KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy

2 Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus! 1.2 Suunnittelualue! Alueen sijainti! Osa-aluejako! 1.3 Lähtökohdat! 1.4 Yleiset tavoitteet! 1.5 Erityiset tavoitteet! 2 SUUNNITTELUTILANNE 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet! 2.2 Maakuntakaava! 2.3 Yleis- ja asemakaavat! 2.4 Täydentävät ja rinnakkaiset suunnitelmat! 2.5 Selvitykset! 2.6 Pyhä-Luosto startegia! 2.7 Pyhä-Luosto ydinalueiden aluesuunnittelu! 2.8 Pyhä-Luosto vesihuolto! 2.9 Viistokuvaus! 2.10 Maastokuvaus! 2.11 Maisema- ja luontoselvitys! 2.12 Muinaisjäännösinventointi! 2.13 Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja meluselvitys! 2.14 pohjavesialueet 2.15 Muu lähtöaineisto! 3 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT! 4. TAVOITTEET! 4.1 Tavoitteiden täsmentyminen! 4.2 Maankäytölliset tavoitteet! 4.3 tavoitteiden toteutuminen! Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 5 YLEISKAAVA 5.1 Yleiskuvaus! Kaava-alue! Osa-alueet Sodankylä! Pelkosenniemi! Kemijärvi! 5.2 Mitoitus ja aluevaraukset osa-alueittain! 6 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET! 6.1 Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat! 6.2 Vaikutusten arviointimenetelmät! 6.3 Yleiskaavaehdotuksen ympäristövaikutusten arviointi! Koko alueen yleiskaava! Yleiskaavassa esitetyt keskeiset muutokset osa-alueittain! 6.4 Lähteet ja kirjallisuus! 7 SUUNNITTELUVAIHEET JA OSALLISTUMINEN! 7.1 Valmistelu- ja perusselvitysvaihe! 7.2 Luonnosvaihe! 7.3 Täydentävän suunnittelun vaihe! 7.4 Ehdotusvaihe! 2

3 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus Pyhä-Luosto yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 35 :n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Yleiskaavan selostuksen sisältövaatimukset on yleisluontoisesti esitetty MRA 17 :ssä. 1.2 Suunnittelualue Alueen sijainti 3

4 Pelkosenniemen, Sodankylän ja Kemijärven kuntien alueelle sijoittuva Pyhä-Luosto matkailualue oheisen karttarajauksen mukaan. Alueen pinta-ala on n. 700 km2. Alue on luode - kaakko suuntaisesti pitkänomainen käsittäen Pyhätunturin ja Luoston tunturijonon sekä niitä ympäröivät alueet. Pohjoinen ääripiste on Sodankylän Askan kylä ja eteläinen ääripiste on Kemijärven Vuostimon kylä. Kylien välinen etäisyys on n. 50 km. Sodankylän kunnan puolella alueen pohjoisrajan muodostaa Kitisen joki kuuluen suunnittelualueeseen. Länsirajan muodostaa valtatie 4 Askasta Lehtovaaraan asti kuuluen suunnittelualueeseen. Lehtovaarasta alueen raja kääntyy kaakkoon kohti Vuovaaraa. Pelkosenniemen kunnan alueella pohjoisraja kulkee Kitisen eteläpuolella Suvannon kylän tienoille asti. Kylä ei kuulu suunnittelualueeseen. Itäraja noudattaa Suvannon kylä - Korvakumpu - Saukkoaapa - Vuostimo maantietä tiealue mukaan lukien. Länsiraja kulkee linjalla Mustalampi - Kivijärvi. Kemijärven kaupungin alueella suunnittelualueen itäraja kulkee n. 5 km pituudelta Kemijoen länsirantaa. Tällä osin valtatie 5 kuuluu alueeseen. Eteläraja on linjalla Pirttivaara - Ahvenlampi - Teerilampi Osa-aluejako Yleiskaava laaditaan osa-alueittain siten, että kunnat käsittelevät kaavan omalta osaltaan erillisenä. Oheiseen karttaan merkityiltä osa-alueilta laaditaan erilliset yleiskaavat mittakaavassa 1: Näiden väliseltä alueelta kaava laaditaan yleispiirteisempänä mittakaavaan 1: Osa-alueet ovat seuraavat: 1. Luoston matkailukeskuksen alue n. 10 km2 2. Luoston länsipuoli / Perhe-Luoston alue n. 6 km2 3. Pyhätunturin matkailukeskuksen alue n. 25 km2 4. Vuostimon kyläalue n. 8 km2 5. Tunturikylän - Vuostimojärven alue n. 10 km2 6. Pyhäjärven kyläalue n. 2 km2 7. Torvisen kyläalue n. 4 km2 8. Askan kyläalue n. 4 km2 9.1 ja 9.2. Kitisen jokivarsi 19 km (Kohkosen Sodankylän puoleinen alue) n. 28 km2 10. Ahvenlammin alue n. 2 km2 11. Kiiskilammin alue n. 2 km2 4

5 5

6 1.3 Lähtökohdat Seuraavat Pyhä-Luosto projektien ja kuntien laatimat suunnitelmat ja selvitykset ovat yleiskaavatyön pohjana: 1. Pyhä-Luosto matkailualueen markkinointi ja liiketoimintasuunnitelma, Helsingin Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Kemijärvi 1993; 2. Pyhätunturin alueen ympäristötöiden yleissuunnitelma, Lapin ympäristökeskus 1997; 3. Luoston alueen ympäristötöiden ja luontopalveluiden yleissuunnitelma, Metsähallitus ja Sodankylän kunta 1997; 4. Pyhä-Luosto matkailualueen palvelujen perusselvitys, Suunnittelukeskus Oy 1998; 5. Pyhä-Luosto matkailualueen kehittämissuunnitelma, Pyhä-Luosto II projekti 1999; 6. Lapin matkailun kehittäminen , Lapin Matkailumarkkinointi Oy 1998; 7. Pyhätunturin kansallispuiston ja Luoston suojelualueiden suunnitelmat, Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus. 8. Pyhä-Luosto II projektin loppuraportti. 9. Pyhä-Luosto strategia 2008, Pyhä-Luosto matkailuyhdistys ry Karttapohjana käytetään maanmittauslaitoksen vektorimuotoista maastotietokantaa mittakaavassa 1: osa-alueiden 1-11 alueella ja 1: karttapohjaa mittakaavassa 1: osa-alueiden välisten alueiden esittämiseen. 1.4 Yleiset tavoitteet MRL:n 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7. ympäristöhaittojen vähentäminen; 8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Keskeiset kysymykset kaava-alueella liittyvät alueen matkailukeskusten, kyläyhteisöjen ja loma-asumisen toimintojen turvaamiseen, yhteensovittamiseen ja sopeuttamiseen alueen luonnonolosuhteisiin luonnonarvot huomioivalla tavalla. Kaavan tarkoitus on koota yhteen kolmen eri kunnan alueelle jakautuvan toiminnallisesti yhtenäisen alueen kehittämisen suuntalinjat sekä saattaa toimintojen mitoitus ja aluevaraukset ajan tasalle. Aluetta koskevien yleiskaavojen tarkistamistarve on todettu Ympäristöministeriön ja Lapin ympäristökeskuksen ohjauksessa tehdyssä selvityksessä: Lapin matkailukeskusten yksityiskohtaiset kaavat, kehittämissuunnitelma

7 Erityisiä kysymyksiä joita yleiskaavalla ratkaistaan ovat: 1. matkailukeskusten ja näihin liittyvän matkailuelinkeinon kehittymisen turvaaminen; 2. vesistöjen rantojen loma-asumisen alueet uuden lainsäädännön pohjalta (yleiskavalla rakennettavat alueet, MRL 72 ); 3. asemakaavatason suunnittelua vaativat loma-asumisen alueet; 4. luonnonsuojelualueiden ja valtionmaan matkailukäyttö; 5. matkailupalvelujen vaatimat reitti- ja aluevaraukset; 6. kyläkeskusten yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja matkailua tukevan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksien parantaminen. 1.5 Erityiset tavoitteet Pyhän ja Luoston matkailukeskusten muodostaman kokonaisuuden (Pyhä-Luosto) merkitys on yleiskaavan tarkastelualueella keskeisen tärkeä taloudellisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti. Alueen kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden toimesta laadittu Pyhä-Luosto startegia dokumentti kirjaa yhteisesti sovitut tavoitteet alueen kehittämiselle tältä osin. Kohdassa 2.6 on tiivistettynä esitetty strategiaan kirjattuja lähtötilanteen tunnuslukuja ja tavoitteita. Matkailukeskusten keskeisestä merkityksestä johtuen on kaavaprosessin kuluessa tehty niitä koskevia tarkentavia aluesuunnitelmia. Tämän työn yhteydessä syntyneet mitoitukselliset ja toiminalliset tavoitteet on tiivistetysti esitetty kohdassa 2.7. Liikenneverkon kehittäminen ja eri liikkumismuotojen yhteen sovittaminen on kaavaprosesin kuluessa noussut tärkeään osaan maankäytön ratkaisujen kannalta. Tiiviisti rakennetuilla ydinalueilla keskeisiä tavoitteita ovat henkilöautoliikenteen vähentäminen ja joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen. Matkailullisesti kevyen liikenteen ja ulkoiluun liittyvien verkostojen kattavuus ja toimivuus ovat tärkeitä. Liikenteelliset tavoitteet on tiivistetysti esitetty kohdassa

8 2 SUUNNITTELUTILANNE Pyhä-Luosto yleiskaava 2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Kaavahierarkian mukaisesti nämä tavoitteet kanavoituvat maankäytön suunnitteluun pääasiassa maakuntakaavan kautta, mutta niillä on myös suoria vaikutuksia yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Valtioneuvoston päätöksessä on kirjattu tähän yleiskaavaan soveltuen mm. seuraavia maankäytön suunnittelulle asetettavia tavoitteita: - harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo olemassa olevien rakenteiden ja kyläverkoston hyödyntämiseen, - yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta ja edistämään joukkoliikennettä, - yleiskaavoituksessa on selvitettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta, - matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja on suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä, - edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. - tuetaan matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista niin, että muodostuu palvelukokonaisuuksia. - Lapin tunturialueiden luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä edistetään, - alueiden erityispiirteet huomioidaan ja kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä tuetaan. Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulevat voimaan Tarkistetuissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin tähän kaavan soveltuviin seikkoihin: - Aluerakenteen verkottuminen ja hyvät liikenneyhteydet. - Henkilöautoliikenteen tarpeen minimoiminen ja joukkoliikenteen edistäminen. - Liikenneturvallisuuden parantaminen. - Elinkeinotoiminnan sijoittuminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. - Keskusta-alueiden kehittäminen myös työpaikka-alueina. - Ilmastonmuutokseen sopeutuminen mm. tulvariskien huomioiminen. - Olevan rakennuskannan hyödyntämistä, hyvää taajamakuvaa ja yhtenäisten viheraluekokonaisuuksien syntymistä on edistettävä. - Myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin varautuminen. 8

9 - Energian säästäminen, uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käytön edistäminen. - Hiljaisten alueiden säilyminen. - Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpito. - Matkailualueiden eheyttäminen ja matkailulle osoitettavat riittävät alueet. 2.2 Maakuntakaava Yleiskaava-alue kokonaisuudessaan kuuluu kahden eri maakuntakaavan alueeseen. Yleiskaavatyötä aloitettaessa koko kaava-alueella oli vielä voimassa vanha seutukaava, joka työn kuluessa on kahdessa vaiheessa korvautunut uusilla maakuntakaavoilla. Itä-Lapin maakuntakaava-alue käsittää Kemijärven kaupungin sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. Itä-Lapin maakuntakaavalla kumottiin aikaisemmin ko. alueille vahvistetut neljä eri osaseutukaavaa. Työ aloitettiin vuoden 2000 alkupuolella. Maakuntakaava on" hyväksytty Lapin liiton valtuustossa , ja ympäristöministeriö on vahvistanut päätöksen Pohjois-Lapin maakuntakaava ( Inari, Sodankylä ja Utsjoki) oli MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä ja ehdotuksena nähtävillä Lapin liiton valtuuston on hyväksynyt Pohjois-Lapin maakuntakaavan. Valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan

10 Vanha seutukaava Itä-Lapin makuntakaavassa yleiskaava-aluetta koskevia määräyksiä ovat mm: Aluerakenne Itä-Lapin maakuntakaavan aluerakenne 2020:ssä Sodankylä ja Kemijärvi ovat luokitukseltaan kaupunki-/seutukuntakeskuksia ja Pelkosenniemi kuntakeskus. Lähin aluekeskus on Rovaniemi. Pyhätunturi ja Luostotunturi muodostavat matkailukeskuskokonaisuuden. Vt 4 Sodankylästä etelään ja vt 5 Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä ovat maaseudun ydinaluetta/taajaman lähialuetta. Kehittämisvyöhykkeet 10

11 Vt 5:n itäpuoli Kemijärven ja Pelkosenniemen välillä on maaseudun kehittämisvyöhykettä (merkintä mk). Yleiskaavan eteläisin osa ja osa-alue 4 (Vuostimo) on tällä alueella. Tätä aluetta tulee kehittää maaseudun kulttuuriympäristöön ja monielinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä. Leveä alue Pelkosenniemeltä kohti länttä on matkailun kehittämisvyöhykettä (merkintä mv). Tämä alue käsittää koko Pelkosenniemi-Vuostimo-Pyhäjärvi kolmion sekä Pyhätunturin kansallispuiston ja luonnonhoitometsän. Yleiskaavan osa-alueet 3 (Pyhätunturi), 5 (Tunturikylä-Vuostimojärvi), 6 (Pyhäjärven kylä) ja 10 (Ahvenlammi) ovat tällä vyöhykkeellä. Tätä aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Keskuskylät ja taajamat Vuostimon ja Pyhäjärven kylät on osoitettu keskuskyliksi (merkintä at). Näissä pyritään säilyttämään maaseudun peruspalveluita ja ne sopivat rakentamisalueiksi. Alueille sopivana toimintana mainitaan pienyritystoiminta, matkailuala ja loma-asuminen. Kyläalueiden kulttuuri- ja maisema-arvojen säilymiseen tulee kiinnittää huomiota ja lisärakentaminen tulee sijoittaa olevan asutuksen yhteyteen. Pelkosenniemi on yleiskaava-aluetta lähin taajamatoimintojen alue (merkintä A). Matkailupalvelut Pyhä-Luosto alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi matkailupalveluiden alueeksi (merkintä RM). Maakuntakaavassa korostetaan matkailukeskusten profiloitumista ja yhteistyötä kuntakeskusten ja pienten maaseutukohteiden kanssa. Liikenne Vt 5 Kemijärvi-Pelkosenniemi-Sodankylä on luokitukseltaan valtatie. Vuostimo-Aska tie on luokitukseltaan seututie ja Pelkosenniemi-Pyhätunturi tie on luokitukseltaan yhdystie. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole ratavarauksia. Ratayhteyttä Kemijärvi-Pelkosenniemi pidetään kuitenkin mahdollisena. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole myöskään lentoliikenteen aluevarauksia. Lähin aluevaraus on Kemijärven Ketolan lentoasema. Pyhä-Luosto aluetta koskien todetaan, että selvityksiä lentoaseman tarpeesta ja sijoituksesta jatketaan. Kentän sijoittamista n. 10 km säteelle Pyhän keskustasta pidetään mahdollisena. Reitit Moottorikelkkailun runkoreitistöön kuuluvana on esitetty nykyisen linjauksen mukaisesti Pelkosenniemen tajamasta Pyhätunturille ja sieltä edelleen Kemijärvelle vievä reitti. Samoin tähän liittyvät Sodankylän kunnan puolelle jatkuvat reitit Mairivaaran eteläpuolitse ja tunturijonon länsipuolitse. Uutena yhteystarpeena on esitetty Salla-Pyhätunturi yhteys. Ulkoilureitiksi on merkitty Pyhän ja Luoston väliset reitit tunturin molemmin puolin. Vesiretkeilyreittinä on esitetty Kemijoki ja Kitinen. Kaivosalueet Pelkosenniemen Lampivaara, jossa sijaitsee ametistikaivos on esitetty kaivosaluevarauksena (merkintä EK). Merkinnällä alueet suojellaan sellaisilta pysyviltä 11

12 maankäytön muutoksilta, jotka vaarantavat kaivostoiminnan. Yleiskaavaan kuuluvat Kemijärven ja Pelkosenniemen kuntien alueet kokonaisuutena on esitetty lupaavana mineraalivarantoalueena. Näitä alueita voi kiäyttää myös muihin tarkoituksiin, mutta malmin etsintä ja hyödyntäminen on turvattava. Suojelu- ja luonnonsuojelualueet Luosto Pelkosenniemen kunnan alueella on esitetty suojelualueena (merkintä S). Pyhätunturin kansallispuisto ja Haikara-aapan soidensuojelualue on esitty luonnonsuojelualueena (merkintä SL). Viimeksi mainittu kohde ei kuulu yleiskaavan alueeseen, mutta sijaitsee välittömästi sen lounaispuolella. Kaikkien maakuntakaavan suojelualueiden suojeluarvot ja käyttö määritellään niissä laeissa ja ohjelmissa joihin ne perustuvat sekä alueiden sisäisissä hoito- ja käyttösäännöissä. Muinaismuistoalueet Pyhätunturilla Isokurun pohjoispäässä sijaitseva uhriharju ja Pyhänkasteenlampi on merkitty maa-/seutukunnallisesti merkittäväksi muinaisjäännökseksi (merkintä SM 3509). Maa- ja metsätalousalueet Maakuntakaavan alueesta pääosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (merkintä M). Maa- ja metsätalousalueina joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (merkintä MU) on esitetty suomaastoiset vyöhykkeet Pelkosenniemen kunnanssa Pyhätunturin ja Luoston kaakkoispuolella sekä Kitisen eteläpuolella. Kulttuuri- ja maisema-alueet Kemijärven Tunturikylä on osoitettu seudullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (merkintä ma 5923). Tien varren asutus ja Pyhätunturin suuntaan avautuvat maisemat on pyrittävä säilyttämään ja uudisrakentaminen sovittamaan perinteiseen ympäristöön. 12

13 Itä-Lapin maakuntakaava Pohjois-Lapin makuntakaavassa yleiskaava-aluetta koskevia määräyksiä ovat mm: Aluerakenne Pohjois-Lapin maakuntakaavan aluerakenne 2022:ssä Sodankylä ja Kemijärvi ovat luokitukseltaan kaupunki-/seutukuntakeskuksia ja Pelkosenniemi kuntakeskus. Lähin aluekeskus on Rovaniemi. Pyhätunturi ja Luostotunturi muodostavat matkailukeskuskokonaisuuden. Vt 4 Sodankylästä etelään ja vt 5 Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä ovat maaseudun ydinaluetta/taajaman lähialuetta. Kohdealueet Vt 4:n ja Kitisen välinen alue kokonaisuudessaan on matkailun vetovoima-aluetta / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta ja valtakunnallisesti merkittävä matkailualue (merkintä mv). Yleiskaavan osa-alueet 1 (Luoston matkailukeskus), 2 (Luoston länsipuoli / Perhe-Luosto), 7 (Torvisen kylä), 8 (Askan kylä), 9 (Kitinen) ja 11 (Kiiskilammi) ovat tällä vyöhykkeellä. Tätä aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Alueella kehitetään kokonaisuuden matkailullista vetovoimaisuutta. erityisesti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien matkailupalveluyritysten yhteistyötä. 13

14 Keskuskylät ja taajamat Torvisen kylä ja Luoston matkailukeskuksen ydinalue on osoitettu keskuskyliksi (merkintä at). Näissä pyritään säilyttämään tai niille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja ne sopivat rakentamisalueiksi. Torvinen on keskuskylä, jonka vaikutuspiiriin kuuluvat mm. Lismanaapa ja Aska. Torvisessa kehitetään monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä sekä yhteistoimintaa Luoston matkailukeskuksen kanssa. Luosto on pääasiassa matkailun työpaikkakeskittymä. Sodankylä on yleiskaava-aluetta lähin keskustatoimintojen alue (merkintä C). Matkailupalvelut Pelkosenniemen kunnan puolelle jatkuva Pyhä-Luosto alue on osoitettu kansainväliseksi matkailualueeksi, jonka keskusten ytimeen kehitetään tiiviit kävelykylät ja joissa varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palveluiden sijoittamiseen. Perhe-Luosto on seudullinen matkailualue, jota kehitetään perhelomailun alueena osana Pyhä-Luoston kokonaisuutta (merkintä RM). Maakuntakaavassa korostetaan matkailukeskusten profiloitumista ja yhteistyötä kuntakeskusten ja pienten maaseutukohteiden kanssa. Liikenne Vt 4 Rovaniemi-Sodankylä on luokitukseltaan valtatie (merkintä vt). Tie on osa Jäämeren käytävää, joka on valtakunnallisesti tärkeä kansainvälinen liikennekäytävä. Tien statuksesta seuraa rajoituksia ympäröivälle maankäytölle. Vuostimo-Pyhä-Luosto-Torvinen tie on luokitukseltaan seututie (merkintä st). Kaavaan ei ole merkitty Aska-Luosto paikallistietä. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole ratavarauksia. Mahdollisena mainitaan Kemijärvi - Pyhä-Luosto - Sodankylä reittiä kulkeva ns. Jäämeren rata, jota voidaan tarkastella maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä. Yleiskaava-alueella ei maakuntakaavassa ole myöskään lentoliikenteen aluevarauksia. Lähimmät aluevaraukset (merkintä LL) ovat Sodankylän lentokenttä ja sen vaihtoehtoinen sijoituspaikka Paksuselän alueella. Valittua vaihtoehtoa kehitetään yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa. Reitit Moottorikelkkailun runkoreitistöön kuuluvana on esitetty nykyisen linjauksen mukaisesti Pelkosenniemen puolelta Luostolle jatkuvat reitit Mairivaaran eteläpuolitse ja tunturijonon länsipuolitse ja tästä edelleen Torviseen sekä vt 4:n länsipuolella kulkeva reitti. Ulkoilureitiksi on merkitty Pyhän ja Luoston väliset reitit tunturin molemmin puolin. Energiahuollon alueet Välittömästi yleiskaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva tuotannossa oleva Kurkiaskan voimalaitos on esitetty energiahuollon kohdemerkinnällä (merkintä EN). Suojelu- ja luonnonsuojelualueet Metsä-Luoston kelohirsinen lomakyläalue on esitetty säilytettävänä rakennussuojelualueena (merkintä SR). Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Luoston tunturijaksoon liittyvä suo matkailukeskuksen läheisyydessä on esitty 14

15 luonnonsuojelualueena (merkintä SL). Molempia kehitetään opastettuna käyntikohteena. Kaikkien maakuntakaavan suojelualueiden suojeluarvot ja käyttö määritellään niissä laeissa ja ohjelmissa joihin ne perustuvat sekä alueiden sisäisissä hoito- ja käyttösäännöissä. Maa- ja metsätalousalueet Yleiskaavan alueesta pääosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (merkintä M). Maa- ja metsätalousalueina joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (merkintä MU) on esitetty suomaastoiset vyöhykkeet Luoston koillis- ja lounaispuolella. Kulttuuri- ja maisema-alueet Torvinen, Lismanaapa ja Luoston matkailukeskuksen ydinalue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeinä alueina (merkintä ma). Torvisen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat piirteet säilytetään ja uudisrakentaminen sovitetaan perinteiseen ympäristöön. Pellot ja niityt pidetään avoimina. 15

16 Pohjois-Lapin maakuntakaava 2.3 Yleis- ja asemakaavat Pyhä-Luosto alueen kaavoitustilanne yleiskaavatyöhön ryhdyttäessä on yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen osalta on selostettu ympäristöministeriön toimesta tehdyssä selvityksessä: Lapin läänin matkailukeskusten detaljikaavaselvitys, Kohdassa on osa-alueittain selvitetty kaavatilanne. Detaljikaavojen rajaukset on esitetty liitteenä olevissa osa-alueiden rakennekaavioissa. 16

17 Suunnittelun lähtökohtana on käytetty alueen yleiskaavojen pohjalta laadittua Pyhä-Luosto maankäyttösuunnitelman yhdistelmää 1: / Rinnan yleiskaavatyön kanssa alueella tapahtuu jatkuvasti detaljikaavoitusta. Kunkin osa-alueen osayleiskaavan kohdalla selvitetään ajantasainen tilanne on tämän selostuksen mukaisesta Pyhä-Luosto yleiskaavasta hyväksytty osa-alueet 1 ja 3. Osa-alueet 9 ja 6 ovat olleet luonnoksena nähtävillä toisen kerran. Pyhätunturin vanha osayleiskaava Punaisella on rajattu alueet, joilla yleiskaavatyöhön ryhdyttäessä oli voimassa ranta- tai asemakaava. 2.4 Täydentävät ja rinnakkaiset suunnitelmat Pyhä-Luosto matkailukeskusten ydinalueiden aluesuunnittelu projekti käynnistettiin Pyhän ja Luoston matkailukeskusten kehitysmahdollisuuksien selvittämiseksi. Sen toteuttaa pääosin Ecosign Mountai Resort Planners Ltd Kanadasta. Projekti on koordinoitu Pyhä-Luosto strategiatyöhön sekä Pyhä-Luosto yleiskaavatyöhön. Projektin tarkoituksena on selvittää mitoitukselliset ja maankäytölliset kehitysmahdollisuudet molempien tuntureiden rinnealueiden ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien ydinalueiden osalta. 17

18 Työtä on ohjannut kuntien, ympäristökeskuksen ja alueen yrittäjien edustajista koostuva ohjausryhmä. II-vaiheen suunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä ja niiden pohjalta saadut kommentit on huomioitu jatkosuunnitelmissa. Matkailukeskusten alueiden osalta projektin II-vaiheen suunnitelmat muodostavat yleiskaavatyön keskeisen lähtömateriaalin. Tiivistelmä suunnitelman periaatteista ja sisällöstä on esitetty kohdassa 2.7. Pyhä-Luoston vesihuollon yleissuunnitelma on valmistunut kesäkuussa Suunnitelman on tehnyt konsulttityönä Pohjois-Suomen suunnittelupalvelu Oy. Suunnitelmassa esitetään Luoston, Pyhän ja Tunturikylän alueiden keskitetty vesihuollon järjestelmä ja siihen liittyvät siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtolinjaukset. Yleissuunnitelmakartta selityksineen on esitetty kohdassa 2.8 Reittisuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2003 aikana Lapin ympäristökeskuksen erillisen projektin muodossa. Suunnittelun tuloksena on syntynyt useita täydennys- ja muutosehdotuksia nykyisiin reitistöihin Pyhätunturin alueella. Suunnitelmat on pääosin huomioitu yleiskaavassa. Pyhätunturin Golfkentän hankesuunnitelma on laadittu pelkosenniemen kunnan toimeksiannosta joulukuussa Hankesuunnitelman mukainen reittisuunnitelma ja pelialueen mitoitus on yleiskaavan aluevarauksen pohjana. 2.5 Selvitykset Yleiskaavatyöhön liittyen on tehty seuraavat perusselvitykset: Viistokuvaus vuoden 2000 toukokuun lopussa, jolloin mm. veden pinnat olivat korkealla ja näin saatiin tietoa rantojen rakennettavuuteen ja tulvarajan ilmenemiseen maastossa. Kuvaus suoritettiin sekä 450 m että m korkeudella merenpinnasta. Kuvat on indeksoituna julkaistu CD:llä. Korkeakuvaus kattaa koko kaava-alueen ja matalakuvaus keskittyy tarkemmin suunniteltaviin osa-alueisiin. Kuvia on kaikkiaan 922 kpl. Valikoituja viistokuvia osa-alueittain on esitetty kohdassa 2.9. Maastokuvaus vuoden 2000 toukokuun lopussa. Kuvattu maiseman ja rakennushistorian kannalta tärkeitä kohteita alueen tieverkon ja osa-alueiden alueelta. Kuvauksen tarkoituksena on dokumentoida ja inventoida kaava-alueen rakennetun ympäristön ominaispiirteitä ja alueen keskeisten kulkuväylien näkymiä. Kuvia on kaikkiaan 280 kpl. Kuvaus on osaltaan toiminut pohjana laaditulle maisema- ja luontoselvitykselle. Valikoituja maastokuvia osa-alueittain on esitetty kohdassa Maisema- ja luontoselvitys/lt-konsultit OY Kaikista tarkemmin suunniteltavista alueista on laadittu selvitys. Koko alueelta on tehty suojelukohde ja aluekartta, peitteisyysanalyysi ja maaperäselvitys. Suojelukohdekartta merkintöineen on esitetty kohdassa

19 Metsähallitus on julkaissut osa-alue 1:n alueeseen kuuluvasta Hopukankuusikosta maisema- ja luontoselvityksen Muinaisjäännösinventointi/Museovirasto Alueelta tunnettiin 12 muinaisjäännöstä, inventoinnissa löytyi 18 uutta kohdetta. Selvityksen johdanto-osa ja yleiskartta kohteista on esitetty kohdassa Liikennejärjestelmäsuunnitelma / LT-Konsultit Oy Nykyisen liikenneverkon a n a l y s o i n t i j a k e h i t t ä m i s e h d o t u k s e t. S u u n n i t e l m a a o n t ä y d e n n e t t y liikenne-ennusteeseen perustuvalla melualueselvityksellä. Selvityksen mukaiset melualueet on huomioitu yleiskaavassa. Tiivistelmä suunnitelmasta on esitetty kohdassa Pohjavesialueet koko yleiskaava-alueella on inventoitu Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Pohjavesialueiden numeeriset rajaukset kevään 2005 tilanteen mukaisesti on huomioitu yleiskaavassa. Kohdassa 2.14 on esitetty pohjavesialueiden sijainti. Rakennusinventointi / AIRIX ympäristö Torvinen, Aska, Ala-Kitinen alueen rakennusperinnön inventointi. Tunturikylä, Vuostimo alueen rakennusperinnön inventointi. 2.6 Pyhä-Luosto strategia Pyhän ja Luoston muodostaman matkailukeskuskokonaisuuden toiminnalliset ja matkailuelinkeinoon liittyvät kehittämistavoitteet on kirjattu Pyhä-Luosto startegia 2008 dokumenttiin. Tämä Pyhä-Luosto III-projektin ( ) EAKR- ja ESR-rahoituksilla toteutettu strategiatyö valmistui syksyllä Teksti pohjautuu saatavilla olleisiin tutkimuksiin, tilastoihin ja tausta-aineistoon sekä hankkeen yhteydessä vuoden aikana tehtyyn strategiatyöhön. Pyhä-Luoston strategia on tehty tukemaan Lapin matkailustrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja määrittämään Pyhä-Luoston rooli Lapin matkailustrategiassa sekä selkeyttämään ja ohjaamaan Pyhä-Luosto alueen yritysten, kuntien ja keskeisten sidosryhmien toimintaa niin, että yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan Strategiadokumentin lähtökohtaosiossa Pyhä-Luosto alueen nykyhetkeen liittyvät taustatiedot esitellään varsin laajasti ja yksityiskohtaisest. NYKYTILANNE Pyhä-Luosto alueen kokonaisvuodepaikkojen määrä on hieman alle 7000 (Pyhä 3 400, Luosto 3 500). Kaupallisen kapasiteetin määrä 5 km säteellä ydinkeskuksista on Pyhä-Luostolla n vuodepaikkaa (Pyhä n ja Luosto n ). Kaupallisella kapasiteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hotellien, huoneistohotellien, majatalojen ja/tai mökkivaraamojen kautta saatavilla olevaa majoituskapasiteettia. Kaupallisesta kapasiteetista rekisteröidyn majoituskapasiteetin osuus on n vuodepaikkaa (Pyhä 365, Luosto 635). Ravintolapaikkoja alueella on n terassipaikkaa 19

20 (Pyhä , Luosto ) ja näiden lisäksi on useita kahviloita ja tilausravintoloita. Kokoustiloja palveluineen on sekä Pyhällä että Luostolla. Alueella on yhteensä 17 rinnettä (Pyhä 10, Luosto 7) ja 10 hissiä (Pyhä 7 ja Luosto 3) sekä tarvittavat laskettelun oheispalvelut. Hoidettua latuverkostoa on 144 km (Pyhä 70 km, Luosto 74 km) ja valaistun ladun osuus tästä 40 km (Pyhä 15 km, Luosto 25 km). Alueella on kesäkäyttöön soveltuvia merkittyjä reittejä 40 km, joista 25 km Pyhätunturin kansallispuistossa. Pyhällä toimii kansallispuiston luontokeskus, joka palvelee kansallispuistosta ja retkeilystä kiinnostuneita. Pyhä-Luostolla toimivien ohjelmapalveluyritysten tarjoamiin aktiviteetteihin kuuluvat kesällä ja talvella toteutettavien säännöllisten viikko-ohjelmien lisäksi tilauksesta toteutettavat mm. moottorikelkkaretket, vierailut poro- ja huskytiloilla, vierailut ametistikaivoksella, revontuliohjelmat, savusaunomiset, kalastuspalvelut sekä ohjelmalliset illat saamelaisittain. Lisäksi alueella on kauppa-, posti-, Alkon tilauspalvelu, lääkekaappi-, pesula-, lastenhoito-, ja kiinteistöpalveluita. Liikennepalveluiden rungon muodostavat Rovaniemeltä jatkoyhteydeksi Finnairin lentoihin ja useimpiin juna- ja bussiyhteyksiin sovitettu SkiBus -syöttöliikenne (talvikaudella neljä kertaa päivässä ja kesäkaudella kerran päivässä) ja alueen sisäinen SkiBus -liikenne sekä paikalliset taksit. Tätä liikennettä tukee Kemijärven rautatieasemalta päivittäin tapahtuva syöttöliikenne ja kevätsesonkina Sodankylästä kaksi kertaa päivässä ajettava syöttöliikenne laaditun teknisen selvityksen mukaan Pyhällä on seitsemän (7) hissiä ja yksitoista (11) rinnettä, joiden pinta-ala on yhteensä 34 ha. Rinteet sijaitsevat rinneyhtiön omistamalla maalla. Selvityksen mukaan Pyhän hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 7139 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Luostolla on kolme (3) hissiä ja seitsemän (7) rinnettä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 29 ha. Rinteet sijaitsevat Metsähallitukselta vuokratulla alueella. Luoston hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 2535 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n. 850 laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Matkailukeskuksen toimivuus ja kokonaismatkailukapasiteetti koostuu rinne-, hissi- ja lähialueen majoituskapasiteetin lisäksi monesta muustakin osatekijästä, joiden täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa ja oikealla tavalla suunniteltuja. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. liikenteelliset järjestelyt, ravitsemispalvelut, alueen ulkopuolelta saapuvien kävijöiden huomioiminen ja muut laskettelua täydentävät palvelut. Tällä hetkellä matkailukeskusten palvelukapasiteetti ei selvityksen mukaan ole riittävä. Pyhän rinteistä kävelyetäisyydellä oleva palvelukapasiteetti kattaa n. 76 % suositeltavasta palvelukapasiteetista ja Luostolla n. 42 %. Suurimmat puutteet Pyhällä ovat päiväkävijöiden tarvitsemissa palveluissa esim. välinevuokraamoissa ja varusteiden säilytystiloissa, kun taas ravintolakapasiteettia on kutakuinkin riittävästi. Luostolla 20

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OHKOLAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päivitetty 27.10.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA!

KULTAKERONKADUN! OSAYLEISKAAVA! Kultakeronkadun osayleiskaava, OAS 12.12.2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA KULTAKERONKADUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 12.12.2014, PÄIVITETTY 18.6.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

1/30/17. Maankäytön suunnittelun perusteet. - Yleispiirteinen suunnittelu. Hanna Mattila & Raine Mäntysalo

1/30/17. Maankäytön suunnittelun perusteet. - Yleispiirteinen suunnittelu. Hanna Mattila & Raine Mäntysalo Maankäytön suunnittelun perusteet - Yleispiirteinen suunnittelu Hanna Mattila & Raine Mäntysalo 30.1.2017 Yleiskaavoitus 1 Yleiskaava (MRL 35-39, 42 ) Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava

Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Suomun kehittämissuunnitelma ja yleiskaava Suomen hallinto-oikeudelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0208-D1850 1 (5) Sisällysluettelo 3 Pekka Turkki... 2 FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos Yleisötilaisuus 9.9.2014 maanpuolustuksen tarpeet kestävä kehitys, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asunto- ja työpaikkatonttitarjonta viheralueista yhtenäisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

!!! KANERVIKKOKADUN! ASEMAKAAVA! PELKOSENNIEMEN KUNTA! OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA! ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY! 30.6.2014! !

!!! KANERVIKKOKADUN! ASEMAKAAVA! PELKOSENNIEMEN KUNTA! OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA! ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY! 30.6.2014! ! Kanervikkokaden asemakaava, OAS 30.6.2014 PELKOSENNIEMEN KUNTA KANERVIKKOKADUN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 30.6.2014 1 Kanervikkokaden asemakaava,

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Iso-Syöte, Asemakaavan muutos korttelissa 55 a-b OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2017 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Syötteen hiihto- ja laskettelukeskuksessa.

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 4.2.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava

Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava Info 20.6.2017 16.6.2017 Page 1 Suunnittelualue 16.6.2017 Page 2 16.6.2017 Page 3 Lainsäädännöllinen perusta 72 Suunnittelutarve ranta-alueella Meren tai vesistön

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KULTAKERON PUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

KULTAKERON PUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS PELKOSENNIEMEN KUNTA KULTAKERON PUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee kortteleita 339, 340, 399 sekä osaa katu- ja pihakatualueesta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG

Lisätiedot

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.3.2012 RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Pyhtään Suur-Ahvenkosken kylässä, nykyisen valtatien 7 eteläpuolella,

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 11.11.2016 luonnos Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot