Aivovoimaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aivovoimaa! 2007-2009"

Transkriptio

1 Aivovoimaa! Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen aivovoimaa!-projektin raportti Helena Pietilä aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n julkaisusarjan raportti numero: 4 easerfoto.dk

2 Sisällysluettelo 1. Taustatiedot ja lähtökohta 2. Kohderyhmä ja keskeiset tavoitteet 3. Toimintatavat 4. Toteutus 4.1 Kohderyhmän etsiminen 4.2 Ryhmätoiminta Lajikokeilut Kesäkuun kulttuurikävelyt Tansseja istuen -ryhmä Ulkoiluryhmä Tasapainoryhmä luonnossa, istumatasapainoja voimaryhmä 4.3 Suvituulen esteetön frisbeegolfrata ja ulkokuntoilualue 4.4 Oppilaitosyhteistyö 4.5. Liikuntaneuvonta (ks. liite 3: DVD) Haastattelu Suunnitelman teko Ohjauskäynti Seuranta Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta interaktiivisesti

3 Sisällysluettelo Asiakkaan ohjautuminen toimintoihin Palautteet 4.6 Iäkkäiden ulkoilupäivä 4.7 Koulutukset 5. Juurruttaminen 6. Julkisuus ja tiedottaminen 7. Arviointi 8. Lopuksi Liitteet 1. Ohjaus- ja johtoryhmä 2. Artikkelikooste 3. DVD liikuntaneuvonnasta 4. Kaavioluettelo 5. Kuvaluettelo Lähteet 40 Hankkeessa tehdyt muut opiskelutyöt 40

4 Aivovoimaa!-projekti Helena Pietilä 1. taustatiedot ja lähtökohta Iäkkäälle henkilölle (yli 65 -vuotiaat) aivoverenkiertohäiriön sairastaminen tai Parkinsonin tautiin sairastuminen saattaa viedä viimeisetkin mahdollisuudet osallistua yleiseen liikuntatarjontaan tai itsenäiseen liikkumiseen. Tämä asettaa nämä henkilöt eriarvoiseen asemaan muiden samanikäisten, liikuntapalveluja tarvitsevien joukossa. Sairauden aiheuttamat vaikeudet asettavat myös liikuntaneuvonnalle monia haasteita. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle liikunnalla on kuntouttava ja kuntoutusta tukeva merkitys sekä sairauden uusiutumista ehkäisevä vaikutus. Liikuntaan osallistumisen esteinä iäkkäillä AVH:n sairastaneilla ovat esimerkiksi muuttuneen liikuntakyvyn aiheuttama liikkumis- ja kaatumispelko, erilaiset neuropsykologiset ongelmat kuten kielellisten toimintojen vaikeudet, muisti- ja hahmotusvaikeudet tai yleisluonteiset häiriöt kuten aloitekyvyn heikkeneminen, tarkkaavaisuuden häiriöt tai mielialamuutokset. Liikunta on Parkinsonin tautia sairastavalle lääkehoidon jälkeen tärkein hoitomuoto. Liikunnalla on usein välitön vaikutus fyysiseen toimintakykyyn. Parkinsonin taudin hallitsevina oireina ovat liikuntakykyä vaikeuttavat oireet kuten yllättäenkin tulevat tilanvaihtelut, jäykkyys, liikkeiden hitaus, tasapainovaikeudet ja vapina. Liikuntaan osallistumista vaikeuttavat myös kaatumispelko sekä tunneelämän häiriöt kuten masennustaipumus, aloitekyvyn heikkeneminen, taipumus sosiaaliseen eristäytymiseen tai iäkkäinä sairastuneilla muistihäiriöt. Turun Seudun Aivohalvaus- ja afasiayhdistyksessä oli yli 65-vuotiaita jäseniä 172 kpl ja Turun seudun Parkinson-yhdistyksessä 435 kpl ( ). Usein juuri ne, jotka tarvitsevat eniten liikunnan lisäämistä eivät osallistu mihinkään järjestettyyn toimintaan esimerkiksi em. potilasyhdistysten toimintaan. Sairaudesta aiheutuvien oireiden vuoksi omatoiminen tiedonhankinta tai yhteydenotto liikuntaneuvontaan tai -ryhmiin saattaa olla vaikeaa ja vaatii ammattihenkilön tai muun lähiverkoston tukea. Hankkeen kohderyhmän löytäminen ja aktivointi vaatii laajan verkoston yhteistyötä. Liikkumisen esteitä on monenlaisia. Kohderyhmän epätietoisuus omista liikkumisresursseista ja - mahdollisuuksista, ympäristön fyysiset esteet, avustajan puute tai omaisten, vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten tiedon puute sairaudesta ovat myös hyvin tavallisia liikkumisen esteitä. Kohderyhmälle suunnatun yksilöllisen neuvonnan ja ohjauksen sekä ammattihenkilöiden ja muun lähipiirin koulutuksen tarve oli ilmeinen. Aivovoimaa! -hanke oli Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja Suomen Parkinson-liitto ry:n yhteinen, Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kolmivuotinen paikallishanke. Hanke toteutettiin Rahaautomaattiyhdistyksen rahoituksella. Hankkeen toiminta-alueena oli Turku ja Turun seutu. Projektiorganisaatiossa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry hallinnoi hanketta toiminnanjohtajan vastatessa taloudesta ja projektityöntekijän vastatessa toimintojen suunnittelusta sekä käytännön toteutuksesta. Hankkeen ohjaus- ja johtoryhmään kuului laaja-alaisesti eri sidosryhmien edustajia. (LIITE 1) Aivovoimaa!-projektin raportti 3

5 2. Kohderyhmä ja keskeiset tavoitteet Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli etsiä ja ohjata liikunnan pariin yli 65-vuotiaita, AVH-sairastaneita ja Parkinsonin tautia sairastavia henkilöitä, jotka eivät olleet pystyneet liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Tavoitteena oli myös, että ammattihenkilöiden ja vertaisohjaajien taito ohjata neurologista sairautta sairastavia iäkkäitä lisääntyy ja toimijoiden välisen yhteistyön seurauksena kohderyhmän tukiverkostot vahvistuvat ja elämänlaatu lisääntyy. 3. Toimintatavat - Yksilöllisen liikuntaneuvonnan käynnistäminen - Sellaisten liikuntamuotojen käynnistäminen, joihin iäkkäät kotona asuvat AVH:ta ja Parkinsonin tautia sairastavat henkilöt voivat osallistua sekä osallistumisen mahdollistaminen - Uusien toimintamallien kehittäminen iäkkäiden kotona asuvien AVH:ta ja Parkinsonin tautia sairastavien toimintakyvyn kohentamiseen - Iäkkään henkilön tukiverkoston vahvistaminen lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä - Tiedon lisääminen ammattihenkilöille ja vertaisohjaajille AVH:ta ja Parkinsonin tautia sairastavien iäkkäiden ohjaamisesta - Materiaalin tuottaminen kohderyhmien liikuntaan liittyvästä erityistiedosta niin ammattilaisten kuin vertaisohjaajien ja läheistenkin käyttöön 4. Toteutus Toimintojen suunnittelijana ja toteuttajana oli hankkeen projektityöntekijä Helena Pietilä. Toimintaa toteutettiin laajan verkoston, oppilaitosyhteistyön ja taustajärjestöjen henkilökunnan avulla. Hankkeen aikana kohderyhmälle järjestettiin ryhmätoimintaa. Toiminnassa pyrittiin huomioimaan myös toimintakyvyltään huomattavasti heikentyneet osallistujat. Ryhmiä olivat tansseja istuen -ryhmä, tasapainoryhmä luonnossa, ulkoilu-, voima- ja istumatasapainoryhmä sekä lajikokeilu- ja kulttuurikävelyryhmä. Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sijaitsevat taustajärjestöjen, Aivohalvaus- ja dysfasialiiton sekä Suomen Parkinson-liiton toimitilat. Suvituulen lähialueelle pystytettiin esteetön frisbeegolfrata sekä ulkokuntoilualue kohderyhmien käyttöön. Kohderyhmälle suunniteltiin ja toteutettiin yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Ryhmämuotoinen liikuntaneuvontakokonaisuus toteutettiin kokeiluna hankeyhteistyön avulla interaktiivisen tv:n kautta. Hanke järjesti valtakunnallisena Iäkkäiden Ulkoilupäivänä kohderyhmälle liikuntatapahtumia sekä virkistyspäivän kohderyhmälle omaisineen. Tietoa ja yhteistyötä lisättiin eri toimijoiden kesken. Koulutuksia, luentoja ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin kohderyhmälle, vapaaehtoistyöntekijöille, omaisille, opiskelijoille ja ammattihenkilöille. Aiheina olivat esimerkiksi kohderyhmien liikunnan ja liikuntaneuvonnan erityispiirteet, tukipalvelut, terveysliikunta, ulkoiluystävätoiminta, lajisovellutukset, selkokielinen liikunnan ohjaus, kaatumisten ehkäisy, kohderyhmän liikkumisen avustaminen ja liikuntatoiminnan tukeminen. Oppilaitosyhteistyötä tehtiin harjoittelujaksojen, kehittämis- ja opinnäytetöiden puitteissa. 4 Aivovoimaa!-projektin raportti

6 Taustajärjestöjen ammattihenkilöille valmistettiin liikuntaneuvontamateriaalia sekä siihen liittyen kommunikointia tukevaa materiaalia. Hankkeen liikuntaneuvonnasta valmistettiin DVD -tallenne opetusja koulutuskäyttöön. Erityisosaamiskeskus Suvituulen esteettömän frisbeegolfradan käyttöä varten valmistettiin selkokieliset, kuvitetut ohjeet kohderyhmän, vertaisohjaajien ja ammattihenkilöiden käyttöön. Loppuraportissa kerrotaan hankkeen toiminnoista lyhyesti sekä esitellään tarkemmin kaksi toimintoa: ulkoiluryhmä ja liikuntaneuvonta. 4.1 Kohderyhmän etsiminen Asiakkaita etsittiin hankkeen liikuntaneuvontaan laajan verkoston avulla, joka koostui niin vapaaehtoisista kuin ammattihenkilöistäkin. Hankkeen toiminnoista tiedotettiin valtakunnallisissa lehdissä, potilasyhdistyksen jäsenkirjeissä, avustajakeskuksen, vapaaehtoistoimijoiden, seurakunnan sekä omaishoitokeskuksen tiedotteissa. Infotilaisuuksia hankkeen toiminnoista ja terveysliikunnasta pidettiin kohderyhmälle, omaisille, terveystoimen lääkinnälliselle kuntoutukselle, kotipalvelulle sekä erilaisille vapaaehtoistahoille. Kohderyhmää pyrittiin tavoittamaan ja motivoimaan terveysliikunnan sekä neuvonnan pariin kirjoittamalla liikunta-aiheisia selviytymistarinoita sekä terveysliikunta-aiheisia artikkeleita valtakunnallisiin lehtiin. (LIITE 2) Kuva 1. Kannustusta ja vertaistukea artikkelien avulla 4.2 Ryhmätoiminta Turussa on erityisryhmille suunnattua liikuntaa liikuntatoimen sekä potilasyhdistysten toimesta. Liikuntatoimi tukee vammaisen tai pitkäaikaissairaan järjestettyyn liikuntaan osallistumista erityisyhdistyksille maksettavien avustuksien sekä Saattajakortin avulla. Eläkeläisille tarkoitettuja etuisuuksia ovat 60+ ja 70+ -liikuntakortit (v alk. 65+). Aivovoimaa!-projektin raportti 5

7 Aivovoimaa! -hanke pyrki tarjoamaan kohderyhmälle matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jossa otettiin huomioon myös henkilöt, joiden toimintakyky oli huomattavasti alentunut. Apuvälineet ja esteettömyys pyrittiin ottamaan huomioon ja avustajien käyttöä lisättiin. Hanke pyrki tarjoamaan erilaista toimintaa kuin olemassa olevat ryhmät tarjosivat Lajikokeilut Hanke järjesti kohderyhmälle lajikokeilukertoja. Lajeina olivat sisäcurling, boccia, keilailu, istumatanssi, frisbeegolf eli liitokiekko, jooga ja puistogolf. Asiakkailla oli mahdollisuus osallistua heitä itseään kiinnostaviin kertoihin. Toteutuksessa otettiin huomioon apuvälineillä liikkuvat sekä liikunnan toimintavälineitä tarvitsevat. Lajikokeiluissa käytettiin avustajia. Omaisilla ja ystävillä oli mahdollisuus osallistua liikuntakaverina. Liikuntapaikan esteettömyys sekä saavutettavuus tarkistettiin ennalta. Ohjaajina toimivat lajista riippuen hankkeen projektityöntekijä yhdessä fysioterapeutin, vertaisohjaajan tai lajiohjaajan kanssa. Kokeilukertojen jälkeen osallistujia tiedotettiin ja annettiin materiaalia kyseisten lajien harrasteryhmistä. Kaupungin erityisryhmien sisäcurling-ryhmään siirtyi lajikokeilun jälkeen neljä asiakasta sekä yksi omainen. Lajikokeiluista heidät ohjattiin tarvittaessa hankkeen liikuntaneuvontaan.. Kuva 2. Keilailu innosti miehiä liikkumaan Kesäkuun Kulttuurikävelyt Hankkeen järjestämillä kahden sillan kiertolenkeillä Aurajoen ympäristössä tutustuttiin kävelyn lomassa uusiin ja vanhoihin kulttuurikohteisiin sekä käytiin kahvilla. Kaksi ohjaajaa, vertaistuki, omaiset, ystävät ja vapaaehtoiset avustajat sekä etukäteisselvitykset kohteiden esteettömyydestä mahdollistivat osallistumisen myös apuvälineillä liikkuville. Kävelyjen jälkeen osallistujille annettiin tietoa tai materiaalia kulttuurikohteista omatoimista liikkumista varten. Ohjaajana ja kulttuurioppaana toimi hankkeen projektityöntekijä fysioterapeutin kanssa. Kulttuurikävelyt saivat hyvää palautetta ja niille toivottiin jatkoa. Kuva 3. Kulttuurikävelijät Förillä 6 Aivovoimaa!-projektin raportti

8 4.2.3 Tansseja istuen -ryhmä Hanke järjesti tansseja istuen -ryhmän soveltuvaksi erityisesti henkilöille, joilla oli huomattavia ongelmia liikkumisessa tai jotka käyttivät apuvälinettä. Ryhmässä oli mukana AVH- ja Parkinson-asiakkaita apuvälineinään pyörätuoli, kävelyteline tai keppi. Omaiset, avustajat ja liikuntaystävät olivat tervetulleita maksutta mukaan. Ryhmässä tehtiin istuen piirileikkejä ja tansseja mukavan musiikin tahtiin kohderyhmän mukaan soveltaen. Ohjaajina toimivat senioritanssikoulutettu projektityöntekijä, kuntoohjaaja tai fysioterapeutti. Ryhmän vakiinnuttua hanke toivoi potilasyhdistyksen jatkavan toimintaa. Yhdistys ei halunnut jatkaa toimintaa, vaan toivoi parempikuntoisten kuntoliikuntaryhmää eli ryhmän toiminta loppui hankkeen loputtua. Osallistujille pyrittiin löytämään uusi, vastaavan tyyppinen tuolijumpparyhmä muualta Ulkoiluryhmä Aivovoimaa! -hankkeen järjestämään ulkoiluryhmään ohjautui asiakkaita potilasyhdistysten tiedotteiden ja terveystoimen lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Osallistujia pyrittiin motivoimaan ulkona liikkumiseen vaihtelevan ohjelman ja liikuntaympäristöjen avulla. Ulkoiluryhmän toiminnan päätyttyä heiltä kerättiin palautteet kirjallisen kyselylomakkeen avulla. Ulkoiluryhmä kokoontui kerran viikossa klo huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun saakka. Palautekyselyn vastausten mukaan ryhmän ajankohta oli kaikille osallistujille sopiva. Heinäkuussa pidettiin taukoa ja kokoontumisia jatkettiin jälleen elokuusta eteenpäin niin pitkälle kuin kelit sallivat. Osa haluaisi toimintaa myös kesäaikana, jolloin pääosa muusta liikuntatarjonnasta on kesätauolla (Kaavio 1). Kyllä 36% Ei 14% Joskus 50% Kaavio 1. Palautelomakkeen kysymys: Olisitko kiinnostunut ryhmätoiminnasta myös kesä- ja heinäkuun aikana? Ulkoiluryhmään osallistujat olivat sekä AVH:n sairastaneita tai Parkinsonin tautia sairastavia. Ryhmässä oli 4-22 osallistujaa; keskimäärin 12 henkeä/kerta, kohteesta ja säätilasta riippuen. Heillä oli käytössään pyörätuoleja, kävelytelineitä, kävelykeppejä sekä -sauvoja ja osa liikkui ilman apuvälinettä. Ryhmä oli osallistujille maksuton mutta he vastasivat itse mahdollisista kahvikustannuksista, sisäänpääsymaksuista ja kuljetuksesta. Palautekyselyn vastausten perusteella 79 % vastaajista olisi valmis maksamaan osallistumismaksun, 21 % ei osannut sanoa. Järjestäjälle ryhmän ylläpito oli kallista, vaikka ulkoilukohteet olivatkin maksuttomia. Tämä johtui ilmoituskäytännöstä, kohteiden ennakkotarkastuksista, useasta ohjaajasta sekä maksullisista avustajista. Ohjelmassa oli kävelyä, venyttelyä, tasapainoharjoituksia, ulkopelejä, ulkokuntosalilaitteissa harjoittelua sekä kaikkea mahdollista ulkoliikuntaa osallistujien toiveiden mukaan. Ulkona liikuttiin myös uusia ja Aivovoimaa!-projektin raportti 7

9 vanhoja kulttuurikohteita tutkien ja liikuntaa saatiin näin kuin huomaamatta. Ulkoilukerroilla käytiin lähes joka kerta kahvilla ja tutustuttiin uusiin liikuntapaikkoihin. Huonon sään varalle ei hankittu sisäliikuntatiloja, vaan ulkoilemaan lähtö oli jokaisen omassa harkinnassa, varusteiden ja kunnon mukaan. Osallistujille ilmoitettiin seuraava kokoontumispaikka edellisellä kerralla kirjallisesti. Kutsussa oli kartta, taustatietoja kokoontumispaikasta sekä alueesta, kulkuyhteydet, parkkipaikat sekä ennakkotietoa reitistä, esteettömyydestä ja muusta ohjelmasta. Poissaolotapauksia varten sovittiin omatoimisesta yhteydenotosta ohjaajaan saadakseen tiedon seuraavan kerran kokoontumispaikasta. Ohjaaja yleensä ehti lähettää ennen soittoa kutsun kotiin joko kirjeitse tai sähköpostitse. Palautekyselyn vastausten mukaan kutsumistapaa pidettiin erittäin hyvänä. Kuva 4. Kupittaan puita mittaamassa Lähes kaikilla osallistujilla oli vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu tai se hankittiin hankkeen aikana. Osalla asiakkaista oli afasia eli he käyttivät kuljetuksen tilaamiseen koti- tai tulkkipalvelua. Kuva 5. Tasapainoharjoituksia vedessä paljain varpain Muutama kulki ryhmään omaisen tai liikuntaystävän kuljettamalla henkilöautolla. Yhteiskuljetuksiin ei ollut tarvetta. 7% 50% 43% Helppoa Vaikeaa Jonkin verran vaikeaa Kaavio 2. Palutelomakkeen kysymys: Millaiseksi kuvailisit kulkemistasi kokoontumispaikalle? 8 Aivovoimaa!-projektin raportti

10 Kulkemisen vaikeus johtui usein sairauden oireista, ei niinkään kuljetuspalveluiden puuttumisesta. Palautekyselyn vastausten mukaan eniten osallistumista haittasivatkin sairaudesta johtuvat seikat kuten jäykkyydestä hankaloitunut pukeutuminen, kivut ja hitaus. Lääkärikäynnit ja kyydin saaminen haittasivat myös osallistumista. (Kaavio 2) Ryhmässä käytettiin yleisavustajaa ja omaiset tai liikuntaystävät olivat tervetulleita mukaan. Lähes kaikkien osallistujien mielestä oli hyvä, että ryhmä oli avoin myös ystäville ja omaisille. Vain yhdelle kyselyyn vastanneelle asialla ei ollut merkitystä. Kuva 6. Sateisen maiseman ihailua easerfoto.dk Ryhmässä oli yleensä kaksi ohjaajaa, jolloin tasoryhmien muodostaminen esimerkiksi apuvälineellä hitaammin kulkeville oli mahdollista. Ohjaajina toimivat hankkeen projektityöntekijä yhdessä fysioterapeutin tai kuntoohjaajan kanssa. Vertaisohjaajien käyttö ei toimintakyvyltään heikentyneiden ryhmissä onnistunut ilman ammattiohjaajaa. Kuva 7. Ulkoillessa näkee vuodenaikojen vaihtelun Sairastuneet eivät itsekään halunneet sitoutua säännölliseen toimintaan vertaisohjaajiksi mm. ennakoimattomien tilanvaihteluiden tai neuropsykologisten oireiden vuoksi. Palautekyselyn vastausten mukaan: easerfoto.dk - lähes 80 % vastanneista koki saaneensa tietoa tasapaino-harjoittelun merkityksestä ja 20 % koki saaneensa joskus tietoa % kertoi harjoittelun olevan sopivan rasittavaa ja 21 %:lle harjoittelu oli liian kevyttä / helppoa % vastanneista koki saaneensa tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta ja 29 %:lla vastanneista ei ollut tarvetta ohjaukseen % vastanneista oli sitä mieltä, että yleisavustajan ja kahden ohjaajan läsnäolo helpotti osallistumista, 14 % vastanneista asialla ei ollut merkitystä % vastanneista koki ohjaustoiminnan päteväksi % vastanneista koki liikkumisen ryhmässä turvalliseksi. Ryhmätoimintaan tehtiin turvallisuussuunnitelma. Osallistujat liikkuivat omalla vastuullaan, ohjaajat ja vapaaehtoistyöntekijät toimivat taustaorganisaatioidensa toiminnan vastuuvakuutuksilla. Ulkoilukohteiden valinnan kriteerinä olivat sijainti lähiympäristössä, mielenkiintoiset kulttuurikohteet, mahdollisuus tutustua kohdealueen ulkoliikuntavälineisiin tai läheisiin liikuntapaikkoihin, kohteiden saavutettavuus myös omatoimisen liikunnan kannalta, hyvät kulkuyhteydet mm. julkiset liikenneyhteydet Aivovoimaa!-projektin raportti 9

11 ja invataksien pääsy kokoontumispaikan läheisyyteen, selkeät reitit ja opasteet tai kartat, levähdys- ja taukopaikkojen läheisyys, mahdollisimman esteetön ympäristö monentasoisille liikkujille myös taukopaikat huomioiden. Reittien ja kahvipaikkojen esteettömyys selvitettiin ennakkotarkastuksella ja lisäksi esteettömyystietoja antavilta internetsivuilta (www.turkukaikille.info). Palautelomakkeen vastausten perusteella 79 % vastaajista piti kohteita sopivina itselleen liikkumisen sekä esteettömyyden kannalta ja 21 % vastaajista osittain sopivina. Ulkoilukohteita olivat esimerkiksi: - Aurajoen rannan kulttuurikohteet - Ekvallan esteetön uimaranta; leikkipuisto, ulkokuntoilulaitteet - Erityisosaamiskeskus Suvituulen lähimaasto ja ulkoilualueet - Halisten ulkoilureitti, Virnamäen muinaisjäännökset - Heikkilän kasarmialue - Kupittaan puisto - Ruissalon kasvitieteellinen puutarha - Ruissalon pitsihuvilat -kävelyreitti - Raunistulan kaupunginosa - Turun uusi pääkirjasto - Turun vanha hautausmaa Lähes kaikki osallistujat (93%) pitivät kohteita erittäin mielenkiintoisina. Vain yhden vastaajan mielestä kohteet olivat vain osittain mielenkiintoisia. Aluksi kulttuurioppaina käytettiin ulkopuolista tahoa esimerkiksi kohteen omaa esittelijää. Oppaat tunsivat kohteen mutta eivät tunteneet kohderyhmän erityisongelmia tai osanneet toimia yleensä iäkkään asiakkaan kanssa. Oppaille annettiin aina esittelyä tilattaessa esitietoa ryhmästä ja kerrottiin toiveista. Tästä huolimatta osallistujista tehtiin joskus liian sairaita ja esimerkiksi kehotettiin levähtämään jatkuvasti ohjaajien yrittäessä saada heitä liikkumaan, esittelypuhe pidettiin liian hiljaisella äänellä tai vaikeaselkoisesti, jolloin esittelyä oli hankala seurata. Kulttuurikohteiden esittelyssä päädyttiin ohjaajien pitämään jokamiesesittelyyn, jota täydensivät osallistujien omat tiedot tai muistelut kohteesta. Palautelomakkeeseen vastaajat olivat merkinneet useita osallistumiseen motivoivia tekijöitä. Suosituimmaksi nousivat ulkoilu/kävely ja kulttuurikohteet. Ryhmähenki ja muu harjoittelu esim. venytykset tai tasapainoharjoitukset, joita tehtiin aina ulkoilun lomassa, nousivat myös suosituiksi tekijöiksi. (KAAVIO 3) 21% (13) 16% (10) 2% (1) 5% (3) 11% (7) 8% (5) 17% (11) 21% (13) ulkoilu/kävely muu harjoittelu, esim. venytykset tai tasapainoharj. kulttuurikohteet ryhmähenki ulkopuolisen kannustus kahvihetket ohjaajat mielenkiintoinen ohjelma Kaavio 3. Palautelomakkeen kysymys: Mistä pidit ulkoiluryhmässä, mikä sai osallistumaan? (Suluissa vastanneiden henkilöiden lukumäärä) 10 Aivovoimaa!-projektin raportti

12 Ryhmään sitouduttiin hyvin sen kahden vuoden toiminta-aikana johtuen edellä mainituista tekijöistä. Motivaatioon vaikuttivat myös laadukas ohjaustoiminta, turvallisuus ja toimintakyvyltään alentuneiden, apuvälineillä liikkuvien osallistujien huomioon ottaminen. Poissaolojen jälkeen henkilökohtainen yhteydenotto kutsulla sekä avoimuus ystäville ja omaisille kannustivat osallistumaan säännöllisesti. Neljä osallistujaa keskeytti toimintaan osallistumisen. Keskeyttämisen syyt olivat: radikaalisti huonontunut terveystilanne, hankkeen liikuntaneuvonnan opastaman, muun liikuntaryhmän päällekkäisyys ja henkilökohtaisen ulkoiluystävän puute (mukana osallistuneen omaisen siirtyminen takaisin työelämään) sekä yhdellä osallistujalla motivaation puute ulkoliikuntaan. Kaksi henkilöä osallistui ryhmään sovitusti vain sen osan kaudesta, jolloin muun tahon järjestämä liikuntatoiminta oli kesätauolla. Osallistujia kannustettiin jatkamaan omatoimista ulkoilua. Omatoiminen liikuntakerta ilman ohjaajaa järjestettiin tutussa Erityisosaamiskeskus Suvituulen ympäristössä. Paikalla oli yleisavustaja ja jokaiselle liikkujalle oli varattu yllätyspaketti. Paketti sisälsi liikuntaan liittyviä tuotteita mm. heijastinliivit, heijastinnauhan ja proteiinipirtelön. Osallistujamäärä oli noin puolet normaalista. Ulkoilukauden jälkeen järjestettiin lopputilaisuus, jossa nautittiin pullakahvit, muisteltiin kohteita ja harjoituksia valokuvien avulla. Osanotto oli aina runsasta ja lähes kaikilla oli mukanaan omainen tai liikuntaystävä. Kohteena olleista paikoista annettiin karttoja omatoimista ulkoilua varten sekä liikunnan jatkuvuuden turvaamiseksi tiedotettiin kaupungin järjestämästä talvikauden kävelyryhmästä lämmitettävällä tekonurmikentällä. Kuva 8. Porraskävelyn harjoittelua Erityisosaamiskeskus Suvituulen leikkipuistossa Edellisten vastausten perusteella ryhmä oli tyytyväinen valittuihin ulkoilukohteisiin ja he olivat saaneet tietoa ja karttoja kohteista. Kysyttäessä jatkoaikeita omatoimiseen liikuntaan näissä kohteissa, selkeästi motivoituneita löytyi vain 36 % vastaajista. Projektityöntekijän aikaisemman kokemuksen perusteella voi todeta, että Kuva 9. Tasapainoharjoittelun riemua itseohjautuvissa eli ilman ohjaajaa toimivissa ryhmissä osallistumismotivaatio vähenee ajan myötä. Johtopäätöksenä voisi todeta, että ryhmämuotoinen toiminta yhdistettynä laadukkaaseen ohjaukseen motivoi liikkumaan erityisesti henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut. (KAAVIO 4) Aivovoimaa!-projektin raportti 11

13 36% 57% kyllä ei en osaa sanoa 7% Kaavio 4. Palautelomakkeen kysymys: Aiotko ulkoilla myöhemmin samoissa paikoissa omatoimisesti? Tasapainoryhmä luonnossa, istumatasapaino- ja voimaryhmä Turun Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman seitsemän opiskelijaa järjestivät hankkeessa opinnäytetöihinsä liittyen ohjattua terapeuttista harjoittelua noin kymmenen viikon ajan kaksi kertaa viikossa. Hankkeen toiveesta opinnäytetöiden aiheissa ja harjoittelumuodoissa pyrittiin erityisesti yhdistämään harjoittelu arkipäivän kokemuksiin ja huomioimaan huonokuntoiset asiakkaat. Harjoittelujakson jälkeen kartoitettiin kirjallisen kyselyn avulla osallistujien subjektiivisia kokemuksia omasta liikkumiskyvystä sekä toiminnan psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Esimerkiksi tasapainoryhmä luonnossa -ryhmä laittoi luonnon virkistysarvolle suuren painon ja jokaisen ryhmäkerran jälkeen nautittiinkin retkikahvit ulkona. Opiskelijoille järjestettiin ennen tutkimustyötä perehdytys kohderyhmän erityispiirteisiin. Hankkeen toiveesta opiskelijat järjestivät ryhmälle ennen harjoittelun alkua infotilaisuuden sekä harjoittelun loputtua päätöstilaisuuden, jossa kerrottiin tuloksista ja muisteltiin tehtyjä harjoituksia. Osallistujat saivat myös yksilöllisen palautteen ja kotiohjeet kirjallisena sekä tarpeen vaatiessa heidät ohjattiin hankkeen liikuntaneuvontaan. Kuva 10. Metsän ominaisuuksia käytettiin harjoittelun välineinä Tasapainoryhmä luonnossa -ryhmän taustalla olevan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikkumiskyvyn ja asennonhallinnan muutoksia AVH- ja Parkinson-kuntoutujilla metsässä toteutetun terapeuttisen harjoittelujakson jälkeen. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että metsässä toteutettu terapeuttinen harjoittelu saattaa soveltua kohtalaisen hyväkuntoisille ikääntyneille neurologisille kuntoutujille, kun halutaan harjoittaa heidän liikkumiskykyään ja kehittää heidän käsitystään omasta liikkumiskyvystään realistisemmiksi. Harjoittelumuodon etuina ovat virkistysarvo, sosiaalinen kanssakäyminen, lisääntynyt tietoisuus omasta liikkumiskyvystä sekä lisääntynyt luottamus omiin taitoihin. Loppukyselyn avulla osallistujilta kerättiin harjoittelujakson jälkeen palautetta harjoittelusta, sen vaikutuksista sekä heidän kokemuksistaan. 12 Aivovoimaa!-projektin raportti

14 Esimerkki loppukyselyn tuloksista: Ryhmässä harjoittelu koettiin myönteisenä, sen arvioitiin olevan kannustavampaa, hauskempaa, mukavampaa ja motivoivampaa. Heidän omien arvioidensa mukaan liikkumiskyky parani sekä sisällä että ulkona mutta enemmän kuitenkin ulkona. Jokapäiväisen fyysisen aktiivisuuden ja vireyden koettiin lisääntyneen tai pysyneen ennallaan. Liikunnan harrastaminen sinänsä ei juuri lisääntynyt, mutta ryhmäläiset kommentoivat esimerkiksi, että Olen tullut aktiivisemmaksi. Leivon, teen ruokia, korjaan vaatteita, Jaksan paremmin esim. kävellä ulkona ja Olen ollut aktiivisempi tekemään omia, vaativampiakin tasapainoharjoituksia kotona. Voimaryhmän taustalla olevan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahdeksan viikkoa kestävän lihaskuntoharjoittelun aikaansaamia muutoksia Parkinson-potilaiden liikkumisessa ja toimintakyvyssä. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä, että kahdeksan viikon lihaskuntoharjoittelulla voidaan saavuttaa positiivisia muutoksia Parkinsonintautia sairastavien liikkumisessa ja toimintakyvyssä. Istumatasapainoryhmän toiminnan taustalla olevan tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia saavutetaan istumatasapainossa kymmenen viikon toiminnallisella harjoittelulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös tutkittavien istumatasapainossa tapahtuneiden muutosten ja arjen selviytymiskokemusten mahdollista riippuvuutta toisistaan. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kymmenen viikon intensiivisellä vartalonhallintaan vaikuttavalla harjoittelulla saadaan esiin muutoksia hyväkuntoisten, ikääntyneiden neurologisten kuntoutujien istumatasapainossa, vaikka itse käytetty Maskun istumatasapainotesti soveltuu paremmin huonokuntoisille pyörätuolinkäyttäjille. Harjoittelu lisäsi halvaantuneen puolen huomioimista sekä vartalon ja jopa yläraajan aktiviteettia laadullisesti havainnoituna. Kuva 11. Iloista harjoittelua istumatasapainoryhmässä Kuva 12. Vertaistuen varassa on hyvä levätä Aivovoimaa!-projektin raportti 13

15 4.3 Suvituulen esteetön frisbeegolfrata ja ulkokuntoilualue Erityisosaamiskeskus Suvituulen lähimaastoon suunniteltiin frisbeegolfrata yhteistyössä paikallisen lajiseuran kanssa. Rata on 9-reikäinen par 3 -rata, joka sopii myös aloittelijalle. Avustajaa käyttäen, heittojärjestystä, pelaamissuuntaa tai pelitapaa soveltamalla radalla voi pelata esteettömästi. Pelaamista varten valmistettiin selkokieliset, kuvitetut ohjeet välineistä, heittotekniikasta, sovelletuista säännöistä ja radasta yhteistyössä lajiseuran, puheterapeutin sekä puhevammaisten tulkin kanssa. Rataa ovat käyttäneet hankkeen ulkoiluryhmän lisäksi muut erityisryhmät sekä lähialueen asukkaat. Kuva 13. Ulkoiluryhmä testaa laitteita easerfoto.dk Suvituulen piha-alueelle pystytettiin ulkokuntoilulaitteita. Laitteissa harjoittelu on turvallista koska suoritusvastuksena on käyttäjän oma paino. Toimintakyvyltään heikentyneelle saatettiin tarvita avustajaa esimerkiksi siirtymisiin tai apuvälineitä esimerkiksi käsiotteen saamiseksi laitteista. Raitis ulkoilma sai asiakkaita harjoittelemaan laitteissa omatoimisesti ryhmätoiminnan ulkopuolellakin. 4.4 Oppilaitosyhteistyö Kuva 14. Tyytyväiset suunnittelijat ensimmäisellä korilla Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen lähihoitajaopiskelijat tekivät kehittämistyönsä Aivovoimaa! -hankkeessa. Opiskelijat järjestivät työhönsä liittyen ohjelmaa Aivovoimaa! -hankkeen Virkistyspäivään sekä Turun Seudun Parkinson-yhdistyksen ja Suomen Parkinson-liiton vuotuisille Voimavarapäiville. Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija suoritti harjoittelujaksonsa hankkeessa. Harjoitteluunsa liittyen opiskelija teki selvityksen esteetöntä luontoreittiä varten lähimaastossa sijaitsevalle, hankkeen ryhmien käyttämälle ulkoilureitille. Turun ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun Turvallinen koti -hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä HyvinvointiTV:n kautta järjestämällä terveysliikunta-aiheista ohjelmaa. Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen lähihoitajaopiskelijoille pidettiin luentoja kohderyhmien terveysliikunnasta sekä järjestettiin Ulkoiluystävä iäkkäälle -koulutus. 14 Aivovoimaa!-projektin raportti

16 4.5 Liikuntaneuvonta (ks. liite 3: DVD) Liikuntaneuvonta oli tasapuolista vuorovaikutusta asiakkaan ja ammattihenkilön kesken. Tavoitteena neuvonnassa oli selvittää liikkumattomuuden syitä ja esteitä, antaa työkaluja, auttaa ongelmien ratkaisuissa sekä motivoida liikkumaan. Asiakkaan omia liikunnallisia voimavaroja tuettiin siten, että toiminnat säilyisivät mahdollisimman pitkään ja tukisivat asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. Aivovoimaa! -hankkeen liikuntaneuvonnan suunnittelijana ja toteuttajana toimi projektityöntekijä. Lähtökohtana liikuntaneuvonnalle olivat yli 65 -vuotiaiden terveysliikuntasuositukset sekä kohderyhmiä koskevat, Liikunnan Käypä Hoito -suositukset niiden ilmestyttyä v lopulla. Liikuntaresepti, jota Turussa kutsutaan liikuntaneuvonnaksi, on käytössä koko Suomessa, ja se on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa terveysasemilla. Turussa neuvontaa järjestävät yhteistyössä liikunta- sosiaali-, ja terveystoimi. Liikuntaneuvonta oli tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille, joilla oli tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä tai ikääntyneille henkilöille, joiden liikkumiskyky oli alentunut. Liikuntaneuvontaan pääsi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että tietoa liikuntatarjonnasta puuttui vaikka sitä oli kohtuullisen helposti tarjolla liikuntapalvelukeskuksen toimesta. Yleensä myöskään aikaa liikuntaneuvontaan ei ollut käytettävissä muun hoidon tai terapian ohella. Terveysliikuntaan ohjaus oli siis paljolti riippuvainen ammattilaisen ajasta, omasta aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta. Liikuntaneuvonnan antamista selkiinnytettiin vuoden 2009 lopulla. Lääkinnällinen kuntoutus antaa liikuntaneuvontaa terapioiden ohessa kuntoutumista edistävänä toimintana. Lähettämiskäytäntö muuttui helpommaksi siten, että myös fysioterapeutti voi lähettää asiakkaan liikuntaneuvontaan. Liikuntatoimen liikuntapalveluvastaavat antavat tietoa asuinalueen tai ikäryhmän liikuntamahdollisuuksista puhelimitse tai sähköpostitse terveysasemilla annettavan neuvonnan lisäksi. Erityisryhmien liikuntapalveluvastaavan mukaan hankkeen kohderyhmältä ei ole tullut pyyntöjä yksilölliseen liikuntaneuvontaan. Hankkeen taustajärjestöjen fysioterapeuteilla tai liikuntaa ohjaavilla ei ollut vakiintunutta liikuntaneuvontakäytäntöä, tietoa liikuntatarjonnasta puuttui, aikaa liikuntaneuvontaan ei ollut käytettävissä muun työn tai terapian ohella. Terveysliikuntaan ohjaus oli siis sielläkin ammattilaisen ajasta, omasta aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta riippuvainen. Järjestöt järjestävät kohderyhmilleen liikunta-aiheisia sopeutumisvalmennus- tai muita -kursseja valtakunnallisesti muutaman kerran vuodessa. 23% 2% 7% 5% 2% 2% 5% 28% 19% 7% yhdistyksen jäsenkirjeestä hankkeen liikuntaryhmän kautta (yhdistyksen jäsenkirje) ammattilaisten ohjaamana hankkeen liikuntaryhmän kautta (amm.hlö) yhdistyksen infotilaisuudesta muu infotilaisuus lehti-ilmoituksesta yhdistyksen jäsenkirjeestä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton www-sivuilta tai puhelimitse muun hankkeen ohjaamana viidakkorumpu" Kaavio 5. Alkuhaastattelun kysymys: Mistä sait tiedon liikuntaneuvonnasta? Aivovoimaa!-projektin raportti 15

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi

Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009. Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Tiedosta tukea akuuttiin selkäkipuun -projekti 2007 2009 Loppuraportti Terhi Pihlajaniemi Painotalo Painola, T. Nieminen Oy, Kaarina 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ... 6 6 1. TAUSTAA... 7 7

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA - Katisten malli ja sen soveltaminen muualle Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Marjatta Tuomisto, Katisten alueen asukasyhdistys ry Oppaan kirjoittaja:

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

Nostalgia-projektin loppuraportti

Nostalgia-projektin loppuraportti Nostalgia-projektin loppuraportti Tiivistelmä Nostalgia-projekti on kolmevuotinen vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydestä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Rahaautomaattiyhdistyksen

Lisätiedot

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Merja Lemmetti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen. Eläkeläiset ry

Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen. Eläkeläiset ry Eläkeläiset ry Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen Raportti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja Eläkeläiset ry:n toteuttamasta terveyttä edistävän liikunnan hankkeesta

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä

Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Pohjoissavolaista aivoterveyttä edistämässä Lehden julkaisee: Aivot Narikasta hanke Pohjois-Savon Muisti ry Toimitus & taitto: Pohjois-Savon Muisti ry, Eija

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 Laatijat: toiminnanjohtaja Kaarina Niemi ja toiminnanohjaaja Sari Tuikkanen SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET

Lisätiedot

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Loppuraportti KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Hankkeen numero: 1944 Dnro 3587/3560-2007 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ:

L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ: SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2012 ANNELI ILOMÄKI nauttii liikunnasta harvinaisesta hengityssairaudestaan huolimatta 20 Koulu&liikunta Vantaalla tukiopetus innostaa lapsia liikkumaan 24 29

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AKTIVA-JA TOIMIVA-HANKE SEKÄ TOIMINTA-AVUSTUS /AK. Kaarina Niemi toiminnanjohtaja

VUOSIKERTOMUS 2012. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AKTIVA-JA TOIMIVA-HANKE SEKÄ TOIMINTA-AVUSTUS /AK. Kaarina Niemi toiminnanjohtaja Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2012 AKTIVA-JA TOIMIVA-HANKE SEKÄ TOIMINTA-AVUSTUS /AK Kaarina Niemi toiminnanjohtaja Sari Tuikkanen Toiminnanohjaaja Marjo Salmi Toiminnanohjaaja

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot