuspalveluja yhteis-toimintasopimuksen tehneille yhteisöille. Etelä-Karjalan hankintapalvelujen Kuljetuskeskus tuottaa kuljetuspalveluja ja hallinnoi ja kehittää seutulogistiikkaa yhteissopimuksella sovitulla alueella. Varsinaiset kuljetuspalvelut tuotetaan kuljetuskeskuksen omana toimintona tai kilpailutuksen kautta valituilla sopimuskumppaneilla. Seutureittien perusrunko ja aikataulutus muodostuu Eksoten näytekuljetustarpeiden pohjalta, Etelä-Karjalan kuljetuspalvelun hallinnoimana. Etelä-Karjalan keskussairaalan sisäinen logistiikka koordinoidaan jatkossa yhden keskitetyn yksikön kautta, hyödyntäen kehitettyjä tietojärjestelmiä. Tarkoituksena on saavuttaa tehokas ja palveleva yksikkö hoitamaan keskussairaalan logistiikkaa: tavarakuljetukset, potilaskuljetukset (ml. Imatra) sekä potilaille tilattavat ulkopuoliset kuljetukset. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaan HYKS-erva-alueella perustetaan yhteinen hankinta- ja logistiikkatyöryhmä ja alueella pyritään toteuttamaan yhteishankintoja volyymietujen saavuttamiseksi. Myös tuotekokonaisuuksia pyritään yhdenmukaistamaan ja käytettävää nimikkeistöä standardoimaan. HUSlogistiikka tulee toimiman HYKS-ervan hankintarenkaan yhteishankintayksikkönä. Pääpaino yhteishankinnassa on erikoissairaanhoitopainotteiset tuotteet mutta myös mahdollisuuksien mukaan muut terveydenhuollon tarvike-, laite- ja palveluhankinnat. Tietologistiikka on Eksotessa järjestetty tietojärjestelmien yhteiskäytöllä sekä suojattujen yhteyksien avulla jakamalla tietoa liikkuviin yksiköihin tai potilaalle. Sähköisellä tiedon hallinnalla asiakkaan ilmoittautumisesta potilastietoon päästään tehokkaaseen toimintaan ilman viiveitä. Tietologistiikassa on Eksotessa meneillään useita kehityshankkeita, jotka käyttäjälähtöisesti parantavat ja helpottavat tiedon saantia tai kirjaamista järjestelmiin näin päästään tuottamaan hyvinvointia hoitoketjussa entistä tehokkaammin ja kustannustietoisesti. 4.6 Tietojärjestelmien ja potilastietorekisterin toimivuus ja yhteiskäyttö Tietologistiikka on Eksotessa ja Imatralla järjestetty tietojärjestelmien yhteiskäytöllä sekä suojattujen yhteyksien avulla jakamalla tietoa liikkuviin yksiköihin tai potilaalle. Sähköisellä tiedon hallinnalla päästään tehokkaaseen toimintaan ilman viiveitä.

10 10 (22) Eksote on organisoinut ICT-palveluidensa tuottamisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti. Tilaajana toimii Eksoten keskitetty tietohallinto, joka on Eksoten toimitusjohtajan suorassa ohjauksessa. Terveydenhuollon ICT -palveluiden tuottajana toimii Medi-IT Oy, joka on Eksoten, Kymenlaakson sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. Medi-IT Oy tuottaa terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvät palvelut keskistetysti Etelä-Karjalan alueella, asiakkainaan Eksote sekä Imatran kaupunki, jotka toimivat molemmat ns. rekisterinpitäjinä potilastietojärjestelmien tiedoille. Imatran kaupunki täydentää oman tietohallintonsa palveluiden tuotantoa ostamalla soveltuvin osin palveluita Medi-IT Oy:ltä. Eksote ostaa terveydenhuollon ICT-palvelut täysin, perustietotekniikkaa ja hallinnon tietojärjestelmiä lukuun ottamatta, Medi-IT Oy:ltä. Perustietotekniikkapalvelut Eksote ostaa Saimaan talous ja tieto Oy:ltä (Saita Oy), jonka on Eksoten, Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan kuntien (pois lukien Imatra) omistama yhtiö. Eksote ja Imatran kaupunki käyttävät terveydenhuollon ICT-palveluiden tuottamiseen samoja pääjärjestelmiä niin potilashallinnon ja kliinisen työn kirjaamisen, kuvantamisen kuin laboratoriotoiminnan osakokonaisuuksissa. Eksoten ja Imatran kaupungin järjestelmäasennukset ovat omia kokonaisuuksiaan, mutta ns. aluekatselutoiminnallisuuden kautta sekä Eksotella että Imatralla on olemassa olevan lainsäädännön, lupakäytäntöjen sekä toimintamallien puitteissa mahdollista katsella toisen organisaation hallinnoimaa potilastietoa. Tietojärjestelmien osalta Medi-IT Oy:lle on annettu vastuu olemassa olevien järjestelmien uusien versioiden käyttöönoton koordinoinnista. Maakunnallisena tavoitteena on, että sekä Eksote että Imatran kaupunki käyttävät yhdenmukaisia ohjelmaversioita, jolloin voidaan taata yhdenmukainen toiminnallisuus ja toiminta näiden kahden organisaation kesken. Eksote ja Imatra ovat Medi-IT Oy:n kautta rakentaneet yhtenäisen ereseptiarkkitehtuurin suhteessa kansalliseen, Kelan hallinnoimaan eresepti-keskukseen. Eksote on yhteistyössä Medi-IT Oy:n sekä tämän omistajien Carean, ESSHP:n ja ISSHP:n kanssa kehittänyt yhteisen kansalaisten sähköisten sote-palveluiden palvelualustan (www.hyvis.fi). Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat valinneet Hyvis.fi-alustan yhdeksi kolmesta keskeisimmästä kehitysalueesta SADe-hankkeen puitteissa. Hyvis.fi-alusta on rakennettu kansalliseksi ratkaisuksi, joka toimii maakunnan alueella yhdistävänä tekijä kansalaisen sähköisen asioinnin suhteen. Tietologistiikassa on Eksotessa meneillään useita kehityshankkeita, jotka käyttäjälähtöisesti parantavat ja helpottavat tiedon saantia tai kirjaamista järjestelmiin näin päästään tuottamaan hyvinvointia hoitoketjussa entistä tehokkaammin ja kustannustietoisesti. Uusia toimialajärjestelmiä hankittaessa hankinnat tehdään Medi-IT Oy:n kautta, jolloin samanlaiset järjestelmät voidaan kertahankinnalla saada sekä Eksoten että Imatran kaupungin käyttöön. Sosiaalitoimen osalta Eksotella ja Imatralla on käytössä samanmerkkiset, mutta erilliset asiakastietojärjestelmät. Eksote vastaa omasta asiakastietojärjestelmästään Saita Oy:n tukemana ja Imatra vastaa omastaan. Sosiaalitoimen lainsäädäntö ei salli vastaavassa määrin sähköistä tietojenvaihtoa kuin terveydenhuollon sähköiseen tietohallintaan liittyvä lainsäädäntö. Järjestelmien kehittämisessä ja versioiden käyttöönotossa pyritään kuitenkin yhteiseen toimintaan tulevaisuutta varten.

11 11 (22) Voimaan tullut terveydenhuollon lainsäädäntö mahdollistaa rekisteripitäjyyden siirtämisen Eksoten vastuulle, kuitenkin niin että organisaatiot jatkavat erillisinä potilastietojärjestelmän käyttäjinä. Vuoden 2011 loppuvuoden ja 2012 alkuvuoden aikana on selvitetty miten Imatran potilastietomateriaalin siirtäminen Eksoten potilastietojärjestelmän tietokantaan olisi teknisesti ja toiminnallisesti mahdollista. Selvityksessä tuli esille selviä hyötyjä tämän tyyppisen projektin toteuttamisesta. Projektin suuruus ja käynnissä olevat muut projektit siirtävät aloittamisen käytännössä aikaisintaan vuoden 2013 loppupuolelle. Yhteinen tekninen ratkaisu mahdollistaa suoraviivaisen tavan liittää Etelä-Karjala yhtenä kokonaisuutena rakenteilla olevaan kansalliseen, Kelan hallinnoimaan earkistoon lainsäädännön määräämissä aikataulupuitteissa (liittyminen tehtävä ennen syyskuuta 2014). Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaan osapuolet ovat sitoutuneet perustamaan biopankin näytearkistojen kliinisen käytön kehittämiseksi ja laboratorionäytteiden tutkimuskäytön mahdollistamiseksi. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti Eksote ja HUS ovat sitoutuneet rakentamaan sähköisen lähete-palauteliikenteen sekä mahdollistamaan potilastietojen näkyvyyden yli ervaalueen. Eksote ja HUS pyrkivät käyttämään yhteiseen viestintään Lyncviestintäratkaisua. Tämän lisäksi Eksote on sitoutunut tiettyjen järjestelmien osalta käyttämään HUS:n kanssa samaa tietojärjestelmäratkaisua. Näitä järjestelmiä ovat leikkaus-, anestesia- sekä välinehuollon tietojärjestelmät. Yhdessä sovittujen ratkaisujen lisäksi Eksote tutkii mahdollisuutta hankkia HUS:lta alihankintana EKGarkistoratkaisun. 5 Perusterveydenhuollon yhteistyö Etelä-Karjalan ja Imatran kaupungin terveyskeskukset tekevät yhteistyötä lääkärien koulutuksen osalta, sillä niillä on Helsingin yliopiston kanssa sopimus perusterveydenhuollon koulutusylilääkärin koordinoimasta toiminnasta. Terveysasemien ohjaaja- ja kouluttajalääkärit huolehtivat yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa olevien lääkärien ohjauksesta ja koulutuksesta koulutusylilääkärin tukemina. Perusopintojaksoja suorittavia lääketieteen opiskelijoita tulee terveysasemille kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista, eniten Itä-suomen yliopistosta (Kuopio). Lääkärien täydennyskoulutus suunnitellaan esimiehen kanssa ja osa täydennyskoulutuksesta on myös toimipaikkakoulutusta ja Eksoten alueellista koulutusta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kuntien järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut järjestetään ostopalvelusopimuksella Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kautta. LIITE 2 Imatra ostaa työterveyshuollon palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta (Attendo). Eksoten sekä Imatran sosiaali- ja terveydenhuollolla on omat valmiussuunnitelmansa, joiden mukaisesti kumpikin organisaatio toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmissa otetaan huomioon yhtymäkohdat ja yhteistyömahdollisuudet. Vuonna 2012 Etelä-Karjalan maakunnan alueella laaditaan myös maakunnallista yhteistoimintamallia eri uhkamalleja varten. Tässä suunnitelmassa huomioidaan maakunnan kunnat sekä eri yhteistoimintatahot joihin kuuluvat myös Eksote ja Imatra. Jos jokin uhka Etelä-Karjalassa koskettaa vain terveydenhuollon sektoria, muodostetaan tilanteen mukaan tarvittavia ohjaus- ja työryhmiä, joissa on tarvittavat edustajat kummastakin organisaatiosta.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot