PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Käsitellyt asiat 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna Vuoden 2014 talousarvion laadintaohje ja talousarvioraami Osallistuminen Saimaan geomatkailuhankkeeseen Kysely osallistumisesta etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon Kyläyhdistysten kohdeavustukset Korjaus- ja energia-avustukset Alennuksen myöntäminen Kotiniemen tonteista tonttimarkkinointipäivään osallistuville Lausunto Puumalan Lohi Oy:n ympäristölupahakemukseen Tiedoksi saatettavat asiat Ajankohtaisia asioita Puumalan itäosien yleiskaavamuutoksen kaavaehdotus 16

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Osallistujat Pasanen Unto puheenjohtaja Montonen Keijo varapuheenjohtaja Kasanen Antti jäsen Korhonen Minna jäsen Luukkonen Olli jäsen Pellava Riitta jäsen Piskonen Irja jäsen Luukkonen Erkki kv:n pj. Karvonen Jari kv:n I vpj. Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Hilden Matias kunnanjohtaja Arilahti Annakaisa pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Luukkonen ja Keijo Montonen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Unto Pasanen puheenjohtaja Annakaisa Arilahti pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Olli Luukkonen Keijo Montonen Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenha kuohje, pi de tään yleisesti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo Annakaisa Arilahti

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna /02/04/02/00/ /02/02/2012 KH 120 Valtiovarainministeriö on julistanut haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuu den korotuksen vuodelle Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan pe rus palvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hake muksesta harkinnanvaraisesti valtion talousar vion rajoissa, jos kunta ensi sijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuk sien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa ote taan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talou tensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviran omainen voi asettaa korotuksen myöntämisel le ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavi na vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteut taa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukai sen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edelly tysten turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Valtio varainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuo den talouden tasapainottamiseen liittyviin ongel miin. Perusteluissa on syy tä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Valtiovarainministeriö on asettanut valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tar koitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijää-

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ mien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. Valtiovarainministeriö ei myöntänyt Puumalan kunnalle ko. korotusta vuonna 2011, jolloin kunta haki euroa. Vuonna 2012 korotusta ei haet tu. Kunnalla on kuitenkin edelleen taseessa kumulatiivista alijäämää 1,3 miljoonaa euroa. Ottaen kuitenkin huo mi oon Puu ma lan kun nan ta lous ti lanteen suh tees sa mui hin Suo men kuntiin, maltillisen velkaantumisasteen ja vii me vuo den po si tiivi sen ti lin päätök sen voi daan pi tää to dennä köisenä, et tä kun nalle ei ha ke muk ses ta korotusta kuitenkaan myönnet täi si. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p. (015) ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta ei hae valtionosuuden harkin nanvaraista korotusta vuodelle 2013 Toimenpiteet: Tiedoksi: Hallintosihteeri Valtiovarainministeriö

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion laadintaohje ja talousarvioraami 29/02/02/2013 KH 121 Vuoden 2014 talousarvion valmistelua varten on laadittu erillinen laadintaohje ja talousarvioraami. Kuntien taloudellinen tilanne tulevina vuosina heikentymässä hallituksen linjaamien valtionosuusleikkausten ja veroperustemuutosten johdosta. Laadintaohjeessa on esitetty talousarvion valmistelun kannalta olennaisia huomioon otettavia tekijöitä. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on arvioi tu Kun ta lii ton ennusteiden pohjalta. Valtionosuuksissa ja raamissa nä kyy suurimpana muutoksena kansalaisopistotoiminnan uudelleenjärjestely alkaen, mis tä johtuen valtionosuuksien määrä putoaa nykytasos ta huo mattavasti. Vas taava poistuminen näkyy luonnollisesti aikuiskoulu tuksen vastuualueen ta lousarvioraamissa. Talousarvion laadinta-aikatauluun on kytketty olennaisena osana talouden tiekarttatyö, joka kunnanhallituksen asettaman aikataulun mukaisesti tulee olla valmis syyskuun puolivälissä. Laadintaohje ja talousarvioraami liitteenä nro 38. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeen ja talousarvioraamin liitteen mukaisena. Toimenpiteet: Tiedoksi: Taloussihteeri Esimiehet, toimialat

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Osallistuminen Saimaan geomatkailuhankkeeseen 32/00/01/07/02/2013 KH 122 Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. European Geoparks Network (EGN) on vuonna 2000 Unescon suojeluksessa perustettu yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä geoturismin kehittämisen kautta ja samalla suojella geodiversiteettiä. Geologian ohella Geopark-alueilla pidetään esillä luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja. Eteläinen Saimaa ja sen laskujoki Vuoksi muodostavat geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Saimaan geomatkailuhankkeella laaditaan geologiset selvitykset ja tuotetaan materiaalia uusiin geo logiaan pohjautuviin matkailutuotteisiin, samalla valmistellaan hakemus EGN-verkostoon toisena suomalaisena alueena. Geopark-hakemuksen valmisteluun sisältyy geokohteiden (geosites) valinta, neuvottelut Saimaa Geoparkin toimintamallista ja rahoituksesta mu kaan tulevien paikallisten tahojen kanssa ja muodostetaan näiden pohjalta alueen tarkka rajaus. Hankkeen aikana aluetta esitellään Geopark-konfe renseissa sekä paikan päällä käyville EGN-evaluaattoreille. Toteutuessaan Saimaa Geopark lisää alueen matkailutuloa ja työllisyysvaikutuksia lisään tyvän matkailijamäärän ja uusien Keski-Euroopasta, Pohjoismaista ja Aa siasta alueelle tulevien matkailijaryhmien myötä. Hankkeen hallinnoija on Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja toteutusaluee na Eteläisen Saimaan ym pärillä olevat kunnat. Hankkeen tuloksena saadaan uusien matkailutuotteiden pohjaksi hyödynnettävää geologista tietoa eteläisen Saimaan alueelta. Hankkeessa valmistuu myös Saimaa Geopark -hakemus jätettäväksi EGN-verkoston käsittelyyn syksyllä Hankkeen toteutusaika Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa, ja pääosa katetaan Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntarahalla. Puumalan kun nan maksuosuus hankkeesta olisi euroa jakautuen kahdelle vuodel le. Oheismateriaalina hankesuunnitelma ja Geopark-hankkeen esite. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta osallistuu Saimaan geomatkailuhankkeeseen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Hallintopalvelut Arto Hämäläinen/Etelä-Karjalan liitto

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kysely osallistumisesta etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon 27/00/01/07/00/2013 KH 123 SADe - ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi yhtenä tehtävänään rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluita. Malleja ja käytäntöjä on kokeiltu ja jatkokehitelty Keski-Suomen ja Etelä-Pohjan maan maakuntien 21 pilottipisteessä lähtien. Pilotit päättyvät suunnitellusti Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto on suunni teltu alka vaksi näissä maakunnissa Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain maakuntakohtaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 mukaan otetaan pilottimaakuntien lisäksi 2-3 maakunnan kuntaa (yhteispalvelupistet tä). Valtiovarainministeriö pyytää Etelä-Savon maakunnan kuntia il moit ta maan ha lukkuudestaan osallistua etäpalvelun val ta kun nal li seen käyt töön ottoon mennessä. Valtiovarainministeriö päättää syyskuun loppuun mennessä siitä, mihin maakuntiin ja mihin niissä oleviin kuntiin/yhteispalvelupisteisiin etäpalvelua laajennetaan. Perusedellytyksenä osallistumiselle on, että kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta kunta toimittaa allekirjoitetuista sopimuksista kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä. Kunta vastaa siitä, että yhteispalvelupiste varustetaan tarkoituksenmukaisesti. Huomioon on otettava seuraavat seikat: Asiakkaan käytössä on ovella suljettava, luottamuksellisten keskustelujen edellyttämä riittävästi äänieristetty huonetila ja siellä riittävä sähkön syöttö ja tietoliikennekaapelointi. Palveluneuvojalla on oma tietokone varauskalenteria ja muiden tukipalvelusovellutusten käyttöä varten. Skanneri asiakkaiden todistusten yms. dokumenttien sähköistä lähettämistä varten. Dokumenttikamera, mikäli kunnan etäpalvelusopimukset viranomaisten kanssa sitä edellyttävät. Valtiovarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yh teyk sistä, käytän nössä joko video neuvottelulaitteesta tai työase man videoneuvottelu ohjelmistosta käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä SADe - ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamisen rahoittamisesta

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ vuoden 2014 loppuun saakka alkaen kunnat ja pisteisiin osallistuvat sopimusosapuolet rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut yhteispalvelu sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja (www.vm.fi/asiakaspalvelu2014). (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa halukkuu des ta osallistua etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon. Toimenpiteet: Tiedoksi: Hallintopalvelut

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kyläyhdistysten kohdeavustukset /02/04/02/02/2013 KH 124 Maaseutupalvelujen talousarviossa on vuodelle 2013 varattu kyläyhdistysten kohdeavustuksiin 2000 euroa. Kohdeavustuksia voidaan maksaa vain rekisteröityneille kyläyhdistyksille ja ne maksetaan hyväksyt tyjä kuitteja vastaan enintään myönnettyyn mää rään asti. Kohdeavustusten haku päättyi Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä kaksi: Hurissalon kyläyhdistys ry - Ison kahvinkeittimen hankinta 300,00 - Sähkögrillin hankinta 400,00 - pullopalautusroskiksen katoksen rakennustarvikkeisiin 500,00 Yhteensä 1200,00 Puumalan Veskansan kylät ry -Kyläkirjeen valmistus, nettisivut, saaristolaispäivän ja liikuntapäivän tiedo tus ja saaristolaispäivän ohjelman kieliversiot 1300,00 Kohdeavustusta haettiin yhteensä (Valmistelija maaseutusihteeri Anne Valtonen, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuk sia seuraavasti: Hurissalon kyläyhdistys ry - kahvinkeittimen, grillin ja katoksen rakennustarvikkeiden hankinta Puumalan Veskansan kylät ry -Kyläkirjeen valmistus, nettisivut, saaristolaispäivän ja liikuntapäivän tiedo tus ja saaristolaispäivän ohjelman kieliversiot 1000, ,00 Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava maaseutupalvelui hin mennessä. Kunnanhallituksen jäsen Irja Piskonen (Hurissalon kyläyhdistyksen pu heenjoh ta ja) ja Valtuuston II varapuheenjohtaja Olavi Kie tä väi nen (Puuma lan Ves kan san ky lät ry:n pu heenjohta ja) pois tui vat es teel li si nä ko kouk ses ta tämän py kä län kä sit te lyn ajak si. Toimenpiteet: Tiedoksi: Maaseutusihteeri Talouspalvelut Hurissalon kyläyhdistys ry

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puumalan Veskansan kylät ry

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Korjaus- ja energia-avustukset 2013 KH 125 Asuntojen korjausavustusta voidaan myöntää vanhusväestölle, mikäli asunnon pysyvästi asuvan ruo kakunnan jäsenistä yksi on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää hissien rakentamiseen, perusparantamiseen sekä lii kun ta es teen poistamiseen, terveys hait to jen pois ta mi seen, kiinteistökohtaisen talousvesijärjestelmän parantamiseen, suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen, pientalo jen tarveharkintaiset ener gia-avus tuk siin et tä muut ener gia-avustukset (la ki asun to jen kor jaus-, energia-, ja ter veys hait ta-avustuk sista 1184/2005,muut. 1059/2008, val tion avus tuslaki 688/2001, VNA asuntojen korjaus- ja energia-, ja ter veys hait ta-avustuk sista 128/2006, 115/2008, 11/ /2010 ja 8/2013) se kä ARAn korjaus-, ener gia ja ter veys haitta-avus tusten myön tämis- ja mak sa tus menettelystä vuonna 2013 an tamia ohjei ta. Avustusta voidaan myöntää 40 % korjauskustannuksista. Vete raanitunnuksen omaavilla henkilöillä on korkeammat tulorajat 40 %:n avustuksen myöntämiseen ja/tai heillä on myös mahdollisuus 30 %:n veteraanilisään. Pientalojen tarveharkintaisissa ener gia-avustuksissa avustus on korkeimmillaan 25 % hyväksyttävis tä kustan nuksista. Muissa energia-avustuksissa avustus on korkeintaan 15 % hy väksyttävistä kustannuksista. Korjausavustusten haku- ja myöntämismenettelyssä on huomioitava, että valtioneuvoston asetuksen mukaisia tulorajoja ei voida ylittää ja että avus tus maksetaan hankkeen to teutuneista kustannuksista avustuspäätökses sä määritellyn myöntöpro sentin ja valmiusasteen perusteella. Avustettavat toimenpiteet Avustettavalta korjaukselta edellytetään, että sillä - parannetaan energiataloutta - otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa Asuinrakennuksen on oltava jo hakuhetkellä ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustettavia toimenpiteitä ovat kunnan harkinnan mukaan mm. ulkovai pan korjaukset ja lämmitystapamuutokset. Avustus maksetaan hankkeen toteutuneista kustannuksista avustus päätöksessä määritellyn myöntö prosentin ja valmiusasteen perusteella. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on päättänyt asun to jen korjaus toi min taan osoi te tusta mää rärahasta Puumalan kunnan osuu deksi 0 euroa. Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustuksiin on osoitettu 1494 euroa se kä muiden energia-avus tus ten määrä raha on 0 eu roa. Korjaustoimenpiteet on aloitettava vuoden kuluessa tästä päätöksestä ja saatettava loppuun siten, et tä avustus on maksettavissa mennessä.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennustarkastajan lausunto avustuksista on liitteenä. Liite nro 39. Liite jaetaan vain kunnanhallituksen jäsenil le. (Valmistelija rakennustarkastaja Heikki Virta, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää korjaus- ja energia-avustukset rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Toimenpiteet: Tiedoksi: Hallinto- ja talouspalvelut Rakennustarkastaja Hakijat Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Alennuksen myöntäminen Kotiniemen tonteista tonttimarkkinointipäivään osallistuville 33/10/00/02/2012 KH 126 Kunta järjestää lauantaina Koti Puumalan Kotiniemestä -tapahtuman. Tapahtuma järjestetään samanaikaisesti vanhojen autojen Saimaan ympäriajon kanssa. Päivän aikana on tarjolla tietoa tonteista ja kunnasta koulun kentällä. Kentältä lähtee myös bussikuljetukset Kotiniemeen, jossa tutustutaan Kotiniemen tontteihin. Paluu Kotiniemestä tapahtuu M/S Kauniin Veeran kyy dis sä Puu ma lan satamaan. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kotiniemen tonttei hin tutustuville myönnetään tonttihinnoista tuhannen euron alennus. Alennuksen saaminen edellyttää tontin ostamista vuoden 2013 aikana. Toimenpiteet: Tekninen toimiala

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Lausunto Puumalan Lohi Oy:n ympäristölupahakemukseen 30/11/01/00/2013 KH 127 Itä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Puumalan kunnanhallituksen lausuntoa koskien Puumalan Lohi Oy:n jättämää ympäristöluvan lupamääräysten tar kis tus ha ke musta. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 27/05/2, myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan. Lu pa mää räys ten mu kaan toi min nan har joitta jan tu lee men nes sä teh dä uusi ha ke mus lu pamää räysten tarkistamiseksi. Vuotuinen kalojen kasvatusmäärä on noin kg. Laitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia luvan myöntämisen jälkeen eikä muutoksia ole suunnitteilla. Kalankasvatuslaitoksen vaikutuksia läheisten vesialueiden fysikaalis-kemialliseen vedenlaatuun tarkkaillaan kolmesta vesistöpisteestä kolme kertaa vuodessa ja vaikutuksia biologiseen laatuun joka toinen vuosi viidestä tarkkailupisteestä. Tarkkailutulosten perusteella veden ravinnepitoisuudet ja bakteerien määrä ovat hieman koholla kalalaitoksen alapuolella. Kukkeistenselän veden fysikaalis-kemiallinen laatu ja erinomainen ekologinen tila eivät heikenny hyvistä laimennusolosuhteista johtuen. Hakija on esittänyt, että nykyisessä luvassa määrätyt kuormitusrajat pidetään ennallaan. (Valmistelija ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, p ) Kunnanjohtajan ehdotus: Puumalan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Puumalan Lohi Oy:n ympäristöluvan tar kista mi sen suh teen. Tiedoksi: Itä-Suomen aluehallintovirasto

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat KH Pöytäkirjat ja otteet: - Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus Mikkelin kaupunki/ kasvatus- ja opetuslauta kunta : Puu malan kunnan tiedustelu kansalaisopistoyhteis työstä Puumalan ja Mikkelin kes ken. - Mikkelin kaupunki/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta : Alkoholiohjelman seudullinen kumppanuussopimus - Mikkelin kaupunki/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta :Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sopijakuntien väliset palvelusopimukset. 2. Puumalan kunta/rahavarojen tarkastajat : Muis tio tarkastuskäynnistä Etelä-Savon Ely-keskuksen tiedote Työllisyys ja työttömyys Etelä-Savossa huhtikuussa Puumalan työvoima 961, työttö mät työnhakijat 104 sekä työttömyys aste 10,8 %. 4. Etelä-Savon maa kuntaliitto : Vastine Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan val misteluai neistosta saatuun palautteeseen. 5. Etelä-Savon Ely-keskus : Luonnonsuojelulain 72 a :n mu kainen päätös liito-oravan li sääntymis- ja levähdyspaikan määrittä mi sestä ja alueen metsän käsittelys tä. Kohde: Puumalan kunnan Muura mäki tilal la Tetrikallio RN:o 1:98. Hakkuuoikeuden haltija: Stora Enso Oyj. 6. Etelä-Savon Ely-keskus : Päätös Syvälahden puronvarsilehto 1/01 luonnonsuojelualueen luon nonhoidon toimenpidesuunnitelman hyväksymisestä Puumalan kunnan Ryhälän kylän Putkinotko RN:o 5:52 tilalla. 7. Viranhaltijapäätökset ajalta ajalta (oheismateriaali). (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mai nitut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Ajankohtaisia asioita KH 129 Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa seuraavia asioita: * Ajankohtaista tällä hetkellä * Tulevia asioita * Edunvalvontaa (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. (015) ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen kunnanjohtajan esittämät asiat ja päättää mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Puumalan itäosien yleiskaavamuutoksen kaavaehdotus 61/10/02/00/2011 KH 130 Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy on maanomistajan toimeksi antamana laatinut päivätyn ja täydennetyn ehdotuksen Puuma lan itäosien yleiskaavan muutokseksi. Kaavamuutos koskee Pellilän kylän kiinteistöä Enola , Sipilänsaaren kylän kiinteistöä Lahtela ja Torsantaan kylän kiinteistöä Levälahti Kunnanhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa sopimuksen yleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää kaksi yleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa kiinteistöiltä Lahtela ja Levälahti kiinteistölle Enola yhdeksi uudeksi vakituisen asunnon rakennuspaikaksi ja yhdeksi loma-asunnon rakennuspaikaksi, jolla kumotaan voimassa olevan yleiskaavan mukainen kantatilan rantasaunan rakennuspaikka. Lisäksi kaavamuutosalueelle haetaan rakennusoikeutta ammattikalastuselinkeinoon liittyville rakennuksille. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi lausunto ja 4 muistutusta. Kaavan laatijan vastine lausun toon ja muistutuksiin on liitteenä. Liite nro 40. Kaavaehdotusta on nähtä vil lä olon jäl keen muutettu siten, että loma-asunnon rakennuspaikan kaa va määräykseen on lisätty lause "Alueelle saa rakentaa myös kalastuselin kei noon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puumalan yleiskaavoitusohjelman. Yleiskaavoituk sen tavoitteina ja kaavoitusperiaatteina todetaan mm. seuraavaa: - varmistetaan maanomistajille tasapuoliset rantarakennusoikeudet - kaavassa osoitetaan maanomistajakohtaisesti rantarakennuspaikkojen lukumäärä ja niiden likimää räinen sijainti - edistetään luonnonarvojen ja maiseman kauneuden sekä kulttuurikohteiden säilymistä - turvataan vapaan rannan jäämistä - rakentamista keskitetään kunkin maanomistajan rantojen puitteissa siten, että mahdollisimman pal jon maiseman, virkistyksen tai luonnon kannalta olennaista rantaa jäisi ra kentamatta - tuetaan maaseudun elinvoiman säilymistä Puumalan kunnan yleiskaavoituksen periaatteena on ollut se, että rakennusoikeuksien siirto kiinteis töltä tai järveltä toiselle on ollut mahdollista vain saman maanomistusyksi kön sisällä. Yleiskaavoi tuk sen pe ri aat teet ovat voimassa myös muutettaes sa yleiskaavaa, ja ne on tuotu esiin myös itäosien yleiskaavassa. Nyt yleis kaa va muu tok sen koh teena ole vien kiin teistöjen omis tus suh teet ei vät ole yhte ne väi set, min kä vuoksi kaa van hy väksymis käsitte ly ei ole edis ty nyt. Kunnanhallitus on kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättäessään edellyttä nyt, että "luonnoksen mukainen, selvästi kaavan tavoitteista poikkeava mi toitus tulee muuttaa maanomistajia tasapuoli-

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ sesti kohtelevaksi kaavaehdo tusta laadittaessa". Kaavan hyväksymisen kannalta ongelmallinen asia on siirrettäviä kiinteistöjä koskevat maanomistusolot. Rakennusoikeus on kiinteistökohtainen ja niiden määrää säädellään kantatilatarkastelulla. Rakennusoikeus ei ole luonteeltaan sellainen, että maanomistaja voisi siirtää käyttämättä olevan rakennusoikeutensa kaavamuutoksen yhteydessä toiselle maanomistajal le, vaik ka tä mä tapahtuisikin sopimuksella ja ilman korvausta. Mahdollisuudesta siirtää kaavaehdotuksen mukaisesti kaavamuutoksen yhtey des sä ra ken nus oi keutta toiselta maanomistajalta toi selle on kysytty kannanot toa ensin Kun taliitosta ja myöhemmin myös maankäyttöasioita hoitavasta ym päristö mi nisteriöstä. Ympäristöministeriön juristin kanta oli, että siirto voisi olla täl lai ses sa ta pauk ses sa mah dollis ta ai noas taan, mikäli kiinteis töillä oli si sa ma kantatila, tai siirtäminen olisi muuten kaavoituksen tavoit teita tukevaa ja siten perusteltua rakennusoikeuden mitoituksen ylitykselle. Kaavaehdotuksen mu kai sessa siir tä mi ses sä ti lan ne ei kui ten kaan ole näin, sillä esimerkiksi Sivinsaareen jäisi edelleen merkittävä määrä rakennuspaikkoja. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi huomauttaen, että kaavaehdotuksen hyväksyminen edellyttää kunnanhallituksen mielestä siirrettävän rakennusoikeuden kuu lu mis ta sa maan maan omis tusyk sik köön. Toimenpiteet: Teknisten palvelujen toimiala

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai muun lainsäädännön mukaan ei saa hakea muutosta valittamal la: :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen (kuntalaki 89 ): :t , 126, Oikaisuvaatimusaika: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista Puumalan kunnanhallitus PL 20, PUUMALA faksi (015) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella (kuntalaki 90 ). Oi kaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikai suvaati muksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika: Valitusviranomainen: Kunnallisvalitus 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeus : t PL KUOPIO Hallintovalitus 30 päivää päätöksen antopäivästä : t 125 Faksi Hankinta-asiat: 14 p äivää päätöksen tiedoksisaannista Markkinaoikeus : t Radanrakentajantie 5, HEL SIN KI Faksi Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ja päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/ valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/ valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaati muksen/ valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaati muksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/ valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä to distus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/ valitusajan alkamisen ajankohdas ta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/ valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaati muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/ valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/ valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ valitusviranomaiselle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuul la. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- /valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Peruspalvelulautakunta Aika 15.12.2014 klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot