UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI"

Transkriptio

1 UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:.. Kunnanvaltuuston hyväksymispäivämäärä:.. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavamuutosalueen sijainti Kaavamuutoksen nimi ja tarkoitus Ranta-asemakaavan muutoksen tilaaja ja laatija Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavamuutosprosessin vaiheet Ranta-asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Ranta-asemakaavamuutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Yleiskaava Rantakaava Rakennusjärjestys Rakennuksen korkeusasema Rakennuskiellot Pohjakartta RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet Ranta-asemakaavan muutoksen ratkaisu ja perusteet Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 2(20)

2 5. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavamuutoksen rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteutusta havainnollistavat luonnossuunnitelmat Rantarakentamisen sovittaminen maastoon ja ympäristöön Kohdekohtaiset perustelut ja periaatteet suunnittelualue Yleiset periaatteet ja perustelut Tammion saaren itäranta Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueella Toteutus ja ajoitus sekä seuranta PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan muutos koskee: Kunta: Uusikaupunki 895 Kylä: Vohdensaari 472 Tilat: Haukiranta 3-17 Kalliolinna 3-18 Lomapöheikkö Kaavamuutosalueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Vohdensaaren kylässä, Suurenvuorenkallioiden itäpuolella Tammion saaressa. Alueen etäisyys Uudenkaupungin keskustasta on noin 10 kilometriä tietä pitkin ja noin 4 kilometriä linnuntietä. Suunnittelualue koostuu kahdesta osasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1,4 ha. Suunnittelualueen sijainti Kaavamuutoksen nimi ja tarkoitus Ranta-asemakaavan muutoksen nimi on Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio). Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen yhdellä suunnittelualueen rakennuspaikalla ja korottaa kahden loma-asuntojen korttelialueen rakennuspaikan rakennusoikeutta vastaamaan nykypäivän loma-asumisen tarpeita sekä vastaamaan olemassa olevaa tilannetta Ranta-asemakaavan muutoksen tilaaja ja laatija Kaavamuutoksen on laatinut yksityisten maanomistajien toimeksiannosta REJLERS OY Antinkatu 15 B Pori Työssä ovat olleet mukana Uudenkaupungin kaupungista kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta, Ympäristö- ja luonnonvarat ylitarkastaja Kirsti Virkki. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 3(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 4(21)

3 1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavamuutosprosessin vaiheet 1. Seurantalomake 2. Ranta-asemakaavan muutos 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Poistuva kaava 5. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio - Vireilletulo:.. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä: Valmisteluvaiheen aineisto nähtävänä: Kaavaehdotus nähtävänä: Hyväksymispäätös:.. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Ranta-asemakaavan laadinnassa tulee tutkia, että suunniteltu loma-asuntorakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon; sekä se, että ranta - alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. MRL Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaavan muutos laaditaan alueelle, joka on suuruudeltaan 1,4 ha. Alue on osittain rakentunut ja rakennuspaikkojen koko on 0,3 ha - 0,5 ha. Suunnittelualueen ja Tammion saaren itärannan tontin rantaviiva vaihtelee metrin väillä. Alueella ei ole suojeltavaksi määriteltyjä luontoarvoja. Loma-asuntotonttien välissä kulkee sähkölinja Ranta-asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Ranta-asemakaavan muutoksella tarkistetaan edellytykset yhteen (1) vakituisen asumisen rakennuspaikkaan (AO) ja kahden (2) lomarakennuspaikan (RA) rakennusoikeuden korottamiseen. Alueelle laadittava ranta-asemakaavan muutos noudattaa Uudenkaupungin rakennusjärjestystä rantarakentamisen sijoittumisen ja rakennustyylin (sopeutuminen luonnonja rantamaisemaan) osalta ranta-alueilla. Rakennusoikeuden nostamisen perusteita rakennusjärjestyksen mukaiseen 150 k-m 2 :in 120 k-m 2 :stä on tutkittu tonttikohtaisesti kaavamuutosalueella ja selvittämällä yleispiirteisesti Tammion itärannan toteutunutta rakentamista. Luonnosvaiheessa tehdyssä tarkastelussa voidaan todeta, että rakennusten huolellisella sijoittamisella suurempikin rakennusoikeus voidaan osoittaa pienemmille rantatonteille. Koska Tammion saaren itäosien tonttien rakentuminen näyttää toteutuneen lähelle esitettyä rakennusoikeuden korotusta, niin tällöin olisi perusteltua muuttaa kaava vastaamaan paremmin olemassa olevaa tilannetta. Tilan Haukiranta 3-17 loma-asuntojen korttelialue (RA-1) muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Paikka on vakituiselle asumiselle sovelias ja se täyttää 5000 m 2 :n minimivaatimuksen ja alueella on hyvät tekniset verkostot, jotka palvelevat hyvin nykyistä maankäyttöä mm. tie-, sähkö, vesi- ja viemäri. 3:17 kiinteistölle osoitetaan vakituisen asumisen paikka ja rakennusoikeutta 300 k-m 2. Tilat Kalliolinna 3-18 ja Lomapöheikkö 3-20 osoitetaan edelleen loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Rakennusoikeuden korottamista on tutkittu tonttikohtaisesti havainnollistavilla luonnossuunnitelmilla. Tämän perusteella on rantaasemakaavamuutoksen luonnosvaiheessa esitetty rakennusoikeuden korotusta 120 k- m 2 :stä 150 k-m 2 :in. Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy suunnittelualueella ennallaan. Ilmakuva Maanmittauslaitos. Suunnittelualue merkitty punaisella katkoviivalla. Haukiranta 3:17 tontin yleiskuvaus Haukiranta 3:17 tontilla on vastavalmistunut rantasauna, joka sijaitsee kaavan mukaisesti 20 m etäisyydellä rantaviivasta. Kiinteistön pinta-ala on 5130 m 2 ja siinä on tehty valmistelevia maansiirto- ja rakennustöitä uudelle rakennukselle Ranta-asemakaavamuutoksen toteuttaminen Ranta-asemakaavan muutos voidaan toteuttaa heti kaavan vahvistumisen jälkeen. Kalliolinna 3:18 tontin yleiskuvaus Kalliolinna 3:18 on rakentumaton ja kiinteistön pinta-ala on 3630 m 2. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 5(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 6(20)

4 Lomapöheikkö 3:20 Lomapöheikkö 3:20 tontilla sijaitsee uudehko puurakenteinen loma-asunto, autotalli, -katos ja puuvarasto. Kiinteistön pinta-ala on 4970 m 2. Virkistys Ympäröivän alueen luonnonympäristö tarjoaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet, kuten kalastus, uiminen, veneily, marjastaminen ja retkeily. Liikenne Suunnittelualueelle johtaa Tammiontie, joka liittyy etelässä Lehtiläntien kautta Uudenkaupungin keskustaan vievään Lepäistentiehen Luonnonympäristö Uudenkaupungin alueella sekoittuvat eteläinen tammivyöhyke ja pohjoinen havumetsävyöhyke. Tammio sijaitsee Uudenkaupungin vehmaassa sisäsaaristossa. Alueella kasvaa pääasiassa havu- tai sekametsää. Alueen rannat ovat kallioisia ja jyrkähköjä. Rannalla kasvaa myös nuorta koivikkoa. Kiinteistölle 3-20 johtava tie. Rakennuskanta Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi osittain rakentunutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Yksi kiinteistö on rakentumaton. Kiinteistöä Luonnonarvot Rakentumaton alue on ollut kuusivaltaista, karuimmilta osiltaan kuitenkin mäntyvaltaista kangasmetsää. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai -ohjelmia Rakennettu ympäristö Väestö Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä vakituista asumista. Yhdyskuntarakenne Alue sijaitsee sisäsaaristossa, joka on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Muutaman kilometrin etäisyydellä sijaitsee Vohdensaaren kylätaajama. Viime vuosikymmeninä keskustan taajama-alueet ovat levinneet kohti pohjoista ja yhdistyneet Vohdensaaren kylätaajamaan. Tammion rakennuskannan tiheys on sisäsaaristolle tyypillisesti ulkosaaristoa korkeampi ja siinä on havaittavissa kaupungin keskusta-alueiden läheisyyden vaikutus. Palvelut Alueen sisällä ei ole palveluita. Yhteiskunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Uudenkaupungin keskustassa n. 10 km:n päässä. Kiinteistö Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai inventoituja muinaismuistokohteita. Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on tie- ja sähköverkko. Alueen vakituiselle asumiselle osoitetulle rakennuspaikalle johtaa myös vesi- ja viemäriverkosto. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 7(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 8(20)

5 Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueilla tulee wc-vesille olla umpikaivo, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen. Muille jätevesille on oltava saostuskaivot ja maaperäkäsittely tai muu puhdistusteholtaan vastaava käsittely. Kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Vapautusta liittymisestä voi anoa ympäristölautakunnalta. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta. Kiinteistö Maanomistus Alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu hyväksyttyyn Uudenkaupungin yleiskaavaan. Alue on osoitettu kokonaisuudessaan loma-asuntoalueeksi (RA). Alue kuuluu yleiskaavan loma-asutuksen mitoitusluokkaan I/mv, 4 las / m-km tai 1 las / 3 ha maa-aluetta Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vahvistettu Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien osalta. Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta Rantakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Kinnalan rantakaava. Suunnittelualuetta koskee rantakaavassa seuraava aluevaraus: RA-1: Loma-asuntojen korttelialue, kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yhden saunarakennuksen, jonka kerrosala lasketaan rakennuspaikan kerrosalan osaksi. Rakennuspaikan enimmäiskerrosala on 120 neliömetriä. Saunan enimmäiskerrosala 25 neliömetriä. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 9(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 10(20)

6 - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 100 m 2 - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m 2 - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m 2 - kaksi talousrakennusta. 4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 Rakennuspaikka Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä: -Alueilla, joilla on voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava, noudatetaan kaavan mukaisia määräyksiä rakennuspaikan vähimmäiskoosta. -Muilla alueilla rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m² ja tarkoitukseen sovelias. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämän pykälän määräyksiä ei noudateta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Ote Kinnalan rantakaavasta Rakennusjärjestys Uudenkaupungin rakennusjärjestys määrittää rakentamista kunnan alueella. Rakennusjärjestys on hyväksytty Uudenkaupungin kaupunginvaltuustossa Siinä rantoja koskevaa rakentamista säädellään kohdassa 5. ja rakentamista asemakaavaalueen ulkopuolella kohdassa 4. 5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 5.1 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueilla Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä ja rakennuksen alimman lattiatason vähintään 1,5 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 2 metriä keskivedenkorkeudesta. Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden em. tavalla laskettavasta rantaviivasta, tulee olla kuitenkin vähintään 20 metriä. Vene- ja rantavajojen, silloin kun niiden rakentaminen on mahdollista, sijoittuminen ja korkeusasema harkitaan tapauskohtaisesti. Venevajan tulee olla sekä julkisivultaan, että väritykseltään maisemaan sopiva. Rakentamisessa on pitäydyttävä perinteisissä rakentamistyyleissä eikä rakennuksen sijoituksella saa rikkoa luonnonmaisemaa. 5.2 Rakentamisen määrä ranta-alueilla Ranta-alueella (enintään 150 metriä rantaviivasta) rakennusten yhteenlaskettu pohjapintaala/kerrosala saa olla lomarakennusten rakennus-paikalla enintään 150 m 2 ja kerrosten lukumäärä enintään yksi. Loma-rakennuspaikalla saa olla enintään 4.2 Rakentamisen määrä Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pintaalasta. Rakentaminen kellariin ja ullakolle Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se on mahdollista kun otetaan huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön Rakennuksen korkeusasema Ranta-asemakaavamuutos-alue sijoittuu Uudenkaupungin makeanveden altaan reunalle, jolla veden pintaa pidetään meren pintaa ylempänä. Makeanveden allas on merestä padottu alue, johon laskee jokia. Se toimii Uudenkaupungin vesilaitoksen raakaveden lähteenä. Mikäli merivesi on alhaalla, sen pinnankorkeutta lähialueilla on mahdollista säädellä juoksuttamalla padottua vettä ympäröivälle merialueelle. Uudenkaupungin Vesi pitää Uudenkaupungin meren rannalla yleensä alimpana suositeltavana käytettyä rakentamiskorkeutta m N 2000-järjestelmässä riittävänä rakentamiskorkeutena kaavamuutos-alueella. Merenpinnan luontainen vaihtelu on yleisesti ottaen suurempaa kuin makeanvedenaltaassa Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa Pohjakartta Nykyisen kaavan pohjakartta tullaan päivittämään uusien rakennusten ja kiinteistörajojen sekä teiden osalta. Kaupungingeodeetti hyväksyy pohjakartan. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Hankkeen lähtökohtana on nykyisen ranta-asemakaavan päivittäminen vastaamaan uusia vakituisen ja loma-asumisen tarpeita sekä huomioimaan olemassa oleva toteutunut rakentaminen. Rakennusoikeuksia korotetaan ja yksi loma-asumisen rakennuspaikka muutetaan vakituisen asumisen rakennuspaikaksi. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 11(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 12(20)

7 4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelun käynnistämisestä päätettiin Uudenkaupungin teknisessä lautakunnassa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia voivat siten olla esimerkiksi kunnan hallintokunnat, valtion viranomaiset, asukas- ja ympäristöyhdistykset tai kylätoimikunnat. - Alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat - Paikallisyhdistykset, alueen käyttäjät ja yhteisöt - Uudenkaupungin kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee - Varsinais-Suomen ELY-keskus - Varsinais-Suomen liitto - Sekä muut, joita hanke saattaa koskea Vireilletulo Vireille tulo: Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavamuutosluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Täydennetään kaavaprosessin edetessä: OAS oli nähtävillä.... Kaavaluonnos oli nähtävillä.... Kaavaehdotus oli nähtävillä Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu: Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet Alueelle laadittava ranta-asemakaavan muutos noudattaa Uudenkaupungin rakennusjärjestystä rantarakentamisen sijoittumisen osalta ranta-alueilla. Rakennusoikeuden nostamisen perusteita rakennusjärjestyksen mukaiseen 150 k-m 2 :in nykyisestä 120 k- m 2 :stä on tutkittu tonttikohtaisesti kaavamuutosalueella ja selvittämällä yleispiirteisesti Tammion itärannan olemassa olevaa tilannetta. Ks. Kohta 6.1 Ranta-asemakaavan tavoitteet noudattavat Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisia yleisiä tavoitteita koskien ranta-alueiden huolellista suunnittelua. Rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä siihen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Maa- ja metsätalouden lisäksi aluetta voidaan käyttää asumiseen, matkailuun, retkeilyyn ja haja-asutusluonteiseen pysyvään asumiseen. Yleiskaavassa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi. Alueella ei ole suojeluohjelmia, jotka ohjaisivat suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on päivittää alueen toimintoja maakuntakaavan ja yleiskaavan suunnittelumääräyksiä noudattaen Ranta-asemakaavan muutoksen ratkaisu ja perusteet 5. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1. Kaavamuutoksen rakenne Perusteluita vakituisen asumisen sijoittumiselle ja rakennusoikeuden korottamiselle Hyvä sijainti ja yhdyskuntatekniset valmiudet Yhteiskunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Uudenkaupungin keskustassa, noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suunnittelualueelle on hyvät valmiudet vesi- ja viemäriliittymään sekä rakennuspaikalle johtava tie soveltuu tarvittaessa raskaammallekin kalustolle. Ei haitallista vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen Vakituisen asumisen osoittaminen asemaakaavoittamattomille alueille hajauttaa yhdyskuntarakennetta, mutta ranta-asemakaavan muutoksella osoitettava asumisen määrä on kuitenkin vähäistä ja alueen sijainnillinen saavutettavuus on hyvä ja palvelut ovat lähellä. Voidaan todeta, ettei tästä synny haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Tammioon sekä sitä ympäröiviin saariin on osoitettu muutamia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja. Ks. sivu 20 Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueilla. Rakennuspaikkakohtaiset perustelut Ks. Kohta 6.1. RA tonttien korkeammalla rakennusoikeudella pyritään vastaamaan loma-asumisen uusiin tarpeisiin, joka tarkoittaa väljempiä sisätiloja, parempia harrastusvälineiden säilytysmahdollisuuksia sekä teknisesti korkeatasoisempia ratkaisuja. AO tontin rakennuspaikka on sovelias asumiselle, rakentamiseen kelvollinen maaperältään ja riittävän suuri eli koko täyttää Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaisen 5000 m 2 :n vaatimuksen vakituisen asumisen rakennuspaikasta. Vapaa-ajanasumisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi vakituiset asunnot voivat tukea olemassa olevaa lomarakentamista tuoden helpotusta esimerkiksi ympärivuotiseen ja - vuorokautiseen valvontaan ja huolenpitoon alueella. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan lisä- ja uusirakentamisen suunnittelulle edellytykset, joka mahdollistaa laadukkaiden ja rantamaisemaan sopivien vapaaajanasuntojen toteuttamisen. Loma-asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen kerrosluku on I ja se on kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen. Erillispientalotontin kerrosluku on I ½. Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy samana. Suunnittelualueelle osoitetaan kaksi (2) loma-asumisen rakennuspaikkaa ja yksi (1) vakituisen asumisen rakennuspaikka. Suunnittelualueelle osoitetaan yksi korttelialue, jonka tontti 1 osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja tontti 2 lomaasuntojen korttelialueeksi (RA) sekä toinen korttelialue, jonka tontti 1 osoitetaan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Erillispientalojen korttelialueella (AO) yhteenlaskettu rakennusoikeus on 300 k-m 2. Loma-asuntojen korttelialueiden yhteenlaskettu rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 150 k-m 2, joka on Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukainen kaavoittamattomien haja-asutusalueiden rantavyöhykkeille osoitettu rakennusoikeus. Uudenkaupungin ranta-alueilla on kuitenkin tapauskohtaisesti osoitettu rantaasemakaavoissa rakennusjärjestystä korkeampia rakennusoikeuksia, mikäli niille on ollut perustellut edellytykset. Alueelle ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Kaavamuutokseen on osoitettu 1 vakituisen asumisen rakennuspaikka ja 2 lomarakennuspaikkaa säilyy entisellään. Ranta-asemakaavan muutoksen pinta-ala on 1,4 ha. Loma-asuntojen korttelialuetta (RA): 0,9 ha Erillispientalojen korttelialuetta (AO): 0,5 ha Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 13(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 14(20)

8 5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3. Aluevaraukset Ranta-asemakaavan muutoksella on pyritty varmistamaan edellytykset laadukkaiden ja rantamaisemaan sopivien vapaa-ajanasuntojen suunnittelulle alueen ominaispiirteitä hyödyntäen ja ympäristön erityisarvot huomioiden. Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti. Asetuksella ehkäistään lähiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden, pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieenisyyshaittoja. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä kaupungin vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta voi myöntää ympäristö- ja lupalautakunta. Näin voidaan arvioida, että kaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteutuminen ei myöskään vaaranna vesiympäristöä Korttelialueet LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 100 k-m 2 lomaasunnon, yhden enintään 25 k-m 2 saunarakennuksen, yhden enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä kaksi talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m 2. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti luvulla. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 150 k-m 2 omakotitalon, yhden enintään 25 k-m 2 :n saunarakennuksen, yhden enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä kaksi talousrakennusta. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti luvulla Muut alueet MAA- JA METSÄTALOUSALUE Alueella ei ole rakennusoikeutta. Yleiset määräykset Rakennukset tulee rakentaa sopivina ryhminä julkisivumateriaalin ja -värin sekä kattokaltevuuden suhteen yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Lisäksi rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Rakennettaessa rantavyöhykkeelle on rakennuksen harjan oltava pääsääntöisesti rannansuuntainen. Rakennettaessa ranta-alueelle tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan. Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu, olla vähintään 30 metriä ja rakennuksen alimman rakentamiskorkeuden oltava vähintään +2,32 metriä N 2000-järjestelmässä. Kaavamuutosalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti sekä kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä noudattaen. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Jätteenkuljetus hoidetaan kaupungin määräyksien mukaan. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan ohjeellisena Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Uudenkaupungin yleiskaavassa suositellaan vakituisen asumisen sijoittamista asemakaavoitetulle keskusta-alueelle tai kylätaajamiin. Vakituisen asumisen osoittaminen ranta-asemakaavoitetulle alueelle Tammioon hajauttaa jonkin verran tätä tavoitetta, vaikkakin alue sijaitsee melko lähellä Vohdensaaren kyläkeskusta (noin 4,5 kilometrin etäisyydellä). Uudenkaupungin keskustaan matkaa suunnittelualueelta on noin 10 kilometriä. Kaavalla osoitettavan vakituisen asumisen määrä on kuitenkin vähäistä ja alueen sijainnillinen saavutettavuus lähellä palveluja on kohtuullisen hyvä. Näin ollen voidaan todeta, että vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen jäävät vähäisiksi Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavan muutoksen määräyksissä on huomioitu uudenkaupungin rakennusjärjestys ja Uudenkaupungin yleiskaavan määräykset koskien rakennusten sijoittelua ja rakennustyyliä rantavyöhykkeellä. Näin ollen voidaan todeta, että rantaasemakaavan muutoksella on pyritty muodostamaan mahdollisimman yhtenäinen ja ympäristökuvallisesti sopusuhtainen kokonaisuus naapuritonttien kanssa Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Rakentamista on ohjattu Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräykset huomioiden niin, että rakennusten sijoittelussa pyritään maiseman luonnonmukaisuus säilyttämään. Myös rakennusten etäisyydet rantaviivasta on määritetty Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksien mukaisesti. Sekä kaavamuutosalueella että sen läheisyydessä on rakentuneita rannanosia, joten voidaan todeta, että kaavan vaikutukset maisema-arvoihin jäävät vähäisiksi Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla synny häiriötekijöitä Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty liitteessä Nimistö Alueelle ei tule uusia nimiä. Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta, tulee olla vähintään 20 metriä. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 15(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 16(20)

9 6. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1. Toteutusta havainnollistavat luonnossuunnitelmat Uusien rakennusten osalta tonteilla on tutkittu sijoituspaikkoja ja etäisyyttä toisiinsa. Sijoittelussa on huomioitu ilmansuunnat, maastonmuodot sekä rantaympäristöön jo rakentuneet muut lomarakennukset sekä maisemalliset tekijät Rantarakentamisen sovittaminen maastoon ja ympäristöön Luonnossuunnitelmissa on tutkittu RA-tonttien rakennusoikeuden kasvattamista nykyisestä 120 k-m ²:stä 150 k-m ²:in ja yhden rakennuspaikan muuttamista RA:sta AO:ksi. AO Rakennusten suuntaus Näkymät merelle ovat pyritty samaan mahdollisimman avoimiksi sijoittamalla mereltä katsottuna rakennukset tontin pidemmän sivun kanssa samansuuntaisesti. Ranta-saunojen harjan suunta on rannansuuntainen korostaen horisontaalia linjaa. AO tontille päärakennuksen harjan suunta on rannansuuntainen, koska ko. tontti on muita leveämpi. RA-tonteilla loma-asunnon harjansuunta on tontin pidemmän sivun suuntainen. Pihapiirin luominen Sijoittamalla rakennukset tiiviimpään muodostelmaan saavutetaan tunnelmallisempi ja suojaisampi pihapiiri. Lisäksi saadaan paremmin sekä näkö ja meluestettä/suojaa naapureihin. Yksityisyyden ja oman rauhan korostaminen onnistuu luomalla selkeät pihapiirit rakennusten keskinäinen etäisyys alle 20 m. Syntyy vaikutelma, että alue on pihapiirikäytössä ja on yksityinen alue. Ilmansuunnat Ilmansuuntien huomioimisella saadaan luotua aurinkoisempia, lämpöisiä ja valoisia oleskelupaikkoja. Samalla korostuu viihtyisyys ja toimivuus Kohdekohtaiset perustelut ja periaatteet suunnittelualue RA tonttien rakennusoikeuden korottamisella pyritään vastaamaan loma-asumisen uusiin tarpeisiin, joka tarkoittaa väljempiä sisätiloja, parempia harrastusvälineiden säilytysmahdollisuuksia sekä teknisesti korkeatasoisempia ratkaisuja. RA AO tontilla on valmiudet vesi- ja viemäriliittymään sekä rakennuspaikalle johtava tie soveltuu tarvittaessa raskaammallekin kalustolle. Vapaa-ajanasumisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi vakituiset asunnot voivat tukea olemassa olevaa lomarakentamista tuoden helpotusta esimerkiksi ympärivuotiseen ja - vuorokautiseen valvontaan ja huolenpitoon alueella. Rakennuspaikka on sovelias asumiselle, rakentamiseen kelvollinen maaperältään ja riittävän suuri eli yli 5000 m² sekä muita tontteja leveämpi. Asuinrakentaminen on sopusoinnussa muun rantarakentamisen ja maiseman kanssa alueella. Esimerkkiluonnokset rakennuksien sijoittumisesta ja piha-aluejärjestelyistä RA- ja AO-tonteille. RA Rantarakentamisessa toiminnat jakautuvat eri rakennuksiin, jolloin hallitsematon piha-alueen rakennusten sijoittelu voi pienemmälläkin rakennusoikeudella/ rakentamisella antaa vaikutelman, että ranta-alue tukkeutuu ja halkimenevät näkymät peittyvät. Edellä kuvatun tilanteen korjaamiseksi on lähtökohdaksi otettu suljetumpien pihapiirien luominen, jolloin saadaan avatuksi paremmin näkymiä merelle ja mereltä maalle. Ranta-alueesta saadaan näin muodostettua levollisempi vaikutelma molempiin suuntiin Yleiset periaatteet ja perustelut Tammion saaren itäranta Olemassa oleva tilanne Ranta-alueen pienempien ja kapeampien tonttien leveys vaihtelee välillä m ja tonttien syvyys on keskimäärin runsaat sata metriä. Nämä kapeammat ja pidemmät tontit ovat pinta-alaltaan alle puolihehtaaria. Pohjoisimmat tontit ovat isompia ja ne ovat leveydeltään keskimäärin metriä ja syvyydeltään 80 metriä. Tonttien pinta-ala on yli puolihehtaaria. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 17(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 18(20)

10 Maanomistajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdasta on tarkasteltu Tammion saaren itärannan rakentamisen määrää ja sijoittumisen sopeutumista rantamaisemaan sekä muuhun ympäristöön. On haluttu ottaa huomioon myös se mahdollisuus, että naapuritonttien omistajat eli ranta-alueen muut kiinteistöt haluavat samansuuruisen korotuksen rakennusoikeuteen Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueella AO Toteutunut rakentaminen on hajanaista ja rakennukset eivät muodosta selkeitä pihapiirejä. Tontti- ja korttelikokonaisuuteen on mahdollista saada luoduksi yhtenäisyyttä. Lisärakentamisella voidaan jopa parantaa tilannetta ja uudisrakentaminen voidaan sovittaa paremmin ympäristöön sopivaksi. Edellä esitetyllä tavalla tonttikohtaisesti voidaan selkeyttää rakentamisesta vapaiden ja luonnonmukaiseksi jätettävien alueiden merkitsemistä, jolloin jää mahdollisimman paljon ranta-alueesta luonnontilaan vaille liiallista muokkaamista. Tammion saaren itäosien tonttien rakentuminen näyttää toteutuneen lähelle esitettyä rakennusoikeuden korotusta. Tällöin olisi perusteltua muuttaa kaava vastaamaan paremmin olemassa olevaa tilannetta. Ks. sivu 20. Kaavamuutosalue merkitty punaisella rajauksella kartalle Toteutus ja ajoitus sekä seuranta Toteutus on mahdollista, kun kaavamuutos on astunut voimaan. Rakentamisalueiden toteuttaminen riippuu maanomistajan tarpeista ja aikatauluista. Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen valvoo alueen rakentumista. Porissa , tarkistettu REJLERS Oy Antinkatu 15 B Anne Karlsson arkkitehti SAFA, YKS Pori Kirsti Kanerva arkkitehti SAFA OLEMASSA OLEVA RAKENNUS MAHDOLLINEN UUDISRAKENNUS Antti Autio insinööri AMK Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 19(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 20(20)

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot