Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18"

Transkriptio

1 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Asialista 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 39 Ilmoitusasiat / saapuneet kirjeet 40 Tilinpäätöksen käsittely 41 Kirkkoremontin arkkitehtisuunnittelijan/pääsuunnittelijan valitseminen 42 Kirkkoremontin rakennuttajatehtävien/urakka-asiakirjojen laatijan valitseminen 43 METSO-ohjelma / luonnonsuojelualueen perustaminen 44 Seurakunnan metsäsuunnitelman päivittäminen 45 Rantakaava-alueiden teiden suunnittelun kustannusarvion käsittely 46 Rantatontin hakeminen rantakaava-alueeksi 47 Ranta-kaava-alueiden lohkominen 48 Seurakunnan alueiden julistaminen savuttomiksi 49 Virkavapaan palkkauksesta päättäminen 50 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2012 / lisäys 51 Muut asiat 52 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeet

2 Aika Torstai klo Paikka Hartolan seurakuntatalo, Kirkkotie 2 Läsnä Jeremias Sankari, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Rauni Salmela, varapuheenjohtaja Mirja Borén Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Juha Laattala Marja Poukama Markku Siihola Matti Tanskanen Anneli Tervo Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maritta Virtanen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu Tukiainen talouspäällikkö, esittelijä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jeremias Sankari puheenjohtaja Hannu Tukiainen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu pöytäkirjan tarkastaja Marja Poukama pöytäkirjan tarkastaja Markku Siihola PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä

3 KOKOUKSEN AVAUS Kn 35 Päätös: Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, virsi 419; 1-3, ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn 36 n ohjesäännön 6 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja 7 mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Puheenjohtajan allekirjoittama kutsu on lähetetty Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kirkkoherran päätösesitys: Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. n päätös: Todettiin läsnäolijat, kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kn 37 n ohjesäännön 11 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee olla KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoherran päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Marja Poukama ja Markku Siihola. n päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Poukama ja Markku Siihola.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 38 Kirkkoherran päätösesitys: Hyväksytään esittelylista kokouksen työjärjestykseksi. n päätös: Hyväksyttiin esittelylista lisäyksin 50 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2012 / lisäys.

5 ILMOITUSASIAT / SAAPUNEET KIRJEET Kn Taloudellisen jaoston pöytäkirja Kirkkoherran päätösluettelo A3/ Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen määräajaksi A4/ Ylityön määrääminen A5/ Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavan määrääminen B4/ Palkallisen virkavapaan myöntäminen B5/ Palkallisen työloman myöntäminen B6/ Palkallisen työloman myöntäminen B7/ Palkallisen virkavapaan myöntäminen B8/ Palkallisen virkavapaan myöntäminen C2/ Virkavapaan myöntäminen C3/ Vuosiloman myöntäminen ja vapaaaikasuunnitelman hyväksyminen 3. Talouspäällikön päätösluettelo 2 / 2012 Valtakirja Rauni Salmelalle kokoukseen 4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7/ Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A6/ Kirkon palkkatilastoja vuodelta 2011 A7/ Luottamusmieskurssi 6. Muistio Hartolan seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Kirkkoherran päätösesitys: Merkitään tiedoksi n päätös: Merkittiin mainitut asiat läsnä olleille tiedoksi.

6 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY Kn 40 Tj KJ 15 luvun 9 ( /898) Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. ( /1129) Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. ( /1129) n on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. n on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. ( /1045) Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen, mikäli kirjanpitolaissa säädetyt konsernitaseen laatimisvelvollisuuden ehdot täyttyvät. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. ( /1114) Talouspäällikön päätösesitys: Talouspäällikkö esittää taloudelliselle jaostolle, että se esittää tilinpäätöksen kirkkoneuvostolle edelleen hyväksyttäväksi ja että kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Kn 40 Kirkkojärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätään, että kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Taloudellisesti Hartolan seurakunnassa vuosi 2011 meni alijäämäisesti, alijäämä oli , kun talousarviossa vuodelle 2011 oli ylijäämää ennakoitu Pappilan kiinteistön myyntiä ei suoritettu, josta syystä muodostui mainittu alijäämä. Verotuloja kertyi runsaat euroa, mikä on vuoden 2008 jälkeen toiseksi suurin verotulosumma kymmeneen vuoteen. Henkilöstökuluissa säästettiin, kiitos Pertunmaan yhteistyösopimuksen ja työllistämistukien. Nuoriso-ohjaaja jäi

7 virkavapaalle neljäksi kuukaudeksi ja lastenohjaajat siirtyivät toiseen työnantajan palvelukseen. Talouspäällikön päätösesitys: Taloudellinen jaosto esittää tilinpäätöksen kirkkoneuvostolle edelleen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi sekä edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. n päätös: hyväksyi yksimielisesti tasekirjan ja allekirjoitti sen tilintarkastajille lähetettäväksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

8 KIRKKOREMONTIN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN/ PÄÄSUUNNIT- TELIJAN VALITSEMINEN Kn 41 Hartolan kirkkoneuvosto on päättänyt 8/ pyytää tarjouksen, arkkitehtisuunnittelusta Virpi Tervoselta. Vaikkakaan kirkkoneuvosto ei ollut pyytänyt tarjousta pääsuunnittelusta, on Virpi Tervonen lähettänyt myös tarjouksen pääsuunnittelun osalta. Tarjous on tullut Tarjouksen mukaan kokonaishinta on pääsuunnittelusta 1200,00 (alv 0 %) ja arkkitehtisuunnittelusta 6500,00 (alv 0 %). Matkakorvaukset arkkitehtisuunnittelun/pääsuunnittelun osalta 140,00 /käynti (alv 0%). Tarjous sisältää mm. arkkitehtisuunnittelun L2 luonnossuunnitelmat ja asioinnit museoviraston kanssa, pääsuunnittelun tehtävät PS 01 ja arkkitehtisuunnittelun tehtävät ARK 95. Suunnittelua ei ole kilpailutettu, koska se jää alle kilpailutusrajan. (liite) Talouspäällikön päätösehdotus: päättää esittää kirkkovaltuustolle kirkkoremontin arkkitehti- / pääsuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Virpi Tervosen, vastuullisena suunnittelijana Virpi Tervonen. Kustannukset maksetaan talousarvion 2012 investointiosassa olevasta määrärahasta. n päätös: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KIRKKOREMONTIN RAKENNUTTAJATEHTÄVIEN/URAKKA-ASIA- KIRJOJEN LAATIJAN VALITSEMINEN Kn 42 Rakennustoimikunnan kokouksessa mainittiin henkilön, joka hoitaisi rakennuttajatehtävät, valitseminen sekä urakka-asiakirjojen laatijan hankkiminen. Talouspäällikkö on ollut yhteydessä O.R.C. Ideas Oy:n toimitusjohtaja Harri Suoknuutiin ja pyytänyt hänen yritykseltään tarjouksen kirkon korjausurakkaan liittyvistä rakennuttajatehtävistä sekä urakkaasiakirjojen laatimisesta. Tarjous urakka-asiakirjojen laadinnasta ja kilpailutuksesta on tullut Tehtävien kokonaishinta on 7 350,00 (alv 0 %) ja mahdolliset muut työt 58,00 / tunti (alv 0%) sekä matkakulut 0,50 / km. Muut kulut tositteiden mukaan. (liite). Tarjouspyyntöä ei ole kilpailutettu, koska se jää alla kilpailutusrajan. (liite). Tarjous työmaavalvojan tehtävistä on myös tullut Tehtävien hoito kokonaishinnaltaan ,00 (alv 0 %) tai laskutyönä 58,00 / tunti (alv 0%), matkakulut 0,50 /km, muut mahdolliset kulut laskukopioiden mukaisesti. Tarjouspyyntöä ei ole kilpailutettu. (liite) Talouspäällikön päätösesitys: valitsee kirkon rakennuttajatehtäviin ja urakkaasioiden laatijaksi ja kilpailuttajaksi O.R.C. Ideas Oy:n, vastuullisena henkilönä Harri Suoknuuti. Kustannukset maksetaan talousarvion 2012 investointiosassa olevasta määrärahasta. n päätös: valitsi kirkon rakennuttajatehtäviin, työmaan töiden valvojaksi sekä urakka-asioiden laatijaksi ja kilpailuttajaksi O.R.C. Ideas Oy:n, vastuullisena henkilönä Harri Suoknuuti, liitteenä olevien tarjousten mukaisilla kokonaishinnoilla.

10 METSO-OHJELMA / LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN Kn 43 Kn on kokouksessaan 17/ päättänyt tarjota Kompelonlahdesta ranta-alueita METSO-ohjelmaan yksityisen suojelualueen perustamiseksi sekä valitsi seurakunnan edustajiksi neuvotteluun ELY-keskuksen kanssa Kalevi Hanhisen, Rauni Salmelan ja Hannu Tukiaisen. Neuvotteluissa ELY-keskuksen edustajan Esa Pynnösen kanssa tuli esille seuraavaa: Alue on hyvä alue, kangasmetsää, osin lahometsää, jyrkännettä, kalliota ja louhikkoa, jotka voi laittaa suojeluun. Puuston ikä suojeltavalla alueella vaihtelee 10 ja 100 vuoden välillä. Syvälahden tontin rajalta partiomajalle on lahopuuta m3 / hehtaarilla. Alueelle voi rakentaa esim. luontopolun. Sille ei ole mitään estettä. Se voisi kulkea parkkipaikalta Kattilavuoden laelle ja siitä jyrkänteen oikealta puolelta rantaan, josta rantaa myöten takaisin leirikeskukseen. Jos alue suojellaan, sille ei voi rakentaa eikä metsää voi hakata tai maata muokata. Alueen tulisi olla sellainen, ettei siellä näy hakkuujälkiä. Se voitaneen rajata ja paaluttaa suojelualueeksi paaluin. Suojeltava alue on rajattava siten, että rannalla rajana on rantaviiva, yläosassa tulee olla lähes suorin viivoin piirrettävät rajat. Yksityisiä luonnonsuojelualueita on suojelualueista tänä päivänä noin 80 prosenttia. Suojelualueet eivät ole määräaikaisia, vaan ajallisesti määräämättömiä. Määräaikaisia voidaan tehdä vain jonkun eliön olemassaolon vuoksi, esim. liitoorava, harvinainen pesivä lintu. ELY-keskuksen korvaustarjous tulee sen jälkeen, kun alue on tarkistettu Korvauksen voisi saada jo tämän vuoden puolella, jos korvaus tyydyttää seurakuntaa. Joissain tapauksissa voi kuitupuusta saada noin 30 euroa motilta. Korvauksen perustana voidaan käyttää metsänhoitoyhdistyksen laskelmaa, jonka Jarmo Leskinen voisi tehdä. Aiemmin kirkkoneuvostossa ollut laskelma uudistetaan, koska siinä ei ole mukana kaikki maa-alueet. METSO-ohjelman purku voi tapahtua samoin perustein kuin se on ollut asiaa valmisteltaessa. Rusissa olevan tervaleppäkorven voisi sisällyttää tähän kauppaan, vaikka se on pieni alue ja kaukana Kompelosta. Talouspäällikkö selvittää voisiko tervaleppäkorpi olla paremmin osa Metsäkeskuksen Kemera-suojeluprojektia. Talouspäällikön päätösesitys: merkitsee neuvottelujen tämän vaiheen tiedoksi. n päätös: merkiksi tiedoksi neuvottelun ja totesi, että ennen lopullista päätöstä pitää selvittää leirikeskuksen tontin suuruus ja suojeltavan alueen kaavamerkinnät. Kn 43 Talouspäällikkö on selvittänyt Metsänhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä mahdollisen Kemera-suojeluprojektin rahoitusta koskien tervaleppäkorpea, eli alueita jotka ovat lohkonumeroilla 12,0 ja 50,1.

11 EU:n päätöksen mukaisesti julkisyhteisöt on jätetty tämän hankkeen ulkopuolelle, ja vain yksityisen metsänomistajan on mahdollisuus saada ympäristötukea ja rahoitusta mainitusta projektista. (Liite) Talouspäällikkö on selvittänyt Hartolan kunnan rakennustoimiston kanssa yhteistyössä leirikeskuksen alueen ja Kattilavuoren alueen kaavamerkinnät ja yhdessä todettiin, että koko alue ja mahdolliset luonnonsuojelualueet ovat merkinnällä V-1 ja V (Virkistysalue). (Liite). V-alue on tarkoitettu yleiseen retkeily ja virkistystoimintaan ja alueen rakennuslain 4 mukainen haja-asutusoikeus on siirretty lomaasuntojen korttelialueelle 1 eli alueella ei ole rakennusoikeutta. V-1 alue tarkoittaa sitä, että alueella sallitaan vain yleisen virkistystoiminnan kannalta tarpeellista rakentamista. Alueella sijaitsee seurakunnan leirikeskus ja alueelle saa sijoittaa kaavan mukaiselle rakennusalalle leirikeskuksen toimintaa palvelevia majoitus- ja huoltorakennuksia. Kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 750 k-m2 ja kerrosluku on 1-1½. Osa alueen rakennuslain 4 mukaisesta hajaasutusoikeudesta on siirretty loma-asuntojen korttelialueelle 1 eli alueella ei ole muuta rakennusoikeutta kuin aiemmin mainittiin. Mitä tulee yhtäältä mahdollisen luonnonsuojelualueen pinta-alaan ja toisaalta leirikeskukselle jäävän tontin pinta-alaan, olisi parasta, että kirkkoneuvosto määrittelisi jäljelle jäävän pinta-alan vasta sitten, kun ELY-keskuksen ammattilainen on käynyt rajaamassa mahdollisen luonnonsuojelualueen. Toinen vaihtoehto on se, että leirikeskukselle lohkaistaan jo nyt ennakolta esimerkiksi 1,5-2 hehtaarin alue. Talouspäällikön päätösesitys: Saatetaan tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille talouspäällikön tekemät selvitykset, ja jätetään avoimeksi leirikeskuksen tontin pinta-ala kunnes saadaan tieto ELY-keskuksen ammattilaisen rajaamasta mahdollista luonnonsuojelualueesta. Pinta-alapäätös mahdollisesti lohkottavalle leirikeskuksen alueelle voitaneen tehdä toukokuun kirkkoneuvoston kokouksessa. n päätös: Saatettiin tiedoksi läsnäolleille talouspäällikön tekemät selvitykset.

12 SEURAKUNNAN METSÄSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Kn 44 KJ 15 luvun 8 a mukaan ( /1012) Seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1966) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, kirkkoneuvoston tulee hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto. Seurakunnan metsäsuunnitelma on tehty vuosille Metsäsuunnitelman tarkoituksena on kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Suunnitelma sisältää metsien yhteenvetotiedot, hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Seurakunnan metsäomaisuudessa ja sen hoidossa tapahtuu muutoksia luonnonsuojelullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Nämä muutokset olisi hyvä kirjata jo etukäteen metsäsuunnitelmaan ja päivittää suunnitelma alkamaan vuoden 2013 alusta lukien. Metsänhoitoyhdistyksen Markku Nieminen on lähettänyt tarjouksen suunnitelman päivittämisestä sähköpostitse. Lainaus sähköpostista: Tämän vuoden hinnoittelussamme (myös ensi vuonna jos sopimus tehdään tämän vuoden aikana) on käytössä hehtaarihinta euroa/ha. Seurakunnan metsissä soveltaisin tuota 12 euroa/ha, koska pinta-ala on iso ja metsää käsitelty kuvioittain suunnitelmallisesti. T. Markku Nieminen, metsäsuunnittelija, arvioitsija Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Väihkyläntie 2, Sysmä Seurakunnan metsämaan pinta-ala on 290,5 ha, loput ovat jouto-, kituja hautausmaata, kokonaispinta-alan ollessa 307 hehtaaria. Talouspäällikkö oli myös yhteydessä Valpasyhtiöiden Pasi Valkoseen, jonka lähettämä tarjous on 10 euroa hehtaarilta (ALV 0 %).. Talouspäällikön muutettu päätösesitys Hyväksytään Pasi Valkosen tekemä tarjous metsäsuunnitelman päivittämisestä vuodesta 2013 alkaen. Kustannus 10 euroa / ha (ALV 0 %) maksetaan vuoden 2012 aikana lisätalousarvioon otettavasta määrärahasta. n päätös Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

13 RANTAKAAVA-ALUEIDEN TEIDEN SUUNNITTELUN KUSTANNUS- ARVION KÄSITTELY Kn 45 Metsänhoitoyhdistyksestä saadun tiedon mukaan myös yhdistyksessä on ammattimies, joka voi suunnitella seurakunnan rantakaavakartassa sijaitsevien alueiden teiden tekemisen. Seurakunnalla on kolme (3) aluetta rantakaavoitettuna. Tonteille ei ole rakennettu teitä, mutta tiet on kuitenkin luonnosteltu karttoihin. Tiet kartassa ovat ns. ohjeellisia tieyhteyksiä eivätkä maasto-olosuhteiden vuoksi vastaa todellisia teiden paikkoja. Jyrki Mäkiranta hoitaa metsänhoitoyhdistyksessä asiaa ja on luvannut lähettää tarjouksen suunnitelmasta rakentaa tiet kolmelle (3) rantakaava-alueelle. Mäkirannalle on lähetetty kartat alueista. Lisäksi hänen kanssaan on puhuttu puhelimitse Mäkirannan tarjous puhelimitse oli 1,50 euroa/tiemetri (leveys*pituus) (ALV 0 %), mutta kirjallinen tarjous pyydettiin. Tien leveys olisi kolme (3) metriä ja ojien osuus kaksi (2) metriä. Mäkirannan lähettämät tarjoukset sisälsivät länsirannan olemassa olevan tien perusparannuksen, joka liitteenä olevan tarjouksen mukaan maksaa 6044,00 euroa (ALV 0 %). Itärannan uusien teiden suunnittelusta ja rakentamisesta lähetetty tarjous oli hinnaltaan 20100,00 euroa (ALV 0%). Rakentamissuunnittelua ei ole kilpailutettu, koska se jää alle kilpailutusrajan. (liite). Talouspäällikön muutettu päätösehdotus: Valmistellaan asia uudelleen. n päätös: hyväksyi talouspäällikön esityksen.

14 RANTAKAAVA-ALUEIDEN LOHKOMINEN Kn 46 Seurakunnalla on kolme (3) rantakaava-aluetta Kirkkoherran virkatalo RNo 7:22 tilalla Etelälahden / Hevoshaanmäen ja Kirkkoherran virkatalo RNo 7:22 ja Kirkkoherran virkatalo RNo 9:42 tiloilla Lajunlahden / Havulan alueilla Rusissa. Etelälahden/ Hevoshaanmäen alueella on viisi (5) rakennuspaikkaa ja Lajunlahden / Havulan alueella kolme (3) plus kolme (3) eli kuusi (6) rakennuspaikkaa kaavoitettuna. Rantakaavan rakennuspaikkoja ei ole lohkottu. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 80 k-m2 suuruisen lomarakennuksen sekä sauna- ja muita talousrakennuksia siten, että talousrakennusten lukumäärä on enintään kaksi (2) ja yhteinen rakennusala enintään 40 m2. Saunarakennuksen, jonka rakennusala saa olla enintään 25 m2, saa sijoittaa myös kaavanmukaiselle s-1 alueelle viidentoista (15) metrin päähän rannasta. Rakennukset on sopeutettava ympäristöönsä sijainnin, mittakaavan, tyylin, materiaalin ja värityksen osalta. Ennen rakennusluvan myöntämistä ja kiinteistön muodostusta rakennuspaikat on paalutettava maastoon. Talouspäällikön päätösesitys: päättää hakea Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta maanmittaus / lohkomistoimituksen yllämainittujen rakennuskaavaalueiden rakennuspaikoille yhteensä yhdelletoista (11) rakennuspaikalle, siten, että lohkominen pyydetään suorittamaan viimeistään kesän/syksyn 2012 aikana. Tarvittaessa apuna lohkomisessa ja rajojen käynneissä toimivat seurakunnan kiinteistö / hautausmaan työntekijät. Lohkomiskustannukset suoritetaan ilman talousarviossa olevaa määrärahaa ja syksyn aikana hankitaan lisätalousarviossa määräraha lopullisten kustannusten selvittyä. n päätös: päätti lohkomistoimituksen hakemisesta Hevoshaanmäen viidelle (5) rantakaavatontille.

15 RANTATONTIN HAKEMINEN RANTAKAAVA-ALUEEKSI Kn 47 Seurakunnalla on rantatontti Kivelänmäki RNo 6:181 tilalla, tontti numero 7:21, metsäkartassa tontti 56,1. Tontinpinta-ala on 0,7 ha. Tontilla tehtiin vuonna 2011 vesakonraivaus, ja se rajoittuu Mikko Pekka Hanskin rakennettuun tonttiin, Rapala RNo 14:10. n kokouksessa todettiin, että tontille voitaisiin hakea rantakaava, mikäli tontilla on rakennusoikeus. Talouspäällikkö on selvittänyt Hartolan kunnan rakennustoimiston kanssa yhteistyössä mainitun tilan mahdollisuuden saada rantakaava. Kunnan rakennustarkastajan mukaan tontti on yleiskaavassa, muttei sillä ole rakennusoikeutta, koska alueen rakennusoikeus on rakennuslain 4 mukaisesta haja-asutusoikeudesta siirretty lomaasuntojen korttelialueelle 1. Hartolan kunnan rakennustoimiston tekninen johtaja Antti Kailio on luvannut selvittää asiaa, mutta tähän mennessä ei ole vielä tietoa saatu kaavan muutosmahdollisuudesta. Talouspäällikön päätösesitys: Päätetään selvittää yllämainitun tontin siirto takaisin rantakaavatontiksi. n päätös: hyväksyi talouspäällikön esityksen.

16 SEURAKUNNAN ALUEIDEN JULISTAMINEN SAVUTTOMIKSI Kn 48 Tupakkalaki /693 Tupakkalain mukaan tupakointi on kiellettyä virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa, sisätiloissa järjestetyissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy sekä työyhteisön yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Tupakointi on myös kiellettyä julkisten yhteisöjen ylläpitämissä nuorisotiloissa sekä lasten ja nuorten toiminta- ja kokoontumistiloissa. Kiinteistön omistaja voi luonnollisesti tilojen haltijana kieltää tupakoinnin myös ulkoalueilla tai asettaa tupakoinnille tarkoituksenmukaiseksi katsomiaan rajoituksia. Lain 12 :ssä tarkoitetun sisätilan tai ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän sekä tämän pykälän 1 3 momentissa tarkoitetun tupakointiin varatun tilan haltijan tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet, jollei kysymys ole luonnollisen henkilön kodista. Tarkempia säännöksiä opasteesta ja sen asettamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Tupakointi eri tilaisuuksien yhteydessä mm. seurakuntatalon pääsisäänkäynnin ja portaiden edessä aiheuttaa savu- ja roskahaittoja, kun ikkunat tai ovi ovat avoinna ja varsinkin kesäaikana on todettu henkilöstön keittiössä altistuvan savuhaitoille. Lisäksi nuorisotyöntekijä kertoi tupakoinnista SEPAN alueella, sitä on havaittu mm. varastorakennuksen vieressä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tupakointia yleisesti seurakunnan hautausmaan alueilla ja todennut sen olevan sekä terveydellinen haitta että roskahaitta savukkeiden jätösten muodossa. Savuttomat alueet olisivat koko pappilan alue, koko Kompelonlahden ja partiomajan alueet, koko kirkon tienoo, hautausmaat ja seurakuntatalon alue kokonaisuudessaan. Talouspäällikön päätösesitys: päättänee, että kaikki seurakunnan alueet julistetaan savuttomiksi. Peruste; hyöty jolla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta.

17 n päätös: päätti, että pappilan ja Kompelolahden alueet ovat savuttomia. Edelleen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntatalon alue ja hautausmaa-alueet ovat savuttomia, jossa tupakointi on sallittua ainoastaan erikseen osoitetulla alueella.

18 49 on julkisuuslain kohdan perusteella salassapidettävä VIRKAVAPAAN PALKKAUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

19 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 / LISÄYS Kn 50 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto on 126/ hyväksynyt vuoden 2012 henkilöstön kehittämissuunnitelman. Sen hyväksymisen jälkeen on tullut kutsu Syvemmälle saarnaan -koulutukseen papistolle ja Kurssin tarkoituksena on syventyä papin työn perustehtävään, saarnaamiseen. Kustannukset ovat matkustuskustannukset sekä seminaaripäivä 25 /henkilö ja toisen osan ensimmäinen päivä 45 /henkilö ja koko aika 155 /henkilö. Seurakunnan papeista seurakuntapastori Katri Ylönen anoo oikeutta osallistua seminaaripäiviin ja Kirkkoherran päätösesitys: Hyväksytään anottu lisäys seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. n päätös: Kirkkoherran päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. MUUT ASIAT Kn 51 Muita asioita ei ollut. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Kn 52 Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa muutoksenhakuohjeet. Päätös: Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo

20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 35 41, 43, 45, 47, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälä: 42, 44,46, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: --- Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1.Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2.hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n 4. hallintolainkäyttölain 5 1 mom:n tai 5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

21 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai - nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 2 Postiosoite: PL1, Hartola Telekopio: Sähköposti: hartola (at) evl.fi, Pöytäkirjan pykälät: 42, 44, 46, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite:Kauppalankatu 43 C Postiosoite:Pl 401, Kouvola Telekopio: Sähköposti: kouvola.hao (at) oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: ---- Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: ---- Valitusaika 30 päivää 30 päivää

22 Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: - Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: Pl 122 Telekopio: Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) evl.fi Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: - PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: kirkkohallitus (at) evl.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: - PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo (at) minedu.fi Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot