Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Puheenjohtajan esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtajan esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Marko Ruusunoksa ja varalla Tiia-Pauliina Niemi. Tarkastus suoritetaan ke ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Puheenjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu KOLEHTIKOHTEET Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma. Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu LAUSUNTO SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOSÄÄNTÖEHDOTUKSESTA Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , 1. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemilta johtokunnilta lausunnot mennessä esittelyssä yksilöidyistä johtokuntien johtosäännöistä sekä asiantuntijaryhmien toimintaohjeista 2. että yhteinen kirkkoneuvosto varaa IT-yhteistyöalueen sekä sairaalasielunhoidon sopijaseurakunnille mahdollisuuden antaa kyseisen toimialan johtosäännöstä lausunnot mennessä 3. että lausunnon antajia pyydetään lausunnoissaan ottamaan perusteltu kanta siihen, esitetäänkö perheneuvontatyön, viestinnän sekä kiinteistö- ja hautaustoimen toimialalle valittavaksi johtokunta vai asiantuntijaryhmä vuoden 2015 alusta eteenpäin alkavalle kaudelle 4. että valtuutetaan esittelijä tekemään liitteenä oleviin johtosääntö- ja toimintaohjeehdotuksiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätöksistä mahdollisesti aiheutuvat muutokset. Pirkkalan seurakunta on yksi sairaalasielunhoidon sopijaseurakunnista, joten Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän pyyntöön on vastattava mennessä. Vastausluonnos lähetetään sähköpostilla kirkkoneuvoston jäsenille ennen kokousta. Johtosääntöehdotus on liitteenä. Kirkkoherran esitys: antaa lausunnon sairaalasielunhoidon johtosäännöstä. totesi lausuntonaan, että se hyväksyy omalta osaltaan sairaalasielunhoidon johtosäännön esitetyssä muodossa.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA on käsitellyt alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion valmisteluohje on annettu työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat suunnitelmat on käyty läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa 3.6. klo 17.30, jonka jälkeen on ohjeistettu vielä valmistelun jatkoa. Talousarvioraamin pohjalta ja tehtäväalueiden vastaavien vuorovaikutuksessa on hallintosihteerin ja talouspäällikön toimesta koottu liitteenä oleva alustava talousarvio ja toimintasuunnitelma. Investointisuunnitelmaan ovat vaikuttaneet tehtäväalueiden lisäksi, tekninen isännöitsijä ja eri alueiden kehittämiseen nimetyt työryhmät, joiden perusteella saatuihin tietoihin talouspäällikkö on perustanut esityksensä investoinneista, vuosikorjauksista ja kalustohankinnoista. Alustavassa talousarvioesityksessä vuosikate euroa riittää kattamaan poistot. Tilikauden ylijäämäksi muodostuisi euroa, joka syntyisi pääasiassa satunnaisista tuotoista eli tonttien myyntien nettotuotoista. Vuosikate on esityksessä 50 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013, mutta 50 % enemmän kuin talousarviossa vuodelle Henkilöstömenoissa esitetään 2 % kasvua verrattuna talousarvioon vuodelle Investoinneissa esitetään euroa ja vuosikorjauksissa/kalustohankinnoissa euroa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee toimintasuunnitelmat, talousarvion numero-osan raportit ja investointi/vuosikorjaussuunnitelman sekä päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta tai antaa tarvittaessa valmistelua tarkentavia linjauksia Ohjausryhmät ja johtoryhmä ovat käsitelleet talousarvion, toimintasuunnitelmat ja taloussuunnitelmat, joiden perusteella tehty viimeiset tarkennukset talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin. Talousarvion sanallinen kuvaus ja perustelut sekä kirkkoherran esipuhe esitetään kokonaisuudessaan talousarviokirjassa, joista tässä alustuksessa lyhyemmin. Talousarvion valmistelu tapahtuu pääosin tehtäväalueiden työntekijöiden esitysten pohjalta ja osin ohjausryhmien toimesta yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Lähtökohtana oli, että työalojen käyttömäärärahoihin tulee hieman nousua, pääluokasta riippuen 1,5-2,0 %, jonka lisäksi kuljetuskustannusten kasvu täysimääräisenä. Talousarvion laadinta edistyi hyvässä yhteistyössä sopuisasti, työmäärän ollen monista muutoksista johtuen varsin suuri. Toimintasuunnitelmassa on määritelty toiminnan keskeiset asiat; tehtävä, resurssit, tavoite ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät seuraavalle kahdelle vuodelle. Talousarvion rakennetta on päivitetty ja selkeytetty ottaen huomioon kirkon talousohjeet ja tulevan kirkon palvelukeskuksen eli Kipan tarpeet. Talousarvio sisältää neljä osaa: käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Tilikohtainen talousarvio jaetaan työntekijöille, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille. Talousarviossa esitetään ensin sanallisesti pääluokittain ja ohjausryhmittäin tehtävä, resurssit, tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät suunnitteluvuosille. Talousarviossa esitetään kaluston aktivointirajan nostamista euroon.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (jatkoa) Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Muita keskeisiä talousarviolukuja (ta 2014 ta 2015 muutos) Verotulot 6,7 % Toimintatuotot 20,1 % Henkilöstökulut 3,2 % Palvelujen ostot (koko srk) 17,9 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 1,4 % Keskusrahastomaksut 5,4 % Rahoitustuotot -47,4 % Hallinnon tuotot 90,8 % Hallinnon kulut -8,2 % Seurakuntatyön maksutuotot 12,2 % Seurakuntatyön kulut 7,7 % Hautaustoimen tuotot 55,4 % Hautaustoimen kulut 11,0 % Kiinteistötoimen tuotot 23,2 % Kiinteistötoimen kulut 5,5 % Koko seurakunta kulut 5,0 % Prosenttivertailu on vuoden 2014 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 7 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit Rahavarojen muutos Vertailu on vuoden 2014 korjattuun talousarvioon. Talousarvio sisältää päivitetyn investointi-, vuosikorjaus- ja kalustohankintasuunnitelman. Investointeihin on varattu euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat: hautausmaan konehallin ja maa-aineskaukaloiden rakentaminen, saunarakennuksen ja toimintarakennuksen suunnittelun aloittaminen, kirkkovenesuojan/laiturin rakentaminen, tien ja pysäköintialueen rakentaminen, Lotjan rakennusten peruskorjaukset, kiinteistöjen lukkojen päivitys. Rakennusten, alueiden ja koneiden vuosikorjauksiin ja kunnossapitoon on varattu euroa. Kalusto, kone- ja laitehankintoihin on varattu euron määräraha. Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustolle talousarvion pääluokkataso ja investointiosassa yli euron hankkeissa hankekohtainen. Talousarvion sitovuustaso on kirkkoneuvostolle pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakuntatyön pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväalueittain. Talousarvion 2015 toiminnan tulos on euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa ylijäämäinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2015 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu DEFIBRILLAATTORIN HANKINTA Yhteistyötoimikunnassa suunniteltiin jo vuonna 2012 maallikkodefibrilaattorin hankintaa kirkolle, veräjälle tms. tiloihin. Diakoni Jukka Peltola on hankkinut kahdelta toimittajalta tarjouksen laitteista, joista tarkemmin liitteessä. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa keskusteltiin laitteiden tarpeellisuudesta. Todettiin, että ensiapu (EA) -koulutuksessa oli koulutettu käyttämään ko. laitteita ja vuonna 2015 on tarkoitus järjestää EA- koulutusta. Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnalle hankitaan kolme kappaletta maallikkodefibrillaattoreita. Talouspäällikön esitys: myöntää määrärahan kolmen maallikkodefibrillaattorin hankintaan. Hankinta suoritetaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Suomen Ensiapukoulutus Oy:ltä: 3 kpl HeartSine Samaritan PAD 350P verolliseen hintaan Hintaan sisältyy laitteiden käyttökoulutus. Sijoituspaikkoina ovat Pirkkalan kirkko, Vanha kirkko ja Kirkkoveräjä Käytöstä järjestetään koulutusta. Henkilökunnan lisäksi vapaaehtoisia kutsutaan koulutukseen mukaan.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutokset kuluvalle tilikaudelle. Vuosittain toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat yleensä nousevat ja kaikkia nousuja ei ole ennakoitu talousarviovalmisteluissa. Vuonna 2014 merkittävimmin nousivat kuljetuskustannukset sopimuskauden päättymisen aiheuttaman kilpailutuksen seurauksena. Lisäksi toimintavuoden aikana on ollut ennakoimattomia henkilöstövaihdoksia ja sairauspoissaoloja, joista väistämättä aiheutuu henkilöstömenoja. Myös toiminnallisista syistä lisätyövoiman palkkaustarpeita on syntynyt. Yllättäviä koneiden ja rakennusten korjaustarpeita ei myöskään voida täysin ottaa huomioon talousarviossa. Näistä aiheutuu useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset korjataan tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu tehdä, on haettava lisämäärärahaa. Taloudellisesti vakaan seurakunnan on myös mahdollista päivittää investointija vuosikorjaussuunnitelmiaan mm. mahdollista synergiaeduista syntyvistä taloudellista hyödyistä johtuen tai seurakunnan toimintatarpeiden vuoksi eikä elää pelkästään kaavamaisen kalenterikausittaisen budjettisuunnittelun varassa. Huolimatta poikkeuksellisen suuresta määrästä muutoksia, ovat talousarvion ylitykset kuitenkin vähäisiä. Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Rahoitustoimi yhteensä: Erittely ohjausryhmien kustannuspaikoista /seurakuntatyön pääluokka Päiväkerhotyö Perhekerhotyö Rippikoulu Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Investoinnit:

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 10 Kulujen lisäys Kulujen vähennys yhteensä: Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista kustannuspaikoittain ja pääluokittain sekä investointien muutokset. Talousarviosta poikkeamista aiheuttaa myös työntekijöiden palkanjakoprosentin määrittelyiden ja kirjanpidossa käyttöönoton ajankohta suhteessa talousarviosuunnitteluun. Tämä ongelma vähenee tulevissa talousarvioissa. Marraskuun kirkollisverotilitys oli euroa oikaisuista johtuen. Yhteisöverotulojen kasvun avustamana talousarvion verotulot tullaan kuitenkin ylittämään noin eurolla. Aktiivisen sijoitustoiminnan ja -järjestelyiden kautta myyntivoittoja kertyy arvioitua enemmän, mutta korkotuottoja vähemmän. Asuntoosakkeen myynnistä kirjautuu lisäksi euron voitto tilinpäätöksessä. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvio näyttää vuodelle 2014 muutosten jälkeen euron ylijäämää (oli euroa). Talousarvion investointiosan nettomuutos on siis euroa (kuluja vähennetty) edelliseen talousarviomuutokseen nähden, mutta alkuperäiseen talousarvioon verraten nettomuutos on (kuluja lisätty). Investointeja kasvattava tekijä on ollut Pappilan väentuvan ja aitan saneeraukseen liittyvät yllätykset sekä muutokset ja investointeja vähentävät muutamien investointien siirto talousarvioon vuodelle 2015 tai myöhemmin. Näissä muutoksissa perusteena hankkeiden kytkeytyminen toisiinsa tai seurakunnasta johtumattomat viiveet rakennus- tai museoviranomaisten myöntämissä luvissa. Pappilan vanhan saunan korjaus oli talousarviossa sanallisesti ilman määrärahaa, joten nyt on lisätty määräraha tarjouskilpailun perusteella. Investoinnit talousarviossa muutosten jälkeen yhteensä euroa. Talouspäällikön esitys: käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2014 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu UITTAMON TONTTIEN TIELINJAUS päätti erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia myyntijärjestelyjä varten. Tonttien myyntiin asettaminen on käsitelty myös kirkkovaltuustossa. päätti myös, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Talouspäällikkö on hoitanut myyntijärjestelyitä Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa. Tonttien lohkomiseen liittyvät maastotyöt tehtiin ja varsinainen toimitus Samassa yhteydessä käsitellään kulkuoikeuden perustaminen lohkottaville tonteille. Ranta-asemakaavassa esitetty tielinjaus on suuntaa antava ja siitä voidaan perustelluista syistä poiketa. Maastomittauksen yhteydessä paikanpäällä ollessa huomattiin, että suunniteltu tielinjaus olisi mm. maastossa olevan valtavan kiven vuoksi kalliimpi rakentaa ja myös ensimmäisen tontin myyntiarvoa selvästi heikentävä. Näin ollen on teetätetty tiesuunnittelijalla kustannustehokas ja tonttien arvoa säilyttävä tielinjaus. Koska tarkoitus on ainoastaan siirtää ajoyhteyttä hiukan kaavaan merkitystä parempaan paikkaan, niin se ei saadun ennakkotiedon perusteella edellytä mitään poikkeamislupaa (ainakaan ELY-keskuksen lupaa). Tielinjaus on osin tonteilla ja osin seurakunnan metsämaalla. Tontteja markkinoidaan lohkottuina ja tieyhteydellä, jolloin seurakunta saa niistä suhteellisesti parhaimman hinnan. Kustannusarvio tien rakentamisesta on (sis. alv 24%) eli n per tontti, joka saadaan takaisin tonttien myyntihinnoissa. Tien rakentamista päästäneen tekemään vasta keväällä Tonteista käydään kuitenkin mahdollisimman pian kauppaa, joten tiejärjestelytkin on syytä olla pian selvitettynä. Liite (kartta, tieyhteys tonteille). Maanmittauslaitoksella pidettiin lohkomistoimitus, joka sitten keskeytettiin tielinjaukseen liittyvän erimielisyyden vuoksi. Toimitusta jatketaan uudella kokouksella ja maastokatselmuksella. Lohkomisessa vuokratonteille annetaan nimet Hietaranta , pinta-ala 0,3694 ha, Kuusiranta , pinta-ala 0,3103 ha ja Kallioranta Koska tieasia käsitellään lohkomisessa, myös tonttien erottaminen saadaan rekisteröityä vasta koko lohkomisen ollessa lainvoimainen. Lohkomistoimituksessa neljä naapuria esittivät, että he aikovat valittaa maa-oikeuteen asiasta, jos tielinjausta tehtäisiin kaavan mukaisesti. Lohkomisasioita ei naapurit halunneet moittia. Naapurien perusteluista tarkemmin lohkomiskokouksen pöytäkirjassa, joka liitteenä. Naapureiden keskeinen vaatimus on, että seurakunta rakentaisi tonteille menevän tien kokonaan kantakiinteistön alueella eikä tonteille ohjattaisi kulkua kaavan mukaisesti käyttäen heidän yksityistietään.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu UITTAMON TONTTIEN TIELINJAUS (jatkoa) Muutoksessa tien rakentamisen pituus kasvaisi 90 metristä 200 metriin. Tien rakentamiskustannusten kasvua ei ole siirrettävissä tontteihin, koska muutos ei tuo lisäarvoa markkinointiin. Talouspäällikkö katsoi toimituskokouksessa, että hänellä ei ole valtuuksia lisätä julkisten varojen käyttöä tielinjauksen muutokseen tai kaavasta poikkeamiseen. Nykyinen kustannusarvio 90 metrin tiestä on 137 /m ja lisäksi suunnittelukulut. Naapureiden tielinjaus edellyttäisi kaavasta oleellisesti poikkeamista ja urheilu- ja virkistyspalvelualueen halkaisemista, jossa puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. Näin ollen kyseinen kaavasta poikkeava tieratkaisu olisi helposti myös valituksen aiheuttava ja hyvin perustellusti. Talouspäällikön esitys: päättää Uittamon rantatonttien tielinjauksesta seurakunnan kiinteistöllä liitteen mukaisesti eli vain vähäisesti kaavasta poiketen. Seurakunta rakennuttaa tonteille vievän tien tielinjauksessa esitetyllä tavalla sitten kun tien rakentamiseen liittyvä päätös on saanut lainvoiman.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI Kn / 164 PERIAATELINJAUS SEURAKUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN TULEVAISUUDESTA Seurakunnalla on omistuksessa Pirkkalassa neljä asunto-osaketta, joissa on ollut käytännön mukaisesti vuokralla vain seurakunnan työntekijöitä. Asunnot ovat tulleet seurakunnan omistukseen vuosien välisenä aikana. Asuntojen hankinta-arvo ja täten nykyinen tasearvo on yhteensä euroa. Asunnot on vuokrattu aina saman periaatteen mukaisesti eli verottajan vahvistaman verotusarvon määrällä. Talouspäällikön laskelmien mukaan asuntojen vuosittainen nettotuotto nykyisestä markkina-arvosta on alle kolme prosenttia ja tässä ei vielä otettu huomioon korjaus- ja ylläpitokuluja, joita aiheutuu erityisesti muuttotilanteissa. Edellä mainitut kulut huomioiden ja kirjanpidon mukaan asuntojen vuosituotto viimeisen kymmenen vuodelta ajalta on alle 1 % nykyisestä markkina-arvosta (tuottoa pääomalle). Tässä ei vielä mukana hallinnolliset kulut. Kirjanpidon mukaan vuosien tuotto asunto-osakkeista on negatiivinen. Tuotto asunto-osakesijoituksista paranee merkittävästi, kun asunnon arvonnousu kirjataan myyntitapahtuman myötä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja seurakunnassa on tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdentaa kiinteistö- ja asunto-osakevarallisuuttaan. Kreetantie 7 E 60 asunnosta vuokralainen on muuttanut pois ja talouspäällikkö on vuokrannut huoneiston väliaikaisesti seurakunnan työntekijälle asti. Täten asunto on luovutettavissa ostajalle alkaen. Talouspäällikön esitys: päättää luopua seurakunnan vuokra-asunnoista sitä mukaan, kun asunto vapautuu seurakunnan työntekijän vuokrasuhteesta joko muuton tai eläkkeelle siirtymisen johdosta. päättää myydä Kreetantie 7 E 60 asunto-osakkeen niin, että asunto on luovutettavissa aikaisintaan päättää antaa asunnon myynnistä toimeksiannon kiinteistövälittäjälle; Pirkkalan Kiinteistömaailma. Talouspäällikkö hoitaa käytännön järjestelyt sekä hyväksyy kauppakirjan. Sijoitus- ja rahavarojen tarkastajien kanssa tulee konsultoida ennen kaupan vahvistamista. Asunto-osakkeen kauppa ei edellytä kirkkovaltuuston päätöstä, mutta kirkkovaltuustoa tiedotetaan asiassa / : Kirkkovaltuustoa on tiedotettu myyntiaikeesta Pirkkalan Kiinteistömaailman ilmoituksen mukaan kohteesta on saatu kirjallinen tarjous ja mahdollisesti toinen tarjous on myös tulossa. Kohteen Kreetantie 7 E 60 myyntihinnaksi määriteltiin markkinoinnissa Samassa taloyhtiössä on myynnissä vastaavan kokoinen asunto :lla. Asunnon omistajalle on tulossa sen lisäksi julkisivuremontin kustannus n , joka siis määräytyy asunto-osakkeen ostajalle maksettavaksi joko kerralla tai rahoituslainalla. Lisäksi yhtiössä on tiedossa lähivuosina putkiremontti. Seurakunnan tulee harkita tarjouksen hyväksymistä, hylkäämistä tai vastatarjouksen antamista edellä mainitut seikat huomioon ottaen. Asunto vapautuu vuokralaisesta Kiinteistövälityksen palkkiot on kirjattu välityssopimukseen. Asunnosta tarjouksen jättänyt on vetänyt tarjouksensa pois perustellusta henkilö-kohtaisesta syystä. Myös muita tarjouksen jättämistä harkinneita henkilöitä on il-maantunut. Tulevien remonttien kustannusten arviointi on tuonut kaupankäyntiin epävarmuutta. Julkisivu- ja parvekeremontista joko kertamaksu tai 81,59 /kk rahoitusvastike. Talouspäällikön esitys: käsittelee myyntiasiaa vasta kun asunnosta on voimassa oleva tarjous As Oy Pirkankilpi nimisen yhtiön osakkeista nrot (oikeuttavat hallitsemaan 75,5 m2 huoneistoa osoitteessa Kreetantie 7 E 60, Pirkkala) oli jätetty tarjous , joka oli voimassa asti ja kauppakirja oli allekirjoitettava viimeistään

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu ASUNTO-OSAKKEEN MYYNTI (jatkoa) Tarjous oli , kaupanteossa maksettaisiin ja loput hinnasta. Ostaja ottaisi lisäksi vastatakseen ,85 euron yhtiölainaosuuden. hyväksyi yksimielisesti tarjouksen, kun asia käsiteltiin kiireellisyyden ja seurakunnan edun vuoksi sähköpostitse. Myyntipalkkio on kiinteistövälittäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Kauppahinnasta vähennetään välityskustannukset, jonka erotuksen jälkeen tasearvon ylittävä osuus (n ) kirjataan tuottoihin tilikaudelle Talouspäällikön esitys: kirjaa pöytäkirjaan As Oy Pirkankilpi nimisen yhtiön osakkeiden nrot myyntipäätöksen kauppahintaan euroa XX XXX:lle. Ostaja ottaa lisäksi vastatakseen ,85 euron yhtiölainaosuuden. Talouspäällikkö on allekirjoittanut kauppakirjan Osakekirjat on seurakunnalla siihen saakka kunnes koko kauppahinta on maksettu.

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu TARJOUS UITTAMON TONTISTA Pirkkalan valtuuston hyväksymässä ja keväällä 2014 lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa on määriteltynä Uittamon alueelle Uittamonnokkaan loma-asuntojen korttelialue (RA1), jossa kolme m2 tonttia. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 80 k-m2 loma-asunnon, 25 k-m2 erillisen saunarakennuksen ja 25 k-m2 erillisen talousrakennuksen, sekä erillisen käymälän. Rakennusoikeus yhteensä 130 k-m2. päätti erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila ranta-asemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia myyntijärjestelyitä varten. Tonttien myyntiin asettaminen on käsitelty myös kirkkovaltuustossa. päätti myös, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Talouspäällikkö on hoitanut myyntijärjestelyitä Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa. Talouspäällikön esitys: ei hyväksy jätettyä tarjousta. Jätetty tarjous eroaa tontin hinta-arvosta siinä määrin, että myynti ei olisi seurakunnan edun mukaista eikä kauppaa täten myöskään tultaisi vahvistamaan kirkkohallituksessa. päättää jättää vastatarjouksen, jota on hieman kohtuullistettu kiinteistön arvioidusta markkina-arvosta, koska kyseessä on tontin pitkäaikainen vuokralainen ja tontilla olevien rakennusten käyttäjä. Vastatarjouksen hyväksymisen eräpäiväksi annetaan klo 12 eli ennen seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta. Kiinteistön myyntijärjestelyt hoidetaan Kiinteistömaailma Pirkkalan kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti. XX XX on jättänyt uuden päivätyn tarjouksen ( euroa) ostaa vuokra-alueen ympärille muodostettavan loma-asuntotontin, tarjous liitteenä. 251 TARJOUS UITTAMON TONTISTA (jatkoa) Lisäksi hän on kirjallisesti vakuuttanut , että tarjoukseen ei vaikuta tiejärjestely viivästyminen tai muuttuminen. Maanmittauslaitoksella pidettiin lohkomistoimitus, joka sitten keskeytettiin tielinjaukseen liittyvän erimielisyyden vuoksi. Lohkomisessa vuokratontille annetaan nimi Hietaranta , pinta-ala 0,3694 ha. Talouspäällikkö on pyytänyt kahdelta eri ammattiarvioitsijalta myynnissä olevien tonttien markkinahintojen arvioinnit, joista esitettiin selvitys kokouksessa. Saatu tarjous on 5-15 % alle arviointien hintahaitarin. Huomattavaa on, että tonttien arvio perustuu vuokraamattomaan tyhjään tonttiin. Lisäksi rasitteena tällä hetkellä myynnissä olevan tontin osalta jatkuva vuokrasopimus, jonka purkamisesta koituisi merkittäviä kustannuksia. Myynnin viivästyessä seurakunta menettäisi tältä

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 16 ajalta pääoman sijoitustuotot. Kelvollisen tarjouksen jättänyt on myös alueen pitkäaikainen vuokralainen. Edellä mainitut asiat huomioon ottaen esitetty tarjous on seurakunnalle taloudellisesti riittävän hyvä. Talouspäällikön muutettu esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunta myy XX XXX:lle euron hintaan Pappila-nimiseltä tilalta RN:o 1:21 omaksi kiinteistökseen lohkottavan määräalan ( Hietaranta, 0,3694 ha). Seurakunta vastaa tonteille rakennettavan tien kustannuksista ja lohkomiskuluista. Kirkkovaltuuston kiinteistön myyntiä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöllä ja alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 9:3 ja 14:4). Esitys hyväksyttiin talouspäällikön muutetun esityksen mukaisesti. Todettiin, että arvioasiakirjat ovat ei julkisia. 252 TYÖNTEKIJÖIDEN MUISTAMISET Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on vuonna 2001 hyväksynyt linjan, jonka mukaan seurakunta on muistanut työntekijöitä heidän eläköityessä tai ikääntyessä pyöreitä vuosia (50 v. ja 60 v.). Tämän jälkeen käytäntöä on joiltakin osin tarkistettu. Muistamiskäytäntöjen suhteen on olennaista noudattaa tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Erilaisten muuttuvien tilanteiden vuoksi linjaukset on välillä syytä tarkistaa ja tuoda kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Muistamisten kohdalla on olennaista, että sovitut käytännöt ovat mahdollisimman selkeät ja ymmärrettävät sekä myös työntekijöiden tiedossa. Pirkkalan seurakunta on halunnut korostaa työntekijöiden muistamisessa pitkäaikaista sitoutumista. Muistamiset on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: 1) Palveluvuodet Pirkkalan seurakunnassa

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 17 2) Eläkkeelle jääminen 3) Ikääntyminen 4) Perhejuhlat on viimeksi päivittänyt ohjeistusta vuonna 2010, joten sitä on syytä päivittää jälleen mm. muuttuneiden verotusohjeiden vuoksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: lle esitetään, että Pirkkalan seurakunnan työntekijöiden muistamisohjeistusta päivitetään liitteen mukaisesti. Muistamisten euromääriin ei tule muutoksia. 253 LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (EI JULKINEN) 254 VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISELLE (60 %) SEURAKUNTAPASTORILLE 224 / OSA-AIKAINEN SEURAKUNTAPASTORI Vuoden 2015 talousarvioon on kirjattu määräaikaisen ja osa-aikaisen seurakuntapastorin tehtävä. Pirkkalan seurakunnan kasvanut jäsenmäärä ja vuoden 2015 rippikoulun normaalia isompi ikäluokka ovat osaltaan johtaneet siihen, että kokonaisuuden kannalta kesäpapin sijaisuus kannattaa muuttaa määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi seurakuntapastorin viraksi. Käytännössä tarve olisi vuoden 2015 ja työaika 60 %. Virkamääräys haetaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakuntaan perustetaan määräaikainen ja osa-aikainen (60 %) seurakuntapastorin virka ajalle

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 18 Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että keväällä 2014 uusitun kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus ottaa määräaikaiseen ja osa-aikaiseen papin virka, vaikka kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan uusien virkasuhteiden perustaminen on kirkkovaltuuston tehtävä. Kyseisen osa-aikaisen ja määräaikaisen viran suhteen riittää, että kirkkoneuvoston päätös menee valtuustolle tiedoksi ja huomioitavaksi talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Osa-aikainen ja määräaikainen seurakuntapastorin virka sijoittuisi yleiseen seurakuntatyöhön. Työhön kuuluisi myös aikuistyötä ja rippikoulutyötä. Osa-aikaisuus tarkoittaisi määräaikaisessa virkasuhteessa 60 % täyden ajan viranhoitovelvollisuudesta. Kyseiseen virkaan on ehdokas seurakunnan nykyisten pappien joukossa, koska pastori Laura Tuhkanen-Jukkolan nykyinen virkamääräys Pirkkalan seurakuntaan päättyy Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä osa-aikaiseen (60%) ja määräaikaiseen virkaan vuodelle Virkamääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Kirkkoherran esitys: perustaa määräaikaisen ja osa-aikaisen (60 %) seurakuntapastorin viran ajalle Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukaan. pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta määräaikaiseen ja osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan virkamääräystä ajalle pastori Laura Tuhkanen-Jukkolalle. 254 VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISELLE (60 %) SEURAKUNTAPASTORILLE (jatkoa)

19 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu KIRKKOVALTUUSTON ALOITE Kv / 51 VALTUUSTOALOITE Kirkkovaltuuston päätös: 9 valtuutetun allekirjoittama aloite annettiin kokouksessa kirjallisena. Aloite on seuraava: Me allekirjoittaneet pyydämme, että Pirkkalan seurakunta selvittää pappilassa tapahtuvan nuorisotoiminnan tavoitettavuutta. Alueelle ei enää kulje joukkoliikennettä, joten voisiko seurakunta kartoittaa mahdollista yhteiskuljetusta / Kirkkoherran esitys: antaa asian valmistelun nuorisotyön ohjausryhmälle

20 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 20 Nuorisotyön ohjausryhmä on käsitellyt asiaa marraskuun kokouksessaan ja todennut seuraavasti: Keskustelun päätteeksi ohjausryhmä totesi, että erikseen järjestettävä kuljetus ei välttämättä ole toimivin tapa asian hoitamiseksi. Sen sijaan nuoria kannustetaan ja autetaan löytämään kimppakyytejä, joilla Pappilan alueelle voi tulla. Lisäksi alueen kesätoimintaa pyritään kehittämään niin, että se motivoisi nuoria tulemaan Pappilaan entistä aktiivisemmin. Nuorisotyön ohjausryhmä Psta Liisa Hakala Nuorisotyön ohjausryhmän pj. Kirkkoherran esitys: merkitsee aloitteen käsittelyn nuorisotyön ohjausryhmässä tiedoksi ja jättää aloitteen raukeamaan. 256 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 7/2014 Valjalan seurakunnalle varatun avustuksen maksaminen 51/2014 Kahden seurakunnan yhteinen viestinnän projektityöntekijä /2014 Toimistonhoitajan koulutus 53/2014 Seurakuntasihteerin koulutus 54/2014 Taloustoimiston koulutus

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 16.12.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali pöytäkirja PIRKKALAN SEURAKUNTA 5/2014 Sivu 2 57 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali. Pöytäkirja N KOKOUS 26.3.2015 klo 18.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Pöytäkirja PIRKKALAN SEURAKUNTA 2/2015 Sivu 21 20 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.10.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.10.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.10.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2012 Sivu 2 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 2.10.2013 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 2.10.2013 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 2.10.2013 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 8 / 2013 Sivu 2 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

63 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

63 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. PIRKKALAN SEURAKUNTA 5/2015 Sivu 59 63 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja

Lisätiedot

260 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

260 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2015 Sivu 270 260 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.5.2013 klo 17.30. Pappila KIRKKONEUVOSTO 22.5.2013 klo 17.30 Pappila KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 Sivu 2 93 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 22.10.2013 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 2 30 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2015 Sivu 180 178 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 30.12.2013 klo 16.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 30.12.2013 klo 16.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 30.12.2013 klo 16.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 2 216 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 30.10.2012 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 2 30.10.2012 klo 18.47-19.22

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 21.8.2012 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 21.8.2012 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 7 / 2012 Sivu 2 Pirkkalan seurakunnassa vieraanamme ollut Tesfaye Niguse Etiopiasta kertoi kokouksen alussa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 25.9.2014 klo 17.00. Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO 25.9.2014 klo 17.00 Pirkkalan kirkon aikuistyön tila KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 Sivu 2 184 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2008 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja 12.12.2012 Sivu 1 (5) 182-198 11/2012 Aika 12.12.2012 klo 17.00-18.00 Paikka Seurakuntakeskus hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot