Kaakkois-Suomi Venäjä CBC Ympäristöselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC Ympäristöselostus 5. helmikuuta

2 Sisällys Lyhenteet... 2 Johdanto... 4 Yleistä CBC -ohjelmasta... 5 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC ohjelman sisällön alustavat painopistealueet... 6 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC ohjelman vaikutusten arviointi... 7 Suhde muihin ohjelmiin ja suunnitelmiin... 8 Ohjelman kannalta olennaiset kansalliset ja kansainväliset ympäristötavoitteet Vaikutusalue Arviointimenetelmän kuvaus Vaihtoehtojen käsittely Nykytilan arviointi Arviointiosa Toimenpiteiden vaikutusten arviointi Läpileikaavat teemat Yhteisvaikutukset Ympäristövaikutusten keskinäiset vuorovaikutussuhteet Todennäköinen kehitys, jos ohjelmaa ei toteuteta Oletukset ja epävarmuudet Toimenpide-ehdotukset haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi Ehdotus seurantaohjelmaksi Yhteenveto

3 Lyhenteet CBC : Cross Border Cooperation / Rajat ylittävä yhteistyö ENPI: European Neighbourhood and Partnership Instrument /Euroopan naapuruus instrumentti (Yleisesti käytetty lyhenne on ohjelmakaudella ) ENI: European Neighbourhood Instrument /Euroopan naapuruus instrumentti (Yleisesti käytetty lyhenne ohjelmakaudella ) SOVA laki: Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) SEA-directive : Strategical Environmental Asessment directive (EU -direktiivi suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista EU:n 2001/42/EC.) JPC: Joint Programming Committee (Ohjelman ohjelmointikomitea). RTF: Regional Task Force (Ohjelman valmistelua varten perustettu alueellinen työryhmä) PK-yritys: Lyhenne ja nimitys, jota käytetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä EU: Eurooopan Unioni EUSBSR: EU Strategy for the Baltic Sea Region (Euroopan Unionin Itämeristrategia) YK: Yhdistyneet kansakunnat HELCOM: Helsinki Commission (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, myös Helsingin komissio) TEN-T: Trans-European transport networks (Euroopan laajuiset liikenneverkot) CO2: Hiilidioksiidi BAT: Best available technology (Paras käytettävissä oleva tekniikka) T&K: Tutkimus- ja kehittämistoiminta E18:Eurooppatie 18 (Pohjois-Irlannin Craigavonista Venäjän Pietariin) ELY keskus: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä) YVA: Ympäristövaikutusten arviointi 3

4 Johdanto Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajat ylittävä yhteistyöohjelma ENPI saa jatkoa alkaneella Euroopan Unionin rahoituskaudella. Uuden kauden Venäjän kanssa toteutettavia ohjelmia kutsutaan CBC -ohjelmiksi. Varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo sekä Venäjällä Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Rajoittuvina alueina ohjelmaan voivat osallistua myös Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo sekä Karjalan tasavalta. Lisäksi Turun kaupunki on mukana ohjelma-alueen ulkopuolisena keskuksena. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma-alueella. Tavoitteena on edistää ohjelmaalueen pk-yritystoimintaa ja koulutusta, parantaa ympäristön tilaa, sekä luoda edellytyksiä sujuvalle rajanylitysliikenteelle. CBC -ohjelmien ympäristövaikutukset arvioidaan osana niiden valmistelua. Viranomaisella on velvollisuus selvittää ja arvioida valmistelemiensa ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin. Tämä ympäristöselostus on CBC -ohjelman arviointiprosessin keskeinen asiakirja. Selostuksessa esitetään tiedot ohjelmasta ja analysoidaan sen toteuttamisen merkittävät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointityön tarkoitus on lisätä vuoropuhelua sekä tukea ohjelman valmisteluprosessia, toteutusta ja seurantaa. 4

5 Yleistä CBC -ohjelmasta Kaakkois-Suomi- Venäjä CBC -ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma-alueella. Ydinohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Liitännäisalueiksi on nimetty Suomesta Päijät-Häme, Uusimaa ja Pohjois- Savo sekä Venäjältä Karjalan tasavalta. Turku on mukana taloudellisesti ja kulttuurisesti merkittävänä keskuksena. Ohjelman valmistelua koordinoi nykyisen ENPI -ohjelman hallintoviranomainen Etelä-Karjalan liitto ja päätökset tehdään ohjelmointikomiteassa (Joint Programming Committee = JPC). Ohjelman valmistelua varten on myös perustettu alueellinen työryhmä (Regional Task Force = RTF). Tavoitteena on toimittaa ohjelma-asiakirja Komission käsittelyyn ja hyväksyttäväksi viimeistään alkuvuodesta Koko EU-tason ENI -rahoitus on noin 15 miljardia euroa. Kaakkois-Suomi Venäjä CBC ohjelman rahoitus kaudella tulee olemaan 72,3 M - 109,7 M, josta EU:n osuus on 50 %, Suomen rahoitusosuus 25 % ja Venäjän rahoitus samoin 25 %. Uusilla CBC -ohjelmilla tulee olemaan temaattiset painopisteet, joista johdetaan ohjelmien toimintalinjat. Kaakkois-Suomi Venäjä CBC -ohjelmassa rahoitusta voidaan suunnata esimerkiksi taloudelliseen kehittämiseen, yritysympäristön parantamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, teknologisen kehityksen ja innovaatioiden edistämiseen, ympäristönsuojeluun, ilmaston muutokseen sopeutumiseen sekä rajatoimintojen ja -turvallisuuden parantamiseen. Hankkeissa on oltava päätoteuttaja ja jokaisessa hankkeessa tulee olla vähintään yksi hankekumppani Suomesta ja yksi Venäjältä ohjelman ydinalueelta. Sen lisäksi rahoitettavan toiminnan tulee hyödyntää ydinohjelma-aluetta. Lisätietoa nykyisestä ENPI -ohjelmasta ja CBC -ohjelman valmistelusta: 5

6 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC ohjelman sisällön alustavat painopistealueet ENI -säännöstö edellyttää kolmen yhteisen strategisen tavoitteen sisällyttämistä ohjelmiin. Kaikille ENI -ohjelmille yhteiset tavoitteet ovat: 1. taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen edistäminen molemmin puolin rajaa 2. yhteiset haasteet ympäristössä, julkisessa terveydenhuollossa ja turvallisuudessa 3. ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden helpottaminen EU:n komissio haluaa nykyistä paremmin fokusoida ohjelmia ja se on laatinut sen vuoksi temaattisten tavoitteiden listan, josta jokainen ohjelma valitsee enintään neljä. Kaikkiaan komission määrittelemässä listassa on kymmenen teemaa, jotka ovat: liiketoiminta ja pkyritysten kehittäminen; opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen; paikallisen kulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen; sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja taistelu köyhyyttä vastaan; hyvän paikallisen ja alueellisen hallinnon tukeminen; ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta; alueiden saavutettavuuden parantaminen, kuljetusten ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen; turvallisuuden yhteiset haasteet; energiayhteistyön edistäminen sekä rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus. Kaakkois-Suomi Venäjä CBC -ohjelmassa ohjelmointikomitea valitsi annetuista teemoista seuraavat neljä: 1. Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen 2. Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen 3. Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta 4. Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus Valittujen teemojen pohjalta johdetaan vielä ohjelman toimintalinjat. Alustavasti valituista teemoista on johdettu seuraavat toimintalinjat: 1. Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous 2. Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue 3. Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue 4. Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue 6

7 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC ohjelman vaikutusten arviointi CBC -ohjelman ympäristövaikutukset arvioidaan osana niiden valmistelua. EY:n direktiivi suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2001/42/EY) säätelee suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia. Direktiivi toteutetaan Suomessa lailla viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005), joka tuli voimaan Tämä ns. SOVA -laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa paremmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun alkuvaiheessa. Se lisää tiedonsaantia viranomaisten suunnitelmista ja mahdollisuuksia osallistua niiden valmisteluun. SOVA -laki antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Jokainen prosessin osallinen on oikeutettu saamaan tietoa ja lausumaan mielipiteensä suunnitelman tavoitteista ja sisällöstä. Ohjelman arviointi tähtää parhaan mahdollisen ratkaisuvaihtoehdon löytymiseen ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseen. SOVA -lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Ympäristöselostus on arviointiprosessin keskeinen asiakirja. Selostuksessa esitetään tiedot ohjelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista ja arvioidaan ohjelman toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. CBC -ohjelman ympäristövaikutukset on tutkittu sekä Suomessa että Venäjällä 1 erikseen ja omana arviointiprosessina. Käsillä olevassa selostuksessa käsitellään Suomen ohjelmaalueille kohdistuvia vaikutuksia. 1 South-East Finland Russia CBC Expert evaluation of environmental aspects of the programme draft. The environmental report. Saint Petersburg

8 Suhde muihin ohjelmiin ja suunnitelmiin ENI -ohjelmille on asetettu yhteiset tavoitteet, jotka liittyvät kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kehittämiseen molemmin puolin rajaan. Rajaohjelman keskeisiin päämääriin kuuluu mm. elinkeinojen innovatiivinen kehittäminen, rajaliikenteen sujuvuus sekä liikkuvuuden helpottaminen. Yhteiset haasteet kuten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset korostuvat. ENI -ohjelman tavoitteet ovat kytkössä lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin strategioihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin. Suomen näkökulmasta korostuvat EU -tason sitoumukset ja sopimukset. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka tukee ja täydentää Suomen omaa politiikkaa. ENI ohjelman luonnoksessa on esitetty ohjelman kannalta tärkeimpiä suunnitelmia ja ohjelmia. EU -tason keskeinen elinkeinopoliittinen strategia on Eurooppa 2020 kasvustrategia (Eurooppa Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia, 2010). Kasvustrategia tähtää älykkääseen, kestävään ja osallistavaan talouteen. Nämä kolme toisiaan täydentävää prioriteettia auttavat EU:ta ja sen jäsenmaita saavuttamaan korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. EU tasolla on sovittu lukuisista kehittämisen suuntaviivoista jotka liittyvät mm. kestävään kasvuun, tutkimukseen, kilpailukykyyn, resurssiviisauteen ja ns. vihreään talouteen 2. Kaakkois-Suomessa korostuu Euroopan Unionin Itämeristrategian merkitys (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR). Strategia on EU:n ensimmäinen makroaluestrategia. Uudistettu Itämeri-strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2012 ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma otettiin käyttöön helmikuussa EU:n Itämeri-strategialle on määritelty kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Ympäristötavoitteita käsitellään lukuisissa kansallisissa strategioissa ja suunnitelmissa. Suomen ilmastopolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiassa. Jätehuoltoon liittyvät strategiset päämäärät kuvataan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Vesiensuojelutyön tavoitteet esitetään mm. vesienhoitosuunnitelmissa. 2 Esimerkkeinä voidaan mainita: The Territorial Agenda of the European Union Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions (May 2011); Horizon Framework Programme for Research and Innovation (COM(2011) 809); Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME), (COM (2011) 834); the Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (COM(2011)112); The Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011) 572); Programme for the Environment and Climate Action (LIFE Programme) for the period (PE-COS 70/13, 16103/13 ADD1); the Eco-innovation Action Plan (Eco-AP) (COM(2011) 899). 8

9 Aluetasolla, maakuntien liitot ja ELY -keskukset ottavat kansalliset ja kansainväliset tavoitteet huomioon laatiessaan ja toteuttaessaan omia kehittämisohjelmiaan (maakuntasuunnitelmat / maakuntaohjelmat / jätehoitosuunnitelmat, vesienhoitosuunnitelmat yms.). Maakuntatasolla on laadittu myös lukuisia alueellisia strategioita jotka liittyvät keskeisiin liikenne-, ympäristö- ja luonnonvarakysymyksiin (liikennejärjestelmäsuunnitelma, ilmastostrategiat yms.) Globaaliset ympäristökysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. ENI -ohjelman kannalta keskeisiä ympäristöohjelmia liittyy mm. kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja YK:n biodiversiteettisopimukseen. Suomen ympäristöministeriön Venäjä-yhteistyön tavoitteet ulottuvat vuoteen Yhteistyön painopisteitä ovat Itämeren valuma-alueen, erityisesti Pietarin jätevedenpuhdistus, Leningradin alueen maatalouden kuormituksen vähentäminen, öljykuljetusten riskien vähentäminen ja öljyntorjunta, vaarallisten aineiden hallinta sekä luonnonsuojelu. Itämeren suojelun kannalta HELCOM:in ohjelmat ja suositukset ovat avainasemassa. Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM hyväksyi mm. Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Fennoskandian vihreä vyöhyke (Fennoscandian Green Belt) on rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suomen, Norjan ja Venäjän kolmikantainen yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan. Liikennejärjestelmän kannalta keskeinen strategia-asiakirja on Kaakkois-Suomen liikennestrategia vuoteen 2035 jossa on huomioitu myös EU linjaukset (EU:n päätös ydinverkkokäyttäviksi TEN-T). 9

10 Ohjelman kannalta olennaiset kansalliset ja kansainväliset ympäristötavoitteet Olennaisista kansainvälisistä ympäristötavoitteista on sovittu laajalti EU -tasolla ja Suomi on niihin sitoutunut. Alla on aihealuekohtainen listaus keskeisistä EU -tason direktiiveistä, strategioista ja etenemissuunnitelmista sekä lyhyt kuvaus avaintavoitteista. Ilmasto ja vähähiilisyys EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka kansainvälisesti YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja energiapaketti. Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella vuosina Euroopan unionin velvoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kahdeksan prosenttia vuoden 1990 päästötasosta. EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2020 on 20 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Suomen maakohtaiset tavoitteet ovat päästöjen vähentäminen 16 prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla (esimerkiksi rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne ja jätehuolto) ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen 38 prosenttiin. Suomen ilmastopolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiassa. Strategia päivitettiin vuoden 2013 alussa. Lisäksi kansallista ilmasto- ja energiapolitiikkaa on visioitu vuoteen 2050 saakka vuoden 2009 lopussa hyväksytyssä valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa. Hallitus valmistelee ympäristöministeriön johdolla ilmastolakia. Lain keskeisiä elementtejä ovat mahdollinen 80 prosentin päästövähennystavoite vuodelle Siirtyminen kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta merkitsee, että EU:n olisi valmistauduttava vähentämään omia päästöjään vuoteen 2050 mennessä 80 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna (EU:n etenemissuunnitelma: siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050). Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (2009/28) mukaisesti (Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä = Uusiutuvan energian direktiivi = RES direktiivi) jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallinen uusiutuvaa energiaa käsittelevä toimintasuunnitelma. Suomi sai uusiutuvan energian käytön tavoitteekseen 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kansallisesti tavoitteita on linjattu pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa. Resurssiviisaus ja ekotehokkuus EU:n etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa (KOM 2011 / 571) asetetaan tavoitteet, jotka osoittavat, millä keinoin Euroopassa on mahdollista saavuttaa resurssitehokas ja kestävä kasvu. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön kannusteet, joilla saadaan useimmat yritykset mittaamaan, vertailemaan ja parantamaan resurssitehokkuuttaan systemaattisesti ja auttaa yrityksiä tekemään yhteistyötä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että neuvoja ja tukea on tarjolla pk-yrityksille niiden resurssitehokkuuden ja raaka-aineiden kestävän käytön tunnistamiseksi ja tehostamiseksi. Julkinen tutkimusrahoitus tulisi suunnataa keskeisiin resurssitehokkuustavoitteisiin yms. 10

11 Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27) velvoittaa laatimaan kolmen vuoden välein kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman. Suomessa energiapalveludirektiivin (2006/32) velvoitteisiin ja tavoitteisiin on tarkoitus suurelta osin vastata energiatehokkuussopimusten toimeenpanolla ja tulosten seurannalla. Energiapalvelujen toimenpideohjelma koskee sähkön siirron, jakelun ja kaukolämpöalan yrityksiä. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava 9 %:n kansallinen ohjeellinen energiansäästön kokonaistavoite ja käynnistettävä toimia, joilla tähän tavoitteeseen pyritään vuoteen 2016 mennessä. Suomen kestävän kehityksen tavoitteet on kirjattu yhteiskuntasitoumukseen Suomi, jonka haluamme Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Resurssiviisaus ja luonnonvarat nousivat keskeiseksi kansalliseksi tulevaisuuskysymykseksi mm. kansallisen luonnonvarastrategian Älykkäästi luonnon voimin myötä. Ihmisten terveys ja ilma Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia (KOM 2005 / 446): Tavoitteiksi vuoteen 2020 mennessä on asetettiin mm. hiukkasille altistumisesta johtuvan eliniänodotuksen menetyksen vähentäminen 47 prosentilla, otsonista johtuvien akuuttien kuolemantapausten vähentäminen 10 prosentilla, liiallisten happopäästöjen vähentäminen metsäalueilla 74 prosentilla ja makean veden alueilla 39 prosentilla ja rehevöityneiden alueiden vähentäminen 43 prosentilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 82 prosenttia, typen oksidien päästöjä 60 prosenttia, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä 51 prosenttia, ammoniakkipäästöjä 27 prosenttia ja primaarihiukkasten (jotka päästetään suoraan ilmaan) päästöjä 59 prosenttia vuoden 2000 päästöihin nähden. Luonnon monimuotoisuus EU:ssa on laadittu luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2020 (KOM 2011/ 244 / Luonnonpääoma. Elämämme turvaajana) Vuoteen 2020 mennessä pysäytetään EU:n luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen ja ennallistetaan ne mahdollisimman pitkälle sekä tehostetaan EU:n toimia, joilla torjutaan koko maailman luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Tavoitteena on mm. lintu- ja luontodirektiivin täytäntöönpano, ekosysteemipalvelujen ylläpito ja ennallistaminen, kestävän maa- ja metsätalouden kehittäminen, kalavarojen kestävä käyttö ja vieraslajien torjuminen. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa Kansallisen metsäohjelman 2015 sekä valmisteilla olevan Suomen kansallisen metsästrategian 2025 toiminta-ajatuksen mukaisesti metsien kestävä hoito ja käyttö luovat kasvavaa hyvinvointia. Kansallisen metsästrategian laadintaa ohjaa Metsäpoliittinen selonteko Yksi metsäpoliittisen selonteon tärkeimmistä toimenpidekokonaisuuksista on metsäluonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden sekä metsien ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden turvaaminen. 11

12 Maaperä EU:n maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategian (KOM 2006 /231) tavoitteena on suojella maaperää ja varmistaa, että se voi suorittaa ympäristön, talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta tärkeät toimintonsa.. Strategiassa ehdotetaan toimia, joiden tavoitteena on estää maaperän kunnon heikkeneminen. Maaperä on myös merkittävä hiilen nielu ja kerryttämällä maahan orgaanista ainesta maatalous voi osaltaan osallistua kasvihuoneilmiön hillitsemiseen. Kansallisesti yleiset tavoitteet maaperänsuojelulle on määritelty Maaperänsuojelun tavoitteet mietinnössä. Ympäristöministeriö on asettanut 2014 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus valtakunnalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategiaksi. Maisema Maiseman vaalimisen suunnittelutyöhön liittyy EU:n maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus. Sopimusosapuolet sitoutuvat huomioimaan lainsäädännössään maiseman olennaisena osana elinympäristöä, laatimaan maisemansuojeluun ja -hoitoon tähtääviä toimenpiteitä sekä sisällyttämään maisemanäkökohdat alue- ja kaupunkisuunnittelu- ja muihin politiikkoihin, joilla on maisemaan vaikutus. Suomessa keskeisimmässä asemassa maisemansuojelun kannalta on maankäyttö- ja rakennuslaki, joka sisältää muun muassa kaavoitukseen ja rakennuslupamenettelyyn liittyvät säännökset. Vesi Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä (Vesipuitedirektiivi 2000/60), joissakin tapauksissa vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Samalla hyvälaatuisten vesien tila ei saa heiketä. Kaakkois-Suomen alueen vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi vesienhoidon valtakunnallinen toteutusohjelma vuosille tarkentaa, mitä toimia vesien hyvän tilan saavuttaminen vaatii valtakunnallisella tasolla. Vesienhoitosuunnitelmia päivitetään parhaillaan vuosiksi EU:n meristrategiadirektiivin (2008/56) tavoite on Euroopan merien hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Strategian tavoitteena on suojella ja ennallistaa Euroopan merien ekosysteemejä ja varmistaa, että meriin liittyvät taloudelliset toimet toteutetaan kestävän kehityksen mukaisesti. Meristrategiadirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön täydentämällä vesienhoitolakia. Tulevaisuudessa merialueet tulevat nykyistä enemmän kaavoituksen piiriin ja kaavoitus tulee olemaan aiempaa keskeisempi ohjausväline meristrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi kuusi vuotta siitä, kun Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM hyväksyi Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa hyvä ympäristön tila Itämerellä vuoteen 2021 mennessä. Liikenne EU -tasolla on laadittu liikennesuunnitelmia, jossa ympäristönäkökohtia on korostettu. Esimerkkinä voidaan mainita Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (KOM ): Tavoitteeksi asetetaan mm., että liikenteen kasvu ja liikkuvuuden tukeminen tapahtuu siten, että 60 prosentin päästövähennystavoite saavutetaan. 12

13 Kansallisella tasolla, liikennejärjestelmien suunnittelutyötä ohjaa mm. hallituksen liikennepoliittinen selonteko. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille Maakuntatasolla laaditaan mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Kaakkois-Suomen maakunnissa korostuvat kansainväliset logistiikkakysymykset ja siihen liittyvät ympäristöhaasteet kuten Itämeren öljynkuljetusten kasvu. EU:n rikkidirektiivi (2005/33/EY) sisältää MARPOL-yleissopimuksen voimassa olevan ilmansuojeluliitteen määräykset laivapolttoaineen rikkipitoisuudesta. Tämä vaikuttaa ohjelma-alueen merikuljetuksiin ja siihen liittyviin ympäristöasioihin merkittävästi. Jäte EU:n jätepolitiikka ja Suomen jätelaki perustuvat jätetavoitteiden hierarkiaan eli arvojärjestykseen. Kansallisen suunnittelutyön suuntaviivat on esitetty valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa: Kohti kierrätysyhteiskuntaa. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 on 11 maakunnan alueen kattava alueellinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon nykytila sekä tavoitteet ja toimenpiteet. Sen mukaan ensisijaista on ehkäistä jätteiden syntymistä. Vasta toissijaista on kierrättää jätteet uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Jätteen polttaminen tulee kyseeseen vasta, jos jätettä ei voi ehkäistä eikä kierrättää. Euroopan komissio esitti heinäkuussa 2014 uudistuksia EU:n jätelainsäädäntöön. Uusilla kierrätystavoitteilla, laskentatapojen muutoksilla, raportointivaatimuksilla ja muilla uudistuksilla pyritään yhdenmukaistamaan EU:n jätelainsäädäntöä sekä tehostamaan jätteiden hyödyntämistä resurssina jäsenmaissa. Maankäyttö Maankäytön suunnittelu ja hallinta ovat keskeisessä asemassa, kun maankäyttö halutaan sovittaa entistä paremmin yhteen ympäristönäkökohtien kanssa. Maankäytön suunnittelua ja hallintaa koskevat päätökset tehdään paikallis- tai aluetasolla (maakuntakaava, yleis- ja asemakaava). Euroopan komission tehtävänä on kuitenkin varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat ympäristönäkökohdat huomioon maankäyttö- ja aluekehityssuunnitelmissaan ja toteuttavat yhdennettyä maankäyttöä. Neuvottelut ovat käynnissä esimerkiksi EU:n merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanemiseksi. Merten aluesuunnittelu on yksi työkaluista, joka avulla voidaan saavuttaa merten hyvän tila vuoteen 2020 mennessä EU:n meristrategiadirektiivin mukaisesti. 13

14 Vaikutusalue Ohjelman vaikutusalue ulottuu pääasiallisesti ydinohjelma ja sen liitännäisalueeseen. Ydinohjelma-alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Liitännäisalueiksi on nimetty Suomesta Päijät-Häme, Uusimaa ja Pohjois- Savo sekä Venäjältä Karjalan tasavalta. Turku on mukana taloudellisesti ja kulttuurisesti merkittävänä keskuksena. Ohjelma vaikuttaa lisäksi ohjelma-alueelle rajoittuviin alueisiin. Kaakkois-Suomi-Venäjä-CBC ohjelma-alue. 14

15 Arviointimenetelmän kuvaus Arviointiprosessin kokonaiskuvaus on esitetty CBC -ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Arviointiprosessin toteuttamisesta on vastannut ympäristöpäällikkö Frank Hering Kymenlaakson liitosta. Etelä-Karjalan liitto on toiminut hallinnollisena vastuuviranomaisena. Arviointityö on integroitu varsinaisen CBC -ohjelman laadintatyöhön. Em. syystä on voitu vaikuttaa CBC -ohjelman sisältöön ja huomioida keskeisiä ympäristönäkökohtia jo arviointiprosessin aikana. Arvioinnissa huomioidaan keskeiset taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset. Ohjelma arvioidaan toimintalinjoittain. Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutuksia. Arvioinnissa käytetään pääasiallisesti arviointitaulukkoja. Merkittäviä vaikutuksia kuvataan myös sanallisesti. Arvioinnissa noudatetaan lakia suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista (200/2005) joka vastaa Euroopan Unionin SEA -direktiiviä. Arvioinnin tarkkuusaste on suhteessa ohjelman yleispiirteisyyteen. SOVA -lain mukaisena vastuuviranomaisena on toiminut Kaakkois-Suomen ELY -keskus. Etelä- Savon -ELY keskuksen SOVA lain -vastuuviranomaisia on konsultoitu ja kutsuttu vianomaisneuvotteluihin. Vaihtoehtojen käsittely SOVA -lainsäädännön mukaan arvioinnissa tulee tarkastella mahdollisia vaihtoehtoja. Arviointi on tehtävä vähintään hankkeen toteutukselle ja toteuttamatta jättämiselle (0-vaihtoehto). Kaakkois-Suomen CBC -ohjelman arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja: VE: 0 =Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä ei toteuteta VE 1 = Ohjelma toteutetaan kaikilta osin Nykytilan arviointi Koko ohjelma-alueen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen nykytila on kuvattu yksityiskohtaisesti CBC ohjelma-asiakirjassa (Kappale 2: Description and analysis of the programme area ). Tämän ympäristöselostuksen nykytilan arvioinnissa kuvataan vain keskeisiä ympäristökysymyksiin ja ympäristöarviointiin liittyviä kysymyksiä. Ohjelma-alue koostuu erityyppisistä osa-alueista. Erot harvaan asuttujen ohjelma-alueiden ja kaupunkialueiden välillä ovat suuria. Erityisesti maaseutualueella mutta myös monissa pienissä kaupungeissa ongelmana ovat nuorten poismuutto, väestön ikääntyminen ja paikoin hyvin heikko työllisyys. Pietari on viiden miljoonan ihmisen asukasluvullaan Euroopan 15

16 neljänneksi suurin kaupunki ja maailman pohjoisin miljoonakaupunki. Pietarin talousalueen vaikutukset ulottuvat koko ohjelma-alueelle. Tämä asettaa erityisiä haasteita myös ympäristölle. Keskeisiä luonnonelementtejä ohjelma-alueella ovat Itämeri, laajat metsät ja vesistöt sekä lukuisat suo- ja kosteikkoalueet. Maatalous leimaa maisemakuvaa maakunnissa usein mosaiikkimaisesti. Laajat yhtenäiset peltoalueet ovat alueelle vain paikoin leimallisia. Ohjelma-alueen merkittävä ympäristöongelma on Itämeren heikentynyt tila. Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Se on seurausta jo yli vuosisadan jatkuneesta ihmisen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta. Kuormitusta aiheuttavat mm. Itämeren rantavaltioiden asutus, teollisuus sekä maa- ja metsätalous. Pietarin jätevesikuormitus on vähentynyt viime vuosina. Jätevesien puhdistuksessa on Venäjän ohjelma-alueella kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Varallisten aineiden ja öljyn kuljetukset Suomenlahdella kasvavat jatkuvasti ja muodostavat merkittävän ympäristöriskin Itämerelle ja sen rannikoille. Ympäristöriski liittyy myös maatalouden suuryksiköiden (kuten siipikarjakasvattamoiden) sekä teollisuuslaitosten yms. laitosten vuotoihin ja poikkeustilanteisiin. Itämeren vedenalainen luonto on Suomen aluevesillä viime vuosikymmenellä tehokkaasti inventoitu. Myös Venäjällä on meneillään inventointi- ja tutkimushankkeita. Tutkimusten ja inventointien tulokset tuovat uusia työkaluja merialuesuunnitteluun ja tukevat samalla merialueiden kestävää käyttöä tulevaisuudessa. Rehevöityminen on vaikuttanut Itämeren lisäksi myös monien järvien ja jokien ympäristön tilaan. Pistekuormituslähteet ovat viime vuosina kuitenkin vähentyneet runsaasti. Suureksi haasteeksi jää edelleen maatalouden hajakuormituksen määrä. Vesistöjen kunnostustarpeet korostuvat, silla monilla järvillä, joilla ja kosteikoilla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Ohjelma-alueella on runsaasti metsiä, joista suurin osa on talousmetsiä. Luonnonsuojelualueiden verkosto on kehitetty, mutta erityisesti vanhojen luonnonmetsien suojelussa on puutteita. Ongelman ratkaisemiseksi on Suomessa kehitetty mm. vapaehtoiseen suojeluun perustuva metsien suojeluohjelma. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ohella Kaakkois-Suomesssa ei ole muita rajat ylittäviä kansallispuistoja tai merkittävän laajoja suojelualueita. Luonnonsuojelualueiden välinen kytkeytyneisyys on monin paikoin heikko ja suojelualueverkostossa on puutteita. Kaakkois- Suomessa korostuu maankäytön paineet esim. rajanylityspaikoilla. Norjan, Venäjän ja Suomen välisellä Fennoscandian Green Belt -yhteistyöllä pyritään mm. luonnonsuojeluyhteistyöhön sekä luontoalueiden kytkeytyneisyyden kehittämiseen. Luonnonsuojeluyhteistyö liittyy mm. luonnonsuojelualueverkoston kehittämiseen, Itämeren suojeluun, Laatokkaan ja Saimaan norppasuojeluun sekä vaelluskalan suojeluun. Luonnonsuojelun ja ympäristösuojelun taso on Suomessa korkeampi kuin Venäjällä. Tämä asettaa haasteita ympäristöyhteistyölle. Ympäristölainsäädäntö ja standardit sekä työtavat eroavat selvästi Euroopan Unionissa ja Venäjällä. Toisin kun Venäjällä, ilmastonmuutoksen ja vähähiilisyyden haasteisiin kiinnitetään Suomessa keskeistä huomiota ja siirtyminen biotalouteen on asetettu monissa maakunnissa keskeiseksi kehittämisen tavoitteeksi. 16

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA

KESKI-SUOMEN STRATEGIA Luonnos 21.2.2014 KESKI-SUOMEN STRATEGIA Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 SISÄLTÖ: LUKIJALLE 1. KESKI-SUOMEN VISIO 2040 2. KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN AVAINALAT 2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot