ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri"

Transkriptio

1 Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Marraskuun 28. päivä, 2008 Tekijä(t) Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen johtamisen ja tuottamisen koulutusohjelma Nimeke Asiakaslähtöinen lanseerauskampanja, Case Sirpakka-siideri Tiivistelmä Työmme tarkoituksena oli kehittää Ollinmäen Viinitila Oy:n uusien tuotteiden lanseerausta ja markkinointia. Uusia tuotteita kehitellään ja näin ollen niiden markkinointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Keskeisenä tutkimusongelmana oli, kuinka saadaan uusi tuote tuotua markkinoille sekä tutuksi kuluttajille. Valitsimme tutkimustavaksemme asiakaslähtöisen kyselyn, jolla lähestyimme kuluttajia. Kyselyssä keräsimme sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Mukana oli myös kysymyksiä vastaajien perustiedoista, esimerkiksi ikä ja sukupuoli, jotta saatiin tukea kohderyhmän valinnalle. Tavoitteena oli kyselyn avulla löytää epäkohtia ja esittää niihin ratkaisuja sekä toimenpide-ehdotuksia. Tutkimuksen sekä kehittämissuunnitelman pohjaksi kokosimme teoriaosuuden, joka käsitteli asiakaslähtöistä markkinointia, lanseerausta sekä markkinointiviestintää. Tutkimuksen avulla saatiin selville asioita, joissa yritys on tällä hetkellä hyvä ja, jotka vaativat kehitystä. Suurimmat kehittämiskohteet löytyivät myyntityöstä ja markkinoinnista. Esimerkiksi varsinaista myyntityötä tulisi harjoittaa paljon nykyistä enemmän. Myyntityön suhteen keskityttäisiin henkilökohtaiseen myyntityöhön, johon palkattaisiin alan ammattilainen. Suoramarkkinointia harjoitetaan nykyään jonkin verran, mutta ei kovin suunnitelmallisesti. Suoramarkkinointia voisi lisätä esimerkiksi Internetin kautta. Asiakaslähtöisen kyselyn ja teoreettisen pohjan avulla luotiin toimeksiantajalle uusi kehittämissuunnitelma asiakaslähtöisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän näkökulmasta. Tällä hetkellä Ollinmäen Viinitilalla menee hyvin ja myös tulevaisuuden näkymät ovat hyvät Asiasanat (avainsanat) asiakaslähtöinen markkinointi, lanseeraus, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus Sivumäärä Kieli URN s. liitteet Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Ollinmäen Viinitila Oy Sirpa Villanen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis November 28 th, 2008 Author(s) Johanna Kosonen and Tiina Lepoaho Degree programme and option Hospitality Management Name of the bachelor's thesis Customer-oriented launch campaign, case Sirpakka Cider Abstract The goal of our thesis was to develop a launch and marketing campaign for new products at Ollinmäki Winery Ltd. They develop new products and that is why they should attach more attention to marketing communication. The central research question was how to get a new product to market and familiar to all consumers. We decided to do a customer-oriented inquiry, which helped us to get closer to the consumers. The inquiry contained different kinds of questions. We collected both qualitative and quantitative information. Our inquiry included questions about basic information from the respondents. For example we asked their age and gender so we could have support when choosing a target group. Our goal was to find some weaknesses with the help of the inquiry. Then we could present solutions and suggestions. We compiled the theory section dealing with customer-oriented marketing, launching and marketing communication. This research showed the areas where the company is currently doing well and also those that might need some improvement. The areas most in need of further development were found in sales and marketing. For instance there are actually relatively little sales, this could be developed. The focus should be on personal sales work, for which a professional could be hired. Direct marketing is done to some extent but not very systematically. Direct marketing could increase via the Internet. With the help of our research and theoretical groundwork, we created a new development plan for the employer from the viewpoint of customer-oriented marketing and marketing communication. Currently Ollinmäki Winery Ltd. is doing well and the future prospects are also good. Subject headings, (keywords) Customer-oriented marketing, launching, qualitative and quantitative research Pages Language URN 48 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Ollinmäen Viinitila Sirpa Villanen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ASIAKASLÄHTÖINEN MARKKINOINTI Toteutuksen vaiheet Kohderyhmä Markkinointikanavat Ajoitus Markkinoinnin sisältö MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinointiviestintä käsitteenä Tilanneanalyysi Markkinointiviestinnän tavoitteet ja tehtävät Kohderyhmän vaikutus markkinoinnin tavoitteisiin Myyntityö ja asiakaspalvelu Mainonta Myynninedistäminen Suhde- ja tiedotustoiminta Markkinoitavat tuotteet ja palvelut Markkinointiviestintä osana markkinointia Tuotekartta eli MDS (multidimensional scaling) OLLINMÄEN VIINITILA OY:N TILANNEKARTOITUS Sirpakka-siideri Työn tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuskohteen kuvaus Tutkimusmenetelmät Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä Aineiston käsittely Tutkimustulokset ja johtopäätökset Asiakaskyselyn tulokset LANSEERAUSSUUNNITELMA Yleistä... 36

5 5.2 Lanseeraussuunnitelman kehittäminen Tuotekehityksen onnistumisen parantaminen KEHITTÄMISSUUNNITELMA Yleistä Markkinointiviestintä kehittämiskohteena PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Tämän työn tarkoitus oli laatia Ollinmäen Viinitila Oy:lle kattava asiakaslähtöisen lanseerauskampanjan suunnitelma yrityksen omille tuotteille. Olemme työssämme keskittyneet pelkästään Sirpakka-siiderin tuomiseen markkinoille Etelä-Savossa. Ollinmäen Viinitila sijaitsee Mikkelin Anttolassa ja on valmistanut jo vuodesta 1995 erilaisia marja- ja hedelmäviinejä pelkästään kotimaisista raaka-aineista. Työmme teoria osuus koostui pitkälti markkinoinnista ja sen eri osa-alueista, tutkimusmenetelmistä sekä lanseerauksesta. Teoria rakennettiin sen mukaan, että se vastaisi mahdollisimman hyvin toimeksiantajan toiveita ja näkemyksiä itse tuotteen lanseerausprosessista. Tarkoituksena on hyödyntää suunnitelmaa jatkossa mahdollisten uusien tuotteiden lanseeraamisessa markkinoille. Teoria muodostui luotettavista kirjallisuuslähteistä sekä sähköisistä lähteistä. Suoritimme myös asiakaskyselyn keväällä 2008, jonka pohjalta pohdimme markkinoinnin ja lanseerauksen kehittämistä Ollinmäen Viinitilalla. Kysely oli sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. Kyselyssä kerättiin tietoa monivalintakysymyksillä sekä niitä täydentävillä avoimilla kysymyksillä. Työn aihe tulee toimeksiantajaltamme Ollinmäen Viinitila Oy:ltä. Toimeksianto oli helppo ottaa vastaan, koska yritys on molemmille tuttu. Molemmat ovat vierailleet kyseisessä yrityksessä ja tutustunut sen toimintaan ja toinen tämän työn tekijöistä on työskennellyt Ollinmäen Viinitilalla. Tämän myötä uskomme antavamme käytännön hyötyä ja uusia näkökulmia yrityksen markkinointiin. Työmme alkaa teoreettisella osiolla, jossa käsitellään asiakaslähtöistä markkinointia ja markkinointiviestintää. Näiden jälkeen tulee Ollinmäen Viinitilan tilannekartoitus, johon sisältyy tutkimusosio. Tutkimusosiossa kerrotaan kyselyn tutkimustuloksia. Lopuksi esitämme toimeksiantajallemme kehittämisehdotuksia ja ideoita.

7 2 ASIAKASLÄHTÖINEN MARKKINOINTI 2 Asiakaslähtöinen markkinointi on asiakaslähtöisempää kuin perinteinen markkinointi. Markkinointi ei lähde tuotteesta tai palvelusta, vaan suunnittelu ja toteutus lähtevät asiakkaan tarpeista. Jotta markkinointi on oikein kohdennettua, kohderyhmä, markkinointiviesti, markkinointikanava ja markkinoinnin ajankohta suunnitellaan tarkasti. Asiakaslähtöinen markkinointi pyrkii välttämään turhaa markkinointiviestintää. Sillä markkinoidaan tuotteita ja palveluita vain sellaisille asiakkaille, jotka todella hyötyvät niistä. Tämän tyyppisen markkinoinnin avulla pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä asiakasuskollisuutta. Sillä pyritään myös luomaan pitkiä, molempia osapuolia tyydyttäviä asiakassuhteita. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.1 Toteutuksen vaiheet Asiakaslähtöinen markkinointi jaetaan neljään osaan: kohderyhmäanalyysiin, toteutettavan markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Markkinointi onkin eräänlainen ympyrä, joka pyörii jatkuvasti ja jonka vaiheita ovat markkinoinnin suunnittelu, kohdistaminen, toteuttaminen ja oppiminen. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Kohderyhmäanalyysi Kohderyhmäanalyysi on tärkeä vaihe ja se ohjaa koko markkinointia. Kohderyhmäanalyysissä valitaan asiakkaat, joille tuotteita ja palveluita halutaan markkinoida. Markkinoinnin on oltava sopivaa kohderyhmälle, kohderyhmän reagointia markkinointiin on seurattava ja markkinointia on muutettava tarvittaessa, jotta kohderyhmä reagoisi markkinointiviestintään. Kohderyhmä valitaan tavoitteen mukaan. Markkinointi on kohdistettava koko kohderyhmälle, jos halutaan tunnettuutta itselle tai tuotteelle. Kohdennettua markkinoinnin tulee olla jos halutaan saada asiakkaat ostamaan. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Selvitettäessä sopivaa markkinointiviestintää valitulle kohderyhmälle, käytetään yleensä hyödyksi kohderyhmän aiempien ostojen laatua, määrää ja tiheyttä. Markkinoinnin suunnittelussa käytetään kohderyhmää muistuttavan henkilön ostotietoja, jos kohde-

8 3 ryhmällä ei ole aikaisempia ostoja. Markkinoinnin suunnitteluun saa apua analysoimalla näitä tietoja. Kohderyhmän käyttäytyminen on saattanut muuttua, joten tällaiset tiedot eivät aina tee markkinoinnista hyvää. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin tehokkuus on parempaa, koska nykyään markkinointia toteutetaan yksilömarkkinointina. Koska asiakkuudet on jaettava ryhmiin, ei yksilömarkkinointia kannata yksin käyttää kuluttajamarkkinoilla. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Asiakkaat on tärkeää ryhmitellä, sillä asiakkaiden kesken on eroja niin ostokäyttäytymisessä kuin yrityksen kannattavuuden näkökulmastakin. (Mäntyneva, M., 2001, 18-19) Ryhmään kuuluville asiakkaille voidaan toteuttaa samanlaista markkinointia, jolloin kustannukset ovat suhteellisen alhaiset. (Mäntyneva 2002, 92-96) Perinteisessä markkinoinnissa kohderyhmä valitaan demografisen taustaprofiilin mukaan. Kohderyhmän suuruus määrittelee markkinointibudjetin suuruuden. Asiakkuuden hallintaan perustuva markkinointi pyrkii markkinoimaan sellaiselle kohderyhmälle, joka todennäköisesti tarvitsee tuotetta tai palvelua ja joka on yritykselle kannattava. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Toteutettavan markkinoinnin suunnittelu Suunniteltaessa markkinointia on ensin selvitettävä, kenelle markkinoidaan, mitä markkinoidaan, miten ja milloin markkinoidaan. On myös asetettava tavoite, joka voi olla esimerkiksi vanhojen asiakkaiden aktivointi tai uusien asiakkaiden hankinta. Markkinoinnin suunnittelussa on mietittävä markkinoinnin ajoitus ja kanavat, joita on hyvä käyttää. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Tarkka kohderyhmän valinta korostuu asiakkuudenhallinnan mukaisessa markkinoinnissa. Osumatarkkuus on yhtä suurta kampanjaa parempi, jos markkinoinnissa käytetään monille pienille kohderyhmille suunnattuja kampanjoita. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakkaana ovat samat asiakkaat, jotka jo tunnetaan ja heille täytyy vain tarjota tuotteita tai palveluita, jotka heitä hyödyttävät. Tuotelähtöinen markkinointi on kallista ja hidasta, koska asiakkaat täytyy aina etsiä uudelleen markkinoilta. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

9 Markkinoinnin toteutus 4 Useiden samaan aikaan käynnissä olevien kampanjoiden avulla on hyvä toteuttaa markkinointia. On tarjottava erilaisia kampanjoita eri asiakkuuksille. Prosessimaisemmaksi markkinoita voi luoda kampanjoiden avulla. Jokaisen kampanjan kohdalla on hyvä selkiyttää tavoitteet ja mitata niiden saavuttamista. Yleensä kampanjalla on volyymi-, kustannus- ja tuloksellisuustavoitteet. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin oikea kohdentaminen on asiakaslähtöisen markkinoinnin etuja. Ylimääräinen markkinointiviestintä jää pois, ja asiakkaille tarjotaan vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita he tarvitsevat. Kannattavuus ei ole lyhyellä aikavälillä niin hyvä kuin tuotelähtöisessä markkinoinnissa, mutta asiakkuuksien kannattavuus paranee ajan myötä. Turhien markkinointiviestien välttäminen lujittaa asiakassuhdetta, vaikka asiakaslähtöinen markkinointi onkin kallista ja monimutkaista. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Niin kauan, kun markkinoinnista saatava hyöty on kustannuksia suurempi, kannattaa asiakkaille tarjota heille hyödyllisiä tuotteita. Kanavakohtaisessa markkinointiviestinnässä viesti viedään suoraan asiakkaalle ja hän voi antaa siitä palautetta. Viestinnän tulisi olla ennakoivaa ja reaktiivista. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin seuranta Markkinointia tulisi aina seurata, laskea tuloksia sekä tulkita niitä. On määriteltävä mittarit ja asiat, joita halutaan seurata, markkinoinnin seurannan vuoksi. Kampanjasta saatuja tuloksia analysoidaan kannattavuudeltaan ja volyymiltaan. Asiakaspalautetta on myös hyvä kerätä. Kampanjan tehokkuutta tulee analysoida kaiken toiminnan kannalta. Esimerkiksi, olivatko kaikki markkinointikanavat tehokkaita ja reagoivatko eri kohderyhmät hyvin markkinointiviesteihin. Kampanjoiden tarkka analysointi auttaa tulevaisuuden suunnittelussa ja hyödyttävien mainoskampanjoiden toteuttamisessa. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

10 5 Asiakkuudenhallinnan mukaan markkinoinnin tulosten analysointi auttaa yritystä hahmottamaan asiakassegmenteistään käyttämättömiä mahdollisuuksia sekä lisäämään myynnin katteita ja vähentämään markkinoinnin kustannuksia. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.2 Kohderyhmä Markkinoitavan tuotteen tai palvelun kohderyhmänä on oltava ne asiakkaat, jotka hyötyvät ja ovat kiinnostuneita siitä. On pyrittävä ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja markkinoida heille tuotteita ja palveluita, joita he eivät ole vielä kaivanneet. Jos asiakkaat tunnetaan hyvin, voidaan markkinoinnissa ennakoida asiakkaiden tarvitsemia tuotteita. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Asiakasyritysten ostoprosessin rakenne on eräs tärkeimmistä ostokäyttäytymisestä tunnettavista asioista. Se, ketkä kaikki asiakasyrityksissä ovat mukana vaikuttamassa ostopäätökseen, on tärkeää tietoa markkinointitoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja kohdistamiseksi. Ostoprosessissa on mukana sitä enemmän osallistujia, mitä merkittävämmästä ostosta on kysymys. (Rope 1999, 40-41) Markkinoiden rakenteesta tulee selvittää mm. seuraavia asioita, jos kohdeasiakkaina ovat kuluttajamarkkinat: sukupuoli ikäryhmä koulutustaso ammattiryhmä perheen elinvaihe elämäntyylitekijät jne. (Rope 1999, 41) Edellä mainitut kohdat antavat tärkeää perustietoa siitä, millaisia potentiaalisista kuluttajista markkinat muodostuvat. Eri asiakaskohderyhmien tavoittamiseen tarvittavia jakeluteitä sekä jakelun tehokkuutta päästään tämän perusteella arvioimaan. Samassa yhteydessä on mahdollista tutkia myös, miten yrityksen nykyiset jakelujärjestelmät

11 soveltuvat uuden tuotteen markkinoillevientiin sekä mitä kehitystarpeita niihin kohdistuu. (Rope 1999, 41) Markkinointikanavat Asiakkaiden tunteminen on oikeiden markkinointikanavien valintojen taustalla. Oikeat kanavat on valittava asiakkaiden mukaan, joten ei tarvitse olla näkyvillä tai tavoitettavissa jokaisessa mahdollisessa markkinointikanavassa menestyäkseen. On tiedettävä, miten ja missä asiakkaat ostopäätöksensä tekevät. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Yksi tärkeä markkinoinnin onnistumiseen vaikuttava tekijä on markkinointikanavan määrittely. Sen tavoitteena on varmistaa, että tuotetta on saatavilla kohderyhmälle. Kanavaratkaisun valinta määrittelee, kuinka pyritään saavuttamaan kohdesegmentti sekä miten jakeluun liittyvät tehtävät suoritetaan. Markkinointikanavan päätöksen lähtökohtana on aina oltava lopullinen kohderyhmä. Jakelupäätöksen perustaksi on selvitettävä seuraavia asioita: potentiaalisten asiakkaiden määrä asiakkaiden sijainti maantieteellisesti kuinka usein asiakkaat ostavat kuka ostopäätöksen tekee/ kuka ostaa mistä on totuttu ostamaan vastaavia tuotteita mitä palveluita asiakas haluaa tuotteeseen kytkeytyvän. (Rope 1999, 93-94) Markkinoinnin tavoite sekä asiakkaat vaikuttavat markkinointikanavan valintaan. Halutaanko tunnettavuutta itselle ja tuotteelle vai halutaanko saada asiakas ostamaan, vaikuttavat erilaisten markkinointikanavien käyttämiseen. Kun tunnetaan kohderyhmä hyvin, voidaan kehittää markkinointikanavien käyttöä ja yhdistellä niitä kohderyhmän tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan. Yleisesti viestintäkanavat ovat seuraavia: televisio radio posti puhelin

12 7 Internet-sivut sähköposti mobiiliyhteys, kuten tekstiviestimarkkinointi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.4 Ajoitus Markkinoinnin on oltava sopivaa asiakkaan elämäntilanteeseen. Markkinointi tulisi ajoittaa siten, että asiakas on halukas ostamaan. Tällaisia vaiheita ovat muun muassa syntymä, opiskelujen aloittaminen, naimisiin meno, oman asunnon hankkiminen ja oman yrityksen perustaminen. Jotta asiakas saisi suhteesta lisäarvoa, vaatii jokainen vaihe asiakassuhteen hoidolta oikeita asioita. Jokaisen vaiheen omanlaiset palvelut tai tuotteet on sovitettava asiakkaan elämäntilanteeseen. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Pankit toimivat hyvänä esimerkkinä yrityksistä, jossa asiakkaan tarpeet liitetään asiakkaan elinkaaren vaiheisiin. Pankkien olisi hyvä huomioida palveluiden ja tuotteiden sitoutuneisuus elinkaareen. Näin kiinnitettäisiin huomiota erilaisiin palveluihin ja tuotteisiin asiakashoitosuunnitelmaa muotoiltaessa. Asiakkaan ja yrityksen välisessä vuoropuhelussa tulee esille asiakkaan lopullinen tarve. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Myös asiakkaan toiminnan myötä esille tulevista asioista on hyötyä yksilöidyssä markkinoinnissa. Esimerkiksi pankin asiakkaille voidaan vuoden kuluttua lähettää automaattisesti tarjous vuositalletusten jatkamisesta. Tuotteen tai palvelun tarpeen syklisyyttä käytetään hyväksi markkinoinnin oikeaa ajoitusta selvitettäessä. Tuotteita tai palveluita tarvitaan usein tietyin väliajoin. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.5 Markkinoinnin sisältö Nykyään markkinointi on yksilöllistä sekä asiakaspainotteista. Ennen käytettiin monologia, mutta nykyään on käytössä dialogi. Yritys ja asiakas keskustelevat asiakkaan tarpeista sekä asiakaslähtöisestä markkinoinnista. Asiakkaat arvostavat sitä, että heidän erilaisuutensa ja toiveet otetaan huomioon ja että heille tarjotut tuotteet ovat juuri

13 8 heille sopivia. Asiakkaat päättävät milloin ja missä ovat kontaktissa yritykseen. Jos asiakkaat eivät saa sitä, mitä haluavat, he vaihtavat helposti yritystä. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnissa yksilömarkkinointiin siirtyminen on haastavaa, mutta se on melkein ainoa tapa menestyä. Asiakkaista saatava informaatio, joka voidaan ottaa talteen ja hyödyntää myöhemmin markkinoinnissa, kehittää yrityksen toimintoja. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Nykyisin asiakkaan on helppo vaihtaa palveluntarjoajaa. Tarjoajan vaihdosta ei koidu edes paljon kustannuksia vaihtajalle. Asiakkaalle voidaan tehdä sitova tarjous ilman, että tämä olisi kyseisen yrityksen asiakas ennestään tai että hänen edes oletettaisiin tulevan asiakkaaksi. Internet ja muu digitaalinen markkinointi on tehnyt kilpailuttamisesta mahdollista. Monesta eri yrityksestä voi saada kasvottomasti tarjouksia ja torjua ne yhtä kasvottomasti tai valita niistä parhaat. Digitaalinen markkinointi lisää asiakasuskollisuutta, mutta se saa asiakkaan myös kilpailuttamaan tuotteita ja palveluita. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa entistä yksilöllisemmän markkinoinnin ilman kovin korkeita kustannuksia. Näin asiakkaille pystytään tarjoamaan oikeita tuotteita ja palveluita, jolloin asiakastyytyväisyys paranee. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoijat sortuvat viestinnässään hyvin usein liialliseen selittämiseen tai vaikenemiseen. Asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen käytetäänkin huumoria, sanaleikkejä ja muunlaisia huomionherättämiskeinoja. Usein tehdään oletuksia asiakkaiden arvoista sekä ajatusmaailmoista ilman sen suurempia tutkimuksia, mutta se on myös tarpeellista. Jos markkinoijan kuvitelmat asiakkaistaan eivät ole täysin totta, suuret mainoskustannukset eivät tuota parhainta mahdollista hyötyä. Yleensä tutkimusten avulla ei löydetä asiakkaan mieleenpainuvimpien mainosten kaavaa, joten tärkeintä on kuunnella asiakasta. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

14 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 9 Markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan lähettäjän ja vastaanottajan välille yhteinen käsitys tuotteesta, yrityksestä tai toimitavoista. Sen avulla olisi tarkoitus saada asiakas tiedostamaan yrityksen uusi tuotantoteknologia, tuote tai vakuuttaa sijoittaja yrityksen positiivisista näkymistä. (Vuokko 2003, 12) 3.1 Markkinointiviestintä käsitteenä Markkinointiviestintä on yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiinsä kohdistamaa viestintää. Sen pääasiallisena tarkoituksena on saada joko suoraan tai välillisesti aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia. Perinteisesti markkinointiviestintä jaetaan neljään eri osa-alueeseen, joita ovat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen sekä myös suhde- ja tiedotustoiminta. (Idman ym. 1993) Markkinointiviestinnällä ei pyritä siihen, että sidosryhmillä on kaikki ne tiedot, käsitykset ja kokemukset, joita yrityksellä on. Sen avulla vaikutetaan niihin tietoihin ja käsityksiin, joilla on merkitystä siihen, miten sidosryhmä käyttäytyy yritystä kohtaan. Tuotteiden ominaisuuksista viestitään asiakkaille, kannattavuusluvuista sijoittajille ja yrityksen maksukyvystä tavarantoimittajille. Tämän tyyppisen viestinnän suunnittelussa on osattava valita, mistä eri sidosryhmien kanssa pitää saada aikaan yhteinen käsitys. (Vuokko 2003, 12) 3.2 Tilanneanalyysi Suunniteltaessa sitä, mihin voidaan ja halutaan mennä sekä mitä keinoja kannattaa käyttää, on olennaista tietää, missä ollaan tällä hetkellä. Tilanneanalyysi antaa tämän lähtökohtatiedon. Mitä kaikkea siihen pitää sisällyttää ja kuinka syvällinen vaihe tämä on, riippuu siitä, millainen on päätöksiin tarvittavan lähtökohtatiedon tarve. Uusia tuotteita markkinoille markkinoitaessa pitää tilanneanalyysi tehdä hyvin huolellisesti. (Vuokko 2003, )

15 Tilanneanalyysi pitää sisällään kaksi osa-aluetta, sisäisten ja ulkoisten tekijöiden analyysin. Seuraavassa on tarvittavia tärkeimpiä tietoja: 10 Sisäiset tekijät Yritysanalyysi markkinoinnin ja yrityksen arvot, visiot ja strategia tavoitteet ja toimintaperiaatteet resurssit, toimintakapasiteetti, osaamisen alueet vahvuudet ja heikkoudet Tuoteanalyysi tuotteen historia ja elinkaaren vaihe käytetyt markkinointistrategiat sekä vaikutukset tuotteen vahvuudet ja heikkoudet tuotteen asema tai asemointi kilpailussa Ulkoiset tekijät Kohderyhmä ketkä ostavat tuoteryhmään kuuluvia tuotteita kuka ostaa, ketkä vaikuttavat ostopäätökseen miksi ostetaan mistä, milloin, kuinka usein ja millaisissa erissä ostetaan mitä asioita arvostetaan, valintakriteerit kuinka tuotteita käytetään kuinka suhtaudutaan tuotteeseen vs. kilpailijan tuote mistä haetaan tietoa, kuinka muodostetaan mielipide mistä ja milloin kohderyhmä tavoitetaan Kilpailijat määrä ja laatu vahvuudet ja heikkoudet asema ja asemointi markkinoilla käytetyt strategiat ja niiden vaikutukset tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat uusien kilpailijoiden uhka

16 Toimintaympäristö nyt sekä tulevaisuudessa kansantalouden sekä globaalin talouden tilanne lainsäädäntö ja toimintakulttuuri sosiaalinen tilanne poliittinen tilanne teknologia resurssien saaminen (Vuokko 2003, ) 11 Päätöstilanteesta riippuu, kuinka tärkeitä nämä viisi osa-aluetta ovat. Tärkeintä on arvioida, millaista tietoa eri osa-alueilta kannattaa kerätä. Etenkin lanseeraustilanteessa kannattaa yrityksen, kohderyhmän ja kilpailijoiden tilanne selvittää laajemmin. (Vuokko 2003, 136) Tilanneanalyysissä tarvittavia tietoja löytyy sekä yrityksen sisältä tai ulkoa joko valmiina eli sekundääritietona tai erikseen kerättävänä (primääritieto) tätä tarkoitusta varten. Englannin kielen käsite marketing intelligence kuvaa niitä tietoja, joita suunnittelun apuna käytetään sekä tarvitaan. (Vuokko 2003, ) Tyypillinen sekundääritiedon muoto on tutkimuslaitoksista saatavat tai ostettavat valmiit tiedot, esim. markkina-alueista, kuluttajaryhmistä, elämäntyyleistä sekä kohderyhmän mediakäytöstä. Primääritietoa saadaan keräämällä erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä, esim. kyselyitä, tai kvantitatiivisia menetelmiä, esim. haastatteluja. Näin toimitaan, kun halutaan tietoa esimerkiksi siitä, millaisia mielikuvia tuotteista on ja miten tuotetta käytetään. (Vuokko 2003, 137) Tilanneanalyysi ei aina edellytä laajaa tiedonkeruuta yrityksen ulkopuolelta tai ulkopuolisten palveluiden käyttöä. Useimmiten riittäviä tilanneanalyysitiedon lähteitä ovat yrityksen omat järjestelmällisesti kerätyt sekä käyttökelpoisella tavalla organisoidut tietokannat että muu sisäinen informaatio. (Vuokko 2003, 137) Analyysin pohjalta on tarkoitus nähdä, missä ollaan nyt. Samalla se antaa vastauksen siihen, miksi ollaan siellä, missä ollaan. Mitä on tehty markkinoinnin osalta? Mitä kilpailijat ovat tehneet ja mitä markkinoilla on tapahtunut? Analyysillä voi saada sel-

17 12 ville myös yrityksen ja tuotteen tulevaisuuden näkymät. Tämän pohjalta voikin pohtia: jos jatketaan näin, mitä tulee tapahtumaan yritykselle ja tuotteelle ja mihin ollaan menossa. Lisäksi tulee pohtia, mitä analyysin perusteella omassa toiminnassa tulisi muuttaa. Näin pääsee tavoitevaiheeseen: mihin halutaan mennä. (Vuokko 2003, 137) 3.3 Markkinointiviestinnän tavoitteet ja tehtävät Markkinointiviestinnän tavoitteita: Kertoa asiakkaalle hyödykkeen olemassaolosta Saada asiakas kiinnostumaan tuotteesta Saada asiakas tiedostamaan tarvitsevansa tuotteen Saada asiakas tekemään ostopäätös Tyytyväisyys tuotteeseen ostopäätöksen syntymisen jälkeen ostaa mahdollisesti uusia tuotteita (Toivanen, Watia 2006, 19) Markkinointiviestinnälle voidaan asettaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Kun tavoite on selvillä, se ohjaa markkinointiviestinnän keinojen valintaa. Hitaammin vaikuttavia keinoja ovat suhdetoiminta sekä tiedottaminen, kun taas tarjousmainonta ja myynninedistämiskampanjat näkyvät myyntiluvuissa välittömästi. Markkinointiviestinnässä käytettäviin keinoihin vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Näitä ovat esim. Viestinnän tavoitteet Viestintästrategia Aikaisempi viestintäkäytäntö Kilpailijoiden viestintä Viestinnän kohderyhmä Sitoutuneisuus Tuotteen elinkaaren vaihe Viestintäbudjetti Markkinoitava tuote ja palvelu (Idman ym. 1993, 17) Kilpailijoiden käyttämällä viestinnällä on usein merkitystä yrityksen viestintämuodon valintaan. Kilpailijat saattavat esimerkiksi muuttaa aikaisempaa käytäntöään tai ken-

18 13 ties saada hallitsevan aseman jonkin viestintämuodon käytössä. Yrityksen on oltava tietoinen kilpailijoistaan, jotta on mahdollista tavoittaa omia kohderyhmiänsä ja saada aikaan toivottua tulosta. Jokainen yritys haluaisi olla paras valitsemallaan alalla. (Idman ym. 1993, 18, 22) Markkinointiviestinnän tavoitteiden tulisi pohjautua yrityksen ja markkinoinnin tavoitteisiin sekä strategioihin. Esimerkiksi jos yrityksen tavoitteena on olla markkinaalueellaan johtava ja arvostettu viinin valmistaja viiden vuoden päästä, yrityksen tulee omata hyvän maun lisäksi ammattitaitoja tuotesuunnittelussa, valmistuksessa ja toiminnan organisoinnissa. (Vuokko 2003, 137) Uutta juomaa lanseerattaessa markkinoille tarvitaan toimenpiteitä tuotannon lisäksi mm. etiketin ja nimen suunnittelussa, hinnoittelussa, lanseerausmainonnassa sekä suhdetoiminnassa ja menekin edistämisessä. Promootio sekä erilaiset tuote-esittelyt ovat myös tärkeää markkinointiviestintää. (Vuokko 2003, 137) Markkinointiviestinnän tavoitteena on pyrkimys vaikuttaa kognitiivisesti, affektiivisesti tai konatiivisesti. Kognitiivisesti vaikuttava viestintä tarkoittaa tietotason ja tunnettavuuden lisäämistä. Kohderyhmä tietää tuotteen tai yrityksen olevan olemassa ja muistaa sekä tunnistaa erilaisia ominaisuuksia. Kognitiivista vaikutusta kutsutaan näin ollen myös tietoisuusvaikutukseksi. Affektiivinen taas vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin. Kohderyhmä asennoituu toivotulla tavalla yritykseen, tuotteeseen tai palveluun. Affektiivisella tavoitteella pyritään aina herättämään tunteita. Affektiivista vaikutusta kutsutaan myös asennevaikutukseksi tai kommunikaatiovaikutukseksi. (Idman ym. 1993, 28) Konatiivinen on toimintavaikutteista ja aiheuttaa jonkinlaista toimintaa, kuten esimerkiksi ostoja, käyttäytymistä, tilauksia ja kontakteja. Asiakas voi myös haluta lisätietoja, siirtyä kilpailijalta toiselle yritykselle, pysyä kanta-asiakkaana ja suositella. Konatiivisen vaikutuksen tavoitteena on myös käyttäytymis- tai toimintavaikutusta. (Idman ym. 1993, 28) Kognitiivista ja affektiivista vaikutusta kutsutaan myös kommunikaatiovaikutukseksi ja konatiivista käyttäytymisvaikutukseksi. (Vuokko 2003, 138)

19 14 Kun markkinointiviestinnän kokonaistavoitteet on määritelty, on seuraavaksi asetettava tavoitteet jokaiselle markkinointiviestinnän osatekijälle. Osatekijät ilmenivät jo aiemmin tekstissä ja ne ovat myynti/myyntityö, mainonta, myynnin edistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta. TAULUKKO 1. Markkinointiviestinnän keinojen erityispiirteet. (Idman ym. 1993, 32). VIESTINNÄN VIESTINNÄN SANOMAN VIESTINTÄKANAVA MUOTO TARKOITUS VASTAANOTTAJA Henkilökohtainen myynnin aikaansaami- loppukäyttäjä, jakelu- suora kontakti asiakkai- myyntityö nen tien portaat siin, puhelimitse, kasvotusten Mainonta tietoisuuden lisäämi- loppukäyttäjä, jakelu- massamediat, epäsuora nen, yrityskuvan ja tien portaat, jälleen- ja suora kontakti asiak- tuotekuvan parantami- myyjät, vaikuttajat kaisiin, suoramainonta nen, myyminen, asiakasuskollisuus Myynnin edistäminen innostaminen ostamaan, loppukäyttäjä, jakelu- massamediat, suora innostaminen myy- tien portaat, jälleen- kontakti asiakkaisiin, mään, myynnin tehos- myyjät, omat myyjät messut, tuote-esittelyt, taminen näytteet, myymäläesittelyt, tapahtumat Suhdetoiminta, julki- yrityskuvan parantami- ulkoiset ja sisäiset suora ja epäsuora kon- suus nen sidosryhmät takti, tiedotusvälineet 3.4 Kohderyhmän vaikutus markkinoinnin tavoitteisiin Markkinointiviestinnän tavoitteenasettelun päälähtökohtana tulisi olla tietämys viestinnän kohderyhmästä. Ilman tietoa ja tietämystä kuluttajista on vaikeaa markkinoida heille mitään. Kuinka tavoitekohderyhmä hankkii viestintää sekä prosessoi eli käsittelee informaatiota ja lopuksi käyttää tietoja hyväkseen. Kun itse markkinointiviestintä on onnistunutta, sen on täytynyt ylittää kolme kynnystä. Sanoman on täytynyt välittyä kohderyhmälle niin, että ihmiset ovat tavalla tai toisella altistuneet viestinnälle. Kohderyhmällä on näin ollen ollut mahdollisuus kuulla tai nähdä markkinointi. Riittävän

20 voimakkaan huomion herättäminen kohderyhmässä on toinen kynnys. Viestinnän on täytynyt herättää huomiota jotta se on tullut havaituksi. (Idman ym. 1993, 25) 15 Kolmantena kynnyksenä on havaitun sanoman prosessointi. Viestinnän avulla on tavoite siirtää tunteita, tunnelmia ja merkityksiä lähettäjältä vastaanottajalle. Tavan tulee olla sellainen, joka synnyttää vastaanottajassa haluttuja mielikuva- ja käyttäytymisvaikutuksia. (Idman ym. 1993, 25) Keskeinen vaikuttaja näin ollen viestinnän valintaan on tavoitekohderyhmä. Yrityksen on tunnettava ja tiedettävä tavoitekohderyhmä, jotta pystyy vaikuttamaan toivotulla tavalla. Kohderyhmästä tulee tietää, keitä ryhmään kuuluu sekä millaisia ominaisuuksia ja tietoja ryhmällä on. On myös hyvä selvittää heidän arvostuksensa ja toimintatapansa ja tietenkin se, että miten kyseisen kohderyhmän tavoittaa. Tärkeisiin kohderyhmiin uhrataan enemmän aikaa sekä käytetään yksilöllisesti suunniteltuja lähestymistapoja ja myös kahdenkeskisiä kontakteja. Osa kohderyhmistä voidaan tavoittaa tehokkaalla joukkoviestinnällä. (Idman ym., 1993, 18) Markkinointiviestinnässä tulisi tavoitteet asettaa kohderyhmittäin sekä sisäistä että ulkoista markkinointia varten. Kohderyhmiä on myös talon eli yrityksen sisällä. Yrityksen oma henkilökunta, tuotanto- ja myyntihenkilöstö sekä johtajisto ja osakkaat ovat osa jotakin kohderyhmää. Ulkoiseen kohderyhmään kuuluu tuotteen loppukäyttäjät. Niitä ovat vaikuttajat, eri jakelukanavat, jälleenmyyjät, tavarantoimittajat, alihankkijat, rahoittajat, kunta, eri järjestöt, valtio, tieotusvälineet, oppilaitokset sekä koko suuri yleisö. (Idman ym., 1993, 28) 3.5 Myyntityö ja asiakaspalvelu Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu ohjaa koko yrityksen toimintaa asiakaskeskeisissä yrityksissä. Yrityksen kaikki toiminnot pyritään tekemään markkinoinnillisesti. Liikeideat perustuvat usein markkinoilla havaittuun tarpeeseen. Henkilökohtainen myyntityö on yksi keskeisistä markkinointiviestinnän keinoista. Henkilökohtainen myyntityö yhdessä mainonnan, myynninedistämisen ja suhde- ja tiedotustoiminnan kanssa muodostavat ns. myyntitukitoimenpiteet. Joko pitkällä tai lyhyellä tähtäyksellä ne helpottavat itse myyntitapahtumaa ja palvelevat myynnin päämääriä. Myyntityön

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

LUONTAISTUOTEKAUPAN MARKKINOINTI Plantara Oy

LUONTAISTUOTEKAUPAN MARKKINOINTI Plantara Oy Miikka Lindholm LUONTAISTUOTEKAUPAN MARKKINOINTI Plantara Oy Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.05.2010 Tekijä(t) Miikka Lindholm Koulutusohjelma

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot PS 6 K2014 Attraktion määrittely Myönteisten tunteiden synnyttämä vetovoima yksilöä tai ryhmää kohtaan Attraktion syveneminen ja ylläpito vaatii

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot