LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON"

Transkriptio

1 Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan toimipiste, Ylivieska Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä Case Finn-Irish Battalion, Camp Ida, Libanon Työn ohjaaja Information Systems Officer, Lt Janne Sormunen Tekijä Jani Anttila Sivumäärä 45 Työn valvoja Mediatekniikan yliopettaja, Veikko Brax Suomalais-Irlantilaisen rauhanturvajoukon leiriin Etelä-Libanonissa tuli rakentaa langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä vapaa-ajan käyttöön. Verkon tehtäväksi määriteltiin mahdollistaa yhteydenpito kotimaahan, sekä tarjota lähiverkon palveluita käyttäjille. Suunnittelun ja vaatimusten määrittelyn jälkeen rakennettiin verkkoinfrastruktuuri. Tämän jälkeen asennettiin verkon palvelimet ja tarvittavat ohjelmistot. Ongelmalliseksi muodostui dynaamisesti jaettu Internet-yhteys. Vaatimaton yhteysnopeus pakotti rajaamaan yhtäaikaisten käyttäjien määrää, rajoittamaan WWW-selailua ottamalla käyttöön aktiivinen sisällönsuodatus, sallimalla vain tietyt palvelut verkon yli ja ottamalla käyttöön välityspalvelin. Langaton lähiverkko toteutettiin suunnitelmien mukaan ja halutut palvelut kyettiin tarjoamaan verkon käyttäjille. Verkon tietoturva saatiin vaatimuksissa määritellylle tasolle, vaikka ongelmia aiheuttikin verkossa käytettävät tukiasemat. Satelliittipohjaisen Internet-yhteyden viive ja toiminta eivät aiheuttaneet ongelmia läheskään siinä määrin mitä vaatimaton yhteysnopeus suhteessa käyttäjämäärän räjähdysmäiseen kasvuun. Tiukkojen rajoituksien ja välityspalvelimen avulla verkosta saatiin kohtuullisen toimiva. Tämänkaltaista vapaa-ajan verkkoa rakennettiin ensimmäistä kertaa Suomalaisen rauhanturvaamisen historiassa. Sen soveltuvuutta ja toimivuutta haluttiin kokeilla kenttäolosuhteissa, sekä sitä millä tavoin se otettaisiin vastaan. Verkko toteutettiin kuluttajaluokan tuotteilla, joten siihen nähden käytetyt komponentit toimivat suhteellisen luotettavasti. Satelliittiyhteys todettiin hitaaksi, mutta toimivaksi ratkaisuksi. Käyttäjämäärä ylitti odotukset siinä määrin, että kysynnän ylittäessä tarjonnan jouduttiin rajoittamaan verkon käyttöä monin tavoin. Kokonaisuutena arvioiden tämä kokeilu onnistui ja sai positiivista palautetta. Tulokset antanevat hyvät lähtökohdat tulevien operaatioiden vapaaajan viestijärjestelyiden suunnitteluun. Asiasanat langattomat lähiverkot, satelliittiyhteys, intranet

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Mediatechnology Date Author Jani Anttila Name of thesis Wireless local area network with satellite based Internet connection Case Finn-Irish Battalion, Camp Ida, Libanon Instructor Information Systems Officer, Lt Janne Sormunen Supervisor Principal Lecturer of Media Technology, Veikko Brax Pages 45 The aim of this thesis was to build wireless local area network with satellite based Internet connection into Finnish-Irish peacekeepers camp in Southern Lebanon for free-time use. Task of the network was to provide connections to homeland and offer Intranet services. Network infrastructure was built after design process and defining requirements. Servers and necessary software were installed after this. Dynamically shared Internet connection was causing some problems because of its limited bandwidth. Amount of simultaneous users was forced to reduce and limitations to Internet use had to be done by using active web content filtering. Only necessary services were allowed through firewall and proxy was found as useful addition to the network. Wireless local area network was actualised as planned and desired services were provided to users. Required level of network security was obtained, even though devices providing network infrastructure were causing difficulties. Operation and delay of the satellite based Internet connection was not causing problems as much as the limited connection speed compared to rapidly increased amount of users. Decent level of the network usability was obtained by use of strict restrictions, proxy and cache. Free-time network like this was built for the first time in Finnish peacekeeping history. Mission was to test its compatibility and functionality in field conditions. Important was also to get feedback from users about it. The network was built using consumer class equipment. Based on that fact these network components worked quite fine. Bandwidth of the satellite connection was considered too limited for this use but in its entirety the satellite connection was well functioning solution. Several limitations had to be placed, as the amount of users grew so high. Mission was successful as a whole and positive feedback was received. These results will most likely give good starting point for designing free-time network possibilities of peacekeeping missions in future. Keywords wireless local area networks, satellite connection, intranet

4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty Suomalais-Irlantilaisen rauhanturvajoukon leirissä Ida Etelä-Libanonissa. Ensiksi haluankin kiittää Suomalais-Irlantilaista pataljoonaa tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta opinnäytetyön tekemiseen. Erityisesti S6-yksikön henkilöstöstä haluan kiittää kapteeni Matti Asplundia ja luutnantti Ari Vanhataloa, sekä erityisesti opinnäytetyön ohjaajaani luutnantti Janne Sormusta. Hänen kanssaan vierähti monet illat verkon ongelmia ratkaistaessa ja ilman häntä tämä työ olisi jäänyt toteutumatta. Lisäksi haluan kiittää esikunta- ja huoltokomppanian viestihenkilöstöä, etenkin kersantti Petro Kannistoa, ylikersantti Jani Koivistoa, sekä kersantti Julius Pitkästä. Heidän tukensa ja apunsa oli korvaamaton tämän työn edistymiselle. Haluan kiittää myös opinnäytetyön valvojaani Veikko Braxia työn ohjauksesta oikeaan suuntaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ ABSTRACT ESIPUHE 1 JOHDANTO 1 2 VERKON PALVELUIDEN VAATIMUKSET Internet-palvelut VoIP Intranet-palvelut VERKON RAKENTEEN VAATIMUKSET Satelliittiyhteys Wlan Palvelimet VERKON DOKUMENTOINTI Osoitteistus Rakenne Radiotie ja kanavat RAUHANTURVAJOUKON VAPAA-AJAN LÄHIVERKKO Osoitteistus Satelliittiyhteys Palvelimet Linkit Yhteyspisteet Internet-kahvila Asiakkaat Ylläpito Rakenne ja toiminta Satelliittiyhteys Palvelimet...15 SkyNet-Server...16 SkyNet-Gameserver Linkit ja yhteyspisteet Internet-kahvila Antennit...22

6 5.3 Tekniset tiedot Satelliittiyhteys Palvelimet Linkit ja yhteyspisteet Antennit PALVELUKUVAUS Internet-palvelut VoIP Intranet-palvelut TIETOTURVA Käyttäjäturvallisuus Tietoliikenneturvallisuus Palvelunestohyökkäysten torjunta TULOSTEN TARKASTELU 38 9 YHTEENVETO 41 LÄHTEET 43 Painetut julkaisut...43 Sähköiset julkaisut...43

7 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö liittyy Libanonin rauhanturvaoperaation (UNIFIL II) vuoden 2006 lokakuussa alkaneeseen projektiin, jonka tarkoituksena oli rakentaa Suomalais-Irlantilaisen pataljoonan leiriin vapaa-ajan yhteydenpitomahdollisuudet. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin Etelä-Libanoniin, lähellä Ebel-el Sakin kylää sijaitsevaan leiriin langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä vapaa-ajan käyttöön, sekä yhteydenpitoon kotimaahan. Suomesta laivan mukana tuli riittävä määrä D-Linkin verkkotuotteita, joilla rakennettiin verkkoinfrastruktuuri. Suunnittelu, tarvittavat laitehankinnat ja toteutus tehtiin paikanpäällä, kun lopulta nähtiin millainen leiri alueelle rakentui. Rakennettu verkko oli ainoastaan vapaaajan käyttöä varten, eikä liittynyt joukkojen operatiiviseen toimintaan alueella. Opinnäytetyöhön kuului myös järjestelmän kokeilu ja tiedon kerääminen, jonka avulla sitä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös suurempia vaatimuksia asettavien palveluiden yhteydessä. Toisessa luvussa käsitellään palveluiden vaatimuksia sekä Internetin että lähiverkon osalta. Kolmas luku keskittyy verkon rakenteen vaatimuksiin satelliittiyhteyden, langattoman verkon ja palvelimien osalta. Verkon dokumentoinnin vaatimukset käsitellään luvussa neljä. Luvussa viisi esitellään rakennettu verkko. Rakennetun verkon palveluita esitellään luvussa kuusi. Tietoturvaa käsitellään luvussa seitsemän käyttäjäturvallisuuden, tietoliikenneturvallisuuden, sekä mahdollisten palvelunestohyökkäysten osalta. Luvussa kahdeksan tarkastellaan verkon toimivuutta ja luotettavuutta. Yhteenveto tehdään luvussa yhdeksän.

8 2 2 VERKON PALVELUIDEN VAATIMUKSET 2.1 Internet-palvelut World Wide Web (WWW) on yksi Internetin tarjoamista palvelumuodoista, jonka käyttöön tarvitaan WWW-selain. Verkon osalta vaatimuksena on, että Hypertext Transfer Protocol (HTTP), joka käyttää porttia 80 liikennöintiin, sekä Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), joka käyttää porttia 443, käyttö on sallittu verkon palomuurin säännöissä. (IANA 2007) Pikaviestimet eivät vaadi suurta yhteysnopeutta toimiakseen, jolloin niiden suhteen vaatimukset ulottuvat tarvittavien sääntöjen tekemiseen palomuuriin. Suosituin pikaviestin lienee MSN Messenger, joka käyttää yhteyksiin omaa Microsoft Notification Protocol (MSNP)-protokollaa. MSNP käyttää porttia 1863, jonka on oltava avoinna. MSN Messenger toimii myös portin 443 kautta, joka on HTTPS-portti. MSN Messenger tukee myös välityspalvelimen käyttöä, jolloin sen liikenne kykenee kulkemaan myös portin 80 kautta. (Microsoft Support 2007) Microsoftin pikaviestimen lisäksi suosittuja ovat Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ja ICQ. Yahoo! Messenger käyttää porttia 5050, mutta osaa toimia myös portin 80 kautta. Mikäli kumpikaan edellä mainituista porteista ei päästä liikennettä läpi, käy ohjelma läpi muut mahdolliset portit. Kyseinen pikaviestin ei siis edellytä erillisiä sääntöjä palomuuriin, vaan osaa käyttää HTTP-liikenteen porttia välityspalvelimen asetuksien määrittelyn jälkeen. AOL Instant Messenger ja ICQ käyttävät oletuksena porttia 5190, mutta kyseiset pikaviestimet osaavat käyttää myös muita portteja, kuten esimerkiksi HTTP- ja HTTPS-portteja. (Yahoo! Messenger 2007;IMFirewall Inc. 2007) Sähköpostipalveluiden käytön kannalta sallitaan Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), joka käyttää porttia 25 ja Post Office Protocol version 3 (POP3), joka käyttää porttia 110. Secure Shell (SSH)-järjestelmä vaatii portin 22 aukiolon ja File

9 3 Transfer Protocol (FTP) portin 21. Myös näiden käyttö sallitaan verkossa. (IANA 2007) 2.2 VoIP Voice over Internet Protocol (VoIP) mahdollistaa puhelut käyttämällä Internetyhteyttä. On olemassa VoIP-palveluita, jotka mahdollistavat yhteydet samaa palvelua käyttävien välillä, sekä palveluita joista voidaan soittaa mihin tahansa puhelinnumeroon. Yleisesti vaatimuksena on nopea Internet-yhteys, jotta puhelun laatu olisi hyvä. (Federal Communications Commission 2007) Yleiset VoIP-puheluissa käytetyt protokollat SIP ja H.323 eivät sovellu käytössä olevaan verkkoon laitteisto- ja yhteysnopeusvaatimusten takia. Skype-ohjelma tarjoaa pikaviestin ominaisuudet, sekä VoIP-puhelumahdollisuudet myös hitaammille yhteyksille. Skype käyttää yhteyksiin omaa suljettua protokollaa ja yhteyksien reitittäminen tapahtuu Peer-to-peer (P2P)-verkon avulla. (Skype Limited 2007) Skype käyttää yhteyksiin Transmission Control Protocol (TCP)-portteja 1024:stä ylöspäin tai vaihtoehtoisesti portteja 80 ja 443. Ensimmäistä vaihtoehtoa suositellaan, mutta sen toteuttaminen verkon palomuurin sääntöihin lisäisi verkon haavoittuvuutta, joten on päädytty jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Skype tukee välityspalvelimen käyttöä, joka on verkossa vaatimuksena portin 80 liikenteelle. Skypellä soitettaessa vaatii puhelu kaistaa 3-16 kilotavua / sekunti. Kaistankäyttöön vaikuttaa muun muassa verkon muu käyttöaste ja soittajan laitteiston suorituskyky. Mikäli käynnissä ei ole puheluita, kuluttaa Skype kaistaa 0-0,5 kilotavua / sekunti. Skype toimii siis melko vaatimattomallakin yhteysnopeudella, joskin puheluiden laatu heikkenee pakkauksen ja satelliittiyhteydelle tyypillisen viiveen vuoksi. (Skype Limited 2007)

10 4 2.3 Intranet-palvelut Lähiverkkoon haluttiin Intranet-sivusto, johon sisällytetään keskustelufoorumi ja kuvagalleria, jonne käyttäjät voivat lisätä kuvia. Tämän lisäksi haluttiin toteuttaa verkkopelipalvelin. Kustannuksiltaan järkevä tapa toteuttaa WWW-palvelin on käyttää alustana Ubuntu Linuxia, jolle on asennettavissa tarvittavat ohjelmat joko palvelinversion asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen verkon kautta. Ubuntu soveltuu erinomaisesti palvelinkäyttöön. Sillä on toteutettavissa kaikki tarvittavat palvelut ja saatavilla on lähes rajaton määrä erilaisia palvelinkäyttöön tarkoitettuja sovelluksia. Linuxille on olemassa huomattavasti vähemmän haittaohjelmia ja viruksia kuin esimerkiksi Windows-pohjaisille järjestelmille, joten palvelinkäytössä se on muita käyttöjärjestelmiä turvallisempi valinta. (Canonical Ltd. 2007) Suosittu ohjelma on Apache, joka on HTTP-palvelinohjelma. Apache tarjoaa käyttöön WWW-palvelimen, joka kykenee jakamaan tiedostoja HTTP-protokollan yli. (The Apache Software Foundation 2007) Apache ei kuitenkaan riitä toteuttamaan dynaamisia sivuja. Palvelimelle tarvitaan Hypertext Preprocessor (PHP)-tuki. PHP on WWW-palvelimella käytettävä ohjelmointikieli, joka palvelinympäristössä sisältää myös laajan luokkakirjaston. Komentosarjakielen tarkoituksena on mahdollistaa dynaamisten sivustojen luonti nopeasti. (The PHP Group 2007) PHP-tuen lisäksi tarvitaan käyttöön tietokanta ja sen hallintajärjestelmä. Koska kyseessä on Linux-palvelin, on perusteltua valita ohjelmaksi MySQL, jolla kyetään hallitsemaan Structured Query Language (SQL)-tietokantaa. MySQL on suosittu vapaan lähdekoodin tietokannanhallintaohjelma, koska se on nopea, luotettava ja suhteellisen helppokäyttöinen. (MySQL AB. 2007) Tämän kaltaista ohjelmakokoelmaa, jossa MySQL toimii palvelun tietokantana, sivustojen toiminta määritellään PHP-kielen avulla ja lopputulos julkaistaan Apache-palvelimella, kutsutaan Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP)-alustaksi. (Canonical Ltd. 2007)

11 5 Pelipalvelinta toteutettaessa alustaksi valittiin Windows XP, koska sille on saatavissa valmiit ohjelmistot, jotka usein tulevat pelin mukana. Palvelun toteuttaminen vaatii palvelimelta tarvittavan ohjelmiston ja valittavan pelin käyttämien porttien sallimisen lähiverkossa. Myös Linuxilla on mahdollista toteuttaa pelipalvelin, mutta pelivalikoima on rajoitettua ja kohdistuu lähinnä maksullisiin peleihin. Tällöin jokaisen pelaajan olisi hankittava lisenssi omalle koneelleen, jotta voisi osallistua toimintaan. Pelipalvelimen muut tulevaisuuden käyttötarkoitukset tukevat myös Windows-alustaa, joten Linux on suljettu vaihtoehtojen ulkopuolelle.

12 6 3 VERKON RAKENTEEN VAATIMUKSET 3.1 Satelliittiyhteys Maantieteellisen sijainnin ja tarvittavan yhteysnopeuden vuoksi satelliittilautasen halkaisijaksi valittiin 120 senttimetriä ja sille teholtaan 3 watin lähetin/vastaanotinyksikkö. Palveluntarjoaja Telenor toimitti tarvittavan laitteiston yhteyden muodostamiseksi. Opinnäytetyössä tehtäväksi jää laitteiston tarkastus, asennus ja yhteyden testaus. (Telenor Satellite Services 2006) Satelliittiyhteyttä rakennettaessa on tärkeää tehdä fyysinen toteutus mahdollisimman hyvin. Sijoituspaikka on valittava niin, että satelliittilautasen ja satelliitin(johon lautanen on suunnattu), edessä ei ole fyysisiä esteitä, jotka voisivat heijastaa tai vaimentaa signaalia. Lautasen kiinnityksen on oltava tukeva, jotta se ei tuulen vaikutuksesta pääse liikkumaan. Kaapelit ja liittimet lautasen mikropäästä sisätiloihin satelliittivirittimelle saakka tulee suojata kestämään vaihtelevia sääolosuhteita ja ajan aiheuttamaa kulutusta. Satelliittiviritin tulee sijoittaa sisätiloihin lukittuun tilaan siten, että sen toimintaa ilmaisevista led-valoista on nopeasti kyettävä toteamaan yhteyden tila. 3.2 Wlan Langattoman verkon on oltava sekä hyvin suojattu että fyysisen toteutuksen suhteen kestää kovia sääolosuhteita. Esimerkiksi kaapeleiden liitokset on asennusvaiheessa suojattava kumieristein, jotta kosteus ei vaurioita liittimiä. Kuviossa 1 liitokset on suojattu ja kaapelit ovat valmiita kaapelikouruun siirtämistä varten.

13 7 KUVIO 1. Asennusvaiheessa olevia antennikaapeleita N-liittimillä Verkon suojauksen on oltava sillä tasolla, että siihen ei voida ulkoapäin murtautua. Tämä rajasi vaihtoehdoista pois kaikki Wi-Fi Protected Access (WPA)-tekniikkaa heikommat salaukset, kuten Wired Equivalent Privacy (WEP)-salauksen sen heikon tietoturvan vuoksi. WPA-tekniikka on tehokas ja turvallinen langattoman verkon suojausmenetelmä. Se perustuu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i-standardin luonnokseen, joka on lisätty IEEE standardiin. WPA2 on WPA-tekniikan seuraaja, joka tarjoaa käyttöön tehokkaamman salauksen kuin WPA-tekniikassa käytetty 128-bittinen Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)-salaus. WPA2 käyttää Advanced Encryption Standard (AES)- salausmenetelmää, joka on toistaiseksi murtamaton. Se on myös alaspäin yhteensopiva WPA-tekniikan kanssa. Rakennettavan verkon laitteiden oli tuettava jotakin edellä mainituista tekniikoista, koska muutoin se ei olisi täyttänyt turvallisuuden suhteen määritettyjä vaatimuksia. (Wi-Fi Alliance 2007) Langaton verkko on g-standardin verkko, jonka teoreettinen nopeus on 54 megabittiä sekunnissa. G-standardi sisältää tuen myös vanhemmalle B- standardille, jonka nimellinen nopeus on 11 megabittiä sekunnissa. B-standardia ei kuitenkaan tueta, koska se aiheuttaisi noin 20% nopeuden pudotuksen puhtaaseen G-verkkoon verrattuna. Nopeuden lasku johtuu sekaverkoissa käytettävästä pidemmästä alkumerkistä kehyksissä, sekä pidemmästä odotusajasta. Puhdas G-

14 8 standardin verkko vaatii verkon käyttäjän laitteistolta modernin langattoman verkkosovittimen. Päätelaitteen langattoman verkkosovittimen on oltava yhteensopiva G-standardin kanssa, sekä tuettava WPA- ja WPA2-tekniikoita. (Puska 2005, ) 3.3 Palvelimet Palvelinten on oltava riittävän suorituskykyisiä ja komponenttien osalta luotettavia, jotta kyetään toteuttamaan vakaa ja toimiva verkkoympäristö. Suorituskyvyn osalta käytettävien prosessoreiden on hyvä olla kaksiytimisiä ja keskusmuistia on oltava vähintään 2 gigatavua. Alkuvaiheessa levytilan vaatimukset eivät ole suuret, mutta tulevaisuuden tarpeet kannattaa huomioida, jolloin levytilaa varataan vähintään 500 gigatavua palvelinta kohden. Palvelimien osalta on huomioitava myös mahdolliset komponenttiviat ja levyrikot, jolloin kriittisiä komponentteja on oltava saatavilla korjauksia varten. Ylläpidon saatavissa tulee myös olla varapalvelin, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön nopeasti. Varapalvelimen ei tarvitse vastata suorituskyvyltään verkon alkuperäisiä palvelimia, vaan lähinnä estää suuremman luokan komponenttivikojen ilmaantuessa tarpeettoman pitkä verkon toiminnan katkeaminen. Koska palvelimet ovat verkon toiminnan kannalta oleellisia, on niille taattava suojaus virtakatkosten ja virtapiikkien varalle. Tätä varten palvelimet on suojattava Uninterruptible Power Supply (UPS)-laitteilla, jotka kykenevät virtakatkoksen sattuessa takaamaan palvelimille virransaannin muutamaksi minuutiksi. Tämä aika riittää siihen, että ylläpito voi ajaa palvelimet turvallisesti alas, jos virtakatkoksen oletetaan kestävän pidempään. Palvelimet täytyy myös sijoittaa lukittuun tilaan, jotta asiattomat henkilöt eivät niihin pääse käsiksi. Sijoituspaikassa tulee huomioida myös riittävä ilmanvaihto, jäähdytys ja paloturvallisuus.

15 9 4 VERKON DOKUMENTOINTI 4.1 Osoitteistus S6-yksikkö vastaa leirin viesti- ja tietoliikenneyhteyksistä. Osoitteistuksen tulee vastata sen määrittelemiä periaatteita, olla selkeä ja hyvin dokumentoitu. Verkkoa ylläpitävät useat eri henkilöt, joten heillä täytyy olla tarkka tieto siitä, kuinka osoitteet on määritelty, jotta vikatilanteissa ongelman paikallistaminen olisi mutkatonta ja vika kyettäisiin korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Dokumentoinnin täytyy myös olla niin perinpohjainen, että tarvittaessa seuraaja kykenee omaksumaan verkon topologian itsenäisesti sen avulla. 4.2 Rakenne Ylläpidon täytyy tietää missä verkossa käytettävät langattomat tukiasemat, kytkimet ja antennit sijaitsevat. Tästä syystä niiden fyysinen sijainti täytyy dokumentoida huolella, jotta S6-yksikön vastuulla oleva laitteisto voidaan esimerkiksi määräaikaistarkastuksien sattuessa laskea ja todeta laitteiden kunto päällisin puolin. Yhteyspisteissä ja linkeissä käytettäviin D-Linkin langattomiin tukiasemiin tulee selkeästi merkitä käytössä oleva ohjelmistoversio, missä käytössä laite on, sekä laitteelle määritelty IP-osoite. Nämä tiedot tulee olla luettavissa laitteen päältä, kuten kuvio 2 havainnollistaa.

16 10 KUVIO 2. Tarvittavin tiedoin merkitty tukiasema 4.3 Radiotie ja kanavat Käytettäville taajuuksille ei ole tiedossa minkäänlaisia rajoituksia Libanonissa, mutta silti pitäydytään Suomessa käyttöön hyväksytyissä kanavissa. Linkkien ja yhteyspisteiden käyttämät kanavat tulee dokumentoida selkeästi, jottei niitä vahingossakaan asetettaisi samoille tai vierekkäisille kanaville, jolloin ne voisivat häiritä toistensa lähetystä. Radiotien suojauksen tiedot tulee dokumentoida ja säilyttää siten, etteivät sivulliset pääse niihin käsiksi.

17 11 5 RAUHANTURVAJOUKON VAPAA-AJAN LÄHIVERKKO 5.1 Osoitteistus Satelliittiyhteyden ja nimipalvelun osalta käytettiin julkisia kiinteitä C-luokan IPosoitteita. Sen sijaan vapaa-ajan verkossa sekä palvelimien että työasemien IPosoitteet olivat yksityisiä Network Address Translation (NAT)-osoitteita. NATpalvelu käytti yhtä julkista IP-osoitetta. NAT-osoitteet jaettiin DHCP-nimipalvelulla verkon asiakkaiden päätelaitteille Satelliittiyhteys Neran digitaalinen satelliittiviritin SatLink 1000 sisältää verkkokortin, jonka osoitteeksi on määritelty Tämä on viimeinen paikallinen osoite, jonka kautta tieto kulkee satelliittilinkin välityksellä sekä palveluntarjoajan verkkoon että takaisin lähiverkon palvelimen suuntaan. Palveluntarjoaja Telenor tarjoaa nimipalvelun osoitteet ja käytettäväksi satelliittiyhteyden kautta Palvelimet Lähiverkon palvelinkäyttöön on varattu osoitteet väliltä , sekä osoite Verkon palvelimen eth0-verkkokortti käyttää osoitetta ja yhdyskäytävän osoitteeksi on määritelty Neran satelliittivirittimen verkkokortin osoite. Tähän verkkokorttiin kytkeytyy koko lähiverkko. Osoite on palvelimen eth3-verkkokortin osoite ja kortin yhdyskäytävä on Neran SatLink 1000 on kytketty tähän verkkokorttiin. Palvelimen osoitteesta löytyy Intranet-sivusto käyttämällä selaimessa porttia Osoite on määritelty verkon pelipalvelimen verkkokortille, joka vastaa portissa 1716.

18 Linkit Langattoman verkon Wireless Distribution System (WDS)-linkeille on varattu osoitteet väliltä Näistä osoitteista käytössä on osoitteet väliltä , eli 18 kappaletta, jolloin mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin on varattuna 7 osoitetta. Kuviossa 3 on määritelty WDSlinkeille suuntaa-antavat sijoituspaikat, sekä määritelty niille osoitteet. Verkko: / WDS-linkki KUVIO 3. WDS-linkit Yhteyspisteet Yhteyspisteille, eli laitteille joiden kautta asiakkaat liittyvät verkkoon on varattu osoitteet välille Näistä osoitteista käytössä on osoitteet välillä , sekä osoitteet välillä Käytössä olevien osoitteiden lukumäärä on näin ollen 19 kappaletta, joten vapaana osoitteita on 23 kappaletta. Tämä määrä takaa sen, että mikäli laajennustarvetta tulee, niin osoitteistuksen puolesta laajen-

19 13 tamiselle ei ole esteitä. Alla olevasta kuviosta 4 nähdään yhteyspisteiden osoitteet, sekä mihin WDS-linkkiin kukin yhteyspiste liittyy. Verkko: / WDS-linkki Yhteyspiste Yhteyspiste (sisätila) KUVIO 4. Yhteyspisteet Internet-kahvila Asiakkaiden käytössä oleva Internet-kahvila varaa kahdeksan koneen myötä saman määrän IP-osoitteita, koska näille koneille on seurannan ja käytön kannalta järkevää käyttää kiinteitä osoitteita. Kahvilan koneet varaavat osoitteet väliltä Asiakkaat Verkkoon omilla päätelaitteillaan liittyvät asiakkaat saavat osoitteen väliltä Varattujen osoitteiden määrä vaihtelee sen hetkisen käyttäjämäärän suuruudesta riippuen. Osoitteita voi siis olla käytössä 0

20 14 99 kappaletta samaan aikaan. Suurempaa määrää osoitteita ei ole järkevää jakaa, koska verkon yhteysnopeus ulospäin ei sitä kestä Ylläpito Verkon ylläpidon käyttöön on varattu osoitteet väliltä , sekä osoitteet väliltä Kiinteitä osoitteita ylläpito voi jakaa käyttäjille, jotka tarvitsevat vähemmän rajoitetun yhteyden, eikä heitä jostain syystä voida päästää virkaverkon asiakkaiksi. Näitä ovat esimerkiksi Suomesta vierailulla olevat lehdistön edustajat, koska heidän työnsä puolesta täytyy lähettää materiaalia verkon yli Suomeen. Käytettäessä kiinteää IPosoitetta, täytyy verkkokortille määritellä osoitteen lisäksi verkkomaski. Maski on 24-bittinen. Verkon yhdyskäytäväksi määritellään osoite Nimipalvelimiksi määritellään Telenorin tarjoamat ja Näitä asetuksia ei tavallisen käyttäjän tarvitse määritellä, koska DHCP-palvelin jakaa tiedot automaattisesti yhdistettäessä verkkoon. 5.2 Rakenne ja toiminta Langaton lähiverkko on toteutettu D-linkin kuluttajamarkkinoille suunnatuilla tuotteilla. D-linkin laitteita käytetään siirtotienä. Niiden avulla ei suodateta liikennettä, jaeta osoitteita tai pääsylistojen avulla rajoiteta yhteyspisteisiin liittymistä, vaikka nämä ominaisuudet olisivat laitteilla toteutettavissa. Palvelimia on kaksi kappaletta, joilla toteutetaan verkon palvelut ja yhdistetään lähiverkko Telenorin tarjoamaan satelliittipohjaiseen Internet-yhteyteen Satelliittiyhteys Norjalainen tietoliikenne- ja internetyhteyksien toimittaja Telenor tarjoaa Digital Video Broadcasting Return Channel via Satellite (DVB-RCS) palvelun, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen laajakaistaisen yhteyden. Käytössä on usean tilaajan kesken dynaamisesti jaettu 2 Mbps / 512 Kbps nopeudella toimiva yhteys, joka

21 15 kulkee satelliitin kautta Telenorin runkoverkkoon tarjoten muuttuvakaistaisen Internet-yhteyden, kuten kuvio 5 havainnollistaa. Satelliittilautanen on suunnattu Intelsat satelliittiin, jonka vastaanottimessa numero 2 toimii Internet-palvelu Lähi-idän asiakkaille. Yhteys muodostetaan digitaalisen satelliittimodeemin avulla, joka on malliltaan Nera SatLink Neraan on kytketty koaksiaalikaapelit lähetystä ja vastaanottoa varten. Lähtevän ja tulevan liikenteen kaapelit on liitetty Nera satlink 4033/4035-mikropäähän, joka on kiinni halkaisijaltaan 120 senttimetrin satelliittilautasessa. (Telenor Satellite Services 2006) IntelSat kbit/s Palveluntarjoaja Nera SatLink (Toistinasema) 2048 kbit/s Asiakas SatLink 1000 (Reititin- modeemi) Internet LAN LAN KUVIO 5. Satelliittipohjainen Internetyhteys Palvelimet Welfare-verkossa on käytössä kaksi palvelinta. Verkon toiminnan kannalta tärkein on SkyNet-Server. Skynet-Gameserver on toinen verkon palvelimista, jonka kautta hoidetaan verkon ylläpitoa, seurantaa, varmuuskopiointia ja ajetaan Intranetin pelipalvelinta.

22 16 SkyNet-Server Palvelimen, joka näkyy alla olevassa kuviossa 6, käyttöjärjestelmäksi on valittu Ubuntu Linux-jakelu. KUVIO 6. SkyNet-Server Osoitteiden jakaminen asiakkaille toteutetaan DHCP-palvelimella, jolle on määritelty tarkoin mitä osoitteita jaetaan ja millä määrityksillä. DHCP tarjoaa asiakkaan päätelaitteelle IP-osoitteen lisäksi käytössä olevan 24-bittisen verkkomaskin, yhdyskäytävän osoitteen ja nimipalvelinten osoitteet. Lisäksi se määrittää IPosoitteen laina-ajan. Osoitteen laina-ajaksi on määritelty kaksi tuntia, jonka jälkeen osoite vanhenee ja asiakkaan langaton verkkokortti joutuu uusimaan osoitteen jatkaakseen istuntoa. Osoitteen uusimiselle on määritelty neljän sekunnin viive. Osoitetta ei uusita samalle päätelaitteelle ennen odotusajan päättymistä. Jaossa olevien osoitteiden määrä on pienempi kuin rekisteröityjen käyttäjien määrä, jolloin on mahdollista, että jaettavia osoitteita ei ole tarjolla kaikille verkkoon haluaville. Tällöin odotusaika tarjoaa etusijan verkkoon pääsyä odottaville laitteille, jotka eivät ole saman vuorokauden aikana liittyneet yhteyspisteeseen ja vastaanottaneet määrityksiä.

23 17 Verkon välityspalvelin on määritelty palvelimen osoitteeseen ja toimii portissa Ilman välityspalvelimen määritystä ei asiakas pääse koneellaan sisäverkosta ulospäin niillä ohjelmilla, jotka käyttävät porttia 80 liikennöintiin. Tähän voidaan lukea esimerkiksi WWW-selaimet, sekä pikaviestimet, kuten MSN Messenger ja Yahoo! Messenger. Välityspalvelin on toteutettu Squid web proxy cache 2.6-ohjelmalla, jonka yhteydessä toimii Dansguardian ohjelma, joka huolehtii haettavan sisällön suodattamisesta. Dansguardian on reaaliaikainen WWW-liikenteen suodatusohjelma, joka tutkii ladattavien sivustojen ja tiedostojen sisältöä verraten niitä määriteltyihin sääntöihin. Sääntöjen perusteella se joko hylkää tai sallii ne. Lähiverkosta tulevat pyynnöt, jotka osoittavat porttiin 80, ohjataan Dansguardianille. Dansguardian tutkii pyynnön ja mikäli se hyväksytään, ohjautuu pyyntö Squidiin porttiin Squidista pyyntö ohjautuu verkkokortille, joka on kytketty Neran satelliittivirittimeen, josta on yhteys Internetiin. Vastauksen tullessa välityspalvelin tarkistaa sivun ja tämän jälkeen sivu ohjataan Dansguardianiin, joka tarkistaa sen sisällön ja hylkää sen mikäli sisältö on sääntöjen vastainen. Samankaltaisen pyynnön tullessa uudelleen ei se jatka matkaansa Dansguardianista, koska ohjelma muistaa edellisen pyynnön ja tällöin hylkää sen. Mikäli sivu ei riko Dansguardianiin määriteltyjä sääntöjä, saa se kulkea vapaasti Squidin tarkistaessa löytyykö sen välimuistista kyseistä sivua. Jos haettu sisältö löytyy Squidin välimuistista, latautuu se asiakkaan koneelle nopeammin, eikä lataus kuormita Internet-yhteyttä. (Barron 2007;Creative Commons 2007) Tarkoituksena on nopeuttaa käyttäjien WWW-selailua mahdollisimman paljon, joten Squid on määritelty tallentamaan muistiinsa myös sivustot, joilla on määritelty selaimelle olemaan tallentamatta sisältöä välimuistiin. Pakettien ohjaus ohjelmien välillä ja määriteltyihin portteihin hoidetaan IP-tauluilla. Mikäli asiakas ei ole määrittänyt välityspalvelimen asetuksia ohjelmalle, joka lähettää pyynnön porttiin 80, ohjautuu paketti Dansguardianin kautta vääristyneenä Squidiin, joka hylkää pyynnön. Mikäli asiakas yrittää päästä esimerkiksi WWW-selaimellaan jollekin sivustolle, palauttaa Squid virheestä kertovan sivun selaimelle, joka ilmoittaa syyn pyynnön hylkäykseen. Dansguardianin asetustiedostoihin voidaan tarkasti määritellä esimerkiksi erikseen sallitut sivustot ja lähiverkon IP-osoitteet, joita rajoitukset ja kiellot eivät koske. Dansguardianin ja Squidin yhdistelmä toimii hyvin, kun pyrkimyksenä on rajoittaa tietyntyyppistä liikennettä ja nopeuttaa sivustojen latausaikaa.

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

6. Langattoman modeemin asennus

6. Langattoman modeemin asennus 6.1 Langattoman modeemin asetukset Cisco EPC3825 Huom! Langattoman verkon käyttöön liittyviä asetuksia voi muuttaa vain sellaiselta tietokoneelta, joka on liitetty laitteeseen verkkokaapelilla. Nyt olet

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö. Muista myös nimetä palvelimet oikein! Yleiset ohjeet: Jollei muuten ohjeisteta, käytä oletussalasanaa Qwerty7

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Pikaohje modeemin asennukseen ➀ Kytke modeemi kuvassa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500 KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas: Inteno EG500 Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Tämä asennusohje auttaa sinua

Lisätiedot

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161

TELIA YRITYSINTERNET. Langaton asennusohje Huawei AR161 TELIA YRITYSINTERNET Langaton asennusohje Huawei AR161 23.3.2017 2 (10) TELIA YRITYSINTERNET Yleistä palvelusta Yritysinternet Langaton on langattomalla tekniikalla toteutettu, mutta kiinteiden Yritysinternetpalveluiden

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI Pakkauksen sisältö Luku 1: Johdanto 1.1 Tuotteen kuvaus 1.2 Perusominaisuudet 1.3 LED-merkkivalot Luku 2: Asennusohjeet 2.1 Softwaren asennus

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

asennus - ja käyttöohje

asennus - ja käyttöohje asennus - ja käyttöohje DNA Welho Modeemi Cisco EPC3825 Thomson 750/770/870 Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TW- EAV510: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus http://isc.sans.org Käännös: http://je.org Alustus Mitä ovat WMF-tiedostot ja mitä vikaa niissä on? Kuinka haavoittuvuutta käytetään tällä hetkellä?

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot