Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtajan esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Marko Ruusunoksa ja varalla Tiia-Pauliina Niemi. Tarkastus suoritetaan ke ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma. Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu LAUSUNTO SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOSÄÄNTÖEHDOTUKSESTA Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , 1. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemilta johtokunnilta lausunnot mennessä esittelyssä yksilöidyistä johtokuntien johtosäännöistä sekä asiantuntijaryhmien toimintaohjeista 2. että yhteinen kirkkoneuvosto varaa IT-yhteistyöalueen sekä sairaalasielunhoidon sopijaseurakunnille mahdollisuuden antaa kyseisen toimialan johtosäännöstä lausunnot mennessä 3. että lausunnon antajia pyydetään lausunnoissaan ottamaan perusteltu kanta siihen, esitetäänkö perheneuvontatyön, viestinnän sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimialalle valittavaksi johtokunta vai asiantuntijaryhmä vuoden 2015 alusta eteenpäin alkavalle kaudelle 4. että valtuutetaan esittelijä tekemään liitteenä oleviin johtosääntö- ja toimintaohjeehdotuksiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätöksistä mahdollisesti aiheutuvat muutokset. Pirkkalan seurakunta on yksi sairaalasielunhoidon sopijaseurakunnista, joten Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän pyyntöön on vastattava mennessä. Vastausluonnos lähetetään sähköpostilla kirkkoneuvoston jäsenille ennen kokousta. Johtosääntöehdotus on liitteenä. Kirkkoherran esitys: antaa lausunnon sairaalasielunhoidon johtosäännöstä. totesi lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan sairaalasielunhoidon johtosäännön esitetyssä muodossa.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA on käsitellyt alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion valmisteluohje on annettu työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat suunnitelmat on käyty läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa 3.6. klo 17.30, jonka jälkeen on ohjeistettu vielä valmistelun jatkoa. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallintosihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointisuunnitelmaan ovat vaikuttaneet tehtäväalueiden lisäksi, tekninen isännöitsijä ja eri alueiden kehittämiseen nimetyt työryhmät, joiden perusteella saatuihin tietoihin talouspäällikkö on perustanut esityksensä investoinneista, vuosikorjauksista ja kalustohankinnoista. Alustavassa talousarvioesityksessä vuosikate euroa riittää kattamaan poistot. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi euroa, joka syntyisi pääasiassa satunnaisista tuotoista eli tonttien myyntien nettotuotoista. Vuosikate on esityksessä 50 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013, mutta 50 % enemmän kuin talousarviossa vuodelle Henkilöstömenoissa esitetään 2 % kasvua verrattuna talousarvioon vuodelle Investoinneissa esitetään euroa ja vuosikorjauksissa/kalustohankinnoissa euroa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee toimintasuunnitelmat, talousarvion numero-osan raportit ja investointi/vuosikorjaussuunnitelman sekä päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta tai antaa tarvittaessa valmistelua tarkentavia linjauksia Ohjausryhmät ja johtoryhmä ovat käsitelleet talousarvion, toimintasuunnitelmat ja taloussuunnitelmat, joiden perusteella tehty viimeiset tarkennukset talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin. Talousarvion sanallinen kuvaus ja perustelut sekä kirkkoherran esipuhe esitetään kokonaisuudessaan talousarviokirjassa, joista tässä alustuksessa lyhyemmin. Talousarvion valmistelu tapahtuu pääosin tehtäväalueiden työntekijöiden esitysten pohjalta ja osin ohjausryhmien toimesta yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Lähtökohtana oli, että työalojen käyttömäärärahoihin tulee hieman nousua, pääluokasta riippuen 1,5-2,0 %, jonka lisäksi kuljetuskustannusten kasvu täysimääräisenä. Talousarvion laadinta edistyi hyvässä yhteistyössä sopuisasti, työmäärän ollen monista muutoksista johtuen varsin suuri. Toimintasuunnitelmassa on määritelty toiminnan keskeiset asiat; tehtävä, resurssit, tavoite ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät seuraavalle kahdelle vuodelle. Talousarvion rakennetta on päivitetty ja selkeytetty ottaen huomioon kirkon talousohjeet ja tulevan kirkon palvelukeskuksen eli Kipan tarpeet. Talousarvio sisältää neljä osaa: käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Tilikohtainen talousarvio jaetaan työntekijöille, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille. Talousarviossa esitetään ensin sanallisesti pääluokittain ja ohjausryhmittäin tehtävä, resurssit, tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät suunnitteluvuosille. Talousarviossa esitetään kaluston aktivointirajan nostamista euroon.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (jatkoa) Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Muita keskeisiä talousarviolukuja (ta 2014 ta 2015 muutos) Verotulot 6,7 % Toimintatuotot 20,1 % Henkilöstökulut 3,2 % Palvelujen ostot (koko srk) 17,9 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 1,4 % Keskusrahastomaksut 5,4 % Rahoitustuotot -47,4 % Hallinnon tuotot 90,8 % Hallinnon kulut -8,2 % Seurakuntatyön maksutuotot 12,2 % Seurakuntatyön kulut 7,7 % Hautaustoimen tuotot 55,4 % Hautaustoimen kulut 11,0 % Kiinteistötoimen tuotot 23,2 % Kiinteistötoimen kulut 5,5 % Koko seurakunta kulut 5,0 % Prosenttivertailu on vuoden 2014 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 7 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit Rahavarojen muutos Vertailu on vuoden 2014 korjattuun talousarvioon. Talousarvio sisältää päivitetyn investointi-, vuosikorjaus- ja kalustohankintasuunnitelman. Investointeihin on varattu euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat: hautausmaan konehallin ja maa-aineskaukaloiden rakentaminen, saunarakennuksen ja toimintarakennuksen suunnittelun aloittaminen, kirkkovenesuojan/laiturin rakentaminen, tien ja pysäköintialueen rakentaminen, Lotjan rakennusten peruskorjaukset, kiinteistöjen lukkojen päivitys. Rakennusten, alueiden ja koneiden vuosikorjauksiin ja kunnossapitoon on varattu euroa. Kalusto, kone- ja laitehankintoihin on varattu euron määräraha. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustolle talousarvion pääluokkataso ja investointiosassa yli euron hankkeissa hankekohtainen. Talousarvion sitovuustaso on kirkkoneuvostolle pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakuntatyön pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväalueittain. Talousarvion 2015 toiminnan tulos on euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa ylijäämäinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2015 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu DEFIBRILLAATTORIN HANKINTA Yhteistyötoimikunnassa suunniteltiin jo vuonna 2012 maallikkodefibrilaattorin hankintaa kirkolle, veräjälle tms. tiloihin. Diakoni Jukka Peltola on hankkinut kahdelta toimittajalta tarjouksen laitteista, joista tarkemmin liitteessä. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa keskusteltiin laitteiden tarpeellisuudesta. Todettiin, että ensiapu (EA) -koulutuksessa oli koulutettu käyttämään ko. laitteita ja vuonna 2015 on tarkoitus järjestää EA- koulutusta. Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnalle hankitaan kolme kappaletta maallikkodefibrillaattoreita. Talouspäällikön esitys: myöntää määrärahan kolmen maallikkodefibrillaattorin hankintaan. Hankinta suoritetaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Suomen Ensiapukoulutus Oy:ltä: 3 kpl HeartSine Samaritan PAD 350P verolliseen hintaan Hintaan sisältyy laitteiden käyttökoulutus. Sijoituspaikkoina ovat Pirkkalan kirkko, Vanha kirkko ja Kirkkoveräjä Käytöstä järjestetään koulutusta. Henkilökunnan lisäksi vapaaehtoisia kutsutaan koulutukseen mukaan.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutokset kuluvalle tilikaudelle. Vuosittain toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat yleensä nousevat ja kaikkia nousuja ei ole ennakoitu talousarviovalmisteluissa. Vuonna 2014 merkittävimmin nousivat kuljetuskustannukset sopimuskauden päättymisen aiheuttaman kilpailutuksen seurauksena. Lisäksi toimintavuoden aikana on ollut ennakoimattomia henkilöstövaihdoksia ja sairauspoissaoloja, joista väistämättä aiheutuu henkilöstömenoja. Myös toiminnallisista syistä lisätyövoiman palkkaustarpeita on syntynyt. Yllättäviä koneiden ja rakennusten korjaustarpeita ei myöskään voida täysin ottaa huomioon talousarviossa. Näistä aiheutuu useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset korjataan tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu tehdä, on haettava lisämäärärahaa. Taloudellisesti vakaan seurakunnan on myös mahdollista päivittää investointija vuosikorjaussuunnitelmiaan mm. mahdollista synergiaeduista syntyvistä taloudellista hyödyistä johtuen tai seurakunnan toimintatarpeiden vuoksi eikä elää pelkästään kaavamaisen kalenterikausittaisen budjettisuunnittelun varassa. Huolimatta poikkeuksellisen suuresta määrästä muutoksia, ovat talousarvion ylitykset kuitenkin vähäisiä. Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Rahoitustoimi yhteensä: Erittely ohjausryhmien kustannuspaikoista /seurakuntatyön pääluokka Päiväkerhotyö Perhekerhotyö Rippikoulu Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Investoinnit:

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 10 Kulujen lisäys Kulujen vähennys yhteensä: Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista kustannuspaikoittain ja pääluokittain sekä investointien muutokset. Talousarviosta poikkeamista aiheuttaa myös työntekijöiden palkanjakoprosentin määrittelyiden ja kirjanpidossa käyttöönoton ajankohta suhteessa talousarviosuunnitteluun. Tämä ongelma vähenee tulevissa talousarvioissa. Marraskuun kirkollisverotilitys oli euroa oikaisuista johtuen. Yhteisöverotulojen kasvun avustamana talousarvion verotulot tullaan kuitenkin ylittämään noin eurolla. Aktiivisen sijoitustoiminnan ja -järjestelyiden kautta myyntivoittoja kertyy arvioitua enemmän, mutta korkotuottoja vähemmän. Asuntoosakkeen myynnistä kirjautuu lisäksi euron voitto tilinpäätöksessä. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvio näyttää vuodelle 2014 muutosten jälkeen euron ylijäämää (oli euroa). Talousarvion investointiosan nettomuutos on siis euroa (kuluja vähennetty) edelliseen talousarviomuutokseen nähden, mutta alkuperäiseen talousarvioon verraten nettomuutos on (kuluja lisätty). Investointeja kasvattava tekijä on ollut Pappilan väentuvan ja aitan saneeraukseen liittyvät yllätykset sekä muutokset ja investointeja vähentävät muutamien investointien siirto talousarvioon vuodelle 2015 tai myöhemmin. Näissä muutoksissa perusteena hankkeiden kytkeytyminen toisiinsa tai seurakunnasta johtumattomat viiveet rakennus- tai museoviranomaisten myöntämissä luvissa. Pappilan vanhan saunan korjaus oli talousarviossa sanallisesti ilman määrärahaa, joten nyt on lisätty määräraha tarjouskilpailun perusteella. Investoinnit talousarviossa muutosten jälkeen yhteensä euroa. Talouspäällikön esitys: käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2014 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu UITTAMON TONTTIEN TIELINJAUS päätti erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia myyntijärjestelyjä varten. Tonttien myyntiin asettaminen on käsitelty myös kirkkovaltuustossa. päätti myös, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Talouspäällikkö on hoitanut myyntijärjestelyitä Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa. Tonttien lohkomiseen liittyvät maastotyöt tehtiin ja varsinainen toimitus Samassa yhteydessä käsitellään kulkuoikeuden perustaminen lohkottaville tonteille. Ranta-asemakaavassa esitetty tielinjaus on suuntaa antava ja siitä voidaan perustelluista syistä poiketa. Maastomittauksen yhteydessä paikanpäällä ollessa huomattiin, että suunniteltu tielinjaus olisi mm. maastossa olevan valtavan kiven vuoksi kalliimpi rakentaa ja myös ensimmäisen tontin myyntiarvoa selvästi heikentävä. Näin ollen on teetätetty tiesuunnittelijalla kustannustehokas ja tonttien arvoa säilyttävä tielinjaus. Koska tarkoitus on ainoastaan siirtää ajoyhteyttä hiukan kaavaan merkitystä parempaan paikkaan, niin se ei saadun ennakkotiedon perusteella edellytä mitään poikkeamislupaa (ainakaan ELY-keskuksen lupaa). Tielinjaus on osin tonteilla ja osin seurakunnan metsämaalla. Tontteja markkinoidaan lohkottuina ja tieyhteydellä, jolloin seurakunta saa niistä suhteellisesti parhaimman hinnan. Kustannusarvio tien rakentamisesta on (sis. alv 24%) eli n per tontti, joka saadaan takaisin tonttien myyntihinnoissa. Tien rakentamista päästäneen tekemään vasta keväällä Tonteista käydään kuitenkin mahdollisimman pian kauppaa, joten tiejärjestelytkin on syytä olla pian selvitettynä. Liite (kartta, tieyhteys tonteille). Maanmittauslaitoksella pidettiin lohkomistoimitus, joka sitten keskeytettiin tielinjaukseen liittyvän erimielisyyden vuoksi. Toimitusta jatketaan uudella kokouksella ja maastokatselmuksella. Lohkomisessa vuokratonteille annetaan nimet Hietaranta , pinta-ala 0,3694 ha, Kuusiranta , pinta-ala 0,3103 ha ja Kallioranta Koska tieasia käsitellään lohkomisessa, myös tonttien erottaminen saadaan rekisteröityä vasta koko lohkomisen ollessa lainvoimainen. Lohkomistoimituksessa neljä naapuria esittivät, että he aikovat valittaa maa-oikeuteen asiasta, jos tielinjausta tehtäisiin kaavan mukaisesti. Lohkomisasioita ei naapurit halunneet moittia. Naapurien perusteluista tarkemmin lohkomiskokouksen pöytäkirjassa, joka liitteenä. Naapureiden keskeinen vaatimus on, että seurakunta rakentaisi tonteille menevän tien kokonaan kantakiinteistön alueella eikä tonteille ohjattaisi kulkua kaavan mukaisesti käyttäen heidän yksityistietään.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu UITTAMON TONTTIEN TIELINJAUS (jatkoa) Muutoksessa tien rakentamisen pituus kasvaisi 90 metristä 200 metriin. Tien rakentamiskustannusten kasvua ei ole siirrettävissä tontteihin, koska muutos ei tuo lisäarvoa markkinointiin. Talouspäällikkö katsoi toimituskokouksessa, että hänellä ei ole valtuuksia lisätä julkisten varojen käyttöä tielinjauksen muutokseen tai kaavasta poikkeamiseen. Nykyinen kustannusarvio 90 metrin tiestä on 137 /m ja lisäksi suunnittelukulut. Naapureiden tielinjaus edellyttäisi kaavasta oleellisesti poikkeamista ja urheilu- ja virkistyspalvelualueen halkaisemista, jossa puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. Näin ollen kyseinen kaavasta poikkeava tieratkaisu olisi helposti myös valituksen aiheuttava ja hyvin perustellusti. Talouspäällikön esitys: päättää Uittamon rantatonttien tielinjauksesta seurakunnan kiinteistöllä liitteen mukaisesti eli vain vähäisesti kaavasta poiketen. Seurakunta rakennuttaa tonteille vievän tien tielinjauksessa esitetyllä tavalla sitten kun tien rakentamiseen liittyvä päätös on saanut lainvoiman.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI Kn / 164 PERIAATELINJAUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN TULEVAISUUDESTA Seurakunnalla on omistuksessa Pirkkalassa neljä asunto-osaketta, joissa on ollut käytännön mukaisesti vuokralla vain seurakunnan työntekijöitä. Asunnot ovat tulleet seurakunnan omistukseen vuosien välisenä aikana. Asuntojen hankinta-arvo ja täten nykyinen tasearvo on yhteensä euroa. Asunnot on vuokrattu aina saman periaatteen mukaisesti eli verottajan vahvistaman verotusarvon määrällä. Talouspäällikön laskelmien mukaan asuntojen vuosittainen nettotuotto nykyisestä markkina-arvosta on alle kolme prosenttia ja tässä ei vielä otettu huomioon korjaus- ja ylläpitokuluja, joita aiheutuu erityisesti muuttotilanteissa. Edellä mainitut kulut huomioiden ja kirjanpidon mukaan asuntojen vuosituotto viimeisen kymmenen vuodelta ajalta on alle 1 % nykyisestä markkina-arvosta (tuottoa pääomalle). Tässä ei vielä mukana hallinnolliset kulut. Kirjanpidon mukaan vuosien tuotto asunto-osakkeista on negatiivinen. Tuotto asunto-osakesijoituksista paranee merkittävästi, kun asunnon arvonnousu kirjataan myyntitapahtuman myötä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja seurakunnassa on tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdentaa kiinteistö- ja asunto-osakevarallisuuttaan. Kreetantie 7 E 60 asunnosta vuokralainen on muuttanut pois ja talouspäällikkö on vuokrannut huoneiston väliaikaisesti seurakunnan työntekijälle asti. Täten asunto on luovutettavissa ostajalle alkaen. Talouspäällikön esitys: päättää luopua seurakunnan vuokra-asunnoista sitä mukaan, kun asunto vapautuu seurakunnan työntekijän vuokrasuhteesta joko muuton tai eläkkeelle siirtymisen johdosta. päättää myydä Kreetantie 7 E 60 asunto-osakkeen niin, että asunto on luovutettavissa aikaisintaan päättää antaa asunnon myynnistä toimeksiannon kiinteistövälittäjälle; Pirkkalan Kiinteistömaailma. Talouspäällikkö hoitaa käytännön järjestelyt sekä hyväksyy kauppakirjan. Sijoitus- ja rahavarojen tarkastajien kanssa tulee konsultoida ennen kaupan vahvistamista. Asunto-osakkeen kauppa ei edellytä kirkkovaltuuston päätöstä, mutta kirkkovaltuustoa tiedotetaan asiassa / : Kirkkovaltuustoa on tiedotettu myyntiaikeesta Pirkkalan Kiinteistömaailman ilmoituksen mukaan kohteesta on saatu kirjallinen tarjous ja mahdollisesti toinen tarjous on myös tulossa. Kohteen Kreetantie 7 E 60 myyntihinnaksi määriteltiin markkinoinnissa Samassa taloyhtiössä on myynnissä vastaavan kokoinen asunto :lla. Asunnon omistajalle on tulossa sen lisäksi julkisivuremontin kustannus n , joka siis määräytyy asunto-osakkeen ostajalle maksettavaksi joko kerralla tai rahoituslainalla. Lisäksi yhtiössä on tiedossa lähivuosina putkiremontti. Seurakunnan tulee harkita tarjouksen hyväksymistä, hylkäämistä tai vastatarjouksen antamista edellä mainitut seikat huomioon ottaen. Asunto vapautuu vuokralaisesta Kiinteistövälityksen palkkiot on kirjattu välityssopimukseen. Asunnosta tarjouksen jättänyt on vetänyt tarjouksensa pois perustellusta henkilö-kohtaisesta syystä. Myös muita tarjouksen jättämistä harkinneita henkilöitä on il-maantunut. Tulevien remonttien kustannusten arviointi on tuonut kaupankäyntiin epävarmuutta. Julkisivu- ja parvekeremontista joko kertamaksu tai 81,59 /kk rahoitusvastike. Talouspäällikön esitys: käsittelee myyntiasiaa vasta kun asunnosta on voimassa oleva tarjous As Oy Pirkankilpi nimisen yhtiön osakkeista nrot (oikeuttavat hallitsemaan 75,5 m2 huoneistoa osoitteessa Kreetantie 7 E 60, Pirkkala) oli jätetty tarjous , joka oli voimassa asti ja kauppakirja oli allekirjoitettava viimeistään

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI (jatkoa) Tarjous oli , kaupanteossa maksettaisiin ja loput hinnasta. Ostaja ottaisi lisäksi vastatakseen ,85 euron yhtiölainaosuuden. hyväksyi yksimielisesti tarjouksen, kun asia käsiteltiin kiireellisyyden ja seurakunnan edun vuoksi sähköpostitse. Myyntipalkkio on kiinteistövälittäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Kauppahinnasta vähennetään välityskustannukset, jonka erotuksen jälkeen tasearvon ylittävä osuus (n ) kirjataan tuottoihin tilikaudelle Talouspäällikön esitys: kirjaa pöytäkirjaan As Oy Pirkankilpi nimisen yhtiön osakkeiden nrot myyntipäätöksen kauppahintaan euroa XX XXX:lle. Ostaja ottaa lisäksi vastatakseen ,85 euron yhtiölainaosuuden. Talouspäällikkö on allekirjoittanut kauppakirjan Osakekirjat on seurakunnalla siihen saakka kunnes koko kauppahinta on maksettu.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TARJOUS UITTAMON TONTISTA Pirkkalan valtuuston hyväksymässä ja keväällä 2014 lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa on määriteltynä Uittamon alueelle Uittamonnokkaan loma-asuntojen korttelialue (RA1), jossa kolme m2 tonttia. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 80 k-m2 loma-asunnon, 25 k-m2 erillisen saunarakennuksen ja 25 k-m2 erillisen talousrakennuksen, sekä erillisen käymälän. Rakennusoikeus yhteensä 130 k-m2. päätti erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia myyntijärjestelyitä varten. Tonttien myyntiin asettaminen on käsitelty myös kirkkovaltuustossa. päätti myös, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Talouspäällikkö on hoitanut myyntijärjestelyitä Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa. Talouspäällikön esitys: ei hyväksy jätettyä tarjousta. Jätetty tarjous eroaa tontin hinta-arvosta siinä määrin, että myynti ei olisi seurakunnan edun mukaista eikä kauppaa täten myöskään tultaisi vahvistamaan kirkkohallituksessa. päättää jättää vastatarjouksen, jota on hieman kohtuullistettu kiinteistön arvioidusta markkina-arvosta, koska kyseessä on tontin pitkäaikainen vuokralainen ja tontilla olevien rakennusten käyttäjä. Vastatarjouksen hyväksymisen eräpäiväksi annetaan klo 12 eli ennen seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta. Kiinteistön myyntijärjestelyt hoidetaan Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti. XX XX on jättänyt uuden päivätyn tarjouksen ( euroa) ostaa vuokra-alueen ympärille muodostettavan loma-asuntotontin, tarjous liitteenä. 251 TARJOUS UITTAMON TONTISTA (jatkoa) Lisäksi hän on kirjallisesti vakuuttanut , että tarjoukseen ei vaikuta tiejärjestely viivästyminen tai muuttuminen. Maanmittauslaitoksella pidettiin lohkomistoimitus, joka sitten keskeytettiin tielinjaukseen liittyvän erimielisyyden vuoksi. Lohkomisessa vuokratontille annetaan nimi Hietaranta , pinta-ala 0,3694 ha. Talouspäällikkö on pyytänyt kahdelta eri ammattiarvioitsijalta myynnissä olevien tonttien markkinahintojen arvioinnit, joista esitettiin selvitys kokouksessa. Saatu tarjous on 5-15 % alle arviointien hintahaitarin. Huomattavaa on, että tonttien arvio perustuu vuokraamattomaan tyhjään tonttiin. Lisäksi rasitteena tällä hetkellä myynnissä olevan tontin osalta jatkuva vuokrasopimus, jonka purkamisesta koituisi merkittäviä kustannuksia. Myynnin viivästyessä seurakunta menettäisi tältä

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 16 ajalta pääoman sijoitustuotot. Kelvollisen tarjouksen jättänyt on myös alueen pitkäaikainen vuokralainen. Edellä mainitut asiat huomioon ottaen esitetty tarjous on seurakunnalle taloudellisesti riittävän hyvä. Talouspäällikön muutettu esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunta myy XX XXX:lle euron hintaan Pappila-nimiseltä tilalta RN:o 1:21 omaksi kiinteistökseen lohkottavan määräalan ( Hietaranta, 0,3694 ha). Seurakunta vastaa tonteille rakennettavan tien kustannuksista ja lohkomiskuluista. Kirkkovaltuuston kiinteistön myyntiä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöllä ja alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 9:3 ja 14:4). Esitys hyväksyttiin talouspäällikön muutetun esityksen mukaisesti. Todettiin, että arvioasiakirjat ovat ei julkisia. 252 TYÖNTEKIJÖIDEN MUISTAMISET Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on vuonna 2001 hyväksynyt linjan, jonka mukaan seurakunta on muistanut työntekijöitä heidän eläköityessä tai ikääntyessä pyöreitä vuosia (50 v. ja 60 v.). Tämän jälkeen käytäntöä on joiltakin osin tarkistettu. Muistamiskäytäntöjen suhteen on olennaista noudattaa tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Erilaisten muuttuvien tilanteiden vuoksi linjaukset on välillä syytä tarkistaa ja tuoda kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Muistamisten kohdalla on olennaista, että sovitut käytännöt ovat mahdollisimman selkeät ja ymmärrettävät sekä myös työntekijöiden tiedossa. Pirkkalan seurakunta on halunnut korostaa työntekijöiden muistamisessa pitkäaikaista sitoutumista. Muistamiset on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: 1) Palveluvuodet Pirkkalan seurakunnassa

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 17 2) Eläkkeelle jääminen 3) Ikääntyminen 4) Perhejuhlat on viimeksi päivittänyt ohjeistusta vuonna 2010, joten sitä on syytä päivittää jälleen mm. muuttuneiden verotusohjeiden vuoksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: lle esitetään, että Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden muistamisohjeistusta päivitetään liitteen mukaisesti. Muistamisten euromääriin ei tule muutoksia. 253 LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (EI JULKINEN) 254 VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISELLE (60 %) SEURAKUNTAPASTORILLE 224 / OSA-AIKAINEN SEURAKUNTAPASTORI Vuoden 2015 talousarvioon on kirjattu määräaikaisen ja osa-aikaisen seurakuntapastorin tehtävä. Pirkkalan seurakunnan kasvanut jäsenmäärä ja vuoden 2015 rippikoulun normaalia isompi ikäluokka ovat osaltaan johtaneet siihen, että kokonaisuuden kannalta kesäpapin sijaisuus kannattaa muuttaa määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi seurakuntapastorin viraksi. Käytännössä tarve olisi vuoden 2015 ja työaika 60 %. Virkamääräys haetaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakuntaan perustetaan määräaikainen ja osa-aikainen (60 %) seurakuntapastorin virka ajalle

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 18 Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että keväällä 2014 uusitun kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus ottaa määräaikaiseen ja osa-aikaiseen papin virka, vaikka kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan uusien virkasuhteiden perustaminen on kirkkovaltuuston tehtävä. Kyseisen osa-aikaisen ja määräaikaisen viran suhteen riittää, että kirkkoneuvoston päätös menee valtuustolle tiedoksi ja huomioitavaksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Osa-aikainen ja määräaikainen seurakuntapastorin virka sijoittuisi yleiseen seurakuntatyöhön. Työhön kuuluisi myös aikuistyötä ja rippikoulutyötä. Osa-aikaisuus tarkoittaisi määräaikaisessa virkasuhteessa 60 % täyden ajan viranhoitovelvollisuudesta. Kyseiseen virkaan on ehdokas seurakunnan nykyisten pappien joukossa, koska pastori Laura Tuhkanen-Jukkolan nykyinen virkamääräys Pirkkalan seurakuntaan päättyy Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä osa-aikaiseen (60%) ja määräaikaiseen virkaan vuodelle Virkamääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkoherran esitys: perustaa määräaikaisen ja osa-aikaisen (60 %) seurakuntapastorin viran ajalle Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukaan. pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta määräaikaiseen ja osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan virkamääräystä ajalle pastori Laura Tuhkanen-Jukkolalle. 254 VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISELLE (60 %) SEURAKUNTAPASTORILLE (jatkoa)

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot