LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013"

Transkriptio

1 LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus- ja laajnustyö toteutetaan piissä erissä sit, että eri ministeriöid glannin kielkääntäjistä koostuva koordinointiryhmä valitsee käsiteltävät termit ja valmistelee ehdotuks, joka lähetetään lakialan asiantuntijoista koostuvalle lausuntoryhmälle kommtoitavaksi. Lausuntokierroks jälke koordinointiryhmä viimeistelee termisuositukset ja tekee sanastoon tarvittavat muutokset ja lisäykset. Viimeisin päivitys on tehty Lainsäädäntösanastossa olevissa ruotsinkielisissä termeissä on otettu huomioon 2010 ilmestyne SLAFin (Svskt lagspråk i Finland, 2010) mukaiset muutokset. Lainsäädäntösanasto on sisällytetty myös oikeusministeriön antamaan ohjeese säädöst kääntämisestä vieraille kielille. Ohje löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta ntajahallinto2010/ Alkuperäis lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. Lainsäädäntösanastoon liittyviä kysymyksiä ja kommtteja voi lähettää osoitteese law.translations (ät) om.fi tai kielipalvelu (ät) vnk.fi Uudet termit alka: alaikäin edunvalvoja huoltaja rikosoikeudellin virkavastuu täysi-ikäin vajaavaltain viran puolesta virkamies virkavastuu LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Päivitetty ALAIKÄINEN... 4 ALAKOHTA... 4 ALEMMANASTEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 ALEMMANASTEINEN SÄÄDÖS... 4 ANTAA ASETUS... 4 ANTAA LAKI... 4 ANTAA MÄÄRÄYS... 5 ASETTAA VELVOITTEITA... 5 ASETUS... 5 EDELLYTTÄEN, ETTÄ... 5 EDUNVALVOJA... 6 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET... 6 ERITYISESTÄ SYYSTÄ... 6 ERIVAPAUS (JOSTAKIN VAATIMUKSESTA)... 6 ERIVAPAUS, VAPAUTUS JOSTAKIN... 6 ERIÄVÄ MIELIPIDE... 6 ESTÄMÄTTÄ, HUOLIMATTA... 7

2 2 2 HALLINNOLLINEN PAKKOKEINO... 7 HALLINTOPAKKO... 7 HALLITUKSEN ESITYS... 7 HARKINNANVARAINEN... 7 HARKINTA, HARKINTAVALTA... 8 HUOLIMATTA... 8 HUOLTAJA... 8 HYVÄKSYÄ LAKI... 8 JOHTOSÄÄNTÖ... 8 JOLLEI MUUTA JOHDU... 8 JULKINEN KUULUTUS; KUULUTUS... 8 JULKISOIKEUDELLINEN... 9 KESKEYTTÄMISUHKA... 9 KOHTA... 9 KOSKEA; OLLA VOIMASSA... 9 KUMOAMINEN KUMOTA KUULUTUS LAIMINLYÖDÄ, LYÖDÄ LAIMIN LAIMINLYÖNTI LAINMUUTOS LAINSÄÄDÄNTÖ LAINTARKASTUS LAINVOIMAINEN LAKI LAKIEHDOTUS LAKI [X] SOPIMUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA LAKISÄÄTEINEN LIITE LISÄYS LUKU LUKUUN OTTAMATTA LUVANVARAINEN MAINITTU MINISTERIÖN ASETUS MINISTERIÖN PÄÄTÖS MOMENTTI MUKAAN MUKAISESTI MUUTOKSENHAKU MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN MUUTTAA LAKI MÄÄRITELMÄ MÄÄRITELTY MÄÄRITETTY MÄÄRÄTÄ, ANTAA MÄÄRÄYS MÄÄRÄYS NOJALLA, PERUSTEELLA NOUDATTAA NOUDATTAEN NOUDATTAMINEN OHJE(ET) OHJESÄÄNTÖ OIKEUSVAIKUTUS OLLA VIREILLÄ OLLA VOIMASSA... 19

3 3 3 PERUSTEELLA PERUSTUSLAKI POIKETEN (SIITÄ, MITÄ SÄÄDETÄÄN / MÄÄRÄTÄÄN) PYKÄLÄ PÄÄSÄÄNTÖISESTI RAJOITUS RANGAISTUSSÄÄNNÖKSET RIKOSOIKEUDELLINEN VIRKAVASTUU SAADA LAINVOIMA SAATTAA VOIMAAN SALASSAPITOVELVOITE SALASSAPITOVELVOLLISUUS SEURAAMUS SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ, ETTÄ SOVELTAA SOVELTAMISALA SOVELTAMISSÄÄNNÖS, SOVELTAMISSÄÄNNÖKSET SOVELTUVIN OSIN SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA (SÄÄDK) SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA (SOPS) SUOSITUS SÄÄDÖS SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET SÄÄNNÖS SÄÄTÄÄ SÄÄTÄÄ LAKI TARKOITETTU TARKOITTAA TARKOITUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS [X] SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSTA TEETTÄMISUHKA TOIMENPIDEKIELTO TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TULLA KUULLUKSI TULLA VIREILLE TULLA VOIMAAN TYÖJÄRJESTYS TÄYDENTÄVÄT SÄÄNNÖKSET TÄYSI-IKÄINEN UHKASAKKO VAHVISTAA LAKI VAITIOLOVELVOITE VAITIOLOVELVOLLISUUS VAJAAVALTAINEN VALITUSVIRANOMAINEN VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIOSÄÄNTÖ VASTAISESTI VELVOITTAA, ASETTAA VELVOITTEITA VIRANOMAINEN VIRAN PUOLESTA VIRKAMIES... 31

4 4 VIRKAVASTUU VOIMAANTULO VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET SÄÄNNÖKSET YLEISPERUSTELUT LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO alaikäin alakohta minderårig minor; underage person; person who is underage underpunkt subparagraph EU:n lainsäädännössä: (fi) alakohta; () stycke, led; () subparagraph, point. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsin- ja glanninkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte alakohta ks. liite alemmanastein lainsäädäntö lagstiftning på lägre nivå subordinate legislation ks. alemmanastein säädös alemmanastein säädös författning på lägre nivå subordinate statute ks. asetus, laki, säädös, alemmanastein lainsäädäntö antaa asetus utfärda förordning to issue a decree EU:n lainsäädännössä: (fi) antaa asetus; () anta förordning; () adopt a regulation Asetuks osalta käytetään verbiä to issue, koska asetuksilla ei ole erikse hyväksymiaihetta kut laeilla. ks. antaa laki antaa laki 4 utfärda lag to adopt an act

5 5 Viittaa lain hyväksymiaiheese. Laki on annettu, kun tasavallan presidtti on vahvistanut s. fi Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta Giv i Helsingfors d 20 oktober (huom. Tässä yhteydessä giv, muutoin utfärdad.) Adopted in Helsinki on 20 October ks. antaa asetus, hyväksyä laki, vahvistaa laki antaa määräys ks. määrätä, antaa määräys asettaa velvoitteita ks. velvoittaa asetus förordning decree EU:n lainsäädännössä: (fi) asetus; () förordning; () regulation Lakia alemman astein säädös. Uusi perustuslaki edellyttää, että asetuks antava taho mainitaan lakitekstissä:...annetaan tasavallan presidtin/valtioneuvoston/ministeriön asetuksella. Tällöin Ruotsin kielessä käytetään epämääräistä muotoa:... utfärdas gom förordning av republiks presidt/statsrådet/[x] ministeriet. fi Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Närmare bestämmelser om verkställighet av dna lag får utfärdas gom förordning av statsrådet. Further provisions on the implemtation of the prest Act may be giv by governmt decree. Asetuks nimikkeessä Decree kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree. Englanninkielis sanan decree yksi merkitys on tuomio tai tuomioistuim määräys, mutta se voi joissakin maissa myös tarkoittaa esim. valtionpäämieh antamaa määräystä, joka ei edellytä kansanedustuslaitoks käsittelyä. Decree on tietoisesti valittu Suom asetuks vastineeksi s yleiskiel merkityks mukaisesti (an edict, law, etc., made by someone in authority), koska asetus on Suom oikeusjärjestelmälle ominain hierarkkisesti lakia alemmanastein säädös, jolle ei ole täsmällistä vastinetta glannin kielessä. ks. ministeriön asetus, valtioneuvoston asetus edellyttä, että förutsatt att; under förutsättning att; på villkor att 5

6 6 edunvalvoja subject to the provision that; provided that intressebevakare guardian huom. aikaisemmin: holhooja = förmyndare erinäiset säännökset särskilda bestämmelser miscellaneous provisions erityisestä syystä av särskilda skäl; om/när det finns särskilda skäl on special grounds; for special reasons fi Ministeriö voi erityisestä syystä päättää, että... Ministeriet kan av särskilda skäl besluta att... On special grounds, the Ministry may decide that... erivapaus (jostakin vaatimuksesta) disps (från ett krav) dispsation (from a requiremt) fi Valtioneuvosto voi myöntää erivapaud lailla säädetystä kielitaitoa koskevasta kelpoisuuaatimuksesta, jollei laissa toisin säädetä. Statsrådet kan bevilja disps från språkkunskapskrav som ställs i lag, om inte något annat föreskrivs i lag. The Governmt may grant a dispsation from a requiremt provided in an Act regarding knowledge of languages, unless otherwise provided in an Act. ks. erivapaus, vapautus jostakin erivapaus, vapautus jostakin befriande från exemption from sth fi Sopimus eräid kummankin sopimuspuol kansalaisuud omaavi hkilöid vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista. Överskommelse om befriande från militära förpliktelser av vissa personer, som äga båda de fördragsslutande parternas medborgarskap. Convtion on exemption from military obligations of persons possessing the nationality of both the contracting parties. ks. erivapaus (jostakin vaatimuksesta) eriävä mielipide avvikande ming; reservation dissting opinion 6

7 7 Kanta, jonka toimielim jäs tai asian esittelijä ilmoittaa pöytäkirjaan ollessaan eri mieltä päätöksestä. Eriävän mielipite ilmoittamin vapauttaa toimielim jäs tai asian esittelijän päätöks oikeudellisesta vastuusta. fi jättää / ilmoittaa / esittää eriävä mielipide anteckna / anmäla / framföra avvikande ming; reservera sig to submit / issue / ter / deliver / record a dissting opinion huom. Englanniksi myös minority opinion esimerkiksi komitea- ja valiokuntatyössä, jossa tällä vastineella tarkoitetaan vähemmistöön jääneid näkemyksiä. estämättä, huolimatta oberode av; trots notwithstanding; regardless of fi s estämättä, mitä 3 :ssä säädetään. oberode av vad som föreskrivs i 3. notwithstanding the provisions of section 3. EI: without prejudice to Sanoja estämättä ja huolimatta käytetään säädösteksteissä eri tavoin. Sanaa huolimatta käytetään esim. seuraavanlaisissa ilmaisuissa: muutokshausta/yrityksistä/kehotuksesta/kiellosta huolimatta. Sanaa estämättä puolestaan käytetään silloin kun jokin on mahdollista tietyn säännöks määräyksistä riippumatta (ks. edellä oleva esimerkki). hallinnollin pakkokeino administrativt tvångsmedel administrative forcemt measure; administrative coercive measure ks. hallintopakko, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallintopakko administrativt tvång; förvaltningstvång administrative forcemt ks. hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka, keskeyttämisuhka hallituks esitys regerings proposition; regeringsproposition governmt proposal Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. harkinnanvarain berode på/av prövning; 7

8 8 ligt prövning discretionary ks. harkinta, harkintavalta harkinta, harkintavalta prövningsrätt discretion; discretionary power(s) Huom. Kontekstissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: fi harkintavalta skönsmässig bedömning margin of appreciation ks. harkinnanvarain huolimatta ks. estämättä, huolimatta huoltaja hyväksyä laki vårdnadshavare person who has custody of a child anta lag; godkänna ett lagförslag (hyväksyä lakiehdotus) to pass a bill (hyväksyä lakiehdotus) Lakiehdotuksesta (bill) tulee laki (act) vasta s jälke, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Tästä syystä laista on suositeltavaa käyttää hyväksymiaihe osalta vastinetta bill. ks. antaa laki, vahvistaa laki johtosääntö instruktion rules of procedure EI: by-laws, official regulations ks. ohjesääntö, työjärjestys jollei muuta johdu om inte något annat följer unless otherwise provided; subject to the provisions of fi jollei 31 :stä muuta johdu. om inte något annat följer av 31. unless otherwise provided in section 31. julkin kuulutus; kuulutus offtlig kungörelse; kungörelse public notice 8

9 9 EI: public announcemt, joka on yleiskiel ilmaus ja tarkoittaa lähinnä ilmoitusta ja tiedotusta. Esimerkki 1: fi antaa / julkaista kuulutus utfärda / publicera kungörelse to issue / give / post a public notice Esimerkki 2: fi viranomais tulee julkisella kuulutuksella ilmoittaa myndighet ska gom offtlig kungörelse meddela...the authorities must issue a public notice notifying xx of yy julkisoikeudellin offtligrättslig : (xx) governed by public law Esimerkkejä: fi julkisoikeudellin yhteisö offtligrättsligt samfund body governed by public law fi fi julkisoikeudellin yhdistys offtligrättslig föring association governed by public law julkisoikeudellin laitos offtligrättslig inrättning institution governed by public law keskeyttämisuhka hot om avbrytande notice of forced suspsion ks. hallintopakko, hallinnollin pakkokeino, uhkasakko, teettämisuhka kohta punkt paragraph EU:n lainsäädännössä: (fi) kohta; () punkt, stycke; () paragraph. Kun käsite esiintyy EU-kontekstissa, s ruotsinkielin vastine on tarkistettava tapauskohtaisesti (esim. SLAF, s.222 ja linkki EU-säädöst rakteese sanaston lopussa). huom. myös liitte kohta ks. liite koskea; olla voimassa gälla; tillämpas to apply 9

10 10 Esimerkki 1: fi Tämä laki koskee..., jollei muualla laissa toisin säädetä. Dna lag gäller... om inte annat föreskrivs (bestäms, anges, sägs) någon annanstans i lag. This Act applies to... unless otherwise provided by law. Esimerkki 2: fi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään. I fråga om riksdags biträdande justitieombudsmän gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om riksdags justitieombudsman. The provisions on the Parliamtary Ombudsman apply, as appropriate, to the Deputy Parliamtary Ombudsman. kumoamin kumota upphävande repeal upphäva to repeal fi Tällä lailla kumotaan 1 päivänä tammikuuta 1975 annettu laki X:stä (N/1975) siih myöhemmin tehtyine muutoksine. Gom dna lag upphävs lag (av) d 1 januari 1975 om X (N/1975) jämte ändringar. This Act repeals the Act of 1 January 1975 on X (N/1975), as amded. Kun lain loppumääräyksissä viitataan aiemmin annettuun lakiin, joka uudella lailla kumotaan, se voidaan kääntää glanniksi Act of 30 November kuulutus ks. julkin kuulutus laiminlyödä, lyödä laimin försumma; underlåta; åsidosätta to fail (to do something / to take action); to neglect ks. esimerkkilauseita laiminlyönnin kohdalta laiminlyönti försummelse; underlåtelse; åsidosättande failure (to observe / to act / to comply with etc.); negligce; neglect 10 Esimerkki 1: fi Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset

11 11 Påföljder av att betalningsprogrammet försummas Consequces of a failure to observe the paymt schedule Esimerkki 2: fi Valmistaja laiminlyö velvollisuuksiaan, jos Tillverkar är försumlig, om There is negligce on the part of the producer, if Esimerkki 3: fi Laiminlyönnistä aiheutuvat taloudelliset seuraamukset Ekonomiska påföljder vid försummelse Pecuniary sanctions due to neglect Esimerkki 4: fi Jos joku lyö laimin tämän lain nojalla annettuj säännöst noudattamis,... D som underlåter att följa bestämmelser som utfärdats med stöd av dna lag, Should anyone fail to observe the provisions laid down in this Act, Esimerkki 5: fi Jos operaattori laiminlyö velvollisuutsa Om operatör underlåter att fullgöra sin skyldighet If an operator neglects his or her duty to huom.1: maksun laiminlyönti on default of paymt huom.2: Monissa yhteyksissä suomkielin substantiivirakne voidaan glanniksi kääntää verbillä ja päinvastoin. ks. laiminlyödä lainmuutos ändring amdmt ks. muuttaa laki lainsäädäntö laintarkastus lagstiftning legislation laggranskning legislative editing Laintarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siih, että säädösehdotus on sanonnaltaan virheetön, ymmärrettävä, täsmällin ja johdonmukain sekä että suomkielin ja ruotsinkielin teksti ovat asiallisesti samansisältöiset. lainvoimain lagakraftvunn legally valid; to have legal force; to have force of law 11

12 12 huom. Lainvoimain päätös EU:n lainsäädännössä usein final decision. ks. saada lainvoima laki 1. yksittäin säädös lag act Lain nimikkeessä Act kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja samoin silloin, kun lain tekstissä viitataan kyseise lakiin, in the prest Act tai in this Act. 2. oikeusjärjestys; sisältää kirjoitettuj oikeusnormi lisäksi myös muun voimassa olevan oikeud lag law lakiehdotus lagförslag bill; governmt bill Sana governmt kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa hallitukse tai valtioneuvostoon ylesä. laki [x] sopimuks lainsäädännön alaan kuuluvi määräyst voimaansaattamisesta lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i överskommels/avtalet/konvtion om... Act on the Implemtation of the Provisions of a Legislative Nature in the Agreemt/Treaty/Convtion on ks. sopimust voimaansaattamislaeista ja asetuksista tarkemmin alkuperäis sanaston Johdannossa. lakisäätein lagstadgad; (Ruotsissa myös lagfäst) statutory liite bilaga annex fi Lain säännöksiä sovelletaan samoin hankittaessa liitteessä A tarkoitettuja palveluja yhdessä liitteessä B tarkoitettuj palveluj kanssa. Bestämmelserna i dna lag tillämpas äv på upphandling av tjänster ligt bilaga A tillsammans med tjänster ligt bilaga B. The provisions of this Act are applied to the cases in which services referred to in Annex A are purchased together with services referred to in Annex B. ks. lisäys 12

13 13 lisäys tillägg appdix Varsinkin alemmanasteisissa säädöksissä liitteisiin voi olla lisättynä lisäyksiä. Vastaava jaottelu (liite bilaga - annex; lisäys tillägg - appdix) tehdään myös EU:n lainsäädännössä ja useissa valtiosopimuksissa. fi Tämän direktiivin liitte I lisäys 2. Tillägg 2 till bilaga I till detta direktiv. Appdix 2 to Annex I to this Directive. ks. liite luku kapitel; kap. Chapter Toisin kuin pykälän, momtin, kohdan ja alakohdan vastineet, luvun vastine Chapter suositellaan kirjoitettavaksi lain tekstissä isolla alkukirjaimella kut suurimmat kokonaisuudet glantilaisessa lainsäädännössä (Chapter ja Part). Säädöstekstissä ruotsin kapitel-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä kap. lukuun ottamatta med undantag för; med undantag av with the exception of fi Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös..., lukuun ottamatta 25 :ää. Med undantag för 25 tillämpas bestämmelserna i detta kapitel också på With the exception of section 25, the provisions of this Chapter also apply to luvanvarain tillståndspliktig; som kräver tillstånd; som är berode av tillstånd subject to a permit; subject to a licce; subject to authorisation; to require a permit; to require a licce; to require authorisation mainittu 13 nämnd mtioned; specified; set forth

14 14 fi 24 :ssä mainittu viranomain d myndighet som nämns i 24 the authority mtioned in section 24 ks. määritelty ja määritetty ja tarkoitettu ministeriön asetus [x] ministeriets förordning om; förordning av [x] ministeriet Decree of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decree on Englannin kielessä ministeriön nimi on mahdollista sijoittaa joko Decree-sanan ete tai s jälke. Jos ministeriön glanninkielin nimi on pitkä, esim. Ministry of Social Affairs and Health, on suositeltavaa kuitkin käyttää ofprepositioraknetta ja sijoittaa ministeriön nimi Decree-sanan jälke. Ministeriön asetus on uud perustuslain voimaantulon yhteydessä käyttöön otettu säädös. Enn nykyis perustuslain voimaantuloa ministeriön asetuksia vastasivat ministeriön päätökset. Ministeriön asetuks nimikkeessä sanat Decree ja Ministry of Xxx kirjoitetaan isoilla alkukirjaimella, samoin silloin kun asetuks tekstissä viitataan kyseise asetukse,...the prest Decree of the Ministry of Xxx.. ks. asetus, valtioneuvoston asetus ministeriön päätös [x] ministeriets beslut om; Decision of the Ministry of [ao. ministeriön nimi] on; Ministry of [ao. ministeriön nimi] Decision on ks. ministeriön asetus momtti momt; mom. subsection Säädöstekstissä ruotsin momt-sanasta käytetään numeroid yhteydessä lyhnettä mom. mukaan ligt; i lighet med; i översstämmelse med; under; pursuant to EI: by virtue of 14 fi...jollei tämän lain mukaan vaadita määräemmistöä....om inte kvalificerad majoritet krävs ligt dna lag.

15 15...unless qualified majority is required under the prest Act. ks. perusteella mukaisesti i lighet med; ligt; i överstämmelse med; på det sätt som (föreskrivs i) in accordance with; under; pursuant to Sanoj mukaan ja mukaisesti käyttö on suomkielisissä säädösteksteissä horjuvaa, mutta sanaa mukaisesti tulisi periaatteessa käyttää silloin kun viitataan mettelyyn, ts. siih mit jokin tapahtuu. Ilmaisuja in accordance with, pursuant to ja under voidaan kaikkia käyttää silloin, kun hkilön on tehtävä jotakin säännöst mukaisesti, tai jotakin tapahtuu säännöst mukaisesti. Esimerkki 1: fi...palkkamoj määrä lasketaan 20 :n mukaisesti....beräknas löneutgifterna i lighet med the costs of remuneration shall be calculated in accordance with section 20. Esimerkki 2: fi Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... I lighet med riksdags beslut föreskrivs... In accordance with a decision of Parliamt the following is acted... Säädöst johtolauseita ei ole tarpe kääntää. Eduskunnan päätöks mukaisesti säädetään... käännetään vain silloin, kun se esiintyy suorasanaisessa tekstissä. muutokshaku ändringssökande, sökande av ändring; överklagande appeal(s) ks. muutokshakuviranomain muutokshakuviranomain beärsmyndighet appeal authority fi Muutokshakuviranomain asevelvollisuutta koskevissa asioissa on kutsunta-asiain keskuslautakunta. Beärsmyndighet i ärd som gäller värnplikt är ctralnämnd för uppbådsärd. The appeal authority for military service matters is the Ctral Call-up Appeals Board. ks. muutokshaku, valituiranomain muuttaa laki 15 ändra lag; revidera lag;

16 16 se över lag; to amd an act ks. lainmuutos määritelmä määritelty definition definition bestämd; definierad defined fi...asetuksessa määriteltyä käyttötarkoitusta vart...för ett visst ändamål som bestäms i förordning...for a purpose defined in the Decree... ks. mainittu, määritetty, tarkoitettu määritetty fastställd; bestämd determined under; specified in fi...2 momtissa säädetyllä tavalla määritetty osuus......d andel som bestämts ligt 2 mom.... the share determined under subsection 2... ks. mainittu ja määritelty ja tarkoitettu määrätä, antaa määräys 1. antaa määräys jostakin bestämma; föreskriva; förordna; besluta; förelägga; utse; ålägga; utfärda bestämmelser/föreskrifter; meddela föreskrifter to order; to issue an order fi Opetushallitus antaa tarvittaessa määräykset siitä, että... Utbildningsstyrels meddelar vid behov föreskrifter om att... The National Board of Education will, where appropriate, issue orders on määrätä jossakin bestämma;

17 17 fi föreskriva; utfärda bestämmelser/föreskrifter i bestämmelser finns i to provide; to give provisions on Työsktelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa määrätään tarkemmin tuomioistuim työjärjestyksessä... Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstol ordnas finns i domstols arbetsordning... Further provisions on the organisation of the work of the Market Court shall be giv in the court s rules of procedure... määräys 1. sitova oikeussääntö, joka on hierarkkisesti alemmantasoin kuin laki ja asetus föreskrift regulation 2. määräys valtiosopimuksessa bestämmelse provision 3. yksittäin määräys, joka voi sisältyä esim. tuomioistuim päätökse bestämmelse; villkor; föreläggande; förordnande order 4. määräys yksityisoikeudellisessa sopimuksessa bestämmelse; klausul 5. määräys testamtissa bestämmelse; förordnande nojalla, perusteella med stöd av; utifrån; på grundval av; på basis av; ligt; i översstämmelse med; under; by virtue of; pursuant to Ilmaisuja perusteella ja nojalla käytetään silloin, kun viitataan säädökse tai säännökse perustuvaan toimivaltaan tai oikeute tehdä jotakin. 17 fi...9 :n nojalla annetun kieltotuomion vastaisesti....i strid med förbudsdom som meddelats med stöd av 9....in breach of a restraining order issued under section 9

18 18 ks. mukaan noudattaa iaktta; följa to comply with; to follow; to observe Esimerkki 1: fi työsuhteissa, joissa työnantajan on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta. i de anställningsförhålland där arbetsgivar ska följa ett allmänt bindande kollektivavtal. in employmt relationships in which employers must comply with a universally valid collective agreemt. Esimerkki 2: fi...ministeriö noudattaa soveltuvin osin tässä pykälässä säädettyä mettelyä....ministeriet följer i tillämpliga delar förfarandet i dna paragraf....the Ministry shall, where appropriate, follow the procedure laid down in this section. Esimerkki 3: fi Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. I all offtlig verksamhet ska lag noggrant iakttas. In all public activity, law must be strictly observed. noudatta med iakttagande av in compliance with noudattamin iakttagande; efterlevnad compliance with fi X valvoo tämän lain noudattamista. X utövar tillsyn över efterlevnad av dna lag. Compliance with this Act shall be monitored by X. ohje(et) anvisningar instructions Ohje ei ole sitova. Esimerkiksi ministeriö voi antaa ohjeita hallinnonalansa viranomaisille vaikuttaakse näid toimintaan. EU-teksteissä guidelines on usein käytetty käsite, mutta sitä ei suositella ohje/ohjeid vastineeksi. ks. suositus 18

19 19 ohjesääntö reglemte rules of procedure EI: instructions Sääntelee korkeid viranomaist toimintaa, esim. valtioneuvoston ohjesääntö ja oikeuskanslerin ohjesääntö. Tarkoittaa virallisluontoista työjärjestystä. ks. johtosääntö, työjärjestys oikeuaikutus rätterkan; rättsföljd legal efffect fi Päätöks oikeuaikutukset koskevat yrityksiä, jotka ovat saaneet tukia. Beslutet har rätterkningar för företag som har mottagit stöd. The decision produces legal effects for undertakings that have received aid. olla vireillä vara anhängig to be pding fi vireillä olevi asioid käsittely jatkuu behandling av anhängiga ärd fortsätter consideration of pding cases will continue ks. panna / saattaa vireille, tulla vireille olla voimassa ks. koskea, olla voimassa panna / saattaa (asia / tapaus / oikeudkäynti) vireille inleda /väcka (ett mål / ett ärde); inleda rättegång to institute (a matter); to initiate (proceedings); to bring (an action) to court 19 Esimerkki 1: fi panna asia hakemuksella tai ilmoituksella vireille inleda / väcka ett ärde gom ansökan eller efter anmälan to institute a matter by way of petition or notification Esimerkki 2: fi panna oikeudkäynti / virallin prosessi / prosessi vireille inleda rättegång / officiell process / process to initiate proceedings / an official process / a procedure

20 20 Esimerkki 3: fi panna riita-asia vireille tuomioistuimessa inleda ett tvistemål vid domstol to bring a civil action to court huom. EU:n lainsäädännössä usein myös to launch, esim. to initiate / to launch infringemt proceedings ks. olla vireillä, tulla vireille perusteella ks. nojalla, mukaan perustuslaki grundlag constitution; Constitution; Constitution Act Perustuslaki on normihierarkiassa tavallist laki yläpuolella oleva säädös, jota voidaan muuttaa vain erityisessä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä. Perustuslakiin sisältyy mm. ylimpi valtioelint toimivaltasuhteita ja kansainvälisiä suhteita koskevat säännökset sekä perusoikeussäännökset. Sana constitution kirjoitetaan piellä alkukirjaimella, kun se viittaa yleisesti perustuslakiin ja isolla alkukirjaimella tapauksissa, joissa viitataan esimerkiksi Suom perustuslakiin: the Constitution of Finland. Vastinetta Constitution Act käytetään tapauksissa, joissa viitataan Suom vanhaan perustuslakiin, joka koostui neljästä eri laista. ks. valtiosääntö poiket (siitä, mitä säädetään / määrätään) med avvikelse från (vad som föreskrivs/bestäms) by way of derogation from; by derogation from Esimerkki 1: fi Säännöllin työaika saadaan 6 :ssä säädetystä poiket järjestää niin, että [...] D ordinarie arbetstid får med avvikelse från 6 ordnas så att [...] By way of derogation from section 6, regular working hours may be arranged so that [...] Esimerkki 2: fi Edellä 1 momtissa säädetystä poiket 18 :n 1 momttia sovelletaan [...] Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas 18 1 mom. [...] By derogation from subsection 1 above, section 18(1) is applied [...] pykälä paragraf section pääsääntöisesti i regel 20

21 21 as a rule; as a geral rule Esimerkki 1: fi Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muulla tavalla. Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av särskilda skäl kan anmälan också göras på något annat sätt. The report shall, as a rule, be made electronically. For a special reason, the report may also be submitted in some other manner. Esimerkki 2: fi Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti hyväksyä vain rahatalletus taikka rahatai vakuutuslaitoks antama omavelkain takaus. Som säkerhet får i regel dast godkännas depositioner i pgar eller proprieborg som ställts av pninginrättning eller försäkringsanstalt. As a geral rule, the only acceptable security is a cash deposit or an absolute guarantee from a financial or insurance institution." rajoitus begränsning; inskränkning restriction; limitation Esimerkki 1: fi Vieraan valtion lain soveltamis rajoitukset. Begränsningar av tillämpning av främmande stats lag. Restrictions on the application of foreign law. Esimerkki 2: fi Ehdokkaan vaalirahoituks rajoitukset Begränsningar i fråga om kandidaters valfinansiering Limitations on election funding received by a candidate huom. joissakin konteksteissa myös constraint tai restraint rangaistussäännökset straffbestämmelser pal provisions rikosoikeudellin virkavastuu straffrättsligt tjänsteanar criminal liability for acts in office ks. virkavastuu saada lainvoima vinna laga kraft to gain legal force 21

22 22 ks. lainvoimain saattaa voimaan sätta i kraft (kansalliset voimaansaattamissäädökset); gomföra (EU) to implemt ks. laki [x] sopimuks voimaansaattamisesta, tulla voimaan. salassapitovelvoite ks. salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuus sekretess secrecy obligation; obligation of secrecy Koska salassapitovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa tai käyttämättä sitä hyödyksi") on keskeist säädöst (mm. laki viranomaist toiminnan julkisuudesta (621/1999), hkilötietolaki (523/1999) ja rikoslaki (39/1889)) perusteella laajempi käsite kuin vaitiolovelvollisuus ("velvollisuus olla paljastamatta tietoa"), on myös salassapitovelvollisuud käännöastineella pystyttävä kattamaan sekä vaitiolovelvollisuus että hyväksikäyttökielto, asiakirjasalaisuus jne. Vaitiolovelvollisuutta puolestaan kuvaa luontevimmin ilmaukse non-disclosure perustuva vastine. fi... on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista... ska dessutom beaktas om sekretessplikt för handling är oberode av konsekvserna i fallet i fråga av att handling lämnas ut... atttion must also be paid to whether the secrecy obligation is indepdt of the case-by-case consequces of access ks. vaitiolovelvollisuus seuraamus påföljd sanction; (legal) consequce Esimerkkejä: fi oikeudellin seuraamus rättslig påföljd legal consequce 22 fi fi fi rikoks / rikosoikeudellin seuraamus straffrättslig påföljd criminal / pal sanction siviilioikeudellin seuraamus civilrättslig påföljd civil sanction taloudellin seuraamus

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta.

Alkuperäisen lainsäädäntösanaston esipuhe ja johdanto löytyvät sanaston lopusta. LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO 2013 Lainsäädäntösanaston simmäin versio, jossa oli noin 70 hakusanaa, ilmestyi vuonna 2002. Sanaston päivittämiseksi ja laajtamiseksi aloitettiin vuonna 2010 lakitermitalkoot. Tarkistus-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vastaustekniikka. Tekninen osio

Vastaustekniikka. Tekninen osio Vastaustekniikka Tekninen osio 4 Lakien nimet kirjoitetaan pienellä. Säädöksen ja säännöksen ero: Säädös = yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville normeille (lait, asetukset, valtioneuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 089698/EU XXIV. GP Eingelangt am 08/08/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 8 August 2012 Interinstitutional File: 2005/0228 (COD) 12948/1/12 REV 1 JUR 435 AVIATION 118 CODEC 1984 LEGISLATIVE ACTS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1563 1568 SISÄLLYS N:o Sivu 1563 Laki Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 726/2010 vp Valtion virkasääntöjen noudattaminen Eduskunnan puhemiehelle Yleisradion TV 1:n A-studio-ohjelma kertoi kesäkuun alussa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan, oikeustieteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005 N:o 16 19 SISÄLLYS N:o Sivu 16 Laki Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot