LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 76

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 76 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula Simo, poissa ei varajäsentä Peura Anne Peura Reijo Piironen Eeva Pylväläinen Aimo Talka Eeva Vuojus Timo, puheenjohtaja Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ek Terhi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat sivut Allekirjoitukset Timo Vuojus Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 2 / Allekirjoitukset Anne Peura Reijo Peura Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 77 Käsiteltävät asiat 98 Kokouksen avaus 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 100 Pöytäkirjantarkastajien valinta 101 Työjärjestyksen hyväksyminen 102 Tarja Eerolan eronpyyntö luottamustoimesta 103 Hongkongin nimikkosopimuksen päivittäminen 104 Kasvatustyön uuden johtosäännön hyväksyminen 105 Henkilöstöstrategia 106 Kirjanpitäjän ja vahtimestarin viran lakkauttaminen 107 Tonttien myynti 108 Muut asiat 109 Ilmoitusasiat 110 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 98 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avaa kokouksen, jonka jälkeen Anne Peura pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Anne Peura piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 99 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa kello Ehdotus hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 78 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 100 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Anne Peura ja Reijo Peura. Ehdotus hyväksyttiin. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 101 Esityslistassa on pykälät Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn asialistan tämän kokouksen työjärjestykseksi, ja päätti ottaa 106 Muut asiat käsiteltäväksi seurakunnan osallistumisen Laukaan kunnassa valmisteilla olevaan oppaaseen ikääntyville. UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA POHJOIS-LAUKAAN PIIRIJOHTOKUNTAAN (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 102 Tarja Eerola on päivätyssä kirjeessä pyytänyt alkaen eroa kaikista Laukaan seurakunnan luottamustoimista. Eronpyyntöään hän perustelee pysyvästi paikkakunnalta muutolla jolloin hän menettää vaalikelpoisuutensa toimia seurakunnan luottamustoimessa. 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Tarja Eerolan luottamustoimen lakanneeksi paikkakunnalta pois muuton vuoksi. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen Pohjois-Laukaan piirijohtokuntaan kaudelle

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu Ehdotus hyväksyttiin. 2. Ehdotus hyväksyttiin. HONGKONGIN NIMIKKOSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus, puh ) k.neuvosto 103 Laukaan seurakunnalla on 4 nimikkosopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa. Nimikkosopimuksista vanhin, Hongkongin työaluesopimus on solmittu Suomen Lähetysseura ehdotti sopimuksen päivittämistä syksyllä 2012 ja lähetystyön tukiryhmä päätti kokouksessaan pyytää Lähetysseurasta ehdotusta nimikkolähetiksi tai perheeksi. Suomen Lähetysseura ehdottaa Hongkongin työaluesopimuksen tilalle Kaiju Neiglickiä ja Timi Maraa perheineen. Ohessa Suomen Lähetysseuran esittely heistä. Lähetysseura ehdottaa kannatustavoitteeksi 7000 euroa. Talousarviossa rahaa tähän sopimukseen on euroa. Tämän lisäksi vapaaehtoinen kannatus jaetaan nimikkosopimusten kesken vuosittain. Lähetystyön tukiryhmän ehdotus kirkkoneuvostolle: Lähetystyön tukiryhmä päätti kokouksessaan esittää kirkkoneuvostolle, että Suomen Lähetysseuran kanssa solmittu Hongkongin työaluesopimus muutetaan nimikkosopimukseksi Kaiju Neiglickin ja Timi Maran perheestä kannatustavoitteen ollessa euroa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lähetystyön tukiryhmän tekemän ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. KASVATUSTYÖN UUDEN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus, puh ) k.neuvosto 104 Seurakunnan lapsi- ja perhetyö liitettiin vuoden 2013 alusta kasvatustyönjohtokunnan alaisuuteen. Kasvatustyönjohtokunnan johtosääntöä on päivitetty koskemaan lapsi- ja perhetyötä.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 80 Laukan seurakunnan kasvatustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen valtuustolle Laukaan seurakunnan kasvatustyön johtosäännöksi seuraavaa: Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1 Laukaan evankelisluterilainen seurakunta toteuttaa kasvatustyössään kastekäskyyn pohjautuvaa kristillisen kasvatuksen perustehtäväänsä. Se toteutuu vahvistamalla ja edistämällä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää. Kaikessa toiminnassa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. 2 Kasvatustyötä tehdään B. Johtokunta 1. huolehtimalla, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokea turvallisuutta, rakentaa uskonelämänsä Sanan ja sakramenttien perustukselle, kasvaa yhteyteen toisten kristittyjen kanssa, osallistua seurakunnan tehtävän toteuttamiseen sekä harjaantua kristillisessä elämän tulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä, 2. järjestämällä omaa kokoavaa toimintaa seurakunnassa sekä edistämällä kasvatuskumppanuutta kodin, päivähoidon ja koulun kasvatusja opetustyön kanssa, 3. ohjaamalla ja tukemalla koteja ja seurakuntalaisia kasvatusvastuuseen omassa elämänpiirissään ja seurakunnan toiminnassa, 4. liittymällä oman paikkakunnan kasvatus-, opetus- ja nuorisotoimen kokonaisuuteen sekä hiippakunnan ja kirkon yhteiseen lapsi- ja nuorisotyöhön sekä koulu- ja oppilaitosyhteistyöhön, sekä 5. edistämällä ekumeenista ja kansainvälistä lapsi- ja nuorisotyötä sekä koulu- ja oppilaitostyötä käyttäen kanavina kirkon yhteisiä toimielimiä sekä työalojen palvelujärjestöjä, ekumeenisia kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä sekä kirkon lähetysjärjestöjä. Johtokunnan vastuualue ja tehtävät 3 Laukaan seurakunnan kasvatustyöstä vastaa kirkkoneuvoston alaisena kasvatustyön johtokunta tämän johtosäännön osoittamassa laajuudessa. Johtokunnan vastuulla on lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- sekä koulu- ja oppilaitostyö. Kasvatustyön johtokunnan tehtävänä on 1. johtaa, kehittää ja valvoa seurakunnan kasvatustyötä,

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu kehittää työtä yhdessä muiden työmuotojen kanssa, 3. huolehtia työalansa yhteyksistä hiippakunnan ja koko kirkon puitteissa työalallaan tapahtuvaan toimintaan, 4. pitää yhteyttä työalallaan toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja järjestöihin, 5. laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus ja kolmea vuotta koskeva toimintaja taloussuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus, 6. seurata hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, 7. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille johtokunnan toimialan asioissa, 8. käsitellä kirkkoneuvoston ja kasvuympäristöjen ohjausryhmien johtokunnalle tekemät kasvatustyötä koskevat aloitteet, sekä 9. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät. Kasvatustyön toiminnan ja talousarvion suunnittelu ja seuranta 4 Toimintasuunnitelman laatiminen ja talousarvion valmistelu tapahtuu siten, että rippikoulutyön kokonaissuunnittelusta ja talousarvion laadinnasta vastaa työalasta vastaava pappi. Nuorisotyönohjaajat jakavat keskinäisen sopimuksen mukaisesti vastuut siten, että yhdellä nuorisotyönohjaajalla on toiminnan ja talouden suunnittelun vastuu varhaisnuorisotyöstä, toisella nuorisotyöstä ja kolmannella on nuorisotyön koulutuksen toiminnan ja talouden suunnittelun vastuu koko seurakunnan alueella. Toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta vastaa työalasta vastaava pappi. Kasvatussihteerillä on vastuu koulu- ja oppilaitostyön toiminnan ja talouden suunnittelusta. Laukaan seurakunnan ja Laukaan kunnan yhteisen kasvatussihteerin viran sekä seurakuntapiirien yhteisen koulutyön toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta on kirkkoherralla. Lapsityönohjaajalla on puolestaan vastuu lapsityön toiminnan ja taloudensuunnittelusta. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta on kirkkoherralla. Kasvatustyön toteutus piireissä 5 Kasvatustyön toiminnallinen painopiste on alueellisissa kasvuympäristöissä. Laukaan seurakunta on toiminnallisesti jaettu kolmeen piiriin, joille kullekin on sijoitettu yksi nuorisotyönohjaajan sekä 1-3 lastenohjaajan tointa. Lapsityönohjaaja ja kasvatussihteeri toimivat koko seurakunnan alueella. Lastenohjaajien esimies on lapsityönohjaaja. Nuorisotyöntekijöiden lähiesimiehenä on piirikappalainen. Lapsityönohjaajan ja kasvatussihteerin lähiesimiehenä on kirkkoherra. Lastenohjaajat ja nuorisotyöntekijät toteuttavat omalla alueellaan seurakunnan lapsi- sekä varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä sekä osallistuvat koulutyöhön piirikappalaisen tuella sekä osallistuvat piirin toimintaan yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Piireissä tapahtuvan toiminnan lisäksi Laukaan seurakunnassa on yhteistä varhais- ja nuorisotyötä. Työalasta vastaava pappi ja muut nuorisotyön

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 82 viranhaltijat ja työntekijät osallistuvat kaikkeen yhteiseen nuorisotyön toimintaan yhteisesti sovittavalla tavalla. Toiminnan tulee tapahtua yhteistyössä muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa. Johtokunnan jäsenten valinta 6 Kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisenä toimintavuotenaan kasvatustyön johtokuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Kirkkoneuvosto valitsee kuusi varsinaista jäsentä, joista yksi on neuvoston edustaja sekä kolme varajäsentä. Varajäsenet siirtyvät poissaolevan varsinaisen jäsenen paikalle kirkkoneuvoston määräämässä järjestyksessä. Jos jäsen / varajäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitsee kirkkoneuvosto toisen henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu toimialueensa työntekijän sihteerikseen toimikaudekseen. Johtokunnan kokoukset 7 Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo - ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, talousjohtajalla, nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaavalla pastorilla, lapsityönohjaajalla, lapsi- ja perhetyöstä vastaavalla pastorilla, koulutyön teologilla, piirikappalaisilla sekä nuorisotyönohjaajilla sekä koulu- ja oppilaitostyön kasvatussihteerillä. Lastenohjaajilla läsnäolo- ja puheoikeus on kutsuttaessa. 8 Pykälässä 4 mainitut suunnitteluvastuussa olevat henkilöt valmistelevat ja esittelevät kasvatustyön johtokunnassa käsiteltävät asiat, ellei johtokunta toisin päätä. Johtokunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita toimialaansa kuuluvissa asioissa. 9 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista sekä, mikäli mahdollista, esityslista päätösehdotuksineen. Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi, vaikkei se ole käsiteltävien asioiden luettelossa.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 83 Tieto kokouksesta ja esityslistasta on toimitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta läsnäolo- ja puheoikeuden omaaville. 10 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 11 Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olevat henkilöt ja tehdyt päätökset. Johtokunnan jäsenellä ja esittelijällä on oikeus esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Jos eriävän mielipiteen esittäjä haluaa saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyksi, hänen on siitä ilmoitettava asian käsittelyn yhteydessä ja annettava ne kirjallisesti sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. 12 Johtokunnan puolesta tehtävät kirjelmät allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä varmentaa sihteeri. C. Ratkaisuvallan siirtäminen ja muutoksenhaku 13 Johtokunnan on lähetettävä kirkkoneuvostolle jäljennös pöytäkirjasta viiden päivän kuluessa kokouksesta lukien. Kirkkoneuvostolla on sen ohjesäännön 14 :n mukainen oikeus siirtää johtokunnan päättämä asia kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Jollei kirkkoneuvosto hyväksy päätöstä täytäntöön pantavaksi, se ratkaisee asian tai palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Johtokunnan pöytäkirja on nähtävänä kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaisesti. 14 Johtokunnan päätökseen voidaan hakea muutosta siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään Tämä johtosääntö tulee voimaan. ja samalla todetaan, että tämä johtosääntö kumoaa piirijohtokuntien johtosäännöissä lapsityötä koskevat säädökset ja kumoaa myös aiemman kasvatustyön johtosäännön.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 84 Kirkkoneuvosto päättää lähettää kasvatustyön uuden johtosäännön kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. HENKILÖSTÖSTRATEGIA (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 105 Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä Anne Peura, Eeva Talka, palkanlaskija Mirja Järvinen, hautausmaahoitaja Arto Pirttimäki, talousjohtaja Päivi Anttonen ja kappalaisten keskinäisen sopimuksen mukaan Sauli Mäkelä ovat työstäneet Laukaan seurakunnalle henkilöstöstrategiaa vuosille Strategia tuodaan ilman liitteitä kirkkoneuvostolle väliarviointia varten. Strategia käsitellään ennen lopullista hyväksyntää yhteistyötoimikunnassa sekä kuullaan henkilöstä. Kirkkoneuvosto arvioi ehdotusta seurakunnan henkilöstöstrategiaksi vuosille Kirkkoneuvosto keskusteli ehdotuksesta seurakunnan henkilöstöstrategiaksi. Työryhmä jatkaa työskentelyä keskusteluissa esiin tulleiden asioiden pohjalta. KIRJANPITÄJÄN JA VAHTIMESTARIN VIRAN LAUKKAUTTAMINEN (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 106 Kirjanpitäjän virka on ollut vakinaisesti täyttämättä vuodesta 2009 alkaen. Viran tehtäviä hoiti määräaikainen kirjanpitäjä, hänen irtisanouduttuaan tehtäviä on hoitanut määräaikainen toimistosihteeri. Seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi, jonka jälkeen varsinaiset kirjanpitotehtävät siirtyvät palvelukeskuksen hoidettavaksi eikä kirjanpitäjän viralle ole enää tarvetta. Seurakuntatalolla on ollut kaksi vahtimestarin virkaa joista toinen ollut pitkään täyttämättä. Nykyisellä henkilöstöllä pystytään seurakuntatalon toiminnot hoitamaan, joten viran säilyttämiselle ei ole tarvetta.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 85 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa alkaen kirjanpitäjän ja seurakuntatalon täyttämättä olevan vahtimestarin viran. Ehdotus hyväksyttiin. TONTTIEN MYYNTI (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 107 Seurakunnan Kylmäniemen kaava-alueen tonteista kymmen varattiin, kolme perui varauksensa, 6 tontista on tehty kaupat ja yhden tontin osalta kauppojen teko on kesken. Tontteja on edelleen kyselty, ja ne kannattanee laittaa jatkuvaan myyntiin. Ilmoitetaan lehdessä, ja seurakunnan nettisivuille laitetaan päivitetty kartta pohjahintatietoineen. Tontit myydään tarjousten perusteella, ei kuitenkaan alle pohjahinnan. Poiketen kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä, varausmaksu nostetaan 700 euroon, ja varausaika on edelleen 3 kk. Muutoin noudatetaan kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemää päätöstä tonttien myynnistä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä omakotitonttien varausmaksuksi 700, ja muutoin noudatetaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä tonttien varausmaksuksi 700. Tontit myydään tarjousten perusteella, seurakunnan internet sivuille laitetaan päivitetyt myyntitiedot sekä ilmoitus sanomalehti Keskisuomalaiseen. MUUT ASIAT (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus, puh ) k.neuvosto Veikko Haverinen täytti 70 v , kirkkoherra on käynyt esittämässä seurakunnan tervehdyksen syntymäpäiväjuhlissa. Päiväsankari toivoi muistamiset Herättäjä-yhdistyksen kautta Kazanin kirkolle. 2. Kirkkohallituksen suunnittelema yhteinen verkkosivustohanke on viivästynyt eikä toteudu ainakaan tänä vuonna. Nykyiset Media Cabinetin sivut vanhenevat tämän vuoden aikana. Media Cabinet on tehnyt tarjouksen sivustojen minimipäivityksestä jolla päästään 1-2

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 86 vuotta eteenpäin, ja voidaan odottaa kunnes kirkon yhteinen verkkosivustohanke valmistuu. Tarjoushinta on (alv 0%), budjettiin on varattu sivustojen uusimista varten Laukaan Kunta tuottaa palveluoppaan ikääntyville ihmisille. Seurakunnalle on tarjottu mahdollisuutta olla mukana omalla ilmoituksella oppaassa. Ilmoitusten koot ja hinnat ovat seuraavanlaiset: - pikkuilmoitus 970 koko 9,0 cm x 5,5 cm - banneri-ilmoitus koko 18,6 cm x 5,5 cm - neljäsosasivu koko 9,0 cm x 13,5 cm - puolikassivu koko 18,6 x 13,5 cm - kokosivu koko 18,6 x 27,5 cm hinnoista luvattu neuvottelun perusteella 15 % alennusta, hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ILMOITUSASIAT 1. Kirkkoneuvosto päättää lähettää käyttövaroistaan Herättäjä yhdistyksen kautta Kazanin kirkolle Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 3. Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan osallistumisesta Laukaan kunnan opas ikääntyville hankkeessa mukana olosta. 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Ehdotus hyväksyttiin. 3. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta, ja päätti ettei seurakunta osallistu hankkeeseen. Kirkkoneuvosto totesi ilmoitusten hinnat olevan liian korkeita suhteessa ilmoitusten kokoon nähden. k.neuvosto 107 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat ja Kirkkovaltuuston kokoukset ovat ja Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että rakennettavan seurakuntatalon suunnittelusopimukset allekirjoitettiin

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 87 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 108 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 Kokousaika Torstai 12.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot