HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu"

Transkriptio

1 AS IANAJ OTOIMISTO HEIKI{ILÄ & CO Diaarinro. 07 LOIMAAN KAUPUNKI Päattäjä pvm. Diaarimerk. j () I 03, 0:\ r lj Päiväys J(). t. o?(j /~ LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen johtaja Jaana Koota Loimijoentie Alastaro ASIA Virheet ja vastuut Vesihovin saneerausurakassa 1. Yleistä YIT-Rakennus Oy (jäljempänä "YIT") on toiminut Loimaan kaupungin uimahallin (jäljempänä "Vesihovi") vuonna 2001 valmistuneiden peruskorjaus- ja laajennustöiden pääurakoitsijana. Vastaanottotarkastus kohteessa on pidetty ja takuutarkastus Valmistumisestaan lukien kohteessa on ilmennyt lukuisa määrä erilaisia mm. laatoituksiin, laattasaumoihin sekä betonirakenteiden halkeiluun liittyviä ongelmia. Ensimmäiset laattojen ja laattasaumojen halkeiluun ja irtoiluun liittyvät korjaukset on tehty jo urakan takuuaikana. Ongelmien syitä on selvitetty useissa tarkastuksissa, joiden pääkohdat on poimittu nyt käsillä olevaan selvitykseen. Kyseessä ei ole tyhjentävä esitys Vesi hovissa ilmenneistä virheistä, vaan asiassa on keskitytty ongelmiin, joiden on katsottu olevan yhteydessä vuonna 2013 tietoon saatuihin perustavanlaatuisiin virheisiin ja laiminlyönteihin YIT Rakennus Oy:n urakkasuorituksessa. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu Takuuajan päättymisen jälkeen Vesihovin maanvaraisessa betonilattiassa ja hoivissa on todettu halkeilua. YIT on kiistänyt vastuunsa ja väittänyt halkeilun olevan seurausta kesäseisokista ja tähän liittyvästä uimahallin olosuhteiden vaihtelusta. Halkeamia on yritetty korjata epoksihartsilla vuonna Korjauksista huolimatta halkeamat ovat jatkaneet laajenemistaan ja rakenteisiin on ilmestynyt jopa uusia halkeamia. 1 Asianajotoimisto H e ikkil ä & Co Oy. Ko tipaikka: Turku, V-tu n n us Linnankatu 11 b, Turku, FINLAND. Puh , fax (02) fi.etunimi.s uku

2 Betonin halkeilun syitä on selvitetty Tampereen teknillisen yliopiston suorittamassa tutkimuksessa 1. Tutkimuksessa todettiin, että laatan ja holvin halkeilu ei selittynyt tavanomaisella kuormitusrasituksella, vaan kyse oli betonin kuivumiskutistuman aiheuttamista ongelmista. Halkeamien todettiin vaativan korjausta. Tutkimustulosten selvittyä halkeamista on reklamoitu YIT:lle. YIT on kuitenkin työpäällikkö Juha Saarelaisen antamassa vastineessa kiistänyt vastuunsa halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten ja todeten samalla lattian ja holvin toteutuksen olevan suunnitelmien mukainen. Tämän jälkeen kaupunki on tilannut laatoituksen saumauksen sekä betoniholvin injektoinnin YIT:ltä Betonirakenteiden halkeamia on korjattu myös vuonna 2012 sen jälkeen kun veden oli todettu tihkuvan allastilan lattialta rakenteen läpi alapuoliseen huoltokäytävään. 2.2 Pukuhuoneen lattialaattojen irtoaminen Marraskuun alussa 2006 lattialaattojen on puolestaan todettu irtoilevan kiinnitysalustastaan naisten pukuhuoneessa. YIT on suorittanut korjaukset antamaansa tarjoukseen perustuen. Jokseenkin samaan aikaan eli myös uimahallin allastilan lattian saumoissa on havaittu halkeilua. Ongelma esiintyi erityisesti kantavien pilareiden kohdalla. Halkeamista on reklamoitu YIT:lle YIT:n työpäällikkö Juha Saarelainen on kiistänyt YIT:n vastuun halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten. Tämän jälkeenkin pukuhuone-jsaunatiloissa on jouduttu tekemään korjauksia kopolaattojen vuoksi ainakin naisten pukuhuoneen saunatiloissa (2008) ja wctiloissa (2010) sekä miesten puolen saunatiloissa (2010). 2.3 Monitoimialtaan ja ison altaan laattojen irtoaminen Monitoimialtaassa on tehty laattojen irtoamisen vuoksi paikkakorjauksia keväällä Saman vuoden 2011 syys-lokakuussa myös Vesihovin isossa altaassa on havaittu laattojen irtoilua. Laattojen irtoamissyytä on ensi vaiheessa pyritty selvittämään vesieristeen toimittajan Mapei Ab:n kanssa. Kohdekäynnin yhteydessä Mapei Ab:n edustaja totesi lähes kaikkien ison altaan pohjalaattojen olevan irti. 1 Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2

3 Ongelman syyksi arvioitiin altaan pohjasuuttimien virheellinen toteutus sekä liian lyhyeksi jäänyt betonin kuivumisaika 2. Laattojen irtoamisen syiden selvittämistä on jatkettu dipl.ins, HTI Matti Rytön suorittamassa tavarantarkastuksessa Tarkastuskertomuksen 3 mukaan laattojen irtoamiseen vaikutti mm. betonivalun kosteuden/kuivumisen seurannan laiminlyönti sekä laatoitustyön virheet. Asiaa selvitettäessä YIT:n taholta ei ole pystytty vahvistamaan, että kosteusmittauksia olisi lainkaan tehty. Ison altaan korjaustöistä on laadittu korjaussuunnitelma 4 Narmaplan Oy:n toimesta. Korjaus on käsittänyt mm. vanhan vesieristeen ja laattojen poiston, allasrakenteiden betonin kuivaamisen sekä altaan vesieristämisen ja uudelleen laatoittamisen näihin liittyvine oheistöineen. Kyse on ollut huomattavan laajoista korjauksista, jotka ovat aiheuttaneet käytännössä noin 9 kuukauden katkoksen hallin toimintaan. Ison altaan osalta pelkät korjauskustannukset ovat toistaiseksi ,49 euroa (Alv 0). Kaikkiaan YIT:n saneeraaman Vesihovin vaatimista korjauksista on aiheutunut jo tähän mennessä yli euron (alv 0)5 ylimääräiset kustannukset. 2.4 Tiedossa olevat korjaustarpeet ja ongelmien syyt Useista pienemmistä ja vuosien kuluessa tehdyistä isommista korjauksista huolimatta Vesihovissa on edelleen korjausta vaativia ongelmia. Korjaustarpeita ja niiden syitä on selvitetty Vahanen Oy:n toimesta vuonna Toimeksianto on käsittänyt Vesi hovin allastilojen, pesu- ja pukuhuonetilojen sekä altaiden laatoitusten ja betonirakenteiden yleistä kuntoa ja toimivuutta koskevan tarkastelun. Tutkimushavaintojen pohjalta laaditussa raportissa 6 altaiden ja allastilojen sekä puku- ja pesutilojen laatoituksissa on todettu edelleen paljon kopoa, laattoja on todettu olevan irti ja rikki, kiinnityslaastin on todettu rapautuneen paikoin hiekaksi ja laattojen tartunnan jääneen riittämättömäksi. Ongelmien on todettu johtuvan elastisten saumojen puuttumisesta, laatoitustyön virheistä sekä suunnitelmista poikkeavan betonin käyttämisestä. Tutkimuksissa betoniin on todettu lisätyn vettä ja sementtipastaa vastoin suunnitelmia. Näin betonin pumpattavuus on parantunut ja samalla on saatu säästöä työajoissa. Muutoksista johtuen kuitenkin myös betonin 2 Reklamaatioraportti , Mapei Ab 3 Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4 Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5 Erittely kustannuksista 6 Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 3

4 kutistumataipumus on muodostunut poikkeuksellisen suureksi ja kuivumisaika on pidentynyt. Ulkoaltaassa on lisäksi todettu käytetyn suojahuokoistamatonta eli ei-pakkasenkestävää betonia. Vesi hovin lattia- ja allaslaatoitusten vaatimista korjauksista on laadittu korjaustyöselostus 7 Vahanen Oy:n toimesta. Korjauksia koskevan kustannuslaskelman mukaan ongelmien poistamisesta tulee aiheutumaan arviolta vielä noin euran (Alv 0) kustannukset Yhteenveto ongelmien syistä ja urakoitsijan vastuu 3.1 Urakoitsijan sopimusrikkomus Vesihovissa saneeraustyön valmistumisesta lukien ilmenneet ongelmat ja näiden syistä tehdyt tarkastushavainnot ovat pääsääntöisesti liittyneet kuivumiskutistumaan ja epäilyihin eri työvaiheiden välillä riittämättömäksi jääneestä kuivumisajasta. Vuonna 2013 Vahanen Oy:n tutkimuksissa saatujen tietojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että edellä mainitut ongelmat ja korjaustarpeet sekä näistä syntyneet ylimääräiset kustannukset ovat seurausta ainakin pääosaltaan YIT:n puolella tapahtuneista laiminlyönneistä. Näistä keskeisimpänä voidaan pitää suunnitelmien mukaisesta betonilaadusta poikkeamista, jonka seurannaisvaikutusten korjaamisesta myös pääosa jo syntyneistä kustannuksista ja vielä toteuttamatta olevista korjaustarpeista on syntynyt. Lisäksi laatoitustyön virheet ovat olennaisessa osassa asiassa. Väärä betonilaatu muodostaa jo sellaisenaan vakavan virheen YIT:n sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämisessä. Lisäksi on käynyt ilmi, että laadun muutos on ilmeisesti perustunut YIT:n ja betonitoimittajan kahdenkeskisiin neuvotteluihin,9 joiden pohjalta suunnitelmista on tietoisesti päätetty poiketa. YIT on hyötynyt muutoksesta betonin helpomman pumpattavuuden ja työaikasäästön muodossa. Ammattimaisen rakentamistoiminnan harjoittajana YIT:n on kuitenkin täytynyt myös ymmärtää suunnitelmista poikkeamisen merkitys ja vaikutukset sekä mahdolliset riskit. Tästä huolimatta YIT on sivuuttanut sopimuskumppaninsa edut ja kategorisesti kiistänyt reklamaatiot väittäen toteutuksen vastaavan suunnitelmia. 7 Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8 Määräluettelo/kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9 Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 4

5 Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen pohjalta voidaan todeta, että kyse ei ole lojaalin sopimuskumppanin toiminnasta, vaan lähinnä törkeän luontoisesta sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, mikäli saadut tapahtumatiedot pitävät paikkansa. 3.2 Ongelmat urakoitsijan vastuun toteuttamisessa ja mahdolliset jatkotoimet Edellä käsiteltyjen ongelmien todellinen laajuus ja vakavuus sekä niiden taustalla olevat seikat ovat tulleet ilmi vasta sen jälkeen kun ison altaan pohjalaatoitusten irtoamisen syitä on päästy tutkimaan kesällä ja syksyllä Urakkaan sovellettavien YSE1998 ehtojen mukainen 10 vuoden vastuuaika on tässä vaiheessa valitettavasti jo kulunut umpeen, eikä oikea-aikainen reklamointi ole ollut enää mahdollista. Vastuuajan päättymisestä ja vanhenemissäännöksistä johtuen urakoitsijan juridinen ja YSE 1998 ehtojen mukainen vastuu ei ole enää toteutettavissa. Koska esille tulleet epäkohdat eivät välttämättä vastaa sitä käsitystä, jonka YIT Rakennus Oy haluaa toiminnastaan sopimuskumppaneilleen ja potentiaalisille asiakkailleen antaa, voisi asiassa vielä kuitenkin harkinnan mukaan lähestyä YIT Rakennus Oy:n johtoa, esim. toimitusjohtaja Kari Kauniskangasta. Yhteydenotolla voidaan pyrkiä varmistamaan, että asian taustat, ylimääräisten kustannusten suuruus ja laiminlyöntien merkitys Vesihoville/Loimaan kaupungille tiedostetaan myös YIT-Rakennus Oy:n ylemmässä johdossa. Urakoitsija voi vielä tämän jälkeen harkita, onko se vastuuajan päättymisestä huolimatta valmis keskustelemaan jonkinlaisesta mallista, jolla sopimusrikkomuksen taloudellisia seurauksia jaetaan osapuolten kesken vai annetaanko yhtiön toiminnasta Vesihovin saneerauksen yhteydessä jäädä elämään tällä hetkellä vallalla oleva käsitys. Turussa 29. päivänä heinäkuuta 2014 Jaska Ikäheimonen asianajaja, varatuomari, Paimio 5

6 LIITIEET 1) Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2) Reklamaatioraportti , Mapei Ab käännäksineen 3) Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4) Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5) Erittely kustannuksista, Loimaan kaupunki 6) Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 7) Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8) Kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9) Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 6

7 a TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO ~ Talonrakennustekniikka TUTKIMUSSELOSTUS N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tampere 2005

8 2 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tulkimusselostus N:o Tutkimusselostus N:o 1419 loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tilaaja Loimaan Uimahalli Oy Tarja Lähdemäki Kuusitie Loimaa Viite Kirjallinen tilaus I Loimaan Uimahalli Oy I Tarja Lähdemäki Tehtävä Maanvaraisen betonilattian ja -holvin halkeamien syiden selvittäminen. Kenttätutkimus päivämäärä Tutkijat tekn. lis. Jukka Lahdensivu diplins. Jari Hietala Tampereen teknillinen yliopisto Talonrakennustekniikka PL Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Lausunnon jakelu Loimaan Uimahalli Oy TTY I Talonrakennustekniikan arkisto Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleilie Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

9 3 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU SISÄLL YSLUETTELO 1 JOHDANTO yleistä KOHTEEN TUNNISTETIEDOT TUTKIMUKSEN RAJAUS JA LUOTETTAVUUS ASIAKIRJO..IEN TARKASTELU KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET YLEISTÄ KENTTÄTUTKIMUKSISTA KENTTÄMITTAUKSET SILMÄMÄÄRÄISET HAVAINNOT NÄYTTEENOTTO LABORATORIOTUTKIMUKSET BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU PÄÄTELMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

10 4 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka No loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Loimaan uimahalli Vesihovin allasosasto on kauttaaltaan rakennettu uudelleen. Uusimistyö valmistui vuonna Rakennuksen paikallavaletussa betonivälipohjassa sekä maanalaisen kellaritilan maanvaraisessa betonilaatassa on havaittu halkeilua rakennuksen valmistumisen jälkeen. Maanvaraisen lattian halkeamia on yritetty paikata vuonna 2004 epoksihartsilla. Halkeamia on tämän jälkeen kuitenkin tullut lisää sekä jo paikatut halkeamat ovat pidentyneet sekä halkeamien leveys edelleen kasvanut. Paikallaveletussa betonivälipohjassa esiintyy harvakseltaan leveitä hallin pituussuuntaisia halkeamia. Useasta halkeamasta on tullut vettä läpi. 1.2 Kohteen tunnistetiedot Loimaan Uimahalli Oy Vesihovi, Kuusitie 1, Loimaa. 1.3 Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kohderakennuksen maanvaraista betonilattiaa sekä paikallavalettua betoniholvia silmämääräisesti, kenttämittauksin sekä maanvaraisen lattian osalta laboratoriokokein. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä, eikä niistä voida tehdä laajempia yleistyksiä muiden rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta tutkimuksen suppeuden vuoksi. Tutkimuksessa ei käsitellä kohderakennusten muiden rakenteiden tai teknisten järjestelmien kuntoa. Tutkimus ei myöskään sisällä mahdollisesti suoritettavien korjaustoimenpiteiden suunnittelua, ohjausta tai valvontaa. Tutkimus tehtiin otantana, jossa havaintoja ja mittauksia tehtiin kustannusten säästämiseksi vain tietyistä lattian osista ja tietyistä pisteistä. Vain silmämääräisiä havaintoja tehtiin laajasti rakenteiden pinnoilta. Tutkimustulosten luotettavuus riippuu mm. siitä, miten edustavasti mittauspisteet on valittu ja miten laajoja otoksia on käytetty. Otantatutkimukseen yleisesti käytettävillä havaintomäärillä sisältyy aina jonkin verran epävarmuutta. 2 ASIAKIRJOJEN TARKASTELU Tutkijoiden käytössä oli kohteen rakennepiirustukset, jotka on laadittu Narmaplan Oy:n toimesta. Rakennepiirustusten mukaan: Maanvarainen betonilattia: - maanvaraisen betonilaatan paksuutta ei ole määritelty. <......" - laatassa on keskeinen raudoitus 8-200, raudoitteen laatu B 500 K - betonin laatua ei ole määritelty.. ] l' - laatan alla 50 mm Finnfoam kauttaaltaan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

11 5 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N: eristeen alla tiivistetty salaojasorakerros ~ 200 mm, josta yhteys salaojiin - lattian luokka B-3-30 (BY 45). Paikallavalettu betoniholvi: - kantavan laatan paksuus on pääosin 150 mm, monitoimialtaan edessä laatan paksuus on 200 mm - holvin alapinnassa on 50 mm:n tasoero laatan paksuuden vaihtuessa - betoni on K30-2, max. raekoko 32 mm - alapinnan perusterästys on TW 10 k300 molempiin suuntiin, tämän lisäksi lisäterästyksenä TW 10 k300 tai TW 12 k300 tarvittavissa kohdin - yläpinnan terästyksenä tukialueilla on TW 12 k teräslaatu on A 500 HW, terästen suojapeite on vähintään 25 mm - laatan yläpinnassa on mm kallistusvalu, luokka A-x-30 (BY 45) - vedeneristeenä on 1-kertainen Mapelastic (Mapei) - klinkkerilaattojen kiinnityslaasti on Laattaflex (Mapei). 3 KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET 3.1 Yleistä kenttätutkimuksista Kohteessa suoritettiin TIY:n talonrakennustekniikan laboratorion toimesta kenttätut kimuksia Kenttätutkimusten yhteydessi:! suoritettiin: - rakenteiden yleiskatselmus - lattiassa ja hoivissa olevien halkeamien kartoitusta - halkeamaleveyksien mittaamista - näytteenottoa laboratoriokokeita varten. 3.2 Kenttämittaukset Halkeamamäärää ja halkeamaleveyksiä mitattiin sekä maanvaraisesta lattiasta että holvin alapinnasta. Mittaukset tehtiin altaiden ja vanhan osan väliseltä laajemmalta yhtenäiseltä alueelta. Maanvarainen betonilattia: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 1-6 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,3-1,5 mm. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 2-8 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a. 800 mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,2-1,8 mm. 3.3 Silmämääräiset havainnot Maanvarainen betonilattia: Maanvarainen laatta on valettu muutamassa suuressa kentässä. Laattaa ei ole irro tettu pilareiden eikä pääaltaan kohdalla kantavista pystyrakenteista. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tulkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

12 6 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o Silmämääräisen tarkastelun perusteella lattiassa esiintyy runsaasti harvassa olevia pitkiä ja leveitä halkeamia. Halkeamia esiintyy epämääräisesti kaikkiin suuntiin koko laatan alueella. Kaikkien kantavien pystyrakenteiden ja kaivojen nurkista lähtee viistosti halkeamia. Monitoimiallas ja siihen liittyvä korotus on erotettu muusta lattiasta liikuntasaumalla. Sauman yläpinnassa on elastinen kittaus. Ulkoseinien viereen on tullut selvä rako, luokkaa 5-10 mm. Henkilökunnan mukaan rako on edelleen kasvanut. Lattian halkeamia on henkilökunnan mukaan injektoitu noin vuosi sitten. Tämän jälkeen lattiaan on tullut lisää uusia halkeamia. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeilua esiintyi laatan alapinnassa pääasiassa hallin pituussuuntaisesti sekä poikkisuuntaisesti. Pituussuuntaiset halkeamat olivat tyypillisesti harvassa (väli mm) ja huomattavasti leveämpiä (Ieveydet välillä 0,5-1,8 mm) kuin poikkisuuntaiset halkeamat (0,2-0,4 mm). Levein halkeama on laatan paksuuden vaihdoskohdassa (1,8 mm). Suurimmassa osassa leveistä hallin pituussuuntaisista halkeamista oli tullut vesivuotoja, joka näkyy halkeaman ympäristössä olevana kalkkihärmeenä. Suurimmat vuodot ovat pikkualtaan pilarin ja laatan liitoksen kohdalta. Hoivissa ei havaittu työsaumoja tarkastellulla alueella. 3.4 Näytteenotto Maanvaraisesta betonilattiasta otettiin yhteensä 4 kpl 050 mm poranäytteitä seuraavasti: VH 1: Pilarivälistä pääaltaan ja monitoimialtaan puolivälistä avoimen uuden leveän halkeaman kohdalta. Näytteessä halkeama koko laatan läpi, teräs keskellä halkeaman suuntaisesti. VH 2: Saman halkeaman injektoidulta osalta. Halkeama ulottuu teräkseen saakka, injektointi ei ole tunkeutunut pintaa syvemmälle. VH 3: Pää altaan puolivälistä pilarin nurkasta lähtevän injektoidun halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Injektointiaine täyttää halkeaman alaosan puoliväliin saakka sekä noin 8 mm yläpäästä, välissä on tyhjää. VH 4: Saman pilarin toisesta nurkasta avoimen halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Porausrei'istä havaittiin, että maanvaraisen betonilaatan alla on 50 Finnfoam-eriste ja sen alla karkean salaojasorastus. Paikallavaletun betoniholvin alapinnasta otettiin näytteitä halkeamien kohdilta betonin sisältämän kloridin määritystä varten yhteensä 10 kpl. Näytteet porattiin 0-5 mm sekä 5-15 mm syvyydeltä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkiluille koekappaleilie Tutkimusselos1uksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

13 7 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N: LABORATORIOTUTKIMUKSET Betoninäytteistä mitattiin laboratoriossa taulukon 1 mukaiset suureet. Betonin sisältämät kloridipitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Näytteistä mitatut suureet. koekpl pituus [mm] halkeaman keskim. epoksin tunkeutuma leveys ulottuma [mm] [mm] [mm] teräkset Ql [mm] ulottuma [mm] maks. raekoko [mm] VH 1 115,0 2,8 115,0-8 50, VH 2 103,7 4,5 63, , VH3 113,1 5,3 113, VH 4 146,1 0,6 146, Taulukko 2. Näytteistä mitatut betonin kloridipitoisuudet. näytteen tunnus CI pitoisuus [p-% betonin painosta] VH C11, ,02 VH C11, ,00 VH C12, ,01 VH C12, ,00 VH C13, ,02 VH C13, ,01 VH C14, ,01 VH C14, ,00 VH CI 5, ,02 VH C15, ,02 tiivist. (1-5) => Näytteissä olevat halkeamat ulottuvat terästen yläpintaan saakka tai kokonaan näytteen läpi, mikäli näytteessä ei ole ollut terästä estämässä halkeilua. Näytteissä olevat halkeamaleveydet ovat huomattavan suuria, mikä on seurausta melko suuresta halkeamavälistä. Laatan raudoitusverkko sijaitsee laatan keskialueella. Epoksin tunkeutuminen halkeamiin on epätasaista. Toisessa näytteessä epoksi on täyttänyt vain halkeaman yläosan ja loppu halkeama on jäänyt tyhjäksi. Toisessa näytteessä epoksia on myös näytteen pohjasta puoliväliin saakka, mutta väli on tyhjää. Paikallavaluholvin betonissa on pieniä kloridimääriä (0,01-0,02 p-%) laatan alapinnassa. Kyseiset kloridimäärät eivät yleensä aiheuta raudoitteiden korroosiota normaalisti betonin peittämissä raudoitteissa, rajana pidetään yleisesti 0,05 p-% klorideja betonin painosta. Tässä tapauksessa kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten terästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. Uimahallin sisäilmastossa kloridikorroosio on nopeaa. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille T utkimusselostu ksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

14 8 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU Laskenta tehtiin DIANA 9.1 elementtimenetelmäohjelmistolla (WW'N.tnodiana.com), joka on tarkoitettu betonirakenteiden analysointiin. Välipohjan laatta mallinnettiin 8-solmuisilla kuorielementeillä (CQ40S) ja elementteihin valittiin 2 x 2 x 7 pisteen integrointi (7 integrointipistettä laatan paksuussuunnassa). Setonin ja teräksen materiaaliarvot on esitetty seuraavassa. Kaikki arvot ovat ominaisarvoja, joilla laskenta on suoritettu. Betoni Teräs puristuslujuus 21 MPa myötölujuus 500 MPa vetolujuus 3 MPa E s MPa E c MPa v 0,15 Käytetty materiaalimalli ottaa huomioon betonin halkeilun. Setoni halkeilee, kun päävetojännitys ylittää edellä mainitun vetolujuuden arvon. Haljenneella betonilla on laskennassa pieni veto kestävyys vielä halkeilun jälkeen, koska näin malli käyttäytyy stabiilimmin ja laskenta voidaan ajaa loppuun asti. Holvia kuormitettiin vain niiden omalla painolla eli 5,63 kn/m mm:n laatan osalle ja 6,5 kn/m mm:n laatan osalle. Kuorman arvoihin sisältyvät laattojen pintarakenteiden paino (- 1,5 kn/m 2 ). Hyötykuorma jätettiin laskennasta pois, koska se muodostuu vain henkilökuormista ja sen osuus kokonaiskuormasta on pieni. Mallin geometria, elementtiverkko ja tuenta esitetään kuvassa 1. Alue on valittu tutkimuskohteen mukaiseksi. z 'f ". Y!::.I x Kuva 1. Mallin geometria. tuenta ja elementtiverkko. Sinisessä osassa laatan paksuus 150 mm ja vihreässä osassa 200 mm. Punaiset viivat näyttävät laatan reunaosien ja pilareiden tuennan. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tulkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

15 9 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka N:o Laskennassa laatan raudoituksena oli vain perusterästys 262 mm 2 /m sekä alapinnassa että yläpinnassa. Raudoituksen etäisyys laatan alapinnasta oli 25 mm ja yläpinnan raudoitus oli 25 mm:n etäisyydellä yläpinnasta. Raudoitus oli samanlainen sekä x- että y-suunnassa. Laatan taipumakuvaaja esitetään kuvassa 2. Laatan taipuman maksimiarvo 200 mm paksun laatan keskiosassa suuruudeltaan 2,0 mm. x L _ _ _ Kuva 2. Betoniholvin taipuma laatan omasta painosta. Kuvassa 3 esitetään laatan raudoituksen jännityksiä ylä- ja alapinnassa. Suurimmat alapinnan raudoituksen jännitykset ovat taipuman maksimikohdassa suuruudeltaan 16 MPa. Yläpinnassa suurimmat raudoituksen jännitykset ovat pilareiden kohdalla sekä laatan jatkuvalla osalla. Suurin yläpinnan vetojännitys on 148 MPa. Kuvassa 4 esitetään laatan halkeilukartat alapinnasta ja yläpinnasta. Kuvassa olevien halkeamien suuruus ilmoitetaan halkeamavenymänä, joka tarkoittaa yhden elementin sisään jäävien halkeamien yhteenlaskettua leveyttä jaettuna elementin pituudella (yksikkö mm/mm). Suurimmat alapinnan halkeamavenymät olivat 0,13 %0 ja yläpinnassa 0,67 %0. Alapinnassa halkeilua esiintyy vain paksun laatan keskikohdalla ja laatan jatkuvalla reunalla. Paksun laatan keski kohdassa halkemavenymän maksimiarvo on 0,03 %0. Jos oletetaan, että siinä on vain yksi halkeama yhdessä elementissä (sivumitta 600 mm), niin silloin halkeaman leveys olisi 0,03e-3 x 600 mm = 0,02 mm. Maksimihalkeilun kohdassa laatan jatkuvalla reunalla halkeaman leveys olisi 0, 13e-3 x 600 mm =0,08 mm. Toisin sanoen laatan oman painon kuormituksesta laattaan ei synny kuin muutamia halkeamia ja nekin ovat erittäin pieniä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

16 10 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN Talonrakennustekniikka YLIOPISTO Tutkimusselostus N:o ' _ I Kuva 4. Laatan alaptnnan (yläkuva) Ja yläpinnan (alakuva) halkellukartal Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

17 11 (13) TAMPEREEN TEKNilLINEN YliOPISTO T alonrakennustekniikk a Tutkimusselostus N:o Laskennallisen tarkastelun mukaan laatan oman painon ja pintarakenteiden aiheuttama kuormitus ei aiheuta laatan alapintaan halkeilua juuri ollenkaan. Kuitenkin laatan alapinnassa havaittiin hyvinkin voimakasta halkeilua. Halkeilun täytyy olla betonin kuivumiskutistumasta johtuvaa. Betonin kutistumasta aiheutuvan halkeilun voimakkuus riippuu betoni kutistuman suuruudesta ja laatan kiinnityksestä ja raudoituksesta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen tarkka määritys on vaikeaa. Tehdään kuitenkin yksinkertainen tarkastelu kutistuman vaikutuksista. Jos oletetaan, että laatta on täysin kiinnitetty reunoiltaan, niin silloin laatta ei pääse vapaasti muuttamaan muotoaan, vaan kutistumasta aiheutuu pakkorasituksia. Tarkastellaan tilannetta moduuliviivan A suunnassa (mallin pidempi suunta). Laatan kokonaispituus tässä suunnassa on 28,5 m. Tyypillinen betonin loppukutistuma sisätiloissa on noin 0,6 %0. JQs oletetaan tässä, että laattaan vaikuttaa 0,5 %0 kutistuma, niin silloin laatan vapaa Iyhenemä olisi 0,6e-3 x mm =14,25 mm. Koska laatta on kuitenkin kiinnitetty, ei se pääse vapaasti Iyhenemää, vaan kutistumasta aiheutuu jännityksiä rakenteeseen. Betonin maksimivenymä ilman halkeilua on laskennassa käytettyjen arvojen mukaan E = ale = 3 MPa I MPa = 0,1 %0 eli laatta halkeilee oletetusta kutistumasta. Kutistumasta jää kimmoisen osuuden jälkeen jäljelle 0,5-0,1 = 0,4 %0, jonka aiheuttama Iyhenemä olisi 11,4 mm koko laatan matkalla. Liitteiden halkeamakarttojen mukaan paksun laatan kokonaismatkalla mitattujen halkeamien yhteenlaskettu leveys on 0,8 + 0,7 + 0,5 + 0,9 + 1,9 = 4,8 mm, jotka siis sijaitsivat paksun laatan matkalla eli 12 m pituudella. Koska ohuen laatan alueelta ei halkeamien leveyksiä mitattu samalla tarkkuudella, tehdään oletus, että ohuempi laatan osa on halkeillut samalla tavoin kuin paksumpi laatta. Tällöin todellisen kohteen yhteenlaskettujen halkeamien leveys olisi noin 4,8 mm x 28,5 m/12 m = 11,4 mm. Eli laatan keskimääräinen näkyvi~n halkeamien yhteenlaskettu leveys vastaa oletettua 0,5 %0 kutistuman arvoa. Todellisuudessa ei tiedetä betonin kutistuman arvoa, kun laatan kutistumista ei ole seurattu, eikä laatan todellista kiinnitysastetta reuna-alueilla. Näiden lisäksi betonin viruma pienentää betonin tehokasta kimmokerrointa, mutta taas toisaalta silmämääräisessä tutkimuksissa kaikkia laatan pieniä halkeamia ei ole välttämättä havaittu. Yhteenvetona laskennallisista tarkasteluista voidaan todeta, että kenttätutkimuksissa havaitut laatan halkeamat eivät ole aiheutuneet laatan kuormituksesta. Halkeamien suuruus näyttäisi viittaavan siihen, että halkeilun on aiheuttanut betonin kuivumiskutistuma. Laatta on ilmeisesti ollut sillä tavoin kiinnittynyt muihin rakenteisiin, että laatta ei ole päässyt vapaasti kutistumaan, jolloin syntyneet pakkorasitukset ovat aiheuttaneet laatan voimakkaan halkeilun. 6 PÄÄTELMÄT Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilun syynä on betonin kuivumiskutistuma. Maanvaraisen yli 100 mm paksun betonilattian kuivuminen tapahtuu pääasiassa ylöspäin, sillä kuivuminen alaspäin maaperään on hyvin hidasta. Nopeammin kuivuvan betonilaatan yläpinta pyrkii kutistumaan laatan alapinnan ollessa vielä märkä ja kutistumaton, jolloin laatan ylä pinnan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

18 12 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o muodonmuutos ei pääse tapahtumaan vapaasti, vaan betonilaatan ylä pintaan muodostuu vetojännityksiä ja halkeamia. Laatan kutistumisesta aiheutuvien halkeamien leveyteen on mahdollista vaikuttaa raudoituksella. Kohteeseen on valittu keskeinen raudoitusverkko. Tämän tyyppisellä raudoituksella ei voida vaikuttaa laatan yläpinnan halkeiluun. Lattiassa halkeamat ulottuvat laatan läpi tai raudoitteen kohdilla yläpinnasta raudoituksen tasoon saakka. Halkeamien paikkaamiseen käytetty aine ei ole kunnolla onnistunut täyttämään halkeamia. Korjatuissa kohdissa havaitut halkeamat viittaavat halkeamien kasvavan edelleen. Betonilattiaa ei ole erotettu kantavista pystyrakenteista, vaan se on valettu suoraan niihin kiinni. Betonilaatan muodonmuutokset ovat tästä syystä estettyjä. Laatan kuivumiskutistumasta aiheutuvat jännitykset ovat suurempia kuin betonin vetolujuus, joten laattaan on syntynyt halkeamia pilareiden nurkkien kohdille. Käsityksemme mukaan tämäntyyppiset paksut maanvaraiset betonilattiat tulee suunnitella siten, että niissä käytetään raudoitusta sekä ylä- että alapinnassa.,~,.(...;,... Paikallavalettu betoniholvi Paikallavaluholvin toimintaa tarkasteltiin laskennallisesti. Numeeristen tarkastelujen mukaan laatan alapintaan ei synny silmin havaittavaa halkeilua laatan kuormituksesta (omasta painosta ja vähäisestä hyötykuormasta). Halkeilun syynä on betonin kuivumiskutisman aiheuttaman pakkorasitukset. Kuivumiskutistumaa lisää holvin ala puolisen tilan lämpimät ja suhteellisen kuivat olosuhteet. Laatan halkeilua olisi voitu hallita sijoittamalla laattaan liikuntasaumoja. Jakamalla laatta liikuntasaumoilla pienempiin alueisiin, voidaan kutistuman pakkorasituksia pienentää. Paikallavaluholvin betonin kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten uimahallin sisäilmastossa kloridien aiheuttama paikallinen betoniterästen korroosio on nopeaa. Kantavan laatan pääterästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. 7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilu on ensisijaisesti esteettinen haitta, halkeilu ei vaikuta lattian kantavuuteen. Sen sijaan halkeamien kohdilla olevat teräkset eivät ole korroosiosuojattuja. Lattialle vuotovesien mukanaan tuomat kloridit voivat aiheuttaa halkeamien kohdille pistemäistä korroosiota hyvin pitkällä aikavälillä. Tästä syystä lattiassa olevat halkeamat tulee injektoida umpeen ja lisäksi on suositeltavaa pinnoittaa lattia pieniä halkeamia silloittavalla, hyvin kulutusta kestävällä pinnoitteella. Paikallavalettu betoniholvi Holvin vesivuotojen estämiseksi tulee laatan vedeneristys korjata tiiviiksi. Korjauksessa voidaan käyttää uimahallirasitukseen soveltuvia vedeneristystuotteita, joilla on Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoile Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

19 13 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o riittävä halkeamien silloituskyky. Siveltäviä vedeneristeitä käytettäessä tulee vedeneristys vahvistaa kuitukankaalla. Laatan alapuolisten halkeamien korjaus on tärkeää pääterästen riittävän korroosiosuojan vuoksi. Halkeamat voidaan täyttää esimerkiksi epoksihartsilla injektoimalla. Korjaus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti. Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Matti Pentti professori Jukka Lahdensivu erikoistutkija Liitteet: Halkeamakartat 3 s. Valokuvat 3 s. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituilie koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

20 (ft?cvl,lt/ IUA~/;fPV~ ~I? i?li14 1' >1 &, / / / / I I I./ I I I 1/ j I I I I I I I I I j l' i-'-'-,, ', (, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät 39 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työn tekijä: Armi Vihattula Työn ohjaajat: Sami Laine Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

Elementtikylpyhuoneiden ja paikalla rakennettujen kylpyhuoneiden kustannusvertailu

Elementtikylpyhuoneiden ja paikalla rakennettujen kylpyhuoneiden kustannusvertailu Elementtikylpyhuoneiden ja paikalla rakennettujen kylpyhuoneiden kustannusvertailu Noora Ulvila Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Jukka Heiskanen HUONEISTOREMONTIN KUSTANNUSHALLINTA

Jukka Heiskanen HUONEISTOREMONTIN KUSTANNUSHALLINTA Jukka Heiskanen HUONEISTOREMONTIN KUSTANNUSHALLINTA HUONEISTOREMONTIN KUSTANNUSHALLINTA Jukka Heiskanen Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot