Karita Waris KAHDEN TAKIN KAAVOITUS- JA MALLIOMPELUTYÖ FLARE TRADING OY:LLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karita Waris KAHDEN TAKIN KAAVOITUS- JA MALLIOMPELUTYÖ FLARE TRADING OY:LLE"

Transkriptio

1 Karita Waris KAHDEN TAKIN KAAVOITUS- JA MALLIOMPELUTYÖ FLARE TRADING OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Työn tekijä: Karita Waris Työn nimi: Kahden takin kaavoitus- ja malliompelutyö Flare Trading Oy:lle Päivämäärä: Sivumäärä: liitettä Työn ohjaaja: ins. (ylempi.amk) Leena Simonen Työn valvoja: mallimestari Erkki Saarela Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Flare Trading Oy, joka suunnittelee, valmistuttaa ja myy naisten takkeja vähittäiskaupalle. Opinnäytetyön aiheeksi muotoutui kahden uuden takkimallin kaavoitus ja niiden ompelu yritykselle. Nämä takit olivat osa aikaisemmin tälle yritykselle tehdystä mallistonsuunnitteluprojektista. Ennen kaavoitustyön aloittamista oli tiedossa takkien materiaali, joka oli villasekoitekangasta. Tavoitteena oli luoda käyttökelpoiset koon 38 kaavat kuosittelemalla ne takin väljyysvaroilla piirretyistä perusmuotoisista kaavoista. Mitoituksessa käytettiin N-2001-mittataulukkoa ja yrityksen edellisestä sesongista peräisin ollutta takkia. Haasteellista oli saada kaavat vastaamaan suunniteltua mallia ja yrityksen yleistä linjaa sen vuoksi, että kaavojen piirtäminen ja kuosittelu tehtiin suurimmaksi osaksi ammattikorkeakoulun tiloissa. Käytössä ei siis ollut yrityksen omia pohjakaavoja. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään mallimestarin työnkuvaa, johon vaatteiden kaavoitus kuuluu ydinosana. Koska takit myös valmistettiin osana tätä opinnäytetyötä, oli tarpeellista käydä läpi materiaaleja ja työtapoja. Malliompelu ja kaavojen korjaukset toteutettiin yrityksen tiloissa ja resursseilla, mikä vaikutti positiivisesti lopputulokseen. Lopullisesti kaavat saatettiin tietokoneella siihen muotoon, että ne voisi teollisesti valmistaa sarjatyönä. Avainsanat: kuosittelu, mallimestari, peruskaava, villasekoite

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY ABSTRACT OF APPLIED SCIENCES Degree Programme for Textiles and Clothing Technology Author: Karita Waris Name of thesis: Pattern Making and Model Piece Sewing of Two Coats for Flare Trading Ltd. Date: 22 April 2008 Pages: Appendices Supervisor: Leena Simonen Instructor: Erkki Saarela The client company for this thesis was Flare Trading Ltd. The company designs, subcontracts and sells women s overcoats for retail market. The basis for the topic of this thesis was a former project of designing a collection for the same company. The final goal was to develop coat patterns for two models that were picked out from the collection and to sew the model pieces for them as well. The top material for the coats was wool blend, and it was chosen before starting the pattern design process. The aim was to create feasible patterns from a block pattern which included ease allowances for coats and easy-fitting jackets. The pattern was for basic size 38. The sizing was done according to the N-2001-size chart and a model piece was used from the company s former collection. It was a challenge to create patterns equivalent to the designed model and the overall line of the company. The reason for the challenge was that the patterns were mostly created at the school premises away from the company. Therefore it was not possible to use any base pattern from the company s own models. The theoretical part of the thesis deals with the pattern maker s job in a clothing company and what is included in it nowadays. Also some material and work method information was introduced for the fact that the model pieces were sewn as a part of this thesis. The sewing and the alterations for the patterns were made in the company premises and with their resources, which affected in a positive way on the outcome of the process. With the aid of a computer, the final patterns were brought to such a form that they could be used in an industrial manufacture. Key words: pattern design, block pattern, wool blend

4 SISÄLLYS 1 Johdanto 1 2 Yritysesittely ja organisaation toiminta Markkinointi ja myynti Tuotesuunnittelu, kaavoitus ja malliompelu Tuotanto alihankintana ja logistiset toiminnot 6 3 Tuotteen materiaalit, kaavoitus ja malliompelu Materiaalien valinta Päällysmateriaali Vuori ja välivuori Tukikankaat sekä muut tarvikkeet Mallimestarin työ Mitoitus ja peruskaavat Kuosittelu ja sarjonta Asetelmat Mallikappaleen valmistus 20 4 Takkien kaavoitus ja malliompeluprosessi Sparkle-mallisto Kaavoitusprojektin aikataulu Takeissa käytettävät materiaalit Takkien peruskaava ja mittataulukko Mallin kuosittelu: Melinda Mallin kuosittelu: Amelie Mallikappaleiden valmistusprosessi 32 5 Pohdinta 34 LÄHTEET 36 LIITTEET 1/1. Materiaalien kulutus ja kaavan osat 1/2. Poikkileikkauskuvat 1/3. Ompelujärjestys 2/1. Materiaalien kulutus ja kaavan osat 2/2. Poikkileikkauskuvat 2/3. Ompelujärjestys 3. Ompelutekniikan symboleita

5 1 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä ovat teemoina tuotteen kaavoituksen ja teknisen suunnittelun tuomat haasteet. Yhteistyöyrityksenä oli salolainen Flare Trading Oy, joka toimii naisten päällystakkien valmistuttajana ja tukkumyyjänä. Tälle yritykselle toteutin kaavat ja mallikappaleet kahdesta takista opinnäytetyönä. Idea opinnäytetyön tekemiseksi syntyi oppilaitoksessamme syksyllä 2007 pidetyllä mallistonsuunnittelukurssilla, jolla oli tehtävänä suunnitella vaatemallisto jollekin alan yritykselle. Suunnittelimme tuolloin kymmenen takkimallin malliston Flare Trading Oy:lle yhdessä Päivi Ritan kanssa. Mallisto on sesongille syksy talvi Kaikki mallit oli suunniteltu valmistettavaksi villasekoitekankaasta. Malliston suunnittelu ei varsinaisesti kuulunut opinnäyteyön sisältöön, vaikka sen pohjalta opinnäyteyön aihe syntyikin. Sen vuoksi tuotesuunnittelua ei käsitellä työssä hyvin yksityiskohtaisesti. Viitekehyksenä opinnäytetyössä on mallimestarin työnkuvaan kuuluvat tehtävät kuten kaavoitus ja tuotteiden materiaaleihin ja kokoamiseen liittyvä tieto. Mallimestarin työstä kertovassa osuudessa on asiaa käsitelty naisten vaatetuksen näkökulmasta, sillä kohdeyritys on naisten vaatteita valmistava yritys. Tietoperustana käytän Flare Trading Oy:n mallimestareilta saamiani käytännön tietoja, alan kirjallisuutta sekä Ülle Liesvirran vuonna 2007 valmistunutta pro gradu -tutkielmaa mallimestarien työstä. Opinnäytetyön käytännön osuuden tavoite muuttui muutaman kerran työn aikana. Lopulliseksi tavoitteeksi muotoutui peruskokoisten kaavojen valmistus ja mallikappaleiden ompelu kahdelle malliston takille. Takkimallit valikoituivat yrityksen asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Mallien ompelussa sain mahdollisuuden hyödyntää yhteistyöyrityksen resursseja sekä materiaalien että ohjauksen osalta. Takkien sarjonta eri kokonumeroihin rajattiin tästä projektista kokonaan pois, sillä tämän projektin puitteissa aika ei olisi riittänyt. Lopputuloksena syntyivät kuitenkin kahden mallin käyttökelpoiset kaavat koolle 38.

6 2 2 YRITYSESITTELY JA ORGANISAATION TOIMINTA Flare Trading Oy on salolainen vaatetusalan yritys, joka suunnittelee ja valmistuttaa naisten päällystakkeja kotimaan markkinoille sekä vientiin. Yritys on alkujaan perustettu 1960-luvulla nimellä Leninkitukku. Yritys toimi vuosia nimellä Finn Flare, kunnes vuonna 2005 merkin oikeudet myytiin Venäjälle ja nykyinen nimi otettiin käyttöön. Tällä hetkellä yritys työllistää Salossa 18 henkilöä taloushallinnossa, suunnittelussa, kaavoituksessa ja malliompelussa. Tuotevalikoimaan kuuluu eripaksuisia toppatakkeja ja villakangastakkeja sekä ohuita kangastakkeja sesongin mukaan. Sesonkeja on vuodessa kaksi: kevät/kesä ja syksy/talvi. (Aaltonen 2008.) Takit myydään vähittäiskaupalle, eikä yrityksellä ole omia vähittäismyyntipisteitä. Yrityksellä on kaksi omaa mallistoa: Flare Collection ja Dixi Coat, jotka kattavat noin 40 % tuotetuista takeista. Loppuosa teetetään asiakkaiden omilla tuotemerkeillä. (Aaltonen 2007.) Salossa valmistetaan enää ainoastaan mallikappaleet takeista. Sarjatuotantoa ei Flare Trading Oy:llä ole ollut Suomessa noin 20 vuoteen. Nykyään takit valmistetaan alihankintana tehtailla Valkovenäjällä sekä Venäjän Kaliningradissa. Kaikki toppatakit valmistetaan Valkovenäjällä ja villakangastakit Kaliningradissa. Tuotteita ostetaan myös Kiinasta. (Aaltonen 2008.) Flare Trading Oy:n organisaatio on pienelle ja keskisuurelle yritykselle (pk-yritys) ominaiseen tapaan suhteellisen matala. Eri toiminnot ovat riippuvaisia toisistaan siinä määrin, että oli mielestäni perusteltua esitellä yrityksen toimintaa tässä yhteydessä tarkemmin.

7 3 2.1 Markkinointi ja myynti Pienehkölle yritykselle on erityisen tärkeää pitää huolta asiakkaista ja luotettavuudesta. Yritys ei pyri aktiivisesti hankkimaan uusia asiakkaita markkinoinnin avulla, vaan nykyisiä asiakkaita pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin. Yksi tärkeä kilpailukeino pk-yrityksenä on joustavuus toimituksissa. Merkittäviä asiakkaita on Suomessa viisi ja Ruotsissa kahdeksan. Esimerkkeinä Suomesta ovat tavaratalot Sokos ja Stockmann sekä Texmoda Fashion Groupin Moda -ketju. (Aaltonen 2007.) Yrityksen toiminta-ajatuksiin kuuluu myös, että tuotetta on saatava sesongin aikana lisää (Aaltonen 2007). Tätä kutsutaan Quick Response (QR), tai Efficient Consumer Response (ECR) -myyntistrategiaksi (Mattila 2005). Tällöin asiakkaat ostavat osan kauden tuotteista ennakkoon normaaleilla toimitusajoilla ja osan jo myyntikauden käynnistyttyä kassapäätteiltä keräämiensä tietojen perusteella. Näin vähittäiskauppa yrittää välttää suuria ennustevirheitä, joista koituisi tappioita. Kun uusi myyntikausi alkaa, asiakkaan kanssa sovitaan tapaamisia, joissa esitellään myytäviä malleja. Mallit valitaan asiakkaan edellisestä vastaavasta sesongista kerätyn tilaston, jossa näkyvät tilausten ja lisätilausten määrä, mukaan. Näistä voidaan päätellä, minkälaisia malleja ja mitä hintatasoa asiakas todennäköisimmin ostaa. Jos malleihin tulee vielä muutoksia, on tarpeellista sopia uusi tapaaminen. Asiakas lähettää tilauksensa jälkeenpäin. (Aaltonen 2008.) Myyntikonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Tukholmassa, mutta myyntitapaamisia on myös Salon toimistolla tai asiakkaan luona. Jotkin asiakkaat, kuten Texmoda ja ruotsalainen Desam järjestävät omat myyntitapahtumansa, joissa valitut mallit esitellään vielä vähittäisketjujen edustajille. Tällöin tilaukset lähtevät ostotapahtuman jälkeen. Vientiin takkeja menee Ruotsiin, Baltian maihin, Venäjälle ja Kanadaan. (Aaltonen 2008.) Myynneistä pidetään myyntikauden aikana epävirallista tilastoa, josta voidaan seurata mallien ja värien myyntimääriä. Niiden perusteella voidaan esimerkiksi päätellä, mistä malleista on luovuttava kokonaan. Epävirallista tilastoa hyödynnetään

8 myös messuilla käytäessä, jolloin myyntiä tehdään pienehköille vähittäiskauppiaille. (Aaltonen 2006.) 4 Vähittäiskauppiaat hoitavat itse markkinoinnin kuluttajille. Sen vuoksi monet yritykset valmistuttavat takkeja omalla tuotemerkillä, jotta muut vähittäismyymälät eivät voisi hyötyä markkinointipanostuksista. Flare Trading Oy:llä ei ole omaa internetsivustoa, sillä sitä ei ole katsottu toiminnan kannalta tarpeelliseksi. (Aaltonen 2006.) 2.2 Tuotesuunnittelu, kaavoitus ja malliompelu Mallistojen suunnittelun kulku vaatetusyrityksissä riippuu paljon tuotevalikoimasta ja sesonkien määrästä. Joissakin massatuoteyrityksissä voi olla neljä sesonkia ja sen lisäksi välisesonkeja, minkä vuoksi uusia tuotteita suunnitellaan jatkuvasti. Flare Trading Oy:llä on kaksi sesonkia vuodessa. Mallistot (kuvio 1) suunnitellaan asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä. Molemmilla Flare Trading Oy:n omilla mallistoilla on oma suunnittelijansa. Suunnittelun lähtökohtana ovat edellisen vastaavan kauden myyntitilastot, varastolistat ja muu asiakkailta saatu palaute tuotteista. Asiakkaiden kanssa käytävissä palavereissa malleja voidaan muutella asiakkaan ohjeiden ja toiveiden mukaan. Joidenkin suurimpien asiakkaiden kanssa suunnitellaan koko mallisto alusta lähtien. Myös mallistojen luonne ja kohderyhmä on otettava huomioon suunnittelussa sekä se, mihin vähittäismyyntihintaan pyritään. Nykyään malleja on sesonkia kohden noin kappaletta. Määrä on kasvanut jonkin verran vuosien varrella. (Aaltonen 2007; Lehtonen & Saarela & Vainio 2008.) Suunnittelijan tehtävä on etsiä messuilta ja muilta matkoilta uusia ideoita tuleviin tuotteisiin. Tärkeimpiä messuja ovat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Première Vision -kangasmessut Pariisissa sekä kotimaiset PolarStoff-messut Helsingissä. Kangasvalmistajat lähettävät usein myös oma-aloitteisesti kangasmalleja eli fiilereitä. Ennen jokaisen sesongin malliston suunnittelun alkamista tutustutaan huolellisesti kankaisiin, joista sitten mallistoa lähdetään työstämään. Joskus tuote saattaa olla valmiiksi suunniteltu ja sille etsitään sopiva kangas. (Autio 2008.)

9 5 Päällyskankaan valinnassa kankaan hinta on yksi tärkeimmistä seikoista, jotka vaikuttavat valintaan. Muita seikkoja ovat laatu ja kestävyys. Kangasvalmistajat ovat suorittaneet tarvittavat testaukset kankaille esimerkiksi kulutuksen ja värinkeston suhteen. Ainoastaan joidenkin pinnoitettujen kankaiden pakkasenkestoa murtumisen varalta saatetaan testata yrityksen toimesta. (Aaltonen 2008). Värikartan suunnittelussa otetaan jonkin verran huomioon trendiennusteita, mutta useimmiten esimerkiksi villasekoitevärikartasta löytyvät ainakin musta, meleerattu harmaa, kirkkaan punainen ja tummanruskea. Asiakkaat myös itse valitsevat värejä valmistettaviin tuotteisiin. Villasekoitekankaan kohdalla on myös huomioitava materiaalin luonne, sillä jotkin värit saattavat isona pintana näyttää nuhjuisilta. Esimerkiksi jotkin sinivihreät sävyt voivat olla tällaisia. (Autio 2008.) Molemmilla Flare Tradingin mallistoilla on omat mallimestarinsa, jotka valmistavat muun muassa kaavat suunniteltuihin takkeihin. Tietokoneavusteiseen suunnitteluun Flare Trading Oy:ssä siirryttiin 2000-luvun alussa, jolloin pahviset peruskaavat siirrettiin tietokoneelle. Yrityksessä on käytössä ranskalaisen Lectran kaavoitusohjelmistot. Eri kokoja voidaan tehdä aina koosta 32 kokoon 56 saakka asiakkaan tilauksen mukaan. (Lehtonen ym ) Malliompelijat valmistavat mallikappaleet ompelimossa. Malliompelu on haluttu säilyttää Suomessa, sillä 3 5-kappaleen mallisarjojen teettäminen ulkomailla on kallista ja aikaa vievää. Malleista tehdään myös tuotekortit, joihin listataan kaikki valmistuksessa tarvittavat tarvikkeet ja niissä on selkeä tasokuva edestä ja takaa. (Lehtonen ym ) Tuotekortit ja mallikappaleet toimitetaan alihankkijan tehtaalle. Niiden perusteella tuotteet osataan valmistaa siellä. Alihankkijatehtaat ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joten valmistusmenetelmät ovat jo tuttuja ennestään. Tuotantopaikoissa myös vieraillaan vuoden mittaan aina tuotantosesongin alkaessa ja sen aikana, jolloin voidaan antaa lisätietoja valmistuksesta. (Aaltonen 2008.)

10 6 2.3 Tuotanto alihankintana ja logistiset toiminnot Vaatetusyrityksillä on useita tapoja valmistuttaa alihankintana tuotteita. Flare Trading valmistuttaa muun muassa Venäjän tehtaalla niin sanotulla cutting & manufacturing (CM) -menetelmällä (Aaltonen 2007; Mattila 2005). Tällöin alihankkijatehtaalle lähetetään kaikki materiaalit, kuten napit, vetoketjut, ompelulangat, toppaukset ja muut oheismateriaalit aina pakkausmateriaaleista lähtien sekä kaavat ja ohjeet. Valmistajan vastuulla ovat siis leikkuu ja valmistus. Tämä valmistustapa on ominainen juuri Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä. (Mattila 2005.) Muita yleisiä hankintatapoja on cutting, manufacturing & trimmings (CMT), joka toimii samoin kuin edellä, mutta valmistaja hankkii perustarvikkeet, kuten ompelulangat ja pakkausmateriaalit. Tällainen tuotantotapa on yleistä esimerkiksi Puolassa ja Tsekissä. Kaukoidässä valmistetaan tuotteita yleisesti full price - menetelmällä, jota Flare Trading Oy:ssäkin käytetään Kiinasta tuotteita ostettaessa. Tällöin valmistuttaja toimittaa vain tarkat mallitiedot sekä valmistusohjeet, ja alihankkija ostaa materiaalit ja valmistaa tuotteet ohjeiden mukaan. (Aaltonen 2007; Mattila 2005.) Markkinoinnin ja myynnin yhteydessä mainitun epävirallisen myyntitilaston avulla pystytään aloittamaan materiaali- ja tarvikeostoja mahdollisimman ajoissa ennen tuotantokauden alkua. Tavarantoimittajien toimitusaikojen ja tehtaiden kapasiteetin mukaan voidaan tehdä tuotanto-ohjelma, jonka mukaan malleja aletaan valmistuttaa. Tuotannossa tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet tulevat tuottajilta Salon toimipisteen varastoon. Siellä materiaalit ja tarvikkeet lajitellaan lähetettäväksi tehtaaseen tuotanto-ohjelman mukaan. Logistiset toiminnot tuotetaan myös alihankintana. Tarvikkeet kuljetetaan tehtaalle aina täysinä kuorma-autolasteina, sillä hinta on aina sama, oli kuorma täysi tai vajaa. Sama kuorma-auto ajaa varastolta tehtaalle asti. Tämä on aikataulujen, taloudellisuuden ja turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, sillä purkuja ja välilastauksia ei tarvitse tehdä. Kuljetusyrityksillä on vaatekuljetuksiin erikoistunutta kalustoa, joilla ne pystyvät kuljettamaan vaatteet riippukuljetuksena tuotantolaitokselta takaisin Salon varastoon tai suoraan asiakkaalle. (Aaltonen 2008.) Tämä on ekologisesti

11 ajateltunakin kannattavaa, sillä tällä tavoin ei synny turhia päästöjä kuljetusten takia. Kaavat lähetetään tuotantopaikkaan sähköpostitse. 7 Vuodessa tuotannosta valmistuu noin takkia. Vähimmäismäärä yhden takkimallin valmistamiselle on noin 500 takkia. Jos määrä on vähemmän, nousevat tuotantokustannukset liian suuriksi. Kaukoidän tehtailla ei juuri valmisteta 1000 kappaletta pienempiä eriä. Laadunvalvontaa suoritetaan pistokokein varastoon saapuvista materiaaleista ja valmiista tuotteista. Tuotteista pyritään tarkistamaan ainakin yksi tuote mallia ja väriä kohden. Alihankkijatehtaat suorittavat perusteellisemman materiaalien tarkastamisen. Laadunvalvontaa ei ole ollut tarvetta tehostaa, sillä epäonnistuneita tuotteita löytyy valmiista tuotteista niin harvoin. (Aaltonen 2008.)

12 8 3 TUOTTEEN MATERIAALIT, KAAVOITUS JA MALLIOMPELU Tässä luvussa paneudutaan tuotteen suunnitteluun mallimestarin ja malliompelijan näkökulmasta. Lehtosen ym. (2008) mukaan tuotesuunnittelija ja mallimestari työskentelevät yhteistyössä, mutta mallimestarin työ on lähinnä tuotteen teknisten ominaisuuksien suunnittelua ja ongelmanratkaisua, kun taas tuotesuunnittelijan työ on enemmän luovaa ja intuitiivista. Materiaalin valinta kuuluu pääsääntöisesti tuotesuunnittelijan tehtäviin, mutta mallimestarin on tiedettävä materiaalien soveltuvuus ja ominaisuudet eri käyttötarkoituksiin sekä omattava tietoa oheismateriaaleista, joita tuotteeseen kuuluu. 3.1 Materiaalien valinta Materiaalien valinnassa keskitytään villa- ja villasekoitekankaiden sekä tuki- ja vuorikankaiden valintaan päällysvaatteessa. Eri materiaalien, kuten päällysmateriaalin, vuorin ja tukikankaan on sovelluttava käytettäväksi samassa tuotteessa ominaisuuksiensa perusteella. Materiaalissa on otettava huomioon siitä valmistettavan mallin muoto ja käyttötarkoitus Päällysmateriaali Villa- ja villasekoitekankaan pääraaka-aine on nimensä mukaisesti lampaasta kerittävä villa. Villa on nykytietämyksen mukaan vanhin ihmisen hyödyntämä eläimestä saatava tekstiilikuitu. Sen rakennusaineena ovat eläimen valkuaisaineet. Lampaan rotu vaikuttaa karvan pituuteen, kiharuuteen ja paksuuteen. Kiharuus antaa villakuidulle kuohkeutta, mikä taas lisää lämmöneristävyyttä. Tämän vuoksi villa suojaa erinomaisen hyvin talven kylmässä ilmassa. Muita päällysvaatetuksen kannalta edullisia ominaisuuksia ovat siliävyys, muovattavuus ja kosteudenimukyky. Muovattavuuden ansiosta villaa voidaan kosteuden ja lämmön vaikutuksella muokata pysyvään muotoon. Tästä on hyötyä takkien viimeistelyssä, kun ne prässätään muotoon viimeistysvaiheessa. Villa pystyy imemään paljon höyrymäistä

13 9 kosteutta tuntumatta märältä, ja luontaisen rasvan takia villamateriaali ei juuri sähköisty. Villan huokoisen ominaisuuden takia sitä on helppo värjätä lukemattomiin eri väreihin. Huonoja ominaisuuksia vaatetuskankaan näkökulmasta villalla ovat vanuminen ja heikko hankauksen kestävyys. Vanuminen tarkoittaa, että villa ei siedä kuumaa vettä eikä mekaanista hankausta, jolloin villakuidut ikään kuin liikkuvat ja takertuvat toisiinsa villakuidun suomumaisen pintarakenteen takia. (Boncamper 2004, 149; Boncamper 1999, 101; Eberle, Hermeling, Hornberger, Kilgus, Menzer & Ring. 2002, ) Villakangasta valmistetaan nykyään harvoin pelkistä villakuiduista, vaan sekoitteet ovat vaatetusteollisuuden käytössä yleisiä (Eberle ym. 2002, 21.) Villan hyviä ominaisuuksia voidaan korostaa ja huonoja kumota kuitusekoitteiden valmistamisella. Siihen voidaan sekoittaa muita eläinkarvoja ja luonnonkuituja sekä tekokuituja. Kuitusekoitteiden tekemisessä tarkoituksena on valita sellaiset kuidut ja sekoitussuhteet, jotka täydentävät toistensa hyviä ominaisuuksia. (Boncamper 1999, 118.) Villasekoitekangasta ulkotakkiin valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota villan osuuteen kankaasta. Kun villan osuus kankaasta on enemmän kuin 50 %, sen hyvät ominaisuudet säilyvät edelleen. (Eberle ym. 2002, 21). Villaan voidaan sekoittaa esimerkiksi polyesteritekokuitua, jolla saadaan kankaaseen lisää lujuutta. Samalla tosin sähköistyneisyys lisääntyy, mutta hinta halpenee (Boncamper 1999, 105). Polyamidin lisääminen villakankaaseen vähentää villan vanumista, ja lisäksi kestävyys paranee. Villaan sekoitetaan myös muita eläinkarvoja, varsinkin jaloiksi luokiteltavia karvoja, kuten kašmir -vuohen karvaa. Kašmirkuiduilla lisätään kankaaseen pehmeyttä ja kiiltoa. (Eberle ym. 2002, 25.) Vaatetusmateriaalien vajavuuksia voidaan korjata eri viimeistysmenetelmillä, jolloin voidaan vaikuttaa niiden ulkonäköön ja tuntuun. Villakangasmateriaalia voidaan viimeistellä nukkauksella, jolloin kankaan pintaa käsitellään metallipiikkikarstoissa. Vanumattomaksi käsitelty villakangas voidaan pestä pesukoneessa, sillä villan suomuisilla kuiduilla ei ole enää niiden luontaista kykyä liikkua ja takertua toisiinsa. Vanumisominaisuutta voidaan käyttää myös hyödyksi valmistettaessa huopamaisia materiaaleja. (Niemi 2007.)

14 10 Päällystakeissa ja puvuissa yleisesti käytettyjä villakankaita ovat kauppanimiltään veluuri, ratiini, flausch ja sarssi. Veluurivillakangas on toimikassidoksinen (kuvio 1) ja sen pinta on nukattu lyhyeksi pystyveluuriksi tai nukka voi olla prässätty matalaksi suuntaveluuriksi. Myös ratiini on veluurikangas, jossa kankaan pinta on hiottu solmuiseksi. Flausch-kangasta peittää pitkäkarvainen nukka, joka on kammattu kankaan pituussuuntaan. Verkavillakangas on lyhytnukkaista, voimakkaasti nukitettua ja yleensä palttinasidoksista. Sarssi on tiivis toimikassidoksinen kangas, joka voi olla nukattu tai nukkaamaton. (Boncamper 1999, ; Eberle ym. 2004, ). KUVIO 1. Perussidokset vasemmalta oikealle: palttina, toimikas ja pomsi eli satiini. (Opetushallitus 2004.) Vuori ja välivuori Päällysvaatteen vuorin valinta riippuu hyvin pitkälti päällysmateriaalista eli miehustasta. Yleensä ei kannata arvokkaaseen miehustaan valita halpaa vuorikangasta, eikä toisaalta kallista vuorikangasta kiinnitetä halpaan miehustaan. Vuorin valinnassa on otettava huomioon miehustan vaatimat ominaisuudet, kuten paksuus ja pesuominaisuudet. Vuorikankaan perustehtävä on lisätä vaatteen ryhdikkyyttä ja laskeutuvuutta. Vaate on myös helpompi pukea päälle. Vuori estää päällikangasta venymästä ja peittää takin sisätyöt. (Boncamper 1999, 123.) Silkkimäiset vuorikankaat voidaan valmistaa muuntokuiduista, kuten viskoosista ja asetaatista. Niitä voidaan valmistaa myös tekokuiduista, kuten polyesteristä ja polyamidista tai luonnonkuituisesta silkistä. Näistä voidaan tehdä keskenään sekoitteitakin. Sidoksena voi olla mikä tahansa perussidoksista (kuvio 1). Satiininen si-

15 dos vuorikankaassa on tukeva ja vahva ja palttinasidoksiset ovat monikäyttöisiä. (Boncamper 1999, ; Eberle 2002, 130.) 11 Villapäälliseen ei pitäisi valita tekokuidusta valmistettua vuorikangasta sähköistymisen takia. Tosin tekokuituja voidaan viimeistellä antistaattisiksi eli sähköistymättömiksi, jolloin käytölle ei ole käytännön estettä. Vuori ei myöskään saa kutistua vaatteen huollon yhteydessä. (Boncamper 1999, ; Eberle ym. 2002, 106.) Välivuori on takin sisällä vuorin ja miehustan välissä oleva villasta tai polyesteristä valmistettu vatiinikangas. Sen tehtävänä on lisätä takin lämpöisyyttä kylmässä ilmanalassa. Useimmilla keskieurooppalaisilla takkien valmistajilla ei ole ollenkaan välivuoria takeissaan leutojen talvien takia. Koska Flare Trading Oy:ssä takit suunnitellaan kylmään ilmanalaan, on takeissa välivuori ainakin joissakin kohdissa (Lehtonen ym. 2008) Tukikankaat sekä muut tarvikkeet Päällysmateriaalin nurjalle puolelle kiinnitettävällä tukikankaalla on monia tehtäviä. Tärkein on vaatteen muodon ja mittapysyvyyden säilyttäminen. Tukikangas myös vahvistaa heikkoja kohtia ja estää saumanvarojen näkymisen oikealle puolelle. Tukikankaita on sekä ompelemalla kiinnitettäviä irtoliinoja sekä liimaliinoja, jotka kiinnitetään lämpöprässin avulla kankaaseen. Vaateteollisuudessa pyritään käyttämään liimaliinoja työvaiheiden nopeuttamiseksi. Liimaliinan pohjana on joko kudottu kangas, kuitukangas tai neulos. Kankaana voi olla erivahvuisia puuvillapalttinoita, joita voidaan käyttää puseroissa ja jakuissa. Villa- ja tweedkankaisiin taas soveltuu kangas, joka on kudottu villalangasta sekä karkeista jouhilangoista. Kuitukankaiset ja neulospohjaiset liimaliinat eivät sovellu takinvalmistukseen. (Boncamper 1999, ; Lindfors & Kangas 1988, 9 12.) Liima-aine on kankaassa pinnoitteena joko kalvona, säännöllisinä pisteinä tai epäsäännöllisesti siroteltuna. Kalvopinnoitteesta tulee kiinnityksen jälkeen kovan tuntuinen, ja sitä käytetäänkin yleensä nahan tukemiseen. Raskaisiin takkimateriaaleihin on suositeltavaa kiinnittää sirotepinnoitteista liimaa, jolloin lopputulos on

16 12 pehmeä. Säännöllinen pisteliima taas soveltuu sileille kankaille, ei siis raskaille villasekoitteille. Aine voi olla polyeteeniä, joka kestää hyvin vesipesua, tai polyamidia, joka kestää myös kemiallisen pesun. Polyesteriliima kiinnittyy jo alhaisissa lämpötiloissa, joten se soveltuu aroillekin kankaille. Tukikankaan valinnassa yksi tärkeimmistä seikoista, johon on kiinnitettävä huomiota, on kiinnityslämpötila ja että se kestää samat hoito- ja pesukäsittelyt, kuin päällikangaskin. (Boncamper 1999, ; Lindfors & Kangas 1988, 9 12.) Jos materiaalit ovat uusia eikä niiden kanssa ole työskennelty ennen, voidaan testata kiinnittymistä ja tuntua kiinnittämällä pala tukikangasta päällikankaaseen. Kiinnittymiseen vaikuttaa kiinnityslämpötila, joka on yleensä ºC, prässin paine sekä prässäysaika. Lopullisen tarttumisen ja tunnun voi nähdä noin vuorokauden sisällä kiinnittämisestä. Muita takeissa yleisesti tarvittavia materiaaleja ovat olkatoppaukset, kuulavanut ja tukinauhat. Olkatoppauksia (kuvio 2) valmistetaan vaahtomuovista ja vanusta, jotka on päällystetty neuloskankaalla tai kuitukankaalla. Olkatoppauksia teollisesti valmistavilla yrityksillä on laaja valikoima eri paksuisia toppauksia sekä erimuotoisille hihoille tarkoitettuja toppauksia, kuten istutetuille hihoille ja raglanhihoille. Paksuus voi vaihdella 0,5:n ja 1,5 cm:n välillä. KUVIO 2. Olkatoppaus ja kuulavanu Kuulavanu (kuvio 2) on huopamaista materiaalia, joka kiinnitetään olkapäälle hihan puolelle pyöristämään olkapään reunaa. Silittämällä liimattavaa tukinauhaa

17 13 (kuvio 3) kiinnitetään hihan pyöriölle ja takakappaleen olkasaumalle leikkaussaumojen ompelun jälkeen venymisen estämiseksi. Kaksipuolista, silitettävää liimanauhaa voidaan käyttää pieni pätkä hihojen käänteessä tukemassa käännettä. KUVIO 3. Tukinauha kädentiellä ja olkapäällä 3.2 Mallimestarin työ Mallimestarin työnkuva Suomessa on globalisaation myötä muuttunut paljon vuosien kuluessa. Perinteisen ajattelun mukaan mallimestari valmistaa kaavat, mittataulukot, sarjonnat ja asetelmat sekä laatii tehdaskohtaiset työohjeet (Liesvirta 2007, 3.) Työnkuvaan on voinut kuulua myös tuotantopäällikön, kangasostajan töitä sekä laadunvalvontaa (Liesvirta 2007, 88). Ennen työ oli hyvin itsenäistä ja vastuu oli yhden ihmisen harteilla. Nykyään toiminta on enemmän tiimityöskentelyä. Mallimestarien on toimittava sujuvassa yhteistyössä suunnittelijan kanssa, jonka vuoksi myös mallimestarin on hyvä tehdä ideamatkoja ja tutustua trendeihin ja kauppojen tarjontaan. Tällä tavoin mallimestari ja suunnittelija voivat päästä helposti yhteisymmärrykseen mallin luonteesta. (Lehtonen ym. 2008) Suunnittelijan lisäksi mallimestari työskentelee yhteistyössä malliompelijan, tuotepäällikön, leikkuuasetelmien tekijöiden, leikkaajien ja mahdollisesti assistenttien

18 14 kanssa. Yksi henkilö voi olla myös sekä suunnittelija että mallimestari. Ydinosaamisalueina pidetään edelleen kaavojen kuosittelua, vaatteen mittataulukon laatimista,sarjontaa, valmiin tuotteen sovittamista sekä ohjeistuksen laatimista. On myös tunnettava tuotanto laitoksen tekniset mahdollisuudet ja toimintaympäristö, jotta ohjeet voidaan laatia luotettavasti. (Lehtonen ym. 2008; Liesvirta 2007 s ) Nykyisin mallimestarin työnkuva vaihtelee hyvin paljon yrityksestä toiseen, sen mukaan, onko osa töistä ulkoistettu muualla tehtäväksi, ja jos on, niin minkä verran työstä on ulkoistettu. Lähes kokonaan ulkoistetussa mallimestarin työssä jää mallimestarin osaksi lähinnä työohjeiden ja mittataulukoiden laatiminen. Osittain ulkoistetussa mallimestarin työssä mallimestari tekee peruskoon kaavat ja sarjonta tehdään tuotantolaitoksessa. (Liesvirta 2007, ) Tuotekorteista ja muista tuotannonsuunnittelussa käytettävistä lomakkeista on paljon erilaisia versioita tehdaskohtaisesti (Eberle ym. 2002, 200). Pääsääntöisesti tuotekortissa on tarkka tasokuva tuotteesta edestä ja takaa. Tasokuvalla tarkoitetaan tuotteen teknistä viivapiirrosta tikkauksineen, ja sen yleensä laatii suunnittelija. Tuotekortissa näkyy myös mittataulukko valmiin tuotteen mitoista ja kuvaus mallista. Mitat voivat olla peruskoon, esimerkiksi koon 38, mittoja. Työohjeet voivat sisältää saumojen poikkileikkauskuvia, mutta näitä ei usein käytetä, jos tuotanto toteutetaan mallikappaleen perusteella. (Lehtonen ym ) Materiaalikortissa luetellaan kaikki tuotteen osat, materiaalit ja niiden kulutus. Osaluettelossa taas listataan kaikki tuotteen valmistuksessa tarvittavat osat. (Boncamper 1995, 50 85; Eberle ym. 2002, ) Tietotekniikan hallinnasta ja sen hyödyntämisestä työssä on tullut yhä tärkeämpää pienissäkin yrityksissä. Ensimmäiset vaatetusteollisuudelle suunnatut ohjelmistot tulivat markkinoille 1970-luvun alussa (Gray 1998). Tuolloin vain suuryrityksillä oli resursseja sellaisten hankintaan. Yksi maailman johtavista vaatetusalan tietokonesovelluksia valmistavista yrityksistä on Lectra Systems. Sen ohjelmia on ollut markkinoilla jo 1970-luvun puolivälistä alkaen (Lectra 2008.)

19 Mitoitus ja peruskaavat Teollisessa kaavoituksessa on otettava huomioon, että vaate sopii mahdollisimman monelle kuluttajalle. Mallikappale valmistetaan useimmissa suomalaisissa yrityksissä kokoon 38. Yrityksissä voi olla tehdaskohtaisia mittataulukoita, mutta hyvä lähtökohta on Naisten vaatetuksen mittataulukko N Taulukko on tehty Suomessa suoritettujen mittausten pohjalta ja se sopii siis hyvin varsinkin kotimaanmarkkinoille suunnatuille tuotteille. (Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry, 3 7.) Peruskaava piirretään vartalonmittojen mukaan, joihin on lisätty pienet väljyysvarat. Tasoon piirretyssä peruskaavassa on sekä etu- että takakappaleen puolikas (kuvio 5). Siinä ei ole mitään tietyn mallin mukaisia muotoiluja, vaan vain välttämättömät muotolaskokset. Puvun peruskaavan piirtämisohjeilla voidaan piirtää miehusta ja hiha, josta mallia lähdetään kuosittelemaan. Väljyysvaraa lisätään, jotta vaate yllä pystytään liikkumaan. Väljyyttä lisätään muun muassa rinnan-, vyötärön- ja lantionympärysmittoihin. Erikokoisten ihmisten mittasuhteet tulee huomioida väljyyksiä lisättäessä. Esimerkiksi koon 46 edustaja tarvitsee samaan vaatteeseen enemmän väljyyttä kuin koon 36 edustaja, jotta se näyttäisi istuvan hyvin. (Hauta-aho 2004.) Paksuihin kankaisiin on tarpeellista lisätä enemmän väljyyttä. Ohutvuorisiin jakkuihin lisätään rinnanympärykseen vähintään 14 cm. Niitä paksumpiin päällysvaatteisiin, kuten vuorillisiin takkeihin lisätään rinnanympärykseen noin 18 cm väljyyttä. Välivuorellisen takin väljyysvara on cm. (Lindfors & Kangas 1987.) On myös kaavanpiirtämisohjeita, joissa on jo laskelmiin lisätty tietyn vaatekappaleen vaatimat väljyydet. (Aldrich 2004; Hauta-aho 2004.)

20 16 KUVIO 4. Esimerkki perusmuotoisesta puvusta ja yhden kappaleen hihasta Kuosittelu ja sarjonta Teollisuudessa lähes aina lähdetään liikkeelle jo käytössä olevasta pohjakaavasta, joka on aikoinaan muokattu peruskaavan pohjalta. Yrityksillä on tietokannassaan niin sanottuja kaavapankkeja, joista valitaan uutta mallia lähinnä vastaava malli pohjakaavaksi. Tästä mallimestari kuosittelee uuden mallin. Tässä luvussa tarkastellaan nimenomaisesti kuosittelua väljyysvaraisen peruskaavan pohjalta. Kaavat kuositellaan kaikille tuotteen valmistuksessa, tässä yhteydessä takin valmistuksessa tarvittaville materiaaleille: miehustalle, vuorille ja tukikankaalle. Miehustan kuosittelussa parhaana apuna on selkeä tasokuva tuotteesta edestä ja takaa sekä mahdollisesti sivulta. Kuosittelu voi tapahtua tietokoneen avulla tai käsin kaavapaperille. Ensin määritellään kaavan pituus valmiin tuotteen keskitakapituuden perusteella. Sen jälkeen voidaan määritellä miehustan muoto sekä leikkaussaumojen ja laskosten paikat. Muotoja voi muunnella siirtämällä muotolaskoksia, leikkaamalla ja yhdistämällä kaavan osia. Mallin mukaiset mittasuhteet on kuitenkin säilytettävä. Tämän jälkeen voidaan kuositella kaulus halutunlaiseksi. Kaikille vaiheille ja yksityiskohdille, kuten kauluksille ja taskuille, on olemassa piirtämisohjeita. Mitat ja

PatternMaker Kaavanpiirto-ohjelma Windows-tietokoneelle. Oppimiskeskus. PDF-versio tästä sivusta. Ulkoiluvaatemakrot. In English.

PatternMaker Kaavanpiirto-ohjelma Windows-tietokoneelle. Oppimiskeskus. PDF-versio tästä sivusta. Ulkoiluvaatemakrot. In English. In English Svensk manual Pääsivu PatternMaker dealers Laskuri käynnistetty 2000-01-01 Sivukartta 5.12.2001 PatternMaker Kaavanpiirto-ohjelma Windows-tietokoneelle Ohjelmaversiot & hinnat Nouda & osta Demoversio

Lisätiedot

Ompeleminen: Ompele saumat saumurilla tai ompelukoneen joustavalla ja huolittelevalla ompeleella.

Ompeleminen: Ompele saumat saumurilla tai ompelukoneen joustavalla ja huolittelevalla ompeleella. EMMA TUNIKA Koot: XS / S / M / L / XL Tarvikkeet: - Farkkucollege 1,20 / 1,21 / 1,23 / 1,25 / 1,28 m, leveys 150 cm. - 4 painonappia - Kuminauhaa 1,1 / 1,1 / 1,20 / 1,20 / 120 m - Nauhaa taskujen rusettikoristeisiin

Lisätiedot

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 Kilpailutehtävänä on valmistaa naisten esiliina (koko M) oheisten ohjeiden ja mallin mukaan. Kilpailuaika on 6 tuntia. Kangas on 70 % PES ja 30 % CO. Esiliinan

Lisätiedot

Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely

Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely Kaavat haltuun Opetusmateriaali kauluspaidan mittojen ottoon ja valmiskaavan valintaan Anna Vesamäki Kevät 2011 Oppimateriaalin esittely Alkuvalmistelut Tarvitset näitä kauluspaidan mittojen ottoon Pari

Lisätiedot

OLKAINHAMEET MALLI II KIILAHAME 1(7)

OLKAINHAMEET MALLI II KIILAHAME 1(7) MALLI II KIILAHAME 1(7) MALLI II KIILAHAME 2(7) Kiiloin levitetty olkainhame kellottuu helmasta takasivuihin ommeltujen kookkaiden kiilojen ansiosta. Voimakkain kellotus on hameen takaosassa. Yläosa vuoritetaan

Lisätiedot

Ensimmäinen vaate Housut 6lk. Virve Juola, Laura Parikka, Irinja Pänttönen ja Johanna Auvinen UEF 2012

Ensimmäinen vaate Housut 6lk. Virve Juola, Laura Parikka, Irinja Pänttönen ja Johanna Auvinen UEF 2012 Ensimmäinen vaate Housut 6lk Virve Juola, Laura Parikka, Irinja Pänttönen ja Johanna Auvinen UEF 2012 Mittojen ottaminen Alavartalon Vaate Alkuvalmistelut Tarvitset näitä housujen mittojen ottamiseen:

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Miksi ihmeessä haluaisin mittapaidan, saahan kaupoista erikokoisia paitoja?

Miksi ihmeessä haluaisin mittapaidan, saahan kaupoista erikokoisia paitoja? MIKSI MITTAPAITA? Miksi ihmeessä haluaisin mittapaidan, saahan kaupoista erikokoisia paitoja? Tosiasia kuitenkin on, että harva meistä omistaa mallinukkemaisen ihannevartalon. Valmisvaatteet pyritään mitoittamaan

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Maito-mekko A B. Koot Materiaali- ja leikkuuohjeet:

Maito-mekko A B. Koot Materiaali- ja leikkuuohjeet: Maito-mekko Koot 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Materiaali- ja leikkuuohjeet: Mekko on suunniteltu ommeltavaksi napakasta, muotoonsa palautuvasta neuloksesta: esimerkiksi elastaania sisältävästä trikoosta

Lisätiedot

Kukkaronkehyksellisen kukkaron valmistus

Kukkaronkehyksellisen kukkaron valmistus Kukkaronkehyksellisen kukkaron valmistus TARVIKEET JA TYÖVÄLINEET lukkokehys (kukkarolukkokehys) kangasta (+ mahdollinen vuorikangas) ohutta nyöriä, kapeaa nauhaa tms. liimaa (kontaktiliima) pihdit, esim.

Lisätiedot

TUOTANTOKELPOISTEN VAATTEIDEN TOTEUTUS

TUOTANTOKELPOISTEN VAATTEIDEN TOTEUTUS TUOTANTOKELPOISTEN VAATTEIDEN TOTEUTUS Rockin Label-malliston tuotteiden työtapojen kehitys, kaavoitus ja sarjonta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tekstiili- ja vaatetustekniikka Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

1 Johdanto. Tavoitteeni opinnäytetyössä oli valmistaa asiakkaan toiveiden mukainen, hyvin istuva vaate. Työ myös täydensi ammattitaitoani.

1 Johdanto. Tavoitteeni opinnäytetyössä oli valmistaa asiakkaan toiveiden mukainen, hyvin istuva vaate. Työ myös täydensi ammattitaitoani. 1 1 Johdanto Opinnäytetyönä valmistin viittamaisen takin asiakkaan mittojen mukaan. Materiaalina käytin villakangasta. Työssäni pyrin panostamaan suunnitteluun ja ompeluun, sillä tahdoin lopputuloksen

Lisätiedot

2TEASPON PUKINEIDEN HOITO- OHJEET MATERIAALIEN ESITTELY

2TEASPON PUKINEIDEN HOITO- OHJEET MATERIAALIEN ESITTELY 2 MATERIAALIEN ESITTELY luonnonmateriaalit - PUUVILLA (PV) Pehmeä ja mukava luonnonmateriaali. Se imee hyvin kosteutta ja on hengittävä materi PUKINEIDEN HOITO- OHJEET Lue hoito-ohjeet ennen pesua. Lajittele

Lisätiedot

Käsitöitä. N:o2.1904. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan.

Käsitöitä. N:o2.1904. Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan. Käsitöitä N:o21904 Liite Kotiin ja Yhteiskuntaan iskunta ynnä liite Käsitöitä maksaa koko vuodelta Suomessa 6 m:kkaa, Venäjällä 2 ruplaa 50 kop, puolelta vuodelta Suomessa 3 m:kkaa 50 p:niä Huoni! Koti

Lisätiedot

For DADDY with love. Koot S M L XL XXL - XXXL. Kohdista nuolet vastakkain

For DADDY with love. Koot S M L XL XXL - XXXL. Kohdista nuolet vastakkain For DADDY with love Kohdista nuolet vastakkain Koot - X Näissä vartalonmyötäisissä trikooboksereissa on valinnainen sivusauma, joilla saat kalsareihin lisäilmettä. Voit myös jättää ne pois pehmeyden ja

Lisätiedot

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat

OSTOAPU NORSBORG. -sohvasarja. SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat OSTOAPU NORSBORG -sohvasarja SARJAN OSAT Kahden istuttava osa Kolmen istuttava osa Divaaniosa Kulmaosa Käsinoja Jalat Irtopäällinen Eri päällisvaihtoehtoja Pestävä päällinen Lisätietoja takuuvihkosessa.

Lisätiedot

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Leikkaustakit turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Katse yksityiskohtiin Leikkauksen pituus, tyyppi, takin mukavuus ja turvaluokka yhdessä osaston talouden kanssa ovat asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen

Lisätiedot

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1. SUORAOMPELU Suoraommel, neula keskellä Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A. Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka. Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. Normaali tikin pituus

Lisätiedot

Reiluus Eettisyys Ekologisuus Luotettavuus Laadukkuus

Reiluus Eettisyys Ekologisuus Luotettavuus Laadukkuus TEKSTIILIEN TILAUSTUOTEKATALOGI 2015 2016 KAIKU ETHICAL OY KAIKU ETHICAL OY Kaiku Ethical Oy on Suomen merkittävin asiakkaille räätälöityjen Reilun kaupan tekstiilituotteiden maahantuoja. Olemme toimineet

Lisätiedot

Tässä muutamia suosituimpia tuotteita, Fristads ja Leijona työvaatevalikoimastamme. Meiltä myös yksilöinnit (painatukset ja brodeeraukset) sekä

Tässä muutamia suosituimpia tuotteita, Fristads ja Leijona työvaatevalikoimastamme. Meiltä myös yksilöinnit (painatukset ja brodeeraukset) sekä Tässä muutamia suosituimpia tuotteita, Fristads ja Leijona työvaatevalikoimastamme. Meiltä myös yksilöinnit (painatukset ja brodeeraukset) sekä mainos-ja liikelahjat. (hinnat, ilman ALV:tä) Kysy lisää

Lisätiedot

viimeistely- ja kokoamisvaiheessa villaa on helppo käsitellä ja hyvin hoidettuna se säilyttää alkuperäisen ulkonäkönsä pitkään.

viimeistely- ja kokoamisvaiheessa villaa on helppo käsitellä ja hyvin hoidettuna se säilyttää alkuperäisen ulkonäkönsä pitkään. Neulelangat Neulelankoja myydään kerinä ja vyyhteinä. Kerät painavat useimmiten 50 g ja vyyhdit 100 g. Melkein kaikissa vyyhdeissä ja kerissä on lankavyöte. 1. Tavallinen s-kierteinen lanka on melko kiinteää.

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan

Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan TM Valitse ja ompele! Aito ja alkuperäinen PFAFF -ominaisuus! TM Käyttömukavuus Korkea laatu Niistä PFAFF tunnetaan Innostaako ompelu? on valmiina työhön! Valitse, kun kaipaat monipuolista ompelukonetta.

Lisätiedot

Huovutettu kännykkäkotelo

Huovutettu kännykkäkotelo Huovutettu kännykkäkotelo Ohjeen tarkoituksena on innostaa käyttämään vanhaa käsityöperinnettä uudenlaisen käsityön valmistuksessa. Ohje on suunnattu kaikille huovutuksesta kiinnostuneille ja työ soveltuu

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

KOKOEKOseminaari. Kerttu Seikkula 10.02.2015

KOKOEKOseminaari. Kerttu Seikkula 10.02.2015 KOKOEKOseminaari Kerttu Seikkula 10.02.2015 Kierrätä pala Siljaa KOKOEKO- seminaari Kerttu Seikkula 10.02.2015 Tallink Silja haastoi nuoret suunnittelijat luomaan kierrätyshengessä uusia tuotteita - Kaksiosainen

Lisätiedot

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskarsin ShapeCutter Plus-muotoleikkurilla leikkaat helposti erilaisia muotoja joko muotosabluunoiden avulla tai vapaalla kädellä. Muotoleikkuri sopii erilaisille

Lisätiedot

OLIPA KERRAN T-PAITA. Pieni opas tekstiilin uusiokäyttöön

OLIPA KERRAN T-PAITA. Pieni opas tekstiilin uusiokäyttöön OLIPA KERRAN T-PAITA Pieni opas tekstiilin uusiokäyttöön 1 Tästä kaikki alkaa: Lähtökohtaisesti kaikissa tämän oppaan töissä käytetään materiaalina vanhoja trikoo t-paitoja, mutta myös muut vastaavat materiaalit

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

60-luvun puvun työohjeet

60-luvun puvun työohjeet 60-luvun puvun työohjeet edestä takaa 60-luvun puvun työohjeet Puku kirjasta Hurmaavat häät inspiroidu menneistä vuosikymmenistä. Tekijät Marjo Haapasalo, Emilia Kallinen & Elina Teerijoki. Kustantamo

Lisätiedot

RRÄY SYKSY. N aisten takit 4 10 N aisten pipot N aisten sisäpukeutuminen 14 21

RRÄY SYKSY. N aisten takit 4 10 N aisten pipot N aisten sisäpukeutuminen 14 21 RRÄY SYKSY 16 RRÄY Sail & Ski RRÄY mallisto on suunniteltu pohjolan urbaaniin elämään. SYKSY 16 Malliston vaatteet koostuvat laadukkaista, kestävistä ja teknisesti korkealaatuisista materiaaleista. Ne

Lisätiedot

HEELER-TEKSTIILIEN KIMPPATILAUS

HEELER-TEKSTIILIEN KIMPPATILAUS HEELER-TEKSTIILIEN KIMPPATILAUS 3.-13.5.2016 Kommentoi tuotekuvaa ja kerro väri ja koko haluamastasi tuotteesta Voit myös lähettää tilauksesi osoitteeseen heeler.yhdistys@gmail.com Tilaus lähetetään Helsitarelle

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu. Opetussuunnitelma. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Vaatetuksen koulutusohjelma

Koulutuskeskus Sedu. Opetussuunnitelma. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Vaatetuksen koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2009 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija Vaatetuksen koulutusohjelma TOTEUTUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 2 2

Lisätiedot

5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT

5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT 5. YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET JA TAIDOT Huolellisuus Innovatiivisuus Ongelmanratkaisukyky Oma-aloitteisuus Ryhmätyökyky Yhteistyökyky Stressinsietokyky Asiakastarpeiden huomioiminen Koordinointikyky

Lisätiedot

Huippulaatua edullisesti

Huippulaatua edullisesti weinor Topas markiisi Huippulaatua edullisesti Topas markiisi on todellinen taidonnäyte, jonka kaikki voivat hankkia. Siinä yhdistyvät: viimeistelty mekaniikka, upea ulkoasu sekä edullinen hinta www.weinor.com

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet. FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions

MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet. FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions Kangaspaketti: Fabrics available at: www.susannantyohuone.net/ken/shop.html Copyright www.susannantyohuone.net

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi

Yhden illan jutut. Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Yhden illan jutut Matinkylän Martat r.y. Kässämartat: Raili Monto ja Sisko Salmi Säilytyspussukka ompelemalla Tarvikkeet: kaksi eriväristä kangastilkkua esim 22 x 42 cm. Ohje: 1. Leikkaa kangaskappaleet

Lisätiedot

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET 25.2.2015 1 AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET MITAT ON OTETTAVA KAIKKIEN NIIDEN ALUSASUJEN PÄÄLTÄ, JOITA AMPUJA PITÄÄ AMPUESSAAN TAKIN JA HOUSUN ALLA. OY TEEMA LINE LTD OY TEEMA LINE LTD. AA 3.9.2012

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

teetee Taiga Tuotekoodi: TAI116

teetee Taiga Tuotekoodi: TAI116 teetee Taiga Tuotekoodi: TAI116 Hemulihaalari Hemulihaalari aloitetaan hupun kärjestä ja neulotaan ylhäältä alas saumattomana. Hupun reunaan on virkattu kiinteitä ketjusilmukoita. Lisäykset tehdään neulomalla

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat...

IRROITA SYDÄN. Pulmapeli. BLÄUER 2003 versio ja laita takaisin jos osaat... IRROITA SYDÄN ja laita takaisin jos osaat... Pulmapeli BLÄUER 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM 1. TYÖN TAVOITE Valmistamme metallisen pulmapelin, jossa tarkoituksena on ottaa sydän pois ja laittaa se takaisin

Lisätiedot

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012

L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 L 99/10 Euroopan unionin virallinen lehti 5.4.2012 Suorakaiteen muotoinen tavara, jonka mitat ovat noin 60 300 cm ja joka koostuu kahdesta yhteenliimatusta kerroksesta (joista toinen on tekstiilikangasta

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Beneath the Northern Lights

Beneath the Northern Lights Beneath the Northern Lights Little Lilli and her best friend Kalle are playing in the snowy forest, that is filled with creatures of the winter. If it gets dark or a little scary, they don t have to be

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (70% villaa Superwash, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m) NEULETIHEYS

91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (70% villaa Superwash, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m) NEULETIHEYS 91275 RAGGI Versio 4 91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (% villaa Superwash, % polyamidia. Kerässä noin g = 1 m) NEULETIHEYS Noin 17 s x 23 krs sileääneuletta puikoilla

Lisätiedot

Verhotangot ja tarvikkeet

Verhotangot ja tarvikkeet ȱǭȱ ȱ Ȭȱ ȱ Puiset tangot puutangoissa on puiset kannakkeet ja päätynupit Ø 22 ja 28 mm pituudet 140, 160, 180, 200, 240, 270 ja 310 cm, tangon mittaan sisältyy päätynuppi väreinä luonnonväri, vaaleanruskea,

Lisätiedot

Mitoituksen ja kaavojen luominen aloittavalle vaatetusalan yritykselle

Mitoituksen ja kaavojen luominen aloittavalle vaatetusalan yritykselle Roosa Viitaniemi Mitoituksen ja kaavojen luominen aloittavalle vaatetusalan yritykselle Case: PO&NY Metropolia Ammattikorkeakoulu Vestonomi Vaatetusalan koulutusohjelma Opinnäytetyö 27.4.2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

PRO X IHANTEELLINEN VALINTA KUNNOSSAPITOON TYÖVAATTEET»

PRO X IHANTEELLINEN VALINTA KUNNOSSAPITOON TYÖVAATTEET» TYÖVAATTEET» IHANTEELLINEN VALINTA KUNNOSSAPITOON PRO X Pro X tarjoaa laajan skaalan tyylikkäitä ja toimivia työvaatteita rakennusalan, kunnossapidon sekä teollisuuden ammattilaisille. Monipuolinen mallisto

Lisätiedot

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala

UTOPIA* 2016 Aalto ARTS/ SISUSTUSARKKITEHTUURI Venla Rautajoki/Markus Holste/Reetta Vartiala UTOPIA* * 1.mahdoton haavekuvitelma 2. haaveellinen (maailmanparannus)suunnitelma. esim. Sydämensiirrot eivät enää ole utopiaa. Utopia ikuisesta rauhasta. Archigram 60-luvulle sijoittunut lehti, joka esitteli

Lisätiedot

Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan

Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan 2009-2013 Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan Vuodenajat Pukeutuminen eri vuodenaikoina Paikat Rovaniemellä, joista voit hankkia vaatteita edullisesti. Suomessa on neljä vuodenaikaa Kevät Kesä Talvi

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

HISTORIALLINEN TEATTERIPUVUSTUS Kaavojen ja työtapojen piirtäminen oppikirjaan sekä 1880-luvun turnyyripuvun kaavoitus ja sarjonta

HISTORIALLINEN TEATTERIPUVUSTUS Kaavojen ja työtapojen piirtäminen oppikirjaan sekä 1880-luvun turnyyripuvun kaavoitus ja sarjonta HISTORIALLINEN TEATTERIPUVUSTUS Kaavojen ja työtapojen piirtäminen oppikirjaan sekä 1880-luvun turnyyripuvun kaavoitus ja sarjonta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikka Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa

Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa Satu Lahti Käsityötieteen koulutus Käsityötieteen pro gradu -tutkielma Ohjaaja Ritva Koskennurmi-Sivonen Helmikuu 2010 Helsingin

Lisätiedot

Syksy Johanna K. Design, Hakkenpääntie 589, Taivassalo, Finland ,

Syksy Johanna K. Design, Hakkenpääntie 589, Taivassalo, Finland , Syksy 2016 Johanna K. Design, Hakkenpääntie 589, 23310 Taivassalo, Finland +358 45 652 6981, info@johannakdesign.com, Myssykkä, Kauluri Ja Santtu-Vantut Materiaalina näissä yhden koon asusteissa on 100%

Lisätiedot

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU ANU TUOMAAALA Näillä välineillä onnistut Kaiken ompelun perusta on hyvä ja vankka ompelukone. Jos epäilet koneesi kykyä ja soveltuvuutta ommella vahvaa farkkukangasta ole

Lisätiedot

Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita OMPELUN PERUSTEITA

Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita OMPELUN PERUSTEITA Teollisuusompelukonemekaanikkokurssi, Ompelun perusteita 1.4.1.1 OMPELUN PERUSTEITA Ompeleva teollisuus käyttää tuotteen osien yhdistämiseen erilaisia ompelukoneita. Nämä muodostavat erilaisia tikkikuvioita

Lisätiedot

-HAMPPURÖTVÄKE- Tiina Huhtaniemi

-HAMPPURÖTVÄKE- Tiina Huhtaniemi -HAMPPURÖTVÄKE- Tiina Huhtaniemi Lanka Allhemp6 500 (500, 600, 650, 700) g Puikot Pyöröpuikot 6 mm / 80cm Muut tarvikkeet 2 kpl sukkapuikkoja 6 tai 7mm Neuletiheys 15 s / 18 krs = 10 cm Koot rinnanympärys

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2014. Koulutuskeskus Sedu. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija

Opetussuunnitelma 2014. Koulutuskeskus Sedu. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2014 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija Hyväksytty 43, 26.6.2014 Hellevi Lassila apulaisjohtaja Sisällys Koulutuskeskus

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Saara Norman 2013 Alkuvalmistelut: vyyhteäminen Puretus 1. Elintarvikkeilla värjääminen Kahvi ja tee Sipuli Kurkuma 2. Elintarvikevärit

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE

POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE POLTIX MUOTTISYSTEEMI OHJE Tässä ohjeessa kuvataan muotinvalmistusta De Ijssel Coatingsin valmistamalla Poltix muottisystee- millä. Poltix muottisysteemistä on olemassa Standard- versio ja Premium- versio.

Lisätiedot

Made to move. L.Brador on rakentanut valikoiman työhousuja, jotka ovat ainutlaatuisia. Valikoiman nimeksi on annettu WorkMove.

Made to move. L.Brador on rakentanut valikoiman työhousuja, jotka ovat ainutlaatuisia. Valikoiman nimeksi on annettu WorkMove. Made to move L.Brador on rakentanut valikoiman työhousuja, jotka ovat ainutlaatuisia. Valikoiman nimeksi on annettu WorkMove. Rajojen rikkominen on ollut pääperiaatteemme pitkään. Siitä tuli melkein symbolista,

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen rannekoruun tarvitset: Erilaisia tsekkiläisiä lasihelmiä 30-60g tai 80-120 kpl siemenhelmiä (jos teet pitkiä, varrellisia kukkalinkkejä) isolenkkistä ketjua tasapäisiä korupiikkejä (pituus helmien

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 2014

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 2014 Vaatetuksen osaamisala, vaatetusompelija Vaatetuksen osaamisala, sisustusompelija Vaatetuksen osaamisala, modisti Vaatetuksen

Lisätiedot

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta

Työkalut ja muotit ostajan näkökulmasta Työvälinepäivät 2017 26.1.2017 Jaakko Nisula Team Leader, Mechanical Engineering Genelec Oy Genelec Oy on vuonna 1978 perustettu suomalainen perheyritys. Valmistaa aktiivisia tarkkailukaiuttimia Pääasiakkaita

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Takin mitat Kaulanympärys

Takin mitat Kaulanympärys Takin mitat Kaulanympärys Mittaa kaulanympärys aataminomenan alapuolelta. Ota mitta niin, että mittaajalla on sormi mittanauhan alla. Hartialeveys Mittaa hartialeveys hartioiden uloimmista kohdista. Voit

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot