Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry"

Transkriptio

1 LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä , Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto saatu 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat saatu 3. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne vastuualue saatu 4. Savonlinnan maakuntamuseo saatu 5. Etelä-Savon Pelastuslaitos saatu 6. Järvi-Suomen Energia Oy saatu nähtävilläolon jälkeen Fingrid Oyj saatu 8. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Itä-Savon luonnonsuojelupiiri saatu 9. TraFI ilmailu saatu 10. Finavia Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikka osasto saatu 12. Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut saatu (kirjattu Enonkosken kunnalle) 13. Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo saatu 14. Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry Savonlinnan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta saatu Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry Muut: 19. Nettiadressi ( allekirjoittanut 88 henkilöä) 20. Rantasalmen Lehti Oy 1

2 Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa Ei aiheuta toimenpiteitä Laukunkankaan tuulipuistoa koskevasta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat yleiskaavaehdotuksesta. ELY toteaa tehtyjen selvitysten riittävyydestä seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. Kaavan vaikutusten arviointia edellyttäviä luontoselvityksiä on täydennetty mm. uusilla linnusto- ja lepakkoselvityksillä, lisäksi aiempia selvityksiä on päivitetty (melu- ja välkevaikutukset). Kaavaan liittyvää maisemaselvitysaineistoa on täydennetty huomattavasti luonnosvaiheen jälkeen. Kokonaisuutena maisemavaikutusten arviointia voidaan pitää asiantuntevana ja kattavana sekä selvitysten tulosten huomioimista kaavaehdotuksessa riittävänä. Lisäksi lausunnossa sanotaan, että linnustoselvityksien mukaan Laukunkankaan alue soveltuu tuulivoimarakentamiselle, vaikkakin sääoloista riippuvia lyhytkestoisia riskimuuttosyklejä tulee esiintymään. Tetrijärven pohjoisrannalta lännemmäksi siirretyt kaksi lomarakennuspaikkaa (RA) sijoittuvat edelleen melko kriittisesti lähimmän tuulivoimalan (Matti) melun suhteen ja edellyttävät rakennuslupamenettelyn yhteydessä tarkempia mittauksia. Luhtapataman alue tulisi osoittaa lepakkoselvityksen rajauksen mukaisesti kaavassa esim. luo-merkinnällä ja varustaa asianmukaisella määräyksellä. Kaavan yleisissä määräyksissä oleva M-1 aluetta koskeva määräys tulee osoittaa kyseisen aluevarausmerkinnän määräykseksi. Lausunnossa esitetyt tarkennukset melun suhteen huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Luo-alueen rajaus ja kaavamääräys on lisätty. M-1 aluetta koskeva kaavamääräys on täydennetty lausunnossa esitetyn mukaisesti. 2

3 Kaavaratkaisun poikkeaminen vaihemaakuntakaavassa esitetystä Laukunkankaan aluerajauksesta tulee perustella kaavaselostuksessa. ELY-keskus kehottaa lisäksi vielä varmistamaan, ettei voimaloiden rakentaminen vaikeuta Savonlinnan rantayleiskaavojen toistaiseksi rakentamattomien rakennuspaikkojen toteuttamista eikä Enonkosken mahdollista tulevaa rantakaavoitusta. YM:n ohjeen lainaus: "Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta." Savonlinnan rantayleiskaavaan osoitettua yhtä rantarakennuspaikkaa on siirretty etäämmälle voimalasta ja rakentamiseen paremmin soveltuvaan paikkaan maanomistajan toiveesta. MRL:n mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Enonkosken kunnassa tuulipuiston lähialueen vesialueet ovat lähes poikkeuksetta pieniä lampia, joihin ei voida osoittaa rakennuspaikkoja. Näin ollen kunta ei ole kaavoittamassa lähialueen ranta-alueita. 3. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikennevastuualue ELY-keskuksen luonnosvaiheessa ja työneuvotteluissa esille tuomat asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa kiitettävästi eikä ELY-keskus tässä vaiheessa katso ehdotuksen jälkeistä viranomaisneuvottelua tarpeelliseksi. Kuljetussuunnitelmaa voidaan hyödyntää myöhemmin haettaessa erillistä erikoiskuljetuslupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Ei aiheuta toimenpiteitä. Otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Liikennevastuualueen luonnosvaiheessa esittämät Ei aiheuta toimenpiteitä. tarkistukset on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaehdotukseen ei ole huomauttamista. 4. Savonlinnan maakuntamuseo Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole Ei aiheuta toimenpiteitä. 3

4 arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa osayleiskaavojen tarkistuksen ehdotuksesta. 5. Etelä-Savon Pelastuslaitos Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä suurempaa etäisyyttä. Tuulivoimaloiden paloturvallisuuden suunnittelun pohjana tulisi käyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK 6. Järvi-Suomen Energia Oy opastaa 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013). Pyydämme huomioimaan kaavassa että tuulivoimaloiden paikat sijoitetaan riittävän etäälle 110 kv linjasta. Jottei voimala mahdollisesti kaatuessaankaan pääse vaikuttamaan vahinkoa 110 kv linjan rakenteille tai sähköasemalle. Huomioidaan jatkosuunnittelussa. Järvi-Suomen Energia Oy:n esittämät tarkennukset huomioidaan. 7. Fingrid Oyj Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Itä-Savon luonnonsuojelupiiri Lisäksi kaavaan merkittävät tuulipuiston sähköverkon kaapelivaraukset eivät saa estää Järvi-Suomen Energia Oy:n ilmajohtojen saneeraamista kaapeliverkoiksi. Jakeluverkon ja tuulipuiston kaapelireitit tulevat risteämään tulevaisuudessa. Kaavaehdotukseen merkityt tuulipuiston uudet sähköverkot poikkeavat alustavasta verkkosuunnitelmasta, joka on liitteenä kaavadokumenteissa. Jakeluverkkoon tarvittavien muutosten kustannuksista vastaa työn tilaaja. Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Kaavaselostukseen liittyvässä visualisointiraportissa olevat, tuulivoimaloiden sijoittumista maisemaan kuvaavat valokuvat ovat ainakin selostuksen nettiversiossa edelleen varsin pieniä ja niin heikkolaatuisia, että suurentamisesta ei ole juuri apua. Kartat ovat niin ikään pieniä. Lähivaikutusanalyysi ja visualisointiraportti on käsittääksemme muutoin Kaavaehdotukseen merkityt tuulipuiston kaapelireitit korjataan alustavana esitetyn verkkosuunnitelman mukaiseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. Kuvasovitteista laadittiin erillinen LIITE 21. 4

5 9. TraFI ilmailu laadittu pätevästi ja ne antavat voimaloiden lähivaikutuksista hyvän kuvan. Kaiken kaikkiaan tehdyt luontoselvitykset ovat parasta laatua, mitä on nähty ja kelpaavat malliksi mihin hankkeeseen tahansa. Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt tuulipuistoon suunnitelluille kuudelle voimalalle lentoesteluvat. Voimaloiden suurin sallittu korkeus merenpinnasta on metriä. Ei aiheuta toimenpiteitä. 10. Finavia - Ks. TraFI:n lausunto. 11. Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikka osasto Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut 13. Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan suunnitelluilla tuulivoimaloilla voi olla merkittäviä vaikutuksia maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille, joten lopulliseen kaavakarttaan sisällytettävä kaavamääräys tulee olla seuraavanlainen, ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeella olla puolustusvoimien hyväksyntä. Lausunnossa todetaan, ettei se vastaa MRL 9 mukaista riittävää selvitystä kaavan vaikutuksista eikä kaikilta osin MRL 39 :n yleiskaavan sisältövaatimuksia. Metsänhoitoyhdistys esittää, että kaavaan tulee tehdä tarkemmat selvitykset tuulivoimaloiden vaikutuksista ja pyytää huomioimaan paremmin MRL 77b mukaiset tuulivoimakaavaa koskevat sisältövaatimukset. Lausunnossa esitetään seuraavia yksityiskohtaisempia muutosesityksiä ja kommentteja: Kaavan yleisiä määräyksiä tarkennetaan lausunnossa esitetyn mukaisesti. Ks. kooste koskien Enonkosken nähtävilläoloa. Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. 5

6 -Meluselvityksessä ei ole esitetty käytettävää tuulivoimalatyyppiä. -Selvityksessä tulee olla vaihtoehtovertailuja eri valmistajien malleja ja niiden ohjeellisia meluarvoja hyväksikäyttäen. -Matalataajuisen melun vaikutukset tulee selvittää. -Tarkemmat selvitykset tuulivoimapuiston vaikutuksista rakentamiseen ja maanarvoon niin kaava-alueella kuin kaava-alueen ulkopuolella vielä kaavoittamattomalla alueella. -Alueen vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi kalliomurskeen ja maa-aineksen ottoon hyödyntämistä ei ole selvitetty riittävästi. Vaihtoehtoisen maankäytön ja sen vaikutukset, myös taloudelliset, selvitetään kaavan teon yhteydessä. Laukunkankaan osayleiskaava on laadittu huomioiden yleiskaavan tarkkuustaso laadittujen selvitysten ja kaavamerkintöjen ja määräysten osalta. Selvitykset on laadittu MRL:n vaatimuksien mukaisesti. Vertailuja tai muita tarkennuksia kaavatyön yhteydessä ei tehdä. Lausunnossa esitetyt selvitykset koskien melua ja voimaloiden mallivertailua käsitellään ja päätetään rakennuslupavaiheessa. -Vaikutukset matkailuelinkeinoon ja vertailut tuulivoiman ja matkailun välillä puuttuvat kokonaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tärkeä lähtökohta on sovittaa myös elinkeinonharjoittamisen edellytykset yhteen muiden kanssa. Lähtökohtana ovat myös maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin suunnitelmiin. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka muotoutuvat hankkeesta vastaavan tarpeista ja tavoitteista. Vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut toista kertaa nähtävillä tammikuussa Etelä-Savon osoitetaan 9 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, jotka mahdollistavat yli 200 3MW voimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. ( kokonaisteho 600 MW) Ks. Kaavaselostuksen sivut

7 -Yleiskaavamääräyksestä tulee poistaa rakentamisrajoite tai kaavasta johtuvista rajoitteista tai hyödyn menetyksistä on maanomistajien saatava korvaus. -Vaikutukset maanomistajien keskinäisestä asemasta, tuulivoimalan rakentamisalueen omistajan ja niiden kaava-alueen omistajien kesken ELY:n lausuntoon perustuen M-1 alueen kaavamääräystä on päinvastoin täsmennetty rakentamisrajoitteen osalta. Voimala-alueen maanvuokrasopimuksissa ja vaikutusalueen maanomistajien sopimuksissa on tähän liittyvät vaikutukset arvioitu keskinäisten neuvottelujen yhteydessä. Vaikutusalueen maanomistajat, joille kohdistuu tuulivoimalatoiminnasta aiheutuvia rakentamisrajoitteita niin Savonlinnan kuin Enonkosken puolella, on kaikki huomioitu. Kaikille maanomistajille on tarjottu osa puiston tuotosta. Tämä osa jaetaan tasapuolisesti voimaloiden vaikutuspiirin maanomistajien (pois lukien voimalapaikkoja vuokraavat omistajat) kesken, pinta-alaan suhteutettuna. Voimalapaikkojen vuokrat ovat erillissopimusten piirissä. Maakaapelin 1m.n johtoalueen leveys metsäisillä reiteillä on epärealistinen. -Kaavassa ei ole merkitty onko tarvetta tuulivoimalaalueiden väliseen sähkönsiirtoon ja kuinka se hoidetaan, eikä sitä tarvitaanko maa-alueita mahdollisille uusille avolinjoille tai suurjännitelinjoille. Tuulipuiston sähkönjakelun verkkosuunnitelman lähtökohtana on hyödyntää olemassa olevaa 110 kv voimalinjaa. 20 kv kaapelit aurataan 70 cm syvyyteen ja ne seuraavat olemassa olevaa ja uutta tielinjaa. Tuulipuiston alueelle on laadittu Alustava sähkön jakeluverkon reittisuunnitelma. (LIITE 23.) Voimaloiden välisten kaapeleiden yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu rakennusluvan yhteydessä Suunnitelmista, jotka koskevat Laukunkankaan alueen ilmajohtojen saneeraamisesta kaapeliverkoksi vastaa Järvi-Suomen Energia Oy. 7

8 - Vaadittavat maa-alueet tulee korvata maanomistajille täysimääräisenä. Maakaapeleiden sijoittamisessa hyödynnetään tiet. Sopimuksien kautta määritellään vakio korvaukset pelto- ja metsämaasta. 14. Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry 15. Savonlinnan kaupunki, ympäristölautakunta Saimaan Eräelämys Oy Lausuntoa ei saatu ehdotusvaiheesta Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy osayleiskaavamuutoksen sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun osalta huomautuksetta. Saimaan Eräelämys Oy suhtautuu kielteisesti tuulivoimarakentamiseen Haukiveden-Linnansaaren kansallispuiston maisemaan Laukunkankaalle. Tuulivoimarakentaminen on teollista rakentamista, joka ei sovi matkailu- ja loma-asuntoalueiden, eikä kansallispuiston läheisyyteen. Ei aiheuta toimenpiteitä. Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. Lisäksi ELYn lausunnossa korostuu se, että vaikutuksien arviointi on tehty kattavasti. Kaavan vaikutusten arviointia edellyttäviä luontoselvityksiä on täydennetty mm. uusilla linnusto- ja lepakkoselvityksillä, lisäksi aiempia selvityksiä on päivitetty (melu- ja välkevaikutukset). Kaavaan liittyvää maisemaselvitysaineistoa on täydennetty huomattavasti luonnosvaiheen jälkeen. Kokonaisuutena maisemavaikutusten arviointia voidaan pitää asiantuntevana ja kattavana sekä selvitysten tulosten huomioimista kaavaehdotuksessa riittävänä. 8

9 Massiiviset tuulivoimalat näkyvät peninkulmien päähän, muuttavat visuaalisen maiseman, tuottavat valo- ja äänisaastetta ja vaikuttavat näin negatiivisesti matkailuelinkeinon harjoittamiseen ja kehittämiseen, sekä järvialueella retkeilevien ihmisten virkistäytymiseen. Eniten Laukunkankaan tuulivoimalat tulevat näkymään Haukivedelle n kilometrin säteellä eli pääosin kaukoalueella, jolloin maiseman muut elementit vähentävät voimaloiden dominanssia ja maisemavaikutus ei ole suuri tai sitä ei ole juuri ollenkaan. Haukivedellä saaristo maastonmuotoineen ja puustoineen luo luontaisia näköesteitä tuulivoimaloille ja pienentää maisemavaikutusta entisestään. Maisemaselvityksen (LIITE 20) sivulla 14 on otettu esille selvitys, jossa on tarkasteltu tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia avoimessa maisemassa. Visuaalisen vaikutuksen vyöhykkeet voidaan jakaa lähi- ja välialueisiin sekä kaukoalueisiin. Tuulivoimaloita on jo vaikeaa huomata ja hahmottaa yli km etäisyydeltä. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman Tuulivoima on paikallinen energialähde ja uusiutuva energian lähde. Monet matkailuyrittäjätkin liittävät tuulivoimaloihin kuuluvaksi positiivisen ja puhtaan imagon. Maisemaan liittyy erilaisia odotuksia ja asenteita suhteessa siellä tapahtuvaan toimintaan ja käyttöön. On tosiasia, että alueen virkistyskäyttö ja tuulivoimarakentaminen voivat aiheuttaa intressiristiriidan, mutta ristiriita on ainoastaan visuaalinen, sillä tuulivoimarakentaminen ei erityisesti rajoita maankäyttöä. Kysymys on, miten maiseman visuaalisia ominaisuuksia arvotetaan. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. 9

10 17. Tammenlahden Lomamökit Vastustamme Laukunkankaan tuulivoimaloiden rakentamista. Matkailun valtti Rantasalmen alueella ovat luonto ja ennen kaikkea järvet. Niiden merkitys matkailuyrityksille on hyvin tärkeä, eivätkä tekniset rakennukset tällaiseen maisemaan sovi, niin kuin maisemasuunnitelmassa todetaankin. Vaihemaakuntakaavaa varten laadittiin kaikki lain edellyttämät selvitykset ja Laukunkankaan alue osoitettiin soveltuvaksi tuulivoimalle. Arvokkaita luonnon- ja kulttuurimaisemia halutaan suojella ja säilyttää ennallaan. Hyvin sijoitettuna tuulivoimalat voivat olla osa uutta kulttuurimaisemaa. Lähtökohtana ovat maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin suunnitelmiin. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka muotoutuvat hankkeesta vastaavan tarpeista ja tavoitteista. Vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut toista kertaa nähtävillä tammikuussa Etelä-Savon osoitetaan 9 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, jotka mahdollistavat yli 200 3MW voimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. ( kokonaisteho 600 MW) Ks. Kaavaselostuksen sivut Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. laadittu kaavoittajan vastine. Voimalat näkyvät kaikille järvellä liikkuville hyvin ja kuvien mukaan hieman myös mökeillemme, minkä takia tuulivoimalat Laukunkankaalla tulevat vaikuttamaan matkailijoidemme kokemukseen Haukiveden ainutlaatuisesta luonnosta. Valtaosa Linnansaaren matkailutoiminnoista sijoittuu pääsaaren lounaisosiin, joista ei näkemäanalyysin mukaan muodostu näkymiä tuulivoimapuistoon. Natura-aluetta laajemmin tarkasteltaessa voidaan myös todeta, että 10

11 tuulivoimaloilla on vaikutusta lähinnä Haukiveden kaakkoisosan maisemiin Natura-alueen jatkuessa jopa 40 kilometrin päähän luoteeseen maisemavaikutusalueesta. LIITE 20. Tehdyn maisematarkastelun mukaan Laukunkankaan alueen tuulivoimaloilla ei ole maisemavaikutuksia Heinäveden reitin eteläosiin. Heinäveden reitin eteläosa sijoittuu 8-10 kilometrin päähän tuulivoimaloiden alueesta. Pienipiirteisen saariston maastonmuodot ja puusto peittävät tuulivoimaloiden näkyvyyden Heinäveden reitille. Selkeällä säällä lavat ( paksuus noin 3 metriä) näkyvät 5-10 km päähän, torni erottuu km päähän. Puusto, muu tiheä kasvillisuus ja rakennukset vähentävät voimaloiden näkyvyyttä tehokkaasti, kun katsoja on lähietäisyydellä kasvillisuudesta tai rakennuksesta. (Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö) 18. Rantasalmen Matkailu ry Matkailuyrittäjien lausunnossa ilmaistaan tyytyväisyys siitä, että Laukunkankaan alueelle suunnitteilla olevan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksia on tarkennettu. He korostavat kuitenkin edelleen sitä, että tuulivoimapuisto toteutuessaan muuttaisi oleellisesti aluestatusta. Lausunnossa toivotaan, ettei Enonkosken Laukunkankaalle ei sijoitettaisi teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoa, sillä se näkyisi sekä Linnansaaren Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. ja 17. laaditut kaavoittajan vastineet. 11

12 19. Nettiadressi ( allekirjoittanut 88 henkilöä) kansallispuistoon että Heinäveden reitille, joka on yksi Suomen kansallismaisemista. Lisäksi Linnansaaren ympäristössä on maakunnallisesti merkittäviä matkailuyrityksiä, joihin on investoitu ja matkailuimagoa rakennettu vuosikymmeniä. Näiden yritysten vetovoima perustuu juuri luontoliikkujan arvojen mukaiseen toimintaan kesät talvet. Uudet vaikutusselvityksetkään eivät takaa sitä, että alueen matkailullinen vetovoima ja virkistyskäyttö voitaisiin turvata. Tuulivoimaa tuottavan toiminnan imago on täysin vastakkainen luontomatkailun alueidentiteettien kanssa. Toivomme, että yrittäjien sekä käytyjen keskustelujen perusteella vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisväestön näkökulmista, tehtäisiin tarvittavat johtopäätökset, ja yhteisesti arvokkaiksi tunnustetut luonto- ja maisemaalueet kuten kansallispuistot ja kansallisesti tärkeät kulttuurimaisemat säästettäisiin myös tuleville käyttäjäsukupolville. Ei tuulivoimaloita Linnansaaren kansallispuiston lähirannoille. Teollisten tuulivoimaloiden rakentaminen pilaa luonnonkauniin maiseman ja energian tuottaminen massiivisilla voimaloilla rikkoo luonnonrauhan. Tuulivoimarakentaminen ei sovi matkailu- ja lomaasuntoalueiden, eikä kansallispuiston läheisyyteen. Tuulivoima on paikallinen energialähde ja uusiutuva energian lähde. Monet matkailuyrittäjätkin liittävät tuulivoimaloihin kuuluvaksi positiivisen ja puhtaan imagon. Maisemaan liittyy erilaisia odotuksia ja asenteita suhteessa siellä tapahtuvaan toimintaan ja käyttöön. On tosiasia, että alueen virkistyskäyttö ja tuulivoimarakentaminen voivat aiheuttaa intressiristiriidan, mutta ristiriita on ainoastaan visuaalinen, sillä tuulivoimarakentaminen ei erityisesti rajoita maankäyttöä. Kysymys on, miten maiseman visuaalisia ominaisuuksia arvotetaan. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. 12

13 20. Rantasalmen Lehti Oy Tuulivoimapuisto muuttaa visuaalisen maiseman, tuottaa valo- ja äänisaastetta ja vaikuttaa näin negatiivisesti matkailuelinkeinojen harjoittamiseen ja kehittämiseen, sekä alueella retkeilevien ja lomailevien ihmisten virkistäytymiseen. Laukunkankaan Tuulipuisto Oy:n kaavaselostus/ehdotusvaiheessa on sivulla 39 meitä kiinnostava kartta näkyvyysalueanalyysistä Kyseinen kartta kuitenkin päättyy kokolailla siihen mistä meidän mielenkiintomme alkaa. Toiveena on saada karttaa näkyviin vähintään Rantasalmen kirkonkylään Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. laadittu kaavoittajan vastine. Pyydetty tarkistus tehdään näkyvyysalueanalyysikarttaan ja liitetään kaavaselostukseen. 13

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 17 1 (15) 27.3.2015 Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot