Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää."

Transkriptio

1 EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC jakaa kansallisille jäsenyhdistyksilleen ja kaikille asianosaisille ja jonka käyttö on vapaaehtoista. Kansalliset yhdistykset voivat päättää ohjeiston jakamisesta omille jäsenilleen ja muille asianosaisille. Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 SOVELTAMISALA 3 JOHDANTO OSA "H" HOTELLIN PALOTURVALLISUUDEN HALLINTA H1 VASTUU PALOTURVALLISUUDESTA H2 PALOTURVALLISUUSREKISTERI H3 PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA H4 HENKILÖSTÖN PALOTURVALLISUUSKOULUTUS H5 PALO- JA POISTUMISHARJOITUS H6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET H7 PALORISKIN ARVIOINNIT H8 VARASUUNNITELMA H9 UUDIS-, KORJAUS- TAI LAAJENNUSRAKENTAMISEN HALLINTA H10 TUHOPOLTTOUHAN HALLINTA JOHDANTO OSIIN R, RAKENNUS, JA J, JÄRJESTELMÄT OSA R RAKENNUS R1 SIJAINTIPAIKAN VALINTA JA RAKENNUKSEN POHJARATKAISU R2 RAKENTEET JA SISÄPINNAT R3 POISTUMISTIET R4 KORKEITA RAKENNUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R5 SYRJÄISESSÄ PAIKASSA TAI VUORISTOSSA SIJAITSEVIA HOTELLEJA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R6 SUOJELTUJA RAKENNUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R7 KATETUT TAI MAANALAISET PYSÄKÖINTIPAIKAT OSA J JÄRJESTELMÄT (TALOTEKNIIKKA)

2 J1 JÄRJESTELMÄT J2 PALOILMAISIN- JA PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT J3 SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄT J4 KÄSIKÄYTTÖINEN ALKUSAMMUTUSKALUSTO J5 SPRINKLERIJÄRJESTELMÄT J6 ERITYISRISKIT SANASTO 1. ESIPUHE 1.1 Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää Euroopan majoitusalalla. Euroopan yhteisön jäsenmaiden kansalaisille tulee tarjota samantasoista turvallisuutta kaikkialla yhteisön jäsenmaissa. Tämä periaate koskee Euroopan unionin alueella toimivien hotellien asiakkaita ja työntekijöitä, varsinkin paloturvallisuuden osalta. 1.2 Neuvoston suosituksen 86/666/ETY mukaisesti hotellien tärkeimpiä paloturvallisuustavoitteita ovat seuraavat: vähentää hotellien tulipalovaaraa estää tulen ja savun leviäminen helpottaa asiakkaiden ja henkilökunnan evakuointia helpottaa palokunnan sammutustoimia. 1.3 Useimmissa jäsenvaltioissa kansallisella/alueellisella ja paikallisella tasolla sovelletut säännöt ja standardit ovat tarkasti neuvoston vuonna 1986 antaman suosituksen sisällön mukaisia ja vastaavat sen tavoitteita. 1.4 Näissä ohjeissa kuvataan yleisellä tasolla eurooppalaisten hotellien paloturvallisuutta edistäviä hyviä käytänteitä. Tätä asiakirjaa voi käyttää kansallisten/alueellisten ja paikallisten määräysten ja standardien tukena. 1.5 HOTREC ei vaadi keneltäkään tämän asiakirjan noudattamista: kansalliset/alueelliset/paikalliset määräykset ja standardit ovat jatkossakin ainoita laillisia asiakirjoja, joilla asetetaan velvoitteita majoitustoiminnan harjoittajille ja joita on noudatettava aina. Jos tällaisten laillisten asiakirjojen ja tämän ohjeen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, lailliset asiakirjat ovat aina etusijalla. HOTREC ei pyri tämän ohjeen antamisella asettamaan pakottavia velvoitteita tai vaatimaan sitoumuksia hotelliyhdistyksiltä tai majoitustoiminnan harjoittajilta. Tähän ohjeeseen ei siis koskaan tule vedota niin, että sitä käytettäisiin kansallista hotelliyhdistystä tai yksittäistä majoitustoiminnan harjoittajaa vastaan.

3 1.6 Tähän asiakirjaan on koottu hotellien paloturvallisuutta koskevia selkeitä peruskäsitteitä majoitustoiminnan harjoittajan kannalta helposti ymmärrettäväksi ja sovellettavaksi kokonaisuudeksi. Asiakirjan tarkoituksena on toimia käyttökelpoisena välineenä kaikille paloturvallisuusasioissa vapaaehtoisesti ohjausta haluaville. 1.7 HOTREC tarjoaa tämän asiakirjan kansallisten hotelliyhdistysten ja muiden asianosaisten käyttöön. Kansalliset hotelliyhdistykset voivat tahoillaan päättää tämän asiakirjan saattamisesta toimintamaissaan jäsentensä ja muiden asianosaisten käyttöön. 2. SOVELTAMISALA 2.1 Useimmat ihmiset ymmärtävät, mitä sana "hotelli" merkitsee ja mitä sillä tarkoitetaan. Euroopan eri puolilla käytetään kuitenkin monia erilaisia termejä kuvaamaan tiloja, joissa tarjotaan hotellityyppisiä palveluja. Nämä termit määritelmineen sisältyvät standardiin ISO (2003). Tässä asiakirjassa hotelli merkitsee kuitenkin minkä tahansa kokoista rakennusta tai rakennuksen osaa, joka tarjoaa maksaville asiakkaille majoituspalveluita ja mahdollisesti muitakin palveluita kuten aterioita. 2.2 Vaikka tämän asiakirjan sisältämät ohjeet on tarkoitettu kaikille hotelleille niiden tyypistä tai sijainnista riippumatta, ohjeiden kaikkia kohtia ei voida soveltaa jokaiseen hotelliin. Varsinkin pienissä hotelleissa ohjeita on sovellettava sopivissa mittasuhteissa ja realistisesti, niin että monien pienten hotellien toimintaan liittyvät ongelmat ja rajoitukset otetaan huomioon. Kaikilta hotelleilta edellytetään kuitenkin osan H Hotellin paloturvallisuuden hallinta kaikkien kohtien huomioimista. 2.3 Suojeltuihin, historiallisesti arvokkaisiin rakennuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä niiden käyttöön kaupallisina hotellimajoitustiloina liittyy usein rakenteiden tai pohjaratkaisun aiheuttamia haasteita (esim. vain yksi porraskäytävä). 2.4 Uusien hotellien tai hotellien lisäosien rakentamisen tai suurten kunnostustöiden yhteydessä suunnittelutiimi voi käyttää näitä ohjeita paikallisten määräysten tukena. 2.5 Nykyisissä hotelleissa hotellin johto voi käyttää ohjeita apuna ymmärtääkseen hotelliaan koskevat paloturvallisuusvaatimukset ja varmistaakseen yksittäisten toimipaikkojen paloturvallisuushallinnan asianmukaisuuden. 3. JOHDANTO 3.1 Jäsenvaltioissa on aikojen saatossa sovellettu monenlaisia paloturvallisuuteen liittyviä teknisiä standardeja. EU-maat eivät ole innostuneet ajatuksesta laatia viralliset ohjeet hotellien suunnitteluun ja hallintaan, vaikka sitä on muutamankerran yritetty viimeisten 25 vuoden aikana.

4 3.2 Tilannetta hankaloittaa se, että Euroopassa hotellialalla on hyvin monenlaisia toimijoita pienistä perheyrityksistä suuriin hotelliketjuihin ja että hotelleja on pienissä ja suurissa kaupungeissa, maaseudulla, rantakohteissa ja vuoristossa. 3.3 Tämä ohjeisto on laadittu HOTREC-järjestön jäsenorganisaatioiden aloitteesta, ja se tarjoaa paloturvallisuusohjeet hotellien suunnittelijoille, omistajille ja johtajille. Koska virallisten ohjeiden laatiminen ei edellä mainituista syistä ole toteutunut, näissä ohjeissa annetaan tavoitteet ja toimintaohjeet niiden saavuttamiseksi. 3.4 HOTREC asetti työryhmän kehittämään näitä ohjeita. Työryhmään kuului kansallisten yhdistysten sekä joidenkin hotelliketjujen asiantuntijoita sekä eurooppalaisten palopäällystöliittojen järjestön FEU:n puheenjohtaja. Työryhmä sai työhönsä ohjausta sidosryhmien neuvottelukomitealta, jolle työryhmä myös raportoi työnsä edistymisestä. 3.5 Asiakirjassa kannustetaan paloteknisten menetelmien käyttöön sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita on aiemmin pidetty hankalasti ratkaistavina tai mahdottomina ratkaista normatiivisin tai perinteisin lähestymistavoin. Yksi tämän asiakirjan tavoitteista on vaikuttaa nykyisiin ja tuleviin kansallisiin palomääräyksiin toimintaan perustuvan turvallisuustavoitteiden saavuttamisen kautta. Lisäksi siinä korostetaan sitä, miten tärkeää on määritellä paloteknisten menetelmien soveltamiseen tarvittava osaaminen. 3.6 Suunnittelijoille näissä ohjeissa kuvataan asiaankuuluvien kansallisten tai paikallisten standardien tueksi paloturvallisuutta koskevat suunnittelutavoitteet suunniteltaessa uutta hotellia tai olemassa olevan hotellin laajempaa peruskorjausta tai laajennusta. 3.7 Nykyisten hotellien johdolle ja työntekijöille ohjeet toimivat hallintatyökaluna, jonka avulla tunnistavat ja ymmärtävät hotellin paloturvallisuussuunnittelun ja paloturvallisuusjärjestelmät. 3.8 Ohjeiden avulla voidaan myös varmistaa, ettei suunnittelusta tai järjestelmistä tingitä tietämättömyyden tai huonojen käytänteiden vuoksi, ja ohjeissa annetaan neuvoja säännöllisten tarkastusten tarpeesta hotellissa, paloturvallisuusjärjestelmien huollosta, paloturvallisuutta koskevien tietojen ylläpitämisestä sekä hotellin koko henkilöstön asianmukaisesta kouluttamisesta paloturvallisuusasioissa. 3.9 Ohjeissa hotellien paloturvallisuutta lähestytään toimintaohjeiden kautta käyttämällä kokonaisvaltaista lähestymistapaa esitettyjen toimintatasojen saavuttamiseksi. Yksittäistä hotellia tarkastellaan kolmena erillisenä aihealueena, jotka yhdessä muodostavat hyväksyttävän paloturvallisuuden kokonaistason Aihealueet ovat Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät (HRJ).

5 3.11 Nykyisessä hotellirakennuskannassa esiintyy merkittäviä eroja rakennusstandardeissa, ja myös niiden paloturvallisuusjärjestelmät vaihtelevat riippuen hotellin tyypistä, luonteesta, iästä ja sijainnista Optimitilanteessa kaikkien hotellien rakenteiden ja järjestelmien paloturvallisuus saataisiin samalle sovitulle tasolle, mutta tämä tunnustetaan mahdottomaksi ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä Siksi esitetään, että yksinkertaisin, tehokkain ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisin tapa parantaa hotellien paloturvallisuutta lyhyellä aikavälillä on kiinnittää huomiota hotellien paloturvallisuushallinnan tason nostamiseen kaikkialla Euroopassa Seuraavissa tämän asiakirjan osissa kuvataan, miten hotellin johto ja suunnittelijat voivat parantaa Euroopan hotellien paloturvallisuuden tasoa merkittävästi hyödyntämällä mainittuja kolmea aihealuetta niin yhdessä kuin erikseen Hotellin omistajan/johtajan ja hotellin johdon kannalta tämän oppaan tärkein osa on "H" Hotellin paloturvallisuuden hallinta. Heidän on suositeltavaa pyrkiä toteuttamaan hotellissaan kaikki siinä esitetyt tavoitteet Monet hotelliyhdistykset ja muut sidosryhmät ovat laatineet omia ohjeasiakirjojaan hotellien paloturvallisuudesta. Yleensä niissä annetaan hotellin omistajalle, johdolle ja työntekijöille ohjeita hyvästä paloturvallisuushallinnasta sekä palon sattuessa toteutettavista toimenpiteistä. Joissakin käsitellään myös paloturvallisuusjärjestelmiä, rakennuksen rakenteita ja koulutusta Tällaisia asiakirjoja voidaan edelleen käyttää viitteellisesti, mutta niitä on suositeltavaa verrata tähän asiakirjaan, jotta voidaan varmistua kaikkien näkökantojen huomioinnista Pienissä hotelleissa ohjeiden toteutus on räätälöitävä hotellin mukaan. Hotelleina käytettäviin suojeltuihin, historiallisesti arvokkaisiin rakennuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksissa, joissa niiden käyttöön kaupallisina hotellimajoitustiloina liittyy rakenteiden tai pohjaratkaisun aiheuttamia haasteita (esim. vain yksi porraskäytävä). Niissä kohdin, joissa näiden ohjeiden täysimittainen toteuttaminen sekä historiallisesti arvokkaissa rakennuksissa että pienissä hotelleissa vaikuttaa erityisen työläältä, voidaan paloriskin arvioinnin avulla saavuttaa hyväksyttävä turvallisuustaso Osissa R ja J kuvataan paloturvallisuussuunnittelun perustasoa, joka kaikkien hotellien tulisi mielellään saavuttaa. Osassa Eurooppaa näin jo onkin, mutta muualla tämä taso edustaa jollakin aikavälillä saavutettavaa tavoitetasoa. Osa "H" HOTELLIN PALOTURVALLISUUDEN HALLINTA

6 Hotellirakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt voi olla toteutettu erittäin tasokkaasti ja hotellin paloturvallisuusjärjestelmät saattavat olla hyvinkin laadukkaita, mutta puutteet hotellin paloturvallisuushallinnassa altistavat hotellirakennuksen ja sen järjestelmät merkittävälle riskille palotilanteessa. Hyvä paloturvallisuushallinta on olennainen osa hotellien paloturvallisuusstrategian kokonaisuutta. Paloturvallisuushallinnan perustana ovat seuraavat hyvät käytänteet: nimetään hotellin paloturvallisuudesta vastaava henkilö eli paloturvallisuusvastaava ylläpidetään paloturvallisuusrekisteriä, joka sisältää tiedot paloturvallisuusjärjestelmistä, hallintamenettelyistä ja koulutuksesta laaditaan palo- ja pelastussuunnitelma varmistetaan, että jokainen työntekijä saa tehtäviään vastaavasti paloturvallisuutta koskevia tietoja, ohjeita ja koulutusta järjestetään hotellissa suunniteltu palo- ja poistumisharjoitus vähintään vuosittain ja dokumentoidaan tämä harjoitus varmistetaan, että kaikki paloturvallisuusjärjestelmät huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti ja että niitä ylläpitävät pätevät henkilöt toteutetaan paloriskin arviointi säännöllisesti ja tehdään arvioinnin tulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet. Nämä hyvät käytänteet käydään yksityiskohtaisesti läpi seuraavassa osassa. H1 VASTUU PALOTURVALLISUUDESTA H1.1 Paloturvallisuusvastaava H1.1.1 Vastuu paloturvallisuudesta jakautuu kaikkien hotellissa työskentelevien kesken. Tärkeintä on kuitenkin, että yksi henkilö vastaa siitä, että sovittuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Hotellin koosta yleensä riippuu, kenelle paloturvallisuusvastaavan rooli annetaan. Pienissä hotelleissa paloturvallisuusvastaavana voi olla omistaja ja johtaja, kun taas suuremmissa hotelleissa vastuuhenkilönä voi olla johtaja tai osastopäällikkö. On tärkeää, että paloturvallisuusvastaava pystyy täyttämään tehtävänsä ja saa valtuudet tehdä päätöksiä paloturvallisuusasioissa. H1.1.2 Paloturvallisuusvastaavan kelpoisuus ei välttämättä riipu muodollisesta pätevyydestä. Pätevä henkilö on saanut riittävästi koulutusta ja kerännyt riittävästi kokemusta tai tietämystä, jotta hän voi ymmärtää paloturvallisuuteen liittyvät riskit ja toimia näiden riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Tällaista kelpoisuutta voi osoittaa henkilö, joka: (a) ymmärtää nykyiset ja kyseiseen hotelliin soveltuvat paloturvallisuuskäytänteet (b) tiedostaa oman kokemuksensa ja tietämyksensä rajallisuuden (c) on tarvittaessa halukas kehittämään nykyistä kokemustaan ja tietämystään lisäkoulutuksella ja/tai hankkimalla apua ja neuvoja ulkopuoliselta taholta.

7 On selvää, että suurempien hotellien paloturvallisuusvastaavien on osoitettava korkeampitasoista kelpoisuutta kuin pienten hotellien. H1.1.3 Paloturvallisuusvastaava on johtovastuussa sen varmistamiseksi, että kaikki paloturvallisuusasiat hoidetaan tyydyttävästi myös lain vaatimukset täyttävällä tavalla. Paloturvallisuusvastaava määrittelee ja ohjaa hotellin niiden työntekijöiden työtä, joille on annettu erityistehtäviä palotilanteen varalta (ks. H3.1.1). H2 PALOTURVALLISUUSREKISTERI H2.1 Paloturvallisuusrekisteri H2.1.1 Paloturvallisuusrekisteri on jatkuvasti ylläpidettävä asiakirja hotellin paloturvallisuusasioiden hallinnasta. Rekisteriin sisältyvät yleensä seuraavat tiedot: yksinkertaiset kuvalliset esitykset hotellin pohjapiirroksesta ja sammutuskaluston sijainneista palo- ja pelastussuunnitelma hotellin kaikki paloturvallisuusjärjestelmät ja -laitteistot säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset laitteiden ja järjestelmien säännöllinen huolto, tarkastukset ja testaus tarkastuksen/testien edellyttämät jälkitoimet työntekijöille annettu koulutus tietyille työntekijöille annetut tehtävät palotilanteiden varalta toteutetut palo- ja poistumisharjoitukset väärät ja epätoivotut palohälytykset ja toimenpiteet näiden eliminoimiseksi niin pitkälti kuin käytännössä on mahdollista ja pohdinta siitä, missä muualla vastaava tapahtuma voi sattua ja keinot sen ehkäisemiseksi palotapahtumat ja niiden analysointi vastaisen varalle. H2.2 Vastuu paloturvallisuusrekisteristä H2.2.1 Hotellin paloturvallisuusvastaavan tulee olla vastuussa myös paloturvallisuusrekisterin ylläpitämisestä. H2.3 Paloturvallisuusrekisterin päivittäminen H2.3.1 Paloturvallisuusrekisteri on pidettävä ajan tasalla osoituksena tehokkaasta paloturvallisuuden hallinnasta. Tämä tarkoittaa, että rekisteriin on päivitettävä tietoja päivittäisistä tapahtumista tarpeen mukaan sekä tuoreeltaan tietoja paloturvallisuusjärjestelmien säännönmukaisista tarkastuksista/testeistä/huoltotoimista. Rekisteriä tarkastellaan myös osana vuotuista paloriskin arviointia.

8 H2.4 Paloturvallisuusrekisterin muoto H2.4.1 Rekisterin muoto voidaan määrittää kussakin hotellissa erikseen hotellikohtaisten tarpeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eri paloturvallisuusorganisaatioilta saatavia vakiomuotoisia rekistereitä. Paloturvallisuusrekisteriä voidaan säilyttää paperitulosteena tai sähköisessä muodossa, ja varmuuskopiota on säilytettävä muualla kuin hotellissa. H2.5 Paloturvallisuusrekisterin saatavuus H2.5.1 Paloturvallisuusrekisteriä on säilytettävä hotellissa ja sen on oltava saatavilla paikallisten paloviranomaisten tai muiden asiaankuuluvien viranomaisten tarkastusta varten. H3 PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA Palo- ja pelastussuunnitelman yksityiskohtainen sisältö vaihtelee hotellien koon mukaan, ja suunnitelma tulee laatia hotellikohtaisesti. H3.1 Palo- ja pelastussuunnitelman sisältö Pelastuslaki (379/2011) vaatii tekemään pelastussuunnitelman mm. majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin. Pelastuslain 15 :n mukaan rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 :ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

9 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. H3.1.1 Palo- ja pelastussuunnitelmassa määritetään hotellin toiminta palotilanteessa. Suunnitelma sisältää yleensä seuraavat tiedot: Kuvaus keskeisistä vastuista ja menettelyistä, joiden mukaan on toimittava palotilanteessa tai palohälytyksen sattuessa. Hätätilanteessa tarvittavat yhteystiedot ja muut olennaiset turvallisuutta koskevat tiedot. Tiedot on myös laitettava selvästi näkyville esimerkiksi vastaanottoon ja työntekijöiden taukotiloihin, jotta työntekijät voivat reagoida hätätilanteessa nopeasti ja tehokkaasti. Kuvaus evakuointimenettelyistä, jossa määritetään erikseen, miten toimitaan lasten ja nuorten, vanhusten sekä liikuntarajoitteisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien kanssa. Sisään kirjautumisen yhteydessä on selvitettävä asiakkaiden mahdolliset ilmoitukset rajoitteistaan ja varmistettava, että evakuointimenettelyjä sovelletaan tarpeen mukaan. Tällaiset seikat on ilmoitettava viipymättä työntekijöille, joiden toimenkuvaan kuuluu vastuu paloturvallisuudesta tai evakuoinnista. Kyseisille asiakkaille annetaan tarvittavat ohjeet ja tiedot esimerkiksi suoja-alueiden sijainneista. Kuvaus toimenpiteistä, joita palotilanteessa erityisvastuussa olevilta henkilöiltä vaaditaan, kuten se, kenen vastuulla on palokunnan hälyttäminen. Palo- ja pelastussuunnitelmassa on oltava hätänumero, josta palokunta hälytetään. Yksinkertaiset ja selkeät kuvaukset siitä, miten toimitaan mm. seuraavissa tilanteissa: o paloilmoittimen hälyttäessä päivällä o paloilmoittimen hälyttäessä yöllä o palo hotellihuoneessa o palo yleisissä tiloissa H3.2 Vastuu palo- ja pelastussuunnitelmasta H3.2.1 Hotellin paloturvallisuusvastaava (ks. H1.1) on vastuussa myös palo- ja pelastussuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä. H3.3 Palo- ja pelastussuunnitelman päivittäminen H3.3.1 Paloturvallisuusvastaavan on järjestettävä säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein turvallisuuskokouksia, joissa käydään läpi käytännössä saatuja kokemuksia, arvioidaan tuloksia, käsitellään työntekijöiden tekemiä aloitteita ja päivitetään turvallisuusmenettelyjä ja -ohjeita tarpeen mukaan. H4 HENKILÖSTÖN PALOTURVALLISUUSKOULUTUS

10 Työntekijöiden kouluttaminen on hyvin tärkeää. Kaikille työntekijöille on annettava asiaankuuluvat tiedot, ohjeet ja koulutusta säännöllisesti. Hotellin paloturvallisuusvastaava vastaa myös paloturvallisuuskoulutuksesta, mutta koulutuksen voi toteuttaa joku muu pätevä henkilö. H4.1 Työntekijöiden koulutustarve H4.1.1 Paloturvallisuutta koskevia tietoja, ohjeita ja koulutusta on annettava hotellin kaikille työntekijöille, myös yötyötä tekeville ja osa-aikaisille tai tilapäisille työntekijöille, heidän tehtäviensä ja palotilanteeseen liittyvien vastuidensa mukaisesti. Yötyötä tekevien työntekijöiden kouluttaminen on erityisen tärkeää, sillä hotellissa on öisin vain vähän työntekijöitä. H4.2 Koulutuksen ajankohdat H4.2.1 Työntekijöille on annettava koulutusta heidän työsuhteensa alussa sekä säännöllisesti tämän jälkeen. Koulutusta on suositeltavaa antaa vähintään kerran vuodessa. H4.3 Koulutuksen laajuus H4.3.1 Koulutuksen tulee vastata työntekijöiden työtehtäviä ja vastuita palotilanteessa. Koulutustilaisuudessa on käsiteltävä seuraavia aiheita: palojen syttymissyyt ja palojen ehkäiseminen toimenpiteet palon havaitsemisen jälkeen toimenpiteet palohälytystilanteessa palohälytyksen tekeminen palokunnan kutsuminen hotellin palontorjuntajärjestelmät ja niiden käyttö hotellin evakuointimenettelyt alkusammutuskaluston kuten käsisammutinten sijainti ja käyttö toiminta liikuntarajoitteisten osalta H4.4 Lisäkoulutuksen tarve H4.4.1 Keittiöissä, pesuloissa, teknisissä tiloissa ja vastaavissa paikoissa työskentelevien työntekijöiden on saatava lisäkoulutusta omaan työhönsä mahdollisesti liittyvistä erityisriskeistä. Muilla työntekijöillä kuten vastaanottohenkilöstöllä on usein palotilanteeseen liittyviä vastuita, ja heille tulee antaa niihin liittyvää koulutusta. Heidän on esimerkiksi ymmärrettävä paloilmoitinkeskuksen ilmoitukset. H4.4.2 Johtajien, osastopäälliköiden, huoltoinsinöörien ja turvallisuustekniikan asiantuntijoiden on myös saatava koulutusta riskinarvioinnissa, varotoimenpiteissä ja hallintajärjestelyissä, kuten evakuointiin liittyvän varasuunnitelman laatimisessa.

11 H4.5 Koulutuksen dokumentointi H4.5.1 Kaikki koulutus kirjataan paloturvallisuusrekisteriin. H4.6 Neuvonta H4.6.1 Omalta hotelliyhdistykseltä saa tietoa henkilökunnalle soveltuvasta koulutuksesta. Hyvä on myös selvittää, kuka vastaa ja miten hoidetaan alihankinnan ja henkilöstövuokrauksen kautta työskentelevien henkilöiden koulutus. H5 PALO- JA POISTUMISHARJOITUS Palo- ja pelastussuunnitelmassa kuvataan hotellin evakuointitapa palotilanteessa. Evakuoinnin toimivuutta testataan palo- ja poistumisharjoituksilla. H5.1 Palo- ja poistumisharjoitusten ajankohdat H5.1.1 Palo- ja poistumisharjoituksia järjestetään paloturvallisuusvastaavan johdolla vähintään vuosittain. Paloturvallisuusammattilaisen johdolla toteutettava poistumisharjoitus on hyvä järjestää kerran kolmessa vuodessa. H5.2 Palo- ja poistumisharjoituksen johtaminen ja valvonta H5.2.1 Palo- ja poistumisharjoitukset järjestetään hotellin paloturvallisuusvastaavan johdolla (ks. H1.2). On tärkeää, että harjoitusta valvoo ja arvioi henkilö, joka ei osallistu harjoitukseen aktiivisesti. Hotellin koosta ja pohjaratkaisusta riippuen voidaan tarvita lisävalvojia, jotka raportoivat harjoituksen onnistumisesta. H5.3 Palo- ja poistumisharjoituksesta ilmoittaminen H5.3.1 Paloharjoituksen ajoituksesta on neuvoteltava hotellin johdon kanssa. H Palo- ja poistumisharjoituksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, kun siitä ilmoitetaan työntekijöille samana päivänä. Harjoituksen järjestämisestä tulee ilmoittaa myös asiakkaille, jotta vältyttäisiin aiheuttamasta heille häiriötä. H5.4 Palo- ja poistumisharjoitusten kuvaus H5.4.1 Harjoituksen tarkoituksena on simuloida hotellissa syttyvää paloa, ja hälytyksen tekijän tulee olla hotellin työntekijä. Hotelleissa, joissa on useampia poistumisteitä, harjoituksen lähtökohtana on, että yksi poistumisteistä on poissa käytöstä. Harjoituksessa tulee simuloida myös liikuntarajoitteisten

12 evakuointitarve ja käyttää mahdollisia erityislaitteita kuten evakuointituoleja. Kaikkien työntekijöiden tulee osallistua harjoitukseen, myös asiakkaita voidaan pyytää osallistumaan. Palokunta voidaan myös pyytää osallistumaan harjoitukseen. Harjoitusta ei kuitenkaan saa viivästyttää tai peruuttaa sen vuoksi, ettei palokunta pääse osallistumaan siihen. H5.5 Paloharjoituksen dokumentointi ja jälkitoimet H5.5.1 Harjoituksen tulokset kirjataan paloturvallisuusrekisteriin. Palo- ja poistumisharjoituksessa opittuja asioita voi hyödyntää palo- ja pelastussuunnitelman tarkistamiseen ja korjaamiseen H6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET Paloturvallisuuslaitteet ja järjestelmät sekä paloturvallisuuteen liittyvät hissit, kaasu- ja sähkölähteet ja tekniset laitteistot on olennaista tarkistaa, testata ja huoltaa säännöllisesti, ja tehdyt havainnot ja toimenpiteet on dokumentoitava asianmukaisesti. Suuri osa näistä tehtävistä toteutetaan säännöllisten huoltosopimusten puitteissa, mutta työntekijät voivat suorittaa yksinkertaisia tarkastuksia työtehtäviensä yhteydessä. H6.1 Säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset H6.1.1 Säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset toteutetaan hotellikohtaisten tarpeiden mukaan hotellin palontorjuntalaitteistojen laajuuden sekä hotellin koon, sijainnin, ketjun ja tyypin perusteella. H6.1.2 Työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan havaitsemistaan paloturvallisuusriskeistä kuten esteiden tukkimista hätäuloskäynneistä, auki kiilatuista palo-ovista tai puuttuvista tai vaurioituneista sammuttimista. Pienissä hotelleissa yksi henkilö voi päivittäin tarkistaa mahdolliset puutteet. Työntekijän on korjattava välittömästi sellaiset puutteet, jotka voi korjata, kuten poistaa esteet hätäuloskäynnin edestä, ennen kuin hän ilmoittaa puutteista. H6.1.3 Hotellin paloilmoitinkeskusta (jos sellainen on asennettu) on valvottava jatkuvasti, ja valvojan on tunnettava sen toiminta. Jos paloilmoitinkeskusta valvoo vain yksi henkilö, hänen on tarpeen vaatiessa voitava hälyttää paikalle päteviä henkilöitä muutamassa minuutissa. H6.1.4 Jos jokin palontorjuntalaitteisto on tilapäisesti poissa käytöstä (joko vahingossa tai huolto- tai korjaustöiden vuoksi), paloturvallisuuden riittävä taso on varmistettava korvaavin toimenpitein, kunnes laitteisto on jälleen toiminnassa. Muussa tapauksessa on arvioitava, onko hotelli suljettava osaksi tai kokonaan, kunnes laitteisto toimii jälleen normaalisti. H6.2 Paloturvallisuusjärjestelmien ja -laitteiden säännöllinen huolto, testaus ja tarkastus

13 H6.2.1 Tarkastukset, huoltotoimet ja testit ja niiden ajankohdat kuvataan paloturvallisuusrekisterissä. Tarkistukset, huoltotyöt ja huoltotoimet on tehtävä laiteasentajien tai -valmistajien suositusten sekä tarvittaessa standardien ja normien (esim. BS, DIN, EN, ISO) mukaisesti. H6.3 Huolto-, testaus- ja tarkastushenkilöstö H6.3.1 Rutiinitarkastuksia ja/tai -testejä voivat tehdä työntekijät, mutta muihin tehtäviin tarvitaan pätevä henkilö yleensä huoltosopimuksen perusteella. H6.4 Huollon, testauksen ja tarkastusten tulosten dokumentointi H6.4.1 Kaikkien toteutettujen tarkastus-, huolto- ja testaustoimenpiteiden tulokset ja jatkotoimet on dokumentoitava paloturvallisuusrekisteriin. H6.4.2 Tarvittaville toimille on asetettava sopiva määräaika ja niiden suoritus on kirjattava. H7 PALORISKIN ARVIOINNIT Paloriskin arvioinnissa tutkitaan hotellia, hotellissa tapahtuvaa toimintaa ja sitä todennäköisyyttä, että hotellissa syttyy palo, joka vaarantaa hotellirakennuksessa ja sen ympäristössä olevien ihmisten turvallisuuden. H7.1 Paloriskin arvioinnin tarkoitus H7.1.1 Paloriskin arvioinnin tarkoituksena on: tunnistaa palovaarat poistaa palovaarat tai pienentää niiden todennäköisyyttä niin pieneksi kuin mahdollista arvioida ihmisille aiheutuvaa riskiä etenkin lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten osalta määrittää, mitä palon varalta tehtäviä fyysisiä varotoimia ja/tai hallintajärjestelyjä tarvitaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi palotilanteessa. H7.2 Paloriskin arvioimisenajankohta H7.2.1 Paloriski on arvioitava säännöllisesti. Hyvinä käytänteinä tässä ovat seuraavat: paloriski arvioidaan vähintään vuosittain, ja arvioijana on hotellin johto/paloturvallisuusvastaava tai henkilö, joka kansallisten, alueellisten tai paikallisten ohjeistusten perusteella on pätevä tehtävään paloriski arvioidaan joka kolmas vuosi, ja arvioijana on ulkopuolinen henkilö, joka kansallisten, alueellisten tai paikallisten ohjeistusten perusteella on pätevä tehtävään paloriski arvioidaan, jos hotellissa toteutetaan edellisen arvion tuloksiin vaikuttavia muutostöitä (esim. rakennustöitä, pohjaratkaisun muutoksia, jonkin alueen käyttötarkoituksen muutos tai merkittäviä muutoksia asiakkaiden enimmäismäärässä)

14 paloriskin arviointia seurataan ja päivitetään hotellissa tapahtuvien fyysisten, menettelytapoja koskevien tai toiminnallisten muutosten mukaisesti. H7.3 Paloriskin arvioinnin tulosten dokumentointi H7.3.1 Riskinarvioinnissa ilmenevät merkittävät seikat, sen tuloksena toteutettavat toimenpiteet ja tiedot riskiryhmistä: on dokumentoitava ja dokumentaatio säilytettävä hotellissa on oltava saatavilla paikallisen paloviranomaisen tai muun asiaankuuluvan viranomaisen tarkastusta varten sisältävät ehdotetut toimenpiteet ja aikataulut havaittujen puutteiden korjaamiseksi. H7.4 Paloriskin arviointeja koskeva neuvonta ja ohjeistus H7.4.1 Useat eri organisaatiot tarjoavat neuvontaa ja ohjeistusta paloriskin arviointiin. Lisätietoja saa omalta hotelliyhdistykseltä. H7.4.2 Paloriski voidaan arvioida vakuutusyhtiön kanssa vakuutuskatselmuksen tai muun tarkastuksen yhteydessä edellyttäen, että arvioinnin tekijä on tehtävään pätevä. H8 VARASUUNNITELMA Varasuunnitelma asiakkaiden evakuoimiseksi on laadittava valmiiksi tai se tulee ottaa huomioon varsinaisessa suunnitelmassa. Evakuointi voi sattua yöllä ja sateisella tai kylmällä säällä. H8.1 Varasuunnitelmassa huomioitavia seikkoja H8.1.1 Varasuunnitelma tulee laatia hotellikohtaisesti sijainnin, alueen ilmasto-olojen ja henkilömäärän mukaan. Työntekijöiden on oltava tietoisia varasuunnitelmasta, jotta he voivat tarvittaessa ryhtyä toteuttamaan sitä viivytyksettä. H8.1.2 Mahdollisuuksien mukaan on osoitettava vaihtoehtoinen tilapäismajoitus, jonka järjestämisessä voidaan käyttää toista paikallista hotellia, kirkkoa, oppilaitosta, kulttuurikeskusta, nuorisotaloa, monitoimitaloa tai vastaavaa. H8.1.3 Lämpimän vaatetuksen ja ravinnon tarve on otettava huomioon. H8.1.4 Jos hotelli sijaitsee etäällä muusta majoituksesta, voi kuljetuksen järjestäminen olla tarpeen. H9 UUDIS-, KORJAUS- TAI LAAJENNUSRAKENTAMISEN HALLINTA

15 Muiden rakennusten tapaan hotellien paloriski on suurin rakennus- ja korjaustöiden aikana. Siksi on tärkeää tunnistaa tällaisista töistä aiheutuvat riskit ja toteuttaa toimenpiteitä niiden eliminoimiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Töiden toteutusta on valvottava tarkasti. H9.1 Riskien tunnistaminen H9.1.1 Töihin liittyvät riskit on arvioitava ja niiden ehkäisyyn vaadittavat toimenpiteet selvitettävä. H9.1.2 Ennen töiden aloittamista paloturvallisuusvastaavan tulee tavata urakoitsija, jotta voidaan määrittää toteutettavat työt ja sopia toimenpiteistä, joiden avulla töiden hotellille ja asiakkaille aiheuttama riski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Tähän saattaa liittyä hotellin osittainen sulkeminen tai eristäminen sekä ilmoittaminen palokunnalle mahdollisista muutoksista kohteen tai palontorjuntalaitteiston sijainnissa. H9.1.3 Jos korjaustöitä tehdään nykyisissä, osittain käytössä olevissa tiloissa, on harkittava kiinteiden järjestelmien kuten paloilmaisimien poistamista käytöstä osittain tai kokonaan väärien hälytysten ehkäisemiseksi, mutta täysi suoja on saatava takaisin mahdollisimman pian. H9.2 Urakoitsijalle annettavat tiedot H9.2.1 Hotellin evakuointimenettely on kerrottava urakoitsijalle, samoin poistumistiet ja lähimmän palohälyttimen sijainti. Urakoitsijalle on kerrottava, että kaikki poistumistiet ja uloskäynnit on pidettävä esteettöminä. Urakoitsijan on myös hyvä harkita työmaalla toteutettavien varotoimien tarvetta ja vaikutuksia kiinteistön muihin tiloihin ja varmistaa, että hotelliin kiinteästi kuuluvat työmaat osastoidaan paloriskin vuoksi muista tiloista. H9.3 Työntekijöille annettavat tiedot H9.3.1 Työntekijöille on ilmoitettava toteutettavista töistä ja heitä on kehotettava erityiseen valppauteen niiden aikana. Hotellissa työskentelevien urakoitsijan työntekijöiden lukumäärä on ilmoitettava hotellin vastaanottoon, jotta heidät voidaan ottaa huomioon mahdollisessa evakuointitilanteessa. H9.4 Toimenpiteet tulitöiden varalta Jokaisella hotellilla on oltava tulityösuunnitelma. H9.4.1 Jos hotellissa tehdään tulitöitä esimerkiksi hitsauslaitteilla tai puhalluslampuilla, tarvitaan tulityölupa. Tulityöluvassa on määritettävä tarkkaan tulityöt, tekopaikka ja toteutettavat turvatoimet. Lupa voi olla voimassa vain yhden päivän tai osan päivästä, ja se uusitaan tarpeen mukaan.

16 H9.4.2 Alue, jossa tulitöitä tehdään, on tarkastettava ja varmistettava, että kaikki mahdolliset palavat materiaalit on poistettu tai suojattu tulityössä syntyvältä lämmöltä tai kipinöiltä. H9.4.3 Tulitöiden tekoalueella on oltava helposti saatavilla tarkoitukseen sopivia käsisammuttimia. On varmistettava, että urakoitsijan työntekijät on koulutettu niiden käyttöön. H9.4.4 Heti tulitöiden päätyttyä alue on tarkastettava. Lisäksi alueella on tehtävä jälkitarkastus tuntia myöhemmin. Jos kaikki on kunnossa, tulityöluvan voimassaolo voidaan kuitata päättyneeksi. Tulityövartiointi tulee tulityön jälkeen järjestää vähintään yhden tunnin ajaksi, jolloin tulityöalue on jatkuvan seurannan alaisena. FK:n ohje: H9.5 Urakoitsijan välineiden turvallinen varastointi H9.5.1 Vaaralliset aineet kuten maalit ja helposti syttyvät nesteet on säilytettävä erillään muista syttyvistä materiaaleista suojavarastoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. H9.5.2 Kaasusäiliöitä ei saa jättää yöksi hotelliin. Urakoitsijan on vietävä ne mukanaan tai varastoitava hotellin ulkopuolella. H10 TUHOPOLTTOUHAN HALLINTA Tuhopoltoista aiheutuu hotellipaloja, ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi ovat tärkeitä. Tuhopolton riski on otettava huomioon paloriskin arvioinnissa ja minimoitava mahdollisimman pieneksi. H10.1 Toimenpiteet tuhopolttouhan pienentämiseksi H Tuhopolton riskiä voidaan torjua erilaisilla vastatoimenpiteillä, joita voidaan soveltaa hotellikohtaisesti. Seuraavassa on lueteltu vastatoimenpiteitä: piha-alueen tehokas valaistus piha-alueen suojaaminen aidalla palavien roskien poistaminen säännöllisesti jäteastioiden säilyttäminen muualla kuin hotellin välittömässä läheisyydessä varastokaappien, liinavaatevarastojen ja teknisten tilojen lukitseminen työntekijöiden kehottaminen ilmoittamaan kaikista oudosti käyttäytyvistä henkilöistä valvontajärjestelmän kuten valvontakameroiden käyttö, sillä valvontakamerat saattavat toimia pelotteena valvontakameroiden asianmukaisen toiminnan varmistaminen ja valvonta;. JOHDANTO OSIIN R, RAKENNUS, JA J, JÄRJESTELMÄT

17 1 Seuraavissa osissa R ja J käsitellään hotellin ja paloturvallisuusjärjestelmien fyysistä suunnittelua ja rakentamista. Lähtökohtana on, että hotellin ja vaadittavien järjestelmien suunnittelun pitää täyttää vaaditut vaatimukset. 2 Tiedot on tarkoitettu vastuuhenkilön ja hotellin johdon avuksi paloturvallisuusvaatimuksien ymmärtämisessä ja niistä käy ilmi parhaat eurooppalaiset käytänteet. Tiedoista on hyötyä myös uusien hotellien suunnittelussa tai nykyisten laajentamisessa tai peruskorjaamisessa. 3 Tietojen avulla on helpompi ymmärtää, miksi paloturvallisuusvaatimukset on määritetty ja miten heidän oma hotellinsa toimii paloturvallisuusmielessä. Siitä on apua hotellin jokapäiväisessä paloturvallisuushallinnassa ja paloriskin arvioinnissa. 4 Osat "R" ja "J" sisältävät myös ohjeita siitä, miten paloturvallisuustavoitteet voidaan täyttää, jos normatiivisten vaatimusten täyttäminen on hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Tähän voidaan päästä paloteknisellä suunnittelulla tai hyödyntämällä harkitusti passiivisia tai aktiivisia järjestelmiä tai näiden yhdistelmää. 5 Joidenkin nykyisten hotellien suunnittelussa ja/tai järjestelmien laajuudessa saattaa olla puutteita tässä asiakirjassa kuvattuun verrattuna. Tällaisissa tapauksissa vastuuhenkilön on harkittava paloriskin arvioinnin perusteella, mitä toimenpiteitä tarvitaan hotellin paloturvallisuuden saamiseksi hyväksyttävälle tasolle. 6 Joissakin hotelleissa tarvittavien töiden luonne ja laajuus saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaikuttaa toimintaan olennaisesti. Silloin on järkevää ajoittaa työt pidemmälle ajanjaksolle ja toteuttaa ensin ne työt, joilla paloturvallisuuden tasoa voidaan parantaa eniten. 7 Parannustöitä ei pidä tämän vuoksi lykätä tai viivästyttää, vaan tarkoitus on vain todeta, mitä ongelmia joillekin hotelleille voisi koitua kaikkien parannusten vaatimisesta viipymättä. 8 Joidenkin hotellien nykyinen pohjaratkaisu ja/tai sopivien järjestelmien puuttuminen sisältää asiakkaisiin ja henkilöstöön kohdistuvan riskin, jota on mahdotonta hyväksyä. Jos tällainen tilanne havaitaan paloriskin arvioinnissa, on harkittava, voidaanko hotellin toimintaa jatkaa kokonaan tai osittain, kunnes parannustyöt saadaan toteutettua. 9 Omistajan, johtajan ja/tai vastuuhenkilön on muistettava, että useimpien maiden ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaan he ovat vastuussa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuudesta. Pelastuslain 9 :n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;

18 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilökunnan turvallisuus on otettu huomioon. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Osa R RAKENNUS Hotellirakennuksen suunnittelu, sijainti, esteettömyys ja rakennustyön laatu ovat tärkeitä paloturvallisuusnäkökohtia, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen paloturvallisuuteen. Ne vaikuttavat myös siihen, miten helppoa rakennuksesta on poistua ja miten palokunta saa hoidettua sammutustyöt. Tässä osassa esitetyt toimenpiteet tähtäävät siis ihmisten turvallisuuden takaamiseen. Hotellinomistajan mielestä myös lisätoimista näiden ohjeiden ja paikallisten määräysten ohella voi olla hyötyä, jotta voidaan ehkäistä tai minimoida palosta kiinteistölle koituvat vauriot ja liiketoiminnan keskeytyminen. Hotellin suunnittelun tulee aina vastata vähintään kaikkien rakentamista ja paloturvallisuutta koskevia paikallisia tai kansallisia standardeja. Niissä viitataan usein joko eurooppalaisiin tai kansainvälisiin teknisiin standardeihin tai laatuvaatimuksiin. Tässä asiakirjassa mainittujen paloturvallisuusjärjestelmien oletetaan olevan vähintään paikallisten standardien mukaisia. Seuraavassa on tarkoituksena määrittää suunnittelutavoitteet, jotka vaatimusten mukaan on täytettävä. R1 SIJAINTIPAIKAN VALINTA JA RAKENNUKSEN POHJARATKAISU R1.1 Paloautoilla tulee olla pääsy sijaintipaikkaan niin, että ne pääsevät kohtuullisen lähelle sammutusvesijohtoja ja hotellin pääsisäänkäyntiä. Palokunnalla tulee myös olla pääsy rakennuksen sisälle, jotta sammutushenkilöstö voi avustaa asiakkaiden evakuoinnissa ja tehdä sammutustöitä. R1.2 Hotelli tai mikään sen uloskäynneistä ei saa olla alttiina lisä- tai naapurirakennuksesta alkunsa saaneelle palolle. Ratkaisuna voi olla riittävä välimatka tai palonkestävä väliseinä.

19 R1.3 Rakennuksen suunnittelun ja pohjaratkaisun on oltava hotellin toiminnan kannalta tehokkaita, mutta suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuus välttämällä pitkiä tai monimutkaisia poistumisteitä tai savun leviämistä alueelta toiselle. R1.4 Maanalaisesta tai hotellin vieressä sijaitsevasta pysäköintihallista alkunsa saanut palo ei saa päästä vahingoittamaan hotellin taloteknisiä järjestelmiä tai sähköjärjestelmiä. Ratkaisuna voi olla riittävä välimatka tai palonkestävä väliseinä. R1.5 Toimistotilat on suunniteltava niin, että ne voidaan erottaa muista tiloista riittävällä paloosastoinnilla. R2 RAKENTEET JA SISÄPINNAT R2.1 Rakenteellinen palonkestävyys R Rakenteet on suunniteltava ja toteutettava kestämään tulipaloa niin kauan, että kaikki asiakkaat ehditään evakuoida turvallisesti ja sammutushenkilöstö pääsee sammuttamaan paloa. Siksi suunnittelutyössä on otettava huomioon rakennuksen sijainti ja aika, joka palokunnalla menee matkaan ja sammutus- ja pelastustöiden aloittamiseen. R2.2 Palo-osastointi R2.2.1 Rakennuksessa on oltava yksittäisiä palo-osastoja, joita voi tehdä palonkestävien seinien, lattioiden, väliseinien ja ovien avulla, jotta voidaan estää tulen ja/tai savun nopea leviäminen rakennuksen sisällä. Sama vaikutus voi olla automaattisella sprinklerijärjestelmällä tai savunhallintajärjestelmällä. Automaattisten järjestelmien myös rakenteiden palonkestoa koskevat vaatimukset voivat lievittyä. Se on kuitenkin vain pätevien henkilöiden päätettävissä. R2.2.2 Julkisivut ja lattiat on suunniteltava niin, että ne estävät palon nopean leviämisen kerroksesta toiseen. R2.2.3 Väliseinien ja ovien avulla voidaan tehokkaasti estää tulen ja savun eteneminen kohti evakuointikäytäviä, porraskäytäviä ja rakennuksen muita osia. Palonkestoajat on määritelty Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus. R2.2.4 Uloskäytävät on erotettava viereisistä tiloista sopivalla palonkestävällä rakenteella ja varustettava itsestään sulkeutuvilla palo-ovilla, jotta voidaan estää tulen ja/tai savun leviäminen poistumiskäytäviin ja hätäpoistumisportaisiin.

20 R2.2.5 Pystysuuntaiset asennuskuilut/kanavat ja niiden vaakasuuntaiset haarat eivät saa mahdollistaa tulen ja/tai savun nopeaa leviämistä palo-osastosta toiseen. Siksi niistä on tehtävä erillinen palo-osasto tai ne on osastoitava sopivin välimatkoin. R2.2.6 Henkilö- ja huoltohissit eivät saa mahdollistaa savun ja tulen nopeaa leviämistä ylempiin kerrostasoihin. R2.2.7 Lasikatot, lasiset välikatot tai lasijulkisivut eivät saa mahdollistaa palon leviämistä palo-osastosta toiseen. R2.2.8 Kaikki palo-osastoinnissa olevat aukot tulee täyttää palonkestoltaan vastaavalla paloeristeellä. Tämä on erityisen tärkeää urakoitsijoiden toteuttamien töiden jälkeen. R2.3 Sisäpinnat R2.3.1 Hotellihuoneiden, käytävien, porraskäytävien ja yleisten alueiden sisäpinnoissa ja sisustusmateriaaleina (matot, verhot, lampunvarjostimet, alas lasketut katot, valaisimet jne.) tulee käyttää muita kuin helposti syttyviä materiaaleja. Poistumisteiden seinissä ja välikatoissa tulee käyttää pintamateriaaleja, jotka eivät mahdollista tulen nopeaa leviämistä niiden pintoja pitkin. R2.3.2 Alas laskettujen kattojen yläpuolella tulee käyttää vain sellaisia palavia materiaaleja, esimerkiksi sähköjohtoja tai eristysmateriaaleja, jotka eivät mahdollista tulen nopeaa leviämistä. R2.3.3 Palavat materiaalit on pidettävä riittävän etäällä lämmönlähteistä, kuten valaisimista. R2.3.4 Sisustusesineiden, kuten huonekalujen ja vuodevaatteiden, tulee olla asiaankuuluvien kansallisten tai eurooppalaisten standardien mukaisia, eli ne eivät saa olla helposti syttyviä eivätkä tulenarkoja. R2.3.5 Verhoilluissa huonekaluissa ja vuoteissa voi olla tulenarkoja täytteitä. Henkilöstön on hyvä tarkastaa säännöllisesti, ettei verhoilu ole revennyt niin, että täytemateriaali on paljastunut ja voi syttyä savukkeesta tai tulitikusta. R2.3.6 Kaikki hotelliin tuotavat uudet huonekalut, kiinteät kalusteet ja laitteet on arvioitava käyttöturvallisuuden kannalta ja todettava turvallisiksi käyttää. R3 POISTUMISTIET R3.1 Poistumisteitä tarvitaan nopeaan ja turvalliseen hotellista poistumiseen palon sattuessa. Poistumisteitä ovat ovielementit, käytävät, porraskäytävät, aulat ja ulko-ovet. Ne voivat olla sekä normaalikäytössä että vain hätätilanteisiin tarkoitettuja.

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Erityisasuminen Turjo Jaakkola

Erityisasuminen Turjo Jaakkola Erityisasuminen Mitä on erityisasuminen? Tarkoituksenmukainen asuminen ylipäänsä edistää asukkaan itsenäistymistä ja elämän hyvää hallintaa. Erityisryhmät tarvitsevat tarpeisiinsa erilaisia asuntoja, kuten

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli OHJE 1 (6) POISTUMISKOE Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumiskokeen suunnittelemista ja toteuttamista. Poistumiskoe liittyy hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen kohteiden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 400 19.10.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite asemakaavamääräysten muuttamiseksi siten, että kerrostaloista pelastautuminen/pelastaminen mahdollistuu nykyistä paremmin 774/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Poistumisturvallisuuden arviointi / Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Stenbäckinkatu 7 HEL 2014-009245 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 18.7.2014 Päätös

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot