valtuustoseminaari, TA 2015 evästykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.9.2014 valtuustoseminaari, TA 2015 evästykset"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio /22.220/2014 Kunnanhallitus Merkitään, että kunnanhallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa Tohmajärven kunnan vuo den 2015 talousarvion valmisteluaikataulu. Aikataulu on lähetetty myös säh kö pos tilla. TALOUSARVIO 2015 VALMISTELU valtuustoseminaari, TA 2015 evästykset johtoryhmä, tilivelvolliset, valmistelijat, talousarvion valmistelun perusteet (arvioitu tulopohja jolle budjettia rakennetaan = kasvu %) johtoryhmä toimialojen alustavat budjettiesitykset (ennen lautakunta kä sit telyä) mennessä, lautakuntien talousarvioesitykset hallitukselle ( sisältää tekstit ja eurot) hallitus tekee esityksen vero% ( tulos- ja rahoituslaskelmatasoinen bud jet tiesi tys 2015 ja vuoden kk toteuma käytettävissä) valtuusto päättää vero% hallituksen talousarviopäivä (talousarviokirja, sisältäen myös investointieh do tuk set) valtuuston budjettiseminaari/tarvittaessa hallitus hyväksyy ja tekee talousarvioesityksen valtuustolle (huomioitu mahdollisesti tehdyt tarkennukset) valtuusto, talousarvio 2015 Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ovat omalta osaltaan hyväksyneet edellä esi tetyt toimielinten kokous- ja seminaaripäivien ajankohdat. asian valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja, kunnanjohtaja, kirjanpitäjä Päätösehdotus: Saatetaan aikataulu kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi.

2 Kunnanhallitus : VUODEN 2015 TALOUSARVION VALMISTELUOHJEET Valtuusto on pitänyt talousarvio seminaarin 1.9. ja evästänyt omalta osaltaan ensi vuoden talousarvion valmistelua.kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan ta louden hoi dos ta ja siihen perustuen hallitus antaa vuoden 2015 talousarvioin val mis telu oh jeet hallintokunnille: 1. Talousarviokehys hallintokunnille ( liite) 2. Maksut ja taksat. Kunnan palvelujen ja tuotteiden maksuja- ja taksoja korotetaan 2% tai lakisääteiseen ylärajaan ( perustelu : pitkän aikavälin inflaatiokehitys, liite) 3. Palkat ja SOTU maksut. Palkat varataan talousarvioon keskitetysti KVTES,TS OV- TES mukaan sekä KUEL maksut saadun ennakkotiedon mukaan ( liite) 4. Verotulot ja valtionosuudet on laskettu kehykseen viimeisimpien käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan. 5. Uusia toimintoja tai palveluja ei pääsääntöisesti aloiteta vuonna 2015,ellei lainsää dän nös tä tai allekirjoitetuista sopimuksista muuta johdu. Lautakuntien tulee ta lousar vio esi tyk sis sään perustella hallitukselle,mahdolliset uudet palvelut ja merkittävät kus tan nus ten nousut tämän vuoden talousarvioon ja 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Perustelut: Kunnan taloudellinen liikkumavara on tulevina vuosina entistä pienempi tulo puo lel la verotulot ja valtionosuudet eivät merkittävästi kasva, asu kas lu ku/ve ron maksa ji en määrä on pienentynyt ja työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Keskeisenä tavoit tee na on edelleen huolellisella toiminnalla ja taloudenpidolla sekä tehokkaalla seuran nal la pitää kunnan talous ylijäämäisenä. 6. Kuntien uudet velvoitteet Kuntaliitto on ilmoittanut tiedotteessaan , että kuntien uusia tehtäviä ja velvoit tei ta ovat muun muassa työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun kas vat ta mi nen, sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus, kotihoidontuen puolitus puo li soi den kesken sekä esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi. Näistä muutoksista kunnalle todennäköisesti aiheutuvat taloudelliset lisärasitteet tulee mah dol li suuk sien mukaan ennakoida talousarvio valmistelussa. 7. Valmisteluaikataulu, edellä hyväksytty. Esityslistan liite Talousarviokehys 2015 ( )

3 valmistelijat: kunnanjohtaja, talous-ja hallintojohtaja Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen talousarvio kehyksen hallin to kun nil le ja muut ohjeet vuoden 2015 talousarvion valmistelun pohjaksi. - Merkitään, että Vilja Laurila poistui kokouksesta tämä asian keskustelun aikana klo 19:35. - Merkitään, että esittelijä esitti kokouksessa valmistelu aikatauluun muutosta siten, että hallituksen ta lous ar vio päi vä (talousarvion ja investointien yk si tyis kohtai nen käsittely) siirretään pidettäväksi tiis tai na alkaen klo 9.00 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja esittelijän ko koukses sa tekemän aikataulumuutoksen. Kunnanhallitus : Hallituksen talousarviopäivä Esityslistan liite Talousarvioesitys vuodelle 2015 ( ) käydään yksityiskohtaisesti läpi ta lous arvio päi vän aikana. Talousarviokirja on toimitettu hallitukselle sekä sähköpostilla että postitse.tilaisuus alkaa kunnanvirastolla tiistaina klo 8:45. Hallituksen talousarviopäivään on pyydetty asiantuntijoina kuultavaksi vas tuu aluei densa osalta toimialajohtajat ja muut talousarvion valmistelijat. Talousarviopäivän tar kem pi oh jel ma liitteenä. asian valmistelijat: toimielinten esittelijät, kunnanjohtaja, talous -ja hallintojohtaja, kirjan pi tä jä, palkkasihteerit Päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen seminaarityyppisesti kuul len valmistelijoita ja antaen evästykset mahdollisista toimenpiteistä ta lous ar vio ehdo tuk seen. Talousarvioehdotuksen päätöskäsittely on kunnanhallituksessa , jolloin hal litus tekee esityksen valtuustolle vuoden 2015 talousarvioksi. - Merkitään, että aluksi kuultiin kunnanjohtajan alustus vuoden 2015 ta lous ar vios ta.

4 Käyttötalousbudjetti on 0,2 miljoona euroa ylijäämäinen. Budjetissa on varauduttu myös Attendon( laki muutoksista johtuviin) palvelujen kohoaviin kustannuksiin. Kun nanjoh ta ja kävi Tohmajärven kunnan taloudellista asemaa ja palvelujen kustannus ke hi tystä läpi Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen kautta. Investoinneista kun nan joh ta ja totesi mm., että talousarvion investointiohjelmasta puuttuvat Nordic hallin muu tos-/laa jen nus työt (arvio euroa) sekä Tohmajärven vesistön kun nos tushank keen rahoitus, yhteensä euroa kolmelle vuodelle. Myöskään mahdolliseen Niiralan kaupallisen palvelualueen kehittämiseen ei ole varattu ra hoi tus ta, eikä Kirkkoniemen uimarannan rakentamiseen. Talous- ja hallintojohtaja toi puheenvuorossaan esille seuraavat asiat: Käyttötalousbudjetti - SOTE-menot, Attendolle maksettava tarkka summa vielä avoin (uudet lakivelvoitteet) - käyttötalouden tappionvara (talousarvion ylijäämä n euroa) on varsin pieni Investointiohjelmassa on vielä pohdittavaa, investointiohjelmassa ei ole vielä va rausta: - Nordic hallin laajennus/muutostöihin ( investointi on esitelty aikaisemmin hallitukselle) - Tohmajärven vesistön kunnostus hankkeeseen - Niiralan kaupallisen palvelujen kehittämissuunnitelmiin Rahoituspohjan viimeisimmät tiedot: - verotulot euroa - valtionosuudet euroa Velanhoidon kulut (korkokulut euroa) eivät tule todennäköisesti vuoden 2015 kas va maan, kor ko ta son odotetaan olevan edelleen alhainen.uutta lainaa otettaisiin 1,3 milj.euroa. - Merkitään, että tämän jälkeen käytiin yleiskeskustelu ja viranhaltijat vastasivat hal li tuksen jäsenten kysymyksiin. - Merkitään, että johtoryhmän jäsenet poistuivat kokouksesta klo 10:10 yleiskeskustelun jälkeen. Tämän jälkeen hallitus kuuli toimialojen valmistelijoita ja kävi vuoden 2015 talous ar vio esi tyk sen läpi yksityiskohtaisesti. Sivistystoimiala - Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina kokoukseen saapuivat kuultavaksi vt.si vistys joh ta ja Matias Valoaho, varhaiskasvatuksen päällikkö Heli Romppanen, kul ttuu ri- ja kir jas toi men joh ta ja Liisa Mäenpää ja osastosihteeri Sari Moilanen ja he olivat läsnä kes kus te lun aikana. Käsiteltiin talousarvioesityksen sivut Merkitään, että toimialan budjetista alustivat Matias Valoaho, Heli Romppanen ja Lii sa Mäenpää. Alustajat vastasivat hallituksen jäsenten kysymyksiin.

5 Musiikkiopisto - Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa saapuivat klo 11:07 rehtori Sirk ka-lii sa Röp pä nen, toimistosihteeri Riitta Karppinen ja he olivat läsnä ko kouk ses sa kes kus te lun aikana. Käsiteltiin talousarvioesityksen sivut Merkitään, että Sirkka-Liisa Röppänen esitteli musiikkiopiston talousarvioesityksen ja ker toi sopijakuntien suunnitelmista musiikkiopiston oppilaspaikkojen vähentämisen osal ta, lopullisia päätöksiä ei kuitenkaan ole kunnissa tehty. Rehtori vastasi kun nan halli tuk sen jäsenten tekemiin kysymyksiin. Samalla todettiin että on Tohmajärvellä tehty val tuus to aloi te, Tohmajärven kunnan oppilaspaikkojen nostamisesta 53:een. - Merkitään, että Pauli Hakkarainen poistui kokouksesta klo 11:30 tämän ta lous ar viokoh dan käsittelyn jälkeen. Sosaiali- ja terveystoimi - Merkitään, että kutsuttuna asiantuntijana kokoukseen saapui klo 12:30 so si aa li toi men joh ta ja Helena Majoinen ja hän oli läsnä kes kus te lun aikana. Käsiteltiin talousarvioesityksen sivut Kuultiin sosiaalityön johtaja Helena Majoisen alustus vuoden 2015 talousarviosta ja Atten don sopimukseen tarvittavista muutoksista. Sosiaalityön johtaja vastasi hallituksen jä sen ten kysymyksiin. - Merkitään, että Helena Majoinen poistui kokouksesta klo 14:25 tämän ta lous ar vio kohdan käsittelyn jälkeen. Tekninen toimiala - Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina kokoukseen saapuivat klo 14:50 tekninen joh ta ja Erkki Ikonen, ruoka- ja siivoustoimen päällikkö Marja-Leena Puolakka, kiin teistö pääl lik kö Mika Ilvonen ja osastosihteeri Irene Pirhonen ja he olivat läsnä ko kouk sessa kes kus te lun aikana. Käsiteltiin talousarvioesityksen sivut Merkitään, että tekninen johtaja Erkki Ikonen esitteli ympäristölautakunnan ta lous arvio esi tyk sen ja investointiohjelman ja viranhaltijat vastasivat kunnanhallituksen jä sen ten tekemiin kysymyksiin. - Merkitään, että asiantuntijat poistuivat kokouksesta klo 15:47 keskustelun jäl keen. - Merkitään, että Antero Nenonen poistui kokouksesta klo 15:47 ympäristölautakunnan ta lous ar vio esi tyk sen käsittelyn jälkeen. Yleisjohto, konserni ja kuntakehitys - Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja esitteli keskusvaalilautakunnan ja tar kas tus-

6 lau ta kun nan talousarvioesitykset ja kunnanjohtaja esitteli valtuuston ja yleisjohdon talous ar vio esi tyk set. - Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina kokouksessa saapuivat klo 15:55 ke hit tämis pääl lik kö Liisa Laasonen, asunto- ja henkilöstösihteeri Heidi Hurskainen ja lo mi tuspääl lik kö Heikki Pirhonen ja he olivat läsnä kokouksessa kes kus te lun aikana. Kuultiin asiantuntijoiden puheenvuorot vastuualueidensa talousarvioesitysten osalta ja he vastasivat hallituksen jäsenten kysymyksiin. Käsiteltiin talousarvioesityksen sivut Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja esitteli talouden ja hallinnon toimialan ta lousar vio esi tyk sen. - Merkitään, että käsiteltäessä kehittämispalvelujen talousarvio ehdotusta, todettiin että viime valtuuston kokouksessa on jätetty useiden valtuutettujen allekirjoittama valtuus to aloi te, erillisen työllistämishankkeen perustamisesta. Kunnanhallitus oli yksimielinen, että talousarvioon lisätään, työl lis tä mis han ke eu roa. Lisärahaa ei varata vaan,rahoitus hankkeeseen otetaan budjettiehdotuksen sisäl tä. Heidi Hurskainen, Heikki Pirhonen ja Liisa Laasonen poistuivat kokouksesta kes kus telun jälkeen. Puheenjohtaja totesi että hallitus on käsitellyt vuoden 2015 talousarvio ehdotuksen ja lopullinen talousarvioesitys valtuustolle tehdään hallituksen kokouksessa, si tä ennen on valtuuston iltakoulu, jonka teemana on vuoden 2015 ta lousar vio. - Merkitään, että kirjanpitäjä Arja Saukkonen poistui kokouksesta klo 17:20. talousarvio keskustelun jälkeen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnanhallitus : Valtuustolle on esitelty vuoden 2015 käyttötalousarvio ehdotus ja alustava in ves toin ti oh jel ma iltakoulussa. Valtuusto kävi palaute keskustelun talousarvio eh do tukses ta. Vuoden 2015 talousarvioon on hallituksen talousarviopäivän jälkeen tehty seuraavat lisäykset ja vähennykset: Käyttötalous: menolisäykset ja vähennykset - KETI Oy :n rahoitukseen on lisätty euroa ( 9-tien kehittämisen jatkohanke) - sosiaaliseen työllistämiseen on lisätty euroa ( työllisyyshanke 2015 ) - sote kustannuksista on vähennetty euroa ( työttömyyden kunta vastuut )

7 - työllisyyshanke on merkitty talousarvion teksti perusteluihin. Investointiosa, meno- ja tulolisäykset: - Nordic hallin muutostyöt euroa - Kiinteistöjen hankinta euroa - Kiinteistöjen muutostyöt euroa - Tohmajärven vesistön kunnostushanke: menot euroa ja tulot euroa Tarkistettu talousarvioehdotus vuodelle 2015 esityslistan liitteenä ( ) asian valmistelijat: kirjanpitäjä, kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Merkitään, että puheenjohtaja ehdotti seuraavaa käsittelyjärjestystä: 1. Käyttötalousosa 2. Investointiosa 3. Rahoitusosa Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion käsittelyjärjestyksen. Käyttötalousosa Kokouksessa esittelijä esitti seuraavaa tekstilisäystä kehittämispalvelujen talousarvioehdotukseen, sivulle 28: Tavoite 4. Pitkäaikatyöttömyyden vähentäminen. Laaditaan työllisyysohjelma ja li sä tään yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimiston, Attendon, Nurkkalan ja muiden yhdis tys ten kanssa sekä alan hankkeiden kanssa sosiaalisen työllistämisen määriä. Liikuntapalvelut, talousarvion sivu 71: Lisätään tavoite 5. Valmistellaan liikuntapaikkojen kehittämisohjelma. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti edellä esitetyt lisäykset talousarvion toimin nal li siin tavoitteisiin. - Merkitään, että kunnanhallitus keskusteli valmistelussa olevasta valtuustoaloitteesta kos kien Tohmajärven kunnan oppilaspaikkojen lisäämistä musiikkiopistossa 3:lla op pilas pai kal la, 53:een oppilaspaikkaan. Todettiin, että yhden oppilaspaikan hinta on eu roa. Aloite käsitellään hallituksessa alkuvuonna, siten että aloitevastaus valtuustolle an ne taan ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Investointiosa Todettiin investointiosaan hallituksen edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt lisäykset. Keskustelun aikana Vesa Väistö esitti, että Tohmajärven vesistön kunnostushanke pois te taan investointiohjelmasta (menot ja tulot euroa).

8 Vilja Laurila kannatti Vesa Väistön kokouksessa tekemää esitystä ja Laurila edellytti sel keäm pää hankesuunnitelmaa. Jouni Martiskin totesi, että SDP-ryhmä ei lämpene Tohmajärven vesistön kun nos tushank keel le. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Vesa Väistön tehneen kannatetun vas ta esityk sen, että Tohmajärven vesistön kunnostushanke poistetaan investointiosasta, jo ten on suoritettava äänestys. Äänestysesitys oli seuraava: Ne, ketkä kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", ja ne, ketkä kannattavat Vesa Väistön vastaesitystä, äänestävät "ei". Äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen. Äänestyksen tulos: Äänestyksessä annettiin 3 "jaa"-ääntä (Marketta Sairanen, Jukka Haaranen, Marko Man ni nen) 4 "ei"-ääntä (Vilja Laurila, Vuokko Väistö, Jouni Martiskin, Vesa Väistö) Päätös: Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena 3 "jaa"-ääntä, 4 "ei"-ääntä, kunnan hal li tuk sen hyväksyneen Vesa Väistön esityksen, että Tohmajärven vesistön kunnos tus han ke poistetaan investointiohjelmasta (menot ja tulot euroa). - Merkitään, että esittelijä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tä män päätöksen osalta ja ilmoitti toimittavansa sen kirjallisena. Pöytäkirjan liite n:o 5. - Merkitään, että Vilja Laurila poistui kokouksesta tämän jälkeen klo 18:40 talousarvion investointiosan käsittelyn aikana. - Merkitään, että kokouksen toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi, Vilja Laurilan tilalle valittiin Jukka Haaranen. Kunnanhallitus käsitteli rahoitusosan ja taloussuunnitelman ja liitteen. Nii hin ei tehty muutoksia. Puheenjohtaja totesi, että hallitus on käsitellyt talousarvion vuo del le 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessa hyväksytyin muutoksin ja hallitus esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanhallitus 429 17.11.2014 Talousarvio vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 248/02.02.00.00/2014 KHALL 429 Hallintojohtaja Kuntalain 65.1 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot