Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin"

Transkriptio

1 Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

2 Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille opiskelijoiden kanssa työskentely Keskustelunaiheita Pohdittavaa Äkilliset ja odottamattomat tilanteet Hyvä tietää Pohdittavaa Haasteena opiskelun hankaluudet Työkaluja, kun oppiminen on vaikeaa Pohdittavaa Työssä jaksaminen Työssä jaksamiseen liittyviä asioita Pohdittavaa

3 Alkusanat Tämä opas on syntynyt Koulutuskeskus Salpauksen Työnäky- projektissa ( ). Projektin tarkoituksena oli edistää nuorten työllistymistä ja työelämätaitoja vahvistamalla oppilaitoksen työllistymisohjausvalmiuksia sekä tiivistämällä verkostoyhteistyötä. Yhtenä projektin tavoitteena on ollut mm. edistää ja tukea opiskelijoita ohjaavan henkilöstön kohtaamis- ja dialogitaitoja erilaisissa opiskelijoiden ohjaustilanteissa. Oppaan sisällön muotoutumiseen ovat vaikuttaneet Koulutuskeskus Salpauksen Katsastajankadun toimipisteen, kone- ja metallialan opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö sekä opiskelijat. Katsastajankadun kone- ja metallialan henkilöstölle tehtiin syksyllä 2009 kysely, jolla kartoitettiin heidän kokemuksiaan haasteellisiksi koetuista ohjaustilanteista. Katsastajankadun 2. vuoden opiskelijoille tehtiin keväällä 2010 kysely, jolla kartoitettiin heidän kokemuksiaan saamastaan ohjauksesta opintojen puoliväliin mennessä. Kyselyiden pohjalta lähdin kokoamaan henkilöstön omaa ohjaustyötä helpottavia välineitä opiskelijoiden työelämätaitojen edistämiseen. Opiskelijoita ohjaava henkilöstö kohtaa päivittäin hyvin erilaisia ohjaustilanteita. Asiat arjessa eivät aina etene niin kuin on ennakkoon suunniteltu. Nuoren kanssa työskentely vaatii sinnikkyyttä ja systemaattisuutta. Opettajalle kallisarvoista on kyky olla kärsivällinen ja sietää nuoren oikkuja sekä pystyä samalla asettamaan nuorelle rajoja ja vaatimuksia. Henkilöstöllä tulisi olla mahdollisuus pysähtyä sekä miettiä yksin ja yhdessä työyhteisön kanssa arkeen liittyviä asioita. Tämä opas on laadittu opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kiitos kaikille yhteistyössä mukana olleille henkilöille. Lahdessa elokuussa Sanna Tuomainen kuraattori/sairaanhoitaja

4 Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille AVOIMESTI JA REHELLISESTI MITÄ MEILLE KUULUU KANNUSTAEN JA RAKENTAVASTI YHDESSÄ KESKUSTELLEN JA TOIMIEN KOKO OPINTOJEN AJAN

5 Keskustelun aiheita Opettajan merkitys nuoren suunnitelmien seuraajana sekä aito kiinnostus opintojen etenemisestä ovat tärkeitä asioita. Ammatin oppimista pitäisi käsitellä monista näkökulmista ja monin eri menetelmin. Vuorovaikutusta helpottaa, kun keskustelu on avointa ja rehellistä. Nuorille on tärkeää, että heistä välitetään. Jatkuvan rakentavan ja rehellisen palautteen antaminen auttaa opiskelijaa ylläpitämään opiskelumotivaatiotaan. Pienikin huomionosoitus onnistuneesta tehtävästä tai vaikkapa hyvästä yrityksestä auttaa opiskelijaa oppimaan. Kaikki myönteinen palaute myös innostaa ja kannustaa opiskelijaa. Avoimuus, yhteisöllisyys, asioihin vaikuttamisen mahdollisuus ovat avainasioita nuorten kanssa työskennellessä. Jos opiskelijoilla on tunne, että heistä ei välitetä, heitä ei arvosteta tai heidän mielipiteillään ei ole mitään merkitystä, on heidän myös vaikea motivoitua ja kiinnostua opintoihin liittyvistä asioista. SWOT- ANALYYSIN KÄYTTÄMINEN HELPOTTAA TILANTEEN KARTOITTAMISTA Analyysin avulla nuori voi kartoittaa omia vahvuuksiaan, kehittämiskohteita, mahdollisuuksia sekä uhkia. Se on helppo ja monipuolinen nelikenttämenetelmä. On tärkeää tunnistaa oman elämänsä vahvuudet, koska niitä voi hyödyntää ja edelleen vahvistaa. Kehittämiskohdat vaativat korjausta tai muutosta. Ne eivät saa lannistaa ja siksi on huomioitava myös niiden vastakohdat. Mahdollisuudet ovat olemassa siksi, että ne käytetään hyväksi kokonaisuuden saamiseksi mielekkääksi ja jatkamisen arvoiseksi. Uhat on hyvä tunnistaa, jotta niitä voidaan käsitellä ja hyväksyä muutoksen avaimiksi. Esimerkkejä SWOT-analyysistä: 5

6 YKSILÖN SWOT-ANALYYSI VAHVUUTENI avoin ja rehellinen hyvä kuuntelija KEHITTÄMISKOHTANI en osaa sanoa ei unohdan asioita MAHDOLLISUUTENI uusi harrastus kiinnostunut hitsauksesta UHKANI liian iso taakka en pysy aikataulussa Koko opiskelijaryhmä voi täyttää analyysin yhtä aikaa, mutta sen käsitteleminen olisi hyvä tehdä jokaisen opiskelijan kanssa kahden kesken. Tämä voisi olla ryhmänohjaajalle myös yksi tapa tutustua omaan ryhmään. RYHMÄN SWOT-ANALYYSI TOIMIVAA kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa KEHITETTÄVÄÄ myöhästelyt pois aamusta MAHDOLLISUUDET yhteistyö UHKIA yhteistyön tekeminen ei suju Analyysin voi tehdä jakson alussa. Välillä yksi pikainen tsekkaus ja jakson lopussa palaute, kuinka asiat kehittyivät. 6

7 MUISTIINPANOJEN TEKEMISESTÄ TAI OPPIMISTEKNIIKOISTA KESKUSTELEMISTA Ryhmänohjaaja voi pitää yllä avointa keskustelua siitä, miten opiskelijat tekevät muistiinpanoja ja miten he oppivat asioita parhaiten. Luento oppimistekniikoista ei kiinnosta kaikkia, mutta toisten kokemukset ja hyvät vinkit usein kiinnostavat. Samalla opiskelijoille voisi vinkkinä muistuttaa joistakin opiskelutekniikoista, esim. Mind mapin käyttämisestä. Kokemuksia jakamalla, yhteisesti asioita pohtimalla saadaan kenties joku opiskelija pysähtymään ja miettimään omaa tilannettaan. Oppimisstudioilla on mahdollisuus antaa pienryhmissä opiskelijoille opastusta opiskelutekniikoihin liittyvissä asioissa. Tämän opastuksen toteuttaminen vaatii, että 1. Opettaja löytää ryhmästään ne opiskelijat, jotka voivat hyötyä tietynlaisesta ohjauksesta tai avusta. Pitää siis selvittää, onko opiskelijalle haasteellista esim. luetun ymmärtäminen tai muistiinpanojen tekeminen. 2. Kun opiskelijoiden haasteet ovat selvillä, opettaja ottaa yhteyttä oppimisstudioon. Opettaja sopii ajan erityisopettajan kanssa, milloin tämä tulee tapaamaan opiskelijoita. 3. Samanlaisten haasteiden kanssa kamppailevat opiskelijat kootaan sitten yhteen ja erityisopettaja opastaa, miten oppiminen voisi olla heille helpompaa. YHDESSÄ KESKUSTELLEN Keskustellaan avoimesti ja yhteisesti viikon aikana tapahtuneista asioista. Missä onnistuttiin, missä on parantamisen varaa? Tämä mahdollistaa jatkuvan palautteen antamisen luontevasti sekä opettajilta että opiskelijoilta toisilleen, vahvistaen avoimuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja tukien yhteisöllisyyttä. Avoimuus, vaikuttamisen mahdollisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Mahdollisten kiusaamistilanteiden käsitteleminen tulee osaksi normaalia toimintaa. Rohkeus keskustella asioista yhdessä, avoimesti yhdessä korostuu. RYHMÄNPÄIVÄKIRJAN KIRJOITTAMINEN Ryhmällä on oma päiväkirja, johon kaikilla on mahdollisuus kirjoittaa ryhmässä ja opinnoissa heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä. Kirjan tulee olla vapaasti 7

8 ryhmän opiskelijoiden saatavilla. Nimettömästi kirjaan voi kirjoittaa esimerkiksi mieltä askarruttavista tai kiusaamiseen liittyvistä asioista. Ryhmänohjaajan tunnilla aiheita voidaan käsitellä yhteisesti. Kun asioita saadaan yhteisesti pohdittaviksi, lisää se avoimuutta. ITSETUNTOON LIITTYVIÄ ASIOITA Nuoren itsetuntemus sekä omien kykyjen hahmottaminen paranevat ja itsensä hyväksyminen helpottuu, kun nuoren vahvuudet ja kehittämisen paikat ovat selvillä, Nuorilla on monesti epärealistiset käsitykset omista taidoistaan, joten vahvuuksien ja harjoitusta vaativien asioiden selvittäminen voi olla heille hankalaa. Itsetunnon vahvistaminen auttaa nuorta selviytymään monissa tilanteissa eteenpäin. Miten itsetunto syntyy ja kuinka sitä voi kehittää Itsetunto on ihmisessä oleva tunne tai käsitys omasta itsestä. Itsetunto muodostuu kokemusten -hyvien ja huonojenpohjalta, se ei ole peritty ominaisuus. Itsetunto on yksi ihmisen persoonallisuuden ominaisuus. Jokaisella meistä on oma sisäinen käsitys itsestämme. Se, mitä hiljaa mielessämme itsestämme ajattelemme ja miten hyviä omasta mielestämme olemme. Toinen puoli itsetuntoa on se, mitä haluamme kertoa itsestämme muille. Se näkyy käytöksessä ja siinä millaisen kuvan haluamme itsestämme antaa. Itsetunto on yksi herkimmistä ominaisuuksistamme. Se kehittyy läheisissä ihmissuhteissa kanssakäymisen kautta. Kun meitä rakastetaan, meistä huolehditaan ja meidät hyväksytään jo aivan pienestä pitäen, itsetunto kehittyy ja antaa suuntaa tulevalle: nuoruudelle ja aikuisuudelle. Moite ja arvostelu omien vanhempien taholta ja terveen hyväksynnän puute saattavat aiheuttaa myöhempinä ikäkausina huonoa itsetuntoa. Elämänkolhut ja vastoinkäymiset koulivat toisia entistä vahvemmiksi ihmisiksi, toiset jäävät helpommin hautomaan huonoja kokemuksiaan, eivätkä pääse ikävän asian tai kokemuksen yli. Onneksi itsetuntoaan voi kaikissa elämänvaiheissa kehittää parempaan suuntaan. Luottamus itseen ja ulkomaailmaan kasvaa pikkuhiljaa. Itsetunto ei ole täysin pysyvä, vaan se voi vaihdella elämäntilanteiden, koke- 8

9 musten, vastoinkäymisten ja epäonnistumisten myötä. Sosiaaliset taidot ja muilta ihmisiltä saatu hyväksyntä vahvistavat itsetuntoa. Hyvää itsetuntoa ei kuitenkaan saavuteta toisia miellyttämällä, vaan hyväksyntä ja hyvä itsetunto tulee saavuttaa omana itsenään. Mitä on hyvä itsetunto Itsetunto rakentuu pitkälti sen mukaan, millaiseksi koemme itsemme. Itsetunto liittyykin itseluottamukseen ja oman itsensä arvostamiseen sekä oman elämänsä arvokkaana ja ainutlaatuisena pitämiseen. Itsenäisyys oman elämän ratkaisuissa sekä riippumattomuus muiden mielipiteistä tuntuu hyvältä ja vahvistaa itsetuntoa. Myös kyvykkyys, onnistuminen ja empaattisuus toimivat itsetuntoa vahvistavina tekijöinä. Hyvään itsetuntoon liittyy myös kyky arvostaa muita. Hyvä itsetunto sietää myös pettymyksiä. Itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä. Itsetunto on sitä, että uskaltaa toimia, puhua, pukeutua ja ajatella siten kuin tuntee oikeaksi. Itsetunto on kokonaisvaltaista itsensä hyväksymistä ja perusvarmuutta siitä, että on toisten hyväksymä. Itsetunto liittyy siihen, millaisia ominaisuuksia ja kykyjä omasta mielestämme meillä on ja millaisiksi nämä kyvyt arvotamme. Hyvä itsetunto on hyvä pohja ihmisen kehitykselle ja vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja elämäntyytyväisyyteen. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, tietää millainen hän on ja arvostaa itseään sellaisena kuin on. Hän tuntee hallitsevansa omaa elämäänsä ja on tyytyväinen sosiaalisiin suhteisiinsa. Hyvään itsetuntoon liittyy tavoitteita, jotka voi saavuttaa, elämänkulkuun vaikuttaminen, tyytyväisyys elämään, kyky toteuttaa itseään ja suunnitella tulevaisuutta. Toinen mittaa itseään menestymisellä opinnoissa, toiselle puolestaan kyky solmia helposti ystävyyssuhteita toimii mittarina. 9

10 Vinkkejä itsetunnon kohentamiseen Itsetuntonsa tilaa pohtivalle on tärkeää löytää oma tapa vahvistaa itsetuntoaan ja omaa identiteettiään. On tärkeää ohjata nuorta suuntaamaan voimavarojaan siihen, missä hän on hyvä ja minkä hän kokee vahvuudekseen. Pienikin kannustus voi antaa suuntaa uudelle, vahvalle minälle ja hyvälle itsetunnolle. Muutos tavassa, jolla ihminen tarkastelee itseään, voisi olla ensimmäinen askel kohti parempaa itsetuntoa. Nuori voidaan herätellä ajattelemaan hyviä puoliaan itsessään sen sijaan, että hän keskittyisi vain niihin asioihin, joista hän ei pidä itsessään. Miten nuorta voisi herätellä etsimään hyviä puolia itsestään Keskity vahvuuksiisi, älä puutteisiisi. Yritä löytää itsestäsi ja ympäristöstäsi positiivisia puolia. Mitkä asiat ovat hyvin? Missä asioissa olet hyvä? Etsi totuus itsestäsi. Mieti millainen kuva sinulla on itsestäsi? Jos olet tottunut ajattelemaan itsessäsi jotakin piirrettä, kysy itseltäsi: Onko se totta? Olenko todella sellainen? Usein kuvittelemme asioita, jotka eivät välttämättä pidäkään paikkaansa. Puhu kauniisti itsellesi ja muille. Muista, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Muistele onnistumisiasi. Uskalla olla erilainen. Erilaisuus voi toisinaan tuoda mukanaan yksinoloa, mutta toisten liiallisesta myötäilystä saattaa seurata omasta itsestä vieraantumista. Opettele tekemään valintoja, päättämään ja tahtomaan! Päättämistä voi joutua harjoittelemaan mitättömänkin tuntuisissa asioissa, jos ei ole tottunut tahtomaan mitään. Jos joku kysyy, otatko teetä vai kahvia, päätä kumpaa haluat. Irrottaudu vääristä häpeän ja syyllisyyden tunteista. Mitä hävittävää sinulla loppujen lopuksi olisi, kun olet hyväksytty olemuksesi pohjaan saakka? Etsi yhteisö tai ystävä, joka auttaa kasvamaan. On tärkeää löytää joku, joka kannustaa sinua ja antaa sinun olla oma itsesi. Älä lannistu hylkäämisistä, vaan yritä uudelleen. Älä anna muiden määritellä olemassaolosi oikeutta. Kenellekään ei saa antaa sellaista valtaa, että hän pystyy hylkäämällä tuhoamaan sinut 10

11 Pohdittavaa Tunnenko oman ryhmäni opiskelijat? Milloin viimeksi olen kysynyt ryhmältäni mitä heille kuuluu? Milloin viimeksi olen kuunnellut ryhmäni toiveita ja mielipiteitä? Mitä uutta työskentelymuotoa voisin kokeilla ryhmäni kanssa? KÄYTETTY KIRJALLISUUS JA LINKKEJÄ Aalto, Mikko. Ryppäästä ryhmäksi Heiskanen, T., Salonen, K. Miten hoidan mielenterveyttäni. SMS-Julkaisut Keltikangas-Järvinen, L. Hyvä itsetunto Ojanen, M. Tampereen yliopisto. Psykologian laitos Persoonallisuuden psykologia. Opetusmateriaali Peltola, R. Toimiva ihminen Saarinen M. Tunneälyn ja itsetuntemuksen työkirja

12 Äkilliset ja odottamattomat tilanteet MIHIN JA MITEN OHJAAN OPISKELIJAT SELKEÄT OHJEET MÄÄRÄTIETOISESTI JA PÄÄTTÄVÄISESTI PYSY RAUHALLISENA, PYSY RAUHALLISENA 12

13 Hyvä tietää Opettajan on mahdollisessa vaaratilanteessa oltava päättäväinen, määrätietoinen ja pystyttävä selkeästi ohjeistamaan opiskelijoita. Oppilaitoksen on tarjottava turvallinen oppimisympäristö opiskelijoille sekä turvallinen työskentely-ympäristö henkilöstölle. Vaaratilanteen sattuessa ei ole aikaa selvittää, mitä tilanteessa pitäisi tehdä. Palo- ja pelastussuunnitelmien merkitystä ei pidä koskaan vähätellä. Jokaisen henkilöstöön kuuluvan tulee tietää miten vaaratilanteessa pitää toimia. Harjoittelun merkitys on erittäin tärkeä. Oikeassa tilanteessa tieto tulee jostakin selkäytimestä vain harjoittelun kautta. Lisätietoja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vaaratilanteisiin liittyvistä käytänteistä löydät Kori-intranetista: YPA > HENKILÖSTÖ > TURVALLISUUS > PELASTUSSUUNNITELMAT MITÄ KRIISILLÄ TARKOITETAAN? Kriisillä tarkoitetaan äkillistä muutosta ihmisen elämässä, ratkaiseva käännettä tai kohtalokasta häiriötä. Kriisejä on monenlaisia, kuten kehityskriisejä ja traumaattisia kriisejä. Ne syntyvät eri tavoin ja niiden vaikutukset ovat erilaisia. Kriisissä ihminen joutuu tilanteeseen, jossa aiemmat kokemukset ja ongelmanratkaisutaidot eivät riitä tai ne eivät toimi uuden, äkillisen tilanteen ymmärtämiseksi, sen hallitsemiseksi ja siitä selviytymiseksi. Kriisissä oleva ihminen loukkaantuu henkisesti. Usko omasta haavoittumattomuudesta ja turvallisuuden tunteesta murtuu, ote elämästä katoaa hetkellisesti. On hyvä muistaa, että selvitetyn kriisin kautta on myös mahdollisuus elämän uudelleen arviointiin. Kriisit kasvattavat meitä henkisesti, sillä niiden myötä opimme aina jotakin uutta, vaikka tapahtumahetkellä ei tunnukaan siltä. Kriisit voivat myös laukaista lukkiutuneita ihmissuhteita. Selviytymisen myötä elämä usein avautuu uudella tavalla. 13

14 KRIISIN VAIHEET Jokainen ihminen reagoi kriisiin omalla tavallaan. Kun ihminen on pulassa, kohtaamassa rikkoutumista ja kenties menetystä, myös vahvimmat elämänvoimat ovat läsnä. Ne tulevat esiin itsestään, puolustautumiseen ja elämän jatkumiseen pyrkivänä reaktioina. Ihmisen reaktiot äkillisissä ja odottamattomissa tilanteissa etenevät useimmiten seuraavien vaiheiden mukaisesti. Shokkivaihe ei voi olla totta, tapahtunutta ei usko todeksi Syntyy välittömästi tapahtuman jälkeen ja kestää yleensä 0 72 tuntia. Reaktioita ovat mm. yllättyneisyys, ulkopuolisuuden tunne, ajantajun muutokset, sekavuus, itku, paniikki ja huutaminen. Auttajan toimenpiteet: fyysinen ensiapu, rauhoita, kosketa, kuuntele, luo turvallinen ilmapiiri, ota tilanne hallintaan. Reaktiovaihe tajutaan tapahtuma todeksi. Asian ymmärtäminen jollain tasolla, tunteet ja tapahtuman merkitykset nousevat esille, reagoidaan voimakkaasti tai lukkiudutaan. Kestää kahdesta neljään päivään, osalla kauemminkin Reaktioita ovat mm.: itkeminen, pelko, suru, itsesyytökset, viha, tarve etsiä syyllistä, pahoinvointi, vapina, unettomuus, sydänoireet. Auttajan toimenpiteet: luottamus mahdollistaa auttamisen, kuuntelee uhrin tunteita, ajatuksia ja reaktioita tapahtumasta, keskustelu ja tapahtuman jäsentäminen, turvallisen kontaktin luominen. 14

15 Käsittelyvaihe aletaan ymmärtää mitä on tapahtunut. Saattaa kestää kuukausia. Tyypillistä ovat mm. muisti- ja keskittymisvaikeudet, ärtyvyys sekä sosiaalisista suhteista vetäytyminen. Ajatuksissa ja toiminnassa luodaan etäisyyttä tapahtumaan. Auttajan toimenpiteet: annettava aikaa, oltava tukena, positiivinen kuuntelija, empaattinen myötäeläjä. Uudelleenorientoitumisvaihe tapahtuneesta asiasta tulee osa elämää. Kriisitilanteeseen liittyvät ajatukset, tunteet ja mielikuvat ilmaistaan, tunnistetaan ja käsitellään. Ajatukset, tunteet ja kokemukset prosessoidaan joko yksin, läheisten tai ammattiauttajien kanssa % ihmisistä on poikkeus tilanteissa parhaimmillaan. He kykenevät toimimaan heti ja osaavat antaa käskyjä toisille % säikähtää, mutta kykenee toimimaan mielekkäästi, jos heille annetaan selkeät ohjeet. Paniikkiin joutuu keskimäärin joka kymmenes. Paniikissa ihminen joutuu pakokauhun valtaan, säntäilee ja toimii sekavasti. Tapahtuman jälkeen 10 25% osallisista ahdistuu niin voimakkaasti, että hakeutuu saamaan apua. Ennakkoon on mahdoton tietää, miten tapahtumaan liittyvät yksilöt myöhemmin reagoivat ja oirehtivat tapahtuman jälkeen. REAGOINTI VAARATILANTEESSA Useimmat ihmiset ovat äkillisessä vaaratilanteessa helposti johdettavissa. Vaaratilanteessa direktiivisiä ohjeita antavaa johtajaa totellaan helposti. Kriisitilanteen aiheuttamassa shokkivaiheessa kaikki tavat reagoida ovat normaaleja ja terveitä reaktioita epätavalliseen tilanteeseen. 15

16 MITÄ JOKELAN JA KAUHAJOEN KOULUSURMIEN TAPAHTUMAT OVAT OPETTANEET Jokela Ihmisiä pelasti selkeä kuulutus. Luokkiin ja ovet lukkoon. Kaikki tottelivat ja toimivat ohjeen mukaan. Terveydenhoitaja ja rehtori yrittivät auttaa muita ja menehtyivät itse. Jos näet loukkaantuneen, älä jää heti auttamaan! Olet itse vaarassa niin kauan kuin tilanteesta ei ole varmuutta. Kauan lukkojen takana odottaneet, pelänneet ihmiset traumatisoituivat pahemmin. Kauhajoki Selkeä kuulutus. Ulos! Tätä oli harjoiteltu, kaikki tiesivät miten toimia. Kokoontumispaikka ei pitänyt ja uhrien määrä oli aluksi arvoitus. Jos jää sisälle liikkumattomuus ja hiljaisuus tärkeitä. Yksi menehtyi, kun kuiskasi toiselle olevansa hengissä. Vaaratilanteen jälkeen opettajat ovat vanhempien jälkeen merkittävin tuki opiskelijoille. 16

17 Pohdittavaa Tiedänkö mitä teen, jos työpaikallani oikeasti tapahtuu, jokin äkillinen ja odottamaton vaaratilanne? Mistä löytyy oman toimipisteeni palo- ja pelastussuunnitelma? Olenko tutustunut siihen? Missä ovat varauloskäynnit tai kokoontumispaikka, johon ohjaan opiskelijat? KÄYTETTY KIRJALLISUUS JA LINKKEJÄ Heiskanen, T., Salonen, K.& Sassi, P. Mielenterveyden ensiapukirja Nurmi, L. Artikkeli: Minkä näköinen on hätä? Opettaja-lehti 44 45/2009. Palosaari, E. Lupa särkyä. Kriisistä elämään Saari, S. Salama kirkkaalta taivaalta Turun kriisikeskus. Kurki Video, Koulutusvideo, Henkilöturvallisuus oppilaitoksissa Video opastaa oppilaitoksissa mahdollisesti syntyvien vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyä sekä oikeaoppista toimintaa erilaisissa konfliktitilanteissa. Video sisältää selkeitä ohjeita, miten uhkaavissa tilanteissa pitää toimia ja miksi jokaisen opiskelijan ohjaaminen on tärkeää. 17

18 Haasteena opiskelun hankaluudet TURVALLISESTI AIKUISENA RAJOJA JA RAKKAUTTA HUUMORIA PELIIN JA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ KEHIIN ROHKAISUA JA KANNUSTUSTA

19 Työkaluja, kun oppiminen on vaikeaa Nuori, joka ei saa omalle kasvulleen riittävästi tukea kotoa tai lähipiiristä, tarvitsee tavallista enemmän hyväksyntää ja vakuutteluja omasta arvostaan. Hän on tottunut siihen, ettei hänestä tai hänen läsnäoloistaan välitetä. Hän ei ole ollut kenellekään tärkeä. Nuorelle voi siis olla kokonaan uutta, että hänen läsnäolollaan on jollekulle merkitystä. Nuori kokee herkästi, että hänen oikeutensa olla olemassa riippuu ympäristön hyväksymisestä. Hän kokee tuhoutumista, ellei häntä hyväksytä. Koska nuoren itsetunto on vasta kehittymässä, hän on aikuista herkempi arvosteluille ja hylkäämisen kokemuksille tai tulkitsemaan pieniäkin kielteisiä kommentteja hylkäämiseksi. Kiireetön ilmapiiri ja turvallisen aikuisen seura auttavat yhteyden luomisessa ja rauhoittavat nuorta. Nuoren kanssa työskentelevän on tärkeää huomata, että nuori etsii aikuisia, joihin samastumista voi kokeilla. Kun aikuinen on nuorelle tärkeä ja läheiseksi koettu henkilö, hän usein testaa välittämisen määrää ja rajojen venyvyyttä. Nuoren kanssa työskentely vaatii sinnikkyyttä ja systemaattisuutta. Opettajalle on kallisarvoista kyky olla kärsivällinen ja sietää nuoren oikkuja sekä pystyä samalla asettamaan nuorelle rajoja ja vaatimuksia. MOTIVAATION TUKEMINEN Ihmisen motivoituminen on suoraan yhteydessä siihen, miten todennäköiseksi hän arvioi tavoitteen saavuttamisen. Jos tavoitteita ei ole koskaan ollut, tai niitä ei ole koskaan saavuttanut, motivaatio on kateissa. Ehkä nuori ei ole koskaan tehnyt mitään sellaista, mikä olisi herättänyt kiinnostuksen ja halun yrittää kohti tavoitteita. Usein tähän liittyy myös se, ettei nuori ole saanut myönteistä palautetta onnistumisistaan. Ehkä kukaan ei ole koskaan kannustanut häntä yrittämään mitään. Hän on kenties kohdannut aikaisemmin vähättelyä ja mitätöintiä. Oppiminen ja työskentelyyn motivoituminen liittyvät läheisesti käsitykseen omasta pysyvyydestä eli omasta kyvystä oppia. Käsitykset ja uskomukset omasta pysyvyydestä vaikuttavat nuoren toimintaan ja valintoihin. Pysyvyyteen liittyvät käsitykset muotoutuvat aikaisemmista oppimiskokemuksista. Kielteiset uskomukset voivat jopa estää yrittämästä. Nuori voi ajatella, ettei hänen toiminnallaan ole vaikutusta mihinkään. Hän ei opi mitään, ei saa koulua loppuun, eikä selviä mistään. Nuori luovuttaa helposti. Hän voi osallistua kouluun epäsäännöllisesti ja on valmis tulkitsemaan pienetkin vastoinkäymiset lopun aluksi. 19

20 Nuoren lähellä olevien aikuisten yksi tärkeä tehtävä on, pysyvyydentunteen vahvistaminen. Tämä onnistuu mm. Muistuttamalla nuorta, mistä hän on jo selvinnyt ja mitä voimavaroja hänellä on. Muistuttamalla nuorta hänen omista onnistumisen kokemuksistaan. Keskustella nuoren kanssa mihin, suuntaan hän voi kehittyä ja mitä hyvää ammatin oppimisesta ja valmistumisesta seuraa. Ohjaajan on hyvä korostaa, että oppiminen ja kehittyminen tapahtuu hyppäyksittäin. Onnistuminen saavutetaan monesti vasta useiden yritysten jälkeen. VINKKEJÄ MOTIVAATION PARANTAMISEEN Kun ajattelet nuoresta jotain positiivista, sano se ääneen. Pienikin henkilökohtainen huomioon ottaminen voi olla nuorelle iso asia. Osoita ja vahvista asioita, joissa nuori on joskus onnistunut. Myönteisistä asioista nuoren oppimisessa voit puhua myös ääneen työyhteisössä. Varo kuitenkin liiallisia yksityiskohtia, sillä nuori on helppo nolostumaan, jos häneen kohdistetaan liikaa huomiota. Anna palautetta silloin, kun menee hyvin, ei vain ongelmien ilmaantuessa. Kerro joskus omista virheistäsi ja oman uravalintasi vaikeudesta. Vaikkei nuori tarinointia tuntuisi arvostavan, hänelle on merkityksellistä kuulla vanhempien ammattilaisten vaiheista. Huomaa pienetkin edistysaskeleet. Auta opiskelijaa näkemään omat voimavaransa ja kykynsä opiskelun edetessä. 20

21 Miten nuorta voisi motivoida uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa? Nuorta voi motivoida uskomaan omiin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteet Osoittamalla hetkiä, jolloin hän on matkalla kohti tavoitettaan. Sinähän jaksoit tehdä jo koko tunnin hommia. Näkemällä pieniä onnistumisia ja kehitysaskeleita. Tällä viikolla olet ollut jo enemmän koulussa kuin edellisellä. Viittaamalla aikaisempiin vastaavanlaisiin onnistumisiin. Moni muukin on selviytynyt tästä. Muistuttamalla voimavaroista, jotka auttavat onnistumaan. Olemme kaikki täällä sinua varten. Keskustele opiskelijan kanssa mahdollisimman usein onnistumisen todennäköisyydestä, sillä onnistumisen uskoa voidaan merkittävästi vahvistaa motivoimalla ja kannustavalla keskustelulla. Nuori tarvitsee usein tukea kyetäkseen löytämään ja muotoilemaan omat tavoitteensa. Hyvän tavoitteen muotoilemisessa kannattaa muistaa seuraavat seikat: kuvaa jonkin saavuttamista tai alkamista, ei loppumista on mahdollinen on selkeä on arvokas ja hyödyllinen sisältää ponnistelua on mitattavissa sisältää välitavoitteita sen saavuttaminen tuo onnistumisen tunteen. 21

22 KESKITTYMISVAIKEUDET Elämäntilanteeseen liittyvä tekijät voivat aiheuttaa tilapäistä keskittymiskyvyn vaikeutta ja toisinaan taustalla voi olla esimerkiksi AD/HD, päihdeongelma tai tunne-elämän asioita. Henkilö, jolla on tarkkaavaisuuden kanssa ongelmia, on vaikea keskittyä kuuntelemaan ja seuraamaan annettuja ohjeita. vaikea pysyä annetussa tehtävässä ja saada se valmiiksi. ylläpitää tarkkaavaisuuttaan kunnes on valmis. valikoida suorituksen kohde ja keskittyä tilanteeseen nähden tärkeisiin asioihin. vaihtaa suorituksen kohdetta tehtävästä toiseen. jakaa tarkkaavaisuutensa samanaikaisesti eri kohteisiin. kahta asiaa ei voi tehdä yhtä aikaa. Esim. kirjoittaa ja kuunnella, mitä opettaja sanoo. ryhmässä toimiminen on usein vaikeaa. Henkilö, jolla on tarkkaavaisuuden kanssa ongelmia, kamppailee seuraavien haasteiden kanssa tekee kirjoitusvirheitä, kirjoittaa epäselvästi. ei huomaa yksityiskohtia. välttää kognitiivisia tehtäviä. ei pysty noudattamaan sovittuja sääntöjä. alisuoriutuu tehtävistä verrattuna älykkyyteen. lomakkeiden täyttäminen on vaikeaa. ei hahmota eikä hallitse kunnolla aikasuhteita. ei pysty kunnolla suunnittelemaan tehtäviään. ei pysty tarkasti kuuntelemaan toisia. unohtaa toimeksiannot. ei saa tehtäviä valmiiksi. vaihtaa tehtävää kesken työn. häiriintyy helposti. kadottaa tarvittavia esineitä. 22

23 MITEN OPETTAJANA AUTAT JA TUET OPISKELIJAA, JOLLA ON TARKKAAVAISUUDEN KANSSA ONGELMIA Sovi päivittäisistä rutiineista. Jaa pitkät ja monimutkaiset tehtävät osiin. Yksinkertaista monimutkaiset ohjeet. Anna opiskelijalle vain yksi ohje kerrallaan. Tarkista, että ohje on ymmärretty. Miten hän on ymmärtänyt ohjeen? Korosta tärkeitä asioita. Anna lyhytkestoisia tehtäviä. Minimoi ulkopuoliset häiriötekijät. Hyväksy jonkin verran levottomuutta. Suunnittele oppimistilanteet etukäteen. Tauota tunteja riittävästi. Vältä yksitoikkoisia tehtäviä. Sisällä erilaisia, innostavia tehtäviä opetukseen. Käytä erilaisia opetustyylejä. Anna vaikeimmat tehtävät aamupäivällä. Hyväksy tekstinkäsittelyohjelmien käyttö. Hyväksy laskimenkäyttö. Anna tarvittaessa monistettua materiaalia. Vaadi muistiinpanojen tekemistä. Anna enemmän aikaa tehtäville ja kokeisiin. Kannusta, palkitse ja kehu pienistäkin onnistumisista. Tukeudu oppilaan vahvoihin osaamisen alueisiin. Kun kritiikki on paikallaan, moiti käyttäytymistä älä oppimista. Anna henkilökohtaista ohjausta aina, kun se on mahdollista. 23

24 Miten huomioida eri tavalla oppiva opiskelija opetustilanteessa Opeta opiskelutekniikkaa. Ohjaa opinnoissa. Muista, että opiskelijalla on usein todella huonoja opiskelukokemuksia taustallaan. Keskustele opiskelijan kanssa: miettikää yhdessä mikä voisi olla hänen tapansa oppia. Anna aikaa ja koetilanteissa lisäaikaa, muista suullisen tentin mahdollisuus. Käytä kaikkia mahdollisia teknisiä apuvälineitä opetuksessa aina kun mahdollista. Vältä kilpailutilanteita. Älä lajittele opiskelijoita sen mukaan mitä he osaavat. Kuuntelu ja muistiinpanot eri aikaan. Anna materiaali etukäteen, jos mahdollista. Vaaleankeltaiselta ja vaaleanvihreältä paperilta musta teksti on helpompi lukea. Onko ulkoa opettelu välttämätöntä vai riittääkö, jos ymmärtää idean? Pieni yhteenveto käsitellystä asiasta auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Muista kannustaa ja kehua. Pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä! Mitä opiskelija itse voisi tehdä, helpottaakseen oppimistaan Selvitä mahdollisimman tarkkaan, mikä oppimistasi voisi vaikeuttaa? Ota apua vastaan asian selvittämiseksi. Tiedosta vahvuutesi ja heikkoutesi. Pyri välttämään stressiä ja uupumista. Muuta epärealistiset tavoitteet realistisiksi. Kerro läheisillesi, opettajille ym. oireistasi, huolistasi ja pärjäämisen ongelmista. Suunnittele päiväsi etukäteen, käytä kalenteria. Varaa illalla seuraavan päivän asiat valmiiksi. Tee rutiineja, aikatauluja ja sääntöjä. Laita asioita tärkeysjärjestykseen. Pyri ennakoimaan ongelmatilanteet ja välttämään niitä. Opi palkitsemaan itsesi, jos olet pärjännyt hyvin. Pyri kehittämään vahvoja osaamisen alueitasi. Tee hyvin se, minkä osaat. Se lisää turvallisuuden ja hyvän olon tunnetta. Tiedosta, että kaikissa opiskelu- ja työpaikoissa tarvitaan vaivannäköä, työntekoa, ponnistusta ja sopeutumista. Järjestä kotitehtäviä varten oma paikka, minimoi häiriötekijät. Suulliset ohjeet voi pyytää myös kirjallisena. Opettele kuuntelemaan. Opi ymmärtämään sanallisten ja sanattomien viestien merkitys. 24

25 Pohdittavaa Millainen eri tavalla oppiva opiskelija minun mielestäni on? Mitkä ovat omat keinoni huomioida opiskelija, jolla on tarkkaavaisuuden kanssa hankaluuksia? Miten motivoin opiskelijoita oppimaan? Oman ryhmäni HOJKS-opiskelijat Saavatko HOJKS-opiskelijat riittävästi lisätukea? Miten HOJKS-opiskelijoiden lisätuesta keskusteltu työyhteisössä? KÄYTETTY KIRJALLISUUS Michelsson K., Miettinen K., Saresma U., Virtanen P. AD/HD nuorilla ja aikuisilla Erilaisten oppijoiden liitto ry, Lukineuvola hanke. Erilaisen oppijan käsikirja Luvuista lakeihin, kuntoutuksesta kainoihin Lehtonen, P., Reinola, O. Haastava nuori ammattia oppimassa. Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla?

26 Työssä jaksamiseen liittyviä asioita MITÄ MINULLE ITSELLENI KUULUU MITEN PIDÄN HUOLTA ITSESTÄNI AUTTAISIKO MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ ENTÄS TYÖNOHJAUS

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen LEPPÄVAARAN LUKIO Kehitetty Mielen hyvinvointi -projektissa (2009

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot