Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus"

Transkriptio

1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008

2 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Työelämä- ja markkinaosasto

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Kilpailukyky 9/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Marjo Ojala; Riikka Sipponen Julkaisuaika Helmikuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Tiivistelmä Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, eli SGEI-palveluilla (services of general economic interest), tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä ns. komission sääntelykokonaisuus. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Suomalaisten niin kuin yleisesti pohjoismaisten kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden kuntien tehtäviin, sillä hyvin suuri osa hyvinvointipalveluista Suomessa tarjotaan kunta- ja aluetasolla. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomessa on useita SGEI-palveluksi soveltuvia palveluja, joissa on vain yksi potentiaalinen palveluntuottaja tai SGEI-palvelua ei voida tuottaa kannattavasti. Jäsenvaltiolla on laaja harkintavalta miten SGEI-palveluja suorittavien yritysten julkinen rahoitus järjestetään. Julkisen rahoituksen osalta tulee kuitenkin huomioida ylikompensaation kielto. SGEI-palveluiden määrittäminen on osoittautunut haasteelliseksi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kuntien SGEIpalvelujen määrittämisen osalta tarpeellista olisi aluetason tiedon lisääminen ja keskitetty ohjeistus sekä keskitetty asiantuntijaneuvonta tulevissa SGEI-palveluiden määrittämistilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/kari Virtanen, puh. (09) Asiasanat julkiset palvelut, kunta, aluehallinto, julkinen rahoitus, valtiontuki, korvaus, yritykset ISSN Kokonaissivumäärä 153 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Saatteeksi Asianajotoimisto LMR Oy valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Komission vuonna 2005 julkaisemalla sääntelykokonaisuudella koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä em. komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Käsillä olevan selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen järjestämisessä. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomen kuntarakenne ja aluehallinnon autonomisuus sekä palveluntuottamisen vapaus ovat tekijöitä, jotka tekevät määritystyön hyvin haasteelliseksi. Kiitämme kaikkia selvitystyön laatimiseen myötävaikuttaneita ja erityisesti haastattelemiamme henkilöitä. Kiitämme myös asianajaja Essi Heinästä, asianajaja Marika Aho-Nissistä ja OTK Karoliina Finnilää kommenteista sekä oikeustieteen ylioppilaita Ville Kuljua ja Karoliina Heikinheimoa avusta tiedonhaussa. Tekijät

5 Sisältö Saatteeksi... 5 Sisältö Johdanto Selvityksen tausta Selvityksen tavoitteet Selvityksen rakenne Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Muut kuin taloudelliset palvelut Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Ns. Montin paketti Komission päätös Raja-arvot Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Yhteisön puitteet Avoimuusdirektiivin muutos Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Kunta- ja aluehallinto Suomessa Johdanto Kunta Kuntalaki Yleinen ja erityinen toimiala Kuntien sääntelymallin perusteet Kunnan yleisen toimialan määräytymisen periaatteet Toimialoista Julkisen hallintotehtävän siirto... 28

6 5.9 Miten kuntaorganisaatiot tuottavat palvelujaan? Julkisten palveluiden järjestämistavasta Kunnallinen liikelaitos Kunnan omistama osakeyhtiö Kuntayhtymä Sairaanhoitopiirit Palvelusetelityyppinen tuotantomalli Kunnan yhteistyö yksityisen toimijan kanssa Vapaaehtoisten tehtävien siirto omien toimielinten ulkopuolelle PARAS-hanke kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi PARAS-hankkeen tilanne ja eteneminen Johtopäätöksiä Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kuntien julkinen rahoitus Kunnan järjestämien palveluiden rahoitus Kunnan myöntämä yritystuki Kunnan harkinnanvarainen avustustoiminta Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Onko julkinen tuki valtiontukea? Ohjausvaikutus ja viranomaisten vastuu Terveydenhuoltopalveluista Terveyspalvelujen perinteinen tuotantomalli Sairaanhoitopiirit Alaa koskeva lainsäädäntö Yksityisen sektorin rooli Esimerkki 1: Sairaanhoitopiirit miljoona suomalaista voi jo valita leikkaushoitopaikkansa Esimerkki 2: Kumppanuusmalli Palvelujen rahoitus Tulevaisuudennäkymiä

7 8.9 Komission päätöksen 2005/842/EY sairaaloita ja sosiaalista asuntotuotantoa koskeva poikkeus Johtopäätökset SGEI-palvelujen suhde kilpailu- ja sisämarkkinasääntöihin Johdanto SGEI-palveluiden suhde EY:n kilpailu- ja sisämarkkinasäännöksiin Yleistä EU-lainsäädännöstä SGEI-palveluja koskeva poikkeussääntö EY:n perustamissopimuksessa Sisämarkkinasäännöt Yleistä Palveludirektiivi Kilpailulainsäädännön soveltaminen Johdanto Kilpailunrajoituslaki ja EY:n kilpailusäännöt Kilpailunrajoituslain soveltamisalasta Elinkeinonharjoittaja-käsite Julkisista kilpailunrajoituksista Kilpailunrajoituslain perusperiaatteet Kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö ja kilpailua rajoittavat sopimukset Kielto ei koske sopimuksia, joiden edut ylittävät niiden kilpailunvastaiset vaikutukset Kilpailunrajoituslain 5 :n mukaan: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Vähämerkityksellisyyskriteeri (de minimis) Kilpailuviraston ratkaisukäytäntöä EU:n kilpailusäännöt Poikkeuksen tulkinnasta suhteessa kilpailusääntöihin EY:n perustamissopimuksen 81 artikla... 69

8 14.3 EY 81 artiklan soveltamisedellytyksistä Yrityksen käsite Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Kauppavaikutus Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhdessä EY 86 artiklan kanssa EY 86 (1) ja EY 81 kanssa kielletyt toimenpiteet Erityis- ja yksinoikeudet Kuinka laajasti jäsenvaltiot voivat suojella myöntämiensä yksinoikeuksien ja erityisoikeuksien suorittamista? Jäsenvaltion tulee pidättäytyä auttamasta yrityksiä rikkomasta kilpailusääntöjä Jäsenvaltion lojaliteettivelvoite Oikeuskäytäntö ja komission käytäntö Johtopäätöksiä kilpailuoikeuden osalta Valtiontukisäännöistä Johdanto Valtiontuen kriteerit Valtion varojen luovuttaminen Taloudellinen hyöty Valikoivuus Vaikutus kilpailuun ja kauppaan Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-Palveluihin Altmark- kriteerit ja niiden tulkinta Tapauksia, jossa Altmark-kriteerit täyttyvät SGEI-Palvelujen suhde hankintalainsäädäntöön Johdanto Hankintalaki Hankintayksikön määritelmä ja toimivalta Kuntien hankintayksiköt Hankintamenettelyssä noudatettavat oikeusperiaatteet Hankintalain tavoite Hankintalaissa esitetyt poikkeukset

9 18.8 Poissuljetut hankinnat In house -hankinnat Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä sidossuhdehankinnoissa Hankintalainsäädännön soveltamisen ja SGEI-määrityksen suhteesta Komission ratkaisukäytäntöä N 822/2006 Valtionapu Post Office Limitedille; Iso-Britannia vs komissio N244/2003 Valtionapu / Yhdistynyt kuningaskunta -komissio E 14 / 2005 Komissio Portugali: RTP:n rahoitusjärjestelmä SGEI-palvelut muissa EU-maissa Iso-Britannia: Englanti ja Wales Iso-Britannia: Skotlanti Ruotsi Tanska Saksa Itävalta Islanti Liettua Slovenia Latvia Unkari Bulgaria Viro Norja Palveluiden määrittäminen SGEI-palveluksi Vaihtoehtoiset SGEI-palvelun määrittämistilanteet Kunnan eri tukimuotojen tarkastelu SGEI -palvelun määrittäminen ja palvelutehtävän antaminen

10 22 Miten SGEI-palveluja koskevat normit voitaisiin antaa? Keskitetty neuvonta tai keskitetty toimivalta Määrittelyn taso Valtakunnallinen määritys Mahdollinen lisäys kuntalakiin Miten SGEI-palveluvelvoite annetaan? Asiakirja Oikeusturvakeinot Ylikompensaation kielto Valvonta Rajanveto yleishyödyllisyyteen Muistilista komission päätöksen 2005/842/EY mukaisen tuen myöntämisestä Esimerkit mahdollisista julkisen palvelun velvoitteista Kannattamattomat lentoreitit Jäänmurtajat Luotsauspalvelut Ulkoistetut terveydenhuoltopalvelut ja veripalvelu Miten SGEI-palveluja voidaan rahoittaa? Tilien eriyttämisvelvollisuus Haastatteluissa julkisen palvelun velvoitetta on pohdittu mm. seuraavissa yhteyksissä: Lopuksi Lähteet

11 13 1 Johdanto 1.1 Selvityksen tausta Asianajotoimisto LMR Oy (tuolloin Asianajotoimisto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy) valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen oikeudellisessa järjestämisessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan EU:n sääntelykokonaisuuden (jäljempänä Montin paketin) kansallisen täytäntöönpanon valmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi oli Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto vastaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden yleiskoordinaatiosta ja sen edustaja toimi myös puheenjohtajana asetetussa työryhmässä. 1.2 Selvityksen tavoitteet Tässä selvityksessä tarkasteltavan Montin paketin sisältämässä sääntelyssä on pääpiirteittäin kysymys siitä, millä edellytyksillä julkisen tahon maksama korvaus säädetyn tai julkisyhteisön määräämän velvoitteen hoitamisesta voidaan katsoa sallituksi valtion tueksi, ja milloin tuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

12 14 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit ns. Altmark-tapauksessa 1. Lisäksi komissio on antanut päätöksessä 2005/842/EY edellytykset sille, milloin maksetuista korvauksista ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. SGEI-palvelun tuottamisesta maksettu korvaus katsotaan sallituksi valtiontueksi silloin, kun se täyttää päätöksen soveltamiskriteerit ja siinä esitetyt muut muotovaatimukset täyttyvät. Edelleen komissio on antanut päätöstä täydentävät yhteisön puitteet, joissa määritellään hyväksymiskriteerit komissiolle ennakkoon ilmoitettavien SGEI-palveluista maksettavien korvausten osalta. Edellä kuvatusta komission uudesta sääntelystä huolimatta valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-palveluihin on herättänyt suuren joukon kysymyksiä jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Komission tarkastelun kohteena korvausjärjestelmien osalta on erityisesti ylikompensaation kielto 2. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Lähtökohtana on todettava, että niin suomalaisten kuin yleisesti pohjoismaistenkin kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon tehtäviin. SGEI-palveluiden määrityksen tavoitteena ei ole muuttaa kansallista palvelurakennetta, vaan tavoitteena on ajantasaistaa aluehallinnon oikeudellista säädösympäristöä vastaamaan yhteisöoikeuden asettamia uusia oikeudellisia vaatimuksia siten, että ne ovat mahdollisimman toimivasti yhteensovitettavissa jo olemassa olevan lainsäädäntökehikon kanssa. 1.3 Selvityksen rakenne Selvitys on jaettu kuuteen pääasialliseen asiakokonaisuuteen. Aluksi esitetään ns. Montin paketin pääpiirteet. Sen jälkeen tarkastellaan kunnan ja aluehallinnon yleisiä piirteitä Suomessa, muun muassa sitä, miten erityyppisiä julkisia palveluita tar- 1 Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ja Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, tuomio , Kok. 2003, s. I Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealla. Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.

13 15 jotaan kunnissa. Toisena kokonaisuutena tarkastellaan EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen suhdetta SGEI-palvelujen määrittämiseen. Tässä luvussa esitellään EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen perusperiaatteet ja pyritään arvioimaan, millainen on SGEI-palvelujen määrityksen vaikutus kilpailusääntöjen soveltamiseen. Kolmantena kokonaisuutena tarkastellaan hankintalainsäädännön ja SGEI-palvelujen rajapintaa. Tässä jaksossa selvitetään perusperiaatteet SGEI-palvelujen määrittämisen ja hankintalainsäädännön suhteesta. Neljäntenä kokonaisuutena selvityksessä käydään läpi viimeaikaisia EY:n tuomioistuimen ja komission tapauksia eri palvelusektoreilla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia järjestelyjä EY:n tuomioistuin on katsonut SGEI-toiminnoiksi erityisesti Altmark-kriteerien valossa. Viidentenä kokonaisuutena selvityksessä tarkastellaan SGEI-palveluiden määrittämistä muissa EU-maissa ja sitä, miten SGEI-palveluja on käytännön tasolla toteutettu ja organisoitu eräissä EU-maissa. Kuudentena kokonaisuutena esitetään arvioita siitä, millaisia palveluja Suomessa tulisi määrittää SGEI-palveluiksi ja lopuksi esitetään malli SGEI-palvelujen määrittämisen helpottamiseksi kunta- ja aluehallinnon viranomaisille. Selvityksen on laatinut pääasiassa OTT Marjo Ojala ja OTK Riikka Sipponen on kirjoittanut pääosin osia kunnan palvelujen järjestämistavasta ja muiden EU-maiden vertailevan jakson. Kilpailulainsäädäntö, hankintalainsäädäntö, Montin paketti sekä komission ratkaisukäytäntö ja EU-tuomioistuinten oikeuskäytäntö asettavat reunaehdot, joiden puitteissa palveluja voidaan määrittää SGEI-palveluksi. Selvityksen tavoitteena on arvioida, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

14 16 2 Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( services of general economic interest ) käytetään tässä selvityksessä lyhennettä SGEI-palvelut. Selvityksen lähtökohtana on huomioitava, että EU-oikeuden käsitteistö poikkeaa monelta osin Suomen kansallisen oikeuden käsitteistöstä. Tarkastelun kohteena on nimenomaan EU-käsitteisiin perustuva SGEI-palveluiden määritys Suomessa. Näin ollen aluksi on tarpeen selventää selvityksen keskeisiä käsitteitä, joita ovat seuraavat: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI-palvelut) muut kuin taloudelliset palvelut sekä taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta. 2.1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Lissabonin sopimukseen (2007) on liitetty yleishyödyllisiä palveluita koskeva pöytäkirja. Siinä esitellään ensimmäistä kertaa yleishyödyllisten palveluiden käsite sellaisena kuin sitä käytetään EU:n primaarilainsäädännössä. Toistaiseksi EY:n perustamissopimuksessa on viitattu vain yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Nykytilanteessa voidaan siten erottaa kaksi yleishyödyllisten palveluiden muotoa sen mukaan, kuinka niitä säännellään EU:n säännöillä: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, SGEI-palveluilla, tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palveluissa on kyse yritysten taloudellisesta toiminnasta julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseksi ottaen kuitenkin huomioon, että yhteisöoikeudessa sekä taloudellisen toiminnan että yrityksen määritelmä on hyvin kattava. 2.2 Muut kuin taloudelliset palvelut Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen osalta tehdään rajanveto sellaisiin palveluihin, jotka ovat muita kuin taloudellisia palveluita. Komission uu-

15 17 teen, vuonna 2007 antamaan tiedonantoon, 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat 3 liittyvän saateasiakirjan Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus 4 mukaan muihin kuin taloudellisiin palveluihin, esimerkiksi perinteisiin valtion vastuualueelle kuuluviin tehtäviin, kuten poliisi- ja oikeuslaitokseen sekä lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä perustamissopimuksen sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä. Niiden organisointiin voidaan kuitenkin soveltaa tietyltä osin muita perustamissopimuksen sääntöjä, kuten syrjimättömyysperiaatetta Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta SGEI-palvelujen määrityksessä ja kilpailusääntöjen soveltamisessa olennainen kysymys on, harjoittaako toimija taloudellista toimintaa. Tällöin on huomioitava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen markkinoille on taloudellista toimintaa. Valtiontukisääntöjen näkökulmasta tuensaajan harjoittaessa taloudellista toimintaa se on oikeudellisesta asemastaan ja rahoitustavastaan riippumatta yritys EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Yritys voi siis olla myös julkisyhteisön osa. 6 SGEI-palveluilla puolestaan on lähtökohtaisesti taloudellinen luonne. Siksi olisi pyrittävä tekemään ensin rajanveto taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välille, jotta kuntien ja muun aluehallinnon toteuttamista palveluista saataisiin erotettua ne julkiset palvelut, joilla ei ole lainkaan taloudellista luonnetta yhteisöoikeuden asettamassa merkityksessä. Taloudellisen toiminnan käsitteestä lisää jaksossa. 3 KOM(2007) 724 lopullinen. 4 Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Tiedonannon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkina saateasiakirja Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus, Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.kom(2007) 725 lopullinen, kohta KOM (2007) 725 lopullinen. 6 Mm.: Asia 1999/198/EY, Ilmailulaitos, Komission päätös , Virallinen lehti nro L 069, 16/03/1999 s ; Asia C-82/01: Aéroports de Paris, tuomio , Kok. 2002, s. I

16 18 3 Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Yhteisöoikeudessa SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Näin ollen määrittelytyössään Suomi voi edetä omat kansalliset tarpeensa sekä omat lainsäädännölliset ja muut olosuhteet huomioiden. Suomessa määrittelylle oman erityispiirteensä luo korkea sosiaaliturvan taso ja kattavat julkiset peruspalvelut. Montin paketin mukaan jäsenvaltion tulee antaa komissiolle kolmen vuoden välein raportti päätöksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava 19:een päivään joulukuuta 2008 mennessä. Huomionarvoista on, että yhteisön valtiontukisäännösten noudattamatta jättämisestä määrättävä seuraus, eli laittoman tuen takaisinperintä, kohdistuu julkisen palvelun tuottavaan yritykseen. Näin ollen jäsenvaltion tulee varmistaa myös SGEI-palveluja tuottaville yrityksille ja yhteisöille ennakoitava ja lainmukainen toimintaympäristö.

17 19 4 Ns. Montin paketti Selvityksen aluksi on tarpeen kuvata lyhyesti ns. Montin paketin sisältöä ja siinä asetettuja velvoitteita jäsenvaltiolle. Montin paketiksi kutsutaan komission sääntelykokonaisuutta, joka sisältää seuraavassa esiteltävät komission päätöksen ja yhteisön puitteet sekä avoimuusdirektiivin muutoksen. Komission vuonna 2005 julkaisema sääntelykokonaisuus koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia sisältää kolme elementtiä: päätöksen 7, yhteisön puitteet 8 ja muutoksen ns. avoimuusdirektiiviin 9. Sääntelykokonaisuudella asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. EY:n perustamissopimuksen 86(2) artiklassa sallitaan kilpailu- ja muista yhteisön säännöistä poikkeaminen silloin, kun niiden soveltaminen estäisi SGEI-palvelun tuottajayrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Sääntelykokonaisuuden avulla pyritään varmistamaan, ettei ylikompensaatiota makseta näissäkään tapauksissa. Kaupan kehitykseen ei nimittäin kuitenkaan saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 4.1 Komission päätös Komission päätöksessä määritetään edellytykset, joiden täyttyessä SGEI-palveluiden tuottamisesta maksetut korvaukset vapautetaan valtiontukiin sovellettavasta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta komissiolle. 7 Komission päätös tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2673(2005/842/EY). 8 Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet (2005/C 297/04). 9 Komission direktiivi 2005/81/EY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta, EUVL L 312,

18 20 Komission päätöstä sovelletaan SGEI-palvelusta maksettuun korvaukseen vain silloin, kun korvaus on valtiontukea. Korvauksen täytyy siis hyödyttää sen saajaa, se on suoritettava julkisista varoista, se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja se vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission päätöksen (ja myös jäljempänä esiteltävien yhteisön puitteiden) soveltamisen edellytyksenä siis on, että korvaus täyttää perustamissopimuksen 87 (1) artiklan valtiontuen määritelmän. Perustamissopimuksen valtiotukiartiklat tulevat siten SGEI-palveluiden yhteydessä sovellettaviksi ennen kaikkea korvauksen luonnetta määriteltäessä. Toisaalta valtiontukisääntöjä sovelletaan korvaukseen myös silloin, kun päätetään, ettei palvelua määritellä SGEI-palveluksi tai määrittely jätetään kokonaan tekemättä. 4.2 Raja-arvot Päätöstä sovelletaan vain julkisen palvelun suorittamisesta myönnettävään valtiontukeen, jonka saajan kaikkien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on alle 100 miljoonaa euroa ja jonka kyseisistä palveluista vuosittain saaman korvauksen määrä on alle 30 miljoonaa euroa. 4.3 Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Julkinen palvelutehtävä annetaan yritykselle yhdellä tai useammalla virallisella asiakirjalla, jonka muodon jokainen jäsenvaltio voi itse määrittää. Komission päätöksessä määrätään myös asiakirjan sisällöstä. Siinä edellytetään muun muassa, että asiakirjassa, jolla vastuu palvelun tuottamisesta annetaan yritykselle, on mainittava palvelusta suoritettavan korvauksen laskennassa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytettävät parametrit. SGEI-palveluvelvoitteen asettavan asiakirjan on myös sisällettävä järjestelyt liiallisten korvausten välttämiseksi ja takaisin maksamiseksi. 4.4 Yhteisön puitteet Yhteisön puitteita sovelletaan silloin, kun komission päätöksessä 2005/842/EY mainitut liikevaihtoa ja korvauksen määrää koskevat raja-arvot ylittyvät. Komissio ei ole halunnut vapauttaa näitä suurempia korvauksia ilmoitusvelvollisuuden

19 21 piiristä, sillä niiden kohdalla vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat todennäköisempiä. Puitteissa määritetään ne kriteerit, joiden täyttyessä SGEI-palvelusta komissiolle ennakkoon ilmoitettavan korvauksen voidaan olettaa olevan yhteismarkkinoille soveltuva eli sallittu valtiontuki. Yhteisön puitteet vastaavat oleellisilta osiltaan komission päätöksen 2005/842/EY sisältöä. Puitteissa on säädetty päätöksen tapaan palvelun delegoivasta asiakirjasta ja sen sisällöstä. Puitteet myös vastaavat päätöstä korvauksen maksamista, valvomista ja takaisinperintää koskevilta osin. 4.5 Avoimuusdirektiivin muutos Muutetun avoimuusdirektiivin mukaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palveluita ja samanaikaisesti muita palveluita tuottavat yritykset riippumatta siitä, onko niille maksettava korvaus perustamissopimuksen 87(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea vai ei. Komission ns. avoimuusdirektiivi 10 koskee myös SGEI-palveluita, siltä osin kuin SGEI-palveluita tuottavat julkiset yritykset eli yritykset, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Direktiivillä säädetään julkisille yrityksille annettavan rahoituksen läpinäkyvyydestä ja kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Suomessa direktiivi on implementoitu lailla eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003, ns. avoimuuslaki). Avoimuusdirektiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden suoritettavaksi SGEI-palvelu on annettu julkisia hankintoja koskevia menettelyitä noudattaen. Vastaavasti Suomessa julkisista hankinnoista annetun lain noudattaminen vapauttaa yrityksen avoimuuslain mukaisesta kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Komission päätöksessä 2005/842/EY tällaista eroa ei tehdä, vaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palvelusta korvausta saavat yritykset. Toisaalta komission päätöksessä 11 on todettu, ettei sillä rajoiteta julkisia hankintoja koskevien ja avoimuusdirektiivin sääntöjen soveltamista. 10 Komission direktiivi 80/723/ETY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta, EYVL L 195, Johdanto-osan kohdat 22 ja 23.

20 4.5.1 Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan komission sääntelyn kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän. Sen tehtävänä oli laatia mahdolliset muutosehdotukset eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettuun lakiin (19/2003) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen valtiontukien ilmoittamisesta komissiolle noudatettavista menettelyistä (86/2004). Nykyistä avoimuuslakia ei sovelleta sellaisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaviin yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa. Työryhmä esittää, että tilien eriyttämisvaatimus laajennetaan koskemaan myös alle 40 miljoonan euron liikevaihdon omaavia yrityksiä uuden, avoimuuslakiin lisätyn 6 a :n mukaisesti; ja 22 Mikäli avoimuuslakiin tehdään esitetty muutos yritysten erilliskirjanpitovelvollisuudesta, SGEI-palveluita tuottavat yritykset joutuvat kirjanpidossa eriyttämään tilinsä siten kuin komission päätöksessä 2005/842/EY on edellytetty. Viranomaisten on voitava yrityksen koosta riippumatta varmistua, että palvelun tuottamisesta ei makseta ylisuuria korvauksia. 4.6 Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit Altmark-tapauksessa. Komission päätöstä 2005/842/EY sovelletaan, kun on kyse valtiontuesta, jota maksetaan korvauksena SGEI-palvelun järjestämisestä. Päätöstä ei siis sovelleta Altmark-kriteerit täyttäviin tapauksiin.

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Mikko Alkio VALTIONTUET

Mikko Alkio VALTIONTUET Mikko Alkio VALTIONTUET TALENTUM Helsinki 2010 Copyright Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1452-7 Kariston Kirjapaino Oy

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Talousvaliokunta 6.10.2016 Mikko Alkio Sisältö 1. Selvitysprosessi 2. Nykytilaan liittyvät rajanveto-ongelmat 3. Sidosyksiköiden asema uudessa hankintalaissa

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntien tietohallinnon järjestäminen Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen Kuntien tietohallinnon järjestäminen 26.2.2015 Kuntien tietohallinnon oikeudellinen asemointi 2 Lähtökohta Tietohallintolaki 3 1 k: Tietohallinnolla

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/202 (6) 276 Allergisten lasten ja heidän sisarustensa suomenkielisen päiväkotihoidon järjestäminen HEL 20-005734 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä julkisen palveluvelvoitteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus Kunta, kuntalaiset ja palvelut l tulevaisuudessa kuntien uudistamisen perusteet 19.2.2013 Sini Sallinen, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto 1 Mitä tarkoittaa kunnallinen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 28.9.2016 5/2016 Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien johtajille, sosiaali- ja terveyslautakunnille tai vastaavia tehtäviä hoitaville toimielimille,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5. 2015 Mihin sote kaatui? Sote uudistuksen perustuslailliset kysymykset Kansanvaltaisuus (asukkaiden itsehallinto)» Sote alueet olisivat

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa maakuntarakenteessa Uusi hankintalaki vihdoin täällä seminaari Kuntatalo 24.1.2017 johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto Maakunnat 18 maakuntaa Valtuustot,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveydenhuollon palveluntuottajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eveliina Leinonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot