Ympäristöjaosto Valtakatu 26, Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto."

Transkriptio

1 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto Valtakatu 26, Kemi Dnro 411/ /2014 Annettu julkipanon ( ) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama -alueella sijaitseva Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. Hakija Y-tunnus Ki inteistörekisteritun n us Yhteys henkilöt Kemi Shipping Oy Ajoksentie 708 Ajoksen Satama-alue Kemi Teemu Kauppi Laatu- ja ympäristövastaava puh: s-posti: Ilkka Isola (trukki- ja konekorjaamon osalta) puh: s-posti: Laitos ja sen sijainti Trukki - ja konekorjaamo Korjaamo sijaitsee Lapin syväsatamassa (Ajoksen satamassa) Kemissä. Toiminnan laatu Trukki - ja kuorma-autotyyppisten (terminaalitraktorit, maansiirtokoneet) suurikokoisten työkoneiden huolto ja korjaustoiminta.

2 2 Hakemuksen vireille tulo Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojeluyksikköön Ympäristöluvan tarve Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 Ympäristönsuojeluasetus (527/2014) 2, 1 momentti, 11 b kohta Lupaviranomaisen toimivalta Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 :n mukaan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 :n 11 momentin kohta b mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoisen työkonevarikon luvan käsittelyn. 3. LUVAN HAKIJAN JA TOIMINNAN TIEDOT Yleiskuvaus Kemi Shipping Oy:n toiminnasta Kemi Shipping Oy 1894 perustettu satamayhtiö, joka tarjoaa logistisia ratkaisuja koko Pohjois-Kalotin alueella. Päätoimialoja ovat ahtaus, huolinta ja laivaselvitys. Lisäksi Kemi Shipping Oy tarjoaa varastointi- ja kuljetuspalveluja sekä vastaa Kemin Vapaavarasto Oy:n käytännön toimista. Kemi Shipping Oy:n toiminta on keskittynyt Lapin syväsatamaan, Kemin Ajokseen. Vakituista henkilökuntaa on 115 (2014) sekä liikevaihto noin 17 milj. euroa (2013). Kemi Shipping Oy käsittelee vuosittain noin 1,6 miljoonaa tonnia pääsääntöisesti metsäteollisuuden tuotteita. Kemin Shipping Oy huoltaa ja korjaa omistamallaan työkonekorjaamolla satamatoiminnoissa käyttämiään yrityksen omia trukki- ja kuoma-autotyyppisiä suurikokoisia työkoneita. Trukki- ja konekorjaamon toiminta koostuu noin 75 oman ja noin 65 Stora Enso Oy:n Veitsiluodon tehtaiden vastaanlaisten trukkien huoltamisesta ja korjaamisesta. Työ sisältää myös ilmanvaihto- / jäähdytinlaitteistojen huollot. Työkoneita käytetään pääsääntöisesti varastointi- ja ahtaustyössä. Työsuorituksia trukki- ja konekorjaamolla tulee vuosittain noin 1000 kpl. Toimintaan ei liity uusien koneiden tai koneiden osien rakentamista. Trukki- ja konekorjaamolla työskennellään ma-pe klo: sekä lauantaisin klo: Myös hajanaiset viikonloput ja yötyöt ovat mahdollisia. Toimialatunnus (TOL) on 631. Voimassa olevat luvat, päätökset ja sopimukset Kemi Shipping Oy:llä on toiminnalle Kemin kaupungin kaupunkirakennelautakunnan myöntämä ympäristölupa ( ; Dnro 54/12.121/2008). Kemi Shipping Oy:llä on maanvuokrasopimus Kemin Sataman kanssa (Kemin Satama, vuokrasopimus 5/2006; ; Tekninen lautakunta ).

3 3 Kemi Shipping Oy:llä on liitäntäsopimus vesi- ja viemäriverkkoon Kemin Veden kanssa (liittymäsopimus 20/04; ). Kemi Shipping Oy:llä on liitäntäsopimus sähköverkkoon Kemin Energian kanssa (liittymissopimus ). Ajoksen satamalla, jossa Kemi Shipping Oy:n korjaamo sijaitsee, on voimassa oleva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa nro: 93/2013/1 (dnro PSAVI/86/04.08/2012). Ajoksen sataman ympäristöluvassa oleva lupamääräyksen nro 1: "Luvan saajan on satamajärjestystä päivittämällä, valvonnalla tai muilla keinoin varmistettava, että kaikessa satamatoiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja määräyksiä" mukaisesti Kemin Satama Oy:n on saatettava ympäristöluvan olemassaolo ja sen määräykset kaikkien alueella toimivien tietoon vaatimusten noudattamiseksi. Hakijan korjaamo sijaitsee suljetulla satama-alueella. Se ei kuitenkaan toiminnan luonne ja sataman ulkopuoliset asiakkaat huomioon ottaen muodosta Ajoksen satamatoimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 5- luvun 41 :n mukaista teknillistä ja toiminnallista yhteyttä, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa olisi tarpeen tarkastella yhdessä. Tämän johdosta toimintoihin ei ole tarpeen hakea lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. 4. TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Kemi Shipping Oy:n korjaamo- ja huoltohalli sijaitsee Kemin Ajoksessa Lapin syväsataman suljetulla satama -alueella välittömästi sataman portin vasemmalla puolella yrityksen oman toimistorakennuksen vieressä (sijainti esitetty hakemuksessa olevilla kartoilla ja Kemi Shipping Oy:n internet-sivuilla; Korjaamohalli sijaitsee Kemin Satamalta vuokratulla tontilla. Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavan mukaan alueen maankäyttö on määritelty satamaalueeksi (LS). Vahvistetussa asemakaavassa alue on satama-aluetta (LS-1), jolla on rakentamisoikeutta k-m2. Vahvistetun asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa teollisuus-, varasto- ja palvelutiloja sekä satamarakenteita. Liikennejärjestelyt saa toteuttaa alueella. Alueella sallitaan tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon johtojen ja sähkönjakelun kannalta välttämättömien muuntamoiden rakentaminen. Matkaa Kemin keskustaan on noin 10 kilometriä. Hakijalla on aikaisemmin ollut korjaamotoimintaa myös Veitsiluodon tehdasalueen satamassa, mutta kaikki ko. toiminta on keskitetty nykyiseen korjaamotilaan Ajoksen satama alueella. Lähiympäristö Toiminta sijoittuu aidatun ja kulunvalvonnalla varustetun satama-alueen sisäpuolelle. Hallin lähiympäristössä sijaitsee hakijan oma toimistorakennus, parkkipaikkaalueita ja joutomaata / suo- ja suojaviheraluetta. Sataman toiminnot sijoittuvat hallin

4 4 länsipuolelle muutamien satojen metrien etäisyydelle. Ajoksen öljysatama sijaitsee noin metrin päässä hallilta, sen eteläpuolella. Lähin, muu kuin sataman toimintoihin liittyvä, toimija alueella on LappiPorras Oy. Muita alueella toimijoita ovat mm. Chemec Oy, Baltic Tank Oy ja Kemin Vapaavarasto Oy. Varsinaisiksi lähinaapureina asianosaisiksi hakija katsoo kuitenkin vain Kemin kaupungin satamalaitoksen kiinteistön RN:o (Ajoksen syväsatama). Vesistöt ja pohjavedetja asutus Toiminta ei sijoitu luokitetulla pohjavesialueella. Lähin 1 luokan pohjavesialue sijoittuu välittömästi satama-alueen itäpuolella siten, että matkaa muodostumisvyöhykkeelle on noin m. Lähin vedenottamo sijaitsee noin 2 km etäisyydellä. Lähimpää vesistöön, mereen, on matkaa noin 0.5 km. Hallin läheisyydessä tai toiminnan vaikutusalueella ei sijaitse asutusta. Lähin asutus on satamaan johtavan tien varressa noin kilometrin etäisyydellä. Ajoksen asuntoalueelle on matkaa noin kolme kilometriä. Kaavoitustilanne ja luonnonsuojelualueet Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavan mukaan alueen maankäyttö on määritelty LS-satama-alueeksi. Vahvistetussa asemakaavassa alue on myös LSsatama-aluetta ja satama-alueella on rakentamisoikeutta k-m2. Lähimmät luonnonsuojelualueet, Murhaniemi ja Ajoksen leton Natura alueet, sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä toiminnasta. 5. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Hakemuksen tarkoittama toiminta koostuu noin 75 oman ja 65 StoraEnso Oy:n Veitsiluodon tehtaiden vastaavanlaisten trukkien huoltamisesta ja korjaamisesta. Työ sisältää myös ilmanvaihto - / jäähdytyslaitteistojen huollot. Työkoneita käytetään pääsääntöisesti varastointi- ja ahtaustyössä. Vuosittaisia työsuorituksia tulee noin 1000 kpl. Toimintaan ei liity uusien koneiden tai koneiden osien rakentamista. Korjaamolla työskennellään ma-pe klo : sekä lauantaisin klo : Myös hajanaiset viikonloppu ja yö työt ovat mahdollisia. Toiminta on ympärivuotista,erityisiä seisokkeja ei ole. Laitteet ja rakenteet: Toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan yhdessä hallirakennuksessa, jossa varsinaisen korjaamohallin lisäksi on pesuhalli, hitsaushalli, öljyvarasto sekä muita varastotiloja. Lisäksi rakennuksessa on toimisto- ja sosiaalitiloja. Hallin kokonaispinta-ala on noin 1600 m2.

5 5 Kemi Shipping Oy:n kokonaisenergiantarve (ostosähkö ) oli vuonna 2013 yhteensä KWh. Kemi Shipping Oy:n pollttoaineen kulutus vuonna 2013 oli litraa kevyttä polttoainetta (Kevyt polttoöljy -3 (POK-3) ja Neste-lämmitysöljy bio-3 (LÖB-3)). Korjaamohallin öljyjen ja kemikaalien käsittely on suunniteltu siten, että vuotojen mahdollisuus on erittäin pieni ja mahdolliset haitat rajoittuvat korjaamohallin sisätiloihin, jolloin puhdistaminen on helppoa. Pesuhalli on varustettu öljynerotuskaivolla, jotka tarkastetaan säännöllisesti. Kaivojen kautta kaikki pesuvedet johdetaan viemäriverkkoon. Öljyvarastossa varastoidaan käyttöön tulevat uudet öljyt sekä rakennuksen lämmitysöljy. Samoin tilassa on säiliöt eri laatuisille jäteöljyille. Öljysäiliöt on kaikki varustettu putkistoilla siten, että säiliöitä ei tarvitse siirtää,vaan öljyt voidaan pumpata suoraan säiliöautosta varastoon ja vastaavasti jäteöljyt imeä ongelmajätekeräystä hoitavaan säiliöautoon (EKOKEM). Öljyvaraston kokonaistilavuus on noin 30 m3, mikäli kaikki säiliöt olisivat täynnä. Käytännössä osa säiliöistä on tyhjinä varasäiliöinä, osa vajaina ja vain osa täysiä, joten kerralla varastoitava kokonaisöljymäärä on tätä pienempi. Öljyvarasto on rakennettu ex-tilamääräysten (palavat nesteet / räjähdysvaaralliset ) mukaiseksi. Hitsaustöille, samoin kuin pienkonekorjaukselle, on varattu oma erillinen tilansa. Haitausta tehdään tiloissa vain tarpeen mukaan, ei jatkuvasti. Hallin piha -alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja liitetty sataman sadevesijärjestelmään. Piha-aluetta voidaan käyttää koneiden tilapäiseen / lyhytaikaiseen varastointiin. Toiminnassa käytettävät aineet ja kemikaalit Merkittävimmät toiminnassa käytettävät aineet / kemikaalit ovat öljyt. Nykyisellä toimintalaajuudella voiteluöljyä kuluu noin litraa vuodessa ja vastaavasti erilaisia hydrauliikkaöljyjä noin litraa. Käytettävistä kemikaaleista jäähdytinnesteet ovat biohajoavia, joten ne eivät pieninä määrinä veteen päästessään aiheuta ympäristövahingon vaaraa. Muut käytettävät öljyt ym. ovat työkoneiden käyttövaatimusten vuoksi ns. normaaleja öljyjä, eivätkä siis erityisiä biotuotteita. Öljyjen lisäksi määrältään merkittävintä on pesuaineiden kulutus. Valta osa toiminnassa käytettävistä pesuaineista (Wurth) on niin ikään biohajoavia ja vesiliukoisia. Varsinaisia liuotinpesuaineita käytetään vähäisessä määrin. Huollettavien ilmanvaihtoaineiden kylmäaine on merkiltään R 133a. Muiden aineiden määrät ovat vähäisempiä. Esimerkiksi maaleja käytetään vain pienissä paikkamaalaustöissä. Varsinaisia maalaustöitä hallilla ei tehdä. Myös hitsaustöitä on vain tilapäisesti tarpeen mukaan, joten tarvittavat kaasumäärät ovat pieniä. Toimintaan ei liity polttoaineiden säilytystä tai jakelua. Satama-alueella on kiinteä polttonesteiden jakelupiste, jolla on erillinen (öljy-yhtiön ) ympäristölupa.

6 6 Toiminnassa syntyvät jätteet (Taulukko 1) toimitetaan käsittelyyn Oy Ekokem Ab:lle (Riihimäki) ja Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy. Taulukko 1: Kemi Shipping Oy:n toiminnassa syntyvä jäte ( ) Jätelaji Käytetty voiteluöljy (kirkas) Käytetty voiteluöljy Öljyiset letkut Öljyiset hyötymetallijätteet Aerosolit Maalit, liimat, lakat Öljyn näytepulloja Käytetty voiteluöljy Kuitujäte (pahvi + paperi) Energiajae Sekajäte Akut Metalliromu Bentoniitti Puu jäte EWC Määrä (kg) Vastaanottaja Oy Ekokem (Riihimäki) Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy j Häiriötilanteet ja ympäristöriskit Kemi Shipping Oy:n toiminnasta on tehty riskikartoitus ja -arviointi, joka on hakemuksen pelastussuunnitelman liitteenä. Pelastussuunnitelma on tehty syyskuussa Arvioinnin mukaan korjaamotoiminnan suurin ympäristöriski on mahdollinen tulipalo ja sen aiheuttamat päästöt ilmaan ja maahan (lähinnä palavat nesteet). Tämäkin riski on hyvin pieni, joten toiminta asianmukaisesti nykyisellä tavalla hoidettuna ei juurikaan aiheuta edes häiriötilanteissa haittaa tai varaa hallialueen ulkopuolelle. Korjaamohalli on varustettu automaattisilla paloilmaisimilla ja henkilökunta on koulutettu toimimaan vaaratilanteissa. Lisäksi korjaamotoiminta sijaitsee satamaalueella ja kuuluu siten automaattisesti myös sataman riskinarvioinnin ja turvallisuussuunnitelman piiriin. Suuremman riskin, kuin hakijan korjaamotoiminta, aiheuttavat sataman muut toiminnot, lähinnä kemikaalien kuljetukset ja säilytys. Ko. toiminnat eivät kuulu tämän ympäristölupahakemuksen piiriin.

7 7 Liikenne Hallilla korjattavat ulkopuolisten asiakkaiden koneet toimitetaan korjaamolle ja takaisin kuorma-autokuljetuksina. Tämä aiheuttaa jonkin verran liikenteen lisäystä lähinnä Ajoksen tiellä. Määrä ei ole merkittävä huomioon ottaen sataman aiheuttama muu raskas liikennöinti samalla tieosuudella. Korjaamotoiminta muutoin aiheuttaa lähinnä normaalia tava- rankuljetus- ja työpaikkaliikennettä, joka tapahtuu satamaaluetta huomioon ottamatta yleisillä teillä. Ympäristöhallinta ja pelastussuunnitelma Kemi Shipping Oy:llä on ISO standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka ajantasaisuutta sertifikaatin myöntäjä tarkastaa määräaikaisauditoinnein. ISO ympäristöhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja se on auditoitu viimeksi Yrityksellä on myös syyskuussa 2014 päivitetty pelastussuunnitelma. 6. PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN Päästöt vesistöön ja viemäriin Toiminta ei aiheuta merkityksellisiä päästöjä vesistöön. Hallin piha-alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja liitetty sataman uuteen sadevesijärjestelmään. Pihaalueelta voi huuhtoutua sadevesien mukana koneiden öljyvuotoja sadevesikaivoihin, mutta määrät ovat erittäin pieniä. Sataman sadevesijärjestelmä on varustettu öljynerotuskaivoin sekä sulkuventtiilein ennen johtamista mereen. Täten mahdollinen suurempikin öljy- tai kemikaalivuoto satama-alueella voidaan pysäyttää ennen sen joutumista vesistöön. Hallitilat on liitetty kaupungin viemärijärjestelmään. Toiminta ei aiheuta kiellettyjä päästöjä yleiseen viemäriin. Korjaamon pesuhallista vedet johdetaan viemäriverkkoon. Halli on varustettu öljynerotuskaivoilla, jotka tyhjennetään säännöllisesti (EKOKEM). Öljynerotuskaivojen toimintaa seurataan silmämääräisesti. Muutoin viemäriverkkoon lasketaan vain tavanomaisten asumisjätevesien kaltaisia jätevesiä (sosiaalitilat, muut pesuvedet). Päästöt ilmaan Hallilla huolletaan vuosittain muutamia kymmeniä työkoneiden ilmastointi- / jäähdytyslaitteistoja. Päästöjä ilmaan minimoidaan siten, että laitteiden puhdistus tapahtuu täysin koneellisesti. Laitteiden jäähdytysaineet imetään suoraan jätesäiliöön. Toiminnassa noudatetaan asetuksen 1187/2001 mukaisia määräyksiä. Toiminnasta on tehty hakemus TUKES:ille. Korjaamotoiminta ei muutoin hallin öljylämmitystä ja koneiden sekä autojen pakokaasuja lukuun ottamatta aiheuta päästöjä ilmaan.

8 8 Päästöt maaperään ja muut päästöt Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Hallin piha-alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu ja toiminta keskittyy muutoin hallin sisätiloihin. Toiminta ei hakijan näkemyksen mukaan aiheuta muita päästöjä tai niiden vaaraa ympäristölle. Jätteet Toiminnassa syntyy öljyjätettä, muita öljyisiä jätteitä sekä muita ongelmajätteinä lähinnä akkuja. Lisäksi toiminnasta syntyy rautaromua ja sekajätettä. Hakija pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristöjärjestelmänsä mukaisesti minimoimaan syntyvän jätteen määrää. Myös jätteiden käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Jäteöljyt imetään putkistoa pitkin suoraan jäteöljysäiliöön, joita on 4 kpl kooltaan ä 2000 litraa. Öljyjätteet kerätään lajiteltuna (mm. kirkkaat, mustat jne.) hallin öljyvarastossa säilytettäviin säiliöihin, joista laillistettu ongelmajätteen kerääjä saa ne putkiston kautta imettyä suoraan säiliöautoon ilman jäteastioiden siirtelyä. Näin pidetään astiat ja ympäristö siistinä ja minimoidaan öljyvuodot. Muita öljyisiä jätteitä syntyy suodattim ista, letkuista sekä muista koneiden vaihdettavista öljyisistä osista. Sen sijaan öljynvaihdossa käytettäviä alustoja ja im eytysmateriaalia ei jätteisiin kerry käytännössä lainkaan. Kaikki toim innassa käytettävät hydrauliikkaliinat ja öljynim eytyskankaat ostetaan teollisuuspyyhepalveluna (Lindström Oy), jolloin pyyhkeiden toimittaja huolehtii pyyhkeiden asianm ukaisesta jatkokäsittelystä. Korjaamolla ainoastaan kerätään ko. öljyinen materiaali poisvientiä varten. Rautaromu ja muu kierrätykseen soveltuva jätemateriaali kerätään lajiteltuna ennen jatkokäsittelyyn toimittamista. Ongelmajätteiden määrää seurataan EKOKEM:iltä saatavien raporttien avulla. Muista jätteistä pidetään kirjaa. Oheisena on taulukkomuodossa toiminnasta syntyvien jätteiden kokonaismääriä. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2006, jonka jälkeen toiminta on laajentunut. Jätteiden kokonaismääriin on siis tullut lisäystä, arviolta noin kolmanneksen verran, mutta jätelajit ovat säilyneet ennallaan. Toisaalta muutto asianmukaisiin hallitiloihin ja jätteenkäsittelyn tarkentuminen ovat vähentäneet jätteiden määrää aikaisemmasta. 7. BAT JA BEP Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Korjaamotoiminta tapahtuu lähes uusissa, erittäin asianmukaisissa tiloissa, joiden rakennusvaiheessa on otettu huomioon toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset mm. öljyjen säilytyksen ja käsittelyn osalta. Käytettävät laitteet ovat uudet ja nii-

9 9 tä seurataan ja huolletaan säännöllisesti. Hakija katsoo, että toiminnassa noudatetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatetta. Ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP) Hakijan tavoitteena on ympäristöhaittojen minimoiminen kaikessa toiminnassaan, myös työkoneiden korjaus- ja huoltotyössä. Kemikaaleista ja öljystä käytetään saatavissa olevia biohajoavia tai muutoin ympäristöystävällisiä laatuja, mikäli ne soveltuvat tarvittavaan käyttötarkoitukseen. Jätteet kerätään ja lajitellaan huolellisesti ja toimitaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jätteiden kokonaismäärää seurataan ja pyritään vähentämään mm. käyttämällä pestäviä / kierrätettäviä materiaaleja. Korjaamo ja sen lähiympäristö pidetään järjestyksessä ja siistinä. Korjaamon sijainti Ajoksen satama-alueella vähentää työkoneiden korjaamolle tuonnista aiheutuvaa liikennettä, koska valtaosa hakijan omista koneista on käytössä juuri Ajoksen satamassa. Hakija katsoo, että toiminnassa ovat tähän toimintaa ympäristön kannalta parhaiten soveltuvat käytännöt (BEP). Hakijan ympäristöhallintajärjestelmä edellyttää myös jatkuvaa käytäntöjen seuraamista ja parantamista. 8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Veteen, ilmaan ja maaperään sekä asutukselle / ihmisille / muut vaikutukset Asianmukaisesti hoidettuna ja ympäristöriskit tiedostaen, erityisesti öljyjen ja kemikaalien käsittelyssä, laajakaan korjaamotoiminta ei aiheuta merkityksellisiä päästöjä eikä siten myöskään vaikutuksia tai niiden vaaraa veteen, ilmaan tai maaperään. Toiminnan sijaintipaikka ja asutuksen etäisyys huomioon ottanen toiminta ei aiheuta vaikutuksia terveydelle tai viihtyisyydelle. Etäisyydet huomioon ottaen toiminta ei aiheuta haittaa tai vaaraa pohjavesialueelle tai luonnonsuojelukohteille. 9. TARKKAILUSUUNNITELMAT Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Toiminnassa toteutetaan päivittäistä käyttötarkkailua työmääräyksillä ja niiden toteutumista seuraamalla. Ympäristön siisteyttä ja esimerkiksi öljynerotuskaivoja seurataan silmämääräisesti ja hälytysjärjestelmää hyväksikäyttäen. Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan heti. Öljyjen ja muiden kemikaalien kulutuksesta pidetään kirjaa. Jätteiden määrää seurataan mm. jätteiden poiskuljettajilta (Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy, Ekokem Oyj, Delete) raporttien ja rahtikirjojen perusteella. Ajoksen sataman sadevesijärjestelmästä otetaan Kemin Sataman ympäristöluvan (PSYAVI nro 93/2013/1) määräysten mukaisesti vuosittain näytteet, kos-

10 10 ka korjaamon piha-alueet on liitetty samaan sadevesiviemäröintiin, koskee ko. näytteenotto automaattisesti myös korjaamoa. Näytteet otetaan myös aina, mikäli satama-alueella korjaamon piha-alue tapahtuu poikkeuksellinen öljy- tai muu vuoto. 10. VAHINKOARVIO Hakijan riskikartoituksen perusteella, toiminnan sijainti ja luonne huomioon ottaen, hakijan käsityksenä on, että toiminta ei aiheuta korvattavaa haittaa tai vahinkoa. 11. TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA / VAKUUS Toiminnanharjoittaja pyytää, että päätökseen liitettäisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 :n mukainen määräys, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja suunnitelman mukaisesti laajentaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kemi Shipping Oy on asettanut Pohjolan Osuuspankkiin 1000 euron (tuhat euroa) vakuuden edunsaajana Kemin kaupunki, joka vapautetaan tämän päätöksen saatua lainvoiman. 12. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksen kuuluttaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Kemin kaupungin ilmoitustaululla (1. krs) ja Kuulutus on ollut Lounais-Lappi lehdessä Lausunnot (527/2014) 42 :n mukaiset lau- Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain sunnot seuraavasti: Kemin Satama Oy Kemin Satama Oy on lausunnossaan ( ) todennut, että sillä ei ole huomautettavaa koskien kyseistä hakemusta. Kemin Satama Oy:n näkemyksen mukaan kyseinen hakemus ei ole ristiriidassa sataman oman ympäristöluvan (Lupapäätös Nro 93/2013/1) kanssa. Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin ELY-keskus on lausunnossaan ( ; LAPELY/182/ ) todennut, että ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta. Lapin ELY-keskuksen mielestä trukki- ja konekorjaamon toiminnan ympäristölupamääräykset eivät saa olla ristiriidassa Kemin sataman voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PSAVI/86/04.08/2012) määräysten kanssa. Lapin ELY-keskuksen käsityksen

11 ii mukaan Kemi Shipping Oy:n trukki- ja konekorjaamon toimintaa voidaan jatkaa olevan ympäristöluvan (Dnro 54/12.121/2008) mukaisesti. Meri-Lapin Ympäristöpalvelut / Ympäristöterveysjaosto Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto on ( 11) todennut, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Asemakaava -arkkitehti Riitta Vallin ( ; suullinen tiedonanto): Ei huomautettavaa. Hanke on asemakaavan mukainen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Hakijan kuuleminen Toiminnanharjoittaja on jättänyt lausunnoista ( ) seuraavat vastineet: Vastine Lapin ELY-keskukselle Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin Ely -keskuksen lausunnossa oleva kohta ympäristönsuojelulain 49 mukaista haittaa ympäristölle ja terveydelle ei ole. Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esille tuleva kohta laki eräistä naapuruussuhteista 17 1 momentissa olevaa kohtuutonta pysyvää rasitusta ei ole. Kemi Shipping Oy kokee, että Lapin Ely-keskuksen lausunnossa esille tuleva kohta ristiriita Kemin Satama Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan (Dnro PSAVI/86/04.08/2012) kanssa ei ole. Vastine Kemin Satama Oy:lle Kem Shipping Oy kokee, että ristiriita Kemin Sataman voimassa olevan ympäristöluvan (lupapäätös Nro 93/2013/1) kanssa ei ole. Näin ollen Kemi Shipping Oy:llä ei ole huomautettavaa Kemin Satama Oy:n lausuntoon. Tarkastukset: Tarkastus on suoritettu RATKAISU Kemin kaupungin ympäristöjaosto on tarkastanut ympäristölupahakemuksen myötää Kemi Shipping Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee hakemuksen mukaista ja laajuista trukki- ja konekorjaamotoimintaa Kemin kaupungissa sijaitsevassa Ajoksen satamassa. Kemi Shipping Oy:n toiminnallinen alue Ajoksessa on esitetty hakemuksen liitteenä olevissa kartoissa.

12 1 2 Toiminnassa tulee noudattaa lisäksi tässä päätöksessä annettuja seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset Ympäristöasioiden vastuuhenkilö 1. Laitoksella on oltava nimettynä ympäristö- ja kemikaaliasioista vastaava henkilö, joka vastaa laitoksen toiminnan lupakäsittelystä, ympäristönsuojelusta, jätehuollosta, toiminnan ja päästöjen tarkkailusta ja pitää tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin sekä vastaa henkilöstön jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun liittyvästä koulutuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta ja opastuksesta. Jätteet, kemikaalit, niiden varastointi ja käsittely 2. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettävien kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. 3. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla ja ne on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottoon tai laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden vastaanottoon vähintään kerran vuodessa. Luovutettaessa vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava jätelain mukainen siirtoasiakirja. 4. Jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten (mm. VNA-jätteistä 179/2012) mukaisesti huomioiden Perämeren jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on varastoitava ja esikäsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (512/2014) vaatimukset täyttävällä tavalla. Öljyjätteet on käsiteltävä jätelain (646/2011) ja jäteasetuksen (179/2012) mukaisesti. 5. Ongelmajätteet tulee säilyttää tiivispohjaisessa, katetuissa tilassa tiiviissä astioissa siten, että jätettä ei voi joutua maaperään. Ongelmajätteet tulee toimittaa käsittelypaikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisten jätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteiden käsittelyä varten on laadittava siirtoasiakirja. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Romuakut voidaan kuitenkin varastoida käyttöön soveltuvissa konteissa suojakatoksen alla. Erilaisille ongelmajätteille on oltava omat keräysvälineet, joihin on merkittävä niiden sisältö. Nestemäiset ongelmajätteiden keräysvälineet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla. Jätteet tulee toimittaa vastaanottoon vähintään kerran vuodessa.

13 13 6. Kaikki toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi -,pahvi-, puu- ja metallijäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Jätteen saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty ympäristönsuojelulain ja jätelain edellyttämällä tavalla. Muut hyötykäyttöön kelpaavat jätteet (mm. sähkö- ja elektroniikkaromu ) on toimitettava hyötykäyttöön. 7. Sekalaisen yhdyskuntajätteen käsittely tulee toteuttaa Perämeren jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet esimerkiksi loisteputket tai kemikaalijätteet, on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. 8. Jätteitä saa luovuttaa vain sellaiselle kuljetusyrittäjälle, jolla on asianmukaiset luvat talousalueella toimimiseen, luvat eri jätejakeiden kuljettamiseen ja joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Meluntorjunta 9. Trukki- ja konekorjaamon toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta aiheutuva melu korjaamon tavanomaisessa toiminnassa ei ylitä melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 db (Las,) eikä yöllä (klo 22-7) ekvivalenttimelutasoa 50 db (La<). Melutasoa määritettäessä on tarvittaessa otettava huomioon melun iskumaisuus tai kapeakaistaisuus melun vaikutusalueella siten kuin valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista säädetään. Valaistus 10. Trukki- ja konekorjaamon valaistus tulee suunnata ja sitä tulee käyttää niin, että valaistuksesta ei aiheudu tarpeetonta haittaa ympäristölle. Päästöjen raportointi Kemin Satama Oy:lle 11. Luvan saajan (Kemi Shipping Oy) tulee luovuttaa Kemin Sataman Oy käyttöön toiminnastaan aiheutuva päästötiedot kalenterivuosittain laadittavaa päästöraportointia varten. Jätevedet ja lumi 12. Konevarikolla muodostuvat jätevedet on johdettava Ajoksen satama -alueen viemäriverkkoon. Hule- ja pesuvedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta satama -alueen viemäriverkkoon. Muodostuvien jätevesien johtamisessa viemäriverkkoon on noudatettava Kemin Vesi Oy:n asettamia jäteveden laatuvaatimuksia. Öljynerotuskaivot on varustettava öljyn pinnankorkeuden hälyttimillä. 13. Kone- ja trukkikorjaamon alueelta poistettava lumi on läjitettävä maalle siten, ettei sulamisvesien mukaan pääse kiintoainetta ja roskia ympäristöön. Läjityspaikat on puhdistettava roskista keväällä heti lumien sulamisen jälkeen.

14 Muut toimet pilaantumisen ehkäisemiksi ja vähentämiseksi Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Vahinko - ja onnettomuustilainteiden varalle trukki- ja konekorjaamolla on oltava helposti saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia. 15. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa on ilmoitettava viipymättä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Kemin Satamalle ja Lapin Elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskukseen. Öljy- ja mahdollisista kemikaalivahingoista on ilmoitettava myös Lapin aluepelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja järjestettävä tarpeellinen tarkkailu päästöjen selvittämiseksi. Toiminnan seuranta 16. Luvan saajan on pidettävä toiminnasta kirjaa, josta käy ilmi seuraavat asiat: - viemäriin johdetut jätevesimäärät - päällysteiden kunnon seuraaminen ja korjaaminen - konevarikolla syntyvät jätteet (määrät, laji, toimituspaikat ja -ajat) - hiekan ja öljynerotuskaivojen tarkistukset ja tyhjennykset - työkoneiden polttoaineiden kulutus ja laatu - energian ja veden kulutus - poikkeukselliset tilanteet sekä niiden syyt ja korjaustoimenpiteet Kirjanpito on säilytettävä kuuden valvontaviranomaiselle. (6) vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistus 17. Pinta- ja pohjaveden sekä ympäristöön johdettavan jäteveden laatuun sekä sedimenttiin ja vesieliöstöön liittyvät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on teetettävä Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä toimijalla. Toiminnan lopettaminen 18. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuu kautta ennen trukki- ja konekorjaamon toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (mm. vesiensuojelu, maaperänsuojelu ja jätehuolto). Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 19. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymistä ja varauduttava trukki- ja konekorjaamon osalta tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon.

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot