Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus"

Transkriptio

1 Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

2 STYRELSEMEDLEMMARNA 2007 HALLITUKSIEN JÄSENET 2007 Peter Boström Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab ordförande/puheenjohtaja Alpo Salonen Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Tuula Loikkanen Oy Katternö Ab Oy Perhonjoki Ab vice ordförande/ varapuheenjohtaja Katternögruppens årsberättelse 2007 Katternöryhmän vuosikertomus 2007 Jan-Erik Frostdahl Oy Herrfors Ab vice ordförande/ varapuheenjohtaja Jouko Kivioja Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab Ole Vikström Oy Katternö Ab Oy Katternö Kraft Ab Gösta Willman Oy Katternö Ab vice ordförande/ varapuheenjohtaja Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Tony Eklund Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab Stig Holm Oy Katternö Ab Oy Katternö Kraft Ab Sven-Oskar Stenbäck Oy Katternö Ab Verkställande direktörens översikt Verksamhetsområdet Katternö kort Ekonomisk översikt Energimarknadsöversikt Elmarknaden och slutkundsförsäljningen Elnätverksamhet Skolning Katternökoncernen Styrelsens verksamhetsberättelse Resultaträkning Balans Revisionsberättelse Herrforskoncernen Resultaträkning Balans Perhonjokikoncernen Resultaträkning Balans Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-alue Katternö lyhyesti Taloudellinen katsaus Energiamarkkinakatsaus Sähkömarkkinat ja asiakasmyynti Sähköverkkotoiminta Koulutus Katternö-konserni Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Herrfors-konserni Tuloslaskelma Tase Perhonjoki-konserni Tuloslaskelma Tase Pärmbilden: Lena Solvin, en lovande släggkastare Övriga foton: Bildström/Mats Sandström Pertti Puranen Katternös arkiv Holger Hemming Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab Vilho Moisio Oy Herrfors Ab Göran Backman Oy Herrfors Ab Roald von Schoultz Oy Katternö Kraft Ab Grafisk form och illustrationer: Wiizart Tryck: Forsberg Rahkola, Kansikuva: Lena Solvin, lupavaa moukarinheittäjä Stefan Storholm Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab verkställande direktör/ toimitusjohtaja Muut valokuvat: Bildström/Mats Sandström Pertti Puranen Katternön arkisto Graafinen suunnittelu ja kuvitukset: Wiizart Painatus: Forsberg Rahkola,

3 Vår globala värld Katternö är idag trots sin lokala fokusering en del av den globala energivärlden på såväl gott som ont. Vad som besluts i Bryssel är en verklighet också för oss. Europeiska Unionens (EU:s) treåriga försöksperiod med koldioxidbegränsningar och koldioxidhandel (Emissions Trading Scheme- ETS) tog slut med verksamhetsåret Med facit i hand kan man konstatera att det tyvärr blev ett fiasko. Tanken var att koldioxidrättigheter skulle bli en lätt bristvara med en nödvändig handel och sund prissättning som resultat. Inledningen var lovande med prisnivåer runt 10 euro/ton, tyvärr följt av ett spekulationsskede med priser över 30 euro/ton. När sedan rapporterna från det första försöksårets verkliga utsläpp inrapporterades framgick det mycket snabbt att närmast Östeuropa hade manipulerat till sig överstora kvoter. Resultatet var att ett planerat underskott på koldioxidrättigheter förbyttes i ett överskott och därmed rasade priset till nära nog noll i slutet av försöksperioden. Vis av skadan gick EU mycket hårdare in för den verkliga Kyotoperioden 2008 till 2012 eller officiellt den andra ETS-perioden. Finlands fria utsläppskvot för utsläppssektorn omfattande industri, kraftproduktion och större fjärrvärmeenheter beskars med ytterligare 17,4 %. Vad som var ännu olyckligare var att nedskärningarna av fria utsläpp till tre fjärdedelar koncentrerades till kraftindustrin och särproduktionen av el. Eftersom just särproduktionen av el eller s.k. kondenskraft normalt bestämmer marknadspriset på el enligt den börsmekanism Nordpool tillämpar är en kraftig prisökning ofrånkomlig när kondenskraftens produktionskostnader fördubblades vid årsskiftet. Det är berömvärt att statsmakten månar om vår viktiga tunga exportindustri med stora fria utsläppskvoter. Men tyvärr drabbas speciellt i vårt verksamhetsområde den lika livsviktiga små och medelstora exportindustrin av tunga tilläggskostnader pga. kraftigt förhöjda elräkningar. Vår exportindustri har tidigare kunnat kompensera de långa transportavstånden till våra viktiga exportmarknader med mycket förmånligare energipriser. Frågan är nu vad som händer när denna konkurrensfördel snabbt tynar bort. För Postkyoto har EU gått ut med en triple-twenties-modell. Denna innebär att koldioxidutsläppen inom EU ytterligare skall beskäras med 20 %, ja t.o.m. 30 % om resten av världen deltar, användningen av förnyelsebara energikällor skall öka till i medeltal 20 % och energibesparingar skall uppgå till likaså 20 %. För kraftindustrin i Finland innebär detta tunga omställningar när alla utsläppsrättigheter sannolikt kommer att utauktioneras. För att användningen av förnyelsebara energikällor inom EU i medeltal skall nå 20 % måste Finland solidariskt höja sin andel från 29,5 till 38 %. Detta är en astronomisk ökning, enligt beräkningar skulle det motsvara 50 Terawattimmar år 2020 (50 TWh motsvarar 50 miljarder kilowattimmar), vilket energimässigt motsvarar drygt hälften av det totala veduttaget till vår massa- och pappersindustri idag. Att kraftindustrin på allvar tvingas konkurrera om vedtillgången med skogsindustrin är synnerligen olycksbådande. Läget blir inte bättre av att vår vedimport från Ryssland, som de senaste åren stått för en fjärdedel av vår skogsindustris vedbehov, verkar upphöra som en följd av de höga exporttullar som Ryssland ämnar ta i bruk för att säkerställa sin egen skogsindustris framtid. Förutom kraftindustrins ökade vedbehov planerar också förvånande nog skogsindustrin nya biodieselfabriker baserat på ved. En överhettad konkurrens om vedråvaran kan kortsiktigt verka till skogsägarnas fördel, långsiktigt kan dock utvecklingen vara ödesdiger för hela vårt samhälle. En mera korrekt klassificering av torven som långsamt förnyelsebar energiråvara är den mest konkreta lösningen för att möjliggöra en moderat prisutveckling på el och en trygg vedtillgång till ett vettigt pris för vår skogsindustri också i framtiden. I nuläget är tillväxten av torv på ca 40 TWh dubbelt så stor som den årliga användningen som bränsle. Enda långsikta alternativet torde vara ny kolkraft med tillvaratagande av koldioxid (Carbon Capture and Storage). Detta innebär att kolet bränns med teknisk syrgas varefter rökgaserna bestående av koldioxid och vattenånga kondenseras och den flytande koldioxiden slutförvaras i gamla saltgruvor eller oljekällor. Preliminära beräkningar visar dock att denna lösning torde kräva elpriser på ca 100 euro/mwh för att vara konkurrenskraftig. Satsningen på andra förnyelsebara energikällor som vind och vatten kommer också öka. Tyvärr torde tillgången på ny vattenkraft vara begränsad till drygt en TWh. En kraftig utbyggnad av vindkraft förutsätter nya stödformer som t.ex. en solidarisk inmatningstariff, budgetmedlen räcker inte närmelsevis med den nuvarande modellen med investeringsstöd via statsbudgeten. Katternö och Kyoto Konkret innebär Kyotoperioden att Katternös produktionskostnader ökar med närmare 20 milj. euro på årsnivå med nuvarande koldioxidpriser (april 2008). Detta trots att Katternö långsiktigt har arbetat för att öka användningen av förnyelsebara energikällor. I Alholmens Kraft står biobränsle redan för en tredjedel av bränslet i form av bark, risstockar, stubbar och rörflen. Vi tror också att torven med en korrigerad miljöklassificering fyller en viktig roll i Finlands framtida energiförsörjning. Följaktligen köpte vi tillsammans med Kaakon Energia, SPS Tuotanto, Sydfinska Kraft, Valkeakosken Energia och Ålands Elandelslag torvkraftverket i Haapavesi av Fortum i slutet av Tack vare vårt ägande i Pohjolan Voima har vi kontinuerligt satsat på mera vindkraft med de senaste tillskotten i vindkraftsparkerna i Riutunkari utanför Uleåborg och i Ajos utanför Kemi, liksom mera kärnkraft från den nya reaktorn i Olkiluoto. Tillsammans med Etelä-Pohjanmaan Voima och Outokumpu utvecklar vi en ny vindkraftspark utanför Torneå. Vi moderniserar fortlöpande våra lokala vattenkraftverk samtidigt som vi tillsammans med Valkeakosken Energia gått in i det norska vattenkraftsbolaget Fjellkraft som satsar på småskalig, miljövänlig vattenkraft i Norge. Förutom kravet på mera förnyelsebar energi kräver EU också en kraftig nedskärning av koldioxidutsläppen. För att också klara detta anser vi att också mera kärnkraft behövs. Den är tyvärr inte förnyelsebar men nära nog koldioxidfri. Därför var vi med och grundade det nya kärnkraftsbolaget Fennovoima som huvudsakligen ägs av handeln, industrin och elbolag i vårt land. Katternökoncernen Förutom satsningarna i ny produktion fortsatte planenligt utbyggnaden och förbättringen av distributionsnätet. Av de större satsningarna kan nämnas Katternö elstation, vars totalsanering inleddes under året. Likaså togs ny teknik eller s.k. jordfelssläckare i bruk i Maxmo-Vörå- området för att konkret förbättra elkvaliteten på landsbygden. Elanvändningen inom vårt område ökade med 1,3 % under året, trots den varma väderleken, varför fortsatta tunga satsningar i såväl region- som distributionsnät är nödvändiga. Omsättningen under verksamhetsåret 2007 steg till 76,6 miljoner euro, en ökning på 14,4 procent jämfört med föregående år. Resultatet före extraordinära poster uppgick till 9,2 miljoner euro, en förbättring på 18,6 % jämfört med året förut. Det förbättrade resultat kan bl.a. tillskrivas nya egna produktionsresurser som bl.a. köpet av torvkraftverket i Haapavesi innebar. Avkastningen på eget kapital ökade från 9,5 till 9,8 % och på investerat kapital från 9,6 till 11 %. Soliditeten inklusive leasingansvar ökade från 63,6 till 69,4 %. Framtidsutsikter Katternökoncernens strategi att satsa på vertikal integrering med egen produktion, överföring, distribution och försäljning med en egen, kunnig och motiverad personal har visat sig vara konkurrenskraftig och manar till fortsättning. Likaså kommer vi att fortsätta våra satsningar på koldioxidfri produktion. I bl.a. Alholmens Kraft har vi ännu en outnyttjad potential för mera biobränsle. Tack vare en god skyddsnivå torde en acceptabel lönsamhet vara säkerställd för Största orosmolnet är dock på sikt de kraftiga prisförhöjningar som våra Kyoto- och Postkyoto- åtaganden ofrånkomligt medför. Ifall vår livsviktiga industri inte kan överleva i det hårdnande konkurrensläget kommer det också att påverka vårt resultat i tyvärr negativ bemärkelse. Här kunde torven efter en omklassificering som långsamt förnyelsebar energi bidra med en kännbar kostnadslättnad. Ett annat orosmoln är tillgången på trygg strömtillförsel också under en kall vinter. Ifall importen från Ryssland upphör när de själva behöver all egen ström vid kallare väderlek kan vi verkligen tvingas tillgripa tillfällig ransonering. Jag vill slutligen rikta ett uppriktigt tack till våra kunder för visat förtroende under årets lopp. Likaså vill jag tacka vår personal för ett gott arbete trots ibland synnerligen svåra och otacksamma arbetsförhållanden, och våra ägare och samarbetspartners för ett fortsatt givande och resultatbringande samarbete. 4 5

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Globaalinen maailm amme Huolimatta keskittymisestään paikalliseen toimintaan on Katternö tänään osa globaalista energiamaailmaa, niin hyvässä kuin pahassakin. Se, mitä Brysselissä päätetään on todellisuutta myös meillä. Euroopan Unionin (EU:n) kolmevuotinen koekausi koskien hiidioksiidipäästörajoituksia ja hiilidioksiidipäästöoikeuksilla käytävää kauppaa (Emissions Trading Scheme ETS) päättyi toimintavuoteen Näin jälkikäteen voi todeta että koekausi ikävä kyllä epäonnistui täydellisesti. Alkuperäinen ajatus oli että päästöoikeuksista tulisi hienoinen pula, joka pakottaisi kaupankäyntiin ja lopputuloksena tästä syntyisi terve hinnoittelu. Alku olikin lupaava, hintataso pysytteli n. 10 euron korkeudella tonnia kohden, mutta sitä seurasi valitettava spekulointivaihe jolloin hinnat kohosivat tonnilta yli 30 euron tasolle. Kun sitten tilastot ensimmäisen koevuoden todellisista päästöistä oli koottu, selvisi hyvin nopeasti että varsinkin Itä-Eurooppa oli saanut osalleen ylisuuret kiintiöt. Tästä seurasi että suunniteltu päästökiintiöiden vaje vaihtui ylijäämään ja hinnat romahtivat koekauden lopussa lähes nollaan. Vahingosta viisastuneena EU kovensi tuntuvasti otettaan aloittaessaan varsinaisen Kioto-sopimuskauden , viralliselta nimeltään toinen ETS-kausi. Suomen maksuvapaata päästökiintiötä, koskien päästösektoria teollisuus, energiatuotanto ja suuremmat kaukolämpöyksiköt, leikattiin 17,4 prosentilla entisestään. Mikä vielä ikävämpää, kolme neljäsosaa vapaiden päästöjen leikkauksesta lankesi voimateollisuudelle ja sähkön erillistuotannolle. Koska juuri sähkön erillistuotanto eli niinsanottu lauhdevoima on tavallisesti Nordpoolin käyttämässä pörssimekanismissa määräävä tekijä sähkön markkinahinnan muodostuksessa, voimakas hinnannousu on vääjäämätön kun lauhdevoiman tuotantokustannukset vuodenvaihteessa kaksinkertaistuivat. On kiitettävää, että valtiovalta huolehtii tärkeästä raskaasta vientiteollisuudestamme suurilla vapailla päästökiintiöillä, mutta valitettavasti samalla varsinkin meidän toimialueellamme toimiva yhtä elintärkeä pieni ja keskisuuri vientiteollisuus joutuu kärsimään raskaista lisäkustannuksista voimakkaasti nousseista sähkölaskuista johtuen. Vientiteollisuutemme on aiemmin voinut kompensoida kustannuksia pitkistä kuljetusetäisyyksistä tärkeimmille vientimarkkinoillemme kilpailijoita edullisimmilla energiahinnoilla. Voidaan kysyä; Mitä tapahtuu kun tämä kilpailuetu nopeasti kuihtuu pois? PostKiotoa varten EU on esittänyt triple-twenties-mallin. Tämä tarkoittaa että hiilidioksidipäästöjä EU:n alueella vähennetään 20 prosentilla, jopa 30 prosentilla, jos muu maailma osallistuu, uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään keskimäärin 20 prosenttiin ja energiasäästöjä tehtäisiin vastaavat 20 prosenttia. Suomen voimateollisuudelle tämä merkitsee raskaita uudelleenjärjestelyjä kun tulevaisuudessa todennäköisesti kaikki päästöoikeudet huutokaupataan. Jotta uusiutuvien energialähteiden käyttö EU:ssa keskimäärin yltäisi 20 prosenttiin, Suomen on pakko solidaarisesti nostaa osuutensa 29,5 prosentista 38 prosenttiin. Tämä on tähtitieteellinen korotus, laskelmien mukaan se vastaisi 50 Terawattituntia vuonna 2020 (50 TWh vastaa 50 miljoonaa kilowattituntia), energiamielessä tämä vastaa runsasta puolta massa- ja paperiteollisuutemme vuotuisesta hakkuumäärästä. On todella pahaenteistä, että voimateollisuus joutuu tosimielellä kilpailemaan metsäteollisuuden kanssa puuvaroista. Tilannetta ei helpota tosiasia, että puutuontimme Venäjältä, joka viime vuodet on vastannut neljänneksestä metsäteollisuutemme tarpeesta, näyttää loppuvan korkeiden vientitullimaksujen takia, jotka Venäjä aikoo ottaa käyttöön oman metsäteollisuutensa tulevaisuuden varmistamiseksi. Voimateollisuuden lisääntyneen puuntarpeen ohelle metsäteollisuus suunnittelee uusia puuhun perustuvia biodieseltehtaita, mikä on hämmästyttävää. Ylikuumentunut kilpailu puuraaka-aineesta toimii lyhyellä tähtäimellä metsänomistajien hyväksi, pitkällä tähtäimellä kehitys saattaa kuitenkin olla kohtalokas koko yhteiskunnallemme. Turpeen oikeampi luokittelu hitaasti uusiutuvaksi energiaraaka-aineeksi olisi konkreettisin ratkaisu joka mahdollistaisi hillityn hintakehityksen sähkölle ja turvaisi puunsaannin metsäteollisuudellemme järkevään hintaan myös tulevaisuudessa. Nykyisellään turpeen kasvu, joka on noin 40 Terawattitunnin luokkaa, vastaa kaksinkertaisesti vuosittain käytettyä polttoturpeen määrää. Ainoa pitkän aikavälin vaihtoehto lienee uudenlainen hiilivoima jossa hiilidioksidi otetaan talteen (Carbon Capture and Storage). Tämä merkitsee hiilen polttamista teknisessä hapessa, jonka jälkeen hiilidioksidista ja vedestä koostuvat savukaasut tiivistetään ja nestemäinen hiilidioksidi loppuvarastoidaan vanhoihin suolakaivoksiin tai öljylähteisiin. Alustavat laskelmat osoittavat kuitenkin että tämä ratkaisu vaatisi noin 100 euron Megawattituntihinnan ollakseen kilpailukykyinen. Sijoitukset muihin uusiutuviin energialähteisiin, kuten tuuli- ja vesivoimaan, tulevat myös lisääntymään. Ikävä kyllä, mahdollisuudet uuden vesivoiman käyttöönottoon lienevät rajoitetut runsaaseen yhteen Terawattituntiin. Voimakas tuulivoiman lisärakentaminen edellyttää uusia tukimuotoja kuten esimerkiksi solidaarista syöttötariffia. Nykyinen toimintamalli investointitukineen valtionbudjetista ei takaa riittävää rahoitusta lähimainkaan. Katternö ja Kioto Käsinkosketeltavasti Kioto-kausi merkitsee sitä että Katternön tuotantokustannukset kasvavat vuositasolla tämänhetkisillä hiilidioksidipäästöhinnoilla (Huhtikuu 2008) noin 20 miljoonalla eurolla. Näin siitä huolimatta että Katternö jo pitemmän aikaa on tehnyt työtä lisätäkseen uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Alholmens Kraftin voimalassa biopolttoaine kattaa jo kolmanneksen polttoaineesta, kuoren, risutukkien, kantojen ja ruokohelpin muodossa. Uskomme myös että turve korjatulla ympäristöluokituksella varustettuna tulee valtaamaan tärkeän paikan Suomen tulevassa energiataloudessa. Näin ollen ostimme yhdessä Kaakon Energian, SPS Tuotannon, Etelä-Suomen Voiman, Valkeakosken Energian ja Ålands Elandelslagetin kanssa Haapaveden turvevoimalan Fortumilta vuoden 2006 lopussa. Omistusosuutemme ansiosta Pohjolan Voimassa olemme jatkuvasti panostaneet tuulivoiman lisäämiseen. Viimeisimmät laajennukset on tehty Riutunkarin tuulivoimalapuistossa Oulun ulkopuolella ja Ajoksessa Kemin ulkopuolella. Pohjolan Voiman kautta olemme myös sijoittaneet ydinvoimaan Olkiluodon uuden reaktorin muodossa. Yhteistyössä Eteläpohjanmaan Voiman ja Outokummun kanssa kehitämme uutta tuulivoimalapuistoa Tornion ulkopuolelle, missä paraikaa on meneillään ympäristövaikutusarviointi. Uudistamme jatkuvasti paikallisia vesivoimaloitamme samanaikaisesti kun olemme yhdessä Valkeakosken Energian kanssa osakkaina norjalaisessa vesivoimayhtiössä Fjellkraft, joka panostaa pienimuotoiseen, ympäristöystävälliseen vesivoimaan Norjassa. Uusiutuvan energian käytön kasvattamisen lisäksi EU vaatii hiilidioksidipäästöjen voimakasta supistamista. Jotta voisimme täyttää myös tämän vaatimuksen, olemme sitä mieltä että tarvitaan myös lisää ydinvoimaa. Ydinvoima ei valitettavasti ole uusiutuvaa mutta lähes hiilidioksidivapaata. Tästä syystä olimme mukana perustamassa ydinvoimalayhtiön Fennovoiman, jonka maamme kauppa, teollisuus ja sähköyhtiöt pääasiallisesti omistaa. Katternö-konserni Uuteen tuotantoon panostamisen ohella jatkuivat jakeluverkon laajennus- ja parannustyöt suunnitelmien mukaisesti. Suuremmista panostuksista mainittakoon Katternön sähköasema, jonka kokonaislaatuinen saneeraus aloitettiin vuoden aikana. Maksamaan-Vöyrin alueella otettiin myös käyttöön uutta tekniikkaa, maasulkuvirran kompensointia, parantamaan sähkön laatua maaseudulla huomattavalla tavalla. Sähkönkulutus kasvoi alueellamme 1,3 prosenttia vuoden aikana, lämpimästä säästä huolimatta, joten huomattavat panostukset sekä alue- että jakeluverkkoon ovat jatkossakin tarpeellisia. Toimintavuoden 2007 liikevaihto nousi 76,6 milj. euroon, joka vastaa 14,4 prosentin kasvua edellisvuodesta. Tulos ennen satunnaiseriä oli 9,2 miljoonaa euroa, mikä oli 18,6 prosentin parannus edellisvuoteen verrattuna. Parantunut tulos johtuu muun muassa uusista omista tuotantoresursseista kuten Haapaveden turvevoimalan hankinnasta. Oman pääoman tuotto kasvoi 9,5 prosentista 9,8 prosenttiin ja investoidun pääoman tuotto 9,6 prosentista 11 prosenttiin. Vakavaraisuus leasing-vastuu mukaan luettuna kasvoi 63,6 prosentista 69,4 prosenttiin. Tulevaisuusnäkymät Katternö-konsernin strategia panostaa oman tuotannon, voimansiirron, jakelun ja myynnin pystysuoraan integrointiin oman, osaavan ja motivoidun henkilöstön kanssa on osoittautunut kilpailukykyiseksi ja kehottaa jatkamaan. Samoin tulemme jatkamaan panostuksiamme hiilidioksidivapaaseen tuotantoon. Mm. Alholmens Kraft tarjoaa meille vielä hyväksikäyttämättömiä mahdollisuuksia hyödyntää biopolttoaineita. Hyvän suojaustason ansiosta hyväksyttävä kannattavuus lienee varmistettu vuonna Pitkällä tähtäimellä yksi suurimmista levottomuutta herättävistä tekijöistä ovat Kioto- ja PostKioto-sitoutumuksemme ja niistä väistämättömästi aiheutuvat voimakkaat kustannuskorotukset. Ellei elintärkeä teollisuutemme pysty selviämään elossa kovenevassa kilpailussa, tulee tämä heijastumaan kielteisessä merkityksessä myös meidän tulokseemme. Tässä turve uudelleenluokiteltuna hitaasti uusiutuvaksi energiaksi voisi ojentaa auttavan käden tuntuvan kustannushelpotuksen muodossa. Toinen huolenaihe on turvattu sähkönsaanti myös kylminä talvina. Jos Venäjä kylmän sään sattuessa tarvitseekin kaiken sähkön itse ja tuonti Venäjältä loppuu, voimme todellakin joutua tilanteeseen jolloin olemme pakotettuja väliaikaiseen säännöstelyyn. Haluan lopuksi esittää vilpittömän kiitokseni asiakkaillemme heidän meille osoittamasta luottamuksestaan vuoden aikana. Haluan myös kiittää henkilökuntaamme hyvästä työstä välillä todella vaikeista ja epäkiitollisista työolosuhteista huolimatta ja omistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme jatkuneesta antoisasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. 6 7

5 FAKTARUTA: Katternökoncernen består av Moderbolag Oy Katternö Ab Elanskaffning Dotterbolag Oy Herrfors Ab El- och värmedistribution Oy Perhonjoki Ab Elproduktion Katternö Kraft Oy Ab Elproduktion Tunturivoima Oy Elproduktion Oy Katternö Kärnkraft Ab Elproduktion Voimaosakeyhtiö SF Elproduktion Andelar i andra företag Pohjolan Voima Oy Elproduktion Oy Alholmens Kraft Ab El- och fjärrvärmeproduktion Vieskan Voima Oy El- och fjärrvärmeproduktion Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Elproduktion Kanteleen Voima Oy Elproduktion Katternökoncernen Katternökoncernen är ett medelstort finländskt kraftbolag med stark regional förankring. Vårt koncessionsområde, där vi handhar elanskaffning, elproduktion och eldistribution, sträcker sig längs kusten från Maxmo till Alavieska. Vår målsättning är att tillgodose regionens energibehov. Vi strävar också efter att i mån av möjlighet investera i regionen och på så sätt stöda den regionala utvecklingen. Våra investeringar i Alholmens Kraft Ab, Kanteleen Voima Oy och Vieskan Voima Oy är bra exempel på detta. Katternökoncernens verksamhet är indelad i tre delar: Katternö elanskaffning, Katternö el- och fjärrvärmeproduktion, som huvudsakligen sker via dotterbolagen Oy Perhonjoki Ab och Oy Katternö Kraft Ab, samt Oy Herrfors Ab:s verksamhet omfattande såväl region- som el- och fjärrvärmedistribution. På den numera fria elmarknaden åtnjuter Katternögruppen en stark kundtrohet. Våra kunder vet att en geografiskt avlägsen producent har svårt att i längden upprätthålla samma höga servicegrad. Bland våra ägare finns främst städer, kommuner och deras kraftbolag i sista hand ägs vi alltså av regionens invånare. Eldistributionen sker främst via våra ägares elverk, men i vissa fall via vårt dotterbolag Oy Herrfors Ab. Elproduktionen sker i våra egna kraftverk, i våra aktieägares kraftverk och i kraftverk som vi är delägare i. Under tiden när kundernas behov underskrider produktionen, säljs överskottet till NordPool eller marknaden och vice versa. Katternökoncernens huvudkontor finns i Jakobstad. Oy Herrfors Ab har också servicepunkter i Oravais, Terjärv, Kållby och Ylivieska. Sammanlagt sysselsätter vi 53 personer. Katternö moderbolaget ägs av Esse Elektro Kraft Ab 13,38 % Staden Jakobstad/Energiverket 40,32 % Jeppo Kraft Andelslag 0,04 % Korpelan Voima kuntayhtymä 26,54 % Kronoby kommun/elverket 4,12 % Nykarleby stad/kraftverket 13,34 % Vetelin Sähkölaitos Oy 2,26 % Katternö-konserni Katternö-konserni on keskikokoinen suomalainen, alueellinen voimayhtiö. Toimilupa-alueemme, jolla huolehdimme sähkön hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta, käsittää rannikkoseudun Maksamaalta Alavieskaan. Katternö-konsernin tavoitteena on turvata alueen energiahuolto nyt ja vastaisuudessa. Pyrimme myös investoimaan toiminta-alueellemme ja näin tukemaan alueellista kehitystä. Hyviä erimerkkejä tsätä ovat Oy Alholmens Kraft Ab, Kanteleen Voima Oy ja Vieskan Voima Oy. Konsernin toiminta jakautuu kolmeen osaan: Katternön sähkönhankintaan, Katternön sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon pääosin tytäryhtiöimme Oy Perhonoki Ab:n ja Oy Katternö Kraft Ab:n kautta, sekä Oy Herrfors Ab:n verkkotoimintaan käsittäen niin aluejakelun kuin sähkön- ja kaukolämmönjakelun. Vapautuneilla sähkömarkkinoilla Katternö-konserni nauttii lujaa asiakasuskollisuutta. Asiakkaamme tietävät, ettei kaukana oleva tuottaja pysty ylläpitämään yhtä korkeatasoista palvelua pitkään. Omistajiimme kuuluu eniten kaupunkeja, kuntia ja näiden energialaitoksia viime kädessä meidät omistavat siis alueen asukkaat. Sähkön jakelu tapahtuu pääasiassa omistajiemme sähkölaitosten sekä tytäryhtiömme Oy Herrfors Ab:n kautta. Sähköä tuotetaan omissa voimaloissa, osakkaittemme voimalaitoksissa sekä osakkuusvoimaloissamme. Kun asiakkaiden tarve alittaa tuotannon, ylijäämä myydään NordPool markkinoille ja päinvastoin. Katternö-konsernin pääkonttori sijaitsee Pietarsaaressa ja palvelupisteemme Oravaisissa, Teerijärvellä, Kolpissa ja Ylivieskassa. Yhteensä palveluksessamme on 53 henkilöä. Katternögruppens verksamhetsområde Katternö-ryhmän toiminta-alue TIETORUUTU: Katternökonserniin kuuluvat Emoyhtiö Oy Katternö Ab Sähkönhankinta Tytäryhtiö Oy Herrfors Ab Sähkön- ja lämmönjakelu Oy Perhonjoki Ab Sähkönhankinta Katternö Kraft Oy Ab Sähkönhankinta Tunturivoima Oy Sähköntuotanto Oy Katternö Kärnkraft Ab Sähköntuotanto Voimaosakeyhtiö SF Sähköntuotanto Osuuksia muissa yht. Pohjolan Voima Oy Sähköntuotanto Oy Alholmens Kraft Ab Sähkön- ja kaukolämmöntuotanto Vieskan Voima Oy Sähkön- ja kaukolämmöntuotanto Etelä-Pohjanmaan Voima Oy Sähköntuotanto Kanteleen Voima Oy Sähköntuotanto Katternö emoyhtiön omistajat Esse Elektro Kraft Ab 13,38 % Pietarsaari/Energialaitos 40,32 % Jepuan voima Sähköosuuskunta 0,04 % Korpelan Voima kuntayhtymä 26,54 % Kruunupyyn kunta/sähkölaitos 4,12 % Uusikaarlepyy/Voimalaitos 13,34 % Vetelin Sähkölaitos Oy 2,26 % 9

6 KATTERNÖ KONCERTNEN KONSERNI Ekonomisk översikt Taloudellinen katsaus 10 Thomas Sandkulla Oy Herrfors Ab erhöll Suomen Asiakastietos certifikat Suomen vahvimmat. Bolaget erhöll också kreditering AAA för år Oy Herrfors Ab myönnettiin Suomen Asiakastiedon sertifikaatti Suomen Vahvimmat. Yhtiölle myönnettiin Dun & Bradstreet:n luottoarvio AAA myös vuodelle Katternö koncernens positiva resultatutveckling fortsatte under verksamhetsåret Koncernens omsättning ökade med 14,4% och uppgick till 76,6 miljoner euro (67,0). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter förbättrades med 21,7% och uppgick till 9,8 miljoner euro (8,0). Största delen av omsättningsökningen kommer från elleveranserna från Kanteleen Voima Oy, torvkondenskraftverket i Haapavesi som köptes i slutet av Resultat förbättringen kommer främst från dotterbolaget Oy Herrfors Ab:s övrig elaffärsverksamhet och elnätsverksamhet. Övrig elaffärsverksamhet har kunnat prestera ett gott resultat trots fallande elpriser på den nordiska elbörsen tack vare att produktionspriserna skyddats för prisfluktuationer. Aktiviteten på koncernens eldistributionsområde har fortsatt att vara livlig och därmed bidragit till ett bättre resultat för elnätsverksamheten i form av ökade anslutningsavgifter. Koncernens förbättrade resultat syns även i nyckeltalen som beskriver lönsamheten. Avkastningen på det egna kapitalet (ROE) steg till 9,8 % (9,5 %) och koncernens avkastning på det investerade kapitalet (ROI) ökade till 11,0 % (9,6 %). Under verksamhetsåret 2007 uppgick koncernens investeringar till 6,6 miljoner euro (12,5). I jämförelseuppgifterna för 2006 ingår inlösen av leasingavtal. De materiella investeringarna i elnätsverksamheten uppgick till 2,2 miljoner euro, i elproduktionen till 1,5 miljoner euro och i fjärrvärmeverksamheten till 0,3 miljoner euro. Pågående investeringar vid bokslutstidpunkten uppgick till 0,7 miljoner euro. Bland investeringarna i aktier och andelar, totalt 1,9 miljoner euro, kan bl.a. nämnas koncernens investeringar i Tunturivoima Oy och Voimaosakeyhtiö SF. Koncernens långfristiga lån har amorterats enligt plan och inga nya lån har lyfts under verksamhetsåret. Koncernens räntebärande skuld inklusive leasingansvar uppgick till 19,8 miljoner euro (25,3) vid räkenskapsperiodens slut. Koncernens soliditet, inklusive leasingansvar, har därmed förbättrats och var 69,4 % (63,6 %). Bolagen i Katternö koncernen köper samtliga administrativa tjänster av Oy Herrfors Ab som även var hela personalens arbetsgivare. Antalet anställda vid bokslutstidpunkten var 52 personer (51) och i genomsnitt var antalet anställda under verksamhetsåret 55 personer (53). Katternö-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui toimintavuoden 2007 aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 14,4 %:lla ja oli 76,6 miljoona euroa (67,0) Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja kasvoi 21,7 %:lla ja oli 9,8 miljoona euroa (8,0). Suurin osa liikevaihdon kasvusta johtuu sähköntoimituksista Kanteleen Voima Oy:ltä, Haapaveden turvelauhdelaitoksesta, joka hankittiin vuoden 2006 lopussa. Tulosparannus tulee lähinnä tytäryhtiö Oy Herrfors Ab:n muusta sähkönliiketoiminnasta ja sähköverkkotoiminnasta. Muu sähkönliiketoiminta on antanut hyvän tuloksen huolimatta Pohjoismaiden sähköpörssin laskevista sähkönhinnoista kiitos siitä, että tuotantohinnat on suojattu hintavaihteluja vastaan. Toiminta konsernin sähkönjakelualueella on jatkunut vilkkaana, ja näin ollen myötävaikuttanut sähköverkkotoiminnan parempaan tulokseen lisääntyneinä liittymismaksuina. Konsernin parempi tulos näkyy myös avainluvuissa, jotka kuvaavat kannattavuutta. Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 9,8 %:iin (9,5 %) ja konsernin investoidun pääoman tuotto (ROI) kasvoi 11,0 %:iin (9,6 %). Toimintavuoden 2007 aikana konsernin investoinnit olivat 6,6 miljoona euroa (12,5) Vuoden 2006 vertailutietoihin sisältyy myös leasingvastuun lunastus. Aineelliset investoinnit sähköverkkotoimintaan olivat 2,2 miljoona euroa, sähkötuotantoon 1,5 miljoona euroa ja kaukolämpötuotantoon 0,3 miljoona euroa. Keskeneräiset investoinnit tilinpäätösaikana olivat 0,7 miljoona euroa. Investoinneista osakkeisiin ja osuuksiin, yhteensä 1,9 miljoona euroa, voidaan mainita mm. konsernin investoinnit Tunturivoima Oy:hyn ja Voimaosakeyhtiö SF:ään. Konsernin pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti eikä uusia lainoja ole nostettu toimintavuoden aikana. Konsernin korkoa kantava velka sisältäen leasingvastuun oli 19,8 miljoona euroa (25,3) tilikauden lopussa. Konsernin vakavaraisuus, sisältäen leasingvastuun, on näin ollen parantunut ja oli 69,4 % (63 %). Katternö-konsernin yhtiöt ostavat kaikki hallinnolliset palvelut Oy Herrfors Ab:lta, johon myös koko henkilökunta on palkattu. Henkilökunnan määrä tilinpäätöshetkellä oli 52 henkilöä (51) ja toimintavuoden aikana oli keskimäärin palkattu 55 henkilöä (53). 11

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Jakobstads Energiverk Verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös213 Jakobstads 213 Energiverks verksamhetsberättelse och bokslut Pietarsaaren Energialaitoksen

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga TOIMINTA VERKSAMHET J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 9 / 2012 & Wilhelm Wahlforssille koko elämä oli Wärtsilä WW telakkateollisuutemme tulisieluisin päällikkö s24 Wilhelm Wahlforss levde

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot