SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Sivu"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3 Yleinen taloudellinen kehitys 9 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 9 Kuntayhtymän henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 15 Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi 16 Ympäristötekijät 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen 20 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainoittamista koskevat toimenpiteet 21 Rahoitusasema ja sen muutokset 22 Konsernin toiminta ja talous 24 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luottamuselimet TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 29 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 29 Suoritetavoitteiden toteutuminen 40 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 41 Tilivelvollisten luettelo 46 Talousarvion toteutumisvertailulaskelmat: 47 Kuntayhtymä yhteensä 47 Turun yliopistollinen keskussairaala 51 Alueellinen erikoissairaanhoito 52 Psykiatrian tulosalue 56 Tekniset ja huoltopalvelut 57 Piirin yhteiset 58 Liikelaitosten toimintakertomukset ja tilinpäätökset: 59 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 59 Turunmaan sairaalan liikelaitos 69 Tyks-Sapa-liikelaitos 77 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen vuonna Suoritetavoitteiden toteutuminen 94 Lähetteet, palvelua saaneet eri henkilöt 97 Jonotilanne KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖS TASE-ERITTELYT 128 Taseyksiköiden erillistaseet

2 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2014 sairaanhoitopiirin tuottavuus kääntyi selkeään kasvuun. Vuonna 2012 palvelutuotantomme ns. ekvivalentteina hoitojaksoina väheni edellisestä vuodesta 1,5 %, mutta vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat 5,0 %. Vuonna 2013 vastaava tuotannon vähenemä oli 0,6 %, ja vertailukelpoisten toimintakulujen kasvu oli 3,0 %. Nyt vuonna 2014 palvelumme lisääntyivät 3,0 % ja vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat enää 2,2 %. Edeltävien vuosien kehitykseen vaikuttivat vuonna 2011 Tyksin tulipalo, vuonna 2012 palveluiden kysynnän nopea lasku ja vuonna 2013 organisaatiomuutoksen ja Tyksin uudisrakennukseen muuton aiheuttamat alkuvaikeudet. Vuosi 2014 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin saatoimme hyödyntää Tyksin organisaatiomuutoksen hyötyjä. Vuosi osoitti, että Tyksin muutokselle asetut tavoitteet toteutuvat. Se on tärkeä perusta tulevaisuuden erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiselle. Yhtä tärkeää Tyksin, sairaanhoitopiirin ja koko maakunnan kannalta oli, kun valtuusto hyväksyi U-sairaalaa korvaavan T3-hankkeen suunnitelman. Se mahdollistaa korkeatasoisen yliopistosairaalatoiminnan jatkumisen fyysiset edellytykset Varsinais-Suomessa. Koko sairaanhoitopiirissä teimme jälleen uuden ennätyksen hoidettujen potilaiden määrässä, , mikä oli peräti 4,1 % enemmän kuin vuonna Potilaiden määrän lisääntymiseen oli osaltaan syynä yhteispäivystystä käyttävien potilaiden määrän lisääntyminen 10,8 %:lla mm. uusien kuntien sopimusten kautta. Lisäksi ns. ulkokuntamyyntimme kasvoi edelleen: palveluiden myynnin rahallinen lisäys muille kuin jäsenkunnille oli vuoteen 2013 verrattuna 14,4 %. Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2014 piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 1,6 % vuotta 2013 enemmän. Potilastyytyväisyysmittauksessa saavutimme tavoitteemme. Hoidon saatavuutemme vastasi terveydenhuoltolain määrittämää minimitavoitetta paitsi niiden 119 potilaan kohdalla, jotka olivat odottaneet hoitoa yli 6 kuukautta ja niiden 37 potilaan osalta, jotka odottivat hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk. Lisäksi lähetteistämme 0,7 % ei käsitelty lain vaatiman 21 vrk:n sisällä. Kaikissa mainituissa saatavuusmittareissa tilanteemme oli vuoden 2014 lopussa parempi kuin vuoden 2013 lopussa. Tiede- ja tutkimusstrategian mukaisesti olemme aloittaneet tutkimuksen arvioinnin. Hoitotyön opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen laatu arvioitiin erinomaiseksi. Tulosalueemme saavuttivat pääosin tavoitteensa. Psykiatrian tulosalue pystyi jopa siihen, että hoitosuoritteiden lievästi lisääntyessä toimintakulut vähenivät 0,6 % vuoteen 2013 verrattuna. Tekniikan ja huollon tulosalueella merkittävä muutos oli ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan siirtyminen Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy:lle (Arkea), mistä vuoden 2014 aikana arvioitiin kertyneen 4 miljoonan euron toimintakulusäästöt. Hallintokeskuksessa toteutettiin

3 2 erillisten asiantuntijatoimistojen yhdistäminen yhteen kehittämispalvelutyksikköön. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos toteutti uuden palvelutasomäärityksen mukaisesti maakunnan kattavan ensihoidon. Tyks-Sapa-liikelaitoksessa aloittivat toimintansa Suomen ensimmäinen biopankki ja kansallinen vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus. Yliopiston sekä ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen uudisrakennuksen, Medisiina D:n tilojen vuokrasopimus solmittiin. Kliinisen mikrobiologian ja genetiikan maksupalvelutoiminta siirtyi vuodenvaihteessa Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelualueeksi. Turunmaan sairaalan liikelaitos on huolehtinut kattavasta täysin kaksikielisestä palveluiden tarjonnasta kaikilla keskeisillä erikoisaloilla. Länsirannikon työterveys Oy onnistui rekrytoinnissaan ja saavutti palveluissaan hyvän työterveyshuoltokäytännön tason. Satakunnan sairaanhoitopiiri liittyi vuoden aikana yhtiön vähemmistöosakkaaksi. Medbit Oy toimeenpani useita potilashoidon tietojärjestelmäuudistuksia sekä Varsinais- Suomen että Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella ja teki 1,3 miljoonan euron voitollisen tuloksen. Kaikkien hyvien tulostemme ja tuottavuuden kasvun takana on henkilökuntamme osaaminen ja voimakas sitoutuminen potilaidemme hyväksi. Kiitän kaikkia työntekijöitämme uutterasta työstä ja toivon, että me kaikki voivat tuntea iloa siitä, että olemme yhdessä pystyneet parantamaan työmme tuottavuutta. Siten olemme voineet parantaa yhä useamman terveyttä. Ensimmäisen kerran vuoden 1996 jälkeen sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien kokonaismäärä on vähentynyt ollen nyt 185 vakanssia pienempi kuin vuonna Henkilöstön sairauslomat vähentyivät 2 %. Keskimääräinen poissaolo sairauden vuoksi oli nyt 14,4 päivää/vuosi. Ilmoitetut työtapaturmat vähenivät 21 %. Sen sijaan valitettavia sisäilmaongelmia esiintyy edelleen useissa sairaanhoitopiirin rakennuksissa. Henkilöstön hyvinvointitutkimuksessa syksyllä 2013 havaitsimme kehittämistarpeeksi johtamisen oikeudenmukaisuuden, ja panostimme siksi kuluneena vuotena johtajakoulutukseen sekä suoritimme 57 esimiehen johtaja-arvioinnin. Ensimmäistä kertaa koko 2000-luvulla velkamäärämme pieneni, nyt 30,3 miljoonalla eurolla. Velkamäärämme oli nyt vuodenvaihteessa 259,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste parani hieman 25,9 %:sta 28,7 %:iin ja suhteellinen velkaantumisaste pieneni 64,0 %:sta 54,8 %:iin. Molemmat tunnusluvut ovat kuitenkin edelleen talouden vakauden näkökulmasta heikkoja ja järjestelmällisen työmme vakauttamisohjelmamme puitteissa on jatkuttava. Tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2014 muodostui 7.9 miljoonaa euroa, mistä satunnaisena tuottona tuloslaskelmaan kirjattiin A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 4.9 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alijäämämme supistui merkittävästi ollen nyt 10,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,8 % vuotuisista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta. Vuosi 2014 oli omasta näkökulmastamme katsottuna menestyksellinen, koska tuottamiemme palveluiden määrä kasvoi odotettua enemmän. Jäsenkuntiemme näkökulmasta tuotettujen hoitojaksojen määrä ylitti 2,6 % ja avohoitopalveluiden määrä 4,2 % tavoitteen. Vastaavasti myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1,5 % eli 7,9 milj. euroa. Tähän jäsenkuntamme eivät olleet voineet varautua. Hyvän tuottavuuskehityksen lisäksi meidän pystyttävä rakenteellisiin muutoksiin, jotka lisäävät terveyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia muillakin tavoin kuin pelkästään lisäämällä palveluiden määrää.

4 3 Vuotta leimasi pitkään jatkunut epävarmuus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Suomessa. Maan hallituksen esitys ei edennyt päätöksentekoon asti tällä kertaa. Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet ovat edelleen olemassa niin koko maassa kuin myös sairaanhoitopiirimme alueella. Valtuustomme hyväksyi uuden Terveempänä kotiin -strategian, jonka yhtenä ydinkohtana on maakunnan kattava yksi sairaala. Meillä on näin mahdollisuus käyttää Tyksin organisaatiouudistuksen etuja koko maakunnan alueella. Uudistuksen valmistelu eteni vuonna 2014 vaadittavine sääntömuutoksineen ripeästi, ja pystyimme näin myös varautumaan päivystysasetuksen vaatimien muutosten toimeenpanoon. Perustimme lähipalvelulautakunnan, jonka tehtävänä on terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä seurata lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien osalta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on jo vuonna 2014 osaltaan toteuttanut sote-lakiesityksen tavoitteita kustannustehokkaiden palveluiden yhdenvertaisesta järjestämisestä kansalaisille. Se tapahtuu tarjoamalla erikoissairaanhoidon palveluita tarvetta vastaavasti koko maakunnan alueella ja hakemalla ennakkoluulottomasti uusia tapoja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi aiempaa kiinteämmässä yhteistyössä kansalaistemme parhaaksi. SAIRAANHOITOTOIMINNAN KEHITYS TULES (tuki- ja liikuntaelinsairauksien toimialue) Vuosi 2014 oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toiminnallisesti eheä vuosi merkittävien organisaatiouudistusten välillä. Vuoden 2013 Tyksin tulosalueuudistus ja T-sairaalan käyttöönotto vaikuttivat täysimääräisesti toimintaan Tyksissä, mikä näkyy merkittävänä ja kustannusten kasvua suurempana toiminnan lisääntymisenä siis toiminnan tehostumisena. Toisaalta vuonna 2014 valmisteltiin yksi sairaala uudistus ja päivystysasetuksen voimaantulo, mitkä vaikuttavat merkittävällä tavalla erityisesti alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitopiirissä hoidettujen potilaiden kokonaismäärä kasvoi, ja hoito oli aiempaa avohoitopainotteisempaa. Toimialueen toiminta vakiintui vuoden 2014 aikana. Toimialueen potilaslähtöinen moniammatillinen erikoistuminen ja vastuualuejako mahdollisti pitkälle edenneen erikoistumisen, mutta eri vastuualueiden ja ammattiryhmien tiivis yhteistyö mahdollisti myös potilaan hoidon kokonaisuutena. Tavoitteena toimialueella on olla kansallinen johtaja, mikä edellyttää hyvää kliinistä ammattitaitoa, näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen käyttöönottoa, nopeaa hoitoon pääsyä, erinomaista potilastyytyväisyyttä, korkeaa tuottavuutta ja tutkimusmyönteistä ilmapiiriä. Hoitolinjoja on muokattu uusimpien tutkimustulosten ja analyysien perusteella vaikuttavuus näkökulmasta. Toimialueella on käynnistetty mm. LEAN-projekteja ja vertaisarvioinnin perusteella on otettu käyttöön uusia toimintatapoja. Lähetemäärät lisääntyivät toimialueella, mikä toiminnan tehostumisen kanssa johti palvelutarjonnan kasvuun. Tulojen kasvu oli huomattavasti menojen kehitystä suurempi, mikä osoittaa, että lähes entisillä resursseilla on hoidettu aiempaa enemmän potilaita. Avohoitokäynneissä, vuodeosastohoitojaksoissa tai hoitopäivissä ei tapahtunut oleellista muutosta vuoteen Toiminta

5 4 Sydänkeskus pystyttiin toteuttamaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta hoitotakuun asettamissa aikarajoissa. Sydänkeskuksen toiminta T-sairaalaan yhtenäisissä tiloissa alkoi vakiintua vuoden 2014 aikana. Tämä yhdessä toiminnan tehostumisen kanssa on mahdollistanut palvelutarjonnan kasvun, mikä näkyi myyntituottojen huomattavana ylityksenä. Tulojen ylitys on huomattavasti menojen ylitystä suurempi, mikä osoittaa että lähes entisillä resursseilla on hoidettu huomattavasti aiempaa enemmän potilaita. Lähetemäärän kasvu jatkui odotetusti edelleen ja avohoitokäynnit, vuodeosastohoitojaksot ja hoitopäivien määrä kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Nykyisellä resurssoinnilla ei Sydänkeskus voinut kuitenkaan vastata kaikkeen vaativan sydänpotilaan hoitotarpeeseen ja melkoinen osa vaativista potilaista hoidettiin tai odotteli hoitoa Sydänkeskuksen ulkopuolella muiden erikoisalojen lääkärien valvonnassa. Toimenpidemäärien kasvu oli suurinta kardiologisten toimenpiteiden ja erityisesti sepelvaltimoiden pallolaajennuksen kohdalla. Tästä ja tiukasta potilasvalinnasta huolimatta odotusajat toimenpiteisiin venyivät osalla potilaista kohtuuttomasti taudin vakavuuden huomioiden. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Sydänkeskuksessa tehtiin runsaasti erikoisosaamista vaativaa toimintaa ja myyntituotot ulkokunnilta muodostivat lähes 20 % kaikista tuotoista ja ylittivät selvästi tavoitteen. Hallitus teki huhtikuussa päätöksen sydäntoimialueen päivystystoiminnan kehittämisestä. Päätöksen mukaisesti käynnistettiin valmistelu 24/7 toimivan kardiologian toimenpidepäivystyksen aloittamiseksi vuoden 2015 alusta. Muutos toteutettiin kuntayhtymän sisäisin resurssijärjestelyin. Toimialueen toimintaa leimasivat merkittävät tilamuutokset ja niihin liittyvät toiminnan muutokset. Elektiivinen gastrokirurgia siirtyi yhdelle osastolle ja operatiivisen päivystysosaston tarvitsemat lisäpaikat jaettiin neuron toimialueelta siirtyneen verisuonikirurgian osaston potilaspaikkojen kesken. A-sairaalassa remontoitu leikkausosasto ja heräämö saatiin käyttöön keväällä ja toiminta urologian, päiväkirurgian ja Leiko-toiminnan osalta vakiintuivat syksyllä. Avohoitokysyntä lisääntyi ja toimintaa tehostettiin sekä gastrokirurgian että urologian poliklinikoilla ja siitä huolimatta potilaan hoitoon pääsy vaikeutui. Vaikeuksista huolimatta toiminta lisääntyi ja tehostui vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvio oli kokonaisuudessa arvioitu pienemmäksi, kuin toteutunut toiminta. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökulut, palvelujen ostot ja materiaaliostot. Neurotoimialue Toimialue on onnistuneesti yhdistänyt aikuisten neuroalojen potilaiden diagnostiikan ja hoidon ja kuntoutuksen. Konsepti on ainutlaatuinen maamme yliopistosairaaloissa ja myös kansainvälisesti. Hoitopäivät ja avohoitokäynnit ylittyivät käyttösuunnitelmasta. Leikkaukset lisääntyivät, mikä selittyi osittain pientoimenpiteillä, neurokirurgian jonopurun ja hoitotakuussa pysymisen varmistamisen osalta. Talousarviossa ylittyivät materiaalikustannukset, mikä johtui lisääntyneestä angiologisesta toiminnasta ja kulut eivät ole olleet toimialueen vaikutuspiirissä. Lääkekulujen ylitys johtui uusien ja tehokkaampien immunomodulatoristen lääkkeiden käyttöönotosta.

6 5 Potilastyytyväisyys kehittyi suotuisasti, mutta toisaalta koetut palvelupoikkemat ja niihin liittyvät reklamaatiot lisääntyivät neurokirurgian ja angiologian jonoista johtuen. Toimialueen toiminta oli kokonaisuudessa hoitotakuun piirissä lukuun ottamatta kipupotilaiden pitkiä leikkausjonoja. Toimialue osallistui neurokirurgian valtakunnalliseen benchmarking hankeeseen ja lisäksi käynnistettiin useita LEAN-hankkeita leikkaussali-, poliklinikka- ja osastotoiminnan osalta. Medisiininen toimialue Avohoitokäynnit lisääntyivät strategian mukaisesti edelleen ja sairaalasijat vähenivät neljällä. Hoitojaksot ja -päivät vähenivät hiukan, mutta hoitoajat pitenivät jonkin verran. Päivystyksestä (EPLL) tulleiden potilaiden määrä väheni, mikä selittää hoitopäivien vähenemisen yhdessä vähentyneiden siirtoviivepäivien kanssa. Toimialueen toimintatuotot jäsenkunnilta alittuivat mutta ulkokuntatuotot lisääntyivät oletettua enemmän. Suurin ulkokuntamyyjä oli hematologia ja siihen liittyvät kantasolusiirrot. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Uuden organisaation mukaista toimintaa hiottiin vuoden aikana ja se alkoi asettua uomiinsa. Työlääketieteen ja kliinisen genetiikan toiminta lisääntyi vuoden aikana. Toimialueella suunniteltiin myös liikennelääketieteen poliklinikkatoiminnan aloittamista. Reumasairauksien toiminta siirtyi kesän alussa kokonaisuudessa kantasairaalaan ja Paimion sairaalan tiloista luovuttiin. Päiväsairaalatoiminnan aloittaminen mahdollisti keuhkosairauksien ja sisätautien toiminnan siirtymisen samoihin tiloihin. Toimialueella aloitettiin myös LEAN-toimintaa. Avohoitokäyntien ja hoitopäivien määrät ylittyivät tavoitteisiin verrattuna, mikä osoittaa vilkasta toimintaa. Leikkausten määrät alittuivat suunnitellusta, mikä johtui korvaklinikan toiminnan hajanaisuudesta. Jäsenkunta- ja ulkokuntamyynti ylittivät talousarvion. Henkilöstökulujen talousarvioylitys johtui Eves-toiminnan kustannuksista. Palvelujen ostot ja materiaalikustannukset puolestaan alittuivat. Korvaklinikan vuodeosasto ja päivystys siirtyivät toimintavuoden aikana T-sairaalaan ja leikkaustoiminta oli jo aiemmin siirtynyt T-sairaalan leikkausosastolle. Silmäklinikan toiminnassa kaihi- ja silmänpohjarappeumapotilaiden määrät lisääntyivät, minkä vuoksi toimintaa kaihileikkausten osalta lisättiin Tyks Vakka-Suomen sairaalassa. Uutena toimintana aloitettiin suunnittelu silmänpohjarappeumapotilaiden injektiohoitojen siirtämiseksi sairaanhoitajien tehtäväksi. Silmäklinikalla aloitettiin LEAN-hanke ja sen myötä itsenäiset sairaanhoitajavastaanotot. Alueellinen hammaslääkäripäivystys siirtyi yhteispäivystyksen (EPLL) tiloihin. Korva-suusairauksien yhteisosaston muodostaminen paransi erikoisalojen yhteistyötä. Plastiikka- ja yleiskirurgian vuodeosasto muutti T-sairaalasta A-sairaalaan ja myös leikkaukset tehdään A-sairaalan leikkausosastolla, mikä on puolestaan tiivistänyt ja tehostanut toimintaa. Leikkauksista 90 % tehdään LEIKO:na. (leikkaukseen suoraan kotoa)

7 6 Syöpäklinikalla kehitettiin sähköinen sädehoitolähete, mikä nopeutti toimintaa. Sädehoidon odotusaika pysyi hyvänä ja potilaat pääsivät hoitoon n. kahden viikon sisällä. Vuoden aikana aloitettiin Saattohoitoprojekti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Lääkehoitopoliklinikan toiminta siirtyi päivystyksen (EPLL) tiloista syöpäpoliklinikan yhteyteen. Poliklinikalla hoidetaan yhteistyössä naistenklinikan ja syöpätautien klinikan potilaita moniammatillisesti. Naistenklinikka Klinikka saavutti toiminnalliset tavoitteet huolimatta sisäilmaongelmien aiheuttamista remonteista ja muista toimintaa hankaloittavista tekijöistä. Toimintakulut laskivat vähän edelliseen vuoteen verrattuna ja talousarviossa pysymisen tarkkuus parani. Toimintatuotot olivat suunnitelman mukaiset, mutta ulkokuntamyynti jäi alle arvioidun tason. Avohoitokäyntien määrä ylittyi ja hoitopäivien määrä oli linjassa tuotantosuunnitelman kanssa. Lasten ja nuorten klinikka TP1 Asiantuntijapalvelut Synnytysten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin sadalla. Leikkausten määrä ylitti suunnitelman ja oli edellisen vuoden tasoa. Osa leikkauspotilaista ohjattiin aluesairaaloihin. Toimintakulut ylittyivät talousarviosta ja suurin ylitys oli henkilöstökuluissa. Merkittävä osa toiminnasta oli päivystysluonteista tai kiireellistä, joten mahdollisuudet laajoihin toiminnan supistuksiin ja sijaistyövoiman vähentämiseen ovat vähäiset. Materiaalikustannukset ja palvelujen ostot ylittyivät. Palvelujen ostojen ylitys johtui suurelta osalta muissa sairaanhoitopiireissä tapahtuneista hoidoista. Toiminta oli vilkasta ja avohoitokäynnit ylittyivät suunnitellusta. Lisäykseen vaikutti myös toiminnan muutos; kaksi osastoa muutettiin päiväsairaalaksi. Vuodeosastopäivien määrä oli suunnitellun mukainen. Toimialueella hoito keskittyi yhä vaativampiin potilaisiin, lähes puolet kaikista hoitopäivistä oli tehohoitoa, tehovalvontaa tai vaativaa syöpähoitoa. Aktiivinen toiminta heijastui myyntitulojen ylitykseen jäsenkuntien kohdalla ja merkittävään ulkokuntatulon määrään. Tilikausi oli alijäämäinen. Menopuolella suurin ongelma oli palkkakustannukset, jotka talousarvion puitteissa jouduttiin mitoittamaan alle edellisen vuoden toteuman. Palvelujen ostot ylittyivät, vaikka ostoja Sairaanhoidollista palveluista hoidettiin alle suunnitellun ja laboratorioja kuvantamistutkimusten ostot vähenivät edellisestä vuodesta. Syynä palvelujen ostojen ylitykseen oli vaikeasti sairaiden lasten vuodeosastohoidon ostot muista sairaanhoitopiireistä. Lääkekustannuksissa ja materiaalikustannuksissa saavutettiin alitus talousarviosta. Toimialueen merkittävä uudistus oli hoitohenkilöstön sisäisen liikkuvuuden lisäys ja eri osastojen toimintojen yhdistämiset. Leikkaussalien logistiikkaa kehitettiin ja toimenpiteiden määrä lisääntyi toiminnan seurauksena. Toimialueella aloitettiin useita ulkopuolisella rahoituksella toimivia projekteja ja tutkimustyö on ollut erittäin aktiivista. Asiantuntijapalvelut tuottavat alueellisen apuvälinekeskuksen, fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan, kuntoutusohjauksen, puheterapian, psykologien, ravitsemusterapian, sosiaalityötekijän ja toimintaterapian palvelut sopimusohjausneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti toimialueille, palvelualueille, sairaanhoitopiirin liikelaitoksille ja tietyiltä osin jäsenkunnille tai terveyspalvelutuottajille ja muille sovituille yhteistyökumppaneille.

8 7 Sopimusneuvotteluiden perusteella tehtiin palvelusopimukset kaikkien toimialueiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Palvelusopimukset laadittiin vastaamaan vakansseja ja talousarvion määrärahoja. Sovitut palvelut pääsääntöisesti kyettiin toimittamaan. Henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden johtuen toimintamallin tuomista mahdollisuuksista joustavampaan henkilöstön käyttöön, rekrytointien viiveistä alkuvuona, arvioitua suuremmista sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvauksista ja lisätalousarviosta. Materiaalikustannukset ja palvelujen ostot alittuivat ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen käyttöä seurattiin sekä laskutuksen osalta että maksusitoumuspäätöksen kautta. Varsinaisen toiminnan sisällön ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen lisäksi tarvittiin merkittävä työpanos kirjaamiskäytäntöjen uudistamiseen Uranuspäivitystä ja Kanta-arkistoa varten ja Yksi sairaala-projektin läpiviennissä. Henkilöstö on ammattitaitoista, sitoutunutta, kehittämismyönteistä ja on siten mahdollistanut hyvän tuloksen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. TP2 TOTEK ( toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelut) Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue Palvelualue tuottaa Tyksin toimialueille leikkaussali- ja tehohoitopalvelut. Lisäksi palvelualue vastaa Vsshp:n alueella kroonisen kivunhoidon ja hengityshalvauspotilaiden hoidosta. Toimialueella on 49 leikkaussalia ja leikkauksia suoritettiin n Suuri osa leikkauksista on päivystysleikkauksia. Teho-osastolla on valtakunnallinen ylipainehappihoitokeskus. T-Totekin toiminta oli hyvin vilkasta ja päivystysten osuus kasvoi kattaen 65 % kaikesta toiminnasta. Neurokirurgian hoitotakuuylityksen vuoksi T-sairaalan leikkausosastolle perustettiin ylimääräinen saliresurssi asian korjaamiseksi. U-sairaalan leikkaustoimintaa vaikeutti sisäilmaongelmista johtuneet muutot ja väistöt. Naistentautien leikkausosasto toimi vaillinaisissa väistötiloissa lähes puoli vuotta ja korvaklinikan leikkausosasto ja vuodeosasto muuttivat pysyvästi T-sairaalaan ja Raision sairaalassa toiminut Päiki-yksikkö siirrettiin A-sairaalan leikkausosastolle toiminnan tehostamiseksi. Monista muutoista huolimatta toimintaluvut olivat lähes edellisten vuosien tasolla ja leikkaussalien kokonaiskäyttöasteet olivat kansallisella tasolla. Teho-osaston hoitopäivät jäivät alle suunnitellun, ja tehopalvelujen saatavuus oli hyvä. Keskimäärin 22.4 potilaspaikkaa oli käytössä 24 paikasta. Kipuklinikalla lisääntyivät lähetteet ja potilaskontaktit. Palvelualueen myyntitulon ylittyivät. Sisäiset tuotot vähenivät johtuen tehopäivien vähenemisestä. Toimintakulut ylittyivät johtuen palvelujen ostojen ja materiaalikulujen ylityksistä. Suurimmat ylitykset johtuivat välinehuollon kustannuksista ja materiaalihankinnoista, jotka olivat seurausta siitä, että hoito keskittyi yhä vaativampiin potilaisiin ja leikkaustyyppeihin. Kokonaisuudessaan tilikausi jäi alijäämäiseksi. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen kannalta keskeinen muutos liittyi Yksi sairaala - organisaatiomuutokseen ja päivystysasetuksen vaikutusten ennakointiin. Organisaatiouudistuksen myötä tulosalue liittyi vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueeseen, ja aluesairaaloiden organisaatiorakenne yhtenäistettiin Tyksin toimialarakenteen kanssa. Salon aluesairaalassa toiminnan volyymit laskivat sekä lähetteiden, leikkausten, vuodeosastopäivien että poliklinikkakäyntien osalta. Tulot ja kulut

9 8 alenivat vastaavasti. Hoitoprosesseja kehitettiin mm. lyhentäen tekonivelpotilaiden hoitopäiviä. Loimaan aluesairaalassa vuodeosastohoitopäivien määrä lasku ja avohoitokäyntien määrä nousi tavoitteiden mukaisesti. Leikkausten kokonaismäärä laski, mutta päiväkirurgian osuus nousi. Laboratorio muutti uusiin remontoituihin tiloihin. Vakka-Suomen sairaalassa lähetemäärät ja palveluja saaneiden potilaiden määrä kasvoivat, kuten myös leikkausten ja poliklinikkakäyntien määrä. Vuodeosastohoitopäivät vähenivät. Psykiatrian tulosalue Psykiatrian tulosalueen omana toimintana tuotettujen avohoitokäyntien määrä kasvoi edellisvuodesta ja ylitti tuotantotavoitteet. Ulkoisten lähetteiden määrä laski 3,9 % ja sisäisten lähetteiden määrä nousi 7,8 %. Kehitys oli tavoitteiden mukaista. Opetus- ja tutkimustoiminta Osastohoidon osalta hoitopäivien määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kertyneet hoitopäivät alittavat tavoitteen, mikä sopii tulosalueen visioon olla Suomen avohoitoisin palvelujärjestelmä. Hoitotakuussa pysymiseksi lasten- ja nuorisopsykiatriassa jouduttiin ostamaan arvioitua enemmän psykoterapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Turunmaan liikelaitoksen ja Turun kaupungin psykiatrian kanssa suunniteltiin 2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen mukaista yhteistyötä sekä käytiin neuvotteluja tulevaisuuden palvelurakenteesta ja tilaratkaisusta. Tyks on yliopistollinen sairaala, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa sekä alueen ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Toimialueilla on paljon henkilökuntaa, joka työskentelee osa-aikaisesti sekä sairaalassa että yliopiston tutkijana ja/tai opettajana. Tutkimustyö on tärkein keino kehittää uusia hoitoja näyttöön perustuen ja seurata jo annettavien hoitojen laatua. Vuosittain käynnistyy noin 150 uutta tutkimushanketta, joissa yli puolessa on mukana potilaita suostumuksensa mukaisesti. Heidän panoksensa uusien hoitojen kehittämiseen on erittäin merkittävä ja tutkimuksiin osallistuminen on upeaa vapaaehtoistyötä tietoisena siitä, ettei tutkimuksen apu välttämättä ehdi auttaa itseä. NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin ja rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä sekä toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. Se toteutti pohjoismaisten tutkimuslaitosten laatuarvioinnin. Sairaalamme arvioitiin ainoana Suomalaisena sairaalana mitalisijoille eli kolmanneksi parhaaksi kahden tanskalaissairaalan jälkeen. Tämä on tärkeä viesti potilaillekin siitä, että Tyks:ssä osataan ja Tyks:iin voi luottaa. Sairaanhoitopiiristämme tulee vuosittain yli 1000 tieteellistä artikkelia ja kymmeniä väitöskirjoja. Näistä huippututkimuksista välitetään tietoa ja oppia paitsi henkilökunnalle sairaanhoitopiirin sisäisillä nettisivuilla, myös yleisölle sanomalehtien ja aikakauslehtien palstoilla sekä yleisöluennoilla, jotka syksyllä 2014 keräsivät lähes 600 kansalaista T-sairaalan luentosaleihin. Luennot välitettiin videokokouksena myös Satakunnan ja Vaasan keskussairaaloiden luentosaleihin, joissa paikalliset ihmiset pääsivät kuuntelemaan uutta tietoa oman terveytensä ja sairautensa hoitamiseksi.

10 9 Vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä suoritti ohjattua harjoittelua tai työssä oppimista noin 2200 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. CLES (Clinical Learning Environment and Supervision Scale)-mittarin perusteella opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen laatu oli erinomainen (ka 8,9 asteikko 1-10) vuonna Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yksi sairaala - organisaatiouudistuksella tavoitellaan sairaanhoitopiirin toiminnan tehostumista uudistamalla työnjakoa sairaaloiden välillä. Hoitoketjujen tarkastelemisella maakunnallisesti tavoitellaan hoitoon pääsyaikojen ja vuodeosastohoitojaksojen keston lyhentämistä. Perusterveydenhuoltoa tukemalla tavoitellaan lähetemäärien kasvun hidastamista. Päivystysasetus edellyttää raskaan päivystystoiminnan keskittämistä Tyks kantasairaalaan. Kaikilla toimialueilla tavoitellaan aiempaa avohoitopainotteisempaa toimintatapaa. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Vuosi 2014 oli Suomen kansantaloudelle edelleen hyvin vaikea. Bruttokansantuote supistui kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 BKT supistui 0,1 %. Suomen talous kärsii kilpailukyvyn heikentymisestä ja lisäksi osa keskeisistä teollisuudenaloistamme ovat taantuvilla aloilla, minkä seurauksena vientipohjaisessa kansantaloudessa kasvua ei synny. Kansainvälisen talouden kehittyminen oli kaksijakoista. Yhdysvalloissa kasvunäkymät ovat kehittyneet euroaluetta paremmin. Myös euroalueen sisällä talouksien kehityksissä on ollut merkittäviä eroja. Toipuminen on erityisesti Suomessa selvästi hitaampaa ja heikompaa, kuin Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa. Julkisen sektorin alijäämä kasvoi ennustettuakin enemmän. Kestävyysvajeen ratkaisuksi suunnitellut julkisen sektorin rakennemuutokset eivät ole edenneet päätöksenteossa, mikä lisää entisestään lähivuosille kertyvää sopeuttamistarvetta. Kuntien yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,5 %, kun vastaavasti valtionosuudet vähenivät 1,3 %. Verorahoitus kasvoi yhteensä 1,4 %. Kuntia oli vuoden lopussa 304, joista 133 vuosikate ei kattanut poistoja. Negatiivinen vuosikate oli 14 kunnalla. Kuntien lainakanta kasvoi lähes 8 %. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoitolaissa ja kuntalaissa tarkoitettu sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka muodostavat 29 kuntaa ja kaupunkia sekä Turun yliopisto. Kuntayhtymä on ns. lakisääteinen pakollinen kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoitolain mukaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä jäsenkuntiensa alueella yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille uuden strategian vuosille , jonka perusteita, tavoitteita ja keinoja selostetaan tarkemmin aiempana tässä toimintakertomuksessa. Strategian mukaisesti vuoden 2014 aikana valmisteltiin organisaatiomuutos, jossa Tyksin hoitolinjaorganisaatiomalli ja sen mukaiset toimintatavat laajennettiin kattamaan myös Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalat. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen ja muutos tuli voimaan Uudessa organisaatiossa Tyksin toimi- ja palvelualue-johtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

11 10 Uudessa strategiassa erikoissairaanhoidon lähipalveluilla on keskeinen merkitys. Valtuusto päätti nimetä lähipalvelulautakunnan seuraamaan lähipalveluiden saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän alueella sekä huolehtimaan hallituksen apuna terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Uusi lautakunta aloitti toimintansa Sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto on siirtänyt osan päätösvallastaan kuntayhtymän puhevaltaa käyttävälle hallitukselle. Hallitus on puolestaan siirtänyt määrätyt toimivaltaansa kuuluvat asiat käsiteltäväksi valitsemilleen jaostoille. Hallitus on asettanut kaksi jaostoa: hallintojaoston ja kiinteistöjaoston. Hallintojaoston toimivalta liittyy pääsääntöisesti henkilöstö- ja talousasioiden operatiivisiin kysymyksiin. Hallitus päätti laajentaa hallintojaoston toimivaltaa, ja vuoden 2015 alusta lukien hallintojaostolle kuuluu myös konserniohjaukseen ja -valvontaan kuuluvia tehtäviä. Kiinteistöjaostolle puolestaan kuuluu sairaanhoitopiirin tilasuunnittelu ja päätöksenteko rakentamisen operatiivisissa asioissa. Liikelaitoksilla sekä alueellisen erikoissairaanhoidon ja psykiatrian tulosalueilla on johtokunnat, jotka käyttävät päätösvaltaa toimialueellaan kuntayhtymän sääntöjen mukaisesti. Alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunta toiminta lakkasi vuoden 2014 lopulla ja sen tilalle perustettiin lähipalvelulautakunta yksi sairaala -uudistuksen myötä. Tyksin, hallintokeskuksen sekä tekniikan ja huollon tulosalueilla johtokuntana toimii kuntayhtymän hallitus. Viranhaltijatasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja apunaan johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja sekä muita viranhaltijoita. Valtuusto Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vastaa valtuustokaudella jäseninen kuntayhtymän valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat kunnan koon mukaan yhdestä viiteen edustajaa ja Turun yliopisto kaksi edustajaa. Valtuuston poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Kansallinen Kokoomus 20 Paikkaa Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 16 " Suomen Keskusta 12 " Perussuomalaiset 8 " Ruotsalainen kansanpuolue 3 " Vasemmistoliitto 7 " Vihreä liitto 6 " Kristillisdemokraatit 1 " Turun yliopisto 2 " Yhteensä 75 Paikkaa Valtuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa: , ja Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 51 asiaa. Vuoden aikana jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsivat yhden uuden jäsenen ja varajäsenen sairaanhoitopiirin valtuustoon valtuustotyön jättäneiden tilalle. Valtuuston puheenjohtajana toimii kuluvalla valtuustokaudella Aila Harjanne (kok) Turusta, I varapuheenjohtajana Eero Kuisma (kesk) Laitilasta ja II varapuheenjohtajana Kaarina Ylhäinen (ps) Maskusta. Valtuusto päätti vuoden aikana hyväksyä kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2015 talousarvion sekä näihin liittyvät asiat.

12 11 Yksi merkittävimmistä valtuuston vuoden aikana käsittelemistä asioista oli huhtikuun kokouksessa hyväksytty sairaanhoitopiirin uudistettu strategia, jonka organisaatiota koskevia vaikutuksia on kuvattu edellä. Strategiaan liittyivät myös edellä viitattu hallintosäännön muutos ja lähipalvelulautakunnan valinta. Marraskuun kokouksessa valtuusto päätti hyväksyä T-sairaalan kolmannen vaiheen hankkeen toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti. Kolmannessa vaiheessa on kyse korvaavien tilojen rakentamisesta korvaamaan Tyksin käytöstä poistuvaa U-sairaalaa mm. lasten ja nuorten ja naistenklinikan tarpeisiin. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 160 milj. euroa ja tavoitteena on rakennuksen valmistuminen vuonna Valtuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessa uuden ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille aiemman tilalle. Keskeisimmät muutokset uudessa päätöksessä aikaisempaan verrattuna olivat kaikkien yksiköiden siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen, joidenkin yksiköiden yöajan toiminnan lopettaminen ja kenttäjohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen mahdollistamaan em. toimenpiteet. Muista valtuuston vuoden aikana tekemistä päätöksistä voidaan mainita päätös sairaanhoitopiirin vuodelta 1997 peräisin olevan taloussäännön lakkauttamisesta ja talouden ohjausta ja hallintaa koskevien määräysten lisäämisestä sairaanhoitopiirin hallintosääntöön. Hallitus Kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaa valtuuston vaalikaudeksi valitsema kuntayhtymän hallitus, johon kuuluu 19 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 193 asiaa. Hallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Kansallinen Kokoomus 5 Paikkaa Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 4 " Suomen Keskusta 3 " Perussuomalaiset 2 " Vasemmistoliitto 2 " Vihreä liitto 1 " Turun yliopisto 2 " Yhteensä 19 Paikkaa Hallituksen puheenjohtajana toimii kuluvalla vaalikaudella Piia Elo (sd) Turusta, I varapuheenjohtajana Juhani Leppä (kok) Turusta ja II varapuheenjohtajana Jukka Kärkkäinen (vas) Turusta. Vuoden aikana valtuusto myönsi eron yhdelle uuden hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja valitsi heidän tilalleen uudet luottamushenkilöt. Keskeisimmistä hallituksen tekemistä päätöksistä ja asiakokonaisuuksista voitaneen mainita seuraavat: Hallitus käsitteli säännöllisesti sairaanhoitopiirin talouden hallintaan ja talouden vakauttamiseen liittyviä asioita. Yhtenä tavoitteena edellä mainitussa sairaanhoitopiirin uudessa strategiassa oli myös toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen, ja strategian valmistelu oli hallituksen alkuvuoden yksi merkittävimmistä asiakokonaisuuksista. Tämän lisäksi hallitus käsitteli mm. viranhaltijoiden laatimaa selvitystä talousarviossa pysymiseksi ja sen perusteella suoritettuja toimenpiteitä. Paremman kustannustenhallinnan saavuttamiseksi hallitus päätti mm. järjestää sairaanhoitopiirin kuljetustoiminnan uudelleen siten, että materiaali- ja tavarakuljetukset

13 12 keskitettiin hallintokeskuksen logistiikkapalveluihin ja potilas- ja vainajakuljetukset Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen. Organisatorisista muutoksista hallituksen asialistalla olivat vuoden aikana edellä kuvatun Yksi sairaala -hankkeen lisäksi Turun yliopiston laboratoriotoimintojen (UTUlab) yhdistäminen Tyks-Sapa-liikelaitokseen, jota koskevan liikkeenluovutussopimuksen liikelaitoksen johtokunta hyväksyi joulukuun kokouksessaan. Hallitus käsitteli myös vuoden aikana sairaanhoitopiirin tietoliikennepalvelujen uudelleenjärjestämistä konsernipalveluna ja ko. palvelujen liikkeenluovutusta Medbit Oy:lle. Tämä muutos toteutui vuoden 2014 lopulla. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä- ja rakenne Vsshp:ssä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä virkaa ja tointa, joista 85 oli yliopiston sivuvirkoja ja 58 amanuenssien sekä harjoittelijoiden tointa. Vakanssien kokonaismäärä väheni 185 kpl edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana perustettiin yhteensä 16 uutta virkaa ja tointa. 16 vakanssista 10 on hallituksen hengityshalvauspotilaiden hoitoa varten perustamia toimia. Lisäksi Sapan johtokunta perusti kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa ja kaksi röntgenhoitajan tointa. Turunmaan sairaalan johtokunta perusti erikoissuunnittelijan toimen ja erikoislääkärin viran. Henkilöstörakennetta korjattiin myös nimikemuutosten avulla. Lääkäreiden tehtävänimikkeitä tarkistettiin 19 virassa ja hoitohenkilöstön 47 virassa tai toimessa. Lisäksi toteutettiin 2 muun viran ja toimen nimikemuutosta. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa henkilöä. Luvussa on mukana eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt ja heidän sijaisensa. Viran- ja toimenhaltijoiden määrä kasvoi vuodesta 2013 yhteensä 58 henkilöllä: vakinaisten määrä laski 142 henkilöllä ja määräaikaisten nousi 200 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisprosentti eli omaehtoinen vaihtuvuus oli 2,1 %. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77 % henkilöstöstä. Kokoaikaisessa palvelussuhteessa 92 % henkilöstöstä. Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli 83 % naisia (6 321) ja 17 % miehiä (1 256). Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2014 lopussa 43 vuotta ja vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46 vuotta. Työpanos Työpanos laskennallisina virkoina oli yhteensä Työpanos laski 1,1 % edellisestä vuodesta eli yhteensä 60 laskennallista virkaa. Työpanos kertoo, montako henkilöä keskimäärin on koko ajan työssä.

14 13 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TYÖPANOS laskennallisina virkoina Virat ja toimet (ilman varahenkilöstöä) Koko vuosi 2014 Koko vuosi 2013 Erotus Muutos % Virat ja toimet (ilman varahenkilöstöä) Työpanos % ** TYKS 2 563, , , ,5 44,8 1,8 96,8 Loimaan aluesairaala 198,9 173,2 202,9 176,0-2,8-1,6 87,1 Salon aluesairaala 255,8 251,7 257,5 251,4 0,3 0,1 98,4 Vakka-Suomen sairaala 127,5 117,0 128,9 114,2 2,8 2,5 91,8 Alueellinen erikoissairaanhoito 582,2 541,9 589,3 541,6 0,3 0,1 93,1 Psykiatrian tulosalue 529,9 463,0 530,0 457,2 5,8 1,3 87,4 Tekniset ja huoltopalvelut 663,2 497,5 923,6 713,4-215,9-30,3 75,0 Hallintokeskus 274,1 229,6 242,6 193,5 36,1 18,7 83,8 Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 237,6 244,1 184,7 189,9 54,2 28,5 102,7 Turunmaan sairaala 152,4 122,1 151,6 123,7-1,6-1,3 80,1 Tyks-Sapa-liikelaitos 807,5 723,2 803,9 707,4 15,8 2,2 89,6 VSSHP YHTEENSÄ 5 810, , , ,2-60,5-1,1 91,2 Poissaolot Poissaolopäiviä henkilöstölle kertyi yhteensä kalenteripäivää, mikä on 3 % vähemmän, kuin vuonna Merkittävin poissaolon peruste on vuosilomapäivät, joiden osuus kaikista poissaolopäivistä oli 42 %. Poissaolotuntien osuus %:na Kokonaistyötunneista Palkkakustannuksista Henkilöstö oli sairauslomalla yhteensä päivää. Sairauspäivien osuus kokonaistyöajasta oli 3,9 % ja ne vähenivät 2 % vuodesta Keskimääräinen poissaolo sairauden vuoksi oli 14,4 päivää/vuosi. Sairauspäivien kehitys vuosina (sairauspäivät/laskennallinen virka vuodessa) ,9 16,1 15,0 14,4 14,4 Henkilöstömenot Tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 371 miljoonaa euroa. Palkkojen ja palkkioiden toteuma suhteessa talousarvioon oli 101,4 ja sivukulujen 99,4. Palkkakustannukset sivukuluineen kasvoivat 1 % vuodesta Palkanlaskentajärjestelmän mukaan: varsinaiset palkat kasvoivat 1 % työaika-korvaukset kasvoivat 2 % (työaikakorvauksiin sisältyvät ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, arkipyhä- ja aattotyökorvaukset, hälytysrahakorvaukset ja varallaolokorvaukset sekä lääkäreiden aktiivityö- ja päivystyskorvaukset) lisä- ja ylityökorvaukset kasvoivat 11 % poissaolojen palkat vähenivät 1 % Kaikkien palveluksessa olleiden tehdyn työtunnin hinta ilman työnantajan sivukuluja oli 27 euroa. Vakinaisen henkilöstön osalta hinta oli 28 euroa ja määräaikaisen henkilöstön 24 euroa.

15 14 Tehdyn työn hinta euroa/tehty työtunti vuosina (Koko piirin henkilöstö) Muutos 14/ Euroa % Yhteenveto henkilöstöön vaikuttavasta toiminnasta 24,30 24,80 27,10 26,40 27,10 0,70 2,7 % Tehdyn työn hinta lasketaan kaavalla: maksetut palkat/tehdyt työtunnit. Maksetuissa palkoissa ovat mukana poissaoloajan palkat ja tehdyissä tunneissa todelliset tehdyt tunnit, ei poissaoloajan tunteja. Tehrään porukal - Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteutussuunnitelma ohjasi edelleen henkilöstöprosesseihin ja -käytäntöihin kohdistuvan kehittämistoiminnan painopisteitä. Koko henkilökuntaa koskeva, vuonna 2012 aloitettu Osaamisen hallinta - projekti jatkui osaamisen hallinnan tietojärjestelmän eli Sympa HR:n käyttöönotolla. Tietojärjestelmän kehityskeskustelu- ja osaamisen arvioinnin työkalut saatiin käyttökuntoon ja pilotoitua. Vsshp:n yhteisten osaamisten osaamiskartan lisäksi valmistui 16 ammattiryhmäkohtaista osaamiskarttaa. Työhyvinvoinnin saralla panostettiin entistä enemmän työkyvyn tukemiseen. Lisäksi laadittiin toimintatavat traumaattisen työtilanteen purulle. Traumaattisen työtilanteen ohjaajiksi koulutettiin 20 sairaanhoitopiirin työntekijää, jotka toimivat ryhmäohjaajina oman toimensa ohella. Työkaarimalli nimeltään Iästä voimaa työhön saatiin valmiiksi, mutta julkistus siirtyi alkuvuoteen Esimiestyön 360-arviointi toteutettiin syksyllä ja kohderyhmänä oli Vsshp:n ylin johto, 57 henkilöä. Palautetta kerättiin koskien kunkin henkilön näkyvää johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymistä. Vastausprosentti oli lähes 100 ja muutenkin arvioinnin läpivientiin oltiin sitoutuneita. Kehittämistoimet on määritelty yksilötasolla. Palkka- ja palvelussuhdeasioiden osalta laadittiin henkilökohtaisia lisiä koskeva uusi malli. Kannustavien palkkaelementtien osalta kehitettiin nopean palkitsemisen mukainen kiitospalkkio, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. HR-treffit, esimiehille suunnatut info-tilaisuudet, järjestettiin 6 kertaa. Tämä uusi tapa esitellä ajankohtaisia henkilöstöhallinnollisia asioita keräsi runsaasti esimiehiä paikalle. Myös Vuoden menestyjä-kannustepalkinnon viestintää uudistettiin. Vuonna 2014 järjestettiin 120 alueellisen koulutuksen tilaisuutta. Koulutuksiin osallistui henkilöä, joista noin puolet oli Vsshp:n omaa henkilökuntaa ja loput perusterveydenhuollon ja yksityisen sektorin osallistujia. Esimiesten johtamisosaamista tuettiin käynnistämällä esimiesten mentorointiohjelma ja täydentämällä ESIM I -esimiesvalmennusta ESIM II -valmennuksella, johon valittiin 25 osallistujaa. Lisäksi aloitettiin uudet MediMerc- ja JEATopintoryhmät. Työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyen järjestettiin 27 koulutustilaisuutta. Vsshp:ssä oli haettavana 526 vakituista ja 465 määräaikaista työpaikkaa, mikä on 46 % enemmän, kuin edellisenä vuonna syksyn 2013 rekrytointikiellosta johtuen. Näihin saatiin yhteensä hakemusta. Noin 96 % vakituisista työpaikoista saatiin täytettyä. Osa vakansseista jäi

16 15 täyttämättä siksi, ettei kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ollut. Rekrytointihaasteet koskivat pääosin erikoislääkärin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä. Työsuojelun haastavin asiakokonaisuus oli edelleen sisäilma-asiat. Työtapaturmien määrä väheni huomattavasti. Niitä ilmoitettiin 472 kpl, kun vuonna 2013 ilmoituksia tehtiin 573 kpl. Yleisin syy työtapaturmaan oli liukastuminen ja kaatuminen. Työsuojeluriskien arviointiohjelma otettiin käyttöön. Henkilöstökertomus Vuodelta 2014 laaditaan Vsshp:n henkilöstökertomus, joka antaa tarkempaa tietoa henkilöstön nykytilasta ja kehityssuunnasta. Lisäksi työsuojelu tekee toiminnastaan oman raportin vuosittain. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen suunnitellut rakenteelliset muutokset olivat esillä koko vuoden. Tilivuoden aikana maan hallitus antoi lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, mutta esitys ei edennyt päätöksentekoon saakka. Toimialan toiminnan organisoimiseen liittyvät kehitysnäkymät ovat varsin sekavassa tilassa, mikä hankaloittaa lähivuosien suunnittelua ja palvelurakenteen kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi päivitetyn asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksella säädettiin pääperiaatteet päivystyspalvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Asetuksen päivitykset vaikuttivat ympärivuorokautiseen perusterveydenhuollon päivystykseen ja suun terveydenhuoltoon, päivystyksenä tehtäviin leikkauksiin sekä synnytyksiin. Sairaanhoitopiirin toimintaan asetus vaikuttaa ennen kaikkea maakuntayksiköiden toimintaa muuttavasti. Kirurgista leikkaustoimintaa joudutaan uudelleen järjestelemään, mikä muuttaa potilasvirtoja sairaaloiden kesken ja lisäksi Salon yksikön synnytystoiminnan jatkamiseksi hallitus haki poikkeuslupaa. Keväällä 2014 valtuusto hyväksyi strategian päivityksen, minkä seurauksena aloitettiin hoitolinjaorganisaation laajentamisen valmistelu tavoitteena yhdistää Tyksin ja alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueet. Muutoksella haluttiin vaikuttaa erikoissairaanhoidon käyttöön ja tehostaa resurssien ohjausta hoidon järjestämiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli myös palvelun käyttäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaisin hoidon järjestäminen. Organisaatiomuutos toteutettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Palvelujen uudelleen järjestämisen suunnittelu on uuden organisaation ensimmäisiä tehtäviä. Julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisuiksi suunnitellut suuret rakennemuutokset, kuten kunta- ja sote-uudistus eivät ole toteutuneet, koska päätöksiä ei ole pystytty tekemään. Terveydenhuollon palvelujen tarpeen kasvun kiihtyminen lähivuosina väestön ikärakenteen takia lisää lähivuosien talouden ahdinkoa entisestään. Kuntatalouden heikentynyt kantokyky yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun on vaikea yhtälö ratkaistavaksi. Terveydenhuollon rakenteellisten ratkaisujen toteuttaminen vapaaehtoispohjalta näyttää Varsinais-Suomessa epätodennäköiseltä. Toimintaan tuo epävarmuutta myös se, että osa toiminnoista on toimitiloissa, joissa on sisäilmaongelmia. Tilat vaativat jatkuvaa ylimääräistä kunnossapitoa ja toiminnan uudelleensijoittamista korjausten ajaksi. Merkittävä määrä kuntayhtymän toimintaa on edelleen U-sairaalassa ja korvaavien tilojen järjestäminen koko toiminnalle kestää useamman vuoden. Toiminnan

17 16 harjoittamiseen ongelmallisessa ympäristössä liittyy kiinteistöriski, jonka hallitsemiseksi on vahvasti panostettu muun muassa erillisin projektein. Tästä huolimatta riskiä toiminnan jatkamisen edellytysten olemassaoloon kyseisissä tiloissa, ei voida täysin poistaa. SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt ovat osa kuntayhtymäkonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää. Niiden tulee kokonaisuutena tuottaa ylimmälle johdolle riittävä varmuus toiminnan tuloksellisuudesta, laillisuudesta ja hyvän hallintotavan toteutumisesta. Vuonna 2006 hallitus on hyväksynyt sairaanhoitopiirin sisäistä valvontaa määrittävän ohjeen Hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteet. Ohjeen mukaan esimiehet vastaavat siitä, että heidän alaisensa henkilöstön tehtävät ja toimintatavoitteet ovat asianmukaisesti määritelty ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen ovat olemassa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa sairaanhoitopiirin hallitus. Lisäksi tilivelvolliset viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Konsernivalvonnan perusteet on määritelty valtuuston vuonna 2008 hyväksymissä sairaanhoitopiirin konserniohjeissa. Konserniohjeiden mukaan konsernin valvonnasta vastaa sairaanhoitopiirin johtaja apunaan kuntayhtymän sisäinen tarkastus ja toimintojen vastuuhenkilöt. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sääntöjen ja muiden normien noudattamista valvotaan sekä toimielimien että viranhaltijoiden toimesta. Kuntayhtymän hallitus on delegoinut hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten seurannan hallintojaostolleen, joka käsittelee joka kokouksessaan edellisen kuukauden aikana tehdyt viranhaltijapäätökset ja tarvittaessa puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin esittämällä otto-oikeuden käyttämistä. Liikelaitosten johtokunnat harjoittavat vastaavaa laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvalvontaa suhteessa alaisiinsa viranhaltijoihin. Hallitus puolestaan käsittelee joka kokouksessaan edellisen kuukauden aikana tehdyt toimielinten päätökset ja harjoittaa vastaavaa valvontaa suhteessa toimielimiin. Esimiesasemassa oleva henkilöstö vastaa vastuualueensa talouden ja toiminnan valvonnasta sekä sääntöjen ja muiden normien noudattamisesta vastuullaan olevassa toiminnassa. Tätä seurantatehtävää tuetaan hallintokeskuksen tuottamalla talous- ja henkilöstöraportoinnilla. Viranhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty hallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta kuntayhtymän toimintasäännössä ja liikelaitosten viranhaltijoiden osalta asianomaisen liikelaitoksen toimintasäännössä. Toimintasääntöjä päivitetään säännöllisesti vastaamaan organisaation kulloisiakin tarpeita. Toimivaltuuksien keräämisellä yhteen sääntöön on tavoiteltu sitä, että asianomainen viranhaltija pystyisi helposti selvittämään omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Säännöt on myös pyritty laatimaan sanamuodoiltaan selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Erityinen vastuu alaisensa toiminnan asianmukaisuudesta on kuntalain tarkoittamilla tilivelvollisilla viranhaltijoilla. Valtuusto päivittää tilivelvollisten viranhaltijoiden luettelon valtuustokausittain.

18 Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta 17 Riskienhallinnan järjestäminen Sairaanhoitopiirissä vuonna 2014 noudatetussa raportointijärjestelmässä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain sairaanhoitopiirin laajennetussa johtoryhmässä, jossa tulosalueiden vastuuhenkilöt raportoivat alueensa talouden ja toiminnan kehityksestä sairaanhoitopiirin johtoryhmälle. Vastaavaa seurantaa ja valvontaa harjoitetaan säännöllisesti myös tulos- ja toimialueiden johtoryhmissä. Hallitukselle raportoidaan sairaanhoitopiirin taloudellisesta kehityksestä tiedoksiantoasiana käytännössä lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa ja laajemmin osavuosikatsauksien yhteydessä neljän kuukauden välein. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan sairaanhoitopiirin johtoryhmässä tavoitteesta riippuen osavuosikatsauksien yhteydessä tai erikseen määritellyn aikataulun mukaan. Hallitukselle tavoitteista raportoidaan niin ikään osavuosikatsauksissa tai tarvittaessa myös tätä useammin. Kuntalain mukaan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin ylitysoikeuksia hallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden sitoviin nettokuluihin 16,7 milj. euroa, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin euroa, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 2,4 milj. euroa ja Tyks-Sapaliikelaitoksen myyntituottoihin piirin sairaaloilta 3,0 milj. euroa. Laissa säädettyjen hoitoonpääsyaikojen noudattamista valvotaan sairaanhoitopiirissä kuukausittain keskitetysti suoritettavalla raportoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot suoritetavoitteiden toteutumisesta ja jonotustilanteesta ovat toimintakertomuksessa. Sairaanhoitopiirin riskienhallinta voidaan jakaa toiminnan, omaisuuden ja rahoituksen riskien hallintaan. Toimintaa koskevien riskien hallinta kuuluu ensisijaisesti asianomaisesta toiminnasta vastuussa olevalle viranhaltijalle. Yksikkötasoisen riskienhallinnan lisäksi sairaanhoitopiirissä toteutetaan keskitettyjä riskienhallintatoimenpiteitä mm. henkilöstöturvallisuuden, potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden alueilla. Esimerkiksi potilasturvallisuuden alalla on käytössä koko sairaanhoitopiirissä yhteinen tietojärjestelmä haittatapahtumien ilmoittamiseksi. Vuoden aikana päivitettiin suuronnettomuus- ja valmiussuunnitelmaa, joilla varaudutaan poikkeuksellisiin tilanteisiin. Toiminnan näkökulmasta nähtiin tarpeelliseksi panostaa lisää valmius/ turvallisuussuunnitteluun, minkä seurauksena vuoden 2015 talousarvioon esitettiin uuden turvallisuuspäällikön rekrytoimista. Omaisuusriskien hallintaa toteutetaan muun muassa vakuuttamisen kautta. Sairaanhoitopiirin vakuutusturvan kattavuus arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat tarkistukset. Sairaanhoitopiirin vakuutukset kilpailutetaan säännöllisesti. Rahoitusriskejä ehkäistään aktiivisella lainasalkun hallinnalla ja suojausinstrumenteilla. Sopimustoiminta Oikeudet sopimusten tekemiseen on määritetty edellä todetuissa toimintasäännöissä ja tavanomaisesti viranhaltijoille on määritetty asialajikohtaiset rajat sopimusten hyväksymiselle. Sopimusten tekemistä helpottamaan on laadittu sairaanhoitopiirin intranetiin sopimuskirjasto. Kirjasto käsittää mallipohjat keskeisimmistä sopimuksista. Sopimusten valmistelussa avustaa hallintokeskuksen hankinta- ja sopimuslakimies. Sopimukset

19 18 Sisäinen tarkastus Konsernivalvonta tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, jonka avulla seurataan sopimuskantaa kokonaisuutena ja sopimusten voimassaoloaikoja. Sopimusrekisteristä saatavat raportit ja sopimustiedon saaminen rekisteristä muutoin helposti käyttöön vaativat vielä kehittämistä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita ja tulosyksiköitä riskienhallinnan toteuttamisessa. Aiempi sisäinen tarkastaja on jäänyt eläkkeelle huhtikuussa 2014 ja uusi sisäinen tarkastaja on aloittanut tehtävässä helmikuun alussa Tehtävä oli siis täyttämättä valtaosan vuodesta Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Konserniohjauksen lähtökohtana ovat valtuuston hyväksymä strategia, konserniohje sekä mahdolliset muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Sairaanhoitopiirin konsernia johtaa kuntayhtymän hallitus. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää edustajat tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin ja edustajilla on tytäryhtiöiden hallituksissa valvontavastuu. Valtuuston hyväksymien konserniohjeiden ( ) mukaan tytäryhteisöjen on saatettava omat strategiansa linjaan koko konsernin strategian kanssa. Konserniyhteisöjen on valmisteluvaiheessa hankittava konsernijohdolta ennakko-ohjaus merkittävistä toimintaan vaikuttavista asioista. Ennakko-ohjaukset haetaan sairaanhoitopiirin johtajalta. Konserniohjeiden mukaisten ennakko-ohjeiden lisäksi sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä on käytännössä ohjattu yhtiöiden hallitukseen valittujen sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kautta. Mainitut hallituksen jäsenet ovat toisaalta informoineet sairaanhoitopiirin johtajaa yhtiöiden toiminnassa ilmenneistä omistajanäkökulmasta merkityksellisistä asioista ja vastaavasti saaneet sairaanhoitopiirin johtajalta omistajan näkemyksiä yhtiöiden toiminnasta. Tämä ohjaus on ollut epämuodollisempaa eikä sitä ole dokumentoitu. Ohjauksen lisäksi mainitut hallituksen jäsenet ovat käytännössä huolehtineet myös yhtiöiden toiminnan valvonnasta omistajanäkökulmasta mukaan lukien konserniohjeiden noudattamisen valvonnasta. Valtuusto asetti tytäryhtiöille sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä Omistajan taholta tavoitteiden toteutumista tilikauden aikana on seurattu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä (hallitus ). Ensimmäiseen osavuosikatsaukseen (käsitelty hallituksessa ) tavoitteiden toteutumisarviota ei vielä raportoitu, koska tavoitteet hyväksyttiin valtuustossa vasta aivan seurantakauden viimeisinä päivinä (valtuusto ). Hallitus on vuoden aikana päättänyt määrittää työterveyspalvelut konserniohjeen mukaiseksi konsernipalveluksi kokouksessaan , mikä on käytännössä tarkoittanut kuntayhtymän tytäryhtiö Medbit Oy:n velvoittamista käyttämään toisen tytäryhtiön eli Länsirannikon Työterveys Oy:n palveluja mm. konsernin skaalaetujen vuoksi. Hallitus on myös päättänyt määritellä tietoliikennepalvelut konsernipalveluiksi ja keskittää niiden tuotanto liikkeenluovutuksella Medbit Oy:n. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää vastuita palvelutuotannossa ja tätä kautta vähentää epäselvästä rakenteesta aiheutuvia riskejä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useaan otteeseen huomiota (mm. arviointikertomuksessa 2013) kuntayhtymän konserniraportoinnin ja - valvonnan toteuttamiseen ja esittänyt tätä koskevia kehittämisehdotuksia. Yhtenä ongelmana toteuttamisessa on ollut nimenomaisen vastuuhenkilön puuttuminen valvonnan toimeenpanon osalta. Sisäisen tarkastajan vakanssin täyttämisen yhteydessä on konserniohjauksen ja -valvonnan toimeenpano vastuutettu sairaanhoitopiirin johtajan ohjauksessa toimivalle sisäiselle

20 19 tarkastajalle ja hänen tuekseen perustettavalle konserniohjaustiimille. Rooleja ja vastuita konserniohjauksessa on muutoinkin selkiytetty hallituksen hyväksymällä toimintasäännön muutoksella. Tämän mukaan hallintojaoston tehtävänä on vuoden 2015 alusta lukien huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata muutoin kuntakonserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Johtoryhmä hyväksyi sairaanhoitopiirille uusitun ympäristöohjelman vuosille ( 41). Ohjelmassa on tarkennettu edellisen ohjelman tavoitteita ottamalla huomioon nykyiset julkiselle sektorille asetetut vaatimukset ja suositukset. Ohjelmakortteihin on määritelty resurssitarpeet, vastuut henkilötasolla, aikataulu ja tavoitteet vuoteen Uudessa ympäristöohjelmassa kolmena keskeisenä tavoitteena ovat: Järjestäytynyt ympäristöosaaminen, henkilöstön jatkuva informointi ja koulutus, erilaisten ympäristöasioiden kehityskohteiden selvittäminen. Ympäristönäkökohtina ohjelmassa ovat: Infrastruktuuri, jätehuolto, liikenne ja kuljetukset, rakentaminen, hankinnat, ympäristötietoisuus, ympäristöasioiden organisointi. Ympäristötilinpäätös Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristökulut vuonna 2014 Tili Tilin nimi Muutos % 4360 Sähkö , Lämmitys , Vesi , Jäte ja jätteen kuljetukset , Jätevesimaksut , Rakennusten kunnosspitotarvikkeet , Alueiden kunnossapitotarvikkeet , Rakennusten kunnosspitopalvelut , Alueiden kunnossapitopalvelut ,2 Kulut yhteensä ,2 Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, yllä olevaan laskelmaan on pyritty kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoittavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleiseurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä koskevista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilökunnan ympäristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille Ympäristövastuut Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa. Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntaneuvottelu

Kuntaneuvottelu Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit sairaanhoitopiirin johto tulos- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot