HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu"

Transkriptio

1 AS IANAJ OTOIMISTO HEIKI{ILÄ & CO Diaarinro. 07 LOIMAAN KAUPUNKI Päattäjä pvm. Diaarimerk. j () I 03, 0:\ r lj Päiväys J(). t. o?(j /~ LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen johtaja Jaana Koota Loimijoentie Alastaro ASIA Virheet ja vastuut Vesihovin saneerausurakassa 1. Yleistä YIT-Rakennus Oy (jäljempänä "YIT") on toiminut Loimaan kaupungin uimahallin (jäljempänä "Vesihovi") vuonna 2001 valmistuneiden peruskorjaus- ja laajennustöiden pääurakoitsijana. Vastaanottotarkastus kohteessa on pidetty ja takuutarkastus Valmistumisestaan lukien kohteessa on ilmennyt lukuisa määrä erilaisia mm. laatoituksiin, laattasaumoihin sekä betonirakenteiden halkeiluun liittyviä ongelmia. Ensimmäiset laattojen ja laattasaumojen halkeiluun ja irtoiluun liittyvät korjaukset on tehty jo urakan takuuaikana. Ongelmien syitä on selvitetty useissa tarkastuksissa, joiden pääkohdat on poimittu nyt käsillä olevaan selvitykseen. Kyseessä ei ole tyhjentävä esitys Vesi hovissa ilmenneistä virheistä, vaan asiassa on keskitytty ongelmiin, joiden on katsottu olevan yhteydessä vuonna 2013 tietoon saatuihin perustavanlaatuisiin virheisiin ja laiminlyönteihin YIT Rakennus Oy:n urakkasuorituksessa. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu Takuuajan päättymisen jälkeen Vesihovin maanvaraisessa betonilattiassa ja hoivissa on todettu halkeilua. YIT on kiistänyt vastuunsa ja väittänyt halkeilun olevan seurausta kesäseisokista ja tähän liittyvästä uimahallin olosuhteiden vaihtelusta. Halkeamia on yritetty korjata epoksihartsilla vuonna Korjauksista huolimatta halkeamat ovat jatkaneet laajenemistaan ja rakenteisiin on ilmestynyt jopa uusia halkeamia. 1 Asianajotoimisto H e ikkil ä & Co Oy. Ko tipaikka: Turku, V-tu n n us Linnankatu 11 b, Turku, FINLAND. Puh , fax (02) fi.etunimi.s uku

2 Betonin halkeilun syitä on selvitetty Tampereen teknillisen yliopiston suorittamassa tutkimuksessa 1. Tutkimuksessa todettiin, että laatan ja holvin halkeilu ei selittynyt tavanomaisella kuormitusrasituksella, vaan kyse oli betonin kuivumiskutistuman aiheuttamista ongelmista. Halkeamien todettiin vaativan korjausta. Tutkimustulosten selvittyä halkeamista on reklamoitu YIT:lle. YIT on kuitenkin työpäällikkö Juha Saarelaisen antamassa vastineessa kiistänyt vastuunsa halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten ja todeten samalla lattian ja holvin toteutuksen olevan suunnitelmien mukainen. Tämän jälkeen kaupunki on tilannut laatoituksen saumauksen sekä betoniholvin injektoinnin YIT:ltä Betonirakenteiden halkeamia on korjattu myös vuonna 2012 sen jälkeen kun veden oli todettu tihkuvan allastilan lattialta rakenteen läpi alapuoliseen huoltokäytävään. 2.2 Pukuhuoneen lattialaattojen irtoaminen Marraskuun alussa 2006 lattialaattojen on puolestaan todettu irtoilevan kiinnitysalustastaan naisten pukuhuoneessa. YIT on suorittanut korjaukset antamaansa tarjoukseen perustuen. Jokseenkin samaan aikaan eli myös uimahallin allastilan lattian saumoissa on havaittu halkeilua. Ongelma esiintyi erityisesti kantavien pilareiden kohdalla. Halkeamista on reklamoitu YIT:lle YIT:n työpäällikkö Juha Saarelainen on kiistänyt YIT:n vastuun halkeilusta takuuajan päättymiseen vedoten. Tämän jälkeenkin pukuhuone-jsaunatiloissa on jouduttu tekemään korjauksia kopolaattojen vuoksi ainakin naisten pukuhuoneen saunatiloissa (2008) ja wctiloissa (2010) sekä miesten puolen saunatiloissa (2010). 2.3 Monitoimialtaan ja ison altaan laattojen irtoaminen Monitoimialtaassa on tehty laattojen irtoamisen vuoksi paikkakorjauksia keväällä Saman vuoden 2011 syys-lokakuussa myös Vesihovin isossa altaassa on havaittu laattojen irtoilua. Laattojen irtoamissyytä on ensi vaiheessa pyritty selvittämään vesieristeen toimittajan Mapei Ab:n kanssa. Kohdekäynnin yhteydessä Mapei Ab:n edustaja totesi lähes kaikkien ison altaan pohjalaattojen olevan irti. 1 Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2

3 Ongelman syyksi arvioitiin altaan pohjasuuttimien virheellinen toteutus sekä liian lyhyeksi jäänyt betonin kuivumisaika 2. Laattojen irtoamisen syiden selvittämistä on jatkettu dipl.ins, HTI Matti Rytön suorittamassa tavarantarkastuksessa Tarkastuskertomuksen 3 mukaan laattojen irtoamiseen vaikutti mm. betonivalun kosteuden/kuivumisen seurannan laiminlyönti sekä laatoitustyön virheet. Asiaa selvitettäessä YIT:n taholta ei ole pystytty vahvistamaan, että kosteusmittauksia olisi lainkaan tehty. Ison altaan korjaustöistä on laadittu korjaussuunnitelma 4 Narmaplan Oy:n toimesta. Korjaus on käsittänyt mm. vanhan vesieristeen ja laattojen poiston, allasrakenteiden betonin kuivaamisen sekä altaan vesieristämisen ja uudelleen laatoittamisen näihin liittyvine oheistöineen. Kyse on ollut huomattavan laajoista korjauksista, jotka ovat aiheuttaneet käytännössä noin 9 kuukauden katkoksen hallin toimintaan. Ison altaan osalta pelkät korjauskustannukset ovat toistaiseksi ,49 euroa (Alv 0). Kaikkiaan YIT:n saneeraaman Vesihovin vaatimista korjauksista on aiheutunut jo tähän mennessä yli euron (alv 0)5 ylimääräiset kustannukset. 2.4 Tiedossa olevat korjaustarpeet ja ongelmien syyt Useista pienemmistä ja vuosien kuluessa tehdyistä isommista korjauksista huolimatta Vesihovissa on edelleen korjausta vaativia ongelmia. Korjaustarpeita ja niiden syitä on selvitetty Vahanen Oy:n toimesta vuonna Toimeksianto on käsittänyt Vesi hovin allastilojen, pesu- ja pukuhuonetilojen sekä altaiden laatoitusten ja betonirakenteiden yleistä kuntoa ja toimivuutta koskevan tarkastelun. Tutkimushavaintojen pohjalta laaditussa raportissa 6 altaiden ja allastilojen sekä puku- ja pesutilojen laatoituksissa on todettu edelleen paljon kopoa, laattoja on todettu olevan irti ja rikki, kiinnityslaastin on todettu rapautuneen paikoin hiekaksi ja laattojen tartunnan jääneen riittämättömäksi. Ongelmien on todettu johtuvan elastisten saumojen puuttumisesta, laatoitustyön virheistä sekä suunnitelmista poikkeavan betonin käyttämisestä. Tutkimuksissa betoniin on todettu lisätyn vettä ja sementtipastaa vastoin suunnitelmia. Näin betonin pumpattavuus on parantunut ja samalla on saatu säästöä työajoissa. Muutoksista johtuen kuitenkin myös betonin 2 Reklamaatioraportti , Mapei Ab 3 Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4 Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5 Erittely kustannuksista 6 Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 3

4 kutistumataipumus on muodostunut poikkeuksellisen suureksi ja kuivumisaika on pidentynyt. Ulkoaltaassa on lisäksi todettu käytetyn suojahuokoistamatonta eli ei-pakkasenkestävää betonia. Vesi hovin lattia- ja allaslaatoitusten vaatimista korjauksista on laadittu korjaustyöselostus 7 Vahanen Oy:n toimesta. Korjauksia koskevan kustannuslaskelman mukaan ongelmien poistamisesta tulee aiheutumaan arviolta vielä noin euran (Alv 0) kustannukset Yhteenveto ongelmien syistä ja urakoitsijan vastuu 3.1 Urakoitsijan sopimusrikkomus Vesihovissa saneeraustyön valmistumisesta lukien ilmenneet ongelmat ja näiden syistä tehdyt tarkastushavainnot ovat pääsääntöisesti liittyneet kuivumiskutistumaan ja epäilyihin eri työvaiheiden välillä riittämättömäksi jääneestä kuivumisajasta. Vuonna 2013 Vahanen Oy:n tutkimuksissa saatujen tietojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että edellä mainitut ongelmat ja korjaustarpeet sekä näistä syntyneet ylimääräiset kustannukset ovat seurausta ainakin pääosaltaan YIT:n puolella tapahtuneista laiminlyönneistä. Näistä keskeisimpänä voidaan pitää suunnitelmien mukaisesta betonilaadusta poikkeamista, jonka seurannaisvaikutusten korjaamisesta myös pääosa jo syntyneistä kustannuksista ja vielä toteuttamatta olevista korjaustarpeista on syntynyt. Lisäksi laatoitustyön virheet ovat olennaisessa osassa asiassa. Väärä betonilaatu muodostaa jo sellaisenaan vakavan virheen YIT:n sopimuksen mukaisen suorituksen täyttämisessä. Lisäksi on käynyt ilmi, että laadun muutos on ilmeisesti perustunut YIT:n ja betonitoimittajan kahdenkeskisiin neuvotteluihin,9 joiden pohjalta suunnitelmista on tietoisesti päätetty poiketa. YIT on hyötynyt muutoksesta betonin helpomman pumpattavuuden ja työaikasäästön muodossa. Ammattimaisen rakentamistoiminnan harjoittajana YIT:n on kuitenkin täytynyt myös ymmärtää suunnitelmista poikkeamisen merkitys ja vaikutukset sekä mahdolliset riskit. Tästä huolimatta YIT on sivuuttanut sopimuskumppaninsa edut ja kategorisesti kiistänyt reklamaatiot väittäen toteutuksen vastaavan suunnitelmia. 7 Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8 Määräluettelo/kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9 Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 4

5 Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen pohjalta voidaan todeta, että kyse ei ole lojaalin sopimuskumppanin toiminnasta, vaan lähinnä törkeän luontoisesta sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, mikäli saadut tapahtumatiedot pitävät paikkansa. 3.2 Ongelmat urakoitsijan vastuun toteuttamisessa ja mahdolliset jatkotoimet Edellä käsiteltyjen ongelmien todellinen laajuus ja vakavuus sekä niiden taustalla olevat seikat ovat tulleet ilmi vasta sen jälkeen kun ison altaan pohjalaatoitusten irtoamisen syitä on päästy tutkimaan kesällä ja syksyllä Urakkaan sovellettavien YSE1998 ehtojen mukainen 10 vuoden vastuuaika on tässä vaiheessa valitettavasti jo kulunut umpeen, eikä oikea-aikainen reklamointi ole ollut enää mahdollista. Vastuuajan päättymisestä ja vanhenemissäännöksistä johtuen urakoitsijan juridinen ja YSE 1998 ehtojen mukainen vastuu ei ole enää toteutettavissa. Koska esille tulleet epäkohdat eivät välttämättä vastaa sitä käsitystä, jonka YIT Rakennus Oy haluaa toiminnastaan sopimuskumppaneilleen ja potentiaalisille asiakkailleen antaa, voisi asiassa vielä kuitenkin harkinnan mukaan lähestyä YIT Rakennus Oy:n johtoa, esim. toimitusjohtaja Kari Kauniskangasta. Yhteydenotolla voidaan pyrkiä varmistamaan, että asian taustat, ylimääräisten kustannusten suuruus ja laiminlyöntien merkitys Vesihoville/Loimaan kaupungille tiedostetaan myös YIT-Rakennus Oy:n ylemmässä johdossa. Urakoitsija voi vielä tämän jälkeen harkita, onko se vastuuajan päättymisestä huolimatta valmis keskustelemaan jonkinlaisesta mallista, jolla sopimusrikkomuksen taloudellisia seurauksia jaetaan osapuolten kesken vai annetaanko yhtiön toiminnasta Vesihovin saneerauksen yhteydessä jäädä elämään tällä hetkellä vallalla oleva käsitys. Turussa 29. päivänä heinäkuuta 2014 Jaska Ikäheimonen asianajaja, varatuomari, Paimio 5

6 LIITIEET 1) Tutkimusseloste N:o 1418/ , Tampereen teknillinen yliopisto 2) Reklamaatioraportti , Mapei Ab käännäksineen 3) Tavarantarkastuskertomus 05/01/2013, HTI Matti Rytö 4) Ison altaan korjaustyöselitys , Narmaplan Oy 5) Erittely kustannuksista, Loimaan kaupunki 6) Kuntotutkimusraportti , Vahanen Oy 7) Korjaustyöselostus , Vahanen Oy 8) Kustannuslaskelma , Vahanen Oy 9) Neuvottelumuistio , YIT-Rakennus Oy - Lohja Rudus Oy 6

7 a TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO ~ Talonrakennustekniikka TUTKIMUSSELOSTUS N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tampere 2005

8 2 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tulkimusselostus N:o Tutkimusselostus N:o 1419 loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU Tilaaja Loimaan Uimahalli Oy Tarja Lähdemäki Kuusitie Loimaa Viite Kirjallinen tilaus I Loimaan Uimahalli Oy I Tarja Lähdemäki Tehtävä Maanvaraisen betonilattian ja -holvin halkeamien syiden selvittäminen. Kenttätutkimus päivämäärä Tutkijat tekn. lis. Jukka Lahdensivu diplins. Jari Hietala Tampereen teknillinen yliopisto Talonrakennustekniikka PL Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Lausunnon jakelu Loimaan Uimahalli Oy TTY I Talonrakennustekniikan arkisto Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleilie Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

9 3 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONILATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU SISÄLL YSLUETTELO 1 JOHDANTO yleistä KOHTEEN TUNNISTETIEDOT TUTKIMUKSEN RAJAUS JA LUOTETTAVUUS ASIAKIRJO..IEN TARKASTELU KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET YLEISTÄ KENTTÄTUTKIMUKSISTA KENTTÄMITTAUKSET SILMÄMÄÄRÄISET HAVAINNOT NÄYTTEENOTTO LABORATORIOTUTKIMUKSET BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU PÄÄTELMÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

10 4 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka No loimaan UIMAHALLI VESIHOVI: MAANVARAISEN BETONllATTIAN JA -HOlVIN HAlKEllU 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Loimaan uimahalli Vesihovin allasosasto on kauttaaltaan rakennettu uudelleen. Uusimistyö valmistui vuonna Rakennuksen paikallavaletussa betonivälipohjassa sekä maanalaisen kellaritilan maanvaraisessa betonilaatassa on havaittu halkeilua rakennuksen valmistumisen jälkeen. Maanvaraisen lattian halkeamia on yritetty paikata vuonna 2004 epoksihartsilla. Halkeamia on tämän jälkeen kuitenkin tullut lisää sekä jo paikatut halkeamat ovat pidentyneet sekä halkeamien leveys edelleen kasvanut. Paikallaveletussa betonivälipohjassa esiintyy harvakseltaan leveitä hallin pituussuuntaisia halkeamia. Useasta halkeamasta on tullut vettä läpi. 1.2 Kohteen tunnistetiedot Loimaan Uimahalli Oy Vesihovi, Kuusitie 1, Loimaa. 1.3 Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kohderakennuksen maanvaraista betonilattiaa sekä paikallavalettua betoniholvia silmämääräisesti, kenttämittauksin sekä maanvaraisen lattian osalta laboratoriokokein. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä, eikä niistä voida tehdä laajempia yleistyksiä muiden rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta tutkimuksen suppeuden vuoksi. Tutkimuksessa ei käsitellä kohderakennusten muiden rakenteiden tai teknisten järjestelmien kuntoa. Tutkimus ei myöskään sisällä mahdollisesti suoritettavien korjaustoimenpiteiden suunnittelua, ohjausta tai valvontaa. Tutkimus tehtiin otantana, jossa havaintoja ja mittauksia tehtiin kustannusten säästämiseksi vain tietyistä lattian osista ja tietyistä pisteistä. Vain silmämääräisiä havaintoja tehtiin laajasti rakenteiden pinnoilta. Tutkimustulosten luotettavuus riippuu mm. siitä, miten edustavasti mittauspisteet on valittu ja miten laajoja otoksia on käytetty. Otantatutkimukseen yleisesti käytettävillä havaintomäärillä sisältyy aina jonkin verran epävarmuutta. 2 ASIAKIRJOJEN TARKASTELU Tutkijoiden käytössä oli kohteen rakennepiirustukset, jotka on laadittu Narmaplan Oy:n toimesta. Rakennepiirustusten mukaan: Maanvarainen betonilattia: - maanvaraisen betonilaatan paksuutta ei ole määritelty. <......" - laatassa on keskeinen raudoitus 8-200, raudoitteen laatu B 500 K - betonin laatua ei ole määritelty.. ] l' - laatan alla 50 mm Finnfoam kauttaaltaan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

11 5 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N: eristeen alla tiivistetty salaojasorakerros ~ 200 mm, josta yhteys salaojiin - lattian luokka B-3-30 (BY 45). Paikallavalettu betoniholvi: - kantavan laatan paksuus on pääosin 150 mm, monitoimialtaan edessä laatan paksuus on 200 mm - holvin alapinnassa on 50 mm:n tasoero laatan paksuuden vaihtuessa - betoni on K30-2, max. raekoko 32 mm - alapinnan perusterästys on TW 10 k300 molempiin suuntiin, tämän lisäksi lisäterästyksenä TW 10 k300 tai TW 12 k300 tarvittavissa kohdin - yläpinnan terästyksenä tukialueilla on TW 12 k teräslaatu on A 500 HW, terästen suojapeite on vähintään 25 mm - laatan yläpinnassa on mm kallistusvalu, luokka A-x-30 (BY 45) - vedeneristeenä on 1-kertainen Mapelastic (Mapei) - klinkkerilaattojen kiinnityslaasti on Laattaflex (Mapei). 3 KOHTEESSA SUORITETUT TUTKIMUKSET 3.1 Yleistä kenttätutkimuksista Kohteessa suoritettiin TIY:n talonrakennustekniikan laboratorion toimesta kenttätut kimuksia Kenttätutkimusten yhteydessi:! suoritettiin: - rakenteiden yleiskatselmus - lattiassa ja hoivissa olevien halkeamien kartoitusta - halkeamaleveyksien mittaamista - näytteenottoa laboratoriokokeita varten. 3.2 Kenttämittaukset Halkeamamäärää ja halkeamaleveyksiä mitattiin sekä maanvaraisesta lattiasta että holvin alapinnasta. Mittaukset tehtiin altaiden ja vanhan osan väliseltä laajemmalta yhtenäiseltä alueelta. Maanvarainen betonilattia: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 1-6 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,3-1,5 mm. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeamamäärää ja -Ieveyksiä mitattiin satunnaisesti valituilta 6:lta mittalinjalta. Halkeamia esiintyi 5 metrin mitan matkalla 2-8 kpl. Halkeamavälit vaihtelivat väli"ä mm, k.a. 800 mm. Halkeamaleveydet vaihtelivat väli"ä 0,2-1,8 mm. 3.3 Silmämääräiset havainnot Maanvarainen betonilattia: Maanvarainen laatta on valettu muutamassa suuressa kentässä. Laattaa ei ole irro tettu pilareiden eikä pääaltaan kohdalla kantavista pystyrakenteista. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tulkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

12 6 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YliOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o Silmämääräisen tarkastelun perusteella lattiassa esiintyy runsaasti harvassa olevia pitkiä ja leveitä halkeamia. Halkeamia esiintyy epämääräisesti kaikkiin suuntiin koko laatan alueella. Kaikkien kantavien pystyrakenteiden ja kaivojen nurkista lähtee viistosti halkeamia. Monitoimiallas ja siihen liittyvä korotus on erotettu muusta lattiasta liikuntasaumalla. Sauman yläpinnassa on elastinen kittaus. Ulkoseinien viereen on tullut selvä rako, luokkaa 5-10 mm. Henkilökunnan mukaan rako on edelleen kasvanut. Lattian halkeamia on henkilökunnan mukaan injektoitu noin vuosi sitten. Tämän jälkeen lattiaan on tullut lisää uusia halkeamia. Paikallavaletun betoniholvin alapinta: Halkeilua esiintyi laatan alapinnassa pääasiassa hallin pituussuuntaisesti sekä poikkisuuntaisesti. Pituussuuntaiset halkeamat olivat tyypillisesti harvassa (väli mm) ja huomattavasti leveämpiä (Ieveydet välillä 0,5-1,8 mm) kuin poikkisuuntaiset halkeamat (0,2-0,4 mm). Levein halkeama on laatan paksuuden vaihdoskohdassa (1,8 mm). Suurimmassa osassa leveistä hallin pituussuuntaisista halkeamista oli tullut vesivuotoja, joka näkyy halkeaman ympäristössä olevana kalkkihärmeenä. Suurimmat vuodot ovat pikkualtaan pilarin ja laatan liitoksen kohdalta. Hoivissa ei havaittu työsaumoja tarkastellulla alueella. 3.4 Näytteenotto Maanvaraisesta betonilattiasta otettiin yhteensä 4 kpl 050 mm poranäytteitä seuraavasti: VH 1: Pilarivälistä pääaltaan ja monitoimialtaan puolivälistä avoimen uuden leveän halkeaman kohdalta. Näytteessä halkeama koko laatan läpi, teräs keskellä halkeaman suuntaisesti. VH 2: Saman halkeaman injektoidulta osalta. Halkeama ulottuu teräkseen saakka, injektointi ei ole tunkeutunut pintaa syvemmälle. VH 3: Pää altaan puolivälistä pilarin nurkasta lähtevän injektoidun halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Injektointiaine täyttää halkeaman alaosan puoliväliin saakka sekä noin 8 mm yläpäästä, välissä on tyhjää. VH 4: Saman pilarin toisesta nurkasta avoimen halkeaman kohdalta. Näyte kokonaan halki, ei teräksiä. Porausrei'istä havaittiin, että maanvaraisen betonilaatan alla on 50 Finnfoam-eriste ja sen alla karkean salaojasorastus. Paikallavaletun betoniholvin alapinnasta otettiin näytteitä halkeamien kohdilta betonin sisältämän kloridin määritystä varten yhteensä 10 kpl. Näytteet porattiin 0-5 mm sekä 5-15 mm syvyydeltä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkiluille koekappaleilie Tutkimusselos1uksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

13 7 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N: LABORATORIOTUTKIMUKSET Betoninäytteistä mitattiin laboratoriossa taulukon 1 mukaiset suureet. Betonin sisältämät kloridipitoisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Näytteistä mitatut suureet. koekpl pituus [mm] halkeaman keskim. epoksin tunkeutuma leveys ulottuma [mm] [mm] [mm] teräkset Ql [mm] ulottuma [mm] maks. raekoko [mm] VH 1 115,0 2,8 115,0-8 50, VH 2 103,7 4,5 63, , VH3 113,1 5,3 113, VH 4 146,1 0,6 146, Taulukko 2. Näytteistä mitatut betonin kloridipitoisuudet. näytteen tunnus CI pitoisuus [p-% betonin painosta] VH C11, ,02 VH C11, ,00 VH C12, ,01 VH C12, ,00 VH C13, ,02 VH C13, ,01 VH C14, ,01 VH C14, ,00 VH CI 5, ,02 VH C15, ,02 tiivist. (1-5) => Näytteissä olevat halkeamat ulottuvat terästen yläpintaan saakka tai kokonaan näytteen läpi, mikäli näytteessä ei ole ollut terästä estämässä halkeilua. Näytteissä olevat halkeamaleveydet ovat huomattavan suuria, mikä on seurausta melko suuresta halkeamavälistä. Laatan raudoitusverkko sijaitsee laatan keskialueella. Epoksin tunkeutuminen halkeamiin on epätasaista. Toisessa näytteessä epoksi on täyttänyt vain halkeaman yläosan ja loppu halkeama on jäänyt tyhjäksi. Toisessa näytteessä epoksia on myös näytteen pohjasta puoliväliin saakka, mutta väli on tyhjää. Paikallavaluholvin betonissa on pieniä kloridimääriä (0,01-0,02 p-%) laatan alapinnassa. Kyseiset kloridimäärät eivät yleensä aiheuta raudoitteiden korroosiota normaalisti betonin peittämissä raudoitteissa, rajana pidetään yleisesti 0,05 p-% klorideja betonin painosta. Tässä tapauksessa kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten terästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. Uimahallin sisäilmastossa kloridikorroosio on nopeaa. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille T utkimusselostu ksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

14 8 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennuslekniikka Tutkimusselostus N:o BETONIHOLVIN LASKENNALLINEN TARKASTELU Laskenta tehtiin DIANA 9.1 elementtimenetelmäohjelmistolla (WW'N.tnodiana.com), joka on tarkoitettu betonirakenteiden analysointiin. Välipohjan laatta mallinnettiin 8-solmuisilla kuorielementeillä (CQ40S) ja elementteihin valittiin 2 x 2 x 7 pisteen integrointi (7 integrointipistettä laatan paksuussuunnassa). Setonin ja teräksen materiaaliarvot on esitetty seuraavassa. Kaikki arvot ovat ominaisarvoja, joilla laskenta on suoritettu. Betoni Teräs puristuslujuus 21 MPa myötölujuus 500 MPa vetolujuus 3 MPa E s MPa E c MPa v 0,15 Käytetty materiaalimalli ottaa huomioon betonin halkeilun. Setoni halkeilee, kun päävetojännitys ylittää edellä mainitun vetolujuuden arvon. Haljenneella betonilla on laskennassa pieni veto kestävyys vielä halkeilun jälkeen, koska näin malli käyttäytyy stabiilimmin ja laskenta voidaan ajaa loppuun asti. Holvia kuormitettiin vain niiden omalla painolla eli 5,63 kn/m mm:n laatan osalle ja 6,5 kn/m mm:n laatan osalle. Kuorman arvoihin sisältyvät laattojen pintarakenteiden paino (- 1,5 kn/m 2 ). Hyötykuorma jätettiin laskennasta pois, koska se muodostuu vain henkilökuormista ja sen osuus kokonaiskuormasta on pieni. Mallin geometria, elementtiverkko ja tuenta esitetään kuvassa 1. Alue on valittu tutkimuskohteen mukaiseksi. z 'f ". Y!::.I x Kuva 1. Mallin geometria. tuenta ja elementtiverkko. Sinisessä osassa laatan paksuus 150 mm ja vihreässä osassa 200 mm. Punaiset viivat näyttävät laatan reunaosien ja pilareiden tuennan. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tulkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

15 9 (13) TAMPEREEN TEKNilliNEN YliOPISTO Tutkimusselostus Talonrakennustekniikka N:o Laskennassa laatan raudoituksena oli vain perusterästys 262 mm 2 /m sekä alapinnassa että yläpinnassa. Raudoituksen etäisyys laatan alapinnasta oli 25 mm ja yläpinnan raudoitus oli 25 mm:n etäisyydellä yläpinnasta. Raudoitus oli samanlainen sekä x- että y-suunnassa. Laatan taipumakuvaaja esitetään kuvassa 2. Laatan taipuman maksimiarvo 200 mm paksun laatan keskiosassa suuruudeltaan 2,0 mm. x L _ _ _ Kuva 2. Betoniholvin taipuma laatan omasta painosta. Kuvassa 3 esitetään laatan raudoituksen jännityksiä ylä- ja alapinnassa. Suurimmat alapinnan raudoituksen jännitykset ovat taipuman maksimikohdassa suuruudeltaan 16 MPa. Yläpinnassa suurimmat raudoituksen jännitykset ovat pilareiden kohdalla sekä laatan jatkuvalla osalla. Suurin yläpinnan vetojännitys on 148 MPa. Kuvassa 4 esitetään laatan halkeilukartat alapinnasta ja yläpinnasta. Kuvassa olevien halkeamien suuruus ilmoitetaan halkeamavenymänä, joka tarkoittaa yhden elementin sisään jäävien halkeamien yhteenlaskettua leveyttä jaettuna elementin pituudella (yksikkö mm/mm). Suurimmat alapinnan halkeamavenymät olivat 0,13 %0 ja yläpinnassa 0,67 %0. Alapinnassa halkeilua esiintyy vain paksun laatan keskikohdalla ja laatan jatkuvalla reunalla. Paksun laatan keski kohdassa halkemavenymän maksimiarvo on 0,03 %0. Jos oletetaan, että siinä on vain yksi halkeama yhdessä elementissä (sivumitta 600 mm), niin silloin halkeaman leveys olisi 0,03e-3 x 600 mm = 0,02 mm. Maksimihalkeilun kohdassa laatan jatkuvalla reunalla halkeaman leveys olisi 0, 13e-3 x 600 mm =0,08 mm. Toisin sanoen laatan oman painon kuormituksesta laattaan ei synny kuin muutamia halkeamia ja nekin ovat erittäin pieniä. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan lutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

16 10 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN Talonrakennustekniikka YLIOPISTO Tutkimusselostus N:o ' _ I Kuva 4. Laatan alaptnnan (yläkuva) Ja yläpinnan (alakuva) halkellukartal Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

17 11 (13) TAMPEREEN TEKNilLINEN YliOPISTO T alonrakennustekniikk a Tutkimusselostus N:o Laskennallisen tarkastelun mukaan laatan oman painon ja pintarakenteiden aiheuttama kuormitus ei aiheuta laatan alapintaan halkeilua juuri ollenkaan. Kuitenkin laatan alapinnassa havaittiin hyvinkin voimakasta halkeilua. Halkeilun täytyy olla betonin kuivumiskutistumasta johtuvaa. Betonin kutistumasta aiheutuvan halkeilun voimakkuus riippuu betoni kutistuman suuruudesta ja laatan kiinnityksestä ja raudoituksesta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen tarkka määritys on vaikeaa. Tehdään kuitenkin yksinkertainen tarkastelu kutistuman vaikutuksista. Jos oletetaan, että laatta on täysin kiinnitetty reunoiltaan, niin silloin laatta ei pääse vapaasti muuttamaan muotoaan, vaan kutistumasta aiheutuu pakkorasituksia. Tarkastellaan tilannetta moduuliviivan A suunnassa (mallin pidempi suunta). Laatan kokonaispituus tässä suunnassa on 28,5 m. Tyypillinen betonin loppukutistuma sisätiloissa on noin 0,6 %0. JQs oletetaan tässä, että laattaan vaikuttaa 0,5 %0 kutistuma, niin silloin laatan vapaa Iyhenemä olisi 0,6e-3 x mm =14,25 mm. Koska laatta on kuitenkin kiinnitetty, ei se pääse vapaasti Iyhenemää, vaan kutistumasta aiheutuu jännityksiä rakenteeseen. Betonin maksimivenymä ilman halkeilua on laskennassa käytettyjen arvojen mukaan E = ale = 3 MPa I MPa = 0,1 %0 eli laatta halkeilee oletetusta kutistumasta. Kutistumasta jää kimmoisen osuuden jälkeen jäljelle 0,5-0,1 = 0,4 %0, jonka aiheuttama Iyhenemä olisi 11,4 mm koko laatan matkalla. Liitteiden halkeamakarttojen mukaan paksun laatan kokonaismatkalla mitattujen halkeamien yhteenlaskettu leveys on 0,8 + 0,7 + 0,5 + 0,9 + 1,9 = 4,8 mm, jotka siis sijaitsivat paksun laatan matkalla eli 12 m pituudella. Koska ohuen laatan alueelta ei halkeamien leveyksiä mitattu samalla tarkkuudella, tehdään oletus, että ohuempi laatan osa on halkeillut samalla tavoin kuin paksumpi laatta. Tällöin todellisen kohteen yhteenlaskettujen halkeamien leveys olisi noin 4,8 mm x 28,5 m/12 m = 11,4 mm. Eli laatan keskimääräinen näkyvi~n halkeamien yhteenlaskettu leveys vastaa oletettua 0,5 %0 kutistuman arvoa. Todellisuudessa ei tiedetä betonin kutistuman arvoa, kun laatan kutistumista ei ole seurattu, eikä laatan todellista kiinnitysastetta reuna-alueilla. Näiden lisäksi betonin viruma pienentää betonin tehokasta kimmokerrointa, mutta taas toisaalta silmämääräisessä tutkimuksissa kaikkia laatan pieniä halkeamia ei ole välttämättä havaittu. Yhteenvetona laskennallisista tarkasteluista voidaan todeta, että kenttätutkimuksissa havaitut laatan halkeamat eivät ole aiheutuneet laatan kuormituksesta. Halkeamien suuruus näyttäisi viittaavan siihen, että halkeilun on aiheuttanut betonin kuivumiskutistuma. Laatta on ilmeisesti ollut sillä tavoin kiinnittynyt muihin rakenteisiin, että laatta ei ole päässyt vapaasti kutistumaan, jolloin syntyneet pakkorasitukset ovat aiheuttaneet laatan voimakkaan halkeilun. 6 PÄÄTELMÄT Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilun syynä on betonin kuivumiskutistuma. Maanvaraisen yli 100 mm paksun betonilattian kuivuminen tapahtuu pääasiassa ylöspäin, sillä kuivuminen alaspäin maaperään on hyvin hidasta. Nopeammin kuivuvan betonilaatan yläpinta pyrkii kutistumaan laatan alapinnan ollessa vielä märkä ja kutistumaton, jolloin laatan ylä pinnan Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

18 12 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o muodonmuutos ei pääse tapahtumaan vapaasti, vaan betonilaatan ylä pintaan muodostuu vetojännityksiä ja halkeamia. Laatan kutistumisesta aiheutuvien halkeamien leveyteen on mahdollista vaikuttaa raudoituksella. Kohteeseen on valittu keskeinen raudoitusverkko. Tämän tyyppisellä raudoituksella ei voida vaikuttaa laatan yläpinnan halkeiluun. Lattiassa halkeamat ulottuvat laatan läpi tai raudoitteen kohdilla yläpinnasta raudoituksen tasoon saakka. Halkeamien paikkaamiseen käytetty aine ei ole kunnolla onnistunut täyttämään halkeamia. Korjatuissa kohdissa havaitut halkeamat viittaavat halkeamien kasvavan edelleen. Betonilattiaa ei ole erotettu kantavista pystyrakenteista, vaan se on valettu suoraan niihin kiinni. Betonilaatan muodonmuutokset ovat tästä syystä estettyjä. Laatan kuivumiskutistumasta aiheutuvat jännitykset ovat suurempia kuin betonin vetolujuus, joten laattaan on syntynyt halkeamia pilareiden nurkkien kohdille. Käsityksemme mukaan tämäntyyppiset paksut maanvaraiset betonilattiat tulee suunnitella siten, että niissä käytetään raudoitusta sekä ylä- että alapinnassa.,~,.(...;,... Paikallavalettu betoniholvi Paikallavaluholvin toimintaa tarkasteltiin laskennallisesti. Numeeristen tarkastelujen mukaan laatan alapintaan ei synny silmin havaittavaa halkeilua laatan kuormituksesta (omasta painosta ja vähäisestä hyötykuormasta). Halkeilun syynä on betonin kuivumiskutisman aiheuttaman pakkorasitukset. Kuivumiskutistumaa lisää holvin ala puolisen tilan lämpimät ja suhteellisen kuivat olosuhteet. Laatan halkeilua olisi voitu hallita sijoittamalla laattaan liikuntasaumoja. Jakamalla laatta liikuntasaumoilla pienempiin alueisiin, voidaan kutistuman pakkorasituksia pienentää. Paikallavaluholvin betonin kloridit ovat peräisin yläpuolisen allastilan kautta laatan halkeamiin tulevista vuotovesistä. Halkeamien kohdilla betoniteräksillä ei ole ollenkaan alkalista korroosiosuojaa, joten uimahallin sisäilmastossa kloridien aiheuttama paikallinen betoniterästen korroosio on nopeaa. Kantavan laatan pääterästen korroosion välttämiseksi halkeamat on paikattava ja laatan vesivuodot estettävä. 7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Maanvarainen betonilattia Lattian halkeilu on ensisijaisesti esteettinen haitta, halkeilu ei vaikuta lattian kantavuuteen. Sen sijaan halkeamien kohdilla olevat teräkset eivät ole korroosiosuojattuja. Lattialle vuotovesien mukanaan tuomat kloridit voivat aiheuttaa halkeamien kohdille pistemäistä korroosiota hyvin pitkällä aikavälillä. Tästä syystä lattiassa olevat halkeamat tulee injektoida umpeen ja lisäksi on suositeltavaa pinnoittaa lattia pieniä halkeamia silloittavalla, hyvin kulutusta kestävällä pinnoitteella. Paikallavalettu betoniholvi Holvin vesivuotojen estämiseksi tulee laatan vedeneristys korjata tiiviiksi. Korjauksessa voidaan käyttää uimahallirasitukseen soveltuvia vedeneristystuotteita, joilla on Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoile Puhelin (03) Sähköposti PL600 Faksi (03) TAMPERE

19 13 (13) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Tutkimusselostus N:o riittävä halkeamien silloituskyky. Siveltäviä vedeneristeitä käytettäessä tulee vedeneristys vahvistaa kuitukankaalla. Laatan alapuolisten halkeamien korjaus on tärkeää pääterästen riittävän korroosiosuojan vuoksi. Halkeamat voidaan täyttää esimerkiksi epoksihartsilla injektoimalla. Korjaus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti. Tampereella TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Talonrakennustekniikka Matti Pentti professori Jukka Lahdensivu erikoistutkija Liitteet: Halkeamakartat 3 s. Valokuvat 3 s. Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituilie koekappaleille Tutkimusselostuksen saa kopioida vain kokonaisuudessaan Postiosoite Puhelin (03) Sähköposti PL 600 Faksi (03) TAMPERE

20 (ft?cvl,lt/ IUA~/;fPV~ ~I? i?li14 1' >1 &, / / / / I I I./ I I I 1/ j I I I I I I I I I j l' i-'-'-,, ', (, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja 6.6.2016 Esityksen sisältö Tutkimuksen ja teknisen artikkelin tausta

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

LAAKERIEN VALINTAOHJE

LAAKERIEN VALINTAOHJE LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Lausunto (8)

Lausunto (8) 1 (8) Lausunnon tilaaja: Liikennevirasto Opastinsilta 12 A 00520 Helsinki Palokokeen suorituksen ja tulosten arviointi 1 Lausunnon kohde Tässä asiantuntijalausunnossa esitetään arviointi betoniselle tunnelirakenteelle

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen Kolme rakennusvirhettä Yleistä Rakennusvirheistä laaditut selostukset perustuvat hankkeista laadittuihin asiantuntijaraportteihin sekä asianosaisilta kirjallisesti ja suullisesti saatuun materiaaliin.

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Penkit, askelmat 50mm paksu levy

Penkit, askelmat 50mm paksu levy Erikoisratkaisut Pyyhehyllyköt 30mm paksu levy Penkit, askelmat 50mm paksu levy Tukipalat (k/k 400 mm) kiinnitetään sekä alustaan että varsinaiseen wedilevyyn wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava

Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava 1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot