UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI"

Transkriptio

1 UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee päivättyä ja tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:.. Kunnanvaltuuston hyväksymispäivämäärä:.. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavamuutosalueen sijainti Kaavamuutoksen nimi ja tarkoitus Ranta-asemakaavan muutoksen tilaaja ja laatija Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavamuutosprosessin vaiheet Ranta-asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Ranta-asemakaavamuutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Yleiskaava Rantakaava Rakennusjärjestys Rakennuksen korkeusasema Rakennuskiellot Pohjakartta RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet Ranta-asemakaavan muutoksen ratkaisu ja perusteet Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 2(20)

2 5. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavamuutoksen rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteutusta havainnollistavat luonnossuunnitelmat Rantarakentamisen sovittaminen maastoon ja ympäristöön Kohdekohtaiset perustelut ja periaatteet suunnittelualue Yleiset periaatteet ja perustelut Tammion saaren itäranta Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueella Toteutus ja ajoitus sekä seuranta PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Ranta-asemakaavan muutos koskee: Kunta: Uusikaupunki 895 Kylä: Vohdensaari 472 Tilat: Haukiranta 3-17 Kalliolinna 3-18 Lomapöheikkö Kaavamuutosalueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Vohdensaaren kylässä, Suurenvuorenkallioiden itäpuolella Tammion saaressa. Alueen etäisyys Uudenkaupungin keskustasta on noin 10 kilometriä tietä pitkin ja noin 4 kilometriä linnuntietä. Suunnittelualue koostuu kahdesta osasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1,4 ha. Suunnittelualueen sijainti Kaavamuutoksen nimi ja tarkoitus Ranta-asemakaavan muutoksen nimi on Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio). Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vakituinen asuminen yhdellä suunnittelualueen rakennuspaikalla ja korottaa kahden loma-asuntojen korttelialueen rakennuspaikan rakennusoikeutta vastaamaan nykypäivän loma-asumisen tarpeita sekä vastaamaan olemassa olevaa tilannetta Ranta-asemakaavan muutoksen tilaaja ja laatija Kaavamuutoksen on laatinut yksityisten maanomistajien toimeksiannosta REJLERS OY Antinkatu 15 B Pori Työssä ovat olleet mukana Uudenkaupungin kaupungista kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta, Ympäristö- ja luonnonvarat ylitarkastaja Kirsti Virkki. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 3(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 4(21)

3 1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavamuutosprosessin vaiheet 1. Seurantalomake 2. Ranta-asemakaavan muutos 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4. Poistuva kaava 5. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio - Vireilletulo:.. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä: Valmisteluvaiheen aineisto nähtävänä: Kaavaehdotus nähtävänä: Hyväksymispäätös:.. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Ranta-asemakaavan laadinnassa tulee tutkia, että suunniteltu loma-asuntorakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon; sekä se, että ranta - alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. MRL Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaavan muutos laaditaan alueelle, joka on suuruudeltaan 1,4 ha. Alue on osittain rakentunut ja rakennuspaikkojen koko on 0,3 ha - 0,5 ha. Suunnittelualueen ja Tammion saaren itärannan tontin rantaviiva vaihtelee metrin väillä. Alueella ei ole suojeltavaksi määriteltyjä luontoarvoja. Loma-asuntotonttien välissä kulkee sähkölinja Ranta-asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö Ranta-asemakaavan muutoksella tarkistetaan edellytykset yhteen (1) vakituisen asumisen rakennuspaikkaan (AO) ja kahden (2) lomarakennuspaikan (RA) rakennusoikeuden korottamiseen. Alueelle laadittava ranta-asemakaavan muutos noudattaa Uudenkaupungin rakennusjärjestystä rantarakentamisen sijoittumisen ja rakennustyylin (sopeutuminen luonnonja rantamaisemaan) osalta ranta-alueilla. Rakennusoikeuden nostamisen perusteita rakennusjärjestyksen mukaiseen 150 k-m 2 :in 120 k-m 2 :stä on tutkittu tonttikohtaisesti kaavamuutosalueella ja selvittämällä yleispiirteisesti Tammion itärannan toteutunutta rakentamista. Luonnosvaiheessa tehdyssä tarkastelussa voidaan todeta, että rakennusten huolellisella sijoittamisella suurempikin rakennusoikeus voidaan osoittaa pienemmille rantatonteille. Koska Tammion saaren itäosien tonttien rakentuminen näyttää toteutuneen lähelle esitettyä rakennusoikeuden korotusta, niin tällöin olisi perusteltua muuttaa kaava vastaamaan paremmin olemassa olevaa tilannetta. Tilan Haukiranta 3-17 loma-asuntojen korttelialue (RA-1) muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Paikka on vakituiselle asumiselle sovelias ja se täyttää 5000 m 2 :n minimivaatimuksen ja alueella on hyvät tekniset verkostot, jotka palvelevat hyvin nykyistä maankäyttöä mm. tie-, sähkö, vesi- ja viemäri. 3:17 kiinteistölle osoitetaan vakituisen asumisen paikka ja rakennusoikeutta 300 k-m 2. Tilat Kalliolinna 3-18 ja Lomapöheikkö 3-20 osoitetaan edelleen loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Rakennusoikeuden korottamista on tutkittu tonttikohtaisesti havainnollistavilla luonnossuunnitelmilla. Tämän perusteella on rantaasemakaavamuutoksen luonnosvaiheessa esitetty rakennusoikeuden korotusta 120 k- m 2 :stä 150 k-m 2 :in. Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy suunnittelualueella ennallaan. Ilmakuva Maanmittauslaitos. Suunnittelualue merkitty punaisella katkoviivalla. Haukiranta 3:17 tontin yleiskuvaus Haukiranta 3:17 tontilla on vastavalmistunut rantasauna, joka sijaitsee kaavan mukaisesti 20 m etäisyydellä rantaviivasta. Kiinteistön pinta-ala on 5130 m 2 ja siinä on tehty valmistelevia maansiirto- ja rakennustöitä uudelle rakennukselle Ranta-asemakaavamuutoksen toteuttaminen Ranta-asemakaavan muutos voidaan toteuttaa heti kaavan vahvistumisen jälkeen. Kalliolinna 3:18 tontin yleiskuvaus Kalliolinna 3:18 on rakentumaton ja kiinteistön pinta-ala on 3630 m 2. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 5(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 6(20)

4 Lomapöheikkö 3:20 Lomapöheikkö 3:20 tontilla sijaitsee uudehko puurakenteinen loma-asunto, autotalli, -katos ja puuvarasto. Kiinteistön pinta-ala on 4970 m 2. Virkistys Ympäröivän alueen luonnonympäristö tarjoaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet, kuten kalastus, uiminen, veneily, marjastaminen ja retkeily. Liikenne Suunnittelualueelle johtaa Tammiontie, joka liittyy etelässä Lehtiläntien kautta Uudenkaupungin keskustaan vievään Lepäistentiehen Luonnonympäristö Uudenkaupungin alueella sekoittuvat eteläinen tammivyöhyke ja pohjoinen havumetsävyöhyke. Tammio sijaitsee Uudenkaupungin vehmaassa sisäsaaristossa. Alueella kasvaa pääasiassa havu- tai sekametsää. Alueen rannat ovat kallioisia ja jyrkähköjä. Rannalla kasvaa myös nuorta koivikkoa. Kiinteistölle 3-20 johtava tie. Rakennuskanta Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi osittain rakentunutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Yksi kiinteistö on rakentumaton. Kiinteistöä Luonnonarvot Rakentumaton alue on ollut kuusivaltaista, karuimmilta osiltaan kuitenkin mäntyvaltaista kangasmetsää. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai -ohjelmia Rakennettu ympäristö Väestö Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä vakituista asumista. Yhdyskuntarakenne Alue sijaitsee sisäsaaristossa, joka on yleiskaavassa osoitettu loma-asuntoalueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Muutaman kilometrin etäisyydellä sijaitsee Vohdensaaren kylätaajama. Viime vuosikymmeninä keskustan taajama-alueet ovat levinneet kohti pohjoista ja yhdistyneet Vohdensaaren kylätaajamaan. Tammion rakennuskannan tiheys on sisäsaaristolle tyypillisesti ulkosaaristoa korkeampi ja siinä on havaittavissa kaupungin keskusta-alueiden läheisyyden vaikutus. Palvelut Alueen sisällä ei ole palveluita. Yhteiskunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Uudenkaupungin keskustassa n. 10 km:n päässä. Kiinteistö Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai inventoituja muinaismuistokohteita. Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on tie- ja sähköverkko. Alueen vakituiselle asumiselle osoitetulle rakennuspaikalle johtaa myös vesi- ja viemäriverkosto. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 7(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 8(20)

5 Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueilla tulee wc-vesille olla umpikaivo, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitokseen. Muille jätevesille on oltava saostuskaivot ja maaperäkäsittely tai muu puhdistusteholtaan vastaava käsittely. Kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. Vapautusta liittymisestä voi anoa ympäristölautakunnalta. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta. Kiinteistö Maanomistus Alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa Yleiskaava Suunnittelualue kuuluu hyväksyttyyn Uudenkaupungin yleiskaavaan. Alue on osoitettu kokonaisuudessaan loma-asuntoalueeksi (RA). Alue kuuluu yleiskaavan loma-asutuksen mitoitusluokkaan I/mv, 4 las / m-km tai 1 las / 3 ha maa-aluetta Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vahvistettu Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun kehyskuntien osalta. Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi (MRV). Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta Rantakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Kinnalan rantakaava. Suunnittelualuetta koskee rantakaavassa seuraava aluevaraus: RA-1: Loma-asuntojen korttelialue, kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja yhden saunarakennuksen, jonka kerrosala lasketaan rakennuspaikan kerrosalan osaksi. Rakennuspaikan enimmäiskerrosala on 120 neliömetriä. Saunan enimmäiskerrosala 25 neliömetriä. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 9(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 10(20)

6 - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 100 m 2 - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m 2 - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m 2 - kaksi talousrakennusta. 4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 Rakennuspaikka Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 116 :ssä: -Alueilla, joilla on voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava, noudatetaan kaavan mukaisia määräyksiä rakennuspaikan vähimmäiskoosta. -Muilla alueilla rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m² ja tarkoitukseen sovelias. Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. Tämän pykälän määräyksiä ei noudateta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Ote Kinnalan rantakaavasta Rakennusjärjestys Uudenkaupungin rakennusjärjestys määrittää rakentamista kunnan alueella. Rakennusjärjestys on hyväksytty Uudenkaupungin kaupunginvaltuustossa Siinä rantoja koskevaa rakentamista säädellään kohdassa 5. ja rakentamista asemakaavaalueen ulkopuolella kohdassa 4. 5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 5.1 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueilla Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä ja rakennuksen alimman lattiatason vähintään 1,5 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 2 metriä keskivedenkorkeudesta. Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden em. tavalla laskettavasta rantaviivasta, tulee olla kuitenkin vähintään 20 metriä. Vene- ja rantavajojen, silloin kun niiden rakentaminen on mahdollista, sijoittuminen ja korkeusasema harkitaan tapauskohtaisesti. Venevajan tulee olla sekä julkisivultaan, että väritykseltään maisemaan sopiva. Rakentamisessa on pitäydyttävä perinteisissä rakentamistyyleissä eikä rakennuksen sijoituksella saa rikkoa luonnonmaisemaa. 5.2 Rakentamisen määrä ranta-alueilla Ranta-alueella (enintään 150 metriä rantaviivasta) rakennusten yhteenlaskettu pohjapintaala/kerrosala saa olla lomarakennusten rakennus-paikalla enintään 150 m 2 ja kerrosten lukumäärä enintään yksi. Loma-rakennuspaikalla saa olla enintään 4.2 Rakentamisen määrä Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pintaalasta. Rakentaminen kellariin ja ullakolle Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se on mahdollista kun otetaan huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön Rakennuksen korkeusasema Ranta-asemakaavamuutos-alue sijoittuu Uudenkaupungin makeanveden altaan reunalle, jolla veden pintaa pidetään meren pintaa ylempänä. Makeanveden allas on merestä padottu alue, johon laskee jokia. Se toimii Uudenkaupungin vesilaitoksen raakaveden lähteenä. Mikäli merivesi on alhaalla, sen pinnankorkeutta lähialueilla on mahdollista säädellä juoksuttamalla padottua vettä ympäröivälle merialueelle. Uudenkaupungin Vesi pitää Uudenkaupungin meren rannalla yleensä alimpana suositeltavana käytettyä rakentamiskorkeutta m N 2000-järjestelmässä riittävänä rakentamiskorkeutena kaavamuutos-alueella. Merenpinnan luontainen vaihtelu on yleisesti ottaen suurempaa kuin makeanvedenaltaassa Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa Pohjakartta Nykyisen kaavan pohjakartta tullaan päivittämään uusien rakennusten ja kiinteistörajojen sekä teiden osalta. Kaupungingeodeetti hyväksyy pohjakartan. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Hankkeen lähtökohtana on nykyisen ranta-asemakaavan päivittäminen vastaamaan uusia vakituisen ja loma-asumisen tarpeita sekä huomioimaan olemassa oleva toteutunut rakentaminen. Rakennusoikeuksia korotetaan ja yksi loma-asumisen rakennuspaikka muutetaan vakituisen asumisen rakennuspaikaksi. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 11(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 12(20)

7 4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelun käynnistämisestä päätettiin Uudenkaupungin teknisessä lautakunnassa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia voivat siten olla esimerkiksi kunnan hallintokunnat, valtion viranomaiset, asukas- ja ympäristöyhdistykset tai kylätoimikunnat. - Alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat - Paikallisyhdistykset, alueen käyttäjät ja yhteisöt - Uudenkaupungin kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee - Varsinais-Suomen ELY-keskus - Varsinais-Suomen liitto - Sekä muut, joita hanke saattaa koskea Vireilletulo Vireille tulo: Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavamuutosluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Täydennetään kaavaprosessin edetessä: OAS oli nähtävillä.... Kaavaluonnos oli nähtävillä.... Kaavaehdotus oli nähtävillä Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu: Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet Alueelle laadittava ranta-asemakaavan muutos noudattaa Uudenkaupungin rakennusjärjestystä rantarakentamisen sijoittumisen osalta ranta-alueilla. Rakennusoikeuden nostamisen perusteita rakennusjärjestyksen mukaiseen 150 k-m 2 :in nykyisestä 120 k- m 2 :stä on tutkittu tonttikohtaisesti kaavamuutosalueella ja selvittämällä yleispiirteisesti Tammion itärannan olemassa olevaa tilannetta. Ks. Kohta 6.1 Ranta-asemakaavan tavoitteet noudattavat Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisia yleisiä tavoitteita koskien ranta-alueiden huolellista suunnittelua. Rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä siihen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Maa- ja metsätalouden lisäksi aluetta voidaan käyttää asumiseen, matkailuun, retkeilyyn ja haja-asutusluonteiseen pysyvään asumiseen. Yleiskaavassa alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi. Alueella ei ole suojeluohjelmia, jotka ohjaisivat suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on päivittää alueen toimintoja maakuntakaavan ja yleiskaavan suunnittelumääräyksiä noudattaen Ranta-asemakaavan muutoksen ratkaisu ja perusteet 5. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1. Kaavamuutoksen rakenne Perusteluita vakituisen asumisen sijoittumiselle ja rakennusoikeuden korottamiselle Hyvä sijainti ja yhdyskuntatekniset valmiudet Yhteiskunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Uudenkaupungin keskustassa, noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suunnittelualueelle on hyvät valmiudet vesi- ja viemäriliittymään sekä rakennuspaikalle johtava tie soveltuu tarvittaessa raskaammallekin kalustolle. Ei haitallista vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen Vakituisen asumisen osoittaminen asemaakaavoittamattomille alueille hajauttaa yhdyskuntarakennetta, mutta ranta-asemakaavan muutoksella osoitettava asumisen määrä on kuitenkin vähäistä ja alueen sijainnillinen saavutettavuus on hyvä ja palvelut ovat lähellä. Voidaan todeta, ettei tästä synny haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Tammioon sekä sitä ympäröiviin saariin on osoitettu muutamia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja. Ks. sivu 20 Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueilla. Rakennuspaikkakohtaiset perustelut Ks. Kohta 6.1. RA tonttien korkeammalla rakennusoikeudella pyritään vastaamaan loma-asumisen uusiin tarpeisiin, joka tarkoittaa väljempiä sisätiloja, parempia harrastusvälineiden säilytysmahdollisuuksia sekä teknisesti korkeatasoisempia ratkaisuja. AO tontin rakennuspaikka on sovelias asumiselle, rakentamiseen kelvollinen maaperältään ja riittävän suuri eli koko täyttää Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaisen 5000 m 2 :n vaatimuksen vakituisen asumisen rakennuspaikasta. Vapaa-ajanasumisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi vakituiset asunnot voivat tukea olemassa olevaa lomarakentamista tuoden helpotusta esimerkiksi ympärivuotiseen ja - vuorokautiseen valvontaan ja huolenpitoon alueella. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan lisä- ja uusirakentamisen suunnittelulle edellytykset, joka mahdollistaa laadukkaiden ja rantamaisemaan sopivien vapaaajanasuntojen toteuttamisen. Loma-asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen kerrosluku on I ja se on kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen. Erillispientalotontin kerrosluku on I ½. Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy samana. Suunnittelualueelle osoitetaan kaksi (2) loma-asumisen rakennuspaikkaa ja yksi (1) vakituisen asumisen rakennuspaikka. Suunnittelualueelle osoitetaan yksi korttelialue, jonka tontti 1 osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja tontti 2 lomaasuntojen korttelialueeksi (RA) sekä toinen korttelialue, jonka tontti 1 osoitetaan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Erillispientalojen korttelialueella (AO) yhteenlaskettu rakennusoikeus on 300 k-m 2. Loma-asuntojen korttelialueiden yhteenlaskettu rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 150 k-m 2, joka on Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukainen kaavoittamattomien haja-asutusalueiden rantavyöhykkeille osoitettu rakennusoikeus. Uudenkaupungin ranta-alueilla on kuitenkin tapauskohtaisesti osoitettu rantaasemakaavoissa rakennusjärjestystä korkeampia rakennusoikeuksia, mikäli niille on ollut perustellut edellytykset. Alueelle ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Kaavamuutokseen on osoitettu 1 vakituisen asumisen rakennuspaikka ja 2 lomarakennuspaikkaa säilyy entisellään. Ranta-asemakaavan muutoksen pinta-ala on 1,4 ha. Loma-asuntojen korttelialuetta (RA): 0,9 ha Erillispientalojen korttelialuetta (AO): 0,5 ha Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 13(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 14(20)

8 5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3. Aluevaraukset Ranta-asemakaavan muutoksella on pyritty varmistamaan edellytykset laadukkaiden ja rantamaisemaan sopivien vapaa-ajanasuntojen suunnittelulle alueen ominaispiirteitä hyödyntäen ja ympäristön erityisarvot huomioiden. Kaava-alueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti. Asetuksella ehkäistään lähiympäristön, kuten pohja- tai kaivoveden, pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieenisyyshaittoja. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä kaupungin vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta voi myöntää ympäristö- ja lupalautakunta. Näin voidaan arvioida, että kaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteutuminen ei myöskään vaaranna vesiympäristöä Korttelialueet LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 100 k-m 2 lomaasunnon, yhden enintään 25 k-m 2 saunarakennuksen, yhden enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä kaksi talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m 2. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti luvulla. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 150 k-m 2 omakotitalon, yhden enintään 25 k-m 2 :n saunarakennuksen, yhden enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä kaksi talousrakennusta. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti luvulla Muut alueet MAA- JA METSÄTALOUSALUE Alueella ei ole rakennusoikeutta. Yleiset määräykset Rakennukset tulee rakentaa sopivina ryhminä julkisivumateriaalin ja -värin sekä kattokaltevuuden suhteen yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Lisäksi rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla puuta. Rakennettaessa rantavyöhykkeelle on rakennuksen harjan oltava pääsääntöisesti rannansuuntainen. Rakennettaessa ranta-alueelle tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan. Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu, olla vähintään 30 metriä ja rakennuksen alimman rakentamiskorkeuden oltava vähintään +2,32 metriä N 2000-järjestelmässä. Kaavamuutosalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely hoidetaan voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti sekä kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä noudattaen. Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Jätteenkuljetus hoidetaan kaupungin määräyksien mukaan. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan ohjeellisena Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Uudenkaupungin yleiskaavassa suositellaan vakituisen asumisen sijoittamista asemakaavoitetulle keskusta-alueelle tai kylätaajamiin. Vakituisen asumisen osoittaminen ranta-asemakaavoitetulle alueelle Tammioon hajauttaa jonkin verran tätä tavoitetta, vaikkakin alue sijaitsee melko lähellä Vohdensaaren kyläkeskusta (noin 4,5 kilometrin etäisyydellä). Uudenkaupungin keskustaan matkaa suunnittelualueelta on noin 10 kilometriä. Kaavalla osoitettavan vakituisen asumisen määrä on kuitenkin vähäistä ja alueen sijainnillinen saavutettavuus lähellä palveluja on kohtuullisen hyvä. Näin ollen voidaan todeta, että vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen jäävät vähäisiksi Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavan muutoksen määräyksissä on huomioitu uudenkaupungin rakennusjärjestys ja Uudenkaupungin yleiskaavan määräykset koskien rakennusten sijoittelua ja rakennustyyliä rantavyöhykkeellä. Näin ollen voidaan todeta, että rantaasemakaavan muutoksella on pyritty muodostamaan mahdollisimman yhtenäinen ja ympäristökuvallisesti sopusuhtainen kokonaisuus naapuritonttien kanssa Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Rakentamista on ohjattu Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräykset huomioiden niin, että rakennusten sijoittelussa pyritään maiseman luonnonmukaisuus säilyttämään. Myös rakennusten etäisyydet rantaviivasta on määritetty Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksien mukaisesti. Sekä kaavamuutosalueella että sen läheisyydessä on rakentuneita rannanosia, joten voidaan todeta, että kaavan vaikutukset maisema-arvoihin jäävät vähäisiksi Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla synny häiriötekijöitä Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty liitteessä Nimistö Alueelle ei tule uusia nimiä. Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta, tulee olla vähintään 20 metriä. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 15(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 16(20)

9 6. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1. Toteutusta havainnollistavat luonnossuunnitelmat Uusien rakennusten osalta tonteilla on tutkittu sijoituspaikkoja ja etäisyyttä toisiinsa. Sijoittelussa on huomioitu ilmansuunnat, maastonmuodot sekä rantaympäristöön jo rakentuneet muut lomarakennukset sekä maisemalliset tekijät Rantarakentamisen sovittaminen maastoon ja ympäristöön Luonnossuunnitelmissa on tutkittu RA-tonttien rakennusoikeuden kasvattamista nykyisestä 120 k-m ²:stä 150 k-m ²:in ja yhden rakennuspaikan muuttamista RA:sta AO:ksi. AO Rakennusten suuntaus Näkymät merelle ovat pyritty samaan mahdollisimman avoimiksi sijoittamalla mereltä katsottuna rakennukset tontin pidemmän sivun kanssa samansuuntaisesti. Ranta-saunojen harjan suunta on rannansuuntainen korostaen horisontaalia linjaa. AO tontille päärakennuksen harjan suunta on rannansuuntainen, koska ko. tontti on muita leveämpi. RA-tonteilla loma-asunnon harjansuunta on tontin pidemmän sivun suuntainen. Pihapiirin luominen Sijoittamalla rakennukset tiiviimpään muodostelmaan saavutetaan tunnelmallisempi ja suojaisampi pihapiiri. Lisäksi saadaan paremmin sekä näkö ja meluestettä/suojaa naapureihin. Yksityisyyden ja oman rauhan korostaminen onnistuu luomalla selkeät pihapiirit rakennusten keskinäinen etäisyys alle 20 m. Syntyy vaikutelma, että alue on pihapiirikäytössä ja on yksityinen alue. Ilmansuunnat Ilmansuuntien huomioimisella saadaan luotua aurinkoisempia, lämpöisiä ja valoisia oleskelupaikkoja. Samalla korostuu viihtyisyys ja toimivuus Kohdekohtaiset perustelut ja periaatteet suunnittelualue RA tonttien rakennusoikeuden korottamisella pyritään vastaamaan loma-asumisen uusiin tarpeisiin, joka tarkoittaa väljempiä sisätiloja, parempia harrastusvälineiden säilytysmahdollisuuksia sekä teknisesti korkeatasoisempia ratkaisuja. RA AO tontilla on valmiudet vesi- ja viemäriliittymään sekä rakennuspaikalle johtava tie soveltuu tarvittaessa raskaammallekin kalustolle. Vapaa-ajanasumisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi vakituiset asunnot voivat tukea olemassa olevaa lomarakentamista tuoden helpotusta esimerkiksi ympärivuotiseen ja - vuorokautiseen valvontaan ja huolenpitoon alueella. Rakennuspaikka on sovelias asumiselle, rakentamiseen kelvollinen maaperältään ja riittävän suuri eli yli 5000 m² sekä muita tontteja leveämpi. Asuinrakentaminen on sopusoinnussa muun rantarakentamisen ja maiseman kanssa alueella. Esimerkkiluonnokset rakennuksien sijoittumisesta ja piha-aluejärjestelyistä RA- ja AO-tonteille. RA Rantarakentamisessa toiminnat jakautuvat eri rakennuksiin, jolloin hallitsematon piha-alueen rakennusten sijoittelu voi pienemmälläkin rakennusoikeudella/ rakentamisella antaa vaikutelman, että ranta-alue tukkeutuu ja halkimenevät näkymät peittyvät. Edellä kuvatun tilanteen korjaamiseksi on lähtökohdaksi otettu suljetumpien pihapiirien luominen, jolloin saadaan avatuksi paremmin näkymiä merelle ja mereltä maalle. Ranta-alueesta saadaan näin muodostettua levollisempi vaikutelma molempiin suuntiin Yleiset periaatteet ja perustelut Tammion saaren itäranta Olemassa oleva tilanne Ranta-alueen pienempien ja kapeampien tonttien leveys vaihtelee välillä m ja tonttien syvyys on keskimäärin runsaat sata metriä. Nämä kapeammat ja pidemmät tontit ovat pinta-alaltaan alle puolihehtaaria. Pohjoisimmat tontit ovat isompia ja ne ovat leveydeltään keskimäärin metriä ja syvyydeltään 80 metriä. Tonttien pinta-ala on yli puolihehtaaria. Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 17(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 18(20)

10 Maanomistajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdasta on tarkasteltu Tammion saaren itärannan rakentamisen määrää ja sijoittumisen sopeutumista rantamaisemaan sekä muuhun ympäristöön. On haluttu ottaa huomioon myös se mahdollisuus, että naapuritonttien omistajat eli ranta-alueen muut kiinteistöt haluavat samansuuruisen korotuksen rakennusoikeuteen Vakituisen asumisen sijoittuminen lähialueella AO Toteutunut rakentaminen on hajanaista ja rakennukset eivät muodosta selkeitä pihapiirejä. Tontti- ja korttelikokonaisuuteen on mahdollista saada luoduksi yhtenäisyyttä. Lisärakentamisella voidaan jopa parantaa tilannetta ja uudisrakentaminen voidaan sovittaa paremmin ympäristöön sopivaksi. Edellä esitetyllä tavalla tonttikohtaisesti voidaan selkeyttää rakentamisesta vapaiden ja luonnonmukaiseksi jätettävien alueiden merkitsemistä, jolloin jää mahdollisimman paljon ranta-alueesta luonnontilaan vaille liiallista muokkaamista. Tammion saaren itäosien tonttien rakentuminen näyttää toteutuneen lähelle esitettyä rakennusoikeuden korotusta. Tällöin olisi perusteltua muuttaa kaava vastaamaan paremmin olemassa olevaa tilannetta. Ks. sivu 20. Kaavamuutosalue merkitty punaisella rajauksella kartalle Toteutus ja ajoitus sekä seuranta Toteutus on mahdollista, kun kaavamuutos on astunut voimaan. Rakentamisalueiden toteuttaminen riippuu maanomistajan tarpeista ja aikatauluista. Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen valvoo alueen rakentumista. Porissa , tarkistettu REJLERS Oy Antinkatu 15 B Anne Karlsson arkkitehti SAFA, YKS Pori Kirsti Kanerva arkkitehti SAFA OLEMASSA OLEVA RAKENNUS MAHDOLLINEN UUDISRAKENNUS Antti Autio insinööri AMK Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 19(20) Osan Kinnalan ranta-asemakaavasta muutos (Tammio) - kaavaselostus , tarkistettu Sivu 20(20)

UUSIKAUPUNKI VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

UUSIKAUPUNKI VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kuva Pekka Alho UUSIKAUPUNKI VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS SAARELAN RANTA-ASEMAKAAVA Selostus koskee 10.6.2013 päivättyä asemakaavaehdotusta Vireilletulo: 28.2.2013 Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali Ruokorauma 470470 529 536 LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiinanmaan rantaa. Naantali 28.2.2014 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/5 1. Suunnittelualue Kaavamuutosalueeseen

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.5.2012, tarkistettu 21.9.2012, tarkistettu 22.11.2012 TAMMIO - KAIRA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kunta Uusikaupunki 895 Kylä Vohdensaari 472 Tilat Koivuranta

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480 LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vainilan tilan 6:9 luoteisrantaa. Naantali 29.5.2012 / 20.12.2012 / 21.11.2013 Juha Erjanti, DI 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PYHÄRANTA. RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Matildanranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan, Kukolan kylän tilaa 631-406-2-70 Matildanranta. Sijaintikartta

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 UUSIKAUPUNKI 895 Siuttula 458 Tynki 463 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Ranta-asemakaavalla muodostuvat RA- ja M-alueet. 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot VANTTUUNLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kunta

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 261-RAK1610 SALON KAUPUNKI KORVANMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.11.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA INIÖ 150 Norrby 405 JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali 12.12.2006 / 30.12.2007 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/6 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Iniön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3

SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 2 UUSIKAUPUNKI 895 Leppäinen 431 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat AO-, LV- ja M-alueet. SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Metsäranta 1:284 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3.

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot