MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?"

Transkriptio

1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? Kuva 2. Maalauksen tarkoitus on antaa pinnalle kaunis ulkonäkö 1. KORROOSIONESTOTARKOITUS Metallien korroosiota voidaan estää ja hidastaa maalien avulla. Maalien välillä on suuria eroja kyvyissään estää metallien korroosiota. Parhaita korroosiota estäviä maaleja kutsutaankin korroosionestomaaleiksi. 2. ULKONÄKOTEKIJÄT Maalien avulla metallin pinta saadaan haluttu värisävy ja kiilto. Maalien avulla voidaan myös peittää metallin pinnalla olevia pieniä pintavirheitä. Silloin kun ulkonäkötekijät ovat korroosionestoa tärkeämpiä puhutaan usein tuotemaalauksesta. Joskus metallimaalipinnalta vaaditaan sekä hyvää korroosionestokykyä että ulkonäköä. 3. MUITA SYITÄ OVAT MUUN MUASSA Pinnan kitkan lisäys, pinnan muuttaminen antibakteeriseksi, palonesto, vedeneristys, puhdistettavuuden parantaminen. Kuva 1. Maalauksen tarkoitus on estää teräksen ruostumista METALLIMAALIN VALINTA Metallimaalin valintaan vaikuttavat mm: - vaadittava korroosionestokyky - vaadittavat ulkonäkötekijät - tuotteen tuleva käyttöympäristö - mahdolliset erityisvaatimukset - maalauksen toteutettavuus - maalin ja työn hinta - onko jauhemaalaus mahdollista? VALINNAN VAIKEUS Metallimaaleja on olemassa niin paljon, että valinnan varaa riittää. Maalin valmistajia on myös useita ja ne valmistavat paljolti samankaltaisia maaleja. Joskus valinta on helppoa, joskus vaikeampaa. Mitä suuremmasta tai vaatimuksiltaan tarkemmasta maalaustyöstä on kysymys, sitä tarkemmin maalin valinta on syytä harkita. Yleensä kuitenkin tavanomaisiin maalaustöihin on helposti löydettävissä sopiva maalivalinta.

2 METALLIMAALIT Metallimaalit, kuten muutkin maalit voidaan jakaa ryhmiin mm. seuraavin perustein: - Sideaineen mukaan (epoksi, alkydi, polyuretaani jne.) - käyttökohteen mukaan ( auto, teräsrakenne jne. ) - liuotinaineen mukaan ( vesi, liuotin, liuotteeton ) - pohjamaali tai pintamaali - erikoismaali ( palonesto, kuumuudenkesto jne.) METALLIMAALIEN AINESOSAT SIDEAINE Maalin koossapitävä ( koheesio ) ja alustaan tarttuva ( adheesio ) aineosa, joka kovettuessaan muodostaa maalikalvon. Sideaine vaikuttaa eniten maalin ominaisuuksiin joten maaleista puhutaan yleensä sideaineiden mukaan. Sideaine on maalin tärkein aineosa. Kuivuneen lakkakalvon ero maalikalvoon, että se sisältää lähes pelkästään sideainetta. Maalikalvossa on myös paljon pigmenttejä. LIUOTIN Neste joka liuottaa maalin sideaineen nestemäiseen muotoon. Hyvin notkeista sideaineista voidaan valmistaa maaleja joihin ei tarvitse lisätä lainkaan liuottimia, vaan niitä voidaan levittää sellaisinaan. Maaleja kutsutaan liuotteettomiksi maaleiksi. OHENNE Neste joka ohentaa sideaineliuotinseoksen levitykseen sopivaan viskositeettiin. Ohenteella säädellään maalin levitys-, kuivumis-,tasoittumisym. ominaisuuksia. Puhuttaessa liuotinaineista voidaan niillä tarkoittaa yhtälailla liuottimia ja ohenteita. Vesiohenteisissa maaleissa ohenne on vettä, mutta maali itsessään voi sisältää liuotinta joka mahdollistaa sideaine-liuotin seoksen ohentamisen vedellä. Liuotinaineiden tehtävä maaleissa on parantaa niiden levitysominaisuuksia, joskin niillä pystytään myös jonkin verran vaikuttamaan lopullisen maalaustuloksen ominaisuuksiin. Valmiissa pintaan levitettävässä maalissa on usein useita eri liuotinaineita. Harvoin vain yhtä. PIGMENTIT Pigmentit voivat olla korroosionestopigmenttejä jolloin ne tekevät maalista alustaa kemiallisesti tai fysikaalisesti suojaavaa, väripigmenttejä tai täytepigmenttejä. Pigmentti luokitellaan täytepigmentiksi jos sen peittokyky on alle luvun 1,7. Silloin sen peittokyky on huono. Täytepigmentit Täytepigmenttejä käytetään niiden edullisen hinnan vuoksi. Niillä saadaan myös lisättyä maalin kuivaainepitoisuutta. Täytepigmenttejä ovat mm. karbonaatit, talkki ja baryytti. Täytepigmentit vaikuttavat maalin levitysominaisuuksiin, säänkestoon ja mekaanisen kulutuksen kestoon.

3 Väripigmentit Väripigmenttien tehtävä on antaa maalille oikea värisävy. Valmis sävytetty maali sisältää yleensä montaa eri väripigmenttiä joita sekoittamalla oikea sävy on saatu. Väripigmenttien välillä on eroa valonkeston suhteen. Mm. punaiset sävyt kestävät auringonvaloa muita huonommin. Väripigmenttien välillä on suuria eroja niiden peittävyyden suhteen. Heikosti peittäviä värisävyjä ovat mm. kirkas keltainen, punainen, viininpunainen ja oranssi. Parhaiten peittäviä ovat maalit joissa on paljon mustaa tai valkoista. Kuva 3. Väripigmenttejä niin että ne tekevät veden ja hapen matkan kalvon läpi pidemmäksi. Samalla ne lisäävät parantavat maalin koheesiota, jolloin siitä tulee mekaanisia iskuja ja kulutuista kestävää. - Pigmentti on kemiallisesti inertti - Pigmentti lisää sideaineen UV-valon kestävyyttä. Kemiallinen suojavaikutus Pigmentti reagoi korroosiota aiheuttavan aineen kanssa ja tekee sen vaarattomaksi. Sähkökemiallinen suojavaikutus Pigmentti on terästä epäjalompi, jolloin se syöpyy teräksen puolesta. Yleisin sähkökemiallisesti suojaava pigmentti on sinkkipöly. Sinkkipölyä pitää olla maalissa niin paljon, että maalikalvo on sähköä johtava. Suojausperiaate sama kuin sinkityksellä. Sähkökemiallisesti suojaavan pigmentin antama suojakyky on hyvä, mutta maalikalvo ei ole kovin tiivis. Korroosionestopigmentit Maalin korroosionestokykyä voidaan selvästi parantaa pigmentoimalla se korroosiota ehkäisevillä pigmenteillä. Pigmenttien toiminta voi perustua seuraaviin tekijöihin: Fysikaalinen suojavaikutus Pigmentti tiivistää maalia ja pidentää veden ja hapen matkaa maalikalvon läpi. Esim. rautakiillettä ja alumiinipigmenttiä sisältävät maalit kuten Mastic-maalit ovat maaleina kovia ja tiiviitä. Maalien pigmentit ovat huonosti vettä ja happea läpäiseviä Ne asettuvat maalikalvossa APUAINEET Apuaineilla säädellään maalien mm. maalien kuivumis-, tasoittumis-, levitys-, säilymis-, ym. muita ominaisuuksia. Apuaineita ovat mm. kuivikkeet, laskeutumisen estoaineet, nahoittumisen estoaineet, UV-suoja-aineet, stabilointiaineet, kalvonmuodostusapuaineet, dispergointiaineet, vaahdonestoaineet, paksunnosaineet, homeenestoaineet, levänestoaineet ym.

4 METALLIMAALIEN KORROOSIONESTOKYKY Kuva 5. Valkoruoste on irroittanut maalin sinkityn teräksen pinnalta. Maalin tartunta alustaan ollut alkujaankin huono sinkin pintaan. Metallimaalien kyky estää korroosiota riippuu itse maalin osalta seuraavista tekijöistä: Maalikalvon tiiviys Teräksen ruostumisen, sinkin valkoruosteen ja alumiinin hapettumisen aiheuttajina ovat vesi ja happi. Jos maalikalvo estää veden ja hapen pääsyn maalikalvon ja metallipinnan väliin ei korroosio pääse alkamaan. Jos vesi ja happi pääsevät maalikalvon alle aiheuttamaan teräksen ruostumista niin ruostuminen etenee maalikalvon alla. Teräksen ruostuessa se laajenee. Maalikalvo ei ole niin kovaa kiinni pinnassa että se voisi estää ruosteen etenemisen. Hyvin alustaan tarttunut maali kuitenkin hidastaa ruosteen etenemistä. Kuva 4. Ruoste etenee teräksen päällä maalikalvon alla Maalikerrosten lukumäärä Maalikalvot eivät ole täysin tiiviitä eivätkä virheettömiä. Niissä esiintyy mikroskooppisen pieniä virheitä jotka usein johtuvat virheistä maalaustyövaiheessa. Jos maalikalvoja on vain yksi, niin virhe voi yltää maalikalvon pinnalta suoraan metalliin asti. Tällöin korroosio alkaa virhekohdasta. Kun maalikalvoja on useita, eivät virhekohdat osu yleensä kohdakkain ja näin maalikalvon tiiviys paranee. Kuva 6. Yksi maalikalvo / kolme maalikalvoa

5 Maalikalvon paksuus Koska maalikalvot eivät ole koskaan aivan täysin tiiviitä, voidaan niiden kykyä estää veden ja hapen pääsyä läpi lisätä lisäämällä maalikalvon / maalikalvojen kokonaiskalvonpaksuutta. Kuva 7. Palautuva maali liukenee ohentimeen, palautumaton ei liukene. Maalin korroosionestopigmentointi Korroosionestopigmentit voivat estää, pysäyttää tai hidastaa korroosion etenemistä kohdissa joissa ilman niitä muuten alkaisi. Paras lopputulos saadaan kun pohjamaali sisältää korroosiota estävän pigmentoinnin ja väli- ja pintamaalit antavat riittävän tiiviyden vettä ja happea vastaan. MAALISIDEAINEIDEN JAKOPERUSTEITA Palautuvat ja palautumattomat maalit Maalit voidaan jakaa standardin ISO mukaan palautuviin ja palautumattomiin maaleihin. Palautuva maali liukenee pitkäaikaisenkin kuivumisen jälkeen omiin ohentimiinsa. Palautuva maali voidaan siis kuivumisen jälkeen palauttaa nestemäiseen muotoon. Palautumaton maali, ei liukene kovettumisen jälkeen omaan ohentimiinsa. Niitä ei voida palauttaa nestemäiseen muotoon liuottimien avulla. Suurin osa käytettävistä maaleista on palautumattomia niin metallimaalauksessa kuin muissakin maalauksissa. Muita jakoperusteita Sideaineen orgaanisuus / epäorgaanisuus Suurin osa maaleista on orgaanisia. Epäorgaanisten maalien käyttö on vähäistä metallimaalauksessa. Niitä käytetään kun maalilta vaaditaan hyvää lämmönkestoa. Sinkkisilikaattimaali on myös hyvä korroosionestomaalina. Metallipinnoilla käytettäviä epäorgaanisia maaleja ovat: - Silikonimaali - Sinkkisilikaattimaali - Siloksaanimaali Maalin kuivuminen / kovettuminen Sideaineen kuivumisella tarkoitetaan maalista ilmaan haihtuvien liuotinaineiden tai veden jälkeistä kuivumista. Kun maali muodostaa maalikalvon kuivumisvaiheen jälkeen ilman jälkireaktioita on se fysikaalisesti kuivuvaa maalia. Kun maalikalvossa tapahtuu reaktioita kuivumisen jälkeen on se kemiallisesti kovettuva maali.

6 Kemiallisesti kovettuvassa maalissa siis tapahtuu alkuvaiheessa kuivuminen ja sen jälkeen kovettuminen. Poikkeuksena on liuotteeton maali jossa ei kuivumisvaihetta ole vaan maali kovettuu ilman sitä. Kuva 9. Vaihe 2. FYSIKAALINEN KUIVUMINEN Fysikaalisesti kuivuvat maalit ovat palautuvia maaleja. Ne eivät kestä omia liuottimiaan pitkienkään aikojen päästä. Fysikaalisesti kuivuvat maalit kuivuvat nopeasti. Ne ovat yleensä termoplastisia, eli pehmenevät lämmön vaikutuksesta. Fysikaalisesti kuivuvat maalit voidaan aina maalata suoraan vanhankin maalikerroksen päälle ilman hiontaa koska päälle tulevan maalin ohenne "sulattaa" kerrokset toisiinsa. Fysikaalisesti kuivien maalien kuivaainepitoisuus on alhainen. Haluttaessa ne voidaan poistaa liuottimien avulla. Kuva 10. Vaihe 3. FYSIKAALISESTI KUIVUVAN MAALIN KALVONMUODOSTUS Kuva 8. Vaihe 1. Fysikaalisesti kuivuvat metallimaalit ovat aina liuotinohenteisia. Vesiohenteiset fysikaalisesti kuivuvat maalit eivät kestäisi vettä, joten niitä ei käytetä. Fysikaalisesti kuivuvia metallimaaleja ei käytetä kovin yleisesti. Alhaisesta kuivaainepitoisuudesta johtuen VOC-päästöt ovat suuria. Niitä käytetään omissa erityiskohteissa.

7 KEMIALLINEN KOVETTUMINEN Kuva 13. Reagoiva kovete. Vaihe 3. Kemiallisessa kovettumisessa maalin sideaine reagoi jonkin toisen aineen kanssa jolloin se polymeroituu ja muodostaa valmiin maalikalvon. Toinen aine voi olla: - Erillinen kovete (reagoiva tai katalyytti) - Ilman happi - Kosteus Kuva 11. Reagoiva kovete. Vaihe 1. Kemiallisesti kovettuvien maalien ominaisuuksia: Usein hidas kovettuminen. Kovettumisnopeuteen vaikuttaa eniten lämpötila. Kovetteilla voidaan säätää kovettumisnopeutta. Hyvä liuottimien kestävyys; eivät liukene lopullisen kovettumisen jälkeen omiin ohenteisiin. Lopullinen kovettuminen voi kuitenkin kestää viikkoja, kuukausia tai vuosia. Kuva 12. Reagoiva kovete. Vaihe 2. Ovat fysikaalisesti kuivuvia maaleja kovempia ja kestävät lämpöä jonkin verran niitä paremmin Eivät ole termoplastisia. Jos vanha maalipinta on kokonaan kovettunut vaatii se karhennuksen ennen uudelleen maalausta.

8 LIUOTINMAALI - VESIOHENTEINEN MAALI - LIUOTTEETON MAALI - JAUHEMAALI Maalit jaetaan usein ryhmiin edellisen jaon perusteella. Jaolla ei ole mitään tekemistä maalien sideaineiden kanssa. Samasta sideaineesta voidaan tehdä jopa kaikkia edellä mainittuja versioita, mm. epoksimaalista on olemassa liuotinohenteisia, vesiohenteisia liuotteettomia ja jauhemaaleja. Toisaalta joistakin maaleista on olemassa vain yhtä versiota. Esimerkiksi kloorikautsumaalista on olemassa vain liuotinmaalia. Liuotinmaali Liuotinmaalien liuotteena on jokin muu kuin vesi. Yleensä liuotin on jokin hiilivety, alkoholi, ketoni, esteri tai useiden liuottimien seos. Liuotinmaalit ovat suurin ryhmä maaleista. Periaatteessa kaikista orgaanisista maalisideaineista on olemassa liuotinmaaliversioita. Liuotinmaalien käyttöä pyritään vähentämään ympäristö- ja työturvallisuussyistä. Ne pilaavat ilmakehää. Liuotinmaali voi olla fysikaalisesti kuivuva tai kemiallisesti kovettuva. Fysikaalisesti kuivuvat liuotinmaalit ovat usein hyvin nopeasti kuivuvia. Nopea kuivuminen voi olla haitaksi maalauksen aikana. Työsaumojen riski on suuri kun tuotteet ovat isokokoisia. Fysikaalisesti kuivuvien liuotinmaalien kuivumisnopeutta voidaan säätää ohenteiden avulla. Hitaasti haihtuva ohenne parantaa maalin tasoittumista, mutta hidastaa kuivumista. Kemiallisesti kovettuvat liuotinmaalit kovettuvat kuivumisvaiheen jälkeen. Kuivumisvaiheen nopeuteen vaikuttaa haihtuva ohenne. Kovettumisnopeuteen vaikuttaa kovetteen laatu. Nopeasti reagoiva kovete kovettaa maalin nopeammin, mutta samalla lyhentää maalin käyttöikää ( pot-life ). Kovetteen laadun lisäksi itse maalin, maalattavan pinnan ja ympäröivän ilman lämpötila vaikuttaa kovettumisnopeuteen. Lämmön nousu nopeuttaa maalin kovettumista pääsääntöisesti niin, että kun lämpötila maalikalvossa nousee 10 o C, niin kovettumisaika puolittuu. Vesiohenteinen metallimaali Vesiohenteisten metallimaalien käyttö on lisääntynyt ja niiden käyttö lisääntyy mm. viranomaismääräysten vuoksi. Vesiohenteiset metallimaalit ovat ominaisuuksiltaan erilaisia maalauksen aikana, mutta valmiina maalipintana samankaltaisia kuin liuotinohenteisetkin. Korroosionestomaalauksessa käytetään yleisesti 2-komponenttisia vesiohenteisia epoksi- ja polyuretaanimaaleja. Yksikomponenttiset vesiohenteiset maalit ovat dispersiomaaleja. Tyypillinen tällainen maali on automaalauksessa käytettävä massa. Dispersiomaalin kalvonmuodostusmekanismi Dispersiomaaleissa sideainemolekyylit ovat irti toisistaan veden ja apuliuottimien avulla. Kun nämä haihtuvat pois maalikalvosta, kiinnittyvät sideainemolekyylit toisiinsa. Kiinnittymisen jälkeen niitä ei enää voida irrottaa toisistaan veden avulla. Liuotinaineet voivat vaihtelevasti liuottaa kuivunutta dispersiomaalikalvoa.

9 Kuva 14. Dispersiomaali. Vaihe 1. Liuotteeton maali Liuotteeton maali sisältää ainoastaan sideainetta, joka on niin juoksevassa muodossa, että se ei tarvitse liuottimia levitysvaiheessa. Liuotteettomat maalit ovat aina 2-komponenttisia. Kuva 17. Liuotteeton maali. Vaihe 1. Kuva 15. Dispersiomaali. Vaihe 2. Kuva 18. Liuotteeton maali. Vaihe 2. Kuva 16. Dispersiomaali. Vaihe 3.

10 Kuva 19. Liuotteeton maali. Vaihe 3. Jauhemaali Jauhemaalit ovat enimmäkseen kemiallisesti kovettuvia maaleja joiden kovetereaktio on keskeytetty valmistusvaiheessa. Kun jauhemaalia lämmitetään se sulaa ja kovetereaktio etenee loppuun. Jotkin jauhemaalit ovat termoplastisia muoveja. MAALISIDEAINEET JA NIIDEN LYHENTEET ( ISO ) Perusmetallimaalit Liuotteettomat maalit muodostava yleensä hyvin tiiviitä, kulutusta kestäviä ja kovia maalikalvoja jolloin niitä käytetään kohteissa joissa rasitukset ovat suuria kuten mm. lattiapinnoitteina ja laivojen maalauksessa. Ne ovat muita maaleja selvästi kalliimpia. Niiden etuna on kuitenkin korkea kuiva-ainepitoisuus; maalista haihtuu hyvin vähän ainesosia minkä vuoksi kuivakalvon paksuus on lähes sama kuin märkäkalvon paksuus. Liuotteettomien maalien käyttöaika on yleensä lyhyt. Kovetteen lisäämisen jälkeen kovettumisreaktio voi olla niin kiivas, että se muodostaa lämpöä. Kun maali-kovete-seos lämpenee niin kovettumisreaktio kiihtyy edelleen. Näin ollen maali on levitettävä kovetelisäyksen jälkeen pintaan nopeasti, jotta se ei kovetu ennen aikojaan. Joitakin liuotteettomia maaleja ei voida sekoittaa maali- ja koveteosiltaan kuin juuri ennen levitystä pintaan. Tällöin käytetään 2-k-maaliruiskulaitteita. Yleisimmin käytettyjä metallimaaleja ovat: - AK= alkydimaali - EP= epoksimaali - PUR= polyuretaanimaali Alkydi-, epoksi- ja polyuretaanimaaleilla maalataan suurin osa metallituotteista. Näistä maaleista on olemassa myös modifioituja versioita joita käsitellään tarkemmin monisteen loppuosassa. Nämä maalit ovat kaikki kemiallisesti kovettuvia, joskin alkydimaalin kovettumismekanismi poikkeaa muista. Alkydimaalit Yksikomponenttisia ja hapettumalla kovettuvia. Metallimaaleissa sideaineena on öljymodifioitu alkydi-, epoksi- tai uretaanihartsi. Voi olla modifioitu myös monilla muilla sideaineilla joilla saavutetaan erilaisia ominaisuuksia. Modifioimattomat alkydimaalit ovat hitaita kuivumaan ja kovettumaan mutta hyviä levitysominaisuuksiltaan. Niitä käytetään lähinnä rakennusmaalauksessa sivellin / telamaalauksessa.

11 Alkydimaaleja voidaan valmistaa sekä liuote- että vesiohenteisina. Liuotinohenteiset ovat vielä yleisempiä, mutta vesiohenteisten käyttö lisääntyy. Alkydimaalit ovat hyviä yleismaaleja silloin kun maalipintaan ei kohdistu suuria rasituksia. Alkydimaalin kalvonmuodostus edellyttää vähintään +5 C lämpötilaa. Kuva 22. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 3. Kuva 20. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 1. Kuva 23 Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 4. Kuva 21. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 2. Kestävyysominaisuudet - hyvä säänkesto kun ilma suhteellisen puhdasta - kestää roiskeina erilaisia kemikaaleja kuten öljyjä, rasvoja, alifaattisia liuottimia

12 - kestää kuivaa lämpöä n. 120 C (kellastuu yli +80 C lämpötiloissa) - kestää kohtalaista mekaanista kulutusta - eivät sovellu upotusrasitukseen eikä jatkuvaan kondenssiin - heikko alkalinkesto (saippuoituvat) Kalvonmuodostus edellyttää vähintään +5 C lämpötilaa. Maalin kovettumisnopeuteen vaikuttaa suuresti modifiointi. Liian paksu kertamaalaus hidastaa huomattavasti kovettumista, koska happi läpäisee huonosti tiivistynyttä maalikalvon pintaa. Ylipaksuja kalvoja ei saa maalata. Vähemmän modidioidut voivat nahoittua tai ryppyyntyä liian paksuina kalvoina. Huonosti kovettuneet maalikalvot voivat kiehua päälle tulevien maalien liuottimista. Varsinkin jos maalattu ylipaksuja kalvoja. Voidaan valmistaa sekä liuote- että vesiohenteisia Helppoja maalata, joskin maalien välillä suuria eroja keskenään. Koska maaliin ei tule kovetetta, maalauksesta ylijäävä maali aina uudelleen käytettävissä eikä kovetteita tarvitse lisätä. Alkydimaalien käyttökohteita Teräs- ja valurautapinnat. Kaikki alkydimaalit eivät sovellu alumiinin tai sinkkipinnan maalaukseen vaan niille käytetään erikseen modifioituja maaleja. Alkydimaaleja käytetään sekä sisätilojen maaliyhdistelmissä että ulkona kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastossa. Käyttökohteita ovat mm: säiliöt, putkistot, sillat, hallien teräsrungot, palo-ovet, hoitotasot, maatalouskoneet, kuljetuskalustot peltikatot, rakennuspellitykset kenttämaalauksessa (sinkitty teräs). Epoksimaalit Epoksimaali on monilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen maali verrattuna alkydimaaleihin. Sen mekaaninen kestävyys on parempi ja epoksimaalit kestävät lähes kaikkia kemikaaleja. Koska epoksimaalin ja alkydimaalin välinen hinta on kaventunut viime vuosikymmeninä on epoksimaalista tullut yleisesti käytetty maali. Metallipinnoille tarkoitettuja epoksimaaleja on hyvin paljon erilaisia. Maalit voivat olla valmistettu eri kovetteilla kovettuviksi, ne voivat olla liuotinpohjaisia, liuotteettomia, vesiohenteisia tai jauhemaaleja. Epoksimaaleja modifioidaan erilaisilla hartseilla ja tervalla ja niitä pigmentoidaan erilaisilla korroosionestopigmenteillä. Epoksimaalin kalvonmuodostus Kovettuu kemiallisen reaktion kautta,jolloin maalia voidaan levittää paksuja kerroksia. Suosituskalvonpaksuuksia ei kuitenkaan saa ylittää. Epoksimaalin muoviosa on reaktiivinen hyvin monen erilaisen koveteaineen kanssa. Eri koveteaineilla saavutetaan mm. seuraavia ominaisuuksia valmiiseen maalikalvoon: Amiinikovete voi olla joko alifaattinen amiini tai aromaattinen amiini. Alifaattisella amiinilla kovettamalla maalille saadaan pidempi käyttöaika. Yleensäkin amiinikovetteella saavutetaan maalille hyvä kemiallinen kesto. Amiinikovete vaatii kuivat olosuhteet pitkäksi aikaa maalauksen jälkeen. Kosteus aiheuttaa maalipintaan värivirheitä. Amiinikovetteella saavutetaan kova maalikalvo ja nopea kovettuminen.

13 Amidikovetteella saavutetaan maalille hyvä vedenkestävyys ja tasainen pinnanlaatu. Amidikovetteisen epoksin päälle voidaan maalata polyuretaanimaaleilla. Amiinikovetteisten päälle ei. Syynä on tartunnan heikkous. Amidikovetteella saavutetaan pidempi työskentelyaika ja joustavampi maalikalvo. Amiiniadduktikovetteella saavute-taan hyvä korroosionestokyky sekä tiivis ja kova maalipinta. Päälle voidaan maalata polyuretaanimaaleilla. Polyisosyanaatilla voidaan kovettaa epokseja hyvinkin alhaisissa lämpötiloissa. Epoksimaaleille on olemassa erillisiä talvikovetteita jotka kovettavat maalin kylmässä. Normaalilämpötiloissa nämä kovetteet kovettavat maalin tavallisia nopeammin. Epoksimaalien kalvonmuodostuksessa vaikuttavat maalin tyyppi. Liuotin- ja vesiohenteisissa versioissa on haihdutusvaiheet ( kuivuminen ) ennen kovettumista. Liuotteettomat kovettuvat suoraan ilman kuivumisvaihetta. Maalin ja kovetteen tyyppi vaikuttaa maalin käyttöaikaan ( pot-life ) kovetteen lisäyksen jälkeen. Käyttöajoissa on suuria eroja. Lyhyimmillään se voi olla 15 min. Pisimmillään yli vuorokauden. Tyypillinen pot-life-aika on muutamia tunteja. Maalin lämpötila vaikuttaa potlife-aikaan. Jos maali on lämmintä niin sen pot-lifeaika lyhenee. Lyhenemistä voidaan arvioida niin, että kun maalin lämpötila nousee 10 oc-astetta sen pot-life aika puolittuu. Vastaavasti maalin ollessa kylmempää aika pitenee samassa suhteessa. Oletuslämpötila on 20 ocastetta. Epoksimaalin kestävyysominaisuuksia Maalin tartunta kaikkiin metalleihin on hyvä. Mekaaninen kestävyys hyvä tai erinomainen. Mekaaninen kestävyys parhain liuotteettomilla epoksimaaleilla. Veden, hapen ja ilman epäpuhtauksien läpäisykyky pieni, josta johtuen korroosionestokyky erinomainen.läpäisykyky vähäisin liuotteettomilla ja mastic-maaleilla, joissa tiiviys on saatu aikaan pigmentoinnin avulla. Kemikaalien kesto erinomainen. Kestää roiskeina lähes kaikkia kemikaaleja; monia myös upotusrasituksessa. Epoksi ei kestä kloorattuja hiilivetyjä ja muurahaishappoa. Rasituskestävyys voidaan tarkastaa maalinvalmistajalta Lopullinen kemikaalien ja liuottimien kestävyys saavutetaan vasta päivien tai viikkojen kuluttua maalauksesta. Epoksimaaleista on olemassa myös elintarvikekosketukseen sopivia maaleja ( elintarvikelaatu ). Epoksimaalin lämmönkestävyys on +150 C kuivaa lämpöä (kellastuu kuitenkin yli 80 C lämpötilassa). Upotusrasituksessa lämmönkesto on +60 C. Epoksimaalin ainoa merkittävä huono ominaisuus on liituuntuminen ulkona. Liituuntumisessa auringon UV-säteily hajottaa hitaasti maalikalvon pintaa, jolloin siihen tulee värimuutoksia, pinta himmenee ja hajonneesta maalista irtoaa likaa jos siihen kosketaan. Liituuntuminen estää epoksimaalin käytön ulkona jos maalin pitää säilyttää värisävynsä ja kiiltonsa.

14 Kuva 24. Liituuntumaton epoksimaalipinta Polyuretaanimaalit Polyuretaanimaali säilyttää erinomaisesti kiiltonsa auringonvalossa minkä vuoksi sitä käytetään vaativissa ulkokohteissa pintamaalina. Kuva 25. Liituuntunut epoksimaalipinta Epoksimaalien käyttökohteita -rakennusten teräsrunkorakenteet -ajoneuvojen runkorakenteet -polyuretaanipintamaalin pohja- ja välimaalin -polttoaine-, bensiini- ja vesisäiliöiden sisäpinnat, jätevesialtaat -kemian teollisuuden koneet ja laitteet ja ydinvoimalat -laivat ja öljynporauslautat -maanalaiset ja vedenalaiset teräsrakenteet - betonilattiat teollisuushalleissa. Polyuretaanimaalia käytetään yleisesti maalausyhdistelmissä pintamaalina kun pohja- ja välimaaleina ovat epoksimaalit. Epoksipohja- ja välimaalit antavat hyvän tartunnan ja korroosioneston. Polyuretaani pinnan säilyvyyden sääolosuhteissa. Viime aikoina ovat yleistyneet polyuretaanimaalien kombiversiot, joissa erillistä pohjamaalia ei käytetä, vaan maalaus tehdään yhdellä kerroksella kombi-uretaanimaalilla. Kombiversioiden korroosionkestävyys ei vastaa monikerroksisia epoksipolyuretaanimaalausyhdistelmiä, mutta on usein riittävä. Polyuretaanimaalien kallis hinta rajoittaa niiden käyttöä. Polyuretaanimaalit ovat 2-komponenttisia, liuotin- ja vesiohenteisia tai liuotteettomia. Maaleilla on rajallinen käyttöaika kovetteen lisäyksen jälkeen (pot life on 0,5 h - 2 vrk). Vaativat kovettuakseen yli 0 oc lämpötilan. Lämpötila vaikuttaa paljon kovettumisnopeuteen ( 10 ocasteen sääntö ). Tartunta metalleihin ja pohjamaaliin hyvä, mutta epokseja heikompi. Jos pohjamaalina käytettävä epoksi on kovettunut läpikovaksi on se hiottava. Hyvä maalattavuus; saadaan sileitä maalipintoja. Sisältää kovetteena isosyanaattia, joka on terveydelle vaarallista. Voi aiheuttaa astmaa. Astmaatikko ei voi käyttää maalia.

15 Polyuretaanimaalin ominaisuuksia Hyvä värin- ja kiillonsäilyvyys Hyvä kemikaalienkesto. Hyvät mekaaniset ominaisuudet. Kulutusta kestävä mutta myös joustava. Kemikaalien kesto roiskeina hyvä ja lähes epoksin luokkaa. Liuottimien kesto huonompi, mutta kuitenkin hyvä. Ei yleensä sovi upotusrasitukseen. Hyvä lämmönkesto +150 oc kuivaa lämpöä (kellastuu yli +100 oc). Polyuretaanimaalin käyttökohteita - Kuorma-autot, junat ja lentokoneet - täyskiiltävät pinnat sisätiloissa - teräsrakenteet ulkona - laivat - maatalouskoneet - työkoneet - betonilattiat.

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1 METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? KORROOSIONESTO Metallien korroosiota voidaan

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 DELFLEET BC TUOTTEET Delfleet BC (F3140 sideaine) Delfleet Kirkaslakka F390 Delfleet ohenne hidas F371 Delfleet MS kovete F361 Delfleet ohenne F372 Delfleet

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS ESIKÄSITTELYN VALINTA Copyright Isto Jokinen 1 ESIKÄSITTELYN TARKOITUS Esikäsittelyn tulee poistaa kaikki sellainen pinnalla oleva epäpuhtaus joka haittaa haluttua maalaustulosta.

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Sisältö: Nykytila Maalin tarkoitus Alustat Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Työn suunnittelu Olosuhteet Alustakohtaiset huomiotavat Yleisimmät

Lisätiedot

Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä

Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä Paint with Pride Sisältö 2/2013 Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä...1 ELHO Tuotteen toimivuus ja ulkonäkö ratkaisevat...2 INERTA 270 epoksimaali säiliöiden sisäpinnoille...4 Uudella vesiohenteisella

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Korroosionestomaalauksen käsikirja

Korroosionestomaalauksen käsikirja Korroosionestomaalauksen käsikirja Korroosionestomaalauksen käsikirja 2013, Teknos Oy Julkaisija: Teknos Oy Taitto: Mainostoimisto Dynastia Oy Paino: Offsetpaino L. Tuovinen Ky Kiitämme laitevalokuvien

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

Peltikattomaalit. Metallipintojen ruosteenestoon ulkona

Peltikattomaalit. Metallipintojen ruosteenestoon ulkona Peltikattomaalit Metallipintojen ruosteenestoon ulkona 2 Peltikattojen Suomi Peltikatto on osa suomalaista perinnemaisemaa. Puutalojen kattoja on suojattu metallisilla katemateriaaleilla jo 1800-luvulta

Lisätiedot

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT TUOTETIEDOTE 592 TUOTEKUVAUS 7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT Selemix Direct Gloss on 2-komponenttinen polyuretaani maali, joka maalataan suoraan maalattavan kohteen päälle.

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin

NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin Osana Hempelin jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä olemme etsineet menetelmiä optimoida käsittely tuottavuuden ja lopputuloksen laadun parantamiseksi. Olemme

Lisätiedot

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet).

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet). KEMIKAALIT AUTONHOITO AUTONHOITOAINEET Ajoneuvojen pesuun, vahaukseen, kiillotukseen ja pintojen hoitoon Kaikentyyppisten ajoneuvojen pesuun ja pintojen hoitoon. Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine

Lisätiedot

betonimaali ja -lakka

betonimaali ja -lakka www.teknos.com TUOTESELOSTE 1247 12 22.02.2017 TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali ja -lakka MAALITYYPPI KÄYTTÖ ERIKOISOMINAISUUDET HYVÄKSYNNÄT TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valkoinen 7,60

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

atelier diessner effetto metallo

atelier diessner effetto metallo Ainutlaatuista, miten metallinen kiilto todellakin hyväilee silmiä, miten puhtaan ferro-oksidin ulkonäkö voikaan muuttua niin monipuolisesti. Ollen välillä hopeisen näköinen tai vaihtuen sitten kullankiiltoiseksi.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat.

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2014 Tuotetiedote DP5000 (D8302 UHS Kovete) TUOTEKUVAUS D8521 Vaaleanharmaa D8525 Harmaa D8527 Tummanharmaa D8302 UHS Kovete D8717/18/19 Ohenteet DP5000 on 2K pohjamaalien

Lisätiedot

Tiiviste- ja liimamassat

Tiiviste- ja liimamassat 3M SCOTCH-WELD TÆTNINGS- MATERIALER OG FUGEMASSER Tiiviste- ja liimamassat vahvat ja joustavat saumat Kun materiaalit ovat liikkuvia, laajenevia tai kokoonpuristuneita, sekä vaativat joustavaa saumausta,

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali D800 Vaalean harmaa D807 Tumman harmaa TUOTEKUVAUS 2K NOPEA GreyMatic on monenlaiseen korjauskäyttöön soveltuva 2K pohjamaali. Tuote on nopeasti kuivuva

Lisätiedot

OLE HELLÄ PUUPINNALLE

OLE HELLÄ PUUPINNALLE OLE HELLÄ PUUPINNALLE KORKEALAATUISET UULA-LUONNONMAALIT Turvallinen ja ekologinen vaihtoehto puupintojen käsittelyyn. UULA ON PARAS VALINTA ULKOJA SISÄPINNOILLE SISÄLLYS ULKOKÄYTTÖÖN: Uula-Petrooliöljymaali.............

Lisätiedot

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600.

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREME- VALLANKUMOUS Vallankumouksellista! Todella nopeasti kuivuva hiontaväri. Esittelemme uuden Standox VOC Xtreme Filler

Lisätiedot

Puupinnat ulkona TALOMAALIT

Puupinnat ulkona TALOMAALIT Puupinnat ulkona TALOMAALIT 2 Puutalojen Suomi Puutalo on perinteinen rakennusmuoto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa materiaalin saatavuuden, edullisuuden ja rakentamisen helppouden ansiosta. Tänä päivänä

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 D8137 UHS Premium Kirkaslakka TUOTTEET Deltron UHS Premium Kirkaslakka Deltron UHS Kovetteet D8137 D8216, D8217,

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

Fontefire WF Palosuojamaali. Tikkurila Oyj - Arto Nummela

Fontefire WF Palosuojamaali. Tikkurila Oyj - Arto Nummela Fontefire WF Palosuojamaali Tikkurila Oyj - Arto Nummela Tikkurilan uusi vesiohenteinen palosuojamaali puumateriaalien palosuojaukseen Fontefire WF 10.7.2016 2 Palosuojamaali Yksi palosuojametodeista Kuumuudessa

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 200

Tekninen tietolehti StoCryl V 200 Pinnoite, peittävä, himmeä Ominaisuudet Käyttöalue Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulko- ja sisäkäyttöön ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT 2015 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT FR Trading OY 30.10.2015 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 4. BRONYA käyttöturvallisuus...

Lisätiedot

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron Premium UHS Kirkaslakka D8141 TUOTTEET Deltron Premium UHS Kirkaslakka Deltron UHS Kovete Deltron Ohenteet Deltron Nopea Ohenne D8141 D8302

Lisätiedot

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet. PSU Tekniset tiedot PSU Tekniset tiedot PSU - polysulfonin tuotannon aloitti 1965 Union Carbide. PSU on väriltään kellertävä., amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

METALLIEN PESUT PESUKONEILLA

METALLIEN PESUT PESUKONEILLA METALLITUOTTEIDEN MAALAUS KEMIALLISET ESIKÄSITTELYT METALLIEN PESUT PESUKONEILLA Copyright Isto Jokinen 1 METALLIPINTOJEN PESU Metallipinnan pesun tarkoituksena on poistaa pinnalta konversiokäsittelyä

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat

Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat Pohjakerros - perusta Käytä pohjamaalia tai pohjustetta, jotta maali tai lakka kiinnittyy ja peittää paremmin. Pohjamaalin tai pohjusteen ominaispiirteet

Lisätiedot

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma Tervettä Elämää Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet Vähäpäästöinen Liuotinvapaa Pehmitinvapaa Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma 99 % vähemmän päästöjä Kun sallittu VOC EU-raja-arvo

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

WaterFine Acrylic Primer

WaterFine Acrylic Primer Tuoteseloste WaterFine Acrylic Primer Tuotekuvaus WaterFine Acrylic Primer on yksikomponenttinen, fysikaalisesti kuivuva vesiohenteinen akryylimaali. Tuote on nopeasti kuivuva. Sitä voidaan käyttää pohja-

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

Vesilinjan alapuolelle

Vesilinjan alapuolelle Tekninen osio 2014 Alumiini Teräs Lasikuitu Puu Pohjamaali Adherglass Yksikomponenttinen pohjamaali lasikuidulle Vesilinjan alapuolelle Kerrosmäärä Kerrosvahvuus Teoreettinen riitto Päällemaalausaika Levitystapa

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Teknoksen toimintaidea on alusta alkaen perustunut vahvaan omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä erikoistumiseen.

Teknoksen toimintaidea on alusta alkaen perustunut vahvaan omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä erikoistumiseen. Paint with Pride WORLD OF THE GENERAL INDUSTRY AND POWDER COATINGS 3: 2008 Sisältö 3/2008 Teknos 60 vuotta... 1 FROSIO-tarkastajat työskentelevät korroosioneston vaativimmassa sarjassa... 2 Päivitetty

Lisätiedot

Tuotetiedote Maaliskuu 2013

Tuotetiedote Maaliskuu 2013 Tuotetiedote Maaliskuu 2013 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H4700V Tuote Eco+ hiomapohjamaali P565-4471, P565-4475 & P565-4477 Kuvaus P565-4471 Eco+ hiomapohjamaali vaalean harmaa SG01 P565-4475 Eco+ hiomapohjamaali

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa,

Wedevåg Färgin liikevaihto on tänä vuonna noin 13 M. Yritysosto vahvistaa Teknoksen puuteollisuuden liiketoimintaa erityisesti sisäkohteissa, Paint with Pride Sisältö 5/2012 Teknos vahvistaa teollisuusliiketoimintaansa...1 Uudet ultranopeat INFRALIT matalapolttojauhemaalit...2 CHINA WINDPOWER 2012 -messut Pekingissä...4 TRY:n Pintakäsittelypäivä

Lisätiedot

Ota talteen! Ulkopinnat kuntoon! Terassin keväthuolto Hirsitalon. kunnostus. maalaus Kalusteiden

Ota talteen! Ulkopinnat kuntoon! Terassin keväthuolto Hirsitalon. kunnostus. maalaus Kalusteiden Ulkopinnat kuntoon! Ota talteen! Terassin keväthuolto Hirsitalon maalaus Kalusteiden kunnostus 2. Valmistettu Suomessa Suomalaista maalia vuodesta 1948 Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyritys,

Lisätiedot

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t A s e n n u s t a r v i k e A s e n n u s t a r v i k k e e t H e l a T a p e S ä h k ö - j a k a n g a s t e i p i t k a a p e l e i d e n, j o h t i m i e n j a j o h d i n n i p p u j e n s u o j a

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat

Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat Aquabase Plus Waterborne Basecoat System I0600 Tekninen tuotetiedote 2011 TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Product Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat Description P989-sarja Basecoat Sekoitussävyt

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS D8501 vaalean harmaa G1 D8505 harmaa G5 D8507 tumman harmaa G7 D8238 HS nopea kovete D8239 HS hidas kovete D8715 produktiivinen ohenne Uusinta pohjamaaliteknologiaa

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE on lämpömuovautuva elastomeeri, jolla on poikkeukselliset ominaisuudet. Verrattuna vulkanoituun tai kemiallisesti verkotettuun kumiin, PLIOPRENE

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

Täydellisen tasapainoinen

Täydellisen tasapainoinen Täydellisen tasapainoinen Fujirock EP Fujirock EP OptiFlow GC:ltä. Kolme ensiluokkaista tyypin 4 kipsiä tarkkojen ja mitoiltaan stabiilien huippukipsimallien tekoon soveltuu kaikkiin tarkoituksiin, hyvä

Lisätiedot

1. KIVENISKU/HELMAPELTISUOJAUS 2. SAUMAUSAINEET 3. FILLERIT (PAKKELIT) 4. 1K - 2K POHJAMAALIT 5. KIRKASLAKAT 6. PINTAMAALIT 7. KOVETTAJAT - TINNERIT

1. KIVENISKU/HELMAPELTISUOJAUS 2. SAUMAUSAINEET 3. FILLERIT (PAKKELIT) 4. 1K - 2K POHJAMAALIT 5. KIRKASLAKAT 6. PINTAMAALIT 7. KOVETTAJAT - TINNERIT Yritys BODY S.A. perustettiin vuonna 1982 tavoitteenaan valmistaa ja levittää korkealaatuisia tuotteita autojen pintakäsittelyalalle HB BODYn Kreikan Thessalonikissa itse omistamissaan laitoksissa. 85%

Lisätiedot

TAKAPUSKURIN KORJAUS JA POHJUSTUS. Copyright Isto Jokinen 1

TAKAPUSKURIN KORJAUS JA POHJUSTUS. Copyright Isto Jokinen 1 TAKAPUSKURIN KORJAUS JA POHJUSTUS Copyright Isto Jokinen 1 LÄHTÖTILANNE Auto on ollut ketjukolarissa jolloin molemmat puskuri ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi. Koska auto on Ford Fusion ei siihen

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

D8740 muovilisäaineen käyttö DP4000 pohjamaaliseoksessa mahdollistaa uusien Bare TPO, PP/EPDM pintojen maalaamisen DP4000:lla.

D8740 muovilisäaineen käyttö DP4000 pohjamaaliseoksessa mahdollistaa uusien Bare TPO, PP/EPDM pintojen maalaamisen DP4000:lla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote D8501, D8505, D8507 2K Pohjamaali DP4000 (UHS Kovete D8302) D8501 2K Pohjamaali Valkoinen G1 D8505 2K Pohjamaali Harmaa G5 D8507 2K Pohjamaali Tummanharmaa

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Jouni Hamara 5.3.2015 Sisältö: Puun rakenteellinen suojaus Maalin tehtävät Maaliyhdistelmän elinkaari Alustatyypit Maalauskäsittelyt, työmenetelmät Huoltovälit

Lisätiedot

HYDRAULILETKUT GOLDENSPIR/4SP ROCKMASTER/4SP GOLDENSPIR/4SH. bar ISO SP, EN 856 4SP ISO SP, EN 856 4SP ISO SH, EN 856 4SH

HYDRAULILETKUT GOLDENSPIR/4SP ROCKMASTER/4SP GOLDENSPIR/4SH. bar ISO SP, EN 856 4SP ISO SP, EN 856 4SP ISO SH, EN 856 4SH ISO 3862 4SP, EN 856 4SP GOLDENSPIR/4SP Käyttölämpötila: -40 C +100 C Päällys: MSHA hyväksytty, korkean lämpötilan, otsonin ja hankauskestävyyden omaava synteettinenkumi. Tyyppihyväksynnät: ABS, BV, DNV,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot