Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2010 Milloin ja miksi on huononnettu palkallisia vapaapäiviä? Palkalliset vapaapäivät eivät kuntasektorilla lyhennä työaikaa, jos työnantaja on laittanut työntekijälle vapaapäiväksi 50- tai 60-vuotispäivän. Lähiomaisen siunauspäivä on palkallinen vapaa, jos se on suunniteltu työpäiväksi. Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu palkallisiksi vapaapäiviksi työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä. Periaate virka-/työvapaista tietyissä tilanteissa on ollut kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksissa vuosikausia. Oikeuteen saada palkallinen virka-/työvapaa ei ole tullut muutoksia. Jaksotyötä tekeville ei siis tule järjestelmällisesti suunnitella ko. päiväksi vapaapäivää vaan lähtökohtaisesti tällöin anotaan ja myönnetään palkallista virka- /työvapaata. Keskeytyspäivä alentaa jaksotyössä säännöllistä työaikaa. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2/2010 Tehyläinen vaihtoi asuinkuntaa ja työpaikkaa. Muutossa tutkintotodistus katosi. Samoihin aikoihin kurssikaveri kertoi, että oppilaitos ei ollut ilmoittanut luokkaa Valviran Terhikki-rekisteriin. Tieto säikäytti, kun viime aikoina on kohuttu valelääkäreistä ja -hoitajista. Mikä neuvoksi? Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta tehdä ilmoitusta ja käytännöt ovat kirjavat. Vastuu rekisteröinnistä on ammattihenkilöllä itsellään. Luvattomasta ammattihenkilönä toimimisesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Todistusta kannattaa kysyä koulutuksen järjestäjältä. Yksittäisen oppilaitoksen päätäntävallassa on se, miten pitkään todistusten kopioita ja muita tutkintoasiakirjoja arkistoidaan. Kannattaa siis ottaa kopioita! Jotkut jopa säilyttävät todistuksiaan pankin tallelokerossa tai skannaavat tietokoneelle. Osa kouluista ilmoittaa valmistuneet kootusti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, koska rekisteröinti ryhmänä on edullisempaa kuin yksitellen. Omat tiedot voi tarkistaa Valvirasta puhelimitse tai sähköpostitse p , -153, tai Soila Nodström, asiamies, kehittämisyksikkö

2 3/2010 Voiko työntekijä tehdä keikkaa hoitovapaan aikana omalle työnantajalle? Lähtökohtaisesti hoitovapaa on käytettävä lapsen hoitamiseen. Satunnainen keikkailu on sallittu, mikäli lapsen hoito ei esty. Hoitovapaan aikana kunnalliset hoitojärjestelyt (perhepäivähoito ja päiväkoti) eivät ole käytettävissä, joten hoitojärjestelyt voivat muodostaa tosiasiallisen esteen työnteolle. Lapsen hoidon järjestyessä työntekijä voi keikkailla joko oman tai muun työnantajan palveluksessa. Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja perheen tuloista riippuva hoitolisä. Jos perheen bruttotulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, hoitolisä pienenee tai loppuu kokonaan. Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelasta. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 4/2010 Kuinka ylityötunnit pitäisi maksaa tai korvata aikana? Työpaikallani esimerkiksi 2/2- listan tunnit saa vain tunti tunnista, jos ottaa aikana. 2/2-lista tarkoittaa yleensä jaksotyön 3+3 viikon tasoittumisjärjestelmän jälkimmäistä kolmen viikon työaikajaksoa. Kuntasektorilla jaksotyössä kolmen viikon työaikajaksossa 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta korvataan 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotetulla tuntipalkalla tai vastaavalla korotetulla ajalla. Tasoittumisjaksoa käytettäessä (kaksi peräkkäistä kolmen viikon työaikajaksoa) työntekijällä on vastaavasti oikeus 100 %:lla korotettuun tuntipalkkaan kummankin kolmiviikkoisjakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeen. Ylimääräisiä tunteja ei voi KVTES:n mukaan siirtää työaikajaksolta toiselle tunti tunnista eli ilman ylityökorvausta. Jos työpaikallanne on siirretty tunteja listalta toiselle, teille on todennäköisesti syntynyt palkkasaatavia. Tunti tunnista siirtäminen voi olla mahdollista vain, jos ylityökorvauksista on luovuttu ammattiosaston tekemällä paikallisella sopimuksella, kuten vuosityöaikasopimuksella, jota Tehy ei suosittele. Olkaa yhteydessä luottamusmieheenne. Palkkasaatavat vanhenevat palvelussuhteen kestäessä viiden ja työsuhteen päätyttyä kahden vuoden jälkeen. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2(9)

3 5/2010 Millaisella koulutuksella voi tehdä apulaisosastonhoitajan työtä? Voiko työkokemus ja sairaanhoitajan koulutus pätevöittää esimerkiksi maisterin tutkintoa paremmin? Työyhteisö määrittelee henkilöstön määrän ja organisaation tarvitseman osaamisen. Yksiselitteisesti ei voi enää sanoa, että apulaisosastonhoitajan tehtävään tarvitaan jokin tutkinto ja sen lisäksi erikseen määriteltyä työkokemusta. Työtehtävässä tarvittava koulutus määritellään tehtävästä käsin ja tehtävän edellyttämän osaamisen näkökulmasta. Määriteltäessä tulee ottaa huomioon työtehtävän painotukset lähiesimiehen työn sisällössä, eli paljonko työstä on kliinistä hoitotyötä, hallintoa tai johtamis- ja kehittämistyötä. Tehtäväkuvauksen kautta määrittely asettaa vaatimukset myös edellytettävälle koulutukselle. On hyödytöntä lähteä pohtimaan kliinisen osaamisen ja maisteritutkinnon vertailtavuutta tai soveltuvuutta paremmin tai huonommin johonkin tehtävään. Molemmilla on oma arvokas merkityksensä työyhteisöissä. Koulutus tuo aina uuden näkökulman ja lisää henkilön valmiuksia, osaamista ja kykyä soveltaa ja hyödyntää tutkittua tietoa. Toisaalta, informaali oppiminen (työssä oppiminen) on vasta viimevuosina saanut sille kuuluvaa arvostusta. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6/2010 Valmistun sairaanhoitajaksi keväällä Olen saanut työpaikan anestesia- ja leikkaushoitajana. Ennen valmistumista palkasta vähennetään 5 %, mutta sen jälkeisestä peruspalkasta olen saanut ristiriitaista tietoa. Ylihoitaja ilmoitti pienemmän palkan kuin osastonhoitaja. Onko laillista vähentää palkasta perehdytyksen aikana epäpätevyysalennus ja paljonko se maksimissaan voi olla? 5 % palkanalennus ennen valmistumista on palkkausmääräysten rajoissa ok. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi vähentää peruspalkasta enintään 10 %, jos työntekijältä puuttuu vaadittu koulutus/pätevyys. Kun pätevyystodistukset on valmistumisen jälkeen esitetty työnantajalle, palkka on tarkistettava vähintään peruspalkkaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Valmistumisen jälkeen sinulle on maksettava vähintään Tehy-sopimuksen ja mukainen sairaanhoitajan peruspalkka 2100,39 /kk. Terveydenhuollon laillistetulle ammattihenkilölle ei voi puuttuvan työkokemuksen vuoksi tehdä peruspalkan alennusta (enintään 5%). 3(9)

4 Koska työyksikkö on vaativa, voidaan perehdytysvaiheessa oleviin soveltaa hieman matalampaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin kokeneisiin, jos aloittelevat eivät vielä osaa kaikkia tehtäviä. Erilaiset palkkatarjoukset kannattaa selvittää Tehyn paikallisen luottamusmiehen kanssa. Terttu Pasanen, asiamies, edunvalvontayksikkö 7/2010 Keskussairaala ilmoitti henkilöstölleen, että työterveyshuolto on heinäkuun kokonaan kiinni. Akuuteissa sairastapauksissa työnantaja ohjeisti menemään terveyskeskukseen tai yksityiselle. Voiko työnantaja sulkea työterveyshuollon kokonaan lomien keskittämisen vuoksi? Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee kirjallisesti sopia työterveyshuollon yleisestä järjestelystä, palvelujen sisällöstä ja laajuudesta. Sopimus pitää olla nähtävillä työpaikalla. Laki ei velvoita järjestämään sairaanhoitopalveluita osana työterveyshuoltoa, mutta tästä on voitu sopia työnantajan ja palveluiden tuottajan välillä. Jos sopimuksessa ei ole sovittu sairaanhoitopalveluiden käytön määräaikaista rajoittamista vuosiloman ajaksi, on kyse sopimusrikkomisesta. Asian käsittely kuuluisi myös työsuojelun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Määräaikaistarkastusten suorittamisessa ei tule käytännön ongelmaa. Alkutarkastusten tekeminen viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta on valtioneuvoston asetuksen mukaan tehtävä ennen kuin työntekijä aloittaa työn, jossa on erityinen sairastumisen vaara, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö ja erityinen väkivallan uhka on määritelty erityiseksi sairastumisen vaaraksi. Työnantaja, joka tahallaan laiminlyö työterveyshuollon järjestämisen, voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Irmeli Vuoriluoto, henkilöstöpoliittinen asiamies, kehittämisyksikkö 8/2010 Työskentelen kunnalla ryhmäperhepäivähoitajana. Sopimukseni on määräaikainen, vaikka edellinen, vakituinen hoitaja jäi eläkkeelle vuosi sitten. Kuinka kauan kunta voi pitää minua määräaikaisena? Lainsäädännössä ei ole säädetty mitään määräaikaa, jonka jälkeen määräaikainen työntekijä on vakinaistettava. Ketjusopimukstilanteessa on tarkasteltava kunkin yksittäisen määräaikaisuuden perustetta ja pysyvää työvoiman tarvetta. 4(9)

5 Mikäli työntekijän kanssa on solmittu yksikin perusteeton määräaikaisuus ja/tai työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttö on kielletty ja työntekijä olisi vakinaistettava. Tässä tapauksessa määräaikaisuuden perusteena on todennäköisesti avoimen toimen hoito, koska vakituinen työntekijä on jo jäänyt eläkkeelle. Toimella ja sellaisen perustamisella ei ole työlainsäädännön soveltamisessa merkitystä. Työlainsäädäntö ei tunne käsitettä "avoin toimi", joten sitä ei voida käyttää määräaikaisen työsopimuksen perusteena Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 9/2010 Työpaikallani pitää toimittaa yli viisi päivää kestävän sairausloman ajalta esimiehelle lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi. Osastonhoitajan mukaan hänellä on työntekijän terveysasioista vaitiolovelvollisuus. Potilaan terveystiedot kuuluvat ymmärtääkseni vain häneen hoitosuhteessa oleville. Olen käsittänyt, ettei työntekijän diagnoosi kuulu työnantajalle. Onko työpaikkani käytäntö laillinen? Käytäntö on laillinen, jos ehdot täyttyvät. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja selvittääkseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi sairausajan palkanmaksun perusteeksi edellyttää diagnoositiedon sisältävää lääkärintodistusta. Selvitykseksi poissaolosta riittää myös lääkärintodistus, joka ei sisällä diagnoositietoa, mutta tällöin on olemassa riski, ettei työnantaja maksa palkkaa poissaoloajalta. Terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt,m jotka näiden tietojen perusteella tekevät tai valmistelevat työsuhdetta koskevia päätöksiä. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät (esimerkiksi osastonhoitaja), joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, edunvalvontayksikkö 10/2010 Kyselin liitosta useiden kymmenien perättäisten määräyskirjojen jälkeen työni vakinaistamisesta. Vastattiin, että pitää ottaa ensin oman työpaikan luottamusmieheen. Miksi? Eikö Tehyn halua auttaa sijaisia? Meillä luottamusmies ajaa työnantajan asioita. Työpaikan luottamusmies arvioi vakinaistamisedellytykset ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa vakinaistamisesta. Näin siksi, että luottamusmiehen neuvotteluoikeus perustuu työehtosopimukseen ja työnantaja ei välttämättä hyväksy muita neuvottelijoiksi. 5(9)

6 Jos luottamusmies kieltäytyy hoitamasta asiaa, jäsenen on käännyttävä oman ammattiosastonsa puheenjohtajan puoleen. Tehyn lakimiehet tutkivat riitautuedellytykset, mikäli vakinaistamisneuvottelut päättyvät paikallistasolla erimielisinä. Jäsenellä on aina oikeus käyttää Tehyn oikeusturvavakuutusta ja sen avulla saattaa määräaikauisuuksien laillisuus käräjäoikeuden tutkittavaksi. Lähtökohtaisesti vastaaja on toiminut oikein ohjatessaan jäsenen luottamusmiehen juttusille. Ongelmana näyttää kuitenkin olevan se, ettei jäsen luota työpaikkansa luottamusmieheen. Luottamusmies on valittu vaaleilla ja seuraavissa vaaleissa avautuu tilaisuus uuden luottamusmiehen valinnalle. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 11/2010 Esimies lähettää sähköpostilla palautetta papa-näytteenoton onnistumiprosenteista. Yksittäisen ottajan tilastot ovat kaikkien nähtävissä. Eikö palaute pitäisi lähettää jokaiselle erikseen? Esimies seuraa näytteiden onnistunutta analysointia ja näytteen tuloksen oikeudellisuutta ja hyödyntämistä potilaan hyväksi. Seurannan kohteena on kliinisen laboratoriotyöprosessin ensimmäinen vaihe eli näytteen adekvaattisuuden arviointi analysointia varten. Seuranta on laadun ja prosessin mittarointia. Mittaamisen kautta työyhteisö pystyy kehittymään ja löytää keinoja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. On vaikea korjata, jos ei tiedä mitä korjaa. Tilastojen lähettäminen työyhteisölle ei poikkea muusta laboratoriotoiminnasta, koska kliinisessä laboratoriossa näytteenottajan tunnistetiedot ovat olemassa sähköisissä järjestelmissä. Avoimuus työn laadussa kehittää työpaikan potilasturvallisuuskultturia. Se ei ole ristiriidassa yksityisyyden suojan kanssa vaan tuo työyhteisölle mahdollisuuden myös vertaisoppimiselle ja työprosessien kehittämiselle. Työyhteisön pitää kuitenkin avoimesti keskustella yhdessä siitä, missä muodossa työn onnistumisen tulokset ilmoitetaan. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6(9)

7 12/2010 Onko suojavaatteiden vaihtaminen työaikaa vai ei? Entä ruokatunti? Työaikaa on työhön käytettävä aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä. Vaatteita vaihtaessaan työntekijä ei tee työtehtäviään eikä ole työnantajan käytettävissä. Suojavaatteiden vaihto tapahtuu lähtökohtaisesti omalla ajalla. Työnantaja järjestää päivittäiset lepoajat. Kun työpäivän pituus on yi kuusi tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään puolen tunnin mittäiseen ruokataukoon. Jos ruokatauko on omaa aikaa, työpaikalta saa poistua. Ulkopuolelle poistuminen ei yleensä ole mahdollista suojavaatteissa. Joillakin työpaikoilla myös matka vaatteita vaihtamaan on niin pitkä, että tauko kuluisi käytännössä matkoihin. Tällöin ruokatunnin tulisi olla työaikaa. Esimerkiksi sairaalassa jaksotyöaikaa tekevällä työntekijällä on oikeus työaikaan kuuluvaan minuutin pituiseen joutuisaan ruokailuun, joka ei saa häiritä työnkulkua. Jos työstä ei ole mahdollista irrottautua täysin ruokatauon ajaksi, tauko pitäisi lukea työajaksi. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, edunvalvontayksikkö 13/2010 Sairastuin yllättäen, ja ilmoitin asiasta ohjeen mukaisesti osastonhoitajalle. Hänellä oli puhelinvastaaja päällä, ja jätin siihen viestin. Esimies ei soittanut takaisin, ja myöhemmin selvisi, että hän oli lähtenyt työpaikalta kesken päivän. Sairauslomani menee palkattomaksi, koska toimin kuulemma väärin. Onko työntekijä vastuussa, jos esimies ei virka-aikana vastaa puhelimeen? Työsopimuslaki ei sisällä ilmoittamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä. Useimpien työehtosopimusten mukaan sairauden takia työkyvyttömäksi tulleen työntekijän on viipymättä ilmoitettava sairaudestaan työnantajalle sekä annettava arvio siitä, milloin työkyvyttömyys päättyy. Työpaikalla on sovittava kenelle ja miten sairaustapauksesta ilmoitetaan. Yleensä ilmoitus tehdään lähimmälle esimiehelle tai työnantajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät tietävät, miten toimia sairaustapauksissa. Työpaikan yleiseen käytäntöön voi kuulua, että poissaolosta on ilmoitettava esimiehelle puhelimitse. Olet yrittänyt tavoittaa esimiestäsi ja jättänyt hänelle puhelinvastaajaan viestin. Jos olet noudattanyt työpaikallasi sovittua käytäntöä, eikä työntekijöitä ole ohjeistettu esimiehen poissaolon varalta, tulisi sinulla olla oikeus sairausajan palkkaan. Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen, joka auttaa sinua asian selvittämisessä. Katariina Tirri, vt. lakimies, edunvalvontayksikkö 7(9)

8 14/2010 Saako hoitaja kieltää hoitotilanteen kuvaamisen? Työpaikka ei ole kotirauhan suojaama tila, joten yksittäinen hoitaja ei voi kuvaamista kieltää. Työnantaja voi kieltää kuvaamisen suljetussa tilassa, mutta tällaisen kiellon asettaminen on työnantajan harkinnan varassa. Mikäli työntekijät kokevat kuvaamisen häiritseväksi, olisi kohtuullista, että työnataja asettaisi vähintään suosituksen, jossa kehotetaan pidättymään kuvaamasta työpaikalla. Kuvan levittäminen ei välttämättä ole sallitutua. MIkäli tallennetta esitetään sillä esiintyvien lupaa kysymättä kuvaajan perhepiiriä laajemmalle joukolle, saattaa kyseseseen tulla rikoslain mukaan rangaistava yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Potilaan tai omaisen kuvaamista ei voi kieltää, koska laki yksityisyyden suojasta työelämässä koskee ainoastaan työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Kuvaaminen ei myöskään anna oikeutta kieltäytyä työstä. Sen sijaan työnantaja ei voi kuvata videolle hoitotilannetta tai muutakaan työskentelyä ilman työntekijän nimenomaista suostumusta. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, Edunvalvontayksikkö 15/2010 Millaiset ovat osittaisen hoitovapaan ehdot? Työnantajan mukaan sitä voi hakea vain kerran kalenterivuoden aikana. Haluaisin olla osittaisella hoitovapaalla alkuvuoden, tehdä jonkin aikaa täyttä työaikaa ja jäädä taas hoitovapaalle. Työnantajani ei suostu tähän, vaan sanoo, että loppuvuosi on tehtävä täyttä työaikaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida kohtuullisilla työjärjestelyillä välttää. Jos kyse on kunnallisesta eli suuresta työnantajasta, kieltätyämiselle ei lähtökohtaisesti ole perusteita. Oikeuskirjallisuus toteaa, että työnantajan oikeus kieltätyä antamasta osittaista hoitovapaata voi riippua muun muassa työpaikan koosta. Mikäli vapaata ei saada sovittua, mutta työnantajalla ei ole kieltäytymisperustettakaan, työntekijälle on annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Enempään ei työnantajalla ole velvoitetta. Vapaan pituus ja ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Heli Hartman, vt. lakimies, Edunvalvontayksikkö 8(9)

9 16/2010 Epäilen, että joku on katsellut potilastietojani luvatta. Mistä saan tietää, kuka on katsellut tietojani? Potilastietojen käyttöoikeus on potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla. He savat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Myös käytön ja luovutuksen peruste on kerrottava. Asiakkaan tulee tehdä pyyntö tarkastusoikeutensa käyttämisestä toimintayksikön lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Tämä huolehtii tietojen hankkimisesta asiakkaan suostumuksella ja antaa tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä. Tiedot on annettava pyydettäessä kirjallisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Jos tietoja kieltäydytään antamasta, tästä on annettava kirjallinen todistus ja todistuksessa on mainittava, miksi tarkastusoikeus on evätty. Pääsääntö on, että lokitiedot on pyynnöstä annettava. Hanna Huotari, lakimies, Edunvalvontayksikkö 9(9)

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN MUUTTOPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Muuttopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 MUUTTOPALVELUALAN

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 16.2.2005 30.9.2007 Terveyspalvelualan Liitto Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 420 20, Faksi (09)

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014 1/2014 Olen valmistunut fysioterapeutiksi opistosta. Missä voisin jatkaa opintojani? Erikoistumisopintoja on vähän tarjolla. Ammattikorkeakoulun nuorten haussa

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille.

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot