16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 Aika klo 16:00-16:34 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:34 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:34 jäsen Halonen Eero 16:00-16:34 I varapuheenjohtaja Kangas Mari 16:00-16:34 jäsen Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:34 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:34 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:34 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-16:34 jäsen Sipola Mauno 16:00-16:34 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:34 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen Sutela Taisto 16:00-16:34 valtuuston I vpj. Autio Timo 16:00-16:34 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-16:34 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:34 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Roivainen Matti valtuuston pj. Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Kangas ja Seppo Leskinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Eero Halonen Kirsti Lehtinen puheenjohtaja puheenjohtaja 188 pöytä kirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mari Kangas Seppo Leskinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 Maanhankintojen jatkaminen Holma-Haapajärvi 2-vaiheella Raakamaapalstan ostaminen Holman länsipuolelta Annanmäki-Isoniemenkangas alueen maastoliikenteen valvonta Seutulippujärjestelmää koskeva yhteistyösopimus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Ero Hannes Kortesalmelle sivistyslautakunnan jäsenyydestä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 411

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Maanhankintojen jatkaminen Holma-Haapajärvi 2-vaiheella 5035/63/631/2010 KHALL 183 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Holman länsipuolen kaavoituksen 1-vaihetta varten hankittiin jo aiemmin osa Puotiniemen tilasta RN:o 70:3, mutta määrärahojen loppuessa palstan Annalankankaan puoleinen kangas jäi ostamatta. Omistajan Kauko Granlundin kanssa on nyt sovittu palstan kaupasta. Pinta-ala on n. 9,72 ha ja puuston arvo Kokonaiskauppahinnaksi alueen raaka maan hintatasolla kertyy päättää ostaa tilaan Puotiniemi RN:o 70:3 kuuluvan n. 9,72 ha:n Annalankankaan puoleisen palstanosan :n kauppahinnalla puustoineen. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Raakamaapalstan ostaminen Holman länsipuolelta 5026/63/631/2010 KHALL 184 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Holma-Haapajärvi länsipuolen kasvusuunnan 1-vaiheen asemakaava on hyväk sytty Maanhankinnat 2-vai heen kaa voi tusta ennakoiden on jo aloitettu Länsikehän länsipuolelta Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisesti. Tilaan Kankaala RN:o 5:100 kuuluvan n m²:n palstan kaupasta on sovittu maanomistajan kanssa. Alueen raakamaan hintatason mukainen kokonaiskauppahinta on Maanomistaja pidättää entiselle peltoalueelle jo kasvaneen koivikon polttopuuksi itselleen pois hakattavaksi. Hakkuuaikaa jää omistajalle ainakin v loppuun. Tämän pals tan kaut ta kul kee mm. hiih to reitti An nalan kan kaalta Kiiminkijoelle. päättää ostaa tilaan Kankaala RN:o 5:100 kuulu van n m²:n palstan kauppahinnalla. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Annanmäki-Isoniemenkangas alueen maastoliikenteen valvonta 2919/60/611/2007 KHALL 185 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , AnIs-projektin tavoitteena ollut käyttösuunnitelma Annanmäki-Isoniemenkangas-alueelle on valmistunut ja on tulossa kun nan hal li tuksen hyväksyttäväksi Suunnitelmalla ohjataan tuon laajan seudullisestikin keskeisen virkistys- ja ulkoilualueen useita toiminto ja ja se tu lee olemaan ohjeena yksityiskohtaisemmille hankesuunnitelmille ja yleiskaavoitukselle. Liikunta- ja ulkoilureittiyhteydet ym. luontopolut osoitettiin kartalla käyttäen hyväksi olevia uria ja polkuja. Reitit tar kentuvat käyttösuunnitelman jatkotyönä laadittavilla ulkoilureitti suunnitelmilla loppuvuoden aikana. Suunnittelun perusselvitysten ja maastokäyntien myötä uhkana alueen kehittämiselle ja liikkumisen ohjaamiselle todettiin hallitsematon ja täysin valvomaton moottoriajoneuvoliikenne, joka on kuluttanut kaikki polut, tieurat ja metsälinjat leveneviksi hiekkauriksi, jotka ovat jopa jal kai sin liik ku mi sen kan nal ta mahdottomia tai vaikeita. Suu ri tuho on jo aiheutunut maisemalle, aluskasvillisuudelle ja met sälle. Ulkoilureittien suunnittelu ja toteuttaminen tuo opastusta ja infotauluja, reittien pohjaamista sekä hoitosuosituksia ja entisöintiä haitallisen kulumi sen rajoittamiseksi. Tämä työ menee kuitenkin hukkaan, jos luvatonta moottoriajoneuvoliikennettä ei voida estää. Kuluminen jatkuu ja virkis tyskäyttö vai keutuu. Tarvittaisiin viranomaisvalvontaa eli virka-apua poliisilta. Val vontaiskut ja luvattoman liikennöinnin mahdollinen ran gaistusriski vähentäisi jo vaaralliseksi muodostunutta motocross-ajoa. Ul koilureittiä Kirkonkylä - Virpiniemi käy tetään siir tymätai pa leena mon tulta toiselle. päättää pyytää poliisilta virka-apua luvattoman maas toliiken teen valvontaan Annanmäki-Isoniemenkangas-alueella. päätti pyytää poliisilta virka-apua luvattoman maastoliikenteen valvontaan Kirkon ky lä-vir pi nie men -kuntoilureitillä ja Virpiniemen virallisilla laduilla heti, kun reitit on merkitty moottoriajoneuvot kiel tä villä mer keillä. Toimeksi: maankäyttö/uusimaa ulkoalueiden esimies

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Seutulippujärjestelmää koskeva yhteistyösopimus 4099/91/915/2009 KHALL 186 Valmistelija: joukkoliikenneasiamies Markku Karppinen, p. (08) , , Viime vuoden lopulla ( ) voimaan tulleet EU:n palvelusopimusasetus ja kansallinen joukkoliikennelaki vaikuttavat linja-autoliikenteessä käytössä olevien lippujen hinnanalentamiseen liittyviin korvausmenettelyihin (hintavelvoite). Seutulippujärjestelmän sopimusmenettelyjä on muutettava siten, että toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) korvausvelvoitteesta vastuullisena sopii hintavelvoitteesta liikenteenharjoittajien kanssa. Toimivaltaiset paikalliset viranomaiset vastaavat oman alueensa vastaavista toimenpiteistä kuten mm. kaupunkilippuihin liittyvistä korvausmenettelyistä. Jatkossa nykykäytännön mukainen kuntien osallistuminen seutulippujen hinnanmäärittelyyn ja rahoittamiseen edellyttää kunnalta yhteistyösopimuksen solmimista toimivaltaisen ELY-keskuksen kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä eri sidosryhmien kanssa valmistellut mallin ELY-keskuksen ja kuntien välisestä yhteistyösopimuksesta, jossa korvausmalli on pidetty mahdollisimman ennallaan huomioiden kunkin lainsäädännön asettamat uudet vaatimukset. Yhteistyösopimuksen solmimisen jälkeen ELY-keskuk sen ja liikennöitsijöiden tulee allekirjoittaa siirtymäajan liikennöintiso pimuksiin liitettävät lisäasiakirjat mennessä, jotta seutu lippujen myyntiä voidaan jatkaa keskeytyksettä. Seutulipun asiakashinta vuonna 2011 tulee antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tietoon viimeistään päätti sanoa irti Oulun seudun seutulip puso pi muk sen ehdollisena siten, että sen viimeinen voimassaolopäi vä oli Päätös oli ehdollinen niin, että Haukiputaan kunta jatkaa Ou lun seudun seutulippusopimusta kat keamattomana al kaen, mikäli lainsäädäntö sallii seutulip pusopimuksen jatkuvan ny kyisessä muodossaan. Siirtymäajan seutulippua koskeva yhteistyösopimus on esityslis tan liitteenä. päättää 1. todeta seutulippusopimuksen ja Haukipudas-lippua koskevan sopimuksen irtisanomisen tu le van voi maan,

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ hyväksyy siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen ja 3. vahvistaa vuoden 2011 seutulipun asiakashinnaksi 78,00 ja Hau ki pu das-li pun hinnaksi 50,00, jolloin nykyiset hinnat pysyvät ennallaan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: joukkoliikenneasiamies ELY-keskus, Koskilinjat, V.Alamäki

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Valtuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 187 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 57 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maarit Rekilä ja Outi Kuismin. 58 Kunnanhallituksen erottaminen ja uuden valinta Todettiin, että kunnanhallitus ei nauti valtuuston luottamusta, erotettiin kunnanhallitus ja valittiin uusi kunnanhallitus valtuustokauden loppuun asti. Toimeksi tietopalvelu 59 Arviointikertomus 2009 Merkittiin arviointikertomukseen annetut raportit tiedoksi. 60 Välitilinpäätös II Merkittiin välitilinpäätös tiedoksi ja hyväksyttiin talousarviomuutos, jossa lisätään perusturvapalveluiden raamiin 1 M kattamaan erikoissairaanhoidon budjetoitua suurempia menoja (kasvaneet 12 %). Tämä katetaan budjetoitua paremmin kehittyneistä verotuloista (budjetoitu 51,059 M, ennuste 53,5 M ). Toimeksi: laskentapalvelu 61 Talousarvioraamit Hyväksyttiin talousarvioraamit muutoin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, mutta perusturvapalveluiden talousarvioraamin kasvuksi tulee 4,0 % ja talousarvioraamiksi siten euroa. Toimeksi laskentapalvelu 62 Toimintasäännön tarkistaminen Hyväksyttiin toimintasäännön muutos muutoin kunnanhallituksen esityksen mukaisena, mutta - 18 muutettiin seuraavaksi: Kunnanhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, yhdistymishallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, kunnanjohtajalla, pöytäkirjanpitäjällä sekä vastuualueen johtajalla oman toimialueensa asioissa läsnäolo- ja puheoikeus. - :n kohta muutettiin seuraavaksi: Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, kunnankamreeri, kunnansihteeri, kaavoitus-

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ johtaja, henkilöstöpäällikkö, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Toimeksi tietopalvelu, kunnanjohtaja 63 Ero Aki Eklinille luottamustehtävistä Myönnettiin Aki Eklinille ero keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valittiin hänen tilalleen uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Seppo Lopakka. Toimeksi tietopalvelu 64 Valtuustoaloite koskien määrärahan varaamista kiertoliittymään Haukiväylän ja Heitontien kohdalla sekä alikulkuun/kevyenliikenteen väylään Hyväksyttiin teknisen lautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen. Toimeksi tekniset palvelut 65 Muut asiat Merkittiin tiedoksi, että Risto Haulos ja Aarno Manninen ovat ilmoittaneet eroavansa Kokoomuksen valtuustoryhmästä. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: tietopalvelu

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ero Hannes Kortesalmelle sivistyslautakunnan jäsenyydestä 3756/11/114/2008 KHALL 188 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Hannes Kortesalmi pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä, koska hänet on valittu kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat: jäsen Nina Barck, vpj Seppo Isohookana Eero Pentti Jonna Taivaloja Hannes Kortesalmi Seppo Lopakka, pj Jarmo Salo Leena Ylisaukko-Oja Henri Kylén Mari Väinämö Tiina Kellokumpu-Tyvelä Krister Kettunen Sirpa Pykäläinen henkilökohtainen varajäsen Paula Risto Juhani Pitkälä Juha-Pekka Julkunen Saara Kauppila Markku Korvala Jorma Taivaloja Jouko Perätalo Annemari Enojärvi Jouni Porko Katri Lähtevänoja Maria Järvenpää Risto Haulos Anne Jaaranto esittää, että valtuusto myöntää Hannes Kortesalmelle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Hannes Kortesalmi poistui kokouksesta asianosaisena tämän asian käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Eero Halonen. hyväksyi päätösesityksen.

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Pöytäkirjoja KHALL 189 Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä te ke miä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen ratkaistavaksi. hyväksyi päätösesityksen.

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ilmoitusasiat KHALL 190 Pohjois-suomen aluehallintovirasto 1 Toimeentulotukilain mukaisten määräaikojen toteutuminen 2 Vuoden 2010 perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistaminen 3 Oulun hallinto-oikeus, Päätös Kyösti Soinin ym. valitukseen Haukiputaan kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä, jossa hyväksyttiin Kellon kes kus tan asemakaavan muutos ja laajennus Ni su lanpel lon alueella (valitus hylätty) 4 Suomen Kuntaliitto, Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitaminen kunnallisessa terveydenhuollossa FCG Finnish Consulting Group 5 Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät , Tampere 6 Puheenjohtajaseminaari , Helsinki Pudasjärven kaupunki 7 Maaseutuhallinnon uudistuminen/uuden yhteistoiminta-alueen muodostaminen viimeistään vuoden 2013 alusta 8 Ehdotus Oulun kaupungille maaseutuelinkeinotoimiston perustamiseksi 9 Yhdistymishallitus, Yhdistymisen valmistelukustannukset ja henkilöstöasioiden periaatelinjauksia 10 Haukiputaan kunta, rakennusvalvonta, Päiväkotina toimineen vanhan omakotitalon purkulupa 11 Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry, Tilinpäätös ja toimintakertomus Suomen Lasten Parlamentti, Kuntanne lapsiedustajat Suomen Lasten Parlamentin fyysisessä istunnossa syksyllä 2010 merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä ja 186 tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä 185 ja tehtyihin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä 185 ja kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)hauki pu das.fi, telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227 Kunnanhallitus 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 18:30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot