Sääpalveluiden liiketoiminta Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääpalveluiden liiketoiminta Suomessa"

Transkriptio

1 Sääpalveluiden liiketoiminta Suomessa Virpi Martikainen Marjo Uusikylä (toim.) Tekesin katsaus 251/2009

2 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta ohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISBN ISSN Tekesin katsaus 251/2009 Kannen kuva: Tekes Toimitus: Info Plus Taitto: Promedia Studio

3 Esipuhe Tekes on käynnistänyt joukon selvityksiä, joissa kuvataan jonkin tietyn avainteknologian tai tieteellisen perushavainnon kehityspolku liiketoimintaosaamiseksi. Tarkasteltaviksi on valittu jo liiketoiminnan käynnistymiseen johtaneita kohteita, joilla on kansainvälisillä markkinoilla merkittävää liiketoimintapotentiaalia. Useita yrityksiä koskettavana tämä tarkastelu poikkeaa olennaisesti yksittäisten yritysten historiikeista. Tekes on ollut vahvasti mukana kohteeksi valittujen alojen kehityksessä. Kansainväliseen menestykseen johtaneet kilpailukykytekijät ovat muodostuneet pitkän innovaatioprosessin aikana. Vankan kilpailuaseman saavuttaminen on vienyt aikaa muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin. Edellytyksenä on ollut pitkäjänteinen uurastus ja selkeät strategiset visiot. Verkostoilla on ollut keskeinen vaikutus kansainvälisen läpimurron toteutumiseen. Tekes on valinnut kunkin kuvauksen kirjoittajaksi kyseisen kehityspolun tuntijan, joka on saattanut itsekin osallistua kehitystyöhön sen eri vaiheissa. Kehityspolku pyritään kertomaan sellaisena, kuin osallistuneet ovat itse sen alan sisältä nähneet. Kuvaukseen on valikoitu olennaisimmat havainnot kehityspolun varrelta. Kevään ja kesän 2009 aikana julkaistiin ensimmäiset kehityspolkujen kuvaukset. Tämä selvitys jatkaa sarjaa. Jatkossa vastaavia kuvauksia on tarkoitus tehdä lisää. Tässä raportissa sääpalveluiden liiketoiminta-aluetta tarkastellaan suomalaisten sääpalveluyritysten näkökulmasta. Raportti perustuu pääosin konsultti Virpi Martikaisen, Digital Media Finland Oy, case-selvitykseen, jossa hän tarkastelee sääpalvelujen liiketoiminta-alueella palveluja tarjoavia yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä klusterianalyysin, arvoverkkotarkastelun ja liiketoiminnan ekosysteemi -ajattelun kautta. Liiketoiminta-alueen avaintuotteista kuvataan laajimmin sääennusteita. Tekes on rahoittanut mittausteknologian, sääpalveluiden ja niiden ympärille kehittyvän palveluliiketoiminnan kehittämistä 1980-luvulta lähtien. Tekesin rahoitusosuus on ollut noin 20 miljoonaa euroa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Lokakuussa 2009 Tekes 1

4 Sisällys Esipuhe 1 Tiivistelmä 3 1 Suomen sääpalvelut 4 2 Sääpalveluiden tuottajat, tarjoajat ja asiakkaat 6 3 Toimijat sääpalveluiden kentällä 8 4 Sääpalveluiden tuotantoedellytykset ja kysyntä 10 5 Kehityspolut sääpalveluiden liiketoiminnassa 12 6 Liiketoiminnan kasvu 2000-luvulla 13 7 Markkinoiden kehitysnäkymät 14 8 Tekes sääpalveluiden kehittämisessä 16 Lähteet 18 Tekesin katsauksia 19 2

5 Tiivistelmä Ensimmäinen Suomeen perustettu yksityinen sääpalveluyritys on tarjonnut palveluja vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 1997 maamme sääpalvelumarkkinoille tuli myös ruotsalainen kilpailija ja Ilmatieteen laitos menetti monopoliasemansa. Kehitykseen vaikuttivat yksityistämistrendi Euroopassa ja säätietojen jakelukanavien muuttuminen digitaalisiksi. Vuonna 2000 Ilmatieteen laitos aloitti kaupallisten sääpalveluiden tarjonnan muusta toiminnastaan eriytettynä tulosalueena luvulla sääpalvelujen liiketoiminnassa on kehitetty erityisesti langattomia ja tietoverkkopohjaisia sovelluksia, sääpalveluiden vientikauppa on aloitettu, kansainvälinen yhteistyö lisääntynyt, samoin kotimaisten toimijoiden verkottuminen. Nykytilanne tarjoaa hyvän lähtökohdan kasvattaa sääpalvelujen liiketoimintaa sekä koti- että ulkomaiden markkinoilla lähivuosina. 3

6 1 Suomen sääpalvelut Ilmatieteen laitoksella oli monopoliasema sääpalveluiden tarjoajana Suomen sääpalvelumarkkinoilla aina vuoteen 1997 asti. Tuolloin yksityinen sääpalveluyritys, Foreca Oy (aiemmin Oy Weather Service Finland Ab) aloitti sääpalvelujen tarjonnan suomalaisille asiakkaille. Sääpalveluiden liiketoiminnassa tuotetaan säätietoja ja -ennusteita sekä jaetaan niitä ammattikäyttöön ja kuluttajille. Sääpalvelut voidaan luokitella: sääennusteisiin ilmastopalveluihin ilmanlaatupalveluihin havaintopalveluihin ja geofysikaalisiin palveluihin. hostamista ja toiminnan suunnittelua varten, media informaation välittämisttä varten ja kuluttajat erilaisiin tarpeisiinsa 1. Kaaviossa 1 on jäsenneltynä sääpalveluiden liiketoiminta-alueen palvelut ja toimintaympäristö vuonna Jäsentelyssä on sovellettu Klusterin evoluutio -raportissa (Tekes, 2005) esitettyä mallia Sääpalveluasiakkaista esimerkiksi energialaitokset, maatalous sekä kauppa- ja palveluyritykset tarvitsevat sääpalveluita tuotantoprosessiensa te-

7 TUTKIMUS Tutkimushankkeet Ympäristötutkimus TEKNOLOGIA IT-osaaminen Mobiiliosaaminen Mittaus- ja havaintoosaaminen Mallinnusosaaminen Suurteholaskenta LIITÄNNÄISPALVELUT Tutkimus Markkinointi Mainonta TUKIALAT Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden valmistus Paikkatietopalvelut AVAINTUOTTEET ja niiden tuottajat Sääennusteet (Foreca, IL) Sääpalvelut internetsivustoille Sääpalvelut kuluttajille Räätälöidyt sääpalvelut ammattikäyttöön Mobiilipalvelut Konsultointipalvelut Sääpalvelut medialle Mainonta-, mobiilimainonta- ja navigointiratkaisut Ilmastopalvelut (IL) Ilmanlaatupalvelut (IL) Havaintopalvelut (IL) LÄHIALAT Liikenne ICT Kokonaismaanpuolustus ASIAKKAAT Kuluttajat Tie-, lento-, raide- ja vesiliikenne Media, mm. radio, TV ja lehdistö Teollisuus (energia) Mobiili- ja internetpalvelut Maatalous Kunnat Kustantajat Mainostoimistot Kauppa ja palvelut (matkailu) KIPAILIJAT Kansainväliset sääpalveluiden tarjoajat Yksityiset sääasemat Kaavio 1. Sääpalveluiden liiketoiminta-alueen jäsentely IL = Ilmatieteen laitos. 5

8 2 Sääpalvelujen tuottajat, tarjoajat ja asiakkaat Sääpalveluiden tuottamiseen tarvitaan säädataa ja säätuotteita. Monilla markkinoilla sääpalveluiden tuottaja hankkii ne pääasiallisesti infrastruktuuria hallinnoivalta toimijalta, esimerkiksi kansalliselta ilmatieteen laitokselta. Sääpalveluiden tuottajan menestymisen kannalta on keskeistä kyky jalostaa säädatasta ja -tuotteista monipuolisia palveluita useille eri segmenteille hyödyntäen myös uusien jakelukanavien mahdollisuuksia 3. Suomessa on kaksi keskeistä sääpalveluita tuottavaa ja tarjoavaa toimijaa. Nämä ovat liikenneja viestinäministeriön hallinnon alaan kuuluva Ilmatieteen laitos ja yksityinen Foreca. Ilmatieteen laitoksen Asiakaspalvelu-tulosalue ja Asiantuntijapalvelut-yksikkö hoitavat kaupallista toimintaa. Ulkomaisista toimijoista ainakin Ruotsin ilmatieteen laitos (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI) ja ruotsalainen lehdistön palveluyritys Bulls Presstjänst Ab sekä sen suomalainen tytäryhtiö Fennopress Oy ovat myyneet sääpalveluita Suomen sääpalvelumarkkinoilla. Ilmanlaatutiedon tuottajia Suomessa ovat kunnat, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, teollisuus ja Ilmatieteen laitos. Suomalaisella infra- ja rakennusalan palveluyrityksellä, Destia Oy:llä, ja Ilmatieteen laitoksella on yhteinen Kelikeskus, joka tuottaa tieliikenteelle tärkeitä palveluita. Sääpalveluiden tarjoajat kilpailevat erityisesti kotimarkkinoilla samoista asiakassegmenteistä. Kilpailu kansainvälisillä sääpalvelumarkkinoilla on vasta muotoutumassa. Ilmatieteen laitoksen tehtävät, palvelut ja asiakkaat 4 Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on hankkia luotettavaa tietoa Suomen ilmastosta sekä hoitaa sääpalvelu erityisesti elinkeinoelämän ja yleisen turvallisuuden vaatimukset huomioiden. Lisäksi laitos tekee ilmatieteellisiä tuktimuksia. Ilmatieteen laitos muun muassa: havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä tuottaa tietoa ilmakehän tilasta tiedottaa ilmakehään liittyvistä asioista ennakoi muutoksia ja reagoi nopeasti ympäristön muutoksiin ja muuttuviin odotuksiin harjoittaa asiantuntijapalveluihin erikoistunutta liiketoimintaa Suomessa ja ulkomailla. Ilmatieteen laitoksen palvelut: kaupalliset sääpalvelut (mm. kaupan sääpalvelut, energiasää, salamapalvelut, kiinteistösää, rakennussää, matkailu ja tapahtumat, Ilmanet yritysasikkaille räätälöity extranetpalvelu, ammattimerenkulku, lentosää, teiden kunnossapito, maatalouden sääpalvelut, veneilijän sääpalvelut, mobiilisääpalvelut, verkkosääpalvelut) 3 4

9 perussääpalvelut yleiseen turvallisuuteen liittyvät (sää ja ilmasto, ilmastonmuutos, tutkimus, ilmanlaatu) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin liittyvät (sää ja ilmasto, Suomen sää, merisää, paikallissää, varoitukset ja turvallisuus, sade- ja pilvialueet, sää ulkomailla, havaintoasemat, ilmastotilastot) Ilmatieteen laitoksen asiakkaita ovat viranomaiset ja liike-elämän toimijat. Forecan palvelut ja asiakkaat5 Yksityinen sääpalveluyritys Foreca Oy tuottaa innovatiivisia ja pitkälle automatisoituja sääpalveluita sekä median että liikenne- ja muiden erityisalueiden asiakkaiden tarpeisiin. Foreca Oy:n palvelut: sääpalveluita medialle sääpalveluita internet-sivustoille sääpalveluita kuluttajille (radio, tv, internet, mobiili) räätälöityjä sääpalveluita ammattikäyttöön (mm. energialaitoksille, kunnille, lentoliikenteelle, tie- ja kunnossapitolaitoksille, huoltoyhtiöille, maataloudelle, kuljetusalalle, merenkulkuun ja rakennusalalle) mobiilipalveluita mm. teleoperaattoreille, sisällönjakelijoille ja portaaleille konsultointipalveluita mm. tutkimushankkeille, kehitysyhteistyöhankkeille ja muille säähän liittyville projekteille mainonta-, mobiilimainonta- ja navigointiratkaisuja. 5 7

10 h 3 Toimijat sääpalveluiden kentällä Kaaviossa 3 sääpalveluiden liiketoiminta-aluetta on tarkasteltu arvoverkkona, jossa toimijat Suomen markkinoilla on ryhmitelty roolien mukaan. Joillakin toimijoilla on useita rooleja arvoverkossa. Säähavaintojen tekijä tuottaa raakadataa reaaliaikaisiin tietokantoihin. Säähavaintojen automaatioaste on yli 90 prosenttia. (Ilmatieteen laitos, operatiivisia havaintoasemia n. 550, Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF) Havaintojen editoija muokkaa säähavaintojen raakadatasta aineistoja tuottajan käyttöön. (Ilmatieteen laitos, ennustekeskus) Sääpalveluiden tuottaja tekee editoiduista säähavainnoista ennusteita ja palveluita loppukäyttäjille eli kuluttajille tai yrityksille. Palvelut jaetaan median kautta tai tuottaja myy ne suoraan loppukäyttäjälle. (Foreca, Ilmatieteen laitos) Media/jakelukanava jakaa tuotannon. Kanavia esim.: erilaiset internet-palvelut (esim. YLE, MSN, AOL, tuottajien omat ilmaispalvelut, intranetit, extranetit ) tv-kanavat (esim. Yle, MTV3, Nelonen) lehdistö (esim. SanomaWSOY, Kauppalehti) mobiilipalvelut (esim. Foreca.mobi) Broker toimii sääaineiston välittäjänä ja tekee sopimuksia sääpalveluiden tuottajien puolesta median/jakelukanavien kanssa. (esim. Bulls Press, Fennopress) Teknologiatoimittaja kehittää ja toimittaa sääpalveluhavaintoihin ja -tuotantoihin tarvittavia teknisiä työkaluja ja tarjoaa niitä arvoketjun eri toimijoille. (esim. HP, Vaisala) Päätelaitetoimittaja toimittaa loppukäyttäjille tietokoneita, puhelimia, televisioita tai muita laitteita, joilla voi hyödyntää digitaalisia palveluja. (esim. Nokia) Kuluttaja/loppukäyttäjä käyttää sääpalvelutuotteita tarpeisiinsa. (esim. ammattikäyttö: maatalous, matkailu; yksityiskäyttö: hiihtosää, veneilysää) Säähavaintojen tekijä h Havaintojen editoija h h h h Sääpalveluiden tuottaja h h h Broker h Media/ jakelukanava h Kuluttaja/ loppukäyttäjä Teknologiatoimittaja h Päätelaitetoimittaja Kaavio 3. Sääpalveluiden liiketoiminta-alueen arvoverkko 8

11 Meteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta tarkastelee sadealueen reittiä.

12 4 Sääpalveluiden tuotantoedellytykset ja kysyntä Sääpalveluiden liiketoiminta-alueen tuotannontekijäolot perustuvat säädatan saatavuuteen ja hintaan sekä uuteen teknologiaan. Teknologian kehittyminen luo mahdollisuuksia kehittää tehokkaampia tuotantomenetelmiä sekä laadukkaita palveluita. Kehitystyötä alueella edistävät muun muassa digitaalisuus, suurteholaskenta tietokoneilla, mobiilisuus/langattomuus, tuotantoautomaatio, nopeat datayhteydet ja tallennuskapasiteetti, standardit, sääennustetarkkuus, luotettavat tietojärjestelmät, animaatiot ja käyttöliittymät. Sääpalveluiden liiketoimintaalueen tärkeimmät lähi- ja tukialat ovat ict-, liikenne- ja mittausalat, tarkkailu- ja navigointilaitteiden valmistus sekä paikkatietopalvelut. Kilpailuedun muodostumiseen sääpalveluiden tuottamiseksi kansainvälisille markkinoille vaikuttavat keskeisesti tuotannontekijäolosuhteet sekä yhteistyön laajuus ja sujuvuus lähi- ja tukialojen kanssa. Useiden tutkimusten mukaan sääennusteet ovat yleisimmin käytettyjä internetin hyötypalveluja. Sääpalvelut on keskeinen osa yleistä turvallisuutta ja yhteiskunnan sääherkkyys on lisääntynyt. Suunnitelmallinen sääriskin hallinta on tullut entistä tärkeämmäksi elinkeinoelämälle. Kaikesta taloudellisesta toiminnasta maailmassa 80 prosenttia on suoraan tai epäsuorasti sään armoilla. 6 Euroopassa sääpalveluiden liiketoiminta-alueella on suuntaus kohti palvelujen yksityistämistä. Ilmatieteen laitosten kaltaisten valtiollisten instituutioiden kaupallisen toiminnan yhtiöittämisen vauhti kuitenkin vaihtelee maittain. Suomen laissa on määritelty ilmanlaadun tarkkailuvelvoite. Sääpalveluita käytetään monenlaisiin ammatillisiin ja yksityisiin tarpeisiin

13 2000-luvulla on kehitetty aktiivisesti tietoverkkopohjaisia sääpalvelusovelluksia.

14 5 Kehityspolut sääpalveluiden liiketoiminnassa Valtiollisten monopolien murtuminen luvun loppupuolella mahdollisti yksityisten sääpalveluja tuottavien yritysten syntymisen. Yksityistämistrendi Euroopassa ja säätietojen jakelukanavien muuttuminen digitaalisiksi toi yksityiset sääpalveluyritykset myös Suomeen. Suomen ensimmäinen yksityinen sääpalveluyritys Oy Weather Service Finland Ltd. (vuodesta 2000 Foreca Oy) perustettiin vuonna Sääpalveluja yritys alkoi tarjota vuonna Samana vuonna myös Ruotsin ilmatieteen laitos aloitti sääpalveluiden myynnin Suomen lehdistölle Fennopress Oy:n välityksellä. Ilmatieteen laitos puolestaan menetti monopoliasemansa. Länsi-Euroopan ilmatieteenlaitosten yhteenliittymän 1995 solmiman ECOMET-sopimuksen 7 tavoitteena oli avata mahdollisuus hankkia säädataa Euroopasta suhteellisen helposti ja nopeasti. Yksityiset sääpalvelujen tuottajat Euroopassa ovat kuitenkin kokeneet datan saannin epävarmaksi ja myös palvelun hintatasoon on suhtauduttu epäilevästi. Vuonna 2000 Ilmatieteen laitoksen liiketoiminta eriytettiin omaksi tulosalueekseen. Uusien toimijoiden markkinoille tulo kiristi tuolloin markkinatilannetta Suomessa ja johti hintatason alenemiseen. Tästä huolimatta kokonaismarkkina kasvoi, eikä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen liiketoiminnan tuotto laskenut merkittävästi luvulla sääpalveluiden liiketoiminnassa on panostettu voimakkaasti langattomien ja tietoverkkopohjaisten sovellusten tuotekehitykseen (esim. uudet mobiilisääpalvelut). Uusia markkina-alueita on avautunut sääpalveluille siellä, missä myös matkapuhelinten ja kannettavien päätelaitteiden myynti on kehittynyt. Tämä on johtanut sääpalveluiden vientikaupan aloittamiseen, kansainvälisen yhteistyön lisääntymiseen ja toimijoiden verkottuminen. Vaisala edustaa sääpalveluiden liiketoiminnassa keskeistä tukialaa. Yritys on markkinajohtaja maailmalla monessa sään mittaukseen liittyvässä sovelluksessa (mm. radioluotaimet ja säätutkat). Näin Vaisala on osaltaan viitoittanut suomalaisten sääpalveluiden liiketoiminnan ekosysteemiin kuuluvien yritysten tietä kohti kansainvälistymistä

15 6 Liiketoiminnan kasvu 2000-luvulla Forecan ja Ilmatieteen laitoksen liikevaihdon kehitys vuosina Me ,5 7,7 7,7 7,9 8,4 9,1 11,1 11,2 IL 4 Foreca 2 0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,7 1,9 2,4 2, Vuosi Kaavio 4. Forecan ja Ilmatieteen laitoksen liikevaihdon kehitys vuosina (IL = Ilmatieteen laitoksen kaupallinen toiminta) 8 Vuonna 2007 sääpalveluita tarjoavien suomalaistoimijoiden liikevaihto oli yhteensä 13,9 miljoonaa euroa. Tästä Ilmatieteen laitoksen osuus oli 11,2 miljoonaa euroa ja Forecan 2,7 miljoonaa euroa. Kaaviossa 4 on esitetty Forecan ja Ilmatieteen laitoksen liikevaihdon kehitys vuosina Forecan henkilöstömäärä oli vuonna 2007 noin 20. Puolet henkilökunnasta on meteorologeja ja puolet ohjelmoinnin, myynnin ja hallinnon asiantuntijoita. Ilmatieteen laitoksen kaupalliseen toimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet ovat vuosikertomusten mukaan vuosina olleet hieman yli 30. Vuonna 2006 Euroopassa oli noin 50 yksityistä sääpalveluyritystä ja Amerikassa noin 500. Vaisala-konsernin Vaisala Measurement Systems -liiketoiminta-alue kehittää, valmistaa ja markkinoi yläilmakehän säähavainnointiin tarvittavia järjestelmiä ja laitteita. Sen tuotteita ja palveluita käytetään lukuisissa meteorologisissa mittaussovelluksissa liiketoiminta-alueen ulkoinen liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 276. Konsernin liikevaihdosta 96 prosenttia tuli ulkomaan toiminnoista. 9 8 Foreca cgi?sivu=ratk/r Oy/HELSINKI/taloustiedot/165206/ IL; vuosikertomukset

16 7 Markkinoiden kehitysnäkymät Sääpalveluja tarjoavien yritysten liikevaihdosta suurin osa tulee edelleen perinteisiltä kotimaisilta asiakkailta, kuten medialta, liikennesektorilta, energiayhtiöilta ja teiden kunnossapidon yrityksiltä. Kasvavia uusia aloja on etenkin kaupan sektorilla, jossa sää vaikuttaa kysyntään merkittävästi. Tulevaisuudessa sääyritykset hakevat kasvua ulkomailta. Ilmatieteen laitos on toiminut 2000-luvun alkuvuosista saakka mobiilisääpalveluilla Suomen lisäksi Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Foreca on ilmoittanut kännykkäkäyttöön suunnitelluilla internetsivuillaaan olleen vuonna 2008 reilut miljoona käyttäjää. Valtaosa asiakkaista on ulkomaisia. Käyttäjiä on paljon etenkin Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Puolassa ja Australiassa. Yrityksellä on muun muassa Microsoftin MSN-portaalin kanssa tehty maailmanlaajuinen palvelusopimus. Forecalla on myyntitoimisto myös Tukholmassa. Liiketoiminta kasvaa myös kotimaassa. Esimerkiksi mediatalot laajentavat tarjontaansa lehtien lisäksi www-sivuille ja mobiilipalveluihin. Suomalaisen sääpalveluiden liiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä: Säätietojen teknisen tuotantoprosessin vaiheet ovat havainnointi sekä havaintodataan perustuvien ennustemallien ja varsinaisten ennusteiden tuottaminen. Teknologian kehitys laskee tuotantokustannuksia ja parantaa laatua (tarkemmat havainnot ja paremmat ennusteet). Lisäksi teknologian kehitys voi madaltaa uusien kilpailevien toimijoiden kynnystä tulla alalle. Sääsisällön kaupallinen arvo kasvaa. Kysyntä kasvaa, kun sääolojen vaihtelu lisääntyy ja ennusteiden laatu paranee. Sisältöjä pyritään segmentoimaan, koska samasta aineistosta voi jalostaa maksullista tietoa säätiedon ammattikäyttäjäryhmille sekä mainosrahoitteisia, kuluttajille ilmaisia palveluita. Säätietojen kaupallinen saatavuus laajenee perinteisten valtionrajojen yli. EU:n lainsäädännön kehittyminen murentaa monopoliasemia. Sääsisältö on kielistä riippumatonta, joten markkinat ovat aidosti kansainväliset. Tämä on sekä mahdollisuus että uhka alan toimijoille. Toimiala on monissa maissa kehittynyt valtiovetoisesti. Suuntaus on kuitenkin kohti 14

17 ta. Pohdittavaksi jää, pitääkö tämä paikkansa säätiedon osalta. Kansainvälisellä broker-mallilla voi olla keskeinen merkitys sääsisältöjen arvoverkolle. (Esim. mitä Google tekee?) Suomalaisilla sääpalvelutoimijoilla on laajat kansainväliset verkostot. Ilmatieteen laitos on osallistunut kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Foreca on saanut uusia ulkomaisia käyttäjiä muun muassa Foreca.mobi-palvelulleen. Kansainvälisestä toiminnasta haetaan kasvua liiketoiminnalle. Osaamisen kehittyminen ja tarvittavien resurssien saanti varmistetaan osallistumalla kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Teknologian kehittyminen ja uusien digitaalisiin jakeluteihin liittyvien ansainta- ja toimintamallien kehittäminen tuovat mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä suomalaiset sääpalvelutoimijat voivat menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Sääpäivystystä Ilmatieteen laitoksella. Meteorologit Jenni Rauhala, Juhana Hyrkkänen ja Sari Hartonen. yksityistä palvelutuotantoa. Valtionyhtiöiden toiminta ja mahdolliset yksityistämiset voivat vaikuttaa markkinaan. Yleisesti kiinnostavaa sääsisältöä käytetään globaalisti, mikä voi avata mahdollisuuksia viestintäteknologian tuotteiden kaupalliseen menestykseen. Myös sääsisällön ja paikkatiedon yhdistelmä on liiketoiminnallisesti kiinnostava. Lähitulevaisuudessa liiketoimintaa voidaan kasvattaa etsimällä uusia kohderyhmiä nykyisille palveluille, esimerkiksi täsmäsääpalvelut. Jo 2010-luvulla esimerkiksi sääsisällön yhdistäminen paikkatietoon ja muut teknologiaan pohjautuvat uudet sovellukset lisäävät mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Säätiedon lisäksi ilman puhtauteen liittyvät tiedot kiinnostanevat käyttäjiä enenevässä määrin. Sosiaalisen median merkitystä voi pohtia myös sääpalveluiden markkinoilla. Ryhtyvätkö ihmiset jakamaan omakohtaista tarkkaa tietoa säästä sosiaalisen median avulla? Uusia suomalaisia toimijoita sääpalveluiden kentälle voi syntyä broker-toimintaan tai sovellusten kehittämiseen.. Uusia ansainta- ja toimintamalleja internetissä etsivän Web 2.0 -ajattelun mukaisesti raakadata on arvokasta pääomaa, joka kiinnostaa sisällön välittäjiä eli broker-toimijoi- 15

18 8 Tekes mukana sääpalveluiden kehittämisessä Tuomo Suortti Tekes on rahoittanut mittausteknologian, sääpalveluiden ja niiden ympärille kehittyvän palveluliiketoiminnan kehittämistä 1980-luvulta lähtien noin 20 miljoonalla eurolla. Viime vuosina rahoitus on painottunut havaintoverkoston ja täsmäsääpalveluiden kehittämiseen. Esimerkkejä tällaisista rahoituskohteista ovat suomalaisen säätutkaosaamisen kehittäminen sekä Helsinki Testbed, joka on Ilmatieteen laitoksen ja Vaisala Oyj:n pystyttämä tiheä säähavaintoverkko ja sen ympärille syntynyt tutkija-, yritys- ja loppukäyttäjäyhteisö. Sääpalveluiden kehittämiseksi ei ole ollut omaa erillistä ohjelmaa. Osaamista on kehitetty yksittäisinä yritysten ja tutkimuslaitosten hankkeina sekä seuraavissa ICT-teollisuudelle suunnatuissa teknologiaohjelmissa: AVALI Avaruusteknologiasta liiketoimintaa (säätutkaosaaminen, Helsinki Testbed ja kaukokartoituksen lisäarvopalvelut), Turvallisuus (ilmanlaatu), Ubicom Sulautettu tietotekniikka (täsmäsääpalvelut ja -teknologia) sekä Vesi (tulvien ennustaminen ja monitorointi). Lisäksi Tekes on rahoittanut sääpalveluihin liittyviä kaukokartoituksen lisärvopalveluita ja monitorointiteknologian kehitystä myös Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n yhteisessä GMES (Global Monitoring for Environment and Security) -ohjelmassa. Täsmäsääpalveluille luonteenomaista ovat tiheät, langattomat mittausverkot, mesoskaalan säämallit ja lähihetkiennusteet (Now Casting), sovellus- ja asikaskohtaisesti räätälöityjen palvelujen automaattinen tuotanto ja niiden jakelu monilla kanavilla (internet, mobiiliterminaalit, digi-tv, M2M-teknologia). Helsinki Testbed on esimerkki täsmäsääpalveluiden kehittämisestä. Yhä täsmällisempien ja paikallisempien ennustusten ja varoitusten kautta on mahdollista löytää uusia markkinoita sääpalvelutuotteille. Sääpalveluiden kehittämisessä on hyödynnetty myös uutta viestintäteknologiaa. Konsepti on osoittautunut toimivaksi. Muun muassa lisäarvopalveluissa liikenteelle on merkittäviä mahdollisuuksia. 15

19 Ilmatieteen laitoksen tuottamia lisäarvopalveluita ovat esimerkiksi jääpalvelu laivaliikenteelle, UV-säteilyennusteet kansalaisille ja ilmanlaatupalvelu kaupunkilaisille ja muille erityisryhmille. Myös ulkopuoliset voivat tuottaa lisäarvoa sisältävää tietoa. Paikkatiedon määrä ja laatu ovat kehittyneet nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kehitys jatkunee. Esimerkiksi EU:n ja ESA:n GMES-ohjelma tuottaa ympäristön tilaan liittyviä tietoja ja palveluita. Ohjelman tavoitteena yhdistää satelliittien ja maanpäällisten mittaus- ja seurantajärjestelmien tuottamaa tietoa ja tuottaa niihin perustuvia Euroopan kattavia palveluita. Tekes koordinoi Suomen osallistumista GMES-ohjelmaan. Suomessa Forecan näkyvimmät asiakkaat toimivat media-sektorilla. Tämän sektorin asiakkaita ovat muun muassa MTV3 sekä joukko yksityisiä radiokanavia, sanomalehtiä, Internet-asiakkaita ja kännykkäoperaattoreita. Tiehallinnolle Foreca tuottaa valtakunnallista tiesääpalvelua. Yhtiöllä on asiakkaita myös Ruotsissa, Baltian maissa ja Keski-Euroopassa. Maailmanlaajuisia vientisopimuksia Forecalla on muun muassa Googlen ja Microsoft/MSN:n kanssa. Lisäksi yhtiö on mukana ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöprojekteissa esimerkiksi Afrikassa. Foreca on osallistunut useisiin EU:n tutkimusprojekteihin joko koordinaattorina tai partnerina. Tekes on rahoittanut Suomessa myös kaukokartoitusteknologian kehittämistä metsien, vesistöjen sekä jää- ja lumipeitteen tarkkailuun ja valvontaan. Ilmatieteen laitoksen lisäksi tähän kehitystyöhön ovat osallistuneet VTT, Teknillinen korkeakoulu, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja metsäntutkimuslaitos (Metla). Muun muassa aikaisempaa tarkempien tulvariskiennusteiden laatimisessa ja hälytysjärjestelmien kehittämisessä yhdistetään paikka- ja säätietoa. Kehitystyötä tällä alueella on rahoitettu Tekesin Vesiohjelmassa. Ympäristötiedon ja sosioekonomisen tiedon yhdistäminen avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sääpalveluiden kehittämiselle. Näkökulma on huomioitu sekä kansallisessa että Euroopan avaruusstrategiassa. Myös ilmastonmuutos kasvattaa ympäristötiedon merkitystä. Palveluiden monipuolistuessa vastuu liiketoiminnan kehittämisestä siirtyy velvoitetutkimuksen suorittajilta uusille kaupallisille toimijoille. Nyt kärkiosaaminen on valtaosin tutkimuslaitoksissa. Tässä tilanteessa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä on tuettava. Keskeistä palveluiden kehittymiselle lähitulevaisuudessa ovat strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK ohjelmat), erityisesti TIVIT ja Cleen Oy:n ICTja ympäristön mittaus- ja monitorointiteemoihin keskittyvät ohjelmat. Lisäksi tarvitaan tutkimusja tohtoriohjelmia alan osaamisen ja uusien osaajien kasvattamiseksi. On luotava mahdollisuudet synnyttää ympäristötiedon hyödyntämisen ympärille vapaita markkinoita ja siten mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittymiselle. Tämä edellyttää vastuiden ja roolien määrittämistä julkisten palveluiden tuottajien ja lisäarvoa tavoittelevan palveluteollisuuden välille. Sääpalveluiden liiketoiminnan alueella Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista, jota on viisasta kehittää eteen päin. 17

20 Lähteet Damski, Juhani, ppt-esitys 1/2007, linkki alaviitteenä 6. Ecomet, www-sivut, linkki alaviitteenä 7. Foreca, www-sivut 8-9/2008, linkki alaviitteenä 5. Ilmatieteen laitos, vuosikertomukset Ilmatieteen laitos, www-sivut 8-9/2008, linkit alaviitteenä 3 ja 4. Inoa.fi 8-9/2008, linkki alaviitteenä 8. Kilpailuvirasto, Dnro 1230/61/2000, , linkit alaviitteenä 1 ja 8. Tekes, Klusterin evoluutio Prosessikuvaus, Teknologiakatsaus 174/2005, linkki alaviitteenä 2. Vaisala, www-sivut 8-9/2008, linkki alaviitteenä 9. Kuvat Antonin Halas: sivut 9, 15. Promedia Studio/ Matias Uusikylä: sivut 3, 4, 5, 12, 14, 16, 17 Tekes: etu- ja takakansi, sivut 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17 18

21 Tekesin katsauksia 263/2009 Itseuudistumisen kapasiteetti ja alueelliset innovaatiopolitiikat. Markku Sotarauta (toim.). 139 s. 262/2009 Drive for Future Software Leverage. The Role, Importance, and Future Challenges of Software Competences in Finland. Mikael von Hertzen, Jyrki Laine, Sami Kangasharju, Juhani Timonen and Maarit Santala. 93 p 261/2009 REACH-palveluiden markkinaselvitys. Piia Pessala, Tiina Pursula, Ylva Gilbert, Xiaona Tang. 48 s. 260/2009 Yhteiseltä areenalta globaaleille markkinoille Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin innovaatioympäristön toimintamalli. Tommi Ranta ja Anssi Uitto. 42 s. 259/2009 Technology Transfer of Research Results Protected by Intellectual Property: Finland and China. Rainer Oesch. 28 p 258/2009 Ruoripotkurilaitteiden liiketoiminta Suomessa. 33 s. 257/2009 Globaalit arvoverkostot. HM&V Research Oy. 122 s. 256/2009 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana. Heli Arantola ja Kimmo Simonen. 37 s. 255/2009 Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.). 56 s. 254/2009 Evaluation of Bioprocessing Expertise in Finland. Colja Laane. 22 s. 253/2009 Markkinamekanismit julkisissa palveluissa. Marja Häyrinen-Alestalo, Ville Mälkönen ja Pekka Valkama. 63 s 252/2009 Ohjelmistoalan liiketoiminta Oulun seudulla. 251/2009 Sääpalveluiden liiketoiminta Suomessa. 19 s. 250/2009 Kasvuparadigman muutos - Innovaatiotoiminnan uudet trendit. Jukka Hyvönen, Jani Saarinen, Petri Rouvinen, Raimo Lovio, Eija Ahola ja Anna- Maija Rautiainen. 112 s. 249/2009 Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla. 40 s. 248/2009 T&k-hankkeen arvoon vaikuttavat tekijät. Petri Suomala. 96 s. 247/2009 Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut. Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo. 144 s. 246/2009 Alueellisen tuottavuuden tekijät Suomessa. Janne Huovari ja Eero Lehto. 81 s. 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa. Kirsti Sorama, Matleena Saarakkala, Marko Järvenpää, Marko Kohtamäki, Erkki K. Laitinen, Aapo Länsiluoto, Erkki Petäjä, Erno Tornikoski, Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Marja Lautamaja. 226 s. 244/2009 Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy Mitä jää Suomeen? Jyrki Ali- Yrkkö (toim.), Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA. 118 s. Julkaisujen tilaukset Tekesistä: 19

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla

Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki Seppä Tekesin katsaus 249/2009 Vallankumouksellinen RFID Etätunnistusteknologian kehitys meillä ja maailmalla Heikki

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku. Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva

Peliteollisuus - kehityspolku. Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva Peliteollisuus - kehityspolku Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva 1 Koo Pee Hiltunen ja Suvi Latva Peliteollisuus - kehityspolku Lokakuu 2013 / 1 2 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja.

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku

Peliteollisuus - kehityspolku KATSAUS 303/2013 Peliteollisuus - kehityspolku KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva 1 KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva Peliteollisuus - kehityspolku 1. painos (Katsaus 303/2013)

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana

Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä Olavi Lehtoranta, Marjo Uusikylä Teknologiakatsaus 166/2005 Innovaatiot pk-yritysten kasvun vauhdittajana 25 kertomusta kasvuyrityksistä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Annual Report 2002. Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005

Vuosikertomus 2005. Annual Report 2002. Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005 Vuosikertomus 2005 Annual Report 2002 Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005 > Toimitusjohtajalta vuosikertomuksen sisällöstä. Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa www.vaisala.com/vuosikertomus >

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Klusterin evoluutio. Prosessikuvaus. Esko Virtanen, Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 174/2005

Klusterin evoluutio. Prosessikuvaus. Esko Virtanen, Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 174/2005 Klusterin evoluutio Prosessikuvaus Esko Virtanen, Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 174/2005 Klusterin evoluutio Prosessikuvaus Esko Virtanen Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 174/2005 Helsinki 2005

Lisätiedot

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Sisältö Tiivistelmä 4 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot