LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013"

Transkriptio

1 LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus- ja laajnustyö toteutetaan piissä erissä sit, että eri ministeriöid glannin kielkääntäjistä koostuva koordinointiryhmä valitsee käsiteltävät termit ja valmistelee ehdotuks, joka lähetetään lakialan asiantuntijoista koostuvalle lausuntoryhmälle kommtoitavaksi. Lausuntokierroks jälke koordinointiryhmä viimeistelee termisuositukset ja tekee sanastoon tarvittavat muutokset ja lisäykset. Viimeisin päivitys on tehty Lainsäädäntösanastossa olevissa ruotsinkielisissä termeissä on otettu huomioon 2010 ilmestyne SLAFin (Svskt lagspråk i Finland, 2010) mukaiset muutokset. Lainsäädäntösanasto on sisällytetty myös oikeusministeriön antamaan ohjeese säädöst kääntämisestä vieraille kielille. Ohje löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta ntajahallinto2010/ Alkuperäis lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. Lainsäädäntösanastoon liittyviä kysymyksiä ja kommtteja voi lähettää osoitteese law.translations (ät) om.fi tai kielipalvelu (ät) vnk.fi Uudet termit alka: alaikäin edunvalvoja huoltaja rikosoikeudellin virkavastuu täysi-ikäin vajaavaltain viran puolesta virkamies virkavastuu LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Päivitetty ALAIKÄINEN... 4 ALAKOHTA... 4 ALEMMANASTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 ALEMMANASTEINEN SÄÄDÖS... 4 ANTAA ASETUS... 4 ANTAA LAKI... 4 ANTAA MÄÄRÄYS... 5 ASETTAA VELVOITTEITA... 5 ASETUS... 5 EDELLYTTÄEN, ETTÄ... 5 EDUNVALVOJA... 6 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET... 6 ERITYISESTÄ SYYSTÄ... 6 ERIVAPAUS (JOSTAKIN VAATIMUKSESTA)... 6 ERIVAPAUS, VAPAUTUS JOSTAKIN... 6 ERIÄVÄ MIELIPIDE... 6 ESTÄMÄTTÄ, HUOLIMATTA... 7

2 2 2 HALLINNOLLINEN PAKKOKEINO... 7 HALLINTOPAKKO... 7 HALLITUKSEN ESITYS... 7 HARKINNANVARAINEN... 7 HARKINTA, HARKINTAVALTA... 8 HUOLIMATTA... 8 HUOLTAJA... 8 HYVÄKSYÄ LAKI... 8 JOHTOSÄÄNTÖ... 8 JOLLEI MUUTA JOHDU... 8 JULKINEN KUULUTUS; KUULUTUS... 8 JULKISOIKEUDELLINEN... 9 KESKEYTTÄMISUHKA... 9 KOHTA... 9 KOSKEA; OLLA VOIMASSA... 9 KUMOAMINEN KUMOTA KUULUTUS LAIMINLYÖDÄ, LYÖDÄ LAIMIN LAIMINLYÖNTI LAINMUUTOS LAINSÄÄDÄNTÖ LAINTARKASTUS LAINVOIMAINEN LAKI LAKIEHDOTUS LAKI [X] SOPIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA LAKISÄÄTEINEN LIITE LISÄYS LUKU LUKUUN OTTAMATTA LUVANVARAINEN MAINITTU MINISTERIÖN ASETUS MINISTERIÖN PÄÄTÖS MOMENTTI MUKAAN MUKAISESTI MUUTOKSENHAKU MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN MUUTTAA LAKI MÄÄRITELMÄ MÄÄRITELTY MÄÄRITETTY MÄÄRÄTÄ, ANTAA MÄÄRÄYS MÄÄRÄYS NOJALLA, PERUSTEELLA NOUDATTAA NOUDATTAEN NOUDATTAMINEN OHJE(ET) OHJESÄÄNTÖ OIKEUSVAIKUTUS OLLA VIREILLÄ OLLA VOIMASSA... 19

3 3 3 PERUSTEELLA PERUSTUSLAKI POIKETEN (SIITÄ, MITÄ SÄÄDETÄÄN / MÄÄRÄTÄÄN) PYKÄLÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI RAJOITUS RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET RIKOSOIKEUDELLINEN VIRKAVASTUU SAADA LAINVOIMA SAATTAA VOIMAAN SALASSAPITOVELVOITE SALASSAPITOVELVOLLISUUS SEURAAMUS SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ, ETTÄ SOVELTAA SOVELTAMISALA SOVELTAMISSÄÄNNÖS, SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET SOVELTUVIN OSIN SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA (SÄÄDK) SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA (SOPS) SUOSITUS SÄÄDÖS SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET SÄÄNNÖS SÄÄTÄÄ SÄÄTÄÄ LAKI TARKOITETTU TARKOITTAA TARKOITUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS [X] SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSTA TEETTÄMISUHKA TOIMENPIDEKIELTO TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TULLA KUULLUKSI TULLA VIREILLE TULLA VOIMAAN TYÖJÄRJESTYS TÄYDENTÄVÄT SÄÄNNÖKSET TÄYSI-IKÄINEN UHKASAKKO VAHVISTAA LAKI VAITIOLOVELVOITE VAITIOLOVELVOLLISUUS VAJAAVALTAINEN VALITUSVIRANOMAINEN VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIOSÄÄNTÖ VASTAISESTI VELVOITTAA, ASETTAA VELVOITTEITA VIRANOMAINEN VIRAN PUOLESTA VIRKAMIES... 31

4 4 VIRKAVASTUU VOIMAANTULO VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET SÄÄNNÖKSET YLEISPERUSTELUT LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO alaikäin alakohta minderårig minor; underage person; person who is underage underpunkt subparagraph EU:n lainsäädännössä: (fi) alakohta; () stycke, led; () subparagraph, point. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsin- ja glanninkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte alakohta ks. liite alemmanastein lainsäädäntö lagstiftning på lägre nivå subordinate legislation ks. alemmanastein säädös alemmanastein säädös författning på lägre nivå subordinate statute ks. asetus, laki, säädös, alemmanastein lainsäädäntö antaa asetus utfärda förordning to issue a decree EU:n lainsäädännössä: (fi) antaa asetus; () anta förordning; () adopt a regulation Asetuks osalta käytetään verbiä to issue, koska asetuksilla ei ole erikse hyväksymiaihetta kut laeilla. ks. antaa laki antaa laki 4 utfärda lag to adopt an act

5 5 Viittaa lain hyväksymiaiheese. Laki on annettu, kun tasavallan presidtti on vahvistanut s. fi Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta Giv i Helsingfors d 20 oktober (huom. Tässä yhteydessä giv, muutoin utfärdad.) Adopted in Helsinki on 20 October ks. antaa asetus, hyväksyä laki, vahvistaa laki antaa määräys ks. määrätä, antaa määräys asettaa velvoitteita ks. velvoittaa asetus förordning decree EU:n lainsäädännössä: (fi) asetus; () förordning; () regulation Lakia alemman astein säädös. Uusi perustuslaki edellyttää, että asetuks antava taho mainitaan lakitekstissä:...annetaan tasavallan presidtin/valtioneuvoston/ministeriön asetuksella. Tällöin Ruotsin kielessä käytetään epämääräistä muotoa:... utfärdas gom förordning av republiks presidt/statsrådet/[x] ministeriet. fi Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Närmare bestämmelser om verkställighet av dna lag får utfärdas gom förordning av statsrådet. Further provisions on the implemtation of the prest Act may be giv by governmt decree. Asetuks nimikkeessä Decree kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree. Englanninkielis sanan decree yksi merkitys on tuomio tai tuomioistuim määräys, mutta se voi joissakin maissa myös tarkoittaa esim. valtionpäämieh antamaa määräystä, joka ei edellytä kansanedustuslaitoks käsittelyä. Decree on tietoisesti valittu Suom asetuks vastineeksi s yleiskiel merkityks mukaisesti (an edict, law, etc., made by someone in authority), koska asetus on Suom oikeusjärjestelmälle ominain hierarkkisesti lakia alemmanastein säädös, jolle ei ole täsmällistä vastinetta glannin kielessä. ks. ministeriön asetus, valtioneuvoston asetus edellyttä, että förutsatt att; under förutsättning att; på villkor att 5

6 6 edunvalvoja subject to the provision that; provided that intressebevakare guardian huom. aikaisemmin: holhooja = förmyndare erinäiset säännökset särskilda bestämmelser miscellaneous provisions erityisestä syystä av särskilda skäl; om/när det finns särskilda skäl on special grounds; for special reasons fi Ministeriö voi erityisestä syystä päättää, että... Ministeriet kan av särskilda skäl besluta att... On special grounds, the Ministry may decide that... erivapaus (jostakin vaatimuksesta) disps (från ett krav) dispsation (from a requiremt) fi Valtioneuvosto voi myöntää erivapaud lailla säädetystä kielitaitoa koskevasta kelpoisuuaatimuksesta, jollei laissa toisin säädetä. Statsrådet kan bevilja disps från språkkunskapskrav som ställs i lag, om inte något annat föreskrivs i lag. The Governmt may grant a dispsation from a requiremt provided in an Act regarding knowledge of languages, unless otherwise provided in an Act. ks. erivapaus, vapautus jostakin erivapaus, vapautus jostakin befriande från exemption from sth fi Sopimus eräid kummankin sopimuspuol kansalaisuud omaavi hkilöid vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista. Överskommelse om befriande från militära förpliktelser av vissa personer, som äga båda de fördragsslutande parternas medborgarskap. Convtion on exemption from military obligations of persons possessing the nationality of both the contracting parties. ks. erivapaus (jostakin vaatimuksesta) eriävä mielipide avvikande ming; reservation dissting opinion 6

7 7 Kanta, jonka toimielim jäs tai asian esittelijä ilmoittaa pöytäkirjaan ollessaan eri mieltä päätöksestä. Eriävän mielipite ilmoittamin vapauttaa toimielim jäs tai asian esittelijän päätöks oikeudellisesta vastuusta. fi jättää / ilmoittaa / esittää eriävä mielipide anteckna / anmäla / framföra avvikande ming; reservera sig to submit / issue / ter / deliver / record a dissting opinion huom. Englanniksi myös minority opinion esimerkiksi komitea- ja valiokuntatyössä, jossa tällä vastineella tarkoitetaan vähemmistöön jääneid näkemyksiä. estämättä, huolimatta oberode av; trots notwithstanding; regardless of fi s estämättä, mitä 3 :ssä säädetään. oberode av vad som föreskrivs i 3. notwithstanding the provisions of section 3. EI: without prejudice to Sanoja estämättä ja huolimatta käytetään säädösteksteissä eri tavoin. Sanaa huolimatta käytetään esim. seuraavanlaisissa ilmaisuissa: muutokshausta/yrityksistä/kehotuksesta/kiellosta huolimatta. Sanaa estämättä puolestaan käytetään silloin kun jokin on mahdollista tietyn säännöks määräyksistä riippumatta (ks. edellä oleva esimerkki). hallinnollin pakkokeino administrativt tvångsmedel administrative forcemt measure; administrative coercive measure ks. hallintopakko, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallintopakko administrativt tvång; förvaltningstvång administrative forcemt ks. hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallituks esitys regerings proposition; regeringsproposition governmt proposal Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. harkinnanvarain berode på/av prövning; 7

8 8 ligt prövning discretionary ks. harkinta, harkintavalta harkinta, harkintavalta prövningsrätt discretion; discretionary power(s) Huom. Kontekstissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: fi harkintavalta skönsmässig bedömning margin of appreciation ks. harkinnanvarain huolimatta ks. estämättä, huolimatta huoltaja hyväksyä laki vårdnadshavare person who has custody of a child anta lag; godkänna ett lagförslag (hyväksyä lakiehdotus) to pass a bill (hyväksyä lakiehdotus) Lakiehdotuksesta (bill) tulee laki (act) vasta s jälke, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Tästä syystä laista on suositeltavaa käyttää hyväksymiaihe osalta vastinetta bill. ks. antaa laki, vahvistaa laki johtosääntö instruktion rules of procedure EI: by-laws, official regulations ks. ohjesääntö, työjärjestys jollei muuta johdu om inte något annat följer unless otherwise provided; subject to the provisions of fi jollei 31 :stä muuta johdu. om inte något annat följer av 31. unless otherwise provided in section 31. julkin kuulutus; kuulutus offtlig kungörelse; kungörelse public notice 8

9 9 EI: public announcemt, joka on yleiskiel ilmaus ja tarkoittaa lähinnä ilmoitusta ja tiedotusta. Esimerkki 1: fi antaa / julkaista kuulutus utfärda / publicera kungörelse to issue / give / post a public notice Esimerkki 2: fi viranomais tulee julkisella kuulutuksella ilmoittaa myndighet ska gom offtlig kungörelse meddela...the authorities must issue a public notice notifying xx of yy julkisoikeudellin offtligrättslig : (xx) governed by public law Esimerkkejä: fi julkisoikeudellin yhteisö offtligrättsligt samfund body governed by public law fi fi julkisoikeudellin yhdistys offtligrättslig föring association governed by public law julkisoikeudellin laitos offtligrättslig inrättning institution governed by public law keskeyttämisuhka hot om avbrytande notice of forced suspsion ks. hallintopakko, hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka kohta punkt paragraph EU:n lainsäädännössä: (fi) kohta; () punkt, stycke; () paragraph. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsinkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte kohta ks. liite koskea; olla voimassa gälla; tillämpas to apply 9

10 10 Esimerkki 1: fi Tämä laki koskee..., jollei muualla laissa toisin säädetä. Dna lag gäller... om inte annat föreskrivs (bestäms, anges, sägs) någon annanstans i lag. This Act applies to... unless otherwise provided by law. Esimerkki 2: fi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään. I fråga om riksdags biträdande justitieombudsmän gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om riksdags justitieombudsman. The provisions on the Parliamtary Ombudsman apply, as appropriate, to the Deputy Parliamtary Ombudsman. kumoamin kumota upphävande repeal upphäva to repeal fi Tällä lailla kumotaan 1 päivänä tammikuuta 1975 annettu laki X:stä (N/1975) siih myöhemmin tehtyine muutoksine. Gom dna lag upphävs lag (av) d 1 januari 1975 om X (N/1975) jämte ändringar. This Act repeals the Act of 1 January 1975 on X (N/1975), as amded. Kun lain loppumääräyksissä viitataan aiemmin annettuun lakiin, joka uudella lailla kumotaan, se voidaan kääntää glanniksi Act of 30 November kuulutus ks. julkin kuulutus laiminlyödä, lyödä laimin försumma; underlåta; åsidosätta to fail (to do something / to take action); to neglect ks. esimerkkilauseita laiminlyönnin kohdalta laiminlyönti försummelse; underlåtelse; åsidosättande failure (to observe / to act / to comply with etc.); negligce; neglect 10 Esimerkki 1: fi Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset

11 11 Påföljder av att betalningsprogrammet försummas Consequces of a failure to observe the paymt schedule Esimerkki 2: fi Valmistaja laiminlyö velvollisuuksiaan, jos Tillverkar är försumlig, om There is negligce on the part of the producer, if Esimerkki 3: fi Laiminlyönnistä aiheutuvat taloudelliset seuraamukset Ekonomiska påföljder vid försummelse Pecuniary sanctions due to neglect Esimerkki 4: fi Jos joku lyö laimin tämän lain nojalla annettuj säännöst noudattamis,... D som underlåter att följa bestämmelser som utfärdats med stöd av dna lag, Should anyone fail to observe the provisions laid down in this Act, Esimerkki 5: fi Jos operaattori laiminlyö velvollisuutsa Om operatör underlåter att fullgöra sin skyldighet If an operator neglects his or her duty to huom.1: maksun laiminlyönti on default of paymt huom.2: Monissa yhteyksissä suomkielin substantiivirakne voidaan glanniksi kääntää verbillä ja päinvastoin. ks. laiminlyödä lainmuutos ändring amdmt ks. muuttaa laki lainsäädäntö laintarkastus lagstiftning legislation laggranskning legislative editing Laintarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siih, että säädösehdotus on sanonnaltaan virheetön, ymmärrettävä, täsmällin ja johdonmukain sekä että suomkielin ja ruotsinkielin teksti ovat asiallisesti samansisältöiset. lainvoimain lagakraftvunn legally valid; to have legal force; to have force of law 11

12 12 huom. Lainvoimain päätös EU:n lainsäädännössä usein final decision. ks. saada lainvoima laki 1. yksittäin säädös lag act Lain nimikkeessä Act kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja samoin silloin, kun lain tekstissä viitataan kyseise lakiin, in the prest Act tai in this Act. 2. oikeusjärjestys; sisältää kirjoitettuj oikeusnormi lisäksi myös muun voimassa olevan oikeud lag law lakiehdotus lagförslag bill; governmt bill Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. laki [x] sopimuks lainsäädännön alaan kuuluvi määräyst voimaansaattamisesta lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i överskommels/avtalet/konvtion om... Act on the Implemtation of the Provisions of a Legislative Nature in the Agreemt/Treaty/Convtion on ks. sopimust voimaansaattamislaeista ja asetuksista tarkemmin alkuperäis sanaston Johdannossa. lakisäätein lagstadgad; (Ruotsissa myös lagfäst) statutory liite bilaga annex fi Lain säännöksiä sovelletaan samoin hankittaessa liitteessä A tarkoitettuja palveluja yhdessä liitteessä B tarkoitettuj palveluj kanssa. Bestämmelserna i dna lag tillämpas äv på upphandling av tjänster ligt bilaga A tillsammans med tjänster ligt bilaga B. The provisions of this Act are applied to the cases in which services referred to in Annex A are purchased together with services referred to in Annex B. ks. lisäys 12

13 13 lisäys tillägg appdix Varsinkin alemmanasteisissa säädöksissä liitteisiin voi olla lisättynä lisäyksiä. Vastaava jaottelu (liite bilaga - annex; lisäys tillägg - appdix) tehdään myös EU:n lainsäädännössä ja useissa valtiosopimuksissa. fi Tämän direktiivin liitte I lisäys 2. Tillägg 2 till bilaga I till detta direktiv. Appdix 2 to Annex I to this Directive. ks. liite luku kapitel; kap. Chapter Toisin kuin pykälän, momtin, kohdan ja alakohdan vastineet, luvun vastine Chapter suositellaan kirjoitettavaksi lain tekstissä isolla alkukirjaimella kut suurimmat kokonaisuudet glantilaisessa lainsäädännössä (Chapter ja Part). Säädöstekstissä ruotsin kapitel-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä kap. lukuun ottamatta med undantag för; med undantag av with the exception of fi Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös..., lukuun ottamatta 25 :ää. Med undantag för 25 tillämpas bestämmelserna i detta kapitel också på With the exception of section 25, the provisions of this Chapter also apply to luvanvarain tillståndspliktig; som kräver tillstånd; som är berode av tillstånd subject to a permit; subject to a licce; subject to authorisation; to require a permit; to require a licce; to require authorisation mainittu 13 nämnd mtioned; specified; set forth

14 14 fi 24 :ssä mainittu viranomain d myndighet som nämns i 24 the authority mtioned in section 24 ks. määritelty ja määritetty ja tarkoitettu ministeriön asetus [x] ministeriets förordning om; förordning av [x] ministeriet Decree of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decree on Englannin kielessä ministeriön nimi on mahdollista sijoittaa joko Decree-sanan ete tai s jälke. Jos ministeriön glanninkielin nimi on pitkä, esim. Ministry of Social Affairs and Health, on suositeltavaa kuitkin käyttää ofprepositioraknetta ja sijoittaa ministeriön nimi Decree-sanan jälke. Ministeriön asetus on uud perustuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu säädös. Enn nykyis perustuslain voimaantuloa ministeriön asetuksia vastasivat ministeriön päätökset. Ministeriön asetuks nimikkeessä sanat Decree ja Ministry of Xxx kirjoitetaan isoilla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree of the Ministry of Xxx.. ks. asetus, valtioneuvoston asetus ministeriön päätös [x] ministeriets beslut om; Decision of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decision on ks. ministeriön asetus momtti momt; mom. subsection Säädöstekstissä ruotsin momt-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä mom. mukaan ligt; i lighet med; i översstämmelse med; under; pursuant to EI: by virtue of 14 fi...jollei tämän lain mukaan vaadita määräemmistöä....om inte kvalificerad majoritet krävs ligt dna lag.

15 15...unless qualified majority is required under the prest Act. ks. perusteella mukaisesti i lighet med; ligt; i överstämmelse med; på det sätt som (föreskrivs i) in accordance with; under; pursuant to Sanoj mukaan ja mukaisesti käyttö on suomkielisissä säädösteksteissä horjuvaa, mutta sanaa mukaisesti tulisi periaatteessa käyttää silloin kun viitataan mettelyyn, ts. siih mit jokin tapahtuu. Ilmaisuja in accordance with, pursuant to ja under voidaan kaikkia käyttää silloin, kun hkilön on tehtävä jotakin säännöst mukaisesti, tai jotakin tapahtuu säännöst mukaisesti. Esimerkki 1: fi...palkkamoj määrä lasketaan 20 :n mukaisesti....beräknas löneutgifterna i lighet med the costs of remuneration shall be calculated in accordance with section 20. Esimerkki 2: fi Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... I lighet med riksdags beslut föreskrivs... In accordance with a decision of Parliamt the following is acted... Säädöst johtolauseita ei ole tarpe kääntää. Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... käännetään vain silloin, kun se esiintyy suorasanaisessa tekstissä. muutokshaku ändringssökande, sökande av ändring; överklagande appeal(s) ks. muutokshakuviranomain muutokshakuviranomain beärsmyndighet appeal authority fi Muutokshakuviranomain asevelvollisuutta koskevissa asioissa on kutsunta-asiain keskuslautakunta. Beärsmyndighet i ärd som gäller värnplikt är ctralnämnd för uppbådsärd. The appeal authority for military service matters is the Ctral Call-up Appeals Board. ks. muutokshaku, valituiranomain muuttaa laki 15 ändra lag; revidera lag;

16 16 se över lag; to amd an act ks. lainmuutos määritelmä määritelty definition definition bestämd; definierad defined fi...asetuksessa määriteltyä käyttötarkoitusta vart...för ett visst ändamål som bestäms i förordning...for a purpose defined in the Decree... ks. mainittu, määritetty, tarkoitettu määritetty fastställd; bestämd determined under; specified in fi...2 momtissa säädetyllä tavalla määritetty osuus......d andel som bestämts ligt 2 mom.... the share determined under subsection 2... ks. mainittu ja määritelty ja tarkoitettu määrätä, antaa määräys 1. antaa määräys jostakin bestämma; föreskriva; förordna; besluta; förelägga; utse; ålägga; utfärda bestämmelser/föreskrifter; meddela föreskrifter to order; to issue an order fi Opetushallitus antaa tarvittaessa määräykset siitä, että... Utbildningsstyrels meddelar vid behov föreskrifter om att... The National Board of Education will, where appropriate, issue orders on määrätä jossakin bestämma;

17 17 fi föreskriva; utfärda bestämmelser/föreskrifter i bestämmelser finns i to provide; to give provisions on Työsktelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa määrätään tarkemmin tuomioistuim työjärjestyksessä... Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstol ordnas finns i domstols arbetsordning... Further provisions on the organisation of the work of the Market Court shall be giv in the court s rules of procedure... määräys 1. sitova oikeussääntö, joka on hierarkkisesti alemmantasoin kuin laki ja asetus föreskrift regulation 2. määräys valtiosopimuksessa bestämmelse provision 3. yksittäin määräys, joka voi sisältyä esim. tuomioistuim päätökse bestämmelse; villkor; föreläggande; förordnande order 4. määräys yksityisoikeudellisessa sopimuksessa bestämmelse; klausul 5. määräys testamtissa bestämmelse; förordnande nojalla, perusteella med stöd av; utifrån; på grundval av; på basis av; ligt; i översstämmelse med; under; by virtue of; pursuant to Ilmaisuja perusteella ja nojalla käytetään silloin, kun viitataan säädökse tai säännökse perustuvaan toimivaltaan tai oikeute tehdä jotakin. 17 fi...9 :n nojalla annetun kieltotuomion vastaisesti....i strid med förbudsdom som meddelats med stöd av 9....in breach of a restraining order issued under section 9

18 18 ks. mukaan noudattaa iaktta; följa to comply with; to follow; to observe Esimerkki 1: fi työsuhteissa, joissa työnantajan on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. i de anställningsförhålland där arbetsgivar ska följa ett allmänt bindande kollektivavtal. in employmt relationships in which employers must comply with a universally valid collective agreemt. Esimerkki 2: fi...ministeriö noudattaa soveltuvin osin tässä pykälässä säädettyä mettelyä....ministeriet följer i tillämpliga delar förfarandet i dna paragraf....the Ministry shall, where appropriate, follow the procedure laid down in this section. Esimerkki 3: fi Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. I all offtlig verksamhet ska lag noggrant iakttas. In all public activity, law must be strictly observed. noudatta med iakttagande av in compliance with noudattamin iakttagande; efterlevnad compliance with fi X valvoo tämän lain noudattamista. X utövar tillsyn över efterlevnad av dna lag. Compliance with this Act shall be monitored by X. ohje(et) anvisningar instructions Ohje ei ole sitova. Esimerkiksi ministeriö voi antaa ohjeita hallinnonalansa viranomaisille vaikuttaakse näid toimintaan. EU-teksteissä guidelines on usein käytetty käsite, mutta sitä ei suositella ohje/ohjeid vastineeksi. ks. suositus 18

19 19 ohjesääntö reglemte rules of procedure EI: instructions Sääntelee korkeid viranomaist toimintaa, esim. valtioneuvoston ohjesääntö ja oikeuskanslerin ohjesääntö. Tarkoittaa virallisluontoista työjärjestystä. ks. johtosääntö, työjärjestys oikeuaikutus rätterkan; rättsföljd legal efffect fi Päätöks oikeuaikutukset koskevat yrityksiä, jotka ovat saaneet tukia. Beslutet har rätterkningar för företag som har mottagit stöd. The decision produces legal effects for undertakings that have received aid. olla vireillä vara anhängig to be pding fi vireillä olevi asioid käsittely jatkuu behandling av anhängiga ärd fortsätter consideration of pding cases will continue ks. panna / saattaa vireille, tulla vireille olla voimassa ks. koskea, olla voimassa panna / saattaa (asia / tapaus / oikeudkäynti) vireille inleda /väcka (ett mål / ett ärde); inleda rättegång to institute (a matter); to initiate (proceedings); to bring (an action) to court 19 Esimerkki 1: fi panna asia hakemuksella tai ilmoituksella vireille inleda / väcka ett ärde gom ansökan eller efter anmälan to institute a matter by way of petition or notification Esimerkki 2: fi panna oikeudkäynti / virallin prosessi / prosessi vireille inleda rättegång / officiell process / process to initiate proceedings / an official process / a procedure

20 20 Esimerkki 3: fi panna riita-asia vireille tuomioistuimessa inleda ett tvistemål vid domstol to bring a civil action to court huom. EU:n lainsäädännössä usein myös to launch, esim. to initiate / to launch infringemt proceedings ks. olla vireillä, tulla vireille perusteella ks. nojalla, mukaan perustuslaki grundlag constitution; Constitution; Constitution Act Perustuslaki on normihierarkiassa tavallist laki yläpuolella oleva säädös, jota voidaan muuttaa vain erityisessä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. Perustuslakiin sisältyy mm. ylimpi valtioelint toimivaltasuhteita ja kansainvälisiä suhteita koskevat säännökset sekä perusoikeussäännökset. Sana constitution kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa yleisesti perustuslakiin ja isolla alkukirjaimella tapauksissa, joissa viitataan esimerkiksi Suom perustuslakiin: the Constitution of Finland. Vastinetta Constitution Act käytetään tapauksissa, joissa viitataan Suom vanhaan perustuslakiin, joka koostui neljästä eri laista. ks. valtiosääntö poiket (siitä, mitä säädetään / määrätään) med avvikelse från (vad som föreskrivs/bestäms) by way of derogation from; by derogation from Esimerkki 1: fi Säännöllin työaika saadaan 6 :ssä säädetystä poiket järjestää niin, että [...] D ordinarie arbetstid får med avvikelse från 6 ordnas så att [...] By way of derogation from section 6, regular working hours may be arranged so that [...] Esimerkki 2: fi Edellä 1 momtissa säädetystä poiket 18 :n 1 momttia sovelletaan [...] Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 18 1 mom. [...] By derogation from subsection 1 above, section 18(1) is applied [...] pykälä paragraf section pääsääntöisesti i regel 20

21 21 as a rule; as a geral rule Esimerkki 1: fi Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muulla tavalla. Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av särskilda skäl kan anmälan också göras på något annat sätt. The report shall, as a rule, be made electronically. For a special reason, the report may also be submitted in some other manner. Esimerkki 2: fi Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti hyväksyä vain rahatalletus taikka rahatai vakuutuslaitoks antama omavelkain takaus. Som säkerhet får i regel dast godkännas depositioner i pgar eller proprieborg som ställts av pninginrättning eller försäkringsanstalt. As a geral rule, the only acceptable security is a cash deposit or an absolute guarantee from a financial or insurance institution." rajoitus begränsning; inskränkning restriction; limitation Esimerkki 1: fi Vieraan valtion lain soveltamis rajoitukset. Begränsningar av tillämpning av främmande stats lag. Restrictions on the application of foreign law. Esimerkki 2: fi Ehdokkaan vaalirahoituks rajoitukset Begränsningar i fråga om kandidaters valfinansiering Limitations on election funding received by a candidate huom. joissakin konteksteissa myös constraint tai restraint rangaistussäännökset straffbestämmelser pal provisions rikosoikeudellin virkavastuu straffrättsligt tjänsteanar criminal liability for acts in office ks. virkavastuu saada lainvoima vinna laga kraft to gain legal force 21

22 22 ks. lainvoimain saattaa voimaan sätta i kraft (kansalliset voimaansaattamissäädökset); gomföra (EU) to implemt ks. laki [x] sopimuks voimaansaattamisesta, tulla voimaan. salassapitovelvoite ks. salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuus sekretess secrecy obligation; obligation of secrecy Koska salassapitovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa tai käyttämättä sitä hyödyksi") on keskeist säädöst (mm. laki viranomaist toiminnan julkisuudesta (621/1999), hkilötietolaki (523/1999) ja rikoslaki (39/1889)) perusteella laajempi käsite kuin vaitiolovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa"), on myös salassapitovelvollisuud käännöastineella pystyttävä kattamaan sekä vaitiolovelvollisuus että hyväksikäyttökielto, asiakirjasalaisuus jne. Vaitiolovelvollisuutta puolestaan kuvaa luontevimmin ilmaukse non-disclosure perustuva vastine. fi... on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista... ska dessutom beaktas om sekretessplikt för handling är oberode av konsekvserna i fallet i fråga av att handling lämnas ut... atttion must also be paid to whether the secrecy obligation is indepdt of the case-by-case consequces of access ks. vaitiolovelvollisuus seuraamus påföljd sanction; (legal) consequce Esimerkkejä: fi oikeudellin seuraamus rättslig påföljd legal consequce 22 fi fi fi rikoks / rikosoikeudellin seuraamus straffrättslig påföljd criminal / pal sanction siviilioikeudellin seuraamus civilrättslig påföljd civil sanction taloudellin seuraamus

Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Säädösten kääntäminen vieraille kielille Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille

Lisätiedot

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN

VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN VALTIOSOPIMUSTEN SUOMENTAMINEN I. YLEISTÄ Suositus 7.1.2013 (korvaa 14.11.2012 annetun suosituksen) Ulkoasiainministeriö/Oikeuspalvelu Valtiosopimus on yleisnimitys erityyppisille valtioiden välisille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 25 2015 Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Mietintöjä ja lausuntoja 25/2015 ISSN 1798-7105

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinakriisien

Rahoitusmarkkinakriisien Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Työryhmämuistio 11/2014 Rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Työryhmämuistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2014 Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Työmarkkinasanasto Valtion työnantaja- ja hkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Arbetsmarknadsordlista Ctrala begrepp inom stats arbetsgivar- och personalpolitik Labour Market Glossary Key concepts in

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 23 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi

Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2005 Viestintä Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 Vaikutusten arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta TIIVISTELMÄ Kangasniemi Eeva. Rakkaudella yli rajojen? Lumeavioliitot. Helsinki 2003. 104 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2003:6) ISBN 952-00-1320-2). Rakkaudella yli rajojen?

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 42 2015 Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely Täydentävät kansalliset säännökset Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015. 25/2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2015 (Suomen säädöskokoelman n:o 165/2015) Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi

Lisätiedot