Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa"

Transkriptio

1 Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa Aki Pekuri DI Tutkija, Oulun yliopisto Harri Haapasalo TkT, KTM Tuotantotalouden professori, Oulun yliopisto Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 1 Liiketoimintamallit miksi vaivautua? Liiketoimintamallille löytyy kirjallisuudesta valtava määrä erilaisia määritelmiä ja kuvauksia, mutta yksinkertaisimmillaan mallissa kuvataan organisaation tarjoama, arvon luomisen järjestelmä sekä ansaintalogiikka eli kokonaisuutena se, millä ja miten rahaa tehdään how to make money. Tarjoama kuvaa sisällön, jota asiakkaille tarjotaan, arvon luomisen järjestelmä kuvaa prosessin tai mekanismin, jolla tilaus/toimitus hoidetaan, ja ansaintalogiikka määrittelee sen, mistä ja miten asiakas maksaa. Jokaisella yrityksellä on olemassa liiketoimintamalli huolimatta siitä, osataanko sitä organisaation sisällä kuvata tai selittää [4]. Tämä johtuu siitä, että jokaisen yrityksen olemassaolon elinehto ja toiminnan perusta on yrityksen kyvyssä tuottaa asiakkaalle arvoa [12], ja liiketoimintamallilla tarkoitetaan kuvausta ydinlogiikasta, jolla yritys muuntaa tuotteensa tai palvelunsa rahaksi [3]. Useimmilla yrityksillä on itse asiassa useita eritasoisia liiketoimintamalleja. Eri osastoille, liiketoimintayksiköille tai tuotteille tulee määritellä omat liiketoimintamallit niiden omista lähtökohdista, ne voivat tosin olla varsin samankaltaisia ja jopa samanlaisia, mutta liiketoimintamallin määritys tulee tehdä tapauskohtaisesti. Liiketoimintamalli laaditaankin yleensä itsenäiselle tuote- ja palvelukokonaisuudelle, jonka toimintaa mallin avulla pyritään ymmärtämään ja kehittämään. Liiketoimintamalli on paitsi kehittymisen väline myös sellaisenaan tärkeä kilpailuedun lähde. Tavallisesti yrityksillä on kuitenkin tapana uudistua enimmäkseen tuotteidensa tai käyttämiensä teknologioiden kautta ja liiketoimintamallin päivitys unohdetaan kokonaan. Mikäli yritykset haluavat välttyä laaja-alaiselta kilpailulta edes hetkeksi, olisi niiden uudistuttava nimenomaan liiketoimintamallin kautta, sillä kilpailua ei käydä tuotteiden tai yritysten välillä vaan liiketoimintamallien kesken [2]. Toimintalogiikkaansa fiksuimmin innovoivat yritykset ovat hankalia jäljitellä, ja ne saavat merkittävän kilpailuedun niihin yrityksiin nähden, jotka keskittyvät vain yksittäisten tuotteiden tai prosessien kehittämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että käyttöoikeuksien myynti on varsinaisen tuotteen myyntiä kannattavampaa ja että käytetty liiketoimintamalli on parempi indikaattori ennustamaan yrityksen kannattavuutta kuin esimerkiksi yleisesti käytetty toimialaluokittelu [15]. Hyvä liiketoimintamalli on välttämätön yrityksen menestymisen kannalta, mutta ei luonnollisesti yksistään vielä takaa menestystä. Liiketoimintamalli toimii tehokkaana johtamistyökaluna, jonka avulla organisaation johto voi analysoida ja kommunikoida strategisia päätöksiään. Se antaa siis mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää tehtyjen valintojen vaikutusta yrityksen toimintaan [12]. Liiketoimintamallin ymmärtäminen fokusoi koko organisaation toimintaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvaan toimintaympäristöön [3]. Liiketoimintamallien kuvausten avulla on mahdollisuus vertailla jopa eri aloilla toimivien yritysten liiketoimintamalleja keskenään ja käyttää niitä oman innovoinnin lähteenä oman liiketoimintamallin kehittämisessä. Jotkut yritykset ovat onnistuneet jopa hankkimaan immateriaalioikeudet kehittämälleen liiketoimintamallille [7]. Liiketoimintamallit toimivat myös hyvänä tarkastelutapana kehitettäessä ja jäsennettäessä yritysten toimintaa, suunniteltaessa uusia liiketoimintoja ja verkostomaisessa liiketoiminnassa eri osapuolten välisten vastuiden ja kytkentöjen jäsentämisessä [6]. Liiketoimintamalli tarjoaa siis keinon tarkastella eri osatekijöiden sopivuutta toisiinsa sekä viestiä tehtyjä strategisia valintoja laajemmalle joukolle yhteisen kielen avulla. Jopa perinteisillä aloilla alkaa olla ohi se aika, jolloin yksittäiset liiketoimintamallit dominoivat koko alaa. Tällaisissa tapauksissa kilpailuedun saavuttaminen perustuu lähes aina joko entistä tehokkaampiin prosesseihin ja niiden toteutukseen tai tuoteinnovaatioihin. Vaikka prosessien ja tuotteiden kehittäminen on edelleen tärkeää, eivät ne tänä päivänä enää yksistään riitä. Lähes joka alalla toimitaan jo useiden erilaisten liiketoimintamallien kautta. Kilpailuetu saavutetaan yhtenäisillä ja innovatiivisilla liiketoimintamalleilla. Yksinkertaisena esimerkkinä tästä toimii ilmailuala, jossa kansalliset lentoyhtiöt, halpalentoyhtiöt ja liikematkailuun suuntautuneet yritykset kilpailevat keskenään painottaen kukin liiketoimintamallinsa eri elementtejä. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata liiketoimintamallien käyttö ja sisältö yleisellä tasolla. Tavoitteena on myös määritellä mallien hyödyntämisen 68

2 mahdollisuuksia erityisesti suomalaisessa rakennusteollisuudessa. 2 Liiketoimintamallien rooli organisaation johtamisessa Liiketoimintamalli on kuvaus yrityksen ydinlogiikasta ja strategisista valinnoista, jotka koskettavat arvon luomista ja keräämistä siinä arvoverkossa, jossa yritys toimii. Ydinlogiikka viittaa siihen, että hyvin laadittu liiketoimintamalli auttaa artikuloimaan ja tekemään oletuksia strategisten valintojen yhdenmukaisuudesta ja seurauksista. Arvon luominen ja kerääminen taas heijastuu jokaisen yrityksen kahteen tärkeimpään toimintoon, joiden toimivuus on yritysten menestymisen elinehto [12]. Hyvä liiketoimintamalli korostaa lisäksi myös niitä erityispiirteisiä toimintoja ja menettelytapoja, joiden avulla yritys menestyy houkuttelee asiakkaita, työntekijöitä ja rahoittajia sekä toimittaa tuotteita ja palveluita kannattavasti [3]. Liiketoimintamalli kuvaa kokonaisuutena, miten yritys toimii sekä miten systeemin eri osat sopivat yhteen ja tukevat toisiaan. Liiketoimintamallit eivät kuitenkaan sisällä yrityksen toimintakyvyn kriittistä ulottuvuutta eli kilpailua, mikä on strategian tehtävä [4]. Strategia on käsitteenä vähintään yhtä löyhästi määritelty kuin liiketoimintamallit, mutta määritelmien yhdistävä tekijä on se, että strategia on päätösten tekoa. Liiketoimintamallit sen sijaan heijastavat tehtyjä strategisia päätöksiä ja mahdollistavat niiden analysoimisen, testaamisen ja järkevyyden tarkastelemisen [12]. Strategia, liiketoimintamallit ja prosessimalli keskittyvät kaikki siis samankaltaisiin ongelmiin, jotka liittyvät yrityksen ansaintakyvyn ylläpitämiseen, mutta lähestyvät niitä liiketoiminnan eri tasoilla (kuva 1). Liiketoimintamallit asemoituvat strategisen ja operatiivisen (prosessit) kerroksen väliin, missä niiden tehtävänä on muuntaa strategia yrityksen ansaintasuunnitelmaksi [8]. suunnitelmat rakenteet toteutus Strategia Liiketoimintamallit Prosessit Kuva 1. Liiketoiminnan tasot. visio & tavoitteet ansaintalogiikka organisaatio & suorittaminen 3 Liiketoimintamallien pääelementit Liiketoimintamalleista on tehty runsaasti tutkimusta ja on jopa laadittu topologioita liiketoimintamallien kuvaamisesta. Myös käytännössä liiketoimintamalleja ja niiden kuvaustapoja on yhtä monta kuin niiden laatijoita, mutta kaikki mallit sisältävät ainakin seuraavat kolme pääelementtiä [14]: Tarjoama Koska nykyään tuotteiden ja palvelujen välille on hankalaa tehdä enää selvää eroa, tulee niistä käyttää yleisnimitystä tarjoama. Tarjoamalla tarkoitetaan yrityksen yhden tuote- ja palvelujoukon kokonaiskuvausta, joka määrittelee, miten asiakkaalle luotu arvo paketoidaan, myydään ja toimitetaan asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi [8]. Tarjoamat muodostuvat yleensä kolmesta komponentista: fyysiset tuotteet, palvelut ja informaatio tai ideat. Usein fyysinen tuote ostetaan sen sisältämän palvelun takia, jolloin tuote sisältää ratkaisun ongelmaan. Esimerkiksi ripustettaessa taulua seinälle ei naulaa tai vasaraa osteta niiden fyysisen olemuksen takia vaan sen takia, että vasaralla taulua kannatteleva naula saadaan seinään. Arvon luomisen järjestelmä Arvon luomisen tai tuotantojärjestelmän tehtävänä on kehittää ja tuottaa tarjoamia ja luoda näiden toimintojen kautta arvoa määritellyille asiakkaille. Yrityksen arvontuotantokyky luo perustan sen liiketoiminnalle. Usein yrityksillä on vaikeuksia määritellä arvoa [1], mikä aiheuttaa ongelmia pitkissä toimitusketjuissa, sillä arvon tuotantojärjestelmä ei ole joukko itsenäisiä toimintoja vaan toisistaan riippuvien toimintojen kokonaisuus [10]. Siihen kuuluvat siis kaikki arvoketjun eri vaiheissa toimivat osapuolet ja toiminnot. Arvon tuotantojärjestelmän eri osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi yrityksen ydinresursseihin ja osaamiseen sekä arvon tuotantojärjestelmää tukeviin partnereihin tai toimittajiin [9]. Ansaintamalli Vastineeksi tuottamastaan arvosta yritys saa maksun asiakkaalta, mikä tietenkin on elinehto yrityksen olemassaolon kannalta. Tästä syystä yritysten on mietittävä myös ansaintalogiikkaansa kunkin tarjoaman kohdalla. Ansaintamalli kuvaa, miten yritys rahoittaa toimintansa eli miten ja keneltä tuloja saadaan ja miten myydyn tarjoaman sisältämä arvo kerätään. Ansaintamalli on täten olennainen osa liiketoimintamallia, ja se voi muodostua useista eri tulonlähteistä, joilla kaikilla voi olla erilainen hinnoittelumekanisminsa. Hintavertailun helppouden vuoksi asiakkailla on nykyään entistä enemmän valtaa hinnan asettajina. Kehittämällä uusia hinnoittelumekanismeja yritykset voivat kuitenkin edelleen parantaa tulojensa maksimointia [8] ja välttyä suoralta kustannusperusteiselta hintakilpailulta. Liiketoimintamallin kuvaamiseen voidaan käyttää myös tarkempaa, kuvan 2 mukaista visuaalista mallia [9]. Tämä on sopusoinnussa edellä esitetyn jaottelun kanssa, sillä kuvan vasen puoli edustaa arvon tuotantojärjestelmää ja oikea puoli taas ansaintamallia. Yksinkertaistetusti: miten tehdään, mitä tehdään ja kenelle tehdään. Liiketoimintamal- 69

3 Partnerit Aktiviteetit Tarjoama Resurssit Kustannusrakenne Tulovirrat Kuva 2. Liiketoimintamallin komponentit. lien kuvaaminen ja visualisointi on erittäin tärkeää, koska mallilla kommunikoidaan organisaation ydin kaikille sen jäsenille. Ilman tätä kommunikoitua ymmärrystä ei voi olettaa, että kaikki ymmärtäisivät liiketoiminnan ytimen. 4 Liiketoimintamallin yhteys yrityksen ydinprosesseihin Liiketoimintamallin elementtejä voidaan tarkastella yrityksen ydinprosessien avulla (kuva 3). Tuotteen/ palvelun kehitysprosessi luo uutta tai uudistaa olemassa olevaa tarjoamaa. Tilaus-toimitusprosessi realisoi arvon luomisen/tuottamisen järjestelmän. Asiakkaalta tuleva rahavirta kuvaa ansaintalogiikkaa. Näistä prosesseista tuotekehitys/palvelukehitys eli tarjoaman kehitys toimii konseptitasolla ja tilaus-toimitusprosessi taas vastaavasti käytännön tasolla vastaten asiakaskysyntään. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yrityksen tuotekehityksen tehtävänä on sekä kehittää olemassa olevia että tuottaa uusia, markkinoita kiinnostavia tuotteita ja/tai palveluita eli tarjoamia. Tuotekehityksen tavoitteena on siis systemaattisesti ylläpitää ja kehittää yrityksen kilpailukykyä valituilla markkinoilla. Tuotekehityksen tai siihen rinnastettavan prosessin tulisi myös kyseenalaistaa Tuotekehitys Asiakassuhteet Jakelukanavat Asiakassegmentit Tilaus-toimitusprosessi Kuva 3. Liiketoimintamallin yhteys yrityksen ydinprosesseihin. vanhan liiketoimintamallin käyttö ja soveltuvuus uuteen ympäristöön tai tarjoamaan. Tilaus-toimitusprosessin tarkoitus on sen sijaan tyydyttää asiakastarve vastaamalla asiakaskysyntään ja tilauksiin jo ennalta määritellyillä tarjoamilla. Tarjoamien tuottaminen vaatii tapauksesta riippuen eri asioita: menettelytapoja, resursseja, raaka-aineita, suunnitelmia jne. Nämä ovat kaikki tuotekehitysprosessissa määriteltäviä asioita. Merkittävin ero näiden kahden prosessin välillä onkin siinä, että tuotekehitysprosessi toteutetaan kunkin tarjoaman kohdalla kerran, kun taas tilaus-toimitusprosessia pyritään toistamaan samalla kaavalla satoja tai useampia kertoja. Tilaus-toimitusprosessin tehokas toiminta tarkoittaa nykyään oikean tuotteen toimittamista oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja mahdollisimman vähin resurssein. Tilaus-toimitusprosessin toteuttamisen toistuessa samankaltaisena tulee oppiminen ja prosessin järjestelmällinen kehittäminen mahdolliseksi, mikä luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle. 5 Mallien hyödyntäminen rakennusalan yrityksissä Rakennusalalla asiakkaan tarpeen täyttäminen vaatii tyypillisesti usean yrityksen panosta, sillä projektit pilkotaan yleensä sekä ajallisesti että osaamispohjaisesti pieniin kokonaisuuksiin. Palveluntuottajat valitaan pääsääntöisesti alimman tarjoushinnan perusteella, mikä tarkoittaa kärjistetysti sitä, että rakennusalan toistetuimmat prosessit ovat tarjouspyynnön laatiminen ja siihen vastaaminen. Toisin sanoen, samankaltaisia projekteja ei pystytä kehittämään ja toimittamaan samalla kaavalla, vaan niin toimittajat kuin tekijätkin vaihtuvat. Tämä aiheut taa ajallista, määrällistä ja laadullista hajontaa toimitusprosessiin, mikä vaikeuttaa tavoitetta tuottaa ja toimittaa asiakkaan haluama tuote virheettömästi ja Tarjoama Arvon luomisen järjestelmä Ansaintamalli Asiakas 70

4 sovitussa ajassa. Useissa rakennusalan yrityksissä liiketoimintamalleja ei hyödynnetä käytännössä tai niiden tarpeellisuutta ei edes ole tunnistettu. Mallit itsessään eivät tietenkään ole automaattisesti oikeita ratkaisuja, mutta ne ovat johtamisen välineitä, joilla organisoidaan liiketoimintaa. Pitkässä tilaus-toimitusketjussa todellinen asiakastarve hämärtyy ja rakennusalalla on ongelmana se, että eri toimijat määrittelevät tuotettavan asiakasarvon eri tavalla [5], [13]. Tämä johtuu osittain pitkistä perinteistä ja niiden määrittelemistä nykyisistä toimintatavoista, mutta toisaalta myös siitä, että yritysten ollessa levällään pitkin toimintaketjua ei yhden yrityksen tahtotila riitä kääntämään koko ketjua asiakassuuntautuneeksi. Itse asiassa useimmilla yrityksillä on hankaluuksia edes määritellä, saati sitten mitata tai arvottaa omien tuotteidensa tai palvelujensa arvoa asiakkaalle, vaikka koskaan ennen asiakasarvon ymmärtäminen ei ole ollut yhtä tärkeää kuin nyt vaihtoehtojen ja kilpailun maailmassa. Monet asiakkaat käyttävät hankintaa keinona parantaa kannattavuutta ja painostavat syystä toimittajia hinnanalennuksiin. Jotta toimittaja voi vakuuttaa tällaisen asiakkaan keskittymään hankintahinnan sijasta kokonaiskustannuksiin, on ymmärrettävä, millä on todella asiakkaalle arvoa ja mitä he arvostavat. Se on yrityksille mahdollisuus haastava sellainen ohittaa hintakilpailu ja perustaa liiketoiminta sen varaan, millä on asiakkaalle todellista arvoa. Arvoperusteisten liiketoimintamallien kulmakivenä toimivat perinteisestä poikkeavat ansaintamallit. Hinnoittelumekanismien avulla on mahdollisuus vaikuttaa oleellisesti asiakkaan halukkuuteen hankkia tuote tai palvelu. Useinhan vallitsee tilanne, että asiakas itse ei edes ymmärrä, mikä tarjotuista ratkaisuista on hänelle paras ja arvokkain vaihtoehto. Korkea hankintakustannus on edelleen suurin este arvoperusteiselle keskustelulle, joten tarvitaan uusia tapoja tuotteiden hinnoitteluun, kiinnostuksen herättämiseen ja ansaintaan. Hanketasolla taas on ymmärrettävä, että sama liiketoimintamalli ei voi toimia täysin erityyppisessä ympäristössä. Rakentamisessa puhutaankin tuotantojärjestelmän, projektiorganisaation ja kaupallisten mallien muodostamasta systeemistä, jossa kaikki kolme ovat riippuvaisia toisistaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuntihinnalla töitä tekevää urakoitsijaa on melko hankala patistaa lisäämään tahtia tai kehittämään tuotantonsa tehokkuutta. Rakennusalalle hiljalleen työntyvät uudet integroidut projektitoimitusmuodot, kuten allianssi-malli [11], painottavat yhteistyön ja tiiviin koordinaation merkitystä kokonaisuuden optimoimiseksi. Kokemukset maailmalta ovat osoittaneet, että perinteistä kumppanuussuhdetta pidemmälle viedyt mallit vaativat kuitenkin uusien kaupallisten mallien kehittämistä, jotta projektin parhaaksi tehtävät päätökset ovat kaikkien osapuolten kannalta kannattavia ja kannustavia. Liiketoimintamallit ovat yksi keino ymmärtää kokonaisuutta ja kehittää alaa eteenpäin. 6 Yhteenveto Liiketoimintamallien avulla organisaation johto voi analysoida tekemiensä strategisten valintojen yhteensopivuutta ja seuraamuksia. Mallien avulla voidaan määritellä sopivat ja oikeanlaiset tarjoamat, arvon luomisen/tuottamisen järjestelmä sekä oikea ansaintamalli erilaisiin ja -tyyppisiin hankkeisiin. Ne auttavat ymmärtämään, keitä yrityksen todelliset asiakkaat ovat ja pakottavat pohtimaan, mitä asiakkaat todella arvostavat ja mistä he maksavat. Liiketoimintamallien avulla yrityksen ydinlogiikka voidaan viestiä ymmärrettävästi laajemmalle joukolle organisaation toiminnan fokusoimiseksi. Sen lisäksi ne voivat tuoda sellaisenaan yritykselle merkittävän kilpailuedun, sillä parhaat liiketoimintamallit voivat päihittää yksittäiset prosessi- tai tuoteinnovaatiot. Tällöin voidaan puhua myös liiketoimintamallien innovatiivisuudesta. Toisaalta pidemmälle edenneessä ajattelussa ei enää puhuta pelkästä tuotekehityksestä vaan liiketoimintamallien kehityksestä. Rakennusalan vallitseva toimintamalli pilkkoo toimitukset osiin, mikä tarkoittaa projektitoimitusten osalta sitä, että tuotantosysteemit joudutaan muodostamaan jokaiselle projektille erikseen. Yrityksiltä puuttuu usein tuotekehitystä vastaava prosessi tai funktio, joka määrittelisi kunkin projektitoimitusmallin pelisäännöt jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Tämä johtaa siihen, että toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta huolimatta alalla käytetään usein samoja liiketoimintamalleja toisistaan merkittävästi eroaviin hankkeisiin. Toimintatapoja kehitettäessä on syytä muistaa jättää oppimiselle sijaa, sillä hyötyä ei useinkaan saada vielä ensimmäisen projektin jälkeen. Vasta seuraavien projektien kohdalla voidaan alkaa enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten muutokset vaikuttavat yrityksen kannattavuutta ja suorituskykyä kuvaaviin mittareihin. Kehittäminen on siis pitkäjänteistä toimintaa, jolle on syytä varata sekä aikaa että rahaa. Liiketoimintamallien avulla yritykset pystyvät paremmin tunnistamaan todellisen asiakkaansa ja ymmärtämään mitä he arvostavat. Se taas auttaa määrittelemään mitä yritysten tulisi oikeastaan tehdä, kun omaa ydinosaamista peilataan tunnistettuihin asiakastarpeisiin. Liiketoimintamallit auttavat myös näkemään eri osatekijöiden välisen yhteyden eli sen, miten toimintaympäristön tai hanketyypin muutos vaikuttaa liiketoimintamallin soveltuvuuteen. 71

5 Kirjallisuusluettelo [1] Anderson J. & Narus J., Business marketing: understand what customers value. Harvard business review. Nov Dec 53 65, [2] Hamel G., Leading the Revolution, Boston: Harvard Business School Press, [3] Linder J. & Cantrell S., Changing business models: surveying the landscape. The Accenture Institute for Strategic Change, 1 15, [4] Magretta J., Why business models matter, Harvard business review, 80(5) 86 92, [5] Malvalehto J., Siponen T., Herrala M. & Haapasalo H., Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi, Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2011, Oulun yliopisto. [6] Mikkola M. & Ryynänen T., Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa, VTT tiedotteita 2410, Espoo [7] Morris M., Schindehutte M. & Allen J., The entrepreneur s business model: toward a unified perspective, Journal of business research 58(6) , [8] Osterwalder A., The business model ontology a proposition in design science approach. Ph.D. thesis, University of Lausanne, Department of Business and Economics, [9] Osterwalder A. & Pigneur Y., Business model generation, NL, Self Published, [10] Porter M., Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, New York: The Free Press, [11] Ross J., Introduction to project alliancing, Alliance contracting conference Sydney, 30 April [12] Shafer S., Smith J. & Linder J., The power of business models, Business horizons 48(3): , [13] Siponen T., Malvalehto J., Herrala M. & Haapasalo H., Kiinteistöjen arvoketjuanalyysi, Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 1/2010, Oulun yliopisto. [14] Suikki R., Goman A. & Haapasalo H., A framework for creating business models a challenge in convergence of high clock speed industry, International journal of business environment, 1(2) , [15] Weill P., Malone T., D Urso V., Herman G. & Woerner S., Do some business models perform better than others? A study of the 1000 largest US firms, MIT Sloan School of Management working paper No May 6, Rakennusalan liiketoimintatiedon hallinnan opas Vilma Vuori, Jussi Myllärniemi, Mika Hannula, Eero Nippala, Paula Ala-Kotila, Markku Riihimäki Kirja kuvaa liiketoimintatiedon hallinnan toimintoja ja prosessia sekä auttaa ymmärtämään, pohtimaan ja kehittämään liiketoimintatiedon hallintaa erityisesti rakennustoimialalla. Kirja soveltuu yrityksen johdolle ja asiantuntijoille sekä aihealueen opiskelijoille. Rakennustieto Oy, 2008 ISBN s., 32 Tilaukset verkkokaupasta Puh

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Business paja. Pekka Kess,

Business paja. Pekka Kess, Business paja Pekka Kess, 10.5.2017 1 9.5.2017 Osmo Kauppila & Pekka Kess / University of Oulu Liiketoimintamalli Liietoimintamalli Arvolupauksessa (value proposition) on kysymys siitä, kuinka asiakkaat

Lisätiedot

Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden. Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11.

Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden. Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11. Palvelulogiikka liiketoimintamalliinnovaatioiden ajurina Henri Hietala The Institute of Healthcare Engineering and Management (HEMA) 20.11.2013 1 Liiketoimintamallit arvon luomisen pohjapiirustuksina 2

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Businessment How to make business without business?

Businessment How to make business without business? Businessment How to make business without business? Tuotteet ja Palvelut TEHTÄVÄ: Konseptointi ja toteutus käytäntöön Ratkaisukuvaus - pulmat ja tarpeet - ideat ja ratkaisut - käytännön sovellukset Käyttökuvaus

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA 7.11.2017 / Jyväskylä Harri Laihonen Tutkimusjohtaja, PhD, KTM AGENDA 1. Tietojohtamisen silmälasit 2. Miltä maailma näyttää näillä laseilla tänään ja huomenna?

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Pikkaralan rautatieasema, Wikipedia 2 Tuotepohjaisuus, yksinkertaisuus, kvantitatiivisuus, kvantifioitavuus Hinta

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Tuotteistus. OPUS (Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta) -hankkeen taustamateriaalia 11/2013

Tuotteistus. OPUS (Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta) -hankkeen taustamateriaalia 11/2013 Tuotteistus OPUS (Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta) -hankkeen taustamateriaalia 11/2013 Tuotteistus Tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen 1 Tapiola-ryhmä ja konsernit 31.12.2008 VAKUUTUKSENOTTAJAT Alma

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola Vanha liiketoimintamalli organisaation toiminta osastoperustaista. Lopputuote Raaka-aine Kaikilla funktioilla omat

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

- Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot

- Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot Miten liiketoimintaa kehitetään havainnollisin menetelmin - Toiminnalliset oppimisympäristöt ja simulaatiot POHTO Oy:n liiketoimintasimulaatioihin i i t i l ti ihi on osallistunut t jo yli 10 000 henkeä.

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö 17.8.2010

Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö 17.8.2010 Hyvinvointistrategia miksi ja miten se kannattaa tehdä? Mikko Häikiö Kehittämispäällikkö 17.8.2010 Suunnitelmallisuudella pyritään hallitsemaan muutosta ja hallinnan tavoitteena tulisi olla tietoinen muutos

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle?

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Susann Rännäri, puutarhatuotannon kehittämispäällikkö ProAgria SLF Puh: 0438248705, S-posti: susann.rannari@slf.fi Viime

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

OS-ohjelmistojen liiketoimintamallit

OS-ohjelmistojen liiketoimintamallit OS-ohjelmistojen liiketoimintamallit Tuija Kuusisto 13.2.2004 Tuija Kuusisto 1 Sisältö Avoin lähdekoodi ohjelmistoliiketoiminnan arvoverkostossa Arvoverkostomalli Liiketoimintamalli Ansaintalogiikat Avoin

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Kysymys! Onko yrityksen viestintäfunktion keskeisin rooli yrityksen strategian toteuttamisen tukeminen? Kaksi käsitystä

Lisätiedot

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics.

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics. Make Your Gol in Logistics. GOL FOCUS Valitun tilaus-toimitusprosessin (B2B) analysointi ja kehittäminen - Yksinkertainen tapa miten voit soveltaa tehokkaita menetelmiä Lean, Value Stream Mapping(VSM)

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot