2000 luvun alkupuolella perustettiin EU rahoitteinen Migrand Friendly Hospitals niminen pilottiprojekti, joka päättyi vuonna 2005.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2000 luvun alkupuolella perustettiin EU rahoitteinen Migrand Friendly Hospitals niminen pilottiprojekti, joka päättyi vuonna 2005."

Transkriptio

1 Eeva Häkkinen Vuosien välillä Euroopassa alkoi aikaisempia vuosia suurempi muuttoliike. Maahanmuuton kohteita olivat erityisesti Etelä-Euroopan maat. Maahanmuuttajien suuri määrä ja siitä seuranneet kehittämistarpeet johtivat 1990 luvun lopulla ideaan, jossa todettiin olevan tarpeen selvittää projektin avulla mm. pakolaisten terveyttä ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä 2000 luvun alkupuolella perustettiin EU rahoitteinen Migrand Friendly Hospitals niminen pilottiprojekti, joka päättyi vuonna

2 TAUSTAA MFCCH VERKOSTOLLE Pilottiprojektin jälkeen katsottiin, että oli saatu riittävästi tietoa aiheesta ja tieteellistä näyttöä perustaa Task Force Migrant Friendly and Culturally Competent Hospitals verkosto HPH:n yhteyteen Verkoston perustamisen jälkeen vuonna 2006 asetettiin uusi projekti selvittämään paperittomien (undocumented) maahanmuuttajien tilannetta, nk. DG SANCO joka sai nimekseen Health Care in NowHereland Improving Services for Undocumented Migrands in the EU - NHC MFCCH verkostolla on Euroopan aluetoimiston tuki, ja työskentely perustuu Amsterdamin julkilausumaan Meetingit järjestetään vuosittain keväällä HPH konferenssin yhteydessä ja syksyllä loka- tai marraskuussa WHO-HPH Governance board päättää verkoston johtajasta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansainvälisenä koordinaattorina ja johtajana Antonio Chiarenza Emilia Romagnasta, Italiasta. Vuodesta 2008 alkaen mukana on ollut myös sosiologian ja sosiaalitieteiden asiantuntijoita COST ja HOME (COST ADAPT) verkostoista. 2

3 Useiden vuosien kehittämisyhteistyö johti ideaan kehittää MFCCH standardit, jotka julkaistiin 2013 Göteborgin konferenssissa Standardien testaus toteutettiin alkaen Taipein konferenssista ja tässä pilottiprojektissa arvioitiin kehitettyjen standardiaihioiden ymmärrettävyyttä, asiaankuuluvuutta, käyttökelpoisuutta ja valmiustilaa. Tässä vaiheessa ei arvioitu, miten pilottiorganisaatiot täyttävät standardit Pilotoinnin jälkeen standardeja edelleen kehitettiin ja täsmennettiin. Esim. ST 4 muuttui pilotoinnin ansiosta täydellisesti PÄÄSTANDARDIT Standardi 1: Equity in policy eli tasa-arvo päätöksenteossa Standardi 2: Equitable access and utilisation eli Oikeudenmukainen hoitoon pääsy ja (palvelujen) hyödyntäminen Standardi 3: Equitable quality of care eli Oikeudenmukainen/kohtuullinen hoidon laatu Standardi 4: Equity in participation eli Osallisuuden edistäminen Standardi 5: Promoting equity eli Oikeudenmukaisuuden edistäminen 3

4 Standardi 1. Equity in policy eli tasa-arvo päätöksenteossa Päästandardin kuvaus: Organisaation toimintaperiaatteet ja suunnitelmat edistävät tasa-arvoa. Ne ovat pysyviä/kestäviä, vaikuttavia ja myötävaikuttavat vähentäen epätasa-arvoa Standardin päämäärä/tavoite: Määritellä kuinka organisaation tulisi kehittää tasa-arvoa edistäviä toimintaperiaatteitaan, hallintoaan ja suorituskyvyn seuranta/tarkkailutyökalujaan Alastandardit: 1.1 Organisaatiolla on tasa-arvostrategia sisältäen yhden tai useampia tasa-arvo suunnitelmia. Suunnitelmat on integroitu olemassa oleviin laatu- ja vastuujärjestelmiin Tasa-arvostrategiaa ja suunnitelmia arvioidaan säännöllisesti Tasa-arvostrategia on sisällytetty organisaation kokonaistrategiaan. 1.2 Organisaation tutkimus-, seuranta- ja arviointijärjestelmät mittaavat tasa-arvon toteutumista (toimenpiteitä) Organisaatio kerää tietoa tavoista, joilla ihmiset saavat sen palveluja ymmärtääkseen, kuinka palvelujen hyödyntämismallit heijastavat/kuvaavat väestön demografisia piirteitä ja kohtaavat asiakasväestön tarpeet Organisaatio kerää tietoa, tai sillä on pääsy kerätä tietoa asiakasväestönsä terveydentilasta ja epätasa-arvosta Organisaatio käyttää tätä tietoa jatkuvasti arvioidakseen hoitoon pääsyä ja kehittääkseen terveydenhuollon palvelujen laatua 4

5 1.3 Organisaation tulee varmistaa että sen suunnitelmat, toimintaperiaatteet ja päätökset edistävät tasa-arvoa kaikissa näkökulmissa ja toiminnoissa Organisaatiolla on ajantasaiset toimintaohjeet joilla vaikuttaa siihen, että suunnitelmat, toimintaohjelmat ja päätökset ovat tasaarvoisia Organisaation johtajat ja päätöksentekijät edistävät ja tukevat aktiivisesti tasa-arvoa työssään. 1.4 Organisaatio varmistaa, että henkilöstö kaikilla tasoilla kehittää tietoisuutta, hankkii tietoa ja kehittää kykyä osoittaa/käsitellä epätasa-arvoa terveydenhuollossa Organisaatiolla on kattava/kokonaisvaltainen tasaarvokoulutusohjelma Organisaation koulutus ja perehdyttämiskoulutus sisältää opintoja tasa-arvosta Organisaatio seuraa ja arvioi tasa-arvokoulutuksensa vaikuttavuutta Organisaation työvoimaa koskevat toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat oikeudenmukaisia ja kunnioittavat koko henkilöstön arvokkuutta/arvoa. Vapaaehtoistyötä edistetään Organisaation työvoimaa koskevat toimintaperiaatteet varmistavat tasa-arvoiset mahdollisuudet rekrytoinnissa, valinnassa, uralla edistymisessä, työpaikan etuisuuksien saannissa ja muissa työllistymisen ulottuvuuksissa koskien kaikkia olemassa olevia ja potentiaalisia työntekijöitä Organisaatio edistää aktiivisesti henkilöstön ja vapaaehtoisten arvokkuutta ja oikeudenmukaisuutta työssä 5

6 Standardi 2. Equitable access and utilisation eli Oikeudenmukainen hoitoon pääsy ja palvelujen hyödyntäminen Päästandardin kuvaus: Organisaatio edistää oikeudenmukaista palvelujen saatavuutta ja hyödyntämistä Standardin päämäärä/tavoite: Rohkaista terveydenhuollon organisaatioita käsittelemään esteitä, jotka ehkäisevät tai rajoittavat ihmisten terveydenhuollon palvelujen saantia tai niiden hyödyntämistä Alastandardit: 2.1 Organisaatio pyrkii tarjoamaan oikeudenmukaisen hoitoon pääsyn ja terveyspalvelujen saatavuuden Organisaatio hakee tietoa määritelläkseen ja seuratakseen palvelujensa saamisen esteitä Organisaatio on minimoinut arkkitehtuurissaan (rakenteissaan), ympäristössään ja sijainnissaan palvelujen käyttämisen esteet Organisaatio varmistaa erityisryhmien (vähemmistöjen, vammaisten) hoidon saatavuuden Organisaatio tarjoaa pitkälle ulottuvaa kommunikaatiota erityisryhmille (vähemmistöt, vammaiset) Organisaatio arvioi erilaisten interventioiden ja saatavuusesteiden vähentämiseen tarkoitettujen ohjelmien vaikuttavuutta. 6

7 2.2 Organisaatio kehittää, toimeenpanee ja seuraa aloitteita vähentääkseen kommunikaation ja tiedonkulun esteitä Organisaatio tarjoaa helposti ymmärrettävää kirjallista materiaalia ja tiedonhakumahdollisuuksia ottaen huomioon terveydenlukutaidon tason ja potilaiden (äidin)kielen Organisaatiolla on selkeä toimintaohjelma sen varmistamiseksi, että potilaat ja hoitajat voivat kommunikoida henkilöstön kanssa silloin kun kieli saattaa olla este/ongelma Organisaatio mukautuu kuulo- näkö- kognitio- tai puhevammaisten potilaiden kommunikaatiotarpeisiin Organisaatio seuraa ja arvioi kommunikaatioon liittyvien tukipalvelujen suorituskykyä ja laatua Organisaatio varmistaa henkilöstön kyvyn työskennellä tulkkien ja muun kommunikaatiota tukevan henkilökunnan kanssa. 2.3 Organisaatio kykenee varmistamaan, että terveydenhuoltoa tarjotaan siellä, missä kelpoisuus- /kelpaavuus säännökset vaarantavat tai rikkovat ihmisoikeuksia 2.3.1Organisaatio seuraa tilanteita, joissa ihmiset ovat kykenemättömiä saamaan palveluja, koska heiltä puuttuu kelpoisuus (esim. laittomasti maassa olevat henkilöt, turvapaikan hakijat) Organisaatio tarjoaa sopivaa /tarkoituksenmukaista tukea ihmisille, joilla ei ole kelpoisuutta tai vakuutuspalveluja. 7

8 Standardi 3. Equitable quality of care eli Oikeudenmukainen/ kohtuullinen hoidon laatu Päästandardin kuvaus: Organisaatio tarjoaa korkealaatuista (laadukasta) yksilö- ja perhekeskeistä hoitoa kaikille, hyväksymällä ja tunnustamalla yksilöiden ainutkertaiset ominaisuudet ja kehittämällä toimia, joilla edistää yksilöiden terveyttä ja hyvinvointia Standardin päämäärä/tavoite:tukea organisaatiota kehittämään palveluja, jotka vastaavat potilaiden ja perheiden erilaisia tarpeita koko hoitopolun ajan, varmistamaan turvallisen ympäristön ja hoidon jatkuvuuden. Alastandardit: 3.1Potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon yksilön (yksilölliset) ja perheen ominaisuudet, kokemukset ja elinolosuhteet Potilaan terveystarpeet on tunnistettu yksilöllisten/perheen (tunnus)ominaisuuksien, kokemusten ja tilanteen mukaisesti Potilaan psykososiaaliset tarpeet on tunnistettu yksilöllisten/perheen (tunnus)ominaisuuksien, kokemusten ja tilanteen mukaisesti. 3.2 Potilaan hoidossa otetaan huomioon yksilölliset ja perheen ominaisuudet, ideat ja kokemukset terveydestä ja sairaudesta Jokaisen potilaan yksilölliset ja perheen ominaisuudet ja kokemukset on otettu huomioon kliinisessä käytännössä Hoito on hienotunteista ja kunnioittaa potilaan arvokkuutta, yksilöllisiä arvoja, sekä tietoa ja uskomuksia terveydestä ja sairaudesta Organisaatiolla on toimintatapoja, joilla se vastaa potilaiden yksilöllisiin psykososiaalisiin tarpeisiin Organisaatio varmistaa että henkilökunnan koulutukseen sisältyy parhaisiin käytäntöihin perustuvaa ohjausta miten saada selville/esiin potilaan tarina (taustakertomus) ja ideat sairauden kokemuksesta ja terveydenhuollosta 8

9 3.3 Organisaatio luo ympäristön, jossa potilaat kokevat olonsa turvalliseksi, ja jossa heidän arvokkuuttaan ja identiteettiään kunnioitetaan Organisaatio ponnistelee luodakseen ympäristön joka on kaikenkattava kaikille potilaille riippumatta yksilöllisestä identiteetistä Organisaatio mukautuu potilaiden erilaisiin tarpeisiin hankkiessaan (potilaalta) tietoisen suostumuksen Organisaatio on herkkä potilaan yksityisyyden tarpeille hoidon ja toimenpiteiden aikana. 3.4 Organisaatio ottaa huomioon yksilölliset ja perheen omaispiirteet, kokemukset ja elinolosuhteet varmistamalla tehokkaan/tuloksellisen kotiuttamisen ja hoidon jatkuvuuden Organisaatio varmistaa, että sosiokulttuurinen konteksti ja jokaisen potilaan yksilölliset/perheen ominaispiirteet otetaan huomioon kotiuttamisessa Organisaatiolla on suunnitelmallinen lähestymistapa yhteistyöhön muihin terveyspalvelujen tuottajiin ja organisaatioihin järjestääkseen ja varmistaakseen hoidon jatkuvuuden. Standardi 4. Equity in participation eli Osallisuuden edistäminen Päästandardin kuvaus: Organisaatio edistää kaikkien käyttäjien osallisuutta (osallistumista), erityisesti niiden, joilla on riski joutua syrjityksi tai jätetyiksi ulkopuolelle palveluja suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa Standardin päämäärä/tavoite: Tukea organisaatioita kehittämään tasa-arvoisia osallisuus (osallistumis)prosesseja jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja mieltymyksiin 9

10 Alastandardit: 4.1Organisaatio tukee käyttäjän osallistumista palvelujensa suunnittelussa toteuttamisessa ja arvioinnissa Organisaatio tunnistaa käyttäjät, joilla on riski jäädä ulkopuolelle organisaation osallisuusprosesseista Organisaatio edistää erityisesti niiden osallistumista, joilla on riski jäädä palvelujen ulkopuolelle tai syrjityiksi 4.2 Organisaatio tunnistaa ja ylittää osallistumisen esteet Organisaatio tunnistaa ja kohtaa kommunikaatiotarpeet, jotka liittyvät vaikuttavaan osallistamiseen Organisaatio tunnistaa ja kohtaa tuen tarpeet, jotka liittyvät tehokkaaseen osallistamiseen Organisaatio varmistaa että henkilöstön koulutus sisältää parhaiden käytäntöjen opettamista, liittyen sellaisten ihmisten kohtaamiseen, jotka ovat vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle tai tula syrjityiksi. 4.3 Organisaatio seuraa ja arvioi osallistamisprosessejaan 4.3.1Organisaatio tarkkailee ja arvioi sellaisten käyttäjien osallistumista, jotka ovat vaarassa syrjimiseen ja palvelujen ulkopuolelle jäämiseen 4.3.2Organisaatio tarkastelee omia osallistamisrakenteitaan ja prosessejaan Organisaatiolla on menetelmät arkistoida (tallentaa) ja käyttää käyttäjiensä antamaa palautetta organisaation palveluista ja tätä kautta parantaa palvelujen suunnittelua, toimittamista ja arviointia Organisaatio antaa palautetta käyttäjille ja valtaväestölle osallistumisen tuloksista. 10

11 Standardi 5. Promoting equity eli Oikeudenmukaisuuden edistäminen Päästandardin kuvaus: Organisaatio ymmärtää olevansa osa laajempaa systeemiä ja edistää oikeudenmukaisuuden päämääriä poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa Standardin päämäärä/tavoite: Tukea organisaatiota edistämään oikeudenmukaisuutta laajemman ympäristönsä kautta; yhteistyö, puolustaminen, tutkimuksen levittäminen, vaikuttavat käytännöt Alastandardit: 5.1 Organisaatio on aktiivinen osallistuja verkostoissa, ajatushautomoissa, tutkimusaloitteissa, jotka edistävät tasa-arvoa Organisaatio edistää terveysinterventiotutkimusta ja haavoittuviin ryhmiin kohdistuvia terveydenhuollon innovaatioita, varmistaakseen heidän palvelujensa saatavuuden ja hoidon laadun Organisaatio rakentaa vakaita suhteita yhteisöpohjaisiin palveluntuottajiin sen omassa toimintaympäristössä ja rakentaa verkostoja, sekä luo kumppanuuksia toimittaakseen innovatiivisia palveluita erityisryhmille Organisaatio rakentaa poikkihallinnollista eri alojen välistä yhteistyötä, joka ulottuu terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle vaikuttaakseen laajasti terveyteen vaikuttaviin tekijöihin 11

12 5.2 Organisaatio levittää aktiivisesti tasa-arvoon liittyviä tutkimustuloksia ja käytäntöjä Organisaatio edistää tutkimustulosten levittämistä ja/tai informaatiota, jota on olemassa hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät terveysinterventioiden kehittämiseen ihmisistä haavoittuvissa elämäntilanteissa. 5.3 Organisaatio varmistaa, että tasa-arvo heijastuu kaikkiin sen kumppanuuksiin 5.3.1Organisaatio varmistaa että kumppanuudet ja alihankintasopimukset heijastelevat tasa-arvon standardeja Organisaatio tarkkailee ja valvoo että kumppanuus- ja palvelusopimukset on suhteutettu/yhdistetty terveydenhuoltoon Tasa-arvostandardien kehittämishankkeen nykytila Keväällä 2013 Göteborgin konferenssissa MFCCH verkosto sai mandaatin jatkaa projektia ja kehittää standardeille itsearviointivälineet, joilla terveydenhuollon organisaatiot voivat arvioida tasa-arvoon liittyviä rakenteita, prosesseja ja tuloksia löytääkseen kehittämiskohteita itsearvioinnin avulla. Arviointivälineiden kehittäminen ja standardien alustava jalkauttaminen toteutetaan pilottiprojektissa, joka alkoi lokakuussa. 12

13 Tasa-arvostandardien kehittämishankkeen nykytila Projektin tavoitteena on kehittää käsikirja, joka sisältää standardit, tarvittavat mittaristot indikaattoreineen ja sanaston. Pilottiprojektiin kutsutaan osallistujiksi mahdollisimman monta maata ja HPH-jäsenorganisaatiota (5-10/maa) STESO:n vuosikokouksessa virallinen päätös projektiin osallistumisesta ja kansallisen koordinaattorin nimeämisestä Kansallinen koordinaattori lähettää koko STESO verkoston jäsenistölle kutsun pilottiprojektiin osallistumisesta Toisen pilotointiprojektin roolit Pilotoinnille oli määritelty erilaisia rooleja: TF MFCCH koordinaattori ja projektin johtaja auttaa eri maiden kansallisia ja alueellisia koordinaattoreita, antaa palautetta ja organisoi työryhmiä. Hän lähettää HPH verkostojäsenille kutsun osallistua hankkeeseen ja huolehtii standardien kääntämisestä (mm. ranska, espanja, saksa, italia, norja, ruotsi) Jokaisesta maasta Kansallinen koordinaattori kokoaa tietoa kansainväliselle työryhmälle. Pilottiorganisaatiot voivat nimetä omat koordinaattorit kokoamaan oman paikallisen arviointiryhmän. Paikalliset koordinaattorit lähettävät arvioinnin tulokset kansainväliselle arviointitiimille suoraan tai kansallisen koordinaattorin kautta 13

14 Toisen pilotointiprojektin roolit Viisi pientyöryhmää työstää eri aihealueita, jotka ovat: koordinaatio-, indikaattori-, sanasto-, tutkimus kommunikaatioryhmä Pientyöryhmien jäsenet ovat Italiasta, Kanadasta, Espanjasta, Hollannista, Norjasta, Australiasta, Isosta- Britanniasta ja Suomesta Aikataulu Toinen pilottiprojekti alkoi marraskuussa 2013, jolloin aloitettiin pilotoinnin valmistelu, dokumenttien kääntäminen ja projektista tiedottaminen HPH-verkostolle Pilottiin osallistuvissa organisaatioissa työskentely on kaksivaiheinen: Standardien komplianssi ja indikaattorien valintavaihe (1-3): maaliskuu-kesäkuu 2014, kehittämisalueiden identifiointi kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Aktuaalista tiedon keruuta ei vaadita. Kehittämissuunnitelman laatiminen omalle organisaatiolle ja luonnoshahmotelma, miten tavoitteet saavutetaan lokakuun 2014 loppuun mennessä. Kansainvälinen projektiryhmä arvioi pilotoinnin tuloksia marraskuusta 2014 alkaen ja samalla aloitetaan pilotoinnin perusteella mittaristojen, sanaston ja standardikäsikirjan viimeistely Vuoden 2015 HPH konferenssissa pidetään aiheeseen liittyvä Pre Conference ja tuolloin koko projekti päättynyt ja lopputuotos kansainvälisen verkoston käytettävissä 14

15 LÄHTEET Progress report of the WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Health Care, Vienna Project to Develop Standards for Equity in Health Care for Migrants and other Vulnerable Groups. Preliminary standards for pilot testing in health care organizations. Draft HPH TF MFCCH Task Force on Migrant-Friendly and Culturally Competent Health Care. Standards for Equity in health care for migrants and other vulnerable groups. 21th International HPH Conference May 2013 Gothenburg, Sweden. Health Promoting Hospitals Network of Emilia Romagna HPH TF MFCCH Task Force on Migrant-Friendly and Culturally Competent Health Cervices. DRAFT. Standards for equity in health care for migrants and other vulnerable groups. Self-Assessment tool for Pilot Implementation. WHO Collaborating Centre. TF MFCCH Task Force on Migrant-Friendly and Culturally Competent Health Cervices. Standards for equity in health care for migrants and other vulnerable groups. Self-Assessment tool for Pilot Implementation International Health Promonting Hospitals & Health Services. WHO Collaborating Centre. Chiarenza, A. 4 th november Reggio Emilia meeting: Minutes. Työryhmämuistio. 15

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Käytännön suositukset INKLUSIIVISEN KOULUTUKSEN LAADUN EDISTÄMISEN PÄÄPERIAATTEET Käytännön suositukset Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa i Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa Pro gradu -tutkielma Sirpa Kotisaari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Kesäkuu 2010 ii

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille b Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille Toimittaneet Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals Surt Women s Foundation

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta

Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 4 / 2 0 0 8 Tuulia Rotko, Marita Sihto, Hannele Palosuo Katsaus terveysvaikutusten arviointiin terveyserojen näkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot