Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa"

Transkriptio

1 Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Aki Pekuri DI Tutkija, Oulun yliopisto Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun yliopisto Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 1 Liiketoimintamallit miksi vaivautua? Liiketoimintamallille löytyy kirjallisuudesta valtava määrä erilaisia määritelmiä ja kuvauksia, mutta yksinkertaisimmillaan mallissa kuvataan organisaation tarjoama, arvon luomisen järjestelmä sekä ansaintalogiikka eli kokonaisuutena se, millä ja miten rahaa tehdään how to make money. Tarjoama kuvaa sisällön, jota asiakkaille tarjotaan, arvon luomisen järjestelmä kuvaa prosessin tai mekanismin, jolla tilaus/toimitus hoidetaan, ja ansaintalogiikka määrittelee sen, mistä ja miten asiakas maksaa. Jokaisella yrityksellä on olemassa liiketoimintamalli huolimatta siitä, osataanko sitä organisaation sisällä kuvata tai selittää [4]. Tämä johtuu siitä, että jokaisen yrityksen olemassaolon elinehto ja toiminnan perusta on yrityksen kyvyssä tuottaa asiakkaalle arvoa [12], ja liiketoimintamallilla tarkoitetaan kuvausta ydinlogiikasta, jolla yritys muuntaa tuotteensa tai palvelunsa rahaksi [3]. Useimmilla yrityksillä on itse asiassa useita eritasoisia liiketoimintamalleja. Eri osastoille, liiketoimintayksiköille tai tuotteille tulee määritellä omat liiketoimintamallit niiden omista lähtökohdista, ne voivat tosin olla varsin samankaltaisia ja jopa samanlaisia, mutta liiketoimintamallin määritys tulee tehdä tapauskohtaisesti. Liiketoimintamalli laaditaankin yleensä itsenäiselle tuote- ja palvelukokonaisuudelle, jonka toimintaa mallin avulla pyritään ymmärtämään ja kehittämään. Liiketoimintamalli on paitsi kehittymisen väline myös sellaisenaan tärkeä kilpailuedun lähde. Tavallisesti yrityksillä on kuitenkin tapana uudistua enimmäkseen tuotteidensa tai käyttämiensä teknologioiden kautta ja liiketoimintamallin päivitys unohdetaan kokonaan. Mikäli yritykset haluavat välttyä laaja-alaiselta kilpailulta edes hetkeksi, olisi niiden uudistuttava nimenomaan liiketoimintamallin kautta, sillä kilpailua ei käydä tuotteiden tai yritysten välillä vaan liiketoimintamallien kesken [2]. Toimintalogiikkaansa fiksuimmin innovoivat yritykset ovat hankalia jäljitellä, ja ne saavat merkittävän kilpailuedun niihin yrityksiin nähden, jotka keskittyvät vain yksittäisten tuotteiden tai prosessien kehittämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että käyttöoikeuksien myynti on varsinaisen tuotteen myyntiä kannattavampaa ja että käytetty liiketoimintamalli on parempi indikaattori ennustamaan yrityksen kannattavuutta kuin esimerkiksi yleisesti käytetty toimialaluokittelu [15]. Hyvä liiketoimintamalli on välttämätön yrityksen menestymisen kannalta, mutta ei luonnollisesti yksistään vielä takaa menestystä. Liiketoimintamalli toimii tehokkaana johtamistyökaluna, jonka avulla organisaation johto voi analysoida ja kommunikoida strategisia päätöksiään. Se antaa siis mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää tehtyjen valintojen vaikutusta yrityksen toimintaan [12]. Liiketoimintamallin ymmärtäminen fokusoi koko organisaation toimintaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvaan toimintaympäristöön [3]. Liiketoimintamallien kuvausten avulla on mahdollisuus vertailla jopa eri aloilla toimivien yritysten liiketoimintamalleja keskenään ja käyttää niitä oman innovoinnin lähteenä oman liiketoimintamallin kehittämisessä. Jotkut yritykset ovat onnistuneet jopa hankkimaan immateriaalioikeudet kehittämälleen liiketoimintamallille [7]. Liiketoimintamallit toimivat myös hyvänä tarkastelutapana kehitettäessä ja jäsennettäessä yritysten toimintaa, suunniteltaessa uusia liiketoimintoja ja verkostomaisessa liiketoiminnassa eri osapuolten välisten vastuiden ja kytkentöjen jäsentämisessä [6]. Liiketoimintamalli tarjoaa siis keinon tarkastella eri osatekijöiden sopivuutta toisiinsa sekä viestiä tehtyjä strategisia valintoja laajemmalle joukolle yhteisen kielen avulla. Jopa perinteisillä aloilla alkaa olla ohi se aika, jolloin yksittäiset liiketoimintamallit dominoivat koko alaa. Tällaisissa tapauksissa kilpailuedun saavuttaminen perustuu lähes aina joko entistä tehokkaampiin prosesseihin ja niiden toteutukseen tai tuoteinnovaatioihin. Vaikka prosessien ja tuotteiden kehittäminen on edelleen tärkeää, eivät ne tänä päivänä enää yksistään riitä. Lähes joka alalla toimitaan jo useiden erilaisten liiketoimintamallien kautta. Kilpailuetu saavutetaan yhtenäisillä ja innovatiivisilla liiketoimintamalleilla. Yksinkertaisena esimerkkinä tästä toimii ilmailuala, jossa kansalliset lentoyhtiöt, halpalentoyhtiöt ja liikematkailuun suuntautuneet yritykset kilpailevat keskenään painottaen kukin liiketoimintamallinsa eri elementtejä. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata liiketoimintamallien käyttö ja sisältö yleisellä tasolla. Tavoitteena on myös määritellä mallien hyödyntämisen 68

2 mahdollisuuksia erityisesti suomalaisessa rakennusteollisuudessa. 2 Liiketoimintamallien rooli organisaation johtamisessa Liiketoimintamalli on kuvaus yrityksen ydinlogiikasta ja strategisista valinnoista, jotka koskettavat arvon luomista ja keräämistä siinä arvoverkossa, jossa yritys toimii. Ydinlogiikka viittaa siihen, että hyvin laadittu liiketoimintamalli auttaa artikuloimaan ja tekemään oletuksia strategisten valintojen yhdenmukaisuudesta ja seurauksista. Arvon luominen ja kerääminen taas heijastuu jokaisen yrityksen kahteen tärkeimpään toimintoon, joiden toimivuus on yritysten menestymisen elinehto [12]. Hyvä liiketoimintamalli korostaa lisäksi myös niitä erityispiirteisiä toimintoja ja menettelytapoja, joiden avulla yritys menestyy houkuttelee asiakkaita, työntekijöitä ja rahoittajia sekä toimittaa tuotteita ja palveluita kannattavasti [3]. Liiketoimintamalli kuvaa kokonaisuutena, miten yritys toimii sekä miten systeemin eri osat sopivat yhteen ja tukevat toisiaan. Liiketoimintamallit eivät kuitenkaan sisällä yrityksen toimintakyvyn kriittistä ulottuvuutta eli kilpailua, mikä on strategian tehtävä [4]. Strategia on käsitteenä vähintään yhtä löyhästi määritelty kuin liiketoimintamallit, mutta määritelmien yhdistävä tekijä on se, että strategia on päätösten tekoa. Liiketoimintamallit sen sijaan heijastavat tehtyjä strategisia päätöksiä ja mahdollistavat niiden analysoimisen, testaamisen ja järkevyyden tarkastelemisen [12]. Strategia, liiketoimintamallit ja prosessimalli keskittyvät kaikki siis samankaltaisiin ongelmiin, jotka liittyvät yrityksen ansaintakyvyn ylläpitämiseen, mutta lähestyvät niitä liiketoiminnan eri tasoilla (kuva 1). Liiketoimintamallit asemoituvat strategisen ja operatiivisen (prosessit) kerroksen väliin, missä niiden tehtävänä on muuntaa strategia yrityksen ansaintasuunnitelmaksi [8]. suunnitelmat rakenteet toteutus Strategia Liiketoimintamallit Prosessit Kuva 1. Liiketoiminnan tasot. visio & tavoitteet ansaintalogiikka organisaatio & suorittaminen 3 Liiketoimintamallien pääelementit Liiketoimintamalleista on tehty runsaasti tutkimusta ja on jopa laadittu topologioita liiketoimintamallien kuvaamisesta. Myös käytännössä liiketoimintamalleja ja niiden kuvaustapoja on yhtä monta kuin niiden laatijoita, mutta kaikki mallit sisältävät ainakin seuraavat kolme pääelementtiä [14]: Tarjoama Koska nykyään tuotteiden ja palvelujen välille on hankalaa tehdä enää selvää eroa, tulee niistä käyttää yleisnimitystä tarjoama. Tarjoamalla tarkoitetaan yrityksen yhden tuote- ja palvelujoukon kokonaiskuvausta, joka määrittelee, miten asiakkaalle luotu arvo paketoidaan, myydään ja toimitetaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi [8]. Tarjoamat muodostuvat yleensä kolmesta komponentista: fyysiset tuotteet, palvelut ja informaatio tai ideat. Usein fyysinen tuote ostetaan sen sisältämän palvelun takia, jolloin tuote sisältää ratkaisun ongelmaan. Esimerkiksi ripustettaessa taulua seinälle ei naulaa tai vasaraa osteta niiden fyysisen olemuksen takia vaan sen takia, että vasaralla taulua kannatteleva naula saadaan seinään. Arvon luomisen järjestelmä Arvon luomisen tai tuotantojärjestelmän tehtävänä on kehittää ja tuottaa tarjoamia ja luoda näiden toimintojen kautta arvoa määritellyille asiakkaille. Yrityksen arvontuotantokyky luo perustan sen liiketoiminnalle. Usein yrityksillä on vaikeuksia määritellä arvoa [1], mikä aiheuttaa ongelmia pitkissä toimitusketjuissa, sillä arvon tuotantojärjestelmä ei ole joukko itsenäisiä toimintoja vaan toisistaan riippuvien toimintojen kokonaisuus [10]. Siihen kuuluvat siis kaikki arvoketjun eri vaiheissa toimivat osapuolet ja toiminnot. Arvon tuotantojärjestelmän eri osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi yrityksen ydinresursseihin ja osaamiseen sekä arvon tuotantojärjestelmää tukeviin partnereihin tai toimittajiin [9]. Ansaintamalli Vastineeksi tuottamastaan arvosta yritys saa maksun asiakkaalta, mikä tietenkin on elinehto yrityksen olemassaolon kannalta. Tästä syystä yritysten on mietittävä myös ansaintalogiikkaansa kunkin tarjoaman kohdalla. Ansaintamalli kuvaa, miten yritys rahoittaa toimintansa eli miten ja keneltä tuloja saadaan ja miten myydyn tarjoaman sisältämä arvo kerätään. Ansaintamalli on täten olennainen osa liiketoimintamallia, ja se voi muodostua useista eri tulonlähteistä, joilla kaikilla voi olla erilainen hinnoittelumekanisminsa. Hintavertailun helppouden vuoksi asiakkailla on nykyään entistä enemmän valtaa hinnan asettajina. Kehittämällä uusia hinnoittelumekanismeja yritykset voivat kuitenkin edelleen parantaa tulojensa maksimointia [8] ja välttyä suoralta kustannusperusteiselta hintakilpailulta. Liiketoimintamallin kuvaamiseen voidaan käyttää myös tarkempaa, kuvan 2 mukaista visuaalista mallia [9]. Tämä on sopusoinnussa edellä esitetyn jaottelun kanssa, sillä kuvan vasen puoli edustaa arvon tuotantojärjestelmää ja oikea puoli taas ansaintamallia. Yksinkertaistetusti: miten tehdään, mitä tehdään ja kenelle tehdään. Liiketoimintamal- 69

3 Partnerit Aktiviteetit Tarjoama Resurssit Kustannusrakenne Tulovirrat Kuva 2. Liiketoimintamallin komponentit. lien kuvaaminen ja visualisointi on erittäin tärkeää, koska mallilla kommunikoidaan organisaation ydin kaikille sen jäsenille. Ilman tätä kommunikoitua ymmärrystä ei voi olettaa, että kaikki ymmärtäisivät liiketoiminnan ytimen. 4 Liiketoimintamallin yhteys yrityksen ydinprosesseihin Liiketoimintamallin elementtejä voidaan tarkastella yrityksen ydinprosessien avulla (kuva 3). Tuotteen/ palvelun kehitysprosessi luo uutta tai uudistaa olemassa olevaa tarjoamaa. Tilaus-toimitusprosessi realisoi arvon luomisen/tuottamisen järjestelmän. Asiakkaalta tuleva rahavirta kuvaa ansaintalogiikkaa. Näistä prosesseista tuotekehitys/palvelukehitys eli tarjoaman kehitys toimii konseptitasolla ja tilaus-toimitusprosessi taas vastaavasti käytännön tasolla vastaten asiakaskysyntään. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yrityksen tuotekehityksen tehtävänä on sekä kehittää olemassa olevia että tuottaa uusia, markkinoita kiinnostavia tuotteita ja/tai palveluita eli tarjoamia. Tuotekehityksen tavoitteena on siis systemaattisesti ylläpitää ja kehittää yrityksen kilpailukykyä valituilla markkinoilla. Tuotekehityksen tai siihen rinnastettavan prosessin tulisi myös kyseenalaistaa Tuotekehitys Asiakassuhteet Jakelukanavat Asiakassegmentit Tilaus-toimitusprosessi Kuva 3. Liiketoimintamallin yhteys yrityksen ydinprosesseihin. vanhan liiketoimintamallin käyttö ja soveltuvuus uuteen ympäristöön tai tarjoamaan. Tilaus-toimitusprosessin tarkoitus on sen sijaan tyydyttää asiakastarve vastaamalla asiakaskysyntään ja tilauksiin jo ennalta määritellyillä tarjoamilla. Tarjoamien tuottaminen vaatii tapauksesta riippuen eri asioita: menettelytapoja, resursseja, raaka-aineita, suunnitelmia jne. Nämä ovat kaikki tuotekehitysprosessissa määriteltäviä asioita. Merkittävin ero näiden kahden prosessin välillä onkin siinä, että tuotekehitysprosessi toteutetaan kunkin tarjoaman kohdalla kerran, kun taas tilaus-toimitusprosessia pyritään toistamaan samalla kaavalla satoja tai useampia kertoja. Tilaus-toimitusprosessin tehokas toiminta tarkoittaa nykyään oikean tuotteen toimittamista oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja mahdollisimman vähin resurssein. Tilaus-toimitusprosessin toteuttamisen toistuessa samankaltaisena tulee oppiminen ja prosessin järjestelmällinen kehittäminen mahdolliseksi, mikä luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle. 5 Mallien hyödyntäminen rakennusalan yrityksissä Rakennusalalla asiakkaan tarpeen täyttäminen vaatii tyypillisesti usean yrityksen panosta, sillä projektit pilkotaan yleensä sekä ajallisesti että osaamispohjaisesti pieniin kokonaisuuksiin. Palveluntuottajat valitaan pääsääntöisesti alimman tarjoushinnan perusteella, mikä tarkoittaa kärjistetysti sitä, että rakennusalan toistetuimmat prosessit ovat tarjouspyynnön laatiminen ja siihen vastaaminen. Toisin sanoen, samankaltaisia projekteja ei pystytä kehittämään ja toimittamaan samalla kaavalla, vaan niin toimittajat kuin tekijätkin vaihtuvat. Tämä aiheut taa ajallista, määrällistä ja laadullista hajontaa toimitusprosessiin, mikä vaikeuttaa tavoitetta tuottaa ja toimittaa asiakkaan haluama tuote virheettömästi ja Tarjoama Arvon luomisen järjestelmä Ansaintamalli Asiakas 70

4 sovitussa ajassa. Useissa rakennusalan yrityksissä liiketoimintamalleja ei hyödynnetä käytännössä tai niiden tarpeellisuutta ei edes ole tunnistettu. Mallit itsessään eivät tietenkään ole automaattisesti oikeita ratkaisuja, mutta ne ovat johtamisen välineitä, joilla organisoidaan liiketoimintaa. Pitkässä tilaus-toimitusketjussa todellinen asiakastarve hämärtyy ja rakennusalalla on ongelmana se, että eri toimijat määrittelevät tuotettavan asiakasarvon eri tavalla [5], [13]. Tämä johtuu osittain pitkistä perinteistä ja niiden määrittelemistä nykyisistä toimintatavoista, mutta toisaalta myös siitä, että yritysten ollessa levällään pitkin toimintaketjua ei yhden yrityksen tahtotila riitä kääntämään koko ketjua asiakassuuntautuneeksi. Itse asiassa useimmilla yrityksillä on hankaluuksia edes määritellä, saati sitten mitata tai arvottaa omien tuotteidensa tai palvelujensa arvoa asiakkaalle, vaikka koskaan ennen asiakasarvon ymmärtäminen ei ole ollut yhtä tärkeää kuin nyt vaihtoehtojen ja kilpailun maailmassa. Monet asiakkaat käyttävät hankintaa keinona parantaa kannattavuutta ja painostavat syystä toimittajia hinnanalennuksiin. Jotta toimittaja voi vakuuttaa tällaisen asiakkaan keskittymään hankintahinnan sijasta kokonaiskustannuksiin, on ymmärrettävä, millä on todella asiakkaalle arvoa ja mitä he arvostavat. Se on yrityksille mahdollisuus haastava sellainen ohittaa hintakilpailu ja perustaa liiketoiminta sen varaan, millä on asiakkaalle todellista arvoa. Arvoperusteisten liiketoimintamallien kulmakivenä toimivat perinteisestä poikkeavat ansaintamallit. Hinnoittelumekanismien avulla on mahdollisuus vaikuttaa oleellisesti asiakkaan halukkuuteen hankkia tuote tai palvelu. Useinhan vallitsee tilanne, että asiakas itse ei edes ymmärrä, mikä tarjotuista ratkaisuista on hänelle paras ja arvokkain vaihtoehto. Korkea hankintakustannus on edelleen suurin este arvoperusteiselle keskustelulle, joten tarvitaan uusia tapoja tuotteiden hinnoitteluun, kiinnostuksen herättämiseen ja ansaintaan. Hanketasolla taas on ymmärrettävä, että sama liiketoimintamalli ei voi toimia täysin erityyppisessä ympäristössä. Rakentamisessa puhutaankin tuotantojärjestelmän, projektiorganisaation ja kaupallisten mallien muodostamasta systeemistä, jossa kaikki kolme ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuntihinnalla töitä tekevää urakoitsijaa on melko hankala patistaa lisäämään tahtia tai kehittämään tuotantonsa tehokkuutta. Rakennusalalle hiljalleen työntyvät uudet integroidut projektitoimitusmuodot, kuten allianssi-malli [11], painottavat yhteistyön ja tiiviin koordinaation merkitystä kokonaisuuden optimoimiseksi. Kokemukset maailmalta ovat osoittaneet, että perinteistä kumppanuussuhdetta pidemmälle viedyt mallit vaativat kuitenkin uusien kaupallisten mallien kehittämistä, jotta projektin parhaaksi tehtävät päätökset ovat kaikkien osapuolten kannalta kannattavia ja kannustavia. Liiketoimintamallit ovat yksi keino ymmärtää kokonaisuutta ja kehittää alaa eteenpäin. 6 Yhteenveto Liiketoimintamallien avulla organisaation johto voi analysoida tekemiensä strategisten valintojen yhteensopivuutta ja seuraamuksia. Mallien avulla voidaan määritellä sopivat ja oikeanlaiset tarjoamat, arvon luomisen/tuottamisen järjestelmä sekä oikea ansaintamalli erilaisiin ja -tyyppisiin hankkeisiin. Ne auttavat ymmärtämään, keitä yrityksen todelliset asiakkaat ovat ja pakottavat pohtimaan, mitä asiakkaat todella arvostavat ja mistä he maksavat. Liiketoimintamallien avulla yrityksen ydinlogiikka voidaan viestiä ymmärrettävästi laajemmalle joukolle organisaation toiminnan fokusoimiseksi. Sen lisäksi ne voivat tuoda sellaisenaan yritykselle merkittävän kilpailuedun, sillä parhaat liiketoimintamallit voivat päihittää yksittäiset prosessi- tai tuoteinnovaatiot. Tällöin voidaan puhua myös liiketoimintamallien innovatiivisuudesta. Toisaalta pidemmälle edenneessä ajattelussa ei enää puhuta pelkästä tuotekehityksestä vaan liiketoimintamallien kehityksestä. Rakennusalan vallitseva toimintamalli pilkkoo toimitukset osiin, mikä tarkoittaa projektitoimitusten osalta sitä, että tuotantosysteemit joudutaan muodostamaan jokaiselle projektille erikseen. Yrityksiltä puuttuu usein tuotekehitystä vastaava prosessi tai funktio, joka määrittelisi kunkin projektitoimitusmallin pelisäännöt jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Tämä johtaa siihen, että toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta huolimatta alalla käytetään usein samoja liiketoimintamalleja toisistaan merkittävästi eroaviin hankkeisiin. Toimintatapoja kehitettäessä on syytä muistaa jättää oppimiselle sijaa, sillä hyötyä ei useinkaan saada vielä ensimmäisen projektin jälkeen. Vasta seuraavien projektien kohdalla voidaan alkaa enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten muutokset vaikuttavat yrityksen kannattavuutta ja suorituskykyä kuvaaviin mittareihin. Kehittäminen on siis pitkäjänteistä toimintaa, jolle on syytä varata sekä aikaa että rahaa. Liiketoimintamallien avulla yritykset pystyvät paremmin tunnistamaan todellisen asiakkaansa ja ymmärtämään mitä he arvostavat. Se taas auttaa määrittelemään mitä yritysten tulisi oikeastaan tehdä, kun omaa ydinosaamista peilataan tunnistettuihin asiakastarpeisiin. Liiketoimintamallit auttavat myös näkemään eri osatekijöiden välisen yhteyden eli sen, miten toimintaympäristön tai hanketyypin muutos vaikuttaa liiketoimintamallin soveltuvuuteen. 71

5 Kirjallisuusluettelo [1] Anderson J. & Narus J., Business marketing: understand what customers value. Harvard business review. Nov Dec 53 65, [2] Hamel G., Leading the Revolution, Boston: Harvard Business School Press, [3] Linder J. & Cantrell S., Changing business models: surveying the landscape. The Accenture Institute for Strategic Change, 1 15, [4] Magretta J., Why business models matter, Harvard business review, 80(5) 86 92, [5] Malvalehto J., Siponen T., Herrala M. & Haapasalo H., Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi, Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2011, Oulun yliopisto. [6] Mikkola M. & Ryynänen T., Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa, VTT tiedotteita 2410, Espoo [7] Morris M., Schindehutte M. & Allen J., The entrepreneur s business model: toward a unified perspective, Journal of business research 58(6) , [8] Osterwalder A., The business model ontology a proposition in design science approach. Ph.D. thesis, University of Lausanne, Department of Business and Economics, [9] Osterwalder A. & Pigneur Y., Business model generation, NL, Self Published, [10] Porter M., Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, New York: The Free Press, [11] Ross J., Introduction to project alliancing, Alliance contracting conference Sydney, 30 April [12] Shafer S., Smith J. & Linder J., The power of business models, Business horizons 48(3): , [13] Siponen T., Malvalehto J., Herrala M. & Haapasalo H., Kiinteistöjen arvoketjuanalyysi, Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 1/2010, Oulun yliopisto. [14] Suikki R., Goman A. & Haapasalo H., A framework for creating business models a challenge in convergence of high clock speed industry, International journal of business environment, 1(2) , [15] Weill P., Malone T., D Urso V., Herman G. & Woerner S., Do some business models perform better than others? A study of the 1000 largest US firms, MIT Sloan School of Management working paper No May 6, Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas Vilma Vuori, Jussi Myllärniemi, Mika Hannula, Eero Nippala, Paula Ala-Kotila, Markku Riihimäki Kirja kuvaa liiketoimintatiedon hallinnan toimintoja ja prosessia sekä auttaa ymmärtämään, pohtimaan ja kehittämään liiketoimintatiedon hallintaa erityisesti rakennustoimialalla. Kirja soveltuu yrityksen johdolle ja asiantuntijoille sekä aihealueen opiskelijoille. Rakennustieto Oy, 2008 ISBN s., 32 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio

Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio Taste of Wooden Living KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS PUURAKENTAMISEN BISNESEKOSYSTEEMEISSÄ KäPy-tutkimus Osahanke 2: Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio Juho

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

IDEASTA HANKKEEKSI. Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä. Seinäjoki / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät

IDEASTA HANKKEEKSI. Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä. Seinäjoki / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät IDEASTA HANKKEEKSI Hyvän Erasmus+ -kumppanuushankkeen elementtejä Seinäjoki 1.1.2016 / Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät 11/2015 Kumppanuushanke-esimerkki KA219 / Schools only Maths is

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot