Budjettisanasto. Suomen valtion talousarvioon liittyviä keskeisiä käsitteitä. Budgetordlista. Centrala begrepp gällande Finlands statsbudget

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Budjettisanasto. Suomen valtion talousarvioon liittyviä keskeisiä käsitteitä. Budgetordlista. Centrala begrepp gällande Finlands statsbudget"

Transkriptio

1

2 Budjettisanasto Suomen valtion talousarvioon liittyviä keskeisiä käsitteitä Budgetordlista Centrala begrepp gällande Finlands statsbudget Budget Glossary Key concepts related to the Finnish Budget Haushaltsglossar Zentrale Begriffe aus dem Haushaltswesen des finnischen Staates Vocabulaire budgétaire Notions centrales relatives au budget de l Etat finlandais Julkaisijat: valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia Taloustieto Oy 2001

3 1 2 Kansi: MainosMayDay Oy, Vantaa Toimittanut Seijaliisa Pylväs valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia, Taloustieto Oy ISBN ISSN (valtiovarainministeriö) ISSN (VNK:n kielipalvelun julkaisusarja) Painopaikka: Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa 2001

4 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Contents Inhaltsverzeichnis Table des matières 2 3 Esipuhe Förord Foreword Vorwort Preface Sanaston käyttäjälle Till användaren av ordlistan To the user An die Benutzer des Glossars Comment utiliser le vocabulaire Johdatus valtion taloushallintoon Introduktion till statens ekonomiförvaltning Introduction to Finland s financial administration Einführung in das staatliche finnische Haushaltswesen Introduction à l administration financière de l Etat VALTIONTALOUS OSANA KANSANTALOUTTA 2 TALOUSPOLITIIKAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 3 SUOMEN TÄRKEIMMÄT BUDJETTIPERIAATTEET 4 VALTION TALOUSHALLINTO JA SEN TOIMIJAT 5 BUDJETTIPROSESSI 6 BUDJETIN SISÄLTÖ JA RAKENNE 7 VALTIONVELKAAN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 8 VALTIONAPUJEN KESKEISET KÄSITTEET

5 Index français Deutsches Verzeichnis English index Svenskt index Suomenkielinen hakemisto Lyhenteiden selitykset Kielipalvelun julkaisusarja

6 ESIPUHE Budjettisanaston tarkoitus on selventää Suomen valtion talousarvioon liittyviä käsitteitä ja antaa suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä sekä niiden englannin-, saksan- ja ranskankielisistä vastineista. Sanastoprojekti on toteutettu valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kielipalvelun yhteistyöhankkeena vuosina Kohderyhmänä on ensisijaisesti valtionhallinnon henkilöstö, mutta sanastosta on hyötyä myös kääntäjille, tulkeille, opettajille, toimittajille ja muille tämän erikoisalan termejä käyttäville. Sanaston laatimiseen ovat osallistuneet 1. Projektityöryhmä Projektiryhmä vastaa aineiston rajaamisesta ja käsitteiden sisällön oikeellisuudesta. Siihen kuuluivat budjettisihteeri Maija Aakkula, budjettineuvos Vesa Jatkola, vanhempi hallitussihteeri Petri Syrjänen, budjettineuvos Esko Tainio, finanssineuvos Helena Tarkka ja vanhempi hallitussihteeri Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriön budjettiosastolta, kääntäjä Merja Ryhänen valtiovarainministeriön kansantalousosastolta sekä erikoistutkija Tellervo Hyttinen ja terminologi Seijaliisa Pylväs valtioneuvoston kielipalvelusta. 2. Kielityöryhmät Kielityöryhmät vastaavat vastineista ja käännöksistä. Ruotsin osuudesta vastaa valtioneuvoston käännöstoimiston kielenkääntäjä Susanna Karjalainen. Englannin ryhmän muodostivat kääntäjä Merja Ryhänen, ylikielenkääntäjä Pirjo Kuismanen ja johtokunnan neuvonantaja David Mayes. Saksan ryhmään kuuluivat vanhempi budjettisihteeri Marja Kirppu ja lehtori Thomas Stagneth. Ranskan kielen termityöstä vastaavat budjettisihteeri Maija Aakkula, lehtori Jacques Villeneuve ja lehdistöattasea Joël Ferrand. 3. Valtiovarainministeriön sanastotyön ohjausryhmä Ohjausryhmä vastaa ministeriön sanastotyön koordinoimisesta ja hyväksyy työryhmien työn tulokset. Ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtajana tietopalvelupäällikkö Irja Peltonen, jäseninä ylitarkastaja Riitta Bäck, finanssisihteeri Anders Colliander, erikoistutkija Tellervo Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies Anja Simola, kääntäjä Merja Ryhänen sekä sihteerinä terminologi Seijaliisa Pylväs. 7

7 Projektissa ovat avustaneet opiskelija Riina Kosunen ja terminologi Simo Kankkunen. Sanasto on laadittu soveltavan terminologian periaatteiden mukaisesti, eli termejä on tarkasteltu käsitelähtöisesti. Näkökulmana ovat siis olleet käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitteet muodostavat järjestelmiä, joiden mukaan systemaattisesti ryhmiteltyinä ne on esitetty myös tässä sanastossa. Määritelmissä on kuvattu käsitteiden väliset suhteet ja käsitteiden sisältö; oleellisia lisätietoja annetaan selitteissä. Vakiintumattomia käsitteitä ei ole määritelty, vaan niistä on annettu pelkkä selite. Joistakin yksilökäsitteistä tai läpinäkyvistä termeistä on annettu vain selitteet tai pelkät vieraskieliset vastineet. Tällöin käsitteiden väliset suhteet selviävät käsitejärjestelmästä. Ranskaa lukuunottamatta esitystapa noudattaa vieraiden kielten osalta lähtökieltä eli suomea. Tämän projektin puitteissa oli ranskan kielen osalta mahdollista työstää vain vastineet. Kaikki tämän sanaston käsitteet liittyvät kiinteästi tai välillisesti Suomen valtion talousarvioon. Määritelmät liittyvät siten vain kyseiseen erikoisalaan eikä niitä tule soveltaa homonyymeihin tai lähikäsitteisiin muilla erikoisaloilla tai muissa maissa. Siten mm. valtuus ja valtuutus on tässä sanastossa määritelty niin kuin käsitteet ymmärretään valtion budjettitaloudessa eikä esimerkiksi yleisen valtio-opin mukaisesti. Sanaston käsitteitä on tarkasteltu syyskuuhun 2000 saakka. Talousalan yleisiä käsitteitä, jotka löytyvät muista sanastoista, sanakirjoista ja hakuteoksista, ei ole määritelty. Sanaston alussa on budjettineuvos Vesa Jatkolan kirjoittama artikkeli Suomen taloushallinnosta selvennykseksi alaa ennestään tuntemattomille. Lämmin kiitos kaikille projektiin osallistuneille ja sanastoa kommentoineille. 8

8 FÖRORD Budgetordlistans syfte är att klargöra begrepp i anslutning till Finlands statsbudget och ge rekommendationer beträffande de finska och svenska termerna samt deras motsvarigheter på engelska, tyska och franska. Terminologiarbetet har utförts som ett samarbetsprojekt mellan finansministeriet och statsrådets språktjänst åren Ordlistans främsta målgrupp är de anställda inom statsförvaltningen, men publikationen är avsedd som arbetsredskap också för översättare, tolkar, lärare, journalister och andra som använder termer inom detta specialområde. I sammanställningen av ordlistan deltog 1. Projektarbetsgruppen Projektarbetsgruppen svarar för avgränsningen av materialet och för att begreppens innehåll är korrekt. Till projektarbetsgruppen hörde budgetsekreterare Maija Aakkula, budgetrådet Vesa Jatkola, äldre regeringssekreterare Petri Syrjänen, budgetrådet Esko Tainio, finansrådet Helena Tarkka och äldre regeringssekreterare Kirsti Vallinheimo vid finansministeriets budgetavdelning, översättare Merja Ryhänen vid finansministeriets ekonomiska avdelning samt specialforskare Tellervo Hyttinen och terminolog Seijaliisa Pylväs vid statsrådets språktjänst. 2. Språkarbetsgrupperna Språkarbetsgrupperna svarar för motsvarigheterna och översättningarna. För den svenska delen svarar translator Susanna Karjalainen vid statsrådets translatorsbyrå. Den engelska språkgruppen bestod av översättare Merja Ryhänen, övertranslator Pirjo Kuismanen och direktionens rådgivare David Mayes. Till den tyska arbetsgruppen hörde äldre budgetsekreterare Marja Kirppu och lektor Thomas Stagneth. För termarbetet på franska svarar budgetsekreterare Maija Aakkula, lektor Jacques Villeneuve och pressattaché Joël Ferrand. 3. Finansministeriets terminologiska ledningsgrupp Ledningsgruppen svarar för koordineringen av ministeriets terminologiska arbete och godkänner resultatet av arbetsgruppernas arbete. Ordförande för ledningsgruppen var chefen för informationstjänsten Irja Peltonen. Medlemmar i ledningsgruppen var överinspektör Riitta Bäck, finanssekreterare Anders Colliander, specialforskare Tellervo Hyttinen, äldre regeringssekreterare Kirsti Vallinheimo och konsultativ tjänsteman Anja Simola. Sekreterare för ledningsgruppen var terminolog Seijaliisa Pylväs. 9

9 I projektet medverkade fil.stud. Riina Kosunen och terminolog Simo Kankkunen. Ordlistan har utarbetats enligt principerna för tillämpad terminologi, dvs. termerna har granskats utgående från de bakomliggande begreppen. Utgångspunkten har således varit begreppen och deras inbördes förhållanden. Begreppen bildar begreppssystem som ligger till grund för den systematiska indelningen av de termer som presenteras i ordlistan. I definitionerna beskrivs begreppens inbördes förhållanden och begreppens innehåll; väsentlig tilläggsinformation ges i anmärkningarna. Icke-etablerade begrepp har inte definierats utan endast förklarats. I fråga om vissa individualbegrepp och genomskinliga termer ges endast anmärkningar eller motsvarigheter på de främmande språken. I dessa fall framgår begreppens inbördes förhållanden av begreppssystemet. Med undantag av de franska termerna följer definitionerna och förklaringarna på de främmande språken källspråket, dvs. finskan. För den franska terminologins del var det inom ramen för detta projekt endast möjligt att inkludera termekvivalenterna. Alla begrepp i denna ordlista hänför sig direkt eller indirekt till Finlands statsbudget. Således hänför sig definitionerna endast till detta specialområde och bör inte tillämpas på homonymer eller närliggande begrepp på andra specialområden eller i andra länder. Bland annat termerna fullmakt och bemyndigande har i denna ordlista definierats så som begreppen förstås i statens budgetekonomi och inte t.ex. i allmän statslära. Begreppen i ordlistan har behandlats fram till september Allmänna ekonomiska begrepp som återfinns i andra ordlistor, ordböcker och uppslagsverk har inte definierats. I början av ordlistan ingår en artikel om Finlands ekonomiförvaltning som skrivits av budgetrådet Vesa Jatkola för personer som inte känner till området från tidigare. Ett varmt tack till alla som deltagit i projektet och kommenterat ordlistan. 10

10 FOREWORD The aim of this budget glossary is to clarify the concepts related to the Finnish Government s Budget and to give recommendations for the Finnish and Swedish terms and their appropriate English, German and French equivalents. This glossary project was implemented as a joint venture between the Ministry of Finance and the Government Terminology Service during the period Although the glossary is aimed primarily at civil servants, we hope it will also prove useful to a wider readership, including translators, interpreters, teachers, journalists and other professionals whose work brings them into contact with the terminology of this special field. The glossary combines the expertise of the following: 1. Project Working Group The project working group was responsible for the delineation of the material and the correctness of the contents of the concepts. The members of the group were Maija Aakkula, Senior Budget Officer, Vesa Jatkola, Director of the Financial Administration Unit, Petri Syrjänen, Administrator in Legal Affairs, Esko Tainio, Senior Adviser for the Budget, Helena Tarkka, Senior Adviser for Finance and Kirsti Vallinheimo, Administrator in Legal Affairs, all from the Budget Department of the Ministry of Finance, Merja Ryhänen, Translator in the Economics Department of the Ministry of Finance, and Tellervo Hyttinen, Senior Research Officer as well as Seijaliisa Pylväs, Terminologist, both from the Government Terminology Service. 2. Project Working Groups for the Language Sections The project working groups for the language sections were responsible for the equivalents and translations. Susanna Karjalainen, Translator in the Government Translation Unit (Swedish) worked on the Swedish section of the glossary. The team working on English included Merja Ryhänen, Translator in the Economics Department of the Ministry of Finance, Pirjo Kuismanen, Senior Translator at the Ministry of Trade and Industry and David Mayes, Adviser to the Board at the Bank of Finland. Marja Kirppu, Senior Budget Officer and Thomas Stagneth, Lecturer, were the members of the German team. The project working group for the French section included Maija Aakkula, Senior Budget Officer, Jacques Villeneuve, Lecturer, and Joël Ferrand, Press Attaché. 3. Steering Group for the Glossary Work at the Ministry of Finance The steering group coordinated the glossary work at the Ministry and approved the 11

11 results of the work carried out by the working groups. The steering group was chaired by Irja Peltonen, Head of Information Services. Other members were Riitta Bäck, Administrator, Anders Colliander, Senior Financial Officer, Tellervo Hyttinen, Senior Research Officer, Kirsti Vallinheimo, Administrator in Legal Affairs, Anja Simola, Ministerial Adviser, and Merja Ryhänen, Translator. Terminologist Seijaliisa Pylväs worked as Project Secretary. The project was assisted by Riina Kosunen, a Graduate Student and Simo Kankkunen, Terminologist. The glossary was compiled using the principles of applied terminology, meaning that the terms were analysed by means of concepts. The point of view adopted is thus based on concepts and the relationship between them. The concepts form systems, according to which the concepts are presented systematically grouped in this glossary, too. The definitions describe the contents of the concepts and the relationships between them; essential additional information is given in the notes. Unestablished concepts are not defined, and there is only a note on them. In the case of some individual concepts and transparent terms only notes or the foreign language equivalents are given. The relationships between the concepts are shown by means of conceptual systems. Apart from French, the mode of presentation follows the original Finnish in the case of all the foreign languages included in the glossary. As for the French language, it was possible to give the recommended equivalents only within the framework of this project. All the concepts in this glossary are closely or indirectly related to the Budget of the Finnish Government. Thus the definitions relate to this special field only, meaning that they must not be applied to homonyms or cognate concepts in other special fields or in other countries. Consequently, such concepts as valtuus and valtuutus are defined in this glossary as they are understood in the on-budget entities, and not in the sense of general political science, for example. In order to avoid possible misinterpretations, the recommendation throughout the glossary is to avoid the use of the word State to denote the Finnish valtio. It is advisable to use instead equivalents such as national, central government, government, etc. This is because in the System of National Accounts (SNA93) state government is defined as institutional units exercising some of the functions of government at a level below that of central government and above that of the governmental institutional units existing at a local level. State government units are therefore units whose fiscal, legislative and executive authority extends only over the individual states (often referred to as provinces ) into which the country as a whole may be divided (SNA93). 12

12 The period of analysing the concepts of the glossary ended in September The general concepts of the economic sector, which can be found in other glossaries, dictionaries and reference books are not defined. The glossary begins with a description of the Finnish system of financial administration by Vesa Jatkola, Director of the Financial Administration Unit of the Ministry of Finance, as an explanatory introduction to those who are not already familiar with this field. We express our warm thanks to all those who participated in the project and commented on the glossary. 13

13 VORWORT Die Absicht des vorliegenden Glossars ist es, Begriffe aus dem Haushaltswesen des finnischen Staates zu vereinheitlichen sowie Empfehlungen zu den finnischund schwedischsprachigen Benennungen sowie zu den jeweiligen englisch-, deutschund französischsprachigen Entsprechungen zu geben. Dieses Terminologieprojekt wurde gemeinsam vom Finanzministerium und dem Sprachendienst der Regierung durchgeführt. Das Glossar wendet sich vor allem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Staatsdienst, eignet sich aber auch für Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Lehrerinnen und Lehrer, Journalistinnen und Journalisten sowie für alle, die die Fachterminologie dieses Bereichs verwenden. An der Erstellung des Glossars waren folgende Gruppen beteiligt: 1. Projektarbeitsgruppe Die Projektgruppe hat den terminologischen Rahmen abgesteckt und die Richtigkeit der Begriffsinhalte geprüft. Zur Gruppe gehörten: Maija Aakkula, Haushaltsreferentin, Vesa Jatkola, Referatsleiter in der Haushaltsabteilung, Petri Syrjänen, Leitender Referent für Rechtsangelegenheiten, Esko Tainio, Leitender Haushaltsreferent, Helena Tarkka, Leitende Finanzreferentin, und Kirsti Vallinheimo, Leitende Referentin für Rechtsangelegenheiten - alle oben genannten Personen sind in der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums tätig - weiterhin Merja Ryhänen, Übersetzerin in der volkswirtschaftlichen Abteilung des Finanzministeriums, sowie Tellervo Hyttinen, Wissenschaftliche Beauftragte, und Seijaliisa Pylväs, Terminologin, beide beim Sprachendienst der Regierung tätig. 2. Spracharbeitsgruppen Die Spracharbeitsgruppen erarbeiten die Äquivalente und die Übersetzungen. Im Einzelnen waren beteiligt: Susanna Karjalainen, Übersetzerin im Übersetzungsbüro der Regierung (Schwedisch), Merja Ryhänen, Übersetzerin, Pirjo Kuismanen, Hauptübersetzerin, sowie David Mayes, Berater des Direktoriums (Englisch), Thomas Stagneth, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Helsinki, und Marja Kirppu, Leitende Haushaltsreferentin (Deutsch), Maija Aakkula, Haushaltsreferentin, Jacques Villeneuve, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Helsinki, und Joël Ferrand, Presseattaché (Französisch). 14

14 3. Terminologiegruppe des Finanzministeriums Diese Gruppe sorgt für die Koordination der Terminologiearbeit im Ministerium und beurteilt die Arbeit der Arbeitsgruppen. Der Terminologiegruppe gehörten als Vorsitzende Irja Peltonen, Leiterin des Informations- und Dokumentationsdienstes im Finanzministerium, und als Mitglieder Riitta Bäck, Leitende Referentin, Anders Colliander, Referent für Finanzen, Tellervo Hyttinen, Wissenschaftliche Beauftragte, Kirsti Vallinheimo, Leitende Referentin für Rechtsangelegenheiten, Anja Simola, Referentin für Sonderaufgaben, Merja Ryhänen, Übersetzerin, und als Sekretärin Seijaliisa Pylväs, Terminologin, an. Assistierende Aufgaben nahmen Riina Kosunen, Studentin, und Simo Kankkunen, Terminologe, wahr. Das Glossar wurde nach den Grundsätzen der Terminologielehre, das heißt auf Begriffsbasis erstellt. Dabei wird von Begriffen und den zwischen Begriffen herrschenden Beziehungen ausgegangen. Die einzelnen Begriffe werden zu begrifflichen Systemen verknüpft. Die diesen Begriffssystemen entsprechenden Begriffspläne sind im Glossar abgebildet. Die Definitionen enthalten die Begriffsinhalte und Angaben zu den Begriffsbeziehungen. Wesentliche zusätzliche Informationen werden in Form von Anmerkungen gegeben. Noch nicht eingebürgerte Begriffe werden nicht definiert, sondern nur mit Anmerkungen versehen. Zu bestimmten Einzelbegriffen sowie durchsichtigen Termini werden entweder nur Anmerkungen oder fremdsprachige Äquivalente angegeben. In solchen Fällen erschließen sich die Begriffsbeziehungen aus den Begriffssystemen. In den Fremdsprachen lehnt sich die Präsentation an die Ausgangssprache Finnisch an. Das gilt nicht für Französisch; in dieser Sprache enthält das Glossar nur Äquivalenzangaben. Alle Begriffe in diesem Glossar beziehen sich unmittelbar oder mittelbar auf den Haushaltsplan des finnischen Zentralstaates, also nicht der anderen Gebietskörperschaften. Das bedeutet, dass Staat in diesem Glossar anders als in Deutschland ausschließlich den Zentralstaat bezeichnet und nicht die Gemeinden und anderen Gebietskörperschaften. Staat in diesem Glossar entspricht mithin dem Bund in Deutschland. Weil Finnland kein Bundesstaat ist, ist die Bezeichnung Bund dennoch für die Beschreibung finnischer Verhältnisse nicht brauchbar. Die Definitionen beziehen sich ausschließlich auf das Fachgebiet Haushaltswesen und sind nicht ohne weiteres auf Homonyme oder verwandte Begriffe in anderen Fachgebieten oder anderen Ländern anwendbar. So sind u.a. valtuus und valtuutus in diesem Glossar entsprechend ihrer Begrifflichkeit im Staatshaushalt definiert und nicht zum Beispiel im Sinne der allgemeinen Staatswissenschaft. 15

15 Die Begriffe und Definitionen in diesem Glossar entsprechen dem Stand von September Allgemeine wirtschaftliche Begriffe, die in anderen Glossaren, Wörterbüchern und Lexika nachgeschlagen werden können, sind hier nicht definiert. Dem Glossar ist eine Einführung in das finnische Haushaltswesen vorangestellt, die sich an alle am Glossar Interessierten ohne fachliche Vorkenntnisse wendet. Verfasst wurde die Einführung von Vesa Jatkola, Referatsleiter in der Haushaltsabteilung. Allen am Projekt Beteiligten und Ratgebenden sei hiermit herzlich gedankt. 16

16 PREFACE Ce vocabulaire a pour but de décrire les notions centrales relatives au budget de l Etat, et de donner des recommandations quant à l utilisation des termes finnois et suédois ainsi que de leurs équivalents en anglais, en allemand et en français. Ce projet a été mené en coopération entre le Ministère des Finances et le Service de terminologie du gouvernement pendant les années Ce vocabulaire s adresse, en premier lieu, aux fonctionnaires du gouvernement. Il peut néanmoins servir de référence aux traducteurs, interprètes, enseignants, journalistes et autres utilisateurs de cette terminologie particulière. Les groupes suivants ont participé au projet: 1. Le groupe de travail du projet Le groupe de travail est responsable du choix des notions et de leurs définitions. Le groupe comprenait les membres suivants: Mme Maija Aakkula, secrétaire du budget, MM. Vesa Jatkola,conseiller du budget, Petri Syrjänen, secrétaire juridique principal, Esko Tainio, conseiller du budget, Mmes Helena Tarkka, conseillère des finances et Kirsti Vallinheimo,secrétaire juridique principale, tous au service de la Direction générale du budget du ministère des Finances; Mme Merja Ryhänen, traductrice à la Direction générale de l économie nationale du ministère des Finances, ainsi que Mmes Tellervo Hyttinen, analyste, et Seijaliisa Pylväs, terminologue, toutes deux du Service de Terminologie du gouvernement. 2. Les groupes de travail linguistique Les groupes de travail linguistique avaient la responsabilité de l élaboration des équivalents et des traductions du vocabulaire. La partie suédoise a été élaborée par Mme Susanna Karjalainen, traductrice du Service de traduction du gouvernement. Le groupe d anglais comprenait Mmes Merja Ryhänen, traductrice, et Pirjo Kuismanen, traductrice principale, ainsi que M. David Mayes, conseiller auprès du Directoire. L allemand a été produit par Mme Marja Kirppu, secrétaire en chef du budget, et M. Thomas Stagneth, lecteur. Mme Maija Aakkula, secrétaire du budget, MM. Jacques Villeneuve, lecteur et Joël Ferrand, attaché de presse, ont compilé les termes français. 3. Le groupe de direction des projets terminologiques du Ministère des Finances Le groupe de direction du projet s étant chargé de la coordination du travail terminologique approuve aussi les résultats des groupes de travail. Les personnes ayant participé au groupe de direction du projet sont Mmes Irja Peltonen, chef du service 17

17 de la documentation et de l information (présidente), Riitta Bäck, administratrice principale, M. Anders Colliander, secrétaire des finances, Mmes Tellervo Hyttinen, analyste, Merja Ryhänen, traductrice, Anja Simola, conseillère, Kirsti Vallinheimo, secrétaire juridique principale, et Seijaliisa Pylväs, terminologue (secrétaire). Mme Riina Kosunen, étudiante, et M. Simo Kankkunen, terminologue, ont également apporté leur collaboration au projet. Ce vocabulaire a été élaboré conformément aux principes appliqués en terminologie; c est-à-dire, d un point de vue conceptuel. L analyse est basée sur la perception des notions et de leurs relations. Les notions ont été regroupées par thèmes, examinés en tant que systèmes de notions. Le contenu des notions et leurs relations mutuelles ont été déterminés par les définitions; les explications fournissant des données complémentaires sur la notion. Les notions fluctuantes ne sont pas définies mais sont pourvues d explications. Quelques notions uniques ou des termes très transparents sont accompagnés soit d explications soit d équivalents. Dans ces cas-là, les relations entre les notions sont indiquées dans les schémas sur les systèmes de notions. A l exception du français, la représentation des langues étrangères suit celle de la langue source, le finnois. En ce qui concerne le français, il était possible d élaborer les équivalents des termes seulement dans le cadre du projet. Toutes les notions figurant dans ce vocabulaire ont un rapport plus ou moins évident avec le contexte du budget finlandais. Les définitions sont à appliquer uniquement dans le cadre de ce domaine spécialisé et non dans un contexte plus général ou dans d autres pays. L analyse des notions s est poursuivie jusqu au mois de septembre Les notions générales de la langue économique, déterminées dans d autres lexiques, dictionnaires et ouvrages de référence, n ont pas été définies dans ce vocabulaire. L article sur l administration des finances en Finlande au début du vocabulaire, rédigé par M. Vesa Jatkola, sert d introduction au sujet à l attention des non initiés. Nous remercions tous ceux qui ont participé au projet et qui ont commenté le vocabulaire. 18

18 Sanaston käyttäjälle Merkintätavoista Käsite, termi ja lisätiedot Sanaston käsitteet on numeroitu (1) ja myös hakemisto noudattaa tätä numerointia. Yksi tai useampi termi (2) kuvaa käsitettä; termi on käsitteen nimi. Tarkemmin käsitettä kuvaa tekstimuotoinen määritelmä (3) termin tai termiluettelon alla. Sisennetyt ja pienemmällä kirjasimella erotetut tekstit ovat selitteitä (4), joilla annetaan tarpeellista lisätietoa käsitteestä. Kursivoinnit määritelmissä ja selitteissä viittaavat käsitteisiin, jotka on määritelty sanastossa toisaalla valtiontalous 3 julkisen talouden osa, joka koostuu valtion budjettitaloudesta ja budjetin ulkopuolisista rahastoista yhteen sulautettuna 4 Joskus valtiontalouteen luetaan myös valtion liikelaitokset. Käsitekaaviot Käsitejärjestelmittäin ryhmiteltyjen lukujen alussa on kaavio käsitejärjestelmästä. Kaavioiden erilaiset graafiset esitystavat tuovat ilmi käsitteiden erilaisia suhteita toisiinsa. koostumussuhde (osa-kokonaisuus) käsitteiden välillä: x y hierarkiasuhde (ylempi-alempi) käsitteiden välillä: x y funktiosuhde (syy-seuraus tms.) käsitteiden välillä: x y 19

19 ajallinen tai välillinen suhde käsitteiden välillä: x y mahdollisuutta tai valinnaisuutta kuvaava käsitesuhde: x y Kaaviot sisältävät termien lisäksi määritelmiä, mutta eivät selitteitä. Määritelmiä ei ole kuitenkaan ollut mahdollista sisällyttää kaikkiin käsitekaavioihin. Samoin käsitejärjestelmiä on jouduttu pilkkomaan pienempiin kaavioihin selkeyden vuoksi. Käsitekaavioissa sulkeisiin () merkittyjä termejä ei ole sanastossa, vaan ne on lisätty kaavioon vain apukäsitteiksi. Moniulotteisuutta on kuvattu paksunnetuilla viivoilla, joiden viereen on toisinaan merkitty myös jaotteluperuste. Termien käyttö Suositettava termi on merkitty aina ylimmäksi. Muiden termien käytön ohjeistus on seuraava: säädöksissä: säädösteksteissä käytetty muoto tai yleiskielestä poikkeava kirjoitusasu sallittava: hyväksyttävä muoto epävirallinen: arki- tai puhekieliseen kontekstiin sopiva ilmaus hylättävä: virheellinen tai harhaanjohtava muoto vanhentunut: käytöstä jäänyt termi. Osassa käsitteistä on käytetty monikkomuotoa, jos kyseessä on yleensä kollektiivinen käsite tai tässä tarkastelussa osa laajemmasta kokonaisuudesta. Sanastossa käytetyt tunnukset fi sv en de fr m n suomi ruotsi englanti saksa ranska maskuliini neutri tai ett-suku 20

20 f feminiini pl monikko < laajempi käsite > suppeampi käsite Sanaston sisällöstä Sanasto on rajattu käsittämään kahdeksan osa-aluetta. Näistä ensimmäisessä on kuvattu valtiontaloutta ja valtion budjettitaloutta kansantalouden osana. Seuraavaksi on kuvattu valtion budjettiin välillisesti vaikuttavia tekijöitä, talouspolitiikkaa ja budjettiperiaatteita. Tarkastelun pääpaino kohdistuu osa-alueisiin, joissa on kuvattu valtion taloushallintoa, budjetin toimintaprosessia sekä valtion talousarvioesityksen ja varsinaisen talousarvion rakennetta ja sisältöä. Lopuksi on kuvattu suppeasti valtionvelan ja valtionapujärjestelmän keskeisimmät käsitteet. Sanaston osa-alueisiin liittyviä käsitejärjestelmiä on selkeyden vuoksi jouduttu pilkkomaan kaavioissa pienempiin kokonaisuuksiin. Tämän vuoksi voi yhteen aiheeseen liittyä useita kaavioita. Kaavioissa puolestaan voi olla esitetty useampia käsitteitä kuin varsinaisessa sanasto-osassa; nämä apukäsitteet ovat mukana hahmottamassa käsitteiden välisiä suhteita, mutta niiden on katsottu olevan tämän sanaston kannalta epärelevantteja, joten niitä ei ole tarkasteltu lähemmin. Nimestään huolimatta sanaston käsitteiden tarkastelu on painottunut vain budjettitalouden menopuolelle, sillä valtiovarainministeriön sanastotyön kokonaissuunnitelma käsittää myös myöhemmin laadittavan verosanaston, jossa tarkastellaan tarkemmin valtiontalouden tulopuolta. Samoin tästä sanastosta on jouduttu pitkälti rajaamaan tarkastelun ulkopuolelle EY-rinnastukset ja -vertailu, koska projektin puitteissa ei ollut mahdollista suorittaa siihen vaadittavaa kontrastiivista analyysiä. Palaute Mahdolliset kommentit sanastosta pyydetään toimittamaan osoitteeseen Valtioneuvoston kielipalvelu PL VALTIONEUVOSTO 21

21 Till användaren av ordlistan Teckenförklaringar Begrepp, term och tilläggsuppgifter Begreppen i ordlistan har numrerats (1) och också registret följer numreringen. En eller flera termer (2) beskriver begreppet; termen är begreppets namn. Begreppet återges noggrannare genom en definition (3) under termen eller termförteckningen. De indragna finstilta texterna är anmärkningar (4) som ger nyttig kompletterande information om begreppet. Kursiverade ord i definitioner och anmärkningar hänvisar till begrepp som definieras på ett annat ställe i ordlistan statsfinanser 3 del av den offentliga ekonomin som består av statens budgetekonomi och fonderna utanför statsbudgeten sammanslagna 4 Ibland hänförs även statens affärsverk till statsfinanserna. Scheman över begreppssystemen I början av varje kapitel ingår ett schema över det begreppssystem som behandlas i kapitlet. De grafiska framställningssätten återger begreppens olika relationer till varandra. partitiv relation (del-helhetsrelation) mellan begreppen: x y generisk relation (överställd-underställd) mellan begreppen: x y associativ relation (orsak-verkan el.dyl.) mellan begreppen: x y 22

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen

MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINKI DISTRICT COURT BEZIRKSGERICHT HELSINKI MEDIENMITTEILUNG (HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS) (Frei zur Veröffentlichung am 28.11.2013 Informationssekretärin Anni Lehtonen um 10.00 Uhr)

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI

KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Toimittanut Marketta Saarinen SUB Göttlngen 204 999 421 96A33118 KAUPAN JA HALLINNON TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Julkaisu sisältää tutkinnot, jotka on

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIAN VIRKANIMIKKEET fi sv en 4.3.2011

VALTIONEUVOSTON KANSLIAN VIRKANIMIKKEET fi sv en 4.3.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA 4.3.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIAN VIRKANIMIKKEET fi sv en 4.3.2011 fi sv en ajomestari transportchef Transport Manager alivaltiosihteeri understatssekreterare Permanent State Under-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste

KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m². Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste KOURA 0,25 m² GRIP 0,25 m² GRAPPLE 0,25 m² GREIFER 0,25 m² Varaosaluettelo Rerservdelslista Spare parts list Ersatzteilliste VARAOSIEN TILAAMINEN BESTÄLLNING AV RESERVDELAR HOW TO ORDER SPARE PARTS WIE

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen nuori kertoo harrastuksistaan saman ikäisille ulkomaalaisille nuorille. Aihepiirinä

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA 1 RAPORTOINTIET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA Suomen Pankki julkaisee tilastotiedonkeruussa käytettäviä koodilistoja verkkopalvelussaan XML-dokumentteina. XML-dokumentit sopivat hyvin koodilistojen

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Hotelliin saapuminen An der Rezeption

Hotelliin saapuminen An der Rezeption 1 Tehtävän kohderyhmä saksa A- ja B-kieli, 7.-9.-luokka 2 Tehtävän konteksti matkustaminen aihepiirin käsittelyvaihe: Hotelliin saapuminen An der Rezeption Ennakkoon on käsitelty lukukirjasta tekstikappale,

Lisätiedot

«Le roman est agréablement traduit» Étude comparative sur la visibilité des traductions et des traducteurs

«Le roman est agréablement traduit» Étude comparative sur la visibilité des traductions et des traducteurs «Le roman est agréablement traduit» Étude comparative sur la visibilité des traductions et des traducteurs en Finlande et en France à travers des critiques de livres Mémoire de maîtrise Département des

Lisätiedot

La chaise CHIP, dessinée par Antti Kotilainen, est fabriquée et distribuée par PIIROINEN.

La chaise CHIP, dessinée par Antti Kotilainen, est fabriquée et distribuée par PIIROINEN. CHIP CHIP on muotoilija Antti Kotilaisen suunnittelema ja PIIROISEN valmistama sekä markkinoima julkitilatuoli. CHIPin muotoilullisena lähtökohtana oli suunnitella esteettisesti ja laadullisesti kestävä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Eduskuntasanasto Riksdagsordlista Finnish Parliamentary Glossary

Eduskuntasanasto Riksdagsordlista Finnish Parliamentary Glossary Eduskuntasanasto Riksdagsordlista Finnish Parliamentary Glossary Riikkabeaivesátnerádju Glossar des finnischen Parlaments Glosario del Parlamento de Finlandia Soome parlamendi selestussõnastik Vocabulaire

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung

NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung NunnaUuni-Anleitung zur Händlerwerbung Diese Anleitung enthält die allgemeinen Grundsätze zur Darstellung der Produktmarke und Produkte von NunnaUuni in den Anzeigen der Händler. Vom Standpunkt des einheitlichen

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 2001 Ausgegeben am 20. Februar 2001 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 2001 Ausgegeben am 20. Februar 2001 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2001 Ausgegeben am 20. Februar 2001 Teil III 42. Übereinkommen zwischen der Republik Österreich und der

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot