YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS"

Transkriptio

1 1

2 2 YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS OllisLeppänen&PäiviPartanen 1. Alkusanatjapikaoppaankirjoittajista Onkominustayrittäjäksi? Yrittäjänkokonaiskuntoisuus Mitäminäosaan? Testaaitseäsi Oppimistyylitestit Oppimissopimus Yrittäjänpikatesti Maailmanparasliiketoimintasuunnitelma Toimivaliikeidea Erilaisetliiketoimintamallit Millainenonhyväliiketoimintasuunnitelma? Kukaonasiakkaasi? Asiakaskohderyhmienmäärittäminen Mitenotankontaktinasiakkaaseen? Myynninportaat Huippumyyjänominaisuudet Tehtävä:Asiakastarpeidenkartoitus Mitenpistättuotteesipakettiin? Tuotteistuksenkaava Erilaisethinnoitteluvaihtoehdot Kyllähänyrityksellänimipitääolla Mikäyritysmuotokannattaavalita? Toiminimi Avoinyhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta YritysmuotojenvertailuLtaulukko Mitäyrityksenperustajanpitäätietäätaloudesta? Vain15riittää Yrityksenkriittinenpiste Yritysverotus Autoyritystoiminnassamukana Yrittäjäneläkevakuutusjatyöttömyysturva Arvonlisävero Laskumerkinnät Yritystaloudensanakirja Yrityksenperustaminenkäytännössä Yrityksenperustamisenvaiheet Erilaisiatukiatarjottimella Hyödyllisiälinkkejä Yrityksenkäynnistämissuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma...74

3 3 1. Alkusanat+ja+pikaoppaan+kirjoittajista.+ Tämäaloittavanyrittäjänpikaopasontarkoitettusinulle,jos Pohditomanyrityksenperustamista Sinullaonjoselkeäsuunnitelmaomastayrityksestä Oletjuuriperustanutomanyrityksesi Opasontarkoitettuerityisestiyrittäjienstarttivalmennustentukimateriaaliksi.Oppaanovat kirjoittaneetintoaoy:nolli Ollis LeppänenjaPäiviPartanen.Heovattoimineetaloittavien yrittäjienvalmentajinajokahdeksanvuodenajanjatoimivatitsekinyrittäjinä. Tämäopaseioleoppikirjavaanseontarkoitettutyökirjaksiomanyrityksesikehittämiseen. Käytäsiisoppaansivuillaoleviamuistiinpanosivujahyväksesi.Kirjoitaomiaajatuksia,ideoita jasuunnitelmiasi.kunkirjoitatideantaitehtävänpaperille,toteutuusevarmemminkuinjos annatsenhaihtuaajatustesimukana Intoayrittäjyyteen Joylikymmenenvuodenajanolemmetehneettöitä,jottakynnysyrittäjyyteenolisimatalampi sitäpohtivilla.yrittäjyydenvalmennuskeskuksemmetoimintakäynnistyi2000lluvunalussa Kajaanissapaikallistennuortenjaaloittavienyrittäjienaloitteesta.Nämäajatuksetjaopiton siistestattukäytännössäjatodellisissayrittäjyydenääriolosuhteissa.valmennustemme teeseinäovatalustalähtienolleet: 1.Yrittäjyyslähteejokaisestaitsestä,eiliikeideasta. 2.Parastapaoppiayrittäjyyttäonkäytännönkokeilutoikeidenasiakkaidenkanssa. 3.Yrittäjyyseioleyksinpuurtamistavaanyhdessätekemistä. Nykyisinvalmentajammelevittävätyrittämisenintoaaloittavilleyrittäjillejapienyrittäjille ympärisuomea.vuosittainvalmennuksiimmeosallistuuyli400aloittavaajatoimivaa yrittäjääerialoilta.yrittäjävalmennustemmetoimintamalliperustuujyväskylässävuodesta 1993lähtienkehitettyihinyrittäjyyttäsynnyttäviinPartus menetelmiin.partuslmenetelmien tunnetuinsovelluskohdeonjyväskylässätoimivayrittäjyydenerikoisyksikkötiimiakatemia. Aloittavilleyrittäjillejapienyrittäjilletarjoamme Uusianäkökulmiaomanyrityksenkäynnistämiseenjaomanideantestaamiseen käytännössä Tukeaomanyrittäjäosaamisenkehittämiseensekäyhteyksiäerialojenyrittäjiin Käytännönsparraustapalveluidentuotteistamiseenjamyyntityöhön Mahdollisuudensuorittaayrittäjätutkinto Lisätietojavalmennuksistammejatoimintamallistamme. Yrittäjänpikaoppaanneljännenpainoksenkunniaksi, Kajaanissa OlliLeppänen PäiviPartanen

4 4 2. Onko+minusta+yrittäjäksi?+ Maailmaonmahdollisuuksiatäynnä.Niinmyösyrittämisenmaailma.Vaihtoehtojariittää erilaisiintilanteisiinjatarpeisiin:aloittaisinkosivutoimisenayrittäjänä?ostankovalmiin,jo toimivanyrityksen?menisinkömukaanjonkunosuuskunnantoimintaan?perustankouuden firman,yksinvaiporukalla? Yrittäjyyssopiikaikille.Taisittenei.Jossinullaonasennekohdallaan,oletahkerajakykenet sietämäänepävarmuutta,ovatyrittäjyydenperuspaaluttukevallapohjalla.yrittäjätyyppejä onhyvinkinerilaisia,elämäntapayrittäjistäkansainvälisestitoimiviinkasvuyrittäjiin.yhtä ainoaaoikeaamalliaeiole. Suunnitelmiaosaavattehdäkaikki,muttavastakonkreettisetkokeilutosoittavat,miten suunnitelmattoimivatkäytännössä.jossinullaonhaluajaintoatestataideoitasiyhdessä oikeidenasiakkaidenkanssa,onseparastapaselvittää,onkosinustayrittäjäksi. Yrittäjyyslähteesinustaitsestäsi.Äitisi,paraskaverisitainaapurinkoiraeivoisanoa,onko sinustayrittäjäksi.ottamallaselvääomistakyvyistäsi,oppimallauuttajakokeilemalla rohkeastiuusiatoimintatapojavoityllättääitsesikin minustahanonvaikkamihin Pohdi Onkominullajoyrittäjäkokemusta? Perustatkouudenyrityksen? Ostatkoolemassaolevanliikkeen? Teetkötöitäprovisiolla? Doordonot.Thereisnotry. JediMasterYoda

5 5 LaadiomaSWOT analyysisiyrittäjänä: S=strenghts(vahvuudet),W=weaknesses(heikkoudet),O=opportunities(mahdollisuudet),T =threats(uhat) Vahvuuteniyrittäjänä Mahdollisuudet Heikkouteniyrittäjänä Uhkat +

6 Yrittäjän+kokonaiskuntoisuus+ JokainenmeistäonomanOyMinäAb:ntoimitusjohtaja.YrittäjinäoletomanalasihuippuL urheilija.pelkkäammattiosaamineneiriitä,vaanyrittäjänkokonaiskuntomuodostuumyös henkisestäkunnosta,sosiaalisistataidoistasekäfyysisestähyvinvoinnista. POHDI:MitkäovatomanOyMinäAb:ntärkeimmätkehittämiskohteet?

7 7 Ammattilainen3hallitsee: Lähde:Amerikkalaisilleyritysjohtajillesuunnatunkyselyntulokset,FortuneSlehti2004

8 Mitä+minä+osaan?+ Oppiminenonsitä,ettävoimmetehdäasioita,joihinemmeennenkyenneet. Tunnistaomatvahvuutesi.Missäsinäolethyvä?Haastaitsesikehittämäänomaaosaamistasi epämukavuusalueella.oppimisenflowltilasyntyy,kunhaasteetovatsopivankokoisiaomiin taitoihisi.jatkuvakehittyminenyrittäjänävaatiitietoistakeskittymistäjaitsensähaastamista. Oletkovalmis? Lähde:Tuominenetal.Sytyjasytytä. Osaaminenon: Tietoja(koulut,kurssitmuuhankittutieto) Taitoja(mitenosaansoveltaatietoja) Kokemusta(työkokemus,elämänkokemukset) Asenteita(haluoppiauuttajatehdäuusiaasioita,innostus) Kontakteja,verkostoja(millaisetverkostot,yhteydetjatiedonlähteetonkäytössä)

9 Testaa+itseäsi+ Kuinkahyvintunnetitsesijaomanpersoonasiominaisuudet?Omanpersoonallisuustyypinja tiimiroolintutkimiseenlöytyymoniaerilaisiatestejä.tässälistaerilaisistailmaisista persoonallisuusjayrittäjätesteistä,joitavoittutkiainternetissä: Finnveranyrittäjätesti VantaanUusyrityskeskuksenyrittäjätesti KaakkoisISatakunnanKehityskeskuksenyrittäjätesti RopeIyhtiöidenSuperyrittäjänominaisuudetItesti Belbinintiimiroolitesti MBTIPersoonallisuustesti POHDI:Mitätestivastauksetkertovatsinulle? L Mitäuuttaopititsestäsi? L Mitäajatuksiatestinvastauksetvahvistivat? L Mikäyllätti? L Mitkäovattestinvastaustenperusteellavahvuuksiasiyrittäjänä? L Mihinasioihinsinunpitääkiinnittäähuomiota? L Mitäominaisuuksiahaluatitsessäkehittää?Miten? Entämilloinjamissäopitparhaiten? TestaaomaoppimistyylisiseuraaviensivujenoppimistyyliLtesteillä.

10 Oppimistyylitestit+ Valitseseuraavistavaihtoehdoistaitsellesisopivinjaannasille3pistettä,seuraavalle2 pistettäjavähitenluonteenomaiselle1piste.laskelopuksipisteetpystysuoraanyhteen, jolloinlöydätsuosikkijärjestelmäsi. A B C Opin näkemällä ja kat- Opin sanallisista ohjeista. Opin tekemällä, kokeilemalsomalla, miten tehdään. Selitän asiat itselleni. la. Liike ja kosketus ovat tärkeitä. Muistan helposti kasvot. Muistan nimet paremmin Muistan, mitä olen tehnyt, Teen muistiinpanoja kuin kasvot. Muistan ja opin sanonut tai kokenut. kuulemastani. toistamalla. Kun suunnittelen, teen Suunnittelen puhuessani. Ratkaisen asiat tekemällä. paperille ehdotelmia ja Ratkaisen asiat puhumalla. Teen itselleni rautalankalistoja. mallin. Hahmotan sanat kuvina Kuulostelen sanoja. Selitän Etsin oikean muodon kirtai mielikuvina. sanat itselleni. joittamalla. Seuraan ajankohtaisia Kuuntelen usein radiota Pysyn ajantasalla selailetapahtumia lukemalla seuratakseni aikaani. malla lehtiä ja katsomalla lehtiä. TV-uutisia muutaman minuutin ajan. Etsiessäni jotakin osoi- Vieraan paikan löydän kysy- Haen vieraan paikan ensisitetta vieraassa kaupun- mällä tietä joltakin. jaisesti kokeillen, miten gissa tutkin tarkkaan sinne mennään. karttaa. Vietän mielelläni vapaa- Vapaa-aikanani kuuntelen Vapaa-aikaani kuuluu liiaikaa katsomalla TV:tä/ usein levyjä tai radiota. kunta jossain muodossa. videota, käymällä elokuvissa ja teatterissa. Siisti pukeutuminen on Mielestäni pukeudun järke- Pidän mukavista vaatteista minulle tärkeää. västi. ja kengistä. Minulle on tärkeää jär- Taustahäly ottaa korviini. Mukava tunnelma on tärjestys. Esineiden pitää keä. Pidän ihmisistä. olla paikallaan. Kysyn usein: Miltä Kysyn usein: Miltä kuulos- Kysyn usein: Miltä tuntuu? näyttää? taa? VISUAALINEN AUDITIIVINEN KINESTEETTINEN pistettä pistettä pistettä TuulaLöfman1996

11 11 Pidänhiljaisuudesta. OPPIMISTILANTEESSALUONTEENOMAISTA Pidänpehmeästämusiikista. Pidänkirkkaastavalaistuksesta. Istunmielellänipöydänääressätukevalla tuolilla. Keskitystehtävään,kunnesseonsuoritettu. Enpidätaukoja. Syöntaijuontehtävänsuorittamisenjälkeen. Opinasiankerrallaanjamuodostansitten kokonaisuuden. Analysoinongelmaajapääsensitten ratkaisuun. Olenkiinnostunutyksityiskohdistajamuistan nehelposti. Työskentelenmielelläniyksin. Pidänpehmeästä,himmeästävalaistuksesta. Istunmukavallatuolilla,lojunsängyllätai lattialla. Vointehdäuseitatehtäviäkerrallaan.Pidän taukojavälillä. Napostelentaijuonmielellänijotain työskennellessäni. Haluanymmärtääkokonaisuudenennenkuin menenyksityiskohtiin. Olenimpulsiivinenpäätöksenteossa. Ymmärränilmiötasiayhteyksissävälittämättä yksityiskohdista.luenrivienvälistä. Pidänpienryhmätyöskentelystä. Enolekiinnostunutluennoitsijantaiopettajan henkilökohtaisistakokemuksista. Olenkiinnostunutfaktoistajamuistanne helposti. Teenyhdenasiankerrallaan.Keskittyessäni minuaeiolehelppohäiritä. Suhteutanopetettavanasianomiin kokemuksiinijanautintoistenkokemusten kuuntelusta. Näenilmiöidenvälisiäsuhteitaja samankaltaisuuksia. Osaantyöskennelläuseanasianparissa samanaikaisesti. Enpidäepämääräisistäkysymyksistäkuten olettaenettä Pidäntäsmällisestiastetuistakriteereistäja palautteesta. Pidänjäsennyksistä. Vastaanusein:riippuusiitäettä toisaaltaja toisaalta.. Haluannähdätiedonmerkityksen. Pidänyhteenvedoista. ANALYYTTINENOPPIJA rastia KOKONAISVALTAINENOPPIJA rastia TuulaLöfman1996

12 12 VisuaalinenIhminen Visuaalisenihmisenilmauksia: Ennäesentapahtuvan Minunnäkemyksenion Voinnähdäitseni Tulevaisuusnäyttääsynkältä Sevärittikaiken Minullaonhämäräkuvasiitä Visuaalisenihmisenkäyttämiä järjestelmäsanoja Näkyä,katsella,näkymä, hämärä,himmeä,horisontti, selvä,kirkas,kuvailla,heijastaa, loistaa,häivähdys,vilkkua, maalailla,pintakiilto,hohtava, hohde,värikäs,häikäisevä, kalveta,kimaltaa, selväpiirteinen,silmäillä,kehys, himmentääjne. Millainenonvisuaalinen ihminen? Pukeutuminen,siistiä,tyylikästä, sävysävyyn. Katsoosuoraansilmiin. Prosessoidessaaneriasioita silmätliikkuvatkeskitason yläpuolella. Ostopäätöksettehdään ulkonäönperusteella. Elehtiipaljonkäsillään. Prosessoinopeasti. Käsialaselkeää. Hyvämielikuvitus Pitääauditiivistaihmistä jahkailijana. AuditiivinenIhminen Auditiivisenihmisenilmauksia Eikuulostahyvältä Kuulenitsenisanovan Kuulostaatutulta Puhunitsekseni Minuntäytyyvaimentaasitä Sanomattakinselvää Auditiivisenihmisenkäyttämiä järjestelmäsanoja Kuulostaa,kuulostella,humista, hälyttää,mölytä,raikuva, kaikuva,sointi,soinnukas, huutaa,kilahtaa,nariseva, soittaa,hoilottaa,äänetön, ärähtää,pärinä,kolahdus, sirkutella,hiiskahtaa,poru, kirkuva,puhutteleva,mykistävä, inistä,jylinäjne. Millainenonauditiivinen ihminen? Pukeutumisestavaikealöytää vihjeitä.mahdollisestiheliseviä koruja. Katsoohiukansivuun kääntää korvansakuullakseen paremmin. Prosessoidessaansilmät liikkuvatkeskitasolla. Ostopäätöksettehdäänäänen perusteella. Elehtiikäsilläänhyvinvähän. Prosessoihitaasti, kasettimuisti etenee järjestelmällisesti. Pitäävisuaalistaihmistä hätähousuna. KinesteettinenIhminen Kinesteettisenihmisen ilmauksia Olenliiankiinnitavoissani Olenjumissa Tuntuuhyvältä Täriseninnosta Minustatuntuu Ahdoinpaitsenitaasturvoksiin Painetaanvillasella Kinesteettisenihmisen käyttämiäjärjestelmäsanoja Porautua,venyttää,murskaava, luovia,karkea,kova,lamaantua, tuntea,kelata,tunkeilla,hapan, pehmeä,terävä,kärähtää, kuvottava,hikeentyä, nuoleskelija,pistellä,kahmia, potkaista,tiukkapipoinen,imelä, haiskahtaa,käsinkosketeltava Millainenonkinesteettinen ihminen? Pukeutuumukaviin,rentoihin vaatteisiin.elehtiikokokeholla. Vilkuilee,eikatsosuoraan silmiin. Prosessoidessaansilmät liikkuvatkeskitasonalapuolella. Ostopäätöstehdään mukavuudenjanäppituntuman perusteella. Prosessoiasioitalihasmuistin avullajakeskimääräisellä nopeudella. Ihmetteleevisuaalisennopeutta jaauditiivisenhitautta. Tärkeintäon,ettätuntuu mukavalta.saattaaollahiukan pyöreä. L S.Chamberlaine&J.Prince:SisälläVapaus1996

13 13 Erilaisia3yrittäjätyyppejä: 1.Elämäntapayrittäjä pienyrittäjä,jokaelättäätyölläänitsensäjaperheensä, jolleammattitaitoontärkeämpääkuinitseyrittäminen. 2.AmerikkalainenSelfmademan luoominkäsintyhjästämenestyvänyrityksen. 3.Dynaaminenyrittäjä ottaariskejä,altistaaitsensäepäonnistumisellejaon kasvuhakuinen. 4.PellePeloton oninnovatiivinen,luovajauudistumaanpyrkivä. 5.Yrittäjäpakonedessä esim.ulkoistettutyöntekijätaitaiteilija,jolle merkittävintäonomantyöntekeminen,luominen:yrittäjästatustaisvelvollisuudet eivätkiinnosta. 6.Riistäjä tavoitteleehäikäilemättömästiomaaetua,hyötyymuiden kustannuksella,hankkiiomaisuuttajopalakejakiertäen. 7.JamesBond Yhteisenhyväntaivaikkapahänenmajesteettinsaasialla. 8.Omanvoitonmaksimoija Omantaloudellisenedunasialla. 9.Jalokilpailija Omansuorittamisenasialla,tavoitteleevoittoanähdäkseen kuinkahyvinonnistuu,eirahanitsensätähden. 10.Itsensäkehittäjä Hyvänelämänasialla,haluaaollaitsenäinen,kehittyäja toteuttaaitseään. Lähde:KariVesala,yrittäjät.fi02/ Oppimissopimus+ Kuva:JukkaHassinen,PartusOy perustueniancunninghaminlearningcontract malliin Oppimissopimusontyökaluitsensäkehittämiseenjaomienlähtökohtiesi,tavoitteidenja päämäärientarkasteluun. Oppimissopimusontyökalu,jokakannattaapäivittäävähintäänkerranvuodessa.Samalla näetmitenoletkehittynytmatkallasikuluneenvuodenaikana.

14 14 Oppimissopimukseni3 Päivämäärä: 3 1.Historia:Missäolenollut?Mitäolenoppinut? 2.Nykyhetki:Mitäolennyt?Mitäosaan?Mitkäovatvahvuuteni? 3.Tulevaisuus:Mitähaluanolla?Mitähaluanoppia? 4.Tie:Mitensaavutanpäämääräni?Mitkäovatvälitavoitteitani? 5.Mittarit:Mitenmittaankehittymistäni? Oppimissopimus(learningcontract)perustuuIanCunninghaminitseohjautuvanoppimisen (selfsmanagedlearning)teoriaan.

15 Yrittäjän+pikatesti+ Täytäoheinenyrittäjänpikatesti.Pohdimyös,mitenhaluaisititseäsikehittääkyseisessäosaL alueessa. Täysin Osittain Ehkä Osittain Täysin eri eri samaa samaa Kehittämistoimenpiteet mieltä mieltä mieltä mieltä Olenylpeä,ettäolenyrittäjä Minullaonselkeättavoitteet yrittäjänä. Olenluotettava.Envalehtele koskaan Tulenhyvintoimeen erilaistenihmistenkanssa. Pärjääntaloudellisestihyvin Hallitsenhyvinoman ajankäyttöni. Nautintuotteidenjaomien palveluidenimyynnistä. Jokapäiväonmukavaherätä töihinomaanyritykseen Olenhuippuammattilainen omallaalallani. Olenkiinnostunut osaamisenikehittämisestä Haluanmenestyäyrittäjänä Mikä3kysymys3testissä3herätti3eniten3ajatuksia?3Mitkä3ovat3testin3perusteella3sinun3 vahvuuksiasi3yrittäjänä?3 40pistettätaiyli.OletoikeallatielläLkeskityluomaanitsellesimielenkiintoisiahaasteita, jottakehitytedelleenyrittäjänä 20pistettätaiyli.Sinussahyvääyrittäjäainesta.Selkeytäomattavoitteesija kehittämiskohteesiyrittäjänäjatartutoimeen Alle20pistettä.Pohditarkkaan,onkoyrittäjyyssinulleoikeavaihtoehto.Pohdiomiaarvojasi jatavoitteitasisekämietierilaisiavaihtoehtojaitsesityöllistämiseen.

16 16 Muistiinpanoja

17 17 Muistiinpanoja

18 18 Muistiinpanoja

19 19 3. Maailman+paras+liiketoimintasuunnitelma.+ Mystinenjahienoltakuulostavasana,liiketoimintasuunnitelma,tuleevastaanläheskaikkialla, missäpuhutaanuudenyrityksenperustamisesta. Sinullatuleeollaliiketoimintasuunnitelma, jottavoimmearvioidayritysideaasi,toteavatvirkamiehetmonessaorganisaatiossa. Heovatoikeassa.Liiketoimintasuunnitelmaonsekokonaisuus,johonniputetaanyhteen kaikkinemielessäsipyörineetsuunnitelmat,mitäaiottehdäjamitenaiotyritystoimintaasi pyörittää.paperinkulmiinraapustetutlaskelmatkirjataanselkeämpäänmuotoon,tuotteetja palvelutkuvataantarkemminjne.aimiksikö?nosiksi,kuneitoisetihmisetvoisinunpääsi sisäänkurkistaatailukeaajatuksistasi,mitenoletajatelluttoimia.liiketoimintasuunnitelma pitääsisälläänniinanalysointiasinustaitsestäsiyrittäjäpersoonanakuinmyösliikeidean kuvausta,tapaatoimia,markkinointia,rahoituksenjärjestämistä,kannattavuuslaskelmiaja yrityksenarkirutiinienhoitamista. Liiketoimintasuunnitelmakirjataanitselleohjenuoraksi,muttasamallasetoimiimyöstäysin ulkopuoliselleosoituksenasiitä,ettäyritystoimintaakokonaisuudessaanonhuolellapohdittu jaanalysoitu.kirjallisessamuodossaajatuksetkinjäsentyvätparemminjasamallahuomaa,jos jokinosalaluekaipaavielätarkempaasuunnittelua.liiketoimintasuunnitelmallelöytyymonia erilaisia,valmiitapohjia.valitsepohja,jokavastaasinunideaasijatarpeitasiparhaiten. Toiminimenperustavallesähköteknikolleeiolevälttämättätarpeellistamiettiä kansainvälistymissuunnitelmia. Josliiketoimintasuunnitelmankirjoittaminentuntuusinustahelpoltajaitsestäänselvyydeltä, niinhyväyritysideasionsilloinlainakinpaperillalselkeäntuntuinen. Liiketoimintasuunnitelmaeiyksistääntakaaonneajaautuutta,silläseonnimensämukaisesti vainsuunnitelma,jokavoimuuttuahyvinkinpian.monetmieltävätkin liiketoimintasuunnitelmallaolevankaksieriroolia:seonperustamisvaiheessakirjoitettava perustamissuunnitelmajatoiminnanpyöriessäesimerkiksivuosittainpäivitettävä kehittämissuunnitelma. Mikä3on3liiketoimintasuunnitelma3merkitys?3 1.Omanliiketoiminnanjärjestelmällinenpohdinta. 2.Viestinnänvälineerisidosryhmienvälillä. 3.Päätöksenteonjafokusoitumisenvarmistaminen. 4.Osaamisaukkojentunnistaminenliikeideantoteutuksessa. 5.Resurssienkartoitusjalisäresurssientarpeenselvitys. LiiketoimintasuunnitelmanlaatimisessavoithyödyntääIntotalonYrittäjäntärkeätasiakirjat Smuistitikultalöytyviävalmiitapohjiasekätämänpikaoppaanlopussaolevaa Liiketoimintasuunnitelma.com palvelunsuunnitelmapohjaa.

20 Toimiva+liikeidea+ Setäyttääasiakkaantarpeeneliratkaiseejonkinongelman Seoninnovatiivinen Seonainutlaatuinen Silläonselväkohde Seonkannattavapitkälläaikavälillä Liikeideannelikenttä: Kenelle? Mitä? Miten?(tapatoimia,mitentuotan palvelun) Milläimagolla? (mitensaanasiakkaatostamaan)

21 Erilaiset+liiketoimintamallit+ Minkälaisentoimintamallinvalitsetyrityksellesi?Yrityksesituotteidentaipalveluidenei tarvitseollauusiataiinnovatiivisia,josvalitsetperinteisestäpoikkeavantoimintamallin.uusi toimintamallivoiollaavainuusienasiakkaidenlöytämiseen.hyväesimerkkion verkkokauppojenmullistusperinteisessäkaupassa.perinteinenjahyväksihavaittualoittavan yrittäjäntoimintamallionpuolestaan MiesjaHiace. Teetkötyösiomissatiloissavaiasiakkaantiloissa?Mitenasiakasostaapalvelusitaituotteesi? Mitenjärjestättuotannonvaioletkovaintuoteoikeuksienomistaja? Erilaisialiiketoimintamalleja: L Kiinteätoimipiste L Puhelinmyynti L Liikkuvatoimipiste L Tapahtuma L Verkkokauppa L Verkostot, klubi L Postimyynti L Tuottaja L Vuokraus L Oikeuksienhallinta L Franchising L Managerointi L Maahantuonti L Alihankinta L Mikävoisiollauudenlainentapa L Konsultointi harjoittaaliiketoimintaa? L Kotimyynti Yrittäjyydellekinonerilaisiavaihtoehtojaomanyrityksenperustamisensijaan: Oman,uudenyrityksenperustaminen Perheenyritystoiminnanjatkaminen Olemassaolevanyrityksentaisenosanostaminen Osakkaaksituleminentoimivaanyritykseen FranchisingLyrittäjyys OsaLaikainentaisivutoiminenyrittäjyys FreelancerLtoiminta Omanosaamisentaipalvelunmyyminenosuuskunnankautta

22 Millainen+on+hyvä+liiketoimintasuunnitelma?+ Liiketoimintasuunnitelmaonetenkinsuunnitelmasinulleitsellesi.Lisäksiseonarvokas asiakirjayritysideasiesittelyssä,myymisessäjarahoituksenhankkimisessa. Jäsentääjaselventääyritystoiminnankannattavuuttajamenestymisen mahdollisuuksia Sisältömm. o Omatausta,osaamisenarviointi,motiivityrittäjyydelle o Liikeideanselvitys:mitä,mitenjamihintarpeeseenyritystuottaa o Asiakkaiden,markkinatilanteetjakilpailijoidenkartoitus o Yrityksensijainti,koko,tuotantovälineetyms. o Markkinointitoimenpiteet o Rahoituslaskelmat o Kannattavuuslaskelmat

23 23 Muistiinpanoja

24 24 Muistiinpanoja

25 25 Muistiinpanoja

26 26 4. Kuka+on+asiakkaasi?+ Toimiikoyrityksesikäytännössä?Paperillevoitlaatiavaikkakuinkamontaerilaista suunnitelmaa,muttavastakäytännönkokeilutratkaisevatonkoyrityksesikannattavalla pohjalla.kokemuksemmemukaanparastapatestataomanyritysideantoimivuuttaon kokeillasitäyhdessäasiakkaidenkanssa. Tärkeintekijäalkavanyrityksenmenestymiselleovatasiakkaat.Tuotteesivoiollavaikka kuinkainnovatiivinenjapalvelusimaailmanparasta,muttajossinullaeioleasiakkaita huomaatsenhetiomastakassastasi. Insinöörimäinentapakehittääyritystälähteetuotteistajarakenteista.Moniosaajapanttaakin omaaosaamistaanjaideaansaliianpitkäänoikeiltaasiakkailta.asiakkaitajaomanidean testaamistaeikannatapelätä.mitäaikaisemmassavaiheessasaatasiakkaasimukaan yrityksesipalveluidenjatuotteidenkehittämiseen,sitäenemmänheovatvalmiita markkinoimaansinuakollegoilleenjaystävilleen. Yritysideaasivoittestataasiakkaankanssamm. Haastattelemallaasiakastahänentarpeistaan Kokoamallaasiakasraadinavainasiakkaistasi Antamallatuotteesikoekäyttöönasiakkaalle Järjestämälläasiakastilaisuuden Toteuttamallatoimeksiannonasiakkaalle Esiselvitystaikartoitusprojektina Uskallatkoottaavastaanpalautetta?Yrittäjänäsinuntuleeoppianauttimaankriittisestä palautteesta.hymistelyjamielistelyeivieyritystäsimihinkään,muttaaitojasuorapalaute antaasinulleoikeastitietoasiitä,mitensinuntuleepalveluasiparantaa. Muttamitääntästäetvoitehdä,josettiedäkukaonasiakkaasi Veikonputkityöjahiihdonopetus.AnjanompelimojaatkLhuolto.Pieniäkuntiakiertäessä tuleevastaanyrityksiä,jotkatuntuvatolevanhukassaomassayritysideassaan.tarkempi tutustuminenkuitenkinosoittaa,ettänämäyrittäjättietävätasiakkaidensatarpeetjasen mikäonriittävämääräasiakkaita,ettätoimintaelättääyrittäjänparintuhannenasukkaan kunnassakin.muttaniinveikkokuinanjakinovatjoajatsittentodenneet,ettäkaikkieivätole heidänasiakkaitaan.eikävähäisiämarkkinointieurojakannatatuhlataomanyrityksennimen kailottamiseentorilla. Asiakkaat3jakautuvat3kolmeen3eri3kohdejoukkoon:3 Potentiaalisetasiakkaat ovatihmisiätaiorganisaatioita,joillaonsellainenongelma mihinyrityksesivoitarjotaratkaisunjajotkavoisivat3ollakiinnostuneitayrityksen tarjoamastapalvelustataituotteesta Saavutettavissaolevatasiakkaat ovattarkempiosapotentiaalisistaasiakkaista.heillä onkiinnostuksenlisäksiostokykyä3ja3mahdollisuusostaatuotetaipalvelu. Kohdeasiakkaat ovatsaavutettavissaolevistaasiakkaistaniitä,joihinyrityksen kannattaa3keskittyä,koskasilläonkilpailukykytaikilpailuetu.

27 27 Kaikkeakaikilleoneikenellekääneiyhtäänmitään.Jottavoitoikeastikehittäätoimivan yrityksen,onsinuntiedettävätarkkaanketkävoivatollasinunasiakkaitasijaketkäeivätole sinunasiakkaitasi.mitäparemmintiedätketäasiakkaasiovat,sitähelpompaasinunon kohdentaamarkkinointijamyyntioikeilleihmisille,oikeaanaikaan.jasitähelpompisinunon luodapalveluistasituotteita,jotkatäyttävätasiakkaasitarpeen Asiakaskohderyhmien+määrittäminen+ Myitsittenpalveluasisuoraankuluttajilletaiyrityksille,päätöksentekeeainaihminen.Oiken kohderyhmänmäärittämiseksisinuntuleevastataseuraaviinkysymyksiin: 1. Kukavoisiollakiinnostunutyrityksenipalvelustataituotteesta? 2. Kenelläonmahdollisuusostaayrityksenipalvelutaituote 3. Keneennäistäasiakkaistaminunkannattaakeskittyä? MarkkinoinninasiantuntijaTimoRopenmukaankohderyhmäntulisiollaniinpieni,ettäse hirvittää.jasittenkinkohderyhmätulisipuolittaa.asiakaskohderyhmienvalitseminen hirvittää etenkinaloittavaajapientäyrittäjää.muttamuista:kohderyhmänmäärittäminen eitarkoitaettäetvoisimyydäpalveluasiasiakkaalle,jokaeikuulukohderyhmään Kohderyhmänmäärittäminenauttaasinualöytämäänneasiakkaat,joihinsinunkannattaa panostaajajoihinsinunkannattaakohdistaamyyntiljamarkkinointitoimenpiteesi.

28 28 Asiakaskohderyhmienmäärittämisenkysymykset: 1. AsiakasprofiiliLKukaonasiakkaani?Mitkäominaisuudetkuvaavatparhaitenminun asiakastani? 2. OstoperustatLMiksiasiakkaaniostaa?Mikäonasiakkaaniongelma? 3. TuotehyödytLMitämyyn?Mitkäovattarjoamaniydinhyödyt? 4. SijaintiLMissäasiakkaanion?Missätavoitanasiakkaaniparhaiten? 5. AjoitusLMilloinasiakkaaniostaa? 6. KilpailutilanneLKetkäovatkilpailijoitani(asiakkaanmielessä)?Mitkäovatheidän tarjoamansaydinhyödyt? 7. Epäasiakkaat LKetkäeivätoleasiakkaitani? Lähde:Tracy,B.AdvancedSellingStrategies Erilaisiakohderyhmävalintoja Kunta maakunta SuomiSulkomaat Kuluttajat yritykset Yksinyrittäjät pksyrittäjätssuuryritykset Opiskelijat nuoretaikuiset perheet keskisikäiset eläkeläiset Harrastajat ammattilaiset Edelläkävijät mukavuudenhaluiset konservatiiviset hintatietoisetsidealistit

29 29 Miksiasiakasostaa? Asiakaskyselyonihankivajuttu.Muttajoskysytasiakkaaltasitarvitseekohänjotainuutta palvelua,äläluotakyselyntuloksiin.todellisuusonosoittanut,ettäihmisetvastaavat kyselyihinjokoylipositiivisestitaikokonaanuudenpalvelunollessakyseessä,heeivätosaa hahmottaaomaatarvettaan.kuinkamoniuskoivielä1990lluvunalussakoskaan tarvitsevansaomaamatkapuhelinta? Asiakkaanostopäätöksentakanaonvain20järkeäja80päätöksestäsyntyy psykologisista,suureltaosinpiilossaolevistasyistä. Mitäasiakkaatmiettivätostopäätöstätehdessään? Osaankominäkäyttääsitä? Säästänköaikaani? Helpottaakotämäminuntyötäni? Teenkötälläenemmänrahaa? Toimiikosevarmasti? Voinkoluottaamyyjään? Teenkövaikutuksenlähimmäisiini? Saankovapautta? Lähde:Parantainen,J.Tuotteistaminen.2007 Jospystytkaivamaanesiinnäitäkysymyksiä,jotkaasiakkaidenmieltäaskarruttavatja vastaamaanniihinostotilanteessa kauppaonsinun 4.2. Miten+otan+kontaktin+asiakkaaseen?+ Josmietituskallatkoottaayhteydenasiakkaaseen lopetapohtiminenjatartupuhelimeen Myyntilähteeliikkeelleensimmäisestäyhteydenotostajaseonkuinsalaatinkasvattamista jottamyyntiätulisijatkuvastionsinunotettavajatkuvastiuusiakontaktejaasiakkaisiisi. Kerrokukaoletjamitäedustat Herätäkiinnostuskysymyksellä Parashetkiasiakkaankontaktointiinonsilloin,kunasiakkaanostoikkunaonjuuri aukeamassa.josikkunaonmennytkiinni,oletauttamattomastimyöhässä.muttajosolet liikkeelläennenkuinostoikkunaaukeaa,sinullaonhyvinaikaakartoittaaasiakkaantarpeetja tarjotapalveluasioikeallahetkellä. Ostoikkunaaukeaakun Kunjotainmeneerikki Sopimuspäättyy Työntekijätuleetailähtee Kilpailijatuleetailähteemarkkinoilta Muotimuuttuu Uusilakituleevoimaan

30 30 Lähde:Parantainen,J.Uudenyrittäjänkäsikirja Perinteisestiyritysmyynnissäsyksyonparastaaikaa.Silloinoletajoissamyymässäpalvelua, jonkayritysvoibudjetoidaseuraavallevuodelletaietenkinjulkisissaorganisaatioissavoit saadamyytyäpalvelusi,silläkuluvanvuodenbudjetissaonvielävaraa. Kuluttajakaupassasesongitohjaavatasiakkaidenkäyttäytymistä.Tunnistajaennakoioman alasijaalueesisesonkiajatjavarmista,ettäpystytottamaansiitäkaikenirti.käytäsesonkien ulkopuolinenaikahyödyksesi esimerkiksikontaktoimallauusiaasiakkaitataitoteuttamalla erikohderyhmillekohdennettujakampanjoita. Pohdi,voisitkosinäavataasiakkaanostoikkunan?PuolankalainenliikelahjojamyyväAxel&Rose yritysottaayhteydenjoululahjojaasiakkailleenjatyöntekijöilleenostaviinasiakkaisiinjo toukoskesäkuussa.hetekevätkaupatjopuolivuottaennenjoulusesonkia,jokahelpottaa asiakastajaantaatuotannolleaikaalahjojentekemiseen,paketointiinjapostitukseen.kun kilpailijatvastalähettävätkatalogejaan,axel&roseonjomyynytvarastonsaloppuun. Asiakaskontaktoinninvälineettehokkuusjärjestyksessä: 1. Asiakastapaaminen 2. Esittelypistetaimessupaikka 3. Puhelin 4. Henkilökohtainenkirje 5. Henkilökohtainensähköposti 6. Sosiaalinenmedia 7. Sähköpostilista 8. Joukkokirjetaifaxi Parastaonaina,josvoittavataasiakkaasisilmästäsilmään.Asiakkaanonvaikeampisanoa sinulle ei jasamallaopititsekinenitenmikämyyjamikäei. Suhteellisestitehokkaintapaasiakkaankontaktoimiseenonedelleenpuhelin.Puhelimella voitsaadaparhaimmillaanyli100kontaktiapäivässäjasamallakuuletasiakkaasiäänensekä suhtautumisentuotteeseesi. Sähköpostionhelppotapa,muttaseonmyöshelppojättäähuomaamattajaklikatasuoraan roskakoriin.käytäsähköpostiavainmyynnintukenajavarmistamieluitenainapuhelimitse, ettäasiakasonsaanutviestisi. Sosiaalisenmediankauttapystytseuraamaanmarkkinointikampanjasitehokkuuttajasaat tietoa,ketkäovatyrityksesituotteistajapalveluistakiinnostuneita.

31 Myynnin+portaat+ Myyntitapahtumassajaasiakastapaamisessaontärkeintäantaaasiakkaalletilaa.Kysele, kuuntelejaannaasiakkaankertoaomistatarpeistaan.onnistuneessamyyntitilanteessa asiakasonäänessä80jamyyjä20ajasta.mitäenemmänselität,sitävähemmänmyyt. Hyödynnäomanmyyntitapaamisensuunnittelussamyynninportaita. OTAMYYNTITILANNEHALLINTAASI.Monessaliemessäkeitettymyynninammattilainen MarkkuTauriainenkertookirjassaanInspireMeomastamyyntitekniikastaan,jokaperustuu myyjänjaasiakkaantekemään sopimukseen.tämänsopimuksenideaon,ettämyyjäsopiiheti tapaamisenalkuunettäkäytössäolevassaajassa(3s30min)häntuleekertomaanasiakkaalle hyödyistä,eduistajasäästöstämitäasiakasvoisaada.tämänjälkeenmyyjäkysyyvielä,että sopiikotämäasiakkaallejavahvistaasenkättelyllä.näinmyyjäsaaasiakkaansitoutumaan kuuntelemaantarjouksenjamyyntitilanneonmyyjänhallinnassa.

32 Huippumyyjän+ominaisuudet+ Onkosinustamyyjäksi?Kylläon.MyyntikouluttajaTuijaRummukainenontutkinuterialojen huippumyyjienominaisuuksiajatodennut,ettäharvamyyjäoli syntynyt myyjäksi. Myyntityössäratkaisevintanäyttääkinolevankurinalainenasiakkaidenkontaktointieikä niinkäänsujuvasupliikki.tutkimuksessaanrummukainenlöysiseuraavatkahdeksanmyyjän ominaisuutta,jotkahuipputuloksiasaavuttaneillamyyjilläolivatyleensäkeskinkertaisiaja vain2l3ominaisuuttaolimuitamyyjiähuomattavastiparempia. Myyntityössäkehitytvainmyymällä.Annaitsellesiarvosanaomistamyyntitaidoistasija pohdi,mitenvoisitomiataitojasikehittääkäytännössä? Huippumyyjänominaisuudet Omaarvio Kehittämistoimenpiteet: (4L10) 1.Asenne 2.Ajankäytönhallinta 3.Myyntiesittelytaidot 4.Tuotetietous 5.Ulkoinenolemus 6.Uusasiakashankinta 7.Kykytullatoimeenerilaisten persoonienkanssa 8.Kaupanpäätöstaidot Lähde:TuijaRummukainen.Huippumyyjienominaisuudetjatositarinoita.2007.

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES IDEANIKKARIN HUNAJAPURKKI Johdanto Viime keväänä, kun olin myymässä asuntoani, sain päähäni hullun ajatuksen. Ajattelin testata ihan käytännössä ideaani uudesta markkinointitavasta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

PIKALUKUOPAS. Sisältö:

PIKALUKUOPAS. Sisältö: Tuplaa lukunopeutesi lue enemmän, helpommin ja nopeammin PIKALUKUOPAS Opi pikalukemaan näiden tehokkaiden ja yksinkertaisten vinkkien avulla. Sopii kaiken ikäisille. Voit lähettää tämän oppaan myös ystävillesi.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Valmentajan opas. Osuuskunta

Valmentajan opas. Osuuskunta Valmentajan opas TEEMA KLUBI Osuuskunta Osuuskunta yhdessä yrittämistä Osuuskuntien suosio kasvaa! Yhä useampi nuori valitsee yritysmuodokseen osuuskunnan. Osuuskunta -klubi tutustuttaa yrittäjyyteen,

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE Tuorepuoti Oy Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee Tämän tapauskuvauksen on laatinut tutkimusjohtaja Markku Virtanen käytettäväksi pääasiassa opetustarkoituksiin.

Lisätiedot

oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen

oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen Eva Lönnbäck Svetlana Myhkyrä Laura Tikkanen Mari Ruohonen (toim.) 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja -sarja Tekijät:

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Sisällysluettelo 2 Yhtiö Sivu 3 Hyvinvointi Sivu 4 Henkilökohtainen kasvu ja ihmissuhteet Sivu 5 Mitä on Suosittelumarkkinointi? Sivu 7 Palkkiojärjestelmämme

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Johanna Hartikainen & Jaana Tolkki TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Opetusmateriaalia, 16 Työkaluja kielten oppimiseen

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot