VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä niiden vesihuoltolaitokset) sekä muut oikeustoimikelpoiset vesihuoltolaitokset kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Varsinaisina jäseninä voivat myös olla kuntien ja /tai vesihuoltolaitosten omistamat vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä huolehtivat yhteisöt (kuntayhtymät, osakeyhtiöt), jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai huolehtivat vesihuoltolaitosten jätevesien käsittelystä. Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet varsinaiset jäsenet: Pernajan Saariston Vesiosuuskunnan (Pernå Skärgårds Vattenadelslag) Vetelin kunnan vesihuoltolaitos VVY:n uusia yhteistoimintajäseniä Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet VVY:n yhteistoimintajäsenet: Aseko Oy Aseko Oy on 1940 perustettu teknisen alan maahantuontiyritys, joka myy teollisuusventtiilejä, toimilaitteita, automaatiokomponentteja, valvontakameroita, putkisto- ja viemärikameroita sekä muita elektroniikkalaitteita. Henkilökuntaa on 45 ja liikevaihto on noin 23 milj. euroa. Ekokem-Palvelu Oy Ekokem-Palvelu Oy on Ekokem Oy Ab:n omistama tytäryhtiö. Ekokem-Palvelu Oy toimii ympäristörakentamisen toimialalla tuottaen palveluja mm. teollisuuden jätteisiin ja sivutuotteisiin, kaatopaikkarakentamiseen ja kaatopaikkojen hoitoon sekä pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostukseen liittyen. Erityisesti vesi- ja viemärilaitosalaan ja vesiin liittyviä palveluja yritys- ja yhteisöasiakkaille ovat sekä orgaanisilla että epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden pohjavesien, massanvaihtotyömaiden kaivantovesien, kaatopaikkojen suotovesien, jäte -ja kierrätysterminaalien jätevesien sekä teollisuuden erityisjätevesien esikäsittelyt viemärikelpoisiksi ja käsittelyt puhtaiksi. Lista VVY:n yhteistoimintajäsenistä kotisivuilla kohdassa > Jäsenet > Yhteistoimintajäsenet VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä Kuopion Musiikkikeskuksessa Vesihuoltopäivä käsittää esitelmätilaisuuden ja tutustumisen alan yritysten pystyttämään näyttelyyn. Tilaisuuteen on kutsuttu johtavia toimija luottamushenkilöitä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten alueiden Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 vesihuoltolaitoksista ja kunnista sekä viranomaisten edustajia. Ohjelma ja ilmoittautumiset VVY:n kotisivuilla. Kuntamarkkinoiden kuulumisia VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon 6900 kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY:n vaikutelma tapahtumasta ja luoduista kontakteista olivat myönteisiä. Osastolla vieraili kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä sekä kuntien ja valtion päättäjiä. Kiinnostuneille kerrottiin muun muassa saneerausvelasta, investoinneista, veden hinnasta ja vesilaskun muodostumisesta, pohjavesien suojelusta, hulevesistä, jätevesiasioista, vesihygieniasta, haja-asutusten vesihuollosta, VVY:n jäsenyydestä, osuuskunta-asioista, turvallisuusasioista sekä kriisiviestinnästä. Osaston aineistoina ovat saatavilla VVY:n kotisivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Syyssateet voivat olla uhka talousveden laadulle Runsas sadanta edellyttää ennakointia ja tehostettua veden laadun seurantaa. Rankkasateet tai sadejaksot voivat heikentää vesilaitosten raakaveden laatua. Sateiden aiheuttamat pintavalunnat kuljettavat mukanaan maa-ainesta, ulosteperäistä ainesta ja ravinteita niin pintavesiin kuin pohjavesimuodostumiinkin. Tämän seurauksena raakaveden laatu voi muuttua pahimmillaan terveydelle haitalliseksi. Pohjaveden likaantumisen riski kasvaa, mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Pintavalunta voi päätyä myös suoraan pohjavesikaivoon, mistä on kuluneelta kesältä tuoreita kokemuksia eri puolilla Suomea. Suomessa on viime vuosina esiintynyt vuosittain 2 10 vesiepidemiaa, jotka johtuvat tauteja aiheuttavien mikrobien pääsystä talousveteen ja veden puutteellisesta desinfioinnista vesihuoltolaitoksilla. Suurimmassa osassa viime kesän likaantumistapauksia epidemialta onneksi vältyttiin, osin kiitos tehokkaan tilannetoiminnan. Runsas sadanta edellyttää laitoksilta ennakointia ja tehostettua raakaveden laadun seurantaa, jotta mahdolliset muutokset raakaveden laadussa havaitaan ajoissa. Mikäli raakaveden ladussa havaitaan likaantumista osoittavia muutoksia, täytyy vedenkäsittelyä tehostaa esimerkiksi ottamalla käyttöön desinfiointi tai likaantunut vedenottamo poistetaan käytöstä. Myös laitokselta jakeluun lähtevän talousveden laadun tehostettu tarkkailu on runsaiden sateiden aikaan paikallaan.

3 3 Muutama ylimääräinen veden laadun tutkimuskerta saattaa pelastaa ikäviltä seurauksilta ja arvaamattomilta kustannuksilta. Harmin ja vaivan lisäksi pienikin vesiepidemia voi maksaa kunnalle ja vesihuoltolaitokselle välittöminä tai välillisinä kustannuksina satoja tuhansia euroja. Runsaan sadannan aiheuttamaa uhkaa vesilaitoksella voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Vaikuttaako runsas sadanta raakaveden laatuun? Muutetaanko vedenkäsittelyä raakaveden laadun mukaan? Sijaitseeko pohjavedenottamo tulvariskialueella? Onko pohjavesikaivon ympäristö luiskattu kaivosta poispäin? Ovatko kaivo ja sen kansirakenteet tiiviit? Voiko tulvavesiä päätyä kaivoon ilmanvaihtoputken tai huoltotilan viemärin kautta? Onko veden käsittely ja erityisesti desinfiointi riittävä raakaveteen mahdollisesti päätyvien mikrobien tuhoamiseksi? Onko pohjaveden pinta tavallista korkeammalla? Seurataanko pohjaveden pinnankorkeutta? Onko raakaveden ja talousveden laadun seuranta riittävää laatumuutosten nopeaan havaitsemiseen? Onko sadanta ja pintavalunta aiheuttanut aiemmin muutoksia talousveden laatuun? Onko laitoksella toimintaohjeet talousveden likaantumistapauksen varalle? Ravinteet hyötykäyttöön, ei Saaristomereen - ympäristöministeriö rahoittaa kehittämishankkeita Ympäristöministeriö rahoittaa noin kahdella miljoonalla eurolla yhdeksää hanketta, joiden avulla tehostetaan ravinteiden kierrättämistä ja vähennetään Saaristomeren kuormitusta. Hankkeissa muun muassa kerätään vesistä rehevöittäviä ravinteita ja palautetaan niitä hyötykäyttöön. Ympäristöministeriö käynnisti kesäkuussa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille Ohjelmasta haki rahoitusta yhteensä 22 kehittämishanketta. Ympäristöministeriö on tyytyväinen hakemuksiin. Valituilla hankkeilla pyritään vähentämään päästöjä aidosti. Hankkeiden avulla tehostetaan lannan ravinteiden kierrätystä. Niissä kokeillaan myös uusia menetelmiä, joilla vesistä kerätään ravinteita ympäristöystävällisesti ja palautetaan ne viljelyalueille. Yksi hankkeista tuottaa tietoa keinoista, joilla puhdistamolietteiden ravinteiden hyötykäyttöä voidaan tehostaa. Lisäksi valmistella on hanke siitä, kuinka tarjouskilpailua voidaan hyödyntää maatalouden vesiensuojelussa. "Ravinteet ovat resurssi, eivät pelkästään ongelma. Ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen on tarpeen, sillä tulevaisuudessa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Ohjelman verkkosivut on avattu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ohessa linkki suomenkielisiin sivuihin:mhttp://www.ymparisto.fi/default.asp?node=27338&lan=fi UNESCO-oppituoli vesihuoltopalveluiden alalta Tampereen teknillinen yliopisto on saanut UNESCO-oppituolin vesihuoltopalveluiden alalta. Tampereen teknillisen yliopiston ja UNESCO:n yhdessä sopima oppituoli Sustainable Water Services keskittyy vesihuoltopalveluiden eli yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon. UNESCO:n kaikkiaan 27 vesialan oppituolia sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Aikaisemmat vesialan oppituolit ovat keskittyneet vesivaroihin ja niiden hallintaan eri

4 4 näkökulmista. Oppituolin haltijaksi vuosille on nimitetty dosentti Tapio Katko TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta. Oppituolin haltija, dosentti, kehitystutkija ja -opettaja Tapio Katko on tyytyväinen suomalaisen vesialan koulutuksen kansainvälisistä saavutuksista. Monen kehitysmaista tulevan asiantuntijan opiskelun Suomessa ovat mahdollistaneet aiemmin toteutuneet, heille suunnatut ohjelmat. Vesihuolto on käytännössä eräs keskeisimpiä keinoja, jolla voidaan edistää YK:n vuosituhattavoitteita: vähentää niiden ihmisten lukumäärää, jotka ovat vailla turvallista vettä ja sanitaatiota. Sitä kautta voidaan edistää naisten ja lasten asemaa ja lieventää köyhyyttä. Kriittistä ajattelua edistävä koulutus ja tutkimus antavat hyvän pohjan kehittyvien maiden tuleville johtajille. Hyvin räätälöidyllä, kohdemaiden tarpeet huomioivalla koulutuksella saavutetaan hyviä tuloksia. Tämä luo pohjaa nykyistä kestävämmälle kehitykselle, Katko toteaa. Vesihuolto vaatii osaamista Katko näkee erityisen tärkeänä, että suomalaiset yliopistot voisivat osaamisensa kautta tukea kehittyvissä maissa jo alkaneita paikallisia ja alueellisia maisteritason koulutus- ja tutkimusohjelmia. Tämä vaatisi kuitenkin resursseja sekä nykyistä joustavampia ohjelmia tiukkojen raamien sijasta, sillä tarpeet vaihtelevat eri aloilla ja eri paikoissa. Ainakin osin Suomessa järjestetyt tohtoriopinnot ovat monissa tapauksissa perusteltuja. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö kehittyvien maiden kanssa on parasta kehitysyhteistyötä. UNESCO:n hiljattain julkaisema raportti toteaa, että insinöörien puute kehittyvissä maissa on keskeinen kehityksen este. Jotta vuosituhattavoitteita voitaisiin saavuttaa, tarvittaisiin yksistään vesihuollon osalta Saharan eteläpuolisissa maissa 2,5 miljoonaa uutta insinööriä tai teknikkoa. Koulutustarve on siis valtava. Seminaari: Unesco Chair in SustainableWater Services (UNECWAS) Vesihuollon kansainvälisestä koulutuksesta ja sen roolista keskustellaan UNESCO Chair in Sustainable Water Services -seminaarissa torstaina kello 13 alkaen Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kansainvälisten puheenvuorojen jälkeen paneelikeskusteluun osallistuvat varadekaani, tohtori Carol Fort kansainvälisestä vesihistorian seurasta, ulkoasiainsihteeri Ulla Hakanen ulkoasiainministeriöstä, professori Damas A. Mashauri Namibian teknillisestä korkeakoulusta, dosentti Susanne B. Nielsen Tanskan teknillisestä yliopistosta sekä toimitusjohtaja Osmo Seppälä Vesilaitosyhdistyksestä. Keskustelua johtaa vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä. Vesiosuuskuntapäivillä tunnustuksia vesiosuustoiminnan edistämisestä Pellervo-Seura ry myönsi vesiosuuskuntapäivillä Saarijärvellä tunnustukseksi vesiosuustoiminnan edistämisestä kuusi Gebhard-mitalia. Mitalien saajien joukossa oli Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Gebhard-mitalin saajat perusteluineen ovat: Lentokonemekaanikko Reijo Korhonen, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, hopeinen Gebhard-mitali

5 5 - Reijo Korhonen on vaikuttanut ratkaisevasti vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja edistymiseen. Maanviljelijä Pertti Halsola, Kouvolan vesiosuuskunnat ry, pronssinen Gebhard-mitali - Pertti Halsola on vaikuttanut merkittävästi vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja kehittämiseen. Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, pronssinen Gebhard-mitali - Juha Vuorenmaa on ollut luomassa puitteita kannustavalla asenteella ja asiantuntemuksella vesiosuuskuntien kehittymiselle ja yhteistyölle. Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys VVY ry, pronssinen Gebhard-mitali - Anneli Tiainen on asiantunteva ja asiaan paneutuva lakimies, joka on tukenut vesiosuuskuntia neuvonnalla, koulutuksella ja vaikuttamalla toimintaympäristön rakentumiseen. Dosentti Tapio S. Katko, Tampereen teknillinen yliopisto, pronssinen Gebhard-mitali - Tapio S. Katko on edistänyt tutkimuksella ja opetuksella vesiosuustoimintaa osana toimivaa vesihuoltoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö, pronssinen Gebhardmitali - Jaakko Sierla on ollut merkittävällä tavalla edistämässä vesiosuuskuntien toimintaa ja kannustanut vesiosuuskuntien yhteistyötä ja kehittämistä. Tiedote aiheesta Pellervo-Seuran sivuilla Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Veronumero näkyviin uusilla rakennustyömailla Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee pääsääntöisesti myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. VVY tiedotti veronumeron käyttöönotosta uutiskirjeissään 1/2012 ja 4/2012. Lisäksi Verohallinnon kotisivulla on siitä runsaasti tietoa. Uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty mm. veronumero. Se tarkoittaa, että kun työmaa alkaa syyskuussa 2012 tai sen jälkeen, veronumeron on oltava heti näkyvissä. Ennen syyskuun alkua aloittaneilla työmailla veronumero on pakollinen kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen viimeistään Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee yleensä myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. Verohallinto on antanut yksityiskohtaisen ohjeen veronumeron käytöstä. Ohje löytyy Verohallinnon sivulta osoitteesta Mistä veronumeron saa: Usein kysyttyä > Etusivu > Henkilöasiakkaat > Veronumero usein kysyttyä

6 6 Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoitusta kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelun aloitukselle Motivassa yhtenä Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistuksen kokeiluhankkeena. Neuvontapalvelu on jatkoa Motivassa vuonna 2008 alkaneelle julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelulle. Neuvontapalvelu koskee merkittävimpien ympäristövaikutusten huomioimista kaikissa julkisissa hankinnoissa. Kestävien hankintojen neuvontapalvelu toimii yhteistyössä Kuntaliitossa toimivan julkisten hankintojen neuvontayksikön kanssa. Neuvontapalvelu kokoaa ja valmistelee hankintojen ympäristökriteerien malliesimerkkejä eri tuoteryhmille yhteistyössä markkinoiden kanssa sekä osallistuu kriteereiden valmisteluun EUtasolla. Neuvontapalvelu kokoaa myös työkaluja ja hyviä käytäntöjä, edistää markkinavuoropuhelua julkisten hankintaviranomaisten ja yritysten välillä sekä alan verkostoitumista. Lainsäädännössä tapahtuu Rakennustuotteiden tuotehyväksyntään kansallisia vaihtoehtoja Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Kyse on kansallisista hyväksyntämenettelyistä, jolla voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Laki tarjoaa rakennustuotteen kansalliselle hyväksynnälle kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa, joista valmistaja voi valita sopivimman. Ensimmäinen on nykyisenkaltainen tyyppihyväksyntä, joka perustuu ympäristöministeriön asetuksina annettaviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Toinen on varmennustodistus, joka korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen ja tarjoaa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyemmän menettelyn rakennustuotteen hyväksymiselle. Kolmas vaihtoehto on valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen, jolloin valtuutettu varmentaja varmentaa rakennustuotteen tuotantoprosessin. Neljäs vaihtoehto rakennustuotteen hyväksymiseksi on rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi aina edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamisessa käytettäväksi ei ole muulla tavoin osoitettu. Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkintä siksi, että ne eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita lähtien. "Laki jatkaa vakiintuneita käytäntöjä ja tarjoaa valmistajille vapaaehtoisia kansallisia vaihtoehtoja osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus, jos tuote ei kuulu CE-merkinnän piiriin. Eri vaihtoehdot tarjoavat sekä kuluttajille, rakennusten suunnittelijoille että kuntien rakennusvalvonnoille mahdollisuuden vertailla tuotteiden ominaisuuksia helposti ja luotettavasti", kertoo asuntoministeri Krista Kiuru. Laki tulee voimaan alkaen. Tiedote aiheesta ympäristöministeriön sivuilla

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri loppuraportin seitsemän teesiä: 1. Kaupunkien tulisi lisätä luovuutta kaupunkisuunnittelussa ja edesauttaa innovatiivisen johtamis- ja organisaatiokulttuurin syntymistä. 2. Kaupunkien tulisi kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia toimintamalleja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 3. Tuotteistaminen ja hankintaosaaminen ovat osa-alueita, joiden innovatiivisen soveltamisen avulla voidaan edistää koko infra-alan dynaamisuutta. 4. Kaupunkien tulisi pohtia ennakkoluulottomasti omistajapolitiikan eri muotoja ja niiden soveltuvuutta niin kunnossapidon kuin uusinvestointienkin näkökulmasta. 5. Rahoitusinnovaatioiden mahdollisuuksia tulisi kartoittaa ja soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa yksityiseen rahoitukseen yhdistyy yritysten projektiosaamisen ja asiakaskeskeisyyden hyödyntäminen pitkäjänteisyyttä tukevalla tavalla. 6. Seudullisuus ja yhteistyö (tuottajat) ja asiakaslähtöisyys (käyttäjät) tulisi ottaa palvelujen tilaamisen ja tuottamisen lähtökohdaksi optimaalisen kaksisuuntaisen palveluintegraation mahdollistamiseksi. 7. Uudenlaisia verkostoalustoja tulisi hyödyntää täysimääräisesti yhteistyön mahdollistajina niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hankkeen toteuttajia ovat Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (kuuluu nykyisin Aalto-yliopistoon) ja Tampereen yliopisto. KUPERA-hankkeen loppuraportti Huomispäivän infrastruktuuri tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia teknisen toimen kehittämisen parissa työskenteleville kehittäjille, asiantuntijoille ja johtajille samoin kuin alasta kiinnostuneille tiedeyhteisön jäsenille. Raporttia voi tilata Kuntaliiton kirjakaupasta ja se on myös e-kirjana (http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2732 ) lmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesihuollossa sekä keinoja sopeutua muutoksiin. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja vesihuollossa ovat vedenottokaivojen sijoittaminen antoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin tulvariskialueiden ulkopuolelle, jäteveden pumppaamojen sijoittaminen pohjavesialueiden ja tulvariskialueiden ulkopuolelle, vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen niin normaali- kuin erityistilanteissa, pienten pohjavesimuodostumien antoisuuden selvittäminen sekä vesihuoltolaitosten varavesi ja varavoimalähteiden turvaaminen. Lisäksi suunnitelmilla, vesihuoltolaitosten välisellä yhteistyöllä, maankäytön ohjauksella sekä tietojärjestelmien ja mallinnusten hyödyntämisellä voidaan tehostaa

8 8 vesihuoltolaitosten sopeutumista ilmastonmuutoksee. Tutkimus tehtiin pääosin kirjallisuusselvityksenä. Lisäksi kuultiin noin 50 vesihuollon asiantuntijaa. Kirjallisuuden perusteella tarkasteltiin myös eri ilmastoskenaarioissa ja -malleissa esitettyjä arvioita raakavesivarastojen määrässä ja laadussa tapahtuvista muutoksista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon voivat olla joko haitallisia tai myönteisiä, suoria tai välillisiä, ja niiden arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Myrskyjen seurauksena sähkökatkokset vesihuoltolaitoksilla lisääntyvät, mikä vaikeuttaa veden käsittelyä ja johtamista. Vesistöjen pinnannousun ja tulvien seurauksena pintavesiä voi kulkeutua pohjavesimuodostumiin ja vedenottamoille, ja jätevesipumppaamojen ylivuotoriski kasvaa. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä pienten raakavesilähteiden vedenlaadulle ja riittävyydelle. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maan-käyttöön, josta voi paikoin muodostua yhä merkittävämpi riski raakavesilähteille. SYKE julkaisu SY24/2012 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Jari Rintala, Mirjam Orvomaa, Erkki Santala ja Markku Maunula, 2012 Suomen ympäristö 24/2012, Luonnonvarat, s. 86. URN:ISBN: ISBN (PDF). Julkaisua voi tiedustella tekijöiltä myös painetussa muodossa (nid.) Suora linkki tiedotteeseen uudesta julkaisusta SYKEn sivuilla. Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Turvallista ja laadukasta talousvettä -seminaari Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos järjestää seminaarin Otaniemessä, Espoossa. Seminaari on osallistujille maksuton. Lisätietoja INDOWATER th International Water, Wastewater & Recycling Technology Expo & Forum, Jakarta Convention Center, Indonesia 3-5 July, 2013 Website: Avoimet työpaikat VVY:n jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla.

9 9 VVY:n koulutukset Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! Lär dig mera om aktuella projekt och erfarenheter. Glöm inte att anmäla dig till Va-verkens tekniska dagar som ordnas i Vasa Utbildningen omfattar många aktuella frågor gällande bland annat kommunreformen samt hanteringen av specialsituationer. Frågorna behandlas ur en praktisk synvinkel med hjälp av olika verkliga exempel. Anmäl dig senast Va-verkens tekniska dagar Välkommen! Nopeimmat ehtivät vielä: Toiminnallista asiakaspalvelukoulutusta Hämeenlinnassa Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina koulutus järjestetään Hämeenlinnassa Päivän pääpaino on toiminnallisessa oppimisessa, minkä lisäksi kuullaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksilta. Jos haluat osallistua koulutukseen, ole nopsasti yhteydessä VVYn toimistolle. Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. asiakaspalvelun ominaispiirteitä ja asiakaskohtaamisten kulkua, vuorovaikutustaitojen merkitystä asiakastilanteessa ja asiakaslähtöisyyttä. Kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta. Tervetuloa! Vesityökorttikoulutusta Mikkelissä ja Tampereella Terveydensuojelulaissa säädetään, että vesityökortti tulee olla jokaisella, joka vesihuoltolaitoksella tekee talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Laitoksilla pitää olla jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on voimassa oleva vesityökortti. Määräys koskee koko vesilaitosta vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Vesityökortti tulee olla sekä laitoksen omilla työntekijöillä että ulkopuolisen palveluntarjoajan henkilöstöllä. Lokakuun alussa, järjestetään Mikkelissä vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus. Koulutus järjestetään Sokos Hotel Vaakunassa. Myös pelkkään testiin osallistuminen on mahdollista. Testissä voi suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin. Lokakuun lopulla puolestaan on koulutus- ja testaustilaisuus Tampereella. Päivän ohjelmat löytyvät VVY:n kotisivuilta, koulutuskalenterista. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua koulutukseen ja testiin. Tervetuloa! Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät Jyväskylässä Alkalointitapojen vaihtoehtoja ja kemikaalien syöttötekniikoita, lämpökaivojen luvanvaraisuutta ja maalämmön riskejä pohjavesialueilla sekä sähkön toimitushäiriöihin varautumista käsitellään Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivillä Jyväskylässä Neuvottelupäivien aluksi saadaan katsaus työsuojeluohjelmien päivittämiseen. Uudesta ratkaisusta tiedonsiirtoon ELY-keskusten ja vesihuoltolaitosten kuullaan toisen päivän iltapäivän aluksi. Totuttuun tapaan tutustumiskäyntien jälkeen pohditaan ajankohtaisia aiheita saunan lauteilla ja iltapalan äärellä. Jos et ole vielä ilmoittautunut, ole kiireesti yhteydessä VVYn toimistolle. Tervetuloa!

10 10 Mitä sosiaalinen media oikeasti on ja mitä sen kanssa tulisi tehdä? Mitä tietoja vesihuoltolaitos voi luovuttaa eteenpäin, mikä on päätöksen ja tiedotteen ero? Kuinka lähettää tekstiviestitiedotteita ja automaattisia puhelintiedotteita? Vesihuoltolaitosten viestinnästä vastaaville suunnatun Viestintäpäivän kuluessa saadaan vastauksia mm. edellä esitettyihin kysymyksiin. Viestintäpäivä järjestetään Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä tiistaina Faktaa, fiktiota ja käytännön neuvoja sosiaalisesta mediasta ja siihen osallistumisesta tarjoaa Harri Lakkala Intosome Oy:stä. Vesihuollon tiedottamisen haasteita, mm. julkisuussäännöksiä käsittelee VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Vesihuollon viestinnän uusia toimintamalleja esittelee Teemu Heusala Teklasta. Päivän kuluessa kuullaan myös kuinka vesihuoltolaitoksen viestintä voi olla osa imagokuvan rakentamista. Iltapäivällä kuullaan mitä kaikkea yksittäisestä tiedotteesta voi seurata ja mitä tapauksesta voi oppia. Hotellista on varattu huoneita kauempaa koulutukseen tulevia varten. Viestintäpäivään voi ilmoittautua saakka VVY:n kotisivujen kautta, tästä. Tervetuloa! VVY:n koulutuksia , Hämeenlinna Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina ilm. heti VVYn toimistolle , Mikkeli Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viimeistään , Jyväskylä Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät ilm. pikaisesti VVYn toimistolle , Helsinki Viestintäpäivä ilm. viimeistään Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! , Vaasa Va-verkens tekniska dagar ilm. viimeistään

11 11 Vesihuollon haasteet kuntapäättäjien tietoisuuteen Edellisessä uutiskirjeessä jo hieman pöyhäisin tulevia kuntavaaleja ja tarvetta nostaa vesihuoltoalan profiilia kuntapäättäjien keskuudessa. Ei ole helppoa saada kuntakeskustelussa huomiota teknisille palveluille, vaikka vesihuolto onkin kiistämättä eräs kunnan ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeimmistä toimialoista. Vesihuollolla on jokapäiväisen tärkeän peruspalvelun ohella merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja elinympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen. Vähättelemättä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuten vanhushuollon sekä sivistyspalvelujen merkitystä kuntien taloudenpidossa ja ihmisten arjessa, meidän kaikkien tulisi pitää vesihuoltopalveluja aktiivisesti esillä niin kuntavaalien edellä kuin niiden jälkeenkin. VVY ja Kuntaliitto ovat työstäneet erityisesti kuntapäättäjille tarkoitettua viestintämateriaalia. Kuntavaalien edellä haluamme kertoa tuleville päättäjille vesihuollon tärkeydestä ja perustella miksi kuntapäättäjien tulisi omalla toiminnallaan varmistaa kuntien omistamille vesihuoltolaitoksille hyvät toimintaedellytykset. Yhteinen Elämme puhtaasti vedestä esitteemme on valmistumaisillaan ja saadaan jakeluun ennen kuntavaaleja. Toivon, että vesihuoltolaitokset hyödyntävät esitettä ja sen sisältöä omassa viestinnässään ja edunvalvonnassaan kuntasektorilla. VVY ja Kuntaliitto jakavat esitettä omilla tahoillaan jakelukanaviensa kautta. Esite tulee myös sähköisenä ladattavaksi kotisivuillemme, joten viestit ja haasteet ovat poimittavissa käyttöön ja edelleen jalostettavaksi myös sähköisessä muodossa. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivillä syyskuun alussa pohdittiin keskeisiä viestejä ja haasteita, joita haluamme kuntapäättäjille korostaa. Eri asiat saattavat toki eri kunnissa olla päällimmäisinä mielessä. Ainakin seuraavat viestit nousivat keskusteluissa varsin johdonmukaisesti esille. - Toimiva vesihuolto turvaa terveyden ja puhtaan ympäristön.

12 12 - Parhaat edellytykset vesihuollon laadukkaaseen toimintaan ja kehittämiseen tarjoavat vesihuoltolaitoksen taloudenpidon eriyttäminen ja läpinäkyvyys sekä päätöksenteko, joka antaa vesihuoltolaitokselle mahdollisuudet varautua investointeihin. - Hyvä vesihuolto edellyttää, että kunta ottaa vesihuollon huomioon maankäytön suunnittelussa. Viestimme kuntien päättäjille on lisäksi, että on turvattava resursseiltaan riittävän kokoiset vesihuoltolaitokset ja vesihuoltolaitosten pysyminen kotimaisessa omistuksessa on taattava. Monialayhtiöiden sijasta kuntien tulisi mieluummin perustaa alueellisia vesihuoltoyhtiöitä, koska yhdistymisen edut toteutuvat parhaiten vesihuoltolaitoksen yhdistyessä toiseen vesihuoltolaitokseen. Laadukkaasti hoidetun vesihuoltopalvelun resepti on tehokkaasti toimiva organisaatio ja hyvä omistajaohjaus. Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta on tärkeä osa kunnan omistajaohjausta. Erityisesti verkostojen saneeraukseen on panostettava moninkertaisesti tulevina vuosina. Vesihuollon toimintavarmuus on turvattava myös erityistilanteissa ja ilmastonmuutoksen voimistuessa. Talouden läpinäkyvyyteen liittyy, että vesihuoltomaksujen on vastattava vesihuollon kustannuksia ja omistajan tuloutuksen tulee olla kohtuullista. Vesihuoltomaksut tulee käyttää vesihuoltolaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Syyskuun puolivälissä olleilla Kuntamarkkinoilla VVY esitteli omalla osastollaan vesihuollon keskeisiä viestejä kuntapäättäjille. Kooste on ladattavissa kotisivuiltamme. Kuntaliiton ja VVY:n yhteistä esitettä odotellessa tätä koostetta voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi vesihuoltolaitosten ja kuntien välisessä vuoropuhelussa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille, pidetään vesihuollon lippua korkealla! Osmo Seppälä toimitusjohtaja

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 5/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n toimisto on kiinni 9.7. - 29.7. Haussa laitosten kehittämistarpeet Kaikille VVY:n jäsenlaitoksille

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen 2013 Vesitalous on vesialan johtava erikoislehti, jota luetaan alan kaikissa ammattipiireissä. Varaa ilmoituksesi Vesitalous-lehteen

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA ALANSA YKKÖNEN 5/ 2008 Vesistölämpö on Lakeuden urheilu-etappopistolle hallitsee hyvä ratkaisu, lietelogistiikan, Marko Ruti Satu sanoo. Suomijoki tietää. sivu 55 sivulla 36 Haja-asutus korjaa laiskasti

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta Y M P Ä R I S T Ö N L I F E S U O M E S S A 5 6 8 10 12 14 16 Alkusanat ECOREG-hankehaastattelu Karjaanjoki-hankehaastattelu Demo-MNA-hankehaastattelu ECOTRA-hankehaastattelu ENVIFACILITATE-hankehaastattelu

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja:

Lisätiedot