UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET työryhmä"

Transkriptio

1 Hyvinkään kaupunki Tekniikka ja ympäristö UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET työryhmä Raporttiluonnos Sisältö 1. Työryhmän toimeksianto, kokoonpano ja työskentely - toimeksianto - työryhmän kokoonpano, kokoukset ja kokouksissa kuullut asiantuntijat - rakentajien, suunnittelijoiden ja työmaiden vastuuhenkilöiden kuuleminen - raportointi 2. Lähtötilanne - työryhmän perustamisvaiheessa esiin tulleet kipupisteet - rakennusvalvonnan arvioinnin tulokset - rakentamispalveluita koskeva asiakaskysely 3. Kehittämistarpeet - tonttipalvelut - rakentamistapaohjeet ja kaavamääräykset - kaavoitus 4. Kuulemistilaisuus 5. Johtopäätökset (kehittämistoimenpiteet) Liitteet: - Uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset työryhmän perustaminen (Kh / 380) - Valtuustoaloite / Työryhmän perustaminen selvittämään Hyvinkään kaupungin uudisrakentamiselle asettamia vaatimuksia (Kv / 99) - Kaltevankulman asemakaavaehdotus ja rakennustapaohjeet, valtuustokäsittelyn yhteydessä hyväksytty ponsi (Kv / 61) - Rakennusvalvonta Hyvinkäällä (nimetön kirje, kirjattu ) - Yhteenveto kipupisteistä ( ) - Rakennusvalvonnan arvioinnin tulokset (esittely ) - Kokousmuistiot (10.3., 17.3., 28.4., 5.5., 11.6., 18.8.,29.9) - Tutkimusraportti, Rakentamispalveluiden asiakaskysely, Hyvinkään kaupunki (Q-tutkimus / Jonna Kirjavainen, 2015) - Kuulemistilaisuuden muistiinpanot ( )

2 1. Työryhmän toimeksianto, kokoonpano ja työskentely Toimeksianto Kaupunginhallitus asetti uudisrakentamiselle asetettavia määräyksiä selvittävän työryhmän ( 380) asiaa koskevan valtuustoaloitteen (KV ) pohjalta. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, onko Hyvinkäällä käytössä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia tiukempia määräyksiä, ohjeita tai menettelyitä, jotka nostavat erityisesti omakotirakentamisen kustannuksia tai muuten heikentävät Hyvinkään kilpailukykyä uudisrakentamisessa. Lisäksi työryhmä voi tehdä Hyvinkäällä käytössä olevia määräyksiä, ohjeita ja menettelyjä koskevia kehittämisehdotuksia. Työryhmän tuli käsitellä ainakin valtuustoaloitteessa mainittuja asioita sekä asiakokonaisuuksia: - omakotitonttien luovutusehdot - kaavamääräyksien ja/tai rakentamistapaohjeiden sisältö, käsittely ja sitovuus - rakennusvalvonnan prosessi ja alemman asteisten normien määräysten tulkintojen taso Työryhmän tulee antaa selvityksensä sekä ehdotukset toiminnan kehittämiseksi kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallitus myönsi työryhmälle lisäaikaa saakka. Toimeksiannon mukaisesti työryhmä kuuli rakennuttajia, rakentajia, suunnittelijoita sekä työmaiden vastuuhenkilöitä. Työryhmän kuultavaksi kutsuttiin myös käsiteltäviä asioita hoitavia kunnan viranhaltijoita sekä maankäyttö- ja rakennuslakiasiantuntijoita. Työryhmän kokoonpano, kokoukset ja kokouksissa kuullut asiantuntijat Työryhmän puheenjohtajana toimi ympäristölautakunnan puheenjohtaja Krista Silfverberg. Jäsenet olivat: teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tuula Vanhatalo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman, kaupunginhallituksen jäsen Leena Meri ja kaupunginvaltuutettu Kimmo Martikainen sekä ja ympäristön toimialajohtaja Jouni Mattsson, ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, vs. johtava rakennustarkastaja Arto Toikka ( saakka) / johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki ( alkaen), kaavoituspäällikkö Anne Jarva ja kaupungingeodeetti Marko Kankare. Työryhmän sihteerinä toimi Kirsi Hietanen, varalla Taru Kontkanen ja teknisenä sihteerinä Arja Ryökäs. Jouni Vastamäki osallistui työryhmän kokouksiin asiantuntijana saakka ja Arto Toikka asiantuntijana alkaen. Työryhmä kokoontui varsinaisiin kokouksiin seitsemän kertaa (10.3., 17.3., 28.4., 5.5., 11.6., ja ). Kokouksissa olivat kuultavana seuraavat asiantuntijat: sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki, Hyvinkään kaupunki (rakennusvalvonnan toimintaa koskeva selvitys) ja 5.5. johtava lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen Kuntaliitto (rakennusvalvonnan harkintavalta, asemakaavan sisältövaatimukset ja rakentamistapaohjeiden oikeudellinen asema) sekä 5.5. lakimies Susanna Ijäs, Suomen Kuntaliitto (tontinluovutusehdot).

3 Rakentajien, suunnittelijoiden ja työmaiden vastuuhenkilöiden kuuleminen Työryhmä teetti Q-tutkimus Oy:llä rakentamispalveluiden toimivuutta koskevan asiakaskyselyn. Kyselyn laati Jonna Kirjavainen yhdessä teknisen keskuksen ja ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kysely toteutettiin internetkyselynä, Julkista kyselylinkkiä jaettiin Hyvinkään kaupungin internetsivuilla sekä Hyvinkään sosiaalisen median eri kanavissa Lisäksi kyselyyn kutsuttiin vastaamaan henkilöitä, jotka olivat olleet tekemisissä kaupungin rakentamispalveluiden kanssa viimeisten viiden vuoden aikana. Kirjavainen esitteli kyselyn tuloksia työryhmän kokouksessa Rakentamisen asiantuntijoita ja yleisöä kuultiin lisäksi erillisessä kuulemistilaisuudessa, jossa esiteltiin työryhmän alustavat ehdotukset määräysten, ohjeiden ja menettelytapojen kehittämiseksi. Kuulemistilaisuudessa valmistellut puheenvuorot pitivät johtava lakimies Ulla Hurmeranta Suomen Kuntaliitosta, toimitusjohtaja Riku Bitter Granlund Riihimäki Oy:stä ja rakennusinsinööri AMK Antti Ek, Rakennussuunnittelu Runko Oy:stä. Omakotirakentajia tilaisuudessa edusti Jyri Peltoniemi. Tilaisuuteen osallistui lkm henkilöä. Lisäksi oli käytössä viestiseinäpalvelu sekä mahdollisuus osallistua tilaisuuteen etäyhteydellä verkkopalvelun kautta. Kehittämisehdotuksia täsmennettiin tilaisuudessa saadun palautteen pohjalta. Raportointi Työryhmän raportin on koonnut työryhmän jäsenistä koottu valmisteluryhmä vs. johtava rakennustarkastaja Arto Toikka ( saakka), johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki ( lähtien) kaupungingeodeetti Marko Kankare ja kaavoituspäällikkö Anne Jarva. Raportissa kerrotaan työn lähtökohdat sekä työn tuloksena syntyneet kehittämisehdotukset. Lisäksi raportti sisältää yhteenvedon internetkyselyn tuloksista sekä kokouksissa ja kuulemistilaisuudessa käydystä keskustelusta. Kyselyn tulokset, kokousmuistiot ja kuulemistilaisuuden muistiinpanot sekä sisäisen tarkastajan selvitys ovat liitteenä. Työryhmän raportti luovutetaan kaupunginhallitukselle Lähtötilanne Työryhmän perustamisvaiheessa esiin tulleet kipupisteet Työryhmän perustamiseen johtaneessa valtuustoaloitteessa pyydettiin selvittämään, onko Hyvinkäällä lainsäädännön edellytyksiä tiukempia vaatimuksia uudisrakentamiselle ja/tai onko Hyvinkäällä tulkittu lainsäädännön ja alemman asteisen normien sääntöjä liian tiukasti. Mikäli liiallista sääntelyä tai ylimitoitettuja vaatimuksia havaittaisiin, tulisi ryhtyä tarvittaviin toimiin Hyvinkään kilpailukyvyn lisäämiseksi uudisrakentamisessa. Esimerkkeinä mahdollisesti liiallisesta sääntelystä mainittiin mm. pihojen betonikiveyksiä ja hulevesien käsittelyä koskevat ohjeet ja määräykset sekä velvoite toteuttaa vähintään 50 % rakennusoikeudesta. Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimuksiin sekä rakentamisprosessin kokouskäytäntöihin arveltiin myös liittyvän tavanomaista tiukempia vaatimuksia. Kaltevankulman asemakaavan ja rakennustapaohjeen hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan rakentamistapaohjeen tulisi olla

4 yleinen ja ohjeellinen tietopaketti, eikä sillä tulisi kiristää maankäyttö- tai rakennuslain tai sen nojalla annettujen asetusten ja rakennusmääräysten tulkintaa tai sääntelyä. Tekniseen keskukseen saapuneessa nimettömässä kirjeessä luetellaan laajasti epäkohtia rakennusten kerrosluvusta, hulevesien käsittelyyn ja autosuojan sijoitteluun, esteettömyys- ja palomääräyksistä eri ikkunoiden suuntaukseen sekä suunnittelijoiden pätevyydestä kokouskäytäntöihin ja asiakaspalveluun. Rakennusvalvonnan arvioinnin tulokset Sisäinen tarkastus suoritti rakennusvalvonnan arvioinnin vuoden vaihteessa Arvioinnilla ja sen tuloksista käydyllä keskustelulla pyrittiin selvittämään mm. lainsäädännön vaatimusten täyttämistä, voimavarojen tehokasta käyttöä, prosessien tehokkuutta ja käsittelyaikoja ja riskien tunnistamista mm. asiakkaiden kannalta. Rakennusvalvonnan toiminnassa ei havaittu lainsäädännöstä poikkeamista. Toiminta on lainmukaista eikä hankalia virheitä ole tehty. Rakennusvalvonnalla on yhtenäiset ja selkeät toimintatavat mm. sen varmistamiseksi, että suunnittelijoilla ja vastaavilla työnjohtajilla on lainsäädännön edellyttämä pätevyys. Selkeitä kehittämisen kohteita voidaan silti osoittaa. Niistä tärkein on asiakassuhteiden hallinta. Toiminnan tulisi näkyä asiakkaalle pikemminkin neuvovana ja opastavana kuin vallankäyttönä. Rakentamispalveluita koskeva asiakaskysely Kysely jakautui eri osioihin: tonttiasiat, asemakaava-asiat ja rakennustapaohjeet, rakennuslupa-asiat sekä asiakaspalvelu yleisesti. Kysely oli avoinna Vastauksia annettiin 91 kpl. Vastaajista valtaosa (80 %) oli rakennuttajia (pääasiassa omakotirakentajia). Muiden prosessiin osallistuvien määrä jäi vähäisemmäksi: suunnittelijoita oli 9 %, valvontatehtäviin osallistuneita 9 % ja urakoitsijoita 2 %. Tonttiasioihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Pientä hajontaa löytyi tonttipalvelujen asiantuntija-avun saamisessa. Ennakkomateriaali koettiin erittäin hyödylliseksi. Infotilaisuuksista koki hyötyvänsä noin neljäsosa. Rakennustapaohjeita pidettiin yleisellä tasolla hyvänä asiana. Yksittäiset asemakaavamääräykset / rakennustapaohjeet herättivät vastaajissa kannanottoja puolesta ja vastaan. Avoimissa vastauksissa lueteltiin esimerkkejä ohjeiden liiallisesta yksityiskohtaisuudesta, tiukkuudesta ja rajoittavuudesta. Pientä hajontaa löytyi kaavoituksen asiantuntija-avun saamisessa. Rakennusvalvonnan toimistopalvelua pidettiin ystävällisenä ja ammattitaitoisena. Pientä hajontaa löytyi henkilökunnan tavoitettavuudesta, lupakäsittelyn nopeudesta sekä lupakäsittelijän tavoitettavuudesta. Lupakäsittelyn aikana vastaan tulleet muutokset tai suunnittelua koskevat vaatimukset koettiin osittain tarpeettomiksi / kustannuksia aiheuttaviksi. Rakennusaikaisten katselmuksien määrään oltiin tyytyväisiä. Ohjeista, neuvonnasta ja tavoitettavuudesta muodostui pientä hajontaa. 3. Kehittämistarpeet Edellä kuvatuissa kipupisteissä, rakennusvalvonnan arvioinnissa ja rakentamispalveluiden asiakaskyselyssä on esitetty joukko rakentamisen ohjausta koskevia kehittämistarpeita. Kehittämistarpeita on myös siitä huolimatta, että toiminta sinänsä on lain mukaista. Kehittämistarpeet on ryhmitelty seuraavassa neljään lukuun: tonttipalvelut, rakentamistapaohjeet ja kaavamääräykset, rakennusvalvonta ja asiakaspalvelu. Kun-

5 kin kohdan yhteyteen on liitetty työryhmän arviointi siitä, millaisin toimenpitein tarpeisiin voitaisiin vastata. Tonttipalvelut Esitetyt kehittämistarpeet: - Omakotitonttien rakentamisvelvoitteen pienentäminen - Perustamisolosuhteiden tulisi vaikuttaa tontin hintaan Työryhmän kannanotto: - Huolehditaan siitä, että tarjolla on kooltaan, kerrosluvultaan ja rakennusoikeuksiltaan erilaisia tontteja, mikä mahdollistaa rakentamisvelvoitteen (50 % rakennusoikeudesta) puitteissa pienempienkin (esimerkiksi m2) omakotitalojen toteuttamisen. - Perustamisolosuhteet voidaan ottaa huomioon alueen tontteja hinnoiteltaessa silloin, kun perustamisolosuhteet koko luovutettavalla alueella ovat erityisen heikot. Informaatiota tonttien varaajille perustamisolosuhteiden huomioon ottamisesta lisätään ja kannustetaan selvittämään perustamisolosuhteet hyvissä ajoin rakennussuunnittelun pohjaksi. - Informaatiota tontin omistajan/haltijan velvollisuuksista tontin rajojen läheisyydessä lisätään. Erityisesti korostetaan omistajan/haltijan toteuttamien erilaisten rakennelmien ja rakenteiden pitämistä tontin puolella. Tarkoituksena on jakaa asiasta sekä suullista että kirjallista tietoa (ohje) tontin luovutuksen yhteydessä. - Kehitetään tontin hakijoille järjestettävän tontti-infotilaisuuden sisältöä asiakaslähtöisesti palautteen pohjalta. Rakentamistapaohjeet ja kaavamääräykset Esitetyt kehittämistarpeet: - Rakentamistapaohjeen informatiivisen roolin korostaminen - Pitäisi voida rakentaa yksinkertaisia perustaloja. Autosuojan sijoittelua tai liittymistä kadulle ei pidä rajoittaa niin, että tontin käyttö kohtuuttomasti vaikeutuu. - Yksityiskohtaisen säätelyn sijaan enemmän joustavuutta (mm. kiveykset, pengertäminen, aitaus, kerrosluvut, invaliuskat, auton kääntymispaikat) - Rakentamistapaohjeissa pitäisi ottaa kantaa rakennuskorkoihin - Pitäisi myös pitää kiinni siitä, mitä määrätään - Rakentamistapaohje selkokielisemmäksi ja yksiselitteisemmäksi - Selkeämmin esiin se, mikä on määräys ja mikä vain suositus - Hulevesien käsittelyn selkeämpi ohjeistus Työryhmän kannanotto: - Rakentamistapaohjeiden selkeyttäminen: o rakentamistapaohjetta koskevaa asemakaavamääräystä tarkistetaan siten, että se koskee vain ohjeessa esitettyjä sitovia määräyksiä o sitovat, asemakaavaa täydentävät määräykset erotetaan ohjeessa selkeästi suositusluonteisista ohjeista ja hyvistä käytännöistä o esitetään myös määräysten ja ohjeiden tavoitteet ja perustelut, mahdollisuuksien mukaan myös kuvien avulla - Asemakaavoja ja rakentamistapaohjeita laadittaessa huolehditaan siitä, että kultakin alueelta alueen olosuhteet huomioon ottaen löytyy mahdollisuuksia erilaisten talotyyppien käyttöön eikä määräyksillä turhaan rajoiteta rakentajan valintoja rakennusten tai autosuojien sijoittelussa.

6 - Sitovia määräyksiä annetaan kaupunkikuvan, turvallisuuden ja naapureiden rakentamismahdollisuuksien kannalta tärkeistä asioista, kuten julkisivujen materiaaleista ja väreistä, katon väristä, muodosta ja kaltevuudesta, harjan suunnasta sekä olosuhteiden niin vaatiessa myös rakennusten sijoittelusta tontilla, kadun varren aitaamisesta ja istutuksista sekä ajoneuvoliittymästä) - Rakentajan avuksi tarkoitetut yleiset, suositusluonteiset ohjeet voivat koskea mm. maaperää ja perustamisolosuhteita, rakennusten sovittamista maastoon, tontin käyttöä ja istutuksia, autopaikoituksen suunnittelua, kevyitä rakennelmia, hulevesien käsittelyä, energiakysymyksiä, jätehuoltoa, postilaatikoita ja muuntamoita. - Kehitetään rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja tonttipalveluiden yhteisiä info-, opastus- ja suunnitelupalavereita niin, että ne palvelevat omakotirakentajien rakentamisprosessin eri vaiheissa Rakennusvalvonta Esitetyt kehittämistarpeet: - Turhista ja kustannuksia aiheuttavista vaatimuksista luopuminen (esimerkiksi ylimitoitetut pätevyysvaatimukset, ylimääräiset kokoukset, yksityiskohtaiset selvitykset, tiukat tulkinnat esim. esteettömyysmääräysten tai paloturvallisuusmääräysten ja varastotilojen osalta) - Lupa- ja työmaavaiheessa esitettävien vaatimusten välttäminen / muutosprosessin sujuvoittaminen - Viranomaistarkastusten ajoittaminen hankkeen kannalta kriittisiin hetkiin - Rakennusten korkomaailman hallinta - Sähköisen asioinnin kehittäminen - Rakennusvalvonnan sisäisen toiminnan ja yhteistyön kehittäminen Työryhmän kannanotto: - Rakennusvalvonta on jo aloittanut toimintansa kehittämisen esitettyjen tarpeiden pohjalta - Lupakäsittelyä on tehostettu selkeyttämällä henkilöstön tehtävänkuvia, siirtymällä kokonaisuudessaan sähköiseen lupakäsittelyyn ja hankkimalla tilapäistä asiantuntemusta lupakäsittelyyn yksityiseltä sektorilta. - Rakennusjärjestyksen uusimisen yhteydessä on tarkoitus lupakynnystä nostamalla vähentää lupien kokonaismäärää ja vapauttaa rakennustarkastajien resursseja terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta vaativampien kohteiden ohjaamiseen ja valvontaan. Uudistuksen yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain toimenpidelistauksen kohteita vapautetaan harkitusti kokonaan luvanvaraisuudesta erityisesti pientaloalueilla. Merkittävä helpotus näillä alueilla olisi poistaa luvanvaraisuudesta esimerkiksi k-m2 kokoiset varastorakennukset ja vähäisemmät julkisivumuutokset. - Muutoslupien vaatimisen sijaan työnaikaisia muutoksia hyväksytään yhä useammin leimaamalla tarkesuunnitelmat. - Luodaan lupa- ja katselmusohjeita tulkintojen yhdenmukaistamiseksi Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Ohjeiden pohjaksi kerätään tietoa muista kunnista. Laadittavat ohjeet ja tarkastuslistat annetaan rakennuttajien, suunnittelijoiden ja työnjohtajien käyttöön. - Hyvinkäällä ei pääsääntöisesti pidetä pientalokohteissa pohjakatselmusta, mistä johtuen rakennuksen suunnitellun korkoaseman asianmukaisuutta ei viranomaisen taholta tarkasteta. Pyritään löytämään sujuva menettely korkoaseman tarkistamiseksi resursseja kasvattamatta. - Työtä sujuvoitetaan päätäntäasioissa päätösvallan delegoinnilla viranhaltijoille. Luottamushenkilöt voivat ottaa kantaa kaupunkikuvallisiin asioihin, mutta

7 varsinaisiin rakennusteknisiin asioihin ei lautakunnalla ole tosiasiallisesti vaikutusvaltaa Asiakaspalvelu Esitetyt kehittämistarpeet: - Asiakaskohtaamisen, yhteydenpidon ja vuoropuhelun kehittäminen (ml. tavoitettavuus); asiakkaiden tarvitsema ohjaus ja neuvonta asiakasprosessin kaikissa vaiheissa - Asiakaspalvelupisteen toimintatapojen kehittäminen, asiakaspalveluasenteen parantaminen - Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen, analysointi ja käyttö - Tasapuolinen kohtelu tärkeää (siinä missä joustetaan tai ei) Työryhmän kannanotto: - Järjestetään yhteistä koulutusta asiakaskohtaamiseen kaavoitukselle, tonttipalveluille ja rakennusvalvonnalle - Kerätään asiakaspalautetta systemaattisesti tietyin väliajoin ja hyödynnetään palaute toiminnan kehittämisessä 3. Kuulemistilaisuus Kuulemistilaisuus pidettiin klo 18 Laureassa. Puheenjohtajana toimi Tuula Vanhatalo. Jouni Vastamäki, Marko Kankare ja Anne Jarva esittelivät työryhmän ehdotuksia oman vastuualueensa osalta. Kehittämistarpeita ja ehdotuksia puitiin panelikeskustelussa, johon osallistuivat Ulla Hurmeranta Suomen Kuntaliitosta, Riku Bitter Granlund Riihimäki Oy:stä ja Antti Ek Rakennussuunnittelu Runko Oy:stä. Lisäksi omakotirakentajia edusti Jyri Peltoniemi. Panelistit esittivät kukin keskustelun aluksi lyhyen alustuksen / kommentoivat työryhmän esityksiä omasta näkökulmastaan. Referoidaan käyty keskustelu ja mahdolliset täydennykset kehittämisehdotuksiin. 4. Johtopäätökset Kehittämistoimenpiteet Toimenpiteiden seuranta ja vaikutusten mittaaminen

8 LIITTEET - Uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset työryhmän perustaminen (Kh / 380) - Valtuustoaloite / Työryhmän perustaminen selvittämään Hyvinkään kaupungin uudisrakentamiselle asettamia vaatimuksia (Kv / 99) - Kaltevankulman asemakaavaehdotus ja rakennustapaohjeet, valtuustokäsittelyn yhteydessä hyväksytty ponsi (Kv / 61) - Rakennusvalvonta Hyvinkäällä (nimetön kirje, kirjattu ) - Yhteenveto kipupisteistä ( ) - Rakennusvalvonnan arvioinnin tulokset (esittely ) - Kokousmuistiot (10.3., 17.3., 28.4., 5.5., 11.6., 18.8., 29.9.) - Tutkimusraportti, Rakentamispalveluiden asiakaskysely, Hyvinkään kaupunki (Qtutkimus / Jonna Kirjavainen, 2015) - Kuulemistilaisuuden muistiinpanot ( )

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Tietokuvaukset Versio 1.0 27.10.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen raportti Vastuullinen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot