Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry"

Transkriptio

1 LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä , Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto saatu 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat saatu 3. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne vastuualue saatu 4. Savonlinnan maakuntamuseo saatu 5. Etelä-Savon Pelastuslaitos saatu 6. Järvi-Suomen Energia Oy saatu nähtävilläolon jälkeen Fingrid Oyj saatu 8. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Itä-Savon luonnonsuojelupiiri saatu 9. TraFI ilmailu saatu 10. Finavia Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikka osasto saatu 12. Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut saatu (kirjattu Enonkosken kunnalle) 13. Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo saatu 14. Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry Savonlinnan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta saatu Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry Muut: 19. Nettiadressi ( allekirjoittanut 88 henkilöä) 20. Rantasalmen Lehti Oy 1

2 Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa Ei aiheuta toimenpiteitä Laukunkankaan tuulipuistoa koskevasta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat yleiskaavaehdotuksesta. ELY toteaa tehtyjen selvitysten riittävyydestä seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. Kaavan vaikutusten arviointia edellyttäviä luontoselvityksiä on täydennetty mm. uusilla linnusto- ja lepakkoselvityksillä, lisäksi aiempia selvityksiä on päivitetty (melu- ja välkevaikutukset). Kaavaan liittyvää maisemaselvitysaineistoa on täydennetty huomattavasti luonnosvaiheen jälkeen. Kokonaisuutena maisemavaikutusten arviointia voidaan pitää asiantuntevana ja kattavana sekä selvitysten tulosten huomioimista kaavaehdotuksessa riittävänä. Lisäksi lausunnossa sanotaan, että linnustoselvityksien mukaan Laukunkankaan alue soveltuu tuulivoimarakentamiselle, vaikkakin sääoloista riippuvia lyhytkestoisia riskimuuttosyklejä tulee esiintymään. Tetrijärven pohjoisrannalta lännemmäksi siirretyt kaksi lomarakennuspaikkaa (RA) sijoittuvat edelleen melko kriittisesti lähimmän tuulivoimalan (Matti) melun suhteen ja edellyttävät rakennuslupamenettelyn yhteydessä tarkempia mittauksia. Luhtapataman alue tulisi osoittaa lepakkoselvityksen rajauksen mukaisesti kaavassa esim. luo-merkinnällä ja varustaa asianmukaisella määräyksellä. Kaavan yleisissä määräyksissä oleva M-1 aluetta koskeva määräys tulee osoittaa kyseisen aluevarausmerkinnän määräykseksi. Lausunnossa esitetyt tarkennukset melun suhteen huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Luo-alueen rajaus ja kaavamääräys on lisätty. M-1 aluetta koskeva kaavamääräys on täydennetty lausunnossa esitetyn mukaisesti. 2

3 Kaavaratkaisun poikkeaminen vaihemaakuntakaavassa esitetystä Laukunkankaan aluerajauksesta tulee perustella kaavaselostuksessa. ELY-keskus kehottaa lisäksi vielä varmistamaan, ettei voimaloiden rakentaminen vaikeuta Savonlinnan rantayleiskaavojen toistaiseksi rakentamattomien rakennuspaikkojen toteuttamista eikä Enonkosken mahdollista tulevaa rantakaavoitusta. YM:n ohjeen lainaus: "Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta." Savonlinnan rantayleiskaavaan osoitettua yhtä rantarakennuspaikkaa on siirretty etäämmälle voimalasta ja rakentamiseen paremmin soveltuvaan paikkaan maanomistajan toiveesta. MRL:n mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Enonkosken kunnassa tuulipuiston lähialueen vesialueet ovat lähes poikkeuksetta pieniä lampia, joihin ei voida osoittaa rakennuspaikkoja. Näin ollen kunta ei ole kaavoittamassa lähialueen ranta-alueita. 3. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikennevastuualue ELY-keskuksen luonnosvaiheessa ja työneuvotteluissa esille tuomat asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa kiitettävästi eikä ELY-keskus tässä vaiheessa katso ehdotuksen jälkeistä viranomaisneuvottelua tarpeelliseksi. Kuljetussuunnitelmaa voidaan hyödyntää myöhemmin haettaessa erillistä erikoiskuljetuslupaa Pirkanmaan ELY-keskukselta. Ei aiheuta toimenpiteitä. Otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Liikennevastuualueen luonnosvaiheessa esittämät Ei aiheuta toimenpiteitä. tarkistukset on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaehdotukseen ei ole huomauttamista. 4. Savonlinnan maakuntamuseo Savonlinnan maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole Ei aiheuta toimenpiteitä. 3

4 arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa osayleiskaavojen tarkistuksen ehdotuksesta. 5. Etelä-Savon Pelastuslaitos Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä suurempaa etäisyyttä. Tuulivoimaloiden paloturvallisuuden suunnittelun pohjana tulisi käyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK 6. Järvi-Suomen Energia Oy opastaa 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013). Pyydämme huomioimaan kaavassa että tuulivoimaloiden paikat sijoitetaan riittävän etäälle 110 kv linjasta. Jottei voimala mahdollisesti kaatuessaankaan pääse vaikuttamaan vahinkoa 110 kv linjan rakenteille tai sähköasemalle. Huomioidaan jatkosuunnittelussa. Järvi-Suomen Energia Oy:n esittämät tarkennukset huomioidaan. 7. Fingrid Oyj Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Itä-Savon luonnonsuojelupiiri Lisäksi kaavaan merkittävät tuulipuiston sähköverkon kaapelivaraukset eivät saa estää Järvi-Suomen Energia Oy:n ilmajohtojen saneeraamista kaapeliverkoiksi. Jakeluverkon ja tuulipuiston kaapelireitit tulevat risteämään tulevaisuudessa. Kaavaehdotukseen merkityt tuulipuiston uudet sähköverkot poikkeavat alustavasta verkkosuunnitelmasta, joka on liitteenä kaavadokumenteissa. Jakeluverkkoon tarvittavien muutosten kustannuksista vastaa työn tilaaja. Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Kaavaselostukseen liittyvässä visualisointiraportissa olevat, tuulivoimaloiden sijoittumista maisemaan kuvaavat valokuvat ovat ainakin selostuksen nettiversiossa edelleen varsin pieniä ja niin heikkolaatuisia, että suurentamisesta ei ole juuri apua. Kartat ovat niin ikään pieniä. Lähivaikutusanalyysi ja visualisointiraportti on käsittääksemme muutoin Kaavaehdotukseen merkityt tuulipuiston kaapelireitit korjataan alustavana esitetyn verkkosuunnitelman mukaiseksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. Kuvasovitteista laadittiin erillinen LIITE 21. 4

5 9. TraFI ilmailu laadittu pätevästi ja ne antavat voimaloiden lähivaikutuksista hyvän kuvan. Kaiken kaikkiaan tehdyt luontoselvitykset ovat parasta laatua, mitä on nähty ja kelpaavat malliksi mihin hankkeeseen tahansa. Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt tuulipuistoon suunnitelluille kuudelle voimalalle lentoesteluvat. Voimaloiden suurin sallittu korkeus merenpinnasta on metriä. Ei aiheuta toimenpiteitä. 10. Finavia - Ks. TraFI:n lausunto. 11. Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikka osasto Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut 13. Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan suunnitelluilla tuulivoimaloilla voi olla merkittäviä vaikutuksia maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille, joten lopulliseen kaavakarttaan sisällytettävä kaavamääräys tulee olla seuraavanlainen, ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeella olla puolustusvoimien hyväksyntä. Lausunnossa todetaan, ettei se vastaa MRL 9 mukaista riittävää selvitystä kaavan vaikutuksista eikä kaikilta osin MRL 39 :n yleiskaavan sisältövaatimuksia. Metsänhoitoyhdistys esittää, että kaavaan tulee tehdä tarkemmat selvitykset tuulivoimaloiden vaikutuksista ja pyytää huomioimaan paremmin MRL 77b mukaiset tuulivoimakaavaa koskevat sisältövaatimukset. Lausunnossa esitetään seuraavia yksityiskohtaisempia muutosesityksiä ja kommentteja: Kaavan yleisiä määräyksiä tarkennetaan lausunnossa esitetyn mukaisesti. Ks. kooste koskien Enonkosken nähtävilläoloa. Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. 5

6 -Meluselvityksessä ei ole esitetty käytettävää tuulivoimalatyyppiä. -Selvityksessä tulee olla vaihtoehtovertailuja eri valmistajien malleja ja niiden ohjeellisia meluarvoja hyväksikäyttäen. -Matalataajuisen melun vaikutukset tulee selvittää. -Tarkemmat selvitykset tuulivoimapuiston vaikutuksista rakentamiseen ja maanarvoon niin kaava-alueella kuin kaava-alueen ulkopuolella vielä kaavoittamattomalla alueella. -Alueen vaihtoehtoista käyttöä esimerkiksi kalliomurskeen ja maa-aineksen ottoon hyödyntämistä ei ole selvitetty riittävästi. Vaihtoehtoisen maankäytön ja sen vaikutukset, myös taloudelliset, selvitetään kaavan teon yhteydessä. Laukunkankaan osayleiskaava on laadittu huomioiden yleiskaavan tarkkuustaso laadittujen selvitysten ja kaavamerkintöjen ja määräysten osalta. Selvitykset on laadittu MRL:n vaatimuksien mukaisesti. Vertailuja tai muita tarkennuksia kaavatyön yhteydessä ei tehdä. Lausunnossa esitetyt selvitykset koskien melua ja voimaloiden mallivertailua käsitellään ja päätetään rakennuslupavaiheessa. -Vaikutukset matkailuelinkeinoon ja vertailut tuulivoiman ja matkailun välillä puuttuvat kokonaan. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tärkeä lähtökohta on sovittaa myös elinkeinonharjoittamisen edellytykset yhteen muiden kanssa. Lähtökohtana ovat myös maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin suunnitelmiin. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka muotoutuvat hankkeesta vastaavan tarpeista ja tavoitteista. Vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut toista kertaa nähtävillä tammikuussa Etelä-Savon osoitetaan 9 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, jotka mahdollistavat yli 200 3MW voimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. ( kokonaisteho 600 MW) Ks. Kaavaselostuksen sivut

7 -Yleiskaavamääräyksestä tulee poistaa rakentamisrajoite tai kaavasta johtuvista rajoitteista tai hyödyn menetyksistä on maanomistajien saatava korvaus. -Vaikutukset maanomistajien keskinäisestä asemasta, tuulivoimalan rakentamisalueen omistajan ja niiden kaava-alueen omistajien kesken ELY:n lausuntoon perustuen M-1 alueen kaavamääräystä on päinvastoin täsmennetty rakentamisrajoitteen osalta. Voimala-alueen maanvuokrasopimuksissa ja vaikutusalueen maanomistajien sopimuksissa on tähän liittyvät vaikutukset arvioitu keskinäisten neuvottelujen yhteydessä. Vaikutusalueen maanomistajat, joille kohdistuu tuulivoimalatoiminnasta aiheutuvia rakentamisrajoitteita niin Savonlinnan kuin Enonkosken puolella, on kaikki huomioitu. Kaikille maanomistajille on tarjottu osa puiston tuotosta. Tämä osa jaetaan tasapuolisesti voimaloiden vaikutuspiirin maanomistajien (pois lukien voimalapaikkoja vuokraavat omistajat) kesken, pinta-alaan suhteutettuna. Voimalapaikkojen vuokrat ovat erillissopimusten piirissä. Maakaapelin 1m.n johtoalueen leveys metsäisillä reiteillä on epärealistinen. -Kaavassa ei ole merkitty onko tarvetta tuulivoimalaalueiden väliseen sähkönsiirtoon ja kuinka se hoidetaan, eikä sitä tarvitaanko maa-alueita mahdollisille uusille avolinjoille tai suurjännitelinjoille. Tuulipuiston sähkönjakelun verkkosuunnitelman lähtökohtana on hyödyntää olemassa olevaa 110 kv voimalinjaa. 20 kv kaapelit aurataan 70 cm syvyyteen ja ne seuraavat olemassa olevaa ja uutta tielinjaa. Tuulipuiston alueelle on laadittu Alustava sähkön jakeluverkon reittisuunnitelma. (LIITE 23.) Voimaloiden välisten kaapeleiden yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu rakennusluvan yhteydessä Suunnitelmista, jotka koskevat Laukunkankaan alueen ilmajohtojen saneeraamisesta kaapeliverkoksi vastaa Järvi-Suomen Energia Oy. 7

8 - Vaadittavat maa-alueet tulee korvata maanomistajille täysimääräisenä. Maakaapeleiden sijoittamisessa hyödynnetään tiet. Sopimuksien kautta määritellään vakio korvaukset pelto- ja metsämaasta. 14. Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry 15. Savonlinnan kaupunki, ympäristölautakunta Saimaan Eräelämys Oy Lausuntoa ei saatu ehdotusvaiheesta Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy osayleiskaavamuutoksen sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun osalta huomautuksetta. Saimaan Eräelämys Oy suhtautuu kielteisesti tuulivoimarakentamiseen Haukiveden-Linnansaaren kansallispuiston maisemaan Laukunkankaalle. Tuulivoimarakentaminen on teollista rakentamista, joka ei sovi matkailu- ja loma-asuntoalueiden, eikä kansallispuiston läheisyyteen. Ei aiheuta toimenpiteitä. Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ehdotusvaiheen selvitykset ovat nyt varsin kattavat ja täyttävät hyvin maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimakaavoitukselle asettamat selvitysvaatimukset. Lisäksi ELYn lausunnossa korostuu se, että vaikutuksien arviointi on tehty kattavasti. Kaavan vaikutusten arviointia edellyttäviä luontoselvityksiä on täydennetty mm. uusilla linnusto- ja lepakkoselvityksillä, lisäksi aiempia selvityksiä on päivitetty (melu- ja välkevaikutukset). Kaavaan liittyvää maisemaselvitysaineistoa on täydennetty huomattavasti luonnosvaiheen jälkeen. Kokonaisuutena maisemavaikutusten arviointia voidaan pitää asiantuntevana ja kattavana sekä selvitysten tulosten huomioimista kaavaehdotuksessa riittävänä. 8

9 Massiiviset tuulivoimalat näkyvät peninkulmien päähän, muuttavat visuaalisen maiseman, tuottavat valo- ja äänisaastetta ja vaikuttavat näin negatiivisesti matkailuelinkeinon harjoittamiseen ja kehittämiseen, sekä järvialueella retkeilevien ihmisten virkistäytymiseen. Eniten Laukunkankaan tuulivoimalat tulevat näkymään Haukivedelle n kilometrin säteellä eli pääosin kaukoalueella, jolloin maiseman muut elementit vähentävät voimaloiden dominanssia ja maisemavaikutus ei ole suuri tai sitä ei ole juuri ollenkaan. Haukivedellä saaristo maastonmuotoineen ja puustoineen luo luontaisia näköesteitä tuulivoimaloille ja pienentää maisemavaikutusta entisestään. Maisemaselvityksen (LIITE 20) sivulla 14 on otettu esille selvitys, jossa on tarkasteltu tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia avoimessa maisemassa. Visuaalisen vaikutuksen vyöhykkeet voidaan jakaa lähi- ja välialueisiin sekä kaukoalueisiin. Tuulivoimaloita on jo vaikeaa huomata ja hahmottaa yli km etäisyydeltä. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman Tuulivoima on paikallinen energialähde ja uusiutuva energian lähde. Monet matkailuyrittäjätkin liittävät tuulivoimaloihin kuuluvaksi positiivisen ja puhtaan imagon. Maisemaan liittyy erilaisia odotuksia ja asenteita suhteessa siellä tapahtuvaan toimintaan ja käyttöön. On tosiasia, että alueen virkistyskäyttö ja tuulivoimarakentaminen voivat aiheuttaa intressiristiriidan, mutta ristiriita on ainoastaan visuaalinen, sillä tuulivoimarakentaminen ei erityisesti rajoita maankäyttöä. Kysymys on, miten maiseman visuaalisia ominaisuuksia arvotetaan. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. 9

10 17. Tammenlahden Lomamökit Vastustamme Laukunkankaan tuulivoimaloiden rakentamista. Matkailun valtti Rantasalmen alueella ovat luonto ja ennen kaikkea järvet. Niiden merkitys matkailuyrityksille on hyvin tärkeä, eivätkä tekniset rakennukset tällaiseen maisemaan sovi, niin kuin maisemasuunnitelmassa todetaankin. Vaihemaakuntakaavaa varten laadittiin kaikki lain edellyttämät selvitykset ja Laukunkankaan alue osoitettiin soveltuvaksi tuulivoimalle. Arvokkaita luonnon- ja kulttuurimaisemia halutaan suojella ja säilyttää ennallaan. Hyvin sijoitettuna tuulivoimalat voivat olla osa uutta kulttuurimaisemaa. Lähtökohtana ovat maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakunnallisiin suunnitelmiin. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoitteita, jotka muotoutuvat hankkeesta vastaavan tarpeista ja tavoitteista. Vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut toista kertaa nähtävillä tammikuussa Etelä-Savon osoitetaan 9 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta, jotka mahdollistavat yli 200 3MW voimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. ( kokonaisteho 600 MW) Ks. Kaavaselostuksen sivut Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. laadittu kaavoittajan vastine. Voimalat näkyvät kaikille järvellä liikkuville hyvin ja kuvien mukaan hieman myös mökeillemme, minkä takia tuulivoimalat Laukunkankaalla tulevat vaikuttamaan matkailijoidemme kokemukseen Haukiveden ainutlaatuisesta luonnosta. Valtaosa Linnansaaren matkailutoiminnoista sijoittuu pääsaaren lounaisosiin, joista ei näkemäanalyysin mukaan muodostu näkymiä tuulivoimapuistoon. Natura-aluetta laajemmin tarkasteltaessa voidaan myös todeta, että 10

11 tuulivoimaloilla on vaikutusta lähinnä Haukiveden kaakkoisosan maisemiin Natura-alueen jatkuessa jopa 40 kilometrin päähän luoteeseen maisemavaikutusalueesta. LIITE 20. Tehdyn maisematarkastelun mukaan Laukunkankaan alueen tuulivoimaloilla ei ole maisemavaikutuksia Heinäveden reitin eteläosiin. Heinäveden reitin eteläosa sijoittuu 8-10 kilometrin päähän tuulivoimaloiden alueesta. Pienipiirteisen saariston maastonmuodot ja puusto peittävät tuulivoimaloiden näkyvyyden Heinäveden reitille. Selkeällä säällä lavat ( paksuus noin 3 metriä) näkyvät 5-10 km päähän, torni erottuu km päähän. Puusto, muu tiheä kasvillisuus ja rakennukset vähentävät voimaloiden näkyvyyttä tehokkaasti, kun katsoja on lähietäisyydellä kasvillisuudesta tai rakennuksesta. (Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö) 18. Rantasalmen Matkailu ry Matkailuyrittäjien lausunnossa ilmaistaan tyytyväisyys siitä, että Laukunkankaan alueelle suunnitteilla olevan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksia on tarkennettu. He korostavat kuitenkin edelleen sitä, että tuulivoimapuisto toteutuessaan muuttaisi oleellisesti aluestatusta. Lausunnossa toivotaan, ettei Enonkosken Laukunkankaalle ei sijoitettaisi teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoa, sillä se näkyisi sekä Linnansaaren Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. ja 17. laaditut kaavoittajan vastineet. 11

12 19. Nettiadressi ( allekirjoittanut 88 henkilöä) kansallispuistoon että Heinäveden reitille, joka on yksi Suomen kansallismaisemista. Lisäksi Linnansaaren ympäristössä on maakunnallisesti merkittäviä matkailuyrityksiä, joihin on investoitu ja matkailuimagoa rakennettu vuosikymmeniä. Näiden yritysten vetovoima perustuu juuri luontoliikkujan arvojen mukaiseen toimintaan kesät talvet. Uudet vaikutusselvityksetkään eivät takaa sitä, että alueen matkailullinen vetovoima ja virkistyskäyttö voitaisiin turvata. Tuulivoimaa tuottavan toiminnan imago on täysin vastakkainen luontomatkailun alueidentiteettien kanssa. Toivomme, että yrittäjien sekä käytyjen keskustelujen perusteella vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisväestön näkökulmista, tehtäisiin tarvittavat johtopäätökset, ja yhteisesti arvokkaiksi tunnustetut luonto- ja maisemaalueet kuten kansallispuistot ja kansallisesti tärkeät kulttuurimaisemat säästettäisiin myös tuleville käyttäjäsukupolville. Ei tuulivoimaloita Linnansaaren kansallispuiston lähirannoille. Teollisten tuulivoimaloiden rakentaminen pilaa luonnonkauniin maiseman ja energian tuottaminen massiivisilla voimaloilla rikkoo luonnonrauhan. Tuulivoimarakentaminen ei sovi matkailu- ja lomaasuntoalueiden, eikä kansallispuiston läheisyyteen. Tuulivoima on paikallinen energialähde ja uusiutuva energian lähde. Monet matkailuyrittäjätkin liittävät tuulivoimaloihin kuuluvaksi positiivisen ja puhtaan imagon. Maisemaan liittyy erilaisia odotuksia ja asenteita suhteessa siellä tapahtuvaan toimintaan ja käyttöön. On tosiasia, että alueen virkistyskäyttö ja tuulivoimarakentaminen voivat aiheuttaa intressiristiriidan, mutta ristiriita on ainoastaan visuaalinen, sillä tuulivoimarakentaminen ei erityisesti rajoita maankäyttöä. Kysymys on, miten maiseman visuaalisia ominaisuuksia arvotetaan. YM, Suomen Ympäristö 5/2006 Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. 12

13 20. Rantasalmen Lehti Oy Tuulivoimapuisto muuttaa visuaalisen maiseman, tuottaa valo- ja äänisaastetta ja vaikuttaa näin negatiivisesti matkailuelinkeinojen harjoittamiseen ja kehittämiseen, sekä alueella retkeilevien ja lomailevien ihmisten virkistäytymiseen. Laukunkankaan Tuulipuisto Oy:n kaavaselostus/ehdotusvaiheessa on sivulla 39 meitä kiinnostava kartta näkyvyysalueanalyysistä Kyseinen kartta kuitenkin päättyy kokolailla siihen mistä meidän mielenkiintomme alkaa. Toiveena on saada karttaa näkyviin vähintään Rantasalmen kirkonkylään Ks. Kohta 2. Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat ja Kohtaan 16. laadittu kaavoittajan vastine. Pyydetty tarkistus tehdään näkyvyysalueanalyysikarttaan ja liitetään kaavaselostukseen. 13

lyhytkestoisia riskimuuttosyklejä tulee esiintymään.

lyhytkestoisia riskimuuttosyklejä tulee esiintymään. LIITE 27. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 11.12.2013 13.1.2014, Enonkosken kunta Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAUKUNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013 KUNTA Enonkoski 046 KYLÄ Haukiniemi 404 TILA Kurppala 5:2 Möngänkangas 5:18 Päiväsuo 5:28 Keisarinviitta 5:29 Hanikonsiru

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 7.2.2014 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantasalmen kunta Haukiveden Haapaselän rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6 Maakuntahallitus 21.3.2016 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Maisema-alue -kuuleminen Aineisto on kunnissa ja ELY-keskusten

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 3 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITEEN KAUPUNKI PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN MUISTUTUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013, tarkistettu 7.5.2013, 26.11.2013, 19.3.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013, tarkistettu 7.5.2013, 26.11.2013, 19.3.2014 LAUKUNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA, HAUKIVEDEN HAAPAVEDEN SEKÄ ORAVIN - JOUTENVEDEN OSAYLEISKAAVOJEN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013, tarkistettu 7.5.2013, 26.11.2013, 19.3.2014

Lisätiedot

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde:

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 6.6.2012 1(8) PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän kaupunginosan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN ALUEEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2012 Viite Sivu 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN ALOITE

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PUUMALAN KUNTA KESKUTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Heinäveden kunta 1(6) Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Heinäveden kunta 1(6) Heinäveden järvialueiden rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Heinäveden kunta 1(6) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 Asialista 1. Neuvottelun avaus 2. Järjestäytyminen ja osanottajien toteaminen 3. Kaavan esittely 4. Maakuntakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA YLIVIESKAN KAUPUNKI URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKA AAVA Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihinn lausuntoihin ja mie- lipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 5.2017 URAKKANEVAN

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633 LESTIJÄRVEN KUNTAA KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVA (OSA-A( ALUE 2) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15. 6.2015 P25633 I SUUNN ITTELU JA TEKNIIKKA P25633 Outi Järvinen 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Muistutukset...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Hirvensalmen kunta Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hirvensalmen kunta Korttelien 103 ja 104 asemakaavan muutokset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HIRVENSALMEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutokset OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 19.12.2011 päivitetty 6.2.2012, 27.2.2012, 30.10.2012, Merikarvian kunta Merikarvian Köörtilan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot