SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKKAAN OIKEUSASEMA Vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKKAAN OIKEUSASEMA Vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKKAAN OIKEUSASEMA Vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2006 ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Haapaniemenkatu 4, PL 5, Helsinki Puh Fax Sähköposti KUVAILULEHTI Julkaisija Kuluttajavirasto Julkaisun päivämäärä 9/2006 Tekijät Jukka Kaakkola, Anja Peltonen Julkaisun laji Selvitys Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä (Juridisk ställning av social- och hälsovårdstjänsters kunder en jämförelse mellan privata och kommunala tjänster) Tiivistelmä Selvityksessä vertaillaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säännöksiä kuluttajaoikeuden säännöksiin ja analysoidaan erojen merkitystä käyttäjän näkökulmasta. Kun tilaaja-tuottaja mallin ja palvelusetelien käyttö kunnissa yleistyy, lisääntyvät yksityisten palvelumarkkinoiden piirteet myös julkisten palvelujen tarjonnassa. Samalla kun on tärkeää varmistaa, että perusoikeuksista nousevat tavoitteet ja periaatteet edelleen ohjaavat palvelujen tarjontaa, kannattaa kuluttajaoikeudesta soveltaa sellaisia käytäntöjä, jotka selkeyttävät asiakkaan oikeusasemaa ja varmistavat tasapuolisen kilpailuasetelman yritysten kesken. Kunnalle on tärkeää, että vastuu palvelun laadusta ja toimitusvarmuudesta siirtyy myös tuottajalle ja että vastuunjako tuottajan ja tilaajan kesken on selkeä. Yrityksille, jotka monesti tulevat tarjoamaan samankaltaisia palveluja sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla, on tärkeää, että pelisäännöt ovat mahdollisimman yhteneväiset. Kansalaisille on tärkeää, että asiakkaana hänellä on samantasoinen kuluttajansuoja sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Huomioon otettavia näkökohtia liittyy mm. palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen, palvelun sisällön ja laadun määrittelyyn, riittävien tietojen tarjontaan ja asianmukaiseen markkinointiin, sopimusehtojen kohtuullisuuteen mm. muutostilanteissa, kohderyhmän erityispiirteiden tunnistamiseen, oikaisuun ja hyvitykseen virhetilanteissa sekä sopimuskumppanin määrittelyyn. On myös huomattava, ettei kilpailutilanne välttämättä ole toimiva ratkaisu kaikille asiakasryhmille. Kaikki eivät pysty toimimaan aktiivisen kuluttajan tavoin kilpailuilla markkinoilla, vaan tarvitsevat kunnalta apua ja ohjausta vaihtoehtoja miettiessään. Siksi on perusteltua, että esimerkiksi nykyisten säännösten mukaan asiakas voi myös kieltäytyä palveluseteleistä. Avainsanat (asiasanat) Julkiset palvelut, välttämättömyyspalvelut, kuluttajansuoja, palvelumallit, sosiaali- ja terveyspalvelut, tilaajatuottaja malli, palveluseteli Muut tiedot Raportti on julkaistu myös pdf-tiedostona Kuluttajaviraston kotisivuilla osoitteessa Sarjan nimi ja numero Kuluttajavirasto, Julkaisusarja Kokonaissivumäärä 26 Kieli suomi ISSN X (Painettu) (Verkkojulkaisu) Hinta ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

3 Aspnäsgatan 4, PB 5, FIN Helsingfors, Finland Telefon Fax E-post Utgivare Konsumentverket PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 9/2006 Författare Konsumentverket Typ av publikation Utredning Publikation (även den finska titeln) Juridisk ställning av social- och hälsovårdstjänsters kunder en jämförelse mellan privata och kommunala tjänster (Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusasema vertailu yksityisten ja kunnan järjestämien palvelujen välillä) Referat I utredningen jämförs bestämmelserna om social- och hälsovårdstjänster med konsumenträttsliga stadganden och skillnaderna mellan dessa ur konsumentsynvinkel analyseras. I och med att modellen med beställare-producent och bruket av servicesedlar blir allmännare i kommunerna, tilltar även de drag som kännetecknar privat tjänsteproduktion i utbudet av det offentligas tjänster. Samtidigt som det är viktigt att säkerställa realiseringen av de mål och principer som uppkommer ur de grundläggande rättigheterna, är det väl värt att den praxis som gäller för konsumenträtten iakttas, till en del denna klargör klienternas juridiska ställning och befäster jämlik konkurrens mellan företagen. För kommunen är det viktigt att ansvaret för tjänsternas kvalitet även fås att gälla serviceproducenterna och att ansvarsfördelningen mellan tjänsteproducent och beställare är tydlig. För företag, som i många fall erbjuder likartade tjänster både på den offentliga och på den privata marknaden, är det viktigt med så enhetliga spelregler som möjligt.. För kommuninvånarna är det viktigt att deras konsumentskydd är detsamma oberoende om tjänsterna ingår i den offentliga servicen eller om de köps på den fria marknaden. Till de beaktansvärda synpunkterna hör bl.a. att tillgången på tjänster och deras kontinuitet garanteras, likaså tjänsternas innehåll och kvalitetsdefinitionerna, utbudet av tillräcklig information, kraven på saklighet i marknadsföringen, skälighet i avtalsvillkoren bl.a. när ändringar sker, identifikation av målgruppernas specifika drag, möjligheterna till rättelse och ersättning i händelse av fel samt definitionerna av vem som är avtalspart. Vidare skall det beaktas att en konkurrenssituation inte nödvändigtvis är den bästa lösningen för alla klientgrupper. Alla har inte förmågan att agera som aktiva konsumenter på en konkurrensutsatt marknad, utan det finns alltid sådana som behöver hjälp från kommunen i valet mellan de olika alternativen. Därför är det motiverat att en klient ges möjlighet att även avstå från servicesedlar, på det sätt som anges i de nuvarande bestämmelserna. Nyckelord Offentliga tjänster, nödvändighetstjänster, konsumentskydd, tjänstemodeller, social- och hälsovårdstjänster, modellen beställare-producent, servicesedlar Övriga uppgifter Rapporten finns också i PDF-form på Konsumentverkets webbplats, Seriens namn och nummer Konsumentverket, Publikationsserie Sidoantal 26 Språk Finska ISSN X (tryckt) (på webben) Pris ISBN (hälf.) (PDF) Sekretessgrad Offentlig

4 Finnish Consumer Agency & Ombudsman Haapaniemenkatu 4, P.O. Box 5, Helsinki Tel Fax DESCRIPTION Publisher Finnish Consumer Agency Date of publication 9/2006 Authors Consumer Agency Type of publication Report Name of publication The legal position of social welfare and health service customers - comparison between private services and services arranged by local authorities Abstract The study compares provisions concerning social welfare and health services with consumer law provisions and analyses the significance of differences from the user's viewpoint. With more and more local authorities using the orderer-producer model and service vouchers, private service market features are also increasing in the supply of public services. While it is important to ensure that objectives and principles arising from constitutional rights continue to guide the supply of services, it is a good idea to apply practices from consumer law that clarify the customer's legal position and ensure fair competition between firms. It is important for local authorities that responsibility for service quality and reliability is also shifted to the producer and that the division of responsibility between the producer and the orderer is clear. For firms, which in many cases will offer similar services on both the public and private market, it is important that rules are as coherent as possible. It is important for citizens to have the same level of consumer protection in public services as in private services. Consideration must be paid to ensuring the availability of services and continuity, defining the content and quality of services, the provision of adequate information and proper marketing, fair contract terms for example regarding changes, recognizing the special features of the target group, redress and compensation in error situations and the specification of the contract partner. It should also be noted that competition may not be an effective solution for all customer groups. Not everyone can be an active consumer and take advantage of competition, but some people need the local authority's help and guidance in considering options. Consequently customers should continue to have the right to refuse service vouchers, as under current legislation, for instance. Key words Public services, essential services, consumer protection, service models, social welfare and health services, orderer-producer model, service voucher Miscellaneous The report is also published as a PDF document on the Consumer Agency s website at Series name and number Finnish Consumer Agency, Publications Series Pages, total 26 Languate Finnish ISSN X (Printed) (Online publ.) Price ISBN (paper) (PDF) Confidentiality Public

5 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO Palvelujen sääntelyn erityispiirteitä Kuluttajalainsäädännön taustalla vaikuttavat arvot Nykytilanne PALVELUIDEN SAATAVUUS Välttämättömyyspalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat säännökset Palveluiden saatavuuteen liittyvät kuluttajan oikeusturvakysymykset Arviointia PALVELUIDEN MARKKINOINTI Säädösvertailu Arviointia PALVELUITA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT Säädösvertailu Arviointia ASIAKKAAN OIKEUSTURVAKEINOT, JOS HÄN ON TYYTYMÄTÖN PALVELUN LAATUUN Laadun ja virhekäsitteen määrittely Sosiaalipalvelut, menettelytapavertailu ja arviointia Terveyspalvelut, menettelytapavertailu ja arviointia ASIAKASMAKSUT: ILMOITTAMINEN, MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUJA KOSKEVAT VALITUKSET Säädösvertailu Arviointia MAKSUJEN PERINTÄ Säädösvertailu Arviointia TILAAJA-TUOTTAJA MALLI JA PALVELUSETELIT Kuntaa palvelun tilaajana koskevia tehtäviä ja velvoitteita Palvelun tuottajaa koskevia tehtäviä ja velvoitteita Kunnan tai yrityksen tiedonantovelvollisuus UUSIEN TOIMINTAMALLIEN ARVIOINTIA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA... 24

6 2 1. JOHDANTO Kunnallisissa palveluissa on ollut suuntana lisätä kuluttajan valinnanvapautta ja kehittää palvelujen vaihtoehtoisia tuottamistapoja. Taustalla on tarve parantaa palvelujen laatua ja keventää kustannuksia. Kun palveluntuottajana toimivan yrityksen ja kuntalaisen suhde lähenee tavanomaista kuluttaja-elinkeinonharjoittaja asetelmaa, on syytä arvioida, miltä osin perinteiset hallintosäännökset eivät sellaisenaan sovellu markkinamekanismiin nojaaviin tuottamistapoihin. Kilpailun avautuessa muutoksella on merkitystä myös siihen, ovatko keskenään kilpailevat yritykset tosiinsa nähden tasaveroisessa tilanteessa vai voiko nykyinen sääntelymalli asettaa yritykset perusteetta eri asemaan markkinoilla ja siten vinouttaa kilpailuasetelmaa sekä kuluttajien että yritysten haitaksi. Kunnat käyttävät paitsi palveluseteleitä myös yhä useammin ns. tilaaja-tuottaja mallia järjestäessään kansalaisille sosiaali- ja terveyspalveluja. Uusilla palvelutavoilla on useita vaikutuksia, jotka johtavat epäselvään tilanteeseen sekä kunnan, yrityksen että asiakaskansalaisen näkökulmasta, ellei pelisääntöjä määritetä. Kunnalle on tärkeää, että vastuu palvelun laadusta ja toimitusvarmuudesta siirtyy myös tuottajalle, että vastuunjako tuottajan ja tilaajan kesken on selkeä ja että laatukriteerit on kilpailutusvaiheessa selkeästi määritelty Yrityksille, jotka monesti tulevat tarjoamaan samankaltaisia palveluja sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla, on tärkeää, että pelisäännöt ovat mahdollisimman yhteneväiset. Kansalaisille on tärkeää, että asiakkaina heillä on samantasoinen kuluttajansuoja sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Tässä selvityksessä vertaillaan palvelujen käyttäjän näkökulmasta kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säännöksiä kuluttajaoikeuden säännöksiin, jotka koskevat yksityisiä ja nk. välttämättömyyspalveluja. 1.1 Palvelujen sääntelyn erityispiirteitä Julkisia palveluja sääntelevät sellaiset perusoikeuksista nousevat tavoitteet ja periaatteet, joita ei voida edellyttää yksityisillä markkinoilla ja joista ei ole syytä luopua tai tinkiä julkisissa palveluissa jatkossakaan, vaikka niitä alihankintana tuotettaisiinkin. Silloinkin on otettava edelleen huomioon hallintolain vaatimukset julkisen tehtävän hoitamisesta. On myös korostettava, että ylipäätään kilpailutilanne ei välttämättä ole toimiva ratkaisu kaikille asiakasryhmille. Nk. heikot kuluttajat eivät pysty toimimaan aktiivisen kuluttajan tavoin kilpailluilla markkinoilla, vaan kuitenkin tarvitsisivat kunnalta apua ja ohjausta vaihtoehtoja miettiessään. Siksi on perusteltua, että nykyisten palveluseteleitä koskevien säännösten mukaan asiakas voi myös kieltäytyä palveluseteleistä. Perustuslain 124 asettaa selkeät rajat palvelujen tuottamistavoille. Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Toisaalta kuluttajakaupan säännöksistä löytyy hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin soveltaa myös julkisiin palveluihin, kun niiden tuotantotavat muuttavat niitä yksityisten palvelujen kaltaisiksi. Kuluttajaoikeuden hyvät käytännöt parantavat asiakkaan asemaa, lisäävät läpinäkyvyyttä, selkiyttävät vastuunjakoa ja ennaltaehkäisevät erimielisyyksiä. Siten niillä on merkitystä yritysten keskinäisen kilpailun toimivuuden kannalta, sillä juuri tehokkuuttahan ja kilpailun mukanaan tuomia etuja tilaaja-tuottaja mallin avulla haetaan. Keskeistä on mm. se, miten varmistetaan, että palvelu suoritetaan asianmukaisesti, miten palvelujen yhtenäinen laatutaso määritellään, miten palvelun jatkuvuus taataan häiriötilanteissa, miten ns. heikkojen asiakasryhmien asema turvataan, mikä taho vastaa asiakkaalle käytännössä palvelusta ja miten asiakas ylipäätään pääsee oikeuksiinsa.

7 3 Kuluttajansuojalaista ilmeneviä kuluttajaoikeuden periaatteita sovelletaan kuluttajien hankkiessa markkinoilta kulutustavaroita ja palveluja. Markkinaolosuhteissa kuluttajilla on valinnanvaraa tarjottavien hyödykkeiden suhteen, mutta kilpailun pitää olla myös toimivaa, jotta se hyödyttäisi kuluttajaa. Markkinoilta on siten edellytettävä läpinäkyvyyttä, eli kuluttajan pitää voida helposti hahmottaa tarjolla olevat vaihtoehdot, niiden hinta, laatutaso sekä muut ehdot. Vastuunjaon on myös oltava kohtuullinen kuluttajan ja palvelua tarjoavan elinkeinonharjoittajan kesken. Jos palvelu ei vastaa sitä, mistä on sovittu tai mitä asiakas on voinut kohtuudella odottaa, hänellä on oikeus hyvitykseen access to justice periaatteen mukaisesti. Kuluttajaoikeuden seuraamusjärjestelmä pyrkii yhtäältä varmistamaan sen, että yrityksen toiminta jatkossa on asianmukaista (nk. kollektiivivalvonta) ja toisaalta, että kuluttajat saavat hyvityksen heille koituneesta vahingosta. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalaissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka toimii ammattimaisesti tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen. Yritysten lisäksi elinkeinonharjoittajakäsitteen piiriin kuuluvat siten myös järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, mikäli tällainen yhteisö pyrkii toiminnallaan saamaan taloudellista hyötyä. Kuluttajansuojalain ulkopuolelle jää sen sijaan esimerkiksi sellainen vapaaehtoistoiminta, johon ei liity ansiotarkoitusta eikä yrittäjäriskiä. Muistiossa järjestöjä ja muita yhteisöjä ei käsitellä erikseen. Edellä olevan soveltamisalamääritelmän mukaisesti osaan järjestöistä kuluttajansuojalakia voidaan soveltaa, osa taas jää lain ulkopuolelle. 1.2 Kuluttajalainsäädännön taustalla vaikuttavat arvot Kuluttajaoikeutta koskevan lainsäädännön taustalla ovat mm. seuraavat periaatteet ja arvot, joista yksittäiset säännökset on johdettu ja jotka ohjaavat ratkaisukäytäntöä. Palvelujen saatavuus ja vaihtoehtojen riittävyys Ns. välttämättömyyspalveluissa, joita ovat esimerkiksi sähkö ja vesi, palvelujen saatavuus on kysymys, joka ei hoidu pelkästään kilpailun avulla ja johon on siksi kiinnitetty erityistä huomiota niitä koskevassa lainsäädännössä. Läpinäkyvyys Kuluttajan pitää voida helposti hahmottaa tarjolla olevat vaihtoehdot, niiden sisältö, hinta sekä toimitus- ja muut ehdot. Vaihtoehtoja pitää voida vertailla, ja kuluttajalla pitää olla mahdollisuus ennakoida, miten palvelua mahdollisesti myöhemmin muutetaan tai miten sen voi päättää. Palveluntarjoajan pitää markkinoinnissa ja muissa sopimuksenteon vaiheissa kertoa asiakkaalle kaikki olennaiset tiedot selkeästi. Olennaisten tietojen kertomatta jättäminen ja markkinoinnin harhaanjohtavuus voivat oikeuttaa hyvitykseen. Sopimusehtojen kohtuullisuus Kuluttajakaupassa palveluntarjoaja on lähtökohtaisesti ammattitaitoisempi ja siten vahvempi osapuoli kuin kuluttaja. Palveluntarjoaja laatii useimmiten vakioehdot, joiden sisältöön asiakas ei voi vaikuttaa. Sopimusehtojen kohtuullisuusvaatimus merkitsee mm. sitä, että palveluntarjoaja ei voi lähtökohtaisesti muuttaa sopimusehtoa yksipuolisesti. Jos sopimusehtoja muutetaan, muutoksista on hyvissä ajoin kerrottava kuluttajalle, eikä negatiivista sopimussidontaa saa käyttää muutosten hyväksynnässä. Hyvän tavan mukaisuus ja kohderyhmän ottaminen huomioon Markkinointi ei saa olla sopimatonta, esimerkiksi yhteiskunnan yleisten arvojen vastaista. Siinä ei saa käyttää hyväksi kohderyhmän, esimerkiksi lasten tai sairaiden, kokemattomuutta tai hädänalaista tilaa. Perinnässä on noudatettava hyvää perintätapaa. Oikeus hyvitykseen Jos palvelu ei vastaa sitä, mistä on sovittu tai mitä asiakas on voinut kohtuudella odottaa, hänellä on oikeus hyvitykseen eikä virheen korjaamisesta saa aiheutua hänelle kustannuksia.

8 4 Access to justice ja yhden luukun periaate Kuluttajalainsäädännössä on pidetty tärkeänä sitä, että kansalaisille turvataan lakiin kirjattujen oikeuksien lisäksi tosiasialliset mahdollisuudet saada oikeutensa toteutetuksi. Lainsäädäntö ei siis yksin riitä, tarvitaan myös access to justice järjestelmiä, kuten kunnallista kuluttajaneuvontaa, kuluttajavalituslautakuntaa ja kuluttaja-asiamiestä. Toinen tärkeä kuluttajan käytännön asemaan vaikuttava tekijä on periaate, jonka mukaan kuluttaja voi aina esittää kaikki vaatimuksensa taholle, jonka kanssa hänellä on sopimussuhde, ja tämän on hoidettava ne. Myyjä ei siis voi velvoittaa asiakasta ottamaan yhteyttä valmistajaan, maahantuojaan tai palvelun alihankkijaan, vaikka suorituksen virhe johtuisikin näiden toiminnasta. Myyjä voi tietysti neuvotella omista hyvityksistään omien sopimuskumppaneidensa kanssa, mutta asiakasta ei saa pallotella paikasta toiseen. 1.3 Nykytilanne Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien asema on perinteisesti määräytynyt hallintooikeudellisten säännösten kautta niihin liittyvine valitus- ja kantelumenettelyineen. Melko uusia säännöksiä ovat sosiaalihuollon asiakaslaki ja terveydenhuollon potilaslaki, jotka antavat palvelunkäyttäjille mahdollisuuden kohteluaan koskevan muistutuksen tekemiseen. Palvelujen asiantuntevalle suorittamiselle, eli laatutasolle, ei sen sijaan ole asetettu riittävän selkeitä vaatimuksia käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjän oikeutta virhe- ja viivästysseuraamuksiin ei ole säännelty. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kuluttajansuojalain soveltamisalaan ja säännökset kattavat mm. palvelujen laadun, markkinoinnin ja sopimusehdot. Näitä säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun palvelun tilaajana on kunta.

9 5 2. PALVELUIDEN SAATAVUUS 2.1 Välttämättömyyspalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat säännökset Määritelmä Tarjonta Oikeus palveluun Hinnan kohtuullisuus Sopimusehtojen kohtuullisuus Saatavuus Välttämättömyyspalvelut Palveluja - joita ilman nyky-yhteiskunnassa ei voi tulla toimeen - esim. sähkön- ja vedentoimitus, posti- ja viestintäpalvelut, peruspankkipalvelut Palveluiden erityisluonteen vuoksi - lainsäädännöllä turvattu niiden saatavuus kaikille - kohtuulliseen hintaan - kuluttajan taloudellisesta asemasta - ja asuinpaikasta riippumatta Elinkeinonharjoittajilla erityislakien mukaan toimitusvelvollisuus - kuluttajalla oikeus saada palvelu, vaikka ei olisikaan erityisen kannattava asiakas - säännökset mm. sähkömarkkina-, vesihuolto-, viestintämarkkina- ja postipalvelulaissa (velvollisuus postipalvelujen yleispalvelun tarjoamiseen) ja luottolaitos-toiminnasta annetussa laissa (asiakkaan oikeus talletustilin avaamiseen ja muihin peruspankkipalveluihin) Erityislaeissa säännöksiä - hinnoittelun kohtuullisuudesta Kuluttajansuojalaki (yleislaki) - hinnan kohtuullisuutta voidaan arvioida yksittäistapauksissa ja jälkikäteen (4 luvun 1 :n mukaisesti), mutta etukäteinen puuttuminen noudatettavaan hintatasoon on selkeä poikkeus ja perustuu silloin erityissääntelyyn Erityislaeissa säännöksiä - sopimusehtojen kohtuullisuudesta Kuluttajansuojalaki - kohtuuttomat ehdot kieltävä yleissäännös (3 luku) Erityislaeissa rajoitettu palveluntarjoajan oikeutta - keskeyttää tai irtisanoa palvelu kuluttajan sopimusrikkomuksen perusteella Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Perustuslaissa turvatut taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset palvelut - välttämätön toimeentulo ja huolenpito - riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja väestön terveyden edistäminen - yhdenvertaisuussäännös ja syrjinnän kielto otettava huomioon Kuntien tehtävänä järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen - osa pakollisia useiden lakien perusteella (mm. kotipalvelut, asumispalvelut, päivähoito, perusterveydenhuolto) - lisäksi kunnan päätöksen perusteella mahdollisesti muita lisäpalveluja Yksilön oikeudesta sosiaali- ja terveyspalveluihin säädetty eri tavoin eri laeissa - subjektiivinen oikeus, jolloin kunta ei voi evätä palvelua määrärahojen puutteessa (esim. päivähoito) - määrärahasidonnaiset palvelut, jolloin kunta voi kohdentaa palveluja eniten tarvitseville. Yleinen periaate kuitenkin, että palvelun tarve arvioitava aina yksilöllisesti eikä palvelua voi evätä pelkästään määrärahan puutteeseen vedoten. Julkisen vallan velvollisuus turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tarkoittaa käytännössä, että - esimerkiksi asiakasmaksut eivät saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin Ei säännöksiä sopimusehtojen sisällöstä tai kohtuullisuudesta. Hoitotakuu ( ) enimmäisajat hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoidon järjestämiseksi (3 päivää 3 viikkoa 3/6 kuukautta)

10 6 2.2 Palveluiden saatavuuteen liittyvät kuluttajan oikeusturvakysymykset Prosessit Korvausvelvollisuus Välttämättömyyspalvelut Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Jos elinkeinonharjoittaja kieltäytyy tarjoamasta välttämättömyyspalvelua, kuluttaja - Muutoksenhakuviranomainen ottaa yk- Sosiaalipalveluissa voi tehdä valituksen alaa valvovalle regulaattorille (Energia-markkinavirasto, Vies- palvelujen järjestämiseen. Sitä ennen asisittäistapauksessa kantaa tarpeen mukaisten tintävirasto, Rahoitustarkastus). akkaan on tehtävä palvelua koskeva vaatimus tai hakemus, joka tulee käsitellä hal- Esimerkiksi sähköntoimituksen osalta Energiamarkkinavirasto voi määrätä alueella määräävässä markkina-asemassa haltijan tai toimivaltaisen elimen on tehtävä lintolain tarkoittamalla tavalla ja viran- olevan vähittäismyyjän toimittamaan sähköä sähkönkäyttäjälle, jos sähkönkäyttälitusosoitus asiasta päätös. Päätökseen on liitettävä vajällä ei ole muuten mahdollisuutta saada - Terveyspalveluissa sähköä. - Päätökset hoitoon pääsystä tehdään yleensä - Tarvittaessa virasto voi asettaa päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. asiakkaalle annettaisiin erillinen valituskel- tosiasiallisen toiminnan sisällä ilman, että poinen hallinto-päätös. Lääkärin hoitosuhteessa tekemiin ratkaisuihin ei siten voi hakea valittamalla muutosta. - Hoitoon ottamatta jättäminen tai terveydentilaan nähden liian pitkät jonot voivat kuitenkin merkitä sitä, että kunta on laiminlyönyt palvelun järjestämisvelvollisuutensa. Potilaan vaatimukset, jotka koskevat kunnan velvollisuutta huolehtia tietyn terveyspalvelun järjestämisestä tai kunnan maksuvelvollisuutta, voidaan tällöin käsitellä riita-asioina hallinto-oikeudessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa - Sosiaalihuollon asiakaslain ja terveydenhuollon potilaslain mukaiset muistutusmenettelyt voivat myös johtaa siihen, että henkilölle järjestyy huolto- tai hoitopalvelu. - Asiakas voi tehdä kantelun valvontaviranomaiselle (lääninhallitukselle), joka voi laiminlyöntitapauksissa käyttää tehosteena uhkasakkoa, tai myös oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Jos palvelun tarjoaja laiminlyö toimitusvelvollisuutensriin kuuluvaa palvelua, Jos henkilö ei saa subjektiivisen oikeuden pii- - kuluttaja voi esittää korvausvaatimuksen (esim. sähkömarkkinalain mukaan kohtaan on mahdollinen (esim lasten päi- - yksityisoikeudellinen korvauskanne kuntaa yritys on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon) velvoitettiin suorittamaan lapsen vanhemvähoitovelvollisuuden laiminlyönyt kunta - korvausvaatimus voidaan käsitellä kuluttajavalituslautakunnassmille vahingonkorvausta (KKO 2001:93).

11 7 2.3 Arviointia Tietyt palvelut ovat välttämättömiä kuluttajien jokapäiväisen elämän kannalta. Kuluttajaoikeudessa on lähdetty siitä, että kun elinkeinonharjoittajat tarjoavat ja tuottavat näitä nk. välttämättömyyspalveluja, palvelun tuottajalla esimerkiksi sähköyhtiöllä, vesilaitoksella tai pankilla on yhteiskunnallinen vastuu palvelun saatavuudesta. Välttämättömyyspalveluissa ei ole katsottu pelkän kilpailun voivan taata palvelujen saatavuutta. Ellei säännöstasolla varmisteta palvelujen saatavuutta kaikille, on vaarana, että elinkeinonharjoittajat keskittyvät toiminnassaan parhaisiin, eli tuottavimpiin, asiakkaisiin. Välttämättömyyspalveluja koskeviin erityislakeihin on tämän vuoksi otettu toimitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Palvelujen saatavuus pitää sisällään myös vaatimuksen kohtuullisista ehdoista ja hinnoittelusta palvelua tarjottaessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta julkiselle vallalle on perustuslaissa asetettu velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tarkemmin velvoitteet määräytyvät varsinaisen sosiaali- ja terveyslainsäädännön kautta. Asiakkaita ei voi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti valita esimerkiksi sillä perusteella, kenen palvelut tulisivat edullisemmaksi toteuttaa. Myöskään yritys, joka toimii palvelun tuottajana asiakkaille, ei voi toiminnassaan sivuuttaa yhdenvertaisuusperiaatetta ja keskittyä parhaimpiin asiakkaisiin, eli poimia mansikoita kakusta. Palvelua ei voi myöskään evätä vain sillä perusteella, että esimerkiksi aiempi terveyskeskusmaksu on maksamatta. Välttämättömyyspalveluita ei tarvitse vaatia oikeusteitse Valtaosa palveluista on määrärahasidonnaisia. Määrärahat on mitoitettava niin, että kunta täyttää palvelujen järjestämisvastuunsa esim. terveydenhuollossa. Palvelun tarve on arvioitava aina yksilöllisesti. Korkein hallinto-oikeus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat todenneet, että määrärahasidonnaista palvelua koskevaa hakemusta ei voida hylätä pelkästään vetoamalla riittämättömiin määrärahoihin. Joihinkin palveluihin asiakkaalle on säädetty subjektiivinen oikeus, jolloin hän voi vaatia tällaista palvelua kunnalta tarvittaessa tuomioistuimen kautta, eikä kunnalla ole oikeutta evätä palvelua vetoamalla määrärahan puuttumiseen. Tältä osin tilanne muistuttaa välttämättömyyspalveluja, joissa elinkeinonharjoittaja ei voi myöskään yleensä kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Välttämättömyyspalvelut ja kunnalliset palvelut ovat monin osin verrattavissa toisiinsa sen suhteen, miten huomiota on kiinnitetty palvelujen saatavuuteen. Välttämättömyyspalveluissa käyttäjä saa palvelun kuitenkin siinä mielessä sujuvammin, että hän voi kääntyä tarvittaessa suoraan regulaattorin puoleen, joka voi esimerkiksi sähköntoimituksen osalta määrätä sähköyhtiön toimittamaan kuluttajalle sähköä. Kuluttajan ei tällöin tarvitse vaatia palvelua oikeusteitse, kuten saatetaan joutua tekemään esimerkiksi subjektiivisena oikeutena olevan päivähoidon osalta.

12 8 3. PALVELUIDEN MARKKINOINTI 3.1 Säädösvertailu Sovellettava lainsäädäntö Perusteet ja tavoitteet Hallintolaki - ei sisällä nimenomaisia markkinointia koskevia säännöksiä Hyvän hallinnon perusteet - voidaan tulkita pitävän sisällään myös vaatimuksen julkisen palveluntuottajan markkinoinnin asianmukaisuudesta Sosiaalihuollon asiakaslaki - asiakkaalle selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä eri palveluvaihtoehdot Terveydenhuollon potilaslaki - potilaalle annettava selvitys mm. eri hoitovaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista - OKA - EOA Valvontaviranomainen Seuraamukset ja sanktiot Elinkeinonharjoittajan tuottamat yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Kuluttajansuojalaki - 2 luku Markkinoinnin käsite laaja - mainonnan lisäksi kuluttajille annetut palvelulupaukset eri muodoissaan Säännösten päätavoitteet - ehkäistä epäasianmukaisten markkinointikeinojen käyttöä - saada elinkeinonharjoittajat antamaan kuluttajille riittävästi tietoa heille tärkeistä asioista Elinkeinonharjoittajan kunnan toimeksiannosta tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut Hallintolaki - hyvän hallinnon perusteet Kuluttajansuojalaki 2 luku - tilanteissa, joissa samaa palvelua tarjotaan sekä yleisesti kuluttajille että palvelu-setelin käyttäjille - On epäselvää, voidaanko ksl:a soveltaa, kun eh ei markkinoi muille kuin kunnan ostopalvelua käyttäville. Hallintolaki - ei sisällä nimenomaisia markkinointia koskevia säännöksiä Hyvän hallinnon perusteet - voidaan tulkita pitävän sisällään myös vaatimuksen palvelun tarjoamiseen liittyvän markkinoinnin asianmukaisuudesta - Kuluttaja-asiamies - Oikeuskansleri (OKA) - Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) - osassa KA - KA:n huomautus ja kehotus, kielto + uhkasakko - Markkinaoikeuden kielto + uhkasakko OKAn ja EOAn - huomautus tai huomion kiinnittäminen lain tai hyvän hallintotavan vastaiseen menettelyyn KSL:n keinot osassa tilanteita Kunnan itse tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut Hallintolaki - hyvän hallinnon perusteet OKAn ja EOAn - huomautus tai huomion kiinnittäminen lain tai hyvän hallintotavan vastaiseen menettelyyn

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 27.11.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon

Lisätiedot

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat Kuntien ICTpalvelut ja niiden järjestäminen 8/2015 Kunnat Kuntien ICT-palvelut ja niiden kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2015 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56. Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:56 Vakuutusvalvonnan kehittäminen Vakuutusvalvonnan kehittämistyöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja

Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja Vie palvelusi tietoturvallisesti verkkoon Kansallisen tietoturvastrategian toimenpideohjelman hankkeen 2 Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet loppuraportti Julkaisuja 11/2011 Liikenne-

Lisätiedot

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Työryhmän loppuraportti 33/2010 Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 30.8.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja

Lisätiedot

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:4 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:4 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot