TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo ja klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, ja talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan 3. pääluokan loppuun sekä talousarvioehdotuksen investointiosasta loppukokouksen ajan. Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan käsittelyssä 4. pääluokasta alkaen sen loppuun. Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Suominen Heikki Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa Hlavatý Jari jäsen 402

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 403 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 404 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Kari ja Seppo Isotalo. 405 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/ S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 6/ S tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 406 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 38 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 39 Kokouksen päätösvaltaisuus

3 Ei toimenpiteitä. 40 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 41 Ilmoitusasioita Ei toimenpiteitä. 42 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot Ilmoitus hallintovirastolle ja taloustoimistolle. 43 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntö alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 44 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättänee hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 407 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 25/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Äitienpäiväkunniamerkit 2. Kirkon osoitetietojen päivitys Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 25/2004. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 408 ILMOITUS LUOTTAMUSMIES LEENA SAVOLAISEN ASUINPAIKAN VAIHDOKSESTA Leena Savolainen on ilmoittanut seuraavaa:

4 Ilmoitus luottamustoimen haltijan asumispaikkakunnan vaihdoksesta yhteiselle kirkkovaltuustolle ja Katariinan seurakuntaneuvostolle. Muutan pois Turusta , joten luottamustoimeni varajäsenenä yllämainituissa seurakunnan toiminnoissa päättyvät. Savolaisen uusi osoite alkaen on Alatie 28, Lappila. Leena Savolainen on ollut yhteisen kirkkovaltuuston ja Katariinan seurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsen. Muutto merkitsee sitä, että hän menettää nämä luottamustehtävänsä. Kn merkinnee tiedokseen, että yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen ja Katariinan seurakuntaneuvoston varajäsen Leena Savolainen on alkaen muuttanut osoitteeseen Alatie 28, Lappila. Näin hän menettää molemmat luottamustoimet. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle, Katariinan seurakunnan kirkkoherralle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 409 MUISTOMERKIN PYSTYTTÄMINEN TUOMIOKIRKON TONTTIALUEELLE Asia esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn tehnee asiasta päätöksen. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Suomalaiset sotaveteraanit ja heitä lähellä olevat henkilöt anovat Adolf Erik Ehrnroothia ja hänen elämäntyötään kunnioittavan muistomerkin sijoittamista Turun tuomiokirkon etelänpuoleiselle puistoalueelle. Liite Kirkkoneuvosto antoi luvan reliefin pystyttämiseen anotulle paikalle sillä edellytyksellä, että anojat suorittavat kaikki tästä aiheutuvat kustannukset ja saavat tarvittavat luvat Turun kaupungilta ja museovirastolta. Ilmoitus anojalle. 410 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS OLLI HALLAMAAN KANTELUUN

5 on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa ja sitä selostetaan siellä lähemmin. Kantelussa oli kysymys siitä, onko museovirasto menetellyt oikein käsitellessään pyyntöä reliikin palauttamisesta Turun tuomiokirkkoon ja Pyhän Henrikin seurakunnan reliikin sijoittamisesta tekemää pyyntöä. Päätöksen mukaan tässä menettelyssä on tapahtunut virheitä ja oikeusasiamies saattaa museoviraston entiselle pääjohtajalle tohtori Henrik Liliukselle ja museoviraston tutkija Helena Edgrenille tiedoksi käsityksensä heidän tämän päätöksen kohdassa 3 tarkoitetusta virheellisestä toiminnastaan lähettämällä heille jäljennöksen päätöksestä. Kantelu ei aiheuttanut muita toimenpiteitä. Kantelussa ei myöskään ratkaistu, miten viranomaisen on ratkaistava sen käsiteltäväksi saatettu asia eikä oikeusasiamiehellä ole muutoinkaan mahdollisuutta vaikuttaa jossakin viranomaisessa vireillä olevan asian ratkaisuun. Apulaisoikeusasiamies toteaa kuitenkin, että saadun selvityksen mukaan asiaa koskeva hakemus on vireillä museovirastossa. Sen vuoksi hän ei voi ottaa kantaa esitettyyn pyyntöön oikeusasiamiehen toimenpiteistä reliikin palauttamiseksi Turun tuomiokirkkoon. Kn merkinnee saaduksi kantelun ja harkinnee toimenpiteitä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 411 TURUN JA KAARINAN N TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS Kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedokseen kirkkohallituksen yleiskirjeen 18/2004, joka sisälsi mm. ohjeet taloussääntömallin päivityksestä. Yleiskirje kuuluu tältä osin seuraavasti: Liite Seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän, talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman, valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä mennessä. Työryhmä on jättänyt taloussäännön päivitetyn mietinnön kirkkoneuvostolle. Se kuuluu seuraavasti: Liite Vanha kirkkovaltuuston vahvistama taloussääntö on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

6 Uudesta taloussääntöehdotuksesta pyydettäneen lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kiinteistölautakunnalta, johtokunnilta ja talous- ja suunnittelujohtajalta. Kn merkinnee saaduksi työryhmän ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättänee pyytää siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan, johtokuntien ja talous- ja suunnittelujohtajan lausunnot mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on esittänyt, että lausunnoille annettua aikaa pidennetään asti. Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnot pyydetään mennessä. Kn merkitsi saaduksi työryhmän ehdotuksen taloussäännön päivitykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päätti pyytää siitä seurakuntaneuvostojen, kiinteistölautakunnan, johtokuntien ja talous- ja suunnittelujohtajan lausunnot mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 412 HARKINNANVARAISTEN PALKKALUOKKIEN TARKISTAMINEN Palkka-asiamies Pekka Soini on lähettänyt kirjelmän kirkkoherroille ja toimistojen johtajille ja lakimiehelle kertoen, että Jukojärjestöltä on tullut palkantarkistusesitys. Samalla palkka-asiamies on esittänyt, että esimiehet tarkastelisivat työnantajan näkökulmasta tarpeellisia palkantarkistuksia, jotka voidaan toteuttaa virkaehtosopimuksen liitteen 10 perusteella. Samalla hän on todennut, että työnantajalla ei ole käytettävissään virkaehtosopimukseen perustuvaa liukumavaraa, joten esitysten tulee olla perusteellisesti harkittuja. Lisäksi esityksiä yhteen sovitettaessa joudutaan korotusten tasapuolisuutta arvioitaessa ottamaan huomioon palkkasuhteet myös eri osastojen ja seurakuntien välillä. Samalla palkka-asiamies on todennut, että liitteen 10 yleinen soveltaminen tulisi rajoittaa enintään kertaan vuodessa. Tämän kirjelmän perusteella esimiehet ovat tehneet ehdotuksia palkantarkistuksiksi. Lisäksi järjestöiltä on pyydetty heidän näkemyksensä tarpeellisiksi palkantarkistuksiksi. Vielä käsiteltävään materiaaliin on otettu eräiden viranhaltijoiden omia palkantarkistusesityksiä. Näistä on laadittu yhteenveto, jota ovat tarkastelleet palkka-asiamiehen johdolla työryhmä, jossa on talous- ja suunnittelujohtaja, kiinteistöjohtaja, kasvatustoimen johtaja, hautaustoimen päällikkö, kirkkoherra Järvensivu ja lakimies. Tässä neuvottelussa on suoritettu eräitä tarkennuksia ja tämän jälkeen asiasta on

7 neuvoteltu järjestöjen kanssa Neuvotteluista on lopputuloksena syntynyt seuraava pöytäkirja: Liite 1 412, joka sisältää palkantarkistukset, kaksi hinnoitteluryhmän muutosta, joista toinen sisältää myös ehdotuksen työsopimussuhteisen toimen muuttamiseksi viraksi. Lisäksi esitykseen sisältyy yksi nimikkeen muutos. Korotukset voidaan hoitaa henkilökuntaliitteen varauksista. sisältää suurimmalta osaltaan järjestelmien kehittämistä aikaisemmin aloitettujen suuntaviivojen mukaan. Näitä ovat kappalaisen virkoihin, perheneuvojan virkoihin ja sairaalasielunhoitajan virkoihin tehdyt muutosesitykset. Kn päättänee hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevat palkantarkistukset, jotka astuvat voimaan lukien ja yksi lukien. Samalla tarkistetaan pöytäkirjassa olevat hinnoitteluryhmän muutokset ja nimikemuutos. Hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteisen toimen muutos viraksi toteutetaan virkapaketin yhteydessä lukien virkaa haettavaksi julistamatta. hyväksyttäneen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 413 VUODEN 2005 VIRKAPAKETTI 1. Kirkkovaltuusto on pykälän 62 kohdalla virkaindeksin käsittelyn yhteydessä perustanut seurakuntiin seurakuntapastorin virat nuorisotyöhön. Tuomioseurakuntaan, Mikaelinseurakuntaan, Martinseurakuntaan, Katariinanseurakuntaan, Maarian seurakuntaan, Turun Ruotsalaiseen seurakuntaan ja Henrikinseurakuntaan perustettiin kuhunkin yksi seurakuntapastorin H35 palkkaluokan virka. Kaarinan seurakuntaan perustettiin seurakuntapastorin viran asemesta diakonian virka palkkaluokkaan H28. Näin säästyvät varat Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto sai käyttää esittämiensä suunnitelmien mukaisesti. Virat perustettiin Näin ollen virat lakkaavat.

8 Hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa on suunniteltu, että seurakuntien käyttömäärärahat ja palkkamäärärahat yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, joka samalla merkitsee varsinaisen virkaindeksin lakkaamista. Edellä mainitut virat on perustettu virkaindeksin ulkopuolisina virkoina. Käy hallinto- ja virkarakennetoimikunnan ehdotusten suhteen miten tahansa, on kuitenkin toimikunnassa katsottu, että edellä mainittujen virkojen määrärahat voidaan sisällyttää laskentapohjaan. Muissa keskusteluissa on myös tultu siihen tulokseen, että lakkaavat virat tulisi perustaa pysyvinä virkoina. Paattisten seurakunnan sijaisuusjärjestelyt eivät ole kuuluneet tähän. On katsottu, että ne kuuluvat ensi sijassa lääninrovastin ja kirkkoherrainkokouksen hoidettaviin asioihin. Jäljempänä tehdään esitys uusien virkojen perustamiseksi. 2. Kasvatusasiain johtokunnan esitys oppilaitostyötä tekevien teologian nimikkeiden tarkistamiseksi Kasvatusasiain johtokunnan esitys kuuluu seuraavasti: Liite Virkaehtosopimuksen hinnoitteluryhmä A01 sisältää oppilaitosteologin nimikkeen.. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on Terhi Törmä ammattioppilaitostyössä virkanimikkeeltään opiskelijapastori, Peter Gustavson korkeakoulutyössä nimikkeellä oppilaitosteologi ja kansainvälisessä työssä opiskelija- ja kansainvälisen työn pastori Mia Wittaniemi. tarkoittaa sitä, että kaikki nimikkeet muutettaisiin oppilaitosteologin viroiksi ja Mia Wittaniemen virka oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin viraksi. Muutokset eivät aiheuta palkkauksen tarkistuksia. Törmä ja Gustavson ovat palkkaluokassa H36, Wittaniemi palkkaluokassa H35. Tässä yhteydessä voitaneen myös Wittaniemen palkkaus tarkistaa palkkaluokkaan H36 ja siirtää se edellisessä asiakohdassa käsiteltyihin palkantarkistuksiin. 3. Projektityöntekijän palkkaaminen Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten ajalle Kasvatusasiain johtokunnan esitys kuuluu seuraavasti: Liite

9 Kirkkoneuvosto on :n 289 kohdalla käsitellyt asiaa ja päättänyt, että asia ratkaistaan vuoden 2005 virkapaketin yhteydessä. Asian käsittely kirkkoneuvostossa kuuluu ilman liitteitä seuraavasti: Liite Periaatteessa tällaiset tehtävät pitäisi hoitaa seurakuntien organisaation puitteissa. Esitetyn laatuista pitkää valmistelutehtävää ei ole aikaisemmin ollut ja aina näistä on erikseen jouduttu keskustelemaan. Kyse on puolen viran palkkauksesta vuoden ajaksi. Hallintojohtaja suosittelee enintään puolen vuoden projektityöntekijän palkkausta alkaen. 4. Hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteen muuttaminen viraksi. Liitteen 10 palkantarkistusten yhteydessä on sovittu, että hautatoimiston toimistovirkailijan B04 työsopimussuhteinen toimi palkkaluokassa R18 muutetaan viraksi alkaen. Viran tehtävät ovat vakinaiset ja yhden työsopimussuhteisen toimistovirkailijan pitäminen ei ole perusteltua. Palkantarkistus on tehty palkkaryhmästä B04 palkkaryhmään B03 ja palkka R19. Viraksi muuttamisella ei ole taloudellista merkitystä. Virkapakettiin esitetään, että hautatoimiston toimistovirkailijan työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan alkaen ja sen tilalle perustetaan kanslistin B03 virka palkkaluokkaan R19. Samalla tehtävään siirretään virkaa haettavaksi julistamatta Marjo Sillanpää. 5. Retriittityön virka Kirkkoneuvosto on :n 400 kohdalla päättänyt, että retriittitoiminta säilytetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omana toimintana ja sitä toteutetaan yhtymätason toimintana kirkkoneuvoston :n 104 päätöksen mukaisesti: Liite Samalla päätettiin, että virkapaketin yhteydessä perustetaan alkaen määräaikainen kolmivuotinen 50 prosentin retriittityön virka palkkaluokkaan H35/R Määrärahan varaaminen venäjänkielistä projektityöntekijää varten alkaen Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa viimeksi ja päätti lähettää asian hallintojohtajalle valmisteltavaksi virkapakettia varten: Liite

10 Maahanmuuttajatyön toimikunta on esittänyt euron määrärahaa venäjänkielistä projektityöntekijää varten. Nyt käytössä on kirkkoherrojen käyttöön osoitettu euroa ja inkeriläisrippikoulujen järjestämistä varten euroa, joita on käytetty Olga Jounolaisen palkkaamiseen tässä tarkoituksessa. Hänen tehtävänsä on ollut osa-aikaista ja kausiluontoista. Vuoden 2005 talousarvioehdotuksessa on varattu erillismäärärahat euroa ja euroa edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ottaen huomioon tämän ja että seurakuntien palkkamäärärahat esitetään yhdistettäviksi seurakuntien toimintamäärärahojen kanssa ei erillisten palkkarahojen osoittaminen kuulu tähän systeemiin. Jo osoitetut erillismäärärahat voitaneen säilyttää ja jatkossa nämä rahat voidaan sisällyttää seurakuntien kokonaismäärärahoihin. Maahanmuuttajatyön toimikunnan muistiossa todetaan, että Olga Jounolainen toimii pääasiallisesti Maarian seurakunnan alueella ja Maarian seurakunnan kirkkoherra on hänen esimiehensä. Maarian seurakunta voittaa kaikkein eniten uudessa seurakuntatyön rahojen jakoehdotuksessa ja tämän vuoksi ei näytä olevan edes pakottavaa tarvetta lisämäärärahan osoittamiseksi projektiin. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, 1. että Tuomiokirkkoseurakuntaan, Mikaelinseurakuntaan, Martinseurakuntaan, Katariinanseurakuntaan, Maarian seurakuntaan, Turun ruotsalaiseen seurakuntaan, Henrikinseurakuntaan ja Kaarinan seurakuntaan perustetaan lukien H35 palkkaluokan seurakuntapastorin virat. 2. a) kasvatusasiain keskuksen opiskelijapastorin ja opiskelija- ja kansainvälisen työn pastorin virat muutetaan oppilaitosteologin ja oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin virkanimikkeiksi lukien. b) Samalla tarkistettaneen oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologin Mia Wittaniemen palkkaus H36 palkkaluokkaan alkaen. Ilmoitus kirkon sopimusvaltuuskunnalle. 3. Kirkkoneuvosto päättänee puolen vuoden projektityöntekijän palkkaamista Kirkon nuorisotyön neuvottelupäivien järjestelyjä varten ajalle hinnoitteluryhmän A06 mukaisesti palkkaluokka H27 ja palkkaus 52 prosenttia täydestä työajasta. 4. Hautatoimistosta lakkautetaan työsopimussuhteinen toimistovirkailijan tehtävä ja perustetaan alkaen kanslistin virka hinnoitteluryhmään B03 palkkaluokkaan R19. Samassa yhteydessä virkaan siirretään sitä haettavaksi julistamatta Marjo Sillanpää.

11 että yhtymään perustetaan alkaen määräaikainen kolmivuotinen 50 prosentin retriittityön virka palkkaluokkaan H35/R26 6. hylätään erillisen määrärahan varaamisen venäjänkielistä projektityöntekijää varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 414 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 415 KATJA SUOMISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan vs. diakonian viranhaltija Katja Suominen anoo oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on esitetty Hirvensalon seurakuntakeskusta osoitteessa Honkaistentie 85. Kirkkoherra Kauko Viitanen puoltaa anomusta. Kn päättänee oikeuttaa Katja Suomisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Suomisen virkapaikaksi vahvistettaneen Hirvensalon seurakuntakeskus osoitteessa Honkaistentie 85. Ilmoitus anojalle, Kauko Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 416 SANNA LEHTISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Martinseurakunnan seurakuntapastori Sanna Lehtiselle on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus. Lehtinen on muuttanut seurakuntayhtymän alueelta. Nyt hän anoo asuinpaikan muutoksen vuoksi

12 uudelleen oman auton käytön laskutusoikeutta. Virkapaikaksi on ehdotettu edelleen virastoa osoitteessa Eerikinkatu 3. Kirkkoherra Kauko Viitanen puoltaa anomusta. Koska anoja asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, voi hänen laskutuksensa alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Kn päättänee oikeuttaa Sanna Lehtisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistettaneen seurakuntayhtymän virasto osoitteessa Eerikinkatu 3. Lehtisen laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Ilmoitus anojalle, Kauko Viitaselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 417 PÄIVI LUOMAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Henrikinseurakunnan lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Päivi Luomalle on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus. Tällöin hän on asunut seurakuntayhtymän alueella ja virkapaikaksi on vahvistettu virasto. Uudeksi virkapaikaksi on esitetty Henrikinkirkkoa osoitteessa Peltolantie 2. Kirkkoherra Heikki Mäntylä puoltaa anomusta. Koska anoja asuu seurakuntayhtymän alueen ulkopuolella, voi hänen laskutuksensa alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Kn päättänee oikeuttaa Päivi Luoman laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistettaneen Henrikinkirkko osoitteessa Peltolantie 2. Luoman laskutus voi alkaa aikaisintaan seurakuntayhtymän rajalta. Ilmoitus anojalle, Heikki Mäntylälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 418 ANNIKA FORSSTRÖMIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUKSEN VIRKAPAIKAN MUUTOS Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Annika Forsströmille on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus, jolloin

13 virkapaikaksi vahvistettiin Kohmon seurakuntatalo. Nyt hän pyytää, että virkapaikaksi muutetaan lähtien Jaanin seurakuntatalo osoitteessa Karjakuja 75. Hänet on määrätty kyseisen seurakuntatalon isännäksi edellä mainitusta päivämäärästä lähtien. Kirkkoherra Heikki Suominen puoltaa anomusta. Kn päättänee vahvistaa seurakuntapastori Annika Forsströmin virkapaikaksi lähtien Jaanin seurakuntatalon osoitteessa Karjakuja 75. Ilmoitus anojalle, Heikki Suomiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 419 SIRPA KIVINIEMI-ROSQVISTIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUKSEN VIRKAPAIKAN MUUTOS Katariinanseurakunnan seurakuntapastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistille on myönnetty oman auton käytön laskutusoikeus, jolloin virkapaikaksi vahvistettiin Varissuon kirkko. Nyt hän pyytää, että virkapaikaksi muutettaisiin Hurttivuoren seurakuntakoti, jonka isännäksi hänen on määrätty. Kirkkoherra Heikki Suominen puoltaa virkapaikan muutosta alkaen. Kn päättänee vahvistaa seurakuntapastori Sirpa Kiviniemi-Rosqvistin virkapaikaksi alkaen Hurttivuoren seurakuntakodin osoitteessa Punatulkunkatu 1. Ilmoitus anojalle, Heikki Suomiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 420 LAHJOITUS TURUN JA KAARINAN LLE Yksityishenkilö on tehnyt merkittävän lahjoituksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Lahjoituksen antamisen ehtona oli, ettei lahjoituksen sisältöä eikä lahjoittajan nimeä julkaista lahjoittajan elinaikana tai sen jälkeen. Lahjoittajan nimeä ei saa ilmaista myöskään kirkkoneuvoston käsittelyssä. Lahjarahastolle annetaan lahjoittajan toivoma nimi Ilo. Kirkkoneuvosto ottaa lahjan vastaan ja hyväksyy lahjoittajan lahjalle asettamat ehdot. Talous- ja suunnittelujohtaja valmistelee lahjoituksen vaatimat käytännön toimet.

14 Asiakirjoista tehdään erillinen kansio, joka on salassa pidettävä. Ilmoitus taloustoimistolle ja tilintarkastajille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 421 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS Kokous keskeytettiin klo ja sitä päätettiin jatkaa seuraavana päivänä klo Kokous jatkui klo Talousarvioasiakirjoja on yhteensä neljä. Ne ovat: Talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Liite Talousarvioehdotuksen investointiosa Liite Ehdotuksiin liittyvät toimintasuunnitelmat Liite Talousarvioehdotukseen liittyvä henkilökuntaliite Liite YLEISTÄ Työmuodot ovat saaneet talousarvion laadintapohjat keväällä ja työmuodot ovat joko itse syöttäneet ehdotuksensa atk:lle tai taloustoimistoon kirjallisina lähetetyt ehdotukset on syötetty atk:lle taloustoimistossa. Taloustoimistossa on arvioitu seuraavien työmuotojen määrärahat: Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kp Muu yleishallinto, Kp Opaskirjaset, Kp Kirjaston täydentäminen, Kp Henkilökunnan joulujuhlat, Lähetysmäärärahat, Avustukset yhteistoimintayhteisöille, Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin sekä Rahoitustoimi. Työmuodoilta tulleet määrärahaehdotukset sellaisenaan sekä edellä yksilöityjen työmuotojen määrärahaehdotukset ovat sarakkeessa TA 2005.

15 Toteutumasarakkeen tiedot ovat tilanteen mukaiset. Kirkkoneuvosto antoi talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan :n 268 kohdalla. Suunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi vahvistettiin seuraavat: S S S S S S S S S S vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka Soinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa.

16 S harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen nro 23, päivätty Siinä on yhtenä otsakkeena talousarvion 2005 ja taloussuunnitelman valmistelu. Yleiskirje on jaettu esityslistan mukana. Yleiskirjeessä ei ole erikseen taloudellista yleiskatsausta. Maailman talouden kasvu on jatkunut voimakkaana, mutta erityisesti Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kasvu on hidastunut öljyn hinnan kallistumisen johdosta. Yleisesti ennustetaan, että vuonna 2005 kasvu hidastuu. Kasvuvauhti on oleellisesti kiinni öljyn hinnasta. Öljyn tämän hetkisen huippuhinnan odotetaan laskevan. Korkotason nousu tulee hillitsemään kasvua. Euroalueella talous on yhä piristymässä. Ensi vuoden talousarvioehdotus on jo käyttötalouden osalta alijäämäinen. Tämä ilmenee parhaiten sivulta 114, jossa on yhteenveto seurakuntayhtymän käyttötaloudesta. Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on alijäämäinen 23,3 milj. euroa. Kun siihen lisätään verotuskulut ja keskusrahastomaksut ja toisaalta otetaan huomioon verotulot, saadaan käyttökate, joka on alijäämäinen 1,7 milj. euroa. Kun käyttökatteeseen lisätään rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut, päästään vuosikatteeseen, joka on alijäämäinen määrältään euroa. Kun vuosikatteeseen lisätään poistot, päädytään alijäämään euroa. Alijäämän lisäksi täytyy kattaa investoinnit, joita ensi vuoden ehdotuksessa on euroa. Tämä näkyy talousarvion rahoituslaskelmasta sivulta 115. Yleistilanteen hahmottamiseksi on laadittu rahoituslaskelman vertailutaulukko, joka käsittää vuodet Se on seuraava: Liite Siitä havaitaan, että kassavarojen muutos vuonna 2004 ja 2005 on oleellisen suuri eli olemassa olevia kassavaroja eli rahastoja käytetään talousarvion katteeksi. Vastaavasti sijoitustulot tulevat vähenemään, kun rahoitusomaisuus pienenee. Korkotason nousu ja mahdollinen osakekurssien nousu tuo lisätuloja kun aiempina vuosina tehdyt alaskirjaukset muuttuvat tuloksi ilman, että osakkeita myydään. Talousarvion laadinnassa ei ole käytetty punakynää, mutta osastojen ja muiden perusyksiköiden on edellytetty noudattavan harkinnanvaraisten menojen kohdalla annettua ohjetta. Henkilöstömenot ovat tärkein menoerä. Talousarvioehdotukseen on laskettu 11 prosentin palkkavaraukset kuhunkin talousarviolukuun. Varauksista maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset lomarahat, joiden

17 kustannusvaikutus on lähes 6 prosenttia palkkasummasta. 5 prosenttia menee yleiskorotuksiin, mahdollisiin erillisratkaisuihin ja uusien työntekijöiden kokemuslisiin. Sosiaaliturvamaksut on laskettu 8 prosentin mukaisina. Niitä ovat sotu-maksut, työttömyysvakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Työterveyshuollon kustannukset kirjataan erikseen ja ne ovat 0,7 prosenttia palkkasummasta. Paikallisseurakuntien määrärahat on nyt laskettu uuden jakotaulukon mukaisesti. Tavoitteena on, että kunkin määräraha muodostaisi kokonaisuuden, jonka tarkemmasta käytöstä päättää seurakuntaneuvosto. Määrärahoja voi käyttää henkilöiden palkkaamiseen ja vastaavasti mahdollisesti säästyviä palkkamäärärahoja voi käyttää muihin toimintamenoihin. Uusi jakotaulukko on sivulla 1 ja siihen liittyvä ylimääräinen hyvitystaulukko on sivulla 2. Uusi jakotaulukko on hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa suunnitellun mukainen. Jaettava määräraha jaetaan siten, että seurakuntien kesken jaetaan tasan 10 prosenttia rahasta eli ns. perusosa ja 90 prosenttia rahasta jaetaan väkiluvun suhteessa. Tuomiokirkkoseurakunnan väkilukuhyvitys on 20 prosenttia ja ruotsalaisen seurakunnan väkilukuhyvitys 10 prosenttia. Ensin mainittu johtuu tuomiokirkkoseurakunnan asemasta ja yli seurakuntarajojen menevästä toiminnasta. Jälkimmäinen hyvitys johtuu mm. ruotsalaisen seurakunnan materiaalin korkeammasta hinnasta. Periaatteena on myös ollut, ettei mikään seurakunta häviä seurakuntatyön määrärahoissa verrattuna vuoteen Siirtymäkauden ylimääräistä määrärahaa on talousarvioehdotuksessa yhteensä euroa. Siirtymäaika on kolme vuotta ja neljäntenä vuonna ylimääräistä hyvitystä ei enää lasketa. Hyvitys pienenee vuosittain kohti normaalitasoa. Matkakorvaukset on järjestelmästä poiketen arvioitu edellisen vuoden ja kuluvan vuoden toteutuman mukaan ylimääräisinä erinä kuhunkin paikallisseurakuntaan. Jatkossa on tarkoitus yhdistää matkakorvaukset kokonaismäärärahaan. Kirkollisverot on talousarvion tärkein tulokohta. Niitä on laskettu saatavan euroa, jossa on vähennystä 2,4 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Nyt näyttää ilmeiseltä, että kuluvan vuoden tavoitetta euroa ei tulla saavuttamaan. Varsinainen kirkollisvero on ehdotuksessa euroa ja yhteisöveron tuotto on euroa. Yhteisöverossa on laskua 11,1 prosenttia ja kirkollisverossa 0,9 prosenttia. Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan kirkolliskokous päättää mahdollisesti marraskuussa, että tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin seurakunnille kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Mikäli tämä ehdotus hyväksytään,

18 kirkon keskusrahastomaksujen perusteita muutetaan. Muutos lienee mahdollinen vasta vuoden 2006 alusta alkaen. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta on 1,8 prosenttia ja se pysyy samana eduskunnan jo tekemän päätöksen nojalla. Yrittäjien ja yhteisöjen veroprosentti laskee alkaen 29 prosentista 26 prosenttiin, mikä tietää yli 10 prosentin pudotusta yhteisöverotuloihin. Paikkakuntakohtaiset muutokset yhteisöveron tulossa ovat hyvin suuret. Verohallinnon päivätyn ennakkotiedon mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot vuonna 2004 tulevat olemaan seuraavan suuruiset: verohall ennuste: yhtymän talousarvio: ansio- ja pääomatuloverot eur eur yhteisöverot eur eur eli yhteensä eur eur Yhtymän vuoden 2004 talousarvioon ansio- ja pääomaverotulojen määräksi on merkitty euroa, joka verohallinnon ennusteen mukaan toteutuisi vain noin 93-prosenttisesti. Yhtymän arvioidut yhteisöverot vuoden 2004 budjetissa ovat euroa, joka verohallinnon ennusteen mukaan toteutuisi vain noin 94-prosenttisesti. Yhtymän vuoden 2004 kokonaiskertymäarvio kirkollisverosta, euroa, toteutuisi siis verohallinnon ennusten mukaan vain noin 93- prosenttisesti ja arviosta jäätäisiin euron verran. Huolestuttavaa on, että verohallinnon ennusteen mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jäätäisiin vuoden 2004 kokonaiskertymässä alle vuoden 2003 kokonaiskertymänkin. Vuonna 2003 kirkollisverotulot olivat seuraavan suuruiset: toteutunut 2003: verohall ennuste: ansio- ja pääomatuloverot eur eur yhteisöverokertymä eur eur eli yhteensä eur eur Näin ollen vuoden 2004 kokonaiskertymä edelliseen vuoteen verrattuna olisi euroa eli noin 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Investoinnit on perusteltu yksityiskohtaisesti erikseen. Erittäin epävarma on tällä hetkellä Aurakadun vanhan koulun saneerauksen alkaminen. Sopimuksia tilojen käytöstä ei ole tehty, vaikka asiasta on jatkuvasti neuvoteltu kaupungin kanssa. Vanhan koulun saneeraus tulee maksamaan kokonaisuudessaan euroa ja arvio perustuu saatuihin tarjouksiin. Kiinteistötoimisto on laskenut, että vuonna 2005 korjaukseen menisi jopa euroa, mutta talousarvion investointiosaan on tässä vaiheessa merkitty euroa. Asiasta saadaan mahdollisesti uutta tietoa

19 kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Investoinnin ajoittamisesta tultaneen käymään keskustelu talousarviokokouksessa. Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioehdotuksen ja puoltaa sitä. Johtoryhmäkäsittelyssä tehtiin tarkennuksia talousarviolukuihin. Kn päättänee hyväksyä vuoden 2005 talousarvioehdotuksen liitteiden 1 4 mukaisesti. Samalla kirkkoneuvosto päättänee, että seurakuntaneuvostojen lausunnot on annettava viimeistään keskiviikkona aamupäivällä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Asia päätettiin yksimielisesti käsitellä talousarviokirjojen perusteella. Ensimmäisenä käsittelyyn otettiin vuoden 2005 talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Määrärahan jakolaskelmaehdotus vuodelle Talouspäällikkö Irma Hokka jakoi pöydille ehdotuksen määrärahojen jakolaskelmaksi vuodelle 2005 nykyisin käytössä olevan järjestelmän mukaan sekä vertailuja vuoden 2004 määrärahalaskelman ja 2005 määrärahalaskelman nykyisellä ja uudella tavalla laskettuna välillä. Liite Talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan määrärahan jakolaskelma on laskettu hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa kehitellyn laskentakaavan mukaan. Taustana on toimikunnan ajatus kokonaismäärärahasta, joka sisältää seurakuntien toimintamäärärahat, palkat ja virkaindeksijärjestelmän. Jäsen Lars-Runar Knuts esitti, että vielä vuonna 2005 seurakuntien määrärahat lasketaan nykyisin käytössä olevan järjestelmän mukaan. Uudesta järjestelmästä ja siihen siirtymisestä pyritään sopimaan vuoden 2005 alussa. Jäsenet Kirsti Kari, Seppo Isotalo ja Leena Winter kannattivat Knutsin esitystä. Koska asiassa oli tehty esityslistasta poikkeava esitys ja sitä oli kannatettu, teki puheenjohtaja äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. listan esitystä kannatti 3 jäsentä ja Knutsin vastaesitystä kannatti 6 jäsentä. Puheenjohtaja totesi Knutsin vastaesityksen tulleen päätökseksi. Jäsenet totesivat yksimielisesti, että kirkkoherrojen käyttövarat ovat erillisiä seurakunnan määrärahoista. Jäsen Teija Seppänen esitti, että Paattisten seurakuntaan perustetaan lukien 50-prosenttinen seurakuntapastorin virka. Jäsen Kirsti Kari

20 kannatti Seppäsen esitystä. Puheenjohtaja totesi Teija Seppäsen esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Virka liitetään virkapakettiesitykseen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Kohdassa, muu seurakuntien yhteinen toiminta, jäsen Tuukka Alhonen esitti, että kyseisten kohtien määrärahat sijoitetaan yhden tilin alle ja määrärahan käytöstä päättää kirkkoherrojen kokous. hyväksyttiin yksimielisesti edellyttäen, että käytössä huomioidaan määrärahoista tehdyt aiemmat sitoumukset. Jäsen Uolevi Lahti esitti maahanmuuttajatyöhön määrärahaa euroa. Jäsen Leena Winter esitti maahanmuuttajatyöhön yhteensä määrärahaa euroa. Jäsenet Kirsti Kari, Lars-Runar Knuts ja Arja von Schöneman kannattivat Winterin esitystä. Puheenjohtaja totesi Leena Winterin esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Kohdassa, tiedotustoiminta, jäsen Leena Winter esitti määrärahaa euroa vuonna 2005 pidettävää tiedotusjuhlaa varten Liite Jäsen Lars-Runar Knuts kannatti Winterin esitystä. Puheenjohtaja totesi Winterin esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Kohdassa, koulutus ja tutkimustoiminta, oma koulutus, jäsen Tuukka Alhonen esitti, euron määrärahaa johtamiskoulutukseen. Kirsti Kari kannatti Alhosen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esityslistan esityksestä poikkeava vastaesitys, jota on kannatettu. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystapa, jossa listan mukaista pohjaesitystä kannatti 1 jäsen ja Tuukka Alhosen kannatettua esitystä kannatti 6 jäsentä. Puheenjohtaja totesi Tuukka Alhosen vastaesityksen tulleen päätökseksi. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti esitti yhtymän yhteiseen koulutukseen lisättäväksi euron määrärahan työyhteisökoulutukseen käytettäväksi ja sen kehittämiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti esitti euron määrärahaa henkilökuntatutkimuksen tekemistä varten. Lars-Runar Knuts kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Kohdassa, diakonia, vanhustyö, otettiin käsiteltäväksi yhteisten työmuotojen johtajan listalta asia 4, vanhusten tuki- ja kohtaamispaikan perustaminen Turkuun. esityksen mukaan. Kohdassa, muut yhteiset tehtävät, projektit, jäsen Uolevi Lahti esitti euron määrärahaa Maarian aluetyöprojektiin.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2004 60 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2004 klo 18.00-21.10 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2006 390. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2006 390. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.9.2006 390 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 478 487 Aika torstai 28.9.2006 klo 16.00 20.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.4.2004 177. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.4.2004 177. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.4.2004 177 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 184 205 Aika torstai 15.4.2004 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot