LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON"

Transkriptio

1 Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikan toimipiste, Ylivieska Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä Case Finn-Irish Battalion, Camp Ida, Libanon Työn ohjaaja Information Systems Officer, Lt Janne Sormunen Tekijä Jani Anttila Sivumäärä 45 Työn valvoja Mediatekniikan yliopettaja, Veikko Brax Suomalais-Irlantilaisen rauhanturvajoukon leiriin Etelä-Libanonissa tuli rakentaa langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä vapaa-ajan käyttöön. Verkon tehtäväksi määriteltiin mahdollistaa yhteydenpito kotimaahan, sekä tarjota lähiverkon palveluita käyttäjille. Suunnittelun ja vaatimusten määrittelyn jälkeen rakennettiin verkkoinfrastruktuuri. Tämän jälkeen asennettiin verkon palvelimet ja tarvittavat ohjelmistot. Ongelmalliseksi muodostui dynaamisesti jaettu Internet-yhteys. Vaatimaton yhteysnopeus pakotti rajaamaan yhtäaikaisten käyttäjien määrää, rajoittamaan WWW-selailua ottamalla käyttöön aktiivinen sisällönsuodatus, sallimalla vain tietyt palvelut verkon yli ja ottamalla käyttöön välityspalvelin. Langaton lähiverkko toteutettiin suunnitelmien mukaan ja halutut palvelut kyettiin tarjoamaan verkon käyttäjille. Verkon tietoturva saatiin vaatimuksissa määritellylle tasolle, vaikka ongelmia aiheuttikin verkossa käytettävät tukiasemat. Satelliittipohjaisen Internet-yhteyden viive ja toiminta eivät aiheuttaneet ongelmia läheskään siinä määrin mitä vaatimaton yhteysnopeus suhteessa käyttäjämäärän räjähdysmäiseen kasvuun. Tiukkojen rajoituksien ja välityspalvelimen avulla verkosta saatiin kohtuullisen toimiva. Tämänkaltaista vapaa-ajan verkkoa rakennettiin ensimmäistä kertaa Suomalaisen rauhanturvaamisen historiassa. Sen soveltuvuutta ja toimivuutta haluttiin kokeilla kenttäolosuhteissa, sekä sitä millä tavoin se otettaisiin vastaan. Verkko toteutettiin kuluttajaluokan tuotteilla, joten siihen nähden käytetyt komponentit toimivat suhteellisen luotettavasti. Satelliittiyhteys todettiin hitaaksi, mutta toimivaksi ratkaisuksi. Käyttäjämäärä ylitti odotukset siinä määrin, että kysynnän ylittäessä tarjonnan jouduttiin rajoittamaan verkon käyttöä monin tavoin. Kokonaisuutena arvioiden tämä kokeilu onnistui ja sai positiivista palautetta. Tulokset antanevat hyvät lähtökohdat tulevien operaatioiden vapaaajan viestijärjestelyiden suunnitteluun. Asiasanat langattomat lähiverkot, satelliittiyhteys, intranet

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Mediatechnology Date Author Jani Anttila Name of thesis Wireless local area network with satellite based Internet connection Case Finn-Irish Battalion, Camp Ida, Libanon Instructor Information Systems Officer, Lt Janne Sormunen Supervisor Principal Lecturer of Media Technology, Veikko Brax Pages 45 The aim of this thesis was to build wireless local area network with satellite based Internet connection into Finnish-Irish peacekeepers camp in Southern Lebanon for free-time use. Task of the network was to provide connections to homeland and offer Intranet services. Network infrastructure was built after design process and defining requirements. Servers and necessary software were installed after this. Dynamically shared Internet connection was causing some problems because of its limited bandwidth. Amount of simultaneous users was forced to reduce and limitations to Internet use had to be done by using active web content filtering. Only necessary services were allowed through firewall and proxy was found as useful addition to the network. Wireless local area network was actualised as planned and desired services were provided to users. Required level of network security was obtained, even though devices providing network infrastructure were causing difficulties. Operation and delay of the satellite based Internet connection was not causing problems as much as the limited connection speed compared to rapidly increased amount of users. Decent level of the network usability was obtained by use of strict restrictions, proxy and cache. Free-time network like this was built for the first time in Finnish peacekeeping history. Mission was to test its compatibility and functionality in field conditions. Important was also to get feedback from users about it. The network was built using consumer class equipment. Based on that fact these network components worked quite fine. Bandwidth of the satellite connection was considered too limited for this use but in its entirety the satellite connection was well functioning solution. Several limitations had to be placed, as the amount of users grew so high. Mission was successful as a whole and positive feedback was received. These results will most likely give good starting point for designing free-time network possibilities of peacekeeping missions in future. Keywords wireless local area networks, satellite connection, intranet

4 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty Suomalais-Irlantilaisen rauhanturvajoukon leirissä Ida Etelä-Libanonissa. Ensiksi haluankin kiittää Suomalais-Irlantilaista pataljoonaa tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta opinnäytetyön tekemiseen. Erityisesti S6-yksikön henkilöstöstä haluan kiittää kapteeni Matti Asplundia ja luutnantti Ari Vanhataloa, sekä erityisesti opinnäytetyön ohjaajaani luutnantti Janne Sormusta. Hänen kanssaan vierähti monet illat verkon ongelmia ratkaistaessa ja ilman häntä tämä työ olisi jäänyt toteutumatta. Lisäksi haluan kiittää esikunta- ja huoltokomppanian viestihenkilöstöä, etenkin kersantti Petro Kannistoa, ylikersantti Jani Koivistoa, sekä kersantti Julius Pitkästä. Heidän tukensa ja apunsa oli korvaamaton tämän työn edistymiselle. Haluan kiittää myös opinnäytetyön valvojaani Veikko Braxia työn ohjauksesta oikeaan suuntaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ ABSTRACT ESIPUHE 1 JOHDANTO 1 2 VERKON PALVELUIDEN VAATIMUKSET Internet-palvelut VoIP Intranet-palvelut VERKON RAKENTEEN VAATIMUKSET Satelliittiyhteys Wlan Palvelimet VERKON DOKUMENTOINTI Osoitteistus Rakenne Radiotie ja kanavat RAUHANTURVAJOUKON VAPAA-AJAN LÄHIVERKKO Osoitteistus Satelliittiyhteys Palvelimet Linkit Yhteyspisteet Internet-kahvila Asiakkaat Ylläpito Rakenne ja toiminta Satelliittiyhteys Palvelimet...15 SkyNet-Server...16 SkyNet-Gameserver Linkit ja yhteyspisteet Internet-kahvila Antennit...22

6 5.3 Tekniset tiedot Satelliittiyhteys Palvelimet Linkit ja yhteyspisteet Antennit PALVELUKUVAUS Internet-palvelut VoIP Intranet-palvelut TIETOTURVA Käyttäjäturvallisuus Tietoliikenneturvallisuus Palvelunestohyökkäysten torjunta TULOSTEN TARKASTELU 38 9 YHTEENVETO 41 LÄHTEET 43 Painetut julkaisut...43 Sähköiset julkaisut...43

7 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö liittyy Libanonin rauhanturvaoperaation (UNIFIL II) vuoden 2006 lokakuussa alkaneeseen projektiin, jonka tarkoituksena oli rakentaa Suomalais-Irlantilaisen pataljoonan leiriin vapaa-ajan yhteydenpitomahdollisuudet. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin Etelä-Libanoniin, lähellä Ebel-el Sakin kylää sijaitsevaan leiriin langaton lähiverkko satelliittipohjaisella Internet-yhteydellä vapaa-ajan käyttöön, sekä yhteydenpitoon kotimaahan. Suomesta laivan mukana tuli riittävä määrä D-Linkin verkkotuotteita, joilla rakennettiin verkkoinfrastruktuuri. Suunnittelu, tarvittavat laitehankinnat ja toteutus tehtiin paikanpäällä, kun lopulta nähtiin millainen leiri alueelle rakentui. Rakennettu verkko oli ainoastaan vapaaajan käyttöä varten, eikä liittynyt joukkojen operatiiviseen toimintaan alueella. Opinnäytetyöhön kuului myös järjestelmän kokeilu ja tiedon kerääminen, jonka avulla sitä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös suurempia vaatimuksia asettavien palveluiden yhteydessä. Toisessa luvussa käsitellään palveluiden vaatimuksia sekä Internetin että lähiverkon osalta. Kolmas luku keskittyy verkon rakenteen vaatimuksiin satelliittiyhteyden, langattoman verkon ja palvelimien osalta. Verkon dokumentoinnin vaatimukset käsitellään luvussa neljä. Luvussa viisi esitellään rakennettu verkko. Rakennetun verkon palveluita esitellään luvussa kuusi. Tietoturvaa käsitellään luvussa seitsemän käyttäjäturvallisuuden, tietoliikenneturvallisuuden, sekä mahdollisten palvelunestohyökkäysten osalta. Luvussa kahdeksan tarkastellaan verkon toimivuutta ja luotettavuutta. Yhteenveto tehdään luvussa yhdeksän.

8 2 2 VERKON PALVELUIDEN VAATIMUKSET 2.1 Internet-palvelut World Wide Web (WWW) on yksi Internetin tarjoamista palvelumuodoista, jonka käyttöön tarvitaan WWW-selain. Verkon osalta vaatimuksena on, että Hypertext Transfer Protocol (HTTP), joka käyttää porttia 80 liikennöintiin, sekä Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), joka käyttää porttia 443, käyttö on sallittu verkon palomuurin säännöissä. (IANA 2007) Pikaviestimet eivät vaadi suurta yhteysnopeutta toimiakseen, jolloin niiden suhteen vaatimukset ulottuvat tarvittavien sääntöjen tekemiseen palomuuriin. Suosituin pikaviestin lienee MSN Messenger, joka käyttää yhteyksiin omaa Microsoft Notification Protocol (MSNP)-protokollaa. MSNP käyttää porttia 1863, jonka on oltava avoinna. MSN Messenger toimii myös portin 443 kautta, joka on HTTPS-portti. MSN Messenger tukee myös välityspalvelimen käyttöä, jolloin sen liikenne kykenee kulkemaan myös portin 80 kautta. (Microsoft Support 2007) Microsoftin pikaviestimen lisäksi suosittuja ovat Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ja ICQ. Yahoo! Messenger käyttää porttia 5050, mutta osaa toimia myös portin 80 kautta. Mikäli kumpikaan edellä mainituista porteista ei päästä liikennettä läpi, käy ohjelma läpi muut mahdolliset portit. Kyseinen pikaviestin ei siis edellytä erillisiä sääntöjä palomuuriin, vaan osaa käyttää HTTP-liikenteen porttia välityspalvelimen asetuksien määrittelyn jälkeen. AOL Instant Messenger ja ICQ käyttävät oletuksena porttia 5190, mutta kyseiset pikaviestimet osaavat käyttää myös muita portteja, kuten esimerkiksi HTTP- ja HTTPS-portteja. (Yahoo! Messenger 2007;IMFirewall Inc. 2007) Sähköpostipalveluiden käytön kannalta sallitaan Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), joka käyttää porttia 25 ja Post Office Protocol version 3 (POP3), joka käyttää porttia 110. Secure Shell (SSH)-järjestelmä vaatii portin 22 aukiolon ja File

9 3 Transfer Protocol (FTP) portin 21. Myös näiden käyttö sallitaan verkossa. (IANA 2007) 2.2 VoIP Voice over Internet Protocol (VoIP) mahdollistaa puhelut käyttämällä Internetyhteyttä. On olemassa VoIP-palveluita, jotka mahdollistavat yhteydet samaa palvelua käyttävien välillä, sekä palveluita joista voidaan soittaa mihin tahansa puhelinnumeroon. Yleisesti vaatimuksena on nopea Internet-yhteys, jotta puhelun laatu olisi hyvä. (Federal Communications Commission 2007) Yleiset VoIP-puheluissa käytetyt protokollat SIP ja H.323 eivät sovellu käytössä olevaan verkkoon laitteisto- ja yhteysnopeusvaatimusten takia. Skype-ohjelma tarjoaa pikaviestin ominaisuudet, sekä VoIP-puhelumahdollisuudet myös hitaammille yhteyksille. Skype käyttää yhteyksiin omaa suljettua protokollaa ja yhteyksien reitittäminen tapahtuu Peer-to-peer (P2P)-verkon avulla. (Skype Limited 2007) Skype käyttää yhteyksiin Transmission Control Protocol (TCP)-portteja 1024:stä ylöspäin tai vaihtoehtoisesti portteja 80 ja 443. Ensimmäistä vaihtoehtoa suositellaan, mutta sen toteuttaminen verkon palomuurin sääntöihin lisäisi verkon haavoittuvuutta, joten on päädytty jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Skype tukee välityspalvelimen käyttöä, joka on verkossa vaatimuksena portin 80 liikenteelle. Skypellä soitettaessa vaatii puhelu kaistaa 3-16 kilotavua / sekunti. Kaistankäyttöön vaikuttaa muun muassa verkon muu käyttöaste ja soittajan laitteiston suorituskyky. Mikäli käynnissä ei ole puheluita, kuluttaa Skype kaistaa 0-0,5 kilotavua / sekunti. Skype toimii siis melko vaatimattomallakin yhteysnopeudella, joskin puheluiden laatu heikkenee pakkauksen ja satelliittiyhteydelle tyypillisen viiveen vuoksi. (Skype Limited 2007)

10 4 2.3 Intranet-palvelut Lähiverkkoon haluttiin Intranet-sivusto, johon sisällytetään keskustelufoorumi ja kuvagalleria, jonne käyttäjät voivat lisätä kuvia. Tämän lisäksi haluttiin toteuttaa verkkopelipalvelin. Kustannuksiltaan järkevä tapa toteuttaa WWW-palvelin on käyttää alustana Ubuntu Linuxia, jolle on asennettavissa tarvittavat ohjelmat joko palvelinversion asennuksen yhteydessä tai jälkikäteen verkon kautta. Ubuntu soveltuu erinomaisesti palvelinkäyttöön. Sillä on toteutettavissa kaikki tarvittavat palvelut ja saatavilla on lähes rajaton määrä erilaisia palvelinkäyttöön tarkoitettuja sovelluksia. Linuxille on olemassa huomattavasti vähemmän haittaohjelmia ja viruksia kuin esimerkiksi Windows-pohjaisille järjestelmille, joten palvelinkäytössä se on muita käyttöjärjestelmiä turvallisempi valinta. (Canonical Ltd. 2007) Suosittu ohjelma on Apache, joka on HTTP-palvelinohjelma. Apache tarjoaa käyttöön WWW-palvelimen, joka kykenee jakamaan tiedostoja HTTP-protokollan yli. (The Apache Software Foundation 2007) Apache ei kuitenkaan riitä toteuttamaan dynaamisia sivuja. Palvelimelle tarvitaan Hypertext Preprocessor (PHP)-tuki. PHP on WWW-palvelimella käytettävä ohjelmointikieli, joka palvelinympäristössä sisältää myös laajan luokkakirjaston. Komentosarjakielen tarkoituksena on mahdollistaa dynaamisten sivustojen luonti nopeasti. (The PHP Group 2007) PHP-tuen lisäksi tarvitaan käyttöön tietokanta ja sen hallintajärjestelmä. Koska kyseessä on Linux-palvelin, on perusteltua valita ohjelmaksi MySQL, jolla kyetään hallitsemaan Structured Query Language (SQL)-tietokantaa. MySQL on suosittu vapaan lähdekoodin tietokannanhallintaohjelma, koska se on nopea, luotettava ja suhteellisen helppokäyttöinen. (MySQL AB. 2007) Tämän kaltaista ohjelmakokoelmaa, jossa MySQL toimii palvelun tietokantana, sivustojen toiminta määritellään PHP-kielen avulla ja lopputulos julkaistaan Apache-palvelimella, kutsutaan Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP)-alustaksi. (Canonical Ltd. 2007)

11 5 Pelipalvelinta toteutettaessa alustaksi valittiin Windows XP, koska sille on saatavissa valmiit ohjelmistot, jotka usein tulevat pelin mukana. Palvelun toteuttaminen vaatii palvelimelta tarvittavan ohjelmiston ja valittavan pelin käyttämien porttien sallimisen lähiverkossa. Myös Linuxilla on mahdollista toteuttaa pelipalvelin, mutta pelivalikoima on rajoitettua ja kohdistuu lähinnä maksullisiin peleihin. Tällöin jokaisen pelaajan olisi hankittava lisenssi omalle koneelleen, jotta voisi osallistua toimintaan. Pelipalvelimen muut tulevaisuuden käyttötarkoitukset tukevat myös Windows-alustaa, joten Linux on suljettu vaihtoehtojen ulkopuolelle.

12 6 3 VERKON RAKENTEEN VAATIMUKSET 3.1 Satelliittiyhteys Maantieteellisen sijainnin ja tarvittavan yhteysnopeuden vuoksi satelliittilautasen halkaisijaksi valittiin 120 senttimetriä ja sille teholtaan 3 watin lähetin/vastaanotinyksikkö. Palveluntarjoaja Telenor toimitti tarvittavan laitteiston yhteyden muodostamiseksi. Opinnäytetyössä tehtäväksi jää laitteiston tarkastus, asennus ja yhteyden testaus. (Telenor Satellite Services 2006) Satelliittiyhteyttä rakennettaessa on tärkeää tehdä fyysinen toteutus mahdollisimman hyvin. Sijoituspaikka on valittava niin, että satelliittilautasen ja satelliitin(johon lautanen on suunnattu), edessä ei ole fyysisiä esteitä, jotka voisivat heijastaa tai vaimentaa signaalia. Lautasen kiinnityksen on oltava tukeva, jotta se ei tuulen vaikutuksesta pääse liikkumaan. Kaapelit ja liittimet lautasen mikropäästä sisätiloihin satelliittivirittimelle saakka tulee suojata kestämään vaihtelevia sääolosuhteita ja ajan aiheuttamaa kulutusta. Satelliittiviritin tulee sijoittaa sisätiloihin lukittuun tilaan siten, että sen toimintaa ilmaisevista led-valoista on nopeasti kyettävä toteamaan yhteyden tila. 3.2 Wlan Langattoman verkon on oltava sekä hyvin suojattu että fyysisen toteutuksen suhteen kestää kovia sääolosuhteita. Esimerkiksi kaapeleiden liitokset on asennusvaiheessa suojattava kumieristein, jotta kosteus ei vaurioita liittimiä. Kuviossa 1 liitokset on suojattu ja kaapelit ovat valmiita kaapelikouruun siirtämistä varten.

13 7 KUVIO 1. Asennusvaiheessa olevia antennikaapeleita N-liittimillä Verkon suojauksen on oltava sillä tasolla, että siihen ei voida ulkoapäin murtautua. Tämä rajasi vaihtoehdoista pois kaikki Wi-Fi Protected Access (WPA)-tekniikkaa heikommat salaukset, kuten Wired Equivalent Privacy (WEP)-salauksen sen heikon tietoturvan vuoksi. WPA-tekniikka on tehokas ja turvallinen langattoman verkon suojausmenetelmä. Se perustuu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i-standardin luonnokseen, joka on lisätty IEEE standardiin. WPA2 on WPA-tekniikan seuraaja, joka tarjoaa käyttöön tehokkaamman salauksen kuin WPA-tekniikassa käytetty 128-bittinen Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)-salaus. WPA2 käyttää Advanced Encryption Standard (AES)- salausmenetelmää, joka on toistaiseksi murtamaton. Se on myös alaspäin yhteensopiva WPA-tekniikan kanssa. Rakennettavan verkon laitteiden oli tuettava jotakin edellä mainituista tekniikoista, koska muutoin se ei olisi täyttänyt turvallisuuden suhteen määritettyjä vaatimuksia. (Wi-Fi Alliance 2007) Langaton verkko on g-standardin verkko, jonka teoreettinen nopeus on 54 megabittiä sekunnissa. G-standardi sisältää tuen myös vanhemmalle B- standardille, jonka nimellinen nopeus on 11 megabittiä sekunnissa. B-standardia ei kuitenkaan tueta, koska se aiheuttaisi noin 20% nopeuden pudotuksen puhtaaseen G-verkkoon verrattuna. Nopeuden lasku johtuu sekaverkoissa käytettävästä pidemmästä alkumerkistä kehyksissä, sekä pidemmästä odotusajasta. Puhdas G-

14 8 standardin verkko vaatii verkon käyttäjän laitteistolta modernin langattoman verkkosovittimen. Päätelaitteen langattoman verkkosovittimen on oltava yhteensopiva G-standardin kanssa, sekä tuettava WPA- ja WPA2-tekniikoita. (Puska 2005, ) 3.3 Palvelimet Palvelinten on oltava riittävän suorituskykyisiä ja komponenttien osalta luotettavia, jotta kyetään toteuttamaan vakaa ja toimiva verkkoympäristö. Suorituskyvyn osalta käytettävien prosessoreiden on hyvä olla kaksiytimisiä ja keskusmuistia on oltava vähintään 2 gigatavua. Alkuvaiheessa levytilan vaatimukset eivät ole suuret, mutta tulevaisuuden tarpeet kannattaa huomioida, jolloin levytilaa varataan vähintään 500 gigatavua palvelinta kohden. Palvelimien osalta on huomioitava myös mahdolliset komponenttiviat ja levyrikot, jolloin kriittisiä komponentteja on oltava saatavilla korjauksia varten. Ylläpidon saatavissa tulee myös olla varapalvelin, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön nopeasti. Varapalvelimen ei tarvitse vastata suorituskyvyltään verkon alkuperäisiä palvelimia, vaan lähinnä estää suuremman luokan komponenttivikojen ilmaantuessa tarpeettoman pitkä verkon toiminnan katkeaminen. Koska palvelimet ovat verkon toiminnan kannalta oleellisia, on niille taattava suojaus virtakatkosten ja virtapiikkien varalle. Tätä varten palvelimet on suojattava Uninterruptible Power Supply (UPS)-laitteilla, jotka kykenevät virtakatkoksen sattuessa takaamaan palvelimille virransaannin muutamaksi minuutiksi. Tämä aika riittää siihen, että ylläpito voi ajaa palvelimet turvallisesti alas, jos virtakatkoksen oletetaan kestävän pidempään. Palvelimet täytyy myös sijoittaa lukittuun tilaan, jotta asiattomat henkilöt eivät niihin pääse käsiksi. Sijoituspaikassa tulee huomioida myös riittävä ilmanvaihto, jäähdytys ja paloturvallisuus.

15 9 4 VERKON DOKUMENTOINTI 4.1 Osoitteistus S6-yksikkö vastaa leirin viesti- ja tietoliikenneyhteyksistä. Osoitteistuksen tulee vastata sen määrittelemiä periaatteita, olla selkeä ja hyvin dokumentoitu. Verkkoa ylläpitävät useat eri henkilöt, joten heillä täytyy olla tarkka tieto siitä, kuinka osoitteet on määritelty, jotta vikatilanteissa ongelman paikallistaminen olisi mutkatonta ja vika kyettäisiin korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Dokumentoinnin täytyy myös olla niin perinpohjainen, että tarvittaessa seuraaja kykenee omaksumaan verkon topologian itsenäisesti sen avulla. 4.2 Rakenne Ylläpidon täytyy tietää missä verkossa käytettävät langattomat tukiasemat, kytkimet ja antennit sijaitsevat. Tästä syystä niiden fyysinen sijainti täytyy dokumentoida huolella, jotta S6-yksikön vastuulla oleva laitteisto voidaan esimerkiksi määräaikaistarkastuksien sattuessa laskea ja todeta laitteiden kunto päällisin puolin. Yhteyspisteissä ja linkeissä käytettäviin D-Linkin langattomiin tukiasemiin tulee selkeästi merkitä käytössä oleva ohjelmistoversio, missä käytössä laite on, sekä laitteelle määritelty IP-osoite. Nämä tiedot tulee olla luettavissa laitteen päältä, kuten kuvio 2 havainnollistaa.

16 10 KUVIO 2. Tarvittavin tiedoin merkitty tukiasema 4.3 Radiotie ja kanavat Käytettäville taajuuksille ei ole tiedossa minkäänlaisia rajoituksia Libanonissa, mutta silti pitäydytään Suomessa käyttöön hyväksytyissä kanavissa. Linkkien ja yhteyspisteiden käyttämät kanavat tulee dokumentoida selkeästi, jottei niitä vahingossakaan asetettaisi samoille tai vierekkäisille kanaville, jolloin ne voisivat häiritä toistensa lähetystä. Radiotien suojauksen tiedot tulee dokumentoida ja säilyttää siten, etteivät sivulliset pääse niihin käsiksi.

17 11 5 RAUHANTURVAJOUKON VAPAA-AJAN LÄHIVERKKO 5.1 Osoitteistus Satelliittiyhteyden ja nimipalvelun osalta käytettiin julkisia kiinteitä C-luokan IPosoitteita. Sen sijaan vapaa-ajan verkossa sekä palvelimien että työasemien IPosoitteet olivat yksityisiä Network Address Translation (NAT)-osoitteita. NATpalvelu käytti yhtä julkista IP-osoitetta. NAT-osoitteet jaettiin DHCP-nimipalvelulla verkon asiakkaiden päätelaitteille Satelliittiyhteys Neran digitaalinen satelliittiviritin SatLink 1000 sisältää verkkokortin, jonka osoitteeksi on määritelty Tämä on viimeinen paikallinen osoite, jonka kautta tieto kulkee satelliittilinkin välityksellä sekä palveluntarjoajan verkkoon että takaisin lähiverkon palvelimen suuntaan. Palveluntarjoaja Telenor tarjoaa nimipalvelun osoitteet ja käytettäväksi satelliittiyhteyden kautta Palvelimet Lähiverkon palvelinkäyttöön on varattu osoitteet väliltä , sekä osoite Verkon palvelimen eth0-verkkokortti käyttää osoitetta ja yhdyskäytävän osoitteeksi on määritelty Neran satelliittivirittimen verkkokortin osoite. Tähän verkkokorttiin kytkeytyy koko lähiverkko. Osoite on palvelimen eth3-verkkokortin osoite ja kortin yhdyskäytävä on Neran SatLink 1000 on kytketty tähän verkkokorttiin. Palvelimen osoitteesta löytyy Intranet-sivusto käyttämällä selaimessa porttia Osoite on määritelty verkon pelipalvelimen verkkokortille, joka vastaa portissa 1716.

18 Linkit Langattoman verkon Wireless Distribution System (WDS)-linkeille on varattu osoitteet väliltä Näistä osoitteista käytössä on osoitteet väliltä , eli 18 kappaletta, jolloin mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin on varattuna 7 osoitetta. Kuviossa 3 on määritelty WDSlinkeille suuntaa-antavat sijoituspaikat, sekä määritelty niille osoitteet. Verkko: / WDS-linkki KUVIO 3. WDS-linkit Yhteyspisteet Yhteyspisteille, eli laitteille joiden kautta asiakkaat liittyvät verkkoon on varattu osoitteet välille Näistä osoitteista käytössä on osoitteet välillä , sekä osoitteet välillä Käytössä olevien osoitteiden lukumäärä on näin ollen 19 kappaletta, joten vapaana osoitteita on 23 kappaletta. Tämä määrä takaa sen, että mikäli laajennustarvetta tulee, niin osoitteistuksen puolesta laajen-

19 13 tamiselle ei ole esteitä. Alla olevasta kuviosta 4 nähdään yhteyspisteiden osoitteet, sekä mihin WDS-linkkiin kukin yhteyspiste liittyy. Verkko: / WDS-linkki Yhteyspiste Yhteyspiste (sisätila) KUVIO 4. Yhteyspisteet Internet-kahvila Asiakkaiden käytössä oleva Internet-kahvila varaa kahdeksan koneen myötä saman määrän IP-osoitteita, koska näille koneille on seurannan ja käytön kannalta järkevää käyttää kiinteitä osoitteita. Kahvilan koneet varaavat osoitteet väliltä Asiakkaat Verkkoon omilla päätelaitteillaan liittyvät asiakkaat saavat osoitteen väliltä Varattujen osoitteiden määrä vaihtelee sen hetkisen käyttäjämäärän suuruudesta riippuen. Osoitteita voi siis olla käytössä 0

20 14 99 kappaletta samaan aikaan. Suurempaa määrää osoitteita ei ole järkevää jakaa, koska verkon yhteysnopeus ulospäin ei sitä kestä Ylläpito Verkon ylläpidon käyttöön on varattu osoitteet väliltä , sekä osoitteet väliltä Kiinteitä osoitteita ylläpito voi jakaa käyttäjille, jotka tarvitsevat vähemmän rajoitetun yhteyden, eikä heitä jostain syystä voida päästää virkaverkon asiakkaiksi. Näitä ovat esimerkiksi Suomesta vierailulla olevat lehdistön edustajat, koska heidän työnsä puolesta täytyy lähettää materiaalia verkon yli Suomeen. Käytettäessä kiinteää IPosoitetta, täytyy verkkokortille määritellä osoitteen lisäksi verkkomaski. Maski on 24-bittinen. Verkon yhdyskäytäväksi määritellään osoite Nimipalvelimiksi määritellään Telenorin tarjoamat ja Näitä asetuksia ei tavallisen käyttäjän tarvitse määritellä, koska DHCP-palvelin jakaa tiedot automaattisesti yhdistettäessä verkkoon. 5.2 Rakenne ja toiminta Langaton lähiverkko on toteutettu D-linkin kuluttajamarkkinoille suunnatuilla tuotteilla. D-linkin laitteita käytetään siirtotienä. Niiden avulla ei suodateta liikennettä, jaeta osoitteita tai pääsylistojen avulla rajoiteta yhteyspisteisiin liittymistä, vaikka nämä ominaisuudet olisivat laitteilla toteutettavissa. Palvelimia on kaksi kappaletta, joilla toteutetaan verkon palvelut ja yhdistetään lähiverkko Telenorin tarjoamaan satelliittipohjaiseen Internet-yhteyteen Satelliittiyhteys Norjalainen tietoliikenne- ja internetyhteyksien toimittaja Telenor tarjoaa Digital Video Broadcasting Return Channel via Satellite (DVB-RCS) palvelun, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen laajakaistaisen yhteyden. Käytössä on usean tilaajan kesken dynaamisesti jaettu 2 Mbps / 512 Kbps nopeudella toimiva yhteys, joka

21 15 kulkee satelliitin kautta Telenorin runkoverkkoon tarjoten muuttuvakaistaisen Internet-yhteyden, kuten kuvio 5 havainnollistaa. Satelliittilautanen on suunnattu Intelsat satelliittiin, jonka vastaanottimessa numero 2 toimii Internet-palvelu Lähi-idän asiakkaille. Yhteys muodostetaan digitaalisen satelliittimodeemin avulla, joka on malliltaan Nera SatLink Neraan on kytketty koaksiaalikaapelit lähetystä ja vastaanottoa varten. Lähtevän ja tulevan liikenteen kaapelit on liitetty Nera satlink 4033/4035-mikropäähän, joka on kiinni halkaisijaltaan 120 senttimetrin satelliittilautasessa. (Telenor Satellite Services 2006) IntelSat kbit/s Palveluntarjoaja Nera SatLink (Toistinasema) 2048 kbit/s Asiakas SatLink 1000 (Reititin- modeemi) Internet LAN LAN KUVIO 5. Satelliittipohjainen Internetyhteys Palvelimet Welfare-verkossa on käytössä kaksi palvelinta. Verkon toiminnan kannalta tärkein on SkyNet-Server. Skynet-Gameserver on toinen verkon palvelimista, jonka kautta hoidetaan verkon ylläpitoa, seurantaa, varmuuskopiointia ja ajetaan Intranetin pelipalvelinta.

22 16 SkyNet-Server Palvelimen, joka näkyy alla olevassa kuviossa 6, käyttöjärjestelmäksi on valittu Ubuntu Linux-jakelu. KUVIO 6. SkyNet-Server Osoitteiden jakaminen asiakkaille toteutetaan DHCP-palvelimella, jolle on määritelty tarkoin mitä osoitteita jaetaan ja millä määrityksillä. DHCP tarjoaa asiakkaan päätelaitteelle IP-osoitteen lisäksi käytössä olevan 24-bittisen verkkomaskin, yhdyskäytävän osoitteen ja nimipalvelinten osoitteet. Lisäksi se määrittää IPosoitteen laina-ajan. Osoitteen laina-ajaksi on määritelty kaksi tuntia, jonka jälkeen osoite vanhenee ja asiakkaan langaton verkkokortti joutuu uusimaan osoitteen jatkaakseen istuntoa. Osoitteen uusimiselle on määritelty neljän sekunnin viive. Osoitetta ei uusita samalle päätelaitteelle ennen odotusajan päättymistä. Jaossa olevien osoitteiden määrä on pienempi kuin rekisteröityjen käyttäjien määrä, jolloin on mahdollista, että jaettavia osoitteita ei ole tarjolla kaikille verkkoon haluaville. Tällöin odotusaika tarjoaa etusijan verkkoon pääsyä odottaville laitteille, jotka eivät ole saman vuorokauden aikana liittyneet yhteyspisteeseen ja vastaanottaneet määrityksiä.

23 17 Verkon välityspalvelin on määritelty palvelimen osoitteeseen ja toimii portissa Ilman välityspalvelimen määritystä ei asiakas pääse koneellaan sisäverkosta ulospäin niillä ohjelmilla, jotka käyttävät porttia 80 liikennöintiin. Tähän voidaan lukea esimerkiksi WWW-selaimet, sekä pikaviestimet, kuten MSN Messenger ja Yahoo! Messenger. Välityspalvelin on toteutettu Squid web proxy cache 2.6-ohjelmalla, jonka yhteydessä toimii Dansguardian ohjelma, joka huolehtii haettavan sisällön suodattamisesta. Dansguardian on reaaliaikainen WWW-liikenteen suodatusohjelma, joka tutkii ladattavien sivustojen ja tiedostojen sisältöä verraten niitä määriteltyihin sääntöihin. Sääntöjen perusteella se joko hylkää tai sallii ne. Lähiverkosta tulevat pyynnöt, jotka osoittavat porttiin 80, ohjataan Dansguardianille. Dansguardian tutkii pyynnön ja mikäli se hyväksytään, ohjautuu pyyntö Squidiin porttiin Squidista pyyntö ohjautuu verkkokortille, joka on kytketty Neran satelliittivirittimeen, josta on yhteys Internetiin. Vastauksen tullessa välityspalvelin tarkistaa sivun ja tämän jälkeen sivu ohjataan Dansguardianiin, joka tarkistaa sen sisällön ja hylkää sen mikäli sisältö on sääntöjen vastainen. Samankaltaisen pyynnön tullessa uudelleen ei se jatka matkaansa Dansguardianista, koska ohjelma muistaa edellisen pyynnön ja tällöin hylkää sen. Mikäli sivu ei riko Dansguardianiin määriteltyjä sääntöjä, saa se kulkea vapaasti Squidin tarkistaessa löytyykö sen välimuistista kyseistä sivua. Jos haettu sisältö löytyy Squidin välimuistista, latautuu se asiakkaan koneelle nopeammin, eikä lataus kuormita Internet-yhteyttä. (Barron 2007;Creative Commons 2007) Tarkoituksena on nopeuttaa käyttäjien WWW-selailua mahdollisimman paljon, joten Squid on määritelty tallentamaan muistiinsa myös sivustot, joilla on määritelty selaimelle olemaan tallentamatta sisältöä välimuistiin. Pakettien ohjaus ohjelmien välillä ja määriteltyihin portteihin hoidetaan IP-tauluilla. Mikäli asiakas ei ole määrittänyt välityspalvelimen asetuksia ohjelmalle, joka lähettää pyynnön porttiin 80, ohjautuu paketti Dansguardianin kautta vääristyneenä Squidiin, joka hylkää pyynnön. Mikäli asiakas yrittää päästä esimerkiksi WWW-selaimellaan jollekin sivustolle, palauttaa Squid virheestä kertovan sivun selaimelle, joka ilmoittaa syyn pyynnön hylkäykseen. Dansguardianin asetustiedostoihin voidaan tarkasti määritellä esimerkiksi erikseen sallitut sivustot ja lähiverkon IP-osoitteet, joita rajoitukset ja kiellot eivät koske. Dansguardianin ja Squidin yhdistelmä toimii hyvin, kun pyrkimyksenä on rajoittaa tietyntyyppistä liikennettä ja nopeuttaa sivustojen latausaikaa.

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu,

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu, Langaton verkko sairaalakäyt ytössä; ; suunnittelu, toteutus ja käyttökokemukset TYKS, teknillisen huollon yksikkö VSSHP WLAN-käytt yttöönotto WLAN käytk ytössä aikuisten teho-osastolla osastolla alkaen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN

POP-UP -IKKUNOIDEN SALLIMINEN Sivu 1(5) Windows XP SP2 www.procountor.com Windows XP:n Service Pack 2:n (SP2) mukana tulee Internet Explorer 6:een mukaan pop-up ikkunoiden esto toiminto. ProCountor -Taloushallinto-ohjelmistossa voidaan

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1

D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1 D-Link DSL-G604T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 0.1 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite

Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite Maailman ensimmäinen Plug & Go etäyhteyslaite PATENTOITU RATKAISU» Suojattu patenteilla laitejärjestely sekä yhteydenmuodostus menetelmä ONGELMA» Sisäverkossa verkkolaitteiden käyttäminen on helppoa» Kun

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 Vasteaika... 4 2.4 IP- osoitteet...

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA

TIETOTURVALLISUUDESTA TIETOTURVALLISUUDESTA Tietoturvallisuus riippuu monista asioista. Tärkein niistä on käyttäjä itse! Käyttäjä voi toimia turvallisesti tai turvattomasti Tervettä harkintaa tarvitaan erityisesti Internetin

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

F-SECURE SAFE. Toukokuu 2017

F-SECURE SAFE. Toukokuu 2017 F-SECURE SAFE Toukokuu 2017 F-SECURE SAFE SUOJAA YHTEYTESI YKSI TURVA KAIKILLE LAITTEILLE Suojaa kaikki eri laitteesi - PC:t, Macit, puhelimet ja tabletit - yhdellä palvelulla. VIRUSTEN TORJUNTA Suojaa

Lisätiedot

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA:

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: Vikkelä VERKKO vanhallekin PC:lle Langaton lähiverkko on saanut uuden standardin. 80.ac-tekniikka parantaa lähiverkon vakautta ja kasvattaa sekä kantamaa että siirtonopeuksia,

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

AinaCom Skype for Business. Asennusohje

AinaCom Skype for Business. Asennusohje AinaCom Skype for Business Asennusohje 19.11.2015 Sisällys 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 3 2 Windows työasemat... 3 2.1 Windows työasemavaatimukset... 3 2.2

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä.

Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä. Foscam kameran etäkäyttö Etäkäyttö onnistuu kun kamera on kytketty yleisimpiin adsl- tai 3G verkkoihin. Kts. Tarkemmin taulukosta jäljempänä. Kamera sijoitetaan aina paikalliseen lähiverkkoon (LAN) jossa

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot