Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Pedagoginen ajattelu Koulutuksen strategia Kuvaus jalkinealasta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta..."

Transkriptio

1 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Pedagoginen ajattelu Koulutuksen strategia Kuvaus jalkinealasta Jalkinekorjaamot Jalkineiden valmistus Kaupallisen alan työpaikat Perustutkinnon tavoitteet Koulutuksen rakennekaavio Koulutuksen sisältö aihealueittain TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSOSAAMINEN 8 OV JALKINEALAN PERUSOSAAMINEN 8 ov Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8ov Jalkinealan perusosaaminen 8ov Suuntautuminen Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö ja toteuttamissuunnitelma Jalkineiden valmistus 18 ov Jalkineiden korjaus 18 ov Valinnaiset opinnot Työssäoppiminen 12 ov Opiskelun arviointi Aikuiskoulutus ja näyttötutkinto toiminta Henkilökohtaistaminen Ammattitaitovaatimukset ja näyttötukintojen toteutus Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen Jalkinealan perusosaaminen Jalkineidenvalmistus suuntautumisala Jalkineiden korjaustyö suuntautumisala Jalkinealan osaamisalan valinnaiset ammatilliset, tutkinnon osat. Valittava 2 osaa Suunnittelu ja kaavoitus Nahkatuotteiden valmistus Ammatillinen projektityö Asiakaspalvelu TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Henkilöstön kehittämisstrategia Koulutuksen tunti jakauma Lopuksi... 38

3 Esipuhe Jalkinealan työtehtävät ovat hyvin moninaisia ja vaativat alan laajan perusosaamisen lisäksi hyviä sosiaali- ja viestinnällisiä taitoja, sekä kykyä toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Opetussuunnitelmassa on pyritty laajasti näkemään niin työelämän kuin opiskelijankin tarpeet. Opetussuunnitelmassa henkilökohtaistaminen on avainsana ja sen toteuttaminen opetuksessa on nähty tärkeäksi. Opiskelu edellyttää oppilaalta valintoja oman suuntautumisensa suhteen, jotta saavutetaan osaavampi ja valmiimpi henkilöstö alan vaativiin työtehtäviin. Opetuksessa pyritään korostamaan oppilaan omaa sisäistä motivaatiota, paloa oppia. Opetus perustuu tutkivaan oppimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija hakee koulutuksen aikana niin itsenäisesti kuin ryhmätöidenkin avulla ratkaisuja alaan liittyviin kysymyksiin. Uskomme, että tätä kautta opiskelija oppii ymmärtämään ja syväluotaamaan alaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen opiskelija asettaa itse oppimisen tavoitteita ja pyrkii käsittelemään tietoa ja taitoja itselleen sopivimmalla tavalla. Opetussuunnitelma on rakennettu tutkintopohjaisen ammatillisen koulutuksen perusteisiin. Koulutus on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, joilla on työkokemusta ja hyväksi luettavia tutkintoja. Arvioitu koulutusaika henkilökohtaistettuna on 13 kk. Tervetuloa opiskelemaan jalkinealaa. Pertti Stolt Jalkineala 1

4 Historia Kankaanpäässä tapahtuvan aikuiskoulutuksen voidaan sanoa alkaneen , jolloin silloinen ammattikasvatushallitus myönsi toiminnan aloittamiselle luvan. Silloinen Kankaanpään ammattikurssikeskus oli perustettaessaan järjestyksessä seitsemäs valtakunnallinen kurssikeskus. Koulutuksen runko-ohjelmassa oli jo silloin jalkinealan koulutusta. Silloinen koulutus keskittyi pitkälti jalkinetikkaajien kouluttamiseen alueen kenkäteollisuuden tarpeisiin. Varsinainen valtakunnallinen koulutusasema jalkinealan kouluttajana voidaan katsoa alkaneeksi vuonna Silloisen koulutuksen keskeinen painopiste oli jalkinetikkaajien, päällisten leikkaajien sekä korjaavien suutareiden koulutuksessa. Opiskelijoita oli siis jo silloin ympäri Suomea, mutta valtaosa kuitenkin Satakunnan alueelta. Vuonna 1989 jalkinekoulutus sai entistä enemmän valtakunnallista huomiota, kun alan ensimmäiset tietokoneavusteiset suunnittelulaitteet ja niihin liittyvää koulutusta alettiin järjestää Kankaanpäässä. Jalkinealan tutkinnot tulivat oppilaitokseemme vuonna Ensimmäiset näyttötutkinnot olivat suutarikisälli- sekä suutarimestaritutkintoja. Varsinaista valmistavaa koulutusta ei vielä tuolloin järjestetty. Varsinainen tutkintotavoitteinen päiväopiskeluna sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävä koulutus käynnistettiin Kankaanpäässä Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio: Sataedu on luova oppimis- ja kehittämisverkosto, joka aktiivisena koulutuksen kehittäjänä tuottaa uudistuvaa ammatillista osaamista ja hyvinvointia. Toiminta-ajatus: Sataedu on merkittävä aluekehittäjä. Monipuolinen yhteisömme kasvattaa maakunnan hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toimimme paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme monipuolisia pedagogisia ratkaisuja ja yksilöllisiä koulutus- ja kehittämispalveluja. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisen. Arvot: Asiakaslähtöisyys Työskentelemme asiakaslähtöisesti. Kehitämme joustavia ja yksilöllisiä tapoja tarjota koulutus- ja kehittämispalveluja. Koulutamme eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita. Toimimme työelämän palveluyksikkönä ja yhteistyökumppanina. Innostuneisuus Luomme positiivista innostusta osaamisen ja ammattitaidon kehittymiseen sekä maa-kunnan kehittämiseen. 2

5 Turvallisuus Huolehdimme opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Toimimme vastuullisesti ja avoimesti. Rakennamme tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Hyvä työskentelyilmapiiri on meille tärkeä. Visio, toiminta-ajatus ja arvot pohjautuvat siihen Arvo-työskentelyyn, johon koko henkilöstö viime kevätlukukaudella osallistui. Voimme olla tyytyväisiä tähän työskentelyyn ja sen lopputulokseen. Visio, toiminta-ajatus ja arvot tulevat olemaan pohjana kaikelle työskentelylle SATAEDU:ssa. 2. Pedagoginen ajattelu Tämän opetussuunnitelman toteuttamisen perusajatus on ollut tutkiva oppiminen. Tutkivalla oppimisen ajattelun pohjalla on erilaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja selittäminen. Keskeistä ei siis ole kokeet ja niihin lukeminen vaan pikemminkin kokonaisuuksien ja niihin liittyvien eri osaongelmien ratkaisu. Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön osaamisen integroitunut kokonaisuus joka näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Tämän vuoksi tutkivan oppimisen elementit sopivat hyvin opetuksen pedagogiseksi perustaksi. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii itse syventävää tietoa eri lähteistä niin opettajilta, opetusmateriaalista, internetistä, työelämästä ja kirjallisuudesta. Opiskelija käyttää hyväkseen omaa aiempaa osaamistaan ja on valmis koulutuksen edetessä asettamaan itselleen uusia haasteellisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat usein opiskelijan itsensä asettamia. Opettajat voivat kuitenkin rajata aihepiirejä. Tehtävien moninaisuus luo opiskelijoille mielenkiintoisen ja haastavan oppimiskentän. Tärkeää on asioiden kriittinen tarkastelu ja monien vaihtoehtojen punnitseminen ja oivallusten syntyminen. Opettajien tehtävänä on tukea ja rohkaista oppilaita keskeneräisten ajatusten ja ideoiden esille tuomiseen ja ohjata/kannustaa vastausten hakemiseen. Lisäksi on huolehdittava, etteivät tehtävät ole laajuudeltaan liian suuria. Näin saavutetaan pysyvämpää ja merkityksellisempää oppimista. Tärkeää on kontekstin luominen. Tällä tarkoitetaan sitä, että käsiteltävät asiat ankkuroidaan merkityksellisesti opetukselle asetettuihin tavoitteisiin. Kuitenkin siten, että opiskelijoille jää mahdollisuus toteuttaa oppimisensa halutulla tavalla. 3

6 3. Koulutuksen strategia Kouluttajillamme on vahva osaaminen ja hyvät työelämäyhteydet. Tämä luo mahdollisuuden luontevaan vuoropuheluun alamme toimijoiden kanssa ja mahdollistaa myös heidän mielipiteidensä esille tuomisen tässä opetussuunnitelmassa. Työelämä korostaa ammatillisen osaamisen lisäksi myös paljon muitakin taitoja. Keskeisimpänä ovat sosiaaliset ja viestinnälliset taidot. Opetussuunnitelma nojautuu vahvasti myös näiden arvojen esille tuomiseen integroituna osana opiskelua. Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Oppilailta saatu palaute ja uudet ideat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Opettajat tekevät itsearviointia opetussuunnitelman toimivuudesta ja kyvystä toteuttaa sitä. Tavoitteena on siis jatkuva opetussuunnitelman kehittäminen. 4. Kuvaus jalkinealasta Jalkineala on käsitteenä laaja ja toimialoittain poikkeaa monessakin suhteessa toisistaan riippuen kulloinkin harjoitettavasta ammatista. Alla on kuvaukset eri alan toiminnoista Jalkinekorjaamot Nykyiset jalkinekorjaamot tarjoavat asiakkailleen moninaisia palveluja. Perinteisten jalkine- ja nahkatuotteiden korjausten lisäksi suutarit tarjoavat monesti esimerkiksi avain- ja lukkopalveluja sekä kaiverrustöitä. Myös mitä moninaisimmat oheistuotteet ja eri palveluiden tarjonta on suutariyrityksen arkipäivää. Luovuutta vaativat toimintamallit, kohderyhmät ja niiden segmentointi ovat ensiarvoisen tärkeää. Suutarin ammatti on mielenkiintoinen ja haastava, jatkuvasti kehittyvä ala ja sopii henkilöille, jotka pitävät asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä. Ammatinharjoittaminen ja sen tuoma vapaus, itsenäisyys sekä hyvä taloudellinen menestyminen edellyttää pitkänjänteistä toimintaa sekä usein pitkiäkin työpäiviä Jalkineiden valmistus Jalkineiden valmistus voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan eli teolliseen ja käsityömäiseen valmistukseen. Teollinen jalkineen valmistus on perinteisesti ollut pitkälti vaihetyötä. Nykyisellään teollisuus kaipaa kuitenkin moniosaajia, jotka pystyvät tekemään eri työvaiheita ja kykenevät aktiiviseen tiimityöskentelyyn ja kehittämään työympäristöään. Käsityömäisissä valmistamoissa keskitytään yksittäisten tai pienjalkinesarjojen valmistamiseen ja se edellyttää erityistä moniosaamista. Riippumatta siitä valmistetaanko jalkineet käsin tai koneilla pätevät valmistukseen samat lainalaisuudet. Jalkinei- 4

7 den valmistamot ovat haasteita antavia, ammattitaitoa kehittäviä usein hyvät etenemisen mahdollisuudet tarjoavia yrityksiä Kaupallisen alan työpaikat Jalkineala ei rajoitu vain jalkinekorjaamoihin tai valmistamoihin. Jalkineiden myynti, eri tukkuliikkeet ja maahantuontiyritykset ovat iso osa jalkinealaa ja antavat myös monipuolisen ja haastavan toimintakentän. Jalkineiden tuntemus ja alan ammatillinen osaaminen tuo kaupanalalle lisäarvoa niin kuluttajille tehtävään asiakaspalveluun kuin maahantuontiyrityksiin. Myös toimiessa suutarien tai teollisuudelle suunnatuissa tukkuliikkeissä on ammatillinen osaaminen ensiarvoisen tärkeää. 5. Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon yleistavoitteina ovat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimia jalkinealan työntekijänä eri tehtävissä joko teollisuudessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella siten, että tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoa läpi elämän. Perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja siten edistää kestävää kehitystä. Hänen on osattava käyttää nykyaikaisen teknologian välineitä ja laitteita. Hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen tiedonhankinnassa ja vuorovaikutteisessa tiedon välittämisessä. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneella on oltava omaaloitteisuutta, luovuutta, kekseliäisyyttä ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Perustutkinnon suorittaneen on tiedettävä jalkinealan laatutekijöitä ja pyrittävä omassa toiminnassaan laadullisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava käsitys jalkinealan palveluiden ja tuotteiden kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailukykyisyydestä ja hänen on toiminnallaan osattava edistää yrityksensä kannattavuutta. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneen on osattava pitää huolta omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä kyky arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Li- 5

8 säksi hänellä on oltava halua ja motivaatiota jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Perustutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista, erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hänen on osattava toimia ongelmanratkaisutilanteissa ympäristön odotukset huomioon ottaen. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja annettujen lupausten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään kuluttajansuoja- ja tietosuojasäädöksiä. Hänen on osattava käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. Hänen on oltava suvaitsevainen ja tasa-arvoinen toisia ihmisiä kohtaan, ja hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään. 6

9 6. Koulutuksen rakennekaavio Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8 opintoviikkoa Jalkinealan perusosaaminen 8 opintoviikkoa Suuntautumisala Jalkineiden valmistus 22 opintoviikkoa Suuntautumisala Jalkineiden korjaus 22 opintoviikkoa Valinnaiset opinnot 6 opintoviikkoa Työssäoppimisjakso 12 opintoviikkoa 7

10 7. Koulutuksen sisältö aihealueittain 7.1. TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSOSAAMINEN 8 OV historiaa nahkatyypit ja niiden valmistusmenetelmät nahan rakenne, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset materiaalin taloudellinen käyttö ja oikeat varastointimenetelmät keinomateriaalit työturvallisuusmääräykset koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito komponentti- ja pohjamateriaalit jalkinealan tavallisimmat koneet ja laitteet 7.2. JALKINEALAN PERUSOSAAMINEN 8 ov jalan anatomia jalkineiden vaikutukset terveyteen ikäkausien vaikutukset jalkaan ja jalkineisiin jalkasairaudet jalan mittaus ja mittajärjestelmät jalkineiden ja nahkatuotteiden valmistus- ja korjausmenetelmät valmistusmenetelmien soveltaminen jalkineen valmistuksen tuotantoprosessin tuntemus kaavasuunnittelun perusteet tiimityöskentelyn toimintaperiaatteet kenkärakenteet 8

11 10. Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8ov Opiskeluorientaatio 1ov Tavoitteena on antaa oppilaalle toimintaedellytykset ja työvälineet menestykselliseen opiskeluun. Opiskelija tutustutetaan opetussuunnitelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan. Opiskelija oppii ymmärtämään turvallisen työskentelyn merkityksen ja oppii käyttämään koneita ja laitteita työturvallisesti. Opiskelija tiedostaa omat vahvuutensa ja oppimisvaikeutensa ja saa mahdollisesti tarvitsemansa tukipalvelut. oppilaitoksen tervehdys oppilaitoksen käytännöt työturvallisuus (teoria) työturvallisuus (käytäntö) oppimaan oppiminen luki ja kirjoitus testit järjestäjien tehtävä oppilaskorjaamon tehtävät ryhmäyttäminen opetussuunnitelman sisältö toteutussuunnitelman sisältö opintojen henkilökohtaistaminen 9

12 Jalkinehistoria 1 ov Ryhmätyö Ryhmätöiden purku Vertaisarviointi ja oma-arviointi Jalkinehistorian tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva jalkineen kehityksestä, jalkineiden valmistuksen teollisesta kehityksestä ja jalkineiden nimikkeistöistä. Tietopuolisen opetuksen lisäksi opiskelijat tekevät ryhmätöitä, joiden avulla vahvistetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä. jalkineen kehittyminen muodin historia jalkine nimikkeistö teollinen historia suomen jalkineteollisuuden historia vierailu kenkämuseossa Materiaalioppi: nahat 1,5 ov Opiskelu koostuu tietopuolisesta opetuksesta, leikkuusuunnitelman käytännön harjoitteista, videofilmistä sekä vierailuista nahkatehtaalla. Tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva jalkineissa käytettävistä päällis- ja vuorimateriaaleista. Opiskelija oppii käsittelemään materiaaleja kustannustehokkaasti laatunäkökulmat huomioiden. Opiskelija oppii tunnistamaan nahan päätyypit ja valitsemaan oikean tyyppisen nahan kulloinkin valmistamiinsa jalkineisiin. nahan valmistuksen prosessin kuvaus eri parkitusmenetelmät tutustuminen nahkatehtaaseen nahkan pinta-ala mittaus eri päällismateriaalit eri vuorimateriaalit nahka viat 10

13 leikkuu säännöt nahan valinta Pohjamateriaalit ja liimaus 1,5 ov Opetus koostuu tietopuolista opetuksesta ja käytännön testeistä. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys erilaisista käytettävissä olevista pohjamateriaaleista, ominaisuuksista ja niiden kiinnittämisestä liimauksen avulla. Opiskelija oppii tunnistamaan eri pohjamateriaalit ja valitsemaan oikeanlaisen liimaustavan. eri luonnon pohjamateriaalit eri kumimateriaalit eri synteettiset materiaalit liima käsitteenä liiman valintaan vaikuttavat tekijät liimaustestit Ompelukoneen käyttö 2 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta ja käytännön saliharjoitteista. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet saada eri ompelukoneet toimintavalmiiksi ompelutyötä varten. Opiskelija oppii havainnoimaan ompelukoneessa olevat toimintahäiriöt sekä asennusvirheet. Opiskelija oppii valitsemaan oikean tyyppisen neulan suhteessa lankaan, sekä oikean tyyppisen neulan ja langan suhteessa ommeltavaan materiaaliin. ompeluharjoitteet SATRA neulojen ja lankojen asennukset nahan ompelu (työessu) silinterikone harjoitteita autotyynyn valmistus eri neulat ja soveltuvuus langat 11

14 Yrittäjyys (vapaasti valittava opinto) 1 2 ov Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä. Tuntee yrityslainsäädännön. Osaa laatia talous- ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija voi valita myös osia näistä aihekokonaisuuksista. Orientointi yrittäjyyteen Yrityksen liikeidea, yritysmuodot Investointi- ja rahoituslaskelmat Kannattavuuslaskelmat ja hinnoittelu Tilinpäätöksen lukeminen ja tulkinta Asiakkuuksien hallinta Pienyrityksen markkinoinnin välineet Markkinointisuunnitelman tekeminen Myyntityö, myyntiprosessi ja lisämyynti Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, työnantajan velvoitteet Rekrytointi, työsopimus ja työehtosopimus Palkkauksen perusteet, tuet Henkilöstösuunnitelma ja johtaminen Palveluyrityksen johtaminen, innostava esimies Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaamisen arviointi Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaamistaidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 12

15 11. Jalkinealan perusosaaminen 8ov Kenkärakenteet 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta, jossa kuvaesityksen avulla perehdytetään opiskelija eri kenkärakenteiden työtapoihin. Tavoitteena on ymmärtää nykyisten ja perinteisten jalkineiden rakenteet ja niiden valmistustavat. liimakenkä velttikenkä reunoskenkä kaliforniakenkä mokkasiini pussineulos jalkine eri konetyypit ja niiden toimintaperiaatteet Jalananatomia 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta, jossa opiskelija perehdytetään hyvän jalkineen tunnusmerkkeihin. Opiskelija oppii ymmärtämään jalkineiden merkityksen ihmisen toimintakyvylle ja jalkojen hyvinvoinnille. Opetuksessa perehdytetään tyypillisimpiin jalkasairauksiin ja niiden ennalta ehkäisyyn. hyvän jalkineen tunnusmerkit jalan kehittyminen jalan luut ja nivelet askel painopistealueet jalkasairaudet ortopediset jalkineet 13

16 Jalkineiden valmistus 2,5 ov Opetus koostuu käytännön opetuksesta. Tavoitteena on antaa perusosaaminen jalkineiden valmistuksesta ja sen eri työvaiheista. Opiskelija valmistaa ohjauksen avulla aamutossut ja puolikengät. Opiskelija oppii ymmärtämään eri työvaiheiden onnistumisen merkityksen valmiissa tuotteessa. Opiskelija oppii eri työvaiheet ja niiden nimitykset. esineulomo neulomo pinkomo/pohjaamo viimeistely ekskursiomatka kenkätehtaaseen aamutossujen valmistus derby kengän valmistus Korjaavan suutarin koneet ja työkalut 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta sekä käytännön opetuksesta. Tavoitteena on antaa kuva eri suutarinliikkeissä käytettävistä koneista ja laitteista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä. Opiskelija oppii hiomakoneen sekä kurson oikeaoppisen käytön sekä teroittamaan suutarinveitsen. käsityökalut työkalujen luovutus hiomakoneen toiminta hiomakoneen huolto kurson käyttö kurson huolto veitsen teroitus 14

17 Jalkineidenkorjaustyö 4,0 ov korkolaput ja nastilaput Opetus sisältää tietopuolista opetusta ja käytännön harjoittelua. Tavoitteena on antaa perusteet nastilapun ja korkolapun vaihtoon. Yleisimmät hajoamisen syyt sekä ymmärrys yleisimmistä korkolappu/nastilappu materiaaleista. asiakaspalvelu näkökulma miksi korkolaput rikkoutuvat yleisimmät materiaalit lapun irrotus hionta liimaus/naulaus viimeistely Pohjaustyöt korjaava suutari Opetus sisältää tietopuolista sekä käytännön opetusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys yleisimmistä pohjiin tehtävistä korjauksista ja antaa välineet onnistuneeseen pohjan kiinnitykseen liimaamalla. puolipohjaukset eri materiaaleihin koko pohjan vaihto pohjan valmistus tossuihin hajoamisen syyt pohjan irrotusmenetelmät liiman valinta Silinterikoneella tehtävä ompelutyö Opetus sisältää tietopuolista opetusta sekä käytännön harjoittelua. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys jalkineisiin ja muihin tuotteisiin syntyneiden vauriokohtien aiheuttajista. 15

18 Opiskelija oppii silinterikoneen monipuolista käyttöä ja ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija oppii korjaamaan yleisimmät jalkineisiin syntyneet päällisvauriot käyttäen apuna silinterikonetta. päällisen paikkaus sivupaikkaus takavuori vetoketjun vaihto nilkkuri tai saapas vetoketjunvaihto nahkatakki sivupaikkaukset Venytykset Opetus sisältää käytännön harjoittelua jalkineiden venyttämisestä eri materiaaleille. Tavoitteena on saada ymmärrys miten jalkineisiin voidaan saada lisää sisäpinta-alaa venytyksen avulla. Opiskelija oppii ymmärtämään miten eri materiaalit kestävät venytystä. erilaisten materiaalien käyttäytyminen venytyksessä pesän venytykset varren venytykset Komponenttityöt Opetus sisältää käytännön harjoittelua komponenttienvaihdosta. Opiskelija oppii ymmärtämään komponenttien merkityksen ja mitkä eri tekijät vaikuttavat niiden hajoamiseen. lenkkiraudanvaihto koron irrotus ja vaihto Jalkinealan perusosaamisen arviointi Jalkinealan perusosaamistaidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 16

19 12. Suuntautuminen 16- viikon kestävän jalkinealan perustaito jakson jälkeen opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaistamiskeskustelut. Keskustelussa pyritään hahmottamaan jatko-opintojen sisältö suuntautumisen ja valinnaisten aineiden suhteen. Henkilökohtaistammiskeskustelun yhteydessä selvitetään ja kartoitetaan tulevia näyttöjä myös valinnaisten osaamisalojen kohdalta Suuntautumisvaihtoehdot ja niiden sisältö: Jalkineiden valmistus 18 ov Jalkineiden kaavoitus ja sarjonta Leikkuu Neulomon työt Pinkomo, pohjaus ja viimeistely Jalkineiden teollinen ja käsityömäinen valmistus Jalkineiden korjaus 18 ov Asiakaspalvelu Jalkineiden korjaus Avainten valmistus Kaiverrustyö Oheistuote myynti 17

20 13. Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö ja toteuttamissuunnitelma Jalkineiden valmistus 18 ov Suunnittelu ja kaavoitus 3 ov Opiskelijalle annetaan perusvalmiudet kaavojen suunnitteluun. Hän oppii lestikopion oton ja peruskaavan valmistuksen puolikenkään ja nilkkuriin. Hän oppii tunnistamaan ja valitsemaan oikeanlaisen lestin. Hän oppii havaitsemaan kaavoissa olevat mahdolliset virheet ja tekemään niihin tarvittavat korjaukset. Opiskelija oppii ymmärtämään sarjonnan perusajatuksen, sarjontamenetelmät ja myös sarjomaan jalkineet eri kokoihin jollakin valitulla menetelmällä. Suunnittelun ja kaavoituksen sisältö: lestin valinta lestikopion otto peruskaavan valmistus puolikengän suunnittelu ohjatusti derby, oxford nilkkurin suunnittelu sarjonnan perusteet sarjonta käytännössä oman mallin suunnittelu Leikkuu 4 ov Opiskelija oppii laskemaan materiaalin kulutuksen jalkineisiin. Hän tuntee nahan mittayksiköt. Hän osaa tehdä taloudellisen leikkuusuunnitelman ja osaa toteuttaa sen oikeilla välineillä. Opiskelija tietää nahan ja jalkineen oikeat venymissuunnat ja nahan eri kohtien laatukriteerit. Opiskelija osaa valita oikean tyyppisen nahan kulloinkin valmistettavaan tuotteeseen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia leikkuuosaston koneita ja laitteita. Opiskelija osaa tehdä leikkuutyön sekä manuaalisesti että koneellisesti. 18

21 Leikkuun opetuksen sisältö: nahan leikkuu käsin ja koneella leikkuusuunnitelman tekoa veitsen teroitus käytännön harjoittelua Neulomon työt 6 ov Opiskelija osaa neulomo-osaston työnkulun. Hän tuntee neuloksen osat ja osaa koota jalkineen ompelemalla. Opiskelija osaa saumarakenteet ja eri kappaleiden reunojen käsittelytavat. Hän osaa käyttää neulomon koneita ja laitteita ja tuntee neulat, langan vahvuudet sekä muut tarvikkeet. Opiskelija osaa valita oikean langan ja neulan kulloinkin valmistettavaan tuotteeseen. Hän hallitsee koneiden ja laitteiden päivittäiset perushuollot. Opiskelija osaa koota tuotteen oikeassa järjestyksessä. Neulomotyön sisältö: erilaiset reunan ohennukset viikaus välivuoritukset vuorien kokoaminen päällisten valmistus ompelukoneen toimintakuntoon saattaminen neula- ja lankavalinnat viikkohuollot Pinkomon ja viimeistelyn työt 5 ov Opiskelija tuntee pinkomon, pohjaamon ja viimeistelyosaston työnkulun. Hän osaa käyttää eri osastojen tavallisimpia koneita ja laitteita. Opiskelija osaa eri liimaustekniikat ja osaa valita materiaaliin oikeat liimat, ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Opiskelija tuntee tuotteen viimeistelymenetelmät ja niiden tarkoituksen. Hän tietää viimeistelyssä käytettävien aineiden ympäristö-vaikutukset sekä merkityksen valmiin tuotteen käyttöominaisuuksille ja ulkonäölle. 19

22 Pinkomon ja viimeistelytyön opetuksen sisältö: pinkopohjanvalmistus kapinvalmistus parkkinahasta käsin pinkominen konepinkominen pohjitus valmispohja rakennepohjan valmistus liimakengän valmistus reunoskengän valmisus jalkineiden viimeistely ja hoito Jalkineidenvalmistuksen arviointi Jalkineiden valmistuksesta tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) Jalkineiden korjaus 18 ov Asiakaspalvelu 4 ov Opiskelija oppii tekemään asiakkaalle työnkuvauksen sekä kustannusarvion. Opiskelija osaa päivittäisen maksuliikenteen hoidon. Hän hallitsee asiakaspalvelutilanteet, tuntee koko asiakaspalveluprosessin ja sen merkityksen yrityksen tuottavuuden tekijänä. Hän tuntee oheismyyntituotteet ja -palvelut sekä niiden markkinoinnin. Hän osaa ottaa vastuun asiakassuhteen hoitamisesta ja jatkumisesta. Opiskelija osaa ottaa huomioon jalkinealan palveluiden erityispiirteet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Asiakaspalveluopetuksen sisältö: asiakaspalveluprosessin sisältö somistus harjoittelua ammattikielenä englanti käytännön opetus oppilaskorjaamossa oheistuotteet ja niiden myynti 20

23 Asiakaspalvelun arviointi Opiskelijan asiakasapalvelu taidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) Jalkineiden korjaus 14 ov Opiskelija osaa käyttää korjaamon koneita ja laitteita sekä suorittaa niille päivittäisen huollon. Hän osaa purkaa tuotteita oikealla tavalla korjausta varten. Opiskelija osaa erilaisia korjaustyötekniikoita siten, että hän suoriutuu yleisimmistä jalkinekorjaamossa suoritettavista asiakastöistä. Hän tuntee muut tarjottavat oheispalvelut. Opiskelija osaa tehdä korjauksen viimeistelytyöt oikeilla menetelmillä. päällisten korjaustyöt pohjaus ja korkotyöt kassien ja laukkujen korjaukset nahkatakin korjaus venytykset varren muutostyöt teroitukset muut suutarinliikkeen työt (avain ja kaiverrustyöt) Korjaustyö aineiden arviointi Korjaustyöstä tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 21

24 13.3. Valinnaiset opinnot Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa 6 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista tulee tehdä opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Vapaasti valittavat opinnot tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita. Jalkineiden korjaamiseen ja jalkineiden valmistukseen erikoistuneille on rakennettu oma valinnaisten aineiden tarjotin, josta opiskelija valitsee kuusi viikkoa kestävän opintokokonaisuuden. Vapaasti valittavat opinnot JALKINEIDEN KORJAUSTYÖ PARKKI -JA MUUT NAHKATYÖT JALKINEIDEN VALMISTUS PERINNEJALKINEEN VALMISTUS (PIEKSU) VAATIVAT ORTOPEDISET MUUTOSTYÖT 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov JALKINEIDEN VALMISTUS JALKINEIDEN KORJAUS PARKKI -JA MUUT NAHKATYÖT PERINNE JALKINEEN VALMISTUS (PIEKSU) VAATIVAT ORTOEDISET MUUTOSTYÖT 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov Valinnaisten aineiden arviointi Valinnaisista aineista tehdään arviointi kunkin jakson lopussa ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 22

25 14. Työssäoppiminen 12 ov Opiskeluun kuuluu oleellisena osana työssäoppiminen. Työssäoppiminen sijoittuu koulutuksen loppuun ja antaa valitulle suuntautumisalalle syvyyttä. Opiskelija hankkii itse työssäoppimispaikat. Tukena on oppilaitoksen laatima laaja luettelo työssäoppimispaikoista, joissa ovat koulutetut työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijan ammattilista kehittymistä ja antavat kuvan työelämän toimintatavoista. Opiskelijoita kannustetaan hakemaan työssäoppimispaikkoja monipuolisesti. Näin opiskelijat saavat laajan näkemyksen eri alan työpaikoista, niiden tarjonnasta ja työtavoista. Työssäoppiminen ulkomailla on myös mahdollista. Onnistuneen työssäoppimisen perusedellytyksiä: sen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. työpaikkaohjaaja on koulutettu ja hän tietää, miten ohjausta sekä palautetta annetaan. Opiskelija laatii työssäoppimisajalta portfolion, jossa hän kuvaa työssäoppimistaan. Portfolio on vapaamuotoinen ja persoonallisella tavalla laadittu kokonaisuus, joka edustaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti opiskelijan osaamista. Työssäoppimisjakson ajalta tehdään arviointi opiskelijan työpaikkaohjaajan ja opettajan toimesta. Arviointi on numeraalista (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 23

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot