Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus"

Transkriptio

1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008

2 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Työelämä- ja markkinaosasto

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Kilpailukyky 9/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Marjo Ojala; Riikka Sipponen Julkaisuaika Helmikuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Tiivistelmä Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, eli SGEI-palveluilla (services of general economic interest), tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä ns. komission sääntelykokonaisuus. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Suomalaisten niin kuin yleisesti pohjoismaisten kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden kuntien tehtäviin, sillä hyvin suuri osa hyvinvointipalveluista Suomessa tarjotaan kunta- ja aluetasolla. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomessa on useita SGEI-palveluksi soveltuvia palveluja, joissa on vain yksi potentiaalinen palveluntuottaja tai SGEI-palvelua ei voida tuottaa kannattavasti. Jäsenvaltiolla on laaja harkintavalta miten SGEI-palveluja suorittavien yritysten julkinen rahoitus järjestetään. Julkisen rahoituksen osalta tulee kuitenkin huomioida ylikompensaation kielto. SGEI-palveluiden määrittäminen on osoittautunut haasteelliseksi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kuntien SGEIpalvelujen määrittämisen osalta tarpeellista olisi aluetason tiedon lisääminen ja keskitetty ohjeistus sekä keskitetty asiantuntijaneuvonta tulevissa SGEI-palveluiden määrittämistilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/kari Virtanen, puh. (09) Asiasanat julkiset palvelut, kunta, aluehallinto, julkinen rahoitus, valtiontuki, korvaus, yritykset ISSN Kokonaissivumäärä 153 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Saatteeksi Asianajotoimisto LMR Oy valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Komission vuonna 2005 julkaisemalla sääntelykokonaisuudella koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä em. komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Käsillä olevan selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen järjestämisessä. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomen kuntarakenne ja aluehallinnon autonomisuus sekä palveluntuottamisen vapaus ovat tekijöitä, jotka tekevät määritystyön hyvin haasteelliseksi. Kiitämme kaikkia selvitystyön laatimiseen myötävaikuttaneita ja erityisesti haastattelemiamme henkilöitä. Kiitämme myös asianajaja Essi Heinästä, asianajaja Marika Aho-Nissistä ja OTK Karoliina Finnilää kommenteista sekä oikeustieteen ylioppilaita Ville Kuljua ja Karoliina Heikinheimoa avusta tiedonhaussa. Tekijät

5 Sisältö Saatteeksi... 5 Sisältö Johdanto Selvityksen tausta Selvityksen tavoitteet Selvityksen rakenne Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Muut kuin taloudelliset palvelut Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Ns. Montin paketti Komission päätös Raja-arvot Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Yhteisön puitteet Avoimuusdirektiivin muutos Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Kunta- ja aluehallinto Suomessa Johdanto Kunta Kuntalaki Yleinen ja erityinen toimiala Kuntien sääntelymallin perusteet Kunnan yleisen toimialan määräytymisen periaatteet Toimialoista Julkisen hallintotehtävän siirto... 28

6 5.9 Miten kuntaorganisaatiot tuottavat palvelujaan? Julkisten palveluiden järjestämistavasta Kunnallinen liikelaitos Kunnan omistama osakeyhtiö Kuntayhtymä Sairaanhoitopiirit Palvelusetelityyppinen tuotantomalli Kunnan yhteistyö yksityisen toimijan kanssa Vapaaehtoisten tehtävien siirto omien toimielinten ulkopuolelle PARAS-hanke kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi PARAS-hankkeen tilanne ja eteneminen Johtopäätöksiä Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kuntien julkinen rahoitus Kunnan järjestämien palveluiden rahoitus Kunnan myöntämä yritystuki Kunnan harkinnanvarainen avustustoiminta Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Onko julkinen tuki valtiontukea? Ohjausvaikutus ja viranomaisten vastuu Terveydenhuoltopalveluista Terveyspalvelujen perinteinen tuotantomalli Sairaanhoitopiirit Alaa koskeva lainsäädäntö Yksityisen sektorin rooli Esimerkki 1: Sairaanhoitopiirit miljoona suomalaista voi jo valita leikkaushoitopaikkansa Esimerkki 2: Kumppanuusmalli Palvelujen rahoitus Tulevaisuudennäkymiä

7 8.9 Komission päätöksen 2005/842/EY sairaaloita ja sosiaalista asuntotuotantoa koskeva poikkeus Johtopäätökset SGEI-palvelujen suhde kilpailu- ja sisämarkkinasääntöihin Johdanto SGEI-palveluiden suhde EY:n kilpailu- ja sisämarkkinasäännöksiin Yleistä EU-lainsäädännöstä SGEI-palveluja koskeva poikkeussääntö EY:n perustamissopimuksessa Sisämarkkinasäännöt Yleistä Palveludirektiivi Kilpailulainsäädännön soveltaminen Johdanto Kilpailunrajoituslaki ja EY:n kilpailusäännöt Kilpailunrajoituslain soveltamisalasta Elinkeinonharjoittaja-käsite Julkisista kilpailunrajoituksista Kilpailunrajoituslain perusperiaatteet Kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö ja kilpailua rajoittavat sopimukset Kielto ei koske sopimuksia, joiden edut ylittävät niiden kilpailunvastaiset vaikutukset Kilpailunrajoituslain 5 :n mukaan: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Vähämerkityksellisyyskriteeri (de minimis) Kilpailuviraston ratkaisukäytäntöä EU:n kilpailusäännöt Poikkeuksen tulkinnasta suhteessa kilpailusääntöihin EY:n perustamissopimuksen 81 artikla... 69

8 14.3 EY 81 artiklan soveltamisedellytyksistä Yrityksen käsite Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Kauppavaikutus Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhdessä EY 86 artiklan kanssa EY 86 (1) ja EY 81 kanssa kielletyt toimenpiteet Erityis- ja yksinoikeudet Kuinka laajasti jäsenvaltiot voivat suojella myöntämiensä yksinoikeuksien ja erityisoikeuksien suorittamista? Jäsenvaltion tulee pidättäytyä auttamasta yrityksiä rikkomasta kilpailusääntöjä Jäsenvaltion lojaliteettivelvoite Oikeuskäytäntö ja komission käytäntö Johtopäätöksiä kilpailuoikeuden osalta Valtiontukisäännöistä Johdanto Valtiontuen kriteerit Valtion varojen luovuttaminen Taloudellinen hyöty Valikoivuus Vaikutus kilpailuun ja kauppaan Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-Palveluihin Altmark- kriteerit ja niiden tulkinta Tapauksia, jossa Altmark-kriteerit täyttyvät SGEI-Palvelujen suhde hankintalainsäädäntöön Johdanto Hankintalaki Hankintayksikön määritelmä ja toimivalta Kuntien hankintayksiköt Hankintamenettelyssä noudatettavat oikeusperiaatteet Hankintalain tavoite Hankintalaissa esitetyt poikkeukset

9 18.8 Poissuljetut hankinnat In house -hankinnat Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä sidossuhdehankinnoissa Hankintalainsäädännön soveltamisen ja SGEI-määrityksen suhteesta Komission ratkaisukäytäntöä N 822/2006 Valtionapu Post Office Limitedille; Iso-Britannia vs komissio N244/2003 Valtionapu / Yhdistynyt kuningaskunta -komissio E 14 / 2005 Komissio Portugali: RTP:n rahoitusjärjestelmä SGEI-palvelut muissa EU-maissa Iso-Britannia: Englanti ja Wales Iso-Britannia: Skotlanti Ruotsi Tanska Saksa Itävalta Islanti Liettua Slovenia Latvia Unkari Bulgaria Viro Norja Palveluiden määrittäminen SGEI-palveluksi Vaihtoehtoiset SGEI-palvelun määrittämistilanteet Kunnan eri tukimuotojen tarkastelu SGEI -palvelun määrittäminen ja palvelutehtävän antaminen

10 22 Miten SGEI-palveluja koskevat normit voitaisiin antaa? Keskitetty neuvonta tai keskitetty toimivalta Määrittelyn taso Valtakunnallinen määritys Mahdollinen lisäys kuntalakiin Miten SGEI-palveluvelvoite annetaan? Asiakirja Oikeusturvakeinot Ylikompensaation kielto Valvonta Rajanveto yleishyödyllisyyteen Muistilista komission päätöksen 2005/842/EY mukaisen tuen myöntämisestä Esimerkit mahdollisista julkisen palvelun velvoitteista Kannattamattomat lentoreitit Jäänmurtajat Luotsauspalvelut Ulkoistetut terveydenhuoltopalvelut ja veripalvelu Miten SGEI-palveluja voidaan rahoittaa? Tilien eriyttämisvelvollisuus Haastatteluissa julkisen palvelun velvoitetta on pohdittu mm. seuraavissa yhteyksissä: Lopuksi Lähteet

11 13 1 Johdanto 1.1 Selvityksen tausta Asianajotoimisto LMR Oy (tuolloin Asianajotoimisto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy) valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen oikeudellisessa järjestämisessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan EU:n sääntelykokonaisuuden (jäljempänä Montin paketin) kansallisen täytäntöönpanon valmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi oli Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto vastaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden yleiskoordinaatiosta ja sen edustaja toimi myös puheenjohtajana asetetussa työryhmässä. 1.2 Selvityksen tavoitteet Tässä selvityksessä tarkasteltavan Montin paketin sisältämässä sääntelyssä on pääpiirteittäin kysymys siitä, millä edellytyksillä julkisen tahon maksama korvaus säädetyn tai julkisyhteisön määräämän velvoitteen hoitamisesta voidaan katsoa sallituksi valtion tueksi, ja milloin tuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

12 14 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit ns. Altmark-tapauksessa 1. Lisäksi komissio on antanut päätöksessä 2005/842/EY edellytykset sille, milloin maksetuista korvauksista ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. SGEI-palvelun tuottamisesta maksettu korvaus katsotaan sallituksi valtiontueksi silloin, kun se täyttää päätöksen soveltamiskriteerit ja siinä esitetyt muut muotovaatimukset täyttyvät. Edelleen komissio on antanut päätöstä täydentävät yhteisön puitteet, joissa määritellään hyväksymiskriteerit komissiolle ennakkoon ilmoitettavien SGEI-palveluista maksettavien korvausten osalta. Edellä kuvatusta komission uudesta sääntelystä huolimatta valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-palveluihin on herättänyt suuren joukon kysymyksiä jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Komission tarkastelun kohteena korvausjärjestelmien osalta on erityisesti ylikompensaation kielto 2. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Lähtökohtana on todettava, että niin suomalaisten kuin yleisesti pohjoismaistenkin kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon tehtäviin. SGEI-palveluiden määrityksen tavoitteena ei ole muuttaa kansallista palvelurakennetta, vaan tavoitteena on ajantasaistaa aluehallinnon oikeudellista säädösympäristöä vastaamaan yhteisöoikeuden asettamia uusia oikeudellisia vaatimuksia siten, että ne ovat mahdollisimman toimivasti yhteensovitettavissa jo olemassa olevan lainsäädäntökehikon kanssa. 1.3 Selvityksen rakenne Selvitys on jaettu kuuteen pääasialliseen asiakokonaisuuteen. Aluksi esitetään ns. Montin paketin pääpiirteet. Sen jälkeen tarkastellaan kunnan ja aluehallinnon yleisiä piirteitä Suomessa, muun muassa sitä, miten erityyppisiä julkisia palveluita tar- 1 Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ja Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, tuomio , Kok. 2003, s. I Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealla. Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.

13 15 jotaan kunnissa. Toisena kokonaisuutena tarkastellaan EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen suhdetta SGEI-palvelujen määrittämiseen. Tässä luvussa esitellään EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen perusperiaatteet ja pyritään arvioimaan, millainen on SGEI-palvelujen määrityksen vaikutus kilpailusääntöjen soveltamiseen. Kolmantena kokonaisuutena tarkastellaan hankintalainsäädännön ja SGEI-palvelujen rajapintaa. Tässä jaksossa selvitetään perusperiaatteet SGEI-palvelujen määrittämisen ja hankintalainsäädännön suhteesta. Neljäntenä kokonaisuutena selvityksessä käydään läpi viimeaikaisia EY:n tuomioistuimen ja komission tapauksia eri palvelusektoreilla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia järjestelyjä EY:n tuomioistuin on katsonut SGEI-toiminnoiksi erityisesti Altmark-kriteerien valossa. Viidentenä kokonaisuutena selvityksessä tarkastellaan SGEI-palveluiden määrittämistä muissa EU-maissa ja sitä, miten SGEI-palveluja on käytännön tasolla toteutettu ja organisoitu eräissä EU-maissa. Kuudentena kokonaisuutena esitetään arvioita siitä, millaisia palveluja Suomessa tulisi määrittää SGEI-palveluiksi ja lopuksi esitetään malli SGEI-palvelujen määrittämisen helpottamiseksi kunta- ja aluehallinnon viranomaisille. Selvityksen on laatinut pääasiassa OTT Marjo Ojala ja OTK Riikka Sipponen on kirjoittanut pääosin osia kunnan palvelujen järjestämistavasta ja muiden EU-maiden vertailevan jakson. Kilpailulainsäädäntö, hankintalainsäädäntö, Montin paketti sekä komission ratkaisukäytäntö ja EU-tuomioistuinten oikeuskäytäntö asettavat reunaehdot, joiden puitteissa palveluja voidaan määrittää SGEI-palveluksi. Selvityksen tavoitteena on arvioida, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

14 16 2 Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( services of general economic interest ) käytetään tässä selvityksessä lyhennettä SGEI-palvelut. Selvityksen lähtökohtana on huomioitava, että EU-oikeuden käsitteistö poikkeaa monelta osin Suomen kansallisen oikeuden käsitteistöstä. Tarkastelun kohteena on nimenomaan EU-käsitteisiin perustuva SGEI-palveluiden määritys Suomessa. Näin ollen aluksi on tarpeen selventää selvityksen keskeisiä käsitteitä, joita ovat seuraavat: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI-palvelut) muut kuin taloudelliset palvelut sekä taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta. 2.1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Lissabonin sopimukseen (2007) on liitetty yleishyödyllisiä palveluita koskeva pöytäkirja. Siinä esitellään ensimmäistä kertaa yleishyödyllisten palveluiden käsite sellaisena kuin sitä käytetään EU:n primaarilainsäädännössä. Toistaiseksi EY:n perustamissopimuksessa on viitattu vain yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Nykytilanteessa voidaan siten erottaa kaksi yleishyödyllisten palveluiden muotoa sen mukaan, kuinka niitä säännellään EU:n säännöillä: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, SGEI-palveluilla, tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palveluissa on kyse yritysten taloudellisesta toiminnasta julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseksi ottaen kuitenkin huomioon, että yhteisöoikeudessa sekä taloudellisen toiminnan että yrityksen määritelmä on hyvin kattava. 2.2 Muut kuin taloudelliset palvelut Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen osalta tehdään rajanveto sellaisiin palveluihin, jotka ovat muita kuin taloudellisia palveluita. Komission uu-

15 17 teen, vuonna 2007 antamaan tiedonantoon, 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat 3 liittyvän saateasiakirjan Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus 4 mukaan muihin kuin taloudellisiin palveluihin, esimerkiksi perinteisiin valtion vastuualueelle kuuluviin tehtäviin, kuten poliisi- ja oikeuslaitokseen sekä lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä perustamissopimuksen sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä. Niiden organisointiin voidaan kuitenkin soveltaa tietyltä osin muita perustamissopimuksen sääntöjä, kuten syrjimättömyysperiaatetta Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta SGEI-palvelujen määrityksessä ja kilpailusääntöjen soveltamisessa olennainen kysymys on, harjoittaako toimija taloudellista toimintaa. Tällöin on huomioitava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen markkinoille on taloudellista toimintaa. Valtiontukisääntöjen näkökulmasta tuensaajan harjoittaessa taloudellista toimintaa se on oikeudellisesta asemastaan ja rahoitustavastaan riippumatta yritys EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Yritys voi siis olla myös julkisyhteisön osa. 6 SGEI-palveluilla puolestaan on lähtökohtaisesti taloudellinen luonne. Siksi olisi pyrittävä tekemään ensin rajanveto taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välille, jotta kuntien ja muun aluehallinnon toteuttamista palveluista saataisiin erotettua ne julkiset palvelut, joilla ei ole lainkaan taloudellista luonnetta yhteisöoikeuden asettamassa merkityksessä. Taloudellisen toiminnan käsitteestä lisää jaksossa. 3 KOM(2007) 724 lopullinen. 4 Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Tiedonannon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkina saateasiakirja Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus, Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.kom(2007) 725 lopullinen, kohta KOM (2007) 725 lopullinen. 6 Mm.: Asia 1999/198/EY, Ilmailulaitos, Komission päätös , Virallinen lehti nro L 069, 16/03/1999 s ; Asia C-82/01: Aéroports de Paris, tuomio , Kok. 2002, s. I

16 18 3 Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Yhteisöoikeudessa SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Näin ollen määrittelytyössään Suomi voi edetä omat kansalliset tarpeensa sekä omat lainsäädännölliset ja muut olosuhteet huomioiden. Suomessa määrittelylle oman erityispiirteensä luo korkea sosiaaliturvan taso ja kattavat julkiset peruspalvelut. Montin paketin mukaan jäsenvaltion tulee antaa komissiolle kolmen vuoden välein raportti päätöksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava 19:een päivään joulukuuta 2008 mennessä. Huomionarvoista on, että yhteisön valtiontukisäännösten noudattamatta jättämisestä määrättävä seuraus, eli laittoman tuen takaisinperintä, kohdistuu julkisen palvelun tuottavaan yritykseen. Näin ollen jäsenvaltion tulee varmistaa myös SGEI-palveluja tuottaville yrityksille ja yhteisöille ennakoitava ja lainmukainen toimintaympäristö.

17 19 4 Ns. Montin paketti Selvityksen aluksi on tarpeen kuvata lyhyesti ns. Montin paketin sisältöä ja siinä asetettuja velvoitteita jäsenvaltiolle. Montin paketiksi kutsutaan komission sääntelykokonaisuutta, joka sisältää seuraavassa esiteltävät komission päätöksen ja yhteisön puitteet sekä avoimuusdirektiivin muutoksen. Komission vuonna 2005 julkaisema sääntelykokonaisuus koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia sisältää kolme elementtiä: päätöksen 7, yhteisön puitteet 8 ja muutoksen ns. avoimuusdirektiiviin 9. Sääntelykokonaisuudella asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. EY:n perustamissopimuksen 86(2) artiklassa sallitaan kilpailu- ja muista yhteisön säännöistä poikkeaminen silloin, kun niiden soveltaminen estäisi SGEI-palvelun tuottajayrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Sääntelykokonaisuuden avulla pyritään varmistamaan, ettei ylikompensaatiota makseta näissäkään tapauksissa. Kaupan kehitykseen ei nimittäin kuitenkaan saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 4.1 Komission päätös Komission päätöksessä määritetään edellytykset, joiden täyttyessä SGEI-palveluiden tuottamisesta maksetut korvaukset vapautetaan valtiontukiin sovellettavasta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta komissiolle. 7 Komission päätös tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2673(2005/842/EY). 8 Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet (2005/C 297/04). 9 Komission direktiivi 2005/81/EY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta, EUVL L 312,

18 20 Komission päätöstä sovelletaan SGEI-palvelusta maksettuun korvaukseen vain silloin, kun korvaus on valtiontukea. Korvauksen täytyy siis hyödyttää sen saajaa, se on suoritettava julkisista varoista, se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja se vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission päätöksen (ja myös jäljempänä esiteltävien yhteisön puitteiden) soveltamisen edellytyksenä siis on, että korvaus täyttää perustamissopimuksen 87 (1) artiklan valtiontuen määritelmän. Perustamissopimuksen valtiotukiartiklat tulevat siten SGEI-palveluiden yhteydessä sovellettaviksi ennen kaikkea korvauksen luonnetta määriteltäessä. Toisaalta valtiontukisääntöjä sovelletaan korvaukseen myös silloin, kun päätetään, ettei palvelua määritellä SGEI-palveluksi tai määrittely jätetään kokonaan tekemättä. 4.2 Raja-arvot Päätöstä sovelletaan vain julkisen palvelun suorittamisesta myönnettävään valtiontukeen, jonka saajan kaikkien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on alle 100 miljoonaa euroa ja jonka kyseisistä palveluista vuosittain saaman korvauksen määrä on alle 30 miljoonaa euroa. 4.3 Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Julkinen palvelutehtävä annetaan yritykselle yhdellä tai useammalla virallisella asiakirjalla, jonka muodon jokainen jäsenvaltio voi itse määrittää. Komission päätöksessä määrätään myös asiakirjan sisällöstä. Siinä edellytetään muun muassa, että asiakirjassa, jolla vastuu palvelun tuottamisesta annetaan yritykselle, on mainittava palvelusta suoritettavan korvauksen laskennassa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytettävät parametrit. SGEI-palveluvelvoitteen asettavan asiakirjan on myös sisällettävä järjestelyt liiallisten korvausten välttämiseksi ja takaisin maksamiseksi. 4.4 Yhteisön puitteet Yhteisön puitteita sovelletaan silloin, kun komission päätöksessä 2005/842/EY mainitut liikevaihtoa ja korvauksen määrää koskevat raja-arvot ylittyvät. Komissio ei ole halunnut vapauttaa näitä suurempia korvauksia ilmoitusvelvollisuuden

19 21 piiristä, sillä niiden kohdalla vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat todennäköisempiä. Puitteissa määritetään ne kriteerit, joiden täyttyessä SGEI-palvelusta komissiolle ennakkoon ilmoitettavan korvauksen voidaan olettaa olevan yhteismarkkinoille soveltuva eli sallittu valtiontuki. Yhteisön puitteet vastaavat oleellisilta osiltaan komission päätöksen 2005/842/EY sisältöä. Puitteissa on säädetty päätöksen tapaan palvelun delegoivasta asiakirjasta ja sen sisällöstä. Puitteet myös vastaavat päätöstä korvauksen maksamista, valvomista ja takaisinperintää koskevilta osin. 4.5 Avoimuusdirektiivin muutos Muutetun avoimuusdirektiivin mukaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palveluita ja samanaikaisesti muita palveluita tuottavat yritykset riippumatta siitä, onko niille maksettava korvaus perustamissopimuksen 87(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea vai ei. Komission ns. avoimuusdirektiivi 10 koskee myös SGEI-palveluita, siltä osin kuin SGEI-palveluita tuottavat julkiset yritykset eli yritykset, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Direktiivillä säädetään julkisille yrityksille annettavan rahoituksen läpinäkyvyydestä ja kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Suomessa direktiivi on implementoitu lailla eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003, ns. avoimuuslaki). Avoimuusdirektiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden suoritettavaksi SGEI-palvelu on annettu julkisia hankintoja koskevia menettelyitä noudattaen. Vastaavasti Suomessa julkisista hankinnoista annetun lain noudattaminen vapauttaa yrityksen avoimuuslain mukaisesta kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Komission päätöksessä 2005/842/EY tällaista eroa ei tehdä, vaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palvelusta korvausta saavat yritykset. Toisaalta komission päätöksessä 11 on todettu, ettei sillä rajoiteta julkisia hankintoja koskevien ja avoimuusdirektiivin sääntöjen soveltamista. 10 Komission direktiivi 80/723/ETY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta, EYVL L 195, Johdanto-osan kohdat 22 ja 23.

20 4.5.1 Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan komission sääntelyn kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän. Sen tehtävänä oli laatia mahdolliset muutosehdotukset eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettuun lakiin (19/2003) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen valtiontukien ilmoittamisesta komissiolle noudatettavista menettelyistä (86/2004). Nykyistä avoimuuslakia ei sovelleta sellaisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaviin yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa. Työryhmä esittää, että tilien eriyttämisvaatimus laajennetaan koskemaan myös alle 40 miljoonan euron liikevaihdon omaavia yrityksiä uuden, avoimuuslakiin lisätyn 6 a :n mukaisesti; ja 22 Mikäli avoimuuslakiin tehdään esitetty muutos yritysten erilliskirjanpitovelvollisuudesta, SGEI-palveluita tuottavat yritykset joutuvat kirjanpidossa eriyttämään tilinsä siten kuin komission päätöksessä 2005/842/EY on edellytetty. Viranomaisten on voitava yrityksen koosta riippumatta varmistua, että palvelun tuottamisesta ei makseta ylisuuria korvauksia. 4.6 Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit Altmark-tapauksessa. Komission päätöstä 2005/842/EY sovelletaan, kun on kyse valtiontuesta, jota maksetaan korvauksena SGEI-palvelun järjestämisestä. Päätöstä ei siis sovelleta Altmark-kriteerit täyttäviin tapauksiin.

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala

Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen. 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoituksen luotonannon edellytykset Kuntien yhtiöiden rahoittaminen 27.8.2015, Terhi Vainikkala Kuntarahoitus Osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta Finanssivalvonta määrittänyt

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 57 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SGEImäärittelyä koskevasta valtuutettu Sari Näreen toivomusponnesta HEL 2012-016692 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp

Sote- ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp Sote ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp Sote järjestäminen sekä HE:n säätämisjärjestys ja suhde perustuslakiin Perustuslakivaliokunta 15.3.2017 Hallitusneuvos Päivi Salo, STM 1 15.3.2017 Sotejärjestämislain

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (12.02) (OR. en) 6365/08 PESC 189 RELEX 90 COMEM 19 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Päivä:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot