Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus"

Transkriptio

1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008

2 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Työelämä- ja markkinaosasto

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) Kilpailukyky 9/2008 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Marjo Ojala; Riikka Sipponen Julkaisuaika Helmikuu 2008 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Tiivistelmä Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, eli SGEI-palveluilla (services of general economic interest), tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä ns. komission sääntelykokonaisuus. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Suomalaisten niin kuin yleisesti pohjoismaisten kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden kuntien tehtäviin, sillä hyvin suuri osa hyvinvointipalveluista Suomessa tarjotaan kunta- ja aluetasolla. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomessa on useita SGEI-palveluksi soveltuvia palveluja, joissa on vain yksi potentiaalinen palveluntuottaja tai SGEI-palvelua ei voida tuottaa kannattavasti. Jäsenvaltiolla on laaja harkintavalta miten SGEI-palveluja suorittavien yritysten julkinen rahoitus järjestetään. Julkisen rahoituksen osalta tulee kuitenkin huomioida ylikompensaation kielto. SGEI-palveluiden määrittäminen on osoittautunut haasteelliseksi kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kuntien SGEIpalvelujen määrittämisen osalta tarpeellista olisi aluetason tiedon lisääminen ja keskitetty ohjeistus sekä keskitetty asiantuntijaneuvonta tulevissa SGEI-palveluiden määrittämistilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Työelämä- ja markkinaosasto/kari Virtanen, puh. (09) Asiasanat julkiset palvelut, kunta, aluehallinto, julkinen rahoitus, valtiontuki, korvaus, yritykset ISSN Kokonaissivumäärä 153 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 27 Kustantaja Edita Publishing Oy

4 Saatteeksi Asianajotoimisto LMR Oy valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Komission vuonna 2005 julkaisemalla sääntelykokonaisuudella koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä em. komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Käsillä olevan selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen järjestämisessä. Selvityksessä arvioidaan, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Suomen kuntarakenne ja aluehallinnon autonomisuus sekä palveluntuottamisen vapaus ovat tekijöitä, jotka tekevät määritystyön hyvin haasteelliseksi. Kiitämme kaikkia selvitystyön laatimiseen myötävaikuttaneita ja erityisesti haastattelemiamme henkilöitä. Kiitämme myös asianajaja Essi Heinästä, asianajaja Marika Aho-Nissistä ja OTK Karoliina Finnilää kommenteista sekä oikeustieteen ylioppilaita Ville Kuljua ja Karoliina Heikinheimoa avusta tiedonhaussa. Tekijät

5 Sisältö Saatteeksi... 5 Sisältö Johdanto Selvityksen tausta Selvityksen tavoitteet Selvityksen rakenne Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Muut kuin taloudelliset palvelut Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Ns. Montin paketti Komission päätös Raja-arvot Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Yhteisön puitteet Avoimuusdirektiivin muutos Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Kunta- ja aluehallinto Suomessa Johdanto Kunta Kuntalaki Yleinen ja erityinen toimiala Kuntien sääntelymallin perusteet Kunnan yleisen toimialan määräytymisen periaatteet Toimialoista Julkisen hallintotehtävän siirto... 28

6 5.9 Miten kuntaorganisaatiot tuottavat palvelujaan? Julkisten palveluiden järjestämistavasta Kunnallinen liikelaitos Kunnan omistama osakeyhtiö Kuntayhtymä Sairaanhoitopiirit Palvelusetelityyppinen tuotantomalli Kunnan yhteistyö yksityisen toimijan kanssa Vapaaehtoisten tehtävien siirto omien toimielinten ulkopuolelle PARAS-hanke kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi PARAS-hankkeen tilanne ja eteneminen Johtopäätöksiä Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka Julkisen ja yksityisen sektorin toimintakentät Kuntien julkinen rahoitus Kunnan järjestämien palveluiden rahoitus Kunnan myöntämä yritystuki Kunnan harkinnanvarainen avustustoiminta Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Onko julkinen tuki valtiontukea? Ohjausvaikutus ja viranomaisten vastuu Terveydenhuoltopalveluista Terveyspalvelujen perinteinen tuotantomalli Sairaanhoitopiirit Alaa koskeva lainsäädäntö Yksityisen sektorin rooli Esimerkki 1: Sairaanhoitopiirit miljoona suomalaista voi jo valita leikkaushoitopaikkansa Esimerkki 2: Kumppanuusmalli Palvelujen rahoitus Tulevaisuudennäkymiä

7 8.9 Komission päätöksen 2005/842/EY sairaaloita ja sosiaalista asuntotuotantoa koskeva poikkeus Johtopäätökset SGEI-palvelujen suhde kilpailu- ja sisämarkkinasääntöihin Johdanto SGEI-palveluiden suhde EY:n kilpailu- ja sisämarkkinasäännöksiin Yleistä EU-lainsäädännöstä SGEI-palveluja koskeva poikkeussääntö EY:n perustamissopimuksessa Sisämarkkinasäännöt Yleistä Palveludirektiivi Kilpailulainsäädännön soveltaminen Johdanto Kilpailunrajoituslaki ja EY:n kilpailusäännöt Kilpailunrajoituslain soveltamisalasta Elinkeinonharjoittaja-käsite Julkisista kilpailunrajoituksista Kilpailunrajoituslain perusperiaatteet Kilpailijoiden välinen kielletty yhteistyö ja kilpailua rajoittavat sopimukset Kielto ei koske sopimuksia, joiden edut ylittävät niiden kilpailunvastaiset vaikutukset Kilpailunrajoituslain 5 :n mukaan: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Vähämerkityksellisyyskriteeri (de minimis) Kilpailuviraston ratkaisukäytäntöä EU:n kilpailusäännöt Poikkeuksen tulkinnasta suhteessa kilpailusääntöihin EY:n perustamissopimuksen 81 artikla... 69

8 14.3 EY 81 artiklan soveltamisedellytyksistä Yrityksen käsite Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta Kauppavaikutus Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhdessä EY 86 artiklan kanssa EY 86 (1) ja EY 81 kanssa kielletyt toimenpiteet Erityis- ja yksinoikeudet Kuinka laajasti jäsenvaltiot voivat suojella myöntämiensä yksinoikeuksien ja erityisoikeuksien suorittamista? Jäsenvaltion tulee pidättäytyä auttamasta yrityksiä rikkomasta kilpailusääntöjä Jäsenvaltion lojaliteettivelvoite Oikeuskäytäntö ja komission käytäntö Johtopäätöksiä kilpailuoikeuden osalta Valtiontukisäännöistä Johdanto Valtiontuen kriteerit Valtion varojen luovuttaminen Taloudellinen hyöty Valikoivuus Vaikutus kilpailuun ja kauppaan Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-Palveluihin Altmark- kriteerit ja niiden tulkinta Tapauksia, jossa Altmark-kriteerit täyttyvät SGEI-Palvelujen suhde hankintalainsäädäntöön Johdanto Hankintalaki Hankintayksikön määritelmä ja toimivalta Kuntien hankintayksiköt Hankintamenettelyssä noudatettavat oikeusperiaatteet Hankintalain tavoite Hankintalaissa esitetyt poikkeukset

9 18.8 Poissuljetut hankinnat In house -hankinnat Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä sidossuhdehankinnoissa Hankintalainsäädännön soveltamisen ja SGEI-määrityksen suhteesta Komission ratkaisukäytäntöä N 822/2006 Valtionapu Post Office Limitedille; Iso-Britannia vs komissio N244/2003 Valtionapu / Yhdistynyt kuningaskunta -komissio E 14 / 2005 Komissio Portugali: RTP:n rahoitusjärjestelmä SGEI-palvelut muissa EU-maissa Iso-Britannia: Englanti ja Wales Iso-Britannia: Skotlanti Ruotsi Tanska Saksa Itävalta Islanti Liettua Slovenia Latvia Unkari Bulgaria Viro Norja Palveluiden määrittäminen SGEI-palveluksi Vaihtoehtoiset SGEI-palvelun määrittämistilanteet Kunnan eri tukimuotojen tarkastelu SGEI -palvelun määrittäminen ja palvelutehtävän antaminen

10 22 Miten SGEI-palveluja koskevat normit voitaisiin antaa? Keskitetty neuvonta tai keskitetty toimivalta Määrittelyn taso Valtakunnallinen määritys Mahdollinen lisäys kuntalakiin Miten SGEI-palveluvelvoite annetaan? Asiakirja Oikeusturvakeinot Ylikompensaation kielto Valvonta Rajanveto yleishyödyllisyyteen Muistilista komission päätöksen 2005/842/EY mukaisen tuen myöntämisestä Esimerkit mahdollisista julkisen palvelun velvoitteista Kannattamattomat lentoreitit Jäänmurtajat Luotsauspalvelut Ulkoistetut terveydenhuoltopalvelut ja veripalvelu Miten SGEI-palveluja voidaan rahoittaa? Tilien eriyttämisvelvollisuus Haastatteluissa julkisen palvelun velvoitetta on pohdittu mm. seuraavissa yhteyksissä: Lopuksi Lähteet

11 13 1 Johdanto 1.1 Selvityksen tausta Asianajotoimisto LMR Oy (tuolloin Asianajotoimisto Luostarinen Mettälä Räikkönen Oy) valittiin syksyllä 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään työ- ja elinkeinoministeriö) suorittamassa tarjouskilpailussa toteuttamaan selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( SGEI-palvelut ) Suomessa. Selvitys julkaistiin ja sen jatkotyönä sovittiin laadittavaksi Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuntaliiton toimeksiannosta uusi selvitys Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Suomen kuntien mahdollisuuksista organisoida toimintaansa SGEI-mallin avulla, sillä EU-oikeus käsitteineen ja oikeuskulttuureineen tulee ottaa huomioon kunnan tuottamien palvelujen oikeudellisessa järjestämisessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan EU:n sääntelykokonaisuuden (jäljempänä Montin paketin) kansallisen täytäntöönpanon valmistelua varten työryhmän, jonka toimikausi oli Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto vastaa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden yleiskoordinaatiosta ja sen edustaja toimi myös puheenjohtajana asetetussa työryhmässä. 1.2 Selvityksen tavoitteet Tässä selvityksessä tarkasteltavan Montin paketin sisältämässä sääntelyssä on pääpiirteittäin kysymys siitä, millä edellytyksillä julkisen tahon maksama korvaus säädetyn tai julkisyhteisön määräämän velvoitteen hoitamisesta voidaan katsoa sallituksi valtion tueksi, ja milloin tuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle.

12 14 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit ns. Altmark-tapauksessa 1. Lisäksi komissio on antanut päätöksessä 2005/842/EY edellytykset sille, milloin maksetuista korvauksista ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. SGEI-palvelun tuottamisesta maksettu korvaus katsotaan sallituksi valtiontueksi silloin, kun se täyttää päätöksen soveltamiskriteerit ja siinä esitetyt muut muotovaatimukset täyttyvät. Edelleen komissio on antanut päätöstä täydentävät yhteisön puitteet, joissa määritellään hyväksymiskriteerit komissiolle ennakkoon ilmoitettavien SGEI-palveluista maksettavien korvausten osalta. Edellä kuvatusta komission uudesta sääntelystä huolimatta valtiontukisääntöjen soveltaminen SGEI-palveluihin on herättänyt suuren joukon kysymyksiä jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa. Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta kansallisesti rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Komission tarkastelun kohteena korvausjärjestelmien osalta on erityisesti ylikompensaation kielto 2. Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen osalta SGEI-palveluiden määrittämisen toteuttamista ja rahoittamista nimenomaisesti kunta- ja aluehallinnon näkökulmasta. Lähtökohtana on todettava, että niin suomalaisten kuin yleisesti pohjoismaistenkin kuntien tehtäväkenttä on ainutlaatuisen laaja verrattuna muiden EU:n jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon tehtäviin. SGEI-palveluiden määrityksen tavoitteena ei ole muuttaa kansallista palvelurakennetta, vaan tavoitteena on ajantasaistaa aluehallinnon oikeudellista säädösympäristöä vastaamaan yhteisöoikeuden asettamia uusia oikeudellisia vaatimuksia siten, että ne ovat mahdollisimman toimivasti yhteensovitettavissa jo olemassa olevan lainsäädäntökehikon kanssa. 1.3 Selvityksen rakenne Selvitys on jaettu kuuteen pääasialliseen asiakokonaisuuteen. Aluksi esitetään ns. Montin paketin pääpiirteet. Sen jälkeen tarkastellaan kunnan ja aluehallinnon yleisiä piirteitä Suomessa, muun muassa sitä, miten erityyppisiä julkisia palveluita tar- 1 Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ja Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, tuomio , Kok. 2003, s. I Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealla. Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.

13 15 jotaan kunnissa. Toisena kokonaisuutena tarkastellaan EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen suhdetta SGEI-palvelujen määrittämiseen. Tässä luvussa esitellään EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen perusperiaatteet ja pyritään arvioimaan, millainen on SGEI-palvelujen määrityksen vaikutus kilpailusääntöjen soveltamiseen. Kolmantena kokonaisuutena tarkastellaan hankintalainsäädännön ja SGEI-palvelujen rajapintaa. Tässä jaksossa selvitetään perusperiaatteet SGEI-palvelujen määrittämisen ja hankintalainsäädännön suhteesta. Neljäntenä kokonaisuutena selvityksessä käydään läpi viimeaikaisia EY:n tuomioistuimen ja komission tapauksia eri palvelusektoreilla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia järjestelyjä EY:n tuomioistuin on katsonut SGEI-toiminnoiksi erityisesti Altmark-kriteerien valossa. Viidentenä kokonaisuutena selvityksessä tarkastellaan SGEI-palveluiden määrittämistä muissa EU-maissa ja sitä, miten SGEI-palveluja on käytännön tasolla toteutettu ja organisoitu eräissä EU-maissa. Kuudentena kokonaisuutena esitetään arvioita siitä, millaisia palveluja Suomessa tulisi määrittää SGEI-palveluiksi ja lopuksi esitetään malli SGEI-palvelujen määrittämisen helpottamiseksi kunta- ja aluehallinnon viranomaisille. Selvityksen on laatinut pääasiassa OTT Marjo Ojala ja OTK Riikka Sipponen on kirjoittanut pääosin osia kunnan palvelujen järjestämistavasta ja muiden EU-maiden vertailevan jakson. Kilpailulainsäädäntö, hankintalainsäädäntö, Montin paketti sekä komission ratkaisukäytäntö ja EU-tuomioistuinten oikeuskäytäntö asettavat reunaehdot, joiden puitteissa palveluja voidaan määrittää SGEI-palveluksi. Selvityksen tavoitteena on arvioida, mitä palveluita voitaisiin määrittää SGEI-palveluiksi ja millainen olisi malli, jonka avulla viranomaiset voisivat varmistua yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisen rahoituksen lainmukaisuudesta valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

14 16 2 Käsitteet Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista ( services of general economic interest ) käytetään tässä selvityksessä lyhennettä SGEI-palvelut. Selvityksen lähtökohtana on huomioitava, että EU-oikeuden käsitteistö poikkeaa monelta osin Suomen kansallisen oikeuden käsitteistöstä. Tarkastelun kohteena on nimenomaan EU-käsitteisiin perustuva SGEI-palveluiden määritys Suomessa. Näin ollen aluksi on tarpeen selventää selvityksen keskeisiä käsitteitä, joita ovat seuraavat: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (SGEI-palvelut) muut kuin taloudelliset palvelut sekä taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta. 2.1 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut Lissabonin sopimukseen (2007) on liitetty yleishyödyllisiä palveluita koskeva pöytäkirja. Siinä esitellään ensimmäistä kertaa yleishyödyllisten palveluiden käsite sellaisena kuin sitä käytetään EU:n primaarilainsäädännössä. Toistaiseksi EY:n perustamissopimuksessa on viitattu vain yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Nykytilanteessa voidaan siten erottaa kaksi yleishyödyllisten palveluiden muotoa sen mukaan, kuinka niitä säännellään EU:n säännöillä: yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, SGEI-palveluilla, tarkoitetaan kaupallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palveluissa on kyse yritysten taloudellisesta toiminnasta julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseksi ottaen kuitenkin huomioon, että yhteisöoikeudessa sekä taloudellisen toiminnan että yrityksen määritelmä on hyvin kattava. 2.2 Muut kuin taloudelliset palvelut Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen osalta tehdään rajanveto sellaisiin palveluihin, jotka ovat muita kuin taloudellisia palveluita. Komission uu-

15 17 teen, vuonna 2007 antamaan tiedonantoon, 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkinat 3 liittyvän saateasiakirjan Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus 4 mukaan muihin kuin taloudellisiin palveluihin, esimerkiksi perinteisiin valtion vastuualueelle kuuluviin tehtäviin, kuten poliisi- ja oikeuslaitokseen sekä lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ei sovelleta EU:n erityislainsäädäntöä eikä perustamissopimuksen sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä. Niiden organisointiin voidaan kuitenkin soveltaa tietyltä osin muita perustamissopimuksen sääntöjä, kuten syrjimättömyysperiaatetta Taloudellinen ja ei-taloudellinen toiminta SGEI-palvelujen määrityksessä ja kilpailusääntöjen soveltamisessa olennainen kysymys on, harjoittaako toimija taloudellista toimintaa. Tällöin on huomioitava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen markkinoille on taloudellista toimintaa. Valtiontukisääntöjen näkökulmasta tuensaajan harjoittaessa taloudellista toimintaa se on oikeudellisesta asemastaan ja rahoitustavastaan riippumatta yritys EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Yritys voi siis olla myös julkisyhteisön osa. 6 SGEI-palveluilla puolestaan on lähtökohtaisesti taloudellinen luonne. Siksi olisi pyrittävä tekemään ensin rajanveto taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välille, jotta kuntien ja muun aluehallinnon toteuttamista palveluista saataisiin erotettua ne julkiset palvelut, joilla ei ole lainkaan taloudellista luonnetta yhteisöoikeuden asettamassa merkityksessä. Taloudellisen toiminnan käsitteestä lisää jaksossa. 3 KOM(2007) 724 lopullinen. 4 Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Tiedonannon 2000-luvun Euroopan yhtenäismarkkina saateasiakirja Yleishyödyllisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskeva uusi eurooppalainen sitoumus, Bryssel KOM (2007) 725 lopullinen.kom(2007) 725 lopullinen, kohta KOM (2007) 725 lopullinen. 6 Mm.: Asia 1999/198/EY, Ilmailulaitos, Komission päätös , Virallinen lehti nro L 069, 16/03/1999 s ; Asia C-82/01: Aéroports de Paris, tuomio , Kok. 2002, s. I

16 18 3 Miksi SGEI-palveluita tulee määrittää? Yhteisöoikeudessa SGEI-palvelu on varsin abstrakti ja yleisluonteinen käsite. SGEI-palveluja ei ole määritelty yhteisöoikeudessa, vaan kukin jäsenvaltio päättää itse, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi. Viime kädessä kyse on poliittisesta päätöksestä, jonka sisältö vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Yhteisöjen tuomioistuimet ovat hyväksyneet ainakin epäsuorasti hyvin monenlaisia palveluita SGEI-palvelun käsitteen piiriin. Näin ollen Suomessa tulee arvioida, miten laaja-alaisesti yleishyödyllisiä palveluita määritetään SGEI-palveluiksi. Komissio odottaa, että jäsenvaltioiden kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla annetaan selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluita koskien. Komission tehtävänä on valvoa, ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä. Näin ollen määrittelytyössään Suomi voi edetä omat kansalliset tarpeensa sekä omat lainsäädännölliset ja muut olosuhteet huomioiden. Suomessa määrittelylle oman erityispiirteensä luo korkea sosiaaliturvan taso ja kattavat julkiset peruspalvelut. Montin paketin mukaan jäsenvaltion tulee antaa komissiolle kolmen vuoden välein raportti päätöksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava 19:een päivään joulukuuta 2008 mennessä. Huomionarvoista on, että yhteisön valtiontukisäännösten noudattamatta jättämisestä määrättävä seuraus, eli laittoman tuen takaisinperintä, kohdistuu julkisen palvelun tuottavaan yritykseen. Näin ollen jäsenvaltion tulee varmistaa myös SGEI-palveluja tuottaville yrityksille ja yhteisöille ennakoitava ja lainmukainen toimintaympäristö.

17 19 4 Ns. Montin paketti Selvityksen aluksi on tarpeen kuvata lyhyesti ns. Montin paketin sisältöä ja siinä asetettuja velvoitteita jäsenvaltiolle. Montin paketiksi kutsutaan komission sääntelykokonaisuutta, joka sisältää seuraavassa esiteltävät komission päätöksen ja yhteisön puitteet sekä avoimuusdirektiivin muutoksen. Komission vuonna 2005 julkaisema sääntelykokonaisuus koskien SGEI-palveluihin liittyviä valtiontukia sisältää kolme elementtiä: päätöksen 7, yhteisön puitteet 8 ja muutoksen ns. avoimuusdirektiiviin 9. Sääntelykokonaisuudella asetetaan jäsenvaltiolle velvoite saattaa kansalliset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta maksettavat korvaus- ja tukijärjestelmänsä komission sääntelykokonaisuudessa edellytetyn mukaisiksi. EY:n perustamissopimuksen 86(2) artiklassa sallitaan kilpailu- ja muista yhteisön säännöistä poikkeaminen silloin, kun niiden soveltaminen estäisi SGEI-palvelun tuottajayrityksiä hoitamasta niille uskottuja erityistehtäviä. Sääntelykokonaisuuden avulla pyritään varmistamaan, ettei ylikompensaatiota makseta näissäkään tapauksissa. Kaupan kehitykseen ei nimittäin kuitenkaan saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 4.1 Komission päätös Komission päätöksessä määritetään edellytykset, joiden täyttyessä SGEI-palveluiden tuottamisesta maksetut korvaukset vapautetaan valtiontukiin sovellettavasta ennakkoilmoitusvelvollisuudesta komissiolle. 7 Komission päätös tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2673(2005/842/EY). 8 Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön puitteet (2005/C 297/04). 9 Komission direktiivi 2005/81/EY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta, EUVL L 312,

18 20 Komission päätöstä sovelletaan SGEI-palvelusta maksettuun korvaukseen vain silloin, kun korvaus on valtiontukea. Korvauksen täytyy siis hyödyttää sen saajaa, se on suoritettava julkisista varoista, se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja se vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komission päätöksen (ja myös jäljempänä esiteltävien yhteisön puitteiden) soveltamisen edellytyksenä siis on, että korvaus täyttää perustamissopimuksen 87 (1) artiklan valtiontuen määritelmän. Perustamissopimuksen valtiotukiartiklat tulevat siten SGEI-palveluiden yhteydessä sovellettaviksi ennen kaikkea korvauksen luonnetta määriteltäessä. Toisaalta valtiontukisääntöjä sovelletaan korvaukseen myös silloin, kun päätetään, ettei palvelua määritellä SGEI-palveluksi tai määrittely jätetään kokonaan tekemättä. 4.2 Raja-arvot Päätöstä sovelletaan vain julkisen palvelun suorittamisesta myönnettävään valtiontukeen, jonka saajan kaikkien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on alle 100 miljoonaa euroa ja jonka kyseisistä palveluista vuosittain saaman korvauksen määrä on alle 30 miljoonaa euroa. 4.3 Palveluvelvoitteen toimeksi antaminen Julkinen palvelutehtävä annetaan yritykselle yhdellä tai useammalla virallisella asiakirjalla, jonka muodon jokainen jäsenvaltio voi itse määrittää. Komission päätöksessä määrätään myös asiakirjan sisällöstä. Siinä edellytetään muun muassa, että asiakirjassa, jolla vastuu palvelun tuottamisesta annetaan yritykselle, on mainittava palvelusta suoritettavan korvauksen laskennassa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytettävät parametrit. SGEI-palveluvelvoitteen asettavan asiakirjan on myös sisällettävä järjestelyt liiallisten korvausten välttämiseksi ja takaisin maksamiseksi. 4.4 Yhteisön puitteet Yhteisön puitteita sovelletaan silloin, kun komission päätöksessä 2005/842/EY mainitut liikevaihtoa ja korvauksen määrää koskevat raja-arvot ylittyvät. Komissio ei ole halunnut vapauttaa näitä suurempia korvauksia ilmoitusvelvollisuuden

19 21 piiristä, sillä niiden kohdalla vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat todennäköisempiä. Puitteissa määritetään ne kriteerit, joiden täyttyessä SGEI-palvelusta komissiolle ennakkoon ilmoitettavan korvauksen voidaan olettaa olevan yhteismarkkinoille soveltuva eli sallittu valtiontuki. Yhteisön puitteet vastaavat oleellisilta osiltaan komission päätöksen 2005/842/EY sisältöä. Puitteissa on säädetty päätöksen tapaan palvelun delegoivasta asiakirjasta ja sen sisällöstä. Puitteet myös vastaavat päätöstä korvauksen maksamista, valvomista ja takaisinperintää koskevilta osin. 4.5 Avoimuusdirektiivin muutos Muutetun avoimuusdirektiivin mukaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palveluita ja samanaikaisesti muita palveluita tuottavat yritykset riippumatta siitä, onko niille maksettava korvaus perustamissopimuksen 87(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea vai ei. Komission ns. avoimuusdirektiivi 10 koskee myös SGEI-palveluita, siltä osin kuin SGEI-palveluita tuottavat julkiset yritykset eli yritykset, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Direktiivillä säädetään julkisille yrityksille annettavan rahoituksen läpinäkyvyydestä ja kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Suomessa direktiivi on implementoitu lailla eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003, ns. avoimuuslaki). Avoimuusdirektiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden suoritettavaksi SGEI-palvelu on annettu julkisia hankintoja koskevia menettelyitä noudattaen. Vastaavasti Suomessa julkisista hankinnoista annetun lain noudattaminen vapauttaa yrityksen avoimuuslain mukaisesta kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta. Komission päätöksessä 2005/842/EY tällaista eroa ei tehdä, vaan kirjanpitonsa ovat velvollisia eriyttämään kaikki SGEI-palvelusta korvausta saavat yritykset. Toisaalta komission päätöksessä 11 on todettu, ettei sillä rajoiteta julkisia hankintoja koskevien ja avoimuusdirektiivin sääntöjen soveltamista. 10 Komission direktiivi 80/723/ETY, , jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta, EYVL L 195, Johdanto-osan kohdat 22 ja 23.

20 4.5.1 Avoimuuslain erilliskirjanpitovaatimus Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan komission sääntelyn kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän. Sen tehtävänä oli laatia mahdolliset muutosehdotukset eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettuun lakiin (19/2003) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen valtiontukien ilmoittamisesta komissiolle noudatettavista menettelyistä (86/2004). Nykyistä avoimuuslakia ei sovelleta sellaisiin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaviin yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa. Työryhmä esittää, että tilien eriyttämisvaatimus laajennetaan koskemaan myös alle 40 miljoonan euron liikevaihdon omaavia yrityksiä uuden, avoimuuslakiin lisätyn 6 a :n mukaisesti; ja 22 Mikäli avoimuuslakiin tehdään esitetty muutos yritysten erilliskirjanpitovelvollisuudesta, SGEI-palveluita tuottavat yritykset joutuvat kirjanpidossa eriyttämään tilinsä siten kuin komission päätöksessä 2005/842/EY on edellytetty. Viranomaisten on voitava yrityksen koosta riippumatta varmistua, että palvelun tuottamisesta ei makseta ylisuuria korvauksia. 4.6 Julkisen rahoituksen järjestämisen reunaehdoista Julkisen rahoituksen järjestämisen vapautta rajoittavat yhteisöjen oikeuskäytäntö ja erityisesti Altmark-päätös sekä komission sääntelykokonaisuus. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sallitun julkisen palvelun korvauksen kriteerit Altmark-tapauksessa. Komission päätöstä 2005/842/EY sovelletaan, kun on kyse valtiontuesta, jota maksetaan korvauksena SGEI-palvelun järjestämisestä. Päätöstä ei siis sovelleta Altmark-kriteerit täyttäviin tapauksiin.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Työryhmän loppuraportti 33/2010 Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99. Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 29/99 Välillinen valtionhallinto -hankkeen muistio VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto HELSINKI 1999 0 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat Kuntien ICTpalvelut ja niiden järjestäminen 8/2015 Kunnat Kuntien ICT-palvelut ja niiden kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2015 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuntarahoitustyöryhmän

Kuntarahoitustyöryhmän Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon markkinarahoituksen turvaaminen 20/2011 Rahoitusmarkkinat Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa tutkimus Seppo Penttilä, Janne Ruohonen, Asko Uoti ja Veikko Vahtera Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa Seppo Penttilä,

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy

Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ossi Rainakari TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot