LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013"

Transkriptio

1 LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus- ja laajnustyö toteutetaan piissä erissä sit, että eri ministeriöid glannin kielkääntäjistä koostuva koordinointiryhmä valitsee käsiteltävät termit ja valmistelee ehdotuks, joka lähetetään lakialan asiantuntijoista koostuvalle lausuntoryhmälle kommtoitavaksi. Lausuntokierroks jälke koordinointiryhmä viimeistelee termisuositukset ja tekee sanastoon tarvittavat muutokset ja lisäykset. Viimeisin päivitys on tehty Lainsäädäntösanastossa olevissa ruotsinkielisissä termeissä on otettu huomioon 2010 ilmestyne SLAFin (Svskt lagspråk i Finland, 2010) mukaiset muutokset. Lainsäädäntösanasto on sisällytetty myös oikeusministeriön antamaan ohjeese säädöst kääntämisestä vieraille kielille. Ohje löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta ntajahallinto2010/ Alkuperäis lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. Lainsäädäntösanastoon liittyviä kysymyksiä ja kommtteja voi lähettää osoitteese law.translations (ät) om.fi tai kielipalvelu (ät) vnk.fi Uudet termit alka: alaikäin edunvalvoja huoltaja rikosoikeudellin virkavastuu täysi-ikäin vajaavaltain viran puolesta virkamies virkavastuu LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Päivitetty ALAIKÄINEN... 4 ALAKOHTA... 4 ALEMMANASTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 ALEMMANASTEINEN SÄÄDÖS... 4 ANTAA ASETUS... 4 ANTAA LAKI... 4 ANTAA MÄÄRÄYS... 5 ASETTAA VELVOITTEITA... 5 ASETUS... 5 EDELLYTTÄEN, ETTÄ... 5 EDUNVALVOJA... 6 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET... 6 ERITYISESTÄ SYYSTÄ... 6 ERIVAPAUS (JOSTAKIN VAATIMUKSESTA)... 6 ERIVAPAUS, VAPAUTUS JOSTAKIN... 6 ERIÄVÄ MIELIPIDE... 6 ESTÄMÄTTÄ, HUOLIMATTA... 7

2 2 2 HALLINNOLLINEN PAKKOKEINO... 7 HALLINTOPAKKO... 7 HALLITUKSEN ESITYS... 7 HARKINNANVARAINEN... 7 HARKINTA, HARKINTAVALTA... 8 HUOLIMATTA... 8 HUOLTAJA... 8 HYVÄKSYÄ LAKI... 8 JOHTOSÄÄNTÖ... 8 JOLLEI MUUTA JOHDU... 8 JULKINEN KUULUTUS; KUULUTUS... 8 JULKISOIKEUDELLINEN... 9 KESKEYTTÄMISUHKA... 9 KOHTA... 9 KOSKEA; OLLA VOIMASSA... 9 KUMOAMINEN KUMOTA KUULUTUS LAIMINLYÖDÄ, LYÖDÄ LAIMIN LAIMINLYÖNTI LAINMUUTOS LAINSÄÄDÄNTÖ LAINTARKASTUS LAINVOIMAINEN LAKI LAKIEHDOTUS LAKI [X] SOPIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA LAKISÄÄTEINEN LIITE LISÄYS LUKU LUKUUN OTTAMATTA LUVANVARAINEN MAINITTU MINISTERIÖN ASETUS MINISTERIÖN PÄÄTÖS MOMENTTI MUKAAN MUKAISESTI MUUTOKSENHAKU MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN MUUTTAA LAKI MÄÄRITELMÄ MÄÄRITELTY MÄÄRITETTY MÄÄRÄTÄ, ANTAA MÄÄRÄYS MÄÄRÄYS NOJALLA, PERUSTEELLA NOUDATTAA NOUDATTAEN NOUDATTAMINEN OHJE(ET) OHJESÄÄNTÖ OIKEUSVAIKUTUS OLLA VIREILLÄ OLLA VOIMASSA... 19

3 3 3 PERUSTEELLA PERUSTUSLAKI POIKETEN (SIITÄ, MITÄ SÄÄDETÄÄN / MÄÄRÄTÄÄN) PYKÄLÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI RAJOITUS RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET RIKOSOIKEUDELLINEN VIRKAVASTUU SAADA LAINVOIMA SAATTAA VOIMAAN SALASSAPITOVELVOITE SALASSAPITOVELVOLLISUUS SEURAAMUS SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ, ETTÄ SOVELTAA SOVELTAMISALA SOVELTAMISSÄÄNNÖS, SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET SOVELTUVIN OSIN SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA (SÄÄDK) SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA (SOPS) SUOSITUS SÄÄDÖS SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET SÄÄNNÖS SÄÄTÄÄ SÄÄTÄÄ LAKI TARKOITETTU TARKOITTAA TARKOITUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS [X] SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSTA TEETTÄMISUHKA TOIMENPIDEKIELTO TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TULLA KUULLUKSI TULLA VIREILLE TULLA VOIMAAN TYÖJÄRJESTYS TÄYDENTÄVÄT SÄÄNNÖKSET TÄYSI-IKÄINEN UHKASAKKO VAHVISTAA LAKI VAITIOLOVELVOITE VAITIOLOVELVOLLISUUS VAJAAVALTAINEN VALITUSVIRANOMAINEN VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIOSÄÄNTÖ VASTAISESTI VELVOITTAA, ASETTAA VELVOITTEITA VIRANOMAINEN VIRAN PUOLESTA VIRKAMIES... 31

4 4 VIRKAVASTUU VOIMAANTULO VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET SÄÄNNÖKSET YLEISPERUSTELUT LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO alaikäin alakohta minderårig minor; underage person; person who is underage underpunkt subparagraph EU:n lainsäädännössä: (fi) alakohta; () stycke, led; () subparagraph, point. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsin- ja glanninkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte alakohta ks. liite alemmanastein lainsäädäntö lagstiftning på lägre nivå subordinate legislation ks. alemmanastein säädös alemmanastein säädös författning på lägre nivå subordinate statute ks. asetus, laki, säädös, alemmanastein lainsäädäntö antaa asetus utfärda förordning to issue a decree EU:n lainsäädännössä: (fi) antaa asetus; () anta förordning; () adopt a regulation Asetuks osalta käytetään verbiä to issue, koska asetuksilla ei ole erikse hyväksymiaihetta kut laeilla. ks. antaa laki antaa laki 4 utfärda lag to adopt an act

5 5 Viittaa lain hyväksymiaiheese. Laki on annettu, kun tasavallan presidtti on vahvistanut s. fi Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta Giv i Helsingfors d 20 oktober (huom. Tässä yhteydessä giv, muutoin utfärdad.) Adopted in Helsinki on 20 October ks. antaa asetus, hyväksyä laki, vahvistaa laki antaa määräys ks. määrätä, antaa määräys asettaa velvoitteita ks. velvoittaa asetus förordning decree EU:n lainsäädännössä: (fi) asetus; () förordning; () regulation Lakia alemman astein säädös. Uusi perustuslaki edellyttää, että asetuks antava taho mainitaan lakitekstissä:...annetaan tasavallan presidtin/valtioneuvoston/ministeriön asetuksella. Tällöin Ruotsin kielessä käytetään epämääräistä muotoa:... utfärdas gom förordning av republiks presidt/statsrådet/[x] ministeriet. fi Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Närmare bestämmelser om verkställighet av dna lag får utfärdas gom förordning av statsrådet. Further provisions on the implemtation of the prest Act may be giv by governmt decree. Asetuks nimikkeessä Decree kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree. Englanninkielis sanan decree yksi merkitys on tuomio tai tuomioistuim määräys, mutta se voi joissakin maissa myös tarkoittaa esim. valtionpäämieh antamaa määräystä, joka ei edellytä kansanedustuslaitoks käsittelyä. Decree on tietoisesti valittu Suom asetuks vastineeksi s yleiskiel merkityks mukaisesti (an edict, law, etc., made by someone in authority), koska asetus on Suom oikeusjärjestelmälle ominain hierarkkisesti lakia alemmanastein säädös, jolle ei ole täsmällistä vastinetta glannin kielessä. ks. ministeriön asetus, valtioneuvoston asetus edellyttä, että förutsatt att; under förutsättning att; på villkor att 5

6 6 edunvalvoja subject to the provision that; provided that intressebevakare guardian huom. aikaisemmin: holhooja = förmyndare erinäiset säännökset särskilda bestämmelser miscellaneous provisions erityisestä syystä av särskilda skäl; om/när det finns särskilda skäl on special grounds; for special reasons fi Ministeriö voi erityisestä syystä päättää, että... Ministeriet kan av särskilda skäl besluta att... On special grounds, the Ministry may decide that... erivapaus (jostakin vaatimuksesta) disps (från ett krav) dispsation (from a requiremt) fi Valtioneuvosto voi myöntää erivapaud lailla säädetystä kielitaitoa koskevasta kelpoisuuaatimuksesta, jollei laissa toisin säädetä. Statsrådet kan bevilja disps från språkkunskapskrav som ställs i lag, om inte något annat föreskrivs i lag. The Governmt may grant a dispsation from a requiremt provided in an Act regarding knowledge of languages, unless otherwise provided in an Act. ks. erivapaus, vapautus jostakin erivapaus, vapautus jostakin befriande från exemption from sth fi Sopimus eräid kummankin sopimuspuol kansalaisuud omaavi hkilöid vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista. Överskommelse om befriande från militära förpliktelser av vissa personer, som äga båda de fördragsslutande parternas medborgarskap. Convtion on exemption from military obligations of persons possessing the nationality of both the contracting parties. ks. erivapaus (jostakin vaatimuksesta) eriävä mielipide avvikande ming; reservation dissting opinion 6

7 7 Kanta, jonka toimielim jäs tai asian esittelijä ilmoittaa pöytäkirjaan ollessaan eri mieltä päätöksestä. Eriävän mielipite ilmoittamin vapauttaa toimielim jäs tai asian esittelijän päätöks oikeudellisesta vastuusta. fi jättää / ilmoittaa / esittää eriävä mielipide anteckna / anmäla / framföra avvikande ming; reservera sig to submit / issue / ter / deliver / record a dissting opinion huom. Englanniksi myös minority opinion esimerkiksi komitea- ja valiokuntatyössä, jossa tällä vastineella tarkoitetaan vähemmistöön jääneid näkemyksiä. estämättä, huolimatta oberode av; trots notwithstanding; regardless of fi s estämättä, mitä 3 :ssä säädetään. oberode av vad som föreskrivs i 3. notwithstanding the provisions of section 3. EI: without prejudice to Sanoja estämättä ja huolimatta käytetään säädösteksteissä eri tavoin. Sanaa huolimatta käytetään esim. seuraavanlaisissa ilmaisuissa: muutokshausta/yrityksistä/kehotuksesta/kiellosta huolimatta. Sanaa estämättä puolestaan käytetään silloin kun jokin on mahdollista tietyn säännöks määräyksistä riippumatta (ks. edellä oleva esimerkki). hallinnollin pakkokeino administrativt tvångsmedel administrative forcemt measure; administrative coercive measure ks. hallintopakko, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallintopakko administrativt tvång; förvaltningstvång administrative forcemt ks. hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallituks esitys regerings proposition; regeringsproposition governmt proposal Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. harkinnanvarain berode på/av prövning; 7

8 8 ligt prövning discretionary ks. harkinta, harkintavalta harkinta, harkintavalta prövningsrätt discretion; discretionary power(s) Huom. Kontekstissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: fi harkintavalta skönsmässig bedömning margin of appreciation ks. harkinnanvarain huolimatta ks. estämättä, huolimatta huoltaja hyväksyä laki vårdnadshavare person who has custody of a child anta lag; godkänna ett lagförslag (hyväksyä lakiehdotus) to pass a bill (hyväksyä lakiehdotus) Lakiehdotuksesta (bill) tulee laki (act) vasta s jälke, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Tästä syystä laista on suositeltavaa käyttää hyväksymiaihe osalta vastinetta bill. ks. antaa laki, vahvistaa laki johtosääntö instruktion rules of procedure EI: by-laws, official regulations ks. ohjesääntö, työjärjestys jollei muuta johdu om inte något annat följer unless otherwise provided; subject to the provisions of fi jollei 31 :stä muuta johdu. om inte något annat följer av 31. unless otherwise provided in section 31. julkin kuulutus; kuulutus offtlig kungörelse; kungörelse public notice 8

9 9 EI: public announcemt, joka on yleiskiel ilmaus ja tarkoittaa lähinnä ilmoitusta ja tiedotusta. Esimerkki 1: fi antaa / julkaista kuulutus utfärda / publicera kungörelse to issue / give / post a public notice Esimerkki 2: fi viranomais tulee julkisella kuulutuksella ilmoittaa myndighet ska gom offtlig kungörelse meddela...the authorities must issue a public notice notifying xx of yy julkisoikeudellin offtligrättslig : (xx) governed by public law Esimerkkejä: fi julkisoikeudellin yhteisö offtligrättsligt samfund body governed by public law fi fi julkisoikeudellin yhdistys offtligrättslig föring association governed by public law julkisoikeudellin laitos offtligrättslig inrättning institution governed by public law keskeyttämisuhka hot om avbrytande notice of forced suspsion ks. hallintopakko, hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka kohta punkt paragraph EU:n lainsäädännössä: (fi) kohta; () punkt, stycke; () paragraph. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsinkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte kohta ks. liite koskea; olla voimassa gälla; tillämpas to apply 9

10 10 Esimerkki 1: fi Tämä laki koskee..., jollei muualla laissa toisin säädetä. Dna lag gäller... om inte annat föreskrivs (bestäms, anges, sägs) någon annanstans i lag. This Act applies to... unless otherwise provided by law. Esimerkki 2: fi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään. I fråga om riksdags biträdande justitieombudsmän gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om riksdags justitieombudsman. The provisions on the Parliamtary Ombudsman apply, as appropriate, to the Deputy Parliamtary Ombudsman. kumoamin kumota upphävande repeal upphäva to repeal fi Tällä lailla kumotaan 1 päivänä tammikuuta 1975 annettu laki X:stä (N/1975) siih myöhemmin tehtyine muutoksine. Gom dna lag upphävs lag (av) d 1 januari 1975 om X (N/1975) jämte ändringar. This Act repeals the Act of 1 January 1975 on X (N/1975), as amded. Kun lain loppumääräyksissä viitataan aiemmin annettuun lakiin, joka uudella lailla kumotaan, se voidaan kääntää glanniksi Act of 30 November kuulutus ks. julkin kuulutus laiminlyödä, lyödä laimin försumma; underlåta; åsidosätta to fail (to do something / to take action); to neglect ks. esimerkkilauseita laiminlyönnin kohdalta laiminlyönti försummelse; underlåtelse; åsidosättande failure (to observe / to act / to comply with etc.); negligce; neglect 10 Esimerkki 1: fi Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset

11 11 Påföljder av att betalningsprogrammet försummas Consequces of a failure to observe the paymt schedule Esimerkki 2: fi Valmistaja laiminlyö velvollisuuksiaan, jos Tillverkar är försumlig, om There is negligce on the part of the producer, if Esimerkki 3: fi Laiminlyönnistä aiheutuvat taloudelliset seuraamukset Ekonomiska påföljder vid försummelse Pecuniary sanctions due to neglect Esimerkki 4: fi Jos joku lyö laimin tämän lain nojalla annettuj säännöst noudattamis,... D som underlåter att följa bestämmelser som utfärdats med stöd av dna lag, Should anyone fail to observe the provisions laid down in this Act, Esimerkki 5: fi Jos operaattori laiminlyö velvollisuutsa Om operatör underlåter att fullgöra sin skyldighet If an operator neglects his or her duty to huom.1: maksun laiminlyönti on default of paymt huom.2: Monissa yhteyksissä suomkielin substantiivirakne voidaan glanniksi kääntää verbillä ja päinvastoin. ks. laiminlyödä lainmuutos ändring amdmt ks. muuttaa laki lainsäädäntö laintarkastus lagstiftning legislation laggranskning legislative editing Laintarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siih, että säädösehdotus on sanonnaltaan virheetön, ymmärrettävä, täsmällin ja johdonmukain sekä että suomkielin ja ruotsinkielin teksti ovat asiallisesti samansisältöiset. lainvoimain lagakraftvunn legally valid; to have legal force; to have force of law 11

12 12 huom. Lainvoimain päätös EU:n lainsäädännössä usein final decision. ks. saada lainvoima laki 1. yksittäin säädös lag act Lain nimikkeessä Act kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja samoin silloin, kun lain tekstissä viitataan kyseise lakiin, in the prest Act tai in this Act. 2. oikeusjärjestys; sisältää kirjoitettuj oikeusnormi lisäksi myös muun voimassa olevan oikeud lag law lakiehdotus lagförslag bill; governmt bill Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. laki [x] sopimuks lainsäädännön alaan kuuluvi määräyst voimaansaattamisesta lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i överskommels/avtalet/konvtion om... Act on the Implemtation of the Provisions of a Legislative Nature in the Agreemt/Treaty/Convtion on ks. sopimust voimaansaattamislaeista ja asetuksista tarkemmin alkuperäis sanaston Johdannossa. lakisäätein lagstadgad; (Ruotsissa myös lagfäst) statutory liite bilaga annex fi Lain säännöksiä sovelletaan samoin hankittaessa liitteessä A tarkoitettuja palveluja yhdessä liitteessä B tarkoitettuj palveluj kanssa. Bestämmelserna i dna lag tillämpas äv på upphandling av tjänster ligt bilaga A tillsammans med tjänster ligt bilaga B. The provisions of this Act are applied to the cases in which services referred to in Annex A are purchased together with services referred to in Annex B. ks. lisäys 12

13 13 lisäys tillägg appdix Varsinkin alemmanasteisissa säädöksissä liitteisiin voi olla lisättynä lisäyksiä. Vastaava jaottelu (liite bilaga - annex; lisäys tillägg - appdix) tehdään myös EU:n lainsäädännössä ja useissa valtiosopimuksissa. fi Tämän direktiivin liitte I lisäys 2. Tillägg 2 till bilaga I till detta direktiv. Appdix 2 to Annex I to this Directive. ks. liite luku kapitel; kap. Chapter Toisin kuin pykälän, momtin, kohdan ja alakohdan vastineet, luvun vastine Chapter suositellaan kirjoitettavaksi lain tekstissä isolla alkukirjaimella kut suurimmat kokonaisuudet glantilaisessa lainsäädännössä (Chapter ja Part). Säädöstekstissä ruotsin kapitel-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä kap. lukuun ottamatta med undantag för; med undantag av with the exception of fi Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös..., lukuun ottamatta 25 :ää. Med undantag för 25 tillämpas bestämmelserna i detta kapitel också på With the exception of section 25, the provisions of this Chapter also apply to luvanvarain tillståndspliktig; som kräver tillstånd; som är berode av tillstånd subject to a permit; subject to a licce; subject to authorisation; to require a permit; to require a licce; to require authorisation mainittu 13 nämnd mtioned; specified; set forth

14 14 fi 24 :ssä mainittu viranomain d myndighet som nämns i 24 the authority mtioned in section 24 ks. määritelty ja määritetty ja tarkoitettu ministeriön asetus [x] ministeriets förordning om; förordning av [x] ministeriet Decree of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decree on Englannin kielessä ministeriön nimi on mahdollista sijoittaa joko Decree-sanan ete tai s jälke. Jos ministeriön glanninkielin nimi on pitkä, esim. Ministry of Social Affairs and Health, on suositeltavaa kuitkin käyttää ofprepositioraknetta ja sijoittaa ministeriön nimi Decree-sanan jälke. Ministeriön asetus on uud perustuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu säädös. Enn nykyis perustuslain voimaantuloa ministeriön asetuksia vastasivat ministeriön päätökset. Ministeriön asetuks nimikkeessä sanat Decree ja Ministry of Xxx kirjoitetaan isoilla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree of the Ministry of Xxx.. ks. asetus, valtioneuvoston asetus ministeriön päätös [x] ministeriets beslut om; Decision of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decision on ks. ministeriön asetus momtti momt; mom. subsection Säädöstekstissä ruotsin momt-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä mom. mukaan ligt; i lighet med; i översstämmelse med; under; pursuant to EI: by virtue of 14 fi...jollei tämän lain mukaan vaadita määräemmistöä....om inte kvalificerad majoritet krävs ligt dna lag.

15 15...unless qualified majority is required under the prest Act. ks. perusteella mukaisesti i lighet med; ligt; i överstämmelse med; på det sätt som (föreskrivs i) in accordance with; under; pursuant to Sanoj mukaan ja mukaisesti käyttö on suomkielisissä säädösteksteissä horjuvaa, mutta sanaa mukaisesti tulisi periaatteessa käyttää silloin kun viitataan mettelyyn, ts. siih mit jokin tapahtuu. Ilmaisuja in accordance with, pursuant to ja under voidaan kaikkia käyttää silloin, kun hkilön on tehtävä jotakin säännöst mukaisesti, tai jotakin tapahtuu säännöst mukaisesti. Esimerkki 1: fi...palkkamoj määrä lasketaan 20 :n mukaisesti....beräknas löneutgifterna i lighet med the costs of remuneration shall be calculated in accordance with section 20. Esimerkki 2: fi Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... I lighet med riksdags beslut föreskrivs... In accordance with a decision of Parliamt the following is acted... Säädöst johtolauseita ei ole tarpe kääntää. Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... käännetään vain silloin, kun se esiintyy suorasanaisessa tekstissä. muutokshaku ändringssökande, sökande av ändring; överklagande appeal(s) ks. muutokshakuviranomain muutokshakuviranomain beärsmyndighet appeal authority fi Muutokshakuviranomain asevelvollisuutta koskevissa asioissa on kutsunta-asiain keskuslautakunta. Beärsmyndighet i ärd som gäller värnplikt är ctralnämnd för uppbådsärd. The appeal authority for military service matters is the Ctral Call-up Appeals Board. ks. muutokshaku, valituiranomain muuttaa laki 15 ändra lag; revidera lag;

16 16 se över lag; to amd an act ks. lainmuutos määritelmä määritelty definition definition bestämd; definierad defined fi...asetuksessa määriteltyä käyttötarkoitusta vart...för ett visst ändamål som bestäms i förordning...for a purpose defined in the Decree... ks. mainittu, määritetty, tarkoitettu määritetty fastställd; bestämd determined under; specified in fi...2 momtissa säädetyllä tavalla määritetty osuus......d andel som bestämts ligt 2 mom.... the share determined under subsection 2... ks. mainittu ja määritelty ja tarkoitettu määrätä, antaa määräys 1. antaa määräys jostakin bestämma; föreskriva; förordna; besluta; förelägga; utse; ålägga; utfärda bestämmelser/föreskrifter; meddela föreskrifter to order; to issue an order fi Opetushallitus antaa tarvittaessa määräykset siitä, että... Utbildningsstyrels meddelar vid behov föreskrifter om att... The National Board of Education will, where appropriate, issue orders on määrätä jossakin bestämma;

17 17 fi föreskriva; utfärda bestämmelser/föreskrifter i bestämmelser finns i to provide; to give provisions on Työsktelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa määrätään tarkemmin tuomioistuim työjärjestyksessä... Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstol ordnas finns i domstols arbetsordning... Further provisions on the organisation of the work of the Market Court shall be giv in the court s rules of procedure... määräys 1. sitova oikeussääntö, joka on hierarkkisesti alemmantasoin kuin laki ja asetus föreskrift regulation 2. määräys valtiosopimuksessa bestämmelse provision 3. yksittäin määräys, joka voi sisältyä esim. tuomioistuim päätökse bestämmelse; villkor; föreläggande; förordnande order 4. määräys yksityisoikeudellisessa sopimuksessa bestämmelse; klausul 5. määräys testamtissa bestämmelse; förordnande nojalla, perusteella med stöd av; utifrån; på grundval av; på basis av; ligt; i översstämmelse med; under; by virtue of; pursuant to Ilmaisuja perusteella ja nojalla käytetään silloin, kun viitataan säädökse tai säännökse perustuvaan toimivaltaan tai oikeute tehdä jotakin. 17 fi...9 :n nojalla annetun kieltotuomion vastaisesti....i strid med förbudsdom som meddelats med stöd av 9....in breach of a restraining order issued under section 9

18 18 ks. mukaan noudattaa iaktta; följa to comply with; to follow; to observe Esimerkki 1: fi työsuhteissa, joissa työnantajan on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. i de anställningsförhålland där arbetsgivar ska följa ett allmänt bindande kollektivavtal. in employmt relationships in which employers must comply with a universally valid collective agreemt. Esimerkki 2: fi...ministeriö noudattaa soveltuvin osin tässä pykälässä säädettyä mettelyä....ministeriet följer i tillämpliga delar förfarandet i dna paragraf....the Ministry shall, where appropriate, follow the procedure laid down in this section. Esimerkki 3: fi Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. I all offtlig verksamhet ska lag noggrant iakttas. In all public activity, law must be strictly observed. noudatta med iakttagande av in compliance with noudattamin iakttagande; efterlevnad compliance with fi X valvoo tämän lain noudattamista. X utövar tillsyn över efterlevnad av dna lag. Compliance with this Act shall be monitored by X. ohje(et) anvisningar instructions Ohje ei ole sitova. Esimerkiksi ministeriö voi antaa ohjeita hallinnonalansa viranomaisille vaikuttaakse näid toimintaan. EU-teksteissä guidelines on usein käytetty käsite, mutta sitä ei suositella ohje/ohjeid vastineeksi. ks. suositus 18

19 19 ohjesääntö reglemte rules of procedure EI: instructions Sääntelee korkeid viranomaist toimintaa, esim. valtioneuvoston ohjesääntö ja oikeuskanslerin ohjesääntö. Tarkoittaa virallisluontoista työjärjestystä. ks. johtosääntö, työjärjestys oikeuaikutus rätterkan; rättsföljd legal efffect fi Päätöks oikeuaikutukset koskevat yrityksiä, jotka ovat saaneet tukia. Beslutet har rätterkningar för företag som har mottagit stöd. The decision produces legal effects for undertakings that have received aid. olla vireillä vara anhängig to be pding fi vireillä olevi asioid käsittely jatkuu behandling av anhängiga ärd fortsätter consideration of pding cases will continue ks. panna / saattaa vireille, tulla vireille olla voimassa ks. koskea, olla voimassa panna / saattaa (asia / tapaus / oikeudkäynti) vireille inleda /väcka (ett mål / ett ärde); inleda rättegång to institute (a matter); to initiate (proceedings); to bring (an action) to court 19 Esimerkki 1: fi panna asia hakemuksella tai ilmoituksella vireille inleda / väcka ett ärde gom ansökan eller efter anmälan to institute a matter by way of petition or notification Esimerkki 2: fi panna oikeudkäynti / virallin prosessi / prosessi vireille inleda rättegång / officiell process / process to initiate proceedings / an official process / a procedure

20 20 Esimerkki 3: fi panna riita-asia vireille tuomioistuimessa inleda ett tvistemål vid domstol to bring a civil action to court huom. EU:n lainsäädännössä usein myös to launch, esim. to initiate / to launch infringemt proceedings ks. olla vireillä, tulla vireille perusteella ks. nojalla, mukaan perustuslaki grundlag constitution; Constitution; Constitution Act Perustuslaki on normihierarkiassa tavallist laki yläpuolella oleva säädös, jota voidaan muuttaa vain erityisessä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. Perustuslakiin sisältyy mm. ylimpi valtioelint toimivaltasuhteita ja kansainvälisiä suhteita koskevat säännökset sekä perusoikeussäännökset. Sana constitution kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa yleisesti perustuslakiin ja isolla alkukirjaimella tapauksissa, joissa viitataan esimerkiksi Suom perustuslakiin: the Constitution of Finland. Vastinetta Constitution Act käytetään tapauksissa, joissa viitataan Suom vanhaan perustuslakiin, joka koostui neljästä eri laista. ks. valtiosääntö poiket (siitä, mitä säädetään / määrätään) med avvikelse från (vad som föreskrivs/bestäms) by way of derogation from; by derogation from Esimerkki 1: fi Säännöllin työaika saadaan 6 :ssä säädetystä poiket järjestää niin, että [...] D ordinarie arbetstid får med avvikelse från 6 ordnas så att [...] By way of derogation from section 6, regular working hours may be arranged so that [...] Esimerkki 2: fi Edellä 1 momtissa säädetystä poiket 18 :n 1 momttia sovelletaan [...] Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 18 1 mom. [...] By derogation from subsection 1 above, section 18(1) is applied [...] pykälä paragraf section pääsääntöisesti i regel 20

21 21 as a rule; as a geral rule Esimerkki 1: fi Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muulla tavalla. Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av särskilda skäl kan anmälan också göras på något annat sätt. The report shall, as a rule, be made electronically. For a special reason, the report may also be submitted in some other manner. Esimerkki 2: fi Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti hyväksyä vain rahatalletus taikka rahatai vakuutuslaitoks antama omavelkain takaus. Som säkerhet får i regel dast godkännas depositioner i pgar eller proprieborg som ställts av pninginrättning eller försäkringsanstalt. As a geral rule, the only acceptable security is a cash deposit or an absolute guarantee from a financial or insurance institution." rajoitus begränsning; inskränkning restriction; limitation Esimerkki 1: fi Vieraan valtion lain soveltamis rajoitukset. Begränsningar av tillämpning av främmande stats lag. Restrictions on the application of foreign law. Esimerkki 2: fi Ehdokkaan vaalirahoituks rajoitukset Begränsningar i fråga om kandidaters valfinansiering Limitations on election funding received by a candidate huom. joissakin konteksteissa myös constraint tai restraint rangaistussäännökset straffbestämmelser pal provisions rikosoikeudellin virkavastuu straffrättsligt tjänsteanar criminal liability for acts in office ks. virkavastuu saada lainvoima vinna laga kraft to gain legal force 21

22 22 ks. lainvoimain saattaa voimaan sätta i kraft (kansalliset voimaansaattamissäädökset); gomföra (EU) to implemt ks. laki [x] sopimuks voimaansaattamisesta, tulla voimaan. salassapitovelvoite ks. salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuus sekretess secrecy obligation; obligation of secrecy Koska salassapitovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa tai käyttämättä sitä hyödyksi") on keskeist säädöst (mm. laki viranomaist toiminnan julkisuudesta (621/1999), hkilötietolaki (523/1999) ja rikoslaki (39/1889)) perusteella laajempi käsite kuin vaitiolovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa"), on myös salassapitovelvollisuud käännöastineella pystyttävä kattamaan sekä vaitiolovelvollisuus että hyväksikäyttökielto, asiakirjasalaisuus jne. Vaitiolovelvollisuutta puolestaan kuvaa luontevimmin ilmaukse non-disclosure perustuva vastine. fi... on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista... ska dessutom beaktas om sekretessplikt för handling är oberode av konsekvserna i fallet i fråga av att handling lämnas ut... atttion must also be paid to whether the secrecy obligation is indepdt of the case-by-case consequces of access ks. vaitiolovelvollisuus seuraamus påföljd sanction; (legal) consequce Esimerkkejä: fi oikeudellin seuraamus rättslig påföljd legal consequce 22 fi fi fi rikoks / rikosoikeudellin seuraamus straffrättslig påföljd criminal / pal sanction siviilioikeudellin seuraamus civilrättslig påföljd civil sanction taloudellin seuraamus

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta.

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna 2002. Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus-

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO

LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 21.4.2017 Lainsäädäntösanastoon on koottu keskeisiä lakikiel termejä ja ilmaisuja suomeksi ja osin ruotsiksi sekä suositukset niid glanninkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältää 1)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi EV 7/2000 vp- HE 174/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 116 119 SISÄLLYS N:o Sivu 116 Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Valtiosopimukset Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo 28.3.2017 tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Koulutuksen rakenne perustietoa valtiosopimuksista ja valtiosopimusten hyväksyminen Suomessa valtiosopimukset

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 125/2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1537/2011) Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp. Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja

EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp. Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2004 vp Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO Prestation ---------------------------------------------: Autorité chargée de la délivrance ---------------: Caractère obligatoire

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta HE 329/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n ja kielilain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2003 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 32 33 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Tasavallan presidentin asetus Kiinan Kansantasavallan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0026 (COD) 7562/15 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 43/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi

HE 43/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi HE 43/2008 vp Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta vuonna

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

Lisätiedot

yhteisöjen ja Euroopan vapaakauppaliiton välisissä neuvotteluissa päätetty soveltaa väliaikaisesti

yhteisöjen ja Euroopan vapaakauppaliiton välisissä neuvotteluissa päätetty soveltaa väliaikaisesti 1993 vp - HE 15 Hallituksen esitys Eduskunnalle tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaista soveltamista koskevan, Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot