Ajankohtaista vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten avustamispalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten avustamispalveluista"

Transkriptio

1 Ajankohtaista vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten avustamispalveluista Leijonaemot ry , nettiluento Varatuomari, OTM Mirva Salonen Ava Law Oy

2 Käsiteltävät aiheet: 1. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 2. Apu koulunkäynnissä ja esiopetuksessa 3. Avustaminen päivähoidossa 4. Omaishoito ja muu tuki 5. Oikeusturva ja muutoksenhakukeinot 6. Oikeusavun mahdollisuus lakimies muutoksenhaun apuna

3 1. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Palvelutarpeen arviointi: Vammaispalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa tarkistettava muutosten ja tarpeen mukaan. Viivytyksetön käsittely: vammaispalvelua koskeva päätös tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmessa kuukaudessa, jollei erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa.

4 Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma sosiaalihuollossa On laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelman avulla voi osoittaa tarvitsevansa muun muassa apuvälineitä, hoitoa, kuntoutusta, tukia ja palveluita ja lisäksi kunnan tulee varata budjetissa ko. palveluita ja hoitoja varten määrärahoja. Kannattaa siis vaatia sosiaalityöntekijältä laadittavaksi ajantasainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

5 Subjektiiviset palvelut Vammaispalvelulaissa palvelut ja tukitoimet jaettu subjektiivisina oikeuksina pidettäviin ja määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Subjektiivisina oikeuksina pidettävät palvelut ja tukitoimet: kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja kohtuulliset kustannukset asunnon muutostöistä sekä asuntoon kiinteästi liitettävistä välineistä ja laitteista.

6 Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus Muut kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (esim. autoavustus, invamopon hankinta-avustus) Ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta Muut tarpeelliset palvelut (es. Laitteiden korjaustyöt)

7 Henkilökohtainen apu Välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai pitkäaikaissairautensa vuoksi itse selviä. Edellyttää voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Edellyttää, ettei laitos- ja sairaanhoidon tarvetta ja ettei avun tarve johdu ikääntymisestä. Järjestettävä päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa tarpeen mukaan. Harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä vähintään 30 t/kk, jollei pienempi riitä.

8 Huomio: Laissa ei ole määritelty alaikärajaa henkilökohtaiselle palvelulle. Oikeuskäytännössä alle kouluikäisillekin myönnetty, jos tarve näytettävissä. Lähinnä harrastukset, joihin terve lapsi osallistuisi yksin ilman vanhempaa. Kouluikäisille myönnetty helpommin.

9 Palveluasuminen Jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Tarkoitus, että palvelulla on mahdollisuus elää ilman laitoshuoltoa. Ei tarvitse järjestää, jos huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Voidaan järjestää avustajalla kotona tai palvelutaloasumisella jne. Voi olla myös omaishoidon tuen kanssa samanaikaisesti. Myös sosiaalihuoltolain nojalla annettavissa, mutta tuolloin maksullinen.

10 Huomio Palveluasuminen on mahdollista saada erityislapsiperheen kotiin. Kunnista tarjotaan palvelua kotipalveluna, joka maksullinen. Jos kyse on vaikeavammaisesta tai pitkäaikaissairaasta henkilöstä, on palvelua haettava vammaispalvelulain nojalla. Tällöin palvelun osuus maksuton.

11 2. Apu koulunkäynnissä ja esiopetuksessa Perusopetuslaki säätelee avustamista alle kouluikäisten esiopetuksessa sekä perusopetuksessa. Koulun/esikoulun järjestettävä maksutta koulunkäynnin apuvälineet, kuljetukset ja avustajat. Lähikouluperiaate. Useasti vammaisille ja pitkäaikaissairaille järjestetään pidennetty oppivelvollisuus (enintään 11 v). Vammaisille ja pitkäaikaissairaille voidaan järjestää myös erityistä tukea, joka muodostuu erityisopetuksesta ja muusta annettavasta tuesta (avustaja- ja tulkitsemispalvelut).

12 Ennen erityisen tuen päätöstä: On kuultava oppilasta ja huoltajia/laillista edustajaa Hankittava pedagoginen selvitys: hankitaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä laadittu selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagogista selvitystä on tarpeen mukaan täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

13 Erityisen tuen päätöksessä on määrättävä: oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä tulkitsemis- ja avustajapalvelut (luokka vai henkilökohtainen avustaja?) muut lain 31 :ssä mainitut palvelut (oppimis- ja apuvälineet) oppilaan opetuksen poikkeavasta järjestämisestä (erityisluokka, muu soveltuva paikka) Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen siirtymistä seitsemännelle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätöksen tekemisen jälkeen laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityisen tuen päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuodessa.

14 Henkilökohtainen vai ryhmäavustaja? Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen näkemys ( , Dnro 219/4/13 ): Perusopetuslaki ei sinänsä takaa oppilaalle subjektiivisena oikeutena saada avustajapalvelua henkilökohtaisesti järjestettynä. Opetuksen järjestäjällä on harkintavaltaa siinä, miten se järjestää avustajapalvelut. Avustajatarvetta ja -palvelua järjestettäessä on aina kiinnitettävä huomiota lapsen yksilölliseen, opetukseen liittyvään tarpeeseen. --- Perusopetuslain 3 :n ja 31 :n säännökset edellyttävät, että kunta selvittää riittävästi oppilaan yksilölliset tarpeet henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan saamiselle sitä silmällä pitäen, että oppilaan opetus tulee järjestetyksi hänen edellytystensä mukaisesti. Kunnan on aina ennen päätöksen tekoa selvitettävä, miten oppilaan yksilölliset tarpeet opetuksen järjestämiseksi tulevat turvattua. Mikäli esimerkiksi lapselle on haettu koulunkäyntiavustajaa henkilökohtaisesti järjestettynä, ja kunta on tästä eri mieltä, on päätös perusteltava. Päätöksessä on selvitettävä, millä muulla tavoin opetuksen järjestämisestä voidaan huolehtia, jotta lapsen oikeus saada perusopetusta tulee turvatuksi. Oikeus perusopetukseen ja samalla opetukseen osallistumisen mahdollistavat avustajapalvelut ovat lapsen subjektiivisia oikeuksia.

15 3. Avustaminen päivähoidossa Päivähoitolaissa ei määritellä avustamista. Päivähoitoasetuksessa todetaan, että jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. Laadittava varhaiskasvatussuunnitelma. Erityislastentarhanopettajan palvelut.

16 4. Omaishoito ja muu tuki o o o o o o o o Omaishoidon tuki (2014 minimi 381, raskaan siirtymävaiheen tuki: 761,99 ). Kuntakohtainen vaihtelu (yleisohjeet) ja määrärahasidonnaisuus. Yleisohjeet eivät saa aiheuttaa automaattiratkaisuja, vaan aina pitää: tutkia täyttyykö omaishoitolain edellytykset arvioida hoidettavan avun ja hoidon tarve ja sitovuus tehdä vertailu muihin tuen hakijoihin tarkistaa riittävätkö määrärahat. Huom. Työsopimuslaissa mahdollisuus sopia vapaasta perheenjäsenen hoitamiseksi.

17 Muu apu: Joissain kunnissa tarjotaan määrärahasidonnaisesti avustajapalveluita sairaille ja vammaisille. Kehitysvammaisille ja kehitysviiveisille: erityishuolto-ohjelma (EHO) ja erityishuollon asiakkuus Kehitysvammaisille muu avustaminen: lyhytaikaishoito ja asuminen ryhmäkodissa, perhehoidossa ja laitoksessa Kehitysvammaisilla kuntouttavan päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivähoidon ja lomaajan hoidon maksuttomuus. Myös vaikeavammainen lapsi voi saada vammaispalvelulain nojalla henkilökohtaista apua esim. loma-ajalle tai iltapäiviksi, jos samanikäinen terve lapsi jo pärjäisi itsekseen.

18 5. Oikeusturva ja muutoksenhakukeinot Keinot, joita vammaisella on käytettävissään oikeuksiensa toteutumisen varmistamiseksi. Oikeusturvan toteutumista takaavat ennakolliset ja jälkikäteiset oikeussuojakeinot. Ennakollisia: menettelysäännökset asian käsittelystä, neuvonta sekä palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Jälkikäteiset: valitusoikeus, oikaisu, muistutus, hallintokantelu, hallintoriitamenettely, tutkintapyyntö, vahingonkorvausmenettely, potilasvakuutusilmoitus, lääkevahinkoilmoitus, henkilörekisteritietojen tarkastus- ja korjaamisoikeus, kansainväliset valitusmahdollisuudet (EIT)

19 Muutoksenhaku Vammaispalvelupäätökset: > sosiaalilautakunta > hallinto-oikeus > Korkein hallinto-oikeus subjektiivisena oikeuksina olevista palveluista ja tukitoimista. Määrärahasidonnaisista haettava valituslupaa KHO:lta. Perusopetuslain erityisen tuen päätös: > hallinto-oikeus > KHO avustamispalvelua koskevassa asiassa. Muissa tilanteissa > AVI > HAO Omaishoidon tuki: > sosiaalilautakunta > HAO EHO: > AVI > HAO > KHO Huomio: HOJKS:ista ja päivähoidon avustaja-asiassa ei muutoksenhakukelpoista päätöstä! Koska muutoksenhakutavat poikkeavat toisistaan, tarkista aina muutoksenhakuohje.

20 6. Oikeusavun mahdollisuus lakimies muutoksenhaun apuna Oikeusapu tarkoittaa sitä, että vähävarainen ja -tuloinen kansalainen voi saada itselleen tuomioistuimessa ajettavaa oikeudellisen asian hoitamista varten lakimiesavustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusturvavakuutus voi olla este oikeusavulle. Oikeusavulla asiakirjat ja oikeudenkäyntimaksut saa maksutta. Lisäksi mahdollisuus saada julkisen oikeusavustajan neuvontaa oikeusaputoimistosta. Voitko saada oikeuapua? Tarkista tekemällä laskelma oikeus.fi-sivulla tai ottamalla yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan (lakimies tai asianajaja). Avustaja tekee hakemuksen asiakkaan puolesta.

21 Yksityiset avustajat Oikeusapuna voi saada yksityisen lakimiehen apua hallinto-oikeus-, vakuutusoikeus- tai muuta tuomioistuinkäsittelyä varten. Lautakuntavaiheiden ja Aluehallintovirastoon tehtävien oikaisuvaatimuksen tekoon voi saada oikeusaputoimiston julkisen oikeusavustajan apua. Avustajan voi vaihtaa myöhemmin yksityiseen avustajaan hallinto- tai vakuutusoikeusvaiheessa. Jos haluat käyttää yksityistä lakimiestä, ota mieluiten yhteyttä sosiaalioikeuteen perehtyneeseen lakimieheen.

22 Hyödyllisiä linkkejä: stm.fi kela.fi tulli.fi trafi.fi oikeus.fi kanta.fi vero.fi sosiaaliturvaopas.fi kvtl.fi kaypahoito.fi tietosuoja.fi avi.fi valvira.fi oikeusasiamies.fi oikeuskansleri.fi laakevahinkovakuutuspooli.fi potilasvakuutuskeskus.fi finlex.fi potilaanoikeudet.fi

23 Ava Law Oy Puhelin: Sähköposti: mirva(a)avalaw.fi Vastaanotto ajanvarauksella Tampereella ja tarvittaessa muussa kaupungissa Varatuomari Mirva Salonen oikeudellista koulutusta Sosiaali- ja terveysoikeusasiat mm. valitukset hallinto- ja vakuutusoikeuteen Perhe- ja perintöasiat Työoikeus-, vahingonkorvausriidat

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset

Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori Autismi- ja Aspergerliitto ry Jäsenyhdistystapaaminen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012. Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012. Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2012 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille JOHDANTO Kansanterveys, potilas ja vammaisjärjestöt ovat koonneet yhteen julkaisuun kaikille pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot