VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS JUBILEUMSÅR KOTISEUTU- PÄIVÄT HEMBYGDS- DAGARNA MERENKURKUN TUNNUS- MAJAKOIDEN JA KAASOJEN HISTORIAA BÅKARNAS OCH KASARNAS HISTORIA I KVARKENOMRÅDET VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER ASUNTOMESSUT VAASASSA 2008 BOSTADSMÄSSAN I VASA 2008 ENGLISH SUMMARIES AND CALENDAR OF EVENTS TAITEIDEN YÖ KONSTENS NATT

2 Pääkirjoitus Ledare Vanha hyvä kaupunkimme on juhlimisen arvoinen Vaasan kaupungin tiedotuslehti 1/2006 Vasa stads informationstidning Sisällysluettelo Innehållsförteckning Pääkirjoitus / Ledare vuotta museotoimintaa Vaasassa år museiverksamhet i Vasa 3 Vaasan 400-juhlavuosi 4 9 Vasas 400-årsjubileumsår 4 9 Vaasalaisnuoret juhlivat itsenäisyyttä 11 Vasaungdomarna 11 firade självständigheten Kotiseutupäivät Hembygdsdagarna Kodin kansio 15 Hemmets mapp 15 Merenkurkun tunnusmajakoiden ja kaasojen hirtoriaa Båkarnas och kasarnas historia i Kvarkenområdet Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta 18 Områdeskommittén för 18 för de norra stadsdelarna Vaasassa koulutetaan kaksikielisiä juristeja 20 I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister 20 Asuntomessut Bostadsmässan English summaries and Calendar of Events Lukukirjastosta Citykirjastoon Från läsebibliotek 27 till citybibliotek Taiteiden yö / Konstens natt vuotta vanhusten hoitoa år åldringsvård 33 Opintopiiri herättää historian eloon 37 Studiecirkel väcker historien till liv 37 Nándor Mikolan akvarellitaide 39 Nándor Mikolas akvarellkonst 39 Tapahtumakalenteri Evenemangskalender Juhlavuoden päätapahtumat 44 Jubileumsårets huvudevenemang 44 Toimitus, Redaktion Päätoimittaja, Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat, Redaktörer: Hannele Saloranta, Anni Johde, Riika Isola Kielenkäännökset/ Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö/vasa stads översättningsbyrå, Gerald Porter Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto, Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy, Vaasa Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa Painos, Upplaga: kpl/st Seuraava tiedotuslehti ilmestyy toukokuussa Följande nummer av informationstidningen ges ut i maj Tärkeä vuosi on käynnistynyt kaupungissamme. täyttää 400 vuotta, sitä on syytä juhlistaa erilaisin lisätoiminnoin. On aika kerrata historiaa ja kunnioittaa aikaisempien sukupolvien työtä, iloita tämän päivän Vaasasta ja kerätä voimia tulevaisuutta varten. Vaasaa leimaa kaupungin oma pitkä historia. Paljon arvokasta paloi savuna ilmaan vuonna Mutta historiaa ja kulttuuriperintöä kukaan ei voi meiltä viedä. Uusi Vaasa rakennettiin ihailtavalla vauhdilla. Viisi puistikkoa ja upeat keskustan rakennukset muodostavat vielä nykyäänkin ainutlaatuisen kokonaisuuden. Tälle perustalle me rakennamme jatkossa. Väestökehitys osoittaa, miten tärkeä kaupunki on: asukasluku on kasvanut asukkaasta asukkaaseen sadassa vuodessa. Kaupunki palvelee kuitenkin huomattavasti suurempaa ihmismäärää. Vaasa on nyt suurkaupunki, jolla on kansainvälistä kilpailukykyä. Määrätietoiset panostukset koulutukseen, osaamiseen ja elinkeinoelämään ovat sen perustana. Tämän päivän Vaasassa on kunnianhimoa ja potkua! Hyvät vaasalaiset: vanha hyvä kaupunkimme on juhlimisen arvoinen. Pyrkikäämme myös tekemään elämä Vaasassa vielä paremmaksi! Me luomme huomisen! Håkan Nordman Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vår gamla goda stad är värd att firas Ett betydelsefullt år har börjat i vår stad. När en stad fyller 400 år ger det anledning till extra aktiviteter. Vi skall repetera historia och fira tidigare generationers arbete. Vi skall glädjas över dagens Vasa och söka styrka för framtiden. Vasa präglas av sin egen långa historia. Mycket värdefullt gick upp i rök i branden år Men historien och kulturarvet kan ingen ta ifrån oss. Nya Vasa byggdes upp i beundransvärd fart. De fem esplanaderna och de ståtliga offentliga byggnaderna i centrum bildar fortfarande en enastående helhet. På den grunden bygger vi vidare. Befolkningsutvecklingen visar hur viktig staden är: folkmängden har ökat från till invånare på hundra år. Staden betjänar betydligt flera människor än så. I dag är Vasa en storstad med internationell konkurrensförmåga. Målmedveten satsning på utbildning, kunnande och näringsliv utgör grunden. Det finns ambitioner och sting i dagens Vasa! Bästa Vasabor: vår goda gamla stad är värd att firas. Låt oss samtidigt drivas av inställningen att göra livet i Vasa ännu bättre! Vi skapar morgondagen! Håkan Nordman Stadsfullmäktiges ordförande Our fine old city has a great deal to celebrate A momentous year has opened for our city. When a city has reached its 400th year there is reason to mark the anniversary in special ways. The time has come to tell its history and honour the labours of earlier generations, to celebrate the Vaasa of today and to gather strength for the coming years. The city s long history has left its mark on Vaasa. A great deal of value went up in smoke with the rest of the town in 1852, but nothing can take away our history and cultural traditions. The new town was established with impressive speed. Five broad avenues and the noble buildings of the city centre still make up a unique combination today. We base our continuing development on this firm foundation. The growth of the town s population shows the importance of the city: the number of inhabitants has grown from 17,000 to 57,000 in a hundred years, and the city serves a significantly larger number of people than that. Today Vaasa is an internationally competitive city based on targeted investment in education, expertise and business life. You will find high hopes and energy in today s Vaasa. Dear people of Vaasa: Our fine old city has a great deal to celebrate. Let us try to make life in Vaasa even better! The future is ours to create! Håkan Nordman Chair of the City Council

3 Jo 110 vuotta museotoimintaa Vaasassa Kansallisuusaatteen myötä myös museoaate heräsi 1800-luvun lopun Suomessa. Vuonna 1895 muutama tunnettu vaasalainen kokoontui perustamaan yhdistystä, jonka tavoitteena oli museon perustaminen läänin pääkaupunkiin ja siihen liittyvän keruutoiminnan aloittaminen. Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin hovioikeudenviskaali Oskar Rewell ja sihteeriksi lehtori Knut Sääf, josta tuli myös kokoelmien intendentti. Yhdistys loi heti laajan asiamiesverkoston, jonka tarkoituksena oli koota uudelle museolle esineistöä. Ensimmäinen näyttelytila, kaksi huonetta, saatiin Laurellin talosta asemaa vastapäätä. Ensimmäisenä vuonna luetteloon oli kertynyt noin 200 numeroa, mm. rahoja, mitaleita ja muinaisesineitä, ja luku kasvoi seuraavina vuosina nopeasti tuhansiin. Yhdistyksen hallitukseen valittiin 1899 kaupunginlääkäri Karl Hedman, joka toimi yli 30 vuotta museon hyväksi. Hänen toimestaan museo keskittyi kokoelmien kartuttamiseen ja lähinnä hänen ansiostaan museolla on mm. mittavat pohjalaisen lasin, keramiikan, hopean ja tinan kokoelmat. Samanaikaisesti Hedman keräsi itselleen nykyään Hedmanin kokoelmana tunnetun taide- ja antiikkiesinekokoelman. Museo toimi useissa eri tilapäistiloissa kunnes oma museorakennus valmistui Marianpuistoon Sinne sijoitettiin sekä museon kokoelmat että Hedmanin oma kokoelma. Vuonna 1990 Pohjanmaan museo kunnallistettiin ja 1997 Hedmanin säätiö lahjoitti kokoelmansa kaupungille eli Pohjanmaan museolle. Ostrobothnia Australiksen kokoelmien myötä museo on saanut kulttuurihistoriallisen ja taideosaston rinnalle myös luonnontieteellisen osaston sekä Terranova-luontokeskuksen. Nykyään Pohjanmaan museo on kovin erilainen alkuaikoihin verrattuna. Ulospäin näkyvät parhaiten monet näyttelyt, mutta museo on myös monipuolinen tutkimus- ja palvelulaitos, jossa monien eri alojen asiantuntijat palvelevat niin muita viranomaisia kuin yksityisiä kansalaisiakin. Redan 110 år museiverksamhet i Vasa Nationalitetsidén i slutet av 1800-talets Finland gav också liv åt tanken om museer. År 1895 sammankom några kända vasabor för att inrätta en förening som syftade till att grunda ett museum i länets huvudstad och att inleda samlingsverksamhet i anslutning till det. Till ordförande för Föreningen för Österbottens historiska museum valdes hovrättsfiskal Oskar Rewell och till sekreterare lektor Knut Sääf, som också blev intendent för samlingarna. Föreningen skapade genast ett omfattande nätverk av ombud. Syftet med nätverket var att samla föremål till det nya museet. Det första utställningsutrymmet, två rum, fick man från Laurellska huset som låg mittemot stationen. Under första året hade cirka 200 föremål katalogiserats, bl.a. mynt, medaljer och fornföremål och antalet ökade under de följande åren snabbt till flera tusen. Till föreningens styrelse valdes 1899 stadsläkare Karl Hedman som i mer än 30 år arbetade till förmån för museet. Det är Hedmans förtjänst att museet koncentrerade sig på att förkovra samlingarna och det är framför allt tack vare honom som museet har bl.a. en omfattande samling av österbottniskt glas, keramik, silver och tenn. Samtidigt samlade Hedman åt sig själv den konst- och antikvitetssamling som idag går under namnet Hedmans samling. Museet fungerade i flera tillfälliga utrymmen tills den egna museibyggnaden blev färdig i Marieparken Där placerades både museets samlingar och Hedmans privata samling. År 1990 kommunaliserades Österbottens museum och 1997 donerade Hedmanska Stiftelsen sin samling till staden, dvs. Österbottens museum. I och med Ostrobothnia Australis samlingar har museet vid sidan om en kulturhistorisk och konsthistorisk avdelning också fått en naturvetenskaplig avdelning samt naturcentret Terranova. Nuförtiden är Österbottens museum mycket annorlunda jämfört med den första tiden. Utåt syns verksamheten bäst i form av de många utställningarna, men museet är också en mångsidig forsknings- och serviceinrättning, där experter inom många olika branscher betjänar såväl myndigheter som privata medborgare. Erkki Salminen Museon oma rakennus valmistui 1930 Marianpuistoon. Museets egen byggnad blev färdig 1930 i Marieparken. Museo sai ensimmäiset näyttelytilansa Laurellin talosta aseman vierestä kesäkuussa Museet fick sin första utställningslokal i Laurellska huset invid järnvägsstationen i juni VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

4

5

6

7

8

9

10

11 Vaasalaisnuoret juhlivat itsenäisyyttä Kuvat / Bilder: Jaakko Salo Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio ja rouva Christine Bengtsson-Lumio kutsuivat kaikki Vaasan yhdeksäsluokkalaiset itsenäisyysvastaanotolle kaupungintalolle. Nyt kolmatta kertaa järjestettyyn juhlaan otti osaa yli 650 nuorta. Tilaisuudella haluttiin kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä. Juhla on uudenlainen osa peruskoulun tapakasvatusta. Juhla kuvattiin ensimmäistä kertaa suorana lähetyksenä BotniaTV:n digikanavalle ja nähtiin myöhemmin uusintana analogisella kanavalla. Nuoret harjoittelivat syksyn ajan pari- ja piiritansseja sekä käyttäytymisetikettiä. Tanssiharjoituksissa Steiner-koulun yhdeksäsluokkalaiset Aliisa Aaltonen ja Kim Holmlund sekä Merenkurkun koululaiset Marie Roukus ja Jari Lahti kertoivat, että juhlatanssit eivät ole vaikeita, sillä he ovat saaneet tanssiopetusta jo aikaisemmilla luokilla. Myös kaupunginjohtajan itsenäisyysvastaanotto oli nuorille tuttu juhla, koska heitä ennen kaupungintalolle on kutsuttu yhdeksäsluokkalaisia kaksi kertaa, ja he ovat jo odottaneet juhlaa. Juhla näkyy pukeutumisessa Itsenäisyysjuhlassa tanssiharjoitusten arkiset farkut ja hupparit olivat vaihtuneet hienoihin pukuihin. Tilaisuus alkoi kättelyllä ja kaupunginjohtajan puheella. Tanssin alkaessa tunnelma kohosi kattoon. Säestäjinä olivat Kuula-opiston soittajat Bo Lundin johdolla. Tanssien jälkeen siirryttiin ruokailuun ja tarjolla olikin monenlaisia herkkuja. Ravintolapäällikkö Ulla Kekki toivoi, että hauska ja poikkeuksellinen juhla saa jatkoa tulevinakin vuosina. Vieraat ovat erilaisia kuin kaupungintalon juhlissa yleensä, Kekki sanoi. Emilia Uusitalo Vöyrinkaupungin koulusta ja Jonathan Wiik Borgaregatans skolasta kiittivät kutsusta ja pitivät oppilaiden puheen itsenäisyydelle. Juhla päättyi yhteiseen Maammelauluun, jonka jälkeen juhlaan kokoontuneet oppilaat lähtivät tahoilleen itsenäisyyspäivän viettoon. Emilia Uusitalo ja Jonathan Wiik pitivät oppilaiden puheen itsenäisyydelle. Emilia Uusitalo och Jonathan Wiik höll elevernas tal till självständigheten. Vasaungdomarna firade självständigheten Vasa stadsdirektör Markku Lumio och fru Christine Bengtsson-Lumio bjöd in alla Vasas niondeklassister till en självständighetsmottagning i stadshuset. Över 650 unga deltog i festen som ordnades för tredje gången. Syftet med mottagningen var att hedra Finlands självständighet. Festen är en ny del av umgängesfostran i grundskolan. För fösta gången televiserades mottagningen för direktsändning i Botnia TV:s digitala kanal och programmet kunde senare ses i repris i den analoga kanalen. Ungdomarna tränade under hösten par- och ringdanser samt umgängesseder. Vid dansträningarna berättade Steinerskolans niondeklassister Aliisa Aaltonen och Kim Holmlund samt Marie Roukus och Jari Lahti från Merenkurkun koulu att danserna inte var svåra eftersom eleverna fått dansundervisning redan på de lägre klasserna. Även stadsdirektörens självständighetsmottagning var bekant för ungdomarna, då niondeklassisterna har bjudits in till stadshuset under åren 2003 och 2004, och de som nu går på nian har haft någonting att vänta på. Festlig klädsel Vid självständighetsfesten hade dansträningarnas jeans och munkjackor bytts ut mot fina dräkter och kostymer. Mottagningen inleddes med handskakning och stadsdirektörens tal. När dansen började var stämningen i topp. Kuula-institutets musiker under ledning av Bo Lund ackompanjerade. Efter dansen stod maten i tur. Delikatesser av många olika slag hade dukats fram. Restaurangchef Ulla Kekki hoppades att den roliga och exceptionella festen skall få en fortsättning även under kommande år. Gästerna är annorlunda än de som vanligtvis deltar i stadshusets festligheter, sade Kekki. Emilia Uusitalo från Vöyrinkaupungin koulu och Jonathan Wiik från Borgaregatans skola tackade för inbjudan och höll elevernas tal till självständigheten. Festen avslutades med att alla sjöng Vårt land, och därefter gick var och en till sitt för att fira självständighetsdagen. Teksti/Text: Riika Isola Juhlien isäntäpari Markku Lumio ja Christine Bengtsson-Lumio kättelivät kaikki juhlavieraat. Festens värdpar Markku Lumio och Christine Bengtsson-Lumio hälsade på alla gäster. Juhlassa tarjoiltiin vannikkeita, karjalanpiirakoita ja muuta hyvää. På festen serverades fyllda pastejer, karelska piroger och annat gott. Kuva/Bild: Riika Isola Tanssivat yhdeksäsluokkalaiset täyttivät kaupungintalon juhlasalin Stadshusets festsal fylldes av dansande niondeklassister. 11 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

12 ASA -VASA A V

13 ASA -VASA A V

14 Kotikaupunkimme arjessa ja juhlassa Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Jer. 29:7 Kotikaupunkia onnitellen ja siunausta toivottaen Lapuan hiippakunta 50 vuotta Juhlavuoden avausmessu Vaasan kirkossa su 5.2. klo 10 Saarna ja liturgi piispa Simo Peura Seurakunnan papit avustajina Huutoniemen ja Vaasan kirkkokuorot, Noctifer Kanttoreina Katariina Järvinen ja Marja Pellinen Urkurina Arto Ristolainen Radiointi YLE 1 ja Radio Vaasa Vaasa 400 vuotta Kaksikielinen Juhlajumalanpalvelus Vaasan kirkossa su klo 10 Tervetuloa messuun

15 Kodin kansio tukee lämpimällä ja varmalla otteella lapsiperheen arkea Vaasan kaupungin turvallisuusyhteistyössä on meneillään valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuinen projekti. Eri alan asiantuntijoiden voimin on lapsiperheiden tueksi ja avuksi suunniteltu kattavaa Kodin kansiota. Pilottiversio on ollut kokeilussa ja arvioitavana niin lasten vanhemmilla, ammattiauttajilla ja -kasvattajilla kuin eri järjestöjen edustajillakin. Palaute on ollut valtavan myönteistä kaikilta ryhmiltä; Kodin kansio on testaajien mukaan kipeästi odotettu vastaus aikamme haasteisiin, turvallisuushankkeiden koordinaattori Seppo Mäenpää kertoo. Vuoden 2006 aikana kansio saadaan lopulliseen muotoonsa ja sen jakamiseksi haetaan rahoitusta. Aluksi on tavoitteena saada Kodin kansio jaetuksi jokaiseen lapsiperheeseen ja sen jälkeen se annetaan pelkästään ensisynnyttäjille. Kodin ja vapaa-ajan turvallisuuden edistäminen ja kasvatuksen tukeminen Mäenpään mukaan lasten kasvatus on yhteiskunnallisten muutosten vuoksi nykyään vaikeampaa mutta entistä tärkeämpää. Kodin kansi- ossa käsitellään monipuolisesti konkreettisin keinoin tärkeitä osa-alueita kuten kodin turvallisuussuunnitelmaa, lapsen moraalikehitystä, tottelevaisuuskasvatusta ja niin edelleen. Kansio neuvoo myös liikenne- ja meriturvallisuusasioissa sekä miten toimia erilaisissa hätätilanteissa. Tyyliltään kansio on selkeä kokonaisuus eri aihealueineen. Lopussa on kokoelma perheen arkea koskevia esitevihkosia, Mäenpää kertoo. Kodin kansio ei ole pelkkä kansio vaan toiminnallinen kokonaisuus. Pilotoinnissa todettiin, että kansio sopii hyvin ammattiauttajien ja kasvattajien työkaluksi, vanhempien vertaisryhmien tueksi sekä koululaisten tietolähteeksi. Tutkimusten pohjalta puolestaan tiedetään, että lasten kasvuun, vanhempainvalmennukseen ja opintojen loppuun saattamiseen sijoitettu rahasumma ehkäisee edullisimmin aikuisiän vakavia rikoksia. Lapset vaativat aikaa, rakkautta ja rajoja. Kansio on tärkeä opas ja kasvatustuki, josta saa ratkaisun avaimet moniin turvallisuusasioihin ja perhearjen ongelmiin, Mäenpää sanoo. Kuva/Bild: Anni Johde Hemmets mapp stöder med ett varmt och säkert grepp barnfamiljernas vardag Inom Vasa stads trygghetssamarbete pågår ett riksomfattande och t.o.m. internationellt sett unikt projekt. Experter inom olika branscher har med gemensamma krafter som stöd och hjälp för barnfamiljer planerat en heltäckande informationsmapp för hemmet. En pilotversion delades ut på prov och den har bedömts både av föräldrar, professionella hjälpare och -fostrare samt representanter för olika organisationer. - Responsen har varit enormt positiv av alla grupper; Hemmets mapp har enligt testarna varit ett länge efterlängtat svar på vår tids utmaningar, berättar Seppo Mäenpää, koordinator för trygghetsprojekten. Under år 2006 får mappen sin slutliga utformning och för utdelningen av den söker man finansiering. Målet är i början att kunna dela ut Hemmets mapp till varje barnfamilj och efter det ges mappen endast åt förstföderskor. Förbättrande av tryggheten hemma och på fritiden och stöd för fostran Enligt Mäenpää är barnuppfostring på grund av förändringarna i samhället nuförtiden ännu svårare än tidigare, men desto viktigare. I Hemmets mapp tas på ett mångsidigt och konkret sätt upp viktiga delområden, såsom en trygghetsplan för hemmet, barnets moralutveckling, fostran till lydighet. I mappen ges råd också i trafik- och sjösäkerhetsärenden och hur man skall gå till väga i olika nödsituationer. Till stilen är mappen en tydlig helhet med de olika ämnesområdena. I slutet finns en samling med olika broschyrer om familjens vardag, berättar Mäenpää. Hemmets mapp är inte bara en mapp utan en fungerande helhet. I pilotprojektet konstaterades att mappen passar bra som verktyg för professionella hjälpare och -fostrare och som stöd för föräldrarnas referensgrupper samt som informationskälla för skolelever. På basis av undersökningar vet man att den penningsumma som man investerar i barnens uppväxt, föräldraträning och slutförande av studier är det förmånligaste sättet att förebygga allvarliga brott i vuxen ålder. Barn kräver tid, kärlek och gränser. Mappen är en viktig handbok och fostringsstöd, som ger svar på många frågor som gäller tryggheten samt problem i familjers vardag, säger Mäkinen. Harjoittelija Petra Elomaa ja hankekoordinaattori Seppo Mäenpää toteavat, että Kodin kansion tavoitteena on ehkäistä kasvatusongelmia, syrjäytymistä, rikollisuutta ja tapaturmia. Praktikant Petra Elomaa och projektkoordinator Seppo Mäenpää konstaterar att syftet med Hemmets mapp är att förebygga fostringsproblem, utslagning, brottslighet och olyckor. Teksti ja kuva / Text och bild: Anni Johde 15 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

16 Merenkurkun alueen tunnusmajakoiden ja kaasojen historiaa Svettgrundin kaasa Svettgrunds båk Pohjanlahden merenkulkupiirin alueella Merenkurkussa on edelleen kahdeksan jälkipolville säilynyttä puurakenteista ja historiallisesti arvokasta merenkulun turvalaitetta. Niitä on ollut toki useampiakin, mutta ajan hammas, tulipalot ja sodat ovat tuhonneet monia. Varhaisin tieto alueella sijainneesta tunnusmajakasta on vuodelta Silloin Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan porvarit sopivat Korsnäsin talonpoikien kanssa Halsön saarelle rakennettavan tornin kustannuksista. Merimerkkien ylläpito kuuluu Pohjanlahden merenkulkupiirille, joka on nyt uutterana ottanut kunnostustyön asiakseen. Puutavaraa kilometrikaupalla Seuraavassa kolme tunnusmajakan tarinaa, jonka korjaustyön teettäjänä Pohjanlahden merenkulkupiiri on siis toiminut. Käytännön kunnostustyön ovat suorittaneet bergöläisen puusepän ja veneenrakentajan Rolf-Erik Westin johtama kirvesmiesryhmä. Lautaa, rimaa ja lankkua kului kilometrikaupalla, ja punamultamaaliakin joitakin satoja litroja. Lopputuloksissa näkyy tunnollisesti ja ammattitaidolla tehdyn työn korkea laatu. Svettgrundin kaasa (rak. vuosi 1860) Svettgrundin yli 18 metriä korkea merimerkki sijaitsee puuttomalla luodolla. Se on pienen luodon ainoa rakennus. Tämä huomattava maisemaelementti osoittaa etelästä Bergön kautta Vaasaan poikkeavan väylän lähtöpisteen. Nykyisin Svettgrund on Suomen viimeinen suurikokoinen sauvamerkki eli kaasa, jonka tunnusosan muodostaa rombinmuotoinen merkkikuvio. Se on myös rakennustyypin viimeinen edustaja. Rakennus on pääosin historiallisessa asussaan, ja se kunnostettiin keväällä Svett tulee luultavasti venäjänkielen sanasta valo. Onkin todennäköistä, että kun venäläisen everstiluutnantti S.Maksimovin johtama retkikunta suoritti alueen merenmittauksia luvulla, he pitivät luodolla tulta paikantamisen helpottamiseksi. Nykyäänkin kaasan tunnusosan alapuolella toimii sektoriloisto. Kesäkuussa 1876 Venäjän suurruhtinas ja kruununperillinen, tuleva keisari Aleksanteri ja hänen puolisonsa Tanskan prinsessa Dagmar vierailivat Vaasassa. Svettgrundin kaasa oli olemassa jo heidän vierailunsa aikana keisarillisen höyryjahdin reitin turvana. Enstenin tunnusmajakka (rak. vuosi 1887) Vaasaan johtavan väylän varrella sijaitseva Ensten on kivenjärkäleistä muodostunut saari. Tunnusmajakka on saaren ainoa rakennus. Se on konstruoitu alkujaan kahdesta toisiinsa sovitetusta arkkurakenteesta. Pookin suunnittelijaa ei tiedetä. Jäljellä olevissa piirustuksissa tulevaksi rakennuspaikaksi osoitetaan Enstenin luoto, 2,5 saksalaista mailia länteen Vaasasta. Pooki on säilynyt alkuperäisessä asussaan, ja se kunnostettiin kesällä Stubbenin tunnusmajakka (rak.vuosi 1857) Pohjanmaan varhaisimmat tunnusmajakat rakennettiin rannikkoa seurailevan meriväylän risteyskohtiin, joista poikettiin satamiin johtaville reiteille. Stubbenin tunnusmajakka on rakennettu Kimon ruukin lastauspaikalle johtavan väylän merkiksi. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ernst Lohrman. Rakennus on ulkoasultaan hyvin säilynyt, ja se kunnostettiin keväällä Stubbenin pookin vesikaton keskeltä kohoaa 3,6 metriä korkea koristeellinen puuristi, joka uusittiin kunnostuksen yhteydessä. Risti osoittaa, että pookien rakentajina on saattanut toimia kirkonrakentajinakin mainetta saavuttaneita rakennusmestareita. Teksti: Timo Rantala Kuvat: Timo Rantala, Kalle Rantala, Bror Söderholm Lähteet: Nyman Harri: Pohjanmaan rannikon puupookit Laati Iisakki: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia Stubbenin tunnusmajakka Stubbens båk VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

17 Båkarnas och kasarnas historia i Kvarkenområdet Inom Bottniska vikens sjöfartsdistrikt i Kvarken finns åtta historiskt värdefulla sjösäkerhetsanordningar i trä sparade för eftervärlden. De har visserligen funnits flera, men tidens tand, bränder och krig har förstört många av dem. Den tidigaste uppgiften om en känningsbåk som funnits på området är från år Då kom borgare i Vasa, Nykarleby och Gamlakarleby överens med bönderna i Korsnäs om kostnaderna för ett torn som byggdes på Halsön. Upprätthållandet av sjömärken hör till Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, som nu energiskt har tagit iståndsättningsarbetet som sin uppgift. Kilometervis med virke Nedan följer historien om tre båkar, som Bottniska vikens sjöfartsdistrikt alltså har låtit utföra reparationer på. I praktiken har reparationsarbetet utförts av en timmermansgrupp under ledning av snickaren och båtbyggaren Rolf- Erik West från Bergö. Brädor, ribbor och plankor gick åt i kilometertal, och rödmyllefärg några hundra liter. I slutresultatet syns den höga kvaliteten på det omsorgsfullt och professionellt utförda arbetet. Svettgrunds båk (byggnadsår 1860) Svettgrunds över 18 meter höga sjömärke finns på ett trädlöst skär. Det är den enda byggnaden på det lilla skäret. Det här betydande landskapselementet visar från söder utgångspunkten för den farled som viker in till via Bergö. Nuförtiden är Svettgrund sista större stångmärke dvs. kase, vars igenkänningsdel är en rombformad signalfigur. Den är också den sista representanten för denna byggnadstyp. Byggnaden är i huvudsak i sin historiska form, och den iståndsattes våren Svett kommer troligen från det ryska ordet för ljus. Det är troligt att den av den ryska överstelöjtnanten S. Maksimov ledda expeditionen, då den utförde sjömätningar på området på 1870-talet, höll eld på skäret för att underlätta positionsbestämningen. Också nu finns på den undre delen av kasen ett sektorljus. I juni 1876 besöktes Vasa (dåvarande Nikolajstad) av den ryska storfursten och tronföljaren Alexander och hans maka den danska prinsessan Dagmar. Alexander blev sedermera kejsar Alexander III och Dagmar kejsarinnan Maria. Svettgrunds kase fanns redan under deras besök som säkerhet på den kejserliga ångjaktens färd. Enstens båk (byggnadsår 1887) Ensten som finns vid farleden in till Vasa är ett skär som har bildats av klippblock. Båken är den enda byggnaden på skäret. Den har ursprungligen konstruerats av två till varandra anpassade kistkonstruktioner. Båkens planerare är okänd. I de ritningar som finns kvar anvisas den kommande byggplatsen till skäret Ensten, 2,5 tyska mil västerut från Nikolajstad (Vasa). Båken har bibehållits i sin ursprungliga form, och den iståndsattes sommaren Stubbens båk (byggnadsår 1857) Österbottens tidigaste båkar byggdes i korsningspunkterna för de farleder som följde kusten, från vilka man vek av till de farleder som ledde till hamnarna. Stubbens båk har byggts som märke för den farled som leder till Kimo bruks lastningsplats. Byggnaden planerades av arkitekt Ernst Lohrman. Byggnaden är till det yttre väl bevarad och den iståndsattes våren Från mitten av vattentaket på Stubbens båk höjer sig ett 3,6 meter högt dekorativt träkors, som förnyades i samband med iståndsättningen. Korset visar att de som byggt båken även kan ha varit kända kyrkbyggare. Text: Timo Rantala Bilder: Timo Rantala, Kalle Rantala, Bror Söderholm Källor: Nyman Harri: Pohjanmaan rannikon puupookit Laati Iisakki: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia Enstenin tunnusmajakka Enstens båk 17 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2006

18 Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta tukee alueensa kehitystä Pohjoisten kaupunginosien eli Gerbyn, Västervikin, Isolahden ja Pukinjärven kaupunginosien muodostama aluetoimikunta aloitti toimintansa vuonna Alueella on vaikuttanut sosiaali-, terveys-, koulu- ja seurakuntaviranomaisten yhdyskuntatyöryhmä. Lisäksi tarvittiin vain alueen asukkaista koostuva lähidemokratiaelin, joka kuuluu yhdistyksiä kiinteämmin kaupungin hallintoon. Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan alueen asukkaista kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyisenä puheenjohtajana toimii Fredrik Sundell, varapuheenjohtajana Heikki Turtonen ja sihteerinä Tiina Mäki. Gerby-Västervikissä asutusta jo yli 700 vuotta Pysyvää asutusta Gerby-Västervikin alueella on ollut oletettavasti jo luvulla. Alueen väestö on perinteisesti ollut ruotsinkielistä. Kaupungin ryhdyttyä 1970-luvulla kaavoittamaan aluetta, siitä on kehittynyt viihtyisä, noin :n asukkaan "kaupunginosa" omine kouluineen ja päiväkoteineen molemmille kieliryhmille. Myös alueen muut palvelut ovat kehittyneet. Alueen erityispiirre on sen merenläheisyys. Aluetoimikunnan toiminta Aluetoimikunta on antanut viranomaisille muun muassa rakentamiseen ja palvelujen kehittämiseen liittyviä lausuntoja. Se on toiminnallaan tukenut alueen kulttuuriperinnettä luetteloimalla ja merkitsemällä kulttuurihistoriallisia paikkoja ja muistomerkkejä sekä osallistumalla kotiseutumuseo Hannan-tuvan yhteydessä esitettyyn näytelmään Hanna Alueelle on tehty ja jaettu jo toinen palveluopas, minkä lisäksi vuosittain järjestetään siivoustalkoot ja aluetapahtumia. Aluetoimikunnan päämajana on toiminut Setlementti Vestiksen tilat ja sihteerinä sen toiminnanohjaaja. Aluetoimikunnan pöytäkirjat, toimintakertomukset ja alueopas ovat nähtävissä sosiaali- ja terveysaseman, S-Marketin ja Vestiksen ilmoitustauluilla sekä Vaasan kaupungin nettisivulta. Områdeskommittén för de norra stadsdelarna stöder utvecklingen inom sitt område Områdeskommittén som bildas av de norra stadsdelarna, dvs. Gerby, Västervik, Storviken och Infjärden, inledde sin verksamhet år Sedan tidigare fungerade en samhällsarbetsgrupp med representanter för social-, hälsovårds- och skolväsendet samt församlingarna. Därtill behövdes ett närdemokratiorgan som består enbart av områdets invånare och är fastare anknutet till stadens förvaltning än föreningarna. Stadsstyrelsen utser till kommittén områdets invånare åtta (8) ordinarie medlemmar och personliga ersättare för dem. För tillfället fungerar som ordförande Fredrik Sundell, vice ordförande Heikki Turtonen och sekreterare Tiina Mäki. Bosättning i Gerby-Västervik redan för mer än 700 år sedan Det har troligtvis funnits fast bosättning i området Gerby-Västervik redan på talet. Befolkningen i området har traditionellt varit svenskspråkig. Efter att staden började planlägga området på 1970-talet har det utvecklats till en trivsam stadsdel med cirka invånare, med egna skolor och daghem för båda språkgrupperna. Även den övriga servicen i området har utvecklats. Ett särdrag för området är närheten till havet. Områdeskommitténs verksamhet Områdeskommittén har till olika myndigheter gett utlåtanden bl.a. i anslutning till byggande och utvecklande av servicen. Den har med sin verksamhet understött kulturtraditionen i området genom att katalogisera och märka ut kulturhistoriska platser och minnesmärken samt genom att delta i pjäsen Hanna 1914, som framfördes i anslutning till hembygdmuseets Hanna-stuga. För området har gjorts och delats ut redan den andra serviceguiden och utöver den ordnas årligen städtalkon och ett områdesevenemang. Områdeskommittén har haft sitt högkvarter i Settlementföreningens utrymmen Vestis och dess verksamhetsledare har fungerat som sekreterare. Områdeskommitténs protokoll, verksamhetsberättelse och områdesguide finns till påseende vid social- och hälsovårdsstationens, S-Markets och Vestis anslagstavlor samt på Vasa stads webbsidor. Teksti/Text: Heikki Turtonen Kuvat/Bilder: Ritva Kytöharju VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

19

20 15 vuotta oikeustieteellistä koulutusta Vaasassa Vaasassa koulutetaan kaksikielisiä juristeja Tärkeä osa Vaasan kaksikielistä koulutustarjontaa on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö, joka aloitti kaksikielisten juristien koulutuksen vuonna Vaasa on hallinnon ja oikeuslaitoksen kannalta keskeinen kaupunki, jossa on hyviä työharjoittelupaikkoja opiskelijoille. Etuja ovat myös monipuolinen korkeakouluverkosto ja kaksikielisyys. Kooltaankin Vaasa on meidän tarkoitukseemme tarpeeksi suuri mutta samalla sopivan pieni, oikeustieteen professori Kimmo Nuotio oikeustieteellisestä koulutusyksiköstä sanoo. Suomessa on vaikea kuvitella tällaiselle koulutukselle parempaa paikkaa kuin Vaasa, Nuotio jatkaa. Kaksikielisyys ja pienryhmäopetus valtteja Vaasa on ainoa paikka Suomessa, jossa oikeustieteen opetus on kaksikielistä. Myös ympäristön kaksikielisyys vahvistaa opiskelijoiden kielitaitoa. Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldtin mukaan kaksikielinen oikeustieteen koulutus takaa ruotsinkielisten lakimiesten saatavuuden Pohjanmaalla tulevaisuudessakin. Pohjanmaalla kaksikielisyydestä on käytännön etua työssä, sanoo Vaasan hovioikeudessa kymmenen vuotta työskennellyt viskaali Tapio Kaarniemi. Pienryhmäopetus on toinen Vaasan koulutuksen laatutekijöistä. Nuotion mukaan pienet ryhmät mahdollistavat joustavan opetuksen. Tutkinto kokonaan Vaasaan? Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikkö. Opiskelijat suorittavat opintojensa alkuosan Vaasassa ja loppuosan Helsingissä. Kaarniemi aloitti lakiopintonsa Vaasan vastaperustetussa yksikössä vuonna Valmistuttuaan Kaarniemi palasi Helsingistä Vaasaan. Vaasasta oli opiskeluaikana tullut kotini, Kaarniemi perustelee. Koulutusyksikkö pyrkii vaikuttamaan siihen, että muutkin opiskelijat palaisivat valmistuttuaan takaisin Pohjanmaalle. Oikeustieteen professori Nuotio heittää ilmaan ajatuksen, että Vaasassa tulisi joskus vielä olla mahdollisuus suorittaa koko tutkinto ilman Helsingin jaksoa. Oikeustieteen professori Kimmo Nuotio työskentelee Palosaaren virastotalossa. Professorn i rättsvetenskap, Kimmo Nuotio, arbetar i Brändö ämbetshus. 15 år juridisk utbildning i Vasa I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister En viktig del av det tvåspråkiga utbildningsutbudet i Vasa är Helsingfors universitets juridiska fakultets enhet i Vasa, som inledde utbildningen av tvåspråkiga jurister år Vasa är med tanke på förvaltningen och rättsväsendet en central stad, där det finns goda arbetspraktikplatser för studerandena. Andra fördelar är också det mångsidiga högskolenätet och tvåspråkigheten. Även till storleken är Vasa tillräckligt stor men samtidigt passligt liten för vårt ändamål, säger Kimmo Nuotio professor i rättsvetenskap vid den juridiska utbildningsenheten. I Finland är det svårt att tänka sig en bättre plats än Vasa för den här utbildningen, fortsätter Nuotio. Tvåspråkighet och undervisning i smågrupper är trumfkort Vasa är det ända stället i Finland, där undervisningen i rättsvetenskap sker på två språk. Även den tvåspråkiga miljön förstärker studerandenas språkkunskaper. Enligt hovrättslagman Robert Liljenfeldt garanterar den tvåspråkiga juristutbildningen tillgången till svenskspråkiga jurister i Österbotten även i framtiden. I Österbotten har man praktisk nytta av tvåspråkigheten i arbetet, säger fiskal Tapio Kaarniemi som har arbetat tio år vid Vasa hovrätt. Undervisningen i smågrupper är ytterligare en kvalitetsfaktor för utbildningen i Vasa. Enligt Nuotio möjliggör små grupper en flexibel undervisning. Examen i sin helhet till Vasa? Utbildningen ordnas i samarbete mellan Helsingfors universitet, Vasa universitet och Svenska Handelshögskolans enhet i Vasa. Studerandena avlägger första delen av studierna i Vasa och den resterande delen i Helsingfors. Kaarniemi inledde sina juridikstudier i Vasa vid den nyinrättade enheten år Efter att ha avlagt sin examen flyttade han från Helsingfors tillbaka till Vasa. Vasa blev under studietiden mitt hem, motiverar Kaarniemi. Utbildningsenheten strävar efter att också andra studerande flyttar tillbaka till Österbotten, efter att de har avlagt sin examen. Professorn i rättsvetenskap, Nuotio, kastar fram tanken att det ännu någon gång borde vara möjligt att avlägga hela examen i Vasa utan Helsingforsperioden. Text och bild: Riika Isola VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLAVUODEN NUMERO 2/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRETS NUMMER VAASAN 400-JUHLAVUOSI VAASAN 400-JUHLAVUOSI VASAS 400-ÅRSJUBILEUMSÅR KOTISEUTUPÄIVÄT 2.-6.8. HEMBYGDSDAGARNA 2.-6.8. KAAVOITUSKATSAUS 2006 PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2006 ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 TAITEIDEN YÖ 10.8.

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti Sarfsalö Serviceblad 2013 2014 Sarvisalon Palvelulehti 1 Arbetsgruppen för servicebladet/palvelulehden työryhmä/the staff for this "Servicebladet" publication: Lay-out/Taitto/Layout: Benita Suomi ordförande/puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kapsäkki. Karl Hedman. 150 v/år. Vanhan grafiikan kiehtova maailma

Kapsäkki. Karl Hedman. 150 v/år. Vanhan grafiikan kiehtova maailma Kapsäkki Karl Hedman 150 v/år Vanhan grafiikan kiehtova maailma Aleksanteri ja Dagmar Vaasassa Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning 2014 1 .... o sisaltoinnehall paakirjoitusledare Tulivuorikeskus.

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori 1 2010 Pohjanmaan museon tiedotuslehti - Österbottens museums informationblad Kapsäkki Haastattelussa: kivitohtori Martti Lehtinen Österbottens museums informationsblad 1 2010 Taiteilija Konstnär Elias

Lisätiedot

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012 2012 Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning Kapsäkki Helene Schjerfbeck 150 Designvuosi - Designåret 2012 Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat Österbottens museitidning 2012 Sisältö

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

F u x N u n c. a mensa et thoro. Justus Ry/Rf 2 / 2013. minimis arguendo ulta vires amicus curiae pro forma in camera. mores ignorantia juris non

F u x N u n c. a mensa et thoro. Justus Ry/Rf 2 / 2013. minimis arguendo ulta vires amicus curiae pro forma in camera. mores ignorantia juris non bona fide in casu actus reus mens rea de lege fe- renda inter tes F u x N u n c Justus Ry/Rf 2 / 2013 par mortis causa male fide pacta sunt servanda mutatis mutandis prima facie res judicata lis pendens

Lisätiedot

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

6.-15.8.2015 TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL

6.-15.8.2015 TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL 6.-15.8.2015 Chamber Orchestra of Europe Sakari Oramo Irina Björklund Hannu-Pekka Björkman Kate Lindsey Senja Rummukainen Anu Komsi Helena Juntunen Maria Ylipää Marzi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 Muutama sana uutiskirjeestä..2 Kveekarikodin myynti.5 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan..7 Bilaga 5.10.2013 till protokollet

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot