ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri"

Transkriptio

1 Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho ASIAKASLÄHTÖINEN LANSEERAUSKAMPANJA Case Sirpakka-siideri Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Marraskuun 28. päivä, 2008 Tekijä(t) Johanna Kosonen ja Tiina Lepoaho Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen johtamisen ja tuottamisen koulutusohjelma Nimeke Asiakaslähtöinen lanseerauskampanja, Case Sirpakka-siideri Tiivistelmä Työmme tarkoituksena oli kehittää Ollinmäen Viinitila Oy:n uusien tuotteiden lanseerausta ja markkinointia. Uusia tuotteita kehitellään ja näin ollen niiden markkinointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Keskeisenä tutkimusongelmana oli, kuinka saadaan uusi tuote tuotua markkinoille sekä tutuksi kuluttajille. Valitsimme tutkimustavaksemme asiakaslähtöisen kyselyn, jolla lähestyimme kuluttajia. Kyselyssä keräsimme sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa. Mukana oli myös kysymyksiä vastaajien perustiedoista, esimerkiksi ikä ja sukupuoli, jotta saatiin tukea kohderyhmän valinnalle. Tavoitteena oli kyselyn avulla löytää epäkohtia ja esittää niihin ratkaisuja sekä toimenpide-ehdotuksia. Tutkimuksen sekä kehittämissuunnitelman pohjaksi kokosimme teoriaosuuden, joka käsitteli asiakaslähtöistä markkinointia, lanseerausta sekä markkinointiviestintää. Tutkimuksen avulla saatiin selville asioita, joissa yritys on tällä hetkellä hyvä ja, jotka vaativat kehitystä. Suurimmat kehittämiskohteet löytyivät myyntityöstä ja markkinoinnista. Esimerkiksi varsinaista myyntityötä tulisi harjoittaa paljon nykyistä enemmän. Myyntityön suhteen keskityttäisiin henkilökohtaiseen myyntityöhön, johon palkattaisiin alan ammattilainen. Suoramarkkinointia harjoitetaan nykyään jonkin verran, mutta ei kovin suunnitelmallisesti. Suoramarkkinointia voisi lisätä esimerkiksi Internetin kautta. Asiakaslähtöisen kyselyn ja teoreettisen pohjan avulla luotiin toimeksiantajalle uusi kehittämissuunnitelma asiakaslähtöisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän näkökulmasta. Tällä hetkellä Ollinmäen Viinitilalla menee hyvin ja myös tulevaisuuden näkymät ovat hyvät Asiasanat (avainsanat) asiakaslähtöinen markkinointi, lanseeraus, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus Sivumäärä Kieli URN s. liitteet Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Reijo Honkonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Ollinmäen Viinitila Oy Sirpa Villanen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis November 28 th, 2008 Author(s) Johanna Kosonen and Tiina Lepoaho Degree programme and option Hospitality Management Name of the bachelor's thesis Customer-oriented launch campaign, case Sirpakka Cider Abstract The goal of our thesis was to develop a launch and marketing campaign for new products at Ollinmäki Winery Ltd. They develop new products and that is why they should attach more attention to marketing communication. The central research question was how to get a new product to market and familiar to all consumers. We decided to do a customer-oriented inquiry, which helped us to get closer to the consumers. The inquiry contained different kinds of questions. We collected both qualitative and quantitative information. Our inquiry included questions about basic information from the respondents. For example we asked their age and gender so we could have support when choosing a target group. Our goal was to find some weaknesses with the help of the inquiry. Then we could present solutions and suggestions. We compiled the theory section dealing with customer-oriented marketing, launching and marketing communication. This research showed the areas where the company is currently doing well and also those that might need some improvement. The areas most in need of further development were found in sales and marketing. For instance there are actually relatively little sales, this could be developed. The focus should be on personal sales work, for which a professional could be hired. Direct marketing is done to some extent but not very systematically. Direct marketing could increase via the Internet. With the help of our research and theoretical groundwork, we created a new development plan for the employer from the viewpoint of customer-oriented marketing and marketing communication. Currently Ollinmäki Winery Ltd. is doing well and the future prospects are also good. Subject headings, (keywords) Customer-oriented marketing, launching, qualitative and quantitative research Pages Language URN 48 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Reijo Honkonen Bachelor s thesis assigned by Ollinmäen Viinitila Sirpa Villanen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ASIAKASLÄHTÖINEN MARKKINOINTI Toteutuksen vaiheet Kohderyhmä Markkinointikanavat Ajoitus Markkinoinnin sisältö MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinointiviestintä käsitteenä Tilanneanalyysi Markkinointiviestinnän tavoitteet ja tehtävät Kohderyhmän vaikutus markkinoinnin tavoitteisiin Myyntityö ja asiakaspalvelu Mainonta Myynninedistäminen Suhde- ja tiedotustoiminta Markkinoitavat tuotteet ja palvelut Markkinointiviestintä osana markkinointia Tuotekartta eli MDS (multidimensional scaling) OLLINMÄEN VIINITILA OY:N TILANNEKARTOITUS Sirpakka-siideri Työn tarkoitus ja tutkimusongelmat Tutkimuskohteen kuvaus Tutkimusmenetelmät Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä Aineiston käsittely Tutkimustulokset ja johtopäätökset Asiakaskyselyn tulokset LANSEERAUSSUUNNITELMA Yleistä... 36

5 5.2 Lanseeraussuunnitelman kehittäminen Tuotekehityksen onnistumisen parantaminen KEHITTÄMISSUUNNITELMA Yleistä Markkinointiviestintä kehittämiskohteena PÄÄTÄNTÖ LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Tämän työn tarkoitus oli laatia Ollinmäen Viinitila Oy:lle kattava asiakaslähtöisen lanseerauskampanjan suunnitelma yrityksen omille tuotteille. Olemme työssämme keskittyneet pelkästään Sirpakka-siiderin tuomiseen markkinoille Etelä-Savossa. Ollinmäen Viinitila sijaitsee Mikkelin Anttolassa ja on valmistanut jo vuodesta 1995 erilaisia marja- ja hedelmäviinejä pelkästään kotimaisista raaka-aineista. Työmme teoria osuus koostui pitkälti markkinoinnista ja sen eri osa-alueista, tutkimusmenetelmistä sekä lanseerauksesta. Teoria rakennettiin sen mukaan, että se vastaisi mahdollisimman hyvin toimeksiantajan toiveita ja näkemyksiä itse tuotteen lanseerausprosessista. Tarkoituksena on hyödyntää suunnitelmaa jatkossa mahdollisten uusien tuotteiden lanseeraamisessa markkinoille. Teoria muodostui luotettavista kirjallisuuslähteistä sekä sähköisistä lähteistä. Suoritimme myös asiakaskyselyn keväällä 2008, jonka pohjalta pohdimme markkinoinnin ja lanseerauksen kehittämistä Ollinmäen Viinitilalla. Kysely oli sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. Kyselyssä kerättiin tietoa monivalintakysymyksillä sekä niitä täydentävillä avoimilla kysymyksillä. Työn aihe tulee toimeksiantajaltamme Ollinmäen Viinitila Oy:ltä. Toimeksianto oli helppo ottaa vastaan, koska yritys on molemmille tuttu. Molemmat ovat vierailleet kyseisessä yrityksessä ja tutustunut sen toimintaan ja toinen tämän työn tekijöistä on työskennellyt Ollinmäen Viinitilalla. Tämän myötä uskomme antavamme käytännön hyötyä ja uusia näkökulmia yrityksen markkinointiin. Työmme alkaa teoreettisella osiolla, jossa käsitellään asiakaslähtöistä markkinointia ja markkinointiviestintää. Näiden jälkeen tulee Ollinmäen Viinitilan tilannekartoitus, johon sisältyy tutkimusosio. Tutkimusosiossa kerrotaan kyselyn tutkimustuloksia. Lopuksi esitämme toimeksiantajallemme kehittämisehdotuksia ja ideoita.

7 2 ASIAKASLÄHTÖINEN MARKKINOINTI 2 Asiakaslähtöinen markkinointi on asiakaslähtöisempää kuin perinteinen markkinointi. Markkinointi ei lähde tuotteesta tai palvelusta, vaan suunnittelu ja toteutus lähtevät asiakkaan tarpeista. Jotta markkinointi on oikein kohdennettua, kohderyhmä, markkinointiviesti, markkinointikanava ja markkinoinnin ajankohta suunnitellaan tarkasti. Asiakaslähtöinen markkinointi pyrkii välttämään turhaa markkinointiviestintää. Sillä markkinoidaan tuotteita ja palveluita vain sellaisille asiakkaille, jotka todella hyötyvät niistä. Tämän tyyppisen markkinoinnin avulla pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä sekä asiakasuskollisuutta. Sillä pyritään myös luomaan pitkiä, molempia osapuolia tyydyttäviä asiakassuhteita. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.1 Toteutuksen vaiheet Asiakaslähtöinen markkinointi jaetaan neljään osaan: kohderyhmäanalyysiin, toteutettavan markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Markkinointi onkin eräänlainen ympyrä, joka pyörii jatkuvasti ja jonka vaiheita ovat markkinoinnin suunnittelu, kohdistaminen, toteuttaminen ja oppiminen. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Kohderyhmäanalyysi Kohderyhmäanalyysi on tärkeä vaihe ja se ohjaa koko markkinointia. Kohderyhmäanalyysissä valitaan asiakkaat, joille tuotteita ja palveluita halutaan markkinoida. Markkinoinnin on oltava sopivaa kohderyhmälle, kohderyhmän reagointia markkinointiin on seurattava ja markkinointia on muutettava tarvittaessa, jotta kohderyhmä reagoisi markkinointiviestintään. Kohderyhmä valitaan tavoitteen mukaan. Markkinointi on kohdistettava koko kohderyhmälle, jos halutaan tunnettuutta itselle tai tuotteelle. Kohdennettua markkinoinnin tulee olla jos halutaan saada asiakkaat ostamaan. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Selvitettäessä sopivaa markkinointiviestintää valitulle kohderyhmälle, käytetään yleensä hyödyksi kohderyhmän aiempien ostojen laatua, määrää ja tiheyttä. Markkinoinnin suunnittelussa käytetään kohderyhmää muistuttavan henkilön ostotietoja, jos kohde-

8 3 ryhmällä ei ole aikaisempia ostoja. Markkinoinnin suunnitteluun saa apua analysoimalla näitä tietoja. Kohderyhmän käyttäytyminen on saattanut muuttua, joten tällaiset tiedot eivät aina tee markkinoinnista hyvää. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin tehokkuus on parempaa, koska nykyään markkinointia toteutetaan yksilömarkkinointina. Koska asiakkuudet on jaettava ryhmiin, ei yksilömarkkinointia kannata yksin käyttää kuluttajamarkkinoilla. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Asiakkaat on tärkeää ryhmitellä, sillä asiakkaiden kesken on eroja niin ostokäyttäytymisessä kuin yrityksen kannattavuuden näkökulmastakin. (Mäntyneva, M., 2001, 18-19) Ryhmään kuuluville asiakkaille voidaan toteuttaa samanlaista markkinointia, jolloin kustannukset ovat suhteellisen alhaiset. (Mäntyneva 2002, 92-96) Perinteisessä markkinoinnissa kohderyhmä valitaan demografisen taustaprofiilin mukaan. Kohderyhmän suuruus määrittelee markkinointibudjetin suuruuden. Asiakkuuden hallintaan perustuva markkinointi pyrkii markkinoimaan sellaiselle kohderyhmälle, joka todennäköisesti tarvitsee tuotetta tai palvelua ja joka on yritykselle kannattava. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Toteutettavan markkinoinnin suunnittelu Suunniteltaessa markkinointia on ensin selvitettävä, kenelle markkinoidaan, mitä markkinoidaan, miten ja milloin markkinoidaan. On myös asetettava tavoite, joka voi olla esimerkiksi vanhojen asiakkaiden aktivointi tai uusien asiakkaiden hankinta. Markkinoinnin suunnittelussa on mietittävä markkinoinnin ajoitus ja kanavat, joita on hyvä käyttää. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Tarkka kohderyhmän valinta korostuu asiakkuudenhallinnan mukaisessa markkinoinnissa. Osumatarkkuus on yhtä suurta kampanjaa parempi, jos markkinoinnissa käytetään monille pienille kohderyhmille suunnattuja kampanjoita. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakkaana ovat samat asiakkaat, jotka jo tunnetaan ja heille täytyy vain tarjota tuotteita tai palveluita, jotka heitä hyödyttävät. Tuotelähtöinen markkinointi on kallista ja hidasta, koska asiakkaat täytyy aina etsiä uudelleen markkinoilta. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

9 Markkinoinnin toteutus 4 Useiden samaan aikaan käynnissä olevien kampanjoiden avulla on hyvä toteuttaa markkinointia. On tarjottava erilaisia kampanjoita eri asiakkuuksille. Prosessimaisemmaksi markkinoita voi luoda kampanjoiden avulla. Jokaisen kampanjan kohdalla on hyvä selkiyttää tavoitteet ja mitata niiden saavuttamista. Yleensä kampanjalla on volyymi-, kustannus- ja tuloksellisuustavoitteet. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin oikea kohdentaminen on asiakaslähtöisen markkinoinnin etuja. Ylimääräinen markkinointiviestintä jää pois, ja asiakkaille tarjotaan vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita he tarvitsevat. Kannattavuus ei ole lyhyellä aikavälillä niin hyvä kuin tuotelähtöisessä markkinoinnissa, mutta asiakkuuksien kannattavuus paranee ajan myötä. Turhien markkinointiviestien välttäminen lujittaa asiakassuhdetta, vaikka asiakaslähtöinen markkinointi onkin kallista ja monimutkaista. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Niin kauan, kun markkinoinnista saatava hyöty on kustannuksia suurempi, kannattaa asiakkaille tarjota heille hyödyllisiä tuotteita. Kanavakohtaisessa markkinointiviestinnässä viesti viedään suoraan asiakkaalle ja hän voi antaa siitä palautetta. Viestinnän tulisi olla ennakoivaa ja reaktiivista. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnin seuranta Markkinointia tulisi aina seurata, laskea tuloksia sekä tulkita niitä. On määriteltävä mittarit ja asiat, joita halutaan seurata, markkinoinnin seurannan vuoksi. Kampanjasta saatuja tuloksia analysoidaan kannattavuudeltaan ja volyymiltaan. Asiakaspalautetta on myös hyvä kerätä. Kampanjan tehokkuutta tulee analysoida kaiken toiminnan kannalta. Esimerkiksi, olivatko kaikki markkinointikanavat tehokkaita ja reagoivatko eri kohderyhmät hyvin markkinointiviesteihin. Kampanjoiden tarkka analysointi auttaa tulevaisuuden suunnittelussa ja hyödyttävien mainoskampanjoiden toteuttamisessa. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

10 5 Asiakkuudenhallinnan mukaan markkinoinnin tulosten analysointi auttaa yritystä hahmottamaan asiakassegmenteistään käyttämättömiä mahdollisuuksia sekä lisäämään myynnin katteita ja vähentämään markkinoinnin kustannuksia. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.2 Kohderyhmä Markkinoitavan tuotteen tai palvelun kohderyhmänä on oltava ne asiakkaat, jotka hyötyvät ja ovat kiinnostuneita siitä. On pyrittävä ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja markkinoida heille tuotteita ja palveluita, joita he eivät ole vielä kaivanneet. Jos asiakkaat tunnetaan hyvin, voidaan markkinoinnissa ennakoida asiakkaiden tarvitsemia tuotteita. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Asiakasyritysten ostoprosessin rakenne on eräs tärkeimmistä ostokäyttäytymisestä tunnettavista asioista. Se, ketkä kaikki asiakasyrityksissä ovat mukana vaikuttamassa ostopäätökseen, on tärkeää tietoa markkinointitoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja kohdistamiseksi. Ostoprosessissa on mukana sitä enemmän osallistujia, mitä merkittävämmästä ostosta on kysymys. (Rope 1999, 40-41) Markkinoiden rakenteesta tulee selvittää mm. seuraavia asioita, jos kohdeasiakkaina ovat kuluttajamarkkinat: sukupuoli ikäryhmä koulutustaso ammattiryhmä perheen elinvaihe elämäntyylitekijät jne. (Rope 1999, 41) Edellä mainitut kohdat antavat tärkeää perustietoa siitä, millaisia potentiaalisista kuluttajista markkinat muodostuvat. Eri asiakaskohderyhmien tavoittamiseen tarvittavia jakeluteitä sekä jakelun tehokkuutta päästään tämän perusteella arvioimaan. Samassa yhteydessä on mahdollista tutkia myös, miten yrityksen nykyiset jakelujärjestelmät

11 soveltuvat uuden tuotteen markkinoillevientiin sekä mitä kehitystarpeita niihin kohdistuu. (Rope 1999, 41) Markkinointikanavat Asiakkaiden tunteminen on oikeiden markkinointikanavien valintojen taustalla. Oikeat kanavat on valittava asiakkaiden mukaan, joten ei tarvitse olla näkyvillä tai tavoitettavissa jokaisessa mahdollisessa markkinointikanavassa menestyäkseen. On tiedettävä, miten ja missä asiakkaat ostopäätöksensä tekevät. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Yksi tärkeä markkinoinnin onnistumiseen vaikuttava tekijä on markkinointikanavan määrittely. Sen tavoitteena on varmistaa, että tuotetta on saatavilla kohderyhmälle. Kanavaratkaisun valinta määrittelee, kuinka pyritään saavuttamaan kohdesegmentti sekä miten jakeluun liittyvät tehtävät suoritetaan. Markkinointikanavan päätöksen lähtökohtana on aina oltava lopullinen kohderyhmä. Jakelupäätöksen perustaksi on selvitettävä seuraavia asioita: potentiaalisten asiakkaiden määrä asiakkaiden sijainti maantieteellisesti kuinka usein asiakkaat ostavat kuka ostopäätöksen tekee/ kuka ostaa mistä on totuttu ostamaan vastaavia tuotteita mitä palveluita asiakas haluaa tuotteeseen kytkeytyvän. (Rope 1999, 93-94) Markkinoinnin tavoite sekä asiakkaat vaikuttavat markkinointikanavan valintaan. Halutaanko tunnettavuutta itselle ja tuotteelle vai halutaanko saada asiakas ostamaan, vaikuttavat erilaisten markkinointikanavien käyttämiseen. Kun tunnetaan kohderyhmä hyvin, voidaan kehittää markkinointikanavien käyttöä ja yhdistellä niitä kohderyhmän tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan. Yleisesti viestintäkanavat ovat seuraavia: televisio radio posti puhelin

12 7 Internet-sivut sähköposti mobiiliyhteys, kuten tekstiviestimarkkinointi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.4 Ajoitus Markkinoinnin on oltava sopivaa asiakkaan elämäntilanteeseen. Markkinointi tulisi ajoittaa siten, että asiakas on halukas ostamaan. Tällaisia vaiheita ovat muun muassa syntymä, opiskelujen aloittaminen, naimisiin meno, oman asunnon hankkiminen ja oman yrityksen perustaminen. Jotta asiakas saisi suhteesta lisäarvoa, vaatii jokainen vaihe asiakassuhteen hoidolta oikeita asioita. Jokaisen vaiheen omanlaiset palvelut tai tuotteet on sovitettava asiakkaan elämäntilanteeseen. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Pankit toimivat hyvänä esimerkkinä yrityksistä, jossa asiakkaan tarpeet liitetään asiakkaan elinkaaren vaiheisiin. Pankkien olisi hyvä huomioida palveluiden ja tuotteiden sitoutuneisuus elinkaareen. Näin kiinnitettäisiin huomiota erilaisiin palveluihin ja tuotteisiin asiakashoitosuunnitelmaa muotoiltaessa. Asiakkaan ja yrityksen välisessä vuoropuhelussa tulee esille asiakkaan lopullinen tarve. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Myös asiakkaan toiminnan myötä esille tulevista asioista on hyötyä yksilöidyssä markkinoinnissa. Esimerkiksi pankin asiakkaille voidaan vuoden kuluttua lähettää automaattisesti tarjous vuositalletusten jatkamisesta. Tuotteen tai palvelun tarpeen syklisyyttä käytetään hyväksi markkinoinnin oikeaa ajoitusta selvitettäessä. Tuotteita tai palveluita tarvitaan usein tietyin väliajoin. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) 2.5 Markkinoinnin sisältö Nykyään markkinointi on yksilöllistä sekä asiakaspainotteista. Ennen käytettiin monologia, mutta nykyään on käytössä dialogi. Yritys ja asiakas keskustelevat asiakkaan tarpeista sekä asiakaslähtöisestä markkinoinnista. Asiakkaat arvostavat sitä, että heidän erilaisuutensa ja toiveet otetaan huomioon ja että heille tarjotut tuotteet ovat juuri

13 8 heille sopivia. Asiakkaat päättävät milloin ja missä ovat kontaktissa yritykseen. Jos asiakkaat eivät saa sitä, mitä haluavat, he vaihtavat helposti yritystä. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoinnissa yksilömarkkinointiin siirtyminen on haastavaa, mutta se on melkein ainoa tapa menestyä. Asiakkaista saatava informaatio, joka voidaan ottaa talteen ja hyödyntää myöhemmin markkinoinnissa, kehittää yrityksen toimintoja. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Nykyisin asiakkaan on helppo vaihtaa palveluntarjoajaa. Tarjoajan vaihdosta ei koidu edes paljon kustannuksia vaihtajalle. Asiakkaalle voidaan tehdä sitova tarjous ilman, että tämä olisi kyseisen yrityksen asiakas ennestään tai että hänen edes oletettaisiin tulevan asiakkaaksi. Internet ja muu digitaalinen markkinointi on tehnyt kilpailuttamisesta mahdollista. Monesta eri yrityksestä voi saada kasvottomasti tarjouksia ja torjua ne yhtä kasvottomasti tai valita niistä parhaat. Digitaalinen markkinointi lisää asiakasuskollisuutta, mutta se saa asiakkaan myös kilpailuttamaan tuotteita ja palveluita. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa entistä yksilöllisemmän markkinoinnin ilman kovin korkeita kustannuksia. Näin asiakkaille pystytään tarjoamaan oikeita tuotteita ja palveluita, jolloin asiakastyytyväisyys paranee. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006) Markkinoijat sortuvat viestinnässään hyvin usein liialliseen selittämiseen tai vaikenemiseen. Asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen käytetäänkin huumoria, sanaleikkejä ja muunlaisia huomionherättämiskeinoja. Usein tehdään oletuksia asiakkaiden arvoista sekä ajatusmaailmoista ilman sen suurempia tutkimuksia, mutta se on myös tarpeellista. Jos markkinoijan kuvitelmat asiakkaistaan eivät ole täysin totta, suuret mainoskustannukset eivät tuota parhainta mahdollista hyötyä. Yleensä tutkimusten avulla ei löydetä asiakkaan mieleenpainuvimpien mainosten kaavaa, joten tärkeintä on kuunnella asiakasta. (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

14 3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 9 Markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan lähettäjän ja vastaanottajan välille yhteinen käsitys tuotteesta, yrityksestä tai toimitavoista. Sen avulla olisi tarkoitus saada asiakas tiedostamaan yrityksen uusi tuotantoteknologia, tuote tai vakuuttaa sijoittaja yrityksen positiivisista näkymistä. (Vuokko 2003, 12) 3.1 Markkinointiviestintä käsitteenä Markkinointiviestintä on yrityksen ja muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiinsä kohdistamaa viestintää. Sen pääasiallisena tarkoituksena on saada joko suoraan tai välillisesti aikaan kysyntää tai kysyntään myönteisesti vaikuttavia tuloksia. Perinteisesti markkinointiviestintä jaetaan neljään eri osa-alueeseen, joita ovat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen sekä myös suhde- ja tiedotustoiminta. (Idman ym. 1993) Markkinointiviestinnällä ei pyritä siihen, että sidosryhmillä on kaikki ne tiedot, käsitykset ja kokemukset, joita yrityksellä on. Sen avulla vaikutetaan niihin tietoihin ja käsityksiin, joilla on merkitystä siihen, miten sidosryhmä käyttäytyy yritystä kohtaan. Tuotteiden ominaisuuksista viestitään asiakkaille, kannattavuusluvuista sijoittajille ja yrityksen maksukyvystä tavarantoimittajille. Tämän tyyppisen viestinnän suunnittelussa on osattava valita, mistä eri sidosryhmien kanssa pitää saada aikaan yhteinen käsitys. (Vuokko 2003, 12) 3.2 Tilanneanalyysi Suunniteltaessa sitä, mihin voidaan ja halutaan mennä sekä mitä keinoja kannattaa käyttää, on olennaista tietää, missä ollaan tällä hetkellä. Tilanneanalyysi antaa tämän lähtökohtatiedon. Mitä kaikkea siihen pitää sisällyttää ja kuinka syvällinen vaihe tämä on, riippuu siitä, millainen on päätöksiin tarvittavan lähtökohtatiedon tarve. Uusia tuotteita markkinoille markkinoitaessa pitää tilanneanalyysi tehdä hyvin huolellisesti. (Vuokko 2003, )

15 Tilanneanalyysi pitää sisällään kaksi osa-aluetta, sisäisten ja ulkoisten tekijöiden analyysin. Seuraavassa on tarvittavia tärkeimpiä tietoja: 10 Sisäiset tekijät Yritysanalyysi markkinoinnin ja yrityksen arvot, visiot ja strategia tavoitteet ja toimintaperiaatteet resurssit, toimintakapasiteetti, osaamisen alueet vahvuudet ja heikkoudet Tuoteanalyysi tuotteen historia ja elinkaaren vaihe käytetyt markkinointistrategiat sekä vaikutukset tuotteen vahvuudet ja heikkoudet tuotteen asema tai asemointi kilpailussa Ulkoiset tekijät Kohderyhmä ketkä ostavat tuoteryhmään kuuluvia tuotteita kuka ostaa, ketkä vaikuttavat ostopäätökseen miksi ostetaan mistä, milloin, kuinka usein ja millaisissa erissä ostetaan mitä asioita arvostetaan, valintakriteerit kuinka tuotteita käytetään kuinka suhtaudutaan tuotteeseen vs. kilpailijan tuote mistä haetaan tietoa, kuinka muodostetaan mielipide mistä ja milloin kohderyhmä tavoitetaan Kilpailijat määrä ja laatu vahvuudet ja heikkoudet asema ja asemointi markkinoilla käytetyt strategiat ja niiden vaikutukset tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat uusien kilpailijoiden uhka

16 Toimintaympäristö nyt sekä tulevaisuudessa kansantalouden sekä globaalin talouden tilanne lainsäädäntö ja toimintakulttuuri sosiaalinen tilanne poliittinen tilanne teknologia resurssien saaminen (Vuokko 2003, ) 11 Päätöstilanteesta riippuu, kuinka tärkeitä nämä viisi osa-aluetta ovat. Tärkeintä on arvioida, millaista tietoa eri osa-alueilta kannattaa kerätä. Etenkin lanseeraustilanteessa kannattaa yrityksen, kohderyhmän ja kilpailijoiden tilanne selvittää laajemmin. (Vuokko 2003, 136) Tilanneanalyysissä tarvittavia tietoja löytyy sekä yrityksen sisältä tai ulkoa joko valmiina eli sekundääritietona tai erikseen kerättävänä (primääritieto) tätä tarkoitusta varten. Englannin kielen käsite marketing intelligence kuvaa niitä tietoja, joita suunnittelun apuna käytetään sekä tarvitaan. (Vuokko 2003, ) Tyypillinen sekundääritiedon muoto on tutkimuslaitoksista saatavat tai ostettavat valmiit tiedot, esim. markkina-alueista, kuluttajaryhmistä, elämäntyyleistä sekä kohderyhmän mediakäytöstä. Primääritietoa saadaan keräämällä erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä, esim. kyselyitä, tai kvantitatiivisia menetelmiä, esim. haastatteluja. Näin toimitaan, kun halutaan tietoa esimerkiksi siitä, millaisia mielikuvia tuotteista on ja miten tuotetta käytetään. (Vuokko 2003, 137) Tilanneanalyysi ei aina edellytä laajaa tiedonkeruuta yrityksen ulkopuolelta tai ulkopuolisten palveluiden käyttöä. Useimmiten riittäviä tilanneanalyysitiedon lähteitä ovat yrityksen omat järjestelmällisesti kerätyt sekä käyttökelpoisella tavalla organisoidut tietokannat että muu sisäinen informaatio. (Vuokko 2003, 137) Analyysin pohjalta on tarkoitus nähdä, missä ollaan nyt. Samalla se antaa vastauksen siihen, miksi ollaan siellä, missä ollaan. Mitä on tehty markkinoinnin osalta? Mitä kilpailijat ovat tehneet ja mitä markkinoilla on tapahtunut? Analyysillä voi saada sel-

17 12 ville myös yrityksen ja tuotteen tulevaisuuden näkymät. Tämän pohjalta voikin pohtia: jos jatketaan näin, mitä tulee tapahtumaan yritykselle ja tuotteelle ja mihin ollaan menossa. Lisäksi tulee pohtia, mitä analyysin perusteella omassa toiminnassa tulisi muuttaa. Näin pääsee tavoitevaiheeseen: mihin halutaan mennä. (Vuokko 2003, 137) 3.3 Markkinointiviestinnän tavoitteet ja tehtävät Markkinointiviestinnän tavoitteita: Kertoa asiakkaalle hyödykkeen olemassaolosta Saada asiakas kiinnostumaan tuotteesta Saada asiakas tiedostamaan tarvitsevansa tuotteen Saada asiakas tekemään ostopäätös Tyytyväisyys tuotteeseen ostopäätöksen syntymisen jälkeen ostaa mahdollisesti uusia tuotteita (Toivanen, Watia 2006, 19) Markkinointiviestinnälle voidaan asettaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Kun tavoite on selvillä, se ohjaa markkinointiviestinnän keinojen valintaa. Hitaammin vaikuttavia keinoja ovat suhdetoiminta sekä tiedottaminen, kun taas tarjousmainonta ja myynninedistämiskampanjat näkyvät myyntiluvuissa välittömästi. Markkinointiviestinnässä käytettäviin keinoihin vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Näitä ovat esim. Viestinnän tavoitteet Viestintästrategia Aikaisempi viestintäkäytäntö Kilpailijoiden viestintä Viestinnän kohderyhmä Sitoutuneisuus Tuotteen elinkaaren vaihe Viestintäbudjetti Markkinoitava tuote ja palvelu (Idman ym. 1993, 17) Kilpailijoiden käyttämällä viestinnällä on usein merkitystä yrityksen viestintämuodon valintaan. Kilpailijat saattavat esimerkiksi muuttaa aikaisempaa käytäntöään tai ken-

18 13 ties saada hallitsevan aseman jonkin viestintämuodon käytössä. Yrityksen on oltava tietoinen kilpailijoistaan, jotta on mahdollista tavoittaa omia kohderyhmiänsä ja saada aikaan toivottua tulosta. Jokainen yritys haluaisi olla paras valitsemallaan alalla. (Idman ym. 1993, 18, 22) Markkinointiviestinnän tavoitteiden tulisi pohjautua yrityksen ja markkinoinnin tavoitteisiin sekä strategioihin. Esimerkiksi jos yrityksen tavoitteena on olla markkinaalueellaan johtava ja arvostettu viinin valmistaja viiden vuoden päästä, yrityksen tulee omata hyvän maun lisäksi ammattitaitoja tuotesuunnittelussa, valmistuksessa ja toiminnan organisoinnissa. (Vuokko 2003, 137) Uutta juomaa lanseerattaessa markkinoille tarvitaan toimenpiteitä tuotannon lisäksi mm. etiketin ja nimen suunnittelussa, hinnoittelussa, lanseerausmainonnassa sekä suhdetoiminnassa ja menekin edistämisessä. Promootio sekä erilaiset tuote-esittelyt ovat myös tärkeää markkinointiviestintää. (Vuokko 2003, 137) Markkinointiviestinnän tavoitteena on pyrkimys vaikuttaa kognitiivisesti, affektiivisesti tai konatiivisesti. Kognitiivisesti vaikuttava viestintä tarkoittaa tietotason ja tunnettavuuden lisäämistä. Kohderyhmä tietää tuotteen tai yrityksen olevan olemassa ja muistaa sekä tunnistaa erilaisia ominaisuuksia. Kognitiivista vaikutusta kutsutaan näin ollen myös tietoisuusvaikutukseksi. Affektiivinen taas vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin. Kohderyhmä asennoituu toivotulla tavalla yritykseen, tuotteeseen tai palveluun. Affektiivisella tavoitteella pyritään aina herättämään tunteita. Affektiivista vaikutusta kutsutaan myös asennevaikutukseksi tai kommunikaatiovaikutukseksi. (Idman ym. 1993, 28) Konatiivinen on toimintavaikutteista ja aiheuttaa jonkinlaista toimintaa, kuten esimerkiksi ostoja, käyttäytymistä, tilauksia ja kontakteja. Asiakas voi myös haluta lisätietoja, siirtyä kilpailijalta toiselle yritykselle, pysyä kanta-asiakkaana ja suositella. Konatiivisen vaikutuksen tavoitteena on myös käyttäytymis- tai toimintavaikutusta. (Idman ym. 1993, 28) Kognitiivista ja affektiivista vaikutusta kutsutaan myös kommunikaatiovaikutukseksi ja konatiivista käyttäytymisvaikutukseksi. (Vuokko 2003, 138)

19 14 Kun markkinointiviestinnän kokonaistavoitteet on määritelty, on seuraavaksi asetettava tavoitteet jokaiselle markkinointiviestinnän osatekijälle. Osatekijät ilmenivät jo aiemmin tekstissä ja ne ovat myynti/myyntityö, mainonta, myynnin edistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta. TAULUKKO 1. Markkinointiviestinnän keinojen erityispiirteet. (Idman ym. 1993, 32). VIESTINNÄN VIESTINNÄN SANOMAN VIESTINTÄKANAVA MUOTO TARKOITUS VASTAANOTTAJA Henkilökohtainen myynnin aikaansaami- loppukäyttäjä, jakelu- suora kontakti asiakkai- myyntityö nen tien portaat siin, puhelimitse, kasvotusten Mainonta tietoisuuden lisäämi- loppukäyttäjä, jakelu- massamediat, epäsuora nen, yrityskuvan ja tien portaat, jälleen- ja suora kontakti asiak- tuotekuvan parantami- myyjät, vaikuttajat kaisiin, suoramainonta nen, myyminen, asiakasuskollisuus Myynnin edistäminen innostaminen ostamaan, loppukäyttäjä, jakelu- massamediat, suora innostaminen myy- tien portaat, jälleen- kontakti asiakkaisiin, mään, myynnin tehos- myyjät, omat myyjät messut, tuote-esittelyt, taminen näytteet, myymäläesittelyt, tapahtumat Suhdetoiminta, julki- yrityskuvan parantami- ulkoiset ja sisäiset suora ja epäsuora kon- suus nen sidosryhmät takti, tiedotusvälineet 3.4 Kohderyhmän vaikutus markkinoinnin tavoitteisiin Markkinointiviestinnän tavoitteenasettelun päälähtökohtana tulisi olla tietämys viestinnän kohderyhmästä. Ilman tietoa ja tietämystä kuluttajista on vaikeaa markkinoida heille mitään. Kuinka tavoitekohderyhmä hankkii viestintää sekä prosessoi eli käsittelee informaatiota ja lopuksi käyttää tietoja hyväkseen. Kun itse markkinointiviestintä on onnistunutta, sen on täytynyt ylittää kolme kynnystä. Sanoman on täytynyt välittyä kohderyhmälle niin, että ihmiset ovat tavalla tai toisella altistuneet viestinnälle. Kohderyhmällä on näin ollen ollut mahdollisuus kuulla tai nähdä markkinointi. Riittävän

20 voimakkaan huomion herättäminen kohderyhmässä on toinen kynnys. Viestinnän on täytynyt herättää huomiota jotta se on tullut havaituksi. (Idman ym. 1993, 25) 15 Kolmantena kynnyksenä on havaitun sanoman prosessointi. Viestinnän avulla on tavoite siirtää tunteita, tunnelmia ja merkityksiä lähettäjältä vastaanottajalle. Tavan tulee olla sellainen, joka synnyttää vastaanottajassa haluttuja mielikuva- ja käyttäytymisvaikutuksia. (Idman ym. 1993, 25) Keskeinen vaikuttaja näin ollen viestinnän valintaan on tavoitekohderyhmä. Yrityksen on tunnettava ja tiedettävä tavoitekohderyhmä, jotta pystyy vaikuttamaan toivotulla tavalla. Kohderyhmästä tulee tietää, keitä ryhmään kuuluu sekä millaisia ominaisuuksia ja tietoja ryhmällä on. On myös hyvä selvittää heidän arvostuksensa ja toimintatapansa ja tietenkin se, että miten kyseisen kohderyhmän tavoittaa. Tärkeisiin kohderyhmiin uhrataan enemmän aikaa sekä käytetään yksilöllisesti suunniteltuja lähestymistapoja ja myös kahdenkeskisiä kontakteja. Osa kohderyhmistä voidaan tavoittaa tehokkaalla joukkoviestinnällä. (Idman ym., 1993, 18) Markkinointiviestinnässä tulisi tavoitteet asettaa kohderyhmittäin sekä sisäistä että ulkoista markkinointia varten. Kohderyhmiä on myös talon eli yrityksen sisällä. Yrityksen oma henkilökunta, tuotanto- ja myyntihenkilöstö sekä johtajisto ja osakkaat ovat osa jotakin kohderyhmää. Ulkoiseen kohderyhmään kuuluu tuotteen loppukäyttäjät. Niitä ovat vaikuttajat, eri jakelukanavat, jälleenmyyjät, tavarantoimittajat, alihankkijat, rahoittajat, kunta, eri järjestöt, valtio, tieotusvälineet, oppilaitokset sekä koko suuri yleisö. (Idman ym., 1993, 28) 3.5 Myyntityö ja asiakaspalvelu Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu ohjaa koko yrityksen toimintaa asiakaskeskeisissä yrityksissä. Yrityksen kaikki toiminnot pyritään tekemään markkinoinnillisesti. Liikeideat perustuvat usein markkinoilla havaittuun tarpeeseen. Henkilökohtainen myyntityö on yksi keskeisistä markkinointiviestinnän keinoista. Henkilökohtainen myyntityö yhdessä mainonnan, myynninedistämisen ja suhde- ja tiedotustoiminnan kanssa muodostavat ns. myyntitukitoimenpiteet. Joko pitkällä tai lyhyellä tähtäyksellä ne helpottavat itse myyntitapahtumaa ja palvelevat myynnin päämääriä. Myyntityön

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula

Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä. Erja Koivula Markkinointi ja myynti 2. luentopäivä Erja Koivula Asiakkaan kokema palvelun laatu Imago Odotettu laatu Koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Myynti Imago Suullinen viestintä Suhdetoiminta

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS

Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS Markkinointiautomaation haltuunotto toi lisää liidejä CASE DNA BUSINESS + Toimiala: viestintä- ja asiakasverkkopalveluiden tarjoaminen Yritys: DNA "Markkinointiviestien tarkan kohdennuksen ansiosta voimme

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Grand Challenges. Smart Start-Ups? Ny Start Up erto örnberg

Grand Challenges. Smart Start-Ups? Ny Start Up erto örnberg + Grand Challenges Smart Start-Ups? Ny Start Up + Asiakas! Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kaiken keskiössä! Ketkä ovat asiakkaitamme?! Määrittele asiakas-segmentit! Tarve. Mihin tarkoitukseen asiakkaat

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC Smarter Data Better Results LESS REPORTS MORE RESULTS DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC SUPER ANALYTICS & AKATEMIA 24/7 WEBINAARI 15.10.2014 KLO 15 www.superanaly,cs.fi www.akatemia.fi DIGITAALISEN MARKKINOINNIN

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot