Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää."

Transkriptio

1 EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC jakaa kansallisille jäsenyhdistyksilleen ja kaikille asianosaisille ja jonka käyttö on vapaaehtoista. Kansalliset yhdistykset voivat päättää ohjeiston jakamisesta omille jäsenilleen ja muille asianosaisille. Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 SOVELTAMISALA 3 JOHDANTO OSA "H" HOTELLIN PALOTURVALLISUUDEN HALLINTA H1 VASTUU PALOTURVALLISUUDESTA H2 PALOTURVALLISUUSREKISTERI H3 PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA H4 HENKILÖSTÖN PALOTURVALLISUUSKOULUTUS H5 PALO- JA POISTUMISHARJOITUS H6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET H7 PALORISKIN ARVIOINNIT H8 VARASUUNNITELMA H9 UUDIS-, KORJAUS- TAI LAAJENNUSRAKENTAMISEN HALLINTA H10 TUHOPOLTTOUHAN HALLINTA JOHDANTO OSIIN R, RAKENNUS, JA J, JÄRJESTELMÄT OSA R RAKENNUS R1 SIJAINTIPAIKAN VALINTA JA RAKENNUKSEN POHJARATKAISU R2 RAKENTEET JA SISÄPINNAT R3 POISTUMISTIET R4 KORKEITA RAKENNUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R5 SYRJÄISESSÄ PAIKASSA TAI VUORISTOSSA SIJAITSEVIA HOTELLEJA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R6 SUOJELTUJA RAKENNUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET R7 KATETUT TAI MAANALAISET PYSÄKÖINTIPAIKAT OSA J JÄRJESTELMÄT (TALOTEKNIIKKA)

2 J1 JÄRJESTELMÄT J2 PALOILMAISIN- JA PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄT J3 SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄT J4 KÄSIKÄYTTÖINEN ALKUSAMMUTUSKALUSTO J5 SPRINKLERIJÄRJESTELMÄT J6 ERITYISRISKIT SANASTO 1. ESIPUHE 1.1 Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää Euroopan majoitusalalla. Euroopan yhteisön jäsenmaiden kansalaisille tulee tarjota samantasoista turvallisuutta kaikkialla yhteisön jäsenmaissa. Tämä periaate koskee Euroopan unionin alueella toimivien hotellien asiakkaita ja työntekijöitä, varsinkin paloturvallisuuden osalta. 1.2 Neuvoston suosituksen 86/666/ETY mukaisesti hotellien tärkeimpiä paloturvallisuustavoitteita ovat seuraavat: vähentää hotellien tulipalovaaraa estää tulen ja savun leviäminen helpottaa asiakkaiden ja henkilökunnan evakuointia helpottaa palokunnan sammutustoimia. 1.3 Useimmissa jäsenvaltioissa kansallisella/alueellisella ja paikallisella tasolla sovelletut säännöt ja standardit ovat tarkasti neuvoston vuonna 1986 antaman suosituksen sisällön mukaisia ja vastaavat sen tavoitteita. 1.4 Näissä ohjeissa kuvataan yleisellä tasolla eurooppalaisten hotellien paloturvallisuutta edistäviä hyviä käytänteitä. Tätä asiakirjaa voi käyttää kansallisten/alueellisten ja paikallisten määräysten ja standardien tukena. 1.5 HOTREC ei vaadi keneltäkään tämän asiakirjan noudattamista: kansalliset/alueelliset/paikalliset määräykset ja standardit ovat jatkossakin ainoita laillisia asiakirjoja, joilla asetetaan velvoitteita majoitustoiminnan harjoittajille ja joita on noudatettava aina. Jos tällaisten laillisten asiakirjojen ja tämän ohjeen välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, lailliset asiakirjat ovat aina etusijalla. HOTREC ei pyri tämän ohjeen antamisella asettamaan pakottavia velvoitteita tai vaatimaan sitoumuksia hotelliyhdistyksiltä tai majoitustoiminnan harjoittajilta. Tähän ohjeeseen ei siis koskaan tule vedota niin, että sitä käytettäisiin kansallista hotelliyhdistystä tai yksittäistä majoitustoiminnan harjoittajaa vastaan.

3 1.6 Tähän asiakirjaan on koottu hotellien paloturvallisuutta koskevia selkeitä peruskäsitteitä majoitustoiminnan harjoittajan kannalta helposti ymmärrettäväksi ja sovellettavaksi kokonaisuudeksi. Asiakirjan tarkoituksena on toimia käyttökelpoisena välineenä kaikille paloturvallisuusasioissa vapaaehtoisesti ohjausta haluaville. 1.7 HOTREC tarjoaa tämän asiakirjan kansallisten hotelliyhdistysten ja muiden asianosaisten käyttöön. Kansalliset hotelliyhdistykset voivat tahoillaan päättää tämän asiakirjan saattamisesta toimintamaissaan jäsentensä ja muiden asianosaisten käyttöön. 2. SOVELTAMISALA 2.1 Useimmat ihmiset ymmärtävät, mitä sana "hotelli" merkitsee ja mitä sillä tarkoitetaan. Euroopan eri puolilla käytetään kuitenkin monia erilaisia termejä kuvaamaan tiloja, joissa tarjotaan hotellityyppisiä palveluja. Nämä termit määritelmineen sisältyvät standardiin ISO (2003). Tässä asiakirjassa hotelli merkitsee kuitenkin minkä tahansa kokoista rakennusta tai rakennuksen osaa, joka tarjoaa maksaville asiakkaille majoituspalveluita ja mahdollisesti muitakin palveluita kuten aterioita. 2.2 Vaikka tämän asiakirjan sisältämät ohjeet on tarkoitettu kaikille hotelleille niiden tyypistä tai sijainnista riippumatta, ohjeiden kaikkia kohtia ei voida soveltaa jokaiseen hotelliin. Varsinkin pienissä hotelleissa ohjeita on sovellettava sopivissa mittasuhteissa ja realistisesti, niin että monien pienten hotellien toimintaan liittyvät ongelmat ja rajoitukset otetaan huomioon. Kaikilta hotelleilta edellytetään kuitenkin osan H Hotellin paloturvallisuuden hallinta kaikkien kohtien huomioimista. 2.3 Suojeltuihin, historiallisesti arvokkaisiin rakennuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä niiden käyttöön kaupallisina hotellimajoitustiloina liittyy usein rakenteiden tai pohjaratkaisun aiheuttamia haasteita (esim. vain yksi porraskäytävä). 2.4 Uusien hotellien tai hotellien lisäosien rakentamisen tai suurten kunnostustöiden yhteydessä suunnittelutiimi voi käyttää näitä ohjeita paikallisten määräysten tukena. 2.5 Nykyisissä hotelleissa hotellin johto voi käyttää ohjeita apuna ymmärtääkseen hotelliaan koskevat paloturvallisuusvaatimukset ja varmistaakseen yksittäisten toimipaikkojen paloturvallisuushallinnan asianmukaisuuden. 3. JOHDANTO 3.1 Jäsenvaltioissa on aikojen saatossa sovellettu monenlaisia paloturvallisuuteen liittyviä teknisiä standardeja. EU-maat eivät ole innostuneet ajatuksesta laatia viralliset ohjeet hotellien suunnitteluun ja hallintaan, vaikka sitä on muutamankerran yritetty viimeisten 25 vuoden aikana.

4 3.2 Tilannetta hankaloittaa se, että Euroopassa hotellialalla on hyvin monenlaisia toimijoita pienistä perheyrityksistä suuriin hotelliketjuihin ja että hotelleja on pienissä ja suurissa kaupungeissa, maaseudulla, rantakohteissa ja vuoristossa. 3.3 Tämä ohjeisto on laadittu HOTREC-järjestön jäsenorganisaatioiden aloitteesta, ja se tarjoaa paloturvallisuusohjeet hotellien suunnittelijoille, omistajille ja johtajille. Koska virallisten ohjeiden laatiminen ei edellä mainituista syistä ole toteutunut, näissä ohjeissa annetaan tavoitteet ja toimintaohjeet niiden saavuttamiseksi. 3.4 HOTREC asetti työryhmän kehittämään näitä ohjeita. Työryhmään kuului kansallisten yhdistysten sekä joidenkin hotelliketjujen asiantuntijoita sekä eurooppalaisten palopäällystöliittojen järjestön FEU:n puheenjohtaja. Työryhmä sai työhönsä ohjausta sidosryhmien neuvottelukomitealta, jolle työryhmä myös raportoi työnsä edistymisestä. 3.5 Asiakirjassa kannustetaan paloteknisten menetelmien käyttöön sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joita on aiemmin pidetty hankalasti ratkaistavina tai mahdottomina ratkaista normatiivisin tai perinteisin lähestymistavoin. Yksi tämän asiakirjan tavoitteista on vaikuttaa nykyisiin ja tuleviin kansallisiin palomääräyksiin toimintaan perustuvan turvallisuustavoitteiden saavuttamisen kautta. Lisäksi siinä korostetaan sitä, miten tärkeää on määritellä paloteknisten menetelmien soveltamiseen tarvittava osaaminen. 3.6 Suunnittelijoille näissä ohjeissa kuvataan asiaankuuluvien kansallisten tai paikallisten standardien tueksi paloturvallisuutta koskevat suunnittelutavoitteet suunniteltaessa uutta hotellia tai olemassa olevan hotellin laajempaa peruskorjausta tai laajennusta. 3.7 Nykyisten hotellien johdolle ja työntekijöille ohjeet toimivat hallintatyökaluna, jonka avulla tunnistavat ja ymmärtävät hotellin paloturvallisuussuunnittelun ja paloturvallisuusjärjestelmät. 3.8 Ohjeiden avulla voidaan myös varmistaa, ettei suunnittelusta tai järjestelmistä tingitä tietämättömyyden tai huonojen käytänteiden vuoksi, ja ohjeissa annetaan neuvoja säännöllisten tarkastusten tarpeesta hotellissa, paloturvallisuusjärjestelmien huollosta, paloturvallisuutta koskevien tietojen ylläpitämisestä sekä hotellin koko henkilöstön asianmukaisesta kouluttamisesta paloturvallisuusasioissa. 3.9 Ohjeissa hotellien paloturvallisuutta lähestytään toimintaohjeiden kautta käyttämällä kokonaisvaltaista lähestymistapaa esitettyjen toimintatasojen saavuttamiseksi. Yksittäistä hotellia tarkastellaan kolmena erillisenä aihealueena, jotka yhdessä muodostavat hyväksyttävän paloturvallisuuden kokonaistason Aihealueet ovat Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät (HRJ).

5 3.11 Nykyisessä hotellirakennuskannassa esiintyy merkittäviä eroja rakennusstandardeissa, ja myös niiden paloturvallisuusjärjestelmät vaihtelevat riippuen hotellin tyypistä, luonteesta, iästä ja sijainnista Optimitilanteessa kaikkien hotellien rakenteiden ja järjestelmien paloturvallisuus saataisiin samalle sovitulle tasolle, mutta tämä tunnustetaan mahdottomaksi ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä Siksi esitetään, että yksinkertaisin, tehokkain ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisin tapa parantaa hotellien paloturvallisuutta lyhyellä aikavälillä on kiinnittää huomiota hotellien paloturvallisuushallinnan tason nostamiseen kaikkialla Euroopassa Seuraavissa tämän asiakirjan osissa kuvataan, miten hotellin johto ja suunnittelijat voivat parantaa Euroopan hotellien paloturvallisuuden tasoa merkittävästi hyödyntämällä mainittuja kolmea aihealuetta niin yhdessä kuin erikseen Hotellin omistajan/johtajan ja hotellin johdon kannalta tämän oppaan tärkein osa on "H" Hotellin paloturvallisuuden hallinta. Heidän on suositeltavaa pyrkiä toteuttamaan hotellissaan kaikki siinä esitetyt tavoitteet Monet hotelliyhdistykset ja muut sidosryhmät ovat laatineet omia ohjeasiakirjojaan hotellien paloturvallisuudesta. Yleensä niissä annetaan hotellin omistajalle, johdolle ja työntekijöille ohjeita hyvästä paloturvallisuushallinnasta sekä palon sattuessa toteutettavista toimenpiteistä. Joissakin käsitellään myös paloturvallisuusjärjestelmiä, rakennuksen rakenteita ja koulutusta Tällaisia asiakirjoja voidaan edelleen käyttää viitteellisesti, mutta niitä on suositeltavaa verrata tähän asiakirjaan, jotta voidaan varmistua kaikkien näkökantojen huomioinnista Pienissä hotelleissa ohjeiden toteutus on räätälöitävä hotellin mukaan. Hotelleina käytettäviin suojeltuihin, historiallisesti arvokkaisiin rakennuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksissa, joissa niiden käyttöön kaupallisina hotellimajoitustiloina liittyy rakenteiden tai pohjaratkaisun aiheuttamia haasteita (esim. vain yksi porraskäytävä). Niissä kohdin, joissa näiden ohjeiden täysimittainen toteuttaminen sekä historiallisesti arvokkaissa rakennuksissa että pienissä hotelleissa vaikuttaa erityisen työläältä, voidaan paloriskin arvioinnin avulla saavuttaa hyväksyttävä turvallisuustaso Osissa R ja J kuvataan paloturvallisuussuunnittelun perustasoa, joka kaikkien hotellien tulisi mielellään saavuttaa. Osassa Eurooppaa näin jo onkin, mutta muualla tämä taso edustaa jollakin aikavälillä saavutettavaa tavoitetasoa. Osa "H" HOTELLIN PALOTURVALLISUUDEN HALLINTA

6 Hotellirakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt voi olla toteutettu erittäin tasokkaasti ja hotellin paloturvallisuusjärjestelmät saattavat olla hyvinkin laadukkaita, mutta puutteet hotellin paloturvallisuushallinnassa altistavat hotellirakennuksen ja sen järjestelmät merkittävälle riskille palotilanteessa. Hyvä paloturvallisuushallinta on olennainen osa hotellien paloturvallisuusstrategian kokonaisuutta. Paloturvallisuushallinnan perustana ovat seuraavat hyvät käytänteet: nimetään hotellin paloturvallisuudesta vastaava henkilö eli paloturvallisuusvastaava ylläpidetään paloturvallisuusrekisteriä, joka sisältää tiedot paloturvallisuusjärjestelmistä, hallintamenettelyistä ja koulutuksesta laaditaan palo- ja pelastussuunnitelma varmistetaan, että jokainen työntekijä saa tehtäviään vastaavasti paloturvallisuutta koskevia tietoja, ohjeita ja koulutusta järjestetään hotellissa suunniteltu palo- ja poistumisharjoitus vähintään vuosittain ja dokumentoidaan tämä harjoitus varmistetaan, että kaikki paloturvallisuusjärjestelmät huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti ja että niitä ylläpitävät pätevät henkilöt toteutetaan paloriskin arviointi säännöllisesti ja tehdään arvioinnin tulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet. Nämä hyvät käytänteet käydään yksityiskohtaisesti läpi seuraavassa osassa. H1 VASTUU PALOTURVALLISUUDESTA H1.1 Paloturvallisuusvastaava H1.1.1 Vastuu paloturvallisuudesta jakautuu kaikkien hotellissa työskentelevien kesken. Tärkeintä on kuitenkin, että yksi henkilö vastaa siitä, että sovittuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Hotellin koosta yleensä riippuu, kenelle paloturvallisuusvastaavan rooli annetaan. Pienissä hotelleissa paloturvallisuusvastaavana voi olla omistaja ja johtaja, kun taas suuremmissa hotelleissa vastuuhenkilönä voi olla johtaja tai osastopäällikkö. On tärkeää, että paloturvallisuusvastaava pystyy täyttämään tehtävänsä ja saa valtuudet tehdä päätöksiä paloturvallisuusasioissa. H1.1.2 Paloturvallisuusvastaavan kelpoisuus ei välttämättä riipu muodollisesta pätevyydestä. Pätevä henkilö on saanut riittävästi koulutusta ja kerännyt riittävästi kokemusta tai tietämystä, jotta hän voi ymmärtää paloturvallisuuteen liittyvät riskit ja toimia näiden riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Tällaista kelpoisuutta voi osoittaa henkilö, joka: (a) ymmärtää nykyiset ja kyseiseen hotelliin soveltuvat paloturvallisuuskäytänteet (b) tiedostaa oman kokemuksensa ja tietämyksensä rajallisuuden (c) on tarvittaessa halukas kehittämään nykyistä kokemustaan ja tietämystään lisäkoulutuksella ja/tai hankkimalla apua ja neuvoja ulkopuoliselta taholta.

7 On selvää, että suurempien hotellien paloturvallisuusvastaavien on osoitettava korkeampitasoista kelpoisuutta kuin pienten hotellien. H1.1.3 Paloturvallisuusvastaava on johtovastuussa sen varmistamiseksi, että kaikki paloturvallisuusasiat hoidetaan tyydyttävästi myös lain vaatimukset täyttävällä tavalla. Paloturvallisuusvastaava määrittelee ja ohjaa hotellin niiden työntekijöiden työtä, joille on annettu erityistehtäviä palotilanteen varalta (ks. H3.1.1). H2 PALOTURVALLISUUSREKISTERI H2.1 Paloturvallisuusrekisteri H2.1.1 Paloturvallisuusrekisteri on jatkuvasti ylläpidettävä asiakirja hotellin paloturvallisuusasioiden hallinnasta. Rekisteriin sisältyvät yleensä seuraavat tiedot: yksinkertaiset kuvalliset esitykset hotellin pohjapiirroksesta ja sammutuskaluston sijainneista palo- ja pelastussuunnitelma hotellin kaikki paloturvallisuusjärjestelmät ja -laitteistot säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset laitteiden ja järjestelmien säännöllinen huolto, tarkastukset ja testaus tarkastuksen/testien edellyttämät jälkitoimet työntekijöille annettu koulutus tietyille työntekijöille annetut tehtävät palotilanteiden varalta toteutetut palo- ja poistumisharjoitukset väärät ja epätoivotut palohälytykset ja toimenpiteet näiden eliminoimiseksi niin pitkälti kuin käytännössä on mahdollista ja pohdinta siitä, missä muualla vastaava tapahtuma voi sattua ja keinot sen ehkäisemiseksi palotapahtumat ja niiden analysointi vastaisen varalle. H2.2 Vastuu paloturvallisuusrekisteristä H2.2.1 Hotellin paloturvallisuusvastaavan tulee olla vastuussa myös paloturvallisuusrekisterin ylläpitämisestä. H2.3 Paloturvallisuusrekisterin päivittäminen H2.3.1 Paloturvallisuusrekisteri on pidettävä ajan tasalla osoituksena tehokkaasta paloturvallisuuden hallinnasta. Tämä tarkoittaa, että rekisteriin on päivitettävä tietoja päivittäisistä tapahtumista tarpeen mukaan sekä tuoreeltaan tietoja paloturvallisuusjärjestelmien säännönmukaisista tarkastuksista/testeistä/huoltotoimista. Rekisteriä tarkastellaan myös osana vuotuista paloriskin arviointia.

8 H2.4 Paloturvallisuusrekisterin muoto H2.4.1 Rekisterin muoto voidaan määrittää kussakin hotellissa erikseen hotellikohtaisten tarpeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää eri paloturvallisuusorganisaatioilta saatavia vakiomuotoisia rekistereitä. Paloturvallisuusrekisteriä voidaan säilyttää paperitulosteena tai sähköisessä muodossa, ja varmuuskopiota on säilytettävä muualla kuin hotellissa. H2.5 Paloturvallisuusrekisterin saatavuus H2.5.1 Paloturvallisuusrekisteriä on säilytettävä hotellissa ja sen on oltava saatavilla paikallisten paloviranomaisten tai muiden asiaankuuluvien viranomaisten tarkastusta varten. H3 PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA Palo- ja pelastussuunnitelman yksityiskohtainen sisältö vaihtelee hotellien koon mukaan, ja suunnitelma tulee laatia hotellikohtaisesti. H3.1 Palo- ja pelastussuunnitelman sisältö Pelastuslaki (379/2011) vaatii tekemään pelastussuunnitelman mm. majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin. Pelastuslain 15 :n mukaan rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 :ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

9 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. H3.1.1 Palo- ja pelastussuunnitelmassa määritetään hotellin toiminta palotilanteessa. Suunnitelma sisältää yleensä seuraavat tiedot: Kuvaus keskeisistä vastuista ja menettelyistä, joiden mukaan on toimittava palotilanteessa tai palohälytyksen sattuessa. Hätätilanteessa tarvittavat yhteystiedot ja muut olennaiset turvallisuutta koskevat tiedot. Tiedot on myös laitettava selvästi näkyville esimerkiksi vastaanottoon ja työntekijöiden taukotiloihin, jotta työntekijät voivat reagoida hätätilanteessa nopeasti ja tehokkaasti. Kuvaus evakuointimenettelyistä, jossa määritetään erikseen, miten toimitaan lasten ja nuorten, vanhusten sekä liikuntarajoitteisten ja muihin erityisryhmiin kuuluvien kanssa. Sisään kirjautumisen yhteydessä on selvitettävä asiakkaiden mahdolliset ilmoitukset rajoitteistaan ja varmistettava, että evakuointimenettelyjä sovelletaan tarpeen mukaan. Tällaiset seikat on ilmoitettava viipymättä työntekijöille, joiden toimenkuvaan kuuluu vastuu paloturvallisuudesta tai evakuoinnista. Kyseisille asiakkaille annetaan tarvittavat ohjeet ja tiedot esimerkiksi suoja-alueiden sijainneista. Kuvaus toimenpiteistä, joita palotilanteessa erityisvastuussa olevilta henkilöiltä vaaditaan, kuten se, kenen vastuulla on palokunnan hälyttäminen. Palo- ja pelastussuunnitelmassa on oltava hätänumero, josta palokunta hälytetään. Yksinkertaiset ja selkeät kuvaukset siitä, miten toimitaan mm. seuraavissa tilanteissa: o paloilmoittimen hälyttäessä päivällä o paloilmoittimen hälyttäessä yöllä o palo hotellihuoneessa o palo yleisissä tiloissa H3.2 Vastuu palo- ja pelastussuunnitelmasta H3.2.1 Hotellin paloturvallisuusvastaava (ks. H1.1) on vastuussa myös palo- ja pelastussuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä. H3.3 Palo- ja pelastussuunnitelman päivittäminen H3.3.1 Paloturvallisuusvastaavan on järjestettävä säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein turvallisuuskokouksia, joissa käydään läpi käytännössä saatuja kokemuksia, arvioidaan tuloksia, käsitellään työntekijöiden tekemiä aloitteita ja päivitetään turvallisuusmenettelyjä ja -ohjeita tarpeen mukaan. H4 HENKILÖSTÖN PALOTURVALLISUUSKOULUTUS

10 Työntekijöiden kouluttaminen on hyvin tärkeää. Kaikille työntekijöille on annettava asiaankuuluvat tiedot, ohjeet ja koulutusta säännöllisesti. Hotellin paloturvallisuusvastaava vastaa myös paloturvallisuuskoulutuksesta, mutta koulutuksen voi toteuttaa joku muu pätevä henkilö. H4.1 Työntekijöiden koulutustarve H4.1.1 Paloturvallisuutta koskevia tietoja, ohjeita ja koulutusta on annettava hotellin kaikille työntekijöille, myös yötyötä tekeville ja osa-aikaisille tai tilapäisille työntekijöille, heidän tehtäviensä ja palotilanteeseen liittyvien vastuidensa mukaisesti. Yötyötä tekevien työntekijöiden kouluttaminen on erityisen tärkeää, sillä hotellissa on öisin vain vähän työntekijöitä. H4.2 Koulutuksen ajankohdat H4.2.1 Työntekijöille on annettava koulutusta heidän työsuhteensa alussa sekä säännöllisesti tämän jälkeen. Koulutusta on suositeltavaa antaa vähintään kerran vuodessa. H4.3 Koulutuksen laajuus H4.3.1 Koulutuksen tulee vastata työntekijöiden työtehtäviä ja vastuita palotilanteessa. Koulutustilaisuudessa on käsiteltävä seuraavia aiheita: palojen syttymissyyt ja palojen ehkäiseminen toimenpiteet palon havaitsemisen jälkeen toimenpiteet palohälytystilanteessa palohälytyksen tekeminen palokunnan kutsuminen hotellin palontorjuntajärjestelmät ja niiden käyttö hotellin evakuointimenettelyt alkusammutuskaluston kuten käsisammutinten sijainti ja käyttö toiminta liikuntarajoitteisten osalta H4.4 Lisäkoulutuksen tarve H4.4.1 Keittiöissä, pesuloissa, teknisissä tiloissa ja vastaavissa paikoissa työskentelevien työntekijöiden on saatava lisäkoulutusta omaan työhönsä mahdollisesti liittyvistä erityisriskeistä. Muilla työntekijöillä kuten vastaanottohenkilöstöllä on usein palotilanteeseen liittyviä vastuita, ja heille tulee antaa niihin liittyvää koulutusta. Heidän on esimerkiksi ymmärrettävä paloilmoitinkeskuksen ilmoitukset. H4.4.2 Johtajien, osastopäälliköiden, huoltoinsinöörien ja turvallisuustekniikan asiantuntijoiden on myös saatava koulutusta riskinarvioinnissa, varotoimenpiteissä ja hallintajärjestelyissä, kuten evakuointiin liittyvän varasuunnitelman laatimisessa.

11 H4.5 Koulutuksen dokumentointi H4.5.1 Kaikki koulutus kirjataan paloturvallisuusrekisteriin. H4.6 Neuvonta H4.6.1 Omalta hotelliyhdistykseltä saa tietoa henkilökunnalle soveltuvasta koulutuksesta. Hyvä on myös selvittää, kuka vastaa ja miten hoidetaan alihankinnan ja henkilöstövuokrauksen kautta työskentelevien henkilöiden koulutus. H5 PALO- JA POISTUMISHARJOITUS Palo- ja pelastussuunnitelmassa kuvataan hotellin evakuointitapa palotilanteessa. Evakuoinnin toimivuutta testataan palo- ja poistumisharjoituksilla. H5.1 Palo- ja poistumisharjoitusten ajankohdat H5.1.1 Palo- ja poistumisharjoituksia järjestetään paloturvallisuusvastaavan johdolla vähintään vuosittain. Paloturvallisuusammattilaisen johdolla toteutettava poistumisharjoitus on hyvä järjestää kerran kolmessa vuodessa. H5.2 Palo- ja poistumisharjoituksen johtaminen ja valvonta H5.2.1 Palo- ja poistumisharjoitukset järjestetään hotellin paloturvallisuusvastaavan johdolla (ks. H1.2). On tärkeää, että harjoitusta valvoo ja arvioi henkilö, joka ei osallistu harjoitukseen aktiivisesti. Hotellin koosta ja pohjaratkaisusta riippuen voidaan tarvita lisävalvojia, jotka raportoivat harjoituksen onnistumisesta. H5.3 Palo- ja poistumisharjoituksesta ilmoittaminen H5.3.1 Paloharjoituksen ajoituksesta on neuvoteltava hotellin johdon kanssa. H Palo- ja poistumisharjoituksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, kun siitä ilmoitetaan työntekijöille samana päivänä. Harjoituksen järjestämisestä tulee ilmoittaa myös asiakkaille, jotta vältyttäisiin aiheuttamasta heille häiriötä. H5.4 Palo- ja poistumisharjoitusten kuvaus H5.4.1 Harjoituksen tarkoituksena on simuloida hotellissa syttyvää paloa, ja hälytyksen tekijän tulee olla hotellin työntekijä. Hotelleissa, joissa on useampia poistumisteitä, harjoituksen lähtökohtana on, että yksi poistumisteistä on poissa käytöstä. Harjoituksessa tulee simuloida myös liikuntarajoitteisten

12 evakuointitarve ja käyttää mahdollisia erityislaitteita kuten evakuointituoleja. Kaikkien työntekijöiden tulee osallistua harjoitukseen, myös asiakkaita voidaan pyytää osallistumaan. Palokunta voidaan myös pyytää osallistumaan harjoitukseen. Harjoitusta ei kuitenkaan saa viivästyttää tai peruuttaa sen vuoksi, ettei palokunta pääse osallistumaan siihen. H5.5 Paloharjoituksen dokumentointi ja jälkitoimet H5.5.1 Harjoituksen tulokset kirjataan paloturvallisuusrekisteriin. Palo- ja poistumisharjoituksessa opittuja asioita voi hyödyntää palo- ja pelastussuunnitelman tarkistamiseen ja korjaamiseen H6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET Paloturvallisuuslaitteet ja järjestelmät sekä paloturvallisuuteen liittyvät hissit, kaasu- ja sähkölähteet ja tekniset laitteistot on olennaista tarkistaa, testata ja huoltaa säännöllisesti, ja tehdyt havainnot ja toimenpiteet on dokumentoitava asianmukaisesti. Suuri osa näistä tehtävistä toteutetaan säännöllisten huoltosopimusten puitteissa, mutta työntekijät voivat suorittaa yksinkertaisia tarkastuksia työtehtäviensä yhteydessä. H6.1 Säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset H6.1.1 Säännölliset paloturvallisuuden hallinnan tarkastukset toteutetaan hotellikohtaisten tarpeiden mukaan hotellin palontorjuntalaitteistojen laajuuden sekä hotellin koon, sijainnin, ketjun ja tyypin perusteella. H6.1.2 Työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan havaitsemistaan paloturvallisuusriskeistä kuten esteiden tukkimista hätäuloskäynneistä, auki kiilatuista palo-ovista tai puuttuvista tai vaurioituneista sammuttimista. Pienissä hotelleissa yksi henkilö voi päivittäin tarkistaa mahdolliset puutteet. Työntekijän on korjattava välittömästi sellaiset puutteet, jotka voi korjata, kuten poistaa esteet hätäuloskäynnin edestä, ennen kuin hän ilmoittaa puutteista. H6.1.3 Hotellin paloilmoitinkeskusta (jos sellainen on asennettu) on valvottava jatkuvasti, ja valvojan on tunnettava sen toiminta. Jos paloilmoitinkeskusta valvoo vain yksi henkilö, hänen on tarpeen vaatiessa voitava hälyttää paikalle päteviä henkilöitä muutamassa minuutissa. H6.1.4 Jos jokin palontorjuntalaitteisto on tilapäisesti poissa käytöstä (joko vahingossa tai huolto- tai korjaustöiden vuoksi), paloturvallisuuden riittävä taso on varmistettava korvaavin toimenpitein, kunnes laitteisto on jälleen toiminnassa. Muussa tapauksessa on arvioitava, onko hotelli suljettava osaksi tai kokonaan, kunnes laitteisto toimii jälleen normaalisti. H6.2 Paloturvallisuusjärjestelmien ja -laitteiden säännöllinen huolto, testaus ja tarkastus

13 H6.2.1 Tarkastukset, huoltotoimet ja testit ja niiden ajankohdat kuvataan paloturvallisuusrekisterissä. Tarkistukset, huoltotyöt ja huoltotoimet on tehtävä laiteasentajien tai -valmistajien suositusten sekä tarvittaessa standardien ja normien (esim. BS, DIN, EN, ISO) mukaisesti. H6.3 Huolto-, testaus- ja tarkastushenkilöstö H6.3.1 Rutiinitarkastuksia ja/tai -testejä voivat tehdä työntekijät, mutta muihin tehtäviin tarvitaan pätevä henkilö yleensä huoltosopimuksen perusteella. H6.4 Huollon, testauksen ja tarkastusten tulosten dokumentointi H6.4.1 Kaikkien toteutettujen tarkastus-, huolto- ja testaustoimenpiteiden tulokset ja jatkotoimet on dokumentoitava paloturvallisuusrekisteriin. H6.4.2 Tarvittaville toimille on asetettava sopiva määräaika ja niiden suoritus on kirjattava. H7 PALORISKIN ARVIOINNIT Paloriskin arvioinnissa tutkitaan hotellia, hotellissa tapahtuvaa toimintaa ja sitä todennäköisyyttä, että hotellissa syttyy palo, joka vaarantaa hotellirakennuksessa ja sen ympäristössä olevien ihmisten turvallisuuden. H7.1 Paloriskin arvioinnin tarkoitus H7.1.1 Paloriskin arvioinnin tarkoituksena on: tunnistaa palovaarat poistaa palovaarat tai pienentää niiden todennäköisyyttä niin pieneksi kuin mahdollista arvioida ihmisille aiheutuvaa riskiä etenkin lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten osalta määrittää, mitä palon varalta tehtäviä fyysisiä varotoimia ja/tai hallintajärjestelyjä tarvitaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi palotilanteessa. H7.2 Paloriskin arvioimisenajankohta H7.2.1 Paloriski on arvioitava säännöllisesti. Hyvinä käytänteinä tässä ovat seuraavat: paloriski arvioidaan vähintään vuosittain, ja arvioijana on hotellin johto/paloturvallisuusvastaava tai henkilö, joka kansallisten, alueellisten tai paikallisten ohjeistusten perusteella on pätevä tehtävään paloriski arvioidaan joka kolmas vuosi, ja arvioijana on ulkopuolinen henkilö, joka kansallisten, alueellisten tai paikallisten ohjeistusten perusteella on pätevä tehtävään paloriski arvioidaan, jos hotellissa toteutetaan edellisen arvion tuloksiin vaikuttavia muutostöitä (esim. rakennustöitä, pohjaratkaisun muutoksia, jonkin alueen käyttötarkoituksen muutos tai merkittäviä muutoksia asiakkaiden enimmäismäärässä)

14 paloriskin arviointia seurataan ja päivitetään hotellissa tapahtuvien fyysisten, menettelytapoja koskevien tai toiminnallisten muutosten mukaisesti. H7.3 Paloriskin arvioinnin tulosten dokumentointi H7.3.1 Riskinarvioinnissa ilmenevät merkittävät seikat, sen tuloksena toteutettavat toimenpiteet ja tiedot riskiryhmistä: on dokumentoitava ja dokumentaatio säilytettävä hotellissa on oltava saatavilla paikallisen paloviranomaisen tai muun asiaankuuluvan viranomaisen tarkastusta varten sisältävät ehdotetut toimenpiteet ja aikataulut havaittujen puutteiden korjaamiseksi. H7.4 Paloriskin arviointeja koskeva neuvonta ja ohjeistus H7.4.1 Useat eri organisaatiot tarjoavat neuvontaa ja ohjeistusta paloriskin arviointiin. Lisätietoja saa omalta hotelliyhdistykseltä. H7.4.2 Paloriski voidaan arvioida vakuutusyhtiön kanssa vakuutuskatselmuksen tai muun tarkastuksen yhteydessä edellyttäen, että arvioinnin tekijä on tehtävään pätevä. H8 VARASUUNNITELMA Varasuunnitelma asiakkaiden evakuoimiseksi on laadittava valmiiksi tai se tulee ottaa huomioon varsinaisessa suunnitelmassa. Evakuointi voi sattua yöllä ja sateisella tai kylmällä säällä. H8.1 Varasuunnitelmassa huomioitavia seikkoja H8.1.1 Varasuunnitelma tulee laatia hotellikohtaisesti sijainnin, alueen ilmasto-olojen ja henkilömäärän mukaan. Työntekijöiden on oltava tietoisia varasuunnitelmasta, jotta he voivat tarvittaessa ryhtyä toteuttamaan sitä viivytyksettä. H8.1.2 Mahdollisuuksien mukaan on osoitettava vaihtoehtoinen tilapäismajoitus, jonka järjestämisessä voidaan käyttää toista paikallista hotellia, kirkkoa, oppilaitosta, kulttuurikeskusta, nuorisotaloa, monitoimitaloa tai vastaavaa. H8.1.3 Lämpimän vaatetuksen ja ravinnon tarve on otettava huomioon. H8.1.4 Jos hotelli sijaitsee etäällä muusta majoituksesta, voi kuljetuksen järjestäminen olla tarpeen. H9 UUDIS-, KORJAUS- TAI LAAJENNUSRAKENTAMISEN HALLINTA

15 Muiden rakennusten tapaan hotellien paloriski on suurin rakennus- ja korjaustöiden aikana. Siksi on tärkeää tunnistaa tällaisista töistä aiheutuvat riskit ja toteuttaa toimenpiteitä niiden eliminoimiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Töiden toteutusta on valvottava tarkasti. H9.1 Riskien tunnistaminen H9.1.1 Töihin liittyvät riskit on arvioitava ja niiden ehkäisyyn vaadittavat toimenpiteet selvitettävä. H9.1.2 Ennen töiden aloittamista paloturvallisuusvastaavan tulee tavata urakoitsija, jotta voidaan määrittää toteutettavat työt ja sopia toimenpiteistä, joiden avulla töiden hotellille ja asiakkaille aiheuttama riski pysyy mahdollisimman vähäisenä. Tähän saattaa liittyä hotellin osittainen sulkeminen tai eristäminen sekä ilmoittaminen palokunnalle mahdollisista muutoksista kohteen tai palontorjuntalaitteiston sijainnissa. H9.1.3 Jos korjaustöitä tehdään nykyisissä, osittain käytössä olevissa tiloissa, on harkittava kiinteiden järjestelmien kuten paloilmaisimien poistamista käytöstä osittain tai kokonaan väärien hälytysten ehkäisemiseksi, mutta täysi suoja on saatava takaisin mahdollisimman pian. H9.2 Urakoitsijalle annettavat tiedot H9.2.1 Hotellin evakuointimenettely on kerrottava urakoitsijalle, samoin poistumistiet ja lähimmän palohälyttimen sijainti. Urakoitsijalle on kerrottava, että kaikki poistumistiet ja uloskäynnit on pidettävä esteettöminä. Urakoitsijan on myös hyvä harkita työmaalla toteutettavien varotoimien tarvetta ja vaikutuksia kiinteistön muihin tiloihin ja varmistaa, että hotelliin kiinteästi kuuluvat työmaat osastoidaan paloriskin vuoksi muista tiloista. H9.3 Työntekijöille annettavat tiedot H9.3.1 Työntekijöille on ilmoitettava toteutettavista töistä ja heitä on kehotettava erityiseen valppauteen niiden aikana. Hotellissa työskentelevien urakoitsijan työntekijöiden lukumäärä on ilmoitettava hotellin vastaanottoon, jotta heidät voidaan ottaa huomioon mahdollisessa evakuointitilanteessa. H9.4 Toimenpiteet tulitöiden varalta Jokaisella hotellilla on oltava tulityösuunnitelma. H9.4.1 Jos hotellissa tehdään tulitöitä esimerkiksi hitsauslaitteilla tai puhalluslampuilla, tarvitaan tulityölupa. Tulityöluvassa on määritettävä tarkkaan tulityöt, tekopaikka ja toteutettavat turvatoimet. Lupa voi olla voimassa vain yhden päivän tai osan päivästä, ja se uusitaan tarpeen mukaan.

16 H9.4.2 Alue, jossa tulitöitä tehdään, on tarkastettava ja varmistettava, että kaikki mahdolliset palavat materiaalit on poistettu tai suojattu tulityössä syntyvältä lämmöltä tai kipinöiltä. H9.4.3 Tulitöiden tekoalueella on oltava helposti saatavilla tarkoitukseen sopivia käsisammuttimia. On varmistettava, että urakoitsijan työntekijät on koulutettu niiden käyttöön. H9.4.4 Heti tulitöiden päätyttyä alue on tarkastettava. Lisäksi alueella on tehtävä jälkitarkastus tuntia myöhemmin. Jos kaikki on kunnossa, tulityöluvan voimassaolo voidaan kuitata päättyneeksi. Tulityövartiointi tulee tulityön jälkeen järjestää vähintään yhden tunnin ajaksi, jolloin tulityöalue on jatkuvan seurannan alaisena. FK:n ohje: H9.5 Urakoitsijan välineiden turvallinen varastointi H9.5.1 Vaaralliset aineet kuten maalit ja helposti syttyvät nesteet on säilytettävä erillään muista syttyvistä materiaaleista suojavarastoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. H9.5.2 Kaasusäiliöitä ei saa jättää yöksi hotelliin. Urakoitsijan on vietävä ne mukanaan tai varastoitava hotellin ulkopuolella. H10 TUHOPOLTTOUHAN HALLINTA Tuhopoltoista aiheutuu hotellipaloja, ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi ovat tärkeitä. Tuhopolton riski on otettava huomioon paloriskin arvioinnissa ja minimoitava mahdollisimman pieneksi. H10.1 Toimenpiteet tuhopolttouhan pienentämiseksi H Tuhopolton riskiä voidaan torjua erilaisilla vastatoimenpiteillä, joita voidaan soveltaa hotellikohtaisesti. Seuraavassa on lueteltu vastatoimenpiteitä: piha-alueen tehokas valaistus piha-alueen suojaaminen aidalla palavien roskien poistaminen säännöllisesti jäteastioiden säilyttäminen muualla kuin hotellin välittömässä läheisyydessä varastokaappien, liinavaatevarastojen ja teknisten tilojen lukitseminen työntekijöiden kehottaminen ilmoittamaan kaikista oudosti käyttäytyvistä henkilöistä valvontajärjestelmän kuten valvontakameroiden käyttö, sillä valvontakamerat saattavat toimia pelotteena valvontakameroiden asianmukaisen toiminnan varmistaminen ja valvonta;. JOHDANTO OSIIN R, RAKENNUS, JA J, JÄRJESTELMÄT

17 1 Seuraavissa osissa R ja J käsitellään hotellin ja paloturvallisuusjärjestelmien fyysistä suunnittelua ja rakentamista. Lähtökohtana on, että hotellin ja vaadittavien järjestelmien suunnittelun pitää täyttää vaaditut vaatimukset. 2 Tiedot on tarkoitettu vastuuhenkilön ja hotellin johdon avuksi paloturvallisuusvaatimuksien ymmärtämisessä ja niistä käy ilmi parhaat eurooppalaiset käytänteet. Tiedoista on hyötyä myös uusien hotellien suunnittelussa tai nykyisten laajentamisessa tai peruskorjaamisessa. 3 Tietojen avulla on helpompi ymmärtää, miksi paloturvallisuusvaatimukset on määritetty ja miten heidän oma hotellinsa toimii paloturvallisuusmielessä. Siitä on apua hotellin jokapäiväisessä paloturvallisuushallinnassa ja paloriskin arvioinnissa. 4 Osat "R" ja "J" sisältävät myös ohjeita siitä, miten paloturvallisuustavoitteet voidaan täyttää, jos normatiivisten vaatimusten täyttäminen on hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Tähän voidaan päästä paloteknisellä suunnittelulla tai hyödyntämällä harkitusti passiivisia tai aktiivisia järjestelmiä tai näiden yhdistelmää. 5 Joidenkin nykyisten hotellien suunnittelussa ja/tai järjestelmien laajuudessa saattaa olla puutteita tässä asiakirjassa kuvattuun verrattuna. Tällaisissa tapauksissa vastuuhenkilön on harkittava paloriskin arvioinnin perusteella, mitä toimenpiteitä tarvitaan hotellin paloturvallisuuden saamiseksi hyväksyttävälle tasolle. 6 Joissakin hotelleissa tarvittavien töiden luonne ja laajuus saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaikuttaa toimintaan olennaisesti. Silloin on järkevää ajoittaa työt pidemmälle ajanjaksolle ja toteuttaa ensin ne työt, joilla paloturvallisuuden tasoa voidaan parantaa eniten. 7 Parannustöitä ei pidä tämän vuoksi lykätä tai viivästyttää, vaan tarkoitus on vain todeta, mitä ongelmia joillekin hotelleille voisi koitua kaikkien parannusten vaatimisesta viipymättä. 8 Joidenkin hotellien nykyinen pohjaratkaisu ja/tai sopivien järjestelmien puuttuminen sisältää asiakkaisiin ja henkilöstöön kohdistuvan riskin, jota on mahdotonta hyväksyä. Jos tällainen tilanne havaitaan paloriskin arvioinnissa, on harkittava, voidaanko hotellin toimintaa jatkaa kokonaan tai osittain, kunnes parannustyöt saadaan toteutettua. 9 Omistajan, johtajan ja/tai vastuuhenkilön on muistettava, että useimpien maiden ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaan he ovat vastuussa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuudesta. Pelastuslain 9 :n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;

18 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilökunnan turvallisuus on otettu huomioon. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Osa R RAKENNUS Hotellirakennuksen suunnittelu, sijainti, esteettömyys ja rakennustyön laatu ovat tärkeitä paloturvallisuusnäkökohtia, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen paloturvallisuuteen. Ne vaikuttavat myös siihen, miten helppoa rakennuksesta on poistua ja miten palokunta saa hoidettua sammutustyöt. Tässä osassa esitetyt toimenpiteet tähtäävät siis ihmisten turvallisuuden takaamiseen. Hotellinomistajan mielestä myös lisätoimista näiden ohjeiden ja paikallisten määräysten ohella voi olla hyötyä, jotta voidaan ehkäistä tai minimoida palosta kiinteistölle koituvat vauriot ja liiketoiminnan keskeytyminen. Hotellin suunnittelun tulee aina vastata vähintään kaikkien rakentamista ja paloturvallisuutta koskevia paikallisia tai kansallisia standardeja. Niissä viitataan usein joko eurooppalaisiin tai kansainvälisiin teknisiin standardeihin tai laatuvaatimuksiin. Tässä asiakirjassa mainittujen paloturvallisuusjärjestelmien oletetaan olevan vähintään paikallisten standardien mukaisia. Seuraavassa on tarkoituksena määrittää suunnittelutavoitteet, jotka vaatimusten mukaan on täytettävä. R1 SIJAINTIPAIKAN VALINTA JA RAKENNUKSEN POHJARATKAISU R1.1 Paloautoilla tulee olla pääsy sijaintipaikkaan niin, että ne pääsevät kohtuullisen lähelle sammutusvesijohtoja ja hotellin pääsisäänkäyntiä. Palokunnalla tulee myös olla pääsy rakennuksen sisälle, jotta sammutushenkilöstö voi avustaa asiakkaiden evakuoinnissa ja tehdä sammutustöitä. R1.2 Hotelli tai mikään sen uloskäynneistä ei saa olla alttiina lisä- tai naapurirakennuksesta alkunsa saaneelle palolle. Ratkaisuna voi olla riittävä välimatka tai palonkestävä väliseinä.

19 R1.3 Rakennuksen suunnittelun ja pohjaratkaisun on oltava hotellin toiminnan kannalta tehokkaita, mutta suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuus välttämällä pitkiä tai monimutkaisia poistumisteitä tai savun leviämistä alueelta toiselle. R1.4 Maanalaisesta tai hotellin vieressä sijaitsevasta pysäköintihallista alkunsa saanut palo ei saa päästä vahingoittamaan hotellin taloteknisiä järjestelmiä tai sähköjärjestelmiä. Ratkaisuna voi olla riittävä välimatka tai palonkestävä väliseinä. R1.5 Toimistotilat on suunniteltava niin, että ne voidaan erottaa muista tiloista riittävällä paloosastoinnilla. R2 RAKENTEET JA SISÄPINNAT R2.1 Rakenteellinen palonkestävyys R Rakenteet on suunniteltava ja toteutettava kestämään tulipaloa niin kauan, että kaikki asiakkaat ehditään evakuoida turvallisesti ja sammutushenkilöstö pääsee sammuttamaan paloa. Siksi suunnittelutyössä on otettava huomioon rakennuksen sijainti ja aika, joka palokunnalla menee matkaan ja sammutus- ja pelastustöiden aloittamiseen. R2.2 Palo-osastointi R2.2.1 Rakennuksessa on oltava yksittäisiä palo-osastoja, joita voi tehdä palonkestävien seinien, lattioiden, väliseinien ja ovien avulla, jotta voidaan estää tulen ja/tai savun nopea leviäminen rakennuksen sisällä. Sama vaikutus voi olla automaattisella sprinklerijärjestelmällä tai savunhallintajärjestelmällä. Automaattisten järjestelmien myös rakenteiden palonkestoa koskevat vaatimukset voivat lievittyä. Se on kuitenkin vain pätevien henkilöiden päätettävissä. R2.2.2 Julkisivut ja lattiat on suunniteltava niin, että ne estävät palon nopean leviämisen kerroksesta toiseen. R2.2.3 Väliseinien ja ovien avulla voidaan tehokkaasti estää tulen ja savun eteneminen kohti evakuointikäytäviä, porraskäytäviä ja rakennuksen muita osia. Palonkestoajat on määritelty Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1 Rakennusten paloturvallisuus. R2.2.4 Uloskäytävät on erotettava viereisistä tiloista sopivalla palonkestävällä rakenteella ja varustettava itsestään sulkeutuvilla palo-ovilla, jotta voidaan estää tulen ja/tai savun leviäminen poistumiskäytäviin ja hätäpoistumisportaisiin.

20 R2.2.5 Pystysuuntaiset asennuskuilut/kanavat ja niiden vaakasuuntaiset haarat eivät saa mahdollistaa tulen ja/tai savun nopeaa leviämistä palo-osastosta toiseen. Siksi niistä on tehtävä erillinen palo-osasto tai ne on osastoitava sopivin välimatkoin. R2.2.6 Henkilö- ja huoltohissit eivät saa mahdollistaa savun ja tulen nopeaa leviämistä ylempiin kerrostasoihin. R2.2.7 Lasikatot, lasiset välikatot tai lasijulkisivut eivät saa mahdollistaa palon leviämistä palo-osastosta toiseen. R2.2.8 Kaikki palo-osastoinnissa olevat aukot tulee täyttää palonkestoltaan vastaavalla paloeristeellä. Tämä on erityisen tärkeää urakoitsijoiden toteuttamien töiden jälkeen. R2.3 Sisäpinnat R2.3.1 Hotellihuoneiden, käytävien, porraskäytävien ja yleisten alueiden sisäpinnoissa ja sisustusmateriaaleina (matot, verhot, lampunvarjostimet, alas lasketut katot, valaisimet jne.) tulee käyttää muita kuin helposti syttyviä materiaaleja. Poistumisteiden seinissä ja välikatoissa tulee käyttää pintamateriaaleja, jotka eivät mahdollista tulen nopeaa leviämistä niiden pintoja pitkin. R2.3.2 Alas laskettujen kattojen yläpuolella tulee käyttää vain sellaisia palavia materiaaleja, esimerkiksi sähköjohtoja tai eristysmateriaaleja, jotka eivät mahdollista tulen nopeaa leviämistä. R2.3.3 Palavat materiaalit on pidettävä riittävän etäällä lämmönlähteistä, kuten valaisimista. R2.3.4 Sisustusesineiden, kuten huonekalujen ja vuodevaatteiden, tulee olla asiaankuuluvien kansallisten tai eurooppalaisten standardien mukaisia, eli ne eivät saa olla helposti syttyviä eivätkä tulenarkoja. R2.3.5 Verhoilluissa huonekaluissa ja vuoteissa voi olla tulenarkoja täytteitä. Henkilöstön on hyvä tarkastaa säännöllisesti, ettei verhoilu ole revennyt niin, että täytemateriaali on paljastunut ja voi syttyä savukkeesta tai tulitikusta. R2.3.6 Kaikki hotelliin tuotavat uudet huonekalut, kiinteät kalusteet ja laitteet on arvioitava käyttöturvallisuuden kannalta ja todettava turvallisiksi käyttää. R3 POISTUMISTIET R3.1 Poistumisteitä tarvitaan nopeaan ja turvalliseen hotellista poistumiseen palon sattuessa. Poistumisteitä ovat ovielementit, käytävät, porraskäytävät, aulat ja ulko-ovet. Ne voivat olla sekä normaalikäytössä että vain hätätilanteisiin tarkoitettuja.

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS

LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS LIIKUNTAPAIKKOJEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAOPAS Toni Hyytinen 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 1.1 Turvallisuussuunnittelu ja oppaan tarkoitus... 5 1.2 Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun haasteet

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Ohje 1/2015 17.3.2015 0 (48) Tukes-ohje 1/2015 1/2015 Uimahallien ja ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 1/2015 17.3.2015 1 (48) Sisältöalue Uimahallien

Lisätiedot

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ Touko Pajunen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot