RISTIINA ESE KITEREENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIINA ESE KITEREENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli puh , fax. (015) , RISTIINA ESE KITEREENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osmontie 34, Helsinki arkkitehti Petri Tuormala, puh ,

2 TEHTÄVÄ Asemakaavan muuttaminen. SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelukohde on sijaitsee Ristiinassa, Kitereentien ja valtatie 13:n välisellä alueella. Tuleva osoite Kitereentie 14. KIINTEISTÖTIEDOT/ OSOITE HAKIJA SUUNNITTELUN TAVOITE Ristiinan kaupunginosassa, kiinteistön eteläosassa. Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian Oy:n aloitteesta. Tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen toiminta. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan läheisyydessä. Uusi hakelämpölaitos tuottaisi kaukolämpöä kiinteistöille, jotka sijaitsevat noin 1 km säteellä lämpölaitoksesta. Tällä alueella sijaitsee suurin osa Ristiinan taajaman isoista öljylämmityskohteista ja näin voitaisiin korvata merkittävä osa fossiilisesta öljylämmityksestä paikallisesti tuotetulla bioenergialla. Uusi laitos ja Koulukeskuksen lämpölaitos on tarkoitus liittää samaan lämpöverkostoon, jolloin koulukeskuksen laitoksesta tulisi toissijainen laitos. Koulukeskuksen laitoksen hakelämpöä ajettaisiin verkostoon silloin, kun laitos paremmalla hyötysuhteella toimiakseen sitä vaatii, lähinnä keväisin ja syksyisin, sekä koulukeskuksen lämpölaitoksen alueelle asennettavien aurinkokeräimien lämpöä kesäisin. NYKYTILANNE Rakennettu ympäristö muodostuu Kitereentien toisella puolella olevista teollisuusrakennuksista ja niiden takana olevasta Metsälinnan tanssilavasta. Alueen eteläpuolella on pieni omakotitalo. Suunnittelualue on rakentamaton. Luonnonympäristöltään alue on itään viettävää jyrkähköä rinnettä. Alueella kasvaa pääosin sekametsää, pohjoiseen mentäessä metsä muuttuu kookkaaksi kuusikoksi. LÄHTÖTIEDOT/ KAAVATILANNE Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslainmukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. VAT tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyössä erityisesti huomioitavia ovat eheyttävää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua sekä toimivia

3 yhteysverkostoja ja energianhuoltoa koskevat tavoitteet. Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on merkitty kohdemerkinnällä paikalliskeskuksen alue sekä paikalliskeskuksen keskustatoimintojen alue. Ote maakuntakaavasta Kirkonkylä-Pellosniemi osayleiskaavassa (1991) suunnittelualue on Teollisuus aluetta (T). Yleiskaavaa ollaan uudistamassa. Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavan luonnos on nähtävillä Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana siten, että alue on jaettu kahteen erilliseen karttalehteen: Kirkonkylän strategiseen yleiskaavaan ja Kyläalueiden yleiskaavaan. Asemakaavoitetun ja asemakaavoitettavaksi ajatellun osalta kaava on strateginen. Määräyksenä Kirkonkylän strategisessa yleiskaavassa on lisäksi mainittu, että kaava-alueelle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten alueellisen lämpölaitoksen. Lämpölaitoksen paikkaa ei ole kaavassa osoitettu, vaan se määritellään tarkemman kaavoituksen (asemakaava) myötä.

4 Ote yleiskaavasta. Ote Kirkonkylän strategisesta yleiskaavasta. Kaavaluonnos nähtävillä

5 Ote ajantasa-asemakaava yhdistelmästä. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen, Kitereentiehen ja tien vastakkaisella puolella on teollisuusja varastorakennusten korttelialue (T) (Ristiinan kirkonseudun asemakaava hyväksytty Ristiinan kunnanvaltuustossa ja vahvistettu Mikkelin lääninhallituksessa ). MAANOMISTUS ARVIOINTITIEDOT Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Mutta Etelä-Savon Energia Oy on tehnyt esisopimuksen maanvuokrauksesta Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhteiskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen, luontoon ja maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan mukaisen toiminnan kehittymisen vaikutukset mm. maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä liikenteeseen ja meluihin. Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena ovat lämpölaitoksen lähiympäristö, mutta osa mm. maisemallisista ja liikenteellisistä vaikutuksista ulottuvat kauemmaksikin. Vaikutustenarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tehdään tarvittavat lisäselvitykset.

6 LUONTOSELVITYS Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavan yhteydessä on tehty luontoselvitys (Ristiinan kuntakeskuksen seudun yleiskaava, Pohjoisosan luontoselvitys 2012, Enviro, ). Sen mukaan alue on liito-oravan elinympäristöä ja siellä on myös yksi pesäpuu. Keväällä 2015 Enviro Oy on laatinut uuden selvityksen asemakaavatyön pohjaksi. Selvitys on päivätty Kevään 2015 ja yleiskaavan (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014) yhteydessä tehdyissä inventoinneissa suunnitellun lämpölaitoksen alueelta ei todettu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Liitooravien jätöshavainnot on tehty lämpölaitoksen alueen pohjoispuolelta. Lämpölaitoksen rakentaminen ei vaikuta liito-oravan nykyisiin kulkuyhteyksiin. Lämpölaitoksen rakentaminen suunnitellulle alueelle ei siten hävitä tai heikennä liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Kuva Liito-oravan elinympäristöistä ja pesäpuut (vihreä piste) ja kevällä 2015 papanapuut (sininen piste). (Enviro, 2015) KAAVAN VAIKUTUKSET Kaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön tai olemassa olevaan rakennuskantaa, koska suunniteltu rakentamien sijoittuu ra-

7 kentamattomalle alueelle. Uusi lämpölaitos tukee olevan rakennuskannan käyttöä ja siten myös olevaa taajamarakennetta. Kaavalla ei osoiteta uusia katuja, joten rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria. Vaikutukset ilmanlaatuun: Kitereentien lämpölaitokselta tultaisiin lämmittämään lähialueella alueella olevia, nykyisin öljylämmitystä tai sähkölämmitystä käyttäviä, taloja. Yhteensä korvattaisiin noin litraa öljyä eli hiilidioksineutraalilla puulla vähennettäisiin CO2- päästöjä noin 1068 t/a. Merkittävä asia on myös päästöjen siirtyminen asuinrakennuksista taajaman pohjoisreunalle. Lämpölaitoksen korkeasta piipusta päästöt lähtevät vallitsevan tuulensuunnan mukana kauas Ristiinan taajamasta sen pohjoispuolelle. Koulukeskus on myös mahdollista liittää suunniteltuun lämpölaitokseen, jolloin Koulukeskuksen lämpölaitosta ei tarvitse käyttää niin paljon. Erityisesti kesäajan käyttö ja polttoöljyn poltto loppuisi suurella todennäköisyydellä kokonaan, mikä omalta osaltaan vähentää myös päästöjä. Koulukeskuksen lämpölaitoksen käyttö varavoimalana mahdollistaa myös sen, että Kitereentien kevyellä polttoöljyllä toimivaan varalämpölaitosta ei tarvitse käyttää tai sitä tarvitsee käyttää vain ajoittain. Vaikutuksen kasvillisuuteen ja eläimistöön: Kaavalla ei vaaranneta luonnonmonnimuotoisuutta, koska alueelta ei tunneta uhanalaisia tai vaarantuneita kasvilajeja. Vaikutuksen pohja- ja pintavesiin: Alueella ei ole pohjavesialuetta, joten kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta pohjavesiin. Alueen hulevedet muodostuvat vähäiseksi ja ne ohjautuvat itään päin maantien sivuojaan, missä ne imeytyvät suurelta osin maaperään. Hulevedet eivät tule vaarantamaan pintavesien laatua. Vaikutukset maisemaan: Uusi lämpölaitos itsessään ei nouse ympäröivää rakennuskantaa ylemmäksi. Vaikutuksen eivät kokonaisuudessaan muodostu merkittäviksi, koska alueen pohjoispuolella on jo teollisuusrakennuksia. Laitoksen savupiippu tulee näkymään lähialueille, mutta se ei muodosta merkittävää maisematekijää. Kaavan toteuttaminen ei muuta Ristiinan kirkonkylän miljöötä, koska alue sijoittuu kirkonkylän pohjoispuolelle rakennetun alueen reunalle teollisuusalueen viereen. Vaikutuksia maisemaan on pyritty vähentämään osoittamalla istutettavan alueen osa tontin eteläreunaan vasten lähintä asutusta. Vaikutukset liikenteeseen: Lämpölaitoksen toteuttaminen lisää liikennettä alueella johtuen polttoaineen toimituksesta. Polttohake toimitetaan Mikkelin lähialueelta paikallisin voimin tuotettuna. Huippukulutuk-

8 sen aikana haketta kuluu n. yksi kuorma-autokuorma (50 m3) vuorokaudessa. Koko vuoden kulutus on hieman yli sata kuormaautokuormaa, siis suunnilleen yksi kuorma kolmea vuorokautta kohden. Sosiaaliset vaikutukset: Suunnittelualueelle ei kohdistu virkistyskäyttöpaineita. Vapaa-ajanviettoon tai virkistys-toimintaan kaavalla ei ole vaikutusta. Lämpölaitoksen rakentaminen saattaa vaikuttaa alueen eteläpuolella olevan asutuksen omakotitalojen asumisviihtyisyyteen. Asuinpihan ja laitoksen jätetään istutettava alueen osa. Turvallisuus alueella ei heikkene. Taloudelliset vaikutukset: Kevyen polttoöljyn (POK) korvaamisessa hakkeella saavutetaan aluetaloudellisia hyötyjä. OSALLISET Osallisia ovat - hakija - alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, Vuokralaiset ja asukkaat (naapurit) - kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset - kaupungin viranomaiset - Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Etelä- Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, teleoperaattorit - kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä. Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille. Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin. MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen, elleivät muut viranomaiset sitä esitä. Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä.

9 Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa. KÄSITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muutoksen luonnos lähetetään tiedoksi osallisille heinäkuun puolivälissä. Kaavaluonnos ja OAS tulevat nähtäville elokuussa 2015, ehdotus teknisessä lautakunnassa syyskuussa., kaupunginhallituksessa syyskuussa ja nähtävillä syys- lokakuussa. Valtuuston hyväksyntään kaava on tarkoitus viedä joulukuussa VALMISTELUSTA VASTAA Mikkelin kaupunki Asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen puh sähköposti FCG Suunnittelu ja tekniikka arkkitehti Petri Tuormala puh sähköposti Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun: os. PL 278, MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi Avelin, puh PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOI- TUS Mikkeli Tuija Mustonen Mikkelin kaupunki Petri Tuormala

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi. 66 Kulttuuriyhdistys Mäki, pelto ja metsä ry, lammasaitaus, kohdeavustus

65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi. 66 Kulttuuriyhdistys Mäki, pelto ja metsä ry, lammasaitaus, kohdeavustus Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika 12.08.2015, klo 16:30 Paikka Metsälinna, Kitereentie 13 Käsiteltävät asiat 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Pellosniemen leikkipuiston

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu. VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUS/ jni Maanomistaja/ rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt ILMOITUS KAAVAMUUTOKSEN VIREILLE TULOSTA Asemakaavan muutos nro 001873 Hakija kaavamuutokselle

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 1 / 6 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 MARJAMÄEN ASEMAKAAVA PAJALANTIE Kunta Lempäälä Kylä Herrala, Kuivaspää Kaava-alue Marjamäki Kaavanro 15014 Aloite Marjamäen

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Kokouskutsu 1 (22) Kaupunginvaltuusto 22.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot