VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä niiden vesihuoltolaitokset) sekä muut oikeustoimikelpoiset vesihuoltolaitokset kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Varsinaisina jäseninä voivat myös olla kuntien ja /tai vesihuoltolaitosten omistamat vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä huolehtivat yhteisöt (kuntayhtymät, osakeyhtiöt), jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai huolehtivat vesihuoltolaitosten jätevesien käsittelystä. Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet varsinaiset jäsenet: Pernajan Saariston Vesiosuuskunnan (Pernå Skärgårds Vattenadelslag) Vetelin kunnan vesihuoltolaitos VVY:n uusia yhteistoimintajäseniä Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n hallituksen työvaliokunnan hyväksymät uudet VVY:n yhteistoimintajäsenet: Aseko Oy Aseko Oy on 1940 perustettu teknisen alan maahantuontiyritys, joka myy teollisuusventtiilejä, toimilaitteita, automaatiokomponentteja, valvontakameroita, putkisto- ja viemärikameroita sekä muita elektroniikkalaitteita. Henkilökuntaa on 45 ja liikevaihto on noin 23 milj. euroa. Ekokem-Palvelu Oy Ekokem-Palvelu Oy on Ekokem Oy Ab:n omistama tytäryhtiö. Ekokem-Palvelu Oy toimii ympäristörakentamisen toimialalla tuottaen palveluja mm. teollisuuden jätteisiin ja sivutuotteisiin, kaatopaikkarakentamiseen ja kaatopaikkojen hoitoon sekä pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostukseen liittyen. Erityisesti vesi- ja viemärilaitosalaan ja vesiin liittyviä palveluja yritys- ja yhteisöasiakkaille ovat sekä orgaanisilla että epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden pohjavesien, massanvaihtotyömaiden kaivantovesien, kaatopaikkojen suotovesien, jäte -ja kierrätysterminaalien jätevesien sekä teollisuuden erityisjätevesien esikäsittelyt viemärikelpoisiksi ja käsittelyt puhtaiksi. Lista VVY:n yhteistoimintajäsenistä kotisivuilla kohdassa > Jäsenet > Yhteistoimintajäsenet VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä Kuopion Musiikkikeskuksessa Vesihuoltopäivä käsittää esitelmätilaisuuden ja tutustumisen alan yritysten pystyttämään näyttelyyn. Tilaisuuteen on kutsuttu johtavia toimija luottamushenkilöitä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten alueiden Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 vesihuoltolaitoksista ja kunnista sekä viranomaisten edustajia. Ohjelma ja ilmoittautumiset VVY:n kotisivuilla. Kuntamarkkinoiden kuulumisia VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY osallistui Kuntamarkkinoille. Tapahtuma keräsi Kuntataloon 6900 kävijää eri puolilta Suomea. Seminaareja ja tietoiskuja oli yhteensä 269 ja näyttelyosastoja 205. VVY:n vaikutelma tapahtumasta ja luoduista kontakteista olivat myönteisiä. Osastolla vieraili kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä sekä kuntien ja valtion päättäjiä. Kiinnostuneille kerrottiin muun muassa saneerausvelasta, investoinneista, veden hinnasta ja vesilaskun muodostumisesta, pohjavesien suojelusta, hulevesistä, jätevesiasioista, vesihygieniasta, haja-asutusten vesihuollosta, VVY:n jäsenyydestä, osuuskunta-asioista, turvallisuusasioista sekä kriisiviestinnästä. Osaston aineistoina ovat saatavilla VVY:n kotisivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Syyssateet voivat olla uhka talousveden laadulle Runsas sadanta edellyttää ennakointia ja tehostettua veden laadun seurantaa. Rankkasateet tai sadejaksot voivat heikentää vesilaitosten raakaveden laatua. Sateiden aiheuttamat pintavalunnat kuljettavat mukanaan maa-ainesta, ulosteperäistä ainesta ja ravinteita niin pintavesiin kuin pohjavesimuodostumiinkin. Tämän seurauksena raakaveden laatu voi muuttua pahimmillaan terveydelle haitalliseksi. Pohjaveden likaantumisen riski kasvaa, mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Pintavalunta voi päätyä myös suoraan pohjavesikaivoon, mistä on kuluneelta kesältä tuoreita kokemuksia eri puolilla Suomea. Suomessa on viime vuosina esiintynyt vuosittain 2 10 vesiepidemiaa, jotka johtuvat tauteja aiheuttavien mikrobien pääsystä talousveteen ja veden puutteellisesta desinfioinnista vesihuoltolaitoksilla. Suurimmassa osassa viime kesän likaantumistapauksia epidemialta onneksi vältyttiin, osin kiitos tehokkaan tilannetoiminnan. Runsas sadanta edellyttää laitoksilta ennakointia ja tehostettua raakaveden laadun seurantaa, jotta mahdolliset muutokset raakaveden laadussa havaitaan ajoissa. Mikäli raakaveden ladussa havaitaan likaantumista osoittavia muutoksia, täytyy vedenkäsittelyä tehostaa esimerkiksi ottamalla käyttöön desinfiointi tai likaantunut vedenottamo poistetaan käytöstä. Myös laitokselta jakeluun lähtevän talousveden laadun tehostettu tarkkailu on runsaiden sateiden aikaan paikallaan.

3 3 Muutama ylimääräinen veden laadun tutkimuskerta saattaa pelastaa ikäviltä seurauksilta ja arvaamattomilta kustannuksilta. Harmin ja vaivan lisäksi pienikin vesiepidemia voi maksaa kunnalle ja vesihuoltolaitokselle välittöminä tai välillisinä kustannuksina satoja tuhansia euroja. Runsaan sadannan aiheuttamaa uhkaa vesilaitoksella voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Vaikuttaako runsas sadanta raakaveden laatuun? Muutetaanko vedenkäsittelyä raakaveden laadun mukaan? Sijaitseeko pohjavedenottamo tulvariskialueella? Onko pohjavesikaivon ympäristö luiskattu kaivosta poispäin? Ovatko kaivo ja sen kansirakenteet tiiviit? Voiko tulvavesiä päätyä kaivoon ilmanvaihtoputken tai huoltotilan viemärin kautta? Onko veden käsittely ja erityisesti desinfiointi riittävä raakaveteen mahdollisesti päätyvien mikrobien tuhoamiseksi? Onko pohjaveden pinta tavallista korkeammalla? Seurataanko pohjaveden pinnankorkeutta? Onko raakaveden ja talousveden laadun seuranta riittävää laatumuutosten nopeaan havaitsemiseen? Onko sadanta ja pintavalunta aiheuttanut aiemmin muutoksia talousveden laatuun? Onko laitoksella toimintaohjeet talousveden likaantumistapauksen varalle? Ravinteet hyötykäyttöön, ei Saaristomereen - ympäristöministeriö rahoittaa kehittämishankkeita Ympäristöministeriö rahoittaa noin kahdella miljoonalla eurolla yhdeksää hanketta, joiden avulla tehostetaan ravinteiden kierrättämistä ja vähennetään Saaristomeren kuormitusta. Hankkeissa muun muassa kerätään vesistä rehevöittäviä ravinteita ja palautetaan niitä hyötykäyttöön. Ympäristöministeriö käynnisti kesäkuussa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille Ohjelmasta haki rahoitusta yhteensä 22 kehittämishanketta. Ympäristöministeriö on tyytyväinen hakemuksiin. Valituilla hankkeilla pyritään vähentämään päästöjä aidosti. Hankkeiden avulla tehostetaan lannan ravinteiden kierrätystä. Niissä kokeillaan myös uusia menetelmiä, joilla vesistä kerätään ravinteita ympäristöystävällisesti ja palautetaan ne viljelyalueille. Yksi hankkeista tuottaa tietoa keinoista, joilla puhdistamolietteiden ravinteiden hyötykäyttöä voidaan tehostaa. Lisäksi valmistella on hanke siitä, kuinka tarjouskilpailua voidaan hyödyntää maatalouden vesiensuojelussa. "Ravinteet ovat resurssi, eivät pelkästään ongelma. Ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen on tarpeen, sillä tulevaisuudessa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Ohjelman verkkosivut on avattu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ohessa linkki suomenkielisiin sivuihin:mhttp://www.ymparisto.fi/default.asp?node=27338&lan=fi UNESCO-oppituoli vesihuoltopalveluiden alalta Tampereen teknillinen yliopisto on saanut UNESCO-oppituolin vesihuoltopalveluiden alalta. Tampereen teknillisen yliopiston ja UNESCO:n yhdessä sopima oppituoli Sustainable Water Services keskittyy vesihuoltopalveluiden eli yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon. UNESCO:n kaikkiaan 27 vesialan oppituolia sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Aikaisemmat vesialan oppituolit ovat keskittyneet vesivaroihin ja niiden hallintaan eri

4 4 näkökulmista. Oppituolin haltijaksi vuosille on nimitetty dosentti Tapio Katko TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta. Oppituolin haltija, dosentti, kehitystutkija ja -opettaja Tapio Katko on tyytyväinen suomalaisen vesialan koulutuksen kansainvälisistä saavutuksista. Monen kehitysmaista tulevan asiantuntijan opiskelun Suomessa ovat mahdollistaneet aiemmin toteutuneet, heille suunnatut ohjelmat. Vesihuolto on käytännössä eräs keskeisimpiä keinoja, jolla voidaan edistää YK:n vuosituhattavoitteita: vähentää niiden ihmisten lukumäärää, jotka ovat vailla turvallista vettä ja sanitaatiota. Sitä kautta voidaan edistää naisten ja lasten asemaa ja lieventää köyhyyttä. Kriittistä ajattelua edistävä koulutus ja tutkimus antavat hyvän pohjan kehittyvien maiden tuleville johtajille. Hyvin räätälöidyllä, kohdemaiden tarpeet huomioivalla koulutuksella saavutetaan hyviä tuloksia. Tämä luo pohjaa nykyistä kestävämmälle kehitykselle, Katko toteaa. Vesihuolto vaatii osaamista Katko näkee erityisen tärkeänä, että suomalaiset yliopistot voisivat osaamisensa kautta tukea kehittyvissä maissa jo alkaneita paikallisia ja alueellisia maisteritason koulutus- ja tutkimusohjelmia. Tämä vaatisi kuitenkin resursseja sekä nykyistä joustavampia ohjelmia tiukkojen raamien sijasta, sillä tarpeet vaihtelevat eri aloilla ja eri paikoissa. Ainakin osin Suomessa järjestetyt tohtoriopinnot ovat monissa tapauksissa perusteltuja. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö kehittyvien maiden kanssa on parasta kehitysyhteistyötä. UNESCO:n hiljattain julkaisema raportti toteaa, että insinöörien puute kehittyvissä maissa on keskeinen kehityksen este. Jotta vuosituhattavoitteita voitaisiin saavuttaa, tarvittaisiin yksistään vesihuollon osalta Saharan eteläpuolisissa maissa 2,5 miljoonaa uutta insinööriä tai teknikkoa. Koulutustarve on siis valtava. Seminaari: Unesco Chair in SustainableWater Services (UNECWAS) Vesihuollon kansainvälisestä koulutuksesta ja sen roolista keskustellaan UNESCO Chair in Sustainable Water Services -seminaarissa torstaina kello 13 alkaen Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kansainvälisten puheenvuorojen jälkeen paneelikeskusteluun osallistuvat varadekaani, tohtori Carol Fort kansainvälisestä vesihistorian seurasta, ulkoasiainsihteeri Ulla Hakanen ulkoasiainministeriöstä, professori Damas A. Mashauri Namibian teknillisestä korkeakoulusta, dosentti Susanne B. Nielsen Tanskan teknillisestä yliopistosta sekä toimitusjohtaja Osmo Seppälä Vesilaitosyhdistyksestä. Keskustelua johtaa vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä. Vesiosuuskuntapäivillä tunnustuksia vesiosuustoiminnan edistämisestä Pellervo-Seura ry myönsi vesiosuuskuntapäivillä Saarijärvellä tunnustukseksi vesiosuustoiminnan edistämisestä kuusi Gebhard-mitalia. Mitalien saajien joukossa oli Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Gebhard-mitalin saajat perusteluineen ovat: Lentokonemekaanikko Reijo Korhonen, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, hopeinen Gebhard-mitali

5 5 - Reijo Korhonen on vaikuttanut ratkaisevasti vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja edistymiseen. Maanviljelijä Pertti Halsola, Kouvolan vesiosuuskunnat ry, pronssinen Gebhard-mitali - Pertti Halsola on vaikuttanut merkittävästi vesiosuuskuntien alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön käynnistymiseen ja kehittämiseen. Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, pronssinen Gebhard-mitali - Juha Vuorenmaa on ollut luomassa puitteita kannustavalla asenteella ja asiantuntemuksella vesiosuuskuntien kehittymiselle ja yhteistyölle. Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys VVY ry, pronssinen Gebhard-mitali - Anneli Tiainen on asiantunteva ja asiaan paneutuva lakimies, joka on tukenut vesiosuuskuntia neuvonnalla, koulutuksella ja vaikuttamalla toimintaympäristön rakentumiseen. Dosentti Tapio S. Katko, Tampereen teknillinen yliopisto, pronssinen Gebhard-mitali - Tapio S. Katko on edistänyt tutkimuksella ja opetuksella vesiosuustoimintaa osana toimivaa vesihuoltoa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö, pronssinen Gebhardmitali - Jaakko Sierla on ollut merkittävällä tavalla edistämässä vesiosuuskuntien toimintaa ja kannustanut vesiosuuskuntien yhteistyötä ja kehittämistä. Tiedote aiheesta Pellervo-Seuran sivuilla Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Veronumero näkyviin uusilla rakennustyömailla Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee pääsääntöisesti myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. VVY tiedotti veronumeron käyttöönotosta uutiskirjeissään 1/2012 ja 4/2012. Lisäksi Verohallinnon kotisivulla on siitä runsaasti tietoa. Uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty mm. veronumero. Se tarkoittaa, että kun työmaa alkaa syyskuussa 2012 tai sen jälkeen, veronumeron on oltava heti näkyvissä. Ennen syyskuun alkua aloittaneilla työmailla veronumero on pakollinen kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen viimeistään Velvollisuus pitää kuvallista ja veronumerolla varustettua tunnistekorttia koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Se koskee yleensä myös vesihuoltolaitosten työntekijöitä, kun he tekevät töitä yhteisillä rakennustyömailla. Verohallinto on antanut yksityiskohtaisen ohjeen veronumeron käytöstä. Ohje löytyy Verohallinnon sivulta osoitteesta Mistä veronumeron saa: Usein kysyttyä > Etusivu > Henkilöasiakkaat > Veronumero usein kysyttyä

6 6 Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoitusta kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelun aloitukselle Motivassa yhtenä Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistuksen kokeiluhankkeena. Neuvontapalvelu on jatkoa Motivassa vuonna 2008 alkaneelle julkisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelulle. Neuvontapalvelu koskee merkittävimpien ympäristövaikutusten huomioimista kaikissa julkisissa hankinnoissa. Kestävien hankintojen neuvontapalvelu toimii yhteistyössä Kuntaliitossa toimivan julkisten hankintojen neuvontayksikön kanssa. Neuvontapalvelu kokoaa ja valmistelee hankintojen ympäristökriteerien malliesimerkkejä eri tuoteryhmille yhteistyössä markkinoiden kanssa sekä osallistuu kriteereiden valmisteluun EUtasolla. Neuvontapalvelu kokoaa myös työkaluja ja hyviä käytäntöjä, edistää markkinavuoropuhelua julkisten hankintaviranomaisten ja yritysten välillä sekä alan verkostoitumista. Lainsäädännössä tapahtuu Rakennustuotteiden tuotehyväksyntään kansallisia vaihtoehtoja Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Kyse on kansallisista hyväksyntämenettelyistä, jolla voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Laki tarjoaa rakennustuotteen kansalliselle hyväksynnälle kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa, joista valmistaja voi valita sopivimman. Ensimmäinen on nykyisenkaltainen tyyppihyväksyntä, joka perustuu ympäristöministeriön asetuksina annettaviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Toinen on varmennustodistus, joka korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen ja tarjoaa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyemmän menettelyn rakennustuotteen hyväksymiselle. Kolmas vaihtoehto on valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen, jolloin valtuutettu varmentaja varmentaa rakennustuotteen tuotantoprosessin. Neljäs vaihtoehto rakennustuotteen hyväksymiseksi on rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi aina edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamisessa käytettäväksi ei ole muulla tavoin osoitettu. Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkintä siksi, että ne eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita lähtien. "Laki jatkaa vakiintuneita käytäntöjä ja tarjoaa valmistajille vapaaehtoisia kansallisia vaihtoehtoja osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus, jos tuote ei kuulu CE-merkinnän piiriin. Eri vaihtoehdot tarjoavat sekä kuluttajille, rakennusten suunnittelijoille että kuntien rakennusvalvonnoille mahdollisuuden vertailla tuotteiden ominaisuuksia helposti ja luotettavasti", kertoo asuntoministeri Krista Kiuru. Laki tulee voimaan alkaen. Tiedote aiheesta ympäristöministeriön sivuilla

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri - Kuntaliiton julkaisu "Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot" hankkeen loppuraportti tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Huomispäivän infrastruktuuri loppuraportin seitsemän teesiä: 1. Kaupunkien tulisi lisätä luovuutta kaupunkisuunnittelussa ja edesauttaa innovatiivisen johtamis- ja organisaatiokulttuurin syntymistä. 2. Kaupunkien tulisi kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia toimintamalleja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 3. Tuotteistaminen ja hankintaosaaminen ovat osa-alueita, joiden innovatiivisen soveltamisen avulla voidaan edistää koko infra-alan dynaamisuutta. 4. Kaupunkien tulisi pohtia ennakkoluulottomasti omistajapolitiikan eri muotoja ja niiden soveltuvuutta niin kunnossapidon kuin uusinvestointienkin näkökulmasta. 5. Rahoitusinnovaatioiden mahdollisuuksia tulisi kartoittaa ja soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa yksityiseen rahoitukseen yhdistyy yritysten projektiosaamisen ja asiakaskeskeisyyden hyödyntäminen pitkäjänteisyyttä tukevalla tavalla. 6. Seudullisuus ja yhteistyö (tuottajat) ja asiakaslähtöisyys (käyttäjät) tulisi ottaa palvelujen tilaamisen ja tuottamisen lähtökohdaksi optimaalisen kaksisuuntaisen palveluintegraation mahdollistamiseksi. 7. Uudenlaisia verkostoalustoja tulisi hyödyntää täysimääräisesti yhteistyön mahdollistajina niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hankkeen toteuttajia ovat Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskus (kuuluu nykyisin Aalto-yliopistoon) ja Tampereen yliopisto. KUPERA-hankkeen loppuraportti Huomispäivän infrastruktuuri tarjoaa inspiroivia ja uudistumiseen rohkaisevia näkökulmia teknisen toimen kehittämisen parissa työskenteleville kehittäjille, asiantuntijoille ja johtajille samoin kuin alasta kiinnostuneille tiedeyhteisön jäsenille. Raporttia voi tilata Kuntaliiton kirjakaupasta ja se on myös e-kirjana (http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2732 ) lmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesihuollossa sekä keinoja sopeutua muutoksiin. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja vesihuollossa ovat vedenottokaivojen sijoittaminen antoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin tulvariskialueiden ulkopuolelle, jäteveden pumppaamojen sijoittaminen pohjavesialueiden ja tulvariskialueiden ulkopuolelle, vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen niin normaali- kuin erityistilanteissa, pienten pohjavesimuodostumien antoisuuden selvittäminen sekä vesihuoltolaitosten varavesi ja varavoimalähteiden turvaaminen. Lisäksi suunnitelmilla, vesihuoltolaitosten välisellä yhteistyöllä, maankäytön ohjauksella sekä tietojärjestelmien ja mallinnusten hyödyntämisellä voidaan tehostaa

8 8 vesihuoltolaitosten sopeutumista ilmastonmuutoksee. Tutkimus tehtiin pääosin kirjallisuusselvityksenä. Lisäksi kuultiin noin 50 vesihuollon asiantuntijaa. Kirjallisuuden perusteella tarkasteltiin myös eri ilmastoskenaarioissa ja -malleissa esitettyjä arvioita raakavesivarastojen määrässä ja laadussa tapahtuvista muutoksista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon voivat olla joko haitallisia tai myönteisiä, suoria tai välillisiä, ja niiden arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Myrskyjen seurauksena sähkökatkokset vesihuoltolaitoksilla lisääntyvät, mikä vaikeuttaa veden käsittelyä ja johtamista. Vesistöjen pinnannousun ja tulvien seurauksena pintavesiä voi kulkeutua pohjavesimuodostumiin ja vedenottamoille, ja jätevesipumppaamojen ylivuotoriski kasvaa. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä pienten raakavesilähteiden vedenlaadulle ja riittävyydelle. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maan-käyttöön, josta voi paikoin muodostua yhä merkittävämpi riski raakavesilähteille. SYKE julkaisu SY24/2012 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Jari Rintala, Mirjam Orvomaa, Erkki Santala ja Markku Maunula, 2012 Suomen ympäristö 24/2012, Luonnonvarat, s. 86. URN:ISBN: ISBN (PDF). Julkaisua voi tiedustella tekijöiltä myös painetussa muodossa (nid.) Suora linkki tiedotteeseen uudesta julkaisusta SYKEn sivuilla. Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Turvallista ja laadukasta talousvettä -seminaari Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos järjestää seminaarin Otaniemessä, Espoossa. Seminaari on osallistujille maksuton. Lisätietoja INDOWATER th International Water, Wastewater & Recycling Technology Expo & Forum, Jakarta Convention Center, Indonesia 3-5 July, 2013 Website: Avoimet työpaikat VVY:n jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla.

9 9 VVY:n koulutukset Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! Lär dig mera om aktuella projekt och erfarenheter. Glöm inte att anmäla dig till Va-verkens tekniska dagar som ordnas i Vasa Utbildningen omfattar många aktuella frågor gällande bland annat kommunreformen samt hanteringen av specialsituationer. Frågorna behandlas ur en praktisk synvinkel med hjälp av olika verkliga exempel. Anmäl dig senast Va-verkens tekniska dagar Välkommen! Nopeimmat ehtivät vielä: Toiminnallista asiakaspalvelukoulutusta Hämeenlinnassa Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina koulutus järjestetään Hämeenlinnassa Päivän pääpaino on toiminnallisessa oppimisessa, minkä lisäksi kuullaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksilta. Jos haluat osallistua koulutukseen, ole nopsasti yhteydessä VVYn toimistolle. Koulutuksen yhteydessä käsitellään mm. asiakaspalvelun ominaispiirteitä ja asiakaskohtaamisten kulkua, vuorovaikutustaitojen merkitystä asiakastilanteessa ja asiakaslähtöisyyttä. Kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta. Tervetuloa! Vesityökorttikoulutusta Mikkelissä ja Tampereella Terveydensuojelulaissa säädetään, että vesityökortti tulee olla jokaisella, joka vesihuoltolaitoksella tekee talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Laitoksilla pitää olla jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä henkilö, jolla on voimassa oleva vesityökortti. Määräys koskee koko vesilaitosta vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Vesityökortti tulee olla sekä laitoksen omilla työntekijöillä että ulkopuolisen palveluntarjoajan henkilöstöllä. Lokakuun alussa, järjestetään Mikkelissä vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus. Koulutus järjestetään Sokos Hotel Vaakunassa. Myös pelkkään testiin osallistuminen on mahdollista. Testissä voi suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin. Lokakuun lopulla puolestaan on koulutus- ja testaustilaisuus Tampereella. Päivän ohjelmat löytyvät VVY:n kotisivuilta, koulutuskalenterista. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua koulutukseen ja testiin. Tervetuloa! Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät Jyväskylässä Alkalointitapojen vaihtoehtoja ja kemikaalien syöttötekniikoita, lämpökaivojen luvanvaraisuutta ja maalämmön riskejä pohjavesialueilla sekä sähkön toimitushäiriöihin varautumista käsitellään Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivillä Jyväskylässä Neuvottelupäivien aluksi saadaan katsaus työsuojeluohjelmien päivittämiseen. Uudesta ratkaisusta tiedonsiirtoon ELY-keskusten ja vesihuoltolaitosten kuullaan toisen päivän iltapäivän aluksi. Totuttuun tapaan tutustumiskäyntien jälkeen pohditaan ajankohtaisia aiheita saunan lauteilla ja iltapalan äärellä. Jos et ole vielä ilmoittautunut, ole kiireesti yhteydessä VVYn toimistolle. Tervetuloa!

10 10 Mitä sosiaalinen media oikeasti on ja mitä sen kanssa tulisi tehdä? Mitä tietoja vesihuoltolaitos voi luovuttaa eteenpäin, mikä on päätöksen ja tiedotteen ero? Kuinka lähettää tekstiviestitiedotteita ja automaattisia puhelintiedotteita? Vesihuoltolaitosten viestinnästä vastaaville suunnatun Viestintäpäivän kuluessa saadaan vastauksia mm. edellä esitettyihin kysymyksiin. Viestintäpäivä järjestetään Helsingissä, Sokos Hotel Presidentissä tiistaina Faktaa, fiktiota ja käytännön neuvoja sosiaalisesta mediasta ja siihen osallistumisesta tarjoaa Harri Lakkala Intosome Oy:stä. Vesihuollon tiedottamisen haasteita, mm. julkisuussäännöksiä käsittelee VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen. Vesihuollon viestinnän uusia toimintamalleja esittelee Teemu Heusala Teklasta. Päivän kuluessa kuullaan myös kuinka vesihuoltolaitoksen viestintä voi olla osa imagokuvan rakentamista. Iltapäivällä kuullaan mitä kaikkea yksittäisestä tiedotteesta voi seurata ja mitä tapauksesta voi oppia. Hotellista on varattu huoneita kauempaa koulutukseen tulevia varten. Viestintäpäivään voi ilmoittautua saakka VVY:n kotisivujen kautta, tästä. Tervetuloa! VVY:n koulutuksia , Hämeenlinna Asiakaspalvelu laitoksen käyntikorttina ilm. heti VVYn toimistolle , Mikkeli Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viimeistään , Jyväskylä Vesilaitosten vastaavien hoitajien neuvottelupäivät ilm. pikaisesti VVYn toimistolle , Helsinki Viestintäpäivä ilm. viimeistään Det är dags att ta del i va-verkens tekniska dagar i Vasa! , Vaasa Va-verkens tekniska dagar ilm. viimeistään

11 11 Vesihuollon haasteet kuntapäättäjien tietoisuuteen Edellisessä uutiskirjeessä jo hieman pöyhäisin tulevia kuntavaaleja ja tarvetta nostaa vesihuoltoalan profiilia kuntapäättäjien keskuudessa. Ei ole helppoa saada kuntakeskustelussa huomiota teknisille palveluille, vaikka vesihuolto onkin kiistämättä eräs kunnan ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeimmistä toimialoista. Vesihuollolla on jokapäiväisen tärkeän peruspalvelun ohella merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja elinympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen. Vähättelemättä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuten vanhushuollon sekä sivistyspalvelujen merkitystä kuntien taloudenpidossa ja ihmisten arjessa, meidän kaikkien tulisi pitää vesihuoltopalveluja aktiivisesti esillä niin kuntavaalien edellä kuin niiden jälkeenkin. VVY ja Kuntaliitto ovat työstäneet erityisesti kuntapäättäjille tarkoitettua viestintämateriaalia. Kuntavaalien edellä haluamme kertoa tuleville päättäjille vesihuollon tärkeydestä ja perustella miksi kuntapäättäjien tulisi omalla toiminnallaan varmistaa kuntien omistamille vesihuoltolaitoksille hyvät toimintaedellytykset. Yhteinen Elämme puhtaasti vedestä esitteemme on valmistumaisillaan ja saadaan jakeluun ennen kuntavaaleja. Toivon, että vesihuoltolaitokset hyödyntävät esitettä ja sen sisältöä omassa viestinnässään ja edunvalvonnassaan kuntasektorilla. VVY ja Kuntaliitto jakavat esitettä omilla tahoillaan jakelukanaviensa kautta. Esite tulee myös sähköisenä ladattavaksi kotisivuillemme, joten viestit ja haasteet ovat poimittavissa käyttöön ja edelleen jalostettavaksi myös sähköisessä muodossa. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivillä syyskuun alussa pohdittiin keskeisiä viestejä ja haasteita, joita haluamme kuntapäättäjille korostaa. Eri asiat saattavat toki eri kunnissa olla päällimmäisinä mielessä. Ainakin seuraavat viestit nousivat keskusteluissa varsin johdonmukaisesti esille. - Toimiva vesihuolto turvaa terveyden ja puhtaan ympäristön.

12 12 - Parhaat edellytykset vesihuollon laadukkaaseen toimintaan ja kehittämiseen tarjoavat vesihuoltolaitoksen taloudenpidon eriyttäminen ja läpinäkyvyys sekä päätöksenteko, joka antaa vesihuoltolaitokselle mahdollisuudet varautua investointeihin. - Hyvä vesihuolto edellyttää, että kunta ottaa vesihuollon huomioon maankäytön suunnittelussa. Viestimme kuntien päättäjille on lisäksi, että on turvattava resursseiltaan riittävän kokoiset vesihuoltolaitokset ja vesihuoltolaitosten pysyminen kotimaisessa omistuksessa on taattava. Monialayhtiöiden sijasta kuntien tulisi mieluummin perustaa alueellisia vesihuoltoyhtiöitä, koska yhdistymisen edut toteutuvat parhaiten vesihuoltolaitoksen yhdistyessä toiseen vesihuoltolaitokseen. Laadukkaasti hoidetun vesihuoltopalvelun resepti on tehokkaasti toimiva organisaatio ja hyvä omistajaohjaus. Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta on tärkeä osa kunnan omistajaohjausta. Erityisesti verkostojen saneeraukseen on panostettava moninkertaisesti tulevina vuosina. Vesihuollon toimintavarmuus on turvattava myös erityistilanteissa ja ilmastonmuutoksen voimistuessa. Talouden läpinäkyvyyteen liittyy, että vesihuoltomaksujen on vastattava vesihuollon kustannuksia ja omistajan tuloutuksen tulee olla kohtuullista. Vesihuoltomaksut tulee käyttää vesihuoltolaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Syyskuun puolivälissä olleilla Kuntamarkkinoilla VVY esitteli omalla osastollaan vesihuollon keskeisiä viestejä kuntapäättäjille. Kooste on ladattavissa kotisivuiltamme. Kuntaliiton ja VVY:n yhteistä esitettä odotellessa tätä koostetta voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi vesihuoltolaitosten ja kuntien välisessä vuoropuhelussa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille, pidetään vesihuollon lippua korkealla! Osmo Seppälä toimitusjohtaja

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013

Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja. Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Huomispäivän kuntatekniikka Haasteita ja ratkaisuja Pekka Malinen INFRA 13 Helsinki 5.3.2013 Teknistä sektoria koskevia haasteita ja muutospaineita 18 kaupungin haastattelut (Kupera projekti 2009-2010):

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA , Tampere

VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA , Tampere VESI JA YHDYSKUNTIEN KEHITYS VESIHUOLLON HAASTEET KAUPUNGEISSA 16.12.2011, Tampere Vesihuollon painajainen Afrikan kaupungit? Jarmo J. Hukka Dosentti (Vesialan tulevaisuudentutkimus) Luonnontieteiden ja

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 VESILAITOS Reijo Turkki Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 YLEISTÄ Mikkelin vesilaitos on ollut vuodesta 1994 lähtien kunnallinen liikelaitos. Vesilaitos perustettiin Kuntalain mukaisesti kunnalliseksi

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Tavoitteet ja toimenpiteet on tunnistettu Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kolmanneksella

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Oppaan tarve (1/2) Laajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä. Hulevesien

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkosto Vesistökunnostusverkosto Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä 26.11.2014, Oulu Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Tampere 1.9.2015 Nina Korhonen ja Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntijat, Valo Verkoston rakenne Ohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Viite: Lausuntopyyntö, Lapin ELY-keskus, Torniojoen vesienhoitoalue, vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset, 15.6.2012. LAPELY/11/07.04/2012.

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin?

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus PARIISIN ILMASTOKOKOUS JA PUHTAAT RATKAISUT SUOMELLE 25.11.2015, Pikkuparlamentin auditorio Puhdas ratkaisu

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Päihdepalvelut ja sote. Kommenttipuheenvuoro Kari Haaviston ja Markku Tervahaudan esityksiin.

Päihdepalvelut ja sote. Kommenttipuheenvuoro Kari Haaviston ja Markku Tervahaudan esityksiin. Päihdepalvelut ja sote. Kommenttipuheenvuoro Kari Haaviston ja Markku Tervahaudan esityksiin. TARINOITA ELÄMÄSTÄ JA IHMISISTÄ. PÄIHDETYÖN SEMINAARI Kuopio 5-6.11. 2015 Riikka Perälä, VTT Päihdeasiamiestoiminta

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Kestävää kasvua ympäristönkunnostuksesta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Pilaantuneet maa-alueet Suomessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Lisätiedot

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM 14.4.2016 Julkiset hankinnat hallitusohjelmassa Kannustetaan julkista sektoria hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta RANKU 1.3.2016 Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta hanke (RANKU) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen (2015-2017) kehittämishanke

Lisätiedot