Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta"

Transkriptio

1 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen tulkinta ovat jatkuvassa muutoksessa. Tähän muistioon on koottu sen antohetken mukaisia tulkintasuosituksia ja menettelytapaohjeita syyttäjille. Oikeustila vakiintunee vasta ajan myötä. Vallitsevassa oikeustilassa syyttäjäkäytännön yhdenmukaisuuden päämäärä edellyttää syyttäjiltä erityistä aktiivisuutta ja tarkkaavaisuutta. Syyttäjäntoimintaan välittömästi vaikuttavia uusia oikeusohjeita voi sisältyä lakimuutoksiin, eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottoihin sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ratkaisuihin. Alempien oikeusasteiden käytännössä voi ilmetä ristiriitaisuuksia ja sellaisia poikkeamia, että niistä on syytä hakea korkeimman oikeuden ratkaisuja. Edellä todetun johdosta syyttäjiä kehotetaan raportoimaan aktiivisesti oikeustilaa ja -käytäntöä koskevista havainnoistaan Valtakunnansyyttäjänvirastoon, jossa ne analysoidaan ja arvioidaan niistä mahdollisesti johtuva tarve jatkotoimiin, mukaan lukien tämän muistion sisältämien suositusten muuttaminen ja päivittäminen. 2. Mitä korkein oikeus päätti ratkaisussaan KKO 2013:59? Korkein oikeus muutti linjaustaan siitä, milloin ne bis in idem -periaate estää syytteen nostamisen asiassa, jossa hallinnollisen rangaistuksen määrääminen on jo vireillä. Aikaisemmin korkein oikeus oli ratkaisuissaan katsonut, että vain ns. peräkkäiset prosessit ovat kiellettyjä, mikä tarkoittaa sitä, että lainvoimainen hallinnollinen päätös estää rikosprosessin aloittamisen (res judicata). Uudessa ratkaisussaan korkein oikeus päätti, että myös nk. rinnakkaiset prosessit ovat kiellettyjä, jolloin jo hallinnollisen prosessin vireilläolo estää syytteen nostamisen (lis pendens). Korkeimman oikeuden ratkaisussa veronkorotusmenettely katsotaan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan tarkoittamaksi rikosasiaksi viimeistään silloin, kun verotuspäätöksessä on otettu kantaa veronkorotuksen määräämiseen tai siihen, ettei määräämiselle ole perusteita. Tätä ajankohtaa voidaan pitää vireilläolovaikutuksen luovana hetkenä. Ensin vireille tullut menettely estää uuden menettelyn aloittamisen.

2 2 (11) Muilta osin noudatetaan korkeimman oikeuden aikaisempaa ne bis in idem -oikeuskäytäntöä. 3. Miten ratkaisua KKO 2013:59 on tulkittava? Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa säädetään valtion sisäisestä kahteen kertaan syyttämistä ja tuomitsemista koskevasta ne bis in idem -kiellosta. Sopimuksen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi ko. valtion lakien mukaan. Suomen perustuslain 21 :n on katsottu sisältävän saman kiellon. Koska ennen syytteen vireillepanoa määrätty hallinnollinen sanktio riittää estevaikutuksen synnyttämiseen, syyttäjän ei enää korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2013:59 jälkeen tarvitse arvioida hallintoprosessin lopullisuutta edelleen vireillä olevissa rikosasioissa. Lis pendens -vaikutuksen saa hyväkseen kuitenkin vain se osallinen, jolle rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttava sanktio on määrätty. Estevaikutus muodostaa prosessin esteen, mutta ei vaikuta teon rangaistavuuteen. Estevaikutus tulee ottaa huomioon myös verorikkomusasioissa ja silloin, kun rangaistus on määrätty rangaistusmääräysmenettelyssä. 4. Syyttäjän syyteoikeus ja lainvoimaisen tuomion purkaminen Korkeimman oikeuden uusin linjaus perustuu tulkintaan Suomen perustuslain sisällöstä ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Se ei perustu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoihin tai Euroopan unionin perusoikeussopimukseen. Näin ollen päätöksessä muutettua tulkintalinjaa on perusteltua soveltaa sen antopäivästä lukien, kunnes korkein oikeus mahdollisesti toisin päättää. Tällä ajankohdalla on merkitystä niissä tapauksissa, joissa tulisi arvioitavaksi, onko perusteita käyttää oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädettyjä ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja. Syyttäjän kannalta sovellettavaksi saattaisi tulla 31 luvun 8 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lainvoiman saaneen tuomion purkaminen rikosasiassa syytetyn eduksi. Purkamisen edellytyksenä on, että tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Lähtökohtaisesti voitaneen katsoa, että korkein oikeus ja sen oikeuskäytäntöä noudattaneet alemmat tuomioistuimet eivät ole ratkaisuissaan ennen soveltaneet lakia ilmeisesti väärin. Tätä tulkintaa tukee se, että korkeimman oikeuden enemmistön ratkaisusta KKO 2013:59 ilmenevä tulkinta perustuslakivaliokunnan kannanotosta (PeVL 9/2012 vp s. 4) kaksoisrangaistavuuteen on tiukempi kuin va-

3 3 (11) liokunnan oma myöhempi tulkinta siitä (PeVL 17/2013 vp s. 3). Perustuslakivaliokunta toteaa myöhemmässä lausunnossaan, ettei aikaisemmin lausutusta voida vetää suoria johtopäätöksiä voimassa olevien lakien tulkintaan. Sama viesti on luettavissa Valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä 15/2013 vp. Syyttäjällä ei ole syyteoikeutta vireillä olevassa rikosasiassa, jossa ne bis in idem -estevaikutus tulee sovellettavaksi. Näin ollen sellaisesta syytteestä, jossa hallinnollinen sanktio on tullut vireille ennen syytteen vireille tuloa, syytteestä on perusteltua luopua. Jos syyte on tullut vireille ennen hallinnollisesta sanktiosta päättämistä, syyteoikeus säilyy ja hallinnollinen sanktio tulee poistaa. Poistamisesta huolehtii sanktion määrännyt viranomainen. Syyte tulee vireille, kun haastehakemus toimitetaan käräjäoikeudelle tai syyttäjähaaste annetaan tiedoksi (ROL 5:1.2). Veronkorotusprosessin tulkitaan ratkaisussa KKO 2013:59 tulevan rikosprosessiin rinnastettavalla tavalla vireille, kun korotuksen määräämispäätösvaltaa on käytetty. Syyttäjällä ei pääsääntöisesti ole perusteita hakea purkua syytetyn eduksi ne bis in idem -estevaikutuksen takia ennen annetuissa tuomioistuinten ratkaisuissa, koska Suomen lakia ei voitane katsoa näissä päätöksissä sovelletun ilmeisesti väärin. Korkeimman oikeuden vastauspyyntöihin ne bis in idem -asioissa on kuitenkin aina vastattava. 5. Hallinnollisen sanktion rinnastamisesta rangaistukseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään päätöksestä Engel v. Alankomaat lähtien kehittänyt ns. Engel -kriteerejä. Niitä käytetään sen arvioimiseen, koska hallinnollista sanktiota voidaan yksittäistapauksessa pitää rangaistukseen rinnastettavana seuraamuksena. Kriteerejä on kehitetty edelleen esimerkiksi tapauksissa Jussila v. Suomi (veronkorotus), Zolotukhin (järjestysrikkomus), Ruotsalainen (polttoainemaksun korotus), Maresti (järjestysrikkomus) ja Kurdov ja Ivanov (hallinnollinen sakko). Engel -kriteerit eivät soveltamisalaltaan ole täysin selkeät, vaan niitä tulkitaan joustavasti ja tapauskohtaisesti. Arviointi on lisäksi kokonaisarvostelua. Yleensä on katsottu, että hallinnollisen seuraamuksen on ollakseen rangaistuksen luonteinen oltava yleisesti sovellettava, eli sitä ei ole säädetty koskemaan vain erityisryhmiä kuten sotilaita, vankeja, virkamiehiä tai asianajajia. Jos kuitenkin muut Engel -kriteerit ovat vahvoja, myös erityisryhmälle tarkoitettu hallinnollinen seuraamus voidaan tulkita rikosoikeudelliseen seuraamukseen rinnastettavaksi. Kurinpitorangaistuksista on esimerkiksi vain yksi korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO 2012:46), jossa katsotaan, ettei vangille määrätty kurinpitorangaistus synnytä estevaikutusta. Lähtökohtana voitaneen pitää, että hallinnollisen seuraamuksen määrääjän tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö - esimerkiksi Asianajajaliitto tai tuomioistuin tai muu valtion elin. Selvää ei kuitenkaan ole tulkitaanko virkamiehen työsuhteen irtisanova

4 4 (11) valtion elin myös työnantajan asemassaan julkisoikeudellista valtaa käyttäväksi. Tulkinnanvaraista on myös se, kuinka selvästi seuraamuksen määrääjän tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö. Hallinnollisten seuraamusten tulee kuitenkin olla ennaltaehkäiseviä ja niillä on oltava rankaisullinen tarkoitus kuten rikosoikeudellisilla rangaistuksilla. Tästä johtuen verojen ja maksujen useampikertaiset korotuksen voidaan usein tulkita rangaistuksiksi (KKO 2010:45, 2010:46, 2010:46, 2010:82, 2011:35, 2011:80, 2011:111, 2012:55, 2012:71, 2012:106 ja 2013:59). Rangaistuksen luonteisia voisivat olla esimerkiksi ylikuormamaksu ja ympäristölainsäädäntöön liittyvät useampikertaiset maksut. Rangaistuksen luonteisia eivät ole verojen ja maksujen pääomat tai niille laskettavat viivästysseuraamukset tai esimerkiksi lastensuojeluun liittyvät lapsen suojelemiseksi tehtävät toimet. Oikeuskäytäntöä ei ole siitä, miten tulisi suhtautua esimerkiksi liiketoimintakieltoon tai kunnallisiin teettämisuhkasakkoihin. Rikosoikeudellisena seuraamuksena ei voida pitää hyvin vähäisiä hallinnollisia seuraamuksia. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa on tähän asti arvioitu lähinnä sellaisten veronkorotusten rangaistuksenluonteisuutta, jotka on määrätty kulloisenkin verolain ankarinta korotuksen määräämisen mahdollistavaa säännöstä soveltaen. Oikeuskäytäntöä ei siten ole tapauksista, joissa veronkorotus olisi määrätty lievempien säännöksen perusteella. Joissain tapauksissa veronkorotusten euromäärä on kuitenkin ollut varsin alhainen. Edellä todetun johdosta tapauksissa, joissa oikeuskäytännön tai Engel -kriteerien perusteella ei ole täysin selvää, että kyseessä oleva hallinnollinen seuraamus rinnastuu ihmisoikeustuomioistuimen tarkoittamalla tavalla rangaistukseen, syyttäjän on perusteltua hakea tuomioistuimen ratkaisu oikeustilan selkeyttämiseksi. 6. Syyksilukemisesta erillisessä rikosprosessissa Ne bis in idem -vaikutus edellyttää, että samalle henkilölle on kahdessa eri rikosprosessina pidettävässä menettelyssä määrätty samasta teosta kaksi eri rikosoikeudelliseen rangaistukseen rinnastuvaa seuraamusta. Seuraamusten määrääminen tulee molemmissa menettelyissä perustua rikoksena pidettävän teon syyksilukemiseen. Samalle vastaajalle voidaan samassa menettelyssä tuomita useita seuraamuksia samasta teosta. Näin ollen tulkintatilanteita voi syntyä vain, jos esimerkiksi velallisen rikoksesta määrätään eri menettelyissä vankeutta ja liiketoimintakielto tai rattijuopumuksesta vankeusrangaistuksen lisäksi ajokielto. Vakiintunutta oikeuskäytäntöä ei ole siitä, miten tulisi suhtautua hallinnolliseen väliaikaiseen ajokortin peruuttamiseen ja sitä seuraavaan rattijuopumusta koskevaan rikosoikeudenkäyntiin. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on ratkaisu (Nilsson ), jossa katsottiin, ettei ajokortin peruuttaminen merkinnyt uutta oikeudenkäyntiä rikosasiassa ja että se kuului Ruotsin oikeuden mukaiseen kokonaisseuraamukseen törkeästä rattijuopumuksesta ja ajokortitta ajosta. Ruotsissa lopullinen ajokiellon määrääminen edellytti tuomioistuimen ratkaisua pääasiassa.

5 5 (11) Näin ollen lääninhallitus peruutti ajokiellon väliaikaisesti ennen rikosprosessia ja vasta tuomion jälkeen teki lopullisen ajokieltopäätöksen. Ihmisoikeustuomioistuin arvioi, ettei kyseessä ollut sopimusrikkomus, koska rikoksena pidettyä tekoa ei luettu vastaajalle syyksi kahdesti, vaikka perustelujen mukaan ko. tapauksessa ajokieltoa oli kuitenkin pidettävä rikosoikeudellisena seuraamuksena jo ankaruutensakin takia, koska se oli ollut voimassa puolitoista vuotta. Suomalaisen väliaikaisen ajokiellon määräämisen ei voitane katsoa sisältävän syyksilukemista. Vastaavasti eri menettelyissä käsitellyt rangaistuksen määrääminen syyksiluetusta rikoksesta ja siihen liittyvä menettämisseuraamuspäätös voivat aiheuttaa keskustelua. Ihmisoikeustuomioistuin on tapauksessa Capitani ja Campanella katsonut, että Italian mafialakien mukainen konfiskaatio, joka ei perustu rikoksen tekemiseen, vaan tarpeeseen estää omaisuuden laiton ja yhteiskuntavaarallinen käyttö tapauksissa, joissa sen alkuperää ei voitu hyväksyttävästi esittää, ei ole rangaistukseen rinnastettava seuraamus. Tapauksessa ei todettu sopimusrikkomusta, koska turvaamistoimimenettelyssä ei päätetty rikokseen syyllistymisestä, vaan sillä pyrittiin estämään rikoksen tekeminen. Suomalaisessa järjestelmässä konfiskaatiolla estetään rikollisen hyötyminen rikoksestaan. Konfiskaatiota koskevassa päätöksessä ei lueta uudelleen samaa rikosta syyksi, vaan määrätään rikoksella saatu omaisuus valtiolle menetetyksi. Ns. nettomääräisessä menettämisseuraamuksessa ei voitane katsoa syntyvän ne bis in idem -estevaikutusta. Epävarmaa on, voitaisiinko bruttomääräisen konfiskaation rikoshyödyn ylittävää osaa pitää jossain tilanteissa rangaistuksenluonteisena seuraamuksena. Aikaisemmin katsottiin, että seuraamusluonteinen päätös syyttämättä jättämisestä ja päätös esitutkinnan rajoittamisesta eivät tule siten lopullisiksi, että niissä voitaisiin katsoa luetuksi rikos syyksi ne bis in idem -estevaikutuksen synnyttävällä tavalla. Ratkaisun KKO 2013:59 jälkeen tilanne on epäselvä, mutta voitaneen todeta, ettei kummassakaan tapauksessa syyte tule vireille siten kuin po. tuomio näyttäisi edellyttävän. 7. Hallinnollisen prosessin alkamisesta Ratkaisun KKO 2013:59 voidaan tulkita merkitsevän sitä, että ne bis in idem -estevaikutus ulottuu kaikkiin menettelyihin, joiden seurauksena samalla vastaajalla on vireillä samanaikaisesti kaksi menettelyä, joissa voidaan määrätä rangaistuksena pidettävä seuraamus samasta teosta. Jotta menettelyjen rinnakkaisuus voidaan todeta, on tiedettävä, milloin kukin prosessi alkaa. Edellä todetun mukaisesti rikosasia tulee vireille, kun syyte toimitetaan käräjäoikeudelle tai syyttäjähaaste annetaan vastaajalle tiedoksi. Hallinnollisten menettelyjen osalta voi joskus olla epäselvää, mistä ajankohdasta mahdollisesti seuraamukseen johtava prosessi alkaa. Tällä ajankohdalla on olennainen vaikutus silloin, kun arvioi-

6 6 (11) daan, kumpi menettelyistä on aloitettu ensin. Ratkaisussa KKO 2013:59 annetaan oikeusohje siitä, milloin ne bis in idem -estevaikutuksen alkamisajankohtaa arvioitaessa veronkorotusprosessin on katsottava alkaneen. Ratkaisun kohdassa 32 todetaan, että verotusmenettely voidaan katsoa ihmisoikeussopimuksen tarkoittamaksi rikosasiaksi viimeistään silloin, kun veronkorotus määrätään tai tehdään päätös siitä, ettei veronkorotukseen ole perusteita. Veronkorotuksen määräämisajankohta ilmenee verotuspäätöksestä. Ennen Verohallinto määräsi veronkorotuksen pääsääntöisesti samassa menettelyssä kuin muutkin samaan perusteeseen liittyvät veroseuraamukset. Tämä johtui siitä, että lainsäädäntö velvoitti korotuksen määräämiseen eikä harkintavaltaa ollut. Jos Verohallinto kuitenkin poistaa ennen syytteen vireille tuloa määrätyt veronkorotukset, ne bis in idem -estevaikutus ei synny. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2013:78 todennut, että veronkorotuksen määrääminen estää rikosasian tutkimisen myös siinä tapauksessa, että muutoksenhakuaste on syytteen vireille tulon jälkeen kumonnut ja palauttanut veronkorotusta koskevan asian uudelleen käsiteltäväksi. Tullirikosasioissa on jokaisen jutun osalta erikseen tarkistettava, onko veronkorotus määrätty, koska Tullilla on asiassa harkintavaltaa. Tulli on jo jonkin aikaa pyrkinyt jättämään korotukset määräämättä asioissa, joissa rikostutkinta aiotaan aloittaa. Joissain tapauksissa voi olla ongelmallista todeta, onko hallinnollista, rangaistuksena pidettävää seuraamusta harkittu, mutta sen määräämisestä luovuttu jutun hylkäämistä vastaavalla tavalla. Tällainen on tilanne esimerkiksi veronkorotuksen määräämättä jättämisen osalta. Käytännössä tällöin on selvitettävä, onko Verohallinto tai Tulli harkinnut korotuksen määräämistä, mutta luopunut siitä syytteen hylkäämiseen rinnastuvalla tavalla. Verohallinnon ollessa maksuunpanijana asian voi selvittää verotarkastuskertomuksesta. Jos se sisältää verotusesityksen (virheluettelo) syyteharkinnan kohteena olevasta teonkuvauksesta, veronkorotusta voidaan tulkita harkitun ja estevaikutus syntyy. Koska Tullilla on veronkorotusten määräämisessä harkintavaltaa, asia tulee erikseen selvittää yksittäistapauksittain. Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2013:59 koskee vain veronkorotuksia. Varmuutta ei ole siitä, mistä ajankohdasta alkaen muut hallinnolliset menettelyt mahdollisesti tulevaisuudessa tulkitaan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetuiksi rikosasioiksi. Tämän vuoksi syyttäjän on perusteltua selvittää jokaisessa yksittäistapauksessa, millaisessa hallinnollisessa menettelyssä seuraamus on määrätty. Syyttäjän tulee huolehtia siitä, että ei pane syytettä vireille asioissa, joissa rangaistukseen rinnastuva seuraamus on määrätty tai määrääminen on päättynyt hylkäämiseen rinnastuvaan menettelyn lopettamiseen tai määräämistä koskeva menettely on vireillä, eikä sitä poisteta ennen syytteen nostamista. Prosessiekonomian takia tällainen selvitys on syytä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimavaroja ei kuluteta sellaisten asioiden käsittelemiseen, joissa syyttäjällä ei edellä todetun mukaisesti ole syyteoikeutta.

7 7 (11) Niissä tapauksissa, joissa estevaikutus mahdollisesti syntyy sellaisen hallinnollisen sanktion perusteella, jonka luonteesta rangaistuksenluonteisena seuraamuksena ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä, asia on perusteltua saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. 8. Samasta vastaajasta Suomessa rikosoikeudellisen seuraamuksen kohteena voi olla vain luonnollinen henkilö paitsi silloin, kun oikeushenkilö tuomitaan maksamaan yhteisösakko. Ne bis in idem -periaate estää syytteen nostamisen tilanteissa, joissa sama luonnollinen henkilö on jo saanut hallinnollisen sanktion, josta hän on henkilökohtaisesti vastuussa eli sanktio voidaan panna täytäntöön tätä luonnollista henkilöä vastaan. Estevaikutuksen syntyminen edellyttää, että hallinnollinen sanktio on myös tosiasiallisesti määrätty tälle henkilölle. Riittävää ei ole, että tällaiseen määräämisharkintaan ei ole ryhdytty, tai viranomaisen tekemän virheen takia vaikutus ei ulotu tähän henkilöön. Näin ollen esimerkiksi verotusoikeuden vanhentuminen tai se, ettei korotusmenettelyyn ryhdytä lainkaan, eivät synnytä estevaikutusta. Edellä todetuin perustein ne bis in idem -estevaikutus voi ulottua myös luonnolliseen henkilöön, joka henkilökohtaisesti vastaa verosta ja veronkorotuksesta, joka on määrätty elinkeinoyhtymälle, joka ei ole erillinen oikeushenkilö (KKO 2011:111) tai henkilöyhtymälle (avoin tai kommandiittiyhtiö tai kuolinpesä, KKO 2012:71). Näin ollen henkilöyhtiölle määrätty veronkorotus on aina este määrätä samasta teosta yhtiön toiminnasta vastanneelle luonnolliselle henkilölle rikosoikeudellinen rangaistus välittömän veron välttämisestä. Arvonlisäverosta yhtiömies lain mukaan vastaa vain, kun verovastuu on verotuspäätöksessä hänelle määrätty. Estevaikutus ei ulotu osakeyhtiölle määrättyyn veronkorotukseen, vaikka kyseessä olisi ns. yhden miehen yhtiö, koska luonnollinen henkilö ei Suomessa vastaa yhtiölle määrätystä veronkorotuksesta. Veronkorotusta ei voida ulosmitata osakkeenomistajan tai yhtiön puolesta toimineen omaisuudesta. Tämän hetkisen tulkinnan mukaan rangaistusta ei ole määrätty samalle taholle kahteen kertaan, jos henkilö tuomitaan rangaistukseen osakeyhtiön verotuksessa tehdystä veropetoksesta ja hänelle on lisäksi määrätty henkilökohtaisessa verotuksessaan veronkorotus (Isaksen v. Norja ). Syyttäjän tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rikosprosessia, milloin tutkinnan kohteena on asia, jossa estevaikutus syntyy, jos epäilty/vastaaja on jo saanut samasta asiasta hallinnollisen sanktion. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa on pyrittävä kehittämään oikeuskäytäntöä viemällä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuinten ratkaisuista, jotka syyttäjän käsityksen mukaan eivät ole yhtenäisiä kunakin hetkenä vallitsevan oikeuskäytännön kanssa, on perusteltua valittaa hovioi-

8 8 (11) keuteen tai hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. 9.Samasta teosta Ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan asian samuus arvioidaan teon konkreettisten tosiseikkojen perusteella. Veronkorotuksen perusteen ja syytteen teonkuvauksen on näin ollen oltava tosiseikoiltaan olennaisilta osiltaan samat tai lähes samat (esim. KKO 2010:45, Zolotukhin ). Tämä saattaa asettaa uusia vaatimuksia myös sille, miten syytteen teonkuvaus kirjoitetaan jutuissa, joissa on ennakoitavissa, että ne bis in idem -estevaikutuksesta syntyy keskustelua. Käytännössä joudutaan usein arvioimaan tilanteita, joissa verovelvollinen on samassa asiakokonaisuudessa välttänyt veropetoksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla useita verolajeja. Nykyisen korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan (KKO 2011:80, KKO 2012:106) teon samuutta arvioidaan näissä tapauksissa verovuosittain ja verolajeittain. Veropetoksen tunnusmerkistö täyttyy kunkin verolajin osalta asianomaisen verolain mukaisesti. Vaikka teon taustalla saattaa olla useamman verolajin osalta samojen myyntitulojen ilmoittamatta jättäminen, täyttyy veropetoksen tunnusmerkistö eri tavoin arvonlisäveron ja tuloveron osalta. Rikoksen täyttyminen arvioidaan siten eri verolajien osalta erilaisten tosiseikkojen perusteella. Tämän on perusteltua näkyä myös syytteen teonkuvauksessa. Samuuden arvioinnissa vaikutusta on lisäksi verokausilla ja tulolähteillä. Jos hallinnollinen sanktio ja syyte eivät koske samoja tosiseikkoja, estevaikutusta ei synny. Teon samuutta koskevan oikeuskäytännön perusteella henkilöä voidaan syyttää myös velallisen epärehellisyydestä, kun hän on perusteettomasti ottanut osakeyhtiön varoja itselleen, ja veropetoksesta, kun hän on jättänyt ilmoittamatta nämä varat henkilökohtaisessa verotuksessaan. Historiallisesti kyse on eri tapahtumista, vaikka kohteena olisivatkin samat varat. Syytteen teonkuvaukset eroavat toisistaan, koska tunnusmerkistötkin ovat erilaiset. Tekoajatkaan eivät vastaa toisiaan. Velallisen epärehellisyyden asianomistajien piiri voi myös erota verorikoksen asianomistajatahosta. Harmaassa taloudessa esiintyy usein menettelyä, jossa toisistaan riippumattomat työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään, että palkka maksetaan toimittamatta ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja. Työnantajana toimiva osakeyhtiö syyllistyy menettelyssä veropetokseen, kun se jättää ilmoittamatta omassa verotuksessaan maksamansa palkat ja niistä toimitettavat ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut. Työntekijä voi syyllistyä joko omaan henkilökohtaiseen veropetokseen, kun hän laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa verottajalle, tai avunantoon työnantajansa veropetokseen. Jos kyseessä on ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen kummankin verovelvollisen verotuksessa, kyse on kahden eri verosubjektin erillisissä verotuksissa tehdyistä veropetoksista. Jos työntekijää syytetään avunannosta työnantajan veropetokseen, tekoa ei voi kuvata niin, että työntekijä olisi laiminlyönyt työnantajalle kuuluvan il-

9 9 (11) moitusvelvollisuuden, vaan työntekijä on edistänyt työnantajan veropetosta sopimalla mustan palkan maksamisesta. Työntekijä ei myöskään vastaa työnantajalle määrätystä veronkorotuksesta. Perusteltavissa on sellainen tulkita, että suhteessa työnantajan veropetokseen työntekijä ei saa kahta erillistä sanktiota, vaan vain rikosoikeudellisen seuraamuksen. Työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa määrätty veronkorotus taas koskee työntekijän oman ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömistä tai väärän tiedon antamista ilmoituksella. Se voi synnyttää estevaikutuksen suhteessa veropetokseen, johon työntekijä on syyllistynyt omassa verotuksessaan, mutta ei suhteessa työnantajan veropetokseen, johon työntekijä on vain avunantaja. Työntekijää on kuitenkin perusteltua syyttää joko vain omassa verotuksessaan tehdystä veropetoksesta tai vain avunannosta työnantajan veropetokseen. Syytteen teonkuvauksesta tulee myös yksilöidysti ilmetä, mistä konkreettisesta tapahtumasta syytetään. Kahtena erillisenä tekona voitaneen pitää myös nk. kuitinkirjoittajan toimia, kun hän edistää päätekijän veropetosta toimittamalla tälle vääränsisältöisiä kuitteja ja ottaa vastaa palkkion tästä menettelystä. Näissä tilanteessa on perusteltua, että kuitinkirjoittajalle maksettua palkkiota vaaditaan kokonaisuudessaan menetettäväksi valtiolle rikoshyötynä, eikä käsitellä sitä verotettavana kuitinkirjoittajan henkilökohtaisena tulona, joka pitäisi ilmoittaa veroilmoituksella. Ne bis in idem -estevaikutuksen arvioiminen edellyttää, että syytteessä kuvataan selkeästi ja yksilöidysti verolajeittain ja verokausittain, mihin konkreettisiin tosiseikkoihin kukin syytekohta perustuu. Eri verolajeihin kohdistuvat teot tulisi kuvata eri syytekohdissa. Jos teonkuvaukset eroavat toisistaan verokausittain tai verolajeittain, erot on tarkasti kuvattava teonkuvauksessa. Jälkikäteen tulee olla mahdollista havaita, mistä teosta vastaajalle on rangaistusta vaadittu. 10. Lakiehdotuksesta HE 191/2012 Eduskunta säätänee jo voimaan tulevan uuden lain (Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 191/2012 vp). Sen tarkoituksena on mahdollistaa se, että Verohallinto voi jättää veronkorotuksen määräämättä asioissa, joista se tekee rikosilmoituksen. Lain voimaan tultua Verohallinnon tehdessä rikosilmoituksen veronkorotusta ei pääsääntöisesti ole määrätty. Jos korotus kuitenkin on määrätty, se voidaan tietyin tiukin edellytyksin poistaa, jos rikosprosessin aloittaminen katsotaan tarpeelliseksi. Jos verorikosta koskevan rikosilmoituksen on tehnyt muu kuin Verohallinto tai Tulli, syyttäjän on esitutkinnan alussa huolehdittava siitä, että mahdollinen ne bis in idem -estevaikutus selvitetään. Valtiovarainvaliokunnan mietinnön 15/2013 vp mukaan uudessa laissa olevaa voi-

10 10 (11) maantulosäännöstä tulkitaan siten, että ennen uuden lain voimaantuloa määrättyihin veronkorotuksiin sovelletaan lakien voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Soveltamisessa otetaan kuitenkin aina huomioon, mitä voimassa oleva oikeustila korkeimman oikeuden ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa edellyttää. Näin ollen ennen lain voimaan tuloa määrättyä veronkorotusta ei voi poistaa uuden lain perusteella, eikä syytettä samasta asiasta ole niin ollen perusteltua nostaa. Valtiovarainvaliokunta on katsonut, että uudessa laissa on ensisijaisesti kyse prosessuaalisesta uudistuksesta, eikä lievemmän lain periaatetta sovelleta. Se tarkoittaa, että ennen lain voimaan tuloa määrätyt veronkorotukset estävät syytteen nostamisen samasta asiasta. Jos korotusta ei ole määrätty, syytteen kohteena voi kuitenkin olla teko, joka on tehty ennen lain voimaantuloa. Syyttäjien on perusteltua saattaa ylemmän tuomioistuimen ratkaistavaksi lain voimaantultua mahdolliset veronkorotuksen poistamiseen ja lievemmän lain periaatteen tulkintaan liittyvät soveltamisongelmat. Uusi lainsäädäntö korostaa entisestään Verohallinnon edustajien, erityisesti asianvalvojien ja syyttäjien yhteistyön tärkeyttä. Lakien voimaantultua on jokaisessa verorikosasiassa ennen syytteen nostamista tarkistettava asianvalvojalta, että mahdollisesti jo määrätyt korotukset on poistettu. Lisäksi syyttäjien tulee viipymättä toimittaa asianvalvojille ja Tullin edustajille verorikosasioissa tekemänsä esitutkinnan rajoittamista, syytteen nostamatta jättämistä ja syytteen peruuttamista koskevat päätöksensä, jotta asianosaisena olevalla veroviranomaisella on mahdollisuus arvioida omia toimenpiteitään asiassa. Ohjaus- ja kehittämisyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Tiedoksi: Verohallinto Keskusrikospoliisi Helsingin poliisilaitos

11 11 (11) <ASIA> <TEKSTI> <NIMIKE> <NIMI> Liitteet Tiedoksi <LIITTEET> <TIEDOKSI>

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 7.11.2017 Veronkorotuksen perustaso - 2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta - vastaisi tuloverotuksen keskimääräistä veronkorotustasoa nykytilassa

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainvaliokunnalle

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Lausunto. 1. Syytesuojasta saatavat hyödyt ja haitat

Lausunto. 1. Syytesuojasta saatavat hyödyt ja haitat 1 (5) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio PÄÄTÖS 1 (5) PÄÄTÖS HT tilintarkastajan toiminta Tuomio Selvitys Käräjäoikeus on antamallaan tuomiolla tuominnut HT-tilintarkastajan luottamusaseman väärinkäytöstä ja törkeän kavalluksen yrityksestä 6

Lisätiedot

1 (8) Lausunto Dnro 100/61/16. Lakivaliokunta

1 (8) Lausunto Dnro 100/61/16. Lakivaliokunta 1 (8) Lakivaliokunta LaV@eduskunta.fi Asia: HE 228/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16.1.1987/21 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

HE 191/2012 vp SISÄLLYS

HE 191/2012 vp SISÄLLYS HE 191/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainvaliokunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Sakkomenettelyn laajentaminen (HE 103/2017 vp)

Sakkomenettelyn laajentaminen (HE 103/2017 vp) MUISTIO 1 (5) Lainvalmisteluosasto OM 4/41/2016 Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 9.10.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Viite: Asiantuntijapyyntö 28.9.2017 (PeV 10.10.2017 klo 10.00) Sakkomenettelyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Viittaan esityksen sisällöstä esityksestä ilmenevään toistamatta sitä tässä.

Viittaan esityksen sisällöstä esityksestä ilmenevään toistamatta sitä tässä. Tuomas Ojanen 10.10.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 103/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Eduskunnan verojaosto 13.4.2016 VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Johtava asiantuntija Markku Ojala, TAL Yleiset kommentit Tarpeet oma-aloitteisten verojen verotusmenettelymuutoksille lähtenet erityisesti Verohallinnon

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Rikosasian vastaajan kuuleminen ym.

Rikosasian vastaajan kuuleminen ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.01.2017 Dnro OKV/5/50/2016 1/7 ASIA Rikosasian vastaajan kuuleminen ym. ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeuden oikeuskanslerille tiedoksi lähettämästä hovioikeuden 25.8.2016 antamasta

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2017 Dnro OKV/17/30/2015 1/6 ASIA Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS

ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS ILMOITUSKYNNYS, SYYTEKYNNYS, TUOMITSEMISKYNNYS Poliisiammattikorkeakoulu 8.5.2017 Kihlakunnansyyttäjä Pohjanmaan syyttäjänvirasto ILMOITUSKYNNYS Ympäristönsuojelulaki 188 1 mom.: Valvontaviranomaisen tulee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp)

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Olli Mäenpää 8.11.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp) Henkilötietojen suoja Sääntelyn kohteena on henkilötietoja

Lisätiedot

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI WORKSHOP RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ-TYÖRYHMÄ/ KiS, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSLAIN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Lausunto ympäristörikostyöryhmän mietinnöstä

Lausunto ympäristörikostyöryhmän mietinnöstä Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto Suomen luonnonsuojeluliitto Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI, puh. (09) 228 081, faksi (09) 228 08 200 Helsingissä, 3.5.2004 Asia Lausunto ympäristörikostyöryhmän

Lisätiedot

HE 16/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 16/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 1 :n nnuuthulrlsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan nnuutettavaksi veropetosta koskevaa rikoslain 29 luvun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04 Annettu Säädösperusta 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13 Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi Menettely sananvapausrikosasioissa 1. Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Lausunto Pyydettynä lausuntona Suomen syyttäjäyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) esittää seuraavaa:

Lausunto Pyydettynä lausuntona Suomen syyttäjäyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) esittää seuraavaa: Suomen syyttäjäyhdistys ry Lausunto 30.01.2017 Asia: OM 4/41/2016 Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö Lausunnon saate Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne:

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016

Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 20.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Yleistä Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (myöh. SKAL) esittää pyydettynä lausuntona maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta seuraavaa:

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (myöh. SKAL) esittää pyydettynä lausuntona maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta seuraavaa: 1 (5) Eduskunnan lakivaliokunta LaV@eduskunta.fi Viite: Lausuntopyyntö, HE 103/2017 vp Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ympäristörikosoikeudessa

ympäristörikosoikeudessa Ihmisoikeuksien rajoitukset ympäristörikosoikeudessa Ne bis in idem kielto ja itsekriminointisuoja Leila Suvantola, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu VT, HTT, Ympäristöoikeuden dosentti 1 9.5.2017 Ne

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Verohallinto esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä 97/2017 vp kunnioittaen seuraavaa:

Verohallinto esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä 97/2017 vp kunnioittaen seuraavaa: 1 VEROHALLINTO 6.11.2017 Seija Kareinen Matti Merisalo Sami Varonen Elena Vigren Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Verohallinto esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä 97/2017 vp kunnioittaen

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2013 vp

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2013 vp VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Oikeusministeri Johannes Koskinen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (tuomioiden huomioon ottaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa) Perustuslain 96 :n 2 momentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.07.2017 Dnro OKV/24/31/2017 1/5 ASIA Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeus on kirjeellään 17.5.2017 saattanut oikeuskanslerin

Lisätiedot

Yleistä käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä ja sen tavoitteesta

Yleistä käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä ja sen tavoitteesta Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 20.10.2015 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Yleistä Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi

Lisätiedot

EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTOA KOSKEVA ASETUSEHDOTUS; ERITYISESTI LIITÄNNÄISTOIMIVALTA

EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTOA KOSKEVA ASETUSEHDOTUS; ERITYISESTI LIITÄNNÄISTOIMIVALTA LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 23.11.2015 OM 180/43/2015 Jaana Jääskeläinen, Sina Uotila Eduskunnan lakivaliokunnalle 23.11.2015 EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTOA

Lisätiedot

HE 187/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

HE 187/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon HE 187/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n ja maatilatalouden tuloverolain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot