TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA"

Transkriptio

1 T U R U N K A U P U N G I N TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK F Ö R Å B O S T A D 2013 TILASTOVUODET STATISTIKÅREN 2011/2012

2 TURUN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR ÅBO STAD 2013 TILASTOVUODET - STATISTIKÅREN 2011/ vuosikerta Årgång 61

3 JULKAISIJA: UTGIVARE: Turun kaupungin konsernihallinto/talous- ja strategiaryhmä/strategia ja kehittäminen Åbo stads koncernförvaltning/ekonomi- och strategigruppen/strategi och utveckling PAINO: Hankinta- ja logistiikkakeskus, Turku 2013 TRYCKERI: Upphandlings- och logistikcentralen, Åbo 2013 ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) KANNEN KUVA: PÄRMBILD: Turun kaupunginkirjasto Åbo stadsbibliotek

4 ALKUSANAT - FÖRORD Turun kaupungin tilastollisen vuosikirjan 61. vuosikerta on laadittu samojen periaatteiden mukaisesti kuin edellinenkin vuosikirja. Tilastollinen vuosikirja on tilastollinen käsikirja, joka sisältää tietoja Turun kaupungin alueesta ja asukkaista sekä toiminnoista kaupungin alueella. Lisäksi esitetään vertailutietoja Turun seutukunnasta sekä eräistä suurimmista kaupungeista. Vuosikirjan tietosisältö on esitetty pdf-dokumentteina kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa Vuosikirjan tilastoaineistoa päivitetään jatkuvasti kaupungin Internet-sivuilla sitä mukaa kuin tietoja on saatavissa. Vuosikirjan ovat toimittaneet aktuaari Kalervo Blomqvist ja toimistosihteeri Anne Martikainen. Strategia ja kehittäminen -yksikkö kiittää lämpimästi tilastokirjaan tietoja toimittaneita yhteistyöstä. Föreliggande 61:a årgång av Statistisk årsbok för Åbo stad har utarbetats enligt samma principer som föregående årsbok. Statistisk årsbok är en handbok som innehåller uppgifter om Åbo stads område och invånare samt funktioner. Dessutom innehåller den jämförelsematerial om Åbo ekonomiska region samt om några av de större städerna. Informationsinnehållet i årsboken finns i pdf-format på stadens Internetsidor, Det statistiska material som ingår i årsboken uppdateras kontinuerligt på stadens webbsidor enligt tillgängliga nya uppgifter. Årsboken har redigerats av aktuarie Kalervo Blomqvist och byråsekreterare Anne Martikainen. Enheten för strategin och utveckling riktar ett varmt tack till sina samarbetspartner som bidragit med material till årsboken. Turussa, marraskuussa 2013 Åbo, november

5 SISÄLLYS - INNEHÅLL Sivu Sida Alkusanat - Förord. 3 Lukijalle - Till läsaren 5 1. Alue, ympäristö - Område, miljö 7 2. Väestö - Befolkning Väestönmuutokset - Befolkningsrörelsen Asunto-olot ja rakennustoiminta - Boendeförhållanden och byggnadsverksamhet Työmarkkinat - Arbetsmarknaden Elinkeinotoiminta: teollisuus, energia- ja vesihuolto, majoitus ja yritysten toimipaikat - Näringsverksamheten: industri, energi- och vattenförsörjning, härbärgeringsverksamhet och företagens arbetsställen Liikenne - Samfärdsel Kunnallistalous - Kommunala finanser Veronalaiset tulot ja verotus - Skattepliktiga inkomster och beskattning Terveyspalvelut - Hälsovårdstjänster Perhe- ja sosiaalipalvelut - Familje- och socialservice Koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika - Utbildning, kultur och fritid Yleinen järjestys ja turvallisuus - Allmän ordning och säkerhet Vaalit - Val 153 Taulukkoluettelo - Tabellförteckning 161 Kuvioluettelo - Figurförteckning Kartta (Tilastoaluejako vuodesta 2005 alkaen) - Karta (Statistikområdesindelning fr.o.m. 2005) 4

6 LUKIJALLE - TILL LÄSAREN Vuosikirjan tiedot tarkoittavat Turun kaupungin aluetta ellei toisin mainita. Kaupungin osa-alueittaisten tietojen aluejako on julkaisun lopussa olevan kartan mukainen. Turun seutukuntaan kuuluvat kunnat on esitetty kuviossa 2.3. Rahanarvo. Julkaisun euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta paitsi, jos toisin on mainittu. Mikäli luvut halutaan muuntaa vuoden 2012 rahanarvoon, kerrotaan euromäärät ao. kertoimella. Vuoden 2012 deflatointikertoimet Vuosi Deflatointikerroin , , , , , , , , , , , , ,000 Taulukoissa on käytetty seuraavia symboleja: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Korjattu luku Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Turkua koskevaa tilastotietoa julkaistaan mm. kaupungin intranet- ja Internet-sivuilla (www.turku.fi/tilastot). Tiedustelut: Kalervo Blomqvist (julkaisun tietosisältö) Turun kaupungin konsernihallinto Strategia ja kehittäminen PL 355 (Yliopistonkatu 27a) Turku Puhelin: (02) , Sähköposti: Anne Martikainen (jakelu, tilaukset) Turun kaupungin konsernihallinto Strategia ja kehittäminen PL 355 (Yliopistonkatu 27a) Turku Puhelin: (02) , Sähköposti: Uppgifterna i årsboken avser Åbo stads område, om inget annat anges. Områdesindelningen inom olika delområden i staden överensstämmer med kartan i slutet av publikationen. En karta över de kommuner som hör till Åbo ekonomiska region finns i figuren 2.3. Penningvärdet. Inflationens inverkan på de eurobelopp som ingår i publikationen har inte eliminerats, utom då detta särskilt anges. Om man vill ange siffrorna för det fasta penningvärdet år 2012, måste eurobeloppet multipliceras med koefficienten för inflationens inverkan. Deflateringskoefficienter för 2012 År Deflateringskoefficienten , , , , , , , , , , , , ,000 I tabellerna har följande symboler använts: Intet finns att redovisa - Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges.. Uppgift kan inte förekomma. Preliminär uppgift * Korrigerat tal En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara. Statistiskt material om Åbo finns bl.a. att tillgå på stadens intranet- och Internetsidor (www.turku.fi/statistik). Förfrågningar: Kalervo Blomqvist (informationsinnehållet) Åbo stads koncernförvaltning Strategi och utveckling PB 355 (Universitetsgatan 27a) Åbo Telefon: (02) , E-post: Anne Martikainen (distribution, beställningar) Åbo stads koncernförvaltning Strategi och utveckling PB 355 (Universitetsgatan 27a) Åbo Telefon: (02) , E-post: 5

7 6

8 1. ALUE, YMPÄRISTÖ - OMRÅDE, MILJÖ 1.1. ALUELIITOKSET JA KAAVOITETUN ALUEEN PINTA-ALA INKORPORERINGAR OCH STADSPLANENS YTINNEHÅLL A. Alueliitokset ) Inkorporeringar ) Liitetyn alueen pinta-ala Ytinnehållet av inkorporerat område Kaupungin koko pinta-ala Stadens hela ytinnehåll Maa-alue Vesialue Yhteensä Maa-alue Vesialue Yhteensä Jord- Vatten- Summa Jord- Vatten- Summa område område område område ha 1930 Kaupungin alue Stadsområdet Alueliitokset - Inkorporeringar: Alueita - Områden 1931 Raisiosta - Från Reso Kaarinasta - Från S:t Karins Maariasta - Från S:t Marie Raisiosta - Från Reso Maariasta ja Ruskosta Från S:t Marie och Rusko Kakskerrasta ja Maariasta Från Kakskerta och S:t Marie Maarian kunta ja alueita Raisiosta S:t Marie kommun och områden från Reso Kakskerran kunta Kakskerta kommun Paattisten kunta Patis kommun Raisioon ja Vahtoon Till Reso och Vahto Raisiosta - Från Reso Kaarinaan - Till S:t Karins Kaarinasta - Från S:t Karins Kaarinaan - Till S:t Karins Liedosta - Från Lundo Lietoon - Till Lundo ) Aluejärjestelyjä ei tapahtunut vuosina Inga områdesregleringar åren

9 B. Kaavoitetun alueen pinta-ala käyttötarkoituksen mukaan Stadsplanens ytinnehåll efter bruksändamål Käyttötarkoitus - Bruksändamål ha Korttelialueita - Kvartersområden 4 272, , , , , ,73 asunto- tai liikerakennusten - för bostadseller affärsbyggnader 2 592, , , , , ,53 yleisten rakennusten - för allmänna byggnader 453,57 451,95 426,73 427,36 425,75 425,09 teollisuus- ja varastorakennusten för industri- och lagerbyggnader 1 225, , , , , ,11 Virkistys-, loma- ja matkailualueita Rekreationsområden, områden för fritid och turism 2 604, , , , , ,18 Katualueita - Gatuområden 1 192, , , , , ,59 Muita alueita 1) - Övriga områden 1) 1 255, , , , , ,77 Kaikkiaan - Inalles 9 324, , , , , ,27 1) M1. vesialueet. - Inkl. vattenområden. Lähde: Källa: Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu. Miljösektorn, stadsplanering. 8

10 1.2. TURUN, ESPOON, HELSINGIN, OULUN, TAMPEREEN JA VANTAAN PINTA-ALA JA VÄESTÖN- TIHEYS AREAL OCH FOLKTÄTHET I ÅBO, ESBO, HELSINGFORS, ULEÅBORG, TAMMERFORS OCH VANDA Koko pinta-ala Siitä maata Asukkaita maa-km 2 :ä Areal inalles Därav land kohti Invånare per km 2 land km 2 Turku - Åbo 306,36 245, Espoo - Esbo 528,02 312, Helsinki - Helsingfors 715,48 213, Oulu -Uleåborg 3 880, ,00 63 Tampere - Tammerfors 689,59 525, Vantaa - Vanda 240,34 238, Muist. taul Eri tauluissa olevat Turun pinta-alaa koskevat luvut poikkeavat mm. lähteistä johtuen jonkin verran toisistaan. Anm. till tab Talen över Åbo areal i olika tabeller avviker bl.a. till följd av källorna något från varandra. Lähde: Maanmittauslaitos. Källa: Lantmäteriverket PUISTOT PARKER Kaupungin hoidossa olevat puistot 1) Parker som underhålls av staden 1),31.12., ha ) 1) Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitämät viheralueet (puistot, liikenneviheralueet, niityt ja puistometsät). - Grönområden som underhålls av Fastighetsaffärsverket (parker, trafikgrönområden, ängar och parkskogar). 2) Vuodesta 2012 alkaen lähiliikuntapaikat eivät sisälly lukuun. - Från år 2012 ingår näridrottsplatserna inte i siffran. Lähde: Kiinteistöliikelaitos. Källa: Fastighetsaffärsverket. 9

11 1.4. KAUPUNGIN MAANOMISTUS 1) STADENS JORDBESITTNING 1) km 2 Maa-alueet - Landområden 116,9 116,1 115,1 115,6 115,0 115,1 tonttialueet - tomtområden 14,4 14,6 15,5 15,0 14,8 14,4 yleiset alueet - allmänna områden 40,4 42,1 47,8 49,1 49,5 49,9 kaavoittamattomat alueet - oplanerade områden 62,1 59,4 51,8 51,5 50,7 50,8 Vesialueet - Vattenområden 29,4 25,8 29,0 29,0 29,6 29,6 Yhteensä - Summa 146,3 141,9 144,1 144,6 144,6 144,7 1) Sekä kaupungin alueella että sen ulkopuolella. - Både inom och utom stadens gränser. Lähde: Källa: Kiinteistöliikelaitos. Fastighetsaffärsverket JÄÄNLÄHTÖ AURAJOESTA ISLOSSNING I AURA Å Vuosi, kuukausi ja päivä Vuosi, kuukausi ja päivä Vuosi, kuukausi ja päivä År, månad och dag År, månad och dag År, månad och dag 1800 IV III III IV IV IV IV III IV IV IV III IV IV IV IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV III IV IV III IV IV IV IV III IV IV IV IV V IV III IV IV ) IV IV IV III 26-IV IV IV IV III IV IV II III IV IV IV 15 1) Kevät 2008 on ilmeisesti ensimmäinen kerta taulukon kuvaaman v alkaneen ajanjakson aikana, jolloin Aurajoen jäiden lähdöstä ei ole mitään ilmoitettavaa, koska Aurajoki ei varsinaisesti ole ollut jäässä. - Våren 2008 är det uppenbarligen första gången under den tidsperiod som innefattas i tabellen, börjar år 1800, då det inte finns något att rapportera om islossningen i Aura å, eftersom ån inte egentligen har varit tillfrusen. Lähde: Källa: Ilmatieteen laitos ja Turun satama Oy. Meteorologiska institutet och Åbo hamn Ab. 10

12 1.6. ILMASTO KLIMAT Lämpötila, sade, kosteus ja aurinkoisuus Temperatur, nederbörd, fuktighet och solsken Ilman lämpötila Sademäärä Vuoro- Ilman Auringon- Luftens temperatur Nederbörd kausia, suhteel- paistejolloin linen kos- tuntien satoi teus luku- Keski- Ylin Alin Yhteensä Dygn Luftens määrä lämpö Max. Min. Summa med ne- relativa Antal Medel- derbörd fuktighet solskenstempe- >0,0 mm % timmar ratur o C mm ,9 29,8-21, ,9 28,8-25, ,5 29,2-13, ,0 28,7-18, ,8 32,9-24, ,1 31,7-25, ,8 27,9-23, ) 2011 I -4,3 2,7-20,7 53, ,8 II -9,5 2,2-25,4 25, ,8 III -1,0 7,8-12,8 24, ,3 IV 5,3 18,7-3,0 26, ,8 V 10,2 24,4-1,7 55, ,8 VI 17,5 31,6 8,1 73, ,6 VII 20,5 31,7 7,9 105, ,9 VIII 17,1 26,1 7,9 106, ,2 IX 13,3 21,7 3,9 80, ,7 X 8,1 16,4-0,9 81, ,1 XI 5,4 11,6-4,1 44, ,7 XII 2,8 9,6-3,9 147, , I -4,3 4,7-14,8 59, ,6 II -6,0 4,7-23,6 58, ,6 III 1,1 11,2-13,6 21, ,7 IV 4,5 17,1-6,7 41, ,1 V 11,0 24,1-1,2 28, ,8 VI 13,3 22,6 6,1 69, ,8 2) VII 17,6 27,9 6,2 72, ,4 VIII 16,2 25,3 7,0 108, ,1 IX 12,0 20,4 3,1 74, ,7 2) X 6,0 14,6-12,6 118, ,6 XI 4,1 8,8-7,5 52, ,0 XII -6,2 3,1-17,6 61, ,7 Muist. Anm. Säähavainnot on tehty vuodesta 2006 alkaen Artukaisissa. Väderobservationerna har fr.o.m gjorts i Artukais. 1) Summasta puuttuu 1 kesäkuun ja 1 syyskuun vuorokausi. - Ett dygn i juni och ett dygn i september är inte medräknade i summan. 2) Yksi vuorokausi puuttuu - Det fattas ett dygn. Lähde: Källa: Ilmatieteen laitos. Meteorologiska institutet. 11

13 1.7. MERIVEDEN LÄMPÖTILA JA VEDENKORKEUS HAVSVATTNETS TEMPERATUR OCH VATTENSTÅND Veden Vedenkorkeus 2) Veden Vedenkorkeus 2) keskilämpö- Vattenstånd 2) keskilämpö- Vattenstånd 2) tila 1) tila 1) Vattnets Vattnets medeltem- Keskim. Ylin Alin medeltem- Keskim. Ylin Alin peratur Medeltal Max. Min. peratur Medeltal Max. Min. o C 1) o C 1) cm cm , , I 0, , II -0, , III -0, , IV 1, , V 8, , VI 15, , VII 20, , VIII 19, , IX 15, , X 10, , XI 7, , XII 4, , , , I 1, , II 0, , III 0, , IV 2, , V 9, , VI 12, , VII 17, , VIII 18, , IX 14, , X 10, , XI 6, , XII 1, , ) Mitattu vuoteen 1998 asti Seilin tutkimusasemalla Nauvossa ja vuodesta 1999 alkaen Turun Ruissalon mareografilla noin metrin syvyydessä keskiveden pinnan alapuolella. - Uppmätt till 1998 på Själö forskningsstation i Nagu och från 1999 med mareografen på Runsala i Åbo, ungefär en meter nedanom medelvattenståndet. 2) Ilmatieteen laitoksen Turussa Ruissalossa olevan mareografin mukaan teoreettiseen keskivedenkorkeuteen nähden. - Enligt registreringen på Meteorologiska institutets mareograf på Runsala i Åbo i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Lähde: Källa: Ilmatieteen laitos. Meteorologiska institutet. 12

14 1.8. ILMAN EPÄPUHTAUSPITOISUUKSIA TURUSSA, NAANTALISSA, RAISIOSSA JA KAARINASSA LUFTENS FÖRORENINGSKONCENTRATIONER I ÅBO, NÅDENDAL, RESO OCH S:T KARINS Mittauspaikka Vuosikeskiarvo - Årsmedeltal, µg/m 3 Mätplats Hengitettävät hiukkaset - Partiklar som inandas Turku - Åbo Kauppatori - Salutorget Naantali - Nådendal Keskusta - Centrum Raisio - Reso Keskusta - Centrum Kaarina - S:t Karins Keskusta - Centrum Typpidioksidi - Kvävedioxid Turku - Åbo Kauppatori - Salutorget Naantali - Nådendal Keskusta - Centrum Raisio - Reso Keskusta - Centrum Kaarina - S:t Karins Keskusta - Centrum Rikkidioksidi - Svaveldioxid Turku - Åbo Ruissalo - Runsala Naantali - Nådendal Keskusta - Centrum Raisio 1) - Reso 1) Kaanaanmaa ) Mittauspaikkaa on siirretty vuoden 2008 alussa - Mätplatsen har flyttats i början av året Lähde: Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu. Källa: Miljösektorn, miljöskydd. 13

15 1.9. TURUN MERIALUEEN KUORMITUS 1) BELASTNING AV ÅBO HAVSOMRÅDE 1) Kuormittaja - Belastning Kiintoaine Fast substans 2) BHK 7 ATU Fosfori Typpi 2) BS 7 ATU Fosfor Kväve kg/d ) Turun puhdistamoiden kautta mereen purkautuva kuormitus. Vuodesta 2001 alk. 1 puhdistamo. Kakolanmäen kalliopuhdis- tamo otettiin käyttöön ja Turun vanha keskuspuhdistamo suljettiin. Vuosina kuormitus on laskettu yhdenmukaisin perustein Turun kaupungin jätevedenpuhdistamoiden kuormituksista. Vuodesta 2009 lähtien kuormitus on seudullisen Kakolanmäen puhdistamon kuormitus, jossa on mukana myös muiden Turun seudun kuntien puhdistetut jätevedet ja ohitukset. Vuonna 2010 Kakolanmäen puhdistamon viemäröintialue laajentui merkittävästi Turun länsipuolelle. Lisätietoja, ks. Turun seudun puhdistamo Oy:n tilinpäätökset. - Från Åbo reningsverk till havet inkommande belastning. Fr.o.m. år 2001 fanns det ett reningsverk. Reningsverket i Kakolaberget togs i bruk och Åbo stads gamla centralreningsverk stängdes. Åren har belastningen beräknats på enhetliga grunder utgående från belastningarna från Åbo stads avloppsreningsverk. Från år 2009 innehåller uppgifterna belastningen från Kakolabackens regionala reningsverk. Uppgifterna omfattar också renat avloppsvatten och förbitappningar i de övriga kommunerna i Åboregionen. År 2010 utvidgade Kakolabackens reningsverk sitt område med avloppssystem avsevärt till den västra sidan av Åbo. Ytterligare information, se Åbonejdens avloppsrening Ab:s bokslut. 2) Biologinen hapenkulutus 7 vrk:ssa. Vuosina 1975 ja 1980 BHK 7. - Biologisk syreförbrukning per 7 dygn. Under åren 1975 och 1980 BS 7. Lähde: Källa: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab. 14

16 KUVIO 1.1. TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN HYGIEENINEN TILA AVOVESIKAUTENA 2012 FIGUR 1.1. DET HYGIENISKA TILLSTÅNDET INOM HAVSOMRÅDET UTANFÖR ÅBO VID ÖPPET VATTEN 2012 Hygieeninen tila avovesikautena, enterokokit/fekaaliset streptokokit, kpl/100 ml Det hygieniska tillståndet vid öppet vatten, enterokocker/fekala streptokocker, st./100 ml. Lähde: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Källa: Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab. 15

17 1.10. JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA JÄTEHUOLTO RENING AV AVLOPPSVATTEN OCH AVFALLSSERVICE Puhdistamoja 1) - Reningsverk 1) Puhdistamolla puhd. vettä 1) - På reningsverk renat vatten 1) kaikkiaan - inalles, m ) ) ) siitä jätevettä - därav avloppsvatten, % ) 56,5 3) keskim. m 3 /vrk - i medeltal m 3 /dygn Jätteenpolttolaitokselle tuotua jätettä 4) - På avfallsförbränningsanläggningen mottaget avfall 4) kaikkiaan, tonnia - inalles, ton Topinojan kaatopaikalle tuotua jätettä, tonnia 4) - På Topinoja avstjälpningsplats mottaget avfall, ton 4) ) 1) Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen puhdistamo aloitti toimintansa vuodenvaihteessa (ks. taulukko 1.9.) ja Turun vanha keskuspuhdistamo suljettiin. - Åbonejdens avloppsrening Ab:s reningsverk vid Kakolabacken inledde sin verksamhet vid årsskiftet (se tabellen 1.9.) och Åbo stads gamla centralreningsverk stängdes. 2) Turun osuus puhdistamolle johdetusta vedestä oli % v Åbos andel av det vatten som letts till reningsverket var % åren ) Vuosien jätevesiosuuden arvio perustuu Turun kaupungin jätevesimäärän ja laskutetun talousvesimäärän erotukseen. Aiempien vuosien tiedot on arvioitu. - Uppskattningen av årens avloppsvattenandel grundar sig på skillnaden mellan Åbo stads avloppsvattenmängd och den fakturerade hushållsvattenmängden. Uppgifterna för tidigare år har uppskattats. 4) Turun seudun jätehuolto Oy aloitti toimintansa ja alk. sillä oli vuodenvaihteen kuntaliitosten jälkeen 14 jäsenkuntaa. - Åbonejdens avfallsservice Ab inledde sin verksamhet och efter kommunsammanslagningarna vid årsskiftet hade bolaget fr.o.m sammanlagt 14 medlemskommuner. 5) Yritysten yhdyskuntajätteet sekä biojätteet ovat menneet alkaen Ekopartnerit Oy:lle, jonka vähemmistöosakas Turun seudun jätehuolto on. - Företagens samhällsavfall och bioavfall har levererats sedan till Ekopartnerit Oy där Åbonejdens Avfallsservice Ab är minoritetsägare. Lähde: Källa: Turun vesiliikelaitos, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy. Åbo vattenaffärsverk, Åbonejdens avloppsrening ab och Åbonejdens avfallsservice Ab. 16

18 2. VÄESTÖ - BEFOLKNING Väestöä koskevat tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään, jonka tietoja pidetään ajan tasalla muutosilmoituksin. Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, maakunta, kunta) vuoden lopussa (31.12.) asuvaa väestöä. Siihen kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt (myös ulkomaan kansalaiset) ja ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset. Asuntokunnan muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt, joista ns. asuntoväestö koostuu. Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu asuntoväestöön. Perheen muodostavat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa tai jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä lapsettomat aviotai avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt. Lapsiperheitä ovat perheet, joissa on vähintään 1 kotona asuva alle 18-vuotias lapsi. Perhe koostuu vain yhdessä asuvista henkilöistä. Lapset, jotka eivät asu vakituisesti vanhempiensa kanssa, eivät kuulu vanhempiensa perheeseen. Yksinäinen henkilö on perheeseen kuulumaton. Koska 1 hengen asuntokuntien osuus oli esim. vuonna 2012 Turussa 51,4 % (ks. taulukko 2.14.), on asuntokunta käsitteenä olennaisesti perhettä kattavampi. Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos asuntokunnassa on useampia sukupolvia, perhe muodostetaan nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Avoparit ovat samassa asunnossa vakituisesti asuvia, 18 vuotta täyttäneitä, eri sukupuolta olevia, puolisottomia henkilöitä, joiden ikäero on alle 16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia. Avoliitto ei ole kuitenkaan siviilisääty. Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över befolkningen i Finland. Registret uppdateras på basis av anmälningar om ändring. Med befolkning avses den befolkning som vid årets slut (31.12) är stadigvarande bosatt inom området (t.ex. hela landet, landskapet, kommunen). Till befolkningen räknas alla i Finland stadigvarande bosatta personer (även utländska medborgare) och utomlands tillfälligt bosatta finska medborgare. Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. De som varaktigt är skrivna på anstalter, de som bor på internat och utomlands och de bostadslösa hör inte till den befolkning som bildar bostadshushåll. En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn. En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år. Endast personer som bor tillsammans utgör en familj. Barn, som inte stadigvarande bor med sina föräldrar, hör inte till föräldrarnas familj. En ensamstående person tillhör inte någon familj. Emedan enpersonshushållens andel i Åbo t.ex. år 2012 var 51,4 % (se tabell 2.14.), är begreppet bostadshushåll avsevärt mera täckande än begreppet familj. En familj kan bestå av högst två på varandra följande generationer. Ifall bostadshushållet omfattar flera generationer, bildas familjen utgående från den yngsta generationen. Som sambopar har man räknat två ogifta personer av skilda kön som varaktigt bor i samma bostad, om de fyllt 18 år och om deras åldersskillnad är mindre än 16 år och de inte är syskon. Samboende är inte ett civilstånd. 17

19 2.1. ASUKASLUKU JA VUODENVAIHTEISSA 1993/ /13 INVÅNARANTALET OCH VID ÅRSSKIFTENA 1993/ /13 Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Män Kvinnor Sammanlagt Män Kvinnor Sammanlagt / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Muist. Ulkomaalaiset sisältyvät lukuihin vuodesta 1941 lukien. Anm. Antalet utlänningar ingår i siffrorna fr.o.m. år Lähde: Henkikirjat ja vuodesta 1990 alkaen Väestörekisterikeskus. Källa: Mantalslängderna och fr.o.m. år 1990 Befolkningsregistercentralen. 18

20 KUVIO 2.1. TURUN VÄKILUKU JA SEN OSUUS, %, KOKO MAAN VÄKILUVUSTA FIGUR 2.1. FOLKMÄNGDEN I ÅBO OCH DESS ANDEL, %, AV HELA LANDETS FOLKMÄNGD Luku - Antal % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, VÄKILUKU FOLKMÄNGDEN Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Män Kvinnor Sammanlagt Män Kvinnor Sammanlagt Lähde: Väestölaskennat, Tilastokeskus. Källa: Folkräkningarna, Statistikcentralen. 19

21 2.3. VÄESTÖ ALUEITTAIN BEFOLKNINGEN EFTER OMRÅDEN Koodi 1) Alue Kod 1) Område 1 Suuralue 1; Keskusta Rauhankatu VII Ursininkatu pohj Ursininkatu et Kristiinankatu et Kristiinankatu pohj Puolalanmäki VII Tuurepori VI Kauppatori VI Verkatehdas VI Yliopisto I Sirkkala I Vartiovuori II Samppalinna III Urheilupuisto III Martti IV Itäranta Länsiranta Kakola Port Arthur Iso-Heikkilä it Iso-Heikkilä länt Kupittaa pa Kurjenmäki it Kurjenmäki länt Mäntymäki Vähäheikkilä it Vähäheikkilä länt Korppolaismäki Majakkaranta Otkantti Rahti-Satama Vatsela pa Ruissalo pa Suuralue 2; Hirvensalo-Kakskerta Pikisaari Jänessaari Maanpää Lauttaranta Särkilahti Illoinen Oriniemi Toijainen Kukola Haarla Friskala Moikoinen Kaistarniemi Papinsaari Satava Kakskerta Suuralue 3; Skanssi-Uittamo Vähäheikkilä loun Vähäheikkilä kaakk Korppolainen pa Pihlajaniemi

22 Jatk. - Forts. Koodi 1) Alue Kod 1) Område Puistomäki Uittamo Ispoinen Katariina Ilpoinen Luolavuori länt Luolavuori it Peltola Vasaramäki pa Koivula Harittu Skanssi pa Suuralue 4; Varissuo-Lauste Huhkola Teoll. Lauste Pääskyvuori Lauste Vaala Varissuo Suuralue 5; Nummi-Halinen Huhtaraivio pa Teoll. Itäharju Itäharju Nummenmäki Kurala Kohmo Paaskunta Kuuvuori Yo-kylä Koroinen pa Asuin-Räntämäki Teoll. Räntämäki Oriketo pa Halinen pa Piipanoja pa Suuralue 6; Runosmäki-Raunistula Raunistula et. pa Virusmäki-Raunistula Kastu et Kastu pohj Kaerla it Impivaara pa Asuin-Runosmäki Teoll. Runosmäki Kärsämäki et Orjasmäki Suuralue 7; Länsikeskus Vr-Iso-Heikkilä pa Teoll. Pitkämäki Kähäri et Pohjola Autistenaukio-Oikotie Vätti et Kähäri pohj Asuin-Pitkämäki Suikkila

23 Jatk. - Forts. Koodi 1) Alue Kod 1) Område Ruohonpää it Ruohonpää länt Pläkkikaupunki Vätti pohj Hepokulta Länsikeskus Länsinummi Nättinummi Metsäkylä Muhkuri pa Suuralue 8; Pansio-Jyrkkälä Pahaniemi kaakk Härkämäki-Jyrkkälä Pahaniemi et Artukainen Asuin-Perno Telakka Pansio länt Pansio it Suuralue 9; Maaria-Paattinen Lentokenttä Saramäki-Paimala Länsi-Maaria-Jäkärlä Moisio-Kanervamäki pa Etelä-Paattinen Ikkala-Tortinmäki Tuntematon 2) - Okänd 2) Koko kaupunki Hela staden ) 2) Ks. Turun tilastoaluejakokartta Se statistikområdesindelningskarta Sisältää laitos- ym. väestön. - Inkl. medborgare på anstalt och motsvarande. Lähde: Tilastokeskus. Källa: Statistikcentralen. 22

24 Turun Turun kaupungin kaupungin tilastollinen tilastollinen vuosikirja vuosikirja Statistisk Statistisk årsbok årsbok för Åbo för stad Åbo stad 2.4. A. VÄESTÖ IÄN IÄN MUKAAN ALUEITTAIN BEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER OMRÅDESVIS Koodi 1) 1) Alue Yht. Yht. Ikä, Ikä, vuotta vuotta - Ålder, - Ålder, år år Kod 1) 1) Område Summa Summa Suuralue 1; Suuralue 1; Keskusta Keskusta Rauhank. VII Ursinink. Rauhank. pohj. VII Ursinink. Ursinink. et. pohj Kristiinankatu Ursinink. et. et Kristiinankatu pohj. et Puolalanmäki Kristiinankatu VII pohj Tuurepori Puolalanmäki VI VII Kauppatori Tuurepori VI Verkatehdas Kauppatori VI Yliopisto Verkatehdas I VI Sirkkala Yliopisto I I Vartiovuori Sirkkala I II Samppalinna Vartiovuori III II Urheilupuisto III Samppalinna III Martti IV Urheilupuisto III Itäranta Martti IV Länsiranta Itäranta Kakola Port Länsiranta Arthur Iso-Heikkilä Kakola it Iso-Heikkilä Port Arthurlänt Kupittaa Iso-Heikkilä pa it Kurjenmäki Iso-Heikkilä it. länt Kurjenmäki Kupittaa palänt Mäntymäki Kurjenmäki it Vähäheikkilä Kurjenmäki it. länt Vähäheikkilä Mäntymäki länt Korppolaismäki Vähäheikkilä it Majakkaranta Vähäheikkilä länt Otkantti Korppolaismäki Rahti-Satama Majakkaranta Vatsela pa Otkantti Ruissalo pa Rahti-Satama Suuralue 2; Hirvensalo Vatsela pa Kakskerta Pikisaari Ruissalo pa Jänessaari Suuralue 2; Hirvensalo Maanpää Kakskerta Lauttaranta Pikisaari Särkilahti Jänessaari Illoinen Maanpää Oriniemi Lauttaranta Toijainen Särkilahti Kukola Illoinen Haarla Oriniemi Friskala Toijainen Moikoinen Kukola Kaistarniemi Haarla Papinsaari Friskala Satava Moikoinen Kakskerta Kaistarniemi Papinsaari Satava Kakskerta

25 Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja vuosikirja Statistisk Statistisk årsbok årsbok för Åbo för stad Åbo stad Jatk. - Forts. Koodi 1) 1) Alue Yht. Yht. Ikä, Ikä, vuotta vuotta - Ålder, - Ålder, år år Kod 1) 1) Område Område Summa Summa Suuralue 3; Skanssi- Uittamo Suuralue 3; Skanssi Vähäheikkilä Uittamo loun Vähäheikkilä kaakk. loun Korppolainen Vähäheikkilä pa kaakk Pihlajaniemi Korppolainen pa Puistomäki Pihlajaniemi Uittamo Puistomäki Ispoinen Uittamo Katariina Ispoinen Ilpoinen Katariina Luolavuori Ilpoinen länt Luolavuori it. länt Peltola Luolavuori it Vasaramäki pa Peltola Koivula Vasaramäki pa Harittu Koivula Skanssi pa Harittu Suuralue 4; Varissuo Lauste Skanssi pa Huhkola Suuralue 4; Varissuo Teoll. Lauste Lauste Pääskyvuori Huhkola Lauste Teoll. Lauste Vaala Pääskyvuori Varissuo Lauste Suuralue Vaala 5; Nummi Halinen Varissuo Huhtaraivio Suuralue 5; panummi Teoll. Halinen Itäharju Itäharju Huhtaraivio pa Nummenmäki Teoll. Itäharju Kurala Itäharju Kohmo Nummenmäki Paaskunta Kuuvuori Kurala Yo-kylä Kohmo Koroinen Paaskunta pa Asuin-Räntämäki Kuuvuori Teoll. Yo-kylä Räntämäki Oriketo Koroinen pa pa Halinen Asuin-Räntämäki pa Piipanoja Teoll. Räntämäki pa Suuralue Oriketo pa 6; Runosmäki Raunistula Halinen pa Raunistula Piipanoja pa et. pa Virusmäki-Raunistula Suuralue 6; Runosmäki Kastu et Raunistula Kastu pohj Raunistula et. pa Kaerla it Virusmäki-Raunistula Impivaara pa Kastu et Asuin-Runosmäki Teoll. Kastu Runosmäki pohj Kärsämäki Kaerla it. et Orjasmäki Impivaara pa Asuin-Runosmäki Teoll. Runosmäki Kärsämäki et Orjasmäki

TURUN ALUEPROFIILI 2011

TURUN ALUEPROFIILI 2011 Juhani Pärtty TURUN ALUEPROFIILI 2011 Julkaisija: Turun kaupungin keskushallinto/strategia ja viestintä Kaupunkitutkimus ja tieto, PL 355 (Yliopistonkatu 27a) 20101 Turku Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Väestökatsaus Maaliskuu 2016 Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Turun väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa 122 hengellä Turku tammi-maaliskuu 2016 Elävänä syntyneet 427 Kuolleet 477 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väestökatsaus Huhtikuu 2016 Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väkiluku kasvoi tai oli ennallaan 95 kunnassa (vihreä) ja väheni 218 kunnassa (punainen). Oulu 426 Väestö jatkaa keskittymistään

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2017

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2017 Manner-Suomen kaksitoista korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa helmikuussa 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 2/2017 20 19 18 17 % 16 15 14 13 12 2015 2016 2017 Tammi Helmi Maalis

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

4,3; 3. Paattistenjoki. 2,0; 3 Kololanoja 2,1; 2. Vähäjoki. 3,0; 3 Kuninkoja. Vähäjoki. 3,3; 1 Kovasoja. 6,0; 1 Jaaninoja

4,3; 3. Paattistenjoki. 2,0; 3 Kololanoja 2,1; 2. Vähäjoki. 3,0; 3 Kuninkoja. Vähäjoki. 3,3; 1 Kovasoja. 6,0; 1 Jaaninoja ± 1,0; 1 Piuhanoja 296 139 0 10,0; 2 Perno 295 294 293 289 1,1; 1 Kuuanoja 297 292 290 10,0; 1 Alhaistenoja 161 303 302 301 291 93115 95 10,0; 3 Pansio 300 298 234 162 2,0; 1 Raisionjoki 299 140 2,0; 2

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2017

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 5/2017 20 19 18 17 % 16 15 14 13,8 13 12 2015 2016 2017 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Manner-Suomen kaksitoista korkeimman

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2017

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2017 Manner-Suomen kaksitoista korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa maaliskuussa 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 3/2017 20 19 18 17 % 16 15 14 13 12 2015 2016 2017 Tammi Helmi Maalis

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2017

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 4/2017 20 19 18 17 % 16 15 14 13,9 13 12 2015 2016 2017 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Manner-Suomen kaksitoista korkeimman

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Ilo kasvaa liikkuen seminaari 5.5.2015, Turku Hanna Vainio Turun kaupunki Vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut Alle kouluikäisten

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta VÄESTÖ VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 15.6.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen väestötilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Etelä-Suomi Saap. Ant. 2 0. 08, 1014 r Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Viite HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta

TAULUKKO 2. Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta VÄESTÖ LOIMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 15.6.2012 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen väestötilastokokonaisuutta. Kuvioissa olevat arvot pylväissä ovat viimeiseltä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

tilastollinen vuosikirja

tilastollinen vuosikirja Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Helsingfors stads statistiska årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki 2 0 0 9 Helsingin kaupungin Helsingfors stads of the City of Helsinki 2 0

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Tiedolla ohjaaminen/johtaminen terveydenhuollossa. Päivi Ovaskainen FT, THM, ESH Alueasiamies 28.3.2011

Tiedolla ohjaaminen/johtaminen terveydenhuollossa. Päivi Ovaskainen FT, THM, ESH Alueasiamies 28.3.2011 Tiedolla ohjaaminen/johtaminen terveydenhuollossa Päivi Ovaskainen FT, THM, ESH Alueasiamies 28.3.2011 Mistä on kysymys? Suomessa on maailman kattavimmat tilastotietokannat väestön terveydentilasta, sairastavuudesta

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Perhetilaston perusasioita

Perhetilaston perusasioita Perhetilaston perusasioita 6.10.2014 Timo Nikander Muodostaminen Käsittelysäännöt pysyneet muuttumattomina 1990-luvun alusta. Aineistona on väestörakenneaineisto 31.12.XXXX, johon on poimittu Väestörekisterikeskuksen

Lisätiedot

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa. 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2.

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa. 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2. Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa 1. Bussilinjaston VE0+ 19.1.2017 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2.2017 1 TURUN RAITIOTIEN YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Kerttulin vanhainkoti EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Kerttulin koulutalo EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

82 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. argang

82 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. argang . Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Helsingfors stads statistiska årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki 1994? 82 ~uo~ikerta argang ISSN 0785-8736 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

88 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. argang. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja

88 ~uo~ikerta. Statistical Yearbook of the City of Helsinki. argang. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Helsingfors stads statistiska årsbok I Statistical Yearbook of the City of Helsinki 2000 88 ~uo~ikerta argang,. ISSN 0785-8736 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ

PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ PIIRTEITÄ ESPOON RUOTSINKIELISISTÄ Tietoisku 12/2009 Sisällys Ruotsinkielisyys suuralueittain Ruotsinkielisten ikärakenne keskimäärää vanhempi Ruotsinkielisillä vähemmän työttömyyttä Ruotsinkielinen nuori

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot