LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013"

Transkriptio

1 LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus- ja laajnustyö toteutetaan piissä erissä sit, että eri ministeriöid glannin kielkääntäjistä koostuva koordinointiryhmä valitsee käsiteltävät termit ja valmistelee ehdotuks, joka lähetetään lakialan asiantuntijoista koostuvalle lausuntoryhmälle kommtoitavaksi. Lausuntokierroks jälke koordinointiryhmä viimeistelee termisuositukset ja tekee sanastoon tarvittavat muutokset ja lisäykset. Viimeisin päivitys on tehty Lainsäädäntösanastossa olevissa ruotsinkielisissä termeissä on otettu huomioon 2010 ilmestyne SLAFin (Svskt lagspråk i Finland, 2010) mukaiset muutokset. Lainsäädäntösanasto on sisällytetty myös oikeusministeriön antamaan ohjeese säädöst kääntämisestä vieraille kielille. Ohje löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta ntajahallinto2010/ Alkuperäis lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. Lainsäädäntösanastoon liittyviä kysymyksiä ja kommtteja voi lähettää osoitteese law.translations (ät) om.fi tai kielipalvelu (ät) vnk.fi Uudet termit alka: alaikäin edunvalvoja huoltaja rikosoikeudellin virkavastuu täysi-ikäin vajaavaltain viran puolesta virkamies virkavastuu LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Päivitetty ALAIKÄINEN... 4 ALAKOHTA... 4 ALEMMANASTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 ALEMMANASTEINEN SÄÄDÖS... 4 ANTAA ASETUS... 4 ANTAA LAKI... 4 ANTAA MÄÄRÄYS... 5 ASETTAA VELVOITTEITA... 5 ASETUS... 5 EDELLYTTÄEN, ETTÄ... 5 EDUNVALVOJA... 6 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET... 6 ERITYISESTÄ SYYSTÄ... 6 ERIVAPAUS (JOSTAKIN VAATIMUKSESTA)... 6 ERIVAPAUS, VAPAUTUS JOSTAKIN... 6 ERIÄVÄ MIELIPIDE... 6 ESTÄMÄTTÄ, HUOLIMATTA... 7

2 2 2 HALLINNOLLINEN PAKKOKEINO... 7 HALLINTOPAKKO... 7 HALLITUKSEN ESITYS... 7 HARKINNANVARAINEN... 7 HARKINTA, HARKINTAVALTA... 8 HUOLIMATTA... 8 HUOLTAJA... 8 HYVÄKSYÄ LAKI... 8 JOHTOSÄÄNTÖ... 8 JOLLEI MUUTA JOHDU... 8 JULKINEN KUULUTUS; KUULUTUS... 8 JULKISOIKEUDELLINEN... 9 KESKEYTTÄMISUHKA... 9 KOHTA... 9 KOSKEA; OLLA VOIMASSA... 9 KUMOAMINEN KUMOTA KUULUTUS LAIMINLYÖDÄ, LYÖDÄ LAIMIN LAIMINLYÖNTI LAINMUUTOS LAINSÄÄDÄNTÖ LAINTARKASTUS LAINVOIMAINEN LAKI LAKIEHDOTUS LAKI [X] SOPIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA LAKISÄÄTEINEN LIITE LISÄYS LUKU LUKUUN OTTAMATTA LUVANVARAINEN MAINITTU MINISTERIÖN ASETUS MINISTERIÖN PÄÄTÖS MOMENTTI MUKAAN MUKAISESTI MUUTOKSENHAKU MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN MUUTTAA LAKI MÄÄRITELMÄ MÄÄRITELTY MÄÄRITETTY MÄÄRÄTÄ, ANTAA MÄÄRÄYS MÄÄRÄYS NOJALLA, PERUSTEELLA NOUDATTAA NOUDATTAEN NOUDATTAMINEN OHJE(ET) OHJESÄÄNTÖ OIKEUSVAIKUTUS OLLA VIREILLÄ OLLA VOIMASSA... 19

3 3 3 PERUSTEELLA PERUSTUSLAKI POIKETEN (SIITÄ, MITÄ SÄÄDETÄÄN / MÄÄRÄTÄÄN) PYKÄLÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI RAJOITUS RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET RIKOSOIKEUDELLINEN VIRKAVASTUU SAADA LAINVOIMA SAATTAA VOIMAAN SALASSAPITOVELVOITE SALASSAPITOVELVOLLISUUS SEURAAMUS SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ, ETTÄ SOVELTAA SOVELTAMISALA SOVELTAMISSÄÄNNÖS, SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET SOVELTUVIN OSIN SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA (SÄÄDK) SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA (SOPS) SUOSITUS SÄÄDÖS SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET SÄÄNNÖS SÄÄTÄÄ SÄÄTÄÄ LAKI TARKOITETTU TARKOITTAA TARKOITUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS [X] SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSTA TEETTÄMISUHKA TOIMENPIDEKIELTO TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TULLA KUULLUKSI TULLA VIREILLE TULLA VOIMAAN TYÖJÄRJESTYS TÄYDENTÄVÄT SÄÄNNÖKSET TÄYSI-IKÄINEN UHKASAKKO VAHVISTAA LAKI VAITIOLOVELVOITE VAITIOLOVELVOLLISUUS VAJAAVALTAINEN VALITUSVIRANOMAINEN VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIOSÄÄNTÖ VASTAISESTI VELVOITTAA, ASETTAA VELVOITTEITA VIRANOMAINEN VIRAN PUOLESTA VIRKAMIES... 31

4 4 VIRKAVASTUU VOIMAANTULO VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET SÄÄNNÖKSET YLEISPERUSTELUT LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO alaikäin alakohta minderårig minor; underage person; person who is underage underpunkt subparagraph EU:n lainsäädännössä: (fi) alakohta; () stycke, led; () subparagraph, point. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsin- ja glanninkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte alakohta ks. liite alemmanastein lainsäädäntö lagstiftning på lägre nivå subordinate legislation ks. alemmanastein säädös alemmanastein säädös författning på lägre nivå subordinate statute ks. asetus, laki, säädös, alemmanastein lainsäädäntö antaa asetus utfärda förordning to issue a decree EU:n lainsäädännössä: (fi) antaa asetus; () anta förordning; () adopt a regulation Asetuks osalta käytetään verbiä to issue, koska asetuksilla ei ole erikse hyväksymiaihetta kut laeilla. ks. antaa laki antaa laki 4 utfärda lag to adopt an act

5 5 Viittaa lain hyväksymiaiheese. Laki on annettu, kun tasavallan presidtti on vahvistanut s. fi Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta Giv i Helsingfors d 20 oktober (huom. Tässä yhteydessä giv, muutoin utfärdad.) Adopted in Helsinki on 20 October ks. antaa asetus, hyväksyä laki, vahvistaa laki antaa määräys ks. määrätä, antaa määräys asettaa velvoitteita ks. velvoittaa asetus förordning decree EU:n lainsäädännössä: (fi) asetus; () förordning; () regulation Lakia alemman astein säädös. Uusi perustuslaki edellyttää, että asetuks antava taho mainitaan lakitekstissä:...annetaan tasavallan presidtin/valtioneuvoston/ministeriön asetuksella. Tällöin Ruotsin kielessä käytetään epämääräistä muotoa:... utfärdas gom förordning av republiks presidt/statsrådet/[x] ministeriet. fi Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Närmare bestämmelser om verkställighet av dna lag får utfärdas gom förordning av statsrådet. Further provisions on the implemtation of the prest Act may be giv by governmt decree. Asetuks nimikkeessä Decree kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree. Englanninkielis sanan decree yksi merkitys on tuomio tai tuomioistuim määräys, mutta se voi joissakin maissa myös tarkoittaa esim. valtionpäämieh antamaa määräystä, joka ei edellytä kansanedustuslaitoks käsittelyä. Decree on tietoisesti valittu Suom asetuks vastineeksi s yleiskiel merkityks mukaisesti (an edict, law, etc., made by someone in authority), koska asetus on Suom oikeusjärjestelmälle ominain hierarkkisesti lakia alemmanastein säädös, jolle ei ole täsmällistä vastinetta glannin kielessä. ks. ministeriön asetus, valtioneuvoston asetus edellyttä, että förutsatt att; under förutsättning att; på villkor att 5

6 6 edunvalvoja subject to the provision that; provided that intressebevakare guardian huom. aikaisemmin: holhooja = förmyndare erinäiset säännökset särskilda bestämmelser miscellaneous provisions erityisestä syystä av särskilda skäl; om/när det finns särskilda skäl on special grounds; for special reasons fi Ministeriö voi erityisestä syystä päättää, että... Ministeriet kan av särskilda skäl besluta att... On special grounds, the Ministry may decide that... erivapaus (jostakin vaatimuksesta) disps (från ett krav) dispsation (from a requiremt) fi Valtioneuvosto voi myöntää erivapaud lailla säädetystä kielitaitoa koskevasta kelpoisuuaatimuksesta, jollei laissa toisin säädetä. Statsrådet kan bevilja disps från språkkunskapskrav som ställs i lag, om inte något annat föreskrivs i lag. The Governmt may grant a dispsation from a requiremt provided in an Act regarding knowledge of languages, unless otherwise provided in an Act. ks. erivapaus, vapautus jostakin erivapaus, vapautus jostakin befriande från exemption from sth fi Sopimus eräid kummankin sopimuspuol kansalaisuud omaavi hkilöid vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista. Överskommelse om befriande från militära förpliktelser av vissa personer, som äga båda de fördragsslutande parternas medborgarskap. Convtion on exemption from military obligations of persons possessing the nationality of both the contracting parties. ks. erivapaus (jostakin vaatimuksesta) eriävä mielipide avvikande ming; reservation dissting opinion 6

7 7 Kanta, jonka toimielim jäs tai asian esittelijä ilmoittaa pöytäkirjaan ollessaan eri mieltä päätöksestä. Eriävän mielipite ilmoittamin vapauttaa toimielim jäs tai asian esittelijän päätöks oikeudellisesta vastuusta. fi jättää / ilmoittaa / esittää eriävä mielipide anteckna / anmäla / framföra avvikande ming; reservera sig to submit / issue / ter / deliver / record a dissting opinion huom. Englanniksi myös minority opinion esimerkiksi komitea- ja valiokuntatyössä, jossa tällä vastineella tarkoitetaan vähemmistöön jääneid näkemyksiä. estämättä, huolimatta oberode av; trots notwithstanding; regardless of fi s estämättä, mitä 3 :ssä säädetään. oberode av vad som föreskrivs i 3. notwithstanding the provisions of section 3. EI: without prejudice to Sanoja estämättä ja huolimatta käytetään säädösteksteissä eri tavoin. Sanaa huolimatta käytetään esim. seuraavanlaisissa ilmaisuissa: muutokshausta/yrityksistä/kehotuksesta/kiellosta huolimatta. Sanaa estämättä puolestaan käytetään silloin kun jokin on mahdollista tietyn säännöks määräyksistä riippumatta (ks. edellä oleva esimerkki). hallinnollin pakkokeino administrativt tvångsmedel administrative forcemt measure; administrative coercive measure ks. hallintopakko, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallintopakko administrativt tvång; förvaltningstvång administrative forcemt ks. hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallituks esitys regerings proposition; regeringsproposition governmt proposal Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. harkinnanvarain berode på/av prövning; 7

8 8 ligt prövning discretionary ks. harkinta, harkintavalta harkinta, harkintavalta prövningsrätt discretion; discretionary power(s) Huom. Kontekstissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: fi harkintavalta skönsmässig bedömning margin of appreciation ks. harkinnanvarain huolimatta ks. estämättä, huolimatta huoltaja hyväksyä laki vårdnadshavare person who has custody of a child anta lag; godkänna ett lagförslag (hyväksyä lakiehdotus) to pass a bill (hyväksyä lakiehdotus) Lakiehdotuksesta (bill) tulee laki (act) vasta s jälke, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Tästä syystä laista on suositeltavaa käyttää hyväksymiaihe osalta vastinetta bill. ks. antaa laki, vahvistaa laki johtosääntö instruktion rules of procedure EI: by-laws, official regulations ks. ohjesääntö, työjärjestys jollei muuta johdu om inte något annat följer unless otherwise provided; subject to the provisions of fi jollei 31 :stä muuta johdu. om inte något annat följer av 31. unless otherwise provided in section 31. julkin kuulutus; kuulutus offtlig kungörelse; kungörelse public notice 8

9 9 EI: public announcemt, joka on yleiskiel ilmaus ja tarkoittaa lähinnä ilmoitusta ja tiedotusta. Esimerkki 1: fi antaa / julkaista kuulutus utfärda / publicera kungörelse to issue / give / post a public notice Esimerkki 2: fi viranomais tulee julkisella kuulutuksella ilmoittaa myndighet ska gom offtlig kungörelse meddela...the authorities must issue a public notice notifying xx of yy julkisoikeudellin offtligrättslig : (xx) governed by public law Esimerkkejä: fi julkisoikeudellin yhteisö offtligrättsligt samfund body governed by public law fi fi julkisoikeudellin yhdistys offtligrättslig föring association governed by public law julkisoikeudellin laitos offtligrättslig inrättning institution governed by public law keskeyttämisuhka hot om avbrytande notice of forced suspsion ks. hallintopakko, hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka kohta punkt paragraph EU:n lainsäädännössä: (fi) kohta; () punkt, stycke; () paragraph. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsinkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte kohta ks. liite koskea; olla voimassa gälla; tillämpas to apply 9

10 10 Esimerkki 1: fi Tämä laki koskee..., jollei muualla laissa toisin säädetä. Dna lag gäller... om inte annat föreskrivs (bestäms, anges, sägs) någon annanstans i lag. This Act applies to... unless otherwise provided by law. Esimerkki 2: fi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään. I fråga om riksdags biträdande justitieombudsmän gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om riksdags justitieombudsman. The provisions on the Parliamtary Ombudsman apply, as appropriate, to the Deputy Parliamtary Ombudsman. kumoamin kumota upphävande repeal upphäva to repeal fi Tällä lailla kumotaan 1 päivänä tammikuuta 1975 annettu laki X:stä (N/1975) siih myöhemmin tehtyine muutoksine. Gom dna lag upphävs lag (av) d 1 januari 1975 om X (N/1975) jämte ändringar. This Act repeals the Act of 1 January 1975 on X (N/1975), as amded. Kun lain loppumääräyksissä viitataan aiemmin annettuun lakiin, joka uudella lailla kumotaan, se voidaan kääntää glanniksi Act of 30 November kuulutus ks. julkin kuulutus laiminlyödä, lyödä laimin försumma; underlåta; åsidosätta to fail (to do something / to take action); to neglect ks. esimerkkilauseita laiminlyönnin kohdalta laiminlyönti försummelse; underlåtelse; åsidosättande failure (to observe / to act / to comply with etc.); negligce; neglect 10 Esimerkki 1: fi Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset

11 11 Påföljder av att betalningsprogrammet försummas Consequces of a failure to observe the paymt schedule Esimerkki 2: fi Valmistaja laiminlyö velvollisuuksiaan, jos Tillverkar är försumlig, om There is negligce on the part of the producer, if Esimerkki 3: fi Laiminlyönnistä aiheutuvat taloudelliset seuraamukset Ekonomiska påföljder vid försummelse Pecuniary sanctions due to neglect Esimerkki 4: fi Jos joku lyö laimin tämän lain nojalla annettuj säännöst noudattamis,... D som underlåter att följa bestämmelser som utfärdats med stöd av dna lag, Should anyone fail to observe the provisions laid down in this Act, Esimerkki 5: fi Jos operaattori laiminlyö velvollisuutsa Om operatör underlåter att fullgöra sin skyldighet If an operator neglects his or her duty to huom.1: maksun laiminlyönti on default of paymt huom.2: Monissa yhteyksissä suomkielin substantiivirakne voidaan glanniksi kääntää verbillä ja päinvastoin. ks. laiminlyödä lainmuutos ändring amdmt ks. muuttaa laki lainsäädäntö laintarkastus lagstiftning legislation laggranskning legislative editing Laintarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siih, että säädösehdotus on sanonnaltaan virheetön, ymmärrettävä, täsmällin ja johdonmukain sekä että suomkielin ja ruotsinkielin teksti ovat asiallisesti samansisältöiset. lainvoimain lagakraftvunn legally valid; to have legal force; to have force of law 11

12 12 huom. Lainvoimain päätös EU:n lainsäädännössä usein final decision. ks. saada lainvoima laki 1. yksittäin säädös lag act Lain nimikkeessä Act kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja samoin silloin, kun lain tekstissä viitataan kyseise lakiin, in the prest Act tai in this Act. 2. oikeusjärjestys; sisältää kirjoitettuj oikeusnormi lisäksi myös muun voimassa olevan oikeud lag law lakiehdotus lagförslag bill; governmt bill Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. laki [x] sopimuks lainsäädännön alaan kuuluvi määräyst voimaansaattamisesta lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i överskommels/avtalet/konvtion om... Act on the Implemtation of the Provisions of a Legislative Nature in the Agreemt/Treaty/Convtion on ks. sopimust voimaansaattamislaeista ja asetuksista tarkemmin alkuperäis sanaston Johdannossa. lakisäätein lagstadgad; (Ruotsissa myös lagfäst) statutory liite bilaga annex fi Lain säännöksiä sovelletaan samoin hankittaessa liitteessä A tarkoitettuja palveluja yhdessä liitteessä B tarkoitettuj palveluj kanssa. Bestämmelserna i dna lag tillämpas äv på upphandling av tjänster ligt bilaga A tillsammans med tjänster ligt bilaga B. The provisions of this Act are applied to the cases in which services referred to in Annex A are purchased together with services referred to in Annex B. ks. lisäys 12

13 13 lisäys tillägg appdix Varsinkin alemmanasteisissa säädöksissä liitteisiin voi olla lisättynä lisäyksiä. Vastaava jaottelu (liite bilaga - annex; lisäys tillägg - appdix) tehdään myös EU:n lainsäädännössä ja useissa valtiosopimuksissa. fi Tämän direktiivin liitte I lisäys 2. Tillägg 2 till bilaga I till detta direktiv. Appdix 2 to Annex I to this Directive. ks. liite luku kapitel; kap. Chapter Toisin kuin pykälän, momtin, kohdan ja alakohdan vastineet, luvun vastine Chapter suositellaan kirjoitettavaksi lain tekstissä isolla alkukirjaimella kut suurimmat kokonaisuudet glantilaisessa lainsäädännössä (Chapter ja Part). Säädöstekstissä ruotsin kapitel-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä kap. lukuun ottamatta med undantag för; med undantag av with the exception of fi Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös..., lukuun ottamatta 25 :ää. Med undantag för 25 tillämpas bestämmelserna i detta kapitel också på With the exception of section 25, the provisions of this Chapter also apply to luvanvarain tillståndspliktig; som kräver tillstånd; som är berode av tillstånd subject to a permit; subject to a licce; subject to authorisation; to require a permit; to require a licce; to require authorisation mainittu 13 nämnd mtioned; specified; set forth

14 14 fi 24 :ssä mainittu viranomain d myndighet som nämns i 24 the authority mtioned in section 24 ks. määritelty ja määritetty ja tarkoitettu ministeriön asetus [x] ministeriets förordning om; förordning av [x] ministeriet Decree of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decree on Englannin kielessä ministeriön nimi on mahdollista sijoittaa joko Decree-sanan ete tai s jälke. Jos ministeriön glanninkielin nimi on pitkä, esim. Ministry of Social Affairs and Health, on suositeltavaa kuitkin käyttää ofprepositioraknetta ja sijoittaa ministeriön nimi Decree-sanan jälke. Ministeriön asetus on uud perustuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu säädös. Enn nykyis perustuslain voimaantuloa ministeriön asetuksia vastasivat ministeriön päätökset. Ministeriön asetuks nimikkeessä sanat Decree ja Ministry of Xxx kirjoitetaan isoilla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree of the Ministry of Xxx.. ks. asetus, valtioneuvoston asetus ministeriön päätös [x] ministeriets beslut om; Decision of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decision on ks. ministeriön asetus momtti momt; mom. subsection Säädöstekstissä ruotsin momt-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä mom. mukaan ligt; i lighet med; i översstämmelse med; under; pursuant to EI: by virtue of 14 fi...jollei tämän lain mukaan vaadita määräemmistöä....om inte kvalificerad majoritet krävs ligt dna lag.

15 15...unless qualified majority is required under the prest Act. ks. perusteella mukaisesti i lighet med; ligt; i överstämmelse med; på det sätt som (föreskrivs i) in accordance with; under; pursuant to Sanoj mukaan ja mukaisesti käyttö on suomkielisissä säädösteksteissä horjuvaa, mutta sanaa mukaisesti tulisi periaatteessa käyttää silloin kun viitataan mettelyyn, ts. siih mit jokin tapahtuu. Ilmaisuja in accordance with, pursuant to ja under voidaan kaikkia käyttää silloin, kun hkilön on tehtävä jotakin säännöst mukaisesti, tai jotakin tapahtuu säännöst mukaisesti. Esimerkki 1: fi...palkkamoj määrä lasketaan 20 :n mukaisesti....beräknas löneutgifterna i lighet med the costs of remuneration shall be calculated in accordance with section 20. Esimerkki 2: fi Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... I lighet med riksdags beslut föreskrivs... In accordance with a decision of Parliamt the following is acted... Säädöst johtolauseita ei ole tarpe kääntää. Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... käännetään vain silloin, kun se esiintyy suorasanaisessa tekstissä. muutokshaku ändringssökande, sökande av ändring; överklagande appeal(s) ks. muutokshakuviranomain muutokshakuviranomain beärsmyndighet appeal authority fi Muutokshakuviranomain asevelvollisuutta koskevissa asioissa on kutsunta-asiain keskuslautakunta. Beärsmyndighet i ärd som gäller värnplikt är ctralnämnd för uppbådsärd. The appeal authority for military service matters is the Ctral Call-up Appeals Board. ks. muutokshaku, valituiranomain muuttaa laki 15 ändra lag; revidera lag;

16 16 se över lag; to amd an act ks. lainmuutos määritelmä määritelty definition definition bestämd; definierad defined fi...asetuksessa määriteltyä käyttötarkoitusta vart...för ett visst ändamål som bestäms i förordning...for a purpose defined in the Decree... ks. mainittu, määritetty, tarkoitettu määritetty fastställd; bestämd determined under; specified in fi...2 momtissa säädetyllä tavalla määritetty osuus......d andel som bestämts ligt 2 mom.... the share determined under subsection 2... ks. mainittu ja määritelty ja tarkoitettu määrätä, antaa määräys 1. antaa määräys jostakin bestämma; föreskriva; förordna; besluta; förelägga; utse; ålägga; utfärda bestämmelser/föreskrifter; meddela föreskrifter to order; to issue an order fi Opetushallitus antaa tarvittaessa määräykset siitä, että... Utbildningsstyrels meddelar vid behov föreskrifter om att... The National Board of Education will, where appropriate, issue orders on määrätä jossakin bestämma;

17 17 fi föreskriva; utfärda bestämmelser/föreskrifter i bestämmelser finns i to provide; to give provisions on Työsktelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa määrätään tarkemmin tuomioistuim työjärjestyksessä... Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstol ordnas finns i domstols arbetsordning... Further provisions on the organisation of the work of the Market Court shall be giv in the court s rules of procedure... määräys 1. sitova oikeussääntö, joka on hierarkkisesti alemmantasoin kuin laki ja asetus föreskrift regulation 2. määräys valtiosopimuksessa bestämmelse provision 3. yksittäin määräys, joka voi sisältyä esim. tuomioistuim päätökse bestämmelse; villkor; föreläggande; förordnande order 4. määräys yksityisoikeudellisessa sopimuksessa bestämmelse; klausul 5. määräys testamtissa bestämmelse; förordnande nojalla, perusteella med stöd av; utifrån; på grundval av; på basis av; ligt; i översstämmelse med; under; by virtue of; pursuant to Ilmaisuja perusteella ja nojalla käytetään silloin, kun viitataan säädökse tai säännökse perustuvaan toimivaltaan tai oikeute tehdä jotakin. 17 fi...9 :n nojalla annetun kieltotuomion vastaisesti....i strid med förbudsdom som meddelats med stöd av 9....in breach of a restraining order issued under section 9

18 18 ks. mukaan noudattaa iaktta; följa to comply with; to follow; to observe Esimerkki 1: fi työsuhteissa, joissa työnantajan on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. i de anställningsförhålland där arbetsgivar ska följa ett allmänt bindande kollektivavtal. in employmt relationships in which employers must comply with a universally valid collective agreemt. Esimerkki 2: fi...ministeriö noudattaa soveltuvin osin tässä pykälässä säädettyä mettelyä....ministeriet följer i tillämpliga delar förfarandet i dna paragraf....the Ministry shall, where appropriate, follow the procedure laid down in this section. Esimerkki 3: fi Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. I all offtlig verksamhet ska lag noggrant iakttas. In all public activity, law must be strictly observed. noudatta med iakttagande av in compliance with noudattamin iakttagande; efterlevnad compliance with fi X valvoo tämän lain noudattamista. X utövar tillsyn över efterlevnad av dna lag. Compliance with this Act shall be monitored by X. ohje(et) anvisningar instructions Ohje ei ole sitova. Esimerkiksi ministeriö voi antaa ohjeita hallinnonalansa viranomaisille vaikuttaakse näid toimintaan. EU-teksteissä guidelines on usein käytetty käsite, mutta sitä ei suositella ohje/ohjeid vastineeksi. ks. suositus 18

19 19 ohjesääntö reglemte rules of procedure EI: instructions Sääntelee korkeid viranomaist toimintaa, esim. valtioneuvoston ohjesääntö ja oikeuskanslerin ohjesääntö. Tarkoittaa virallisluontoista työjärjestystä. ks. johtosääntö, työjärjestys oikeuaikutus rätterkan; rättsföljd legal efffect fi Päätöks oikeuaikutukset koskevat yrityksiä, jotka ovat saaneet tukia. Beslutet har rätterkningar för företag som har mottagit stöd. The decision produces legal effects for undertakings that have received aid. olla vireillä vara anhängig to be pding fi vireillä olevi asioid käsittely jatkuu behandling av anhängiga ärd fortsätter consideration of pding cases will continue ks. panna / saattaa vireille, tulla vireille olla voimassa ks. koskea, olla voimassa panna / saattaa (asia / tapaus / oikeudkäynti) vireille inleda /väcka (ett mål / ett ärde); inleda rättegång to institute (a matter); to initiate (proceedings); to bring (an action) to court 19 Esimerkki 1: fi panna asia hakemuksella tai ilmoituksella vireille inleda / väcka ett ärde gom ansökan eller efter anmälan to institute a matter by way of petition or notification Esimerkki 2: fi panna oikeudkäynti / virallin prosessi / prosessi vireille inleda rättegång / officiell process / process to initiate proceedings / an official process / a procedure

20 20 Esimerkki 3: fi panna riita-asia vireille tuomioistuimessa inleda ett tvistemål vid domstol to bring a civil action to court huom. EU:n lainsäädännössä usein myös to launch, esim. to initiate / to launch infringemt proceedings ks. olla vireillä, tulla vireille perusteella ks. nojalla, mukaan perustuslaki grundlag constitution; Constitution; Constitution Act Perustuslaki on normihierarkiassa tavallist laki yläpuolella oleva säädös, jota voidaan muuttaa vain erityisessä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. Perustuslakiin sisältyy mm. ylimpi valtioelint toimivaltasuhteita ja kansainvälisiä suhteita koskevat säännökset sekä perusoikeussäännökset. Sana constitution kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa yleisesti perustuslakiin ja isolla alkukirjaimella tapauksissa, joissa viitataan esimerkiksi Suom perustuslakiin: the Constitution of Finland. Vastinetta Constitution Act käytetään tapauksissa, joissa viitataan Suom vanhaan perustuslakiin, joka koostui neljästä eri laista. ks. valtiosääntö poiket (siitä, mitä säädetään / määrätään) med avvikelse från (vad som föreskrivs/bestäms) by way of derogation from; by derogation from Esimerkki 1: fi Säännöllin työaika saadaan 6 :ssä säädetystä poiket järjestää niin, että [...] D ordinarie arbetstid får med avvikelse från 6 ordnas så att [...] By way of derogation from section 6, regular working hours may be arranged so that [...] Esimerkki 2: fi Edellä 1 momtissa säädetystä poiket 18 :n 1 momttia sovelletaan [...] Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 18 1 mom. [...] By derogation from subsection 1 above, section 18(1) is applied [...] pykälä paragraf section pääsääntöisesti i regel 20

21 21 as a rule; as a geral rule Esimerkki 1: fi Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muulla tavalla. Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av särskilda skäl kan anmälan också göras på något annat sätt. The report shall, as a rule, be made electronically. For a special reason, the report may also be submitted in some other manner. Esimerkki 2: fi Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti hyväksyä vain rahatalletus taikka rahatai vakuutuslaitoks antama omavelkain takaus. Som säkerhet får i regel dast godkännas depositioner i pgar eller proprieborg som ställts av pninginrättning eller försäkringsanstalt. As a geral rule, the only acceptable security is a cash deposit or an absolute guarantee from a financial or insurance institution." rajoitus begränsning; inskränkning restriction; limitation Esimerkki 1: fi Vieraan valtion lain soveltamis rajoitukset. Begränsningar av tillämpning av främmande stats lag. Restrictions on the application of foreign law. Esimerkki 2: fi Ehdokkaan vaalirahoituks rajoitukset Begränsningar i fråga om kandidaters valfinansiering Limitations on election funding received by a candidate huom. joissakin konteksteissa myös constraint tai restraint rangaistussäännökset straffbestämmelser pal provisions rikosoikeudellin virkavastuu straffrättsligt tjänsteanar criminal liability for acts in office ks. virkavastuu saada lainvoima vinna laga kraft to gain legal force 21

22 22 ks. lainvoimain saattaa voimaan sätta i kraft (kansalliset voimaansaattamissäädökset); gomföra (EU) to implemt ks. laki [x] sopimuks voimaansaattamisesta, tulla voimaan. salassapitovelvoite ks. salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuus sekretess secrecy obligation; obligation of secrecy Koska salassapitovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa tai käyttämättä sitä hyödyksi") on keskeist säädöst (mm. laki viranomaist toiminnan julkisuudesta (621/1999), hkilötietolaki (523/1999) ja rikoslaki (39/1889)) perusteella laajempi käsite kuin vaitiolovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa"), on myös salassapitovelvollisuud käännöastineella pystyttävä kattamaan sekä vaitiolovelvollisuus että hyväksikäyttökielto, asiakirjasalaisuus jne. Vaitiolovelvollisuutta puolestaan kuvaa luontevimmin ilmaukse non-disclosure perustuva vastine. fi... on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista... ska dessutom beaktas om sekretessplikt för handling är oberode av konsekvserna i fallet i fråga av att handling lämnas ut... atttion must also be paid to whether the secrecy obligation is indepdt of the case-by-case consequces of access ks. vaitiolovelvollisuus seuraamus påföljd sanction; (legal) consequce Esimerkkejä: fi oikeudellin seuraamus rättslig påföljd legal consequce 22 fi fi fi rikoks / rikosoikeudellin seuraamus straffrättslig påföljd criminal / pal sanction siviilioikeudellin seuraamus civilrättslig påföljd civil sanction taloudellin seuraamus

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta.

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna 2002. Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 116 119 SISÄLLYS N:o Sivu 116 Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO Prestation ---------------------------------------------: Autorité chargée de la délivrance ---------------: Caractère obligatoire

Lisätiedot

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta HE 329/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n ja kielilain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 32 33 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa

Oikeusministeriön suositus kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa valtion viranomaisissa ja tuomioistuimissa OIKEUSMINISTERIÖ 3/58/2005 OM 24.2.2005 Ministeriöille, oikeuskanslerinvirastolle, tuomioistuimille, oikeusministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille Kielilaki ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 726/2010 vp Valtion virkasääntöjen noudattaminen Eduskunnan puhemiehelle Yleisradion TV 1:n A-studio-ohjelma kertoi kesäkuun alussa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan, oikeustieteiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 106/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 l u- vun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot