Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely"

Transkriptio

1 Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013

2 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö on korostetusti menettelytapalainsäädäntö Laki ei siten ohjaa sitä, mitä hankitaan tai millä ehdoin hankintalailla ohjataan kilpailuttamismenettelyä syrjimättömään ja avoimeen suuntaan Koska hankintalainsäädännön taustalla on myös taloudellisen tehokkuuden tavoitteita, luovat hankintalainsäädännön menettelyvelvoitteet prosessin, jonka kautta ostaja voi löytää optimaalisen hinnan tai hinta-laatusuhteen Hankintalain tarjousvertailua koskeva osuus onkin pitkälti huutokauppateorioihin pohjautuva (yhden suljetun kuoren huutokauppa)

3 Hankintamenettely prosessina Koska itse kilpailuttaminen ja huutokauppamekanismi tapahtuu tarjousten vertailuvaiheessa, monelta unohtuu usein se, että hankintamenettelyyn kuuluu muitakin vaiheita Hankintalainsäädännön syrjimättömyys- ja avoimuusperiaatteet panostavat itse asiassa merkittävästi hankintamenettelyn alkuvaiheita

4 Hankintaprosessi Tehtävän ( tavaran, palvelun tai urakan ) määrittely (suunnittelu) Tarveselvitys markkinakartoitus Viestienvaihdon vaiheet hankintailmoituksen julkaiseminen valintakriteereiden asettaminen käytettävien sopimusehtojen määrääminen tarjousten pyytäminen saapuneiden tarjousten käsittely Vertailu- ja päätöksentekovaihe tarjousten vertailu päätöksenteko ja perusteleminen päätöksen tiedoksianto ( muutoksenhakuosoituksin) Hankintasopimuksen tekeminen puite- / vuosisopimus kertasopimus Sopimuksen toteutumisen seuranta reklamaatiot, irtisanominen, purkaminen Varmistetaan, että sopimus vastaa kilpailutusta

5 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Aiemmat kokemukset ovat tärkeässä asemassa uuden hankinnan suunnittelua Mikäli aiempia sopimuksia/kokemuksia ei ole, on uuden hankinnan suunnittelu usein hyvin haastavaa Mistä hankintayksikkö tietää, mikä on hyvä tuote tai palvelu, mitkä ovat toimivia sopimusinstrumenttia, miten toimittajia tulee arvioida jne. Mitä hankintalaki sanoo hankinnan suunnittelemisesta: Hankintalaki 2 : hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

6 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu HE 50/2006 vp: Hankintatoimen järjestämisellä tarkoitettaisiin hankintayksiköiden strategista suunnittelua hankintojen toteuttamisen tavoista Taloudellisuuden vaatimus edellyttäisi muun ohella kilpailuolosuhteiden hyödyntämistä, jolloin hankintayksikkö hyötyisi tarjoajien välisestä laatuun ja hintaan liittyvästä kilpailusta. EU:n hankintadirektiivin 2004/18/EY esipuhe: Hankintaviranomaiset saavat ennen hankintasopimusten tekomenettelyjen aloittamista pyytää tai vastaanottaa teknistä vuoropuhelua käyden lausuntoja, joita voidaan käyttää tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen edellyttäen, ettei kilpailu tällaisen lausunnon vaikutuksesta esty. Laissa ei nimenomaisia ohjeita suunnittelun / teknisen vuoropuhelun käymisestä Käytännössä hankintatarpeen kartoituksessa voidaan ensinnäkin tutustua alan tarjontaan Selvittämällä muiden hankkijoiden kokemuksia (keskusteluyhteydet hankintayksiköiden välillä olennaisia juuri tässä yhteydessä) Tutustumalla mainos- ja markkinointimateriaaliin Osallistumalla alan näyttelyihin ja muihin tapahtumiin

7 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Edellä mainittu epäsuora markkinoiden kartoitus ei aina riitä riittäväksi suunnitteluksi Erityisesti monimutkaisissa hankinnoissa saatetaan tehdä ennakkokysely Ennakkokyselyllä/-tiedustelulla hankintayksikkö selvittää ennen tarjouskilpailun aloittamista tarjoajien määrää ja toimituskykyä, markkinoilla olevia tuotteita ja kustannustasoa, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai palvelun tai urakan toteutustapoja Ennakkokysely voidaan tehdä kirjallisesti kirjaamalla ylös hankinnan tavoitteet, kaavaillut ratkaisuvaihtoehdot, tietyt määrittelyt josta ei haluta joustaa, toivottu kustannustaso, hankinnan aikataulu Ennakkokysely tehdään usein HILMAssa otsikoimalla ilmoitus ennakkotiedusteluksi HILMAn käyttö varmistaa osaltaan menettelyn avoimuuden ja tasapuolisuuden

8 Hankinnan suunnittelu ja tekninen vuoropuhelu Toimittajat vastaavat ennakkokyselyyn kirjallisesti tasapuolisuus ja viestinvaihdon dokumentaatio tärkeää Yleensä on syytä varoa pidemmälle eteneviä keskusteluja (ts. jatkuvaa viestinvaihtoa puolin ja toisin) ainakaan rajatun toimittajajoukon kanssa (vaarana syrjivyys) Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei ennakkokysely sido hankintayksikköä tai tarjoajaa hankintamenettelyn kannalta olennaiset asiat tulee joka tapauksessa antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa ja vastaavasti tarjouksissa On myös tärkeää, ettei ennakkokyselystä tule käytännössä tarjouspyyntöä ennakkokyselyn tulisi siten olla pohdiskelevaa ja vaihtoehtoja painottavaa, jotta toimittajat eivät saa etukäteen tietää lukkoon lyötyjä hankinnan ja hankintamenettelyn määrittelyjä

9 Tekninen vuoropuhelu Teknisenä vuoropuheluna on usein pidetty järjestelyä, jossa hankintayksikkö lähettää kaikille tarjouskilpailuun valitsemilleen tarjoajille tarjouspyyntöluonnoksen kommentoitavaksi (käytössä siis rajoitetussa, neuvottelumenettelyissä jossa alkukarsinta) Hankintayksikkö voi ennen tarjouspyynnön lähettämistä selventää ja täydentää tarjouspyyntöluonnosta, hyvänä puolena se, että täydennykset sallitumpia ja laajempia kuin tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen tehdyt korjausliikkeet luonnos voinee olla yksityiskohtaisempi kuin ennakkokyselyssä, koska toimittajat on jo valittu tasapuolisella menettelyllä Tiedotustilaisuus on eräs tapa saada informaatiota markkinoilta. Tällaisessa avoimesti informoidussa (esim. hankintayksikön internetsivut) tilaisuudessa voidaan käydä läpi samanlaisia kysymyksiä kuin ennakkokyselyssä pöytäkirjaaminen on usein suositeltavaa; samoin vältettävä pitkälle meneviä keskusteluja rajatun toimittajajoukon kanssa

10 Tarjoajan osallistuminen hankinnan suunnitteluun Toimittajan osallistuminen hankinnan suunnitteluun voi johtaa toimittajan esteellisyyteen tarjoajana KHO 2003:74, tierakennushankkeen projektijohtopalvelu: yhtiö oli osallistunut hankkeen suunnitteluun. Yhtiö jätti sittemmin myös tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Kun otettiin huomioon yhtiön saama kilpailuetu suunnitteluun osallistumisesta ja eräät muut näkökohdat sekä vaatimukset tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisesta kohtelusta ja kilpailun aikaansaamisesta, hankintayksikkö ei menetellyt julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisesti jättäessään yhtiön tarjouksen tarjousmenettelyn ulkopuolelle. Asiasta myös EY-tuomioistuimen kannanotto asioissa C-21/03 ja C-34/03, Fabricom SA Suunnitteluun osallistuneille tarjoajille olisi tullut varata tilaisuus osoittaa, ettei niillä ollut saamastaan kokemuksesta johtuen kilpailua vääristävää etua ei saa automaattisesti sulkea pois

11 Esteellisyys hankinnoissa Hankintalainsäädännössä ei nimenomaisia säännöksiä hankintayksikön päätöksenteon tai tarjoajien esteellisyydestä Viranomaisen hankintapäätökseen mahdollisuus hakea muutosta hallintolain tai kuntalain esteellisyyssäännöksiin vedoten Markkinaoikeus on ottanut kantaa esteellisyyteen hankintalain syrjimättömyys- ja tasapuolisuusnäkökulmasta MAO:70/09: Hankintalaissa ei ole säännöksiä hankintapäätöksen tekoon osallistuvien henkilöiden mahdollisesta esteellisyydestä. Hankintalain 1 :n 1 momentissa tarkoitettua tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset täyttävää menettelyä ei kuitenkaan ole sellainen päätöksentekomenettely, jossa tarjouksen tehnyt tarjoaja osallistuu omaa tarjoustaan koskevan päätöksen tekemiseen.

12 Esteellisyys hankinnoissa MAO:226/08 Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään se seikka, että Kolarin kunta on omistanut hankintayksikön osakkeista valtaosan tai se, että A on toiminut hankintamenettelyn aikana Kolarin kunnan palveluksessa, ei sellaisenaan ole tehnyt A:n toimintaa hankintayksikössä hankintalainsäädännön vastaiseksi. A:n toiminta kunnan atk-vastaavana hallinto-osastolla ei ole liittynyt millään tavoin kunnan teknisen osaston toimintaan. Avauspöytäkirjan mukaan kaikki kolme määräaikaan tullutta tarjousta on avattu Markkinaoikeus mainitun selvityksen perusteella katsoo, ettei A:lla ole ollut tietoa tarjousten sisällöstä ennen kuin ne kaikki on avattu avauspöytäkirjassa mainittuna ajankohtana. Kun edellä mainitun seikan lisäksi otetaan erityisesti huomioon se, että tarjouksista oli hyväksytty halvin, markkinaoikeus katsoo, ettei A:n osallistuminen hankintamenettelyyn ole tässä tapauksessa johtanut tarjoajia syrjivään tai muutoin epätasapuoliseen kohteluun, taikka vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tarjouskilpailussa.

13 Hankinnan suunnittelu Hankinnan suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä, sillä hankintalainsäädännössä ja sen tulkintakäytännössä on linjattu, ettei hankintamenettelyn sisällä saa tehdä merkittäviä muutoksia Ennen vaatimusten ja muiden kriteerien kirjaamista hankkijan tulisi siis tietää jo hyvin paljon tekemästään hankinnasta, mm. Mitä hankitaan ja millä ehdoin Mikä menettely Mitä vaatimuksia toimittajille Mikä on hankinnan aikataulu Millä tekijöillä vertaillaan tarjouksia

14 Hankintamenettelyt Hankkijat eivät saa organisoida hankintamenettelyn etenemistä täysin vapaasti, vaan hankintalaissa on luotu tyhjentävä lista menettelyistä, joita julkinen hankkija saa käyttää Menettelyt eroavat toisistaan etenemistavaltaan, viestintäkeinoiltaan ja käyttöedellytyksiltään

15 Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä Sähköinen huutokauppa

16 Avoin menettely Ilmoittamisvelvollisuus kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetettävä/asetettava saataville kaikille halukkaille Tarjouspyynnön voi lähettää haluamilleen toimittajille, kunhan ilmoitus on tehty HILMAan Tarjousten käsittely Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjousten vertailu

17 Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä ilmoitetaan käynnistyvästä kilpailusta ja pyydetään ehdokkaita ilmoittautumaan ehdokkaiksi rajoitettuun menettelyyn Rajoitettuun menettelyyn valitaan vähintään 5 ehdokasta, mikäli ehdokkaita on riittävästi Rajoitettuun menettelyyn valittaville toimittajien soveltuvuudelle voidaan hankintailmoituksessa asettaa vähimmäisvaatimuksia ja lisävertailuperusteita Hankintailmoituksesta tulee käydä ilmi, millä perusteilla tarjoajien valinta rajoitettuun menettelyyn tehdään Valinnasta tehtävä valituskelpoinen päätös

18 Rajoitettu menettely Rajoitetun menettelyn käyttötilanteet ovat usein niitä, joissa hankintayksikkö etukäteen arvioi kiinnostuneiden toimittajien määrän tai toisaalta tarjousten laajuuden olevan niin suuria, että lukuisten tarjousten läpikäyminen ei ole hankinnan tarpeisiin, tavoitteisiin ja hankintayksikön resursseihin nähden perusteltua. Rajoitettu menettely ei tarjoa mahdollisuuksia supistaa hankinnasta informoimisen menettelyä ainakaan yleisinformaatioon liittyen

19 Tarjoajien rajoittaminen (rajoitettu ja neuvottelumenettelyt) Tarjoajien valinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin avoimessa menettelyssä rajoittaminen tapahtuu toimittajaa koskevien soveltuvuuskriteerien kautta Pakolliset poissulkemisperusteet velvoittavat hankintayksikköä; muilta osin hankintayksiköllä harkintavaltaa poissulkemisperusteiden käyttämisessä Hankintayksikkö voi asettaa soveltuvuudelle myös vähimmäisehtoja: hankintayksikkö käyttää vain vähimmäiskelpoisuusehtoja, jolloin tarjoajiksi on hyväksyttävä kaikki vähimmäisehdot täyttävät toimittajat Hankintayksikkö asettaa vähimmäisvaatimusten lisäksi vertailtavia lisävaatimuksia, jolloin tarjoamaan pääsevät vain toimittajat, joilla on parhaat lisäpisteet sen mukaan, miten tarjoajien enimmäismäärää on rajattu

20 Tarjoajien rajoittaminen (rajoitettu ja neuvottelumenettelyt) Hankintayksikkö asettaa pelkästään vertailtavia ominaisuuksia ilman vähimmäisvaatimuksia 2. vähimmäiskelpoisuusehdot + vertailtavat lisävaatimukset 3. vertailtavat vaatimukset parhaat pisteet tarjouskilpailuun 1. vähimmäiskelpoisuusehdot täyttyvät

21 Tarjoajien rajoittaminen 1. Osallistumishakemuksen jättäneitä Kelpoisuusehdot täyttäviä (lisä-vertailuperusteiden mukaan parhaat pisteet saaneet (5. parasta) Ei käytetä vertailuperusteita tarjouskilpailuun Ei käytetä kelpoisuusehtoja 5 5

22 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö karsii itselleen ensin neuvottelukumppanit, minkä jälkeen se käy neuvotteluja hankintasopimuksen sisällöstä. Ilmoittaminen neuvottelumenettelyn käynnistämisestä Tarjoajan soveltuvuuden määritteleminen Osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn Neuvottelukumppanien valinta - valittava vähintään 3 ehdokasta (päätös) Hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset Lisävertailuperusteet Neuvottelukutsu tarjouspyyntö

23 Neuvottelumenettely Koska neuvottelumenettely tarjoaa lähtökohtaisesti enemmän harkintavaltaa hankintayksikölle, on sen käytölle asetettu edellytyksiä: Sellaisen avoimen, rajoitetun tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen, jossa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia tai jos tarjouksia ei voida muutoin hyväksyä eikä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta tämä vaatii kuitenkin uuden ilmoituksen (ilmoitusta ei tarvita, jos mukaan otetaan kaikki hyväksytyt tarjoajat) Käytössä hankinnassa, jonka luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinnassa, jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Rakennusurakassa, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- ja kehittämiskulujen korvaamiseksi Käyttöoikeusurakan saajan valinnassa

24 Neuvottelumenettelyn kulku Hankintalaissa hyvin yleisluonteisia kuvauksia neuvottelujen kulusta Toisaalta antaa paljon toimintavapautta hankintayksikölle, toisaalta vastuuta varmistua neuvottelujen tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä Hankkija voi karsia neuvottelijoita pois vaiheittain (huonoimmat ratkaisut tippuvat pois) Ulkomailla neuvottelumenettelyissä on käytetty tapaa, jossa hankintayksikkö valitsee neuvottelijoista yhden, jonka kanssa se neuvottelee tarkemmin Vaikka neuvotteluista ei tarkkoja säännöksiä, tulisi lopussa olla todennäköisesti jonkinlainen vertailu (kaikkien tarjousten kanssa), koska tarjousvertailua ja vertailuperusteiden ilmoittamista koskevat säännökset soveltuvat myös neuvottelumenettelyyn Miten saada vertailuperusteista samalla riittävän yksilöidyt mutta samalla joustavat, jotta neuvottelujen kulkusuuntaa voidaan huomioida vertailussa? Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä pidemmälle neuvottelut etenevät, sen tarkemmin dokumentoitua/kirjallista ja vähemmän muutoksille altista tulee dialogin olla

25 Neuvottelumenettelyn kulku KHO T neuvottelumenettelyllä toteutetun hankintamenettelyn luonne huomioon ottaen hankintayksikön menettelyä ei ollut pidettävä julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisena pelkästään sen vuoksi, että se oli sallinut tarjoajille mahdollisuuden poiketa neuvottelujen pohjana olleen tarjouspyynnön vaatimuksista, pyytänyt toimittajilta tarjouksen täydentämistä tai luopunut hankintamenettelyn kuluessa edellyttämästään vaatimuksesta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen katsottiin kuitenkin edellyttävän, että kaikilla tarjoajilla on ollut käytössään samanlaiset tiedot niistä olennaisista vaatimuksista, joita hankintayksikkö on asettanut hankinnan kohteelle hankintamenettelyn aikana. KHO T tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden arvioinnissa on olennaista se, onko neuvottelumenettely suosinut joitakin sellaisia tarjoajia, jotka ovat saaneet tietoisina toisten tarjoajien hinnoista ja laatuvertailusta tarjota alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimuksista poikkeavien sijaan vaatimukset täyttävät tuotteet ja onko tämä menettely mahdollistanut kielletyn tinkimisen. Hintatietojen tultua hankintapäätöksen tiedoksiannon myötä julkisiksi oli mahdollista, että alkuperäisen tarjouspyynnön vastaisen tuotteen ilmoittanut tarjoaja oli voinut valita vaatimuksen mukaisista tuotteista sellaiset, jotka hankintahinnaltaan mahdollistavat neuvottelumenettelyssä menestymisen. Koska tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen alun perin tehneet tarjoajat eivät ole voineet vaihtaa tuotteita edullisimpiin vaatimusten mukaisiin tuotteisiin, korkein hallinto-oikeus katsoi, että osallistujia ei ollut kohdeltu tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

26 Kilpailullinen neuvottelumenettely Neuvotteluissa tarkoituksena määritellä yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto, jonka perusteella lopulliset tarjoukset annetaan Hankintayksikön on päätettävä neuvottelut, kun se on valinnut relevantit ratkaisuvaihtoehdot päättymisestä on ilmoitettava osallistujille Hankintayksikön pyydettävä lopulliset tarjoukset lukkoon lyötyjen ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä korostetaan menettelyn vaiheittaisuutta: neuvottelut on jossain vaiheessa lopetettava ja tämän jälkeen pyydettävä kaikilta lopulliset tarjoukset tämä viittaa siihen, että neuvottelumenettelyssä lopullisia tarjouksia ei välttämättä tarvitsisi pyytää Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelut kohdistuvat menettelyn alkuvaiheeseen kun hankkija on saanut neuvottelujen avulla selville, mikä ratkaisu on paras, tulisi neuvottelut päättää

27 Kilpailullinen neuvottelumenettely Tälläkin menettelymuodolla käyttöedellytykset: Hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi Valintaperusteena tulee käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta Kilpailullinen neuvottelumenettely suosittu ns. julkisen ja yksityisen tahon yhteisjärjestelyissä (ns. PPP-hankkeet)

28 Suorahankinta Hankinta voidaan tehdä ns. suorahankintana julkaisematta siitä ilmoitusta, jos (27 ): 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten; 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita; 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta tms. ; taikka 7) hankinta tehdään suunnittelukilpailun perusteella.

29 Suorahankinta Suorahankinta lisätilauksissa (28 ) Tavarahankinta on lisätilaus -edellytyksenä toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi yhteensopimattomuutta Kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka on osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle - edellytyksenä lisän kokonaisarvo on enintään 50 % alkuperäisestä Optio Voidaan suorahankintana pidentää optiokauden verran sopimusta. Option käytöstä mainittava alkuperäisen tarjouskilpailun tarjouspyyntöasiakirjoissa. Option osuus huomioitava ennakoidun arvon laskemisessa.

30 Suorahankintaoikeuskäytäntöä EUT C-20/01 ja C-28/01, komissio vs. Saksa jätevedenkäsittelyä koskeva hankinta. Hyväksyttäviä teknisiä syitä eivät olleet tiettyä jäteveden käsittelytekniikkaa, jätehuoltolaitoksen läheisyyttä taikka palveluntarjoajan lähelle sijoittumista koskevat perusteet. MAO: /11 Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksiköllä on ollut yhteistoimintasopimus valituksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Hankintayksikkö on valmistellut irtaantumista tästä yhteistoimintasopimuksesta osittain tai kokonaan loppuvuodesta 2009 lähtien. Edelleen asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on neuvotellut Attendo MedOne Oy:n kanssa suorahankinnasta lähes vuoden ajan ennen hankintapäätöksen tekemistä ja se on muun ohella pyytänyt Attendo MedOne Oy:ltä tarjousta palveluiden tuottamisesta kokonaisratkaisuna. Hankintayksikkö on tehnyt suorahankintaa koskevan päätöksen tavoitteena aloittaa suorahankintaa koskevien palveluiden tuottaminen Attendo MedOne Oy:n kanssa eli yli neljä ja puoli kuukautta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että suorahankintaan johtaneet olosuhteet eivät asiassa ole olleet sellaiset, että hankintayksiköllä olisi vallitsevassa tilanteessa ollut hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire. Kiireeseen liittyvä suorahankintaperuste hyväksytty MAO:167/08

31 Puitejärjestely Puitejärjestelyn käyttötilanteita ovat toistuvat tavara- ja palveluhankinnat ja rakennusurakat Sopimus tiettynä ajanjaksona tehtävistä hankinnoista Puitejärjestelyn enimmäispituus pääsääntöisesti 4 vuotta Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä puitejärjestelyn osapuolilta Hankintayksikkö voi kilpailuttaa puitejärjestelyn piiriin kuuluvan hankinnan noudattamalla lain ilmoitus- ja menettelytapavaatimuksia (tehdään hankinta puitejärjestelyn ulkopuolelta ikään kuin erillisenä hankintana lain mukaisesti)

32 Puitejärjestelyn kilpailuttaminen Kilpailuttaminen avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Yksi toimittaja Hankinnat ilman kilpailutusta puitejärjestelyjen ehtojen mukaisesti, kun kaikki ehdot vahvistettu etukäteen (etusijajärjestys, määräarviot ym.) Tarpeen vaatiessa hankintayksikkö voi pyytää täsmennyksiä tarjoukseen Useita toimittajia vähintään 3 Ilman kilpailutusta jos kaikki järjestelyn ehdot on vahvistettu etukäteen Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu on hankinnat kilpailutettava pyydettävä kirjalliset tarjoukset (ns. minikilpailutus)

33 Puitejärjestelyssä järjestettävät kilpailutukset - minikilpailutus Pyydettävä kirjallinen tarjous, niiltä joilla edellytykset hankinnan toteuttamiseen Riittävä määräaika tarjousten vastaanottamiselle Minikilpailutuksissa ei velvollisuutta tehdä hankintalain mukaista hankintapäätöstä, jos Hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista Puitejärjestely ei ylitä EU-kynnysarvoa Minikilpailutuksissa hankintayksiköillä ei ole velvollisuutta noudattaa ns. odotusaikaa tämä kuitenkin pidentää valitusaikaa 14 päivästä 30 päivään

34 Sähköinen huutokauppa, Tarjouspyyntö - määritellään vähimmäisvaatimukset hankittaville tuotteille, - pyydetään ilmoittamaan lähtöhinnat Tarjoukset saapuvat - ilmoitetaan vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, - ilmoitetaan lähtöhinnat Tarjousten arviointi - tarkistetaan, täyttyvätkö vähimmäisvaatimukset ja onko hintatiedot ilmoitettu - vaatimukset täyttävät tarjoukset mukaan huutokauppaan, muut hylätään Huutokauppa käynnistyy lähtöhinta edullisempi hinta edullisempi hinta Huutokauppa päättyy

35 Sähköinen huutokauppa Ennen huutokaupan aloittamista hankintayksikön tulee suorittaa tarjousten alustava kokonaisarviointi: soveltuvuuden arviointi, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, lähtökohtainen vertailu Hankintayksikön tulee lähettää osallistujille kutsu huutokauppaan yksilöidysti ja sähköisesti kutsun laittamista esim. internet-sivuille ei pidetä riittävänä Kutsun tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot käytettävistä teknisistä edellytyksistä (esim. laitteiden yhteensopivuus) sekä täsmälliset tiedot huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta jos huutokauppa järjestetään useassa vaiheessa, tulee vaiheiden määrä ja aikataulu ilmoittaa kutsussa. Kutsun tulisi sisältää myös käytettävä matemaattinen kaava, jolla uusi järjestys tarjousten välillä määräytyy Vaiheittaisuus: esim. ensin kilpaillaan toimitusajasta ja sen jälkeen näistä parhaiden kesken kilpaillaan hinnalla Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden työpäivän kuluttua huutokauppaa koskevien kutsujen lähettämispäivästä

36 Sähköinen huutokauppa Huutokaupan lopettaminen: hankintayksikkö voi lopettaa huutokaupan 1. kutsussa ilmoitetun päivämäärän ja kellonajan mukaisesti 2. Kun hankintayksikölle ei tarjota enää uusia hintoja tai muita vertailtavia arvoja (jotka ylittävät vaaditut arvojen vähimmäiserot) 3. Kun kutsussa vahvistettujen huutokaupan vaiheiden määrä on täyttynyt Edellytyksenä kaikissa lopettamistavoissa on, että hankintayksikkö on täsmentänyt kutsussa määräajan, jota noudatetaan viimeisen esitetyn tarjouksen jälkeen ennen huutokaupan päättymistä. Kyseessä on ajanjakso viimeisen tarjouksen jälkeen odotetaan vielä uusia tarjouksia Tällöin kaikilla mukana olevilla on vielä aikaa reagoida toistensa päivitettyihin tarjouksiin tietoliikenneyhteyksien nopeudesta tms. riippumatta

37 Dynaaminen hankintajärjestelmä 2 vaihetta 1. Järjestelmän perustaminen ja toimittajakandidaatiksi hakeutuminen Ilmoitetaan HILMAssa järjestelmän perustamisesta Kiinnostuneet toimittajat lähettävät alustavan tarjouksen hankittavista tuotteista Hankintayksikkö valitsee alustavien tarjousten perusteella toimittajat dynaamiseen hankintajärjestelmään (valinnan pohjana halvin hinta tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, vrt. puitejärjestelyn valinta) Järjestelmään voi jatkuvasti hakeutua uusia toimittajia uudet alustavat tarjoukset on käsiteltävä 15 päivän kuluessa, jotta toimittajilla mahdollisuus päästä mukaan ripeästi Myös hylätyt hakijat voivat yrittää uudelleen lähettämällä uuden ja parannellun alustavan tarjouksen kyseessä ei kerrasta poikki -tilanne

38 Dynaaminen hankintajärjestelmä 2 vaihetta 2. Hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä Uusi ilmoitus järjestelmän sisällä tehtävästä hankinnasta samalla ilmoitettava että käytetään dynaamista järjestelmää Kansallisissa hankinnoissa riittää pelkkä tarjouspyyntö mukana oleville; ei tarvitse julkaista uutta ilmoitusta järjestelmän sisällä tehtävästä hankinnasta Tehtävä tarjouspyyntö ja annettava riittävä aika tarjouksen tekemiselle ajan tulee todennäköisesti olla niin pitkä, että uudet kiinnostuneet toimittajat ehditään hyväksyä mukaan järjestelmään ja ehditään käsitellä näiden yksittäistä hankintaa koskevat tarjoukset Uudet hakijat voivat osallistua sitä mukaa kuin heidät on ehditty hyväksyä järjestelmään Tarjoukset käsitellään ja vertaillaan kuten muissakin menettelyissä Hankintapäätös ja tiedoksianto sekä oikeussuojaan liittyvät menettelyt samanlaisia kuin muissakin menettelyissä Viestinvaihto on lähtökohtaisesti sähköistä kyseisessä järjestelmässä

39 Hankintamenettelyn kriteerit Vaikka lainsäädäntö asettaa hankintayksiköille rajoitteita ja velvoitteita, voidaan hankintalain säännökset mieltää myös hankintayksikön välineinä Lainsäädännössä luodut instrumentit strukturoivat hankintamenettelyä (tiedetään miten edetä) ja niiden avulla voidaan vaikuttaa mukana olijoiden käyttäytymiseen ja viime kädessä prosessin lopputulokseen

40 Hankintayksikön välineet Hankintayksiköllä useita lainsäädännön luomia välineitä, joilla voidaan vaikuttaa prosessiin: Menettelymuodot Erilaiset vaatimukset ja kriteerit Näillä välineillä on erilaisia toimintaperiaatteita ja vaikutuksia; niitä voidaan käyttää myös strategisesti: miten voidaan parhaiten tehostaa kilpailua

41 Hankintamenettelyn kriteerit 1. Soveltuvuusvaatimukset 2. Tekniset eritelmät / hankinnan kohteen kuvaus 3. Valinta- ja vertailuperusteet 4. Sopimusehdot? Kriteereistä ilmoitetaan ja ne viestitetään toimittajille hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kautta

42 Hankintamenettelyn kriteerit Kriteerit voidaan luokitella kategorioihin niiden toimintaperiaatteiden ja kohteiden mukaan Soveltuvuusvaatimukset kohdistuvat toimittajaan Tekniset eritelmät ja valinta/vertailuperusteet kohdistuvat tarjoukseen/hankinnan kohteeseen Soveltuvuusvaatimukset ja tekniset eritelmät ovat toimintaperiaatteeltaan binäärisiä (joko/tai), kun taas vertailuperusteet toimivat asteittaisesti Jaottelu hyvä muistaa, kun mietitään, missä kategoriassa tietty vaatimus olisi paras asettaa!

43 Hankinnasta ilmoittaminen

44 Hankinnoista ilmoittaminen pakollista Kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina julkaistava ilmoitus HILMA, sähköinen ilmoituskanava, uudet ilmoituslomakkeet ja uudet ohjeet Ilmoituksen voi julkaista lisäksi muualla Ilmoittamisesta säädetään valtioneuvoston antamalla asetuksella (mm. ilmoituksen sisältö) ja EU-asetuksella Hankintailmoitus ensisijainen suhteessa tarjouspyynnössä ilmoitettuun

45 Hankinnoista ilmoittaminen HILMA, 1) Kansallinen hankintailmoitus 2) Ennakkoilmoitus 3) EU-hankintailmoitus 4) EU-hankintailmoitus, erityisalat 5) Jälki-ilmoitus 6) Jälki-ilmoitus, erityisalat 7) suorahankintailmoitus Tietyt EU-lomakkeet osoitteessa Nykyään HILMAssa myös puolustushankinnoille sekä tietyille viljelijöiden hankinnoille ilmoituksia

46 EU-hankinnoista ilmoittaminen HILMAa ylläpitävä Edita lähettää EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset EU:n viralliseen lehteen ja sitä kautta myös EU:nverkkotietopalvelu TED:iin (Tenders Electronic Daily) TED sisältää kaikki Euroopan talousalueella julkaistavat EU-kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset Ilmoituksista käännetään lyhyt tiivistelmä muille EU:n virallisille kielille Hankintailmoituksen julkaiseminen käynnistää hankintamenettelyn Hankinta kannattaa suunnitella perinpohjaisesti ennen hankintailmoituksen julkaisemista

47 Ennakkoilmoitus Jos hankintayksikkö aikoo käyttää hyväkseen mahdollisuutta lyhentää tarjousaikoja, sen on toimitettava julkaistavaksi ennakkoilmoitus Ennakkoilmoitus julkaistava mahdollisimman pian varainhoitovuoden alettua seuraavan 12 kuukauden aikana toteutettavista tietyn arvon ylittävistä hankinnoista Ennakkoilmoitus toimitettava julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä Kun on etukäteen julkaistu ennakkoilmoitus, varsinaisen hankintailmoituksen jälkeen käynnistyviä tarjousten jättöaikoja voidaan lyhentää

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 3 Liikkumisen apuvälineet H018-14 HEL 2014-011257 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kolmeksi (3) vuodeksi hinnaltaan edullisimpina. Algol-Trehab

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: /Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle 11:14 Tarjoukset

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot