Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus"

Transkriptio

1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008

2 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Työelämä- ja markkinaosasto

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Kilpailukyky 9/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Marjo Ojala; Riikka Sipponen Julkaisuaika Helmikuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Tiivistelmä Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, eli SGEI-palveluilla (services of general economic interest), tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä ns. komission sääntelykokonaisuus. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Suomalaisten niin kuin yleisesti pohjoismaisten kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden kuntien tehtäviin, sillä hyvin suuri osa hyvinvointipalveluista Suomessa tarjotaan kunta- ja aluetasolla. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomessa on useita SGEI-palveluksi soveltuvia palveluja, joissa on vain yksi potentiaalinen palveluntuottaja tai SGEI-palvelua ei voida tuottaa kannattavasti. Jäsenvaltiolla on laaja harkintavalta miten SGEI-palveluja suorittavien yritysten julkinen rahoitus järjestetään. Julkisen rahoituksen osalta tulee kuitenkin huomioida ylikompensaation kielto. SGEI-palveluiden määrittäminen on osoittautunut haasteelliseksi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kuntien SGEIpalvelujen määrittämisen osalta tarpeellista olisi aluetason tiedon lisääminen ja keskitetty ohjeistus sekä keskitetty asiantuntijaneuvonta tulevissa SGEI-palveluiden määrittämistilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/kari Virtanen, puh. (09) Asiasanat julkiset palvelut, kunta, aluehallinto, julkinen rahoitus, valtiontuki, korvaus, yritykset ISSN Kokonaissivumäärä 153 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Saatteeksi Asianajotoimisto LMR Oy valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Komission vuonna 2005 julkaisemalla sääntelykokonaisuudella koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä em. komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Käsillä olevan selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen järjestämisessä. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomen kuntarakenne ja aluehallinnon autonomisuus sekä palveluntuottamisen vapaus ovat tekijöitä, jotka tekevät määritystyön hyvin haasteelliseksi. Kiitämme kaikkia selvitystyön laatimiseen myötävaikuttaneita ja erityisesti haastattelemiamme henkilöitä. Kiitämme myös asianajaja Essi Heinästä, asianajaja Marika Aho-Nissistä ja OTK Karoliina Finnilää kommenteista sekä oikeustieteen ylioppilaita Ville Kuljua ja Karoliina Heikinheimoa avusta tiedonhaussa. Tekijät

5 Sisältö Saatteeksi... 5 Sisältö Johdanto Selvityksen tausta Selvityksen tavoitteet Selvityksen rakenne Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Muut kuin taloudelliset palvelut Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Ns. Montin paketti Komission päätös Raja-arvot Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Yhteisön puitteet Avoimuusdirektiivin muutos Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Kunta- ja aluehallinto Suomessa Johdanto Kunta Kuntalaki Yleinen ja erityinen toimiala Kuntien sääntelymallin perusteet Kunnan yleisen toimialan määräytymisen periaatteet Toimialoista Julkisen hallintotehtävän siirto... 28

6 5.9 Miten kuntaorganisaatiot tuottavat palvelujaan? Julkisten palveluiden järjestämistavasta Kunnallinen liikelaitos Kunnan omistama osakeyhtiö Kuntayhtymä Sairaanhoitopiirit Palvelusetelityyppinen tuotantomalli Kunnan yhteistyö yksityisen toimijan kanssa Vapaaehtoisten tehtävien siirto omien toimielinten ulkopuolelle PARAS-hanke kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi PARAS-hankkeen tilanne ja eteneminen Johtopäätöksiä Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kuntien julkinen rahoitus Kunnan järjestämien palveluiden rahoitus Kunnan myöntämä yritystuki Kunnan harkinnanvarainen avustustoiminta Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Onko julkinen tuki valtiontukea? Ohjausvaikutus ja viranomaisten vastuu Terveydenhuoltopalveluista Terveyspalvelujen perinteinen tuotantomalli Sairaanhoitopiirit Alaa koskeva lainsäädäntö Yksityisen sektorin rooli Esimerkki 1: Sairaanhoitopiirit miljoona suomalaista voi jo valita leikkaushoitopaikkansa Esimerkki 2: Kumppanuusmalli Palvelujen rahoitus Tulevaisuudennäkymiä

7 8.9 Komission päätöksen 2005/842/EY sairaaloita ja sosiaalista asuntotuotantoa koskeva poikkeus Johtopäätökset SGEI-palvelujen suhde kilpailu- ja sisämarkkinasääntöihin Johdanto SGEI-palveluiden suhde EY:n kilpailu- ja sisämarkkinasäännöksiin Yleistä EU-lainsäädännöstä SGEI-palveluja koskeva poikkeussääntö EY:n perustamissopimuksessa Sisämarkkinasäännöt Yleistä Palveludirektiivi Kilpailulainsäädännön soveltaminen Johdanto Kilpailunrajoituslaki ja EY:n kilpailusäännöt Kilpailunrajoituslain soveltamisalasta Elinkeinonharjoittaja-käsite Julkisista kilpailunrajoituksista Kilpailunrajoituslain perusperiaatteet Kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö ja kilpailua rajoittavat sopimukset Kielto ei koske sopimuksia, joiden edut ylittävät niiden kilpailunvastaiset vaikutukset Kilpailunrajoituslain 5 :n mukaan: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Vähämerkityksellisyyskriteeri (de minimis) Kilpailuviraston ratkaisukäytäntöä EU:n kilpailusäännöt Poikkeuksen tulkinnasta suhteessa kilpailusääntöihin EY:n perustamissopimuksen 81 artikla... 69

8 14.3 EY 81 artiklan soveltamisedellytyksistä Yrityksen käsite Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Kauppavaikutus Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhdessä EY 86 artiklan kanssa EY 86 (1) ja EY 81 kanssa kielletyt toimenpiteet Erityis- ja yksinoikeudet Kuinka laajasti jäsenvaltiot voivat suojella myöntämiensä yksinoikeuksien ja erityisoikeuksien suorittamista? Jäsenvaltion tulee pidättäytyä auttamasta yrityksiä rikkomasta kilpailusääntöjä Jäsenvaltion lojaliteettivelvoite Oikeuskäytäntö ja komission käytäntö Johtopäätöksiä kilpailuoikeuden osalta Valtiontukisäännöistä Johdanto Valtiontuen kriteerit Valtion varojen luovuttaminen Taloudellinen hyöty Valikoivuus Vaikutus kilpailuun ja kauppaan Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-Palveluihin Altmark- kriteerit ja niiden tulkinta Tapauksia, jossa Altmark-kriteerit täyttyvät SGEI-Palvelujen suhde hankintalainsäädäntöön Johdanto Hankintalaki Hankintayksikön määritelmä ja toimivalta Kuntien hankintayksiköt Hankintamenettelyssä noudatettavat oikeusperiaatteet Hankintalain tavoite Hankintalaissa esitetyt poikkeukset

9 18.8 Poissuljetut hankinnat In house -hankinnat Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä sidossuhdehankinnoissa Hankintalainsäädännön soveltamisen ja SGEI-määrityksen suhteesta Komission ratkaisukäytäntöä N 822/2006 Valtionapu Post Office Limitedille; Iso-Britannia vs komissio N244/2003 Valtionapu / Yhdistynyt kuningaskunta -komissio E 14 / 2005 Komissio Portugali: RTP:n rahoitusjärjestelmä SGEI-palvelut muissa EU-maissa Iso-Britannia: Englanti ja Wales Iso-Britannia: Skotlanti Ruotsi Tanska Saksa Itävalta Islanti Liettua Slovenia Latvia Unkari Bulgaria Viro Norja Palveluiden määrittäminen SGEI-palveluksi Vaihtoehtoiset SGEI-palvelun määrittämistilanteet Kunnan eri tukimuotojen tarkastelu SGEI -palvelun määrittäminen ja palvelutehtävän antaminen

10 22 Miten SGEI-palveluja koskevat normit voitaisiin antaa? Keskitetty neuvonta tai keskitetty toimivalta Määrittelyn taso Valtakunnallinen määritys Mahdollinen lisäys kuntalakiin Miten SGEI-palveluvelvoite annetaan? Asiakirja Oikeusturvakeinot Ylikompensaation kielto Valvonta Rajanveto yleishyödyllisyyteen Muistilista komission päätöksen 2005/842/EY mukaisen tuen myöntämisestä Esimerkit mahdollisista julkisen palvelun velvoitteista Kannattamattomat lentoreitit Jäänmurtajat Luotsauspalvelut Ulkoistetut terveydenhuoltopalvelut ja veripalvelu Miten SGEI-palveluja voidaan rahoittaa? Tilien eriyttämisvelvollisuus Haastatteluissa julkisen palvelun velvoitetta on pohdittu mm. seuraavissa yhteyksissä: Lopuksi Lähteet

11 13 1 Johdanto 1.1 Selvityksen tausta Asianajotoimisto LMR Oy (tuolloin Asianajotoimisto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy) valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen oikeudellisessa järjestämisessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan EU:n sääntelykokonaisuuden (jäljempänä Montin paketin) kansallisen täytäntöönpanon valmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi oli Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto vastaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden yleiskoordinaatiosta ja sen edustaja toimi myös puheenjohtajana asetetussa työryhmässä. 1.2 Selvityksen tavoitteet Tässä selvityksessä tarkasteltavan Montin paketin sisältämässä sääntelyssä on pääpiirteittäin kysymys siitä, millä edellytyksillä julkisen tahon maksama korvaus säädetyn tai julkisyhteisön määräämän velvoitteen hoitamisesta voidaan katsoa sallituksi valtion tueksi, ja milloin tuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

12 14 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit ns. Altmark-tapauksessa 1. Lisäksi komissio on antanut päätöksessä 2005/842/EY edellytykset sille, milloin maksetuista korvauksista ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. SGEI-palvelun tuottamisesta maksettu korvaus katsotaan sallituksi valtiontueksi silloin, kun se täyttää päätöksen soveltamiskriteerit ja siinä esitetyt muut muotovaatimukset täyttyvät. Edelleen komissio on antanut päätöstä täydentävät yhteisön puitteet, joissa määritellään hyväksymiskriteerit komissiolle ennakkoon ilmoitettavien SGEI-palveluista maksettavien korvausten osalta. Edellä kuvatusta komission uudesta sääntelystä huolimatta valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-palveluihin on herättänyt suuren joukon kysymyksiä jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Komission tarkastelun kohteena korvausjärjestelmien osalta on erityisesti ylikompensaation kielto 2. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Lähtökohtana on todettava, että niin suomalaisten kuin yleisesti pohjoismaistenkin kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon tehtäviin. SGEI-palveluiden määrityksen tavoitteena ei ole muuttaa kansallista palvelurakennetta, vaan tavoitteena on ajantasaistaa aluehallinnon oikeudellista säädösympäristöä vastaamaan yhteisöoikeuden asettamia uusia oikeudellisia vaatimuksia siten, että ne ovat mahdollisimman toimivasti yhteensovitettavissa jo olemassa olevan lainsäädäntökehikon kanssa. 1.3 Selvityksen rakenne Selvitys on jaettu kuuteen pääasialliseen asiakokonaisuuteen. Aluksi esitetään ns. Montin paketin pääpiirteet. Sen jälkeen tarkastellaan kunnan ja aluehallinnon yleisiä piirteitä Suomessa, muun muassa sitä, miten erityyppisiä julkisia palveluita tar- 1 Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ja Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, tuomio , Kok. 2003, s. I Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealla. Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.

13 15 jotaan kunnissa. Toisena kokonaisuutena tarkastellaan EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen suhdetta SGEI-palvelujen määrittämiseen. Tässä luvussa esitellään EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen perusperiaatteet ja pyritään arvioimaan, millainen on SGEI-palvelujen määrityksen vaikutus kilpailusääntöjen soveltamiseen. Kolmantena kokonaisuutena tarkastellaan hankintalainsäädännön ja SGEI-palvelujen rajapintaa. Tässä jaksossa selvitetään perusperiaatteet SGEI-palvelujen määrittämisen ja hankintalainsäädännön suhteesta. Neljäntenä kokonaisuutena selvityksessä käydään läpi viimeaikaisia EY:n tuomioistuimen ja komission tapauksia eri palvelusektoreilla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia järjestelyjä EY:n tuomioistuin on katsonut SGEI-toiminnoiksi erityisesti Altmark-kriteerien valossa. Viidentenä kokonaisuutena selvityksessä tarkastellaan SGEI-palveluiden määrittämistä muissa EU-maissa ja sitä, miten SGEI-palveluja on käytännön tasolla toteutettu ja organisoitu eräissä EU-maissa. Kuudentena kokonaisuutena esitetään arvioita siitä, millaisia palveluja Suomessa tulisi määrittää SGEI-palveluiksi ja lopuksi esitetään malli SGEI-palvelujen määrittämisen helpottamiseksi kunta- ja aluehallinnon viranomaisille. Selvityksen on laatinut pääasiassa OTT Marjo Ojala ja OTK Riikka Sipponen on kirjoittanut pääosin osia kunnan palvelujen järjestämistavasta ja muiden EU-maiden vertailevan jakson. Kilpailulainsäädäntö, hankintalainsäädäntö, Montin paketti sekä komission ratkaisukäytäntö ja EU-tuomioistuinten oikeuskäytäntö asettavat reunaehdot, joiden puitteissa palveluja voidaan määrittää SGEI-palveluksi. Selvityksen tavoitteena on arvioida, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

14 16 2 Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( services of general economic interest ) käytetään tässä selvityksessä lyhennettä SGEI-palvelut. Selvityksen lähtökohtana on huomioitava, että EU-oikeuden käsitteistö poikkeaa monelta osin Suomen kansallisen oikeuden käsitteistöstä. Tarkastelun kohteena on nimenomaan EU-käsitteisiin perustuva SGEI-palveluiden määritys Suomessa. Näin ollen aluksi on tarpeen selventää selvityksen keskeisiä käsitteitä, joita ovat seuraavat: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI-palvelut) muut kuin taloudelliset palvelut sekä taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta. 2.1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Lissabonin sopimukseen (2007) on liitetty yleishyödyllisiä palveluita koskeva pöytäkirja. Siinä esitellään ensimmäistä kertaa yleishyödyllisten palveluiden käsite sellaisena kuin sitä käytetään EU:n primaarilainsäädännössä. Toistaiseksi EY:n perustamissopimuksessa on viitattu vain yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Nykytilanteessa voidaan siten erottaa kaksi yleishyödyllisten palveluiden muotoa sen mukaan, kuinka niitä säännellään EU:n säännöillä: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, SGEI-palveluilla, tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palveluissa on kyse yritysten taloudellisesta toiminnasta julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseksi ottaen kuitenkin huomioon, että yhteisöoikeudessa sekä taloudellisen toiminnan että yrityksen määritelmä on hyvin kattava. 2.2 Muut kuin taloudelliset palvelut Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen osalta tehdään rajanveto sellaisiin palveluihin, jotka ovat muita kuin taloudellisia palveluita. Komission uu-

15 17 teen, vuonna 2007 antamaan tiedonantoon, 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat 3 liittyvän saateasiakirjan Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus 4 mukaan muihin kuin taloudellisiin palveluihin, esimerkiksi perinteisiin valtion vastuualueelle kuuluviin tehtäviin, kuten poliisi- ja oikeuslaitokseen sekä lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä perustamissopimuksen sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä. Niiden organisointiin voidaan kuitenkin soveltaa tietyltä osin muita perustamissopimuksen sääntöjä, kuten syrjimättömyysperiaatetta Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta SGEI-palvelujen määrityksessä ja kilpailusääntöjen soveltamisessa olennainen kysymys on, harjoittaako toimija taloudellista toimintaa. Tällöin on huomioitava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen markkinoille on taloudellista toimintaa. Valtiontukisääntöjen näkökulmasta tuensaajan harjoittaessa taloudellista toimintaa se on oikeudellisesta asemastaan ja rahoitustavastaan riippumatta yritys EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Yritys voi siis olla myös julkisyhteisön osa. 6 SGEI-palveluilla puolestaan on lähtökohtaisesti taloudellinen luonne. Siksi olisi pyrittävä tekemään ensin rajanveto taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välille, jotta kuntien ja muun aluehallinnon toteuttamista palveluista saataisiin erotettua ne julkiset palvelut, joilla ei ole lainkaan taloudellista luonnetta yhteisöoikeuden asettamassa merkityksessä. Taloudellisen toiminnan käsitteestä lisää jaksossa. 3 KOM(2007) 724 lopullinen. 4 Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Tiedonannon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkina saateasiakirja Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus, Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.kom(2007) 725 lopullinen, kohta KOM (2007) 725 lopullinen. 6 Mm.: Asia 1999/198/EY, Ilmailulaitos, Komission päätös , Virallinen lehti nro L 069, 16/03/1999 s ; Asia C-82/01: Aéroports de Paris, tuomio , Kok. 2002, s. I

16 18 3 Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Yhteisöoikeudessa SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Näin ollen määrittelytyössään Suomi voi edetä omat kansalliset tarpeensa sekä omat lainsäädännölliset ja muut olosuhteet huomioiden. Suomessa määrittelylle oman erityispiirteensä luo korkea sosiaaliturvan taso ja kattavat julkiset peruspalvelut. Montin paketin mukaan jäsenvaltion tulee antaa komissiolle kolmen vuoden välein raportti päätöksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava 19:een päivään joulukuuta 2008 mennessä. Huomionarvoista on, että yhteisön valtiontukisäännösten noudattamatta jättämisestä määrättävä seuraus, eli laittoman tuen takaisinperintä, kohdistuu julkisen palvelun tuottavaan yritykseen. Näin ollen jäsenvaltion tulee varmistaa myös SGEI-palveluja tuottaville yrityksille ja yhteisöille ennakoitava ja lainmukainen toimintaympäristö.

17 19 4 Ns. Montin paketti Selvityksen aluksi on tarpeen kuvata lyhyesti ns. Montin paketin sisältöä ja siinä asetettuja velvoitteita jäsenvaltiolle. Montin paketiksi kutsutaan komission sääntelykokonaisuutta, joka sisältää seuraavassa esiteltävät komission päätöksen ja yhteisön puitteet sekä avoimuusdirektiivin muutoksen. Komission vuonna 2005 julkaisema sääntelykokonaisuus koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia sisältää kolme elementtiä: päätöksen 7, yhteisön puitteet 8 ja muutoksen ns. avoimuusdirektiiviin 9. Sääntelykokonaisuudella asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. EY:n perustamissopimuksen 86(2) artiklassa sallitaan kilpailu- ja muista yhteisön säännöistä poikkeaminen silloin, kun niiden soveltaminen estäisi SGEI-palvelun tuottajayrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Sääntelykokonaisuuden avulla pyritään varmistamaan, ettei ylikompensaatiota makseta näissäkään tapauksissa. Kaupan kehitykseen ei nimittäin kuitenkaan saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 4.1 Komission päätös Komission päätöksessä määritetään edellytykset, joiden täyttyessä SGEI-palveluiden tuottamisesta maksetut korvaukset vapautetaan valtiontukiin sovellettavasta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta komissiolle. 7 Komission päätös tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2673(2005/842/EY). 8 Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet (2005/C 297/04). 9 Komission direktiivi 2005/81/EY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta, EUVL L 312,

18 20 Komission päätöstä sovelletaan SGEI-palvelusta maksettuun korvaukseen vain silloin, kun korvaus on valtiontukea. Korvauksen täytyy siis hyödyttää sen saajaa, se on suoritettava julkisista varoista, se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja se vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission päätöksen (ja myös jäljempänä esiteltävien yhteisön puitteiden) soveltamisen edellytyksenä siis on, että korvaus täyttää perustamissopimuksen 87 (1) artiklan valtiontuen määritelmän. Perustamissopimuksen valtiotukiartiklat tulevat siten SGEI-palveluiden yhteydessä sovellettaviksi ennen kaikkea korvauksen luonnetta määriteltäessä. Toisaalta valtiontukisääntöjä sovelletaan korvaukseen myös silloin, kun päätetään, ettei palvelua määritellä SGEI-palveluksi tai määrittely jätetään kokonaan tekemättä. 4.2 Raja-arvot Päätöstä sovelletaan vain julkisen palvelun suorittamisesta myönnettävään valtiontukeen, jonka saajan kaikkien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on alle 100 miljoonaa euroa ja jonka kyseisistä palveluista vuosittain saaman korvauksen määrä on alle 30 miljoonaa euroa. 4.3 Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Julkinen palvelutehtävä annetaan yritykselle yhdellä tai useammalla virallisella asiakirjalla, jonka muodon jokainen jäsenvaltio voi itse määrittää. Komission päätöksessä määrätään myös asiakirjan sisällöstä. Siinä edellytetään muun muassa, että asiakirjassa, jolla vastuu palvelun tuottamisesta annetaan yritykselle, on mainittava palvelusta suoritettavan korvauksen laskennassa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytettävät parametrit. SGEI-palveluvelvoitteen asettavan asiakirjan on myös sisällettävä järjestelyt liiallisten korvausten välttämiseksi ja takaisin maksamiseksi. 4.4 Yhteisön puitteet Yhteisön puitteita sovelletaan silloin, kun komission päätöksessä 2005/842/EY mainitut liikevaihtoa ja korvauksen määrää koskevat raja-arvot ylittyvät. Komissio ei ole halunnut vapauttaa näitä suurempia korvauksia ilmoitusvelvollisuuden

19 21 piiristä, sillä niiden kohdalla vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat todennäköisempiä. Puitteissa määritetään ne kriteerit, joiden täyttyessä SGEI-palvelusta komissiolle ennakkoon ilmoitettavan korvauksen voidaan olettaa olevan yhteismarkkinoille soveltuva eli sallittu valtiontuki. Yhteisön puitteet vastaavat oleellisilta osiltaan komission päätöksen 2005/842/EY sisältöä. Puitteissa on säädetty päätöksen tapaan palvelun delegoivasta asiakirjasta ja sen sisällöstä. Puitteet myös vastaavat päätöstä korvauksen maksamista, valvomista ja takaisinperintää koskevilta osin. 4.5 Avoimuusdirektiivin muutos Muutetun avoimuusdirektiivin mukaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palveluita ja samanaikaisesti muita palveluita tuottavat yritykset riippumatta siitä, onko niille maksettava korvaus perustamissopimuksen 87(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea vai ei. Komission ns. avoimuusdirektiivi 10 koskee myös SGEI-palveluita, siltä osin kuin SGEI-palveluita tuottavat julkiset yritykset eli yritykset, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Direktiivillä säädetään julkisille yrityksille annettavan rahoituksen läpinäkyvyydestä ja kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Suomessa direktiivi on implementoitu lailla eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003, ns. avoimuuslaki). Avoimuusdirektiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden suoritettavaksi SGEI-palvelu on annettu julkisia hankintoja koskevia menettelyitä noudattaen. Vastaavasti Suomessa julkisista hankinnoista annetun lain noudattaminen vapauttaa yrityksen avoimuuslain mukaisesta kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Komission päätöksessä 2005/842/EY tällaista eroa ei tehdä, vaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palvelusta korvausta saavat yritykset. Toisaalta komission päätöksessä 11 on todettu, ettei sillä rajoiteta julkisia hankintoja koskevien ja avoimuusdirektiivin sääntöjen soveltamista. 10 Komission direktiivi 80/723/ETY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta, EYVL L 195, Johdanto-osan kohdat 22 ja 23.

20 4.5.1 Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan komission sääntelyn kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän. Sen tehtävänä oli laatia mahdolliset muutosehdotukset eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettuun lakiin (19/2003) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen valtiontukien ilmoittamisesta komissiolle noudatettavista menettelyistä (86/2004). Nykyistä avoimuuslakia ei sovelleta sellaisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaviin yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa. Työryhmä esittää, että tilien eriyttämisvaatimus laajennetaan koskemaan myös alle 40 miljoonan euron liikevaihdon omaavia yrityksiä uuden, avoimuuslakiin lisätyn 6 a :n mukaisesti; ja 22 Mikäli avoimuuslakiin tehdään esitetty muutos yritysten erilliskirjanpitovelvollisuudesta, SGEI-palveluita tuottavat yritykset joutuvat kirjanpidossa eriyttämään tilinsä siten kuin komission päätöksessä 2005/842/EY on edellytetty. Viranomaisten on voitava yrityksen koosta riippumatta varmistua, että palvelun tuottamisesta ei makseta ylisuuria korvauksia. 4.6 Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit Altmark-tapauksessa. Komission päätöstä 2005/842/EY sovelletaan, kun on kyse valtiontuesta, jota maksetaan korvauksena SGEI-palvelun järjestämisestä. Päätöstä ei siis sovelleta Altmark-kriteerit täyttäviin tapauksiin.

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Dnro KH: 2062 /2011 11 Liikelaitosten toimintaperiaatteet Hämeenlinnan kaupungin kuntakonsernissa KH 6.6.2011 4 Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/202 (6) 276 Allergisten lasten ja heidän sisarustensa suomenkielisen päiväkotihoidon järjestäminen HEL 20-005734 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä julkisen palveluvelvoitteen

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus - Mitä kuuluu? Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Katariina Huikko lakimies Uudistuksen tausta Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta,

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen Kuntien tietohallinnon järjestäminen 26.2.2015 Kuntien tietohallinnon oikeudellinen asemointi 2 Lähtökohta Tietohallintolaki 3 1 k: Tietohallinnolla

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus Kunta, kuntalaiset ja palvelut l tulevaisuudessa kuntien uudistamisen perusteet 19.2.2013 Sini Sallinen, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto 1 Mitä tarkoittaa kunnallinen

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Esimerkkejä nykyisestä EU-terveydenhuollosta Kuntien ostopalvelut esim. kaksosraskauksien verisuoniongelmat (Ruotsi) Sosiaaliturvan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot