Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2010 Milloin ja miksi on huononnettu palkallisia vapaapäiviä? Palkalliset vapaapäivät eivät kuntasektorilla lyhennä työaikaa, jos työnantaja on laittanut työntekijälle vapaapäiväksi 50- tai 60-vuotispäivän. Lähiomaisen siunauspäivä on palkallinen vapaa, jos se on suunniteltu työpäiväksi. Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu palkallisiksi vapaapäiviksi työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä. Periaate virka-/työvapaista tietyissä tilanteissa on ollut kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksissa vuosikausia. Oikeuteen saada palkallinen virka-/työvapaa ei ole tullut muutoksia. Jaksotyötä tekeville ei siis tule järjestelmällisesti suunnitella ko. päiväksi vapaapäivää vaan lähtökohtaisesti tällöin anotaan ja myönnetään palkallista virka- /työvapaata. Keskeytyspäivä alentaa jaksotyössä säännöllistä työaikaa. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2/2010 Tehyläinen vaihtoi asuinkuntaa ja työpaikkaa. Muutossa tutkintotodistus katosi. Samoihin aikoihin kurssikaveri kertoi, että oppilaitos ei ollut ilmoittanut luokkaa Valviran Terhikki-rekisteriin. Tieto säikäytti, kun viime aikoina on kohuttu valelääkäreistä ja -hoitajista. Mikä neuvoksi? Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta tehdä ilmoitusta ja käytännöt ovat kirjavat. Vastuu rekisteröinnistä on ammattihenkilöllä itsellään. Luvattomasta ammattihenkilönä toimimisesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Todistusta kannattaa kysyä koulutuksen järjestäjältä. Yksittäisen oppilaitoksen päätäntävallassa on se, miten pitkään todistusten kopioita ja muita tutkintoasiakirjoja arkistoidaan. Kannattaa siis ottaa kopioita! Jotkut jopa säilyttävät todistuksiaan pankin tallelokerossa tai skannaavat tietokoneelle. Osa kouluista ilmoittaa valmistuneet kootusti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, koska rekisteröinti ryhmänä on edullisempaa kuin yksitellen. Omat tiedot voi tarkistaa Valvirasta puhelimitse tai sähköpostitse p , -153, tai Soila Nodström, asiamies, kehittämisyksikkö

2 3/2010 Voiko työntekijä tehdä keikkaa hoitovapaan aikana omalle työnantajalle? Lähtökohtaisesti hoitovapaa on käytettävä lapsen hoitamiseen. Satunnainen keikkailu on sallittu, mikäli lapsen hoito ei esty. Hoitovapaan aikana kunnalliset hoitojärjestelyt (perhepäivähoito ja päiväkoti) eivät ole käytettävissä, joten hoitojärjestelyt voivat muodostaa tosiasiallisen esteen työnteolle. Lapsen hoidon järjestyessä työntekijä voi keikkailla joko oman tai muun työnantajan palveluksessa. Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Lasten kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja perheen tuloista riippuva hoitolisä. Jos perheen bruttotulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, hoitolisä pienenee tai loppuu kokonaan. Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelasta. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 4/2010 Kuinka ylityötunnit pitäisi maksaa tai korvata aikana? Työpaikallani esimerkiksi 2/2- listan tunnit saa vain tunti tunnista, jos ottaa aikana. 2/2-lista tarkoittaa yleensä jaksotyön 3+3 viikon tasoittumisjärjestelmän jälkimmäistä kolmen viikon työaikajaksoa. Kuntasektorilla jaksotyössä kolmen viikon työaikajaksossa 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta korvataan 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotetulla tuntipalkalla tai vastaavalla korotetulla ajalla. Tasoittumisjaksoa käytettäessä (kaksi peräkkäistä kolmen viikon työaikajaksoa) työntekijällä on vastaavasti oikeus 100 %:lla korotettuun tuntipalkkaan kummankin kolmiviikkoisjakson 18 ensimmäisen ylityötunnin jälkeen. Ylimääräisiä tunteja ei voi KVTES:n mukaan siirtää työaikajaksolta toiselle tunti tunnista eli ilman ylityökorvausta. Jos työpaikallanne on siirretty tunteja listalta toiselle, teille on todennäköisesti syntynyt palkkasaatavia. Tunti tunnista siirtäminen voi olla mahdollista vain, jos ylityökorvauksista on luovuttu ammattiosaston tekemällä paikallisella sopimuksella, kuten vuosityöaikasopimuksella, jota Tehy ei suosittele. Olkaa yhteydessä luottamusmieheenne. Palkkasaatavat vanhenevat palvelussuhteen kestäessä viiden ja työsuhteen päätyttyä kahden vuoden jälkeen. Maija Wilskman, asiamies, edunvalvontayksikkö 2(9)

3 5/2010 Millaisella koulutuksella voi tehdä apulaisosastonhoitajan työtä? Voiko työkokemus ja sairaanhoitajan koulutus pätevöittää esimerkiksi maisterin tutkintoa paremmin? Työyhteisö määrittelee henkilöstön määrän ja organisaation tarvitseman osaamisen. Yksiselitteisesti ei voi enää sanoa, että apulaisosastonhoitajan tehtävään tarvitaan jokin tutkinto ja sen lisäksi erikseen määriteltyä työkokemusta. Työtehtävässä tarvittava koulutus määritellään tehtävästä käsin ja tehtävän edellyttämän osaamisen näkökulmasta. Määriteltäessä tulee ottaa huomioon työtehtävän painotukset lähiesimiehen työn sisällössä, eli paljonko työstä on kliinistä hoitotyötä, hallintoa tai johtamis- ja kehittämistyötä. Tehtäväkuvauksen kautta määrittely asettaa vaatimukset myös edellytettävälle koulutukselle. On hyödytöntä lähteä pohtimaan kliinisen osaamisen ja maisteritutkinnon vertailtavuutta tai soveltuvuutta paremmin tai huonommin johonkin tehtävään. Molemmilla on oma arvokas merkityksensä työyhteisöissä. Koulutus tuo aina uuden näkökulman ja lisää henkilön valmiuksia, osaamista ja kykyä soveltaa ja hyödyntää tutkittua tietoa. Toisaalta, informaali oppiminen (työssä oppiminen) on vasta viimevuosina saanut sille kuuluvaa arvostusta. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6/2010 Valmistun sairaanhoitajaksi keväällä Olen saanut työpaikan anestesia- ja leikkaushoitajana. Ennen valmistumista palkasta vähennetään 5 %, mutta sen jälkeisestä peruspalkasta olen saanut ristiriitaista tietoa. Ylihoitaja ilmoitti pienemmän palkan kuin osastonhoitaja. Onko laillista vähentää palkasta perehdytyksen aikana epäpätevyysalennus ja paljonko se maksimissaan voi olla? 5 % palkanalennus ennen valmistumista on palkkausmääräysten rajoissa ok. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi vähentää peruspalkasta enintään 10 %, jos työntekijältä puuttuu vaadittu koulutus/pätevyys. Kun pätevyystodistukset on valmistumisen jälkeen esitetty työnantajalle, palkka on tarkistettava vähintään peruspalkkaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Valmistumisen jälkeen sinulle on maksettava vähintään Tehy-sopimuksen ja mukainen sairaanhoitajan peruspalkka 2100,39 /kk. Terveydenhuollon laillistetulle ammattihenkilölle ei voi puuttuvan työkokemuksen vuoksi tehdä peruspalkan alennusta (enintään 5%). 3(9)

4 Koska työyksikkö on vaativa, voidaan perehdytysvaiheessa oleviin soveltaa hieman matalampaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin kokeneisiin, jos aloittelevat eivät vielä osaa kaikkia tehtäviä. Erilaiset palkkatarjoukset kannattaa selvittää Tehyn paikallisen luottamusmiehen kanssa. Terttu Pasanen, asiamies, edunvalvontayksikkö 7/2010 Keskussairaala ilmoitti henkilöstölleen, että työterveyshuolto on heinäkuun kokonaan kiinni. Akuuteissa sairastapauksissa työnantaja ohjeisti menemään terveyskeskukseen tai yksityiselle. Voiko työnantaja sulkea työterveyshuollon kokonaan lomien keskittämisen vuoksi? Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee kirjallisesti sopia työterveyshuollon yleisestä järjestelystä, palvelujen sisällöstä ja laajuudesta. Sopimus pitää olla nähtävillä työpaikalla. Laki ei velvoita järjestämään sairaanhoitopalveluita osana työterveyshuoltoa, mutta tästä on voitu sopia työnantajan ja palveluiden tuottajan välillä. Jos sopimuksessa ei ole sovittu sairaanhoitopalveluiden käytön määräaikaista rajoittamista vuosiloman ajaksi, on kyse sopimusrikkomisesta. Asian käsittely kuuluisi myös työsuojelun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Määräaikaistarkastusten suorittamisessa ei tule käytännön ongelmaa. Alkutarkastusten tekeminen viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta on valtioneuvoston asetuksen mukaan tehtävä ennen kuin työntekijä aloittaa työn, jossa on erityinen sairastumisen vaara, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö ja erityinen väkivallan uhka on määritelty erityiseksi sairastumisen vaaraksi. Työnantaja, joka tahallaan laiminlyö työterveyshuollon järjestämisen, voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Irmeli Vuoriluoto, henkilöstöpoliittinen asiamies, kehittämisyksikkö 8/2010 Työskentelen kunnalla ryhmäperhepäivähoitajana. Sopimukseni on määräaikainen, vaikka edellinen, vakituinen hoitaja jäi eläkkeelle vuosi sitten. Kuinka kauan kunta voi pitää minua määräaikaisena? Lainsäädännössä ei ole säädetty mitään määräaikaa, jonka jälkeen määräaikainen työntekijä on vakinaistettava. Ketjusopimukstilanteessa on tarkasteltava kunkin yksittäisen määräaikaisuuden perustetta ja pysyvää työvoiman tarvetta. 4(9)

5 Mikäli työntekijän kanssa on solmittu yksikin perusteeton määräaikaisuus ja/tai työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttö on kielletty ja työntekijä olisi vakinaistettava. Tässä tapauksessa määräaikaisuuden perusteena on todennäköisesti avoimen toimen hoito, koska vakituinen työntekijä on jo jäänyt eläkkeelle. Toimella ja sellaisen perustamisella ei ole työlainsäädännön soveltamisessa merkitystä. Työlainsäädäntö ei tunne käsitettä "avoin toimi", joten sitä ei voida käyttää määräaikaisen työsopimuksen perusteena Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 9/2010 Työpaikallani pitää toimittaa yli viisi päivää kestävän sairausloman ajalta esimiehelle lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi. Osastonhoitajan mukaan hänellä on työntekijän terveysasioista vaitiolovelvollisuus. Potilaan terveystiedot kuuluvat ymmärtääkseni vain häneen hoitosuhteessa oleville. Olen käsittänyt, ettei työntekijän diagnoosi kuulu työnantajalle. Onko työpaikkani käytäntö laillinen? Käytäntö on laillinen, jos ehdot täyttyvät. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja selvittääkseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi sairausajan palkanmaksun perusteeksi edellyttää diagnoositiedon sisältävää lääkärintodistusta. Selvitykseksi poissaolosta riittää myös lääkärintodistus, joka ei sisällä diagnoositietoa, mutta tällöin on olemassa riski, ettei työnantaja maksa palkkaa poissaoloajalta. Terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt,m jotka näiden tietojen perusteella tekevät tai valmistelevat työsuhdetta koskevia päätöksiä. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät (esimerkiksi osastonhoitaja), joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, edunvalvontayksikkö 10/2010 Kyselin liitosta useiden kymmenien perättäisten määräyskirjojen jälkeen työni vakinaistamisesta. Vastattiin, että pitää ottaa ensin oman työpaikan luottamusmieheen. Miksi? Eikö Tehyn halua auttaa sijaisia? Meillä luottamusmies ajaa työnantajan asioita. Työpaikan luottamusmies arvioi vakinaistamisedellytykset ja tarvittaessa neuvottelee työnantajan kanssa vakinaistamisesta. Näin siksi, että luottamusmiehen neuvotteluoikeus perustuu työehtosopimukseen ja työnantaja ei välttämättä hyväksy muita neuvottelijoiksi. 5(9)

6 Jos luottamusmies kieltäytyy hoitamasta asiaa, jäsenen on käännyttävä oman ammattiosastonsa puheenjohtajan puoleen. Tehyn lakimiehet tutkivat riitautuedellytykset, mikäli vakinaistamisneuvottelut päättyvät paikallistasolla erimielisinä. Jäsenellä on aina oikeus käyttää Tehyn oikeusturvavakuutusta ja sen avulla saattaa määräaikauisuuksien laillisuus käräjäoikeuden tutkittavaksi. Lähtökohtaisesti vastaaja on toiminut oikein ohjatessaan jäsenen luottamusmiehen juttusille. Ongelmana näyttää kuitenkin olevan se, ettei jäsen luota työpaikkansa luottamusmieheen. Luottamusmies on valittu vaaleilla ja seuraavissa vaaleissa avautuu tilaisuus uuden luottamusmiehen valinnalle. Niina Nurminen, lakimies, edunvalvontayksikkö 11/2010 Esimies lähettää sähköpostilla palautetta papa-näytteenoton onnistumiprosenteista. Yksittäisen ottajan tilastot ovat kaikkien nähtävissä. Eikö palaute pitäisi lähettää jokaiselle erikseen? Esimies seuraa näytteiden onnistunutta analysointia ja näytteen tuloksen oikeudellisuutta ja hyödyntämistä potilaan hyväksi. Seurannan kohteena on kliinisen laboratoriotyöprosessin ensimmäinen vaihe eli näytteen adekvaattisuuden arviointi analysointia varten. Seuranta on laadun ja prosessin mittarointia. Mittaamisen kautta työyhteisö pystyy kehittymään ja löytää keinoja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. On vaikea korjata, jos ei tiedä mitä korjaa. Tilastojen lähettäminen työyhteisölle ei poikkea muusta laboratoriotoiminnasta, koska kliinisessä laboratoriossa näytteenottajan tunnistetiedot ovat olemassa sähköisissä järjestelmissä. Avoimuus työn laadussa kehittää työpaikan potilasturvallisuuskultturia. Se ei ole ristiriidassa yksityisyyden suojan kanssa vaan tuo työyhteisölle mahdollisuuden myös vertaisoppimiselle ja työprosessien kehittämiselle. Työyhteisön pitää kuitenkin avoimesti keskustella yhdessä siitä, missä muodossa työn onnistumisen tulokset ilmoitetaan. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö, kehittämisyksikkö 6(9)

7 12/2010 Onko suojavaatteiden vaihtaminen työaikaa vai ei? Entä ruokatunti? Työaikaa on työhön käytettävä aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä. Vaatteita vaihtaessaan työntekijä ei tee työtehtäviään eikä ole työnantajan käytettävissä. Suojavaatteiden vaihto tapahtuu lähtökohtaisesti omalla ajalla. Työnantaja järjestää päivittäiset lepoajat. Kun työpäivän pituus on yi kuusi tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään puolen tunnin mittäiseen ruokataukoon. Jos ruokatauko on omaa aikaa, työpaikalta saa poistua. Ulkopuolelle poistuminen ei yleensä ole mahdollista suojavaatteissa. Joillakin työpaikoilla myös matka vaatteita vaihtamaan on niin pitkä, että tauko kuluisi käytännössä matkoihin. Tällöin ruokatunnin tulisi olla työaikaa. Esimerkiksi sairaalassa jaksotyöaikaa tekevällä työntekijällä on oikeus työaikaan kuuluvaan minuutin pituiseen joutuisaan ruokailuun, joka ei saa häiritä työnkulkua. Jos työstä ei ole mahdollista irrottautua täysin ruokatauon ajaksi, tauko pitäisi lukea työajaksi. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, edunvalvontayksikkö 13/2010 Sairastuin yllättäen, ja ilmoitin asiasta ohjeen mukaisesti osastonhoitajalle. Hänellä oli puhelinvastaaja päällä, ja jätin siihen viestin. Esimies ei soittanut takaisin, ja myöhemmin selvisi, että hän oli lähtenyt työpaikalta kesken päivän. Sairauslomani menee palkattomaksi, koska toimin kuulemma väärin. Onko työntekijä vastuussa, jos esimies ei virka-aikana vastaa puhelimeen? Työsopimuslaki ei sisällä ilmoittamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä. Useimpien työehtosopimusten mukaan sairauden takia työkyvyttömäksi tulleen työntekijän on viipymättä ilmoitettava sairaudestaan työnantajalle sekä annettava arvio siitä, milloin työkyvyttömyys päättyy. Työpaikalla on sovittava kenelle ja miten sairaustapauksesta ilmoitetaan. Yleensä ilmoitus tehdään lähimmälle esimiehelle tai työnantajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät tietävät, miten toimia sairaustapauksissa. Työpaikan yleiseen käytäntöön voi kuulua, että poissaolosta on ilmoitettava esimiehelle puhelimitse. Olet yrittänyt tavoittaa esimiestäsi ja jättänyt hänelle puhelinvastaajaan viestin. Jos olet noudattanyt työpaikallasi sovittua käytäntöä, eikä työntekijöitä ole ohjeistettu esimiehen poissaolon varalta, tulisi sinulla olla oikeus sairausajan palkkaan. Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen, joka auttaa sinua asian selvittämisessä. Katariina Tirri, vt. lakimies, edunvalvontayksikkö 7(9)

8 14/2010 Saako hoitaja kieltää hoitotilanteen kuvaamisen? Työpaikka ei ole kotirauhan suojaama tila, joten yksittäinen hoitaja ei voi kuvaamista kieltää. Työnantaja voi kieltää kuvaamisen suljetussa tilassa, mutta tällaisen kiellon asettaminen on työnantajan harkinnan varassa. Mikäli työntekijät kokevat kuvaamisen häiritseväksi, olisi kohtuullista, että työnataja asettaisi vähintään suosituksen, jossa kehotetaan pidättymään kuvaamasta työpaikalla. Kuvan levittäminen ei välttämättä ole sallitutua. MIkäli tallennetta esitetään sillä esiintyvien lupaa kysymättä kuvaajan perhepiiriä laajemmalle joukolle, saattaa kyseseseen tulla rikoslain mukaan rangaistava yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. Potilaan tai omaisen kuvaamista ei voi kieltää, koska laki yksityisyyden suojasta työelämässä koskee ainoastaan työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Kuvaaminen ei myöskään anna oikeutta kieltäytyä työstä. Sen sijaan työnantaja ei voi kuvata videolle hoitotilannetta tai muutakaan työskentelyä ilman työntekijän nimenomaista suostumusta. Matias Nyman, lakimiesharjoittelija, Edunvalvontayksikkö 15/2010 Millaiset ovat osittaisen hoitovapaan ehdot? Työnantajan mukaan sitä voi hakea vain kerran kalenterivuoden aikana. Haluaisin olla osittaisella hoitovapaalla alkuvuoden, tehdä jonkin aikaa täyttä työaikaa ja jäädä taas hoitovapaalle. Työnantajani ei suostu tähän, vaan sanoo, että loppuvuosi on tehtävä täyttä työaikaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida kohtuullisilla työjärjestelyillä välttää. Jos kyse on kunnallisesta eli suuresta työnantajasta, kieltätyämiselle ei lähtökohtaisesti ole perusteita. Oikeuskirjallisuus toteaa, että työnantajan oikeus kieltätyä antamasta osittaista hoitovapaata voi riippua muun muassa työpaikan koosta. Mikäli vapaata ei saada sovittua, mutta työnantajalla ei ole kieltäytymisperustettakaan, työntekijälle on annettava osittaista hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Enempään ei työnantajalla ole velvoitetta. Vapaan pituus ja ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Heli Hartman, vt. lakimies, Edunvalvontayksikkö 8(9)

9 16/2010 Epäilen, että joku on katsellut potilastietojani luvatta. Mistä saan tietää, kuka on katsellut tietojani? Potilastietojen käyttöoikeus on potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla. He savat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Myös käytön ja luovutuksen peruste on kerrottava. Asiakkaan tulee tehdä pyyntö tarkastusoikeutensa käyttämisestä toimintayksikön lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Tämä huolehtii tietojen hankkimisesta asiakkaan suostumuksella ja antaa tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä. Tiedot on annettava pyydettäessä kirjallisesti ja ymmärrettävässä muodossa. Jos tietoja kieltäydytään antamasta, tästä on annettava kirjallinen todistus ja todistuksessa on mainittava, miksi tarkastusoikeus on evätty. Pääsääntö on, että lokitiedot on pyynnöstä annettava. Hanna Huotari, lakimies, Edunvalvontayksikkö 9(9)

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy

Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät Matias Nyman Tehy Työsuhdeasiaa julkisella sektorilla Fysioterapeuttien opintopäivät 2016 16.4.2016 Matias Nyman Tehy Työajat: työaikamuoto ja ruokatauko Muodollinen jaksotyö poistui kesällä 2015 useat työnantajat siirsivät

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat ry ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 14.9.2016 PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat

Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat Ammattina hyvinvointi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL PERHEPÄIVÄHOITAJIEN TYÖAIKA Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat SISÄLTÖ TYÖAIKALAIN MUUTOS 3 Työaikalain muutos ei uhkaa perhepäivähoitopalvelujen

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot