MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?"

Transkriptio

1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? Kuva 2. Maalauksen tarkoitus on antaa pinnalle kaunis ulkonäkö 1. KORROOSIONESTOTARKOITUS Metallien korroosiota voidaan estää ja hidastaa maalien avulla. Maalien välillä on suuria eroja kyvyissään estää metallien korroosiota. Parhaita korroosiota estäviä maaleja kutsutaankin korroosionestomaaleiksi. 2. ULKONÄKOTEKIJÄT Maalien avulla metallin pinta saadaan haluttu värisävy ja kiilto. Maalien avulla voidaan myös peittää metallin pinnalla olevia pieniä pintavirheitä. Silloin kun ulkonäkötekijät ovat korroosionestoa tärkeämpiä puhutaan usein tuotemaalauksesta. Joskus metallimaalipinnalta vaaditaan sekä hyvää korroosionestokykyä että ulkonäköä. 3. MUITA SYITÄ OVAT MUUN MUASSA Pinnan kitkan lisäys, pinnan muuttaminen antibakteeriseksi, palonesto, vedeneristys, puhdistettavuuden parantaminen. Kuva 1. Maalauksen tarkoitus on estää teräksen ruostumista METALLIMAALIN VALINTA Metallimaalin valintaan vaikuttavat mm: - vaadittava korroosionestokyky - vaadittavat ulkonäkötekijät - tuotteen tuleva käyttöympäristö - mahdolliset erityisvaatimukset - maalauksen toteutettavuus - maalin ja työn hinta - onko jauhemaalaus mahdollista? VALINNAN VAIKEUS Metallimaaleja on olemassa niin paljon, että valinnan varaa riittää. Maalin valmistajia on myös useita ja ne valmistavat paljolti samankaltaisia maaleja. Joskus valinta on helppoa, joskus vaikeampaa. Mitä suuremmasta tai vaatimuksiltaan tarkemmasta maalaustyöstä on kysymys, sitä tarkemmin maalin valinta on syytä harkita. Yleensä kuitenkin tavanomaisiin maalaustöihin on helposti löydettävissä sopiva maalivalinta.

2 METALLIMAALIT Metallimaalit, kuten muutkin maalit voidaan jakaa ryhmiin mm. seuraavin perustein: - Sideaineen mukaan (epoksi, alkydi, polyuretaani jne.) - käyttökohteen mukaan ( auto, teräsrakenne jne. ) - liuotinaineen mukaan ( vesi, liuotin, liuotteeton ) - pohjamaali tai pintamaali - erikoismaali ( palonesto, kuumuudenkesto jne.) METALLIMAALIEN AINESOSAT SIDEAINE Maalin koossapitävä ( koheesio ) ja alustaan tarttuva ( adheesio ) aineosa, joka kovettuessaan muodostaa maalikalvon. Sideaine vaikuttaa eniten maalin ominaisuuksiin joten maaleista puhutaan yleensä sideaineiden mukaan. Sideaine on maalin tärkein aineosa. Kuivuneen lakkakalvon ero maalikalvoon, että se sisältää lähes pelkästään sideainetta. Maalikalvossa on myös paljon pigmenttejä. LIUOTIN Neste joka liuottaa maalin sideaineen nestemäiseen muotoon. Hyvin notkeista sideaineista voidaan valmistaa maaleja joihin ei tarvitse lisätä lainkaan liuottimia, vaan niitä voidaan levittää sellaisinaan. Maaleja kutsutaan liuotteettomiksi maaleiksi. OHENNE Neste joka ohentaa sideaineliuotinseoksen levitykseen sopivaan viskositeettiin. Ohenteella säädellään maalin levitys-, kuivumis-,tasoittumisym. ominaisuuksia. Puhuttaessa liuotinaineista voidaan niillä tarkoittaa yhtälailla liuottimia ja ohenteita. Vesiohenteisissa maaleissa ohenne on vettä, mutta maali itsessään voi sisältää liuotinta joka mahdollistaa sideaine-liuotin seoksen ohentamisen vedellä. Liuotinaineiden tehtävä maaleissa on parantaa niiden levitysominaisuuksia, joskin niillä pystytään myös jonkin verran vaikuttamaan lopullisen maalaustuloksen ominaisuuksiin. Valmiissa pintaan levitettävässä maalissa on usein useita eri liuotinaineita. Harvoin vain yhtä. PIGMENTIT Pigmentit voivat olla korroosionestopigmenttejä jolloin ne tekevät maalista alustaa kemiallisesti tai fysikaalisesti suojaavaa, väripigmenttejä tai täytepigmenttejä. Pigmentti luokitellaan täytepigmentiksi jos sen peittokyky on alle luvun 1,7. Silloin sen peittokyky on huono. Täytepigmentit Täytepigmenttejä käytetään niiden edullisen hinnan vuoksi. Niillä saadaan myös lisättyä maalin kuivaainepitoisuutta. Täytepigmenttejä ovat mm. karbonaatit, talkki ja baryytti. Täytepigmentit vaikuttavat maalin levitysominaisuuksiin, säänkestoon ja mekaanisen kulutuksen kestoon.

3 Väripigmentit Väripigmenttien tehtävä on antaa maalille oikea värisävy. Valmis sävytetty maali sisältää yleensä montaa eri väripigmenttiä joita sekoittamalla oikea sävy on saatu. Väripigmenttien välillä on eroa valonkeston suhteen. Mm. punaiset sävyt kestävät auringonvaloa muita huonommin. Väripigmenttien välillä on suuria eroja niiden peittävyyden suhteen. Heikosti peittäviä värisävyjä ovat mm. kirkas keltainen, punainen, viininpunainen ja oranssi. Parhaiten peittäviä ovat maalit joissa on paljon mustaa tai valkoista. Kuva 3. Väripigmenttejä niin että ne tekevät veden ja hapen matkan kalvon läpi pidemmäksi. Samalla ne lisäävät parantavat maalin koheesiota, jolloin siitä tulee mekaanisia iskuja ja kulutuista kestävää. - Pigmentti on kemiallisesti inertti - Pigmentti lisää sideaineen UV-valon kestävyyttä. Kemiallinen suojavaikutus Pigmentti reagoi korroosiota aiheuttavan aineen kanssa ja tekee sen vaarattomaksi. Sähkökemiallinen suojavaikutus Pigmentti on terästä epäjalompi, jolloin se syöpyy teräksen puolesta. Yleisin sähkökemiallisesti suojaava pigmentti on sinkkipöly. Sinkkipölyä pitää olla maalissa niin paljon, että maalikalvo on sähköä johtava. Suojausperiaate sama kuin sinkityksellä. Sähkökemiallisesti suojaavan pigmentin antama suojakyky on hyvä, mutta maalikalvo ei ole kovin tiivis. Korroosionestopigmentit Maalin korroosionestokykyä voidaan selvästi parantaa pigmentoimalla se korroosiota ehkäisevillä pigmenteillä. Pigmenttien toiminta voi perustua seuraaviin tekijöihin: Fysikaalinen suojavaikutus Pigmentti tiivistää maalia ja pidentää veden ja hapen matkaa maalikalvon läpi. Esim. rautakiillettä ja alumiinipigmenttiä sisältävät maalit kuten Mastic-maalit ovat maaleina kovia ja tiiviitä. Maalien pigmentit ovat huonosti vettä ja happea läpäiseviä Ne asettuvat maalikalvossa APUAINEET Apuaineilla säädellään maalien mm. maalien kuivumis-, tasoittumis-, levitys-, säilymis-, ym. muita ominaisuuksia. Apuaineita ovat mm. kuivikkeet, laskeutumisen estoaineet, nahoittumisen estoaineet, UV-suoja-aineet, stabilointiaineet, kalvonmuodostusapuaineet, dispergointiaineet, vaahdonestoaineet, paksunnosaineet, homeenestoaineet, levänestoaineet ym.

4 METALLIMAALIEN KORROOSIONESTOKYKY Kuva 5. Valkoruoste on irroittanut maalin sinkityn teräksen pinnalta. Maalin tartunta alustaan ollut alkujaankin huono sinkin pintaan. Metallimaalien kyky estää korroosiota riippuu itse maalin osalta seuraavista tekijöistä: Maalikalvon tiiviys Teräksen ruostumisen, sinkin valkoruosteen ja alumiinin hapettumisen aiheuttajina ovat vesi ja happi. Jos maalikalvo estää veden ja hapen pääsyn maalikalvon ja metallipinnan väliin ei korroosio pääse alkamaan. Jos vesi ja happi pääsevät maalikalvon alle aiheuttamaan teräksen ruostumista niin ruostuminen etenee maalikalvon alla. Teräksen ruostuessa se laajenee. Maalikalvo ei ole niin kovaa kiinni pinnassa että se voisi estää ruosteen etenemisen. Hyvin alustaan tarttunut maali kuitenkin hidastaa ruosteen etenemistä. Kuva 4. Ruoste etenee teräksen päällä maalikalvon alla Maalikerrosten lukumäärä Maalikalvot eivät ole täysin tiiviitä eivätkä virheettömiä. Niissä esiintyy mikroskooppisen pieniä virheitä jotka usein johtuvat virheistä maalaustyövaiheessa. Jos maalikalvoja on vain yksi, niin virhe voi yltää maalikalvon pinnalta suoraan metalliin asti. Tällöin korroosio alkaa virhekohdasta. Kun maalikalvoja on useita, eivät virhekohdat osu yleensä kohdakkain ja näin maalikalvon tiiviys paranee. Kuva 6. Yksi maalikalvo / kolme maalikalvoa

5 Maalikalvon paksuus Koska maalikalvot eivät ole koskaan aivan täysin tiiviitä, voidaan niiden kykyä estää veden ja hapen pääsyä läpi lisätä lisäämällä maalikalvon / maalikalvojen kokonaiskalvonpaksuutta. Kuva 7. Palautuva maali liukenee ohentimeen, palautumaton ei liukene. Maalin korroosionestopigmentointi Korroosionestopigmentit voivat estää, pysäyttää tai hidastaa korroosion etenemistä kohdissa joissa ilman niitä muuten alkaisi. Paras lopputulos saadaan kun pohjamaali sisältää korroosiota estävän pigmentoinnin ja väli- ja pintamaalit antavat riittävän tiiviyden vettä ja happea vastaan. MAALISIDEAINEIDEN JAKOPERUSTEITA Palautuvat ja palautumattomat maalit Maalit voidaan jakaa standardin ISO mukaan palautuviin ja palautumattomiin maaleihin. Palautuva maali liukenee pitkäaikaisenkin kuivumisen jälkeen omiin ohentimiinsa. Palautuva maali voidaan siis kuivumisen jälkeen palauttaa nestemäiseen muotoon. Palautumaton maali, ei liukene kovettumisen jälkeen omaan ohentimiinsa. Niitä ei voida palauttaa nestemäiseen muotoon liuottimien avulla. Suurin osa käytettävistä maaleista on palautumattomia niin metallimaalauksessa kuin muissakin maalauksissa. Muita jakoperusteita Sideaineen orgaanisuus / epäorgaanisuus Suurin osa maaleista on orgaanisia. Epäorgaanisten maalien käyttö on vähäistä metallimaalauksessa. Niitä käytetään kun maalilta vaaditaan hyvää lämmönkestoa. Sinkkisilikaattimaali on myös hyvä korroosionestomaalina. Metallipinnoilla käytettäviä epäorgaanisia maaleja ovat: - Silikonimaali - Sinkkisilikaattimaali - Siloksaanimaali Maalin kuivuminen / kovettuminen Sideaineen kuivumisella tarkoitetaan maalista ilmaan haihtuvien liuotinaineiden tai veden jälkeistä kuivumista. Kun maali muodostaa maalikalvon kuivumisvaiheen jälkeen ilman jälkireaktioita on se fysikaalisesti kuivuvaa maalia. Kun maalikalvossa tapahtuu reaktioita kuivumisen jälkeen on se kemiallisesti kovettuva maali.

6 Kemiallisesti kovettuvassa maalissa siis tapahtuu alkuvaiheessa kuivuminen ja sen jälkeen kovettuminen. Poikkeuksena on liuotteeton maali jossa ei kuivumisvaihetta ole vaan maali kovettuu ilman sitä. Kuva 9. Vaihe 2. FYSIKAALINEN KUIVUMINEN Fysikaalisesti kuivuvat maalit ovat palautuvia maaleja. Ne eivät kestä omia liuottimiaan pitkienkään aikojen päästä. Fysikaalisesti kuivuvat maalit kuivuvat nopeasti. Ne ovat yleensä termoplastisia, eli pehmenevät lämmön vaikutuksesta. Fysikaalisesti kuivuvat maalit voidaan aina maalata suoraan vanhankin maalikerroksen päälle ilman hiontaa koska päälle tulevan maalin ohenne "sulattaa" kerrokset toisiinsa. Fysikaalisesti kuivien maalien kuivaainepitoisuus on alhainen. Haluttaessa ne voidaan poistaa liuottimien avulla. Kuva 10. Vaihe 3. FYSIKAALISESTI KUIVUVAN MAALIN KALVONMUODOSTUS Kuva 8. Vaihe 1. Fysikaalisesti kuivuvat metallimaalit ovat aina liuotinohenteisia. Vesiohenteiset fysikaalisesti kuivuvat maalit eivät kestäisi vettä, joten niitä ei käytetä. Fysikaalisesti kuivuvia metallimaaleja ei käytetä kovin yleisesti. Alhaisesta kuivaainepitoisuudesta johtuen VOC-päästöt ovat suuria. Niitä käytetään omissa erityiskohteissa.

7 KEMIALLINEN KOVETTUMINEN Kuva 13. Reagoiva kovete. Vaihe 3. Kemiallisessa kovettumisessa maalin sideaine reagoi jonkin toisen aineen kanssa jolloin se polymeroituu ja muodostaa valmiin maalikalvon. Toinen aine voi olla: - Erillinen kovete (reagoiva tai katalyytti) - Ilman happi - Kosteus Kuva 11. Reagoiva kovete. Vaihe 1. Kemiallisesti kovettuvien maalien ominaisuuksia: Usein hidas kovettuminen. Kovettumisnopeuteen vaikuttaa eniten lämpötila. Kovetteilla voidaan säätää kovettumisnopeutta. Hyvä liuottimien kestävyys; eivät liukene lopullisen kovettumisen jälkeen omiin ohenteisiin. Lopullinen kovettuminen voi kuitenkin kestää viikkoja, kuukausia tai vuosia. Kuva 12. Reagoiva kovete. Vaihe 2. Ovat fysikaalisesti kuivuvia maaleja kovempia ja kestävät lämpöä jonkin verran niitä paremmin Eivät ole termoplastisia. Jos vanha maalipinta on kokonaan kovettunut vaatii se karhennuksen ennen uudelleen maalausta.

8 LIUOTINMAALI - VESIOHENTEINEN MAALI - LIUOTTEETON MAALI - JAUHEMAALI Maalit jaetaan usein ryhmiin edellisen jaon perusteella. Jaolla ei ole mitään tekemistä maalien sideaineiden kanssa. Samasta sideaineesta voidaan tehdä jopa kaikkia edellä mainittuja versioita, mm. epoksimaalista on olemassa liuotinohenteisia, vesiohenteisia liuotteettomia ja jauhemaaleja. Toisaalta joistakin maaleista on olemassa vain yhtä versiota. Esimerkiksi kloorikautsumaalista on olemassa vain liuotinmaalia. Liuotinmaali Liuotinmaalien liuotteena on jokin muu kuin vesi. Yleensä liuotin on jokin hiilivety, alkoholi, ketoni, esteri tai useiden liuottimien seos. Liuotinmaalit ovat suurin ryhmä maaleista. Periaatteessa kaikista orgaanisista maalisideaineista on olemassa liuotinmaaliversioita. Liuotinmaalien käyttöä pyritään vähentämään ympäristö- ja työturvallisuussyistä. Ne pilaavat ilmakehää. Liuotinmaali voi olla fysikaalisesti kuivuva tai kemiallisesti kovettuva. Fysikaalisesti kuivuvat liuotinmaalit ovat usein hyvin nopeasti kuivuvia. Nopea kuivuminen voi olla haitaksi maalauksen aikana. Työsaumojen riski on suuri kun tuotteet ovat isokokoisia. Fysikaalisesti kuivuvien liuotinmaalien kuivumisnopeutta voidaan säätää ohenteiden avulla. Hitaasti haihtuva ohenne parantaa maalin tasoittumista, mutta hidastaa kuivumista. Kemiallisesti kovettuvat liuotinmaalit kovettuvat kuivumisvaiheen jälkeen. Kuivumisvaiheen nopeuteen vaikuttaa haihtuva ohenne. Kovettumisnopeuteen vaikuttaa kovetteen laatu. Nopeasti reagoiva kovete kovettaa maalin nopeammin, mutta samalla lyhentää maalin käyttöikää ( pot-life ). Kovetteen laadun lisäksi itse maalin, maalattavan pinnan ja ympäröivän ilman lämpötila vaikuttaa kovettumisnopeuteen. Lämmön nousu nopeuttaa maalin kovettumista pääsääntöisesti niin, että kun lämpötila maalikalvossa nousee 10 o C, niin kovettumisaika puolittuu. Vesiohenteinen metallimaali Vesiohenteisten metallimaalien käyttö on lisääntynyt ja niiden käyttö lisääntyy mm. viranomaismääräysten vuoksi. Vesiohenteiset metallimaalit ovat ominaisuuksiltaan erilaisia maalauksen aikana, mutta valmiina maalipintana samankaltaisia kuin liuotinohenteisetkin. Korroosionestomaalauksessa käytetään yleisesti 2-komponenttisia vesiohenteisia epoksi- ja polyuretaanimaaleja. Yksikomponenttiset vesiohenteiset maalit ovat dispersiomaaleja. Tyypillinen tällainen maali on automaalauksessa käytettävä massa. Dispersiomaalin kalvonmuodostusmekanismi Dispersiomaaleissa sideainemolekyylit ovat irti toisistaan veden ja apuliuottimien avulla. Kun nämä haihtuvat pois maalikalvosta, kiinnittyvät sideainemolekyylit toisiinsa. Kiinnittymisen jälkeen niitä ei enää voida irrottaa toisistaan veden avulla. Liuotinaineet voivat vaihtelevasti liuottaa kuivunutta dispersiomaalikalvoa.

9 Kuva 14. Dispersiomaali. Vaihe 1. Liuotteeton maali Liuotteeton maali sisältää ainoastaan sideainetta, joka on niin juoksevassa muodossa, että se ei tarvitse liuottimia levitysvaiheessa. Liuotteettomat maalit ovat aina 2-komponenttisia. Kuva 17. Liuotteeton maali. Vaihe 1. Kuva 15. Dispersiomaali. Vaihe 2. Kuva 18. Liuotteeton maali. Vaihe 2. Kuva 16. Dispersiomaali. Vaihe 3.

10 Kuva 19. Liuotteeton maali. Vaihe 3. Jauhemaali Jauhemaalit ovat enimmäkseen kemiallisesti kovettuvia maaleja joiden kovetereaktio on keskeytetty valmistusvaiheessa. Kun jauhemaalia lämmitetään se sulaa ja kovetereaktio etenee loppuun. Jotkin jauhemaalit ovat termoplastisia muoveja. MAALISIDEAINEET JA NIIDEN LYHENTEET ( ISO ) Perusmetallimaalit Liuotteettomat maalit muodostava yleensä hyvin tiiviitä, kulutusta kestäviä ja kovia maalikalvoja jolloin niitä käytetään kohteissa joissa rasitukset ovat suuria kuten mm. lattiapinnoitteina ja laivojen maalauksessa. Ne ovat muita maaleja selvästi kalliimpia. Niiden etuna on kuitenkin korkea kuiva-ainepitoisuus; maalista haihtuu hyvin vähän ainesosia minkä vuoksi kuivakalvon paksuus on lähes sama kuin märkäkalvon paksuus. Liuotteettomien maalien käyttöaika on yleensä lyhyt. Kovetteen lisäämisen jälkeen kovettumisreaktio voi olla niin kiivas, että se muodostaa lämpöä. Kun maali-kovete-seos lämpenee niin kovettumisreaktio kiihtyy edelleen. Näin ollen maali on levitettävä kovetelisäyksen jälkeen pintaan nopeasti, jotta se ei kovetu ennen aikojaan. Joitakin liuotteettomia maaleja ei voida sekoittaa maali- ja koveteosiltaan kuin juuri ennen levitystä pintaan. Tällöin käytetään 2-k-maaliruiskulaitteita. Yleisimmin käytettyjä metallimaaleja ovat: - AK= alkydimaali - EP= epoksimaali - PUR= polyuretaanimaali Alkydi-, epoksi- ja polyuretaanimaaleilla maalataan suurin osa metallituotteista. Näistä maaleista on olemassa myös modifioituja versioita joita käsitellään tarkemmin monisteen loppuosassa. Nämä maalit ovat kaikki kemiallisesti kovettuvia, joskin alkydimaalin kovettumismekanismi poikkeaa muista. Alkydimaalit Yksikomponenttisia ja hapettumalla kovettuvia. Metallimaaleissa sideaineena on öljymodifioitu alkydi-, epoksi- tai uretaanihartsi. Voi olla modifioitu myös monilla muilla sideaineilla joilla saavutetaan erilaisia ominaisuuksia. Modifioimattomat alkydimaalit ovat hitaita kuivumaan ja kovettumaan mutta hyviä levitysominaisuuksiltaan. Niitä käytetään lähinnä rakennusmaalauksessa sivellin / telamaalauksessa.

11 Alkydimaaleja voidaan valmistaa sekä liuote- että vesiohenteisina. Liuotinohenteiset ovat vielä yleisempiä, mutta vesiohenteisten käyttö lisääntyy. Alkydimaalit ovat hyviä yleismaaleja silloin kun maalipintaan ei kohdistu suuria rasituksia. Alkydimaalin kalvonmuodostus edellyttää vähintään +5 C lämpötilaa. Kuva 22. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 3. Kuva 20. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 1. Kuva 23 Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 4. Kuva 21. Alkydimaalin kalvonmuodostus. Vaihe 2. Kestävyysominaisuudet - hyvä säänkesto kun ilma suhteellisen puhdasta - kestää roiskeina erilaisia kemikaaleja kuten öljyjä, rasvoja, alifaattisia liuottimia

12 - kestää kuivaa lämpöä n. 120 C (kellastuu yli +80 C lämpötiloissa) - kestää kohtalaista mekaanista kulutusta - eivät sovellu upotusrasitukseen eikä jatkuvaan kondenssiin - heikko alkalinkesto (saippuoituvat) Kalvonmuodostus edellyttää vähintään +5 C lämpötilaa. Maalin kovettumisnopeuteen vaikuttaa suuresti modifiointi. Liian paksu kertamaalaus hidastaa huomattavasti kovettumista, koska happi läpäisee huonosti tiivistynyttä maalikalvon pintaa. Ylipaksuja kalvoja ei saa maalata. Vähemmän modidioidut voivat nahoittua tai ryppyyntyä liian paksuina kalvoina. Huonosti kovettuneet maalikalvot voivat kiehua päälle tulevien maalien liuottimista. Varsinkin jos maalattu ylipaksuja kalvoja. Voidaan valmistaa sekä liuote- että vesiohenteisia Helppoja maalata, joskin maalien välillä suuria eroja keskenään. Koska maaliin ei tule kovetetta, maalauksesta ylijäävä maali aina uudelleen käytettävissä eikä kovetteita tarvitse lisätä. Alkydimaalien käyttökohteita Teräs- ja valurautapinnat. Kaikki alkydimaalit eivät sovellu alumiinin tai sinkkipinnan maalaukseen vaan niille käytetään erikseen modifioituja maaleja. Alkydimaaleja käytetään sekä sisätilojen maaliyhdistelmissä että ulkona kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastossa. Käyttökohteita ovat mm: säiliöt, putkistot, sillat, hallien teräsrungot, palo-ovet, hoitotasot, maatalouskoneet, kuljetuskalustot peltikatot, rakennuspellitykset kenttämaalauksessa (sinkitty teräs). Epoksimaalit Epoksimaali on monilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen maali verrattuna alkydimaaleihin. Sen mekaaninen kestävyys on parempi ja epoksimaalit kestävät lähes kaikkia kemikaaleja. Koska epoksimaalin ja alkydimaalin välinen hinta on kaventunut viime vuosikymmeninä on epoksimaalista tullut yleisesti käytetty maali. Metallipinnoille tarkoitettuja epoksimaaleja on hyvin paljon erilaisia. Maalit voivat olla valmistettu eri kovetteilla kovettuviksi, ne voivat olla liuotinpohjaisia, liuotteettomia, vesiohenteisia tai jauhemaaleja. Epoksimaaleja modifioidaan erilaisilla hartseilla ja tervalla ja niitä pigmentoidaan erilaisilla korroosionestopigmenteillä. Epoksimaalin kalvonmuodostus Kovettuu kemiallisen reaktion kautta,jolloin maalia voidaan levittää paksuja kerroksia. Suosituskalvonpaksuuksia ei kuitenkaan saa ylittää. Epoksimaalin muoviosa on reaktiivinen hyvin monen erilaisen koveteaineen kanssa. Eri koveteaineilla saavutetaan mm. seuraavia ominaisuuksia valmiiseen maalikalvoon: Amiinikovete voi olla joko alifaattinen amiini tai aromaattinen amiini. Alifaattisella amiinilla kovettamalla maalille saadaan pidempi käyttöaika. Yleensäkin amiinikovetteella saavutetaan maalille hyvä kemiallinen kesto. Amiinikovete vaatii kuivat olosuhteet pitkäksi aikaa maalauksen jälkeen. Kosteus aiheuttaa maalipintaan värivirheitä. Amiinikovetteella saavutetaan kova maalikalvo ja nopea kovettuminen.

13 Amidikovetteella saavutetaan maalille hyvä vedenkestävyys ja tasainen pinnanlaatu. Amidikovetteisen epoksin päälle voidaan maalata polyuretaanimaaleilla. Amiinikovetteisten päälle ei. Syynä on tartunnan heikkous. Amidikovetteella saavutetaan pidempi työskentelyaika ja joustavampi maalikalvo. Amiiniadduktikovetteella saavute-taan hyvä korroosionestokyky sekä tiivis ja kova maalipinta. Päälle voidaan maalata polyuretaanimaaleilla. Polyisosyanaatilla voidaan kovettaa epokseja hyvinkin alhaisissa lämpötiloissa. Epoksimaaleille on olemassa erillisiä talvikovetteita jotka kovettavat maalin kylmässä. Normaalilämpötiloissa nämä kovetteet kovettavat maalin tavallisia nopeammin. Epoksimaalien kalvonmuodostuksessa vaikuttavat maalin tyyppi. Liuotin- ja vesiohenteisissa versioissa on haihdutusvaiheet ( kuivuminen ) ennen kovettumista. Liuotteettomat kovettuvat suoraan ilman kuivumisvaihetta. Maalin ja kovetteen tyyppi vaikuttaa maalin käyttöaikaan ( pot-life ) kovetteen lisäyksen jälkeen. Käyttöajoissa on suuria eroja. Lyhyimmillään se voi olla 15 min. Pisimmillään yli vuorokauden. Tyypillinen pot-life-aika on muutamia tunteja. Maalin lämpötila vaikuttaa potlife-aikaan. Jos maali on lämmintä niin sen pot-lifeaika lyhenee. Lyhenemistä voidaan arvioida niin, että kun maalin lämpötila nousee 10 oc-astetta sen pot-life aika puolittuu. Vastaavasti maalin ollessa kylmempää aika pitenee samassa suhteessa. Oletuslämpötila on 20 ocastetta. Epoksimaalin kestävyysominaisuuksia Maalin tartunta kaikkiin metalleihin on hyvä. Mekaaninen kestävyys hyvä tai erinomainen. Mekaaninen kestävyys parhain liuotteettomilla epoksimaaleilla. Veden, hapen ja ilman epäpuhtauksien läpäisykyky pieni, josta johtuen korroosionestokyky erinomainen.läpäisykyky vähäisin liuotteettomilla ja mastic-maaleilla, joissa tiiviys on saatu aikaan pigmentoinnin avulla. Kemikaalien kesto erinomainen. Kestää roiskeina lähes kaikkia kemikaaleja; monia myös upotusrasituksessa. Epoksi ei kestä kloorattuja hiilivetyjä ja muurahaishappoa. Rasituskestävyys voidaan tarkastaa maalinvalmistajalta Lopullinen kemikaalien ja liuottimien kestävyys saavutetaan vasta päivien tai viikkojen kuluttua maalauksesta. Epoksimaaleista on olemassa myös elintarvikekosketukseen sopivia maaleja ( elintarvikelaatu ). Epoksimaalin lämmönkestävyys on +150 C kuivaa lämpöä (kellastuu kuitenkin yli 80 C lämpötilassa). Upotusrasituksessa lämmönkesto on +60 C. Epoksimaalin ainoa merkittävä huono ominaisuus on liituuntuminen ulkona. Liituuntumisessa auringon UV-säteily hajottaa hitaasti maalikalvon pintaa, jolloin siihen tulee värimuutoksia, pinta himmenee ja hajonneesta maalista irtoaa likaa jos siihen kosketaan. Liituuntuminen estää epoksimaalin käytön ulkona jos maalin pitää säilyttää värisävynsä ja kiiltonsa.

14 Kuva 24. Liituuntumaton epoksimaalipinta Polyuretaanimaalit Polyuretaanimaali säilyttää erinomaisesti kiiltonsa auringonvalossa minkä vuoksi sitä käytetään vaativissa ulkokohteissa pintamaalina. Kuva 25. Liituuntunut epoksimaalipinta Epoksimaalien käyttökohteita -rakennusten teräsrunkorakenteet -ajoneuvojen runkorakenteet -polyuretaanipintamaalin pohja- ja välimaalin -polttoaine-, bensiini- ja vesisäiliöiden sisäpinnat, jätevesialtaat -kemian teollisuuden koneet ja laitteet ja ydinvoimalat -laivat ja öljynporauslautat -maanalaiset ja vedenalaiset teräsrakenteet - betonilattiat teollisuushalleissa. Polyuretaanimaalia käytetään yleisesti maalausyhdistelmissä pintamaalina kun pohja- ja välimaaleina ovat epoksimaalit. Epoksipohja- ja välimaalit antavat hyvän tartunnan ja korroosioneston. Polyuretaani pinnan säilyvyyden sääolosuhteissa. Viime aikoina ovat yleistyneet polyuretaanimaalien kombiversiot, joissa erillistä pohjamaalia ei käytetä, vaan maalaus tehdään yhdellä kerroksella kombi-uretaanimaalilla. Kombiversioiden korroosionkestävyys ei vastaa monikerroksisia epoksipolyuretaanimaalausyhdistelmiä, mutta on usein riittävä. Polyuretaanimaalien kallis hinta rajoittaa niiden käyttöä. Polyuretaanimaalit ovat 2-komponenttisia, liuotin- ja vesiohenteisia tai liuotteettomia. Maaleilla on rajallinen käyttöaika kovetteen lisäyksen jälkeen (pot life on 0,5 h - 2 vrk). Vaativat kovettuakseen yli 0 oc lämpötilan. Lämpötila vaikuttaa paljon kovettumisnopeuteen ( 10 ocasteen sääntö ). Tartunta metalleihin ja pohjamaaliin hyvä, mutta epokseja heikompi. Jos pohjamaalina käytettävä epoksi on kovettunut läpikovaksi on se hiottava. Hyvä maalattavuus; saadaan sileitä maalipintoja. Sisältää kovetteena isosyanaattia, joka on terveydelle vaarallista. Voi aiheuttaa astmaa. Astmaatikko ei voi käyttää maalia.

15 Polyuretaanimaalin ominaisuuksia Hyvä värin- ja kiillonsäilyvyys Hyvä kemikaalienkesto. Hyvät mekaaniset ominaisuudet. Kulutusta kestävä mutta myös joustava. Kemikaalien kesto roiskeina hyvä ja lähes epoksin luokkaa. Liuottimien kesto huonompi, mutta kuitenkin hyvä. Ei yleensä sovi upotusrasitukseen. Hyvä lämmönkesto +150 oc kuivaa lämpöä (kellastuu yli +100 oc). Polyuretaanimaalin käyttökohteita - Kuorma-autot, junat ja lentokoneet - täyskiiltävät pinnat sisätiloissa - teräsrakenteet ulkona - laivat - maatalouskoneet - työkoneet - betonilattiat.

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1 METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? KORROOSIONESTO Metallien korroosiota voidaan

Lisätiedot

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. -Maalien koostumus. -- Maalien kalvonmuodostus. --Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. -Maalien koostumus. -- Maalien kalvonmuodostus. --Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. -Maalien koostumus -- Maalien kalvonmuodostus --Perusmetallimaalit MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? KORROOSIONESTO Metallien korroosiota voidaan estää ja hidastaa maalien

Lisätiedot

MAALIKEMIAA. - Maalien aineosat - Maalien kalvonmuodostus - Olosuhteiden vaikutus kalvonmuodostukseen

MAALIKEMIAA. - Maalien aineosat - Maalien kalvonmuodostus - Olosuhteiden vaikutus kalvonmuodostukseen MAALIKEMIAA Pala pintakäsittelijöiden kemian opetukseen toisella asteella - Maalien aineosat - Maalien kalvonmuodostus - Olosuhteiden vaikutus kalvonmuodostukseen MAALIEN KALVONMUODOSTUS Tämä materiaali

Lisätiedot

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Maalin koostumus. Esim: 5 % 25 % 40 % 30 % Liuote/vesi sideaine pigmentti apuaineet

Maalin koostumus. Esim: 5 % 25 % 40 % 30 % Liuote/vesi sideaine pigmentti apuaineet MAALIKEMIAA Maalin koostumus Esim: 5 % 25 % 40 % 30 % Liuote/vesi sideaine pigmentti apuaineet SIDEAINE Kiinteä tai nestemäinen polymeeri tai luonnonmateriaali, joka sitoo yhteen maalin aineosat tartuttaa

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

Jauhemaalaus korroosionestomenetelmänä

Jauhemaalaus korroosionestomenetelmänä Jauhemaalaus korroosionestomenetelmänä Teknos on Pohjoismaiden johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on myös vahva asema kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla. Teknoksella on omat yhtiöt kaikissa

Lisätiedot

KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA

KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA Yhtiö J. C. Hempel perustettiin vuonna 1915 yhtenä ensimmäisistä maailmanlaajuisista laivanrakennusja muun raskaan teollisuuden maalien toimittajista. Vuonna 1948 muodostettiin

Lisätiedot

Antimikrobiset maalit

Antimikrobiset maalit Antimikrobiset maalit TIMANTTI CLEAN Antimikrobinen sisämaali Käyttötarkoitus: Pintamaali kohottamaan hygieniatasoa kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin Tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Kuumasinkityn pinnan maalaus

Kuumasinkityn pinnan maalaus Kuumasinkityn pinnan maalaus Monet selvitykset ovat osoittaneet, että niin kutsuttu duplex-menetelmä, ts. kuumasinkys ja maalaus, on vuosikustannuksiltaan edullisin tapa suojata terästä. Kuumasinkityksellä

Lisätiedot

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

PiiMat - polymeeripinnoitteet

PiiMat - polymeeripinnoitteet PiiMat - polymeeripinnoitteet Tuotetietoa PIIMAT OY 14. lokakuuta 2013 PiiMat - polymeeripinnoitteet Tuotetietoa Polymeeripinnoitteet PiiMat Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat kattavasti eri raaka-ainepohjaiset

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen Sävyvastaavaisuus Hyvä korjaustyö edellyttää joskus että sävyvastaavuus saavutetaan sävyttämällä tai häivytyksen avulla, tai kiillottamalla vanha maali. On siis tärkeää että vertaus alkuperäisen maalin

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

Informaatio. Pintakäsittely LAKKA. Lakka. Tuotetyyppi. Käyttötarkoitus Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön. Kiilto. Sideaineet.

Informaatio. Pintakäsittely LAKKA. Lakka. Tuotetyyppi. Käyttötarkoitus Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön. Kiilto. Sideaineet. LAKKA Lakka MODULEN DA 25, 37221X127 MODULEN DA 25, 37221S127 on nopeasti kuivuva reaktiolakka. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Täyttää hyvin ja sillä on hyvä kemikaalien kesto. MODULEN

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6 PAINEEN YKSIKÖT - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6-1 Pa = 1 N/m ; 1 kpa = 1000 Pa ;1 MPa = 10 Pa Muita paineen yksiköitä ovat: - 1

Lisätiedot

Puupinnat ulkona TALOMAALIT

Puupinnat ulkona TALOMAALIT Puupinnat ulkona TALOMAALIT 2 Puutalojen Suomi Puutalo on perinteinen rakennusmuoto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa materiaalin saatavuuden, edullisuuden ja rakentamisen helppouden ansiosta. Tänä päivänä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valk, kelt. Vihreä

Lisätiedot

Huippuluokan sisämaalit ammattilaisille

Huippuluokan sisämaalit ammattilaisille ammattilaistuotteet Teknoksen uusi TeknosPro-tuotesarja sisältää laadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä pintakäsittelyratkaisuja ammattirakentamiseen. TeknosPro kohottaa rakentamisen laatua. Sarjan

Lisätiedot

Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä

Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä Paint with Pride Sisältö 2/2013 Vahvaa teollisuusosaamista Eestissä...1 ELHO Tuotteen toimivuus ja ulkonäkö ratkaisevat...2 INERTA 270 epoksimaali säiliöiden sisäpinnoille...4 Uudella vesiohenteisella

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Korroosionestomaalauksen käsikirja

Korroosionestomaalauksen käsikirja Korroosionestomaalauksen käsikirja Korroosionestomaalauksen käsikirja 2013, Teknos Oy Julkaisija: Teknos Oy Taitto: Mainostoimisto Dynastia Oy Paino: Offsetpaino L. Tuovinen Ky Kiitämme laitevalokuvien

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valk, kelt. Vihreä

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ!

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ! Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeästä ja joustavasta materiaalista valmistettuja osia ei maalata. Tämä ohje koskee esimerkiksi hydrauliletkuja

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Laboratorioteknologian päätehtävät asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin

Lisätiedot

Veneen maalauksen haasteet. 8. Korjaamopäivä 9.2.2009 Jonas Slotte

Veneen maalauksen haasteet. 8. Korjaamopäivä 9.2.2009 Jonas Slotte Veneen maalauksen haasteet 8. Korjaamopäivä 9.2.2009 Jonas Slotte Sisältö Miksi veneitä maalataan? Case: Vanhan gelcoatveneen maalaus Case: Metallihohtomaalaus Maalauksen suurimmat haasteet Muut maalaustyöt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN Lappeenrannassa 18.4.2008 Tommi Veiste 0280463 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

TEHOMET PINTAKÄSITTELY

TEHOMET PINTAKÄSITTELY TEHOMET PINTAKÄSITTELY MODERNI MAALAAMO Kangasniemellä, Tehometin valaisinpylvästehtaan vieressä sijaitseva maalaamo on yksi Suomen suurimpia. Kokonaispinta-ala on yhteensä 2 760 neliömetriä. Modernin

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Sisältö: Nykytila Maalin tarkoitus Alustat Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Työn suunnittelu Olosuhteet Alustakohtaiset huomiotavat Yleisimmät

Lisätiedot

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet

15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet 15. Kemiallisesti kovettuvat epäorgaaniset sideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 15.1 Vesilasi Vesilasihiekkoja käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Niitä voidaan

Lisätiedot

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali D8531 Vaaleanharmaa D8535 Harmaa D8537 Tummanharmaa D8302 UHS kovete D8716 Pikaohenne D8719 IR-kuivaukseen TUOTEKUVAUS DP6000 2K

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

Peltikattomaalit. Metallipintojen ruosteenestoon ulkona

Peltikattomaalit. Metallipintojen ruosteenestoon ulkona Peltikattomaalit Metallipintojen ruosteenestoon ulkona 2 Peltikattojen Suomi Peltikatto on osa suomalaista perinnemaisemaa. Puutalojen kattoja on suojattu metallisilla katemateriaaleilla jo 1800-luvulta

Lisätiedot

vuotta Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet

vuotta Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet Virtasen 4 Öljyn Maalit 50 vuotta Testattu M yrskyluodolla Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet Maaleja maailman kauneimmasta saaristosta neljän sen 4 Öljyn M a t a Vir luonnonöljyn seos

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA

KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA KATSAUS KESKEISISTÄ MAALEISTA OPAS: Hempelin SÄÄNNÖLLISESTI KÄYTETYT Tässä katsauksessa kerrotaan korroosiolta suojaavista Hempelin kehittyneissä tuotantolaitoksissa valmistetuista maaleista, jotka ovat

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS ESIKÄSITTELYN VALINTA Copyright Isto Jokinen 1 ESIKÄSITTELYN TARKOITUS Esikäsittelyn tulee poistaa kaikki sellainen pinnalla oleva epäpuhtaus joka haittaa haluttua maalaustulosta.

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE!

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! - Tarpeittesi mukainen maalausjärjestelmä Tuotteet vaativille alustoille ja ympäristöille! www.kenlin.fi LATTIAN MAALAUS Maalausjärjestelmä Hagmansin lattiatuotevalikoima

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

Ulkomaalit. Tee koti, jossa mieli lepää.

Ulkomaalit. Tee koti, jossa mieli lepää. Ulkomaalit Tee koti, jossa mieli lepää. Ulkomaalit kodin puupinnoille Miksi kannattaa valita Cello-maalit? Kun haluat katseen- ja säänkestävän kodin, valitse korkealuokkainen Cello-ulkomaali talosi pintaan.

Lisätiedot

Peltikattomaalit ja oheistuotteet

Peltikattomaalit ja oheistuotteet Peltikattomaalit ja oheistuotteet Peltikattomaalit ja oheistuotteet Sunchem on johtava kattomaalien valmistaja. Asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata pikaisesti Getingessä sijaitsevan tuotantoyksikön

Lisätiedot

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi KUIVATUSOSA VRS-GUIDE Paksuus: 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa Maksimi lämmönkesto: 85 Metalli- tai hiilikuitukomposiittiterä paperin- ja kuivatushuovanjohtotelat VRS-GUIDE on taloudellinen pinnoitevaihtoehto

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän.

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

HAJOTUSILMARUISKUN SUUTINYHDISTELMÄ

HAJOTUSILMARUISKUN SUUTINYHDISTELMÄ HAJOTUSILMARUISKUN SUUTINYHDISTELMÄ - Hajotusilmaruiskun suutinyhdistelmä koostuu maalisuuttimesta ja ilmasuuttimesta. - Ilmasuuttimesta tulee maalia kuljettavaa ilmaa suuttimen keskeltä, hajotusilmaa

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valkoinen 7,60

Lisätiedot

Tuotteet Tuotteet autokorikorjaukseen autokorikorjaukseen www.fi nnsco.fi

Tuotteet Tuotteet autokorikorjaukseen autokorikorjaukseen www.fi nnsco.fi Tuotteet autokorikorjaukseen www.finnsco.fi Liimat ja liimaustarvikkeet Metalliliima EPOX-90 musta, 220 ml Vahva epoksipohjainen autokoriliima Korin teräs ja peltiosien liimauksiin Sisältää lasikuulia,

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot

1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla. www.nanodiode.eu

1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla. www.nanodiode.eu 1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla www.nanodiode.eu Nanomateriaaleja käyttäviä aloja ja tuotteita Rakennusala Rakennusalalla käytetään tavallisesti komposiittimateriaaleja,

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

UUDIS- JA UUSINTA- MAALAUKSEN MAALAUSJÄRJESTELMÄT

UUDIS- JA UUSINTA- MAALAUKSEN MAALAUSJÄRJESTELMÄT siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET UUDIS- JA UUSINTA- MAALAUKSEN MAALAUSJÄRJESTELMÄT LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 03/2015 (korvaa ohjeen 12/06) 3.351 KÄYTTÖKOHTEET JA -RAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

Enke Multi Protect asennusohje

Enke Multi Protect asennusohje Työvaiheet 1. Puhdista ja kuivaa alusta 2. Levitä alustalle pohjustusainetta 3. Maalaa Enke Multi Protect:illa 4. Anna kuivua Esikäsittely Ennen Enke Multi Protect:illa maalausta, on pinta käsiteltävä

Lisätiedot

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT TUOTETIEDOTE 592 TUOTEKUVAUS 7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT Selemix Direct Gloss on 2-komponenttinen polyuretaani maali, joka maalataan suoraan maalattavan kohteen päälle.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin

NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin NOPEASTI kuivuvat tuotteet teräsrakenteisiin Osana Hempelin jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä olemme etsineet menetelmiä optimoida käsittely tuottavuuden ja lopputuloksen laadun parantamiseksi. Olemme

Lisätiedot

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Harry Kouri Helsinki 10.09.2014 Teknos jauhemaalin valmistajana Jauhemaalien markkinointi aloitettiin 60-luvun lopussa ja valmistus 70-luvun alussa yhteistyössä

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Auto ja muotoilu - Maailma on täynnä efektejä Muotoilluista pinnoista ja sävyistä on tullut olennainen osa autojen

Lisätiedot

Lukitteet, tiivisteet ja liimat

Lukitteet, tiivisteet ja liimat Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä

Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Bonderite NT Bonderite NanoTech vähentää prosessikustannuksia ja parantaa laatua Bonderite NT muodostaa yhtenäisen, epäorgaanisen ja hyvin tiheän pinnoitteen nanohiukkasilla.

Lisätiedot

Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila.

Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila. Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila.com Tässä artikkelissa käsitellään rakennusten sisätilojen

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEIDEN SÄILYVYYS

TERÄSRAKENTEIDEN SÄILYVYYS TERÄSRAKENTEIDEN SÄILYVYYS Miikka Karjalainen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Käyttöohje Bronya Winter

Käyttöohje Bronya Winter 2014 Käyttöohje Bronya Winter FR Trading Oy 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Pinnan käsittely... 3 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 4 3. Säilytys... 5 4. Käyttöturvallisuus... 5 5. Yhteystiedot...

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

Maalaus korroosionestomenetelmänä

Maalaus korroosionestomenetelmänä Sivu 1 / 5 Maalaus korroosionestomenetelmänä K orroosionestomaalauksella pyritään suojaamaan metallipinta korroosiolta ja samalla saamaan kohteelle haluttu ulkonäkö. Maalikalvon kyky estää korroosiota

Lisätiedot

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE PITKÄIKÄINEN SUOJA PINNOILLE KÄYTTÖKOHTEET: Lattiapinnat kuten puu-, laatta-, kivi- ja muovipintaiset lattiat Metallipinnat Posliiniset ja keraamiset

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

Rakennusmaalit. kansi. Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin. Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497)

Rakennusmaalit. kansi. Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin. Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497) Rakennusmaalit Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497) kansi Laadukkaat, kestävät rakennusmaalit ammattilaisille LUJA Tikkurilan

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Laimenna Suihkuta Odota Nauti

Tuoteluettelo. Laimenna Suihkuta Odota Nauti Tuoteluettelo Laimenna Suihkuta Odota Nauti TuotekoodiEANVE TuotekoodiEANVE Puhdas Katto Laimennus: 1osaliuosta,2osaavettä IM202202 1L IM202203 5L 6 3 Puhdas Julkisivu Laimennus: 1osaliuosta,2osaavettä

Lisätiedot