Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely"

Transkriptio

1 Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013

2 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö on korostetusti menettelytapalainsäädäntö Laki ei siten ohjaa sitä, mitä hankitaan tai millä ehdoin hankintalailla ohjataan kilpailuttamismenettelyä syrjimättömään ja avoimeen suuntaan Koska hankintalainsäädännön taustalla on myös taloudellisen tehokkuuden tavoitteita, luovat hankintalainsäädännön menettelyvelvoitteet prosessin, jonka kautta ostaja voi löytää optimaalisen hinnan tai hinta-laatusuhteen Hankintalain tarjousvertailua koskeva osuus onkin pitkälti huutokauppateorioihin pohjautuva (yhden suljetun kuoren huutokauppa)

3 Hankintamenettely prosessina Koska itse kilpailuttaminen ja huutokauppamekanismi tapahtuu tarjousten vertailuvaiheessa, monelta unohtuu usein se, että hankintamenettelyyn kuuluu muitakin vaiheita Hankintalainsäädännön syrjimättömyys- ja avoimuusperiaatteet panostavat itse asiassa merkittävästi hankintamenettelyn alkuvaiheita

4 Hankintaprosessi Tehtävän ( tavaran, palvelun tai urakan ) määrittely (suunnittelu) Tarveselvitys markkinakartoitus Viestienvaihdon vaiheet hankintailmoituksen julkaiseminen valintakriteereiden asettaminen käytettävien sopimusehtojen määrääminen tarjousten pyytäminen saapuneiden tarjousten käsittely Vertailu- ja päätöksentekovaihe tarjousten vertailu päätöksenteko ja perusteleminen päätöksen tiedoksianto ( muutoksenhakuosoituksin) Hankintasopimuksen tekeminen puite- / vuosisopimus kertasopimus Sopimuksen toteutumisen seuranta reklamaatiot, irtisanominen, purkaminen Varmistetaan, että sopimus vastaa kilpailutusta

5 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Aiemmat kokemukset ovat tärkeässä asemassa uuden hankinnan suunnittelua Mikäli aiempia sopimuksia/kokemuksia ei ole, on uuden hankinnan suunnittelu usein hyvin haastavaa Mistä hankintayksikkö tietää, mikä on hyvä tuote tai palvelu, mitkä ovat toimivia sopimusinstrumenttia, miten toimittajia tulee arvioida jne. Mitä hankintalaki sanoo hankinnan suunnittelemisesta: Hankintalaki 2 : hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

6 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu HE 50/2006 vp: Hankintatoimen järjestämisellä tarkoitettaisiin hankintayksiköiden strategista suunnittelua hankintojen toteuttamisen tavoista Taloudellisuuden vaatimus edellyttäisi muun ohella kilpailuolosuhteiden hyödyntämistä, jolloin hankintayksikkö hyötyisi tarjoajien välisestä laatuun ja hintaan liittyvästä kilpailusta. EU:n hankintadirektiivin 2004/18/EY esipuhe: Hankintaviranomaiset saavat ennen hankintasopimusten tekomenettelyjen aloittamista pyytää tai vastaanottaa teknistä vuoropuhelua käyden lausuntoja, joita voidaan käyttää tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen edellyttäen, ettei kilpailu tällaisen lausunnon vaikutuksesta esty. Laissa ei nimenomaisia ohjeita suunnittelun / teknisen vuoropuhelun käymisestä Käytännössä hankintatarpeen kartoituksessa voidaan ensinnäkin tutustua alan tarjontaan Selvittämällä muiden hankkijoiden kokemuksia (keskusteluyhteydet hankintayksiköiden välillä olennaisia juuri tässä yhteydessä) Tutustumalla mainos- ja markkinointimateriaaliin Osallistumalla alan näyttelyihin ja muihin tapahtumiin

7 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Edellä mainittu epäsuora markkinoiden kartoitus ei aina riitä riittäväksi suunnitteluksi Erityisesti monimutkaisissa hankinnoissa saatetaan tehdä ennakkokysely Ennakkokyselyllä/-tiedustelulla hankintayksikkö selvittää ennen tarjouskilpailun aloittamista tarjoajien määrää ja toimituskykyä, markkinoilla olevia tuotteita ja kustannustasoa, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai palvelun tai urakan toteutustapoja Ennakkokysely voidaan tehdä kirjallisesti kirjaamalla ylös hankinnan tavoitteet, kaavaillut ratkaisuvaihtoehdot, tietyt määrittelyt josta ei haluta joustaa, toivottu kustannustaso, hankinnan aikataulu Ennakkokysely tehdään usein HILMAssa otsikoimalla ilmoitus ennakkotiedusteluksi HILMAn käyttö varmistaa osaltaan menettelyn avoimuuden ja tasapuolisuuden

8 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Toimittajat vastaavat ennakkokyselyyn kirjallisesti tasapuolisuus ja viestinvaihdon dokumentaatio tärkeää Yleensä on syytä varoa pidemmälle eteneviä keskusteluja (ts. jatkuvaa viestinvaihtoa puolin ja toisin) ainakaan rajatun toimittajajoukon kanssa (vaarana syrjivyys) Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei ennakkokysely sido hankintayksikköä tai tarjoajaa hankintamenettelyn kannalta olennaiset asiat tulee joka tapauksessa antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa ja vastaavasti tarjouksissa On myös tärkeää, ettei ennakkokyselystä tule käytännössä tarjouspyyntöä ennakkokyselyn tulisi siten olla pohdiskelevaa ja vaihtoehtoja painottavaa, jotta toimittajat eivät saa etukäteen tietää lukkoon lyötyjä hankinnan ja hankintamenettelyn määrittelyjä

9 Tekninen vuoropuhelu Teknisenä vuoropuheluna on usein pidetty järjestelyä, jossa hankintayksikkö lähettää kaikille tarjouskilpailuun valitsemilleen tarjoajille tarjouspyyntöluonnoksen kommentoitavaksi (käytössä siis rajoitetussa, neuvottelumenettelyissä jossa alkukarsinta) Hankintayksikkö voi ennen tarjouspyynnön lähettämistä selventää ja täydentää tarjouspyyntöluonnosta, hyvänä puolena se, että täydennykset sallitumpia ja laajempia kuin tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen tehdyt korjausliikkeet luonnos voinee olla yksityiskohtaisempi kuin ennakkokyselyssä, koska toimittajat on jo valittu tasapuolisella menettelyllä Tiedotustilaisuus on eräs tapa saada informaatiota markkinoilta. Tällaisessa avoimesti informoidussa (esim. hankintayksikön internetsivut) tilaisuudessa voidaan käydä läpi samanlaisia kysymyksiä kuin ennakkokyselyssä pöytäkirjaaminen on usein suositeltavaa; samoin vältettävä pitkälle meneviä keskusteluja rajatun toimittajajoukon kanssa

10 Tarjoajan osallistuminen hankinnan suunnitteluun Toimittajan osallistuminen hankinnan suunnitteluun voi johtaa toimittajan esteellisyyteen tarjoajana KHO 2003:74, tierakennushankkeen projektijohtopalvelu: yhtiö oli osallistunut hankkeen suunnitteluun. Yhtiö jätti sittemmin myös tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Kun otettiin huomioon yhtiön saama kilpailuetu suunnitteluun osallistumisesta ja eräät muut näkökohdat sekä vaatimukset tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisesta kohtelusta ja kilpailun aikaansaamisesta, hankintayksikkö ei menetellyt julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisesti jättäessään yhtiön tarjouksen tarjousmenettelyn ulkopuolelle. Asiasta myös EY-tuomioistuimen kannanotto asioissa C-21/03 ja C-34/03, Fabricom SA Suunnitteluun osallistuneille tarjoajille olisi tullut varata tilaisuus osoittaa, ettei niillä ollut saamastaan kokemuksesta johtuen kilpailua vääristävää etua ei saa automaattisesti sulkea pois

11 Esteellisyys hankinnoissa Hankintalainsäädännössä ei nimenomaisia säännöksiä hankintayksikön päätöksenteon tai tarjoajien esteellisyydestä Viranomaisen hankintapäätökseen mahdollisuus hakea muutosta hallintolain tai kuntalain esteellisyyssäännöksiin vedoten Markkinaoikeus on ottanut kantaa esteellisyyteen hankintalain syrjimättömyys- ja tasapuolisuusnäkökulmasta MAO:70/09: Hankintalaissa ei ole säännöksiä hankintapäätöksen tekoon osallistuvien henkilöiden mahdollisesta esteellisyydestä. Hankintalain 1 :n 1 momentissa tarkoitettua tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset täyttävää menettelyä ei kuitenkaan ole sellainen päätöksentekomenettely, jossa tarjouksen tehnyt tarjoaja osallistuu omaa tarjoustaan koskevan päätöksen tekemiseen.

12 Esteellisyys hankinnoissa MAO:226/08 Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään se seikka, että Kolarin kunta on omistanut hankintayksikön osakkeista valtaosan tai se, että A on toiminut hankintamenettelyn aikana Kolarin kunnan palveluksessa, ei sellaisenaan ole tehnyt A:n toimintaa hankintayksikössä hankintalainsäädännön vastaiseksi. A:n toiminta kunnan atk-vastaavana hallinto-osastolla ei ole liittynyt millään tavoin kunnan teknisen osaston toimintaan. Avauspöytäkirjan mukaan kaikki kolme määräaikaan tullutta tarjousta on avattu Markkinaoikeus mainitun selvityksen perusteella katsoo, ettei A:lla ole ollut tietoa tarjousten sisällöstä ennen kuin ne kaikki on avattu avauspöytäkirjassa mainittuna ajankohtana. Kun edellä mainitun seikan lisäksi otetaan erityisesti huomioon se, että tarjouksista oli hyväksytty halvin, markkinaoikeus katsoo, ettei A:n osallistuminen hankintamenettelyyn ole tässä tapauksessa johtanut tarjoajia syrjivään tai muutoin epätasapuoliseen kohteluun, taikka vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tarjouskilpailussa.

13 Hankinnan suunnittelu Hankinnan suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä, sillä hankintalainsäädännössä ja sen tulkintakäytännössä on linjattu, ettei hankintamenettelyn sisällä saa tehdä merkittäviä muutoksia Ennen vaatimusten ja muiden kriteerien kirjaamista hankkijan tulisi siis tietää jo hyvin paljon tekemästään hankinnasta, mm. Mitä hankitaan ja millä ehdoin Mikä menettely Mitä vaatimuksia toimittajille Mikä on hankinnan aikataulu Millä tekijöillä vertaillaan tarjouksia

14 Hankintamenettelyt Hankkijat eivät saa organisoida hankintamenettelyn etenemistä täysin vapaasti, vaan hankintalaissa on luotu tyhjentävä lista menettelyistä, joita julkinen hankkija saa käyttää Menettelyt eroavat toisistaan etenemistavaltaan, viestintäkeinoiltaan ja käyttöedellytyksiltään

15 Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä Sähköinen huutokauppa

16 Avoin menettely Ilmoittamisvelvollisuus kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetettävä/asetettava saataville kaikille halukkaille Tarjouspyynnön voi lähettää haluamilleen toimittajille, kunhan ilmoitus on tehty HILMAan Tarjousten käsittely Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjousten vertailu

17 Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä ilmoitetaan käynnistyvästä kilpailusta ja pyydetään ehdokkaita ilmoittautumaan ehdokkaiksi rajoitettuun menettelyyn Rajoitettuun menettelyyn valitaan vähintään 5 ehdokasta, mikäli ehdokkaita on riittävästi Rajoitettuun menettelyyn valittaville toimittajien soveltuvuudelle voidaan hankintailmoituksessa asettaa vähimmäisvaatimuksia ja lisävertailuperusteita Hankintailmoituksesta tulee käydä ilmi, millä perusteilla tarjoajien valinta rajoitettuun menettelyyn tehdään Valinnasta tehtävä valituskelpoinen päätös

18 Rajoitettu menettely Rajoitetun menettelyn käyttötilanteet ovat usein niitä, joissa hankintayksikkö etukäteen arvioi kiinnostuneiden toimittajien määrän tai toisaalta tarjousten laajuuden olevan niin suuria, että lukuisten tarjousten läpikäyminen ei ole hankinnan tarpeisiin, tavoitteisiin ja hankintayksikön resursseihin nähden perusteltua. Rajoitettu menettely ei tarjoa mahdollisuuksia supistaa hankinnasta informoimisen menettelyä ainakaan yleisinformaatioon liittyen

19 Tarjoajien rajoittaminen (rajoitettu ja neuvottelumenettelyt) Tarjoajien valinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin avoimessa menettelyssä rajoittaminen tapahtuu toimittajaa koskevien soveltuvuuskriteerien kautta Pakolliset poissulkemisperusteet velvoittavat hankintayksikköä; muilta osin hankintayksiköllä harkintavaltaa poissulkemisperusteiden käyttämisessä Hankintayksikkö voi asettaa soveltuvuudelle myös vähimmäisehtoja: hankintayksikkö käyttää vain vähimmäiskelpoisuusehtoja, jolloin tarjoajiksi on hyväksyttävä kaikki vähimmäisehdot täyttävät toimittajat Hankintayksikkö asettaa vähimmäisvaatimusten lisäksi vertailtavia lisävaatimuksia, jolloin tarjoamaan pääsevät vain toimittajat, joilla on parhaat lisäpisteet sen mukaan, miten tarjoajien enimmäismäärää on rajattu

20 Tarjoajien rajoittaminen (rajoitettu ja neuvottelumenettelyt) Hankintayksikkö asettaa pelkästään vertailtavia ominaisuuksia ilman vähimmäisvaatimuksia 2. vähimmäiskelpoisuusehdot + vertailtavat lisävaatimukset 3. vertailtavat vaatimukset parhaat pisteet tarjouskilpailuun 1. vähimmäiskelpoisuusehdot täyttyvät

21 Tarjoajien rajoittaminen 1. Osallistumishakemuksen jättäneitä Kelpoisuusehdot täyttäviä (lisä-vertailuperusteiden mukaan parhaat pisteet saaneet (5. parasta) Ei käytetä vertailuperusteita tarjouskilpailuun Ei käytetä kelpoisuusehtoja 5 5

22 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö karsii itselleen ensin neuvottelukumppanit, minkä jälkeen se käy neuvotteluja hankintasopimuksen sisällöstä. Ilmoittaminen neuvottelumenettelyn käynnistämisestä Tarjoajan soveltuvuuden määritteleminen Osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn Neuvottelukumppanien valinta - valittava vähintään 3 ehdokasta (päätös) Hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset Lisävertailuperusteet Neuvottelukutsu tarjouspyyntö

23 Neuvottelumenettely Koska neuvottelumenettely tarjoaa lähtökohtaisesti enemmän harkintavaltaa hankintayksikölle, on sen käytölle asetettu edellytyksiä: Sellaisen avoimen, rajoitetun tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen, jossa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia tai jos tarjouksia ei voida muutoin hyväksyä eikä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta tämä vaatii kuitenkin uuden ilmoituksen (ilmoitusta ei tarvita, jos mukaan otetaan kaikki hyväksytyt tarjoajat) Käytössä hankinnassa, jonka luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinnassa, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Rakennusurakassa, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- ja kehittämiskulujen korvaamiseksi Käyttöoikeusurakan saajan valinnassa

24 Neuvottelumenettelyn kulku Hankintalaissa hyvin yleisluonteisia kuvauksia neuvottelujen kulusta Toisaalta antaa paljon toimintavapautta hankintayksikölle, toisaalta vastuuta varmistua neuvottelujen tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä Hankkija voi karsia neuvottelijoita pois vaiheittain (huonoimmat ratkaisut tippuvat pois) Ulkomailla neuvottelumenettelyissä on käytetty tapaa, jossa hankintayksikkö valitsee neuvottelijoista yhden, jonka kanssa se neuvottelee tarkemmin Vaikka neuvotteluista ei tarkkoja säännöksiä, tulisi lopussa olla todennäköisesti jonkinlainen vertailu (kaikkien tarjousten kanssa), koska tarjousvertailua ja vertailuperusteiden ilmoittamista koskevat säännökset soveltuvat myös neuvottelumenettelyyn Miten saada vertailuperusteista samalla riittävän yksilöidyt mutta samalla joustavat, jotta neuvottelujen kulkusuuntaa voidaan huomioida vertailussa? Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä pidemmälle neuvottelut etenevät, sen tarkemmin dokumentoitua/kirjallista ja vähemmän muutoksille altista tulee dialogin olla

25 Neuvottelumenettelyn kulku KHO T neuvottelumenettelyllä toteutetun hankintamenettelyn luonne huomioon ottaen hankintayksikön menettelyä ei ollut pidettävä julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisena pelkästään sen vuoksi, että se oli sallinut tarjoajille mahdollisuuden poiketa neuvottelujen pohjana olleen tarjouspyynnön vaatimuksista, pyytänyt toimittajilta tarjouksen täydentämistä tai luopunut hankintamenettelyn kuluessa edellyttämästään vaatimuksesta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen katsottiin kuitenkin edellyttävän, että kaikilla tarjoajilla on ollut käytössään samanlaiset tiedot niistä olennaisista vaatimuksista, joita hankintayksikkö on asettanut hankinnan kohteelle hankintamenettelyn aikana. KHO T tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden arvioinnissa on olennaista se, onko neuvottelumenettely suosinut joitakin sellaisia tarjoajia, jotka ovat saaneet tietoisina toisten tarjoajien hinnoista ja laatuvertailusta tarjota alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimuksista poikkeavien sijaan vaatimukset täyttävät tuotteet ja onko tämä menettely mahdollistanut kielletyn tinkimisen. Hintatietojen tultua hankintapäätöksen tiedoksiannon myötä julkisiksi oli mahdollista, että alkuperäisen tarjouspyynnön vastaisen tuotteen ilmoittanut tarjoaja oli voinut valita vaatimuksen mukaisista tuotteista sellaiset, jotka hankintahinnaltaan mahdollistavat neuvottelumenettelyssä menestymisen. Koska tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen alun perin tehneet tarjoajat eivät ole voineet vaihtaa tuotteita edullisimpiin vaatimusten mukaisiin tuotteisiin, korkein hallinto-oikeus katsoi, että osallistujia ei ollut kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

26 Kilpailullinen neuvottelumenettely Neuvotteluissa tarkoituksena määritellä yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto, jonka perusteella lopulliset tarjoukset annetaan Hankintayksikön on päätettävä neuvottelut, kun se on valinnut relevantit ratkaisuvaihtoehdot päättymisestä on ilmoitettava osallistujille Hankintayksikön pyydettävä lopulliset tarjoukset lukkoon lyötyjen ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä korostetaan menettelyn vaiheittaisuutta: neuvottelut on jossain vaiheessa lopetettava ja tämän jälkeen pyydettävä kaikilta lopulliset tarjoukset tämä viittaa siihen, että neuvottelumenettelyssä lopullisia tarjouksia ei välttämättä tarvitsisi pyytää Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelut kohdistuvat menettelyn alkuvaiheeseen kun hankkija on saanut neuvottelujen avulla selville, mikä ratkaisu on paras, tulisi neuvottelut päättää

27 Kilpailullinen neuvottelumenettely Tälläkin menettelymuodolla käyttöedellytykset: Hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi Valintaperusteena tulee käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta Kilpailullinen neuvottelumenettely suosittu ns. julkisen ja yksityisen tahon yhteisjärjestelyissä (ns. PPP-hankkeet)

28 Suorahankinta Hankinta voidaan tehdä ns. suorahankintana julkaisematta siitä ilmoitusta, jos (27 ): 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten; 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita; 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tms. ; taikka 7) hankinta tehdään suunnittelukilpailun perusteella.

29 Suorahankinta Suorahankinta lisätilauksissa (28 ) Tavarahankinta on lisätilaus -edellytyksenä toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi yhteensopimattomuutta Kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka on osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle - edellytyksenä lisän kokonaisarvo on enintään 50 % alkuperäisestä Optio Voidaan suorahankintana pidentää optiokauden verran sopimusta. Option käytöstä mainittava alkuperäisen tarjouskilpailun tarjouspyyntöasiakirjoissa. Option osuus huomioitava ennakoidun arvon laskemisessa.

30 Suorahankintaoikeuskäytäntöä EUT C-20/01 ja C-28/01, komissio vs. Saksa jätevedenkäsittelyä koskeva hankinta. Hyväksyttäviä teknisiä syitä eivät olleet tiettyä jäteveden käsittelytekniikkaa, jätehuoltolaitoksen läheisyyttä taikka palveluntarjoajan lähelle sijoittumista koskevat perusteet. MAO: /11 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksiköllä on ollut yhteistoimintasopimus valituksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Hankintayksikkö on valmistellut irtaantumista tästä yhteistoimintasopimuksesta osittain tai kokonaan loppuvuodesta 2009 lähtien. Edelleen asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on neuvotellut Attendo MedOne Oy:n kanssa suorahankinnasta lähes vuoden ajan ennen hankintapäätöksen tekemistä ja se on muun ohella pyytänyt Attendo MedOne Oy:ltä tarjousta palveluiden tuottamisesta kokonaisratkaisuna. Hankintayksikkö on tehnyt suorahankintaa koskevan päätöksen tavoitteena aloittaa suorahankintaa koskevien palveluiden tuottaminen Attendo MedOne Oy:n kanssa eli yli neljä ja puoli kuukautta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että suorahankintaan johtaneet olosuhteet eivät asiassa ole olleet sellaiset, että hankintayksiköllä olisi vallitsevassa tilanteessa ollut hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire. Kiireeseen liittyvä suorahankintaperuste hyväksytty MAO:167/08

31 Puitejärjestely Puitejärjestelyn käyttötilanteita ovat toistuvat tavara- ja palveluhankinnat ja rakennusurakat Sopimus tiettynä ajanjaksona tehtävistä hankinnoista Puitejärjestelyn enimmäispituus pääsääntöisesti 4 vuotta Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä puitejärjestelyn osapuolilta Hankintayksikkö voi kilpailuttaa puitejärjestelyn piiriin kuuluvan hankinnan noudattamalla lain ilmoitus- ja menettelytapavaatimuksia (tehdään hankinta puitejärjestelyn ulkopuolelta ikään kuin erillisenä hankintana lain mukaisesti)

32 Puitejärjestelyn kilpailuttaminen Kilpailuttaminen avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Yksi toimittaja Hankinnat ilman kilpailutusta puitejärjestelyjen ehtojen mukaisesti, kun kaikki ehdot vahvistettu etukäteen (etusijajärjestys, määräarviot ym.) Tarpeen vaatiessa hankintayksikkö voi pyytää täsmennyksiä tarjoukseen Useita toimittajia vähintään 3 Ilman kilpailutusta jos kaikki järjestelyn ehdot on vahvistettu etukäteen Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu on hankinnat kilpailutettava pyydettävä kirjalliset tarjoukset (ns. minikilpailutus)

33 Puitejärjestelyssä järjestettävät kilpailutukset - minikilpailutus Pyydettävä kirjallinen tarjous, niiltä joilla edellytykset hankinnan toteuttamiseen Riittävä määräaika tarjousten vastaanottamiselle Minikilpailutuksissa ei velvollisuutta tehdä hankintalain mukaista hankintapäätöstä, jos Hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista Puitejärjestely ei ylitä EU-kynnysarvoa Minikilpailutuksissa hankintayksiköillä ei ole velvollisuutta noudattaa ns. odotusaikaa tämä kuitenkin pidentää valitusaikaa 14 päivästä 30 päivään

34 Sähköinen huutokauppa, Tarjouspyyntö - määritellään vähimmäisvaatimukset hankittaville tuotteille, - pyydetään ilmoittamaan lähtöhinnat Tarjoukset saapuvat - ilmoitetaan vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, - ilmoitetaan lähtöhinnat Tarjousten arviointi - tarkistetaan, täyttyvätkö vähimmäisvaatimukset ja onko hintatiedot ilmoitettu - vaatimukset täyttävät tarjoukset mukaan huutokauppaan, muut hylätään Huutokauppa käynnistyy lähtöhinta edullisempi hinta edullisempi hinta Huutokauppa päättyy

35 Sähköinen huutokauppa Ennen huutokaupan aloittamista hankintayksikön tulee suorittaa tarjousten alustava kokonaisarviointi: soveltuvuuden arviointi, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, lähtökohtainen vertailu Hankintayksikön tulee lähettää osallistujille kutsu huutokauppaan yksilöidysti ja sähköisesti kutsun laittamista esim. internet-sivuille ei pidetä riittävänä Kutsun tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot käytettävistä teknisistä edellytyksistä (esim. laitteiden yhteensopivuus) sekä täsmälliset tiedot huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta jos huutokauppa järjestetään useassa vaiheessa, tulee vaiheiden määrä ja aikataulu ilmoittaa kutsussa. Kutsun tulisi sisältää myös käytettävä matemaattinen kaava, jolla uusi järjestys tarjousten välillä määräytyy Vaiheittaisuus: esim. ensin kilpaillaan toimitusajasta ja sen jälkeen näistä parhaiden kesken kilpaillaan hinnalla Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden työpäivän kuluttua huutokauppaa koskevien kutsujen lähettämispäivästä

36 Sähköinen huutokauppa Huutokaupan lopettaminen: hankintayksikkö voi lopettaa huutokaupan 1. kutsussa ilmoitetun päivämäärän ja kellonajan mukaisesti 2. Kun hankintayksikölle ei tarjota enää uusia hintoja tai muita vertailtavia arvoja (jotka ylittävät vaaditut arvojen vähimmäiserot) 3. Kun kutsussa vahvistettujen huutokaupan vaiheiden määrä on täyttynyt Edellytyksenä kaikissa lopettamistavoissa on, että hankintayksikkö on täsmentänyt kutsussa määräajan, jota noudatetaan viimeisen esitetyn tarjouksen jälkeen ennen huutokaupan päättymistä. Kyseessä on ajanjakso viimeisen tarjouksen jälkeen odotetaan vielä uusia tarjouksia Tällöin kaikilla mukana olevilla on vielä aikaa reagoida toistensa päivitettyihin tarjouksiin tietoliikenneyhteyksien nopeudesta tms. riippumatta

37 Dynaaminen hankintajärjestelmä 2 vaihetta 1. Järjestelmän perustaminen ja toimittajakandidaatiksi hakeutuminen Ilmoitetaan HILMAssa järjestelmän perustamisesta Kiinnostuneet toimittajat lähettävät alustavan tarjouksen hankittavista tuotteista Hankintayksikkö valitsee alustavien tarjousten perusteella toimittajat dynaamiseen hankintajärjestelmään (valinnan pohjana halvin hinta tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, vrt. puitejärjestelyn valinta) Järjestelmään voi jatkuvasti hakeutua uusia toimittajia uudet alustavat tarjoukset on käsiteltävä 15 päivän kuluessa, jotta toimittajilla mahdollisuus päästä mukaan ripeästi Myös hylätyt hakijat voivat yrittää uudelleen lähettämällä uuden ja parannellun alustavan tarjouksen kyseessä ei kerrasta poikki -tilanne

38 Dynaaminen hankintajärjestelmä 2 vaihetta 2. Hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä Uusi ilmoitus järjestelmän sisällä tehtävästä hankinnasta samalla ilmoitettava että käytetään dynaamista järjestelmää Kansallisissa hankinnoissa riittää pelkkä tarjouspyyntö mukana oleville; ei tarvitse julkaista uutta ilmoitusta järjestelmän sisällä tehtävästä hankinnasta Tehtävä tarjouspyyntö ja annettava riittävä aika tarjouksen tekemiselle ajan tulee todennäköisesti olla niin pitkä, että uudet kiinnostuneet toimittajat ehditään hyväksyä mukaan järjestelmään ja ehditään käsitellä näiden yksittäistä hankintaa koskevat tarjoukset Uudet hakijat voivat osallistua sitä mukaa kuin heidät on ehditty hyväksyä järjestelmään Tarjoukset käsitellään ja vertaillaan kuten muissakin menettelyissä Hankintapäätös ja tiedoksianto sekä oikeussuojaan liittyvät menettelyt samanlaisia kuin muissakin menettelyissä Viestinvaihto on lähtökohtaisesti sähköistä kyseisessä järjestelmässä

39 Hankintamenettelyn kriteerit Vaikka lainsäädäntö asettaa hankintayksiköille rajoitteita ja velvoitteita, voidaan hankintalain säännökset mieltää myös hankintayksikön välineinä Lainsäädännössä luodut instrumentit strukturoivat hankintamenettelyä (tiedetään miten edetä) ja niiden avulla voidaan vaikuttaa mukana olijoiden käyttäytymiseen ja viime kädessä prosessin lopputulokseen

40 Hankintayksikön välineet Hankintayksiköllä useita lainsäädännön luomia välineitä, joilla voidaan vaikuttaa prosessiin: Menettelymuodot Erilaiset vaatimukset ja kriteerit Näillä välineillä on erilaisia toimintaperiaatteita ja vaikutuksia; niitä voidaan käyttää myös strategisesti: miten voidaan parhaiten tehostaa kilpailua

41 Hankintamenettelyn kriteerit 1. Soveltuvuusvaatimukset 2. Tekniset eritelmät / hankinnan kohteen kuvaus 3. Valinta- ja vertailuperusteet 4. Sopimusehdot? Kriteereistä ilmoitetaan ja ne viestitetään toimittajille hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kautta

42 Hankintamenettelyn kriteerit Kriteerit voidaan luokitella kategorioihin niiden toimintaperiaatteiden ja kohteiden mukaan Soveltuvuusvaatimukset kohdistuvat toimittajaan Tekniset eritelmät ja valinta/vertailuperusteet kohdistuvat tarjoukseen/hankinnan kohteeseen Soveltuvuusvaatimukset ja tekniset eritelmät ovat toimintaperiaatteeltaan binäärisiä (joko/tai), kun taas vertailuperusteet toimivat asteittaisesti Jaottelu hyvä muistaa, kun mietitään, missä kategoriassa tietty vaatimus olisi paras asettaa!

43 Hankinnasta ilmoittaminen

44 Hankinnoista ilmoittaminen pakollista Kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina julkaistava ilmoitus HILMA, sähköinen ilmoituskanava, uudet ilmoituslomakkeet ja uudet ohjeet Ilmoituksen voi julkaista lisäksi muualla Ilmoittamisesta säädetään valtioneuvoston antamalla asetuksella (mm. ilmoituksen sisältö) ja EU-asetuksella Hankintailmoitus ensisijainen suhteessa tarjouspyynnössä ilmoitettuun

45 Hankinnoista ilmoittaminen HILMA, 1) Kansallinen hankintailmoitus 2) Ennakkoilmoitus 3) EU-hankintailmoitus 4) EU-hankintailmoitus, erityisalat 5) Jälki-ilmoitus 6) Jälki-ilmoitus, erityisalat 7) suorahankintailmoitus Tietyt EU-lomakkeet osoitteessa Nykyään HILMAssa myös puolustushankinnoille sekä tietyille viljelijöiden hankinnoille ilmoituksia

46 EU-hankinnoista ilmoittaminen HILMAa ylläpitävä Edita lähettää EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset EU:n viralliseen lehteen ja sitä kautta myös EU:nverkkotietopalvelu TED:iin (Tenders Electronic Daily) TED sisältää kaikki Euroopan talousalueella julkaistavat EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset Ilmoituksista käännetään lyhyt tiivistelmä muille EU:n virallisille kielille Hankintailmoituksen julkaiseminen käynnistää hankintamenettelyn Hankinta kannattaa suunnitella perinpohjaisesti ennen hankintailmoituksen julkaisemista

47 Ennakkoilmoitus Jos hankintayksikkö aikoo käyttää hyväkseen mahdollisuutta lyhentää tarjousaikoja, sen on toimitettava julkaistavaksi ennakkoilmoitus Ennakkoilmoitus julkaistava mahdollisimman pian varainhoitovuoden alettua seuraavan 12 kuukauden aikana toteutettavista tietyn arvon ylittävistä hankinnoista Ennakkoilmoitus toimitettava julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä Kun on etukäteen julkaistu ennakkoilmoitus, varsinaisen hankintailmoituksen jälkeen käynnistyviä tarjousten jättöaikoja voidaan lyhentää

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ ASIANAJOTOIMISTO - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ LAUKAAN KUNNANHALLITUS -10..2016 Käsitelty rkistointi Sivu 113 _? /addag...... LAUKAAN KUNNANHALLITUKSELLE ASIA Hankintaolkaisuvaatimus PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat hankintayksiköt)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot