KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

2 Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus! 1.2 Suunnittelualue! Alueen sijainti! Osa-aluejako! 1.3 Lähtökohdat! 1.4 Yleiset tavoitteet! 1.5 Erityiset tavoitteet! 2 SUUNNITTELUTILANNE 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet! 2.2 Maakuntakaava! 2.3 Yleis- ja asemakaavat! 2.4 Täydentävät ja rinnakkaiset suunnitelmat! 2.5 Selvitykset! 2.6 Pyhä-Luosto startegia! 2.7 Pyhä-Luosto ydinalueiden aluesuunnittelu! 2.8 Pyhä-Luosto vesihuolto! 2.9 Viistokuvaus! 2.10 Maastokuvaus! 2.11 Maisema- ja luontoselvitys! 2.12 Muinaisjäännösinventointi! 2.13 Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja meluselvitys! 2.14 pohjavesialueet 2.15 Muu lähtöaineisto! 3 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT! 4. TAVOITTEET! 4.1 Tavoitteiden täsmentyminen! 4.2 Maankäytölliset tavoitteet! 4.3 tavoitteiden toteutuminen! Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 5 YLEISKAAVA 5.1 Yleiskuvaus! Kaava-alue! Osa-alueet Sodankylä! Pelkosenniemi! Kemijärvi! 5.2 Mitoitus ja aluevaraukset osa-alueittain! 6 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET! 6.1 Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat! 6.2 Vaikutusten arviointimenetelmät! 6.3 Yleiskaavaehdotuksen ympäristövaikutusten arviointi! Koko alueen yleiskaava! Yleiskaavassa esitetyt keskeiset muutokset osa-alueittain! 6.4 Lähteet ja kirjallisuus! 7 SUUNNITTELUVAIHEET JA OSALLISTUMINEN! 7.1 Valmistelu- ja perusselvitysvaihe! 7.2 Luonnosvaihe! 7.3 Täydentävän suunnittelun vaihe! 7.4 Ehdotusvaihe! 2

3 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus Pyhä-Luosto yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 35 :n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Yleiskaavan selostuksen sisältövaatimukset on yleisluontoisesti esitetty MRA 17 :ssä. 1.2 Suunnittelualue Alueen sijainti 3

4 Pelkosenniemen, Sodankylän ja Kemijärven kuntien alueelle sijoittuva Pyhä-Luosto matkailualue oheisen karttarajauksen mukaan. Alueen pinta-ala on n. 700 km2. Alue on luode - kaakko suuntaisesti pitkänomainen käsittäen Pyhätunturin ja Luoston tunturijonon sekä niitä ympäröivät alueet. Pohjoinen ääripiste on Sodankylän Askan kylä ja eteläinen ääripiste on Kemijärven Vuostimon kylä. Kylien välinen etäisyys on n. 50 km. Sodankylän kunnan puolella alueen pohjoisrajan muodostaa Kitisen joki kuuluen suunnittelualueeseen. Länsirajan muodostaa valtatie 4 Askasta Lehtovaaraan asti kuuluen suunnittelualueeseen. Lehtovaarasta alueen raja kääntyy kaakkoon kohti Vuovaaraa. Pelkosenniemen kunnan alueella pohjoisraja kulkee Kitisen eteläpuolella Suvannon kylän tienoille asti. Kylä ei kuulu suunnittelualueeseen. Itäraja noudattaa Suvannon kylä - Korvakumpu - Saukkoaapa - Vuostimo maantietä tiealue mukaan lukien. Länsiraja kulkee linjalla Mustalampi - Kivijärvi. Kemijärven kaupungin alueella suunnittelualueen itäraja kulkee n. 5 km pituudelta Kemijoen länsirantaa. Tällä osin valtatie 5 kuuluu alueeseen. Eteläraja on linjalla Pirttivaara - Ahvenlampi - Teerilampi Osa-aluejako Yleiskaava laaditaan osa-alueittain siten, että kunnat käsittelevät kaavan omalta osaltaan erillisenä. Oheiseen karttaan merkityiltä osa-alueilta laaditaan erilliset yleiskaavat mittakaavassa 1: Näiden väliseltä alueelta kaava laaditaan yleispiirteisempänä mittakaavaan 1: Osa-alueet ovat seuraavat: 1. Luoston matkailukeskuksen alue n. 10 km2 2. Luoston länsipuoli / Perhe-Luoston alue n. 6 km2 3. Pyhätunturin matkailukeskuksen alue n. 25 km2 4. Vuostimon kyläalue n. 8 km2 5. Tunturikylän - Vuostimojärven alue n. 10 km2 6. Pyhäjärven kyläalue n. 2 km2 7. Torvisen kyläalue n. 4 km2 8. Askan kyläalue n. 4 km2 9.1 ja 9.2. Kitisen jokivarsi 19 km (Kohkosen Sodankylän puoleinen alue) n. 28 km2 10. Ahvenlammin alue n. 2 km2 11. Kiiskilammin alue n. 2 km2 4

5 5

6 1.3 Lähtökohdat Seuraavat Pyhä-Luosto projektien ja kuntien laatimat suunnitelmat ja selvitykset ovat yleiskaavatyön pohjana: 1. Pyhä-Luosto matkailualueen markkinointi ja liiketoimintasuunnitelma, Helsingin Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Kemijärvi 1993; 2. Pyhätunturin alueen ympäristötöiden yleissuunnitelma, Lapin ympäristökeskus 1997; 3. Luoston alueen ympäristötöiden ja luontopalveluiden yleissuunnitelma, Metsähallitus ja Sodankylän kunta 1997; 4. Pyhä-Luosto matkailualueen palvelujen perusselvitys, Suunnittelukeskus Oy 1998; 5. Pyhä-Luosto matkailualueen kehittämissuunnitelma, Pyhä-Luosto II projekti 1999; 6. Lapin matkailun kehittäminen , Lapin Matkailumarkkinointi Oy 1998; 7. Pyhätunturin kansallispuiston ja Luoston suojelualueiden suunnitelmat, Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus. 8. Pyhä-Luosto II projektin loppuraportti. 9. Pyhä-Luosto strategia 2008, Pyhä-Luosto matkailuyhdistys ry Karttapohjana käytetään maanmittauslaitoksen vektorimuotoista maastotietokantaa mittakaavassa 1: osa-alueiden 1-11 alueella ja 1: karttapohjaa mittakaavassa 1: osa-alueiden välisten alueiden esittämiseen. 1.4 Yleiset tavoitteet MRL:n 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7. ympäristöhaittojen vähentäminen; 8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Keskeiset kysymykset kaava-alueella liittyvät alueen matkailukeskusten, kyläyhteisöjen ja loma-asumisen toimintojen turvaamiseen, yhteensovittamiseen ja sopeuttamiseen alueen luonnonolosuhteisiin luonnonarvot huomioivalla tavalla. Kaavan tarkoitus on koota yhteen kolmen eri kunnan alueelle jakautuvan toiminnallisesti yhtenäisen alueen kehittämisen suuntalinjat sekä saattaa toimintojen mitoitus ja aluevaraukset ajan tasalle. Aluetta koskevien yleiskaavojen tarkistamistarve on todettu Ympäristöministeriön ja Lapin ympäristökeskuksen ohjauksessa tehdyssä selvityksessä: Lapin matkailukeskusten yksityiskohtaiset kaavat, kehittämissuunnitelma

7 Erityisiä kysymyksiä joita yleiskaavalla ratkaistaan ovat: 1. matkailukeskusten ja näihin liittyvän matkailuelinkeinon kehittymisen turvaaminen; 2. vesistöjen rantojen loma-asumisen alueet uuden lainsäädännön pohjalta (yleiskavalla rakennettavat alueet, MRL 72 ); 3. asemakaavatason suunnittelua vaativat loma-asumisen alueet; 4. luonnonsuojelualueiden ja valtionmaan matkailukäyttö; 5. matkailupalvelujen vaatimat reitti- ja aluevaraukset; 6. kyläkeskusten yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja matkailua tukevan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksien parantaminen. 1.5 Erityiset tavoitteet Pyhän ja Luoston matkailukeskusten muodostaman kokonaisuuden (Pyhä-Luosto) merkitys on yleiskaavan tarkastelualueella keskeisen tärkeä taloudellisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti. Alueen kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden toimesta laadittu Pyhä-Luosto startegia dokumentti kirjaa yhteisesti sovitut tavoitteet alueen kehittämiselle tältä osin. Kohdassa 2.6 on tiivistettynä esitetty strategiaan kirjattuja lähtötilanteen tunnuslukuja ja tavoitteita. Matkailukeskusten keskeisestä merkityksestä johtuen on kaavaprosessin kuluessa tehty niitä koskevia tarkentavia aluesuunnitelmia. Tämän työn yhteydessä syntyneet mitoitukselliset ja toiminalliset tavoitteet on tiivistetysti esitetty kohdassa 2.7. Liikenneverkon kehittäminen ja eri liikkumismuotojen yhteen sovittaminen on kaavaprosesin kuluessa noussut tärkeään osaan maankäytön ratkaisujen kannalta. Tiiviisti rakennetuilla ydinalueilla keskeisiä tavoitteita ovat henkilöautoliikenteen vähentäminen ja joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen. Matkailullisesti kevyen liikenteen ja ulkoiluun liittyvien verkostojen kattavuus ja toimivuus ovat tärkeitä. Liikenteelliset tavoitteet on tiivistetysti esitetty kohdassa

8 2 SUUNNITTELUTILANNE Pyhä-Luosto yleiskaava 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Kaavahierarkian mukaisesti nämä tavoitteet kanavoituvat maankäytön suunnitteluun pääasiassa maakuntakaavan kautta, mutta niillä on myös suoria vaikutuksia yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Valtioneuvoston päätöksessä on kirjattu tähän yleiskaavaan soveltuen mm. seuraavia maankäytön suunnittelulle asetettavia tavoitteita: - harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo olemassa olevien rakenteiden ja kyläverkoston hyödyntämiseen, - yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta ja edistämään joukkoliikennettä, - yleiskaavoituksessa on selvitettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta, - matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja on suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä, - edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. - tuetaan matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista niin, että muodostuu palvelukokonaisuuksia. - Lapin tunturialueiden luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä edistetään, - alueiden erityispiirteet huomioidaan ja kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä tuetaan. Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulevat voimaan Tarkistetuissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin tähän kaavan soveltuviin seikkoihin: - Aluerakenteen verkottuminen ja hyvät liikenneyhteydet. - Henkilöautoliikenteen tarpeen minimoiminen ja joukkoliikenteen edistäminen. - Liikenneturvallisuuden parantaminen. - Elinkeinotoiminnan sijoittuminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. - Keskusta-alueiden kehittäminen myös työpaikka-alueina. - Ilmastonmuutokseen sopeutuminen mm. tulvariskien huomioiminen. - Olevan rakennuskannan hyödyntämistä, hyvää taajamakuvaa ja yhtenäisten viheraluekokonaisuuksien syntymistä on edistettävä. - Myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin varautuminen. 8

9 - Energian säästäminen, uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käytön edistäminen. - Hiljaisten alueiden säilyminen. - Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpito. - Matkailualueiden eheyttäminen ja matkailulle osoitettavat riittävät alueet. 2.2 Maakuntakaava Yleiskaava-alue kokonaisuudessaan kuuluu kahden eri maakuntakaavan alueeseen. Yleiskaavatyötä aloitettaessa koko kaava-alueella oli vielä voimassa vanha seutukaava, joka työn kuluessa on kahdessa vaiheessa korvautunut uusilla maakuntakaavoilla. Itä-Lapin maakuntakaava-alue käsittää Kemijärven kaupungin sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. Itä-Lapin maakuntakaavalla kumottiin aikaisemmin ko. alueille vahvistetut neljä eri osaseutukaavaa. Työ aloitettiin vuoden 2000 alkupuolella. Maakuntakaava on" hyväksytty Lapin liiton valtuustossa , ja ympäristöministeriö on vahvistanut päätöksen Pohjois-Lapin maakuntakaava ( Inari, Sodankylä ja Utsjoki) oli MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä ja ehdotuksena nähtävillä Lapin liiton valtuuston on hyväksynyt Pohjois-Lapin maakuntakaavan. Valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan

10 Vanha seutukaava Itä-Lapin makuntakaavassa yleiskaava-aluetta koskevia määräyksiä ovat mm: Aluerakenne Itä-Lapin maakuntakaavan aluerakenne 2020:ssä Sodankylä ja Kemijärvi ovat luokitukseltaan kaupunki-/seutukuntakeskuksia ja Pelkosenniemi kuntakeskus. Lähin aluekeskus on Rovaniemi. Pyhätunturi ja Luostotunturi muodostavat matkailukeskuskokonaisuuden. Vt 4 Sodankylästä etelään ja vt 5 Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä ovat maaseudun ydinaluetta/taajaman lähialuetta. Kehittämisvyöhykkeet 10

11 Vt 5:n itäpuoli Kemijärven ja Pelkosenniemen välillä on maaseudun kehittämisvyöhykettä (merkintä mk). Yleiskaavan eteläisin osa ja osa-alue 4 (Vuostimo) on tällä alueella. Tätä aluetta tulee kehittää maaseudun kulttuuriympäristöön ja monielinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä. Leveä alue Pelkosenniemeltä kohti länttä on matkailun kehittämisvyöhykettä (merkintä mv). Tämä alue käsittää koko Pelkosenniemi-Vuostimo-Pyhäjärvi kolmion sekä Pyhätunturin kansallispuiston ja luonnonhoitometsän. Yleiskaavan osa-alueet 3 (Pyhätunturi), 5 (Tunturikylä-Vuostimojärvi), 6 (Pyhäjärven kylä) ja 10 (Ahvenlammi) ovat tällä vyöhykkeellä. Tätä aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Keskuskylät ja taajamat Vuostimon ja Pyhäjärven kylät on osoitettu keskuskyliksi (merkintä at). Näissä pyritään säilyttämään maaseudun peruspalveluita ja ne sopivat rakentamisalueiksi. Alueille sopivana toimintana mainitaan pienyritystoiminta, matkailuala ja loma-asuminen. Kyläalueiden kulttuuri- ja maisema-arvojen säilymiseen tulee kiinnittää huomiota ja lisärakentaminen tulee sijoittaa olevan asutuksen yhteyteen. Pelkosenniemi on yleiskaava-aluetta lähin taajamatoimintojen alue (merkintä A). Matkailupalvelut Pyhä-Luosto alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi matkailupalveluiden alueeksi (merkintä RM). Maakuntakaavassa korostetaan matkailukeskusten profiloitumista ja yhteistyötä kuntakeskusten ja pienten maaseutukohteiden kanssa. Liikenne Vt 5 Kemijärvi-Pelkosenniemi-Sodankylä on luokitukseltaan valtatie. Vuostimo-Aska tie on luokitukseltaan seututie ja Pelkosenniemi-Pyhätunturi tie on luokitukseltaan yhdystie. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole ratavarauksia. Ratayhteyttä Kemijärvi-Pelkosenniemi pidetään kuitenkin mahdollisena. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole myöskään lentoliikenteen aluevarauksia. Lähin aluevaraus on Kemijärven Ketolan lentoasema. Pyhä-Luosto aluetta koskien todetaan, että selvityksiä lentoaseman tarpeesta ja sijoituksesta jatketaan. Kentän sijoittamista n. 10 km säteelle Pyhän keskustasta pidetään mahdollisena. Reitit Moottorikelkkailun runkoreitistöön kuuluvana on esitetty nykyisen linjauksen mukaisesti Pelkosenniemen tajamasta Pyhätunturille ja sieltä edelleen Kemijärvelle vievä reitti. Samoin tähän liittyvät Sodankylän kunnan puolelle jatkuvat reitit Mairivaaran eteläpuolitse ja tunturijonon länsipuolitse. Uutena yhteystarpeena on esitetty Salla-Pyhätunturi yhteys. Ulkoilureitiksi on merkitty Pyhän ja Luoston väliset reitit tunturin molemmin puolin. Vesiretkeilyreittinä on esitetty Kemijoki ja Kitinen. Kaivosalueet Pelkosenniemen Lampivaara, jossa sijaitsee ametistikaivos on esitetty kaivosaluevarauksena (merkintä EK). Merkinnällä alueet suojellaan sellaisilta pysyviltä 11

12 maankäytön muutoksilta, jotka vaarantavat kaivostoiminnan. Yleiskaavaan kuuluvat Kemijärven ja Pelkosenniemen kuntien alueet kokonaisuutena on esitetty lupaavana mineraalivarantoalueena. Näitä alueita voi kiäyttää myös muihin tarkoituksiin, mutta malmin etsintä ja hyödyntäminen on turvattava. Suojelu- ja luonnonsuojelualueet Luosto Pelkosenniemen kunnan alueella on esitetty suojelualueena (merkintä S). Pyhätunturin kansallispuisto ja Haikara-aapan soidensuojelualue on esitty luonnonsuojelualueena (merkintä SL). Viimeksi mainittu kohde ei kuulu yleiskaavan alueeseen, mutta sijaitsee välittömästi sen lounaispuolella. Kaikkien maakuntakaavan suojelualueiden suojeluarvot ja käyttö määritellään niissä laeissa ja ohjelmissa joihin ne perustuvat sekä alueiden sisäisissä hoito- ja käyttösäännöissä. Muinaismuistoalueet Pyhätunturilla Isokurun pohjoispäässä sijaitseva uhriharju ja Pyhänkasteenlampi on merkitty maa-/seutukunnallisesti merkittäväksi muinaisjäännökseksi (merkintä SM 3509). Maa- ja metsätalousalueet Maakuntakaavan alueesta pääosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (merkintä M). Maa- ja metsätalousalueina joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (merkintä MU) on esitetty suomaastoiset vyöhykkeet Pelkosenniemen kunnanssa Pyhätunturin ja Luoston kaakkoispuolella sekä Kitisen eteläpuolella. Kulttuuri- ja maisema-alueet Kemijärven Tunturikylä on osoitettu seudullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (merkintä ma 5923). Tien varren asutus ja Pyhätunturin suuntaan avautuvat maisemat on pyrittävä säilyttämään ja uudisrakentaminen sovittamaan perinteiseen ympäristöön. 12

13 Itä-Lapin maakuntakaava Pohjois-Lapin makuntakaavassa yleiskaava-aluetta koskevia määräyksiä ovat mm: Aluerakenne Pohjois-Lapin maakuntakaavan aluerakenne 2022:ssä Sodankylä ja Kemijärvi ovat luokitukseltaan kaupunki-/seutukuntakeskuksia ja Pelkosenniemi kuntakeskus. Lähin aluekeskus on Rovaniemi. Pyhätunturi ja Luostotunturi muodostavat matkailukeskuskokonaisuuden. Vt 4 Sodankylästä etelään ja vt 5 Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä ovat maaseudun ydinaluetta/taajaman lähialuetta. Kohdealueet Vt 4:n ja Kitisen välinen alue kokonaisuudessaan on matkailun vetovoima-aluetta / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta ja valtakunnallisesti merkittävä matkailualue (merkintä mv). Yleiskaavan osa-alueet 1 (Luoston matkailukeskus), 2 (Luoston länsipuoli / Perhe-Luosto), 7 (Torvisen kylä), 8 (Askan kylä), 9 (Kitinen) ja 11 (Kiiskilammi) ovat tällä vyöhykkeellä. Tätä aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Alueella kehitetään kokonaisuuden matkailullista vetovoimaisuutta. erityisesti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien matkailupalveluyritysten yhteistyötä. 13

14 Keskuskylät ja taajamat Torvisen kylä ja Luoston matkailukeskuksen ydinalue on osoitettu keskuskyliksi (merkintä at). Näissä pyritään säilyttämään tai niille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja ne sopivat rakentamisalueiksi. Torvinen on keskuskylä, jonka vaikutuspiiriin kuuluvat mm. Lismanaapa ja Aska. Torvisessa kehitetään monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä sekä yhteistoimintaa Luoston matkailukeskuksen kanssa. Luosto on pääasiassa matkailun työpaikkakeskittymä. Sodankylä on yleiskaava-aluetta lähin keskustatoimintojen alue (merkintä C). Matkailupalvelut Pelkosenniemen kunnan puolelle jatkuva Pyhä-Luosto alue on osoitettu kansainväliseksi matkailualueeksi, jonka keskusten ytimeen kehitetään tiiviit kävelykylät ja joissa varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palveluiden sijoittamiseen. Perhe-Luosto on seudullinen matkailualue, jota kehitetään perhelomailun alueena osana Pyhä-Luoston kokonaisuutta (merkintä RM). Maakuntakaavassa korostetaan matkailukeskusten profiloitumista ja yhteistyötä kuntakeskusten ja pienten maaseutukohteiden kanssa. Liikenne Vt 4 Rovaniemi-Sodankylä on luokitukseltaan valtatie (merkintä vt). Tie on osa Jäämeren käytävää, joka on valtakunnallisesti tärkeä kansainvälinen liikennekäytävä. Tien statuksesta seuraa rajoituksia ympäröivälle maankäytölle. Vuostimo-Pyhä-Luosto-Torvinen tie on luokitukseltaan seututie (merkintä st). Kaavaan ei ole merkitty Aska-Luosto paikallistietä. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole ratavarauksia. Mahdollisena mainitaan Kemijärvi - Pyhä-Luosto - Sodankylä reittiä kulkeva ns. Jäämeren rata, jota voidaan tarkastella maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole myöskään lentoliikenteen aluevarauksia. Lähimmät aluevaraukset (merkintä LL) ovat Sodankylän lentokenttä ja sen vaihtoehtoinen sijoituspaikka Paksuselän alueella. Valittua vaihtoehtoa kehitetään yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa. Reitit Moottorikelkkailun runkoreitistöön kuuluvana on esitetty nykyisen linjauksen mukaisesti Pelkosenniemen puolelta Luostolle jatkuvat reitit Mairivaaran eteläpuolitse ja tunturijonon länsipuolitse ja tästä edelleen Torviseen sekä vt 4:n länsipuolella kulkeva reitti. Ulkoilureitiksi on merkitty Pyhän ja Luoston väliset reitit tunturin molemmin puolin. Energiahuollon alueet Välittömästi yleiskaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva tuotannossa oleva Kurkiaskan voimalaitos on esitetty energiahuollon kohdemerkinnällä (merkintä EN). Suojelu- ja luonnonsuojelualueet Metsä-Luoston kelohirsinen lomakyläalue on esitetty säilytettävänä rakennussuojelualueena (merkintä SR). Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Luoston tunturijaksoon liittyvä suo matkailukeskuksen läheisyydessä on esitty 14

15 luonnonsuojelualueena (merkintä SL). Molempia kehitetään opastettuna käyntikohteena. Kaikkien maakuntakaavan suojelualueiden suojeluarvot ja käyttö määritellään niissä laeissa ja ohjelmissa joihin ne perustuvat sekä alueiden sisäisissä hoito- ja käyttösäännöissä. Maa- ja metsätalousalueet Yleiskaavan alueesta pääosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (merkintä M). Maa- ja metsätalousalueina joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (merkintä MU) on esitetty suomaastoiset vyöhykkeet Luoston koillis- ja lounaispuolella. Kulttuuri- ja maisema-alueet Torvinen, Lismanaapa ja Luoston matkailukeskuksen ydinalue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeinä alueina (merkintä ma). Torvisen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet säilytetään ja uudisrakentaminen sovitetaan perinteiseen ympäristöön. Pellot ja niityt pidetään avoimina. 15

16 Pohjois-Lapin maakuntakaava 2.3 Yleis- ja asemakaavat Pyhä-Luosto alueen kaavoitustilanne yleiskaavatyöhön ryhdyttäessä on yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen osalta on selostettu ympäristöministeriön toimesta tehdyssä selvityksessä: Lapin läänin matkailukeskusten detaljikaavaselvitys, Kohdassa on osa-alueittain selvitetty kaavatilanne. Detaljikaavojen rajaukset on esitetty liitteenä olevissa osa-alueiden rakennekaavioissa. 16

17 Suunnittelun lähtökohtana on käytetty alueen yleiskaavojen pohjalta laadittua Pyhä-Luosto maankäyttösuunnitelman yhdistelmää 1: / Rinnan yleiskaavatyön kanssa alueella tapahtuu jatkuvasti detaljikaavoitusta. Kunkin osa-alueen osayleiskaavan kohdalla selvitetään ajantasainen tilanne on tämän selostuksen mukaisesta Pyhä-Luosto yleiskaavasta hyväksytty osa-alueet 1 ja 3. Osa-alueet 9 ja 6 ovat olleet luonnoksena nähtävillä toisen kerran. Pyhätunturin vanha osayleiskaava Punaisella on rajattu alueet, joilla yleiskaavatyöhön ryhdyttäessä oli voimassa ranta- tai asemakaava. 2.4 Täydentävät ja rinnakkaiset suunnitelmat Pyhä-Luosto matkailukeskusten ydinalueiden aluesuunnittelu projekti käynnistettiin Pyhän ja Luoston matkailukeskusten kehitysmahdollisuuksien selvittämiseksi. Sen toteuttaa pääosin Ecosign Mountai Resort Planners Ltd Kanadasta. Projekti on koordinoitu Pyhä-Luosto strategiatyöhön sekä Pyhä-Luosto yleiskaavatyöhön. Projektin tarkoituksena on selvittää mitoitukselliset ja maankäytölliset kehitysmahdollisuudet molempien tuntureiden rinnealueiden ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien ydinalueiden osalta. 17

18 Työtä on ohjannut kuntien, ympäristökeskuksen ja alueen yrittäjien edustajista koostuva ohjausryhmä. II-vaiheen suunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä ja niiden pohjalta saadut kommentit on huomioitu jatkosuunnitelmissa. Matkailukeskusten alueiden osalta projektin II-vaiheen suunnitelmat muodostavat yleiskaavatyön keskeisen lähtömateriaalin. Tiivistelmä suunnitelman periaatteista ja sisällöstä on esitetty kohdassa 2.7. Pyhä-Luoston vesihuollon yleissuunnitelma on valmistunut kesäkuussa Suunnitelman on tehnyt konsulttityönä Pohjois-Suomen suunnittelupalvelu Oy. Suunnitelmassa esitetään Luoston, Pyhän ja Tunturikylän alueiden keskitetty vesihuollon järjestelmä ja siihen liittyvät siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtolinjaukset. Yleissuunnitelmakartta selityksineen on esitetty kohdassa 2.8 Reittisuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2003 aikana Lapin ympäristökeskuksen erillisen projektin muodossa. Suunnittelun tuloksena on syntynyt useita täydennys- ja muutosehdotuksia nykyisiin reitistöihin Pyhätunturin alueella. Suunnitelmat on pääosin huomioitu yleiskaavassa. Pyhätunturin Golfkentän hankesuunnitelma on laadittu pelkosenniemen kunnan toimeksiannosta joulukuussa Hankesuunnitelman mukainen reittisuunnitelma ja pelialueen mitoitus on yleiskaavan aluevarauksen pohjana. 2.5 Selvitykset Yleiskaavatyöhön liittyen on tehty seuraavat perusselvitykset: Viistokuvaus vuoden 2000 toukokuun lopussa, jolloin mm. veden pinnat olivat korkealla ja näin saatiin tietoa rantojen rakennettavuuteen ja tulvarajan ilmenemiseen maastossa. Kuvaus suoritettiin sekä 450 m että m korkeudella merenpinnasta. Kuvat on indeksoituna julkaistu CD:llä. Korkeakuvaus kattaa koko kaava-alueen ja matalakuvaus keskittyy tarkemmin suunniteltaviin osa-alueisiin. Kuvia on kaikkiaan 922 kpl. Valikoituja viistokuvia osa-alueittain on esitetty kohdassa 2.9. Maastokuvaus vuoden 2000 toukokuun lopussa. Kuvattu maiseman ja rakennushistorian kannalta tärkeitä kohteita alueen tieverkon ja osa-alueiden alueelta. Kuvauksen tarkoituksena on dokumentoida ja inventoida kaava-alueen rakennetun ympäristön ominaispiirteitä ja alueen keskeisten kulkuväylien näkymiä. Kuvia on kaikkiaan 280 kpl. Kuvaus on osaltaan toiminut pohjana laaditulle maisema- ja luontoselvitykselle. Valikoituja maastokuvia osa-alueittain on esitetty kohdassa Maisema- ja luontoselvitys/lt-konsultit OY Kaikista tarkemmin suunniteltavista alueista on laadittu selvitys. Koko alueelta on tehty suojelukohde ja aluekartta, peitteisyysanalyysi ja maaperäselvitys. Suojelukohdekartta merkintöineen on esitetty kohdassa

19 Metsähallitus on julkaissut osa-alue 1:n alueeseen kuuluvasta Hopukankuusikosta maisema- ja luontoselvityksen Muinaisjäännösinventointi/Museovirasto Alueelta tunnettiin 12 muinaisjäännöstä, inventoinnissa löytyi 18 uutta kohdetta. Selvityksen johdanto-osa ja yleiskartta kohteista on esitetty kohdassa Liikennejärjestelmäsuunnitelma / LT-Konsultit Oy Nykyisen liikenneverkon a n a l y s o i n t i j a k e h i t t ä m i s e h d o t u k s e t. S u u n n i t e l m a a o n t ä y d e n n e t t y liikenne-ennusteeseen perustuvalla melualueselvityksellä. Selvityksen mukaiset melualueet on huomioitu yleiskaavassa. Tiivistelmä suunnitelmasta on esitetty kohdassa Pohjavesialueet koko yleiskaava-alueella on inventoitu Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Pohjavesialueiden numeeriset rajaukset kevään 2005 tilanteen mukaisesti on huomioitu yleiskaavassa. Kohdassa 2.14 on esitetty pohjavesialueiden sijainti. Rakennusinventointi / AIRIX ympäristö Torvinen, Aska, Ala-Kitinen alueen rakennusperinnön inventointi. Tunturikylä, Vuostimo alueen rakennusperinnön inventointi. 2.6 Pyhä-Luosto strategia Pyhän ja Luoston muodostaman matkailukeskuskokonaisuuden toiminnalliset ja matkailuelinkeinoon liittyvät kehittämistavoitteet on kirjattu Pyhä-Luosto startegia 2008 dokumenttiin. Tämä Pyhä-Luosto III-projektin ( ) EAKR- ja ESR-rahoituksilla toteutettu strategiatyö valmistui syksyllä Teksti pohjautuu saatavilla olleisiin tutkimuksiin, tilastoihin ja tausta-aineistoon sekä hankkeen yhteydessä vuoden aikana tehtyyn strategiatyöhön. Pyhä-Luoston strategia on tehty tukemaan Lapin matkailustrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja määrittämään Pyhä-Luoston rooli Lapin matkailustrategiassa sekä selkeyttämään ja ohjaamaan Pyhä-Luosto alueen yritysten, kuntien ja keskeisten sidosryhmien toimintaa niin, että yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan Strategiadokumentin lähtökohtaosiossa Pyhä-Luosto alueen nykyhetkeen liittyvät taustatiedot esitellään varsin laajasti ja yksityiskohtaisest. NYKYTILANNE Pyhä-Luosto alueen kokonaisvuodepaikkojen määrä on hieman alle 7000 (Pyhä 3 400, Luosto 3 500). Kaupallisen kapasiteetin määrä 5 km säteellä ydinkeskuksista on Pyhä-Luostolla n vuodepaikkaa (Pyhä n ja Luosto n ). Kaupallisella kapasiteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hotellien, huoneistohotellien, majatalojen ja/tai mökkivaraamojen kautta saatavilla olevaa majoituskapasiteettia. Kaupallisesta kapasiteetista rekisteröidyn majoituskapasiteetin osuus on n vuodepaikkaa (Pyhä 365, Luosto 635). Ravintolapaikkoja alueella on n terassipaikkaa 19

20 (Pyhä , Luosto ) ja näiden lisäksi on useita kahviloita ja tilausravintoloita. Kokoustiloja palveluineen on sekä Pyhällä että Luostolla. Alueella on yhteensä 17 rinnettä (Pyhä 10, Luosto 7) ja 10 hissiä (Pyhä 7 ja Luosto 3) sekä tarvittavat laskettelun oheispalvelut. Hoidettua latuverkostoa on 144 km (Pyhä 70 km, Luosto 74 km) ja valaistun ladun osuus tästä 40 km (Pyhä 15 km, Luosto 25 km). Alueella on kesäkäyttöön soveltuvia merkittyjä reittejä 40 km, joista 25 km Pyhätunturin kansallispuistossa. Pyhällä toimii kansallispuiston luontokeskus, joka palvelee kansallispuistosta ja retkeilystä kiinnostuneita. Pyhä-Luostolla toimivien ohjelmapalveluyritysten tarjoamiin aktiviteetteihin kuuluvat kesällä ja talvella toteutettavien säännöllisten viikko-ohjelmien lisäksi tilauksesta toteutettavat mm. moottorikelkkaretket, vierailut poro- ja huskytiloilla, vierailut ametistikaivoksella, revontuliohjelmat, savusaunomiset, kalastuspalvelut sekä ohjelmalliset illat saamelaisittain. Lisäksi alueella on kauppa-, posti-, Alkon tilauspalvelu, lääkekaappi-, pesula-, lastenhoito-, ja kiinteistöpalveluita. Liikennepalveluiden rungon muodostavat Rovaniemeltä jatkoyhteydeksi Finnairin lentoihin ja useimpiin juna- ja bussiyhteyksiin sovitettu SkiBus -syöttöliikenne (talvikaudella neljä kertaa päivässä ja kesäkaudella kerran päivässä) ja alueen sisäinen SkiBus -liikenne sekä paikalliset taksit. Tätä liikennettä tukee Kemijärven rautatieasemalta päivittäin tapahtuva syöttöliikenne ja kevätsesonkina Sodankylästä kaksi kertaa päivässä ajettava syöttöliikenne laaditun teknisen selvityksen mukaan Pyhällä on seitsemän (7) hissiä ja yksitoista (11) rinnettä, joiden pinta-ala on yhteensä 34 ha. Rinteet sijaitsevat rinneyhtiön omistamalla maalla. Selvityksen mukaan Pyhän hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 7139 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Luostolla on kolme (3) hissiä ja seitsemän (7) rinnettä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 29 ha. Rinteet sijaitsevat Metsähallitukselta vuokratulla alueella. Luoston hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 2535 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n. 850 laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Matkailukeskuksen toimivuus ja kokonaismatkailukapasiteetti koostuu rinne-, hissi- ja lähialueen majoituskapasiteetin lisäksi monesta muustakin osatekijästä, joiden täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa ja oikealla tavalla suunniteltuja. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. liikenteelliset järjestelyt, ravitsemispalvelut, alueen ulkopuolelta saapuvien kävijöiden huomioiminen ja muut laskettelua täydentävät palvelut. Tällä hetkellä matkailukeskusten palvelukapasiteetti ei selvityksen mukaan ole riittävä. Pyhän rinteistä kävelyetäisyydellä oleva palvelukapasiteetti kattaa n. 76 % suositeltavasta palvelukapasiteetista ja Luostolla n. 42 %. Suurimmat puutteet Pyhällä ovat päiväkävijöiden tarvitsemissa palveluissa esim. välinevuokraamoissa ja varusteiden säilytystiloissa, kun taas ravintolakapasiteettia on kutakuinkin riittävästi. Luostolla 20

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA!

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA! Kultakeronkadun osayleiskaava, OAS 12.12.2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA KULTAKERONKADUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 12.12.2014, PÄIVITETTY 18.6.2015

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi.

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi. HAUKIPUDAS Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi Haukiputaan kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa..200_. Hyväksytty kunnanvaltuustossa..200_.

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO Päiväykset/käsittelyt: Ympäristöministeriön vahvistama 8.2.2012 Dnro YM3/5222/2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 22.4.2010 8 Tarkistukset 24.3.2010 Tarkistukset 2.2.2010 Kaavaehdotus 14.12.2010 Kaavaluonnos

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA TERVOLAN KUNTA

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA TERVOLAN KUNTA KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA TERVOLAN KUNTA OSA-ALUEET: I KOIVU-SUUKOSKI II PEURA-OSSAUSKOSKI III LOUE-MATTINEN IV TERVOLA-VAREJOKI V PAAKKOLA-YLIPAAKKOLA 8.1.2004 YHTEENVETORAPORTTI Lähtökohdat Yleistavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaava luonnos Kannen kuvat:: - Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisema, Kuusamo (Kaisa Mäkiniemi) - Maakunnallisesti arvokkaan Ruukinkoski ja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS, EHDOTUS 27.5.2013

SULKAVAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS, EHDOTUS 27.5.2013 SULKAVAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS, EHDOTUS 27.5.2013 Sisällysluettelo 1. Perustiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Suunnittelutilanne... 3 1.2.1 Maakuntakaava... 3 1.2.2 Yleiskaava... 4 1.2.3

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot