YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS"

Transkriptio

1 1

2 2 YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS OllisLeppänen&PäiviPartanen 1. Alkusanatjapikaoppaankirjoittajista Onkominustayrittäjäksi? Yrittäjänkokonaiskuntoisuus Mitäminäosaan? Testaaitseäsi Oppimistyylitestit Oppimissopimus Yrittäjänpikatesti Maailmanparasliiketoimintasuunnitelma Toimivaliikeidea Erilaisetliiketoimintamallit Millainenonhyväliiketoimintasuunnitelma? Kukaonasiakkaasi? Asiakaskohderyhmienmäärittäminen Mitenotankontaktinasiakkaaseen? Myynninportaat Huippumyyjänominaisuudet Tehtävä:Asiakastarpeidenkartoitus Mitenpistättuotteesipakettiin? Tuotteistuksenkaava Erilaisethinnoitteluvaihtoehdot Kyllähänyrityksellänimipitääolla Mikäyritysmuotokannattaavalita? Toiminimi Avoinyhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta YritysmuotojenvertailuLtaulukko Mitäyrityksenperustajanpitäätietäätaloudesta? Vain15riittää Yrityksenkriittinenpiste Yritysverotus Autoyritystoiminnassamukana Yrittäjäneläkevakuutusjatyöttömyysturva Arvonlisävero Laskumerkinnät Yritystaloudensanakirja Yrityksenperustaminenkäytännössä Yrityksenperustamisenvaiheet Erilaisiatukiatarjottimella Hyödyllisiälinkkejä Yrityksenkäynnistämissuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma...74

3 3 1. Alkusanat+ja+pikaoppaan+kirjoittajista.+ Tämäaloittavanyrittäjänpikaopasontarkoitettusinulle,jos Pohditomanyrityksenperustamista Sinullaonjoselkeäsuunnitelmaomastayrityksestä Oletjuuriperustanutomanyrityksesi Opasontarkoitettuerityisestiyrittäjienstarttivalmennustentukimateriaaliksi.Oppaanovat kirjoittaneetintoaoy:nolli Ollis LeppänenjaPäiviPartanen.Heovattoimineetaloittavien yrittäjienvalmentajinajokahdeksanvuodenajanjatoimivatitsekinyrittäjinä. Tämäopaseioleoppikirjavaanseontarkoitettutyökirjaksiomanyrityksesikehittämiseen. Käytäsiisoppaansivuillaoleviamuistiinpanosivujahyväksesi.Kirjoitaomiaajatuksia,ideoita jasuunnitelmiasi.kunkirjoitatideantaitehtävänpaperille,toteutuusevarmemminkuinjos annatsenhaihtuaajatustesimukana Intoayrittäjyyteen Joylikymmenenvuodenajanolemmetehneettöitä,jottakynnysyrittäjyyteenolisimatalampi sitäpohtivilla.yrittäjyydenvalmennuskeskuksemmetoimintakäynnistyi2000lluvunalussa Kajaanissapaikallistennuortenjaaloittavienyrittäjienaloitteesta.Nämäajatuksetjaopiton siistestattukäytännössäjatodellisissayrittäjyydenääriolosuhteissa.valmennustemme teeseinäovatalustalähtienolleet: 1.Yrittäjyyslähteejokaisestaitsestä,eiliikeideasta. 2.Parastapaoppiayrittäjyyttäonkäytännönkokeilutoikeidenasiakkaidenkanssa. 3.Yrittäjyyseioleyksinpuurtamistavaanyhdessätekemistä. Nykyisinvalmentajammelevittävätyrittämisenintoaaloittavilleyrittäjillejapienyrittäjille ympärisuomea.vuosittainvalmennuksiimmeosallistuuyli400aloittavaajatoimivaa yrittäjääerialoilta.yrittäjävalmennustemmetoimintamalliperustuujyväskylässävuodesta 1993lähtienkehitettyihinyrittäjyyttäsynnyttäviinPartus menetelmiin.partuslmenetelmien tunnetuinsovelluskohdeonjyväskylässätoimivayrittäjyydenerikoisyksikkötiimiakatemia. Aloittavilleyrittäjillejapienyrittäjilletarjoamme Uusianäkökulmiaomanyrityksenkäynnistämiseenjaomanideantestaamiseen käytännössä Tukeaomanyrittäjäosaamisenkehittämiseensekäyhteyksiäerialojenyrittäjiin Käytännönsparraustapalveluidentuotteistamiseenjamyyntityöhön Mahdollisuudensuorittaayrittäjätutkinto Lisätietojavalmennuksistammejatoimintamallistamme. Yrittäjänpikaoppaanneljännenpainoksenkunniaksi, Kajaanissa OlliLeppänen PäiviPartanen

4 4 2. Onko+minusta+yrittäjäksi?+ Maailmaonmahdollisuuksiatäynnä.Niinmyösyrittämisenmaailma.Vaihtoehtojariittää erilaisiintilanteisiinjatarpeisiin:aloittaisinkosivutoimisenayrittäjänä?ostankovalmiin,jo toimivanyrityksen?menisinkömukaanjonkunosuuskunnantoimintaan?perustankouuden firman,yksinvaiporukalla? Yrittäjyyssopiikaikille.Taisittenei.Jossinullaonasennekohdallaan,oletahkerajakykenet sietämäänepävarmuutta,ovatyrittäjyydenperuspaaluttukevallapohjalla.yrittäjätyyppejä onhyvinkinerilaisia,elämäntapayrittäjistäkansainvälisestitoimiviinkasvuyrittäjiin.yhtä ainoaaoikeaamalliaeiole. Suunnitelmiaosaavattehdäkaikki,muttavastakonkreettisetkokeilutosoittavat,miten suunnitelmattoimivatkäytännössä.jossinullaonhaluajaintoatestataideoitasiyhdessä oikeidenasiakkaidenkanssa,onseparastapaselvittää,onkosinustayrittäjäksi. Yrittäjyyslähteesinustaitsestäsi.Äitisi,paraskaverisitainaapurinkoiraeivoisanoa,onko sinustayrittäjäksi.ottamallaselvääomistakyvyistäsi,oppimallauuttajakokeilemalla rohkeastiuusiatoimintatapojavoityllättääitsesikin minustahanonvaikkamihin Pohdi Onkominullajoyrittäjäkokemusta? Perustatkouudenyrityksen? Ostatkoolemassaolevanliikkeen? Teetkötöitäprovisiolla? Doordonot.Thereisnotry. JediMasterYoda

5 5 LaadiomaSWOT analyysisiyrittäjänä: S=strenghts(vahvuudet),W=weaknesses(heikkoudet),O=opportunities(mahdollisuudet),T =threats(uhat) Vahvuuteniyrittäjänä Mahdollisuudet Heikkouteniyrittäjänä Uhkat +

6 Yrittäjän+kokonaiskuntoisuus+ JokainenmeistäonomanOyMinäAb:ntoimitusjohtaja.YrittäjinäoletomanalasihuippuL urheilija.pelkkäammattiosaamineneiriitä,vaanyrittäjänkokonaiskuntomuodostuumyös henkisestäkunnosta,sosiaalisistataidoistasekäfyysisestähyvinvoinnista. POHDI:MitkäovatomanOyMinäAb:ntärkeimmätkehittämiskohteet?

7 7 Ammattilainen3hallitsee: Lähde:Amerikkalaisilleyritysjohtajillesuunnatunkyselyntulokset,FortuneSlehti2004

8 Mitä+minä+osaan?+ Oppiminenonsitä,ettävoimmetehdäasioita,joihinemmeennenkyenneet. Tunnistaomatvahvuutesi.Missäsinäolethyvä?Haastaitsesikehittämäänomaaosaamistasi epämukavuusalueella.oppimisenflowltilasyntyy,kunhaasteetovatsopivankokoisiaomiin taitoihisi.jatkuvakehittyminenyrittäjänävaatiitietoistakeskittymistäjaitsensähaastamista. Oletkovalmis? Lähde:Tuominenetal.Sytyjasytytä. Osaaminenon: Tietoja(koulut,kurssitmuuhankittutieto) Taitoja(mitenosaansoveltaatietoja) Kokemusta(työkokemus,elämänkokemukset) Asenteita(haluoppiauuttajatehdäuusiaasioita,innostus) Kontakteja,verkostoja(millaisetverkostot,yhteydetjatiedonlähteetonkäytössä)

9 Testaa+itseäsi+ Kuinkahyvintunnetitsesijaomanpersoonasiominaisuudet?Omanpersoonallisuustyypinja tiimiroolintutkimiseenlöytyymoniaerilaisiatestejä.tässälistaerilaisistailmaisista persoonallisuusjayrittäjätesteistä,joitavoittutkiainternetissä: Finnveranyrittäjätesti VantaanUusyrityskeskuksenyrittäjätesti KaakkoisISatakunnanKehityskeskuksenyrittäjätesti RopeIyhtiöidenSuperyrittäjänominaisuudetItesti Belbinintiimiroolitesti MBTIPersoonallisuustesti POHDI:Mitätestivastauksetkertovatsinulle? L Mitäuuttaopititsestäsi? L Mitäajatuksiatestinvastauksetvahvistivat? L Mikäyllätti? L Mitkäovattestinvastaustenperusteellavahvuuksiasiyrittäjänä? L Mihinasioihinsinunpitääkiinnittäähuomiota? L Mitäominaisuuksiahaluatitsessäkehittää?Miten? Entämilloinjamissäopitparhaiten? TestaaomaoppimistyylisiseuraaviensivujenoppimistyyliLtesteillä.

10 Oppimistyylitestit+ Valitseseuraavistavaihtoehdoistaitsellesisopivinjaannasille3pistettä,seuraavalle2 pistettäjavähitenluonteenomaiselle1piste.laskelopuksipisteetpystysuoraanyhteen, jolloinlöydätsuosikkijärjestelmäsi. A B C Opin näkemällä ja kat- Opin sanallisista ohjeista. Opin tekemällä, kokeilemalsomalla, miten tehdään. Selitän asiat itselleni. la. Liike ja kosketus ovat tärkeitä. Muistan helposti kasvot. Muistan nimet paremmin Muistan, mitä olen tehnyt, Teen muistiinpanoja kuin kasvot. Muistan ja opin sanonut tai kokenut. kuulemastani. toistamalla. Kun suunnittelen, teen Suunnittelen puhuessani. Ratkaisen asiat tekemällä. paperille ehdotelmia ja Ratkaisen asiat puhumalla. Teen itselleni rautalankalistoja. mallin. Hahmotan sanat kuvina Kuulostelen sanoja. Selitän Etsin oikean muodon kirtai mielikuvina. sanat itselleni. joittamalla. Seuraan ajankohtaisia Kuuntelen usein radiota Pysyn ajantasalla selailetapahtumia lukemalla seuratakseni aikaani. malla lehtiä ja katsomalla lehtiä. TV-uutisia muutaman minuutin ajan. Etsiessäni jotakin osoi- Vieraan paikan löydän kysy- Haen vieraan paikan ensisitetta vieraassa kaupun- mällä tietä joltakin. jaisesti kokeillen, miten gissa tutkin tarkkaan sinne mennään. karttaa. Vietän mielelläni vapaa- Vapaa-aikanani kuuntelen Vapaa-aikaani kuuluu liiaikaa katsomalla TV:tä/ usein levyjä tai radiota. kunta jossain muodossa. videota, käymällä elokuvissa ja teatterissa. Siisti pukeutuminen on Mielestäni pukeudun järke- Pidän mukavista vaatteista minulle tärkeää. västi. ja kengistä. Minulle on tärkeää jär- Taustahäly ottaa korviini. Mukava tunnelma on tärjestys. Esineiden pitää keä. Pidän ihmisistä. olla paikallaan. Kysyn usein: Miltä Kysyn usein: Miltä kuulos- Kysyn usein: Miltä tuntuu? näyttää? taa? VISUAALINEN AUDITIIVINEN KINESTEETTINEN pistettä pistettä pistettä TuulaLöfman1996

11 11 Pidänhiljaisuudesta. OPPIMISTILANTEESSALUONTEENOMAISTA Pidänpehmeästämusiikista. Pidänkirkkaastavalaistuksesta. Istunmielellänipöydänääressätukevalla tuolilla. Keskitystehtävään,kunnesseonsuoritettu. Enpidätaukoja. Syöntaijuontehtävänsuorittamisenjälkeen. Opinasiankerrallaanjamuodostansitten kokonaisuuden. Analysoinongelmaajapääsensitten ratkaisuun. Olenkiinnostunutyksityiskohdistajamuistan nehelposti. Työskentelenmielelläniyksin. Pidänpehmeästä,himmeästävalaistuksesta. Istunmukavallatuolilla,lojunsängyllätai lattialla. Vointehdäuseitatehtäviäkerrallaan.Pidän taukojavälillä. Napostelentaijuonmielellänijotain työskennellessäni. Haluanymmärtääkokonaisuudenennenkuin menenyksityiskohtiin. Olenimpulsiivinenpäätöksenteossa. Ymmärränilmiötasiayhteyksissävälittämättä yksityiskohdista.luenrivienvälistä. Pidänpienryhmätyöskentelystä. Enolekiinnostunutluennoitsijantaiopettajan henkilökohtaisistakokemuksista. Olenkiinnostunutfaktoistajamuistanne helposti. Teenyhdenasiankerrallaan.Keskittyessäni minuaeiolehelppohäiritä. Suhteutanopetettavanasianomiin kokemuksiinijanautintoistenkokemusten kuuntelusta. Näenilmiöidenvälisiäsuhteitaja samankaltaisuuksia. Osaantyöskennelläuseanasianparissa samanaikaisesti. Enpidäepämääräisistäkysymyksistäkuten olettaenettä Pidäntäsmällisestiastetuistakriteereistäja palautteesta. Pidänjäsennyksistä. Vastaanusein:riippuusiitäettä toisaaltaja toisaalta.. Haluannähdätiedonmerkityksen. Pidänyhteenvedoista. ANALYYTTINENOPPIJA rastia KOKONAISVALTAINENOPPIJA rastia TuulaLöfman1996

12 12 VisuaalinenIhminen Visuaalisenihmisenilmauksia: Ennäesentapahtuvan Minunnäkemyksenion Voinnähdäitseni Tulevaisuusnäyttääsynkältä Sevärittikaiken Minullaonhämäräkuvasiitä Visuaalisenihmisenkäyttämiä järjestelmäsanoja Näkyä,katsella,näkymä, hämärä,himmeä,horisontti, selvä,kirkas,kuvailla,heijastaa, loistaa,häivähdys,vilkkua, maalailla,pintakiilto,hohtava, hohde,värikäs,häikäisevä, kalveta,kimaltaa, selväpiirteinen,silmäillä,kehys, himmentääjne. Millainenonvisuaalinen ihminen? Pukeutuminen,siistiä,tyylikästä, sävysävyyn. Katsoosuoraansilmiin. Prosessoidessaaneriasioita silmätliikkuvatkeskitason yläpuolella. Ostopäätöksettehdään ulkonäönperusteella. Elehtiipaljonkäsillään. Prosessoinopeasti. Käsialaselkeää. Hyvämielikuvitus Pitääauditiivistaihmistä jahkailijana. AuditiivinenIhminen Auditiivisenihmisenilmauksia Eikuulostahyvältä Kuulenitsenisanovan Kuulostaatutulta Puhunitsekseni Minuntäytyyvaimentaasitä Sanomattakinselvää Auditiivisenihmisenkäyttämiä järjestelmäsanoja Kuulostaa,kuulostella,humista, hälyttää,mölytä,raikuva, kaikuva,sointi,soinnukas, huutaa,kilahtaa,nariseva, soittaa,hoilottaa,äänetön, ärähtää,pärinä,kolahdus, sirkutella,hiiskahtaa,poru, kirkuva,puhutteleva,mykistävä, inistä,jylinäjne. Millainenonauditiivinen ihminen? Pukeutumisestavaikealöytää vihjeitä.mahdollisestiheliseviä koruja. Katsoohiukansivuun kääntää korvansakuullakseen paremmin. Prosessoidessaansilmät liikkuvatkeskitasolla. Ostopäätöksettehdäänäänen perusteella. Elehtiikäsilläänhyvinvähän. Prosessoihitaasti, kasettimuisti etenee järjestelmällisesti. Pitäävisuaalistaihmistä hätähousuna. KinesteettinenIhminen Kinesteettisenihmisen ilmauksia Olenliiankiinnitavoissani Olenjumissa Tuntuuhyvältä Täriseninnosta Minustatuntuu Ahdoinpaitsenitaasturvoksiin Painetaanvillasella Kinesteettisenihmisen käyttämiäjärjestelmäsanoja Porautua,venyttää,murskaava, luovia,karkea,kova,lamaantua, tuntea,kelata,tunkeilla,hapan, pehmeä,terävä,kärähtää, kuvottava,hikeentyä, nuoleskelija,pistellä,kahmia, potkaista,tiukkapipoinen,imelä, haiskahtaa,käsinkosketeltava Millainenonkinesteettinen ihminen? Pukeutuumukaviin,rentoihin vaatteisiin.elehtiikokokeholla. Vilkuilee,eikatsosuoraan silmiin. Prosessoidessaansilmät liikkuvatkeskitasonalapuolella. Ostopäätöstehdään mukavuudenjanäppituntuman perusteella. Prosessoiasioitalihasmuistin avullajakeskimääräisellä nopeudella. Ihmetteleevisuaalisennopeutta jaauditiivisenhitautta. Tärkeintäon,ettätuntuu mukavalta.saattaaollahiukan pyöreä. L S.Chamberlaine&J.Prince:SisälläVapaus1996

13 13 Erilaisia3yrittäjätyyppejä: 1.Elämäntapayrittäjä pienyrittäjä,jokaelättäätyölläänitsensäjaperheensä, jolleammattitaitoontärkeämpääkuinitseyrittäminen. 2.AmerikkalainenSelfmademan luoominkäsintyhjästämenestyvänyrityksen. 3.Dynaaminenyrittäjä ottaariskejä,altistaaitsensäepäonnistumisellejaon kasvuhakuinen. 4.PellePeloton oninnovatiivinen,luovajauudistumaanpyrkivä. 5.Yrittäjäpakonedessä esim.ulkoistettutyöntekijätaitaiteilija,jolle merkittävintäonomantyöntekeminen,luominen:yrittäjästatustaisvelvollisuudet eivätkiinnosta. 6.Riistäjä tavoitteleehäikäilemättömästiomaaetua,hyötyymuiden kustannuksella,hankkiiomaisuuttajopalakejakiertäen. 7.JamesBond Yhteisenhyväntaivaikkapahänenmajesteettinsaasialla. 8.Omanvoitonmaksimoija Omantaloudellisenedunasialla. 9.Jalokilpailija Omansuorittamisenasialla,tavoitteleevoittoanähdäkseen kuinkahyvinonnistuu,eirahanitsensätähden. 10.Itsensäkehittäjä Hyvänelämänasialla,haluaaollaitsenäinen,kehittyäja toteuttaaitseään. Lähde:KariVesala,yrittäjät.fi02/ Oppimissopimus+ Kuva:JukkaHassinen,PartusOy perustueniancunninghaminlearningcontract malliin Oppimissopimusontyökaluitsensäkehittämiseenjaomienlähtökohtiesi,tavoitteidenja päämäärientarkasteluun. Oppimissopimusontyökalu,jokakannattaapäivittäävähintäänkerranvuodessa.Samalla näetmitenoletkehittynytmatkallasikuluneenvuodenaikana.

14 14 Oppimissopimukseni3 Päivämäärä: 3 1.Historia:Missäolenollut?Mitäolenoppinut? 2.Nykyhetki:Mitäolennyt?Mitäosaan?Mitkäovatvahvuuteni? 3.Tulevaisuus:Mitähaluanolla?Mitähaluanoppia? 4.Tie:Mitensaavutanpäämääräni?Mitkäovatvälitavoitteitani? 5.Mittarit:Mitenmittaankehittymistäni? Oppimissopimus(learningcontract)perustuuIanCunninghaminitseohjautuvanoppimisen (selfsmanagedlearning)teoriaan.

15 Yrittäjän+pikatesti+ Täytäoheinenyrittäjänpikatesti.Pohdimyös,mitenhaluaisititseäsikehittääkyseisessäosaL alueessa. Täysin Osittain Ehkä Osittain Täysin eri eri samaa samaa Kehittämistoimenpiteet mieltä mieltä mieltä mieltä Olenylpeä,ettäolenyrittäjä Minullaonselkeättavoitteet yrittäjänä. Olenluotettava.Envalehtele koskaan Tulenhyvintoimeen erilaistenihmistenkanssa. Pärjääntaloudellisestihyvin Hallitsenhyvinoman ajankäyttöni. Nautintuotteidenjaomien palveluidenimyynnistä. Jokapäiväonmukavaherätä töihinomaanyritykseen Olenhuippuammattilainen omallaalallani. Olenkiinnostunut osaamisenikehittämisestä Haluanmenestyäyrittäjänä Mikä3kysymys3testissä3herätti3eniten3ajatuksia?3Mitkä3ovat3testin3perusteella3sinun3 vahvuuksiasi3yrittäjänä?3 40pistettätaiyli.OletoikeallatielläLkeskityluomaanitsellesimielenkiintoisiahaasteita, jottakehitytedelleenyrittäjänä 20pistettätaiyli.Sinussahyvääyrittäjäainesta.Selkeytäomattavoitteesija kehittämiskohteesiyrittäjänäjatartutoimeen Alle20pistettä.Pohditarkkaan,onkoyrittäjyyssinulleoikeavaihtoehto.Pohdiomiaarvojasi jatavoitteitasisekämietierilaisiavaihtoehtojaitsesityöllistämiseen.

16 16 Muistiinpanoja

17 17 Muistiinpanoja

18 18 Muistiinpanoja

19 19 3. Maailman+paras+liiketoimintasuunnitelma.+ Mystinenjahienoltakuulostavasana,liiketoimintasuunnitelma,tuleevastaanläheskaikkialla, missäpuhutaanuudenyrityksenperustamisesta. Sinullatuleeollaliiketoimintasuunnitelma, jottavoimmearvioidayritysideaasi,toteavatvirkamiehetmonessaorganisaatiossa. Heovatoikeassa.Liiketoimintasuunnitelmaonsekokonaisuus,johonniputetaanyhteen kaikkinemielessäsipyörineetsuunnitelmat,mitäaiottehdäjamitenaiotyritystoimintaasi pyörittää.paperinkulmiinraapustetutlaskelmatkirjataanselkeämpäänmuotoon,tuotteetja palvelutkuvataantarkemminjne.aimiksikö?nosiksi,kuneitoisetihmisetvoisinunpääsi sisäänkurkistaatailukeaajatuksistasi,mitenoletajatelluttoimia.liiketoimintasuunnitelma pitääsisälläänniinanalysointiasinustaitsestäsiyrittäjäpersoonanakuinmyösliikeidean kuvausta,tapaatoimia,markkinointia,rahoituksenjärjestämistä,kannattavuuslaskelmiaja yrityksenarkirutiinienhoitamista. Liiketoimintasuunnitelmakirjataanitselleohjenuoraksi,muttasamallasetoimiimyöstäysin ulkopuoliselleosoituksenasiitä,ettäyritystoimintaakokonaisuudessaanonhuolellapohdittu jaanalysoitu.kirjallisessamuodossaajatuksetkinjäsentyvätparemminjasamallahuomaa,jos jokinosalaluekaipaavielätarkempaasuunnittelua.liiketoimintasuunnitelmallelöytyymonia erilaisia,valmiitapohjia.valitsepohja,jokavastaasinunideaasijatarpeitasiparhaiten. Toiminimenperustavallesähköteknikolleeiolevälttämättätarpeellistamiettiä kansainvälistymissuunnitelmia. Josliiketoimintasuunnitelmankirjoittaminentuntuusinustahelpoltajaitsestäänselvyydeltä, niinhyväyritysideasionsilloinlainakinpaperillalselkeäntuntuinen. Liiketoimintasuunnitelmaeiyksistääntakaaonneajaautuutta,silläseonnimensämukaisesti vainsuunnitelma,jokavoimuuttuahyvinkinpian.monetmieltävätkin liiketoimintasuunnitelmallaolevankaksieriroolia:seonperustamisvaiheessakirjoitettava perustamissuunnitelmajatoiminnanpyöriessäesimerkiksivuosittainpäivitettävä kehittämissuunnitelma. Mikä3on3liiketoimintasuunnitelma3merkitys?3 1.Omanliiketoiminnanjärjestelmällinenpohdinta. 2.Viestinnänvälineerisidosryhmienvälillä. 3.Päätöksenteonjafokusoitumisenvarmistaminen. 4.Osaamisaukkojentunnistaminenliikeideantoteutuksessa. 5.Resurssienkartoitusjalisäresurssientarpeenselvitys. LiiketoimintasuunnitelmanlaatimisessavoithyödyntääIntotalonYrittäjäntärkeätasiakirjat Smuistitikultalöytyviävalmiitapohjiasekätämänpikaoppaanlopussaolevaa Liiketoimintasuunnitelma.com palvelunsuunnitelmapohjaa.

20 Toimiva+liikeidea+ Setäyttääasiakkaantarpeeneliratkaiseejonkinongelman Seoninnovatiivinen Seonainutlaatuinen Silläonselväkohde Seonkannattavapitkälläaikavälillä Liikeideannelikenttä: Kenelle? Mitä? Miten?(tapatoimia,mitentuotan palvelun) Milläimagolla? (mitensaanasiakkaatostamaan)

21 Erilaiset+liiketoimintamallit+ Minkälaisentoimintamallinvalitsetyrityksellesi?Yrityksesituotteidentaipalveluidenei tarvitseollauusiataiinnovatiivisia,josvalitsetperinteisestäpoikkeavantoimintamallin.uusi toimintamallivoiollaavainuusienasiakkaidenlöytämiseen.hyväesimerkkion verkkokauppojenmullistusperinteisessäkaupassa.perinteinenjahyväksihavaittualoittavan yrittäjäntoimintamallionpuolestaan MiesjaHiace. Teetkötyösiomissatiloissavaiasiakkaantiloissa?Mitenasiakasostaapalvelusitaituotteesi? Mitenjärjestättuotannonvaioletkovaintuoteoikeuksienomistaja? Erilaisialiiketoimintamalleja: L Kiinteätoimipiste L Puhelinmyynti L Liikkuvatoimipiste L Tapahtuma L Verkkokauppa L Verkostot, klubi L Postimyynti L Tuottaja L Vuokraus L Oikeuksienhallinta L Franchising L Managerointi L Maahantuonti L Alihankinta L Mikävoisiollauudenlainentapa L Konsultointi harjoittaaliiketoimintaa? L Kotimyynti Yrittäjyydellekinonerilaisiavaihtoehtojaomanyrityksenperustamisensijaan: Oman,uudenyrityksenperustaminen Perheenyritystoiminnanjatkaminen Olemassaolevanyrityksentaisenosanostaminen Osakkaaksituleminentoimivaanyritykseen FranchisingLyrittäjyys OsaLaikainentaisivutoiminenyrittäjyys FreelancerLtoiminta Omanosaamisentaipalvelunmyyminenosuuskunnankautta

22 Millainen+on+hyvä+liiketoimintasuunnitelma?+ Liiketoimintasuunnitelmaonetenkinsuunnitelmasinulleitsellesi.Lisäksiseonarvokas asiakirjayritysideasiesittelyssä,myymisessäjarahoituksenhankkimisessa. Jäsentääjaselventääyritystoiminnankannattavuuttajamenestymisen mahdollisuuksia Sisältömm. o Omatausta,osaamisenarviointi,motiivityrittäjyydelle o Liikeideanselvitys:mitä,mitenjamihintarpeeseenyritystuottaa o Asiakkaiden,markkinatilanteetjakilpailijoidenkartoitus o Yrityksensijainti,koko,tuotantovälineetyms. o Markkinointitoimenpiteet o Rahoituslaskelmat o Kannattavuuslaskelmat

23 23 Muistiinpanoja

24 24 Muistiinpanoja

25 25 Muistiinpanoja

26 26 4. Kuka+on+asiakkaasi?+ Toimiikoyrityksesikäytännössä?Paperillevoitlaatiavaikkakuinkamontaerilaista suunnitelmaa,muttavastakäytännönkokeilutratkaisevatonkoyrityksesikannattavalla pohjalla.kokemuksemmemukaanparastapatestataomanyritysideantoimivuuttaon kokeillasitäyhdessäasiakkaidenkanssa. Tärkeintekijäalkavanyrityksenmenestymiselleovatasiakkaat.Tuotteesivoiollavaikka kuinkainnovatiivinenjapalvelusimaailmanparasta,muttajossinullaeioleasiakkaita huomaatsenhetiomastakassastasi. Insinöörimäinentapakehittääyritystälähteetuotteistajarakenteista.Moniosaajapanttaakin omaaosaamistaanjaideaansaliianpitkäänoikeiltaasiakkailta.asiakkaitajaomanidean testaamistaeikannatapelätä.mitäaikaisemmassavaiheessasaatasiakkaasimukaan yrityksesipalveluidenjatuotteidenkehittämiseen,sitäenemmänheovatvalmiita markkinoimaansinuakollegoilleenjaystävilleen. Yritysideaasivoittestataasiakkaankanssamm. Haastattelemallaasiakastahänentarpeistaan Kokoamallaasiakasraadinavainasiakkaistasi Antamallatuotteesikoekäyttöönasiakkaalle Järjestämälläasiakastilaisuuden Toteuttamallatoimeksiannonasiakkaalle Esiselvitystaikartoitusprojektina Uskallatkoottaavastaanpalautetta?Yrittäjänäsinuntuleeoppianauttimaankriittisestä palautteesta.hymistelyjamielistelyeivieyritystäsimihinkään,muttaaitojasuorapalaute antaasinulleoikeastitietoasiitä,mitensinuntuleepalveluasiparantaa. Muttamitääntästäetvoitehdä,josettiedäkukaonasiakkaasi Veikonputkityöjahiihdonopetus.AnjanompelimojaatkLhuolto.Pieniäkuntiakiertäessä tuleevastaanyrityksiä,jotkatuntuvatolevanhukassaomassayritysideassaan.tarkempi tutustuminenkuitenkinosoittaa,ettänämäyrittäjättietävätasiakkaidensatarpeetjasen mikäonriittävämääräasiakkaita,ettätoimintaelättääyrittäjänparintuhannenasukkaan kunnassakin.muttaniinveikkokuinanjakinovatjoajatsittentodenneet,ettäkaikkieivätole heidänasiakkaitaan.eikävähäisiämarkkinointieurojakannatatuhlataomanyrityksennimen kailottamiseentorilla. Asiakkaat3jakautuvat3kolmeen3eri3kohdejoukkoon:3 Potentiaalisetasiakkaat ovatihmisiätaiorganisaatioita,joillaonsellainenongelma mihinyrityksesivoitarjotaratkaisunjajotkavoisivat3ollakiinnostuneitayrityksen tarjoamastapalvelustataituotteesta Saavutettavissaolevatasiakkaat ovattarkempiosapotentiaalisistaasiakkaista.heillä onkiinnostuksenlisäksiostokykyä3ja3mahdollisuusostaatuotetaipalvelu. Kohdeasiakkaat ovatsaavutettavissaolevistaasiakkaistaniitä,joihinyrityksen kannattaa3keskittyä,koskasilläonkilpailukykytaikilpailuetu.

27 27 Kaikkeakaikilleoneikenellekääneiyhtäänmitään.Jottavoitoikeastikehittäätoimivan yrityksen,onsinuntiedettävätarkkaanketkävoivatollasinunasiakkaitasijaketkäeivätole sinunasiakkaitasi.mitäparemmintiedätketäasiakkaasiovat,sitähelpompaasinunon kohdentaamarkkinointijamyyntioikeilleihmisille,oikeaanaikaan.jasitähelpompisinunon luodapalveluistasituotteita,jotkatäyttävätasiakkaasitarpeen Asiakaskohderyhmien+määrittäminen+ Myitsittenpalveluasisuoraankuluttajilletaiyrityksille,päätöksentekeeainaihminen.Oiken kohderyhmänmäärittämiseksisinuntuleevastataseuraaviinkysymyksiin: 1. Kukavoisiollakiinnostunutyrityksenipalvelustataituotteesta? 2. Kenelläonmahdollisuusostaayrityksenipalvelutaituote 3. Keneennäistäasiakkaistaminunkannattaakeskittyä? MarkkinoinninasiantuntijaTimoRopenmukaankohderyhmäntulisiollaniinpieni,ettäse hirvittää.jasittenkinkohderyhmätulisipuolittaa.asiakaskohderyhmienvalitseminen hirvittää etenkinaloittavaajapientäyrittäjää.muttamuista:kohderyhmänmäärittäminen eitarkoitaettäetvoisimyydäpalveluasiasiakkaalle,jokaeikuulukohderyhmään Kohderyhmänmäärittäminenauttaasinualöytämäänneasiakkaat,joihinsinunkannattaa panostaajajoihinsinunkannattaakohdistaamyyntiljamarkkinointitoimenpiteesi.

28 28 Asiakaskohderyhmienmäärittämisenkysymykset: 1. AsiakasprofiiliLKukaonasiakkaani?Mitkäominaisuudetkuvaavatparhaitenminun asiakastani? 2. OstoperustatLMiksiasiakkaaniostaa?Mikäonasiakkaaniongelma? 3. TuotehyödytLMitämyyn?Mitkäovattarjoamaniydinhyödyt? 4. SijaintiLMissäasiakkaanion?Missätavoitanasiakkaaniparhaiten? 5. AjoitusLMilloinasiakkaaniostaa? 6. KilpailutilanneLKetkäovatkilpailijoitani(asiakkaanmielessä)?Mitkäovatheidän tarjoamansaydinhyödyt? 7. Epäasiakkaat LKetkäeivätoleasiakkaitani? Lähde:Tracy,B.AdvancedSellingStrategies Erilaisiakohderyhmävalintoja Kunta maakunta SuomiSulkomaat Kuluttajat yritykset Yksinyrittäjät pksyrittäjätssuuryritykset Opiskelijat nuoretaikuiset perheet keskisikäiset eläkeläiset Harrastajat ammattilaiset Edelläkävijät mukavuudenhaluiset konservatiiviset hintatietoisetsidealistit

29 29 Miksiasiakasostaa? Asiakaskyselyonihankivajuttu.Muttajoskysytasiakkaaltasitarvitseekohänjotainuutta palvelua,äläluotakyselyntuloksiin.todellisuusonosoittanut,ettäihmisetvastaavat kyselyihinjokoylipositiivisestitaikokonaanuudenpalvelunollessakyseessä,heeivätosaa hahmottaaomaatarvettaan.kuinkamoniuskoivielä1990lluvunalussakoskaan tarvitsevansaomaamatkapuhelinta? Asiakkaanostopäätöksentakanaonvain20järkeäja80päätöksestäsyntyy psykologisista,suureltaosinpiilossaolevistasyistä. Mitäasiakkaatmiettivätostopäätöstätehdessään? Osaankominäkäyttääsitä? Säästänköaikaani? Helpottaakotämäminuntyötäni? Teenkötälläenemmänrahaa? Toimiikosevarmasti? Voinkoluottaamyyjään? Teenkövaikutuksenlähimmäisiini? Saankovapautta? Lähde:Parantainen,J.Tuotteistaminen.2007 Jospystytkaivamaanesiinnäitäkysymyksiä,jotkaasiakkaidenmieltäaskarruttavatja vastaamaanniihinostotilanteessa kauppaonsinun 4.2. Miten+otan+kontaktin+asiakkaaseen?+ Josmietituskallatkoottaayhteydenasiakkaaseen lopetapohtiminenjatartupuhelimeen Myyntilähteeliikkeelleensimmäisestäyhteydenotostajaseonkuinsalaatinkasvattamista jottamyyntiätulisijatkuvastionsinunotettavajatkuvastiuusiakontaktejaasiakkaisiisi. Kerrokukaoletjamitäedustat Herätäkiinnostuskysymyksellä Parashetkiasiakkaankontaktointiinonsilloin,kunasiakkaanostoikkunaonjuuri aukeamassa.josikkunaonmennytkiinni,oletauttamattomastimyöhässä.muttajosolet liikkeelläennenkuinostoikkunaaukeaa,sinullaonhyvinaikaakartoittaaasiakkaantarpeetja tarjotapalveluasioikeallahetkellä. Ostoikkunaaukeaakun Kunjotainmeneerikki Sopimuspäättyy Työntekijätuleetailähtee Kilpailijatuleetailähteemarkkinoilta Muotimuuttuu Uusilakituleevoimaan

30 30 Lähde:Parantainen,J.Uudenyrittäjänkäsikirja Perinteisestiyritysmyynnissäsyksyonparastaaikaa.Silloinoletajoissamyymässäpalvelua, jonkayritysvoibudjetoidaseuraavallevuodelletaietenkinjulkisissaorganisaatioissavoit saadamyytyäpalvelusi,silläkuluvanvuodenbudjetissaonvielävaraa. Kuluttajakaupassasesongitohjaavatasiakkaidenkäyttäytymistä.Tunnistajaennakoioman alasijaalueesisesonkiajatjavarmista,ettäpystytottamaansiitäkaikenirti.käytäsesonkien ulkopuolinenaikahyödyksesi esimerkiksikontaktoimallauusiaasiakkaitataitoteuttamalla erikohderyhmillekohdennettujakampanjoita. Pohdi,voisitkosinäavataasiakkaanostoikkunan?PuolankalainenliikelahjojamyyväAxel&Rose yritysottaayhteydenjoululahjojaasiakkailleenjatyöntekijöilleenostaviinasiakkaisiinjo toukoskesäkuussa.hetekevätkaupatjopuolivuottaennenjoulusesonkia,jokahelpottaa asiakastajaantaatuotannolleaikaalahjojentekemiseen,paketointiinjapostitukseen.kun kilpailijatvastalähettävätkatalogejaan,axel&roseonjomyynytvarastonsaloppuun. Asiakaskontaktoinninvälineettehokkuusjärjestyksessä: 1. Asiakastapaaminen 2. Esittelypistetaimessupaikka 3. Puhelin 4. Henkilökohtainenkirje 5. Henkilökohtainensähköposti 6. Sosiaalinenmedia 7. Sähköpostilista 8. Joukkokirjetaifaxi Parastaonaina,josvoittavataasiakkaasisilmästäsilmään.Asiakkaanonvaikeampisanoa sinulle ei jasamallaopititsekinenitenmikämyyjamikäei. Suhteellisestitehokkaintapaasiakkaankontaktoimiseenonedelleenpuhelin.Puhelimella voitsaadaparhaimmillaanyli100kontaktiapäivässäjasamallakuuletasiakkaasiäänensekä suhtautumisentuotteeseesi. Sähköpostionhelppotapa,muttaseonmyöshelppojättäähuomaamattajaklikatasuoraan roskakoriin.käytäsähköpostiavainmyynnintukenajavarmistamieluitenainapuhelimitse, ettäasiakasonsaanutviestisi. Sosiaalisenmediankauttapystytseuraamaanmarkkinointikampanjasitehokkuuttajasaat tietoa,ketkäovatyrityksesituotteistajapalveluistakiinnostuneita.

31 Myynnin+portaat+ Myyntitapahtumassajaasiakastapaamisessaontärkeintäantaaasiakkaalletilaa.Kysele, kuuntelejaannaasiakkaankertoaomistatarpeistaan.onnistuneessamyyntitilanteessa asiakasonäänessä80jamyyjä20ajasta.mitäenemmänselität,sitävähemmänmyyt. Hyödynnäomanmyyntitapaamisensuunnittelussamyynninportaita. OTAMYYNTITILANNEHALLINTAASI.Monessaliemessäkeitettymyynninammattilainen MarkkuTauriainenkertookirjassaanInspireMeomastamyyntitekniikastaan,jokaperustuu myyjänjaasiakkaantekemään sopimukseen.tämänsopimuksenideaon,ettämyyjäsopiiheti tapaamisenalkuunettäkäytössäolevassaajassa(3s30min)häntuleekertomaanasiakkaalle hyödyistä,eduistajasäästöstämitäasiakasvoisaada.tämänjälkeenmyyjäkysyyvielä,että sopiikotämäasiakkaallejavahvistaasenkättelyllä.näinmyyjäsaaasiakkaansitoutumaan kuuntelemaantarjouksenjamyyntitilanneonmyyjänhallinnassa.

32 Huippumyyjän+ominaisuudet+ Onkosinustamyyjäksi?Kylläon.MyyntikouluttajaTuijaRummukainenontutkinuterialojen huippumyyjienominaisuuksiajatodennut,ettäharvamyyjäoli syntynyt myyjäksi. Myyntityössäratkaisevintanäyttääkinolevankurinalainenasiakkaidenkontaktointieikä niinkäänsujuvasupliikki.tutkimuksessaanrummukainenlöysiseuraavatkahdeksanmyyjän ominaisuutta,jotkahuipputuloksiasaavuttaneillamyyjilläolivatyleensäkeskinkertaisiaja vain2l3ominaisuuttaolimuitamyyjiähuomattavastiparempia. Myyntityössäkehitytvainmyymällä.Annaitsellesiarvosanaomistamyyntitaidoistasija pohdi,mitenvoisitomiataitojasikehittääkäytännössä? Huippumyyjänominaisuudet Omaarvio Kehittämistoimenpiteet: (4L10) 1.Asenne 2.Ajankäytönhallinta 3.Myyntiesittelytaidot 4.Tuotetietous 5.Ulkoinenolemus 6.Uusasiakashankinta 7.Kykytullatoimeenerilaisten persoonienkanssa 8.Kaupanpäätöstaidot Lähde:TuijaRummukainen.Huippumyyjienominaisuudetjatositarinoita.2007.

YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS

YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS 1 2 YRITYKSEN PERUSTAJAN PIKAOPAS Ollis Leppänen & Päivi Partanen 1. Alkusanat ja pikaoppaan kirjoittajista...4 2. Onko minusta yrittäjäksi?...5 2.1. Yrittäjän kokonaiskuntoisuus...7

Lisätiedot

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään.

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Ohjeita kotiopiskelun tueksi Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Isoniitun koulu 2009 Oppimistyylit Meillä kaikilla on oma tapamme oppia uusia asioita ja muistaa opittua.

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Merja Pihlajasaari, kehittäjäterveydenhoitaja, työnohjaaja Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, työnohjaaja Lapset ja perheet Kaste-hanke

Lisätiedot

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen

Mutkatonta molemmille osapuolille. Mediapolis 24.4.2014. Anna Hurmalainen Mutkatonta molemmille osapuolille Mediapolis 24.4.2014 Anna Hurmalainen Muutama sana meistä Moniverso on toiminut yli 10 vuotta. Osuuskunta, jossa on 7 jäsentä, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Toimisto

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti Jos toimit opettajana tai ohjaajana tai jollain tavalla edistät oppimista, muista aina, että oma ajattelutyylisi todennäköisesti hallitsee

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Näyte. PS-kustannus, ina Majaniemi, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen

Näyte. PS-kustannus, ina Majaniemi, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen uteliaisuus Kyseletkö paljon? Oletko monessa jutussa mukana? Hankitko aina lisätietoa asioista? Vahvuutesi on UTELIAISUUS Haluat nähdä ja kokea mahdollisimman paljon. Kyllästyt nopeasti, jos et pääse ottamaan

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015 TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA ULLA PIIRONEN-MALMI METROPOLIA KEVÄT 2015 KIELELLINEN SAMAUTTAMINEN IHMISELLÄ ON SOSIAALISISSA TILANTEISSA MUUNTUMISEN TARVE HÄN HALUAA MUOKATA JA SOVITTAA OMAA

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011

Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011 Mielen hyvinvointi projekti 2009-2011 - Itsearvioinnin tueksi opiskelijalle Selviytymistaidot Avunhakutaidot Tunnetaidot Oma tukiverkko Erilaisuus voimavarana Sosiaaliset taidot Mielenterveys arjessani

Lisätiedot

Kokeile kuvasuunnistusta. 3D:nä

Kokeile kuvasuunnistusta. 3D:nä Kokeile kuvasuunnistusta 3D:nä Oheinen 3D-kuvasuunnistus on julkaistu Suunnistaja-lehdessä 1/13. Tämä kuvasuunnistus on toteutettu tarkkuussuunnistuksen aikarastitehtävän mukaisesti. Aikarastilla kartta

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

SOPIMUS. Nykyinen tila määritellään lyhyesti. Miksi me olemme tässä ja nyt? Mihin asiaan halutaan muutos? Mitä tavoitellaan?

SOPIMUS. Nykyinen tila määritellään lyhyesti. Miksi me olemme tässä ja nyt? Mihin asiaan halutaan muutos? Mitä tavoitellaan? HENKILÖKOHTAISEN OHJAUKSEN TUEKSI: SOPIMUS Oppilas Oppilaan nimi Päivämäärä/ Seuraava tapaaminen Tekijät Kohdekäyttäytyminen Tavoite Keitä asia koskee? Nykyinen tila määritellään lyhyesti. Miksi me olemme

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN.

TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN. TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN. Aloita tästä. Viimeisen vaiheen jälkeen tulostetaan lomakkeet paperille tai pdf-muotoon toimitettavaksi edelleen

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Myynnin psykologia. OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö

Myynnin psykologia. OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö Myynnin psykologia OMA YRITYS / WANHA SATAMA 27.3.2012 Manne Pyykkö Yleistä myynnistä: 1. Itsemääräämisen oikeus... 2. Maailman vanhin ammatti... 3. Tuote vai ratkaisu? 4. Tavoite vai tarve? 5. Konkreettinen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30. 3..205, Suunnistusdemo PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit maasto- ja salitoteutuksesta.. Muistipeli Pelataan

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu AIVOJUMPPA BRAIN GYM 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu Mitä aivojumppa on? Menetelmän on kehittänyt kalifornialainen kasvatustieteiden tohtori P.E.Dennison yhdessä vaimonsa Gail

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? Suomen Coaching Instituutti SCI

Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? Suomen Coaching Instituutti SCI Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mitä coaching on ja mitä hyötyä siitä voi olla? 4 Mistä tiedät, että coaching voisi

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti. Competitor Name Summary Skill Number 301 Skill Asiakaspalvelu ja myynti ing Scheme Lock 13-05-2013 16:45:41 Final Lock 16-05-2013 15:00:24 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Asiakashankinta ja etabloituminen Venäjälle

Asiakashankinta ja etabloituminen Venäjälle Asiakashankinta ja etabloituminen Venäjälle 21.4.2006 Anne Pajalin Yritysneuvoja Suomalais-Venäläinen kauppakamari anne.pajalin@finruscc.fi www.finruscc.fi Venäjän markkinoiden erityispiirteet 145 miljoonaa

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015

LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄ HEUREKASSA 1.12.2015 Markku Seppälä, Lahtiset Yhtymä 1.12.2015 1 Lahtiset Yhtymä: Syntyi vuonna 1998 Lehtimiesten myynnin jälkeen takaisin-ostetuista omaisuuseristä, joista Urpo, Hymy

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen Sisällys: - Aggression tasot - Kokonaisvalmiuden saavuttaminen - Pelon oireet - Pelko toiminnan ohjaajana - Keinot

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään OMA TYYLI Joona-Vuorenmaa Eeva-Maija & Ruotonen Leena

Itsenäiseen elämään OMA TYYLI Joona-Vuorenmaa Eeva-Maija & Ruotonen Leena Itsenäiseen elämään 3 OMA TYYLI Joona-Vuorenmaa Eeva-Maija & Ruotonen Leena Sivu 1/12 Sisällys 1. OMA TYYLI... 3 2. MIKSI SINUN TARVITSEE TIETÄÄ KOKOSI?... 4 3. MISTÄ TIEDÄT OMAN KOKOSI?... 5 4. KOKONUMEROT

Lisätiedot

Esiintyminen. N-piirin JOVA-koulutus 2010

Esiintyminen. N-piirin JOVA-koulutus 2010 Esiintyminen N-piirin JOVA-koulutus 2010 Klubikokous Esiinnyt klubisi kokouksessa Kuulijoita 10-50 Sinulla on aikaa 3-5 minuuttia Ei videotykkiä Esityksesi kokouksen lopulla Innostat klubiasi uuteen tapahtumaan

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta

T 3. Tietotaitotalkoot. Talkoomodulikartta T 3 Tietotaitotalkoot Talkoomodulikartta Liisa Kirves Marja-Liisa Viherä 30.9.2008 Malli 1: Kello 12 - kello 12, yöpyminen paikalla Klo 12 kokoonnutaan kahville ja sämpylä/pulla, jonka aikana kerrotaan

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011 Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia Tampere 3..20 Ennakkotehtävä ) Montako taloa kunnassa on ja monessako näissä on tehty itsearviointi? 2) Montako taloa

Lisätiedot

NY- Oma Yritys 20.9.2010. Päivi Rytsä

NY- Oma Yritys 20.9.2010. Päivi Rytsä NY- Oma Yritys 20.9.2010 Päivi Rytsä Edellytykset menestyvään yrittäjyyteen Usko omiin kykyihin ja liikeideaan Persoonallisuus Halu kehittää liiketoimintaa ja itseään Ei saa hyytyä paikoilleen! Uskallus

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan.

KEUKEN KUULUMISIA. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella. 0-6 kk 0-36 kk 3- v. Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan. KEUKEN KUULUMISIA KEUKE NEUVOO. KEUKE KEHITTÄÄ. KEUKE YHDISTÄÄ. Keuken palvelut yrityksen elinkaarella Yritysneuvonta yrityksen koko elinkaaren ajan Yrityshautomo Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus 0-6 kk

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveys- asteen mukaiseksi.

PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveys- asteen mukaiseksi. Käyttöohje PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveysasteen mukaiseksi. Kellossa olevat kaupungit auttavat alkuun, tarkempi leveysasteluku löytyy sijaintisi koordinaateista. 2. Kello asetetaan

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot