09, 04, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09, 04, 2014. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÅTALQUS MiNISTER) 9, 4, 214 a Nro UUDEN LUMUTIEDN TUrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi Lrnaftihaiju LPPURAPRTfl Mikkelin Ammattikorkeakoulu y Energia- ja ympäristötekniikan laitos Man Järvenmäki ja Tuija Ranta-Korhonen I

2 SISÄLTÖ 1 JHDANT.1 2 HANKKEEN TAVITTEET (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutus-pilotointi ja sen arviointi Raportointi ja tiedottaminen 3 3 HANKESAPULET JA YHTEISTYÖ 3 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet 4 (3 4.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutuspilotointi ja sen arviointi 7 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI 8 6 JATKTIMET 1 7 LPPURAPRTIN TIIVISTELMÄ 1 LIITE 1: Selvityksessä löytyneet luomukoulutukset LIITE 2: Pilot-koulutuspäivän materiaali LIITE 3: Kirjanpito & taseet LIITE 4: Koulutussisältöehdotuksia eri teemoista LIITE 5: Pilot-koulutuspäivän palautteen koonti LIITE 6: Pilot-koulutuksen markkinointi

3 1 1 JI-IDANT Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittamassa hankkeessa Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen oli Mikkelin ammattikorkeakoululla osahanke 2 Luomuasian tuntijoiden koulutuspilotti. Hankkeen koordinaattorina on HY Ruralia-instituutti. Tämä on loppuraportti osahankkeesta 2. 2 HANKKEEN TAVIUrEET (SAHANKE 2) Lähtökohta: Luomuun ja luomuneuvontaan liittyvää koulutusta annetaan monen eri tahon toimesta, mutta se kohdistuu pääsääntöisesti luomun alkutuotantoon. Muiden luomuun liittyvien tärkeiden osa-alueiden, kuten luomuelintarvikkeiden jalostami seen, ammattikeittiöiden ja kaupan toimintaan sekä hankintoihin liittyvää koulutus ta/neuvontaa ei ole tarjolla lukuun ottamatta muutamia projektiluonteisia koulutuk sia, jotka ovat keskittyneet pääasiassa tiettyihin tarkasti rajattuihin tuoteryhmiin tai toimintoihin. Työpaketilla tuetaan ja edistetään Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpano suunnitelmaa muun muassa seuraavin tavoin: Jalostukseen painottuva asiantuntijakoulutus edistää luomualan kehittämissuunni telman toimeenpanoa vahvistamalla luomuneuvojien luomuosaamista tällä hetkellä vaillinaisella osa-alueella. Toimenpide lisää sekä luomuketjun toimijoilta että niiden sidosryhmiltä puuttuvaa tietoa ja taitoa kasvattaen muun muassa luomuvalikoimia. Jalostussektorille painottuva koulutus lisää Luomu-lisäarvon välittymistä kulutta jille edistäen luomumarkkinoinnin kehittymistä. Toimenpide tukee myös luomuopetuksen tarjonnan lisääntymistä elintarvike-, ma rata ja kaupallisella alalla sekä opetuksen asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa.

4 2 Toimenpiteen tavoite on pystyttää ja vakiirmuttaa kehittyvän alan vaatimuksia ja tarpeita seuraava opintokokonaisuus, joka lisää luomualan koulutusta ja neuvontaa jalostukseen painottuvalla sektorilla. Samalla luodaan sisältöä luomu-lisäarvon tim netuksi tekemiseksi ja sen arvostuksen vakiinnuttamiseksi entistä laajemmalla sekto rilla ja jalostetumpia luomutuotteita hyödyntävien kuluttajien parissa. Tämän odote taan lisäävän pitkällä aikavälillä myös luomutuotteiden vientinäkymiä. sahankkeen 2 tehtävät 1-4, jotka ovat kuvattuna seuraavana, toteutetaan vuonna Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet () Toteutus: vuonna 213 Selvitetään luomukoulutuksen ja jalostukseen (ammattikeittiöiden ruokatuotan to/luomuruoan markkinointi) kohdistuvan asiantuntijaneuvonnan nykytila ja tär keimmät kohderyhmät ja aihealueet. Myös soveltuvimmat koulutustavat/muodot (lähiopetus, etä- ja verkko-opetus, avoin amk, maksullinen koulutus, intensiivijakso), niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvin koulutukseen osallistuvia tahoja par haan osaamisen saavuttamiseksi, selvitetään. 2.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Toteutus: vuonna 213 Suunnitellaan koulutuksen sisältöjä (koulutusrungot) esiselvityksen pohjalta valitulle kohderyhmälle (esim. terveystarkastajat). Pilot-koulutuksen koulutusmateriaali koh dennetaan erityisesti pk-sektorille. Materiaali on sovellettavissa eri kohderyhmille (teollisuus, toimijat, ammattikeittiöt, kaupat ja tarkastajat) suunnattuihin koulutuk sun. Tuotetusta materiaalista laaditaan pilot-koulutuspaketti, joka mahdollistaa erilailla ja eri kohderyhmille toteutettavia koulutuksia.

5 3 2.3 Koulutus-piotointi ja sen arviointi Toteutus: vuonna 213 Toteutetaan suunniteltu yksipäiväinen pilot-koulutus vuonna 213, joka suunnataan terveystarkastajille. Koulutukseen osallistuneilta kerätään palaute, jolla arvioidaan koulutuksen onnistumista ja haetaan kehittämiskohteita. 2.4 Raportointi ja tiedottaminen Toteutus: vuonna 213 Tehdään osatehtävien tulosten ja selvitysten pohjalta julkaisu Mikkelin ammattikor keakoulun julkaisusarjaan. Raportoidaan hankkeen etenemisestä rahoittaj alle ohjei den mukaisesti (sisältö ja talousasiat). 3 HANXESAPULET JA YHTEISTYÖ ULT-hankkeen koordinaattori on HY Ruralia-instituutti kumppaneinaan MTT Mik keli ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tämä raportti koskee Mikkelin ammattikor keakoulun toteuttamaa osahanketta 2. Mikkelin ammattikorkeakoulussa hanketta toteuttivat projektipäällikkö Man Järvenmäki (3,6 htkk), sekä projektityöntekijä Tuija Ranta-Korhonen (2 htkk) ja projektiasiantuntija Piia Aarniosalo (2 htkk). Hankkeen aikana on RY Ruralia-instituutin kanssa sovittu rajauksista eri osahank keiden välillä, jotta on vältetty päällekkäisen työn tekeminen. Lisäksi on haettu par haita tapoja ja keinoja julkaista hankkeessa tuotettua materiaalia sähköisesti. 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Kokonaisuudessaan kaikki tehtävät (1-4) saatiin hankkeessa toteutettua, vaikka hankkeen rahoituksen muuttuessa yksivuotiseksi jouduttiin joitakin suunniteltuja toimia karsimaan.

6 4 4.1 Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Ensimmäisenä lähdettiin selvittämään luomuelintarvikejalostukseen annettavaa kou lutustarjontaa. Lähtökohtaisena olettamana oli, että systemaattista koulutusta ei ole ja järjestetty koulutus liittyy erilaisiin hankkeisiin ja niissä armettuun, usein teeman mukaiseen, koulutukseen. Kaikki selvityksessä löytyneet luomukoulutukset on taulukkoon (liite 1). Jatkojalos tukseen painottuvaa koulutusta löytyi lähimä joidenkin hankkeiden yhteydestä. Varsinainen luomuelintarvikejalostukseen liittyvä kaikille avoin koulutuspaketti, () joka selvityksessä löytyi, on Mikkelin ammattikorkeakoulun tarjoama 5 op paketti Luomuelintarvikkeet, jossa painopiste on valvonnallinen näkökulma. Tehtävä osoittautui niin hankalaksi kuin alun perin ajateltiinkin. Kun systemaattisel la etsimisellä on erittäin hankalaa löytää luomujatkojalostukseen löytyvää koulutusta (jota ei siis juurikaan ole), niin kuinka toimirinanharjoittajat, mahdolliset kouluttajat tai markkinavalvojat voivat saada täydenriystä omaan osaamiseensa? Koulutusselvityksen eri vaiheissa hankaluuksia tuotti luomukentän hajanaisuus ja monialaisuus (kuva 1). Liian helposti ajatellaan, että kun luomu on yhdistävä tekijä, niin kaikkien alalla toimivien tarpeen ovat samanlaiset. li erittäin vaikeaa löytää olemassa olevaa tai lähiaikoina järjestettyä koulutusta jossa kohderyhmänä oli joku muu kuin alkutuotanto. Useat koulutukset ovat osa erilaisia hankkeita ja niiden markkinointi kohdentuu usein hankkeessa muutenkin mukana oleville tahoille ja niissä tuotettu koulutustieto jää hankkeen piiriin.

7 5 Neikappa 1 KUVA 1. Luomukentän toimijoiden sidossuhteita (kuva Tuija Ranta-Korhonen) 4.2 Koulutuksen sisältösuurinitelma ja tuotteistaniinen sahankkeessa tehtiin kolme erilaista koulutuspakettirunkoa joista yhtä myös testat tim pilot-koulutuksessa johon kohderyhmäksi valittiin mahdollisimman laaja otanta eli koulutus ajateltiin soveltuvan sekä toimijoille, kouluttajille/neuvojille ja markki navalvontaa tekeville viranomaisille. Tähän koulutuspakettiin pyrittiin kokoamaan lyhyesti koko luomuelintarvikejalostuksen keskeinen sisältö. Koulutuspilotin markkinointi aloitettiin syksyllä 213. Varsinainen pilot koulutuspäivä pidettiin Mikkelissä. Pilot-koulutuksessa käytetyt materiaa lit ovat vapaasti kaikkien saatavana luomu.fi sivustolla. nan-koulutusmateriaalit/ Lisäksi sivustolle on ladattu videoklippejä muutamista koulutuspäivän teemoista katsottavaksi.

8 6 Koulutuspäivän materiaalin (liite 2) lisäksi osaharikkeessa työstettiin kaksi muuta koulutusrunkoa. Toinen koulutusrunko tehtiin täsmäkoulutukseen ja siihen aihepii riksi valikoitui kirjanpito/muistiinpanot ja tase (liite 3). Tämä aihepiiri valittiin, koska tästä osa-alueesta ei löytynyt valmista materiaalia jo olemassa olevista oppaista ja ohjeista. Tässä koulutuspaketissa on ajateltu toimijan (tai muun asiasta kiinnostu neen) lähtevän tarkastelemaan olemassa olevaa prosessia tasemuodostuksen näkö kulmasta. Koska jokaisessa yrityksessä ja prosessissa on hyvin erilaisia tarpeita ja ongelmia, koulutusrungolla on ajateltu olevan näkökulmia laajentava tavoite. Kolmas koulutusrunko tehtiin maallikko näkökulmasta, jossa luomua hyvin vähän tai ei lainkaan tuntevat henkilöt (2 projektiassistenttia) tutustui pilot-koulutuksessa materiaalina käytettyyn Jatkojalostajan oppaaseen. Tämän tutustumisen jälkeen työs tettiin eri osa-alueiden ympärille nousseita kysymyksiä (kuva 2). Näillä paketeilla haluttiin tuoda uutta näkökulmaa siihen millaisia kysymyksiä myös tavanomaisten elintarvikkeiden tuottajalla voi olla pohtiessaan luomuelintarvikkeiden ottamista omaan tuotantoonsa. Saako haomutuottees saollamuuta kuin luomua? Luomun käyttö tavanomaisissa tuotteissa - Luomuraak> JATKJALS- [uoniun aine T 1 ettamat erityisvaatimukset 1 tavanomainen raaka-aine Luomun kannattavuus (paremmat Iteet?) tuotannossa KUVA 2. Jatkojalostajan mahdollisia mietteitä suunnitellessa luomutuotteiden mukaan ottamista tuotantoon (kuva Tuija Ranta-Korhonen)

9 / 7 Näitä osapaketteja (liite 4) voi hyödyntää joko yksittäin tai koota niistä tarvittava ko konaisuus tai laajemmassa tarpeessa käyttää jopa näitä kaikkia. 4.3 Koulutuspiotointi ja sen arviointi Koulutuspilotointi suunniteltiin aluksi pidettäväksi pelkästään terveystarkastajille ja siinä olisi silloin ollut painopiste markkinavalvonnassa. Hyvin pian alkumarkki noinnin jälkeen päätettiin kohderyhmää laajentaa, jotta saataisiin edes kohtuullinen määrä osallistujia koulutuspäivään. Koulutuspäivä rakennettiin siten, että keskeisiä asioita käsiteltäisiin yleisellä tasolla ja kaikkia mahdollisia osallistujia palvelisi luo muasiakiijoihiri perehtyminen. Koulutuspäivää markkinoitiin terveystarkastajille suunnatussa ammattilehdessä jul kaistulla ilmoituksella (Ympäristö ja Terveys lehti, kuva 3), maakunnallisesti ilmoi tuksella Länsi-Savo lehdessä ja useissa sähköisissä kanavissa kuten luomu.fi, Pro Luomun facebook sivuilla, Mamk:n nettisivuilla ja suorilla sähköpostituksilla (liite 6). p - \IIT\ k\jjp\ \ \\t\1 \TTIkII1 1III)1\ J [[R\1 S- TARK;\ST:\jI\ f1iiee TIE iää 1i!( )\1I IST;\ 1!i/I.c-Iii, tl_uhl?(liiiht hiafiii,hlhl jijtfi.., 1. J i: III I.? / :. 111/ ktii,f,i!,i. 1,in, ij,, /,e,,,n,4,/,,,i,,,/11,,i,,, II,(,,hIk,,l(lf,,IIht,II,l(I,i1I. jiihi;ii.ii,rlaii,, LiL,;iLiI,i,. ku,,iiuk ui,,,,, 1 u,,uuu,u,uuuu \IuI.L Ii k uuuuuiiu I uuuu uul liii IuuuiI. i ;,il..u,;uii,,u kwiu,iu,u,ua,rui Iu,,uu,ui kuu,,,,, :, i. IIiuu,,iiauiiiiuui.ei: usuuanuujui 1 uiiai I.Iu, k k. Iuk.Iuuii.,,Ij,.ih,ui:uLau1,,,u_,u,(tl,uuu,uukJi Iauri.1 iiuu iiin liii till Iiui iuuuuul tuli 4( (),j KxzrmI,d,gSjai J, Ilh$IU fl Ij t(t 1 Iitlt fl bifliisi*ltt Soi: iu,tlasi,w,q ja ii,u,,,,,, ii!ianåi Uu KUVA 3. Ilmoitus Ympäristö ja Terveys-lehdessä

10 8 Koulutuspäivään ilmoittautui 12 henkilöä, joista 5 oli terveystarkastajia ja loput toi mijoita, neuvojia, opettaja tai muuten luomusta kiirmostuneita. Paikalle tuli kymme nen henkilöä. sallistujat olivat hyvin eri toimialoilta ja ajateltua kohderyhmää. Kou lutuksessa kerättiin palautetta kyselylomakkeella (liite 2) ja saadut vastaukset (9 kpl) on analysoitu tarvittavia jatkokehittämistoimenpiteitä silmällä pitäen. Kokonaisuu dessaan saadun palautteen (liite 5) perusteella koulutuspakettia voidaan pitää onnis taneena. Selkeäksi haasteeksi tällaisen koulutuspäivän sisällössä nousi osallistujien hetero geenisyys luomulainsäädärinön tuntemattomuus. Myös asenteet luomuim vaikutta vat. sallistujapalautteessa oli kommentti, että luomu on utopiaa. Etenkin viran omaisia koulutettaessa on tärkeää asian neutraali esittäminen, käydään läpi lainsää därmön velvoitteet ja mahdollisuudet ilman, että otetaan kantaa luomun mahdolli sun muihin ominaisuuksiin. Koulutustilaisuudet ja menekinedistäminen pitäisi osata jo koulutuksen markkinoinnissa selkeästi erottaa. Järjestetty koulutus sai kiitosta lu ennoitsijoiden asiantuntijuudesta, joka ilmentää asiapainotteisuutta ja siinä hyvin onnistumista. 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI Yleisissä keskusteluissa nousee usein esiin koulutusten tarve ja puute. Kuten tässäkin osahankkeessa taustaselvityksenä tehdyssä koulutushaussa tulokset jäivät hyvin pieniksi eli koulutusta ei ole kovinkaan paljoa tarjolla ja sekin on osittain erittäin hankalasti löydettävissä. Luomu.fi sivusto on yksi keskeinen viestintäkanava, mutta se kuinka hyvin erilaiset toimijat tietävät sen ja osaavat hyödyntää sitä ja toisaalta miten maallikot löytävät sinne koulutustiedonhakuun jäi tässä osahankkeessa avoimeksi.

11 9 Yhdeksi hankaluudeksi nousi eri toimijoiden erilaiset tarpeet ja intressit. sahank keessa koettiin, että luomuelintarvikkeiden edistämisen kannalta on keskeistä saada luomutarjontaa lisää niin ammattikeittiöihin kuin muutenkin markkinoille. Näin ol len valitsimme koulutuksen kohderyhmäksi ennen kaikkea markkinavalvontaa teke vät viranomaiset (kuntien terveystarkastajat) ja ammattikeittiöissä työskentelevät sekä ammattikeittiöön ammattilaisia kouluttavat ryhmät. Erilaisista markkinointi ponnisteluista huolimatta tieto koulutuksesta ei joko saavuttanut kaikkia kohderyh mään kuuluvia tai tällä oletetulla kohderyhmällä ei ollut oletettua kiinnostusta taijot tuun koulutukseen. Yhtenä tavoitteena osahankkeessa oli luoda koulutusmateriaalia ja sisältöehdotuksia koulutuksiin, joissa kohderyhmänä on muut kuin alkutuottajat, joille koulutusta on jo varsin hyvin taijolla. Tämä osanen onnistui osahankkeessa kohtuullisen hyvin. Tuotettu materiaali tulee vapaasti kaikkien saataville ja jos materiaali ei sellaisenaan sovellukaan ajateltuun tarpeeseen, voi niitä muokkaamalla tuottaa lisäsisältöjä tarvit taessa. Kokonaan uutena pakettina on koulutusrunko kirjanpitoon ja tase, joka on toimijoille ilmeisen hankala osa-alue ja johon ei löytynyt aiempaa koulutusmateriaa lia. Koulutuspäivässä tavoitteena oli saada videomateriaalia jaettavaksi osahankkeen tuloksena. Joitakin videoklippejä syntyi ja ne ovat nähtävillä luomu.fi sivuston kautta. Selkeästi huomattiin, että lähikoulutuspäivää videoimalla ei saada kunnollis ta verkkoon ladattavaa koulutusmateriaalia, vaan sellainen kannattaa tehdä erikseen. Koulutus oli myös esillä Mikkelin ammattikorkeakoulun vuoden 213 TKI-julkai sussa artikkelissa Uuden luomutiedon tuottaminen, joka on luettavissa osoitteessa: D23 B5 NETII.pdf?se guence =l.

12 1 6 JATKTIMET Varmasti jatkossakin tarvitaan erilaisia koulutuksia ja koulutusmateriaalia, mutta haasteena on ja tullee olemaan kohderyhmän saavutettavuus. lisi tarpeen tarkastel la millaiset panokset on hyödyllistä sijoittaa ja mihin tarpeeseen. Luomun haasteena on muun muassa se, että sen ympärillä on liian paljon tunteita ja mielipiteitä. Luomuun ei osata aina suhtautua riittävän neutraalisti ja siltä pohjalta lähteä rakenta maan tietopohjaa lainsäädännön sisällöstä. Sähköisten, kaikille vapaan koulutusmateriaalien tuottaminen on tarpeellista. Silloin () niistä saadaan helposti tieto pienille kohderyhmille tarvittaessa. Verkkokoulutusma teriaalin tuottaminen on jatkossa varmaankin kannattavampaa kuin yksittäisten kou lutustilaisuuksien järjestäminen. Tai osallistuminen koulutustilaisuuksiin tulisi olla mahdollista verkossa. Lisäksi kannatta panostaa nimenomaan asiantuntijatasolla tuo tettuun verkkomateriaaliin jossa on huomioitu jo tuotantovaiheessa materiaalin käyt tökohde. 7 LPPURAPRTIN TIWISTELMÄ Luomuasiarttuntijoiden koulutuspilotti -osiossa oli tavoitteena tuottaa koulutusmate riaalia muille luomun parissa toimiville kuin alkutuottajat ja esimerkkikohteeksi va littiin luomun markkinavalvontaa tekevät terveystarkastajat. Liikkeelle lähdettiin selvittämään tämänhetkistä luomuelintarvikejalostukseen painottuvaa koulutustar jontaa. Tavoitteena oli myös tarkastella koulutusten tuotanto-/tarjoamistapaa. Pää sääntöisesti kaikki löydetty koulutus oli lähikoulutusta ja useimmiten jonkin tietyn teeman ympäriltä, joka usein liittyi kiinteästi alkutuotantoon.

13 11 Saadun koulutuskenttäkuvan pohjalta lähdettiin rakentamaan pilot-koulutuspäivää ja kahta muuta koulutusrunkoa luomusta. Yksi koulutusrunko tehtiin täsmätiedon ympärille aiheena kirjaripito ja taseet. Toinen koulutusrunko sekä pilot koulutuspäivän materiaali rakentui yleiselle luomutiedon pohjalle. Toinen yleinen koulutuspaketti koekäytettiin pilot-koulutuspäivässä ja siitä kerättiin palaute osallis tujilta. sahankkeessa tuotettu koulutusmateriaali ja koulutusrungot ovat vapaasti saatavilla luomu.fi sivustolla. Sieltä löytyy myös muutama lähikoulutuspäivässä kuvattu videoklippi. Hankaluudeksi osoittautui koulutuspäivän kohdeyleisön kiin nostuksen saaminen ja markkinoinnin onnistuminen. Jatkossa voi olla hyödyllistä panostaa lähikoulutuspäivien sijasta koulutusmateriaalin tuottamista verkkoon ja verkossa tapahtuvaan koulutukseen. sahankkeessa saavutettiin sille asetetut tavoit teet.

14 Luomukoulutusta tarjoavat ja sitä mahdollisesti palvelevat hankkeet HANKE Luomutietoa uudella loimintainallilla JÄRJESTÄJÄ HY Ruralia-inslituutti AJANKHT.ATAVITE NErflSITE: 36,212 Luomuosaattiisen kehittäminen, verkkopalvelu, oppiinateriaaht Lucsnutietoa koko ketjulle inenekmedistämisen tueksi MMM elintarvlkeketjun tietoisuutsa luoniusta Iittpf/ss ww.ekcaseum.com/isankekuvaus.plmtm?hanke id l62 Luomuvakka -hanke Huomisen hämäläinen maatila -hanke YmpäristöKonipassi Lilsatilan skarppiohjelma EKkas:Iuontu ja ip-kasvistuotannois kehittämmen EKTASSU MANU Keiusot täyteen luomutietoa II infopäivä Loinsaalla Pa kaninaan luoinu- ja lälsiruokahanke Lah- ja luoinuruokaa Horeca-sektorille Kymen Luomulaakso -esiselvityshanke Luomumaito -luonnostaan terveellistä Lähi- ja luomurtaokaa julkisiin ammattikeittiöihas ja HoReCa-sektorille Kymeenlaaksossa Luomutietoa uudella toimintamallilla MTK Varsinais-Suomi ProAgria 1-Ilme ProAgna Pirkanmaa 214 ProAgria Elelä-Savo MTT Mikkeli ProAgria Pohjois-Karjala MTK Pohiois-Kaijala 31, MTK-\ arsinais-sunsnen Luomuvakka-lianke, Siipikarjaliittoja Pajuniensi ProAgria Pirkanmaa ProAgria Kymenlaakso Kuhilas ry ProAgria Etelä-Savo ProAgria / Kaakkois-Suoinen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus Koulutusta, tiedotusta, luomusektonn edistämotä Koulutusta. teemapiliviä, pienzyhnsiä. matkoja Luomun lisäys, siirtymävaiheen helpot, tilakartoitukset Luctnuilhantuotanto Tuotaistovolyymin lisääminen Luotnu- ja läl.imruuan kehittäminen Luomu- ja lahfruuan tunnetuksi tekemuien/julkiskeittmös, kotitaloudet htto;//www.pirmk.fi/tiedostooankki/indes.trnnl?sivu id=32 sobi2/sob Ekoneum: Luonsulla etumatkaa Etelä-Savolle Etelä-Savon ELY-keskus/ESR, MUC, Juvan kunta Kehittäminen ja koulutus httpj/www.ckoneuisi.coisilhankekuvaus.php?hankeidl 6 Ekoneum: MAIJKAS - luomu-ja lähiruokaa yhteistyössä ammastikeittiöille ProLuomu: Koordinaatiohanke Etelä-Savoit ELY-keskus MMM Laatuketju Luosnutuotevalikoiman laajentaminen 213 Kehittäminen ja tiedosivaihto hnpi/www.ekoneum.comlhankekuvaus.php7hankeid=157 httpl/proluomu.fi/hankkeel/ ProLuonsu: Luoman Juuret hanke Suomen valtio 213 luomun lisäarvostus httpifproluomu.fi/hankkeetl Luomuelinkeinon kehittämishanke Luonsuvakka Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Et.J:n nsaatalousrahasto. laomutuotannomi lisääminen maakunnassa htlpi/www.nitk. fi/liitoiivarsinaissuomi/luomuvakkalf 1 Fi/ M]T Edistystä luomutuotäntoon MTT Luomuperuiian laatu hallintaan - kasvua kulutukseen MU luontutuotannosija Iuonsuruoan lisäämmmimnen luoinuperuisan saaminen ainmattlkeittiöön https://portal.mtt.fi/portal/tsage/øortal/mtt/tutkimus htttts://portal.mtt.fi/oortal/pats/portal/mtt/tutkimus Lisaksi löydettiin seuraavat hankkeet Lisää laatua tuonsuun - keinoja tuotannon nsontpuolistamiseksi Mentor niaakuntius hanke Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelakanavat sekä markkmamekanisma luomukasviksilla Järjestäjä Biodynaaminen yhdistys Luomuliittto ry MTT hnpi/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/f,jindex,php?weobjecttd829 1iltpJ/www.laatuketjo.ft1aatsiketju/www/tVindexphp?weobjectID829 httpi/www.laatuketju. ft)laatukeljutwww, Wmdex.php?weobjectlD829 Luomuperunan laatu hallintaan - kulutukseen MTT httpf/www.laatuketju. fih1aatuketju/www/h/index.php?weobjectld829 Luomua lisää osahanke - Luomutilojen neuvonnan keluttäminen Lisää luomaa -koordinaatio Luoinualan kasvu- ja kelsitysohjehna ProAgria Keskusten Liitto ProLuomnu ry ProLuontu httpl/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/fi/index.php weobjectid829 httpj/www.laatuketju.fi/laatiiketju/www/fihindex.plip?weobjecttd829 httpf/proluonsu.fi/wp-conteistluploads/sites/3/21 3/4lLuonsualan-kasvu-ja- H 11) on 8.) 11) : on on 8) on 8) ff2 maakunnallista kasvaa

15 LIITE 2 Pilot-koulutuspäivän materiaali.:*mamk, - Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittaininen -hanke Mamk vhteistvöss Helsingin yliopiston Ruxalia-instituutin ja MTT Mikkelin kanssa MMM n LaatuIetju rahcittaa * anmat: ea:ourn hankeoon Luornuaantunoden tomenp::e:den taoi::eena on p syttaaa vainn-.it:aa keh:tt van aanaa r.zsaja tape:ta traa a opn:ookonasuu jo:a iaa uomuaan :ouuuztaja neuvontaa aoueen rinotuvaia 5ektora Koulutusmateriaali tulee saatailie luornufi siustolie heismateriaali Luornu jatkojatostajan opas Laurea- arnmattikorfeakoulu ja Kurmakka- ranicfood y. 213;. saata.ananetista wvworanic finland corn,vp-fi?.iestintäuikaisut rar; Jerverri

16 LIITE 2 MAMK - tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, jos pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia kuvaillaan ilmauksilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote on luornua (834/27 arl23, vapaasu). ar Jarerr1aki c- wr.a A.- LiwSa.hllju Luomun perusteet Tuotaritotapa Valvottua tuotantoa Valvonnasta vastaa Evira ja ELY-keskukset Markkinavalvonta kuuluu kunnille (E L ) Jarerriai z12 t5 W

17 - Ip D I:;i (1,,. \ H r]j jft b ( r m D 1 j, * CD 3 - r L j_ t r CD J) 3 cj Caj (1) (Ii CD Caj t

18 LIITE 2 DMAMK :14. II Dokumentoi nti 2It*s#4kIjH Luomusuunnitelmasta aikki lähtee Voi olla osa :rityf.sen laatukäsikirjaa mutta kannattaatehriä siinäkin omaksi kokonaisuudeksi> helpottaa esim päi.ittämistä Jokaisesta toimesta pitää olla dokumentaatiotehtynä mitä ei ole kirjattu. sitä ei ole tehty Luomussajäfjitettäds Forostuu rnos ritksen sisäinen jäljitettäyys pitäisi olla kunnossa FarJarverriak MAMK Mitä dokumentoidaan Tarkastustuloksetiiastaanotto asiakirjasekitys. yms. asiakirjojen tarkastukset; Erilläänpito kaikissa aihessa Puhdistustarkastiikset eri asia kuin siivous4iyieniatarkkailu Luomuta anoniainen aihdottarkastukset sekä ialmistuksessa etta pakkaarnisessa Raaka-aineiden kä::ttö sisältäenmyoskäytöntavanomaisenajahadht Meri Jarernak

19 LIITE 2 «MAMK -: s.sahah.sjs. F:-EK-: :t1 3 kk Lucmutuiarn-dtkavrtttkitus AT-B:o-3-: 3 : Lucuiu-n auk 5uurskk 5 k F-EK-2C 2uie u-musckn pala 2 kfa-b:o-1c 2 sk Lucmuperkkana 25 k F-EK$C 2 5 me K -cmeua-rustua ldetmju:.slt 3 M3r1 Jarermai -11 -j- «MAMK,, 111aI23høtj11 Merkinnät pakkauksissa Palatussa kuluttajalle suunnatussa tuotteessa pitaa olla normaalit pa ausnier innatia Iisa[ si luonitiminnat Luomun mernnätoostuatpakollisestalogosta al:ontairanomaisentunnul-sestaja raaka-ainei1en al uperatieclosta Lisäksituotteen nimessärnainonnassa oi kaitäa luomunttaust luornu luonnonmukaisesti tuotettu eko. bio tms niilla tahansa flteisön kielellä I. 3r1jar erflai

20 LIITE 2 MAMK bt.,-4 PS5t LnftSuksSju Pakolliset luomumerkinnät» Fl-EK-21 Tuotettu Suomessa ia EU ii ulkopuolella ar jarer9a i MAMK L.ssI1h.Sjat Vapaaehtoisia luomumerkkejä r.ir.r.1.n rnerkh - Luornuliiton oma merkf.i Man Jarvernaki

21 LIITE 2 MAMK KsaIssbsIu Vastuu pakkausmerkinnöistä Ensisijainen vastuu toimijaha Terveystarkastaja Pakkausmerkintaasetus muutoksineenja EPNAs elintariiketietojen antamisesta kuluttajiile Luomumerkinnöistä vai miiksi pakatuissa ehntar itkkeissa Evira Luomuväitteet kuluttajille kunnan terveystarkastaja esim ateriapaivelut f r Jrerr1ai

22 LIITE 2 Miten syntyy luomuelintarvike? EI ntarvi kkeet > - 5Q maatalousperäisiäainesosia.. säärito Lisäatneet(47) - Valmistuksen apuaineet - Valmistusteknologia Jara Elo KcKc Paiek: MAMK d1i#iisiiiijn Termeistä ja määritelmiä Valmistusaine vai Raaka-aine vai mikä? tkea termi on Ainesosa - Tarkoitetaan ainetta jota on käytetty ellntar?ikkeen almistuksessa jaldstuksessa ja sita on jäljellä lopullisessa elintarikkeessa jossakin C mu od ci s s a - Voi olla myös lisäaine Esim luomusokeri suola iesi luomuehnäjauho sitruuriahappo jne J33r9 Ec KKo Falii.:

23 LIITE 2 4MAMK *ft4 Termeistäja määritelmiä Lisäane. - Lisäaine on aina osa reseptiä yksi valmistuksessa käytetty ainesosa -Ainesosat eli valmistusaineet ja lisaaineet merkitaan pakkausmerkintöihiri ja Iövtvat resepteista - Lisäaineen * Myös ilmoitetaan pakkausmerkinnoissa kavttotarkoitusta osoittaialla ryhmänimerlä ja, sen lsäksi hsäaineen nimellä tai numerotunnuksella E-koodilla E 1333;28:i aromit ovat Iisaineita Lövtyiat pakkausmerkinnöissä airiesosaluettelosta (Y 13342G) Esrn - Luomussa sallitut hsäaineet Liite VIII osaa Luomussa sallittu 47 lisaainetta Jaar Eic KcK MAMK MaataIousperäsiin ainesosiin laskettavat Iisäaineet E l6lbannatto. biksininorbiksiini E 36 to oferolipitoinen uute E 322 lesitiinit E 41ohanneksenIeipäpuujauhe E412guarumi E 414 arabifurni E 44 pektiin Jara Ei KcKo FiveL.:

24 Sokenjuurikkaasta LIITE 2 MAMK 1 Termeistäja määritelmiä Valmistuksen apuaine G Tarkoitetaan ainetta joka ei ole varsinainen ainesosa mutta jota käytetään tiettyyn teknologiseen tarkoitukseen esim Iiufan herättämiseen käytetty sokeri (alle 2 % tai uokien ;oiteluun käytettävä rasva Apuaineita ei mainita pakkausmerkinnöissä Luornussa sallitut valmistuksen apuaineet Liite VIII osa 6 Jaara EIc. KcK Fa.ek: c) -rr-- Ö:: MAM K Luomun GM-kielto Muuntogeenlsiä ainesosia ei saa käyttaa 1suSNA11jN Go Merkitsemispakko (834 / 27 art 9 viittaus EY 1829:23, 18323) Ei eriifistätodistusta Hedelmät ja vihannekset Soijapavuista valmistetut jauhot Rypsistaja soijapavuista valmistetut oljyt Soijasta valmistettu lesitiini filaissista valmistettu gluja glu-siirappi valmistettu sokeri [Jaissista

25 889:28 LIITE 2 MAMK 4. d Luomun GM-kielto Erillinen grno-toiistus :aadittaa G iro-r;asme. at tek,treet fermertaabosa :o a ä,tt: mo e: :: E Kemi.: Ents, rn ent tann5sa a ätet1 mr-organrn io: oa gmo: : : r: 5.5 Tär eksen ahteer vo D.a gmo; EI rtertrnassa o oha gmoreha. ent5m;c oa gmo Ka. 1 o; jmaseta..; at t*f ww..s MAMK amusss.ikju Luomuelintarvikkeen koostumus 1%:n luomutuote? > 5 % maatalousperäisiä ainesosia & 95 % maatafousperäisistä ainesosien painosta on luomua Kasvi-ja eläintuotteet Keruutuotarmon tuotteet!että ja keittosuolaa ei lasketa 5 % sanittuja tavanomaisia aineosia Ainesosat joita ei ole saatavilla luornuna Liite IX ns positiivilista Erillinen kavttölupa Jara EIc KcKo Pavek: - v-rz ma

26 LIITE 2 MAMK Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet >5 rnaataiousperaisi ainesosia <95 % maatalousperaisistä luornua Tiikerikranssi inesosat: luornukaurajauho, Iiiomw.ehnajauho, luomusokeri, t, kardemumma, suola. hik,.esi k IsrnSnø4sfjI Luonnonmukaisesti tuoteujen ainesosien kokonaisprosenttiosuu: maatalouspetaisten ainesosien kokonaismaärasta 72 o -> tavanomainen tuote Jar Eic KcKo PaI&i: MAMK Ks..,r 4 Luonnonvaraisesta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavat tuotteet >5 % ainesosana luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatu tu Muut maatalousperäisetainesosatluomua - c Ilmauksia on kätett jalostettujen elintar:ikkeiden osalta. ain ainesosa luettelossa la samassa :isuaalisessa kentassa kuin mntinimitsja niita on katetty.. 834!2C7 art. 23 kohta 4 c J3aca Ei KcKo PaRh.:

27 6iologset LIITE 2 MAMK I,mlsak.Ij,, Teknologiasta... Miltei kaikki telnoloia sallittua mekaaniset ja fyskaaiiset menetelmät rtaidon hornogenoint 834:27 art 6 Add back aineetkielletty ari 19 kohta 3 lonisoan sterln k1tb kieiiett 834:27 ari 1 UV-säteilv Gmo kielto Jaa Er KKo Pak&:

28 LIITE 3 Koulutusrunko Kirjanpito ja taseet Aihe Tieto Taito saaminen Tase miten tase muodos- opiskelija osaa kerätä opiskelija osaa soveltaa tuu jalostuksessa taseen muodostumiseen oppimaansa erilaisiin pro. kirjanpito kaikista käytetyistä raaka- tarvittavat tiedot riittävällä sesseihin aineista tarkkuudella ja laajuudella Sisäinen jäljitet- mitä jäljitettävyydellä tarkoi- jäljitettävyyden piskelija osaa soveltaa tävyys tetaan yleisesti ja mitä sillä yleisesti vaatimuksisäisen jäljitettävyyden set lainsäädännön tarkoitetaan yrityksen sisällä mukaan periaatetta erilaisissa pro jalostukseen käytettävissä erilaisten prosessesseissa ja tuntee lain materiaalivirroissa sien m ukaisten materiaalivirtojen säädännön velvoitteet hahmottaminen yleisestä jäljitettävyydestä Raaka- miten reseptin mukainen reseptin mukainen - piskelija ymmärtää miten ainekirjanpito/ laskennallinen raaka- raakataseen tulos eroaa riippuen ainemenekin las muistiinpanot ainemenekki eroaa todellikenta tiedon keräystavasta ja käytetyistä sesta käytöstä miten saadaan ketuntee luomulainsäädän raaka-aineista rättyä todellisen käytön mukaan nön vaatimukset kirjanpi raaka- don/muistiinpanojen tark ainemenekin tiedot kuuteen liittyen Hävikki erilaiset hävikit hahmottaa hävik- osaa kerätä tarvittavat. prosessihäiriö kien merkityksen tiedot prosessin eri vai. käyttö tavanomai- taseeseen sena ymmärtää miten heista erilaisista jalostuk. prosessihävikki eri prosesseissa sessa syntyvistä hävikeistä hävikkejä syntyy tasetta varten Saannot Mitä tietoja taseen muodos- esim. mehun pu- opiskelija tuntee eri pro tamiseen tarvitaan ja voi- ristuksessa palsessit ja hahmottaa niistä jonko otetaan mar daan käyttää joja ja paljonko mistä tiedoista tarvitaan niistä saadaan mehua tai paljonko kirjanpitoon/ muistiinpanoi ruhosta tulee luita hin ja mitä tietoja tarvitaan (hävikki/käyttö tataseen vanomaisena) ja muodostamiseen paljonko lihaa Malliasiakirja - piskelija tarkastelee valit harjoitustehtävä tua prosessia siten, että osaa kerätä siitä tarvittavat muistiinpanot ja muodostaa niiden perusteella taseen siten kuin lainsäädäntö sitä edellyttää

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen Avustus elintarvikeketjun kehittämiseen, valtion tulo- ja menoarvion momentti 30.20.47 Loppuraportti 1.1. 2013 30.6. 2014 Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet Komission asetus 889 / 2008

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Luomumerkinnät ja luomuviestintä

Luomumerkinnät ja luomuviestintä Luomumerkinnät ja luomuviestintä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE L U O M U M E R K I N N Ä T L U O M U T U O T T E E T K A U P A S S A L U O M U R U O K A L I S T A L L A J A T A R J O I L U L I N J A S

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Tehoa Luomutoimintaan!

Tehoa Luomutoimintaan! Tehoa Luomutoimintaan! luomuasiantuntija Agr. Mikko Rahtola Luomuliitto ry Luomupäivät 2010 16.03.10 1 Kansallinen luomustrategia Luomustrategiaryhmä & viestintätoimisto Kuule Oy Vuonna 2008 Osuus kotimaan

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Luomumarkkinoiden ja liiketoiminnan nykytila Sinikka Mynttinen, Aalto yliopiston Pienyrityskeskus 4.3.2014 Kansainväliset luomumarkkinat Luomumarkkinoiden kehitys Euroopassa ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Luomualan uusi yhteistyöjärjestö Pro Luomu ry on syntynyt. Luomualan organisointiryhmä

Luomualan uusi yhteistyöjärjestö Pro Luomu ry on syntynyt. Luomualan organisointiryhmä Luomualan uusi yhteistyöjärjestö Pro Luomu ry on syntynyt Luomualan organisointiryhmä Syntymä aika: 22.3.2011 Strategiset mitat Perustajajäsenet: MTK, SLC, Luomuliitto, Siipikarjaliitto, Biodynaaminen

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Luomun ketjubarometri Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuketjun toimijoiden näkemyksiä ja käsityksiä luomualan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Hallituksen lähiruokalinjaukset Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Edistämme kestäviä valintoja Kohderyhmänä ammattikeittiöiden sekä oppilaitosten päätöksentekijät

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto Tilataan, Luomua! Jaakko Nuutila Sisältö Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto 1 Luomu nyt Suomi on jäljessä muista maista

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849 Fast methods

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE

Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE L U O M U A M M A T T I K E I T T I Ö S S Ä L U O M U E L I N T A R V I K K E I D E N H A N K I N T A, V A S T A A N O T T O

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Luomun kehityksestä kahdeksassa Euroopan maassa. Tutkittua tietoa luomusta -luento Pirjo Siiskonen Helsingin yliopiston vieraileva tutkija

Luomun kehityksestä kahdeksassa Euroopan maassa. Tutkittua tietoa luomusta -luento Pirjo Siiskonen Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Luomun kehityksestä kahdeksassa Euroopan maassa Tutkittua tietoa luomusta -luento 21.2.2017 Pirjo Siiskonen Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Luennon rakenne Mitä tutkittiin, miksi ja miten? Luomun

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

LUOMUINSTITUUTIN JALKAUTTAMINEN Projektisuunnitelma 2.3.2015

LUOMUINSTITUUTIN JALKAUTTAMINEN Projektisuunnitelma 2.3.2015 LUOMUINSTITUUTIN JALKAUTTAMINEN Projektisuunnitelma 2.3.2015 Hankkeen perustiedot: EAKR-osarahoitteinen hanke Hankkeen kesto: 1.1.2015-1.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 euroa, josta EAKR (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen Ohjelmaa ylläpitää Savon koulutuskuntayhtymä/ekocentria ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Luomufoorumi Marja Suutarla

Luomufoorumi Marja Suutarla Luomufoorumi 4.2.2016 Marja Suutarla Luomufocusryhmätyöskentely Hanke toteuttaa EIP Agri-toiminnasta räätälöidyn fokusryhmätyöskentelyn alueellisten hanketoimijoiden yhteisistä tarpeista nousseista kahdesta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista

Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista luomujatkojalostajista 20.8.2012 Jaana Elo Kokopalvelut Valvonnasta poistuneet / poistumassa Aikavälillä 2.1. 31.5.2012 11 viljavarastoa (Suomen Viljava Oy:n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2013 Luomukasvintuotanto

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMINEN HAKEMUKSET VUODELLE 2010

MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMINEN HAKEMUKSET VUODELLE 2010 MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMINEN HAKEMUKSET VUODELLE 2010 * Valtion talousarvioesityksen mukaan momentilla 30.20.46 käytössä kansalliseen markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Luomulihan arvoketjutyöryhmä. 21.01. 2015 klo 13.00-15.00 KESKO

Luomulihan arvoketjutyöryhmä. 21.01. 2015 klo 13.00-15.00 KESKO Luomulihan arvoketjutyöryhmä 21.01. 2015 klo 13.00-15.00 KESKO Työryhmän kokoonpano Nimi Paikalla 21.01. Petteri Mäkelä, naudanlihan tuottaja Fredrik von Limburg Stirum Kimmo Jokinen, L uomunokka Pasi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Helmi-maaliskuu 2012

Luomun ketjubarometri. Helmi-maaliskuu 2012 Luomun ketjubarometri Helmi-maaliskuu 01 Sisältö Johdanto Taustatiedot Luomun tilanne ja näkymät Sitoutuminen, yhteistyö ja luottamus Luomu kestävänä valintana Yhteenveto Johdanto Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot