Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Pedagoginen ajattelu Koulutuksen strategia Kuvaus jalkinealasta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta..."

Transkriptio

1 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Pedagoginen ajattelu Koulutuksen strategia Kuvaus jalkinealasta Jalkinekorjaamot Jalkineiden valmistus Kaupallisen alan työpaikat Perustutkinnon tavoitteet Koulutuksen rakennekaavio Koulutuksen sisältö aihealueittain TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSOSAAMINEN 8 OV JALKINEALAN PERUSOSAAMINEN 8 ov Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8ov Jalkinealan perusosaaminen 8ov Suuntautuminen Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö ja toteuttamissuunnitelma Jalkineiden valmistus 18 ov Jalkineiden korjaus 18 ov Valinnaiset opinnot Työssäoppiminen 12 ov Opiskelun arviointi Aikuiskoulutus ja näyttötutkinto toiminta Henkilökohtaistaminen Ammattitaitovaatimukset ja näyttötukintojen toteutus Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen Jalkinealan perusosaaminen Jalkineidenvalmistus suuntautumisala Jalkineiden korjaustyö suuntautumisala Jalkinealan osaamisalan valinnaiset ammatilliset, tutkinnon osat. Valittava 2 osaa Suunnittelu ja kaavoitus Nahkatuotteiden valmistus Ammatillinen projektityö Asiakaspalvelu TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Henkilöstön kehittämisstrategia Koulutuksen tunti jakauma Lopuksi... 38

3 Esipuhe Jalkinealan työtehtävät ovat hyvin moninaisia ja vaativat alan laajan perusosaamisen lisäksi hyviä sosiaali- ja viestinnällisiä taitoja, sekä kykyä toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Opetussuunnitelmassa on pyritty laajasti näkemään niin työelämän kuin opiskelijankin tarpeet. Opetussuunnitelmassa henkilökohtaistaminen on avainsana ja sen toteuttaminen opetuksessa on nähty tärkeäksi. Opiskelu edellyttää oppilaalta valintoja oman suuntautumisensa suhteen, jotta saavutetaan osaavampi ja valmiimpi henkilöstö alan vaativiin työtehtäviin. Opetuksessa pyritään korostamaan oppilaan omaa sisäistä motivaatiota, paloa oppia. Opetus perustuu tutkivaan oppimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija hakee koulutuksen aikana niin itsenäisesti kuin ryhmätöidenkin avulla ratkaisuja alaan liittyviin kysymyksiin. Uskomme, että tätä kautta opiskelija oppii ymmärtämään ja syväluotaamaan alaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen opiskelija asettaa itse oppimisen tavoitteita ja pyrkii käsittelemään tietoa ja taitoja itselleen sopivimmalla tavalla. Opetussuunnitelma on rakennettu tutkintopohjaisen ammatillisen koulutuksen perusteisiin. Koulutus on tarkoitettu aikuisopiskelijoille, joilla on työkokemusta ja hyväksi luettavia tutkintoja. Arvioitu koulutusaika henkilökohtaistettuna on 13 kk. Tervetuloa opiskelemaan jalkinealaa. Pertti Stolt Jalkineala 1

4 Historia Kankaanpäässä tapahtuvan aikuiskoulutuksen voidaan sanoa alkaneen , jolloin silloinen ammattikasvatushallitus myönsi toiminnan aloittamiselle luvan. Silloinen Kankaanpään ammattikurssikeskus oli perustettaessaan järjestyksessä seitsemäs valtakunnallinen kurssikeskus. Koulutuksen runko-ohjelmassa oli jo silloin jalkinealan koulutusta. Silloinen koulutus keskittyi pitkälti jalkinetikkaajien kouluttamiseen alueen kenkäteollisuuden tarpeisiin. Varsinainen valtakunnallinen koulutusasema jalkinealan kouluttajana voidaan katsoa alkaneeksi vuonna Silloisen koulutuksen keskeinen painopiste oli jalkinetikkaajien, päällisten leikkaajien sekä korjaavien suutareiden koulutuksessa. Opiskelijoita oli siis jo silloin ympäri Suomea, mutta valtaosa kuitenkin Satakunnan alueelta. Vuonna 1989 jalkinekoulutus sai entistä enemmän valtakunnallista huomiota, kun alan ensimmäiset tietokoneavusteiset suunnittelulaitteet ja niihin liittyvää koulutusta alettiin järjestää Kankaanpäässä. Jalkinealan tutkinnot tulivat oppilaitokseemme vuonna Ensimmäiset näyttötutkinnot olivat suutarikisälli- sekä suutarimestaritutkintoja. Varsinaista valmistavaa koulutusta ei vielä tuolloin järjestetty. Varsinainen tutkintotavoitteinen päiväopiskeluna sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävä koulutus käynnistettiin Kankaanpäässä Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio: Sataedu on luova oppimis- ja kehittämisverkosto, joka aktiivisena koulutuksen kehittäjänä tuottaa uudistuvaa ammatillista osaamista ja hyvinvointia. Toiminta-ajatus: Sataedu on merkittävä aluekehittäjä. Monipuolinen yhteisömme kasvattaa maakunnan hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Toimimme paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme monipuolisia pedagogisia ratkaisuja ja yksilöllisiä koulutus- ja kehittämispalveluja. Mahdollistamme elinikäisen oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisen. Arvot: Asiakaslähtöisyys Työskentelemme asiakaslähtöisesti. Kehitämme joustavia ja yksilöllisiä tapoja tarjota koulutus- ja kehittämispalveluja. Koulutamme eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita. Toimimme työelämän palveluyksikkönä ja yhteistyökumppanina. Innostuneisuus Luomme positiivista innostusta osaamisen ja ammattitaidon kehittymiseen sekä maa-kunnan kehittämiseen. 2

5 Turvallisuus Huolehdimme opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Toimimme vastuullisesti ja avoimesti. Rakennamme tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Hyvä työskentelyilmapiiri on meille tärkeä. Visio, toiminta-ajatus ja arvot pohjautuvat siihen Arvo-työskentelyyn, johon koko henkilöstö viime kevätlukukaudella osallistui. Voimme olla tyytyväisiä tähän työskentelyyn ja sen lopputulokseen. Visio, toiminta-ajatus ja arvot tulevat olemaan pohjana kaikelle työskentelylle SATAEDU:ssa. 2. Pedagoginen ajattelu Tämän opetussuunnitelman toteuttamisen perusajatus on ollut tutkiva oppiminen. Tutkivalla oppimisen ajattelun pohjalla on erilaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja selittäminen. Keskeistä ei siis ole kokeet ja niihin lukeminen vaan pikemminkin kokonaisuuksien ja niihin liittyvien eri osaongelmien ratkaisu. Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön osaamisen integroitunut kokonaisuus joka näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Tämän vuoksi tutkivan oppimisen elementit sopivat hyvin opetuksen pedagogiseksi perustaksi. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii itse syventävää tietoa eri lähteistä niin opettajilta, opetusmateriaalista, internetistä, työelämästä ja kirjallisuudesta. Opiskelija käyttää hyväkseen omaa aiempaa osaamistaan ja on valmis koulutuksen edetessä asettamaan itselleen uusia haasteellisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat usein opiskelijan itsensä asettamia. Opettajat voivat kuitenkin rajata aihepiirejä. Tehtävien moninaisuus luo opiskelijoille mielenkiintoisen ja haastavan oppimiskentän. Tärkeää on asioiden kriittinen tarkastelu ja monien vaihtoehtojen punnitseminen ja oivallusten syntyminen. Opettajien tehtävänä on tukea ja rohkaista oppilaita keskeneräisten ajatusten ja ideoiden esille tuomiseen ja ohjata/kannustaa vastausten hakemiseen. Lisäksi on huolehdittava, etteivät tehtävät ole laajuudeltaan liian suuria. Näin saavutetaan pysyvämpää ja merkityksellisempää oppimista. Tärkeää on kontekstin luominen. Tällä tarkoitetaan sitä, että käsiteltävät asiat ankkuroidaan merkityksellisesti opetukselle asetettuihin tavoitteisiin. Kuitenkin siten, että opiskelijoille jää mahdollisuus toteuttaa oppimisensa halutulla tavalla. 3

6 3. Koulutuksen strategia Kouluttajillamme on vahva osaaminen ja hyvät työelämäyhteydet. Tämä luo mahdollisuuden luontevaan vuoropuheluun alamme toimijoiden kanssa ja mahdollistaa myös heidän mielipiteidensä esille tuomisen tässä opetussuunnitelmassa. Työelämä korostaa ammatillisen osaamisen lisäksi myös paljon muitakin taitoja. Keskeisimpänä ovat sosiaaliset ja viestinnälliset taidot. Opetussuunnitelma nojautuu vahvasti myös näiden arvojen esille tuomiseen integroituna osana opiskelua. Opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Oppilailta saatu palaute ja uudet ideat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Opettajat tekevät itsearviointia opetussuunnitelman toimivuudesta ja kyvystä toteuttaa sitä. Tavoitteena on siis jatkuva opetussuunnitelman kehittäminen. 4. Kuvaus jalkinealasta Jalkineala on käsitteenä laaja ja toimialoittain poikkeaa monessakin suhteessa toisistaan riippuen kulloinkin harjoitettavasta ammatista. Alla on kuvaukset eri alan toiminnoista Jalkinekorjaamot Nykyiset jalkinekorjaamot tarjoavat asiakkailleen moninaisia palveluja. Perinteisten jalkine- ja nahkatuotteiden korjausten lisäksi suutarit tarjoavat monesti esimerkiksi avain- ja lukkopalveluja sekä kaiverrustöitä. Myös mitä moninaisimmat oheistuotteet ja eri palveluiden tarjonta on suutariyrityksen arkipäivää. Luovuutta vaativat toimintamallit, kohderyhmät ja niiden segmentointi ovat ensiarvoisen tärkeää. Suutarin ammatti on mielenkiintoinen ja haastava, jatkuvasti kehittyvä ala ja sopii henkilöille, jotka pitävät asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä. Ammatinharjoittaminen ja sen tuoma vapaus, itsenäisyys sekä hyvä taloudellinen menestyminen edellyttää pitkänjänteistä toimintaa sekä usein pitkiäkin työpäiviä Jalkineiden valmistus Jalkineiden valmistus voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan eli teolliseen ja käsityömäiseen valmistukseen. Teollinen jalkineen valmistus on perinteisesti ollut pitkälti vaihetyötä. Nykyisellään teollisuus kaipaa kuitenkin moniosaajia, jotka pystyvät tekemään eri työvaiheita ja kykenevät aktiiviseen tiimityöskentelyyn ja kehittämään työympäristöään. Käsityömäisissä valmistamoissa keskitytään yksittäisten tai pienjalkinesarjojen valmistamiseen ja se edellyttää erityistä moniosaamista. Riippumatta siitä valmistetaanko jalkineet käsin tai koneilla pätevät valmistukseen samat lainalaisuudet. Jalkinei- 4

7 den valmistamot ovat haasteita antavia, ammattitaitoa kehittäviä usein hyvät etenemisen mahdollisuudet tarjoavia yrityksiä Kaupallisen alan työpaikat Jalkineala ei rajoitu vain jalkinekorjaamoihin tai valmistamoihin. Jalkineiden myynti, eri tukkuliikkeet ja maahantuontiyritykset ovat iso osa jalkinealaa ja antavat myös monipuolisen ja haastavan toimintakentän. Jalkineiden tuntemus ja alan ammatillinen osaaminen tuo kaupanalalle lisäarvoa niin kuluttajille tehtävään asiakaspalveluun kuin maahantuontiyrityksiin. Myös toimiessa suutarien tai teollisuudelle suunnatuissa tukkuliikkeissä on ammatillinen osaaminen ensiarvoisen tärkeää. 5. Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon yleistavoitteina ovat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimia jalkinealan työntekijänä eri tehtävissä joko teollisuudessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella siten, että tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoa läpi elämän. Perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja siten edistää kestävää kehitystä. Hänen on osattava käyttää nykyaikaisen teknologian välineitä ja laitteita. Hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen tiedonhankinnassa ja vuorovaikutteisessa tiedon välittämisessä. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneella on oltava omaaloitteisuutta, luovuutta, kekseliäisyyttä ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Perustutkinnon suorittaneen on tiedettävä jalkinealan laatutekijöitä ja pyrittävä omassa toiminnassaan laadullisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava käsitys jalkinealan palveluiden ja tuotteiden kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailukykyisyydestä ja hänen on toiminnallaan osattava edistää yrityksensä kannattavuutta. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneen on osattava pitää huolta omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä kyky arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Li- 5

8 säksi hänellä on oltava halua ja motivaatiota jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Perustutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista, erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hänen on osattava toimia ongelmanratkaisutilanteissa ympäristön odotukset huomioon ottaen. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä. Jalkinealan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja annettujen lupausten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään kuluttajansuoja- ja tietosuojasäädöksiä. Hänen on osattava käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. Hänen on oltava suvaitsevainen ja tasa-arvoinen toisia ihmisiä kohtaan, ja hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään. 6

9 6. Koulutuksen rakennekaavio Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8 opintoviikkoa Jalkinealan perusosaaminen 8 opintoviikkoa Suuntautumisala Jalkineiden valmistus 22 opintoviikkoa Suuntautumisala Jalkineiden korjaus 22 opintoviikkoa Valinnaiset opinnot 6 opintoviikkoa Työssäoppimisjakso 12 opintoviikkoa 7

10 7. Koulutuksen sisältö aihealueittain 7.1. TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSOSAAMINEN 8 OV historiaa nahkatyypit ja niiden valmistusmenetelmät nahan rakenne, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset materiaalin taloudellinen käyttö ja oikeat varastointimenetelmät keinomateriaalit työturvallisuusmääräykset koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito komponentti- ja pohjamateriaalit jalkinealan tavallisimmat koneet ja laitteet 7.2. JALKINEALAN PERUSOSAAMINEN 8 ov jalan anatomia jalkineiden vaikutukset terveyteen ikäkausien vaikutukset jalkaan ja jalkineisiin jalkasairaudet jalan mittaus ja mittajärjestelmät jalkineiden ja nahkatuotteiden valmistus- ja korjausmenetelmät valmistusmenetelmien soveltaminen jalkineen valmistuksen tuotantoprosessin tuntemus kaavasuunnittelun perusteet tiimityöskentelyn toimintaperiaatteet kenkärakenteet 8

11 10. Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 8ov Opiskeluorientaatio 1ov Tavoitteena on antaa oppilaalle toimintaedellytykset ja työvälineet menestykselliseen opiskeluun. Opiskelija tutustutetaan opetussuunnitelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan. Opiskelija oppii ymmärtämään turvallisen työskentelyn merkityksen ja oppii käyttämään koneita ja laitteita työturvallisesti. Opiskelija tiedostaa omat vahvuutensa ja oppimisvaikeutensa ja saa mahdollisesti tarvitsemansa tukipalvelut. oppilaitoksen tervehdys oppilaitoksen käytännöt työturvallisuus (teoria) työturvallisuus (käytäntö) oppimaan oppiminen luki ja kirjoitus testit järjestäjien tehtävä oppilaskorjaamon tehtävät ryhmäyttäminen opetussuunnitelman sisältö toteutussuunnitelman sisältö opintojen henkilökohtaistaminen 9

12 Jalkinehistoria 1 ov Ryhmätyö Ryhmätöiden purku Vertaisarviointi ja oma-arviointi Jalkinehistorian tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva jalkineen kehityksestä, jalkineiden valmistuksen teollisesta kehityksestä ja jalkineiden nimikkeistöistä. Tietopuolisen opetuksen lisäksi opiskelijat tekevät ryhmätöitä, joiden avulla vahvistetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä. jalkineen kehittyminen muodin historia jalkine nimikkeistö teollinen historia suomen jalkineteollisuuden historia vierailu kenkämuseossa Materiaalioppi: nahat 1,5 ov Opiskelu koostuu tietopuolisesta opetuksesta, leikkuusuunnitelman käytännön harjoitteista, videofilmistä sekä vierailuista nahkatehtaalla. Tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva jalkineissa käytettävistä päällis- ja vuorimateriaaleista. Opiskelija oppii käsittelemään materiaaleja kustannustehokkaasti laatunäkökulmat huomioiden. Opiskelija oppii tunnistamaan nahan päätyypit ja valitsemaan oikean tyyppisen nahan kulloinkin valmistamiinsa jalkineisiin. nahan valmistuksen prosessin kuvaus eri parkitusmenetelmät tutustuminen nahkatehtaaseen nahkan pinta-ala mittaus eri päällismateriaalit eri vuorimateriaalit nahka viat 10

13 leikkuu säännöt nahan valinta Pohjamateriaalit ja liimaus 1,5 ov Opetus koostuu tietopuolista opetuksesta ja käytännön testeistä. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys erilaisista käytettävissä olevista pohjamateriaaleista, ominaisuuksista ja niiden kiinnittämisestä liimauksen avulla. Opiskelija oppii tunnistamaan eri pohjamateriaalit ja valitsemaan oikeanlaisen liimaustavan. eri luonnon pohjamateriaalit eri kumimateriaalit eri synteettiset materiaalit liima käsitteenä liiman valintaan vaikuttavat tekijät liimaustestit Ompelukoneen käyttö 2 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta ja käytännön saliharjoitteista. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet saada eri ompelukoneet toimintavalmiiksi ompelutyötä varten. Opiskelija oppii havainnoimaan ompelukoneessa olevat toimintahäiriöt sekä asennusvirheet. Opiskelija oppii valitsemaan oikean tyyppisen neulan suhteessa lankaan, sekä oikean tyyppisen neulan ja langan suhteessa ommeltavaan materiaaliin. ompeluharjoitteet SATRA neulojen ja lankojen asennukset nahan ompelu (työessu) silinterikone harjoitteita autotyynyn valmistus eri neulat ja soveltuvuus langat 11

14 Yrittäjyys (vapaasti valittava opinto) 1 2 ov Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä. Tuntee yrityslainsäädännön. Osaa laatia talous- ja liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija voi valita myös osia näistä aihekokonaisuuksista. Orientointi yrittäjyyteen Yrityksen liikeidea, yritysmuodot Investointi- ja rahoituslaskelmat Kannattavuuslaskelmat ja hinnoittelu Tilinpäätöksen lukeminen ja tulkinta Asiakkuuksien hallinta Pienyrityksen markkinoinnin välineet Markkinointisuunnitelman tekeminen Myyntityö, myyntiprosessi ja lisämyynti Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, työnantajan velvoitteet Rekrytointi, työsopimus ja työehtosopimus Palkkauksen perusteet, tuet Henkilöstösuunnitelma ja johtaminen Palveluyrityksen johtaminen, innostava esimies Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaamisen arviointi Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaamistaidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 12

15 11. Jalkinealan perusosaaminen 8ov Kenkärakenteet 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta, jossa kuvaesityksen avulla perehdytetään opiskelija eri kenkärakenteiden työtapoihin. Tavoitteena on ymmärtää nykyisten ja perinteisten jalkineiden rakenteet ja niiden valmistustavat. liimakenkä velttikenkä reunoskenkä kaliforniakenkä mokkasiini pussineulos jalkine eri konetyypit ja niiden toimintaperiaatteet Jalananatomia 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta, jossa opiskelija perehdytetään hyvän jalkineen tunnusmerkkeihin. Opiskelija oppii ymmärtämään jalkineiden merkityksen ihmisen toimintakyvylle ja jalkojen hyvinvoinnille. Opetuksessa perehdytetään tyypillisimpiin jalkasairauksiin ja niiden ennalta ehkäisyyn. hyvän jalkineen tunnusmerkit jalan kehittyminen jalan luut ja nivelet askel painopistealueet jalkasairaudet ortopediset jalkineet 13

16 Jalkineiden valmistus 2,5 ov Opetus koostuu käytännön opetuksesta. Tavoitteena on antaa perusosaaminen jalkineiden valmistuksesta ja sen eri työvaiheista. Opiskelija valmistaa ohjauksen avulla aamutossut ja puolikengät. Opiskelija oppii ymmärtämään eri työvaiheiden onnistumisen merkityksen valmiissa tuotteessa. Opiskelija oppii eri työvaiheet ja niiden nimitykset. esineulomo neulomo pinkomo/pohjaamo viimeistely ekskursiomatka kenkätehtaaseen aamutossujen valmistus derby kengän valmistus Korjaavan suutarin koneet ja työkalut 0,5 ov Opetus koostuu tietopuolisesta sekä käytännön opetuksesta. Tavoitteena on antaa kuva eri suutarinliikkeissä käytettävistä koneista ja laitteista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä. Opiskelija oppii hiomakoneen sekä kurson oikeaoppisen käytön sekä teroittamaan suutarinveitsen. käsityökalut työkalujen luovutus hiomakoneen toiminta hiomakoneen huolto kurson käyttö kurson huolto veitsen teroitus 14

17 Jalkineidenkorjaustyö 4,0 ov korkolaput ja nastilaput Opetus sisältää tietopuolista opetusta ja käytännön harjoittelua. Tavoitteena on antaa perusteet nastilapun ja korkolapun vaihtoon. Yleisimmät hajoamisen syyt sekä ymmärrys yleisimmistä korkolappu/nastilappu materiaaleista. asiakaspalvelu näkökulma miksi korkolaput rikkoutuvat yleisimmät materiaalit lapun irrotus hionta liimaus/naulaus viimeistely Pohjaustyöt korjaava suutari Opetus sisältää tietopuolista sekä käytännön opetusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys yleisimmistä pohjiin tehtävistä korjauksista ja antaa välineet onnistuneeseen pohjan kiinnitykseen liimaamalla. puolipohjaukset eri materiaaleihin koko pohjan vaihto pohjan valmistus tossuihin hajoamisen syyt pohjan irrotusmenetelmät liiman valinta Silinterikoneella tehtävä ompelutyö Opetus sisältää tietopuolista opetusta sekä käytännön harjoittelua. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys jalkineisiin ja muihin tuotteisiin syntyneiden vauriokohtien aiheuttajista. 15

18 Opiskelija oppii silinterikoneen monipuolista käyttöä ja ongelmanratkaisukykyä. Opiskelija oppii korjaamaan yleisimmät jalkineisiin syntyneet päällisvauriot käyttäen apuna silinterikonetta. päällisen paikkaus sivupaikkaus takavuori vetoketjun vaihto nilkkuri tai saapas vetoketjunvaihto nahkatakki sivupaikkaukset Venytykset Opetus sisältää käytännön harjoittelua jalkineiden venyttämisestä eri materiaaleille. Tavoitteena on saada ymmärrys miten jalkineisiin voidaan saada lisää sisäpinta-alaa venytyksen avulla. Opiskelija oppii ymmärtämään miten eri materiaalit kestävät venytystä. erilaisten materiaalien käyttäytyminen venytyksessä pesän venytykset varren venytykset Komponenttityöt Opetus sisältää käytännön harjoittelua komponenttienvaihdosta. Opiskelija oppii ymmärtämään komponenttien merkityksen ja mitkä eri tekijät vaikuttavat niiden hajoamiseen. lenkkiraudanvaihto koron irrotus ja vaihto Jalkinealan perusosaamisen arviointi Jalkinealan perusosaamistaidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 16

19 12. Suuntautuminen 16- viikon kestävän jalkinealan perustaito jakson jälkeen opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaistamiskeskustelut. Keskustelussa pyritään hahmottamaan jatko-opintojen sisältö suuntautumisen ja valinnaisten aineiden suhteen. Henkilökohtaistammiskeskustelun yhteydessä selvitetään ja kartoitetaan tulevia näyttöjä myös valinnaisten osaamisalojen kohdalta Suuntautumisvaihtoehdot ja niiden sisältö: Jalkineiden valmistus 18 ov Jalkineiden kaavoitus ja sarjonta Leikkuu Neulomon työt Pinkomo, pohjaus ja viimeistely Jalkineiden teollinen ja käsityömäinen valmistus Jalkineiden korjaus 18 ov Asiakaspalvelu Jalkineiden korjaus Avainten valmistus Kaiverrustyö Oheistuote myynti 17

20 13. Suuntautumisvaihtoehtojen sisältö ja toteuttamissuunnitelma Jalkineiden valmistus 18 ov Suunnittelu ja kaavoitus 3 ov Opiskelijalle annetaan perusvalmiudet kaavojen suunnitteluun. Hän oppii lestikopion oton ja peruskaavan valmistuksen puolikenkään ja nilkkuriin. Hän oppii tunnistamaan ja valitsemaan oikeanlaisen lestin. Hän oppii havaitsemaan kaavoissa olevat mahdolliset virheet ja tekemään niihin tarvittavat korjaukset. Opiskelija oppii ymmärtämään sarjonnan perusajatuksen, sarjontamenetelmät ja myös sarjomaan jalkineet eri kokoihin jollakin valitulla menetelmällä. Suunnittelun ja kaavoituksen sisältö: lestin valinta lestikopion otto peruskaavan valmistus puolikengän suunnittelu ohjatusti derby, oxford nilkkurin suunnittelu sarjonnan perusteet sarjonta käytännössä oman mallin suunnittelu Leikkuu 4 ov Opiskelija oppii laskemaan materiaalin kulutuksen jalkineisiin. Hän tuntee nahan mittayksiköt. Hän osaa tehdä taloudellisen leikkuusuunnitelman ja osaa toteuttaa sen oikeilla välineillä. Opiskelija tietää nahan ja jalkineen oikeat venymissuunnat ja nahan eri kohtien laatukriteerit. Opiskelija osaa valita oikean tyyppisen nahan kulloinkin valmistettavaan tuotteeseen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia leikkuuosaston koneita ja laitteita. Opiskelija osaa tehdä leikkuutyön sekä manuaalisesti että koneellisesti. 18

21 Leikkuun opetuksen sisältö: nahan leikkuu käsin ja koneella leikkuusuunnitelman tekoa veitsen teroitus käytännön harjoittelua Neulomon työt 6 ov Opiskelija osaa neulomo-osaston työnkulun. Hän tuntee neuloksen osat ja osaa koota jalkineen ompelemalla. Opiskelija osaa saumarakenteet ja eri kappaleiden reunojen käsittelytavat. Hän osaa käyttää neulomon koneita ja laitteita ja tuntee neulat, langan vahvuudet sekä muut tarvikkeet. Opiskelija osaa valita oikean langan ja neulan kulloinkin valmistettavaan tuotteeseen. Hän hallitsee koneiden ja laitteiden päivittäiset perushuollot. Opiskelija osaa koota tuotteen oikeassa järjestyksessä. Neulomotyön sisältö: erilaiset reunan ohennukset viikaus välivuoritukset vuorien kokoaminen päällisten valmistus ompelukoneen toimintakuntoon saattaminen neula- ja lankavalinnat viikkohuollot Pinkomon ja viimeistelyn työt 5 ov Opiskelija tuntee pinkomon, pohjaamon ja viimeistelyosaston työnkulun. Hän osaa käyttää eri osastojen tavallisimpia koneita ja laitteita. Opiskelija osaa eri liimaustekniikat ja osaa valita materiaaliin oikeat liimat, ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Opiskelija tuntee tuotteen viimeistelymenetelmät ja niiden tarkoituksen. Hän tietää viimeistelyssä käytettävien aineiden ympäristö-vaikutukset sekä merkityksen valmiin tuotteen käyttöominaisuuksille ja ulkonäölle. 19

22 Pinkomon ja viimeistelytyön opetuksen sisältö: pinkopohjanvalmistus kapinvalmistus parkkinahasta käsin pinkominen konepinkominen pohjitus valmispohja rakennepohjan valmistus liimakengän valmistus reunoskengän valmisus jalkineiden viimeistely ja hoito Jalkineidenvalmistuksen arviointi Jalkineiden valmistuksesta tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) Jalkineiden korjaus 18 ov Asiakaspalvelu 4 ov Opiskelija oppii tekemään asiakkaalle työnkuvauksen sekä kustannusarvion. Opiskelija osaa päivittäisen maksuliikenteen hoidon. Hän hallitsee asiakaspalvelutilanteet, tuntee koko asiakaspalveluprosessin ja sen merkityksen yrityksen tuottavuuden tekijänä. Hän tuntee oheismyyntituotteet ja -palvelut sekä niiden markkinoinnin. Hän osaa ottaa vastuun asiakassuhteen hoitamisesta ja jatkumisesta. Opiskelija osaa ottaa huomioon jalkinealan palveluiden erityispiirteet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Asiakaspalveluopetuksen sisältö: asiakaspalveluprosessin sisältö somistus harjoittelua ammattikielenä englanti käytännön opetus oppilaskorjaamossa oheistuotteet ja niiden myynti 20

23 Asiakaspalvelun arviointi Opiskelijan asiakasapalvelu taidoista tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) Jalkineiden korjaus 14 ov Opiskelija osaa käyttää korjaamon koneita ja laitteita sekä suorittaa niille päivittäisen huollon. Hän osaa purkaa tuotteita oikealla tavalla korjausta varten. Opiskelija osaa erilaisia korjaustyötekniikoita siten, että hän suoriutuu yleisimmistä jalkinekorjaamossa suoritettavista asiakastöistä. Hän tuntee muut tarjottavat oheispalvelut. Opiskelija osaa tehdä korjauksen viimeistelytyöt oikeilla menetelmillä. päällisten korjaustyöt pohjaus ja korkotyöt kassien ja laukkujen korjaukset nahkatakin korjaus venytykset varren muutostyöt teroitukset muut suutarinliikkeen työt (avain ja kaiverrustyöt) Korjaustyö aineiden arviointi Korjaustyöstä tehdään arviointi ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 21

24 13.3. Valinnaiset opinnot Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa 6 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista tulee tehdä opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Vapaasti valittavat opinnot tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita. Jalkineiden korjaamiseen ja jalkineiden valmistukseen erikoistuneille on rakennettu oma valinnaisten aineiden tarjotin, josta opiskelija valitsee kuusi viikkoa kestävän opintokokonaisuuden. Vapaasti valittavat opinnot JALKINEIDEN KORJAUSTYÖ PARKKI -JA MUUT NAHKATYÖT JALKINEIDEN VALMISTUS PERINNEJALKINEEN VALMISTUS (PIEKSU) VAATIVAT ORTOPEDISET MUUTOSTYÖT 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov JALKINEIDEN VALMISTUS JALKINEIDEN KORJAUS PARKKI -JA MUUT NAHKATYÖT PERINNE JALKINEEN VALMISTUS (PIEKSU) VAATIVAT ORTOEDISET MUUTOSTYÖT 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov Valinnaisten aineiden arviointi Valinnaisista aineista tehdään arviointi kunkin jakson lopussa ja niistä tulee arvosana opintosuoriteotteeseen. Arviointi annetaan numeroasteikolla (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 22

25 14. Työssäoppiminen 12 ov Opiskeluun kuuluu oleellisena osana työssäoppiminen. Työssäoppiminen sijoittuu koulutuksen loppuun ja antaa valitulle suuntautumisalalle syvyyttä. Opiskelija hankkii itse työssäoppimispaikat. Tukena on oppilaitoksen laatima laaja luettelo työssäoppimispaikoista, joissa ovat koulutetut työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijan ammattilista kehittymistä ja antavat kuvan työelämän toimintatavoista. Opiskelijoita kannustetaan hakemaan työssäoppimispaikkoja monipuolisesti. Näin opiskelijat saavat laajan näkemyksen eri alan työpaikoista, niiden tarjonnasta ja työtavoista. Työssäoppiminen ulkomailla on myös mahdollista. Onnistuneen työssäoppimisen perusedellytyksiä: sen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. työpaikkaohjaaja on koulutettu ja hän tietää, miten ohjausta sekä palautetta annetaan. Opiskelija laatii työssäoppimisajalta portfolion, jossa hän kuvaa työssäoppimistaan. Portfolio on vapaamuotoinen ja persoonallisella tavalla laadittu kokonaisuus, joka edustaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti opiskelijan osaamista. Työssäoppimisjakson ajalta tehdään arviointi opiskelijan työpaikkaohjaajan ja opettajan toimesta. Arviointi on numeraalista (1-3). Kiitettävä (K3) Hyvä (H 2) Tyydyttävä (T1) 23

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot