09, 04, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09, 04, 2014. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. a Nro. UUDEN LUOMUTIEDON TUOrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke. Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÅTALQUS MiNISTER) 9, 4, 214 a Nro UUDEN LUMUTIEDN TUrrAMINEN JA LEVIliÄMINEN - hanke Luomuasiantuntijoiden koulutuspioffi Lrnaftihaiju LPPURAPRTfl Mikkelin Ammattikorkeakoulu y Energia- ja ympäristötekniikan laitos Man Järvenmäki ja Tuija Ranta-Korhonen I

2 SISÄLTÖ 1 JHDANT.1 2 HANKKEEN TAVITTEET (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutus-pilotointi ja sen arviointi Raportointi ja tiedottaminen 3 3 HANKESAPULET JA YHTEISTYÖ 3 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet 4 (3 4.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Koulutuspilotointi ja sen arviointi 7 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI 8 6 JATKTIMET 1 7 LPPURAPRTIN TIIVISTELMÄ 1 LIITE 1: Selvityksessä löytyneet luomukoulutukset LIITE 2: Pilot-koulutuspäivän materiaali LIITE 3: Kirjanpito & taseet LIITE 4: Koulutussisältöehdotuksia eri teemoista LIITE 5: Pilot-koulutuspäivän palautteen koonti LIITE 6: Pilot-koulutuksen markkinointi

3 1 1 JI-IDANT Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittamassa hankkeessa Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen oli Mikkelin ammattikorkeakoululla osahanke 2 Luomuasian tuntijoiden koulutuspilotti. Hankkeen koordinaattorina on HY Ruralia-instituutti. Tämä on loppuraportti osahankkeesta 2. 2 HANKKEEN TAVIUrEET (SAHANKE 2) Lähtökohta: Luomuun ja luomuneuvontaan liittyvää koulutusta annetaan monen eri tahon toimesta, mutta se kohdistuu pääsääntöisesti luomun alkutuotantoon. Muiden luomuun liittyvien tärkeiden osa-alueiden, kuten luomuelintarvikkeiden jalostami seen, ammattikeittiöiden ja kaupan toimintaan sekä hankintoihin liittyvää koulutus ta/neuvontaa ei ole tarjolla lukuun ottamatta muutamia projektiluonteisia koulutuk sia, jotka ovat keskittyneet pääasiassa tiettyihin tarkasti rajattuihin tuoteryhmiin tai toimintoihin. Työpaketilla tuetaan ja edistetään Luomualan kehittämissuunnitelman toimeenpano suunnitelmaa muun muassa seuraavin tavoin: Jalostukseen painottuva asiantuntijakoulutus edistää luomualan kehittämissuunni telman toimeenpanoa vahvistamalla luomuneuvojien luomuosaamista tällä hetkellä vaillinaisella osa-alueella. Toimenpide lisää sekä luomuketjun toimijoilta että niiden sidosryhmiltä puuttuvaa tietoa ja taitoa kasvattaen muun muassa luomuvalikoimia. Jalostussektorille painottuva koulutus lisää Luomu-lisäarvon välittymistä kulutta jille edistäen luomumarkkinoinnin kehittymistä. Toimenpide tukee myös luomuopetuksen tarjonnan lisääntymistä elintarvike-, ma rata ja kaupallisella alalla sekä opetuksen asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa.

4 2 Toimenpiteen tavoite on pystyttää ja vakiirmuttaa kehittyvän alan vaatimuksia ja tarpeita seuraava opintokokonaisuus, joka lisää luomualan koulutusta ja neuvontaa jalostukseen painottuvalla sektorilla. Samalla luodaan sisältöä luomu-lisäarvon tim netuksi tekemiseksi ja sen arvostuksen vakiinnuttamiseksi entistä laajemmalla sekto rilla ja jalostetumpia luomutuotteita hyödyntävien kuluttajien parissa. Tämän odote taan lisäävän pitkällä aikavälillä myös luomutuotteiden vientinäkymiä. sahankkeen 2 tehtävät 1-4, jotka ovat kuvattuna seuraavana, toteutetaan vuonna Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet () Toteutus: vuonna 213 Selvitetään luomukoulutuksen ja jalostukseen (ammattikeittiöiden ruokatuotan to/luomuruoan markkinointi) kohdistuvan asiantuntijaneuvonnan nykytila ja tär keimmät kohderyhmät ja aihealueet. Myös soveltuvimmat koulutustavat/muodot (lähiopetus, etä- ja verkko-opetus, avoin amk, maksullinen koulutus, intensiivijakso), niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvin koulutukseen osallistuvia tahoja par haan osaamisen saavuttamiseksi, selvitetään. 2.2 Koulutuksen sisältösuunnitelma ja tuotteistaminen Toteutus: vuonna 213 Suunnitellaan koulutuksen sisältöjä (koulutusrungot) esiselvityksen pohjalta valitulle kohderyhmälle (esim. terveystarkastajat). Pilot-koulutuksen koulutusmateriaali koh dennetaan erityisesti pk-sektorille. Materiaali on sovellettavissa eri kohderyhmille (teollisuus, toimijat, ammattikeittiöt, kaupat ja tarkastajat) suunnattuihin koulutuk sun. Tuotetusta materiaalista laaditaan pilot-koulutuspaketti, joka mahdollistaa erilailla ja eri kohderyhmille toteutettavia koulutuksia.

5 3 2.3 Koulutus-piotointi ja sen arviointi Toteutus: vuonna 213 Toteutetaan suunniteltu yksipäiväinen pilot-koulutus vuonna 213, joka suunnataan terveystarkastajille. Koulutukseen osallistuneilta kerätään palaute, jolla arvioidaan koulutuksen onnistumista ja haetaan kehittämiskohteita. 2.4 Raportointi ja tiedottaminen Toteutus: vuonna 213 Tehdään osatehtävien tulosten ja selvitysten pohjalta julkaisu Mikkelin ammattikor keakoulun julkaisusarjaan. Raportoidaan hankkeen etenemisestä rahoittaj alle ohjei den mukaisesti (sisältö ja talousasiat). 3 HANXESAPULET JA YHTEISTYÖ ULT-hankkeen koordinaattori on HY Ruralia-instituutti kumppaneinaan MTT Mik keli ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tämä raportti koskee Mikkelin ammattikor keakoulun toteuttamaa osahanketta 2. Mikkelin ammattikorkeakoulussa hanketta toteuttivat projektipäällikkö Man Järvenmäki (3,6 htkk), sekä projektityöntekijä Tuija Ranta-Korhonen (2 htkk) ja projektiasiantuntija Piia Aarniosalo (2 htkk). Hankkeen aikana on RY Ruralia-instituutin kanssa sovittu rajauksista eri osahank keiden välillä, jotta on vältetty päällekkäisen työn tekeminen. Lisäksi on haettu par haita tapoja ja keinoja julkaista hankkeessa tuotettua materiaalia sähköisesti. 4 HANKKEEN VAIHEET LYHYESTI (SAHANKE 2) Kokonaisuudessaan kaikki tehtävät (1-4) saatiin hankkeessa toteutettua, vaikka hankkeen rahoituksen muuttuessa yksivuotiseksi jouduttiin joitakin suunniteltuja toimia karsimaan.

6 4 4.1 Nykytila, kohderyhmät ja aihealueet Ensimmäisenä lähdettiin selvittämään luomuelintarvikejalostukseen annettavaa kou lutustarjontaa. Lähtökohtaisena olettamana oli, että systemaattista koulutusta ei ole ja järjestetty koulutus liittyy erilaisiin hankkeisiin ja niissä armettuun, usein teeman mukaiseen, koulutukseen. Kaikki selvityksessä löytyneet luomukoulutukset on taulukkoon (liite 1). Jatkojalos tukseen painottuvaa koulutusta löytyi lähimä joidenkin hankkeiden yhteydestä. Varsinainen luomuelintarvikejalostukseen liittyvä kaikille avoin koulutuspaketti, () joka selvityksessä löytyi, on Mikkelin ammattikorkeakoulun tarjoama 5 op paketti Luomuelintarvikkeet, jossa painopiste on valvonnallinen näkökulma. Tehtävä osoittautui niin hankalaksi kuin alun perin ajateltiinkin. Kun systemaattisel la etsimisellä on erittäin hankalaa löytää luomujatkojalostukseen löytyvää koulutusta (jota ei siis juurikaan ole), niin kuinka toimirinanharjoittajat, mahdolliset kouluttajat tai markkinavalvojat voivat saada täydenriystä omaan osaamiseensa? Koulutusselvityksen eri vaiheissa hankaluuksia tuotti luomukentän hajanaisuus ja monialaisuus (kuva 1). Liian helposti ajatellaan, että kun luomu on yhdistävä tekijä, niin kaikkien alalla toimivien tarpeen ovat samanlaiset. li erittäin vaikeaa löytää olemassa olevaa tai lähiaikoina järjestettyä koulutusta jossa kohderyhmänä oli joku muu kuin alkutuotanto. Useat koulutukset ovat osa erilaisia hankkeita ja niiden markkinointi kohdentuu usein hankkeessa muutenkin mukana oleville tahoille ja niissä tuotettu koulutustieto jää hankkeen piiriin.

7 5 Neikappa 1 KUVA 1. Luomukentän toimijoiden sidossuhteita (kuva Tuija Ranta-Korhonen) 4.2 Koulutuksen sisältösuurinitelma ja tuotteistaniinen sahankkeessa tehtiin kolme erilaista koulutuspakettirunkoa joista yhtä myös testat tim pilot-koulutuksessa johon kohderyhmäksi valittiin mahdollisimman laaja otanta eli koulutus ajateltiin soveltuvan sekä toimijoille, kouluttajille/neuvojille ja markki navalvontaa tekeville viranomaisille. Tähän koulutuspakettiin pyrittiin kokoamaan lyhyesti koko luomuelintarvikejalostuksen keskeinen sisältö. Koulutuspilotin markkinointi aloitettiin syksyllä 213. Varsinainen pilot koulutuspäivä pidettiin Mikkelissä. Pilot-koulutuksessa käytetyt materiaa lit ovat vapaasti kaikkien saatavana luomu.fi sivustolla. nan-koulutusmateriaalit/ Lisäksi sivustolle on ladattu videoklippejä muutamista koulutuspäivän teemoista katsottavaksi.

8 6 Koulutuspäivän materiaalin (liite 2) lisäksi osaharikkeessa työstettiin kaksi muuta koulutusrunkoa. Toinen koulutusrunko tehtiin täsmäkoulutukseen ja siihen aihepii riksi valikoitui kirjanpito/muistiinpanot ja tase (liite 3). Tämä aihepiiri valittiin, koska tästä osa-alueesta ei löytynyt valmista materiaalia jo olemassa olevista oppaista ja ohjeista. Tässä koulutuspaketissa on ajateltu toimijan (tai muun asiasta kiinnostu neen) lähtevän tarkastelemaan olemassa olevaa prosessia tasemuodostuksen näkö kulmasta. Koska jokaisessa yrityksessä ja prosessissa on hyvin erilaisia tarpeita ja ongelmia, koulutusrungolla on ajateltu olevan näkökulmia laajentava tavoite. Kolmas koulutusrunko tehtiin maallikko näkökulmasta, jossa luomua hyvin vähän tai ei lainkaan tuntevat henkilöt (2 projektiassistenttia) tutustui pilot-koulutuksessa materiaalina käytettyyn Jatkojalostajan oppaaseen. Tämän tutustumisen jälkeen työs tettiin eri osa-alueiden ympärille nousseita kysymyksiä (kuva 2). Näillä paketeilla haluttiin tuoda uutta näkökulmaa siihen millaisia kysymyksiä myös tavanomaisten elintarvikkeiden tuottajalla voi olla pohtiessaan luomuelintarvikkeiden ottamista omaan tuotantoonsa. Saako haomutuottees saollamuuta kuin luomua? Luomun käyttö tavanomaisissa tuotteissa - Luomuraak> JATKJALS- [uoniun aine T 1 ettamat erityisvaatimukset 1 tavanomainen raaka-aine Luomun kannattavuus (paremmat Iteet?) tuotannossa KUVA 2. Jatkojalostajan mahdollisia mietteitä suunnitellessa luomutuotteiden mukaan ottamista tuotantoon (kuva Tuija Ranta-Korhonen)

9 / 7 Näitä osapaketteja (liite 4) voi hyödyntää joko yksittäin tai koota niistä tarvittava ko konaisuus tai laajemmassa tarpeessa käyttää jopa näitä kaikkia. 4.3 Koulutuspiotointi ja sen arviointi Koulutuspilotointi suunniteltiin aluksi pidettäväksi pelkästään terveystarkastajille ja siinä olisi silloin ollut painopiste markkinavalvonnassa. Hyvin pian alkumarkki noinnin jälkeen päätettiin kohderyhmää laajentaa, jotta saataisiin edes kohtuullinen määrä osallistujia koulutuspäivään. Koulutuspäivä rakennettiin siten, että keskeisiä asioita käsiteltäisiin yleisellä tasolla ja kaikkia mahdollisia osallistujia palvelisi luo muasiakiijoihiri perehtyminen. Koulutuspäivää markkinoitiin terveystarkastajille suunnatussa ammattilehdessä jul kaistulla ilmoituksella (Ympäristö ja Terveys lehti, kuva 3), maakunnallisesti ilmoi tuksella Länsi-Savo lehdessä ja useissa sähköisissä kanavissa kuten luomu.fi, Pro Luomun facebook sivuilla, Mamk:n nettisivuilla ja suorilla sähköpostituksilla (liite 6). p - \IIT\ k\jjp\ \ \\t\1 \TTIkII1 1III)1\ J [[R\1 S- TARK;\ST:\jI\ f1iiee TIE iää 1i!( )\1I IST;\ 1!i/I.c-Iii, tl_uhl?(liiiht hiafiii,hlhl jijtfi.., 1. J i: III I.? / :. 111/ ktii,f,i!,i. 1,in, ij,, /,e,,,n,4,/,,,i,,,/11,,i,,, II,(,,hIk,,l(lf,,IIht,II,l(I,i1I. jiihi;ii.ii,rlaii,, LiL,;iLiI,i,. ku,,iiuk ui,,,,, 1 u,,uuu,u,uuuu \IuI.L Ii k uuuuuiiu I uuuu uul liii IuuuiI. i ;,il..u,;uii,,u kwiu,iu,u,ua,rui Iu,,uu,ui kuu,,,,, :, i. IIiuu,,iiauiiiiuui.ei: usuuanuujui 1 uiiai I.Iu, k k. Iuk.Iuuii.,,Ij,.ih,ui:uLau1,,,u_,u,(tl,uuu,uukJi Iauri.1 iiuu iiin liii till Iiui iuuuuul tuli 4( (),j KxzrmI,d,gSjai J, Ilh$IU fl Ij t(t 1 Iitlt fl bifliisi*ltt Soi: iu,tlasi,w,q ja ii,u,,,,,, ii!ianåi Uu KUVA 3. Ilmoitus Ympäristö ja Terveys-lehdessä

10 8 Koulutuspäivään ilmoittautui 12 henkilöä, joista 5 oli terveystarkastajia ja loput toi mijoita, neuvojia, opettaja tai muuten luomusta kiirmostuneita. Paikalle tuli kymme nen henkilöä. sallistujat olivat hyvin eri toimialoilta ja ajateltua kohderyhmää. Kou lutuksessa kerättiin palautetta kyselylomakkeella (liite 2) ja saadut vastaukset (9 kpl) on analysoitu tarvittavia jatkokehittämistoimenpiteitä silmällä pitäen. Kokonaisuu dessaan saadun palautteen (liite 5) perusteella koulutuspakettia voidaan pitää onnis taneena. Selkeäksi haasteeksi tällaisen koulutuspäivän sisällössä nousi osallistujien hetero geenisyys luomulainsäädärinön tuntemattomuus. Myös asenteet luomuim vaikutta vat. sallistujapalautteessa oli kommentti, että luomu on utopiaa. Etenkin viran omaisia koulutettaessa on tärkeää asian neutraali esittäminen, käydään läpi lainsää därmön velvoitteet ja mahdollisuudet ilman, että otetaan kantaa luomun mahdolli sun muihin ominaisuuksiin. Koulutustilaisuudet ja menekinedistäminen pitäisi osata jo koulutuksen markkinoinnissa selkeästi erottaa. Järjestetty koulutus sai kiitosta lu ennoitsijoiden asiantuntijuudesta, joka ilmentää asiapainotteisuutta ja siinä hyvin onnistumista. 5 TULKSET JA NIIDEN ARVIINTI Yleisissä keskusteluissa nousee usein esiin koulutusten tarve ja puute. Kuten tässäkin osahankkeessa taustaselvityksenä tehdyssä koulutushaussa tulokset jäivät hyvin pieniksi eli koulutusta ei ole kovinkaan paljoa tarjolla ja sekin on osittain erittäin hankalasti löydettävissä. Luomu.fi sivusto on yksi keskeinen viestintäkanava, mutta se kuinka hyvin erilaiset toimijat tietävät sen ja osaavat hyödyntää sitä ja toisaalta miten maallikot löytävät sinne koulutustiedonhakuun jäi tässä osahankkeessa avoimeksi.

11 9 Yhdeksi hankaluudeksi nousi eri toimijoiden erilaiset tarpeet ja intressit. sahank keessa koettiin, että luomuelintarvikkeiden edistämisen kannalta on keskeistä saada luomutarjontaa lisää niin ammattikeittiöihin kuin muutenkin markkinoille. Näin ol len valitsimme koulutuksen kohderyhmäksi ennen kaikkea markkinavalvontaa teke vät viranomaiset (kuntien terveystarkastajat) ja ammattikeittiöissä työskentelevät sekä ammattikeittiöön ammattilaisia kouluttavat ryhmät. Erilaisista markkinointi ponnisteluista huolimatta tieto koulutuksesta ei joko saavuttanut kaikkia kohderyh mään kuuluvia tai tällä oletetulla kohderyhmällä ei ollut oletettua kiinnostusta taijot tuun koulutukseen. Yhtenä tavoitteena osahankkeessa oli luoda koulutusmateriaalia ja sisältöehdotuksia koulutuksiin, joissa kohderyhmänä on muut kuin alkutuottajat, joille koulutusta on jo varsin hyvin taijolla. Tämä osanen onnistui osahankkeessa kohtuullisen hyvin. Tuotettu materiaali tulee vapaasti kaikkien saataville ja jos materiaali ei sellaisenaan sovellukaan ajateltuun tarpeeseen, voi niitä muokkaamalla tuottaa lisäsisältöjä tarvit taessa. Kokonaan uutena pakettina on koulutusrunko kirjanpitoon ja tase, joka on toimijoille ilmeisen hankala osa-alue ja johon ei löytynyt aiempaa koulutusmateriaa lia. Koulutuspäivässä tavoitteena oli saada videomateriaalia jaettavaksi osahankkeen tuloksena. Joitakin videoklippejä syntyi ja ne ovat nähtävillä luomu.fi sivuston kautta. Selkeästi huomattiin, että lähikoulutuspäivää videoimalla ei saada kunnollis ta verkkoon ladattavaa koulutusmateriaalia, vaan sellainen kannattaa tehdä erikseen. Koulutus oli myös esillä Mikkelin ammattikorkeakoulun vuoden 213 TKI-julkai sussa artikkelissa Uuden luomutiedon tuottaminen, joka on luettavissa osoitteessa: D23 B5 NETII.pdf?se guence =l.

12 1 6 JATKTIMET Varmasti jatkossakin tarvitaan erilaisia koulutuksia ja koulutusmateriaalia, mutta haasteena on ja tullee olemaan kohderyhmän saavutettavuus. lisi tarpeen tarkastel la millaiset panokset on hyödyllistä sijoittaa ja mihin tarpeeseen. Luomun haasteena on muun muassa se, että sen ympärillä on liian paljon tunteita ja mielipiteitä. Luomuun ei osata aina suhtautua riittävän neutraalisti ja siltä pohjalta lähteä rakenta maan tietopohjaa lainsäädännön sisällöstä. Sähköisten, kaikille vapaan koulutusmateriaalien tuottaminen on tarpeellista. Silloin () niistä saadaan helposti tieto pienille kohderyhmille tarvittaessa. Verkkokoulutusma teriaalin tuottaminen on jatkossa varmaankin kannattavampaa kuin yksittäisten kou lutustilaisuuksien järjestäminen. Tai osallistuminen koulutustilaisuuksiin tulisi olla mahdollista verkossa. Lisäksi kannatta panostaa nimenomaan asiantuntijatasolla tuo tettuun verkkomateriaaliin jossa on huomioitu jo tuotantovaiheessa materiaalin käyt tökohde. 7 LPPURAPRTIN TIWISTELMÄ Luomuasiarttuntijoiden koulutuspilotti -osiossa oli tavoitteena tuottaa koulutusmate riaalia muille luomun parissa toimiville kuin alkutuottajat ja esimerkkikohteeksi va littiin luomun markkinavalvontaa tekevät terveystarkastajat. Liikkeelle lähdettiin selvittämään tämänhetkistä luomuelintarvikejalostukseen painottuvaa koulutustar jontaa. Tavoitteena oli myös tarkastella koulutusten tuotanto-/tarjoamistapaa. Pää sääntöisesti kaikki löydetty koulutus oli lähikoulutusta ja useimmiten jonkin tietyn teeman ympäriltä, joka usein liittyi kiinteästi alkutuotantoon.

13 11 Saadun koulutuskenttäkuvan pohjalta lähdettiin rakentamaan pilot-koulutuspäivää ja kahta muuta koulutusrunkoa luomusta. Yksi koulutusrunko tehtiin täsmätiedon ympärille aiheena kirjaripito ja taseet. Toinen koulutusrunko sekä pilot koulutuspäivän materiaali rakentui yleiselle luomutiedon pohjalle. Toinen yleinen koulutuspaketti koekäytettiin pilot-koulutuspäivässä ja siitä kerättiin palaute osallis tujilta. sahankkeessa tuotettu koulutusmateriaali ja koulutusrungot ovat vapaasti saatavilla luomu.fi sivustolla. Sieltä löytyy myös muutama lähikoulutuspäivässä kuvattu videoklippi. Hankaluudeksi osoittautui koulutuspäivän kohdeyleisön kiin nostuksen saaminen ja markkinoinnin onnistuminen. Jatkossa voi olla hyödyllistä panostaa lähikoulutuspäivien sijasta koulutusmateriaalin tuottamista verkkoon ja verkossa tapahtuvaan koulutukseen. sahankkeessa saavutettiin sille asetetut tavoit teet.

14 Luomukoulutusta tarjoavat ja sitä mahdollisesti palvelevat hankkeet HANKE Luomutietoa uudella loimintainallilla JÄRJESTÄJÄ HY Ruralia-inslituutti AJANKHT.ATAVITE NErflSITE: 36,212 Luomuosaattiisen kehittäminen, verkkopalvelu, oppiinateriaaht Lucsnutietoa koko ketjulle inenekmedistämisen tueksi MMM elintarvlkeketjun tietoisuutsa luoniusta Iittpf/ss ww.ekcaseum.com/isankekuvaus.plmtm?hanke id l62 Luomuvakka -hanke Huomisen hämäläinen maatila -hanke YmpäristöKonipassi Lilsatilan skarppiohjelma EKkas:Iuontu ja ip-kasvistuotannois kehittämmen EKTASSU MANU Keiusot täyteen luomutietoa II infopäivä Loinsaalla Pa kaninaan luoinu- ja lälsiruokahanke Lah- ja luoinuruokaa Horeca-sektorille Kymen Luomulaakso -esiselvityshanke Luomumaito -luonnostaan terveellistä Lähi- ja luomurtaokaa julkisiin ammattikeittiöihas ja HoReCa-sektorille Kymeenlaaksossa Luomutietoa uudella toimintamallilla MTK Varsinais-Suomi ProAgria 1-Ilme ProAgna Pirkanmaa 214 ProAgria Elelä-Savo MTT Mikkeli ProAgria Pohjois-Karjala MTK Pohiois-Kaijala 31, MTK-\ arsinais-sunsnen Luomuvakka-lianke, Siipikarjaliittoja Pajuniensi ProAgria Pirkanmaa ProAgria Kymenlaakso Kuhilas ry ProAgria Etelä-Savo ProAgria / Kaakkois-Suoinen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus Koulutusta, tiedotusta, luomusektonn edistämotä Koulutusta. teemapiliviä, pienzyhnsiä. matkoja Luomun lisäys, siirtymävaiheen helpot, tilakartoitukset Luctnuilhantuotanto Tuotaistovolyymin lisääminen Luotnu- ja läl.imruuan kehittäminen Luomu- ja lahfruuan tunnetuksi tekemuien/julkiskeittmös, kotitaloudet htto;//www.pirmk.fi/tiedostooankki/indes.trnnl?sivu id=32 sobi2/sob Ekoneum: Luonsulla etumatkaa Etelä-Savolle Etelä-Savon ELY-keskus/ESR, MUC, Juvan kunta Kehittäminen ja koulutus httpj/www.ckoneuisi.coisilhankekuvaus.php?hankeidl 6 Ekoneum: MAIJKAS - luomu-ja lähiruokaa yhteistyössä ammastikeittiöille ProLuomu: Koordinaatiohanke Etelä-Savoit ELY-keskus MMM Laatuketju Luosnutuotevalikoiman laajentaminen 213 Kehittäminen ja tiedosivaihto hnpi/www.ekoneum.comlhankekuvaus.php7hankeid=157 httpl/proluomu.fi/hankkeel/ ProLuonsu: Luoman Juuret hanke Suomen valtio 213 luomun lisäarvostus httpifproluomu.fi/hankkeetl Luomuelinkeinon kehittämishanke Luonsuvakka Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Et.J:n nsaatalousrahasto. laomutuotannomi lisääminen maakunnassa htlpi/www.nitk. fi/liitoiivarsinaissuomi/luomuvakkalf 1 Fi/ M]T Edistystä luomutuotäntoon MTT Luomuperuiian laatu hallintaan - kasvua kulutukseen MU luontutuotannosija Iuonsuruoan lisäämmmimnen luoinuperuisan saaminen ainmattlkeittiöön https://portal.mtt.fi/portal/tsage/øortal/mtt/tutkimus htttts://portal.mtt.fi/oortal/pats/portal/mtt/tutkimus Lisaksi löydettiin seuraavat hankkeet Lisää laatua tuonsuun - keinoja tuotannon nsontpuolistamiseksi Mentor niaakuntius hanke Kannattava tuotanto, toimivat myynti- ja jakelakanavat sekä markkmamekanisma luomukasviksilla Järjestäjä Biodynaaminen yhdistys Luomuliittto ry MTT hnpi/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/f,jindex,php?weobjecttd829 1iltpJ/www.laatuketjo.ft1aatsiketju/www/tVindexphp?weobjectID829 httpi/www.laatuketju. ft)laatukeljutwww, Wmdex.php?weobjectlD829 Luomuperunan laatu hallintaan - kulutukseen MTT httpf/www.laatuketju. fih1aatuketju/www/h/index.php?weobjectld829 Luomua lisää osahanke - Luomutilojen neuvonnan keluttäminen Lisää luomaa -koordinaatio Luoinualan kasvu- ja kelsitysohjehna ProAgria Keskusten Liitto ProLuomnu ry ProLuontu httpl/www.laatuketju. fi/laatuketju/www/fi/index.php weobjectid829 httpj/www.laatuketju.fi/laatiiketju/www/fihindex.plip?weobjecttd829 httpf/proluonsu.fi/wp-conteistluploads/sites/3/21 3/4lLuonsualan-kasvu-ja- H 11) on 8.) 11) : on on 8) on 8) ff2 maakunnallista kasvaa

15 LIITE 2 Pilot-koulutuspäivän materiaali.:*mamk, - Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittaininen -hanke Mamk vhteistvöss Helsingin yliopiston Ruxalia-instituutin ja MTT Mikkelin kanssa MMM n LaatuIetju rahcittaa * anmat: ea:ourn hankeoon Luornuaantunoden tomenp::e:den taoi::eena on p syttaaa vainn-.it:aa keh:tt van aanaa r.zsaja tape:ta traa a opn:ookonasuu jo:a iaa uomuaan :ouuuztaja neuvontaa aoueen rinotuvaia 5ektora Koulutusmateriaali tulee saatailie luornufi siustolie heismateriaali Luornu jatkojatostajan opas Laurea- arnmattikorfeakoulu ja Kurmakka- ranicfood y. 213;. saata.ananetista wvworanic finland corn,vp-fi?.iestintäuikaisut rar; Jerverri

16 LIITE 2 MAMK - tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, jos pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta, sen ainesosia kuvaillaan ilmauksilla, joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote on luornua (834/27 arl23, vapaasu). ar Jarerr1aki c- wr.a A.- LiwSa.hllju Luomun perusteet Tuotaritotapa Valvottua tuotantoa Valvonnasta vastaa Evira ja ELY-keskukset Markkinavalvonta kuuluu kunnille (E L ) Jarerriai z12 t5 W

17 - Ip D I:;i (1,,. \ H r]j jft b ( r m D 1 j, * CD 3 - r L j_ t r CD J) 3 cj Caj (1) (Ii CD Caj t

18 LIITE 2 DMAMK :14. II Dokumentoi nti 2It*s#4kIjH Luomusuunnitelmasta aikki lähtee Voi olla osa :rityf.sen laatukäsikirjaa mutta kannattaatehriä siinäkin omaksi kokonaisuudeksi> helpottaa esim päi.ittämistä Jokaisesta toimesta pitää olla dokumentaatiotehtynä mitä ei ole kirjattu. sitä ei ole tehty Luomussajäfjitettäds Forostuu rnos ritksen sisäinen jäljitettäyys pitäisi olla kunnossa FarJarverriak MAMK Mitä dokumentoidaan Tarkastustuloksetiiastaanotto asiakirjasekitys. yms. asiakirjojen tarkastukset; Erilläänpito kaikissa aihessa Puhdistustarkastiikset eri asia kuin siivous4iyieniatarkkailu Luomuta anoniainen aihdottarkastukset sekä ialmistuksessa etta pakkaarnisessa Raaka-aineiden kä::ttö sisältäenmyoskäytöntavanomaisenajahadht Meri Jarernak

19 LIITE 2 «MAMK -: s.sahah.sjs. F:-EK-: :t1 3 kk Lucmutuiarn-dtkavrtttkitus AT-B:o-3-: 3 : Lucuiu-n auk 5uurskk 5 k F-EK-2C 2uie u-musckn pala 2 kfa-b:o-1c 2 sk Lucmuperkkana 25 k F-EK$C 2 5 me K -cmeua-rustua ldetmju:.slt 3 M3r1 Jarermai -11 -j- «MAMK,, 111aI23høtj11 Merkinnät pakkauksissa Palatussa kuluttajalle suunnatussa tuotteessa pitaa olla normaalit pa ausnier innatia Iisa[ si luonitiminnat Luomun mernnätoostuatpakollisestalogosta al:ontairanomaisentunnul-sestaja raaka-ainei1en al uperatieclosta Lisäksituotteen nimessärnainonnassa oi kaitäa luomunttaust luornu luonnonmukaisesti tuotettu eko. bio tms niilla tahansa flteisön kielellä I. 3r1jar erflai

20 LIITE 2 MAMK bt.,-4 PS5t LnftSuksSju Pakolliset luomumerkinnät» Fl-EK-21 Tuotettu Suomessa ia EU ii ulkopuolella ar jarer9a i MAMK L.ssI1h.Sjat Vapaaehtoisia luomumerkkejä r.ir.r.1.n rnerkh - Luornuliiton oma merkf.i Man Jarvernaki

21 LIITE 2 MAMK KsaIssbsIu Vastuu pakkausmerkinnöistä Ensisijainen vastuu toimijaha Terveystarkastaja Pakkausmerkintaasetus muutoksineenja EPNAs elintariiketietojen antamisesta kuluttajiile Luomumerkinnöistä vai miiksi pakatuissa ehntar itkkeissa Evira Luomuväitteet kuluttajille kunnan terveystarkastaja esim ateriapaivelut f r Jrerr1ai

22 LIITE 2 Miten syntyy luomuelintarvike? EI ntarvi kkeet > - 5Q maatalousperäisiäainesosia.. säärito Lisäatneet(47) - Valmistuksen apuaineet - Valmistusteknologia Jara Elo KcKc Paiek: MAMK d1i#iisiiiijn Termeistä ja määritelmiä Valmistusaine vai Raaka-aine vai mikä? tkea termi on Ainesosa - Tarkoitetaan ainetta jota on käytetty ellntar?ikkeen almistuksessa jaldstuksessa ja sita on jäljellä lopullisessa elintarikkeessa jossakin C mu od ci s s a - Voi olla myös lisäaine Esim luomusokeri suola iesi luomuehnäjauho sitruuriahappo jne J33r9 Ec KKo Falii.:

23 LIITE 2 4MAMK *ft4 Termeistäja määritelmiä Lisäane. - Lisäaine on aina osa reseptiä yksi valmistuksessa käytetty ainesosa -Ainesosat eli valmistusaineet ja lisaaineet merkitaan pakkausmerkintöihiri ja Iövtvat resepteista - Lisäaineen * Myös ilmoitetaan pakkausmerkinnoissa kavttotarkoitusta osoittaialla ryhmänimerlä ja, sen lsäksi hsäaineen nimellä tai numerotunnuksella E-koodilla E 1333;28:i aromit ovat Iisaineita Lövtyiat pakkausmerkinnöissä airiesosaluettelosta (Y 13342G) Esrn - Luomussa sallitut hsäaineet Liite VIII osaa Luomussa sallittu 47 lisaainetta Jaar Eic KcK MAMK MaataIousperäsiin ainesosiin laskettavat Iisäaineet E l6lbannatto. biksininorbiksiini E 36 to oferolipitoinen uute E 322 lesitiinit E 41ohanneksenIeipäpuujauhe E412guarumi E 414 arabifurni E 44 pektiin Jara Ei KcKo FiveL.:

24 Sokenjuurikkaasta LIITE 2 MAMK 1 Termeistäja määritelmiä Valmistuksen apuaine G Tarkoitetaan ainetta joka ei ole varsinainen ainesosa mutta jota käytetään tiettyyn teknologiseen tarkoitukseen esim Iiufan herättämiseen käytetty sokeri (alle 2 % tai uokien ;oiteluun käytettävä rasva Apuaineita ei mainita pakkausmerkinnöissä Luornussa sallitut valmistuksen apuaineet Liite VIII osa 6 Jaara EIc. KcK Fa.ek: c) -rr-- Ö:: MAM K Luomun GM-kielto Muuntogeenlsiä ainesosia ei saa käyttaa 1suSNA11jN Go Merkitsemispakko (834 / 27 art 9 viittaus EY 1829:23, 18323) Ei eriifistätodistusta Hedelmät ja vihannekset Soijapavuista valmistetut jauhot Rypsistaja soijapavuista valmistetut oljyt Soijasta valmistettu lesitiini filaissista valmistettu gluja glu-siirappi valmistettu sokeri [Jaissista

25 889:28 LIITE 2 MAMK 4. d Luomun GM-kielto Erillinen grno-toiistus :aadittaa G iro-r;asme. at tek,treet fermertaabosa :o a ä,tt: mo e: :: E Kemi.: Ents, rn ent tann5sa a ätet1 mr-organrn io: oa gmo: : : r: 5.5 Tär eksen ahteer vo D.a gmo; EI rtertrnassa o oha gmoreha. ent5m;c oa gmo Ka. 1 o; jmaseta..; at t*f ww..s MAMK amusss.ikju Luomuelintarvikkeen koostumus 1%:n luomutuote? > 5 % maatalousperäisiä ainesosia & 95 % maatafousperäisistä ainesosien painosta on luomua Kasvi-ja eläintuotteet Keruutuotarmon tuotteet!että ja keittosuolaa ei lasketa 5 % sanittuja tavanomaisia aineosia Ainesosat joita ei ole saatavilla luornuna Liite IX ns positiivilista Erillinen kavttölupa Jara EIc KcKo Pavek: - v-rz ma

26 LIITE 2 MAMK Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet >5 rnaataiousperaisi ainesosia <95 % maatalousperaisistä luornua Tiikerikranssi inesosat: luornukaurajauho, Iiiomw.ehnajauho, luomusokeri, t, kardemumma, suola. hik,.esi k IsrnSnø4sfjI Luonnonmukaisesti tuoteujen ainesosien kokonaisprosenttiosuu: maatalouspetaisten ainesosien kokonaismaärasta 72 o -> tavanomainen tuote Jar Eic KcKo PaI&i: MAMK Ks..,r 4 Luonnonvaraisesta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavat tuotteet >5 % ainesosana luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatu tu Muut maatalousperäisetainesosatluomua - c Ilmauksia on kätett jalostettujen elintar:ikkeiden osalta. ain ainesosa luettelossa la samassa :isuaalisessa kentassa kuin mntinimitsja niita on katetty.. 834!2C7 art. 23 kohta 4 c J3aca Ei KcKo PaRh.:

27 6iologset LIITE 2 MAMK I,mlsak.Ij,, Teknologiasta... Miltei kaikki telnoloia sallittua mekaaniset ja fyskaaiiset menetelmät rtaidon hornogenoint 834:27 art 6 Add back aineetkielletty ari 19 kohta 3 lonisoan sterln k1tb kieiiett 834:27 ari 1 UV-säteilv Gmo kielto Jaa Er KKo Pak&:

28 LIITE 3 Koulutusrunko Kirjanpito ja taseet Aihe Tieto Taito saaminen Tase miten tase muodos- opiskelija osaa kerätä opiskelija osaa soveltaa tuu jalostuksessa taseen muodostumiseen oppimaansa erilaisiin pro. kirjanpito kaikista käytetyistä raaka- tarvittavat tiedot riittävällä sesseihin aineista tarkkuudella ja laajuudella Sisäinen jäljitet- mitä jäljitettävyydellä tarkoi- jäljitettävyyden piskelija osaa soveltaa tävyys tetaan yleisesti ja mitä sillä yleisesti vaatimuksisäisen jäljitettävyyden set lainsäädännön tarkoitetaan yrityksen sisällä mukaan periaatetta erilaisissa pro jalostukseen käytettävissä erilaisten prosessesseissa ja tuntee lain materiaalivirroissa sien m ukaisten materiaalivirtojen säädännön velvoitteet hahmottaminen yleisestä jäljitettävyydestä Raaka- miten reseptin mukainen reseptin mukainen - piskelija ymmärtää miten ainekirjanpito/ laskennallinen raaka- raakataseen tulos eroaa riippuen ainemenekin las muistiinpanot ainemenekki eroaa todellikenta tiedon keräystavasta ja käytetyistä sesta käytöstä miten saadaan ketuntee luomulainsäädän raaka-aineista rättyä todellisen käytön mukaan nön vaatimukset kirjanpi raaka- don/muistiinpanojen tark ainemenekin tiedot kuuteen liittyen Hävikki erilaiset hävikit hahmottaa hävik- osaa kerätä tarvittavat. prosessihäiriö kien merkityksen tiedot prosessin eri vai. käyttö tavanomai- taseeseen sena ymmärtää miten heista erilaisista jalostuk. prosessihävikki eri prosesseissa sessa syntyvistä hävikeistä hävikkejä syntyy tasetta varten Saannot Mitä tietoja taseen muodos- esim. mehun pu- opiskelija tuntee eri pro tamiseen tarvitaan ja voi- ristuksessa palsessit ja hahmottaa niistä jonko otetaan mar daan käyttää joja ja paljonko mistä tiedoista tarvitaan niistä saadaan mehua tai paljonko kirjanpitoon/ muistiinpanoi ruhosta tulee luita hin ja mitä tietoja tarvitaan (hävikki/käyttö tataseen vanomaisena) ja muodostamiseen paljonko lihaa Malliasiakirja - piskelija tarkastelee valit harjoitustehtävä tua prosessia siten, että osaa kerätä siitä tarvittavat muistiinpanot ja muodostaa niiden perusteella taseen siten kuin lainsäädäntö sitä edellyttää

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja 2. 2013 Vuokratiloissa syntyy kakkuja Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2013 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus opiskelijoiden kokemana KOPSU-HANKKEEN SELVITYSRAPORTTI OPPISOPIMUSTYYPPISISTÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA 2010-2012, MAJ-BRITT

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Ympäristöministeriön raportteja 15 2015 Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Anu Vaahtera, Antti Pitkämäki, Mari Hjelt ja Mari Saario YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Näkökulmia osahankkeiden arviointiin Kivipelto, Minna; Heinonen, Hanna; Larivaara, Meri; Jonsson, Pia Maria; Kotiranta, Tuija; Vierros, Anne; Vuorenmaa, Maritta; Maijanen,

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot