Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa"

Transkriptio

1 Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa RAPORTTI Kenttätyön ajankohta: marraskuu-joulukuu 2014 Julkaisu: tammikuu 2015 Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima. Raportti ei edusta Euroopan komission mielipidettä. Raportissa mahdollisesti ilmenevät mielipiteet ovat yksinomaan raportin kirjoittajan tulkintoja. Flash Eurobarometri TNS Political & Social

2 Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa Toteuttanut TNS Political & Social Euroopan komission viestinnän pääosaston toimeksiannosta Koordinoinut Euroopan komission viestinnän pääosasto (strategian ja viestintätoimien yksikkö)

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 YHTEENVETO... 3 I. YLEISET EU:TA KOSKEVAT KÄSITYKSET Mitä kansalaisille tulee mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa Eurooppaa ja Euroopan unionia koskevat mielipiteet Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Euroopan unionia koskevat tunteet Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö Kolmen jäsenvaltion vastaajien näkemykset jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä 24 II. EU JÄSENYYDEN VAIKUTUS ITÄVALTAAN, SUOMEEN JA RUOTSIIN Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Itävallassa Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Suomessa Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Ruotsissa III. UUDEN EUROOPAN KOMISSION PRIORITEETIT Itävalta: uuden Euroopan komission prioriteetit Suomi: uuden Euroopan komission prioriteetit Ruotsi: uuden Euroopan komission prioriteetit IV. MAAKOHTAISET KYSYMYKSET Unohtumattomin Itävallan EU jäsenyyteen liittyvä tapahtuma Suomen sananvalta EU päätöksenteossa EU jäsenyyden vaikutus kansalaisten arkielämään Ruotsissa LIITTEET Tekniset tiedot Kysymyslomake Taulukot 1

4 JOHDANTO Suomi, Itävalta ja Ruotsi liittyivät Euroopan unioniin neljännellä laajentumiskierroksella 1. tammikuuta Jäsenvaltioiden kokonaismäärä kasvoi tuolloin viiteentoista. Kyseessä oli EU:n ensimmäinen laajentuminen sitten kylmän sodan päättymisen. Tämä tutkimus toteutettiin, jotta ymmärrettäisiin näissä kolmessa maassa asuvien käsityksiä Euroopan unionista ja EU-jäsenyyden vaikutuksista 20 vuotta liittymisen jälkeen. Kysymyksillä kartoitettiin Euroopan herättämiä mielleyhtymiä, tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä, EU-jäsenyyden vaikutuksia elämään omassa maassa ja mielipiteitä uuden Euroopan komission prioriteeteista. Lisäksi kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa esitettiin yksi maakohtainen kysymys. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasivat TNS Political & Socialin verkostot Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa 24. marraskuuta ja 3. joulukuuta 2014 välisenä aikana. Euroopan komission viestinnän pääosaston toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin verkon kautta 1 noin 3 000:a eri sosiaalisiin ja väestötieteellisiin ryhmiin kuuluvaa henkilöä, kaikkia heidän omalla äidinkielellään. Tutkimusmenetelmänä käytettiin viestinnän pääosaston (strategian ja viestintätoimien yksikön) toteuttamista eurobarometreistä tuttua menetelmää 2. Tekninen huomautus TNS Political & Socialin verkostojen haastattelutavoista on tämän raportin liitteenä. Lisäksi liitteenä on tietoa haastattelumenetelmistä ja luottamusväleistä 3. * * * * * Tahdomme kiittää kaikkia tähän tutkimukseen Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa osallistuneita. Ilman heidän aktiivista panostaan tämän tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista. 1 Tämän tai muiden vastaavien verkkotutkimusten tuloksia ei voi pitää täysin väestöä edustavina, koska tutkimukseen osallistui sekä Itävallassa, Suomessa että Ruotsissa vain Internetiä käyttäviä henkilöitä Tulostaulukot ovat raportin liitteenä. Taulukoissa näkyvät kokonaisprosentit saattavat ylittää sata prosenttia tapauksissa, joissa vastaajilla on ollut mahdollisuus antaa samaan kysymykseen useita vastauksia. 2

5 YHTEENVETO Kun vastaajilta kysyttiin, mitä heille tulee mieleen Euroopasta, EU ja euro saivat eniten mainintoja. Myös rauha ja vapaus sekä niitä korostavat yhtenäisyys, maanosa, yhteisö ja avoimet rajat mainittiin usein kaikissa kolmessa maassa. Tunne eurooppalaisesta identiteetistä oli vahva. Kaiken kaikkiaan melkein yhdeksän vastaajaa kymmenestä (87 %) ilmoitti tuntevansa itsensä eurooppalaiseksi, ja yksittäisten maiden tulokset olivat samansuuntaisia. Suurimmalla osalla vastaajista (62 %) oli myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Prosenttiosuudet olivat suunnilleen samoja kaikissa kolmessa maassa. Erittäin myönteisiä tunteita oli vain noin joka kymmenennellä, mutta vähintään puolet koki EU:ta kohtaan melko myönteisiä tunteita. Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) piti EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sopivan tiiviinä, ja samansuuntainen osuus (36 %) sanoi, että yhteistyön pitäisi olla tiiviimpää. Viimeksi mainittu näkemys oli vallalla erityisesti Itävallassa, jossa noin puolet vastaajista (49 %) haluaisi tiivistää yhteistyötä. Liikkumisvapautta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin EU-jäsenyyden myönteisimpinä puolina kaikissa kolmessa maassa. Yli seitsemän vastaajaa kymmenestä sanoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen myönteisesti opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuteen (76 %) sekä kuluttajatuotteiden valikoimaan (73 %). Enemmistön kielteisiksi nimeämät vaikutukset liittyivät taloustilanteeseen (56 %) ja sosiaaliseen hyvinvointiin (57 %). Uuden Euroopan komission tärkeimmäksi prioriteetiksi nousi työllisyys. Sen mainitsi puolet (50 %) kaikista vastaajista. Sitä korostettiin erityisesti Suomessa, jossa yli kuusi vastaajaa kymmenestä (63 %) piti sitä tärkeänä prioriteettina. Muita usein mainittuja asioita prioriteettilistalla olivat talouskasvu, maahanmuutto ja ympäristö. Itävallassa noin yhdeksän vastaajaa kymmenestä (91 %) muisti 20 EUjäsenyysvuoden ajalta parhaiten euron käyttöönoton. Suomessa kolmannes vastaajista (34 %) oli sitä mieltä, että Suomella on sananvaltaa EU-päätöksenteossa. Noin puolet (51 %) oli väittämästä melko eri mieltä ja 15 % täysin eri mieltä. Ruotsissa 44 % vastaajista piti 20 EU-jäsenyysvuoden vaikutusta arkielämäänsä neutraalina. Ne joiden mielestä jäsenyydellä on ollut jotain vaikutusta, kokevat vaikutukset useammin myönteisinä (35 %) kuin kielteisinä (21 %). 3

6 I. YLEISET EU:TA KOSKEVAT KÄSITYKSET 1. Mitä kansalaisille tulee mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa - Eurooppaan yhdistetään spontaanisti ensisijaisesti EU ja euro - Haastattelun aluksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä kaksi sanaa heille tulevat ensimmäisinä mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa 4. Kysymys oli tarkoituksella avoin, koska sillä tahdottiin kartoittaa itävaltalaisten, suomalaisten ja ruotsalaisten vastaajien ensimmäisiä spontaaneja mielleyhtymiä. Tulokset on esitetty alla sanapilvinä. Kunkin sanan suhteellinen koko vastaa sitä, kuinka moni vastaaja yhdisti spontaanisti kyseisen sanan Eurooppaan. Itävallassa Eurooppaan liitettiin useimmiten Euroopan unioni (EU). Kuten ennalta saattoi arvata, tässä euroalueen maassa myös euro mainittiin usein. Lisäksi Eurooppaan yhdistettiin usein avoimet rajat, joka viittaa eurooppalaisten mahdollisuuteen matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikissa jäsenvaltioissa. Myös rauha ja siihen liittyvät asiat, kuten yhteisö, maanosa ja yhtenäisyys erottuvat joukosta. Itävallassa tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa mainittiin myös Bryssel, joka on viittaus Euroopan unionin poliittiseen ja hallinnolliseen keskukseen Belgian pääkaupungissa. 4 Q1 Mitkä kaksi sanaa tai asiaa tulevat ensimmäisinä mieleenne, kun ajattelette Eurooppaa? (AVOIN KYSYMYS) 4

7 Suomessa spontaanit mielleyhtymät olivat monelta osin samanlaisia kuin Itävallassa. Ensisijaisen mielleyhtymän, Euroopan unionin (EU) lisäksi myös euro mainittiin usein ei kuitenkaan yhtä usein kuin Itävallassa. Yhtenäisyys ja maanosa saivat runsaasti mainintoja. Kiinnostava yksityiskohta on se, että maiden nimissä korostuivat Suomen lisäksi Saksa ja Ranska. Suomessa vastaajat yhdistivät Eurooppaan myös kulttuurin, matkustamisen ja vapauden. 5

8 Ruotsissa Euroopan herättämät mielleyhtymät olivat jokseenkin erilaisia kuin kahdessa edellä mainitussa jäsenvaltiossa. Ensinnäkin mielleyhtymä Euroopan unioniin (EU) oli vielä selkeämpi. Euro mainittiin harvemmin, mutta se ei ollut yllätys, koska Ruotsi ei kuulu euroalueeseen. Eurooppa liitettiin muihin kahteen maahan verrattuna huomattavasti useammin myös lomaan. Itävallassa ja Suomessa kyseistä sanaa ei mainittu miltei lainkaan. Yhteenkuuluvuutta ilmaisevat yhteisö ja maanosamme mainittiin usein, samoin kuin Itävallassa. Myös rauha, yhdistynyt ja monikulttuurisuus erottuivat tärkeimpien mielleyhtymien joukossa. Kriisi ja maahanmuutto mainittiin Ruotsissa paljon useammin kuin Itävallassa ja Suomessa. 6

9 2. Eurooppaa ja Euroopan unionia koskevat mielipiteet 2.1. Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet - Eurooppalainen identiteetti on vahva kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa - Vastaajilta Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa kysyttiin, ovatko he samaa vai eri mieltä kolmesta eurooppalaiseen identiteettiin liittyvästä väittämästä: tuntevatko he olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä, onko eurooppalaisilla paljon yhteistä keskenään ja tuntevatko he itsensä eurooppalaisiksi 5. Kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa selvä enemmistö (87 %) tunsi itsensä eurooppalaiseksi: 51 % oli kyseisestä väittämästä täysin samaa mieltä ja 36 % melko samaa mieltä. Tästä väittämästä oltiin yksimielisimpiä kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa. 13 % vastaajista ei sitä vastoin tunne itseään eurooppalaiseksi: 9 % oli väittämästä melko eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä. Noin kolme neljäsosaa (74 %) kaikista kolmen jäsenvaltion vastaajista oli sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Suhteellisen pieni osa (16 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä, mutta melko samaa mieltä olevia oli 58 prosenttia. Reilu neljännes (26 %) oli väittämästä eri mieltä näistä 22 % melko eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä. Noin seitsemän vastaajaa kymmenestä (71 %) tunsi olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. Kolme kymmenestä (30 %) oli tästä täysin samaa mieltä ja 41 % melko samaa mieltä. Toisaalta 20 prosenttia kaikista kolmen jäsenvaltion vastaajista oli väittämästä melko eri mieltä ja lähes joka kymmenes (9 %) täysin eri mieltä. 5 Q2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? (YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN): Täysin samaa mieltä / Melko samaa mieltä / Melko eri mieltä / Täysin eri mieltä / EOS: Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä; Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään; Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 7

10 Alla olevasta taulukosta näkyy, että kaiken kaikkiaan näissä kolmessa jäsenvaltiossa miehet sanoivat naisia useammin tuntevansa suurempaa yhteyttä eurooppalaisiin kuin muiden maanosien ihmisiin (yhteensä samaa mieltä 74 % vs. 67 %). Samoin vanhemmat vastaajat olivat väittämästä muita ikäryhmiä useammin samaa mieltä. 20- vuotiaana tai sitä vanhempana opiskelunsa päättäneet olivat väittämästä useammin samaa mieltä kuin 15-vuotiaana tai sitä nuorempana koulunkäyntinsä lopettaneet (75 % vs. 65 %). Yksimielisyys oli oletetusti suurempaa niiden joukossa, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan kuin niillä, joissa EU herättää kielteisiä tunteita (77 % vs. 60 %). Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 71% 29% Vastaajan sukupuoli Mies 74% 26% Nainen 67% 33% Ikä % 35% % 35% % 31% % 22% Koulutus 15 vuotta tai alle 65% 35% vuotta 66% 34% 20 vuotta tai yli 75% 25% Opiskelee edelleen 69% 31% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 77% 23% kielteinen 60% 40% 8

11 Vanhemmat vastaajat olivat nuorempia useammin sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään (81 % 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä vs. 68 % vuotiaiden ryhmässä). Tämänkään väittämän kohdalla ei ole yllättävää, että ne vastaajat, jotka sanoivat tuntevansa EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, olivat väittämästä useammin samaa mieltä kuin ne, joissa EU herättää kielteisiä tunteita (84 % vs. 57 %). Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 74% 26% Ikä % 32% % 30% % 29% % 19% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 84% 16% kielteinen 57% 43% Myös tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämän kohdalla näkyy pieniä sosiodemografisia eroja. Vanhemmat vastaajat tuntevat itsensä eurooppalaiseksi nuorempia useammin (90 % 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä vs. 83 % vuotiaiden ryhmässä). Vastaajat, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, kokevat itsensä eurooppalaiseksi todennäköisemmin kuin ne, joiden tunteet ovat kielteisiä (94 % vs. 75 %). Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi Yhteens ä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 87% 13% Ikä % 17% % 15% % 14% % 10% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 94% 6% kielteinen 75% 25% 9

12 Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Itävallassa Itävallassa 87 % vastaajista ilmoitti tuntevansa itsensä eurooppalaiseksi. Eurooppalainen identiteetti tuntuu Itävallassa vahvana, sillä täysin samaa mieltä tästä väittämästä oli peräti 57 % vastaajista. Noin kaksi kolmasosaa (66 %) tutkimukseen Itävallassa osallistuneista oli sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään, mutta täysin samaa mieltä tästä väittämästä oli vain 15 % vastaajista. Noin kuusi vastaajaa kymmenestä sanoi tuntevansa suurempaa läheisyyttä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä kohtaan. Toisaalta täysin eri mieltä olevien osuus oli tämän väittämän kohdalla kaikista suurin (13 %). 10

13 Miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, olivat muita useammin samaa mieltä väittämästä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. Koulutustason mukaan analysoitaessa suuria eroja ei havaittu. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 61% 39% Vastaajan sukupuoli Mies 65% 35% Nainen 57% 43% Ikä % 43% % 45% % 44% % 29% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 69% 31% kielteinen 48% 52% Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään -väittämä synnytti sosiodemografisten ryhmien välille vain hyvin pieniä eroja. Ainoa huomattava ero oli se, että ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 67% 33% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 80% 20% kielteinen 49% 51% 11

14 Sama päti myös tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämään eli senkin kohdalla ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 87% 13% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 97% 3% kielteinen 73% 27% Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Suomessa Tutkimukseen Suomessa osallistuneet olivat muissa maissa vastanneita todennäköisemmin samaa mieltä väittämästä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä (87 %). Yhteyttä eurooppalaisiin korostaa se, että noin puolet vastaajista (51 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä. Tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämää koskevat mielipiteet olivat samansuuntaisia; kaiken kaikkiaan 85 % oli samaa mieltä, ja 45 % täysin samaa mieltä. Kolmen neljänneksen mielestä eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Muista väittämistä poiketen täysin samaa mieltä olevien osuus oli kuitenkin paljon pienempi (17 %). 12

15 Jos vastauksia tarkastellaan sosiodemografisten muuttujien perusteella, yksimielisyys tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä - väittämästä oli suurinta vanhempien vastaajien, korkeammin koulutettujen ja myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan tuntevien keskuudessa. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 86% 14% Ikä % 22% % 21% % 11% % 9% Koulutus 15 vuotta tai alle 82% 18% vuotta 82% 18% 20 vuotta tai yli 89% 11% Opiskelee edelleen 84% 16% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 73% 27% 13

16 Naiset olivat hieman miehiä yksimielisempiä siitä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Samanmielisten osuus kasvoi myös tämän väittämän kohdalla sitä suuremmaksi, mitä vanhemmista ja mitä koulutetummista vastaajista oli kyse. Oletetusti ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 74% 26% Vastaajan sukupuoli Mies 71% 29% Nainen 77% 23% Ikä % 35% % 29% % 28% % 19% Koulutus 15 vuotta tai alle 70% 30% vuotta 72% 28% 20 vuotta tai yli 77% 23% Opiskelee edelleen 70% 30% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 83% 17% kielteinen 56% 44% 14

17 Vanhemmat vastaajat tunsivat itsensä eurooppalaisiksi nuorempia todennäköisemmin. Samoin ne, joilla on EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, olivat todennäköisimmin samaa mieltä väittämästä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 85% 15% Ikä % 26% % 18% % 13% % 11% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 69% 31% Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Ruotsissa Suurin osa vastaajista (88 %) tunsi itsensä eurooppalaiseksi, ja puolet oli väittämästä täysin samaa mieltä. Samaa mieltä olevien osuus oli suuri (80 %) myös eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään -väittämän kohdalla, mutta täysin samaa mieltä olevien osuus oli suhteessa pienempi (17 %). Ruotsissa seitsemän vastaajaa kymmenestä ilmoitti, että tuntee olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. 15

18 Kun Ruotsin tuloksia tarkastelee sosiodemografisten ryhmien mukaan jaoteltuna, voi huomata seuraavat erot: miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, ovat muita useammin samaa mieltä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä -väittämästä. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 71% 29% Vastaajan sukupuoli Mies 76% 23% Nainen 65% 35% Ikä % 34% % 34% % 28% % 24% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 75% 25% kielteinen 64% 36% Sama pätee myös väittämään eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, ovat muita todennäköisemmin samaa mieltä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 79% 21% Vastaajan sukupuoli Mies 82% 18% Nainen 76% 24% Ikä % 30% % 27% % 24% % 12% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 87% 13% kielteinen 65% 35% 16

19 Tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämä ei erottele vastaajia yhtä selkeästi. Vain vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 88% 12% Ikä % 18% % 12% % 14% % 9% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 78% 22% 17

20 2.2. Euroopan unionia koskevat tunteet - Kahdella kolmasosalla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, jäsenvaltioiden väliset erot pieniä - Seuraavaksi vastaajilta sekä Itävallassa, Suomessa että Ruotsissa kysyttiin, ovatko heidän tunteensa EU:ta kohtaan myönteisiä vai kielteisiä 6. Lähes kahdella kolmasosalla näiden kolmen jäsenvaltion vastaajista oli myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan: 9 % ilmoitti tunteidensa olevan erittäin myönteisiä ja 53 % melko myönteisiä. Toisaalta melkein kolme vastaajaa kymmenestä (28 %) sanoi tunteidensa olevan melko kielteisiä, ja 10 % kuvasi tunteitaan erittäin kielteisiksi. 6 Q3 Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? (VAIN YKSI VASTAUS): Erittäin myönteisiä; Melko myönteisiä; Melko kielteisiä; Erittäin kielteisiä; EOS 18

21 Sosiodemografisia muuttujia tarkastellessa voi huomata, että kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa myönteisiä tunteita on todennäköisimmin korkeammin koulutetuilla (65 % niistä, jotka päättivät opintonsa 20-vuotiaana tai sitä vanhempana vs. 53 % niistä, jotka lopettivat koulunkäynnin 15-vuotiaana tai sitä nuorempana). Toimihenkilöiden tunteet ovat todennäköisesti myönteisempiä kuin työläisten ja yrittäjien (66 % vs. 55 % ja 58 %). Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen kielteinen 62% 38% Koulutus 15 vuotta tai alle 53% 47% vuotta 54% 46% 20 vuotta tai yli 65% 35% Opiskelee edelleen 74% 26% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 58% 42% Toimihenkilöt 66% 34% Työläiset 55% 45% Työelämän ulkopuolella 63% 37% Tunteet EU:ta kohtaan kolmessa jäsenvaltiossa Vastaajien tunteet EU:ta kohtaan ovat hyvin samanlaisia kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa. Erittäin ja melko myönteisiä tunteita tuntevien vastaajien osuus vaihteli Itävallan 59 prosentista Suomen 67 prosenttiin. 19

22 Itävallassa ainoat erot ilmenevät vastaajien ammattiaseman mukaan: toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 58% 42% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 54% 46% Toimihenkilöt 61% 39% Työläiset 44% 56% Työelämän ulkopuolella 60% 40% Suomessa tilanne oli hyvin samanlainen: toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 67% 33% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 61% 39% Toimihenkilöt 75% 25% Työläiset 58% 42% Työelämän ulkopuolella 67% 33% 20

23 Ruotsissa myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan oli todennäköisimmin korkeammin koulutetuilla ja niillä, jotka edelleen opiskelevat. Samoin kuin kahdessa muussa tutkitussa maassa, myös Ruotsissa toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Ero ei kuitenkaan ollut niin selvä kuin Itävallassa ja Suomessa. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 63% 37% Koulutus 15 vuotta tai alle 44% 56% vuotta 61% 39% 20 vuotta tai yli 62% 38% Opiskelee edelleen 76% 24% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 62% 38% Toimihenkilöt 69% 31% Työläiset 55% 45% Työelämän ulkopuolella 63% 37% 21

24 3. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö - Vastaajat olivat eri mieltä EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä - Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä 7. Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) näissä kolmessa jäsenvaltiossa sanoi, että EUjäsenvaltioiden välinen yhteistyö on sopivan tiivistä. Yli kolmannes vastaajista (36 %) oli sitä mieltä, että EU-jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, ja noin neljännes vastaajista (23 %) oli sitä mieltä, että yhteistyön tulisi olla vähemmän tiivistä. 7 Q4 Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? (VAIN YKSI VASTAUS): Sen pitäisi olla tiiviimpää; Se on sopivan tiivistä; Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä; EOS 22

25 Jos kaikkien kolmen jäsenvaltion vastaajia tarkastelee sosiodemografisten muuttujien perusteella, voi huomata että suhteellisesti suurempi osa miehistä toivoi yhteistyön tiivistämistä verrattuna naisiin (40 % vs. 32 %). Odotetusti myös vastaajat, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, olivat tätä mieltä todennäköisemmin kuin ne, joiden tunteet ovat kielteisiä (44 % vs. 23 %). Työläiset toivoivat tiiviimpää EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä harvemmin kuin muiden ammattiryhmien edustajat (27 % vs. 37 % ja 39 %). Kuten olettaa saattaa, EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää erityisesti niiden vastaajien mielestä, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan ja vähentää niiden vastaajien mielestä, joilla on kielteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 36% 41% 23% Vastaajan sukupuoli Mies 40% 37% 23% Nainen 32% 45% 23% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 37% 36% 27% Toimihenkilöt 39% 41% 20% Työläiset 27% 45% 28% Työelämän ulkopuolella 38% 40% 22% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 44% 48% 7% kielteinen 23% 29% 48% 23

26 3.1. Kolmen jäsenvaltion vastaajien näkemykset jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä Kuten seuraavista kaavioista näkyy, näkemykset yhteistyön tiiviydestä vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Itävallassa lähes puolet (49 %) vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyön pitäisi olla tiiviimpää, kun taas Suomessa tiivistämistä kannattavien osuus oli 36 % ja Ruotsissa 27 % vastaajista. 24

27 Itävallassa miehet sanoivat naisia useammin, että EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää. Tämä näkemys oli yleisempi myös niiden vastaajien joukossa, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 49% 33% 18% Vastaajan sukupuoli Mies 54% 28% 18% Nainen 45% 37% 18% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 60% 35% 5% kielteinen 35% 30% 35% Suomessa tiiviimpää yhteistyötä toivovien vastaajien osuus oli niin ikään suurempi miesten ja myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan tuntevien joukossa. Myös vanhemmat vastaajat olivat todennäköisemmin tiivistämisen kannalla. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 36% 45% 20% Vastaajan sukupuoli Mies 41% 36% 23% Nainen 31% 53% 16% Ikä % 51% 23% % 52% 18% % 45% 19% % 37% 19% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 41% 51% 8% kielteinen 25% 32% 43% 25

28 Ruotsissa eri ryhmien väliset erot olivat hyvin pieniä. Ainoan poikkeuksen muodostivat ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan; he olivat muita useammin sitä mieltä, että EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää. Nuoremmat vastaajat sanoivat muita useammin, että yhteistyö on sopivan tiivistä. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 27% 45% 28% Vastaajan sukupuoli Mies 30% 44% 26% Nainen 24% 47% 30% Ikä % 57% 15% % 49% 25% % 43% 33% % 40% 32% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 35% 56% 9% kielteinen 13% 27% 61% 26

29 II. EU-JÄSENYYDEN VAIKUTUS ITÄVALTAAN, SUOMEEN JA RUOTSIIN - Liikkumisvapautta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin EU-jäsenyyden merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina - Neljännes vastaajista (24 %) piti EU-jäsenyyden vaikutusta opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuteen erittäin myönteisenä. erittäin myönteisiä ja melko myönteisiä vastauksia oli kolme neljäsosaa (76 %) 8. Samansuuruinen osuus (73 %) vastaajista oli sitä mieltä, että EU-jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus kuluttajatuotteiden valikoimaan. Erittäin myönteisenä vaikutusta piti 17 % vastaajista. Suurin osa vastaajista oli yhtä mieltä siitä, että jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus lähes kaikkiin kysymyksessä mainittuihin asioihin. Kaksi kolmasosaa (66 %) sanoi, että jäsenyys on vaikuttanut myönteisesti oman maan rooliin maailmassa ja noin kuusi vastaajaa kymmenestä (59 %), että oman maan infrastruktuuri on hyötynyt jäsenyydestä. Noin puolet oli sitä mieltä, että jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus ympäristöön (52 %) sekä kansalaisten turvallisuuteen ja suojeluun (51 %). Ne kaksi asiaa, joiden kohdalla enemmistö koki jäsenyyden vaikutuksen kielteiseksi, olivat taloustilanne (56 % kielteisiä vastauksia) ja sosiaalinen hyvinvointi (57 % kielteisiä vastauksia). 8 Q5 Onko EU-jäsenyydellä ollut myönteinen vai kielteinen vaikutus (MAAHAMME) seuraavissa asioissa? Erittäin myönteinen / Melko myönteinen / Melko kielteinen / Erittäin kielteinen / EOS: Taloustilanne; Kuluttajatuotteiden valikoima; Sosiaalinen hyvinvointi; Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuus; Kansalaisten turvallisuus ja suojelu; Ympäristö; (MAAMME) infrastruktuuri (tiet, sillat, tietoliikenneyhteydet jne.); (MAAMME) rooli maailmassa; EOS 27

30 Vastaukset noudattivat samaa kaavaa kaikissa kolmessa maassa. Liikkuvuutta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin kaikkialla asioina, joihin EU-jäsenyys on vaikuttanut kaikkein myönteisimmin. Vastausten intensiteetissä oli kuitenkin maiden välisiä eroja. Alla olevasta taulukosta käy ilmi niiden vastaajien jakauma, jotka pitivät EU-jäsenyyden vaikutuksia myönteisinä. Se osoittaa, että kaikissa kolmessa maassa nuoret ja korkeammin koulutetut olivat sitä mieltä, että jäsenyys on kaikissa tutkituissa asioissa vaikuttanut heidän omaan maahansa myönteisesti. Sukupuolten väliset erot olivat yleisesti ottaen pieniä, mutta taloustilanteen suhteen miesten näkemykset olivat naisten mielipiteitä myönteisempiä. Q5 Onko EU-jäsenyydellä ollut myönteinen vai kielteinen vaikutus (MAAHAMME) seuraavissa asioissa? ( myönteinen ) Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuus Kuluttajatuotteide n valikoima (MAAHAMME) rooli maailmassa (MAAHAMME) infrastruktuuri Ym päristö Kansalaisten turvallisuus ja suojelu Taloustilanne Sosiaalinen hyvinvointi 76% 73% 67% 60% 53% 50% 43% 42% Vastaajan sukupuoli Mies 76% 75% 66% 59% 53% 49% 47% 40% Nainen 76% 71% 67% 60% 53% 51% 39% 45% Ikä % 76% 73% 69% 66% 70% 51% 60% % 72% 66% 61% 50% 49% 40% 42% % 71% 59% 53% 47% 43% 37% 34% % 74% 70% 59% 53% 48% 46% 42% Koulutus 15 vuotta tai alle 65% 67% 64% 54% 46% 44% 38% 37% vuotta 68% 70% 61% 56% 47% 40% 37% 35% 20 vuotta tai yli 80% 74% 68% 60% 53% 51% 44% 42% Opiskelee edelleen 83% 79% 73% 70% 64% 68% 54% 59% 28

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä tutkimus suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten ja islantilaisten mielipiteistä Pohjoismainen

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland ZA68 Flash Eurobarometer (Views and Attitudes Related to the Euro in the 7 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland EB FLASH - Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Esitys lehdistötilaisuuteen Ravintola Pääposti 5.5.2014 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä

Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämisestä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana selvityksen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5901. Flash Eurobarometer 386 (The Euro Area, 2013) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA90 Flash Eurobarometer 86 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 86 - The Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 ISBN 978-951-805-534-4 (pdf) 10/2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen toiminnan resurssit

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. YLEINEN TIETOITUUS EU:N ALUEPOLITIIKASTA

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5780. Flash Eurobarometer 345 (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA780 Flash Eurobarometer (Accessibility) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Accessibility - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

Ilmastobarometri 2015

Ilmastobarometri 2015 Ilmastobarometri 2015 Tutkimuksen taustatiedot TNS Gallup Oy toteutti maaliskuussa 2015 kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä. Tutkimuksen tilasi Valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä

Lisätiedot