RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON TOIMINNASTA Sari Immonen, Marja Lakka, Markku Latvala ja Johanna Peuhkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON TOIMINNASTA Sari Immonen, Marja Lakka, Markku Latvala ja Johanna Peuhkuri"

Transkriptio

1 RAPORTTI PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON TOIMINNASTA Sari Immonen, Marja Lakka, Markku Latvala ja Johanna Peuhkuri

2 2 PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON HENKILÖSTÖKUVAUS Vuosi 2006 Päihdepsykiatrisen osaston henkilökunnaksi suunniteltiin projektin alkuvaiheessa lääkäri (päihdepsykiatri), psykologi, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. Tavoitteena oli saada henkilökunta palkatuksi 1.1. alkaen. Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut ja vuoden alussa osaston henkilökuntana oli sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti, jotka aloittivat toiminnan suunnittelun sekä hankekuntien informoinnin toiminnasta. Ensimmäiset asiakkaat osastolle otettiin maaliskuussa. Psykologi tuli työryhmän jäseneksi huhtikuun 24. päivä. Heinäkuussa sairaanhoitaja irtisanoutui tehtävästään saatuaan viran muualta ja toimintaterapeutti jäi äitiyslomaa edeltävälle sairauslomalle. Tämän seurauksena päihdepsykiatrinen osasto suljettiin, kunnes korvaava henkilökunta saatiin palkattua. Toimintaterapeutin sijaan päätettiin palkata fysioterapeutti, kun kävi selväksi, ettei toimintaterapeutteja ollut saatavilla. Uusi sairaanhoitaja ja fysioterapeutti aloittivat työnsä Työnsä ohella fysioterapeutti oli sosionomikoulutuksessa. Työryhmän täydentämiseksi tehtiin päätös palkata myös sosiaalityöntekijä, joka aloitti työssään Päihdepsykiatri oli koko kuntoutumisyksikön (katkaisuhoitoasema, päihdepsykiatrinen osasto ja kuntoutumisosasto) käytössä enimmillään päivän viikossa keväästä vuoden loppuun, jolloin hänen työsopimuksensa päättyi. Uutta sopimusta ei onnistuttu kyseisen lääkäri kanssa neuvottelemaan. Ajoittain päihdepsykiatri ei ollut käytettävissä useaan viikkoon peräkkäin. Elokuusta vuoden loppuun päihdepsykiatri osallistui potilastyön lisäksi päihdepsykiatrisen osaston suunnitteluun. Vakituisten työntekijöiden lisäksi osastolla oli vuoden lopussa päihdetyön oppisopimusopiskelija 3 kuukauden ajan sekä sosionomiopiskelija 10 viikkoa Vuosi 2007 Vuoden alusta helmikuun lopulle kuntoutumisyksiköllä ei ollut lääkäriä. Helmikuun lopusta kesäkuun loppuun yksikössä kävi psykiatri kerran viikossa. Tammikuussa osaston sairaanhoitaja jäi sairauslomalle ja irtisanoutui, eli osasto toimi noin kuukauden ajan ilman lääkäriä ja omaa sairaanhoitajaa. Maaliskuun alussa osastolle tuli uusi sairaanhoitaja kuntoutumisyksikön sisäisenä siirtona. Syys-lokakuussa yksikössä kävi muutamia kertoja Eurolääkäri-koulutuksessa oleva lääkäri, joka jatkoi käyntejä kerran viikossa marras-joulukuun ajan. Pohdintaa Henkilöstörakenne ja sen muutokset toivat ylimääräisiä haasteita osaston toiminnan kehittämiselle ja asiakastyölle. Päihdepsykiatrin oli alun perin suunniteltu toimivan osaston esimiehenä ja toiminnan kehittämisestä vastaavana henkilönä. Koska vakituista päihdepsykiatria ei projektiin saatu, tämä suunnitelma jäi toteutumatta. Näin osaston toiminta ja toiminnan kehittäminen jäivät vaille varsinaista johtajaa. Lääkärin puuttuminen kehittämistyöstä syksyä 2006 lukuun ottamatta tarkoitti myös lääketieteellisen näkökulman puuttumista osaston kehittämiseen suurimman osan projektin kestosta. Koska osasto (ja koko kuntoutumisyksikkö) oli ajoittain ilman lääkärin palveluja, asiakkaiden hoito vaikeutui, sillä lääkärin konsultaatioita ja lausuntoja jouduttiin hankkimaan mielenterveyskeskuksesta, A-klinikalta, omalääkäreiltä ja yksityiseltä psykiatrilta. Lääkäritilanteen

3 3 vaihtelun vuoksi mahdollisuutta erilaisiin tutkimuksiin, kuten työkyvyn arvioihin ja diagnostiseen selvittelyyn ei voitu projektin aikana hyödyntää täysipainoisesti. Toimintaterapeutin puuttuminen puolestaan johti siihen, ettei toimintaterapeuttisia toimintakyvyn arvioita voitu vuoden 2006 alkua lukuun ottamatta tehdä. Henkilökunnan vastuulla oli samanaikaisesti osaston toiminnan kehittäminen, toiminnan profiloiminen kuntoutumisyksikön sisällä ja yhteistyösuhteiden luominen yksikön muihin osastoihin, asiakastyön tekeminen, hankkeen kehittämisryhmiin osallistuminen, sekä projektin alkuvaiheessa hankekuntien informoiminen toiminnasta. Erityisesti projektin alkuvaiheessa näiden tehtävien samanaikainen suorittaminen osoittautui hyvin vaativaksi tehtäväksi. Lokakuussa 2006 asiakastyö aloitettiin kaksi viikkoa uusien työntekijöiden työsuhteiden alkamisen jälkeen. Toiminnan suunnittelulle työryhmänä ja uusien työntekijöiden orientaatiolle ja kouluttamiselle ennen asiakastyön aloittamista jäi näin vain vähän aikaa. Maaliskuusta 2007 lähtien osaston henkilökunta, lääkäriä lukuun ottamatta, pysyi samana ja tämä näkyi osaston toiminnassa mm. hoitomuodon ja hoidon sisällön kehittymisenä. Myös yhteistyö yksikön muiden osastojen kanssa muodostui joustavammaksi projektin edetessä. HOITO- JA TUTKIMUSMALLIN KUVAUS Osastolla hoidettiin täysi-ikäisiä asiakkaita, joilla oli päihdeongelman lisäksi muita psyykkisiä ongelmia. Osastolla ei voitu hoitaa asiakkaita joilla oli akuutti psykoosi, delirium, vakava masennus tai akuutti itsemurhariski. Hoidon tavoitteet Hoidon tavoitteena oli auttaa asiakasta päihteettömän elämän saavuttamisessa ja ylläpitämisessä sekä psyykkisten oireiden hallinnassa. Tavoitteena oli myös pysähtyä tarkastelemaan päihteidenkäyttöä ja omaa elämäntilannetta, etsiä omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja tulevaisuutta varten, saada elämyksiä ja kokemuksia ilman päihteitä sekä auttaa asiakasta ottamaan itse vastuuta elämästään ja toipumisestaan. Hoidon aikana pyrittiin parantamaan asiakkaan valmiuksia selviytyä arjesta itsenäisesti. Lisäksi keskeinen tavoite oli asiakkaan kiinnittyminen jatkohoitoon. Hoidon sisältö Osaston hoito perustui päihteettömyyteen. Hoidon alussa jokainen allekirjoitti hoitosopimuksen, jossa sitoutui noudattamaan talon sääntöjä ja osallistumaan yhteiseen toimintaan. Hoidon keskeisiä elementtejä olivat ryhmä- ja yksilöhoito. Hoidon alussa tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa tilanneselvitys, jossa kartoitettiin päihteiden käyttö ja käyttöhistoria, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne sekä aikaisemmat hoidot. Hoidon aikana pyrittiin järjestämään verkostotapaaminen jatkohoitoon osallistuvien tahojen ja omaisten kanssa. Hoito kesti 5 viikkoa ja noin kahden kuukauden kuluttua hoidon loppumisesta oli viikon mittainen kertausjakso.

4 4 Ryhmähoito Hoito osastolla toteutettiin pääasiassa ryhmähoitona. Ryhmissä ei ollut puhumispakkoa ja jokainen osallistui niillä voimavaroillaan, joita sillä hetkellä oli käytettävissä. Kaikkien asiakkaiden tuli kuitenkin osallistua kaikkiin ryhmiin. Alla on esitelty lyhyesti hoitojaksolla olleita ryhmiä. Teemaryhmät Arjen hallinta -ryhmissä mietittiin keinoja ajankäytön hallintaan, rahankäyttöön sekä kodin ja itsensä hoitamiseen. A-kilta-info järjestettiin kerran hoidon aikana. Ryhmässä asiakkaat saivat tietopaketin A- killan toiminnasta. Lisäksi he kävivät hoidon aikana tutustumassa A-killan toimitiloihin. AA-infoon asiakkaat osallistuivat kerran hoidon aikana. Ryhmässä AA:n jäsenet kertoivat heille AA:n toiminnasta. Asiakkailla oli myös mahdollisuus osallistua AA:n toimintaan hoidon aikana. Sosiaalietuudet-ryhmässä sosiaalityöntekijä kertoi yleisistä sosiaalietuuksista ja vastasi asiakkaiden kysymyksiin asian tiimoilta. Akupunktio-infossa asiakkaille kerrottiin kuntoutumisyksikössä annettavan akupunktiohoidon muodoista. Asiakkailla oli hoidon aikana halutessaan mahdollisuus saada korva-akupunktiohoitoa erilaisiin oireisiin, kuten unettomuuteen, rauhattomuuteen ja vieroitusoireisiin. Ravinto ja liikunta-ryhmissä kerrottiin ravinnon tehtävistä, terveellisestä ruokavaliosta, ruoka-aineympyrästä, ateriarytmistä, liikunnan vaikutuksista fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä terveysliikunnan suosituksista. Terveysinfot olivat tietoiskutyyppisiä lyhyitä tietopaketteja päihteiden vaikutuksista elimistöön. Hoidolliset ryhmät Päihderyhmissä käsiteltiin päihdeongelmaa ja sen suhdetta mielenterveysongelmiin. Päihderyhmiä pyrittiin pitämään kaksi kertaa viikossa. Ensimmäisessä ryhmässä mietittiin tavoitteita ja niiden tärkeyttä elämässä. Päihderyhmissä käytiin läpi esim. päihteiden käytön aiheuttamia haittoja elämän eri osa-alueilla, muutosta, mielihyvää, riippuvuutta, ajatusvääristymiä, retkahdusta sekä päihteidenkäytön ja mielenterveysongelmien vaikutuksia toisiinsa. Tunneryhmissä käsiteltiin kognitiivisen mallin mukaan ajatusten, tunteiden, kehon ja käyttäytymisen keskinäistä riippuvuussuhdetta sekä tunteiden hallintakeinoja. Edellä mainitun pohjalta käsiteltiin omina kokonaisuuksinaan ahdistusta, masennusta ja vihaa. Voimavararyhmissä asiakkaat etsivät itsellään jo olemassa olevia voimavaroja ja pohtivat, mitä voimavaroja heidän jatkossa olisi syytä kehittää. Vuorovaikutusryhmissä tutustuttiin erilaisiin vuorovaikutustyyleihin ja pohdittiin oman vuorovaikutustyylin vaikutuksia omaan elämään. Mielihalusurffauksessa asiakkaille ohjattiin tietoisuusharjoitus, jonka avulla heidän olisi mahdollista selvitä päihteidenkäyttöön liittyvistä mielihaluistaan retkahtamatta. Harjoitus tehtiin kaksi kertaa viikossa ja lisäksi asiakkaita rohkaistiin tekemään harjoitusta itsenäisesti.

5 5 Toiminnalliset ryhmät Liikuntaryhmässä asiakkaat täyttivät heti jakson alussa kyselylomakkeen, jossa tiedusteltiin heidän liikuntakokemuksiaan. Liikuntakokemuksista saadut tiedot olivat fysioterapeuttisen alkututkimuksen lisäksi pohjana liikunnallisten ja toiminnallisten ryhmien toteuttamisessa. Pääajatuksena oli asiakkaiden tuki- ja liikuntaelinoireiden lieventyminen sekä asiakkaiden aktivoiminen säännölliseen liikkumiseen, mikä helpottaisi fyysistä ja psyykkistä oloa. Liikunnallisten ja toiminnallisten ryhmien lisäksi pidettiin ryhmiä, jotka antoivat tietoa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista, liikuntasuosituksista, painonhallinnasta ja ravitsemuksesta. Liikunnallisia ryhmiä pidettiin säännöllisesti, vähintään kolme kertaa viikossa ja ne olivat kestoltaan pääasiassa 45 minuutista tuntiin. Liikunnallisten ryhmien sisältö oli monipuolinen ja ajatuksena oli, että asiakkaiden olisi helppo toteuttaa näitä liikkumismuotoja myös hoitojaksojen jälkeen. Liikuntaryhmiä olivat ryhtiryhmä, kävelykoulu, niska-hartia- ja selkäryhmät, kehon hallinta- ja hahmotus-ryhmät, välineharjoitteluryhmät, kuntosaliohjaus yksikön kuntosalilla sekä kaupungin kuntosaleilla, uimahallikäynnit, keilaaminen, eri palloilulajeihin tutustumista (sulka- ja lentopallo sekä sähly), lihashuoltoon ja rentoutumiseen liittyvät venyttely- ja hierontaryhmät sekä kalastusja souturetket. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat pitivät Terveysyksikön tiloissa projektin aikana kuusi liikuntaryhmää, jotka painottuivat kehon ja mielen yhteistoimintaan. Altistusharjoitukset tehtiin pääsääntöisesti ryhmässä, ja näin pelottavia asioitakin oli aluksi ryhmän tuella helpompi tehdä. Harjoitukset liittyivät pääsääntöisesti jonkin mielenkiintoiseen tekemiseen/tapahtumaan kuten jääkiekkopeliin, elokuvakäyntiin, kahvilakäyntiin. Osa harjoituksista tehtiin myös yksilöllisesti oman hoitajan kanssa, kuten apteekissa tai pankissa asiointi. Pelit kuuluivat ohjelmaan lähes viikoittain. Ryhmissä pelattiin ulko- sekä sisäpelejä. Joukossa oli myös hoitoa tukeva Päihdepeli. Pelit olivat hyvä apukeino asiakkaiden ryhmäytymisessä sekä opettelussa toimimaan ryhmässä ryhmän jäsenenä. Asiakkaat osallistuivat myös säännöllisesti A-killan järjestämään liikuntailtaan. Toimintapäivä järjestettiin vähintään kerran jaksossa hevostallilla. Asiakkaat viettivät päivää osallistuen tallin päivittäisiin askareisiin. Jokaiselle löytyi tekemistä omien voimien ja taitojen mukaan. Asiakkaat mm. korjasivat aitoja, siivosivat karsinoita, siirsivät hevosia tarhaan ja syöttivät niitä. Pyrkimyksenä oli antaa jokaiselle asiakkaalle onnistumiskokemuksia ja mahdollisuus nähdä oman työn jälki. Päivän lopuksi halukkaat saivat hoitaa ja ratsastaa hevosella ohjaajan opastuksella. Rentoutusryhmä oli pari kertaa viikossa. Ryhmässä tutustuttiin eri rentoutumiskeinoihin. Rentoutumismenetelminä käytettiin jännitys-rentous- periaatetta (progressiivinen rentous), jonka tarkoituksena on oppia aistimaan paremmin kehon jännitystiloja, autogeenistä rentoutusta, jossa on tarkoitus saada itsensä rauhalliseen oloon ja oppia tuntemaan painon- ja lämmöntunne kehossa sekä mielikuvarentoutumista. Rentoutusmenetelmänä käytettiin myös hengitykseen keskittymistä ja palleahengityksen tehostamista. Retkiä pyrittiin tekemään jokaisella jaksolla vähintään yksi johonkin asiakkaiden toivomaan kohteeseen. Lisäksi sääolosuhteista riippuen tehtiin kuntoutumisyksikön lähistölle suuntautuvia retkiä. Retkiä tehtiin Valkealan Repovedelle, Kotkan Maretariumiin sekä lähialueiden laavuille. Ruoanlaitto ja muut arkiset taidot-ryhmä pyrittiin toteuttamaan kerran viikossa. Ryhmässä opeteltiin suunnittelemaan edullista mutta maistuvaa, itse tehtyä kotiruokaa. Asiakkaat valitsivat tehtävän ruoan ja miettivät henkilölukuun suhteutettavat määrät tarvittavia raaka-aineita. Kaksi asiakasta oli viikoittain kaupassakäyntivuorossa yhdessä ohjaajan kanssa.. Ostoksia tehdessä pyrittiin kiinnittämään huomiota ruoan edullisuuteen ja terveellisyyteen. Ruoanlaitossa oli tarkoituksena, että asiakkaat jakoivat tehtävät keskenään

6 6 ja opastivat toisiaan. Ohjaajan rooli ryhmässä oli auttaa tarvittaessa. Lopuksi istuttiin kauniisti katettuun pöytään ruokailemaan yhdessä. Askarteluryhmässä pyrittiin elvyttämään asiakkaiden luovuutta ja kädentaitoja. Jakson alussa jokainen askarteli kannen materiaalikansiolleen. Askartelussa otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaiden toiveita. Ryhmien tuotoksina syntyi esim. painatuksia t-paitoihin, posliininmaalausta, kipsitöitä, sisustustauluja ja koruja. Yksilöhoito Asiakkaalla oli mahdollisuus vähintään yhden kerran viikossa 45 minuutin omahoitajakeskusteluun. Keskustelussa käytiin läpi asiakasta sillä hetkellä askarruttavia asioita sekä ryhmissä esille tulleita asioita, joista asiakas ei halunnut keskustella ryhmässä. Omahoitaja oli asiakkaan tukena käytännön asioiden järjestämisessä sekä suunnitteli yhdessä asiakkaan kanssa jatkohoitoa. Omahoitaja kävi tarvittaessa asiakkaan kanssa tutustumiskäynneillä esim. jatkohoitopaikassa. Fysioterapeutti toteutti osan antamastaan ohjauksesta yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa. Myös sosiaalityöntekijän palvelut olivat yksilöllisesti jokaisen käytössä. Lisäksi hoitoon sisältyi lääkärin tutkimus- ja arviointikäynti, sekä tutkimusasiakkailla (neuro)psykologiset tutkimukset. Sosiaalityö Jokainen asiakas kävi sosiaalityöntekijän haastattelussa hoitojakson alussa. Tarkoituksena oli saada sosiaalinen tilannekartoitus asiakkaan elämäntilanteesta. Osa asiakkaista oli ollut yhteydessä viranomaisverkostoon vain aikaisemman hoitosuhteensa kautta. Pääosalla asiakkuus oli kuitenkin jo monessa sosiaali- tai terveystoimen yksikössä. Asiakkaalla saattoi olla viranomaisverkosto, mutta vain muutaman ihmisen sosiaalinen verkosto eikä kaikilla ollut yhtään ihmistä, jota olisi voinut kutsua itselleen läheiseksi. Yksinäisyyden tunne oli yleistä erityisesti yksin asuvilla miehillä. Moni asiakas oli toimeentulotuen hakija, mutta jos hän oli jättänyt hakemuksensa kirjallisesti, hän ei ollut lainkaan päässyt varsinaisen sosiaalityön piiriin sosiaalityöntekijän vastaanoton kautta. Näistä asiakkaista osa olisi tarvinnut sosiaalityötä arkensa tueksi. Myös edunvalvonnan asiakkaita oli hoidossa. Valtaosa asiakkaista tarvitsi paljon sosiaalihuollon palveluita ja heidän ongelmansa olivat monimuotoisia. Asiointi sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijän luona ei aina riittänyt auttamaan asiakasta ongelmatilanteissa, joihin vaikuttaminen olisi realistisesti ollut mahdollista. Tässä tulivat esiin sosiaalitoimistossa tehtävän sosiaalityön rajalliset mahdollisuudet ajankäytössä asiakasta kohti. Hoitojaksoilla osoittautui tarpeelliseksi asiakkaiden ohjaus ja neuvonta monenlaisissa asioissa kuten asunnon hakemisessa ja asumisessa. Lisäksi selviteltiin mm. Kelan etuisuuksiin, toimeentulotukeen, edunvalvontaan, velkaneuvontaan ja eläkkeisiin liittyviä asioita. Tarvittaessa otettiin yhteyttä eri viranomaistahoihin sekä käytiin paikan päällä keskustelemassa ja selvittämässä asioita.

7 7 Psykologiset tutkimukset Psykologiset tutkimukset päihdepsykiatrisella osastolla painottuivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vuoteen Tutkimusten tarkoituksena oli pääsääntöisesti työkyvyn arvioiminen neuropsykologisesta näkökulmasta. Lisäksi tehtiin muutamia kognitiivisen toimintakyvyn arviointeja kuntoutussuunnitelmaa varten. Psykologisia tutkimuksia tehtiin päihdepsykiatriselle osastolla 10 henkilölle ja kuntoutumisosastolla 3 henkilölle. Tutkimusten toteuttaminen Tutkimusprosessi alkoi osaston lääkärin toteamasta psykologisen arvioinnin tarpeesta. Edellytyksenä psykologisten tutkimusten tekemiselle oli, että tutkittava oli ollut päihteettömänä neljän viikon ajan ennen tutkimusten aloittamista. Tähän aikakriteeriin päädyttiin, koska haluttiin varmistaa, etteivät mahdolliset vieroitusoireet vaikuttaisi tutkimusten tuloksiin. Myös mahdollisen lääkityksen tuli olla hoitotasolla. Tutkimuksissa arvioitiin tutkittavan kognitiivista suorituskykyä. Arvioinnin kohteena olivat lääkärin tutkimuspyynnöstä riippuen kaikki tai osa seuraavista: 1) kognitiivinen kapasiteetti eli kielellinen ja näönvarainen päättelykyky, työmuistin toiminta, tarkkaavaisuus ja keskittyminen sekä kognitiivisten toimintojen nopeus, 2) kielellinen ja näönvarainen muisti, 3) toiminnanohjaus, eli kyky jakaa huomiota asioiden välillä, keskittyä olennaiseen, pitkäjänteisyys, virheiden huomioiminen, palautteen hyödyntäminen ongelmanratkaisussa ja kyky muuttaa toimintatapaa tilanteen vaatimusten muuttuessa. Psykologiset tutkimukset tehtiin 3-4 tapaamisella riippuen käytettävien testien määrästä ja tutkittavan jaksamisesta. Tutkimukset alkoivat kliinisellä haastattelulla, jossa käytiin läpi tutkittavan nykytilannetta ja käsitystä omasta tilanteestaan, perhetaustaa, elämänvaiheita, koulu- ja työhistoriaa sekä mielenterveys- ja päihdehistoriaa. Mikäli tutkittava oli aiemmin ollut psykiatrisessa hoidossa tai hänelle oli tehty psykologin tutkimukset, nämä asiakirjat pyrittiin hankkimaan, mikäli tutkittava antoi tähän suostumuksensa. Haastatteluun käytettiin yksi tutkimuskäynti ja myöhemmillä tutkimuskäynneillä tehtiin testejä. Kun tutkimus oli valmis, tutkittava sai henkilökohtaisen palautteen tuloksista palautekeskustelun muodossa ja tutkimuksesta kirjoitettiin lausunto.

8 8 TAUSTATIETOJA HOIDOSSA OLLEISTA Asiakasmäärät haastateltuja perui haastattelun tai jätti tulematta - 16 hoitojakson aloittaneita joista naisia 1 7 keskeyttäneitä 3 12 kertausjakson käyneitä 19 Vuonna 2006 hoitojakson kävi loppuun 11 henkilöä, vuonna henkilöä. Vuoden 2006 hoitojaksojen pituus suunniteltiin yksilöllisesti. Vuonna 2007 hoitojaksot kestivät pääsääntöisesti viisi viikkoa. Yksilöllisesti hoitojaksoa voitiin kuitenkin pidentää. Keskeyttämisen syynä oli pääasiassa päihteiden käyttö, 2 ohjattiin psykiatriseen hoitoon. Kertausjaksoja ei järjestetty vuonna Vuonna 2007 kertausjakson kävi 19. Ikärakenne asiakkaiden ikä väliltä v nuoria alle 25 v v v täyttäneitä 4 8 Sosiaalinen tilanne avio- tai avoliitossa 3 3 naimattomia 7 23 eronneita 4 8 työssä 0 0 työttömänä 7 23 eläkkeellä (määräaikainen tai pysyvä) 7 11 asunnottomia 1 4 Pääosa hoidossa olleista oli yksineläviä työttömiä miehiä, joista 5 oli ilman omaa asuntoa. Asunto oli yleensä menetetty päihteiden aiheuttamien ongelmatilanteiden takia. Asunnottomia naisia ei hoidossa ollut.

9 9 Asiakkaat Lappeenrannan ulkopuolelta ympäristökunnista 4 6 Lappeenrannan ulkopuolisista kunnista Joutseno, Ruokolahti ja Suomenniemi käyttivät päihdepsykiatrisen osaston palveluita. Muutaman hoitoon hakeutuneen hoitoon tulon esteenä oli kielteinen päätös maksusitoumuksesta kuntaosuuteen kunnan sosiaalitoimelta Osastolle hoitoon ohjautuminen Lappeenrannan A-klinikka 2 11 Lappeenrannan mielenterveyskeskus/ kunnan psykiatrinen sairaanhoitaja 1 4 terveyskeskuslääkäri, sosiaalitoimi 2 1 psykiatrinen sairaanhoito 1 1 Lappeenrannan päihdehuollon kuntoutumisyksikkö 8 16 muu (esim. itse hakeutunut) - 1 Pääosa päihdepsykiatrisen osaston asiakkaista ohjautui hoitoon Lappeenrannan päihdehuollon kuntoutumisyksikön kautta. Katkaisuhoidossa heille oli kerrottu jatkohoitomahdollisuudesta päihdepsykiatrisella osastolla sekä annettu haastatteluaika. A-klinikan kautta ohjautui toiseksi suurin määrä asiakkaita. Ympäristökunnista hoitoon ohjauduttiin lääkärin, sosiaalitoimen tai psykiatrisen hoidon kautta. Jatkohoitoon ohjautuminen Lappeenrannan A-klinikka 6 14 Lappeenrannan mielenterveyskeskus/ kunnan psykiatrinen sairaanhoitaja 4 6 psykiatrinen osastohoito - 3 ostopalvelut - 2 AA-ryhmät, A-kilta, Heikintalo - 2 katkaisuhoito - 1 Hoitojakson aikana asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tehtiin suunnitelma jatkohoidosta. Jatkohoitopaikka määräytyi asiakkaan oman toiveen sekä käytettävissä olleiden resurssien mukaan. Ostopalveluna toteutettuun jatkohoitoon pääsi projektin aikana kaksi asiakasta

10 lukumäärä 10 PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON ASIAKKAIDEN PÄIHDEANAMNEESIEN YHTEENVETO Päihdepsykiatrisen osaston asiakkaille tehtiin hoidon alussa päihdeanamneesi, jossa käytiin läpi päihde- ja mielenterveysongelmien kehittymistä. Alempana kuvataan asiakkaiden päihdehistoriaa käytettyjen päihteiden ja ensimmäisen päihdekokeilun iän avulla. Lisäksi kuvataan psykiatristen diagnoosien jakaumaa asiakaskunnassa. Kuvassa 1 näkyy, että asiakaskunnan ensisijainen päihde on suomalaiseen kulttuuriin hyvin sopivasti alkoholi. 40 asiakasta nimesi alkoholin ensisijaiseksi päihteekseen. Kahdella asiakkaalla ensisijainen päihde oli buprenorfiini. Kahdella asiakkaalla ensisijainen päihde oli amfetamiini. Lisäksi yksi henkilö nimesi ensisijaiseksi päihteekseen hypnootit ja sedatiivit. Kuva1 Ensisijaisesti käytetty päihde hoitoon tullessa alkoholi heroiini ja muut opiaatit kokaiini, amfetamiini ja muut stimulantit 1 hypnootit ja sedatiivit

11 lukumäärä 11 Kuva asiakkaiden päihteidenkäytöstä monipuolistuu kun tarkastellaan asiakkaiden muuta päihteidenkäyttöä, jota on esitelty kuvassa 2. Alla mainittuja päihteitä asiakkaat ovat joskus elämänsä aikana käyttäneet tai käyttivät yhä ensisijaisen päihteen rinnalla. Kuva 2 Muut käytetyt päihteet alkoholi heroiini ja muut opiaatit kokaiini, amfetamiini ja muut stimulantit hypnootit ja sedatiivit hallusinogeenit liuottimet ja inhalantit kannabis muu Kuviosta näkyy, että päihteiden sekakäyttö on päihdepsykiatristen asiakkaiden joukossa yleistä. Monessa tapauksessa kävi ilmi, että huumeriippuvuus oli korvattu alkoholiriippuvuudella.

12 lukumäärä 12 Kuvaan 3 on kerätty asiakkaiden iät, jolloin he ovat kokeneet ensimmäisen päihtymystilan. Kuvasta käy esille, että melko moni on aloittanut päihteiden käytön suhteellisen nuorena. Kuva 3 Ikä, jolloin ensimmäinen päihtymystila v 8v 9v 10v 11v 12v 13v 14v 15v 16v 17v 18v Asiakkaat olivat aloittaneet päihteiden käytön keskimäärin vuotiaina alkoholilla. Pääsääntöisesti ensimmäinen päihteiden kokeilukerta johti ensimmäiseen päihtymistilaan, sekä nopeasti päihteen/päihteiden säännölliseen käyttöön. Moni asiakas kuvasi mieltyneensä päihteisiin jo ensimmäisellä kokeilukerralla ja koki päihteet omaksi jutukseen.

13 lukumäärä 13 Diagnoosit ovat pääsääntöisesti tehty asiakkaille jo ennen hoidon aloitusta. Hoidon aikana ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tehty asiakkaille diagnooseja. Tämä johtui osaltaan siitä, että lääkäri oli paikalla vain kerran viikossa ja tapasi asiakkaan yleensä vain kerran hoitojakson aikana. Kuvassa 4 esitellään asiakkailla esiintyneitä diagnooseja. Kuva 4 27 Psykiatriset diagnoosit ryhmittäin F Tarkemmin määrittämätön alkoholin aiheuttama riippuvuusoireyhtymä F Opioidien aiheuttama riippuvuusoireyhtymä; jatkuva käyttö F 32 Masennustila Z 72.2 Lääkkeiden ja/tai huumeiden käyttö F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt F40 pelko-oireet, ahdistuneisuushäiriöt F60 persoonallisuushäiriöt 12 F21 psykoosipiirteinen persoonallisuushäiriö F20 skitsofrenia F90 aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö F44 dissosiaatihäiriöt F29 Tarkemmin määrittelemätön (ei elimellinen) psykoosi Yleisin diagnoosi oli tarkemmin määrittelemätön alkoholin aiheuttama riippuvuusoireyhtymä. Tämä on ymmärrettävää, koska alkoholi oli asiakasryhmän käyttämä pääpäihde. Toiseksi eniten asiakkailla on diagnosoitu masennustilaa, mikä osittain selittynee myös alkoholinkäytön yleisyydellä, koska alkoholin tiedetään aiheuttavan, sekä ylläpitävän masennustilaa. Seuraavaksi yleisimmät diagnoosit olivat ahdistuneisuushäiriöt sekä psykoosipiirteiset persoonallisuushäiriöt. Pohdinta Vaikka ensisijainen päihde suurimmalla osalla asiakkaista oli alkoholi, niin puhdasta alkoholismia asiakaskunnassa oli vähän. Yleisimmin asiakkailla oli alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden sekakäyttöä. Huumeiden käyttäjillä käytettyjen päihteiden kirjo oli hyvin laaja. Yleensä ensisijaisesti käytetty huume oli amfetamiini. Huumeiden käyttäjillä psykiatriset ongelmat olivat

14 14 vaikeimpia ja monimuotoisempia kuin alkoholisteilla. Esimerkiksi kaikilla skitsofreenikoilla oli huumetausta. Mutta hoidon alkaessa heillä kaikilla ensisijaisena päihteenä oli alkoholi. Nämä asiakkaat olivat kokeneet huumeiden käytön huomattavasti huonontavan psyykkistä vointia ja tämä oli motivoinut irtaantumaan huumeiden käytöstä. Kaikilla näillä asiakkailla huumeriippuvuus oli korvaantunut alkoholiriippuvuudella. Hoitoon hakeutuessaan he olivat huomanneet myös alkoholin aiheuttavan vastaavanlaista oireilua. Tämä motivoi hakemaan hoitoa riippuvuuteen. Päihdeongelma hallitsi vahvasti asiakkaiden elämää, mikä näkyi pitkinä juomajaksoina sekä raittiiden päivien vähyytenä. PÄIHDEPSYKIATRISTEN ASIAKKAIDEN PERSOONALLISUUSHÄIRIÖISTÄ Persoonallisuushäiriöt ovat pitkäkestoisia mielenterveyshäiriöitä, jotka alkavat lapsuudessa tai nuoruudessa ja jatkuvat läpi aikuisiän. Persoonallisuushäiriöissä yksilön sisäinen kokemus ja käyttäytyminen poikkeavat ympäröivästä kulttuurista. Poikkeavuudet tulevat esiin ajattelussa (mm. tapa tulkita itseä, muita ihmisiä, tapahtumia ja tilanteita) tunnekokemuksissa (mm. tunteiden voimakkuus, vaihtelu ja tilanteeseen sopivuus) vuorovaikutustyylissä ja sisäisten yllykkeiden hallinnassa. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat ihmiselle itselleen huomattavaa haittaa ja kärsimystä. Persoonallisuushäiriöisillä ihmisillä on usein vaikeuksia mm. opiskelussa, työssä ja ihmissuhteissa. Persoonallisuushäiriöihin liittyy myös usein päihde- ja muita mielenterveysongelmia. (Cloninger et al, 2000) Päihdepsykiatrisella osastolla asiakkaita haastateltiin SCID-II persoonallisuushäiriöhaastattelulla. SCID-II on puolistrukturoitu psykiatrinen haastattelu, jolla diagnosoidaan persoonallisuushäiriöitä. Haastattelu tehtiin 26 osaston 46 asiakkaasta (57%). Miehiä haastatelluista oli 17 (65%) ja naisia 9 (35%). Kyselyä ei käytetty varsinaisen diagnoosin tekemiseen, vaan antamaan hoitohenkilökunnalle ja asiakkaille itselleen käsitystä siitä, millaisia - mahdollisesti hyvinvointia heikentäviä - persoonallisuuden piirteitä asiakkailla oli. Asiakkaiden kanssa käytiin yksilökeskusteluja niistä persoonallisuushäiriöiden tyypeistä, joiden diagnostiset kriteerit heillä täyttyivät. Vain kahdella haastatelluista eivät täyttyneet minkään persoonallisuushäiriön kriteerit. Toisella heistä oli olemassa oleva persoonallisuushäiriödiagnoosi ja toinen oireili psykoottisesti hoidon aikana ja ohjattiin pian hoidon alkamisen jälkeen psykiatriseen hoitoon. Niillä 24 asiakkaalla, joilla jonkin persoonallisuushäiriön kriteerit täyttyivät, persoonallisuushäiriöiden määrä vaihteli 1-10 välillä. Suurimmalla osalla haastatelluista täyttyivät epävakaan (21 kpl) ja epäsosiaalisen (18 kpl) persoonallisuuden kriteerit. Haastatelluilla asiakkailla täyttyivät keskimäärin 4,7 persoonallisuushäiriön kriteerit, miehillä 4,3 ja naisilla 5,1 persoonallisuushäiriön kriteerit. Miehillä tyypillisimmin täyttyivät epävakaan ja epäsosiaalinen persoonan kriteerit. Naisilla tyypillisimmin täyttyivät estyneen, depressiivisen ja epävakaan persoonallisuuden kriteerit. Yhdelläkään haastatelluista eivät täyttyneet huomionhakuisen persoonallisuuden kriteerit. Naisista yhdelläkään eivät täyttyneet eristäytyvän persoonallisuuden kriteerit. Kuvassa 1 on esitelty kuinka useassa tapauksessa kunkin persoonallisuushäiriön kriteerit täyttyivät.

15 n=26 asiakasta 15 Kuva 1 Kriteerit täyttäneiden persoonallisuushäiriöiden jakauma estynyt riippuvainen vaativa passiivis-vihamielinen depressiivinen epäluuloinen psykoosipiirteinen 1 eristäytyvä huomiohakuinen 0 narsistinen epävakaa epäsosiaalinen Haastattelun tulokset osoittavat, että päihdepsykiatrisilla asiakkailla on paljon persoonallisuushäiriöiden piirteitä. Ei ole yllättävää, että esimerkiksi epäsosiaalisen persoonallisuuden kriteerit täyttyvät suurella osalla haastatelluista. Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä edeltävän lapsuusiän käytöshäiriön ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön tiedetään tutkimusten perusteella lisäävän päihde- ja muiden mielenterveysongelmien riskiä (Mueser et al, 2003). Päihdepsykiatrisen osaston asiakkaista huomattavalla osalla olikin päihdeongelman lisäksi muu psykiatrinen diagnoosi ja mikäli lääkäripalvelut olisivat olleet projektin aikana tiiviimmin käytettävissä, diagnosoitujen asiakkaiden määrä olisi todennäköisesti kasvanut. Olisikin tärkeää, että persoonallisuushäiriöt tunnistettaisiin ajoissa ja niitä pyrittäisiin hoitamaan tehokkaasti. Näin olisi mahdollista ehkäistä sekä itse persoonallisuushäiriöistä johtuvia ongelmia että niihin liittyviä päihde- ja muita mielenterveysongelmia. Lisäksi päihdepsykiatrisia asiakkaita hoitavan henkilökunnan tulisi olla perehtynyt persoonallisuushäiriöiden hoitoon ainakin asiakaskunnassa yleisimmin tavattavien persoonallisuushäiriöiden osalta. Lähteet: Cloninger R. ja Svrakic D. (2000). Personality Disorders. Teoksessa B.J. Sadock ja V.A. Sadock (toim.), Kaplan & Sadock s Comprehensive Textbook of Psyhiatry 7th Edition, Philadelphia: Lippicott, Williams & Wilkins CD-ROM Mueser K., Noordsy D., Drake R., & Fox L. (2003). Integrated Treatment for Dual Disorders- A Guide to Effective Practice, New York: The Guilford Press

16 16 PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUMISYKSIKÖN PÄIHDEPSYKIATRISEN OSASTON ASIAKASKUNNAN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIA FYSIOTERAPEUTIN NÄKÖKULMASTA Fysioterapian lähtökohtana osaston toiminnan käynnistyttyä 2006 syksyllä oli asiakkaan fyysisen tilanteen kartoittaminen fysioterapeuttisella tutkimisella ja vapaaehtoisella motorisen kunnon, liikkuvuuden (UKK-instituutin terveyskuntotestistö) ja lihaskunnon (invalidisäätiön suorituskykytesti) testeillä. Fysioterapiaa toteutettiin asiakaslähtöisesti eli fysioterapeuttisen tutkimisen ja testaamisen tarkoituksena oli antaa asiakkaille keinoja ja ohjeita mahdollisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen lieventämiseen sekä aktivoida asiakkaita liikkumaan. Fysioterapeuttinen tutkiminen pyrittiin tekemään jo hoitojakson alussa, koska liikunnallisten ryhmien toteuttamisessa kunkin asiakkaan fyysisen toiminnan esteet pystyttiin siten huomioimaan ja asiakkaat saivat yksilöllisiä harjoitusohjeita. Motorisen kunnon, liikkuvuuden ja lihaskunnon testaaminen suoritettiin vasta jakson loppupuolella, niille henkilöille, jotka halusivat testauksen. Loppuraportointiin valikoituivat henkilöt, jotka fysioterapeuttisen tutkimisen lisäksi halusivat suorittaa testipaketin. Fysioterapeuttinen perustutkimus sisälsi tuki- ja liikuntaelimistön tilan kartoittamista asiakkaan asennon, ryhdin ja nivelliikkuvuuksien osalta. Tutkimuslomakkeena oli käytössä Mekaanisen diagnosoinnin ja terapian lomake, jossa on haastatteluosio ja fyysisen tutkimisen osio. Fyysisen tutkimisen osiossa havainnoitiin ryhtiä ja liikerajoituksia sekä teetettiin testiliikkeitä, mikäli oireita tuli esiin. Haastatteluosiossa kartoitettiin perustietojen lisäksi mahdollista oireiden esiintymistä (oirekuva), kuormitustekijöitä, harrastuksia, toiminnan haitta-astetta, VAS-arvoa, oireiden taustaa ja esiintyvyyttä sekä erityiskysymyksiä (mm. mahdolliset tapaturmat ja oma arvio yleisestä terveydentilasta). Asiakkaan fyysisen kunnon osa-alueita kartoitettiin testaamalla ylä- ja alaraajojen sekä vartalon lihaskuntoa, kestävyyttä, hallintaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Testipaketista nostettiin tarkasteltavaksi liikkuvuuden osalta hartiaseudun liikkuvuus ja selän sivutaivutus, vartalon lihaskunnon ja hallinnan osalta selän staattinen kestävyys ja vatsan toistosuoritus. Alaraajojen lihaskuntoa ja kestävyyttä tarkasteltiin toistokyykistystestin tuloksen avulla ja tasapainoa staattisen tasapainon testin avulla. Staattisen tasapainotestin tarkoituksena oli testata vartalon pystyasennon hallintaa staattisessa tasapainotilassa normaalia seisoma-asentoa pienemmällä tukipinnalla. Fyysisen suorituskyvyn ja toimintakyvyn arvioinnin kannalta tarkasteltavaksi otettiin myös käden puristusvoimamittaus (Saehan puristusvoimamittari). Riittävä käden puristusvoima on tarpeen monien päivittäisten tehtävien suorittamisessa. Kohderyhmä Kohderyhmäksi valikoitui fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa olleista ne, jotka suorittivat myös vapaaehtoisen motorisen kunnon, liikkuvuuden ja lihaskunnon testin. Tällaisia asiakkaita oli 17, joista 15 miehiä ja 2 naista. Miesten keski-ikä oli 42 vuotta ja naisten 48 vuotta. Tuki- ja liikuntaelinoireilua asiakkailla oli tutkimushetkellä lähes jokaisella, tyypillisimmät ongelmat olivat niska-hartiaseudun kipu- ja jännitystilat, päänsärky ja alaselkävaivat, joista osa oli lannerangan välilevyongelmiin liittyviä. Lähes jokaisella asiakkaalla oli ollut tapaturmia; kaatumisista, kolareista, putoamisista ja tappeluista tulleita vammoja. Vammat olivat pääasiassa murtumia ylä- tai alaraajoissa ja kylkiluissa, myös päähän kohdistuneita iskuja oli ollut usealla. Asiakkaista 7 kertoi lähinnä harrastavansa hyötyliikuntaa eli kävelevänsä tai pyöräilevänsä välimatkoja. 4 kertoi harrastavansa liikuntaa säännöllisesti ja 6 henkilöä ei harrastanut liikuntaa lainkaan. Aikaisempia

17 17 säännöllisiä liikuntaharrastuksia oli ollut 11 asiakkaalla. Yleisen terveydentilansa 1 asiakas arvioi hyväksi, 12 kohtalaiseksi, 1 hyvän ja kohtalaisen väliltä ja 3 huonoksi. Tuloksia Asiakkaiden seisoma-asentoa ja ryhtiä tarkasteltaessa tyypillistä oli pään työntyminen eteen, olkapäitten kiertyminen sisäänpäin, hartiarenkaan työntyminen eteenpäin, niin että rintarangan yläosa oli kumara. Lannelordoosi oli oiennut, hartiaseudun lihaksisto jännittynyt alakaularangan kuormittumisesta ja ryhti näytti lysähtäneeltä. Havainnoitaessa ja palpoitaessa 10 asiakkaalla oli selkeää niska-hartialihaksiston kireyttä ja jännittyneisyyttä. Selän eteentaivutuksessa 5 asiakkaalla oli selkeä rajoittuneisuus (sormi-lattia -mitta vajaa) ja 10 esiintyi polven koukistajalihasten kireyttä eteentaivutuksessa. Selän taaksetaivutuksen rajoittuneisuus oli tyypillistä lannelordoosin oikenemisen vuoksi. Vas-arvo Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa asiakkaalta kysyttiin asiakkaan omaa arviota tuki- ja liikuntaelinoireiluun liittyvistä kokemuksistaan kivun voimakkuudesta. Kipu voi olla tärkeä ihmisen toimintakykyä alentava tekijä. Asiakasta pyydettiin arvioimaan kivun voimakkuutta kipujanalla 0-10, 0=ei kipua, 10=pahin mahdollinen kipu. Asiakasta pyydettiin arvioimaan juuri senhetkistä kiputuntemustaan. Kohderyhmän keskiarvo = 2,65. Toiminnan haitta-aste Alkututkimuksen haastatteluosiossa kysyttiin myös asiakkaan omaa arviota tuki- ja liikuntaelinoireisiin liittyvästä toiminnan haitta-asteesta eli kuinka paljon oireilu haittaa asiakkaan päivittäistä toimimista ja perusliikkumista. Asiakas arvioi haitta-astetta asteikolla 0-10, 0=ei haittaa lainkaan, 10=erittäin suuri haitta. Kohderyhmän keskiarvo = 3,12. Kehon painoindeksi eli BMI Kehon painoindeksi lasketaan jakamalla paino (kiloina) pituuden (metreinä) neliöllä eli pituus x pituus. Kohderyhmästä 2 oli ns. normaalipainoisia (BMI=18,5-24,9), 5 oli lievästi ylipainoisia (BMI=25,0-29,9), 4 oli merkittävästi ylipainoisia (BMI= 30,0-34,9). 6 BMI arvoa ei ollut tiedossa. Painoindeksin keskiarvo kohderyhmässä oli 27,73, naisilla 32,5 ja miehillä 26,67. Motorisen kunnon, liikkuvuuden ja lihaskunnon kuntoluokitus ja testitulokset Tuloksissa kuntoluokitus 1-5, 5 = selvästi keskimääräistä parempi tulos 4 = jonkin verran keskimääräistä parempi tulos 3 = keskimääräinen tulos 2 = jonkin verran keskimääräistä heikompi tulos 1 = selvästi keskimääräistä heikompi tulos 1. Motorista kuntoa eli tasapainoa testattiin staattisella tasapainotestillä johon kuului yhdellä jalalla seisominen silmät auki. Ryhmän keskiarvo oli 2,7, naisten keskiarvo oli 1,5, miesten keskiarvo oli 2,9. 2. Notkeus/liikkuvuustestit a) Selän sivutaivutus, joka mittaa lantion, lanne- ja rintarangan kokonaisliikettä sivutaivutusliikkeessä.. Ryhmän keskiarvo oli 2,7, naisilla 1,5 ja miehillä 2,3. b) Hartiaseudun liikkuvuus, joka arvioi karkeasti kaularangan alaosan ja rintarangan yläosan sekä olkanivelten liikkuvuutta sagittaalitasossa. Testissä arvioitiin

18 18 kohotettujen yläraajojen loppuasentoa seuraavan luokituksen perusteella: 2 = ei liikerajoitusta, 1 = lievä liikerajoitus, 0 = voimakas liikerajoitus. Testatuista 10 ei testin mukaan ollut havaittavissa rajoitusta hartiarenkaan alueella, 3 oli lievä liikerajoitus ja 4 voimakas liikerajoitus. 3. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto: Lihasvoima- ja kestävyys a) Selän staattinen kestävyys, missä testattiin vartalon ojentajien kestävyysvoimaa. Tuloksissa oli kuntoluokitus asiakasta ei pystynyt suorittamaan testiä lainkaan. Testin suorittaneiden keskiarvo oli 3,1. Naisten suorituksesta ei voitu laskea keskiarvoa, koska toinen testatuista ei pystynyt suorittamaan testiosiota. Miesten keskiarvo oli 2,7. b) Vatsan toistosuoritus, missä testattiin vartalon koukistajien dynaamista voimaa. Tuloksissa oli kuntoluokitus 1-5. Testatuista 2 asiakasta ei pystynyt suorittamaan testiä lainkaan. Testin suorittaneiden keskiarvo oli 2,6, naisten suorituksesta ei voitu laskea keskiarvoa, koska toinen testatuista ei pystynyt suorittamaan testiosiota. Miesten keskiarvo oli 2,5. c) Toistokyykistys, missä testattiin alaraajojen lihasvoimaa ja -kestävyyttä. Tuloksissa oli kuntoluokitus 1-5. Testatuista 3 ei pystynyt suorittamaan testiä lainkaan. Testin suorittaneiden keskiarvo oli 1,6, naisten suorituksesta ei keskiarvoa voitu laskea, koska toinen testatuista ei pystynyt suorittamaan testiosiota. Miesten keskiarvo oli 1,7. 4. Puristusvoima Puristusvoimamittarin mittaustulos (kg) oli 3 yrityksen keskiarvo ja kuntoluokka määräytyi vasemman ja oikean käden yhteiskeskiarvosta. Testatuista 2 oli kuntoluokassa 4, 7 kuntoluokassa 3 ja 8 kuntoluokassa 2. Ryhmän kuntoluokan kokonaiskeskiarvo oli 2,7, naisilla 2,5, miehillä 2,7.

19 kuntoluokka 19 Motorinen kunto, liikkuvuus ja lihaskunto ,7 2,7 3,1 2,6 2,7 2 1,6 1 yhdellä jalalla seisominen puristusvoima selän staattinen kestävyys vatsan toistosuoritus toistokyykky selän sivutaivutus Testitulosten yhteenvetoa Näiden testitulosten perusteella päihdepsykiatrisen asiakkaan fyysisen toimintakyvyn selkeitä ongelma-alueita olivat fyysisen kunnon ja kehon asennon hallinnan heikkous, mikä näkyi tutkittaessa ryhdittömyytenä sekä staattista tasapainoa ja vartalon lihaskuntoa mittaavissa osioissa. Alaraajojen lihasvoima- ja kestävyys oli myös suurimmalla osalla testatuista (13/17) heikentynyt ja polven koukistajalihasten lihaskireyttä esiintyi monella (10/17). Selkärangan liikkuvuutta testaavissa osioissa alle puolella testatuista esiintyi liikerajoituksia, toisaalta osalla liikerajoitukset olivat voimakkaita. Lähes kaikilla asiakkailla oli erilaisia tuki- ja liikuntaelinoireita, pääasiassa tensiotyyppisiä ja usealla myös tapaturmiin liittyviä. Puolet testatuista oli ylipainoisia kehon painoindeksin (BMI) mukaan, mikä näkyi myös fyysistä suorituskykyä mittaavissa osioissa tulosta heikentävänä tekijänä. Tuki- ja liikuntaelinoireiluista johtuvia kiputuntemuksia oli suurimalla osalla tutkituista (12/17), mutta vain yksi asiakas koki kiputuntemukset melko voimakkaana. Asiakkaista myös suurin osa (13/17) koki päivittäistä toimintaa ja perusliikkumista haittaavana tekijänä tuki- ja liikuntaelinongelmat, mutta vain pari asiakasta koki toiminnan haitta-asteen suurena. Testatuista suurimalla osalla pääasiallisena päihteenä oli alkoholi (16/17) ja päihteiden käyttö oli ollut runsasta ja useita vuosia kestävää. Tasapainoa, liikkuvuutta ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa testaavan testipaketin keskiarvotulokset osoittivat, että asiakasryhmän fyysinen toimintakyky oli alentunut. Testiosioilla ei voida suoranaisesti osoittaa, että päihteiden käyttö olisi vaurioittanut asiakasryhmän keskushermostoa, mutta esimerkiksi staattinen tasapaino, jossa tarvitaan pikkuaivojen ja muiden eri aivojen osien yhteistyötä, oli yli puolella testatuista heikentynyt. Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa ja ohjatuissa liikunnallisissa ryhmissä esiintyi suurimalla

20 20 osalla lihaskireyksiä, joita oli pääasiassa niska-hartiaseudun ja alaraajojen lihasryhmissä. Myös tapaturmista johtuvia perusliikkumiseen vaikuttavia tekijöitä kuten murtumien jälkitiloja oli monella. LÄHTEET Leskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro Mälkiä E., Rintala P. Uusi Erityisliikunta. Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro Ojanen M., Svennevig H., Nyman M., Halme J. Liiku oikein voi hyvin. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro ASIAKASPALAUTTEIDEN YHTEENVETO Asiakaspalautteiden keskiarvot 10,0 9,0 8,0 8,2 8,3 8,1 7,7 9,1 9,4 8,2 8,0 8,3 8,5 8,5 9,0 8,3 7,0 6,0 5,0 4,0 HOITOON TULEMINEN HOIDON KÄYNNISTYMINEN TIEDONANTO SAIRAUDESTA TIEDONANTO LÄÄKITYKSESTÄ HOIDON YLEINEN ILMAPIIRI POTILASTOVERIT LIIKUNTA ULKOILUT KESKUSTELUT/OMAHOITAJASUHDE OHJATUT RYHMÄT HENKILÖKOHTAINEN PALAUTE HENKILÖKUNNALTA JAKSON HYÖDYLLISYYS ITSELLE OHJELMAN RIITTÄVYYS JA AIKATAULU Asiakkaat arvioivat hoitoa asteikolla 4-10 taulukossa esiintyvien osa-alueiden osalta. Asiakkaat täyttivät hoidonarviointilomakkeen nimettömänä aina hoitojakson lopussa. Taulukossa on kaikkien vuoden 2007 hoitojaksojen (myös kertausjaksot) hoidonarvioinnit, niiden asiakkaiden kohdalta, jotka olivat hoitojakson loppuun asti osastolla (n=30). Keskiarvot ovat pääsääntöisesti yli 8, mikä

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009 Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Painotalo Painola, T. Nieminen Oy, Kaarina 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ... 6 6 1. TAUSTAA... 7 7

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta

Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:30 Kurki Merja Tavio Hannu Hamström Kirsti Terveyttä ja elämän voimaa eturauhassyöpäkursseilta TERVEYTTÄ JA ELÄMÄN VOIMAA ETURAUHASSYÖPÄKURSSEILTA Terveyttä ja elämän

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

Rapeli-yhteisön loppuraportti

Rapeli-yhteisön loppuraportti Jukka Ahonen Rapeli-yhteisön loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 60 A-klinikkasäätiö 2008 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5587-45-6 (moniste) ISBN 978-952-5587-46-3

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Sirpa Niskanen Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Huittisten päiväkeskus-tukiasuntoprojektin 2001 2003 loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 45 A-klinikkasäätiö 2004 1 Sirpa

Lisätiedot

TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO

TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO TERVE ASUNNOTON -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI MARI LUNTAMO HELSINGIN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS KANNEN KUVA: LEIF MÄKELÄ PAINO: UNIGRAFIA OY YLIOPISTOPAINO

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto

PLUSSA- Työttömän työnhakukunto PLUSSA- Työttömän työnhakukunto oli RAY:n rahoittama ja Pohjois- Karjalan kansanterveyden keskuksen toteuttama toimintaprojekti vuosina 2005 2007 Kolin huipulta katse tulevaisuuteen LOPPURAPORTTI Helli

Lisätiedot

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA TAMPEREEN YLIOPISTO: KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON PSYKOTERAPIAKOULUTUS 2011-2015, HELSINKI JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot