09, 04, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09, 04, 2014. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÅTALQUS MiNISTER) 9, 4, 214 a Nro UUDEN LUMUTIEDN TUrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi Lrnaftihaiju LPPURAPRTfl Mikkelin Ammattikorkeakoulu y Energia- ja ympäristötekniikan laitos Man Järvenmäki ja Tuija Ranta-Korhonen I

2 SISÄLTÖ 1 JHDANT.1 2 HANKKEEN TAVITTEET (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutus-pilotointi ja sen arviointi Raportointi ja tiedottaminen 3 3 HANKESAPULET JA YHTEISTYÖ 3 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet 4 (3 4.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutuspilotointi ja sen arviointi 7 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI 8 6 JATKTIMET 1 7 LPPURAPRTIN TIIVISTELMÄ 1 LIITE 1: Selvityksessä löytyneet luomukoulutukset LIITE 2: Pilot-koulutuspäivän materiaali LIITE 3: Kirjanpito & taseet LIITE 4: Koulutussisältöehdotuksia eri teemoista LIITE 5: Pilot-koulutuspäivän palautteen koonti LIITE 6: Pilot-koulutuksen markkinointi

3 1 1 JI-IDANT Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittamassa hankkeessa Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen oli Mikkelin ammattikorkeakoululla osahanke 2 Luomuasian tuntijoiden koulutuspilotti. Hankkeen koordinaattorina on HY Ruralia-instituutti. Tämä on loppuraportti osahankkeesta 2. 2 HANKKEEN TAVIUrEET (SAHANKE 2) Lähtökohta: Luomuun ja luomuneuvontaan liittyvää koulutusta annetaan monen eri tahon toimesta, mutta se kohdistuu pääsääntöisesti luomun alkutuotantoon. Muiden luomuun liittyvien tärkeiden osa-alueiden, kuten luomuelintarvikkeiden jalostami seen, ammattikeittiöiden ja kaupan toimintaan sekä hankintoihin liittyvää koulutus ta/neuvontaa ei ole tarjolla lukuun ottamatta muutamia projektiluonteisia koulutuk sia, jotka ovat keskittyneet pääasiassa tiettyihin tarkasti rajattuihin tuoteryhmiin tai toimintoihin. Työpaketilla tuetaan ja edistetään Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpano suunnitelmaa muun muassa seuraavin tavoin: Jalostukseen painottuva asiantuntijakoulutus edistää luomualan kehittämissuunni telman toimeenpanoa vahvistamalla luomuneuvojien luomuosaamista tällä hetkellä vaillinaisella osa-alueella. Toimenpide lisää sekä luomuketjun toimijoilta että niiden sidosryhmiltä puuttuvaa tietoa ja taitoa kasvattaen muun muassa luomuvalikoimia. Jalostussektorille painottuva koulutus lisää Luomu-lisäarvon välittymistä kulutta jille edistäen luomumarkkinoinnin kehittymistä. Toimenpide tukee myös luomuopetuksen tarjonnan lisääntymistä elintarvike-, ma rata ja kaupallisella alalla sekä opetuksen asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa.

4 2 Toimenpiteen tavoite on pystyttää ja vakiirmuttaa kehittyvän alan vaatimuksia ja tarpeita seuraava opintokokonaisuus, joka lisää luomualan koulutusta ja neuvontaa jalostukseen painottuvalla sektorilla. Samalla luodaan sisältöä luomu-lisäarvon tim netuksi tekemiseksi ja sen arvostuksen vakiinnuttamiseksi entistä laajemmalla sekto rilla ja jalostetumpia luomutuotteita hyödyntävien kuluttajien parissa. Tämän odote taan lisäävän pitkällä aikavälillä myös luomutuotteiden vientinäkymiä. sahankkeen 2 tehtävät 1-4, jotka ovat kuvattuna seuraavana, toteutetaan vuonna Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet () Toteutus: vuonna 213 Selvitetään luomukoulutuksen ja jalostukseen (ammattikeittiöiden ruokatuotan to/luomuruoan markkinointi) kohdistuvan asiantuntijaneuvonnan nykytila ja tär keimmät kohderyhmät ja aihealueet. Myös soveltuvimmat koulutustavat/muodot (lähiopetus, etä- ja verkko-opetus, avoin amk, maksullinen koulutus, intensiivijakso), niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvin koulutukseen osallistuvia tahoja par haan osaamisen saavuttamiseksi, selvitetään. 2.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Toteutus: vuonna 213 Suunnitellaan koulutuksen sisältöjä (koulutusrungot) esiselvityksen pohjalta valitulle kohderyhmälle (esim. terveystarkastajat). Pilot-koulutuksen koulutusmateriaali koh dennetaan erityisesti pk-sektorille. Materiaali on sovellettavissa eri kohderyhmille (teollisuus, toimijat, ammattikeittiöt, kaupat ja tarkastajat) suunnattuihin koulutuk sun. Tuotetusta materiaalista laaditaan pilot-koulutuspaketti, joka mahdollistaa erilailla ja eri kohderyhmille toteutettavia koulutuksia.

5 3 2.3 Koulutus-piotointi ja sen arviointi Toteutus: vuonna 213 Toteutetaan suunniteltu yksipäiväinen pilot-koulutus vuonna 213, joka suunnataan terveystarkastajille. Koulutukseen osallistuneilta kerätään palaute, jolla arvioidaan koulutuksen onnistumista ja haetaan kehittämiskohteita. 2.4 Raportointi ja tiedottaminen Toteutus: vuonna 213 Tehdään osatehtävien tulosten ja selvitysten pohjalta julkaisu Mikkelin ammattikor keakoulun julkaisusarjaan. Raportoidaan hankkeen etenemisestä rahoittaj alle ohjei den mukaisesti (sisältö ja talousasiat). 3 HANXESAPULET JA YHTEISTYÖ ULT-hankkeen koordinaattori on HY Ruralia-instituutti kumppaneinaan MTT Mik keli ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tämä raportti koskee Mikkelin ammattikor keakoulun toteuttamaa osahanketta 2. Mikkelin ammattikorkeakoulussa hanketta toteuttivat projektipäällikkö Man Järvenmäki (3,6 htkk), sekä projektityöntekijä Tuija Ranta-Korhonen (2 htkk) ja projektiasiantuntija Piia Aarniosalo (2 htkk). Hankkeen aikana on RY Ruralia-instituutin kanssa sovittu rajauksista eri osahank keiden välillä, jotta on vältetty päällekkäisen työn tekeminen. Lisäksi on haettu par haita tapoja ja keinoja julkaista hankkeessa tuotettua materiaalia sähköisesti. 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Kokonaisuudessaan kaikki tehtävät (1-4) saatiin hankkeessa toteutettua, vaikka hankkeen rahoituksen muuttuessa yksivuotiseksi jouduttiin joitakin suunniteltuja toimia karsimaan.

6 4 4.1 Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Ensimmäisenä lähdettiin selvittämään luomuelintarvikejalostukseen annettavaa kou lutustarjontaa. Lähtökohtaisena olettamana oli, että systemaattista koulutusta ei ole ja järjestetty koulutus liittyy erilaisiin hankkeisiin ja niissä armettuun, usein teeman mukaiseen, koulutukseen. Kaikki selvityksessä löytyneet luomukoulutukset on taulukkoon (liite 1). Jatkojalos tukseen painottuvaa koulutusta löytyi lähimä joidenkin hankkeiden yhteydestä. Varsinainen luomuelintarvikejalostukseen liittyvä kaikille avoin koulutuspaketti, () joka selvityksessä löytyi, on Mikkelin ammattikorkeakoulun tarjoama 5 op paketti Luomuelintarvikkeet, jossa painopiste on valvonnallinen näkökulma. Tehtävä osoittautui niin hankalaksi kuin alun perin ajateltiinkin. Kun systemaattisel la etsimisellä on erittäin hankalaa löytää luomujatkojalostukseen löytyvää koulutusta (jota ei siis juurikaan ole), niin kuinka toimirinanharjoittajat, mahdolliset kouluttajat tai markkinavalvojat voivat saada täydenriystä omaan osaamiseensa? Koulutusselvityksen eri vaiheissa hankaluuksia tuotti luomukentän hajanaisuus ja monialaisuus (kuva 1). Liian helposti ajatellaan, että kun luomu on yhdistävä tekijä, niin kaikkien alalla toimivien tarpeen ovat samanlaiset. li erittäin vaikeaa löytää olemassa olevaa tai lähiaikoina järjestettyä koulutusta jossa kohderyhmänä oli joku muu kuin alkutuotanto. Useat koulutukset ovat osa erilaisia hankkeita ja niiden markkinointi kohdentuu usein hankkeessa muutenkin mukana oleville tahoille ja niissä tuotettu koulutustieto jää hankkeen piiriin.

7 5 Neikappa 1 KUVA 1. Luomukentän toimijoiden sidossuhteita (kuva Tuija Ranta-Korhonen) 4.2 Koulutuksen sisältösuurinitelma ja tuotteistaniinen sahankkeessa tehtiin kolme erilaista koulutuspakettirunkoa joista yhtä myös testat tim pilot-koulutuksessa johon kohderyhmäksi valittiin mahdollisimman laaja otanta eli koulutus ajateltiin soveltuvan sekä toimijoille, kouluttajille/neuvojille ja markki navalvontaa tekeville viranomaisille. Tähän koulutuspakettiin pyrittiin kokoamaan lyhyesti koko luomuelintarvikejalostuksen keskeinen sisältö. Koulutuspilotin markkinointi aloitettiin syksyllä 213. Varsinainen pilot koulutuspäivä pidettiin Mikkelissä. Pilot-koulutuksessa käytetyt materiaa lit ovat vapaasti kaikkien saatavana luomu.fi sivustolla. nan-koulutusmateriaalit/ Lisäksi sivustolle on ladattu videoklippejä muutamista koulutuspäivän teemoista katsottavaksi.

8 6 Koulutuspäivän materiaalin (liite 2) lisäksi osaharikkeessa työstettiin kaksi muuta koulutusrunkoa. Toinen koulutusrunko tehtiin täsmäkoulutukseen ja siihen aihepii riksi valikoitui kirjanpito/muistiinpanot ja tase (liite 3). Tämä aihepiiri valittiin, koska tästä osa-alueesta ei löytynyt valmista materiaalia jo olemassa olevista oppaista ja ohjeista. Tässä koulutuspaketissa on ajateltu toimijan (tai muun asiasta kiinnostu neen) lähtevän tarkastelemaan olemassa olevaa prosessia tasemuodostuksen näkö kulmasta. Koska jokaisessa yrityksessä ja prosessissa on hyvin erilaisia tarpeita ja ongelmia, koulutusrungolla on ajateltu olevan näkökulmia laajentava tavoite. Kolmas koulutusrunko tehtiin maallikko näkökulmasta, jossa luomua hyvin vähän tai ei lainkaan tuntevat henkilöt (2 projektiassistenttia) tutustui pilot-koulutuksessa materiaalina käytettyyn Jatkojalostajan oppaaseen. Tämän tutustumisen jälkeen työs tettiin eri osa-alueiden ympärille nousseita kysymyksiä (kuva 2). Näillä paketeilla haluttiin tuoda uutta näkökulmaa siihen millaisia kysymyksiä myös tavanomaisten elintarvikkeiden tuottajalla voi olla pohtiessaan luomuelintarvikkeiden ottamista omaan tuotantoonsa. Saako haomutuottees saollamuuta kuin luomua? Luomun käyttö tavanomaisissa tuotteissa - Luomuraak> JATKJALS- [uoniun aine T 1 ettamat erityisvaatimukset 1 tavanomainen raaka-aine Luomun kannattavuus (paremmat Iteet?) tuotannossa KUVA 2. Jatkojalostajan mahdollisia mietteitä suunnitellessa luomutuotteiden mukaan ottamista tuotantoon (kuva Tuija Ranta-Korhonen)

9 / 7 Näitä osapaketteja (liite 4) voi hyödyntää joko yksittäin tai koota niistä tarvittava ko konaisuus tai laajemmassa tarpeessa käyttää jopa näitä kaikkia. 4.3 Koulutuspiotointi ja sen arviointi Koulutuspilotointi suunniteltiin aluksi pidettäväksi pelkästään terveystarkastajille ja siinä olisi silloin ollut painopiste markkinavalvonnassa. Hyvin pian alkumarkki noinnin jälkeen päätettiin kohderyhmää laajentaa, jotta saataisiin edes kohtuullinen määrä osallistujia koulutuspäivään. Koulutuspäivä rakennettiin siten, että keskeisiä asioita käsiteltäisiin yleisellä tasolla ja kaikkia mahdollisia osallistujia palvelisi luo muasiakiijoihiri perehtyminen. Koulutuspäivää markkinoitiin terveystarkastajille suunnatussa ammattilehdessä jul kaistulla ilmoituksella (Ympäristö ja Terveys lehti, kuva 3), maakunnallisesti ilmoi tuksella Länsi-Savo lehdessä ja useissa sähköisissä kanavissa kuten luomu.fi, Pro Luomun facebook sivuilla, Mamk:n nettisivuilla ja suorilla sähköpostituksilla (liite 6). p - \IIT\ k\jjp\ \ \\t\1 \TTIkII1 1III)1\ J [[R\1 S- TARK;\ST:\jI\ f1iiee TIE iää 1i!( )\1I IST;\ 1!i/I.c-Iii, tl_uhl?(liiiht hiafiii,hlhl jijtfi.., 1. J i: III I.? / :. 111/ ktii,f,i!,i. 1,in, ij,, /,e,,,n,4,/,,,i,,,/11,,i,,, II,(,,hIk,,l(lf,,IIht,II,l(I,i1I. jiihi;ii.ii,rlaii,, LiL,;iLiI,i,. ku,,iiuk ui,,,,, 1 u,,uuu,u,uuuu \IuI.L Ii k uuuuuiiu I uuuu uul liii IuuuiI. i ;,il..u,;uii,,u kwiu,iu,u,ua,rui Iu,,uu,ui kuu,,,,, :, i. IIiuu,,iiauiiiiuui.ei: usuuanuujui 1 uiiai I.Iu, k k. Iuk.Iuuii.,,Ij,.ih,ui:uLau1,,,u_,u,(tl,uuu,uukJi Iauri.1 iiuu iiin liii till Iiui iuuuuul tuli 4( (),j KxzrmI,d,gSjai J, Ilh$IU fl Ij t(t 1 Iitlt fl bifliisi*ltt Soi: iu,tlasi,w,q ja ii,u,,,,,, ii!ianåi Uu KUVA 3. Ilmoitus Ympäristö ja Terveys-lehdessä

10 8 Koulutuspäivään ilmoittautui 12 henkilöä, joista 5 oli terveystarkastajia ja loput toi mijoita, neuvojia, opettaja tai muuten luomusta kiirmostuneita. Paikalle tuli kymme nen henkilöä. sallistujat olivat hyvin eri toimialoilta ja ajateltua kohderyhmää. Kou lutuksessa kerättiin palautetta kyselylomakkeella (liite 2) ja saadut vastaukset (9 kpl) on analysoitu tarvittavia jatkokehittämistoimenpiteitä silmällä pitäen. Kokonaisuu dessaan saadun palautteen (liite 5) perusteella koulutuspakettia voidaan pitää onnis taneena. Selkeäksi haasteeksi tällaisen koulutuspäivän sisällössä nousi osallistujien hetero geenisyys luomulainsäädärinön tuntemattomuus. Myös asenteet luomuim vaikutta vat. sallistujapalautteessa oli kommentti, että luomu on utopiaa. Etenkin viran omaisia koulutettaessa on tärkeää asian neutraali esittäminen, käydään läpi lainsää därmön velvoitteet ja mahdollisuudet ilman, että otetaan kantaa luomun mahdolli sun muihin ominaisuuksiin. Koulutustilaisuudet ja menekinedistäminen pitäisi osata jo koulutuksen markkinoinnissa selkeästi erottaa. Järjestetty koulutus sai kiitosta lu ennoitsijoiden asiantuntijuudesta, joka ilmentää asiapainotteisuutta ja siinä hyvin onnistumista. 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI Yleisissä keskusteluissa nousee usein esiin koulutusten tarve ja puute. Kuten tässäkin osahankkeessa taustaselvityksenä tehdyssä koulutushaussa tulokset jäivät hyvin pieniksi eli koulutusta ei ole kovinkaan paljoa tarjolla ja sekin on osittain erittäin hankalasti löydettävissä. Luomu.fi sivusto on yksi keskeinen viestintäkanava, mutta se kuinka hyvin erilaiset toimijat tietävät sen ja osaavat hyödyntää sitä ja toisaalta miten maallikot löytävät sinne koulutustiedonhakuun jäi tässä osahankkeessa avoimeksi.

11 9 Yhdeksi hankaluudeksi nousi eri toimijoiden erilaiset tarpeet ja intressit. sahank keessa koettiin, että luomuelintarvikkeiden edistämisen kannalta on keskeistä saada luomutarjontaa lisää niin ammattikeittiöihin kuin muutenkin markkinoille. Näin ol len valitsimme koulutuksen kohderyhmäksi ennen kaikkea markkinavalvontaa teke vät viranomaiset (kuntien terveystarkastajat) ja ammattikeittiöissä työskentelevät sekä ammattikeittiöön ammattilaisia kouluttavat ryhmät. Erilaisista markkinointi ponnisteluista huolimatta tieto koulutuksesta ei joko saavuttanut kaikkia kohderyh mään kuuluvia tai tällä oletetulla kohderyhmällä ei ollut oletettua kiinnostusta taijot tuun koulutukseen. Yhtenä tavoitteena osahankkeessa oli luoda koulutusmateriaalia ja sisältöehdotuksia koulutuksiin, joissa kohderyhmänä on muut kuin alkutuottajat, joille koulutusta on jo varsin hyvin taijolla. Tämä osanen onnistui osahankkeessa kohtuullisen hyvin. Tuotettu materiaali tulee vapaasti kaikkien saataville ja jos materiaali ei sellaisenaan sovellukaan ajateltuun tarpeeseen, voi niitä muokkaamalla tuottaa lisäsisältöjä tarvit taessa. Kokonaan uutena pakettina on koulutusrunko kirjanpitoon ja tase, joka on toimijoille ilmeisen hankala osa-alue ja johon ei löytynyt aiempaa koulutusmateriaa lia. Koulutuspäivässä tavoitteena oli saada videomateriaalia jaettavaksi osahankkeen tuloksena. Joitakin videoklippejä syntyi ja ne ovat nähtävillä luomu.fi sivuston kautta. Selkeästi huomattiin, että lähikoulutuspäivää videoimalla ei saada kunnollis ta verkkoon ladattavaa koulutusmateriaalia, vaan sellainen kannattaa tehdä erikseen. Koulutus oli myös esillä Mikkelin ammattikorkeakoulun vuoden 213 TKI-julkai sussa artikkelissa Uuden luomutiedon tuottaminen, joka on luettavissa osoitteessa: D23 B5 NETII.pdf?se guence =l.

12 1 6 JATKTIMET Varmasti jatkossakin tarvitaan erilaisia koulutuksia ja koulutusmateriaalia, mutta haasteena on ja tullee olemaan kohderyhmän saavutettavuus. lisi tarpeen tarkastel la millaiset panokset on hyödyllistä sijoittaa ja mihin tarpeeseen. Luomun haasteena on muun muassa se, että sen ympärillä on liian paljon tunteita ja mielipiteitä. Luomuun ei osata aina suhtautua riittävän neutraalisti ja siltä pohjalta lähteä rakenta maan tietopohjaa lainsäädännön sisällöstä. Sähköisten, kaikille vapaan koulutusmateriaalien tuottaminen on tarpeellista. Silloin () niistä saadaan helposti tieto pienille kohderyhmille tarvittaessa. Verkkokoulutusma teriaalin tuottaminen on jatkossa varmaankin kannattavampaa kuin yksittäisten kou lutustilaisuuksien järjestäminen. Tai osallistuminen koulutustilaisuuksiin tulisi olla mahdollista verkossa. Lisäksi kannatta panostaa nimenomaan asiantuntijatasolla tuo tettuun verkkomateriaaliin jossa on huomioitu jo tuotantovaiheessa materiaalin käyt tökohde. 7 LPPURAPRTIN TIWISTELMÄ Luomuasiarttuntijoiden koulutuspilotti -osiossa oli tavoitteena tuottaa koulutusmate riaalia muille luomun parissa toimiville kuin alkutuottajat ja esimerkkikohteeksi va littiin luomun markkinavalvontaa tekevät terveystarkastajat. Liikkeelle lähdettiin selvittämään tämänhetkistä luomuelintarvikejalostukseen painottuvaa koulutustar jontaa. Tavoitteena oli myös tarkastella koulutusten tuotanto-/tarjoamistapaa. Pää sääntöisesti kaikki löydetty koulutus oli lähikoulutusta ja useimmiten jonkin tietyn teeman ympäriltä, joka usein liittyi kiinteästi alkutuotantoon.

13 11 Saadun koulutuskenttäkuvan pohjalta lähdettiin rakentamaan pilot-koulutuspäivää ja kahta muuta koulutusrunkoa luomusta. Yksi koulutusrunko tehtiin täsmätiedon ympärille aiheena kirjaripito ja taseet. Toinen koulutusrunko sekä pilot koulutuspäivän materiaali rakentui yleiselle luomutiedon pohjalle. Toinen yleinen koulutuspaketti koekäytettiin pilot-koulutuspäivässä ja siitä kerättiin palaute osallis tujilta. sahankkeessa tuotettu koulutusmateriaali ja koulutusrungot ovat vapaasti saatavilla luomu.fi sivustolla. Sieltä löytyy myös muutama lähikoulutuspäivässä kuvattu videoklippi. Hankaluudeksi osoittautui koulutuspäivän kohdeyleisön kiin nostuksen saaminen ja markkinoinnin onnistuminen. Jatkossa voi olla hyödyllistä panostaa lähikoulutuspäivien sijasta koulutusmateriaalin tuottamista verkkoon ja verkossa tapahtuvaan koulutukseen. sahankkeessa saavutettiin sille asetetut tavoit teet.

14 Luomukoulutusta tarjoavat ja sitä mahdollisesti palvelevat hankkeet HANKE Luomutietoa uudella loimintainallilla JÄRJESTÄJÄ HY Ruralia-inslituutti AJANKHT.ATAVITE NErflSITE: 36,212 Luomuosaattiisen kehittäminen, verkkopalvelu, oppiinateriaaht Lucsnutietoa koko ketjulle inenekmedistämisen tueksi MMM elintarvlkeketjun tietoisuutsa luoniusta Iittpf/ss ww.ekcaseum.com/isankekuvaus.plmtm?hanke id l62 Luomuvakka -hanke Huomisen hämäläinen maatila -hanke YmpäristöKonipassi Lilsatilan skarppiohjelma EKkas:Iuontu ja ip-kasvistuotannois kehittämmen EKTASSU MANU Keiusot täyteen luomutietoa II infopäivä Loinsaalla Pa kaninaan luoinu- ja lälsiruokahanke Lah- ja luoinuruokaa Horeca-sektorille Kymen Luomulaakso -esiselvityshanke Luomumaito -luonnostaan terveellistä Lähi- ja luomurtaokaa julkisiin ammattikeittiöihas ja HoReCa-sektorille Kymeenlaaksossa Luomutietoa uudella toimintamallilla MTK Varsinais-Suomi ProAgria 1-Ilme ProAgna Pirkanmaa 214 ProAgria Elelä-Savo MTT Mikkeli ProAgria Pohjois-Karjala MTK Pohiois-Kaijala 31, MTK-\ arsinais-sunsnen Luomuvakka-lianke, Siipikarjaliittoja Pajuniensi ProAgria Pirkanmaa ProAgria Kymenlaakso Kuhilas ry ProAgria Etelä-Savo ProAgria / Kaakkois-Suoinen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus Koulutusta, tiedotusta, luomusektonn edistämotä Koulutusta. teemapiliviä, pienzyhnsiä. matkoja Luomun lisäys, siirtymävaiheen helpot, tilakartoitukset Luctnuilhantuotanto Tuotaistovolyymin lisääminen Luotnu- ja läl.imruuan kehittäminen Luomu- ja lahfruuan tunnetuksi tekemuien/julkiskeittmös, kotitaloudet htto;//www.pirmk.fi/tiedostooankki/indes.trnnl?sivu id=32 sobi2/sob Ekoneum: Luonsulla etumatkaa Etelä-Savolle Etelä-Savon ELY-keskus/ESR, MUC, Juvan kunta Kehittäminen ja koulutus httpj/www.ckoneuisi.coisilhankekuvaus.php?hankeidl 6 Ekoneum: MAIJKAS - luomu-ja lähiruokaa yhteistyössä ammastikeittiöille ProLuomu: Koordinaatiohanke Etelä-Savoit ELY-keskus MMM Laatuketju Luosnutuotevalikoiman laajentaminen 213 Kehittäminen ja tiedosivaihto hnpi/www.ekoneum.comlhankekuvaus.php7hankeid=157 httpl/proluomu.fi/hankkeel/ ProLuonsu: Luoman Juuret hanke Suomen valtio 213 luomun lisäarvostus httpifproluomu.fi/hankkeetl Luomuelinkeinon kehittämishanke Luonsuvakka Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Et.J:n nsaatalousrahasto. laomutuotannomi lisääminen maakunnassa htlpi/www.nitk. fi/liitoiivarsinaissuomi/luomuvakkalf 1 Fi/ M]T Edistystä luomutuotäntoon MTT Luomuperuiian laatu hallintaan - kasvua kulutukseen MU luontutuotannosija Iuonsuruoan lisäämmmimnen luoinuperuisan saaminen ainmattlkeittiöön https://portal.mtt.fi/portal/tsage/øortal/mtt/tutkimus htttts://portal.mtt.fi/oortal/pats/portal/mtt/tutkimus Lisaksi löydettiin seuraavat hankkeet Lisää laatua tuonsuun - keinoja tuotannon nsontpuolistamiseksi Mentor niaakuntius hanke Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelakanavat sekä markkmamekanisma luomukasviksilla Järjestäjä Biodynaaminen yhdistys Luomuliittto ry MTT hnpi/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/f,jindex,php?weobjecttd829 1iltpJ/www.laatuketjo.ft1aatsiketju/www/tVindexphp?weobjectID829 httpi/www.laatuketju. ft)laatukeljutwww, Wmdex.php?weobjectlD829 Luomuperunan laatu hallintaan - kulutukseen MTT httpf/www.laatuketju. fih1aatuketju/www/h/index.php?weobjectld829 Luomua lisää osahanke - Luomutilojen neuvonnan keluttäminen Lisää luomaa -koordinaatio Luoinualan kasvu- ja kelsitysohjehna ProAgria Keskusten Liitto ProLuomnu ry ProLuontu httpl/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/fi/index.php weobjectid829 httpj/www.laatuketju.fi/laatiiketju/www/fihindex.plip?weobjecttd829 httpf/proluonsu.fi/wp-conteistluploads/sites/3/21 3/4lLuonsualan-kasvu-ja- H 11) on 8.) 11) : on on 8) on 8) ff2 maakunnallista kasvaa

15 LIITE 2 Pilot-koulutuspäivän materiaali.:*mamk, - Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittaininen -hanke Mamk vhteistvöss Helsingin yliopiston Ruxalia-instituutin ja MTT Mikkelin kanssa MMM n LaatuIetju rahcittaa * anmat: ea:ourn hankeoon Luornuaantunoden tomenp::e:den taoi::eena on p syttaaa vainn-.it:aa keh:tt van aanaa r.zsaja tape:ta traa a opn:ookonasuu jo:a iaa uomuaan :ouuuztaja neuvontaa aoueen rinotuvaia 5ektora Koulutusmateriaali tulee saatailie luornufi siustolie heismateriaali Luornu jatkojatostajan opas Laurea- arnmattikorfeakoulu ja Kurmakka- ranicfood y. 213;. saata.ananetista wvworanic finland corn,vp-fi?.iestintäuikaisut rar; Jerverri

16 LIITE 2 MAMK - tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, jos pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia kuvaillaan ilmauksilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote on luornua (834/27 arl23, vapaasu). ar Jarerr1aki c- wr.a A.- LiwSa.hllju Luomun perusteet Tuotaritotapa Valvottua tuotantoa Valvonnasta vastaa Evira ja ELY-keskukset Markkinavalvonta kuuluu kunnille (E L ) Jarerriai z12 t5 W

17 - Ip D I:;i (1,,. \ H r]j jft b ( r m D 1 j, * CD 3 - r L j_ t r CD J) 3 cj Caj (1) (Ii CD Caj t

18 LIITE 2 DMAMK :14. II Dokumentoi nti 2It*s#4kIjH Luomusuunnitelmasta aikki lähtee Voi olla osa :rityf.sen laatukäsikirjaa mutta kannattaatehriä siinäkin omaksi kokonaisuudeksi> helpottaa esim päi.ittämistä Jokaisesta toimesta pitää olla dokumentaatiotehtynä mitä ei ole kirjattu. sitä ei ole tehty Luomussajäfjitettäds Forostuu rnos ritksen sisäinen jäljitettäyys pitäisi olla kunnossa FarJarverriak MAMK Mitä dokumentoidaan Tarkastustuloksetiiastaanotto asiakirjasekitys. yms. asiakirjojen tarkastukset; Erilläänpito kaikissa aihessa Puhdistustarkastiikset eri asia kuin siivous4iyieniatarkkailu Luomuta anoniainen aihdottarkastukset sekä ialmistuksessa etta pakkaarnisessa Raaka-aineiden kä::ttö sisältäenmyoskäytöntavanomaisenajahadht Meri Jarernak

19 LIITE 2 «MAMK -: s.sahah.sjs. F:-EK-: :t1 3 kk Lucmutuiarn-dtkavrtttkitus AT-B:o-3-: 3 : Lucuiu-n auk 5uurskk 5 k F-EK-2C 2uie u-musckn pala 2 kfa-b:o-1c 2 sk Lucmuperkkana 25 k F-EK$C 2 5 me K -cmeua-rustua ldetmju:.slt 3 M3r1 Jarermai -11 -j- «MAMK,, 111aI23høtj11 Merkinnät pakkauksissa Palatussa kuluttajalle suunnatussa tuotteessa pitaa olla normaalit pa ausnier innatia Iisa[ si luonitiminnat Luomun mernnätoostuatpakollisestalogosta al:ontairanomaisentunnul-sestaja raaka-ainei1en al uperatieclosta Lisäksituotteen nimessärnainonnassa oi kaitäa luomunttaust luornu luonnonmukaisesti tuotettu eko. bio tms niilla tahansa flteisön kielellä I. 3r1jar erflai

20 LIITE 2 MAMK bt.,-4 PS5t LnftSuksSju Pakolliset luomumerkinnät» Fl-EK-21 Tuotettu Suomessa ia EU ii ulkopuolella ar jarer9a i MAMK L.ssI1h.Sjat Vapaaehtoisia luomumerkkejä r.ir.r.1.n rnerkh - Luornuliiton oma merkf.i Man Jarvernaki

21 LIITE 2 MAMK KsaIssbsIu Vastuu pakkausmerkinnöistä Ensisijainen vastuu toimijaha Terveystarkastaja Pakkausmerkintaasetus muutoksineenja EPNAs elintariiketietojen antamisesta kuluttajiile Luomumerkinnöistä vai miiksi pakatuissa ehntar itkkeissa Evira Luomuväitteet kuluttajille kunnan terveystarkastaja esim ateriapaivelut f r Jrerr1ai

22 LIITE 2 Miten syntyy luomuelintarvike? EI ntarvi kkeet > - 5Q maatalousperäisiäainesosia.. säärito Lisäatneet(47) - Valmistuksen apuaineet - Valmistusteknologia Jara Elo KcKc Paiek: MAMK d1i#iisiiiijn Termeistä ja määritelmiä Valmistusaine vai Raaka-aine vai mikä? tkea termi on Ainesosa - Tarkoitetaan ainetta jota on käytetty ellntar?ikkeen almistuksessa jaldstuksessa ja sita on jäljellä lopullisessa elintarikkeessa jossakin C mu od ci s s a - Voi olla myös lisäaine Esim luomusokeri suola iesi luomuehnäjauho sitruuriahappo jne J33r9 Ec KKo Falii.:

23 LIITE 2 4MAMK *ft4 Termeistäja määritelmiä Lisäane. - Lisäaine on aina osa reseptiä yksi valmistuksessa käytetty ainesosa -Ainesosat eli valmistusaineet ja lisaaineet merkitaan pakkausmerkintöihiri ja Iövtvat resepteista - Lisäaineen * Myös ilmoitetaan pakkausmerkinnoissa kavttotarkoitusta osoittaialla ryhmänimerlä ja, sen lsäksi hsäaineen nimellä tai numerotunnuksella E-koodilla E 1333;28:i aromit ovat Iisaineita Lövtyiat pakkausmerkinnöissä airiesosaluettelosta (Y 13342G) Esrn - Luomussa sallitut hsäaineet Liite VIII osaa Luomussa sallittu 47 lisaainetta Jaar Eic KcK MAMK MaataIousperäsiin ainesosiin laskettavat Iisäaineet E l6lbannatto. biksininorbiksiini E 36 to oferolipitoinen uute E 322 lesitiinit E 41ohanneksenIeipäpuujauhe E412guarumi E 414 arabifurni E 44 pektiin Jara Ei KcKo FiveL.:

24 Sokenjuurikkaasta LIITE 2 MAMK 1 Termeistäja määritelmiä Valmistuksen apuaine G Tarkoitetaan ainetta joka ei ole varsinainen ainesosa mutta jota käytetään tiettyyn teknologiseen tarkoitukseen esim Iiufan herättämiseen käytetty sokeri (alle 2 % tai uokien ;oiteluun käytettävä rasva Apuaineita ei mainita pakkausmerkinnöissä Luornussa sallitut valmistuksen apuaineet Liite VIII osa 6 Jaara EIc. KcK Fa.ek: c) -rr-- Ö:: MAM K Luomun GM-kielto Muuntogeenlsiä ainesosia ei saa käyttaa 1suSNA11jN Go Merkitsemispakko (834 / 27 art 9 viittaus EY 1829:23, 18323) Ei eriifistätodistusta Hedelmät ja vihannekset Soijapavuista valmistetut jauhot Rypsistaja soijapavuista valmistetut oljyt Soijasta valmistettu lesitiini filaissista valmistettu gluja glu-siirappi valmistettu sokeri [Jaissista

25 889:28 LIITE 2 MAMK 4. d Luomun GM-kielto Erillinen grno-toiistus :aadittaa G iro-r;asme. at tek,treet fermertaabosa :o a ä,tt: mo e: :: E Kemi.: Ents, rn ent tann5sa a ätet1 mr-organrn io: oa gmo: : : r: 5.5 Tär eksen ahteer vo D.a gmo; EI rtertrnassa o oha gmoreha. ent5m;c oa gmo Ka. 1 o; jmaseta..; at t*f ww..s MAMK amusss.ikju Luomuelintarvikkeen koostumus 1%:n luomutuote? > 5 % maatalousperäisiä ainesosia & 95 % maatafousperäisistä ainesosien painosta on luomua Kasvi-ja eläintuotteet Keruutuotarmon tuotteet!että ja keittosuolaa ei lasketa 5 % sanittuja tavanomaisia aineosia Ainesosat joita ei ole saatavilla luornuna Liite IX ns positiivilista Erillinen kavttölupa Jara EIc KcKo Pavek: - v-rz ma

26 LIITE 2 MAMK Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet >5 rnaataiousperaisi ainesosia <95 % maatalousperaisistä luornua Tiikerikranssi inesosat: luornukaurajauho, Iiiomw.ehnajauho, luomusokeri, t, kardemumma, suola. hik,.esi k IsrnSnø4sfjI Luonnonmukaisesti tuoteujen ainesosien kokonaisprosenttiosuu: maatalouspetaisten ainesosien kokonaismaärasta 72 o -> tavanomainen tuote Jar Eic KcKo PaI&i: MAMK Ks..,r 4 Luonnonvaraisesta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavat tuotteet >5 % ainesosana luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatu tu Muut maatalousperäisetainesosatluomua - c Ilmauksia on kätett jalostettujen elintar:ikkeiden osalta. ain ainesosa luettelossa la samassa :isuaalisessa kentassa kuin mntinimitsja niita on katetty.. 834!2C7 art. 23 kohta 4 c J3aca Ei KcKo PaRh.:

27 6iologset LIITE 2 MAMK I,mlsak.Ij,, Teknologiasta... Miltei kaikki telnoloia sallittua mekaaniset ja fyskaaiiset menetelmät rtaidon hornogenoint 834:27 art 6 Add back aineetkielletty ari 19 kohta 3 lonisoan sterln k1tb kieiiett 834:27 ari 1 UV-säteilv Gmo kielto Jaa Er KKo Pak&:

28 LIITE 3 Koulutusrunko Kirjanpito ja taseet Aihe Tieto Taito saaminen Tase miten tase muodos- opiskelija osaa kerätä opiskelija osaa soveltaa tuu jalostuksessa taseen muodostumiseen oppimaansa erilaisiin pro. kirjanpito kaikista käytetyistä raaka- tarvittavat tiedot riittävällä sesseihin aineista tarkkuudella ja laajuudella Sisäinen jäljitet- mitä jäljitettävyydellä tarkoi- jäljitettävyyden piskelija osaa soveltaa tävyys tetaan yleisesti ja mitä sillä yleisesti vaatimuksisäisen jäljitettävyyden set lainsäädännön tarkoitetaan yrityksen sisällä mukaan periaatetta erilaisissa pro jalostukseen käytettävissä erilaisten prosessesseissa ja tuntee lain materiaalivirroissa sien m ukaisten materiaalivirtojen säädännön velvoitteet hahmottaminen yleisestä jäljitettävyydestä Raaka- miten reseptin mukainen reseptin mukainen - piskelija ymmärtää miten ainekirjanpito/ laskennallinen raaka- raakataseen tulos eroaa riippuen ainemenekin las muistiinpanot ainemenekki eroaa todellikenta tiedon keräystavasta ja käytetyistä sesta käytöstä miten saadaan ketuntee luomulainsäädän raaka-aineista rättyä todellisen käytön mukaan nön vaatimukset kirjanpi raaka- don/muistiinpanojen tark ainemenekin tiedot kuuteen liittyen Hävikki erilaiset hävikit hahmottaa hävik- osaa kerätä tarvittavat. prosessihäiriö kien merkityksen tiedot prosessin eri vai. käyttö tavanomai- taseeseen sena ymmärtää miten heista erilaisista jalostuk. prosessihävikki eri prosesseissa sessa syntyvistä hävikeistä hävikkejä syntyy tasetta varten Saannot Mitä tietoja taseen muodos- esim. mehun pu- opiskelija tuntee eri pro tamiseen tarvitaan ja voi- ristuksessa palsessit ja hahmottaa niistä jonko otetaan mar daan käyttää joja ja paljonko mistä tiedoista tarvitaan niistä saadaan mehua tai paljonko kirjanpitoon/ muistiinpanoi ruhosta tulee luita hin ja mitä tietoja tarvitaan (hävikki/käyttö tataseen vanomaisena) ja muodostamiseen paljonko lihaa Malliasiakirja - piskelija tarkastelee valit harjoitustehtävä tua prosessia siten, että osaa kerätä siitä tarvittavat muistiinpanot ja muodostaa niiden perusteella taseen siten kuin lainsäädäntö sitä edellyttää

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen Avustus elintarvikeketjun kehittämiseen, valtion tulo- ja menoarvion momentti 30.20.47 Loppuraportti 1.1. 2013 30.6. 2014 Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Luomun ketjubarometri Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuketjun toimijoiden näkemyksiä ja käsityksiä luomualan

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto Tilataan, Luomua! Jaakko Nuutila Sisältö Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto 1 Luomu nyt Suomi on jäljessä muista maista

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Luomufoorumi Marja Suutarla

Luomufoorumi Marja Suutarla Luomufoorumi 4.2.2016 Marja Suutarla Luomufocusryhmätyöskentely Hanke toteuttaa EIP Agri-toiminnasta räätälöidyn fokusryhmätyöskentelyn alueellisten hanketoimijoiden yhteisistä tarpeista nousseista kahdesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille

Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät ohje valvojille ja toimijoille Esittelijä Niina Matilainen Sivu/sivut 1 / 9 Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät Hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila 01.0.201 Esityksen sisältö Tulevaisuus Tavoitteet Nykytilanne Muutostarpeet Uusi toiminnan malli Haasteisiin vastaaminen Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA

KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA KOULUTUS JA NEUVONTA LAPIN BIOENERGIAOHJELMASSA Pen& Riipi, Lapin amma&opisto BIOENERGIAN LAPPI - SEMINAARI Rovaniemi 11.5.2010 1 KOULUTUS JA NEUVONTA OHJELMAN 3. PAINOPISTEENÄ 2 VASTUU ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLÄ

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. ti klo , Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9)

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. ti klo , Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9) Luomumaidon arvoketjutyöryhmä ti 17.1. klo 14.00-16.00, Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9) 2 Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 17.1 Arja Peltomäki Maatila

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry Twitter: @MarjaRiittaKott Pro Luomu ry Luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 6.3. Arja Peltomäki Maatila x Heli Ahonen Muumaa/Luomuliitto Katarina Rehnström Luomuliitto

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot