Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa"

Transkriptio

1 Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa RAPORTTI Kenttätyön ajankohta: marraskuu-joulukuu 2014 Julkaisu: tammikuu 2015 Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima. Raportti ei edusta Euroopan komission mielipidettä. Raportissa mahdollisesti ilmenevät mielipiteet ovat yksinomaan raportin kirjoittajan tulkintoja. Flash Eurobarometri TNS Political & Social

2 Flash Eurobarometri 407 Itävalta, Suomi ja Ruotsi: 20 vuotta EU:ssa Toteuttanut TNS Political & Social Euroopan komission viestinnän pääosaston toimeksiannosta Koordinoinut Euroopan komission viestinnän pääosasto (strategian ja viestintätoimien yksikkö)

3 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 YHTEENVETO... 3 I. YLEISET EU:TA KOSKEVAT KÄSITYKSET Mitä kansalaisille tulee mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa Eurooppaa ja Euroopan unionia koskevat mielipiteet Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Euroopan unionia koskevat tunteet Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö Kolmen jäsenvaltion vastaajien näkemykset jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä 24 II. EU JÄSENYYDEN VAIKUTUS ITÄVALTAAN, SUOMEEN JA RUOTSIIN Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Itävallassa Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Suomessa Käsitykset EU jäsenyyden vaikutuksista Ruotsissa III. UUDEN EUROOPAN KOMISSION PRIORITEETIT Itävalta: uuden Euroopan komission prioriteetit Suomi: uuden Euroopan komission prioriteetit Ruotsi: uuden Euroopan komission prioriteetit IV. MAAKOHTAISET KYSYMYKSET Unohtumattomin Itävallan EU jäsenyyteen liittyvä tapahtuma Suomen sananvalta EU päätöksenteossa EU jäsenyyden vaikutus kansalaisten arkielämään Ruotsissa LIITTEET Tekniset tiedot Kysymyslomake Taulukot 1

4 JOHDANTO Suomi, Itävalta ja Ruotsi liittyivät Euroopan unioniin neljännellä laajentumiskierroksella 1. tammikuuta Jäsenvaltioiden kokonaismäärä kasvoi tuolloin viiteentoista. Kyseessä oli EU:n ensimmäinen laajentuminen sitten kylmän sodan päättymisen. Tämä tutkimus toteutettiin, jotta ymmärrettäisiin näissä kolmessa maassa asuvien käsityksiä Euroopan unionista ja EU-jäsenyyden vaikutuksista 20 vuotta liittymisen jälkeen. Kysymyksillä kartoitettiin Euroopan herättämiä mielleyhtymiä, tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä, EU-jäsenyyden vaikutuksia elämään omassa maassa ja mielipiteitä uuden Euroopan komission prioriteeteista. Lisäksi kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa esitettiin yksi maakohtainen kysymys. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasivat TNS Political & Socialin verkostot Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa 24. marraskuuta ja 3. joulukuuta 2014 välisenä aikana. Euroopan komission viestinnän pääosaston toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin verkon kautta 1 noin 3 000:a eri sosiaalisiin ja väestötieteellisiin ryhmiin kuuluvaa henkilöä, kaikkia heidän omalla äidinkielellään. Tutkimusmenetelmänä käytettiin viestinnän pääosaston (strategian ja viestintätoimien yksikön) toteuttamista eurobarometreistä tuttua menetelmää 2. Tekninen huomautus TNS Political & Socialin verkostojen haastattelutavoista on tämän raportin liitteenä. Lisäksi liitteenä on tietoa haastattelumenetelmistä ja luottamusväleistä 3. * * * * * Tahdomme kiittää kaikkia tähän tutkimukseen Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa osallistuneita. Ilman heidän aktiivista panostaan tämän tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista. 1 Tämän tai muiden vastaavien verkkotutkimusten tuloksia ei voi pitää täysin väestöä edustavina, koska tutkimukseen osallistui sekä Itävallassa, Suomessa että Ruotsissa vain Internetiä käyttäviä henkilöitä Tulostaulukot ovat raportin liitteenä. Taulukoissa näkyvät kokonaisprosentit saattavat ylittää sata prosenttia tapauksissa, joissa vastaajilla on ollut mahdollisuus antaa samaan kysymykseen useita vastauksia. 2

5 YHTEENVETO Kun vastaajilta kysyttiin, mitä heille tulee mieleen Euroopasta, EU ja euro saivat eniten mainintoja. Myös rauha ja vapaus sekä niitä korostavat yhtenäisyys, maanosa, yhteisö ja avoimet rajat mainittiin usein kaikissa kolmessa maassa. Tunne eurooppalaisesta identiteetistä oli vahva. Kaiken kaikkiaan melkein yhdeksän vastaajaa kymmenestä (87 %) ilmoitti tuntevansa itsensä eurooppalaiseksi, ja yksittäisten maiden tulokset olivat samansuuntaisia. Suurimmalla osalla vastaajista (62 %) oli myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Prosenttiosuudet olivat suunnilleen samoja kaikissa kolmessa maassa. Erittäin myönteisiä tunteita oli vain noin joka kymmenennellä, mutta vähintään puolet koki EU:ta kohtaan melko myönteisiä tunteita. Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) piti EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sopivan tiiviinä, ja samansuuntainen osuus (36 %) sanoi, että yhteistyön pitäisi olla tiiviimpää. Viimeksi mainittu näkemys oli vallalla erityisesti Itävallassa, jossa noin puolet vastaajista (49 %) haluaisi tiivistää yhteistyötä. Liikkumisvapautta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin EU-jäsenyyden myönteisimpinä puolina kaikissa kolmessa maassa. Yli seitsemän vastaajaa kymmenestä sanoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen myönteisesti opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuteen (76 %) sekä kuluttajatuotteiden valikoimaan (73 %). Enemmistön kielteisiksi nimeämät vaikutukset liittyivät taloustilanteeseen (56 %) ja sosiaaliseen hyvinvointiin (57 %). Uuden Euroopan komission tärkeimmäksi prioriteetiksi nousi työllisyys. Sen mainitsi puolet (50 %) kaikista vastaajista. Sitä korostettiin erityisesti Suomessa, jossa yli kuusi vastaajaa kymmenestä (63 %) piti sitä tärkeänä prioriteettina. Muita usein mainittuja asioita prioriteettilistalla olivat talouskasvu, maahanmuutto ja ympäristö. Itävallassa noin yhdeksän vastaajaa kymmenestä (91 %) muisti 20 EUjäsenyysvuoden ajalta parhaiten euron käyttöönoton. Suomessa kolmannes vastaajista (34 %) oli sitä mieltä, että Suomella on sananvaltaa EU-päätöksenteossa. Noin puolet (51 %) oli väittämästä melko eri mieltä ja 15 % täysin eri mieltä. Ruotsissa 44 % vastaajista piti 20 EU-jäsenyysvuoden vaikutusta arkielämäänsä neutraalina. Ne joiden mielestä jäsenyydellä on ollut jotain vaikutusta, kokevat vaikutukset useammin myönteisinä (35 %) kuin kielteisinä (21 %). 3

6 I. YLEISET EU:TA KOSKEVAT KÄSITYKSET 1. Mitä kansalaisille tulee mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa - Eurooppaan yhdistetään spontaanisti ensisijaisesti EU ja euro - Haastattelun aluksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä kaksi sanaa heille tulevat ensimmäisinä mieleen, kun he ajattelevat Eurooppaa 4. Kysymys oli tarkoituksella avoin, koska sillä tahdottiin kartoittaa itävaltalaisten, suomalaisten ja ruotsalaisten vastaajien ensimmäisiä spontaaneja mielleyhtymiä. Tulokset on esitetty alla sanapilvinä. Kunkin sanan suhteellinen koko vastaa sitä, kuinka moni vastaaja yhdisti spontaanisti kyseisen sanan Eurooppaan. Itävallassa Eurooppaan liitettiin useimmiten Euroopan unioni (EU). Kuten ennalta saattoi arvata, tässä euroalueen maassa myös euro mainittiin usein. Lisäksi Eurooppaan yhdistettiin usein avoimet rajat, joka viittaa eurooppalaisten mahdollisuuteen matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikissa jäsenvaltioissa. Myös rauha ja siihen liittyvät asiat, kuten yhteisö, maanosa ja yhtenäisyys erottuvat joukosta. Itävallassa tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa mainittiin myös Bryssel, joka on viittaus Euroopan unionin poliittiseen ja hallinnolliseen keskukseen Belgian pääkaupungissa. 4 Q1 Mitkä kaksi sanaa tai asiaa tulevat ensimmäisinä mieleenne, kun ajattelette Eurooppaa? (AVOIN KYSYMYS) 4

7 Suomessa spontaanit mielleyhtymät olivat monelta osin samanlaisia kuin Itävallassa. Ensisijaisen mielleyhtymän, Euroopan unionin (EU) lisäksi myös euro mainittiin usein ei kuitenkaan yhtä usein kuin Itävallassa. Yhtenäisyys ja maanosa saivat runsaasti mainintoja. Kiinnostava yksityiskohta on se, että maiden nimissä korostuivat Suomen lisäksi Saksa ja Ranska. Suomessa vastaajat yhdistivät Eurooppaan myös kulttuurin, matkustamisen ja vapauden. 5

8 Ruotsissa Euroopan herättämät mielleyhtymät olivat jokseenkin erilaisia kuin kahdessa edellä mainitussa jäsenvaltiossa. Ensinnäkin mielleyhtymä Euroopan unioniin (EU) oli vielä selkeämpi. Euro mainittiin harvemmin, mutta se ei ollut yllätys, koska Ruotsi ei kuulu euroalueeseen. Eurooppa liitettiin muihin kahteen maahan verrattuna huomattavasti useammin myös lomaan. Itävallassa ja Suomessa kyseistä sanaa ei mainittu miltei lainkaan. Yhteenkuuluvuutta ilmaisevat yhteisö ja maanosamme mainittiin usein, samoin kuin Itävallassa. Myös rauha, yhdistynyt ja monikulttuurisuus erottuivat tärkeimpien mielleyhtymien joukossa. Kriisi ja maahanmuutto mainittiin Ruotsissa paljon useammin kuin Itävallassa ja Suomessa. 6

9 2. Eurooppaa ja Euroopan unionia koskevat mielipiteet 2.1. Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet - Eurooppalainen identiteetti on vahva kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa - Vastaajilta Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa kysyttiin, ovatko he samaa vai eri mieltä kolmesta eurooppalaiseen identiteettiin liittyvästä väittämästä: tuntevatko he olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä, onko eurooppalaisilla paljon yhteistä keskenään ja tuntevatko he itsensä eurooppalaisiksi 5. Kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa selvä enemmistö (87 %) tunsi itsensä eurooppalaiseksi: 51 % oli kyseisestä väittämästä täysin samaa mieltä ja 36 % melko samaa mieltä. Tästä väittämästä oltiin yksimielisimpiä kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa. 13 % vastaajista ei sitä vastoin tunne itseään eurooppalaiseksi: 9 % oli väittämästä melko eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä. Noin kolme neljäsosaa (74 %) kaikista kolmen jäsenvaltion vastaajista oli sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Suhteellisen pieni osa (16 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä, mutta melko samaa mieltä olevia oli 58 prosenttia. Reilu neljännes (26 %) oli väittämästä eri mieltä näistä 22 % melko eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä. Noin seitsemän vastaajaa kymmenestä (71 %) tunsi olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. Kolme kymmenestä (30 %) oli tästä täysin samaa mieltä ja 41 % melko samaa mieltä. Toisaalta 20 prosenttia kaikista kolmen jäsenvaltion vastaajista oli väittämästä melko eri mieltä ja lähes joka kymmenes (9 %) täysin eri mieltä. 5 Q2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? (YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN): Täysin samaa mieltä / Melko samaa mieltä / Melko eri mieltä / Täysin eri mieltä / EOS: Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä; Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään; Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 7

10 Alla olevasta taulukosta näkyy, että kaiken kaikkiaan näissä kolmessa jäsenvaltiossa miehet sanoivat naisia useammin tuntevansa suurempaa yhteyttä eurooppalaisiin kuin muiden maanosien ihmisiin (yhteensä samaa mieltä 74 % vs. 67 %). Samoin vanhemmat vastaajat olivat väittämästä muita ikäryhmiä useammin samaa mieltä. 20- vuotiaana tai sitä vanhempana opiskelunsa päättäneet olivat väittämästä useammin samaa mieltä kuin 15-vuotiaana tai sitä nuorempana koulunkäyntinsä lopettaneet (75 % vs. 65 %). Yksimielisyys oli oletetusti suurempaa niiden joukossa, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan kuin niillä, joissa EU herättää kielteisiä tunteita (77 % vs. 60 %). Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 71% 29% Vastaajan sukupuoli Mies 74% 26% Nainen 67% 33% Ikä % 35% % 35% % 31% % 22% Koulutus 15 vuotta tai alle 65% 35% vuotta 66% 34% 20 vuotta tai yli 75% 25% Opiskelee edelleen 69% 31% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 77% 23% kielteinen 60% 40% 8

11 Vanhemmat vastaajat olivat nuorempia useammin sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään (81 % 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä vs. 68 % vuotiaiden ryhmässä). Tämänkään väittämän kohdalla ei ole yllättävää, että ne vastaajat, jotka sanoivat tuntevansa EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, olivat väittämästä useammin samaa mieltä kuin ne, joissa EU herättää kielteisiä tunteita (84 % vs. 57 %). Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 74% 26% Ikä % 32% % 30% % 29% % 19% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 84% 16% kielteinen 57% 43% Myös tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämän kohdalla näkyy pieniä sosiodemografisia eroja. Vanhemmat vastaajat tuntevat itsensä eurooppalaiseksi nuorempia useammin (90 % 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässä vs. 83 % vuotiaiden ryhmässä). Vastaajat, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, kokevat itsensä eurooppalaiseksi todennäköisemmin kuin ne, joiden tunteet ovat kielteisiä (94 % vs. 75 %). Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi Yhteens ä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 87% 13% Ikä % 17% % 15% % 14% % 10% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 94% 6% kielteinen 75% 25% 9

12 Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Itävallassa Itävallassa 87 % vastaajista ilmoitti tuntevansa itsensä eurooppalaiseksi. Eurooppalainen identiteetti tuntuu Itävallassa vahvana, sillä täysin samaa mieltä tästä väittämästä oli peräti 57 % vastaajista. Noin kaksi kolmasosaa (66 %) tutkimukseen Itävallassa osallistuneista oli sitä mieltä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään, mutta täysin samaa mieltä tästä väittämästä oli vain 15 % vastaajista. Noin kuusi vastaajaa kymmenestä sanoi tuntevansa suurempaa läheisyyttä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä kohtaan. Toisaalta täysin eri mieltä olevien osuus oli tämän väittämän kohdalla kaikista suurin (13 %). 10

13 Miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, olivat muita useammin samaa mieltä väittämästä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. Koulutustason mukaan analysoitaessa suuria eroja ei havaittu. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 61% 39% Vastaajan sukupuoli Mies 65% 35% Nainen 57% 43% Ikä % 43% % 45% % 44% % 29% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 69% 31% kielteinen 48% 52% Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään -väittämä synnytti sosiodemografisten ryhmien välille vain hyvin pieniä eroja. Ainoa huomattava ero oli se, että ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 67% 33% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 80% 20% kielteinen 49% 51% 11

14 Sama päti myös tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämään eli senkin kohdalla ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 87% 13% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 97% 3% kielteinen 73% 27% Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Suomessa Tutkimukseen Suomessa osallistuneet olivat muissa maissa vastanneita todennäköisemmin samaa mieltä väittämästä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä (87 %). Yhteyttä eurooppalaisiin korostaa se, että noin puolet vastaajista (51 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä. Tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämää koskevat mielipiteet olivat samansuuntaisia; kaiken kaikkiaan 85 % oli samaa mieltä, ja 45 % täysin samaa mieltä. Kolmen neljänneksen mielestä eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Muista väittämistä poiketen täysin samaa mieltä olevien osuus oli kuitenkin paljon pienempi (17 %). 12

15 Jos vastauksia tarkastellaan sosiodemografisten muuttujien perusteella, yksimielisyys tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä - väittämästä oli suurinta vanhempien vastaajien, korkeammin koulutettujen ja myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan tuntevien keskuudessa. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 86% 14% Ikä % 22% % 21% % 11% % 9% Koulutus 15 vuotta tai alle 82% 18% vuotta 82% 18% 20 vuotta tai yli 89% 11% Opiskelee edelleen 84% 16% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 73% 27% 13

16 Naiset olivat hieman miehiä yksimielisempiä siitä, että eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Samanmielisten osuus kasvoi myös tämän väittämän kohdalla sitä suuremmaksi, mitä vanhemmista ja mitä koulutetummista vastaajista oli kyse. Oletetusti ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 74% 26% Vastaajan sukupuoli Mies 71% 29% Nainen 77% 23% Ikä % 35% % 29% % 28% % 19% Koulutus 15 vuotta tai alle 70% 30% vuotta 72% 28% 20 vuotta tai yli 77% 23% Opiskelee edelleen 70% 30% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 83% 17% kielteinen 56% 44% 14

17 Vanhemmat vastaajat tunsivat itsensä eurooppalaisiksi nuorempia todennäköisemmin. Samoin ne, joilla on EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, olivat todennäköisimmin samaa mieltä väittämästä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 85% 15% Ikä % 26% % 18% % 13% % 11% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 69% 31% Eurooppalaista identiteettiä koskevat asenteet Ruotsissa Suurin osa vastaajista (88 %) tunsi itsensä eurooppalaiseksi, ja puolet oli väittämästä täysin samaa mieltä. Samaa mieltä olevien osuus oli suuri (80 %) myös eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään -väittämän kohdalla, mutta täysin samaa mieltä olevien osuus oli suhteessa pienempi (17 %). Ruotsissa seitsemän vastaajaa kymmenestä ilmoitti, että tuntee olevansa lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä. 15

18 Kun Ruotsin tuloksia tarkastelee sosiodemografisten ryhmien mukaan jaoteltuna, voi huomata seuraavat erot: miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on EU:ta kohtaan myönteisiä tunteita, ovat muita useammin samaa mieltä tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä -väittämästä. Q2.1 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette olevanne lähempänä eurooppalaisia kuin muiden maanosien ihmisiä 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 71% 29% Vastaajan sukupuoli Mies 76% 23% Nainen 65% 35% Ikä % 34% % 34% % 28% % 24% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 75% 25% kielteinen 64% 36% Sama pätee myös väittämään eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään. Miehet, vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, ovat muita todennäköisemmin samaa mieltä. Q2.2 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Eurooppalaisilla on paljon yhteistä keskenään 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 79% 21% Vastaajan sukupuoli Mies 82% 18% Nainen 76% 24% Ikä % 30% % 27% % 24% % 12% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 87% 13% kielteinen 65% 35% 16

19 Tunnette itsenne eurooppalaiseksi -väittämä ei erottele vastaajia yhtä selkeästi. Vain vanhemmat vastaajat ja ne, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, olivat muita todennäköisemmin samaa mieltä tästä väittämästä. Q2.3 Oletteko seuraavista väittämistä samaa vai eri mieltä? Tunnette itsenne eurooppalaiseksi 'Samaa mieltä' 'Eri mieltä' 88% 12% Ikä % 18% % 12% % 14% % 9% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 93% 7% kielteinen 78% 22% 17

20 2.2. Euroopan unionia koskevat tunteet - Kahdella kolmasosalla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan, jäsenvaltioiden väliset erot pieniä - Seuraavaksi vastaajilta sekä Itävallassa, Suomessa että Ruotsissa kysyttiin, ovatko heidän tunteensa EU:ta kohtaan myönteisiä vai kielteisiä 6. Lähes kahdella kolmasosalla näiden kolmen jäsenvaltion vastaajista oli myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan: 9 % ilmoitti tunteidensa olevan erittäin myönteisiä ja 53 % melko myönteisiä. Toisaalta melkein kolme vastaajaa kymmenestä (28 %) sanoi tunteidensa olevan melko kielteisiä, ja 10 % kuvasi tunteitaan erittäin kielteisiksi. 6 Q3 Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? (VAIN YKSI VASTAUS): Erittäin myönteisiä; Melko myönteisiä; Melko kielteisiä; Erittäin kielteisiä; EOS 18

21 Sosiodemografisia muuttujia tarkastellessa voi huomata, että kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa myönteisiä tunteita on todennäköisimmin korkeammin koulutetuilla (65 % niistä, jotka päättivät opintonsa 20-vuotiaana tai sitä vanhempana vs. 53 % niistä, jotka lopettivat koulunkäynnin 15-vuotiaana tai sitä nuorempana). Toimihenkilöiden tunteet ovat todennäköisesti myönteisempiä kuin työläisten ja yrittäjien (66 % vs. 55 % ja 58 %). Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen kielteinen 62% 38% Koulutus 15 vuotta tai alle 53% 47% vuotta 54% 46% 20 vuotta tai yli 65% 35% Opiskelee edelleen 74% 26% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 58% 42% Toimihenkilöt 66% 34% Työläiset 55% 45% Työelämän ulkopuolella 63% 37% Tunteet EU:ta kohtaan kolmessa jäsenvaltiossa Vastaajien tunteet EU:ta kohtaan ovat hyvin samanlaisia kaikissa kolmessa jäsenvaltiossa. Erittäin ja melko myönteisiä tunteita tuntevien vastaajien osuus vaihteli Itävallan 59 prosentista Suomen 67 prosenttiin. 19

22 Itävallassa ainoat erot ilmenevät vastaajien ammattiaseman mukaan: toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 58% 42% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 54% 46% Toimihenkilöt 61% 39% Työläiset 44% 56% Työelämän ulkopuolella 60% 40% Suomessa tilanne oli hyvin samanlainen: toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 67% 33% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 61% 39% Toimihenkilöt 75% 25% Työläiset 58% 42% Työelämän ulkopuolella 67% 33% 20

23 Ruotsissa myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan oli todennäköisimmin korkeammin koulutetuilla ja niillä, jotka edelleen opiskelevat. Samoin kuin kahdessa muussa tutkitussa maassa, myös Ruotsissa toimihenkilöt ja työelämän ulkopuolella olevat sanoivat tunteidensa olevan myönteisiä useammin kuin työläiset ja yrittäjät. Ero ei kuitenkaan ollut niin selvä kuin Itävallassa ja Suomessa. Q3. Ovatko tunteenne EU:ta kohtaan yleisesti ottaen myönteisiä vai kielteisiä? myönteinen Yhteens ä kielteinen 63% 37% Koulutus 15 vuotta tai alle 44% 56% vuotta 61% 39% 20 vuotta tai yli 62% 38% Opiskelee edelleen 76% 24% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 62% 38% Toimihenkilöt 69% 31% Työläiset 55% 45% Työelämän ulkopuolella 63% 37% 21

24 3. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö - Vastaajat olivat eri mieltä EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä - Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä 7. Noin neljä vastaajaa kymmenestä (41 %) näissä kolmessa jäsenvaltiossa sanoi, että EUjäsenvaltioiden välinen yhteistyö on sopivan tiivistä. Yli kolmannes vastaajista (36 %) oli sitä mieltä, että EU-jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, ja noin neljännes vastaajista (23 %) oli sitä mieltä, että yhteistyön tulisi olla vähemmän tiivistä. 7 Q4 Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? (VAIN YKSI VASTAUS): Sen pitäisi olla tiiviimpää; Se on sopivan tiivistä; Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä; EOS 22

25 Jos kaikkien kolmen jäsenvaltion vastaajia tarkastelee sosiodemografisten muuttujien perusteella, voi huomata että suhteellisesti suurempi osa miehistä toivoi yhteistyön tiivistämistä verrattuna naisiin (40 % vs. 32 %). Odotetusti myös vastaajat, joiden tunteet EU:ta kohtaan ovat myönteisiä, olivat tätä mieltä todennäköisemmin kuin ne, joiden tunteet ovat kielteisiä (44 % vs. 23 %). Työläiset toivoivat tiiviimpää EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä harvemmin kuin muiden ammattiryhmien edustajat (27 % vs. 37 % ja 39 %). Kuten olettaa saattaa, EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää erityisesti niiden vastaajien mielestä, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan ja vähentää niiden vastaajien mielestä, joilla on kielteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 36% 41% 23% Vastaajan sukupuoli Mies 40% 37% 23% Nainen 32% 45% 23% Vastaajien ammatillinen jakauma Yrittäjät 37% 36% 27% Toimihenkilöt 39% 41% 20% Työläiset 27% 45% 28% Työelämän ulkopuolella 38% 40% 22% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 44% 48% 7% kielteinen 23% 29% 48% 23

26 3.1. Kolmen jäsenvaltion vastaajien näkemykset jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tiiviydestä Kuten seuraavista kaavioista näkyy, näkemykset yhteistyön tiiviydestä vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Itävallassa lähes puolet (49 %) vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyön pitäisi olla tiiviimpää, kun taas Suomessa tiivistämistä kannattavien osuus oli 36 % ja Ruotsissa 27 % vastaajista. 24

27 Itävallassa miehet sanoivat naisia useammin, että EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää. Tämä näkemys oli yleisempi myös niiden vastaajien joukossa, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 49% 33% 18% Vastaajan sukupuoli Mies 54% 28% 18% Nainen 45% 37% 18% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 60% 35% 5% kielteinen 35% 30% 35% Suomessa tiiviimpää yhteistyötä toivovien vastaajien osuus oli niin ikään suurempi miesten ja myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan tuntevien joukossa. Myös vanhemmat vastaajat olivat todennäköisemmin tiivistämisen kannalla. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 36% 45% 20% Vastaajan sukupuoli Mies 41% 36% 23% Nainen 31% 53% 16% Ikä % 51% 23% % 52% 18% % 45% 19% % 37% 19% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 41% 51% 8% kielteinen 25% 32% 43% 25

28 Ruotsissa eri ryhmien väliset erot olivat hyvin pieniä. Ainoan poikkeuksen muodostivat ne vastaajat, joilla on myönteisiä tunteita EU:ta kohtaan; he olivat muita useammin sitä mieltä, että EU-jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää. Nuoremmat vastaajat sanoivat muita useammin, että yhteistyö on sopivan tiivistä. Q4. Mitä mieltä olette EU-jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä? Sen pitäisi olla tiiviimpää Se on sopivan tiivistä Sen pitäisi olla vähemmän tiivistä 27% 45% 28% Vastaajan sukupuoli Mies 30% 44% 26% Nainen 24% 47% 30% Ikä % 57% 15% % 49% 25% % 43% 33% % 40% 32% EU:ta koskevat tunteet myönteinen 35% 56% 9% kielteinen 13% 27% 61% 26

29 II. EU-JÄSENYYDEN VAIKUTUS ITÄVALTAAN, SUOMEEN JA RUOTSIIN - Liikkumisvapautta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin EU-jäsenyyden merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina - Neljännes vastaajista (24 %) piti EU-jäsenyyden vaikutusta opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuteen erittäin myönteisenä. erittäin myönteisiä ja melko myönteisiä vastauksia oli kolme neljäsosaa (76 %) 8. Samansuuruinen osuus (73 %) vastaajista oli sitä mieltä, että EU-jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus kuluttajatuotteiden valikoimaan. Erittäin myönteisenä vaikutusta piti 17 % vastaajista. Suurin osa vastaajista oli yhtä mieltä siitä, että jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus lähes kaikkiin kysymyksessä mainittuihin asioihin. Kaksi kolmasosaa (66 %) sanoi, että jäsenyys on vaikuttanut myönteisesti oman maan rooliin maailmassa ja noin kuusi vastaajaa kymmenestä (59 %), että oman maan infrastruktuuri on hyötynyt jäsenyydestä. Noin puolet oli sitä mieltä, että jäsenyydellä on ollut myönteinen vaikutus ympäristöön (52 %) sekä kansalaisten turvallisuuteen ja suojeluun (51 %). Ne kaksi asiaa, joiden kohdalla enemmistö koki jäsenyyden vaikutuksen kielteiseksi, olivat taloustilanne (56 % kielteisiä vastauksia) ja sosiaalinen hyvinvointi (57 % kielteisiä vastauksia). 8 Q5 Onko EU-jäsenyydellä ollut myönteinen vai kielteinen vaikutus (MAAHAMME) seuraavissa asioissa? Erittäin myönteinen / Melko myönteinen / Melko kielteinen / Erittäin kielteinen / EOS: Taloustilanne; Kuluttajatuotteiden valikoima; Sosiaalinen hyvinvointi; Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuus; Kansalaisten turvallisuus ja suojelu; Ympäristö; (MAAMME) infrastruktuuri (tiet, sillat, tietoliikenneyhteydet jne.); (MAAMME) rooli maailmassa; EOS 27

30 Vastaukset noudattivat samaa kaavaa kaikissa kolmessa maassa. Liikkuvuutta ja kuluttajatuotteiden valikoimaa pidettiin kaikkialla asioina, joihin EU-jäsenyys on vaikuttanut kaikkein myönteisimmin. Vastausten intensiteetissä oli kuitenkin maiden välisiä eroja. Alla olevasta taulukosta käy ilmi niiden vastaajien jakauma, jotka pitivät EU-jäsenyyden vaikutuksia myönteisinä. Se osoittaa, että kaikissa kolmessa maassa nuoret ja korkeammin koulutetut olivat sitä mieltä, että jäsenyys on kaikissa tutkituissa asioissa vaikuttanut heidän omaan maahansa myönteisesti. Sukupuolten väliset erot olivat yleisesti ottaen pieniä, mutta taloustilanteen suhteen miesten näkemykset olivat naisten mielipiteitä myönteisempiä. Q5 Onko EU-jäsenyydellä ollut myönteinen vai kielteinen vaikutus (MAAHAMME) seuraavissa asioissa? ( myönteinen ) Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuus Kuluttajatuotteide n valikoima (MAAHAMME) rooli maailmassa (MAAHAMME) infrastruktuuri Ym päristö Kansalaisten turvallisuus ja suojelu Taloustilanne Sosiaalinen hyvinvointi 76% 73% 67% 60% 53% 50% 43% 42% Vastaajan sukupuoli Mies 76% 75% 66% 59% 53% 49% 47% 40% Nainen 76% 71% 67% 60% 53% 51% 39% 45% Ikä % 76% 73% 69% 66% 70% 51% 60% % 72% 66% 61% 50% 49% 40% 42% % 71% 59% 53% 47% 43% 37% 34% % 74% 70% 59% 53% 48% 46% 42% Koulutus 15 vuotta tai alle 65% 67% 64% 54% 46% 44% 38% 37% vuotta 68% 70% 61% 56% 47% 40% 37% 35% 20 vuotta tai yli 80% 74% 68% 60% 53% 51% 44% 42% Opiskelee edelleen 83% 79% 73% 70% 64% 68% 54% 59% 28

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Eurooppalaiset ja kielet: Eurobarometrin erityiskysely

Eurooppalaiset ja kielet: Eurobarometrin erityiskysely EUROOPAN KOMISSIO Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Ammatillinen koulutus Kielipolitiikka Eurooppalaiset ja kielet: Eurobarometrin erityiskysely SISÄLTÖ Johdanto...1 Eurooppalaisten kielitaito...2 Äidinkieli...2

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy 0 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen

EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen EU-MIDIS-katsaus Johdatus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) EU:n laajuiseen syrjintää koskevaan tutkimukseen Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 20 09 EU-MIDIS Euroopan unionin vähemmistöjä

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ*

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 52 (helmikuu 2002) ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ Anna-Kaisa

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Ihmisarvoinen nuoruus

Ihmisarvoinen nuoruus SAMI MYLLYNIEMI (Toim.) Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 SAMI MYLLYNIEMI (toim.) Ihmisarvoinen Nuoruus Nuorisobarometri 2014 Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot