TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo ja klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, ja talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan 3. pääluokan loppuun sekä talousarvioehdotuksen investointiosasta loppukokouksen ajan. Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan käsittelyssä 4. pääluokasta alkaen sen loppuun. Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Suominen Heikki Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa Hlavatý Jari jäsen 402

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 403 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 404 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Kari ja Seppo Isotalo. 405 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/ S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 6/ S tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 406 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 38 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 39 Kokouksen päätösvaltaisuus

3 Ei toimenpiteitä. 40 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 41 Ilmoitusasioita Ei toimenpiteitä. 42 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot Ilmoitus hallintovirastolle ja taloustoimistolle. 43 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 44 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättänee hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 407 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 25/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Äitienpäiväkunniamerkit 2. Kirkon osoitetietojen päivitys Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 25/2004. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 408 ILMOITUS LUOTTAMUSMIES LEENA SAVOLAISEN ASUINPAIKAN VAIHDOKSESTA Leena Savolainen on ilmoittanut seuraavaa:

4 Ilmoitus luottamustoimen haltijan asumispaikkakunnan vaihdoksesta yhteiselle kirkkovaltuustolle ja Katariinan seurakuntaneuvostolle. Muutan pois Turusta , joten luottamustoimeni varajäsenenä yllämainituissa seurakunnan toiminnoissa päättyvät. Savolaisen uusi osoite alkaen on Alatie 28, Lappila. Leena Savolainen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston ja Katariinan seurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää nämä luottamustehtävänsä. Kn merkinnee tiedokseen, että yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen ja Katariinan seurakuntaneuvoston varajäsen Leena Savolainen on alkaen muuttanut osoitteeseen Alatie 28, Lappila. Näin hän menettää molemmat luottamustoimet. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle, Katariinan seurakunnan kirkkoherralle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 409 MUISTOMERKIN PYSTYTTÄMINEN TUOMIOKIRKON TONTTIALUEELLE Asia esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn tehnee asiasta päätöksen. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Suomalaiset sotaveteraanit ja heitä lähellä olevat henkilöt anovat Adolf Erik Ehrnroothia ja hänen elämäntyötään kunnioittavan muistomerkin sijoittamista Turun tuomiokirkon etelänpuoleiselle puistoalueelle. Liite Kirkkoneuvosto antoi luvan reliefin pystyttämiseen anotulle paikalle sillä edellytyksellä, että anojat suorittavat kaikki tästä aiheutuvat kustannukset ja saavat tarvittavat luvat Turun kaupungilta ja museovirastolta. Ilmoitus anojalle. 410 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS OLLI HALLAMAAN KANTELUUN

5 on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja sitä selostetaan siellä lähemmin. Kantelussa oli kysymys siitä, onko museovirasto menetellyt oikein käsitellessään pyyntöä reliikin palauttamisesta Turun tuomiokirkkoon ja Pyhän Henrikin seurakunnan reliikin sijoittamisesta tekemää pyyntöä. Päätöksen mukaan tässä menettelyssä on tapahtunut virheitä ja oikeusasiamies saattaa museoviraston entiselle pääjohtajalle tohtori Henrik Liliukselle ja museoviraston tutkija Helena Edgrenille tiedoksi käsityksensä heidän tämän päätöksen kohdassa 3 tarkoitetusta virheellisestä toiminnastaan lähettämällä heille jäljennöksen päätöksestä. Kantelu ei aiheuttanut muita toimenpiteitä. Kantelussa ei myöskään ratkaistu, miten viranomaisen on ratkaistava sen käsiteltäväksi saatettu asia eikä oikeusasiamiehellä ole muutoinkaan mahdollisuutta vaikuttaa jossakin viranomaisessa vireillä olevan asian ratkaisuun. Apulaisoikeusasiamies toteaa kuitenkin, että saadun selvityksen mukaan asiaa koskeva hakemus on vireillä museovirastossa. Sen vuoksi hän ei voi ottaa kantaa esitettyyn pyyntöön oikeusasiamiehen toimenpiteistä reliikin palauttamiseksi Turun tuomiokirkkoon. Kn merkinnee saaduksi kantelun ja harkinnee toimenpiteitä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 411 TURUN JA KAARINAN N TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS Kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedokseen kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2004, joka sisälsi mm. ohjeet taloussääntömallin päivityksestä. Yleiskirje kuuluu tältä osin seuraavasti: Liite Seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän, talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman, valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä mennessä. Työryhmä on jättänyt taloussäännön päivitetyn mietinnön kirkkoneuvostolle. Se kuuluu seuraavasti: Liite Vanha kirkkovaltuuston vahvistama taloussääntö on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

6 Uudesta taloussääntöehdotuksesta pyydettäneen lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistölautakunnalta, johtokunnilta ja talous- ja suunnittelujohtajalta. Kn merkinnee saaduksi työryhmän ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättänee pyytää siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan, johtokuntien ja talous- ja suunnittelujohtajan lausunnot mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on esittänyt, että lausunnoille annettua aikaa pidennetään asti. Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnot pyydetään mennessä. Kn merkitsi saaduksi työryhmän ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan, johtokuntien ja talous- ja suunnittelujohtajan lausunnot mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 412 HARKINNANVARAISTEN PALKKALUOKKIEN TARKISTAMINEN Palkka-asiamies Pekka Soini on lähettänyt kirjelmän kirkkoherroille ja toimistojen johtajille ja lakimiehelle kertoen, että Jukojärjestöltä on tullut palkantarkistusesitys. Samalla palkka-asiamies on esittänyt, että esimiehet tarkastelisivat työnantajan näkökulmasta tarpeellisia palkantarkistuksia, jotka voidaan toteuttaa virkaehtosopimuksen liitteen 10 perusteella. Samalla hän on todennut, että työnantajalla ei ole käytettävissään virkaehtosopimukseen perustuvaa liukumavaraa, joten esitysten tulee olla perusteellisesti harkittuja. Lisäksi esityksiä yhteen sovitettaessa joudutaan korotusten tasapuolisuutta arvioitaessa ottamaan huomioon palkkasuhteet myös eri osastojen ja seurakuntien välillä. Samalla palkka-asiamies on todennut, että liitteen 10 yleinen soveltaminen tulisi rajoittaa enintään kertaan vuodessa. Tämän kirjelmän perusteella esimiehet ovat tehneet ehdotuksia palkantarkistuksiksi. Lisäksi järjestöiltä on pyydetty heidän näkemyksensä tarpeellisiksi palkantarkistuksiksi. Vielä käsiteltävään materiaaliin on otettu eräiden viranhaltijoiden omia palkantarkistusesityksiä. Näistä on laadittu yhteenveto, jota ovat tarkastelleet palkka-asiamiehen johdolla työryhmä, jossa on talous- ja suunnittelujohtaja, kiinteistöjohtaja, kasvatustoimen johtaja, hautaustoimen päällikkö, kirkkoherra Järvensivu ja lakimies. Tässä neuvottelussa on suoritettu eräitä tarkennuksia ja tämän jälkeen asiasta on

7 neuvoteltu järjestöjen kanssa Neuvotteluista on lopputuloksena syntynyt seuraava pöytäkirja: Liite 1 412, joka sisältää palkantarkistukset, kaksi hinnoitteluryhmän muutosta, joista toinen sisältää myös ehdotuksen työsopimussuhteisen toimen muuttamiseksi viraksi. Lisäksi esitykseen sisältyy yksi nimikkeen muutos. Korotukset voidaan hoitaa henkilökuntaliitteen varauksista. sisältää suurimmalta osaltaan järjestelmien kehittämistä aikaisemmin aloitettujen suuntaviivojen mukaan. Näitä ovat kappalaisen virkoihin, perheneuvojan virkoihin ja sairaalasielunhoitajan virkoihin tehdyt muutosesitykset. Kn päättänee hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevat palkantarkistukset, jotka astuvat voimaan lukien ja yksi lukien. Samalla tarkistetaan pöytäkirjassa olevat hinnoitteluryhmän muutokset ja nimikemuutos. Hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteisen toimen muutos viraksi toteutetaan virkapaketin yhteydessä lukien virkaa haettavaksi julistamatta. hyväksyttäneen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 413 VUODEN 2005 VIRKAPAKETTI 1. Kirkkovaltuusto on pykälän 62 kohdalla virkaindeksin käsittelyn yhteydessä perustanut seurakuntiin seurakuntapastorin virat nuorisotyöhön. Tuomioseurakuntaan, Mikaelinseurakuntaan, Martinseurakuntaan, Katariinanseurakuntaan, Maarian seurakuntaan, Turun Ruotsalaiseen seurakuntaan ja Henrikinseurakuntaan perustettiin kuhunkin yksi seurakuntapastorin H35 palkkaluokan virka. Kaarinan seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin viran asemesta diakonian virka palkkaluokkaan H28. Näin säästyvät varat Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto sai käyttää esittämiensä suunnitelmien mukaisesti. Virat perustettiin Näin ollen virat lakkaavat.

8 Hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa on suunniteltu, että seurakuntien käyttömäärärahat ja palkkamäärärahat yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, joka samalla merkitsee varsinaisen virkaindeksin lakkaamista. Edellä mainitut virat on perustettu virkaindeksin ulkopuolisina virkoina. Käy hallinto- ja virkarakennetoimikunnan ehdotusten suhteen miten tahansa, on kuitenkin toimikunnassa katsottu, että edellä mainittujen virkojen määrärahat voidaan sisällyttää laskentapohjaan. Muissa keskusteluissa on myös tultu siihen tulokseen, että lakkaavat virat tulisi perustaa pysyvinä virkoina. Paattisten seurakunnan sijaisuusjärjestelyt eivät ole kuuluneet tähän. On katsottu, että ne kuuluvat ensi sijassa lääninrovastin ja kirkkoherrainkokouksen hoidettaviin asioihin. Jäljempänä tehdään esitys uusien virkojen perustamiseksi. 2. Kasvatusasiain johtokunnan esitys oppilaitostyötä tekevien teologian nimikkeiden tarkistamiseksi Kasvatusasiain johtokunnan esitys kuuluu seuraavasti: Liite Virkaehtosopimuksen hinnoitteluryhmä A01 sisältää oppilaitosteologin nimikkeen.. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on Terhi Törmä ammattioppilaitostyössä virkanimikkeeltään opiskelijapastori, Peter Gustavson korkeakoulutyössä nimikkeellä oppilaitosteologi ja kansainvälisessä työssä opiskelija- ja kansainvälisen työn pastori Mia Wittaniemi. tarkoittaa sitä, että kaikki nimikkeet muutettaisiin oppilaitosteologin viroiksi ja Mia Wittaniemen virka oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin viraksi. Muutokset eivät aiheuta palkkauksen tarkistuksia. Törmä ja Gustavson ovat palkkaluokassa H36, Wittaniemi palkkaluokassa H35. Tässä yhteydessä voitaneen myös Wittaniemen palkkaus tarkistaa palkkaluokkaan H36 ja siirtää se edellisessä asiakohdassa käsiteltyihin palkantarkistuksiin. 3. Projektityöntekijän palkkaaminen Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten ajalle Kasvatusasiain johtokunnan esitys kuuluu seuraavasti: Liite

9 Kirkkoneuvosto on :n 289 kohdalla käsitellyt asiaa ja päättänyt, että asia ratkaistaan vuoden 2005 virkapaketin yhteydessä. Asian käsittely kirkkoneuvostossa kuuluu ilman liitteitä seuraavasti: Liite Periaatteessa tällaiset tehtävät pitäisi hoitaa seurakuntien organisaation puitteissa. Esitetyn laatuista pitkää valmistelutehtävää ei ole aikaisemmin ollut ja aina näistä on erikseen jouduttu keskustelemaan. Kyse on puolen viran palkkauksesta vuoden ajaksi. Hallintojohtaja suosittelee enintään puolen vuoden projektityöntekijän palkkausta alkaen. 4. Hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteen muuttaminen viraksi. Liitteen 10 palkantarkistusten yhteydessä on sovittu, että hautatoimiston toimistovirkailijan B04 työsopimussuhteinen toimi palkkaluokassa R18 muutetaan viraksi alkaen. Viran tehtävät ovat vakinaiset ja yhden työsopimussuhteisen toimistovirkailijan pitäminen ei ole perusteltua. Palkantarkistus on tehty palkkaryhmästä B04 palkkaryhmään B03 ja palkka R19. Viraksi muuttamisella ei ole taloudellista merkitystä. Virkapakettiin esitetään, että hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan alkaen ja sen tilalle perustetaan kanslistin B03 virka palkkaluokkaan R19. Samalla tehtävään siirretään virkaa haettavaksi julistamatta Marjo Sillanpää. 5. Retriittityön virka Kirkkoneuvosto on :n 400 kohdalla päättänyt, että retriittitoiminta säilytetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omana toimintana ja sitä toteutetaan yhtymätason toimintana kirkkoneuvoston :n 104 päätöksen mukaisesti: Liite Samalla päätettiin, että virkapaketin yhteydessä perustetaan alkaen määräaikainen kolmivuotinen 50 prosentin retriittityön virka palkkaluokkaan H35/R Määrärahan varaaminen venäjänkielistä projektityöntekijää varten alkaen Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa viimeksi ja päätti lähettää asian hallintojohtajalle valmisteltavaksi virkapakettia varten: Liite

10 Maahanmuuttajatyön toimikunta on esittänyt euron määrärahaa venäjänkielistä projektityöntekijää varten. Nyt käytössä on kirkkoherrojen käyttöön osoitettu euroa ja inkeriläisrippikoulujen järjestämistä varten euroa, joita on käytetty Olga Jounolaisen palkkaamiseen tässä tarkoituksessa. Hänen tehtävänsä on ollut osa-aikaista ja kausiluontoista. Vuoden 2005 talousarvioehdotuksessa on varattu erillismäärärahat euroa ja euroa edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ottaen huomioon tämän ja että seurakuntien palkkamäärärahat esitetään yhdistettäviksi seurakuntien toimintamäärärahojen kanssa ei erillisten palkkarahojen osoittaminen kuulu tähän systeemiin. Jo osoitetut erillismäärärahat voitaneen säilyttää ja jatkossa nämä rahat voidaan sisällyttää seurakuntien kokonaismäärärahoihin. Maahanmuuttajatyön toimikunnan muistiossa todetaan, että Olga Jounolainen toimii pääasiallisesti Maarian seurakunnan alueella ja Maarian seurakunnan kirkkoherra on hänen esimiehensä. Maarian seurakunta voittaa kaikkein eniten uudessa seurakuntatyön rahojen jakoehdotuksessa ja tämän vuoksi ei näytä olevan edes pakottavaa tarvetta lisämäärärahan osoittamiseksi projektiin. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, 1. että Tuomiokirkkoseurakuntaan, Mikaelinseurakuntaan, Martinseurakuntaan, Katariinanseurakuntaan, Maarian seurakuntaan, Turun ruotsalaiseen seurakuntaan, Henrikinseurakuntaan ja Kaarinan seurakuntaan perustetaan lukien H35 palkkaluokan seurakuntapastorin virat. 2. a) kasvatusasiain keskuksen opiskelijapastorin ja opiskelija- ja kansainvälisen työn pastorin virat muutetaan oppilaitosteologin ja oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin virkanimikkeiksi lukien. b) Samalla tarkistettaneen oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin Mia Wittaniemen palkkaus H36 palkkaluokkaan alkaen. Ilmoitus kirkon sopimusvaltuuskunnalle. 3. Kirkkoneuvosto päättänee puolen vuoden projektityöntekijän palkkaamista Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten ajalle hinnoitteluryhmän A06 mukaisesti palkkaluokka H27 ja palkkaus 52 prosenttia täydestä työajasta. 4. Hautatoimistosta lakkautetaan työsopimussuhteinen toimistovirkailijan tehtävä ja perustetaan alkaen kanslistin virka hinnoitteluryhmään B03 palkkaluokkaan R19. Samassa yhteydessä virkaan siirretään sitä haettavaksi julistamatta Marjo Sillanpää.

11 että yhtymään perustetaan alkaen määräaikainen kolmivuotinen 50 prosentin retriittityön virka palkkaluokkaan H35/R26 6. hylätään erillisen määrärahan varaamisen venäjänkielistä projektityöntekijää varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 414 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 415 KATJA SUOMISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. diakonian viranhaltija Katja Suominen anoo oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on esitetty Hirvensalon seurakuntakeskusta osoitteessa Honkaistentie 85. Kirkkoherra Kauko Viitanen puoltaa anomusta. Kn päättänee oikeuttaa Katja Suomisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Suomisen virkapaikaksi vahvistettaneen Hirvensalon seurakuntakeskus osoitteessa Honkaistentie 85. Ilmoitus anojalle, Kauko Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 416 SANNA LEHTISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan seurakuntapastori Sanna Lehtiselle on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus. Lehtinen on muuttanut seurakuntayhtymän alueelta. Nyt hän anoo asuinpaikan muutoksen vuoksi

12 uudelleen oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu edelleen virastoa osoitteessa Eerikinkatu 3. Kirkkoherra Kauko Viitanen puoltaa anomusta. Koska anoja asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, voi hänen laskutuksensa alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Kn päättänee oikeuttaa Sanna Lehtisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistettaneen seurakuntayhtymän virasto osoitteessa Eerikinkatu 3. Lehtisen laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Ilmoitus anojalle, Kauko Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 417 PÄIVI LUOMAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Päivi Luomalle on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus. Tällöin hän on asunut seurakuntayhtymän alueella ja virkapaikaksi on vahvistettu virasto. Uudeksi virkapaikaksi on esitetty Henrikinkirkkoa osoitteessa Peltolantie 2. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Koska anoja asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, voi hänen laskutuksensa alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Kn päättänee oikeuttaa Päivi Luoman laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistettaneen Henrikinkirkko osoitteessa Peltolantie 2. Luoman laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Ilmoitus anojalle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 418 ANNIKA FORSSTRÖMIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUKSEN VIRKAPAIKAN MUUTOS Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Annika Forsströmille on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus, jolloin

13 virkapaikaksi vahvistettiin Kohmon seurakuntatalo. Nyt hän pyytää, että virkapaikaksi muutetaan lähtien Jaanin seurakuntatalo osoitteessa Karjakuja 75. Hänet on määrätty kyseisen seurakuntatalon isännäksi edellä mainitusta päivämäärästä lähtien. Kirkkoherra Heikki Suominen puoltaa anomusta. Kn päättänee vahvistaa seurakuntapastori Annika Forsströmin virkapaikaksi lähtien Jaanin seurakuntatalon osoitteessa Karjakuja 75. Ilmoitus anojalle, Heikki Suomiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 419 SIRPA KIVINIEMI-ROSQVISTIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUKSEN VIRKAPAIKAN MUUTOS Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistille on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus, jolloin virkapaikaksi vahvistettiin Varissuon kirkko. Nyt hän pyytää, että virkapaikaksi muutettaisiin Hurttivuoren seurakuntakoti, jonka isännäksi hänen on määrätty. Kirkkoherra Heikki Suominen puoltaa virkapaikan muutosta alkaen. Kn päättänee vahvistaa seurakuntapastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin virkapaikaksi alkaen Hurttivuoren seurakuntakodin osoitteessa Punatulkunkatu 1. Ilmoitus anojalle, Heikki Suomiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 420 LAHJOITUS TURUN JA KAARINAN LLE Yksityishenkilö on tehnyt merkittävän lahjoituksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Lahjoituksen antamisen ehtona oli, ettei lahjoituksen sisältöä eikä lahjoittajan nimeä julkaista lahjoittajan elinaikana tai sen jälkeen. Lahjoittajan nimeä ei saa ilmaista myöskään kirkkoneuvoston käsittelyssä. Lahjarahastolle annetaan lahjoittajan toivoma nimi Ilo. Kirkkoneuvosto ottaa lahjan vastaan ja hyväksyy lahjoittajan lahjalle asettamat ehdot. Talous- ja suunnittelujohtaja valmistelee lahjoituksen vaatimat käytännön toimet.

14 Asiakirjoista tehdään erillinen kansio, joka on salassa pidettävä. Ilmoitus taloustoimistolle ja tilintarkastajille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 421 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS Kokous keskeytettiin klo ja sitä päätettiin jatkaa seuraavana päivänä klo Kokous jatkui klo Talousarvioasiakirjoja on yhteensä neljä. Ne ovat: Talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Liite Talousarvioehdotuksen investointiosa Liite Ehdotuksiin liittyvät toimintasuunnitelmat Liite Talousarvioehdotukseen liittyvä henkilökuntaliite Liite YLEISTÄ Työmuodot ovat saaneet talousarvion laadintapohjat keväällä ja työmuodot ovat joko itse syöttäneet ehdotuksensa atk:lle tai taloustoimistoon kirjallisina lähetetyt ehdotukset on syötetty atk:lle taloustoimistossa. Taloustoimistossa on arvioitu seuraavien työmuotojen määrärahat: Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kp Muu yleishallinto, Kp Opaskirjaset, Kp Kirjaston täydentäminen, Kp Henkilökunnan joulujuhlat, Lähetysmäärärahat, Avustukset yhteistoimintayhteisöille, Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin sekä Rahoitustoimi. Työmuodoilta tulleet määrärahaehdotukset sellaisenaan sekä edellä yksilöityjen työmuotojen määrärahaehdotukset ovat sarakkeessa TA 2005.

15 Toteutumasarakkeen tiedot ovat tilanteen mukaiset. Kirkkoneuvosto antoi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan :n 268 kohdalla. Suunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi vahvistettiin seuraavat: S S S S S S S S S S vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka Soinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa.

16 S harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen nro 23, päivätty Siinä on yhtenä otsakkeena talousarvion 2005 ja taloussuunnitelman valmistelu. Yleiskirje on jaettu esityslistan mukana. Yleiskirjeessä ei ole erikseen taloudellista yleiskatsausta. Maailman talouden kasvu on jatkunut voimakkaana, mutta erityisesti Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut öljyn hinnan kallistumisen johdosta. Yleisesti ennustetaan, että vuonna 2005 kasvu hidastuu. Kasvuvauhti on oleellisesti kiinni öljyn hinnasta. Öljyn tämän hetkisen huippuhinnan odotetaan laskevan. Korkotason nousu tulee hillitsemään kasvua. Euroalueella talous on yhä piristymässä. Ensi vuoden talousarvioehdotus on jo käyttötalouden osalta alijäämäinen. Tämä ilmenee parhaiten sivulta 114, jossa on yhteenveto seurakuntayhtymän käyttötaloudesta. Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on alijäämäinen 23,3 milj. euroa. Kun siihen lisätään verotuskulut ja keskusrahastomaksut ja toisaalta otetaan huomioon verotulot, saadaan käyttökate, joka on alijäämäinen 1,7 milj. euroa. Kun käyttökatteeseen lisätään rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut, päästään vuosikatteeseen, joka on alijäämäinen määrältään euroa. Kun vuosikatteeseen lisätään poistot, päädytään alijäämään euroa. Alijäämän lisäksi täytyy kattaa investoinnit, joita ensi vuoden ehdotuksessa on euroa. Tämä näkyy talousarvion rahoituslaskelmasta sivulta 115. Yleistilanteen hahmottamiseksi on laadittu rahoituslaskelman vertailutaulukko, joka käsittää vuodet Se on seuraava: Liite Siitä havaitaan, että kassavarojen muutos vuonna 2004 ja 2005 on oleellisen suuri eli olemassa olevia kassavaroja eli rahastoja käytetään talousarvion katteeksi. Vastaavasti sijoitustulot tulevat vähenemään, kun rahoitusomaisuus pienenee. Korkotason nousu ja mahdollinen osakekurssien nousu tuo lisätuloja kun aiempina vuosina tehdyt alaskirjaukset muuttuvat tuloksi ilman, että osakkeita myydään. Talousarvion laadinnassa ei ole käytetty punakynää, mutta osastojen ja muiden perusyksiköiden on edellytetty noudattavan harkinnanvaraisten menojen kohdalla annettua ohjetta. Henkilöstömenot ovat tärkein menoerä. Talousarvioehdotukseen on laskettu 11 prosentin palkkavaraukset kuhunkin talousarviolukuun. Varauksista maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset lomarahat, joiden

17 kustannusvaikutus on lähes 6 prosenttia palkkasummasta. 5 prosenttia menee yleiskorotuksiin, mahdollisiin erillisratkaisuihin ja uusien työntekijöiden kokemuslisiin. Sosiaaliturvamaksut on laskettu 8 prosentin mukaisina. Niitä ovat sotu-maksut, työttömyysvakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Työterveyshuollon kustannukset kirjataan erikseen ja ne ovat 0,7 prosenttia palkkasummasta. Paikallisseurakuntien määrärahat on nyt laskettu uuden jakotaulukon mukaisesti. Tavoitteena on, että kunkin määräraha muodostaisi kokonaisuuden, jonka tarkemmasta käytöstä päättää seurakuntaneuvosto. Määrärahoja voi käyttää henkilöiden palkkaamiseen ja vastaavasti mahdollisesti säästyviä palkkamäärärahoja voi käyttää muihin toimintamenoihin. Uusi jakotaulukko on sivulla 1 ja siihen liittyvä ylimääräinen hyvitystaulukko on sivulla 2. Uusi jakotaulukko on hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa suunnitellun mukainen. Jaettava määräraha jaetaan siten, että seurakuntien kesken jaetaan tasan 10 prosenttia rahasta eli ns. perusosa ja 90 prosenttia rahasta jaetaan väkiluvun suhteessa. Tuomiokirkkoseurakunnan väkilukuhyvitys on 20 prosenttia ja ruotsalaisen seurakunnan väkilukuhyvitys 10 prosenttia. Ensin mainittu johtuu tuomiokirkkoseurakunnan asemasta ja yli seurakuntarajojen menevästä toiminnasta. Jälkimmäinen hyvitys johtuu mm. ruotsalaisen seurakunnan materiaalin korkeammasta hinnasta. Periaatteena on myös ollut, ettei mikään seurakunta häviä seurakuntatyön määrärahoissa verrattuna vuoteen Siirtymäkauden ylimääräistä määrärahaa on talousarvioehdotuksessa yhteensä euroa. Siirtymäaika on kolme vuotta ja neljäntenä vuonna ylimääräistä hyvitystä ei enää lasketa. Hyvitys pienenee vuosittain kohti normaalitasoa. Matkakorvaukset on järjestelmästä poiketen arvioitu edellisen vuoden ja kuluvan vuoden toteutuman mukaan ylimääräisinä erinä kuhunkin paikallisseurakuntaan. Jatkossa on tarkoitus yhdistää matkakorvaukset kokonaismäärärahaan. Kirkollisverot on talousarvion tärkein tulokohta. Niitä on laskettu saatavan euroa, jossa on vähennystä 2,4 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Nyt näyttää ilmeiseltä, että kuluvan vuoden tavoitetta euroa ei tulla saavuttamaan. Varsinainen kirkollisvero on ehdotuksessa euroa ja yhteisöveron tuotto on euroa. Yhteisöverossa on laskua 11,1 prosenttia ja kirkollisverossa 0,9 prosenttia. Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan kirkolliskokous päättää mahdollisesti marraskuussa, että tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin seurakunnille kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli tämä ehdotus hyväksytään,

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot