Ympäristöjaosto Valtakatu 26, Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto."

Transkriptio

1 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto Valtakatu 26, Kemi Dnro 411/ /2014 Annettu julkipanon ( ) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama -alueella sijaitseva Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. Hakija Y-tunnus Ki inteistörekisteritun n us Yhteys henkilöt Kemi Shipping Oy Ajoksentie 708 Ajoksen Satama-alue Kemi Teemu Kauppi Laatu- ja ympäristövastaava puh: s-posti: Ilkka Isola (trukki- ja konekorjaamon osalta) puh: s-posti: Laitos ja sen sijainti Trukki - ja konekorjaamo Korjaamo sijaitsee Lapin syväsatamassa (Ajoksen satamassa) Kemissä. Toiminnan laatu Trukki - ja kuorma-autotyyppisten (terminaalitraktorit, maansiirtokoneet) suurikokoisten työkoneiden huolto ja korjaustoiminta.

2 2 Hakemuksen vireille tulo Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojeluyksikköön Ympäristöluvan tarve Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 Ympäristönsuojeluasetus (527/2014) 2, 1 momentti, 11 b kohta Lupaviranomaisen toimivalta Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 :n mukaan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 11 momentin kohta b mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoisen työkonevarikon luvan käsittelyn. 3. LUVAN HAKIJAN JA TOIMINNAN TIEDOT Yleiskuvaus Kemi Shipping Oy:n toiminnasta Kemi Shipping Oy 1894 perustettu satamayhtiö, joka tarjoaa logistisia ratkaisuja koko Pohjois-Kalotin alueella. Päätoimialoja ovat ahtaus, huolinta ja laivaselvitys. Lisäksi Kemi Shipping Oy tarjoaa varastointi- ja kuljetuspalveluja sekä vastaa Kemin Vapaavarasto Oy:n käytännön toimista. Kemi Shipping Oy:n toiminta on keskittynyt Lapin syväsatamaan, Kemin Ajokseen. Vakituista henkilökuntaa on 115 (2014) sekä liikevaihto noin 17 milj. euroa (2013). Kemi Shipping Oy käsittelee vuosittain noin 1,6 miljoonaa tonnia pääsääntöisesti metsäteollisuuden tuotteita. Kemin Shipping Oy huoltaa ja korjaa omistamallaan työkonekorjaamolla satamatoiminnoissa käyttämiään yrityksen omia trukki- ja kuoma-autotyyppisiä suurikokoisia työkoneita. Trukki- ja konekorjaamon toiminta koostuu noin 75 oman ja noin 65 Stora Enso Oy:n Veitsiluodon tehtaiden vastaanlaisten trukkien huoltamisesta ja korjaamisesta. Työ sisältää myös ilmanvaihto- / jäähdytinlaitteistojen huollot. Työkoneita käytetään pääsääntöisesti varastointi- ja ahtaustyössä. Työsuorituksia trukki- ja konekorjaamolla tulee vuosittain noin 1000 kpl. Toimintaan ei liity uusien koneiden tai koneiden osien rakentamista. Trukki- ja konekorjaamolla työskennellään ma-pe klo: sekä lauantaisin klo: Myös hajanaiset viikonloput ja yötyöt ovat mahdollisia. Toimialatunnus (TOL) on 631. Voimassa olevat luvat, päätökset ja sopimukset Kemi Shipping Oy:llä on toiminnalle Kemin kaupungin kaupunkirakennelautakunnan myöntämä ympäristölupa ( ; Dnro 54/12.121/2008). Kemi Shipping Oy:llä on maanvuokrasopimus Kemin Sataman kanssa (Kemin Satama, vuokrasopimus 5/2006; ; Tekninen lautakunta ).

3 3 Kemi Shipping Oy:llä on liitäntäsopimus vesi- ja viemäriverkkoon Kemin Veden kanssa (liittymäsopimus 20/04; ). Kemi Shipping Oy:llä on liitäntäsopimus sähköverkkoon Kemin Energian kanssa (liittymissopimus ). Ajoksen satamalla, jossa Kemi Shipping Oy:n korjaamo sijaitsee, on voimassa oleva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa nro: 93/2013/1 (dnro PSAVI/86/04.08/2012). Ajoksen sataman ympäristöluvassa oleva lupamääräyksen nro 1: "Luvan saajan on satamajärjestystä päivittämällä, valvonnalla tai muilla keinoin varmistettava, että kaikessa satamatoiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja määräyksiä" mukaisesti Kemin Satama Oy:n on saatettava ympäristöluvan olemassaolo ja sen määräykset kaikkien alueella toimivien tietoon vaatimusten noudattamiseksi. Hakijan korjaamo sijaitsee suljetulla satama-alueella. Se ei kuitenkaan toiminnan luonne ja sataman ulkopuoliset asiakkaat huomioon ottaen muodosta Ajoksen satamatoimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 5- luvun 41 :n mukaista teknillistä ja toiminnallista yhteyttä, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa olisi tarpeen tarkastella yhdessä. Tämän johdosta toimintoihin ei ole tarpeen hakea lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. 4. TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Kemi Shipping Oy:n korjaamo- ja huoltohalli sijaitsee Kemin Ajoksessa Lapin syväsataman suljetulla satama -alueella välittömästi sataman portin vasemmalla puolella yrityksen oman toimistorakennuksen vieressä (sijainti esitetty hakemuksessa olevilla kartoilla ja Kemi Shipping Oy:n internet-sivuilla; Korjaamohalli sijaitsee Kemin Satamalta vuokratulla tontilla. Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavan mukaan alueen maankäyttö on määritelty satamaalueeksi (LS). Vahvistetussa asemakaavassa alue on satama-aluetta (LS-1), jolla on rakentamisoikeutta k-m2. Vahvistetun asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa teollisuus-, varasto- ja palvelutiloja sekä satamarakenteita. Liikennejärjestelyt saa toteuttaa alueella. Alueella sallitaan tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon johtojen ja sähkönjakelun kannalta välttämättömien muuntamoiden rakentaminen. Matkaa Kemin keskustaan on noin 10 kilometriä. Hakijalla on aikaisemmin ollut korjaamotoimintaa myös Veitsiluodon tehdasalueen satamassa, mutta kaikki ko. toiminta on keskitetty nykyiseen korjaamotilaan Ajoksen satama alueella. Lähiympäristö Toiminta sijoittuu aidatun ja kulunvalvonnalla varustetun satama-alueen sisäpuolelle. Hallin lähiympäristössä sijaitsee hakijan oma toimistorakennus, parkkipaikkaalueita ja joutomaata / suo- ja suojaviheraluetta. Sataman toiminnot sijoittuvat hallin

4 4 länsipuolelle muutamien satojen metrien etäisyydelle. Ajoksen öljysatama sijaitsee noin metrin päässä hallilta, sen eteläpuolella. Lähin, muu kuin sataman toimintoihin liittyvä, toimija alueella on LappiPorras Oy. Muita alueella toimijoita ovat mm. Chemec Oy, Baltic Tank Oy ja Kemin Vapaavarasto Oy. Varsinaisiksi lähinaapureina asianosaisiksi hakija katsoo kuitenkin vain Kemin kaupungin satamalaitoksen kiinteistön RN:o (Ajoksen syväsatama). Vesistöt ja pohjavedetja asutus Toiminta ei sijoitu luokitetulla pohjavesialueella. Lähin 1 luokan pohjavesialue sijoittuu välittömästi satama-alueen itäpuolella siten, että matkaa muodostumisvyöhykkeelle on noin m. Lähin vedenottamo sijaitsee noin 2 km etäisyydellä. Lähimpää vesistöön, mereen, on matkaa noin 0.5 km. Hallin läheisyydessä tai toiminnan vaikutusalueella ei sijaitse asutusta. Lähin asutus on satamaan johtavan tien varressa noin kilometrin etäisyydellä. Ajoksen asuntoalueelle on matkaa noin kolme kilometriä. Kaavoitustilanne ja luonnonsuojelualueet Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavan mukaan alueen maankäyttö on määritelty LS-satama-alueeksi. Vahvistetussa asemakaavassa alue on myös LSsatama-aluetta ja satama-alueella on rakentamisoikeutta k-m2. Lähimmät luonnonsuojelualueet, Murhaniemi ja Ajoksen leton Natura alueet, sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä toiminnasta. 5. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Hakemuksen tarkoittama toiminta koostuu noin 75 oman ja 65 StoraEnso Oy:n Veitsiluodon tehtaiden vastaavanlaisten trukkien huoltamisesta ja korjaamisesta. Työ sisältää myös ilmanvaihto - / jäähdytyslaitteistojen huollot. Työkoneita käytetään pääsääntöisesti varastointi- ja ahtaustyössä. Vuosittaisia työsuorituksia tulee noin 1000 kpl. Toimintaan ei liity uusien koneiden tai koneiden osien rakentamista. Korjaamolla työskennellään ma-pe klo : sekä lauantaisin klo : Myös hajanaiset viikonloppu ja yö työt ovat mahdollisia. Toiminta on ympärivuotista,erityisiä seisokkeja ei ole. Laitteet ja rakenteet: Toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan yhdessä hallirakennuksessa, jossa varsinaisen korjaamohallin lisäksi on pesuhalli, hitsaushalli, öljyvarasto sekä muita varastotiloja. Lisäksi rakennuksessa on toimisto- ja sosiaalitiloja. Hallin kokonaispinta-ala on noin 1600 m2.

5 5 Kemi Shipping Oy:n kokonaisenergiantarve (ostosähkö ) oli vuonna 2013 yhteensä KWh. Kemi Shipping Oy:n pollttoaineen kulutus vuonna 2013 oli litraa kevyttä polttoainetta (Kevyt polttoöljy -3 (POK-3) ja Neste-lämmitysöljy bio-3 (LÖB-3)). Korjaamohallin öljyjen ja kemikaalien käsittely on suunniteltu siten, että vuotojen mahdollisuus on erittäin pieni ja mahdolliset haitat rajoittuvat korjaamohallin sisätiloihin, jolloin puhdistaminen on helppoa. Pesuhalli on varustettu öljynerotuskaivolla, jotka tarkastetaan säännöllisesti. Kaivojen kautta kaikki pesuvedet johdetaan viemäriverkkoon. Öljyvarastossa varastoidaan käyttöön tulevat uudet öljyt sekä rakennuksen lämmitysöljy. Samoin tilassa on säiliöt eri laatuisille jäteöljyille. Öljysäiliöt on kaikki varustettu putkistoilla siten, että säiliöitä ei tarvitse siirtää,vaan öljyt voidaan pumpata suoraan säiliöautosta varastoon ja vastaavasti jäteöljyt imeä ongelmajätekeräystä hoitavaan säiliöautoon (EKOKEM). Öljyvaraston kokonaistilavuus on noin 30 m3, mikäli kaikki säiliöt olisivat täynnä. Käytännössä osa säiliöistä on tyhjinä varasäiliöinä, osa vajaina ja vain osa täysiä, joten kerralla varastoitava kokonaisöljymäärä on tätä pienempi. Öljyvarasto on rakennettu ex-tilamääräysten (palavat nesteet / räjähdysvaaralliset ) mukaiseksi. Hitsaustöille, samoin kuin pienkonekorjaukselle, on varattu oma erillinen tilansa. Haitausta tehdään tiloissa vain tarpeen mukaan, ei jatkuvasti. Hallin piha -alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja liitetty sataman sadevesijärjestelmään. Piha-aluetta voidaan käyttää koneiden tilapäiseen / lyhytaikaiseen varastointiin. Toiminnassa käytettävät aineet ja kemikaalit Merkittävimmät toiminnassa käytettävät aineet / kemikaalit ovat öljyt. Nykyisellä toimintalaajuudella voiteluöljyä kuluu noin litraa vuodessa ja vastaavasti erilaisia hydrauliikkaöljyjä noin litraa. Käytettävistä kemikaaleista jäähdytinnesteet ovat biohajoavia, joten ne eivät pieninä määrinä veteen päästessään aiheuta ympäristövahingon vaaraa. Muut käytettävät öljyt ym. ovat työkoneiden käyttövaatimusten vuoksi ns. normaaleja öljyjä, eivätkä siis erityisiä biotuotteita. Öljyjen lisäksi määrältään merkittävintä on pesuaineiden kulutus. Valta osa toiminnassa käytettävistä pesuaineista (Wurth) on niin ikään biohajoavia ja vesiliukoisia. Varsinaisia liuotinpesuaineita käytetään vähäisessä määrin. Huollettavien ilmanvaihtoaineiden kylmäaine on merkiltään R 133a. Muiden aineiden määrät ovat vähäisempiä. Esimerkiksi maaleja käytetään vain pienissä paikkamaalaustöissä. Varsinaisia maalaustöitä hallilla ei tehdä. Myös hitsaustöitä on vain tilapäisesti tarpeen mukaan, joten tarvittavat kaasumäärät ovat pieniä. Toimintaan ei liity polttoaineiden säilytystä tai jakelua. Satama-alueella on kiinteä polttonesteiden jakelupiste, jolla on erillinen (öljy-yhtiön ) ympäristölupa.

6 6 Toiminnassa syntyvät jätteet (Taulukko 1) toimitetaan käsittelyyn Oy Ekokem Ab:lle (Riihimäki) ja Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy. Taulukko 1: Kemi Shipping Oy:n toiminnassa syntyvä jäte ( ) Jätelaji Käytetty voiteluöljy (kirkas) Käytetty voiteluöljy Öljyiset letkut Öljyiset hyötymetallijätteet Aerosolit Maalit, liimat, lakat Öljyn näytepulloja Käytetty voiteluöljy Kuitujäte (pahvi + paperi) Energiajae Sekajäte Akut Metalliromu Bentoniitti Puu jäte EWC Määrä (kg) Vastaanottaja Oy Ekokem (Riihimäki) Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy j Häiriötilanteet ja ympäristöriskit Kemi Shipping Oy:n toiminnasta on tehty riskikartoitus ja -arviointi, joka on hakemuksen pelastussuunnitelman liitteenä. Pelastussuunnitelma on tehty syyskuussa Arvioinnin mukaan korjaamotoiminnan suurin ympäristöriski on mahdollinen tulipalo ja sen aiheuttamat päästöt ilmaan ja maahan (lähinnä palavat nesteet). Tämäkin riski on hyvin pieni, joten toiminta asianmukaisesti nykyisellä tavalla hoidettuna ei juurikaan aiheuta edes häiriötilanteissa haittaa tai varaa hallialueen ulkopuolelle. Korjaamohalli on varustettu automaattisilla paloilmaisimilla ja henkilökunta on koulutettu toimimaan vaaratilanteissa. Lisäksi korjaamotoiminta sijaitsee satamaalueella ja kuuluu siten automaattisesti myös sataman riskinarvioinnin ja turvallisuussuunnitelman piiriin. Suuremman riskin, kuin hakijan korjaamotoiminta, aiheuttavat sataman muut toiminnot, lähinnä kemikaalien kuljetukset ja säilytys. Ko. toiminnat eivät kuulu tämän ympäristölupahakemuksen piiriin.

7 7 Liikenne Hallilla korjattavat ulkopuolisten asiakkaiden koneet toimitetaan korjaamolle ja takaisin kuorma-autokuljetuksina. Tämä aiheuttaa jonkin verran liikenteen lisäystä lähinnä Ajoksen tiellä. Määrä ei ole merkittävä huomioon ottaen sataman aiheuttama muu raskas liikennöinti samalla tieosuudella. Korjaamotoiminta muutoin aiheuttaa lähinnä normaalia tava- rankuljetus- ja työpaikkaliikennettä, joka tapahtuu satamaaluetta huomioon ottamatta yleisillä teillä. Ympäristöhallinta ja pelastussuunnitelma Kemi Shipping Oy:llä on ISO standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka ajantasaisuutta sertifikaatin myöntäjä tarkastaa määräaikaisauditoinnein. ISO ympäristöhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja se on auditoitu viimeksi Yrityksellä on myös syyskuussa 2014 päivitetty pelastussuunnitelma. 6. PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminta ei aiheuta merkityksellisiä päästöjä vesistöön. Hallin piha-alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja liitetty sataman uuteen sadevesijärjestelmään. Pihaalueelta voi huuhtoutua sadevesien mukana koneiden öljyvuotoja sadevesikaivoihin, mutta määrät ovat erittäin pieniä. Sataman sadevesijärjestelmä on varustettu öljynerotuskaivoin sekä sulkuventtiilein ennen johtamista mereen. Täten mahdollinen suurempikin öljy- tai kemikaalivuoto satama-alueella voidaan pysäyttää ennen sen joutumista vesistöön. Hallitilat on liitetty kaupungin viemärijärjestelmään. Toiminta ei aiheuta kiellettyjä päästöjä yleiseen viemäriin. Korjaamon pesuhallista vedet johdetaan viemäriverkkoon. Halli on varustettu öljynerotuskaivoilla, jotka tyhjennetään säännöllisesti (EKOKEM). Öljynerotuskaivojen toimintaa seurataan silmämääräisesti. Muutoin viemäriverkkoon lasketaan vain tavanomaisten asumisjätevesien kaltaisia jätevesiä (sosiaalitilat, muut pesuvedet). Päästöt ilmaan Hallilla huolletaan vuosittain muutamia kymmeniä työkoneiden ilmastointi- / jäähdytyslaitteistoja. Päästöjä ilmaan minimoidaan siten, että laitteiden puhdistus tapahtuu täysin koneellisesti. Laitteiden jäähdytysaineet imetään suoraan jätesäiliöön. Toiminnassa noudatetaan asetuksen 1187/2001 mukaisia määräyksiä. Toiminnasta on tehty hakemus TUKES:ille. Korjaamotoiminta ei muutoin hallin öljylämmitystä ja koneiden sekä autojen pakokaasuja lukuun ottamatta aiheuta päästöjä ilmaan.

8 8 Päästöt maaperään ja muut päästöt Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Hallin piha-alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja toiminta keskittyy muutoin hallin sisätiloihin. Toiminta ei hakijan näkemyksen mukaan aiheuta muita päästöjä tai niiden vaaraa ympäristölle. Jätteet Toiminnassa syntyy öljyjätettä, muita öljyisiä jätteitä sekä muita ongelmajätteinä lähinnä akkuja. Lisäksi toiminnasta syntyy rautaromua ja sekajätettä. Hakija pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristöjärjestelmänsä mukaisesti minimoimaan syntyvän jätteen määrää. Myös jätteiden käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Jäteöljyt imetään putkistoa pitkin suoraan jäteöljysäiliöön, joita on 4 kpl kooltaan ä 2000 litraa. Öljyjätteet kerätään lajiteltuna (mm. kirkkaat, mustat jne.) hallin öljyvarastossa säilytettäviin säiliöihin, joista laillistettu ongelmajätteen kerääjä saa ne putkiston kautta imettyä suoraan säiliöautoon ilman jäteastioiden siirtelyä. Näin pidetään astiat ja ympäristö siistinä ja minimoidaan öljyvuodot. Muita öljyisiä jätteitä syntyy suodattim ista, letkuista sekä muista koneiden vaihdettavista öljyisistä osista. Sen sijaan öljynvaihdossa käytettäviä alustoja ja im eytysmateriaalia ei jätteisiin kerry käytännössä lainkaan. Kaikki toim innassa käytettävät hydrauliikkaliinat ja öljynim eytyskankaat ostetaan teollisuuspyyhepalveluna (Lindström Oy), jolloin pyyhkeiden toimittaja huolehtii pyyhkeiden asianm ukaisesta jatkokäsittelystä. Korjaamolla ainoastaan kerätään ko. öljyinen materiaali poisvientiä varten. Rautaromu ja muu kierrätykseen soveltuva jätemateriaali kerätään lajiteltuna ennen jatkokäsittelyyn toimittamista. Ongelmajätteiden määrää seurataan EKOKEM:iltä saatavien raporttien avulla. Muista jätteistä pidetään kirjaa. Oheisena on taulukkomuodossa toiminnasta syntyvien jätteiden kokonaismääriä. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2006, jonka jälkeen toiminta on laajentunut. Jätteiden kokonaismääriin on siis tullut lisäystä, arviolta noin kolmanneksen verran, mutta jätelajit ovat säilyneet ennallaan. Toisaalta muutto asianmukaisiin hallitiloihin ja jätteenkäsittelyn tarkentuminen ovat vähentäneet jätteiden määrää aikaisemmasta. 7. BAT JA BEP Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Korjaamotoiminta tapahtuu lähes uusissa, erittäin asianmukaisissa tiloissa, joiden rakennusvaiheessa on otettu huomioon toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset mm. öljyjen säilytyksen ja käsittelyn osalta. Käytettävät laitteet ovat uudet ja nii-

9 9 tä seurataan ja huolletaan säännöllisesti. Hakija katsoo, että toiminnassa noudatetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatetta. Ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP) Hakijan tavoitteena on ympäristöhaittojen minimoiminen kaikessa toiminnassaan, myös työkoneiden korjaus- ja huoltotyössä. Kemikaaleista ja öljystä käytetään saatavissa olevia biohajoavia tai muutoin ympäristöystävällisiä laatuja, mikäli ne soveltuvat tarvittavaan käyttötarkoitukseen. Jätteet kerätään ja lajitellaan huolellisesti ja toimitaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jätteiden kokonaismäärää seurataan ja pyritään vähentämään mm. käyttämällä pestäviä / kierrätettäviä materiaaleja. Korjaamo ja sen lähiympäristö pidetään järjestyksessä ja siistinä. Korjaamon sijainti Ajoksen satama-alueella vähentää työkoneiden korjaamolle tuonnista aiheutuvaa liikennettä, koska valtaosa hakijan omista koneista on käytössä juuri Ajoksen satamassa. Hakija katsoo, että toiminnassa ovat tähän toimintaa ympäristön kannalta parhaiten soveltuvat käytännöt (BEP). Hakijan ympäristöhallintajärjestelmä edellyttää myös jatkuvaa käytäntöjen seuraamista ja parantamista. 8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Veteen, ilmaan ja maaperään sekä asutukselle / ihmisille / muut vaikutukset Asianmukaisesti hoidettuna ja ympäristöriskit tiedostaen, erityisesti öljyjen ja kemikaalien käsittelyssä, laajakaan korjaamotoiminta ei aiheuta merkityksellisiä päästöjä eikä siten myöskään vaikutuksia tai niiden vaaraa veteen, ilmaan tai maaperään. Toiminnan sijaintipaikka ja asutuksen etäisyys huomioon ottanen toiminta ei aiheuta vaikutuksia terveydelle tai viihtyisyydelle. Etäisyydet huomioon ottaen toiminta ei aiheuta haittaa tai vaaraa pohjavesialueelle tai luonnonsuojelukohteille. 9. TARKKAILUSUUNNITELMAT Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Toiminnassa toteutetaan päivittäistä käyttötarkkailua työmääräyksillä ja niiden toteutumista seuraamalla. Ympäristön siisteyttä ja esimerkiksi öljynerotuskaivoja seurataan silmämääräisesti ja hälytysjärjestelmää hyväksikäyttäen. Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan heti. Öljyjen ja muiden kemikaalien kulutuksesta pidetään kirjaa. Jätteiden määrää seurataan mm. jätteiden poiskuljettajilta (Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy, Ekokem Oyj, Delete) raporttien ja rahtikirjojen perusteella. Ajoksen sataman sadevesijärjestelmästä otetaan Kemin Sataman ympäristöluvan (PSYAVI nro 93/2013/1) määräysten mukaisesti vuosittain näytteet, kos-

10 10 ka korjaamon piha-alueet on liitetty samaan sadevesiviemäröintiin, koskee ko. näytteenotto automaattisesti myös korjaamoa. Näytteet otetaan myös aina, mikäli satama-alueella korjaamon piha-alue tapahtuu poikkeuksellinen öljy- tai muu vuoto. 10. VAHINKOARVIO Hakijan riskikartoituksen perusteella, toiminnan sijainti ja luonne huomioon ottaen, hakijan käsityksenä on, että toiminta ei aiheuta korvattavaa haittaa tai vahinkoa. 11. TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA / VAKUUS Toiminnanharjoittaja pyytää, että päätökseen liitettäisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 :n mukainen määräys, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja suunnitelman mukaisesti laajentaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kemi Shipping Oy on asettanut Pohjolan Osuuspankkiin 1000 euron (tuhat euroa) vakuuden edunsaajana Kemin kaupunki, joka vapautetaan tämän päätöksen saatua lainvoiman. 12. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksen kuuluttaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Kemin kaupungin ilmoitustaululla (1. krs) ja Kuulutus on ollut Lounais-Lappi lehdessä Lausunnot (527/2014) 42 :n mukaiset lau- Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain sunnot seuraavasti: Kemin Satama Oy Kemin Satama Oy on lausunnossaan ( ) todennut, että sillä ei ole huomautettavaa koskien kyseistä hakemusta. Kemin Satama Oy:n näkemyksen mukaan kyseinen hakemus ei ole ristiriidassa sataman oman ympäristöluvan (Lupapäätös Nro 93/2013/1) kanssa. Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin ELY-keskus on lausunnossaan ( ; LAPELY/182/ ) todennut, että ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta. Lapin ELY-keskuksen mielestä trukki- ja konekorjaamon toiminnan ympäristölupamääräykset eivät saa olla ristiriidassa Kemin sataman voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PSAVI/86/04.08/2012) määräysten kanssa. Lapin ELY-keskuksen käsityksen

11 ii mukaan Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toimintaa voidaan jatkaa olevan ympäristöluvan (Dnro 54/12.121/2008) mukaisesti. Meri-Lapin Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysjaosto Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto on ( 11) todennut, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Asemakaava -arkkitehti Riitta Vallin ( ; suullinen tiedonanto): Ei huomautettavaa. Hanke on asemakaavan mukainen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Hakijan kuuleminen Toiminnanharjoittaja on jättänyt lausunnoista ( ) seuraavat vastineet: Vastine Lapin ELY-keskukselle Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin Ely -keskuksen lausunnossa oleva kohta ympäristönsuojelulain 49 mukaista haittaa ympäristölle ja terveydelle ei ole. Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esille tuleva kohta laki eräistä naapuruussuhteista 17 1 momentissa olevaa kohtuutonta pysyvää rasitusta ei ole. Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin Ely-keskuksen lausunnossa esille tuleva kohta ristiriita Kemin Satama Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PSAVI/86/04.08/2012) kanssa ei ole. Vastine Kemin Satama Oy:lle Kem Shipping Oy kokee, että ristiriita Kemin Sataman voimassa olevan ympäristöluvan (lupapäätös Nro 93/2013/1) kanssa ei ole. Näin ollen Kemi Shipping Oy:llä ei ole huomautettavaa Kemin Satama Oy:n lausuntoon. Tarkastukset: Tarkastus on suoritettu RATKAISU Kemin kaupungin ympäristöjaosto on tarkastanut ympäristölupahakemuksen myötää Kemi Shipping Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee hakemuksen mukaista ja laajuista trukki- ja konekorjaamotoimintaa Kemin kaupungissa sijaitsevassa Ajoksen satamassa. Kemi Shipping Oy:n toiminnallinen alue Ajoksessa on esitetty hakemuksen liitteenä olevissa kartoissa.

12 1 2 Toiminnassa tulee noudattaa lisäksi tässä päätöksessä annettuja seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset Ympäristöasioiden vastuuhenkilö 1. Laitoksella on oltava nimettynä ympäristö- ja kemikaaliasioista vastaava henkilö, joka vastaa laitoksen toiminnan lupakäsittelystä, ympäristönsuojelusta, jätehuollosta, toiminnan ja päästöjen tarkkailusta ja pitää tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin sekä vastaa henkilöstön jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun liittyvästä koulutuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja opastuksesta. Jätteet, kemikaalit, niiden varastointi ja käsittely 2. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettävien kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. 3. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla ja ne on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottoon tai laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon vähintään kerran vuodessa. Luovutettaessa vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava jätelain mukainen siirtoasiakirja. 4. Jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten (mm. VNA-jätteistä 179/2012) mukaisesti huomioiden Perämeren jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on varastoitava ja esikäsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (512/2014) vaatimukset täyttävällä tavalla. Öljyjätteet on käsiteltävä jätelain (646/2011) ja jäteasetuksen (179/2012) mukaisesti. 5. Ongelmajätteet tulee säilyttää tiivispohjaisessa, katetuissa tilassa tiiviissä astioissa siten, että jätettä ei voi joutua maaperään. Ongelmajätteet tulee toimittaa käsittelypaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteiden käsittelyä varten on laadittava siirtoasiakirja. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Romuakut voidaan kuitenkin varastoida käyttöön soveltuvissa konteissa suojakatoksen alla. Erilaisille ongelmajätteille on oltava omat keräysvälineet, joihin on merkittävä niiden sisältö. Nestemäiset ongelmajätteiden keräysvälineet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla. Jätteet tulee toimittaa vastaanottoon vähintään kerran vuodessa.

13 13 6. Kaikki toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi -,pahvi-, puu- ja metallijäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Jätteen saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty ympäristönsuojelulain ja jätelain edellyttämällä tavalla. Muut hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (mm. sähkö- ja elektroniikkaromu ) on toimitettava hyötykäyttöön. 7. Sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely tulee toteuttaa Perämeren jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet esimerkiksi loisteputket tai kemikaalijätteet, on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. 8. Jätteitä saa luovuttaa vain sellaiselle kuljetusyrittäjälle, jolla on asianmukaiset luvat talousalueella toimimiseen, luvat eri jätejakeiden kuljettamiseen ja joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Meluntorjunta 9. Trukki- ja konekorjaamon toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta aiheutuva melu korjaamon tavanomaisessa toiminnassa ei ylitä melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 db (Las,) eikä yöllä (klo 22-7) ekvivalenttimelutasoa 50 db (La<). Melutasoa määritettäessä on tarvittaessa otettava huomioon melun iskumaisuus tai kapeakaistaisuus melun vaikutusalueella siten kuin valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista säädetään. Valaistus 10. Trukki- ja konekorjaamon valaistus tulee suunnata ja sitä tulee käyttää niin, että valaistuksesta ei aiheudu tarpeetonta haittaa ympäristölle. Päästöjen raportointi Kemin Satama Oy:lle 11. Luvan saajan (Kemi Shipping Oy) tulee luovuttaa Kemin Sataman Oy käyttöön toiminnastaan aiheutuva päästötiedot kalenterivuosittain laadittavaa päästöraportointia varten. Jätevedet ja lumi 12. Konevarikolla muodostuvat jätevedet on johdettava Ajoksen satama -alueen viemäriverkkoon. Hule- ja pesuvedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta satama -alueen viemäriverkkoon. Muodostuvien jätevesien johtamisessa viemäriverkkoon on noudatettava Kemin Vesi Oy:n asettamia jäteveden laatuvaatimuksia. Öljynerotuskaivot on varustettava öljyn pinnankorkeuden hälyttimillä. 13. Kone- ja trukkikorjaamon alueelta poistettava lumi on läjitettävä maalle siten, ettei sulamisvesien mukaan pääse kiintoainetta ja roskia ympäristöön. Läjityspaikat on puhdistettava roskista keväällä heti lumien sulamisen jälkeen.

14 Muut toimet pilaantumisen ehkäisemiksi ja vähentämiseksi Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Vahinko - ja onnettomuustilainteiden varalle trukki- ja konekorjaamolla on oltava helposti saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. 15. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa on ilmoitettava viipymättä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kemin Satamalle ja Lapin Elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskukseen. Öljy- ja mahdollisista kemikaalivahingoista on ilmoitettava myös Lapin aluepelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja järjestettävä tarpeellinen tarkkailu päästöjen selvittämiseksi. Toiminnan seuranta 16. Luvan saajan on pidettävä toiminnasta kirjaa, josta käy ilmi seuraavat asiat: - viemäriin johdetut jätevesimäärät - päällysteiden kunnon seuraaminen ja korjaaminen - konevarikolla syntyvät jätteet (määrät, laji, toimituspaikat ja -ajat) - hiekan ja öljynerotuskaivojen tarkistukset ja tyhjennykset - työkoneiden polttoaineiden kulutus ja laatu - energian ja veden kulutus - poikkeukselliset tilanteet sekä niiden syyt ja korjaustoimenpiteet Kirjanpito on säilytettävä kuuden valvontaviranomaiselle. (6) vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistus 17. Pinta- ja pohjaveden sekä ympäristöön johdettavan jäteveden laatuun sekä sedimenttiin ja vesieliöstöön liittyvät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on teetettävä Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä toimijalla. Toiminnan lopettaminen 18. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuu kautta ennen trukki- ja konekorjaamon toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (mm. vesiensuojelu, maaperänsuojelu ja jätehuolto). Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 19. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymistä ja varauduttava trukki- ja konekorjaamon osalta tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon.

15 RATKAISUN PERUSTELUT Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 ja 49 :n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaaitukset. Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset (i) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, (ii) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, (iii) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, (iv) toimista häiriö - ja muista poikkeuksellisissa tilanteissa, (v) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueiden kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä (vi) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Kemi Shipping Oy trukki- ja konekorjaamo kuuluu Ajoksen sataman tukipalveluihin ja se palvelee satamatoimintoja. Luvan myöntämisen perustelut Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamo on oleellinen osa Kemin Ajoksen sataman ahtausliiketoimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 :n mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottanen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta. Ympäristölupamääräyksiä noudattaen Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toiminnan ei hakemuksessa esitetyssä laajuudessa voida normaalitilanteissa katsoa nykytietämyksen ja hakemuksessa esitettyjen seikkojen perusteella aiheutuvan sellaisia ympäristöhaittoja tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle ettei lupaa voisi myöntää. Toimittaessa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ja tämän lupapää-

16 16 töksen määräyksiä noudattaen, toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ympäristöön tai sen käyttöön kohdistuvaa korvattavaa vahinkoa. Hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvan saajan toiminta, kun sitä harjoitetaan tämän päätöksen mukaisesti, ei voida katsoa aiheuttavan ympäristönsuojelulain 49 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski ja alueen häiriintyvät kohteet. Tiedossa ei ole toimenpidekieltoja, todettuja luontoarvoja eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka voisivat olla toiminnan esteenä. Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavan mukaan alueen maankäyttö on määritelty satama -alueeksi (LS). Vahvistetussa asemakaavassa alue on satamaaluetta (LS-1), jolla on rakentamisoikeutta k-m2. Vahvistetun asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa teollisuus -, varasto- ja palvelutiloja sekä satamarakenteita. Liikennejärjestelyt saa toteuttaa alueella. Alueella sallitaan tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon johtojen ja sähkönjakelun kannalta välttämättömien muuntamoiden rakentaminen. Toiminta ei ole näiden kaavojen vastainen. Hakijan ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitallisten ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähiin. Lupamääräys 1: Laitoksen ympäristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi ja viranomaisten yhteydenpidon helpottamiseksi on tarpeen, että laitokselle on nimetty ympäristö- ja kemikaaliasioista vastaava henkilö. Tämän henkilön on tunnettava riittävästi laitoksen toiminta ja prosessit, laitosta koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät säädökset ja määräykset, sekä laitoksella käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet, laitoksen päästöt, jätteet sekä mahdollisten ympäristövahinkojen torjunta. Lupamääräykset 2-8: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Lupamääräykset on annettu jätteiden ja kemikaalien vähentämiseksi sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Jätteen haltijan on jätelain mukaan velvollinen järjestämään jätehuolto ja jät-

17 17 teen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys - ja ympäristövaikutuksista. Haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys jätteiden ja kemikaalien varastoinnista. Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteet sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia. Toimittamalla vaaralliset jätteet käsittelyyn sekä noudattamalla viranomaismääräyksiä ja ohjeita, voidaan vähentää niiden aiheuttariskejä terveyteen ja mia ympäristöön. Ongelmajätteiden ja vaarallisten jätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen on mahdollista vain laitoksessa, jolla on ympäristölupa. Säännöllisellä ongelmajätteiden toimittamisella käsiteltäväksi voidaan vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä. Ongelmajätteiden tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä (Vnp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Ongelmajätteiden säilyttämistä koskeva määräys on annettu, koska varastoimalla ongelmajätteitä asianmukaisesti voidaan vähentää ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia riskejä tai haittoja. Jätehuollossa tulee käyttää parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Käyttämällä jätehuoltorekisteriin merkittyä kuljetusyrittäjää, varmistetaan jätteen asianmukainen ja ammattitaitoinen kuljetus. Siirtoasiakirja antaa valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja mm. tiedot jätteen lajista, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa. Lunamääräys 9: Määräys laitoksen toiminnasta lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuvat enimmäismelutasot päivä - ja yöaikaan on annettu viihtyvyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 10: Trukki- ja konekorjaamon valohaitan vähentämistä koskeva määräys on tarpeen valaistuksesta ympäristön asutukselle ja muulle toiminnalle aiheutuvan, eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitetun kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi.

18 18 Lupamääräys 11: Kemin Satama Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa, jonka mukaan satamanpitäjälle on annettu velvoite valvoa myös että satama -alueella toimivilla yrityksillä, joilla on sellaista toimintaa, joka vaatii ympäristöluvan, on lupa-asiat kunnossa. Valvontaa toteutetaan mm. raportoinnilla. Lupamääräykset 12-13: Trukki- ja konekorjaamon jäte-, sade - ja hulevedet on perusteltua johtaa Ajoksen satama -alueen viemäriverkkoon, josta ne johdetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Lumen seassa saattaa olla roskia, jotka voivat lumen sulamisvesien mukana levitä ympäristöön. Määräys on tarpeen roskaantumisen estämiseksi. Lupamääräykset 14-15: Lupamääräykset on annettu häiriötilanteiden varalta ja niillä vähennetään haitallisten aineiden kulkeutumista maaperään ja veteen sekä velvoitetaan ilmoittamaan häiriöstä viranomaisille. Jos poikkeuksellisista tilanteista syntyy päästöjä, on ne voitava kerätä mahdollisimman nopeasti talteen ja päästöistä, joista aiheutuu välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ympäristönsuojelulain mukaan ilmoitettava viipymättä valvontavi ra nomaisel le. Valvontaviranomainen voi ilmoituksen saatuaan antaa tarpeellisia määräyksiä mm. torjuntatoimenpiteistä joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista, tarkkailusta ja tiedottamisesta. Lapin pelastuslaitos toimii viranomaisena öljyntorjunnassa ja heillä on jatkuva (24/7) päivystys sekä kalustoa öljyntorjuntaan. Rajoittamistoimina, joihin toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä, voivat olla mm. öljy- tai kemikaalipäästöissä kyseisen alueen viemäriverkoston sulkeminen tai sadevesikaivojen kansien peittäminen ja haitta-aineen imeyttäminen sekä keräys viemäriverkostosta. Lupamääräys 16: Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä päästöistä ja niiden vaikutuksesta ympäristöön. Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan päästöjen tarkkailusta. Kirjanpito ja raportointi on tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksen toiminnan aiheuttamista päästöistä. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta. Häiriötilanteista ilmoittaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi.

19 19 Lupamääräys 17: Ympäristönsuojelulaki (209 ) edellyttää tiettyjen ympäristömittausten ja -tutkimuksien tekijöiltä riittävää pätevyyttä tutkimusten tekoon, joka on varmennettu Suomen ympäristökeskuksen hyväksynnällä. Lupamääräys 18: Alueen kunnostamista koskeva suunnitelma tulee ympäristönsuojelulain mukaan tehdä toiminnan loppuessa. Määräys on tarpeen alueen tulevan käytön kannalta. Lupamääräys 19: Ympäristön kannalta paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) ja parhaat käytännöt ehkäisevät ympäristökuormitusta. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittyminen voi luoda mahdollisuuksia vähentää laitoksesta aiheutuvaa jätteiden määrää, lisätä niiden hyötykäyttöä ja muutoinkin vähentää toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Luvan haltijalla on yleinen selvillä olovelvollisuus mm. toiminnan haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 15. VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA VAATIMUKSIIN Vastauksena Lapin ELY-keskuksen lausuntoon, että Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toiminnan ympäristölupamääräykset eivät saa olla ristiriidassa Kemin sataman voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PSAVI/86/04.08/2012) määräysten kanssa todetaan, Kemin Satama Oy:n näkemyksen mukaan kyseinen hakemus ei ole ristiriidassa sataman oman ympäristöluvan (Lupapäätös Nro 93/2013/1) kanssa. Kemin Satama Oy:n oman ympäristölupapäätöksen mukaan se joutuu vaatimaan satama-alueella toimivilta yrityksiltä, että niiden lupa-asiat ovat kunnossa. Tämän johdosta on perusteltua lähettää Kemi Shipping Oy:n ympäristölupapäätös tiedoksi myös Kemin Satama Oy:lle. 16. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMINEN Luvan ja tarkkailumääräysten voimassaolo Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan oleellisen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa. Toiminnan olennaisena muutoksena pidetään mm. trukki- ja konekorjaamotoiminnan olennaista lisääntymistä (YSL 29 ). Tarvittaessa kunnan ympäristölupaviranomainen voi muuttaa lupaa tai tarkkailumääräyksiä (YSL 54, 65, 89, 90 ) tai peruuttaa luvan (93 ).

20 20 Lupamääräysten tarkistaminen mennessä Lupamääräysten tarkistamiseksi Kemi Shipping Oy:n on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus mennessä. Tämä lupa on voimassa siihen saakka, kunnes lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annattava päätös on saanut lainvoiman. Hakemuksessa on soveltuvin osin esitettävä, mitä ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa säädetään. Hakemuksessa on oltava kattava yhteenveto mm. toiminnasta, päästöistä ilmaan ja veteen, tiedot muodostuvista jätteistä ja niiden käsittelystä, toiminnan tarkkailusta sekä mahdollisista havaituista ympäristövaikutuksista. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 70 :n nojalla. Korvattavat päätökset Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Kemin kaupungin kaupunkirakennelautakunnan (Dnro 54/12.121/2008) myöntämän ympäristöluvan. 17. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 :n perusteella Kemin kaupungin ympäristölupaviranomainen määrää, että Kemi Shipping Oy:n toiminta voi tapahtua tätä päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta ja että päätös on täytäntöönpanokelpoinen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Määräys on annettu teknis-taloudellisilla perusteilla, siten että sillä perusteella, että toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Luvan saajan on asettanut Pohjolan Osuuspankkiin 1000 euron (tuhat euroa) vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupapäätöksen muuttamisen varalta. Vakuuden edunsaajana on Kemin kaupunki. Vakuudesta on toimitettu tosite Kemin kaupungin talousosastolle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle Päätöksen saatua lainvoiman, vakuus vapautetaan. Perustelut: Kemi Shipping Oy:n toiminta tapahtuu Ajoksen satama-alueella. Toiminta ei vaikuta satama -alueen ulkopuolelle. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015 Kuulutus 29.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Aurion Resources Oy

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot